HERfiEY SATTINIZ. Paralar ne yapt n z? SAATTIIMM. luk zam istemiyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERfiEY SATTINIZ. Paralar ne yapt n z? SAATTIIMM. luk zam istemiyoruz"

Transkript

1 TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 3 SAYI: 35 KASIM 2006 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi Türk Milletinin Büyük Kurtar c s Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü ölümünün 68. y ldönümünde rahmetle an yoruz. Babalar gibi satar m SAATTIIMM D fl ticaret aç giderek büyüyor Ülke durmadan borçland r l yor S YAS uygulamalar n yan nda, ülkemizde gördü ümüz özellefltirme uygulamalar IMF nin borçland rmada ön flart olarak öne sürdü ü konulardand r. AKP hükümeti, tarihin en yüksek özellefltirme gelirinin elde edildi i dönem olarak gösterdi i iktidar süresince baflta Tekel ve Türk Telekom olmak üzere bir çok kuruluflumuzu özellefltirme ad alt nda yabanc lara peflkefl çekmifl, limanlar m z kapatma karar alm flt r. Bu süreçte Türk üretimi darbe yemifl ve tam anlam yla bize ait hiçbir ürün, hiçbir kurulufl kalmam flt r. 7 Enflasyondan kim sorumlu? Bir y lda IMF ye olan borcumuzun yar s kadar verginin sermaye ve s cak para sahiplerine peflkefl çekilmesine göz yumanlar, memura verilen ayl k 41 YTL zamm enflasyonun nedeni olarak gösterme gayretine girenler sorumludur. 7 HERfiEY SATTINIZ Paralar ne yapt n z? luk zam istemiyoruz Türkiye Kamu-Sen, IMF zoruyla belirlenmifl bu art fl kabul etmemektedir. 5 kurufl zam, sadaka olarak bile kabul edilemez. E er yabanc lara peflkefl çekmeyecekse, hükümet 5 kurufl zamm n als n, köylere su götürsün, çiftçilere da ts n, yat r m yaps n. 22 YERL MALI ÜRETEL M YERL MALI TÜKETEL M ÜRETT M Z MALLARA TÜRKÇE S M KOYALIM HEM D L M Z HEM MALIMIZ Bütçe, MF nin mi TÜRK YE nin mi? Eme inin karfl l n isteyen çiftçiye gözünüzü toprak doyursun,vatan savunmak için can veren Mehmetçi- e yan gelip yatan diyen; satt ürünün bedelini isteyen f nd k üreticisini vatan haini,enflasyon karfl s nda ezilen memuru zengin ilan eden hükümet, d fl güçlere ve hainlere karfl serçe, kendi vatandafl na flahin kesilmektedir. 21 GAZETEDEN Sayg yla sevgiyle ATATÜRK Ü ANIYORUZ Ahmet AZ ZO LU Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ün Ebediyete ntikalinin 68. Y l Dönümü dolay s yla % 100 yerli anma toplant s düzenlendi. Konular basit ve iyi seçilmiflti. Konuflmac lar Atatürk e kendi pencerelerinden bak yorlard! Anlafl lan derse haz rl k güzeldi! Bu ders, Atatürk ü tan ma ve tan tma dersinden ziyade Atatürk ü hat rlatma dersiydi. YAfiASIN 7

2 3 TÜRK SA LIK-SEN Kaza Sigortas Yard m yap ld A dana n n Kozan ilçesinde, 31 May s tarihinde meydana gelen trafik kazas nda hayat n kaybeden üyemiz smet Kandemir in efline, kaza sigortas kapsam nda Genel Merkezimiz taraf ndan gönderilen 5 bin YTL lik çek verildi. Türk Sa l k-sen Adana fiube Baflkan Ethem Tunç, Devlet Hastanesi ndeki törende, 31 May s tarihinde, Adana-Kozan kara yolunda, yönetimindeki otomobille kamyonun çarp flt kazada hayat n kaybeden smet Kandemir in efli Fatma Kandemir e çeki teslim etti. fiube Baflkan m z Ethem Tunç, tüm sendika üyelerimize ferdi kaza sigortas yapt rd klar n belirterek, bu sayede olas istenmeyen olaylar sonras nda aile üzerinde oluflan maddi hasar bir nebzede olsa hafifletmektir. dedi. Yaflan lan ac n n giderilmesinin mümkün olmad n n bilincinde olduklar n ifade eden fiube Baflkan m z Ethem Tunç, Amac m z, kaza d fl nda meydana gelen ölümlerde de geride kalanlara yard mda bulunabilecek düzenlemeler gerçeklefltirmektir. fleklinde konufltu Kazada, Fatma Kandemir ile iki çocu u da yaralanm fl, uzun süre hastanede tedavi alt nda tutulmufllard. Sa l kta fiiddete Tepki Sa l kta fiiddete Tepki Bursa ili Orhangazi Devlet Hastanesinde nöbet tutan üyemiz hemflire Hayriye fiener e yap lan sald r ya Türk Sa l k Sen Bursa fiubesi sert tepki gösterdi. Sald r ya u rayan üyemizi ziyaret eden Baflkan Mustafa Köse, burada bir bas n aç klamas yapt. Baflkan Köse, aç klamas nda son zamanlarda sa l k çal flanlar na yönelik artan bir fliddet tavr sergilendi ini belirterek Görevlerini yapma noktas nda sürekli kendilerinden ve ailelerinden fedakarl k yapan sa l k çal flanlar na karfl kendini bilmez kiflilerce fliddete baflvurulmaktad r. Bunlar kabul etmek mümkün de ildir. Artan fliddetin sebebi olarak ta hükümette bulunanlar n devlet memurlar n ve özellikle sa l k çal flanlar n çal flm yor, görevlerini yapm yor, yan gelip yat yor diyerek toplum nezdinde itibar n düflürmeye çal flanlard r. Bas nda ç kan sa l k haberleri magazin boyutu ile ele al nmakta ve halk yanl fl yönlendirilmektedir. Bu manada üyemiz Hayriye fiener s rf görevini yapt ve sald r ya u rad kiflilere sa l k hizmeti sunmaya çal flt için sald r ya u ram flt r. dedi. Türk Sa l k-sen in bu iflin peflini b rakmayaca na dikkat çeken Köse Bu ne ilk nede sondur. Bizler Türkiyenin sendikas Türk Sa l k Sen olarak hasta haklar na ne kadar sayg duyuyorsak sa l k çal flanlar n n haklar na da o kadar sayg duyulmas n istiyoruz. Sa l k kurulufllar can isteyenin ba r p ça raca, vurup k raca, stresini ataca yerler de ildir. Yap lan sald r sadece Hayriye fiener e de il tüm sa l k çal flanlar na yap lm flt r. Bu konuda yap lacak ne varsa sonuna kadar takipçisi olaca z. dedi. Ayd n fiubemiz E itim Faaliyetlerine Devam Ediyor Amasya Türk Sa l k- Sen den Muhteflem ftar Türk Sa l k-sen Amasya flubesi taraf ndan düzenlenen ve Genel Baflkan m z Önder Kahveci, Genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz, Çevre illerin flube baflkanlar, yönetim kurulu üyeleri ile Amasya da görevli sa l k yöneticileri, siyasi partililer, yerel yöneticiler ve 600 yak n üyemizin kat ld iftar yeme i büyük bir coflku içinde gerçeklefltirildi. ftar yeme ine yo un kat l m için teflekkür eden Türk Sa l k-sen Amasya fiube Baflkan Sezai Kaya Bugün bu salonun dolu olmas Türk Sa l k-sen in gücünü göstermektedir. Sendikam z sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar n n tek ve do ru adresidir. ftar m za kat lan herkese teflekkür ediyorum. dedi. Sezai Kayan n ard ndan kürsüye gelerek bir konuflma yapan Türk Sa l k- Sen Genel Baflkan Önder Kahveci gündemdeki konularla ilgili de erlendirmelerde bulundu. Kahveci konuflmas nda Devlet Bakan Mehmet Ali fiahin in sendikalar siyaset yap yor sözüne de tepki göstererek Memurun hakk n aramak siyaset yapmak ise biz siyaset yap yoruz. Yapmaya devam edece iz. Hak arama mücadelemizin önüne kimse geçemez dedi. Fransa n n sözde ermeni soyk r m ile ilgili olarak ald karar da de erlendiren Kahveci Gündelik tepki yerine art k tav r gelifltirmeliyiz. Özgürlükler ülkesi, demokrasinin befli i oldu unu iddia eden Fransa n n son yapt bu çirkinli e kay ts z kalmayal m. Frans z mallar n boyut edelim fleklinde konufltu. Türk Sa l k Sen Zonguldak Devrek lçe Temsilcili i taraf ndan organize edilen iftar yeme ine flubemize ba l üyeler ifl yeri temsilcilerimiz Devrek te görev yapan sa l k çal flanlar ve yöneticileri kat ld. Devrek lçe Temsilcisi Aytaç KORKMAZ' n ev sahipli i yapt iftar yeme ine Devrek Sa l k Grup Bflk, Devlet Hastanesi Baflhekimi, Baflhemfliresi, Hastane Müdür.Türkiye Kamu Sen l temsilcisi, fiube Yönetim kurulu üyeleri ve sa l k çal flanlar kat ld Yemekte söz alan ilçe temsilcimiz Aytaç KORKMAZ Ayd n Türk Sa l k-sen fiubesi e itim sekreterli inin koordinasyonuyla, üyelerimize yönelik e itim çal flmalar sürüyor. Son olarak 11 Ekim 2006 günü Nazilli Devlet Hastanesinin toplant salonunda yap lan e itim çal flmas na 52 sa l k çal flan Türk Sa l k-sen üyesi kat ld. Ayd n fiubesi E itim Sekreteri Aysel Ölmez in yapt slayt sunumu içerisinde belli bafll olarak sa l kta dönüflüm,aile hekimli i ve genel sa l k sigortas konular yer ald.sunumlar n ard ndan soru cevap fleklinde e itim faaliyetine fiube Sekreteri Ahmet Bozkurt, fiube sosyal fller Sekreteri Tahir Koç ve fiube Kad n Kollar Komisyon Baflkan Havva Kukul ile Komisyon üyesi Senem Kaçmazer de kat ld lar. Devrek Temsilcili imizde ftar Yeme i Devrekte Sa l k Çal flanlar n yöneticilerini ve sendika temsilcilerini iftar yeme inde biraraya getirmenin mutlulu unu yaflad n söyleyerek kat l mc lara teflekkür etti. Ayr ca Türkiye Kamu Sen Devrek lçe temsilcili inde yap lan fiubemiz flyeri Temsilcileri toplant s nda sendikam z n hükümetle yapt toplu görüflmeler ve sonras nda yap lan çal flmalara de inildi. lçe temsilcisi Aytaç KORKMAZ Devrek te yapt çal flmalar hakk nda bilgi vererek çal flmalar na h z kesmeden devam edece ini söyledi

3 2 TÜRK SA LIK-SEN Sendikam zdan Coflkulu ftar Sa l k Bakanl na ve Milletvekillerine Uyar : Röntgen teknisyenlerinin hayatlar ile oynamay n Röntgen teknisyenlerinin çal flma saatlerinin Avrupa Birli i standartlar bahane edilerek mesai saatlerinin 5 Saatten ald klar radyasyon miktar na göre belirlenmesini öngören yasa teklifi tüm uyar lar - m za ra men TBMM de Çal flma, Sa l k ve Aile komisyonunda kabul edildi. Her fleyden önce, s n lan AB standartlar n n geçerlili i yoktur. Çünkü ülkemizdeki tüm hastanelerin çal flma flartlar radyasyon güvenli i ve çal flanlar n sosyo- ekonomik durumu Avrupal meslektafllar n n kat kat gerisindedir. Ayr ca her gün teknisyenler birbirinden farkl say da film çekmektedir. dolay s yla herkes farkl radyasyon alacakt r. Bu durumda herkes farkl mesaiye tabi olacakt r. Tasar daki en büyük handikap ise; radyasyona maruz kalma kriteridir. Ülkemizde radyoloji teknisyenlerinin ald klar radyasyon miktar TAEK e gönderilen dozimetrelerin radyasyon ölçümü neticesinde belirlenmektedir. fakat bu ölçümlerin gere i gibi yap lmad, sonuçlar n sa l kl olmad yetkililer her ne kadar haberdar olmasalar da Radyoloji teknisyenleri taraf ndan bilinmektedir. Yani çal flan eleman önce radyasyon alacak sonra da ald radyasyona göre çal flma saati belirlenecektir. Sadece bu anlay fl bile kanunun insan sa l için ne kadar tehlikeli oldu- unu anlatmaya yeterlidir. Bu kanunun yasalaflmas ndan sorumlu olanlar radyoloji teknisyenlerinin sa l klar ve ailelerin hatta do mam fl çocuklar n n kanser olmas vebalini nas l ödeyeceklerdir? Türk Sa l k-sen olarak yasa teklifinin kamuoyu ile paylafl lmas n n ard ndan Sa l k Bakan n ziyaret ettik. Kendilerine röntgen birimlerinin altyap ve teknik bak mdan Avrupa standartlar nda olmad n belirttik. Bu konu ile ilgili Türkiye genelinde yapm fl oldu umuz anketleri ve bilimsel çal flmalar kendilerine ilettik. Kanun Meclis Genel kurulunda yasalaflmadan önce Türk Sa l k-sen olarak; Say n Bakan Sizi Uyar yoruz Bu Uygulaman z Adil De il Türkiye nin fiartlar le AB fiartlar Bir De il Hasta Say lar Eflit De il Teknisyen Bafl na Düflen Film Say s Eflit De il Röntgen Çal flanlar n n Katili Olmay n. Türk Sa l k-sen olarak tüm sa l k çal flanlar n bu kanunun yasalaflmamas için tepki göstermeye ça r yoruz. Haz rlad m z mektuplar mail veya faks yoluyla Sa l k bakan - na ve tüm milletvekillerine göndererek tepkimizi ortaya koyal m. Sa l k Bakanl na Gönderilecek Faks Metni Say n Prof. Dr. Recep AKDA Sa l k Bakan Haz rlam fl oldu unuz yasa teklifi ile Röntgen teknisyenlerinin çal flma saatlerinin Avrupa Birli i standartlar bahane edilerek 5 Saatten ald klar radyasyon miktar na göre belirlenmesini istemektesiniz. Çal flma, Sa l k ve Aile komisyonunda kabul edilen bu yasa teklifinizle birlikte, Sa l ks z çal flma ortamlar nda lisans bile olmayan cihazlarla hizmet vermeye çal flan Röntgen teknisyenleri baflta kanser olma üzere birçok hastal a yakalanacakt r. Bu nedenle bu teklifinizi bir an önce geri çekerek yanl fltan dönmenizi istiyorum. Sayg lar sunar, çal flmalar n zda baflar lar dilerim. Sa l k Bakan Recep Akda n Faks numaras : Milletvekillerine Gönderilecek Metni Say n Milletvekilim; Sa l ks z çal flma ortamlar nda lisans bile olmayan cihazlarla hizmet vermeye çal flan Röntgen teknisyenlerinin sa l klar bugün bile büyük bir risk alt nda iken, Röntgen teknisyenlerinin çal flma saatlerinin Avrupa Birli i standartlar bahane edilerek 5 Saatten ald klar radyasyon miktar na göre belirlenmesini isteyen bir yasa teklif haz rlanm flt r. Bu kanun yasalafl rsa çal flanlar baflta kanser olma üzere birçok hastal a yakalanacakt r. Bu nedenle yak n bir zamanda Meclis Genel Kurulunda gündeme gelecek olan yasa teklifi için red oyu vermenizi istiyorum. Sayg lar sunar, çal flmalar n zda baflar lar dilerim. Sendika Genel Merkezimiz taraf ndan Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen iftar yeme ine sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar büyük ilgi gösterdi. Bin kiflilik salonun tamamen doldu u iftar yeme inde tasavvuf müzi i eflli inde düzenlenen semah gösterisi izleyenleri büyüledi. Sendika Genel Merkezimiz taraf ndan Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen, sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar büyük ilgi gösterdi i iftar yeme ine Sa l k Eski Bakan Prof. Dr. Osman Durmufl, Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, Sa l k Bakanl Eski Müsteflar Prof. Dr. Sefer Aycan, Sa l k Bakanl Eski Personel Genel müdürü Uzman Dr. Hac Çelik Bakanl klardan çok say da üst düzey bürokrat kat ld. ftar yeme ine kat lanlara bir teflekkür konuflmas yapan Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci Bugün burada bizimle birlikte olan sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar na teflekkür ediyorum. 5 dönemdir yetkili sendika olan Türk Sa l k-sen her türlü engelleme ve bask ya ra men hizmet kolundaki di er sendikalar n iki kat büyüklü ündedir. Bugün Ankara da bu salonu dolduran bin kifli de Türk Sa l k-sen ailesinin gücünü ortaya koymaktad r dedi. Sa l k alan nda yaflanan son geliflmelere de inen Genel Baflkan Önder Kahveci Döner sermayeleri ödenmeyen binlerce sa l k çal flan varken, Sa l k Bakanl nda saha koordinatörlü ü ad alt nda birilerinin akrabalar na 7 bin dolar maafl ba lad. Kamu çal flanlar olarak hükümete sesleniyoruz bir gün gelecek bir gün kalacak o gün hesap soraca z fleklinde konufltu. Türkiye nin son günlerde gündeminde olan Sözde Ermeni soyk r m ile ilgili de de erlendirme yaparak Frans z Parlamentosunda son olarak Sözde Ermeni soyk r m n tan mayanlar n, yasal olarak cezaland r lmas yönündeki kanun tasar s n oylamaya sunulmas na tepki gösteren Kahveci Frans zlara Türk milleti olarak ortak tepki göstermeli ve Frans z mallar n boykot etmeliyiz dedi. Halk n Sa l Hiçe Say l yor S a l k kurulufllar n gezerek sendika üyeleri ve sa l k çal flanlar n n sorunlar n dinleyen., Türk Sa l k Sen Kocaeli fiube Baflkan Ömer Çeker, Körfez Devlet Hastanesi flyeri Bafl Temsilcisi Arif Balc ve Temsilci yard mc s Muammer Erhan çal flanlar ziyaret etti. Ziyarette 2007 y l için Maliye Bakanl nca Genel Bütçeden Sa l k Bakanl na ayr lan bütçeyi de erlendiren Türk Sa l k Sen Kocaeli fiube Baflkan Ömer Çeker. Siyasi rade halk n sa l n hiçe sayd n sa l k kurulufllar n özellefltirmede kararl oldu unu, her ferdin paras kadar sa l k hizmeti almas gerekti i yönünde ki kararl l n 2007 bütçesini haz rlarken de ortaya koydu unu belirterek. Çarflamban n gelifli perflembeden bellidir.2007 y l her alanda oldu u gibi sa l k sektörün dede çok fleye gebedir. Siyasi irade Türk Halk için haz rlam fl oldu u sürprizlere halk m z flimdiden kendini al flt rmas gerek bunu Genel Bütçe den Sa l k Bakanl na ayr lan 2007 y l bütçesine bak ld zaman aç k ve net bir flekilde görmek mümkündür. dedi Siyasi iradenin IMF nin talimatlar n yerine getirmeye çal flt na dikkat çeken Ömer Çeker Dünya bankas ve.m.f Halk m z için yazm fl oldu u senaryoyu ifl bafl nda olan siyasi irade vas tas ile sahneye koymaya çal flmaktad r. Hükümeti sorumlu sendikac l k anlay fl m z gere i Türk Sa l k-sen olarak uyar yoruz, yap lan ifl yanl flt r bu yanl fl dan dönünüz buna benzer senaryolar çeflitli ülkelerde uyguland sonuç ise hüsran oldu örnekleri mevcuttur. Gelin yol yak nken yanl fl dan dönün vatandafl n ma dur olmas na zemin haz rlamay n aksi takdirde vatandafl yaklaflan seçimlerde bunun hesab n sizlere katmerli bir flekilde sorar. fleklinde konufltu Konya Türk Sa l k-sen den Mevlid-i fierif Türk Sa l k-sen Konya fiubesi taraf ndan vefat eden sendika üyeleri ve sendika üyelerinin vefat edenleri Nalçac Hac Kemal Onsun Camiinde Mevlidi flerif okuttu. Yo un bir kat l m oldu u mevlid-i flerifle ilgili bir aç klama yapan Türk sa l k-sen Konya fiube Baflkan Ekrem Can Türk Sa l k-sen Konya fiubesi olarak Ramazan ay münasebetiyle böyle bir organizasyon yapmay uygun gördük. Böyle etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Mevlide kat lan sendika baflkanlar m za ve üyelerimize teflekkür ediyorum dedi. Ayr ca Türk Sa l k-sen Konya fiubesi 25 y l doldurarak emekli olan üyelerini plaketle ödüllendirdi. Hekim evinde düzenlenen tören de bir konuflma yapan fiube baflkan Ekrem can üyelerini hiçbir zaman unutmad klar n belirterek Üyelerimiz emeklide olsa onlar n sa l a yapt klar hizmet hiçbir zaman gözard edilemez bu yüzden onlara minnettar z fleklinde konufltu

4 4 TÜRK SA LIK-SEN Alacaklar Tahsil Edilsin, Döner Sermayeler Ödensin Türkiye de birçok ilde sa l k çal flanlar n n döner sermaye paylar n n ödenmedi ini belirten, Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, Sa l k Bakanl n n gerekli giriflimlerde bulunarak Sosyal Güvenlik kurulufllar ndan hastanelerin alacaklar n tahsil etmesini istedi. Kahveci ayr ca bu borçlar nedeniyle devlet hastanelerin borç bata na sürüklenmekte oldu unu da belirtti. Sosyal güvenlik kurulufllar n n borçlar n zaman nda ödememesi nedeniyle devlet hastanelerin borç bata na sürüklenmekte oldu una dikkat çeken Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci Devlet hastanelerinde ikinci haciz krizi geliyor. Sosyal güvenlik kurulufllar hastanelere olan borçlar n ödemede gecikmesi nedeniyle devlet hastaneleri mali aç dan zora girmifltir. Ocak ay nda 2005 y l n n borçlar n silinmesi nedeni ile yaflanan s k nt lar n etkileri henüz giderilememiflken, bu ikinci darbeyle hastaneler adeta hacizcilerin kuca na itilerek, hizmet üretmez hale getirilmek isteniyor. Bugün hastanelerimiz de sözleflmeli personeller maafllar n alam yor, bütçesini döner sermayeden ald paya göre ayarlayarak harcama yapan sa l k personeli kredi kart n borcunu, taksitlerini ödeyemez duruma gelmifl, Sa l k personelinin yaflad ekonomik s k nt yüzünden ifl verimi düflmüfl, çal flan ortam nda huzur kalmam flt r. K sacas hacizler hem sa l k çal flan n n hem de hastanelerin kap s na dayanm flt r. fleklinde konufltu. Sa l k Bakanl n n son yay nlad genelge ile hastanelerin bayram öncesi personele döner sermayelerini ödemeleri için hassas davranmas n istedi ini kaydeden Kahveci Bu genelge paras olan hastanelerin personele döner sermaye paylar n bir an önce ödemesi için önemli bir geliflme ama, ya paras olmayan, sosyal güvenlik kurulufllar ndan alaca tahsil edemeyenler hastanelerdeki personel ne olacak. Onlara bayram nas l geçirecekler. Bakanl k yetkilileri hastanelere genelgeden önce sosyal güvenlik kurulufllar ndan hastanelerin alacaklar n istemeli bu paralar n ödenmesi için bir an önce gerekli giriflimleri yapmal d rlar dedi. Sadece Kütahya da bile 8 hastanenin bu s k nt larla mücadele etti ini dikkat çeken Kahveci sözlerine flöyle devam etti: Toplam 11 hastanesi bulunan Kütahya ilimizde 8 hastane sözleflmeli personeline maafl n ödeyemiyor, çal flanlar na döner sermaye pay n veremiyor. Alacakl lar kap lar na dayanm fl. Böyle bir ortamda nas l sa l k hizmeti yürütülecek. Kütahyal lar nas l sa l k hizmetlerinden faydalanacak. Ayr ca sadece bu ilimizde de il, stanbul da, Ankara da, Bolu da, fianl urfa da, Ordu da k sacas yurdun her köflesinde hastanelerimiz zor durumda. Üniversite hastanelerinin baflhekimleri ç k yor, Hastanelerimiz bat yor diye feryad ediyorlar. Bizim baflhekimlerimiz devlet memuru olduklar ndan dolay s k nt lar n söyleyemiyorlar. Sa l k Bakanl ise 2 milyar YTL döner sermaye pay ödedik diyor. Fakat çal flan na döner sermaye pay ödemeyen, sözleflmeli personele maafllar n vermeyen hastanelerden bahsetmiyor. Bakanl k hastanelerimizin sosyal güvenlik kurulufllar ndan alacaklar n n pefline düflmelidir. Aksi halde bu vurdumduymazl k devam ederse yak nda devlet hastanelerinin kap lar na kilit vurulur Erzincan da Türk Sa l k-sen liler iftar yeme inde bulufltu Türk Sa l k Sen Erzincan fiubesi 18 Ekim 2006 tarihinde geleneksel iftar yeme ini Erzincan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde genifl bir kat l m ile gerçeklefltirdi. ftar yeme inin ard ndan bir konuflma yapan Türk Sa l k Sen Erzincan fiube Baflkan M.Gökhan fiahin bütün olumsuzluklara ve bask lara ra men bizi yaln z b rakmayan ve her geçen gün deste ini giderek art ran üyelere teflekkür etti. fiube Baflkan fiahin önümüzdeki y l n seçim y l oldu unu hat rlatarak Memuru unutan hükümeti bizde sand kta unutaca z dedi. fiahin ayr ca Haçl zihniyetinin hiç bir zaman dinmeyece i ve gözümüzün içine baka baka bizimle oyun oynayan AB ve Fransa y uyararak kendilerine baks nlar Cezayir de soy k r m yapt klar 1 milyon insan n kan n n hesab n versinler fleklinde konufltu. Üyemizi Hain Sald r da fiehit Verdik Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci ve Gümüflhane fiube Baflkan Hasan Y ld z, hain sald r y k nad Gümüflhane Merkez K r kl Sa l k Oca nda yaklafl k üç y ld r sözleflmeli ebe olarak görev yapan üyemiz Kevser Ceylan (25) 9 Ekim 2006 tarihinde, halk m za sa l k hizmeti sundu u sa l k oca nda görevi bafl nda u rad hunhar sald r sonucu hayat n kaybetti. Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci ve Gümüflhane fiube Baflkan Hasan Y ld z, sald r y nefretle k - narken, sald rgan n yüce Türk adaleti taraf ndan gerekli cezaya çarpt r laca- na inand klar n kaydettiler. Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, insan m za sa l k hizmeti sunmak için her türlü fedakarl göze alan bir sa l k çal flan na yap lan bu hain sald r n n tüm sa l k camias n derinden yaralad n kaydetti. Olay n korkunç bir cinayet oldu unu söyleyen Kahveci, Bu cinayeti iflleyen caniyi fliddet ve nefretle k n yoruz. Sa l k çal flanlar n n içinde bulundu u fliddet sarmal na bir an evvel çözüm bulunmas n istiyoruz dedi. Hain sald r sonucu kaybetti imiz, üyemiz Kevser Ceylan a Allah tan rahmet, yak nlar na ve tüm sa l k camias na baflsa l dileyen Kahveci, Dileriz bu verdi imiz son flehit olur temennisinde bulundu. Türk Sa l k-sen Gümüflhane fiube Baflkan Hasan Y ld z da bir aç klama yaparak sald r y k nad. Aç klamas nda Y ld z Bu hunhar sald r y gerçeklefltiren caniyi lanetle k n yoruz.ayr ca olay n yüce Türk Adaleti taraf ndan ayd nlat laca na ve suçlunun gerekli cezay alaca na inanc m z tamd r. fleklinde konufltu. fiube Baflkan Hasan Y ld z, merhum üyemiz Kevser Ceylan için yapmak istedikleri törene izin verilmemesine de tepki gösterdi. Y ld z, Görevi bafl nda kaybetti imiz bu k ymetli kardeflimize son bir vefa borcu olarak yap lmak istenen törene izin verilmemesi sa l k camias olarak bizleri ziyadesiyle üzmüfltür. Sa l k Camias bu duyars zl unutamayacakt r. dedi. Gaziantep te Promosyon Paralar ; Yalanlar ve Gerçekler Kemal Kazak bir bas n aç klamas yaparak, hiçbir giriflimde bulunmad halde ve uygulama adaletsizce oldu u halde konuyu sahiplenmeye çal flan Sa l k-sen e sert tepki gösterdi. T ürk Sa l k-sen Gaziantep fiubesi nin giriflimleri sonucu Gaziantep Çocuk Hastanesi nde Banka promosyonlar sa l k çal flanlar na da t ld. Ama adaletsizce yap lan da t ma Türk Sa l k-sen Gaziantep fiubesi karfl ç kt. Gaziantep Sa l k-sen fiubesinin konuyu sahiplenen bas n aç klamas üzerine Baflkan Kemal Kazak bir bas n aç klamas yaparak, hiçbir giriflimde bulunmad halde ve uygulama adaletsizce oldu u halde konuyu sahiplenmeye çal flan Sa l k-sen e sert tepki gösterdi. Baflkan Kazak aç klamas nda bir sendikan Gaziantep Çocuk Hastanesinde yaflanan promosyon kargaflas n çözdüklerini gurur ve iftiharla ifade etti ini belirterek Gaziantep Çocuk Hastanesinde da t lan bu promosyon için resmi olarak müracaat eden malum sendika de il, baflkan oldu um Türk Sa l k-sen dir. (Resmi yaz m z ve ekleri ilgili kurumun gelen evrak kay t defterine tarihinde 885 say ile girifl yapm flt r.) Malum sendikan n ise resmi hiç bir giriflimi olmad gibi, bu promosyon da t ls n da hangi kriter olursa olsun mant hakim olmufl olmal ki, adaletsiz da t lan bu promosyona karfl, yerel gazetelerde memnuniyetlerini dile getirmifllerdir. Halbuki, malum sendikan n gururlanarak bu meseleyi çözdük dedi i da tma kriterini Türk Sa l k-sen kabul etmifl olsa idi, da t lan bu promosyon 3 ay önceden da t lacakt dedi. Söz konusu sendikaya bir tavsiyede bulunan Kazak sözlerine flöyle devam etti: Biz Türk Sa l k-sen olarak, sa l k çal flanlar na karfl sorumlu sendikac l k anlay fl ile hareket ederken, malum sendikaya ise bir tavsiyede bulunuyoruz. fiaklabanl k yapacak iseniz, sirke gidiniz. Oralarda sizin gibiler daha fazla itibar görür. Kendinize pay ç karmak ve yalakal k yapmak ad na sa l k çal flanlar n satmay n z! Haks z da t m hak gibi göstererek övünenleri, bu adaletsizli i sebebiyle, sa l k çal flanlar ve üyeleri asla affetmeyecektir.

5 5 TÜRK SA LIK-SEN Yetkili sendika olarak Sa l k Bakanl yetkilileri ile Kurum dari Kurul toplant s n gerçeklefltirerek taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin karfl lanmas içi Salg Bakanl g genel müdürlükler düzeyinde gerekli alt yap çal flmalar na bafllad. Kurum dari Kurul Taleplerimiz: 1. Sa l k Bakanl nda istihdam edilen ve ayn ifle karfl l k farkl özlük, mali ve sosyal haklara sahip olan personeller aras ndaki statü farkl l n n giderilerek naklen atama, efl durumu ve benzeri mazeretler nedeni ile atama, becayifl ve ifl güvencesine sahip olma gibi haklar bak m ndan adalet ve eflitli in sa lanmas, statü farkl l n n giderilmesinin mümkün olmamas halinde; a. 657 say l DMK nun 4/b statüsünde görevlendirilen sözleflmeli personellere sözleflme süresi içerisinde becayifl hakk n n mümkün olmamas halinde sözleflmenin yenilenmesi aflamas nda becayifl hakk n n verilmesi, b. Ayn statüde görev yapmakta iken sözleflmenin sonland r larak askere giden personellerin askerlik süresi bitiminde bofl kadro olmas durumunda atamalar n n yap lmas, c. Do um iznini kullanan personellerin sözleflmelerinin fesih edilmemesi,fesih edilmesi durumunda ise izin süresi hitam nda bofl kadro bulunmas halinde atamalar n n yap lmas, d. Söz konusu statüde görev yapan personellerin kamu sendikalar na üye olmalar yönünde düzenleme yap lmas için çal flma yap lmas. 2. Sa l k hizmetleri s n f nda yer alan personellere uygulanan haftada 45, günde 9 saatlik mesai uygulamas n n di er kamu görevlileri için 657 say l DMK nun 99. maddesinde öngörülen haftada 40 saat, günlük 8 saatlik mesai uygulamas na çekilmesi için yasal düzenlemenin yap lmas, say l Sa l k Personelinin Tazminat ve Çal flma Esaslar na Dair Kanunun 2. maddesinde yap lacak de ifliklik ile radyoloji ünitelerinde görev yapan personellerin günde 5 saatlik çal flma süresinin 7.5 saate ç kar lmas öngörülmektedir. Söz konusu de iflikli in radyoloji ünitelerinde bir fiil çal flan ve do rudan iyonizan radyasyona maruz kalan personeli kapsamamas yönünde düzenlenmesi, 4. Nöbet, icap nöbeti, fazla çal flma ücreti ve seyyar görev tazminatlar n n günümüz flartlar göz önüne al narak yükseltilmesi ve sa l k hizmeti s n f d fl ndaki s n flarda görev yapan personellere nöbet ücreti verilmesi ve 80 saatin üzerindeki nöbetlerin de ücretlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yap lmas, 5. Tabip d fl personellerin döner sermaye tavan oranlar n n unvan, yönetim kademelerindeki hiyerarfli ve çal fl lan ortam n risk faktörüne göre kategorize edilerek yükseltilmesi, ayn ifli yapan fakat farkl birmlerde çal flan personeller aras ndaki döner sermaye farkl l n n giderilmesi, kanuni olarak kullan lan izin sürelerinde döner sermaye kesintisi yap lmamas ve döner sermaye gelirlerinin her ay maaflla birlikte düzenli olarak ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yap lmas 6. Döner sermaye gelirlerinden personellere ödenen ek ödemelerde s k s k yaflan lan gecikmelerin nedenleri hakk nda iflyeri düzeyinde iç sirküler ile personellere ve sendikalara bilgi verilmesi, 7. Acil ve benzeri özellik arz eden birimlerde geçici olarak görev yapan personellere görev yapt klar sürenin söz konusu birimin döner sermaye katsay s ndan de erlendirilmesi 8. Eski SSK personellerinin devir tarihi itibar yla maaflla birlikte ek ödemelerine karfl l k ald klar fark tazminat bir çok hastanede farkl tarihlerde verilmektedir. Söz konusu fark tazminat n n maaflla birlikte verilmesi hususunda taflra teflkilatlar n uyar larak uygulama birli inin sa lanmas, 9. Eski SSK da laborant kadrosunda iken Sa l k Bakanl na devredilen personellerin tayin ve becayifllerinde laboratuar teknisyeni olarak de erlendirilmesi, 10. Personel maafllar n n ödenmesi için anlaflma yap lan bankalardan al nan gerek maafl ve gerekse kredi kartlar ndan her y l 25 YTL tutar nda kullan m ücreti al nmaktad r. Söz konusu kullan m ücretinin al nmamas yönünde sözleflmelere özel bir hüküm konulmas için kurum ve kurulufllar n bilgilendirilmesi, 11. Eski SSK personellerinin 80 saate kadar ve üzeri nöbetleri süresince ek ödeme ödenmesine dair vaki mahkeme kararlar neticesinde dava masraflar, avukatl k vekalet ücreti ile davac n n hak etti i ek ödemenin yasal faizi ile birlikte yap lan ödemeler kurumu bir hayli zarara u ratmaktad r. Bu nedenle gerek personelin zaman ve emek kayb n n önlenmesi ve gerekse kuruma mali külfet yüklenmemesi için dava açmaya gerek kalmaks z n tüm hak sahiplerine ödeme yap lmas, 12. Sa l k personeli aç n n giderilmesi için muvazzaf askerlik hizmeti yürüten sa l k personellerinin eleman temininde güçlük çekilen yerlerdeki sa l k ocaklar ve hastanelerde görevlendirilmek suretiyle askerliklerini yapmalar n n sa lanmas için gerekli yasal düzenlemenin yap lmas, 13. nsan sa l na zararl etkisi bulunan maddelere do rudan maruz kal nan birimlerin bir komisyon marifeti ile tespit edilerek bu birimlerde görev yapan personele, zehirlenmelere karfl ayran-yo urt vb. g da yard m yap lmas, 14-PDC uygulamas nda 4688 say l Kamu Görevlileri Kanunu nun 18. maddesi hükmü çerçevesinde sendika flube yönetim kurulu ve iflyeri temsilcilerinin kapsam d fl nda tutulmas, Döner Sermayeler Ödensin Türk Sa l k-sen zmir 1 Nolu fiube Baflkan Ahmet Do ruyol sa l k çal flanlar n n döner sermaye s k nt s n n devam etti ini belirterek personele döner sermaye paylar n n bir an önce ödenmesini istedi. Do ruyol Sosyal Güvenlik kurumlar n n hastaneler olan borçlar n ödemesi gerekti ini belirterek Döner sermaye ödemeleri konusunda sürekli yönergeler de iflmekte, kurumlar m z yönergeleri takip etmekte zorlanmakta, zaman zaman yönergeler birbiriyle dahi çeliflmektedir. Özellikle SSK 45 gün içerisinde ödemesi geren kurum alacaklar n neden aylarca ödememektedir. l Sa l k Müdürlü ümüzün SSK dan 18 Trilyon alaca bulunmaktad r. Biran önce bunun ödenmesi gerekmektedir. Türkiye nin baz bölgelerinde, illerinde hastanelerin kasalar nda kullan lmayan nakit miktar, oldukça fazla iken ilimizde bulunan kurumlar m z n pek ço u mali zorluk içinde k vranmaktad r. limizde bu güne kadar ek ödemesini en düzenli flekilde ödeyen kurumlar m z dahi bu gün s k nt çekmektedirler. dedi. Sözlerine Sa l k Bakan na seslenerek devam eden Do ruyol: Say n Sa l k Bakan m z Recep Akda ; Baflta l Sa l k Müdürlü ü ve Sa l k Ocaklar nda çal flan arkadafllar m z olmak üzere, pek çok hastanemiz halen Eylül ay döner sermaye ödemelerini yapamam fllard r. 02 Ekim 2006 Tarihli genelgede ki, Temmuz, A ustos, Eylül ay döner sermayelerini bayramdan önce ödeyin denilmektedir. Peki kurumlar m z n kasas nda para yoksa, Sa l k Bakanl kurumlar m z n alacaklar n göndermiyorsa, bizim l Sa l k Müdürümüz, Baflhekimlerimiz nereden nakit bulup ta ek ödeme yapacak? Böyle bir fley mümkün müdür? diye sordu. Ayr ca Ahmet Do ruyol Sa l k bakan ndan taleplerini flöyle s ralad : - Biz ek ödemelerin tamamen kald r larak sa l k çal flanlar n n maafllar n n makul seviyeye çekilmesini istiyoruz. Bu bugün için yap lam yorsa, bir havuz sistemi oluflturularak herkesin her ay eflit ve düzenli ek ödeme almas n istiyoruz, bu da yap lam yorsa her ay düzenli ödeme yap lmas n istiyoruz. Vatandafl unutuldu IMF'nin bask s alt nda, vatandafllar ezmek, iflçiyi, memuru, emekliyi üzmek amac yla haz rlanan bir bütçe tasar s n n daha meclis gündemine gelmekte oldu una dikkat çeken Türk Sa l k-sen Isparta fiube Baflkan Ahmet Camuzcu, "Ne yaz k ki, 4 y ld r oldu u gibi bu bütçede de vatandafl unutulmufl, küresel güçlerin talepleri dikkate al nm flt r. Geride b rakt m z süreç hükümetin, d fl politikay AB ve ABD'ye, iç politikay AB'cilere, ekonomiyi de IMF'ye teslim etti ini göstermifltir. Bu dönemde siyasiler bir haber spikeri gibi olaylar vatandafla aktarm fllar ancak iç, d fl ve ekonomik hiçbir önemli konuda inisiyatif kullanamam fl, sorumluluk alamam fllard r" dedi. Toplu pazarl klar s ras nda Devlet Bakan Mehmet Ali Türk Sa l k-sen Hatay fiube Baflkan Hayrettin fiahin, Sözde Ermeni soyk r m n n inkar n suç sayan yasa tasar s haz rlayan Fransa ya sert sözlerle tepki gösterdi. Baflkan fiahin in aç klamas nda ak llara ziyan bu yasan n özgürlük befli i olarak gösterilen Fransa da ç kmas na dikkat çekerek Peki ak llara ziyan bu yasa nas l ç kar. Bu yasan n ç kmas Avrupada ve Dünyada özgürlüklerin ve demokrasinin befli i olarak gösterilen Fransa n n bu ünvan hak etmedi inin yasal kan t d r. Bu yasa bize Avrupa Birli i taraf ndan sizde düflünce özgürlü ü yok 301. maddeyi kald r n diye diretenlerin önüne konacak ciddi bir malzemedir. Bu yasa hala Avrupa Birli i sevdalar ile her fleyimizden vazgeçmeye haz r ayd n, bürokrat ve siyasetçiye Avrupa n n bize ne kadar flafl bakt n n belgesidir. Bu yasa siyasi iktidar n D fl Politikada ne kadar zay f ve çaresiz oldu unun göstergesidir. dedi. Frans z meclisinin ald karar k nad klar n belirten fiahin Fransa n n ay b n terbiyesizli ini hiç anlatmaya gerek yok. Ne kadar art niyetli ve siyasi bir karar oldu unu herkes biliyor. Türk tarihi her sayfas destanlarla dolu ve dünyaya insanl k fiahin'in düflük dereceli memurlara %4+%4; yüksek dereceli memurlara %2,5+2,5 olan 2007 y l zam teklifini, inisiyatif kullanmak üzere geri çekti ini belirten Camuzcu, "Bakan m z yeni bir teklif haz rlamak için süre istemiflti. Yetkililerin sa a sola dan fl p, IMF'den icazet alarak kulland klar inisiyatif yaln zca yüksek dereceli memur maafllar na %0,5 puan art fl getirebilmiflti. Yani IMF'nin hükümete tan d inisiyatif yetkisi yaln zca %0,5 puand. O da yüksek ücret alan memurlar için. Hükümet iktidara geldi inden beri memurlara vaatler vererek, hakl taleplerimizi sürekli ertelemifltir. Bu sürede küresel güçlerin, AB'nin ve ABD'nin bütün taleplerini vakit geçirmeden yerine getirmifltir" fleklinde aç klama yapt. Hatay Türk Sa l k-sen den Fransa ya tepki dersi veren bir ibret vesikas d r. Bunu çekemeyenlerin çamur at izi kals n mant yla yap lan bu karalama çal flmalar n nefretle k n yoruz. Kendi tarihlerinden utanan bu insanlar bizim flanl tarihimize leke sürmeye çal flmakla bofla çaba harcad klar n n fark na elbet varacaklar ve yüzlerinin karas ile kalacaklard r. Türk Sa l k Sen Hatay fiubesi olarak Frans z Parlamentosunu ald klar bu saçma sapan karardan dolay fliddetle k n yor ve yapt klar hatadan bir an önce dönmelerini temenni ediyoruz.

6 6 TÜRK SA LIK-SEN Türk Sa l k Sen Banaz da birlik ve beraberlik örne i gösterdi U flak n Banaz lçesinde Türk E itim Sen,Türk Sa l k Sen lçe Temsilcileri taraf ndan düzenlenen ftar yeme ine yaklafl k 450 kifli kat ld ve canl tasavvuf müzi i eflli inde oruçlar n açt lar. ftara Uflak tan Türkiye Kamu Sen l Temsilcisi ve Türk Sa l k-sen Uflak fiube Baflkan Mehmet Özkuk ve Yönetim Kurullar kat ld. Yemek Türkiye düzenlendi. Gecenin konuflmas n T ürk Sa l k-sen Van fiubesi nin her y l geleneksel olarak düzenledi i iftar yeme inde 260 üyemiz bir araya geldi. Türk Sa l k-sen lokalinde düzenlenen iftar yeme i 4-5 ekim tarihlerinde 130 ar kiflinin kat l m yla gerçekleflti. ftar yeme inde bir konuflma yapan fiube Baflkan Suat Say c, Birlik ve beraberli in zirveye ulaflt bir ayda üyelerle birlikte olmaktan memnuniyet duydu unu ifade etti. Ramazan ay nda yap lan tüm ibadetlerin kabul olmas n dileyen Baflkan Say c, üyelerimizin yaklaflan Ramazan Bayram n da kutlad. Ramazan ay ndan sonra da üyeleri Türk Sa l k- Sen lokaline davet eden Baflkan Say c yo un ifl yükü ve stres alt nda çal flan sa l k çal flanlar m z her zaman lokalimize bekliyoruz. dedi. yapan Türk Sa l k Sen Uflak fiube Sekreteri Ömer Coflkun üyelere, kat l mlar ndan dolay teflekkür etti. l Temsilcisi Mehmet Özkuk ta bir lçede 450 kiflilik bir organizasyonun kendisini memnun etti ini söyledi ve üyelerine bu birliktelikleri için teflekkür ederek sözlerini Ülkedeki son zamanlarda yaflanan olaylar hakk nda bilgi vererek bitirdi. Yemekte bir konuflma yapan Türk Sa l k Sen lçe Temsilcisi Ömer Çoflkun Sevgili Misafirler ve T. Kamu- Sen in De erli Üyeleri Sendikalar n n görevleri sadece Hükümetle Zam Pazarl yapmak de ildir.üyelerin Hak ve Menfaatlerini Korumak Bunun Yan nda Sosyal ve Kültürel faaliyetlerle üyeleri aras nda Dostluklar gelifltirmek ve pekifltirmektir.yine Sendikalar ve Siz De erli üyelerin Birey ve Toplumlara Karfl da büyük sorumluluklar vard r.sivil Toplum Örgütleri olarak bizlerin toplumlar bilgilendirici ön gösterici ve yönlendirici görevlerimiz bulunmaktad r.de iflik birimlerde çal flan Siz De erli Arkadafllar m z n çal flma ortamlar d fl nda da nsanlar m za hal ve Hareketlerimizle ayn görevi üstlenmeliyiz. Tabi ki bu konuda en büyük görevde e itimci arkadafllara düflmektedir.çünkü sizin bilgi da arc n zla yetifltirdi iniz evlatlar m z ileride bu ülkenin yönetici ve yön verici kadrolar n oluflturacaklard r.onlara geçmiflimizi ve Tarihimizi iyi ö retmeliyiz ki geçmiflimizden ald klar derslerle geleceklerine Ifl k tutsunlar dedi Van da üyelerimiz iftar yeme inde bir araya geldi Üyelerimiz iftar yeme inde bulufltu Üyelerimiz iftar yeme inde bulufltu Türk Sa l k-sen Sakarya fiube Baflkanl n n düzenledi i iftar yeme i üyelerimizin yo un ilgisiyle karfl laflt. 500 üyemizin kat ld iftar yeme inde kat l mc lara hitap eden Türk Sa l k-sen Sakarya fiube Baflkan rfan Korkmaz sa l k çal flanlar n n sorunlar, son günlerde yaflanan geliflmeler gibi konularda görüfllerini aktard. Aç klamas nda Baflkan Korkmaz Sendikam z bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da yasal s n rlar içinde sa l k çal flan n n haklar n savunmaya, ülkemiz insan na daha iyi ve kaliteli sa l k hizmeti sunumunun takipçisi olmaya devam edecektir. Bu y l kamu çal flanlar olarak ramazan ay na hayal k r kl içinde girdik. Memur maafl n n enflasyona ezdirmeyece i sözünü veren hükümet maalesef sözünde durmam flt r. Memura uygun görülen maafl zamm Kamu Çal flan n, bizleri memnun etmemifltir. Bugün % lara varan kira art fllar, baz yerlerde % 100 lere varmaktad r. Okul masraflar nda, g da ve tafl ma hizmetleri gibi di er alanlarda art fllar yaflan rken: Ne hikmetse s ra çal flanlar n haklar n vermeye geldi inde hükümetler cimrileflmektedir. dedi. HASTANEN N DESTANI Millet misin vekil misin? Ço ul musun tekil misin? Ak ldan da fakir misin? Ne yapt yd bu hastane? Koltu unuzu çekti miydi? Yerinize ç kt m yd? ktidar n z y kt m yd? Ne yapt yd bu hastane? Tepede de duruyordu, fiu Sar z görüyordu, Halka hizmet veriyordu, Ne yapt yd bu hastane? Gönüllere sefa m bu? Hastalara flifa m bu? Halka karfl vefa m bu? Ne yapt yd bu hastane? Çal m ilen geliyorsun, Sar z dan oy al yorsun, Hasedinden ölüyorsun, Ne yapt yd bu hastane? Yalanlar söylediniz, Halk lafla e lediniz, Sar z Hastanesini P narbafl ya ba lad n z, Ne yapt yd bu hastane? Bu milletle e lenilir mi? lçe ilçeye ba lan l r m? Hiç sa l kla oynan r m? Ne yapt yd bu hastane? Hangi yüzle geleceksin? Hat r m soracaks n, Benden oy mu alacaks n? Ne yapt yd bu hastane? Afl k Çetin söyler sözün, K fla döner senin yaz n, Bacadan karaym fl yüzün, Ne yapt yd bu hastane? Sar z l Afl k Çetin

7 7 HERfiEY SATTINIZ PARALARI NE YAPTINIZ? S iyasi uygulamalar n yan nda, ülkemizde gördü ümüz özellefltirme uygulamalar IMF nin Bu, ülkemiz üzerindeki ahlaki ve milli çöküntünün Özellefltirme kapsam nda yok pahas na sat lan bir bask lardan ve yolsuzluklardan kaynaklanmaktad r. ne de devlete hiçbir fayda sa lamad ortadad r. borçland rmada ön flart olarak öne sürdü ü ekonomik yans mas d r. Bunun yan nda özellefltirilen kurulufllar ise zarar edenler de il aksine karl l kapat lmakta, çal flanlar soka a at lmakta, tafl n- çok kurulufl, bir süre sonra zarar etti i gerekçesiyle konulardand r. AKP hükümeti, tarihin en yüksek özellefltirme gelirinin elde edildi i dönem olarak yüksek, stratejik önemi büyük kurulufllard r. Bunlar maz mallar farkl flekillerde kullan larak, paha biçilmez arazileri zamanla iskana aç lmakta ve büyük gösterdi i iktidar süresince baflta Tekel ve Türk Türkiye nin sanayileflmesi, geliflmesi ve d fla ba- Telekom olmak üzere bir çok kuruluflumuzu özellefltirme ad alt nda yabanc lara peflkefl çekmifl, libeklerimizdir. ml l ktan kurtulmas amac yla kurulmufl, göz be- paralar karfl l nda parsel parsel sat lmaktad r. Özellefltirme gelirlerinin yüksekli i ile övünen ve manlar m z kapatma karar alm flt r. Bu süreçte Özellefltirmenin amac, gerçekten ifllevselli ini yitirmifl, karl l olmayan flirketlerin özel sektöre Türk üretimi darbe yemifl ve tam anlam yla bize ait babalar gibi star m. Ben bu iflleri seviyorum arkadafl diyen yetkililere soruyoruz: Ülkemizde milli ne hiçbir ürün, hiçbir kurulufl kalmam flt r. devredilerek, devletin hem bir yükten kurtulmas, Burada üzerinde önemle durulmas gereken konular n bafl nda Türkiye de zarar eden K T lerin topdam yaratmas ve üretim yapmas n sa lamakt r. patt n z. Özellefltirmelerden elde etti iniz milyarlar- hem de flirketin faaliyetlerine devam ederek, istih- varsa yok ettiniz, ya yabanc lara satt n z ya da kalam zararlar n n % 80 inin görev zarar oldu udur. Ancak; söyledi imiz üzere AB, IMF, Dünya Bankas, ca dolar ne yapt n z? Yat r m m yapt n z? stihdam Ortaya ç kan zarar kurulufllar n ticari faaliyetlerinden dolay de il, kötü yönetilmelerinden, siyasi sözde özellefltirmelerin ne özelleflen kurulufllara, Her fleyi satt n z, paralar ne Dünya Ticaret Örgütü politikalar uyar nca yap lan m sa lad n z? Türkiye nin borçlar n m ödediniz? yapt n z? Say n Durmufl Y lmaz Takt AKP Gözlü ünü Ç kar p, Gerçekleri Görmek Zorundad r! Merkez Bankas Baflkan AKP gözlü ünü ç karmal T ürkiye Kamu-Sen olarak Say n Durmufl Y lmaz a tavsiyemiz, takt IMF ve AKP gözlü ünü bir an önce ç kararak, sorumlu bir bürokrat gibi davranmas ve ülkemizin gerçek sorunlar n görmesidir. Enflasyonun temel nedenini memur maafllar nda aramaya devam etti i taktirde 2007 y l enflasyonu da 2006 y l nda oldu u gibi % 100 oran nda flaflacakt r!!! Ülkemizin IMF ye olan toplam borcu 11,8 milyar USD dir. IMF, 11,8 milyar USD lik alaca için ülkemizde ç kar lacak kanunlardan, kamuda çal flanlar n say s na; memur, iflçi, emekli, dul ve yetim maafllar na yap lacak zamlardan, elektri e, suya, benzine yap - lacak zamlara kadar her konuya müdahil olmaktad r. Ne zaman ülkemizde çal flan maafllar na zam konusu, çiftçilere yap lacak ödemeler gündeme gelse IMF; Türkiye de ücretlerin çok yüksek oldu unu ve azalt lmas gerekti ini belirterek, hükümete talimat vermektedir. AKP de bu do rultuda politikalarla ücretlere reel olarak zam yapmamakta, ücretleri yaln zca enflasyon oran nda art rmaktad r y l için de memur maafllar na enflasyon hedefleri çerçevesinde, düflük dereceli memur maafllar na % 4 + % 4 ve yüksek dereceli memur maafllar na da % 3 + % 3 art fl öngörülmüfltür. Ancak kamuoyunda memur maafllar na % zam yap ld gibi bir izlenim yarat lmaya çal fl lmaktad r. Ne yaz k ki son günlerde baz bürokratlar da IMF ve siyasetçilerin a z yla konuflmaya bafllam fl ve memur maafllar na yap lan art fl n yüksek oldu unu iddia etmifllerdir. Bu aç klamay yapan ise TCMB baflkan say n Durmufl Y lmaz d r. Oysa say n baflkan bulundu u konum itibar ile memur maafllar na yap lan art fl en iyi bilen kiflidir ve baflkan oldu u TCMB n n 2007 y l enflasyon tahmini % 7 dir. Yani kendi kurumunun tahminine göre 2007 y l nda memurlar m z n büyük ço unlu unun maafllar reel olarak % 1 azalacakt r. Hal böyle iken; Say n Durmufl Y lmaz n kraldan çok kralc l k yaparak memur maafllar na yap lacak art fllar n enflasyonu art raca n iddia etmesi hem mesle ine hem de baflkan oldu u kuruma ihanet anlam tafl - maktad r. IMF; AKP, baz bürokratlar ülkemizdeki as l sorunlar, çarp k uygulamalar görmezden gelmekte ve içinde bulundu umuz durumun temel sebebini memurlar olarak göstermektedirler. Türkiye Kamu-Sen, son y llarda memurlara yap lan bu sald r lar n nedenini iyi bilmektedir. Memursuz bir Türkiye özlemi içinde olanlar n arka plan nda yerelleflmifl, özerkleflmifl, federal bir ülke arzusu yatmaktad r y l nda memur maafllar ilk 6 ay için ortalama 27 YTL, ikinci alt ay için de yaklafl k olarak 55 YTL kadar artacakt r. Yani 2007 y l nda memur maafllar na ortalama ayl k 41 YTL zam yap lm fl olacakt r. Say n Durmufl Y lmaz yaklafl k 2,5 milyon kamu çal flan na ayl k 41 YTL zamm çok görmekte ve bu paran n enflasyonu yükseltece ini iddia etmektedir y l nda AKP hükümeti, Kurumlar vergisi oran n 10 puan indirerek, yabanc sermaye sahiplerinden al nacak stopajlar s f rlayarak, vergi iadeleri ve aflar yla, sermaye kesiminden alaca 8,854 milyar YTL vergi gelirinden vazgeçmifltir. Bu tutar bugünkü kurlarla 6 milyar USD etmektedir. Bir y lda IMF ye olan borcumuzun yar s kadar verginin sermaye ve s cak para sahiplerine peflkefl çekilmesine göz yumanlar, memura verilen ayl k 41 YTL zamm sorunlar n temel nedeni olarak göstermek azmindedirler. AKP hükümetinin 2008 y l nda sermaye sahiplerinden almas gerekirken almayaca vergi 6,8 milyar USD, 2009 y l nda ise 7,3 milyar USD tutar ndad r. Say n Durmufl enflasyona bir sebep ar - yorsa as l bu sorunu gündeme getirmelidir. Vatandafltan al nan mal ve hizmet vergilerini sürekli yükselterek enflasyonu körükleyen hükümet, üç y l için sermaye sahiplerinden tahsil etmesi gereken verginin 20 milyar USD ndan vazgeçmektedir. Ancak say n Durmufl Y lmaz, bu konulara hiç de inmeden, sorunun çözümünü kendince bulmufltur: memur maafllar na zam yapmamak! 2006 y l n n ilk 10 ay nda yaln zca do algaza % 26 zam yap lm flt r. Acaba bu zamm n nedeni de memur maafllar na yap lan % 5 art fl m d r? Türkiye cari aç kta dünya rekorlar na imza at yor, d fl ticaret aç alm fl bafl n gidiyor, bütün bunlara ra men dolar kuru düflüyor, borsa yükseliyor. Bir taraftan da yabanc lar ülkemizi çok riskli görerek yüksek faiz talep ediyorlar. Bu nedenle de dünyan n en yüksek reel faizini ödeyen ülke konumunday z. Acaba Say n Durmufl Y lmaz, bütün bunlar nas l oluyor veya bunlar n olmas ne anlama geliyor? diye hiç düflünüyor mu? Yoksa akl hala memur maafllar na yap lan 41 YTL lik art flta m? Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ün Ebediyete ntikalinin 68. Y l Dönümü dolay s yla % 100 yerli anma toplant s düzenlendi. Toplant da Türkiye Cumhuriyeti nin yönetim, yarg, güvenlik, denetim ve sivil toplum kurulufllar n n en üst yöneticileri vard. Konular basit ve iyi seçilmiflti. Konuflmac lar Atatürk e kendi pencerelerinden bak - yorlard! Anlafl lan derse haz rl k güzeldi! Bu ders, Atatürk ü tan ma ve tan tma dersinden ziyade Atatürk ü hat rlatma dersiydi. Bu hat rlatma Atatürk ün kurdu u kurumlar n yabanc laflt r lmas na ve yabanc laflt - ranlara yap l yordu. Tür dilinden, Türk tarihinden, Türk devlet yap s ndan bahsedilirken, mal yabanc, dili yabanc, kirlenmifl, kirletilmifl bir Türkiye nin olabilece i tehlikesinden bahsediliyordu. Atatürk ü an yoruz, bizim için yapt klar n hat rl yoruz, hedeflerini düflünüyoruz. Yap - lanlara bak yoruz. Gençli e hitabesini bir kez daha alt n çizerek okuyoruz. Bugün olanlar o zamandan bilerek neler söylemifl;... Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa n n en önemli devletleri, Türkiye nin zarar yla, Türkiye nin gerilemesiyle ortaya ç km fllard r. Sayg yla sevgiyle ATATÜRK Ü ANIYORUZ Ahmet Azizo lu Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Bugün bütün dünyay etkileyen, milletimizin hayat n ve ülkemizi tehdit alt nda bulunduran, en güçlü geliflmeler, Türkiye nin zarar yla gerçekleflmifltir. E er güçlü bir Türkiye varl n sürdürseydi, denebilir ki ngiltere nin bugünkü siyaseti var olmayacakt. Türkiye, Viyana dan sonra Peflte ve Belgrat ta yenilmeseydi, Avusturya/Macaristan siyasetinin sözü edilmeyecekti. Fransa, talya, Almanya da, ayn kaynaktan esinlenerek hayat ve siyasetlerini gelifltirmifller ve güçlendirmifllerdir.... Bir fleyin zarar yla, bir fleyin yok olmas yla yükselen fleyler, elbette, o fleylerden zarar görmüfl olan alçalt r. Gerçekten de Avrupa n n bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaflmas na karfl l k, Türkiye gerilemifl, düfltükçe düflmüfltür. Türkiye yi yok etmeye giriflenler, Türkiye nin ortadan kald r lmas nda ç kar ve hayat görenler, zararl olmaktan ç km fllar, aralar nda ç karlar paylaflarak, birleflmifl ve ittifak etmifllerdir. Ve bunun sonucu olarak, birçok zekâlar, duygular, fikirler, Türkiye nin yok edilmesi noktas nda yo unlaflt r lm flt r. Ve bu yo- unlaflma, yüzy llar geçtikçe oluflan kuflaklarda, adeta tahrip edici bir gelenek biçimine dönüflmüfltür. Ve bu gelene in, Türkiye nin hayat na ve varl na aral ks z uygulanmas sonucunda, nihayet Türkiye yi slah etmek, Türkiye yi uygarlaflt rmak gibi birtak m bahanelerle, Türkiye nin iç hayat - na, iç yönetimine ifllemifl ve s zm fllard r. Böyle elveriflli bir zemin haz rlamak güç ve kuvvetini elde etmifllerdir....oysa güç ve kuvvet, Türkiye de ve Türk halk nda olan geliflme cevherine, zehirli ve yak c bir s v katm flt r. Bunun etkisi alt nda kalarak, M LLET N EN ÇOK DA YÖ- NET C LER N Z H NLER TAMAMEN BO- ZULMUfiTUR. ARTIK DURUMU DÜZELT- MEK, HAYAT BULMAK, NSAN OLMAK Ç N, MUTLAKA AVRUPA DAN NAS HAT ALMAK, BÜTÜN filer AVRUPA NIN EMELLER NE UYGUN YÜRÜTMEK, BÜ- TÜN DERSLER AVRUPA DAN ALMAK G - B B RTAKIM Z HN YETLER ORTAYA ÇIKTI. Oysa hangi istiklal vard r ki yabanc lar n nasihatleriyle, yabanc lar n planlar yla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemifltir. Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalk - flanlar, zehirli sonuçlarla karfl laflm fllard r. flte Türkiye de, bu yanl fl zihniyetle sakat olan baz yöneticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzy l, biraz daha çok gerilemifl, daha çok düflmüfltür...bu düflüfl, bu alçal fl, yaln z maddi fleylerde olsayd, hiçbir önemi yoktu. Ne yaz k ki Türkiye ve Türk halk, ahlâk bak m ndan da düflüyor. Durum incelenirse görülür ki, Türkiye Do u maneviyat yla sona eren bir yol üzerinde bulunuyordu. Do u yla Bat n n birleflti i yerde bulundu umuz, Bat ya yaklaflt m z zannetti imiz takdirde, as l mayam z olan Do u maneviyat ndan tamam yla soyutlan yoruz. Hiç flüphesizdir ki bundan, bu büyük memleketi, bu milleti, çöküntü ve yok olma ç kmaz na itmekten baflka, bir sonuç beklenemez.... Bu düflüflün ç k fl noktas korkuyla, aczle bafllam flt r. Türkiye nin, Türk halk n n nas lsa bafl na geçmifl olan birtak m insanlar, galip düflmanlar karfl s nda, susmaya mahkûmmufl gibi, Türkiye yi ât l ve çekingen bir halde tutuyorlard. Memleketin ve milletin ç karlar n n gerekti ini yapmakta korkak ve mütereddit idiler. Türkiye de fikir adamlar, âdetâ kendi kendilerine hakaret ediyorlard. Diyorlard ki: Biz adam de iliz ve olamay z. Kendi kendimize adam olmam za ihtimal yoktur. Bizim can m z, tarihimizi, varl m z bize düflman olan, düflman oldu undan hiç flüphe edilmeyen Avrupal - lara, kay ts z flarts z b rakmak istiyorlard. Onlar bizi idare etsin diyorlard. M. Kemal ATATÜRK (6 Mart 1922 Meclis konuflmas ndan.) Türkiye Kamu-Sen olarak yerli üretimi desteklemek, iflsizlere ifl sa lamak üretti in ürüne Türk mal yaz, böylece hem mal m z hem dilimiz yaflas n. nsan m z ifl, afl bulsun. Gelin gelece imiz zengin, Atalar m z gurur duysun. Hep birlikte, her fleye ra men bunu baflaral m. Türkiye Kamu-Sen in yerli mal çal flmas - na hep birlikte destek olal m. Kim kötü ve çirkin bir ifl görürse eliyle düzeltsin; e er buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmiyorsa, kalben karfl koysun. Bu da iman n en zay f derecesidir. Hz. Muhammed (S.A.V) Konu hakk ndaki tasar ve düflüncelerinizi içeren iletileri adresine bekliyoruz.

8 8 TÜRK E T M-SEN Okullar m z Türk bayraklar ile donat ls n Diyarbak r'da ilkö retim okulu ö rencilerine Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan finanse edilen ve üzerinde Avrupa Birli i'nin bayraklar n n bulundu u okul çantalar n n da t lmas büyük infial yaratt. Diyarbak r ve ilçelerinde okuyan 2 bin 500 çocu un AB'yi bilmesi ve sevmesi için Ticaret ve Sanayi Odas AB Bürosu taraf ndan da t lan çantalara ilk tepki sendikam zdan geldi. AB armal çanta da t m n protesto eden Türk E itim-sen Diyarbak r Temsilcili imiz, Ziya Gökalp kö retim Okulu'ndan bafllamak üzere gelece imiz olan ö rencilerimize 2500 Türk bayra da tt. Konuyla ilgili aç klama yapan Türk E itim-sen Diyarbak r l Temsilcisi Ahmet Burhan flunlar söyleri: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ngiliz ve Amerikan mandas n isteyenlere 1920'lerde "Ahmaklar, ngiliz ve Amerikan mandas na girmekle kurtulaca z san yorlar" demifltir. Günümüzün ahmaklar ise Avrupa Birli i'ne ve Amerika'n n egemenli ine girmekle kurtulufla ereceklerini san yorlar. Bu anlay fl Osmanl n n son dönemindeki Ali Kemalleri, Damat Feritleri, bil cümle Bat c lar ve bir k s m Tanzimatç - lar an msatm flt r. Henüz içine girmedi imiz ve bizi almayacaklar n n emarelerini gördü ümüz bir H ristiyan kulübü olan Avrupa Birli i'nin bayraklar n n bir çantan n üzerinde de olsa da t lamayaca n bildirir, bu olay ve bu olaya dahil olan anlay fl ve kurulufllar protesto ediyor ve k n yoruz. 83. Y l n kutlad m z Cumhuriyet Bayram 'n n arifesinde ö rencilerimizin babalar n n, annelerinin afllar n -ifllerini çalan AB'nin bayraklar n n de il ba ms zl m z n ve özgürlü- ümüzün sembolü olan flanl Türk Bayraklar n n da t lmas gerekirdi. Dün da t lan AB bayrakl 2500 çanta yerine, bugün biz Ziya Gökalp lkö retim Okulu'ndan bafllayarak gelece imiz olan ö rencilerimize 2500 Türk Bayra da t yoruz." stanbul 3 Nolu fiubemiz konu u: Rauf Denktafl Malkara lçe Temsilcili i nden iftar yeme i T ürk E itim - Sen Malkara lçe Temsilcili i e itimcilere belediye salonunda iftar yeme i verdi. ftar yeme ine, Türk E itim - Sen fiube Baflkan Muzaffer Do an, Türk E itim-sen Malkara ilçe temsilcisi Erdo an Er, yönetim kurulu üyeleri, flube müdürleri, okul müdürleri, e itimciler aileleriyle birlikte kat ld. Türk E itim - Sen fiube Baflkan Muzaffer Do an yapt konuflmada, "Öncelikle ilçe temsilcili imizi bu güzel tabloyu oluflturduklar, bu nezih toplulu u bir araya getirdikleri için kutluyorum" dedi. Büyük bir kat l m n gözlendi i yemekte Türk E itim-sen Malkara ilçe temsilcisi Erdo an Er de bir konuflma yapt. Er, konuflmas nda yeme e kat lanlara teflekkür ettikten sonra "Geleneksel hale gelen bu iftar yemekleri bundan sonraki çal flmalar m z için çok önemlidir. Bu uhrevi hava bizi daha güzel ifller yapmak için her y l yeniden motive etmektedir" diye konufltu. Bu k fl ö retmen donacak Bu k fl ö retmenler 6 ayl k k fl boyunca en az 2 ton kömür ile yar m ton odun için bir maafl n n yüzde 93'ünü harcayacak Türk E itim-sen in yapt araflt rma vahim sonucu gözler önüne serdi. Ö retmenlerin k - fl n s nma giderlerinin bir ayl k maafllar n n yüzde 93'üne denk geldi ini, k fll k g da al flveriflinin ise 2 bin YTL'yi geçti i belirlendi. Araflt rmayla e itim çal flanlar - n n s nma, giyim, g da ve temizlik kalemlerinden oluflan harcamalar nedeniyle k fl aylar n zor geçirecek. 60 günlük çal flma Ö retmenler 6 ay süren k fl mevsimi boyunca en az 2 ton kömür, yar m ton da odun almas gerekirken, bunlar için toplam YTL ödeme yapacak. Söz konusu s nma maliyetinin ö retmenlerin bir ayl k maafl n n yüzde 93'üne denk geliyor. Bu ise 28 günlük çal flmaya denk geliyor. Araflt rmada, evlerini do algazla s tan ö retmenlerin ise daha fazla harcama yapaca bildirildi. Ankara'da bir metreküpü 610 YKr olan do- algazdan ayl k 450 metreküp kullanan bir ailenin ödeyece i miktar n YTL, 6 ayl k k fl mevsimi boyunca toplam harcaman n ise YTL olaca kaydedildi. Araflt rmada, 'K fl mevsimini geçirebilmesi için en düflük derecede çal flan bir ö retmenin 60 gün, en yüksek derecedeki ö retmenin 49 gün, 14/2 derecede çal flan hizmetli ve memurun ise 74 gün çal flmas gerekmektedir. Türk E itim Sen stanbul 3 No'lu fiube taraf ndan 19 Ekim Perflembe akflam düzenlenen iftar yeme i ve konferans na davet edilen Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaflkan Rauf Denktafl kalabal k Türk E itim-sen'liler taraf ndan ayakta alk fllayarak karfl lad lar Denktafl "K br s' n Dünü Bu günü ve Yar n " isimli konferans verdi. Geçmiflte K br s Türklerinin ortak cumhuriyeti yaflatmak için ellerinden geleni yapt n, ancak Makarios'un ENOS S için yemin etti ini, Rumlar n silahlanmaya bafllad n ve köylere bask nlar düzenledi ini" söyledi. K br s' n Türkiye'nin ikmal yollar güvenli i için önemini vurgulayan Denktafl "Anadolu'nun sahibi kimse K br s' n sahibi de odur, flehitlerimizdir. Biz onlar n vekilleriyiz. Vekil asla nankörlük etmez. Bunu unutan, K br s' verilecek bir meta gibi görenler varsa görecekleri var. fiehitlere nankörlük edecek varsa bafllar na gelecek var" diye konufltu. Annan Plan 'n n Türkiye'nin Adadan ç kar lmas, 100 bin kiflinin göçmen olmas, bin Rum'un Türklerin içine girmesi, KKTC'nin ve Türkiye'nin müdahale hakk n n ortadan kald r lmas anlam na geldi ini anlatan Rauf Denktafl "Evet demekle büyük hata yap lm flt r" dedi. Baflbakan Recep Tayip Erdo an' n "AB rica etti kabul ettirdim. Ama beni kand rd lar" dedi ini ifade eden Denktafl "Ama kand r ld n anlamalar na ra men hala geri ad m at lmamaktad r" dedi. Referanduma evet denilmesinin ard ndan bütün bask lar n Türkiye'ye yöneldi ini, K br s konusunda tavizler istendi ini belirten Denktafl "Biz art k uyku uyuyam yoruz. AB, K br s' istiyor" dedi. Son günlerde gündemden düflmeyen Fransa'n n sözde Ermeni soyk r m yasas yla ilgili olarak, "Ermeni soyk r m konusu Türkiye'nin önüne maksatl olarak konulmaktad r. Türkiye'yi AB'de görmek istemeyenler var, bunlar az de il. Frans zlar da yüzde 80 olarak bu karfl tl n içindeler. Türkiye'ye karfl da önyarg lar var" dedi. MEB ile Sendikam z aras nda Kurum dari Kurulu toplant s n n bafllad Toplant ya sendikam z temsilen Genel Baflkan fiuayip ÖZCAN, Genel Sekreter smail KON- CUK, Genel Mali Sekreter Yaflar YEN ÇER O LU, Genel Mevzuat Ve Toplu Görüflme Sekreteri Seyit Ali KAPLAN ve Ankara 2 Nolu fiube Baflkan Server B LGE, MEB i temsilen Müsteflar Yard mc s Cevdet CEN- G Z, Personel Genel Müdürü Remzi KAYA, lkö retim Genel Md. Yrd. Timur fieyho LU, Ortaö retim Genel Md. Yrd. Mehmet BA ÇEC K, MEB Hukuk Müflaviri Osman ÇEL K kat ld lar. Toplant Baflkanl n ilgili yönetmelik gere i Müsteflar Yard mc s Cevdet CEN- G Z yapt. lk toplant usul üzerine konuflmalarla bafllad.türk E itim Sen Genel Baflkan fiuayip ÖZCAN gündem gere i sendikam z n taleplerini içeren dosyay sundu, Genel Baflkan fiuayip Özcan; taleplerin gerekçelerini anlatt, e itim çal flanlar n n s k nt içinde oldu unu belirtti, bu taleplerin karfl lanarak çal flanlar n bir nebze olsun rahatlat lmas n istedi. 2. Toplant n n, MEB in taleplerimizle ilgili haz rl k yapmas amac yla Aral k ay n n ilk yar - s nda yap lmas na karar verildi. Denktafl, son günlerde gündeme gelen ve K br s konusunda yeni bir çözüm aray fl olarak görülen Finlandiya önerilerine de sert tepki gösterdi. Denktafl, "Bütün gayretler K br s' Türk halk ndan koparmak içindir, Finlandiya önerileri Papadopulos'un önerileriyle ayn d r. Türkiye'nin bunlar elinin tersiyle itmek yerine görüflmeye haz r oldu unu söylemesi bizi üzmüfltür. E er müzakereler bafllarsa biz de ümidi kesmek üzere baflka yollar denemek zorunda kalaca z. Bu Finlandiya'n n önerileri K br s meselesinde büyük bir gedik açmak için çok iyi haz rlanm fl bir plan" fleklinde konufltu. Kocaeli'de promosyon zaferi Türk E itim-sen Kocaeli 1 No'lu flubeye ba l Derince Temsilcili i, uzun bir mücadelenin sonucunda banka promosyonlar n n 435 YTL olarak e itim çal - flanlar na yans t lmas n sa lad. Türk E itim-sen Derince lçe Temsilcisi Abdurrahman AKGÜL konuyla ilgili olarak yapt aç klamada flunlar söyledi; Her zaman oldu u gibi sözde bir sendikan n tüm engelleme gayretlerine ra men zafer Türk E itim-sen'in olmufltur. Bayram öncesi kazan - lan bu hakk n tüm e itim çal flanlar na önemli bir katk sa layaca n düflünüyor, hay rl olmas n diliyorum.

9 9 TÜRK E T M-SEN 24 Kas m Ö retmenler Günü kutlu olsun Toplumun ayd n bir üyesi; üreten, yol gösteren, hak eden; devletini milletini seven Atatürk ün gösterdi i hedefler do rultusundatürk milletinin birlik ve beraberli i, Türk devletinin bekas için nesiller yetifltiren insan Bu güzel özellikler, e er ö retmeni toplumun özel ve güzel insan yap yorsa, Ö retmen Hüsne KILIÇ Türk E itim-sen 4 Nolu fiube Mali Sekreteri toplumu ayd nlatan insanlar n sorunlar - n da toplum bilmek zorundad r. Bu güzel insanlar sorunlarla u raflt r p esas iflinden al koyan sorunlar nelerdir? Hak ettikleri ücreti alamamaktad rlar. Yetkililere sorarsan z yapt klar ifli de il say lar n baz al p okadar insana nas l art fl verebiliriz demektedirler. Ö retmenlerin yetiflmesine yönelik hizmet içi e itim yetersiz. Bölgenin siyasetçisinin tek u rafl s okulun ö retmeni ve okulu S k s k de iflen yönetmelikler, program ve yönergeler Örgütlenmeden dolay u rad klar bask lar örgütlülük haklar n yeterince kullanamama Özetlenen sorunlar genifl genifl ele al nmas sendikam z n toplu görüflme ve kurum idari kurullar nda gündeme getirilmektedir. Ö retmenlik zihinsel bir u raflt r. Ö retmen bilgi teknisyenidir. Ö retmenin ö renimi mezun oldu u üniversite y llar ile s n rl de ildir. Alan ndaki geliflmeleri izleyen, araflt ran, uygulayan bir beyin iflçisidir. Ö retmen, ülkesinin gelece i için ülkenin siyasi iktisadi ve sosyal politikalar n yak ndan takip eden duyarl bir vatandaflt r. Milli ve manevi de erlere inanm fl, Türkiye nin temel sorunlar n bilen insand r. Ö retmen sadece ö retim iflleriyle u raflmaz, ö retmen yetifltirdi i insan n, ülkesinin bütün de erleriyle yo urur, gelece e haz rlar. Bunun için de araflt ran, üreten, yol gösteren bütün bu çal flmalar sonun da helal kazanc hak eden bir insand r. Bu düflüncelerle tüm e itim camiam z n 24 Kas m Ö retmenler Günü kutlu olsun Afyonkarahisar flubemiz kendi binas nda E itim çal flanlar n n hak ve menfaatleri konusunda örnek mücadele veren, üye say s n katlayarak artt ran Afyonkarahisar flubemiz, hizmetlerini kiral k bir dairede sürdürmekteyken, kendi hizmet binas n sat n alarak bütün e itim çal flanlar n n hizmetine sundu. Afyonkarahisar n en merkezi yerinde bulunan ve günü aç l fl yap lan yeni flube binam zda oturma salonu, üyelere ücretsiz internet hizmeti, a rlama hizmetleri, yönetim bürolar oluflturulmufltur. En büyük sendikay z Türk E itim Sen fiubesi olarak Yimpafl Derya dü ün salonunda düzenlene program Sayg Duruflu ve istiklal Marfl n okunmas ile bafllad. Programda aç l fl konuflmas n yapan Türk E itim Sen fiube Baflkan Erol Özsoy: Türk E itim Sen art k yetkili bir sendikad r ve etkili bir sendikadad r Türkiye nin en büyü üdür. Önümüzde ki y l bölücülü e çanak tutan ve iktidara yandafll k ve yalakal k eden sendikalar n silindi i gibi ezip geçmeye söz veriyoruz. Sendikalaflma demokrasinin bir gere idir. Aç l mlar geniflimler hak ve özgürlükler sivil örgütlenme ile mümkündür. Bu örgütlenmenin temel tafllar ndan bir tanesi sendikalaflmad r. Hukuk alan nda Afyonkarahisar da haks zl a karfl yaman bir mücadele verilmiflti. Yönetimin tepesinden alt na kadar bask alt na almak istenen Afyonkarahisar Türk E itim Sen hiçbir müdahaleye hiçbir bask ya asla boyun e memifltir. fiimdiye kadar üye yaz - m nda yo unlaflt k bundan sonra sosyal faaliyetlerimiz ön s ralarda yer alacakt r. Bize her kötülü ü yapmaya çal fla bilirler ülkemizi d - flardan ve çersiden kuflatmaya çal fla bilirler halk m z yoksul b raka bilirler ama bir Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye devleti bir bütündür bölünemez dili Türkçedir bayra- kanunla belirlenmifl Ay Y ld zl al bayrakt r marfl stiklal Marfl nd r iflte bu ana maddeyi kimse de ifltiremezde ortadan kald ramazda dedi. Sizi ve oyunuzu satmam Avea'n n haks z uygulamas na sendikam zdan müdahale Türk E itim-sen olarak gerek AVEA firmas, gerekse MEB hakk nda her türlü hukuki ve di er mücadele yollar na baflvurulacakt r. AVEA firmas ile yap lan anlaflma ve bu anlaflman n ihlali konusunu Milli E itim Bakanl 'na resmi yaz yla sorduk. E itim çal flanlar için MEB ile 10 y ll k, sabit ücretle s n rs z konuflma sözleflmesi imzalayan AVEA adl GSM firmas n n, yüzbinlerce abone yapt ktan sonra, flimdi bu sözleflme hükümlerine uymay p konuflma süresini k s tlama girifliminde bulunaca idd a edilmektedir. Gerek Avea'dan gerekse MEB ten bu konuda flimdiye kadar hiç bir resmi aç klama yap lmamas manidard r. Bu konuyu aç kl a kavuflturmak ve e itim çal flanlar n n aleyhine olabilecek bir hukuksuzlu un olup olmad n tespit için MEB'e resmi yaz yla baflvurmufl bulunmaktay z. Yaz m za acil olarak cevap beklemekteyiz. E er e itim çal flanlar n n aleyhine olabilecek bir durum ortaya ç karsa; Türk E itim-sen olarak gerek AVEA firmas, gerekse MEB hakk nda her türlü hukuki ve di er mücadele yollar na baflvurulacakt r. fieh T ANASINA Ne mutlu, ne mutlu sana... O lun flehit olmufl gözleri yafll ana A lama art k, b rak Allah aflk na! Toprak dard r, gökler dard r flehit olup yatana... Mehmed'in al kan yla ça kapad, ça açt. Elde k l ç, yay, kalkan; kale aflt, da aflt. Hilal'in zaferine kudurmufl haçl flaflt Peki ana neden hala ba r n yan k, gözün yafll? Belki y llar öncesine dald rd n gözlerini... Hat rlad n kundakta a layan bebe ini flte o bebek flimdi çi neyerek bendini, Bu vatana, bu millete feda etti kendini... Ana, senin o lundu düflmana gö üs geren O kanl gecelerde y ld z yere seren Bu flanl milletin bayra na renk veren, S radan biri de il, kahraman bir ALPEREN! Sevin ana, sevin! O kutlu o ul senin... Bu Mehmed'ler oldukça, korkusu yok kimsenin. fiehit bahçelerinde aç lan güller senin, Ve cennete do ru giden ipekten yollar senin... Vacide Özfidan Türk E itim Sen Genel Baflkan fiuayip Özcan ise yapt konuflmas nda: Ç kt m z yoldaki do ruluk ve hakl l m z, bizi bugün Türkiye nin en büyük sivil toplum kuruluflu yapt. Bu iradedeki en büyük güç önce Allah n iradesi, sonra sizin gayretlerinizdir. Türklük var oldu u sürece Türk E itim Sen de var olacakt r. Tabiî ki bu var oluflta bir k - s m s k nt lar da yaflat lacakt r. Ama bu yolda Ali Kemeler hep ma lup olacak, Fatih in Alp Aslan n Atatürk ün torunlar hep galip olacakt r. Bu sene ald m z yetki ile masaya oturduk. On dört y ll k dikmifl oldu umuz fidan meyve vermifltir. Bu tad tatmak için topland k. Toplu görüflmelerde sük netle karfl - laflt k. Biz de bu durumda tepkimizi koyduk ortaya. Bir plan dahilinde ifller yürütülüyor ki, yasan n vermifl oldu u 15 günlük süreci nas l geçifltiririz diye u raflt lar. Bizi di er sendikalarla karfl karfl ya getirerek olay ç kartmak istediler ama biz bu oyuna düflmedik. Öyle hesaplar yapt lar ki, karfl lar ndakine bir krefl çocu u muamelesi yapmaya çal flt lar. 51 katrilyonluk bir bütçeyi kamu çal flanlar na ay rd klar n ifade ettiler. Bizlere ayr lan para ise 1,9 katrilyon. Di er kurum çal flanlar na ayr lm fl para oldu unu söylediler. Bütün hesaplar böyle yap l yorsa ki yap ld na inan yorum. Yoksa bu ülke böyle batmazd. Onlar n hesab na göre biz borçlu ç k yoruz. AB emrediyor, bunlar yap yor. Türk milletinin istek ve arzular na hareket etme zorunlulu u yok mu? Sizi AB mi seçti biz mi seçtik? Kimi temsil ediyorsunuz? 4 tane ermeni okusun diye özel okullarda ayak oyunlar ile bakana dilekçe verdirerek yasa de iflikli ine gidiliyor. Bu milletin çocuklar n n, flehit torunlar n n 4 tane ermeni kadar k ymeti mi yok. Bize güvenmiyor musunuz, bize güvenmiyorsan z bizden neden oy istiyorsunuz. Bunlar n hesab n birilerinin vermesi gerekir. Vak f yasas ç kararak, Türkiye yi Gayri Müslimlere parsel parsel parselliyorsunuz. Biz bu kadar m de ersiz, k ymetsiziz. Toplu görüflmelerden ayr lsak Efendim görüflecektik kaçt lar diyecekler. Yetkiyi ald mda sizi mahcup edecek, sizin kafan z önünüze e ecek, hiçbir fleyin alt na imza atmayaca ma söz verdim. Türk E itim Sen üyelerine mahcup edecek, onlar zora sokacak, pazarlayacak, onlar farkl görecek siyasilerin yapt gibi bir anlay fla hâkim de iliz. Yapmayaca z. Yaparsak namerdiz dedi. Yeni üyelere rozet tak ld Konuflmalar n ard ndan en son üye olan 10 kifliye Türk E itim Sen Genel Baflkan fiuayip Özcan taraf ndan rozetleri tak ld. Emekli olan üyelere Türk E itim Sen genel Sekreteri smail Koncuk taraf ndan teflekkür belgeleri verildi. lçe yönetim kurullar na ve il yönetim disiplin, denetim ve kad n kollar üyelerine Türk E itim Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri smail Koncuk, Firdevs Ifl k, Mustafa K z kl, Seyit Ali Kaplan Yaflar Yeniçerio lu teflekkür belgeleri verdi. Belge da t m törenini ard ndan Yörük efelerinin halk oyunlar gösterileri ilgi ile izlendi. Program n sonunda Türk E itim Sen fiube Baflkan Erol Özsoy Türk E itim Sen Genel Baflkan fiuayip Özcan a teflekkür plaketi ve Atatürk ün anlaml sözlerini içeren bir tablo arma an etti. Bu nas l ortak? S n flar sardalya kasas gibi... 60'flar 70'fler kifli s fl yor çocuklar m z. Ö retmenlerimiz, ameleden az kazan yor. Bu flartlarda AB'ye girmemiz mümkün mü? De il. Peki siz hiç, bugüne kadar Avrupa Birli i'nin bir defa olsun, "bu sorunu çöz, çözmezsen olmaz" dedi ini duydunuz mu? Ben duymad m. Ama e itimle ilgili ne duyuyoruz hep? "Ruhban Okulu'nu aç." Y lmaz Özdil (Sabah Gazetesi) BURADA; LKEL ONURLU KARARLI HAK MÜCADELES VAR

10 10 TÜRK YEREL H ZMET-SEN Yozgat fiubemizden iftar yeme i T ürk Yerel Hizmet- Sendikas Yozgat fiubesine üyeleri, Belediye Meclis Salonunda verilen iftar yeme inde biraraya geldi. Yerel Hizmet-Sen fiube Baflkan Bahri Kapusuzo lu, ftar sonras kat l mc lara teflekkür etti. Yerel Hizmet-Sen taraf ndan verilen iftar yeme inde meslektafllar hasret giderdi. Birlik ve beraberlik ad na güzel görüntülerin yaflanmas na vesile olan iftarda Sendika üyeleri, güzel atmosferi birlikte yaflama imkan buldular. Türk Yerel Hizmet-Sendikas üyeleri, Belediye Meclis Salonunda verilen iftar yeme inde biraraya geldiler. >Hasret giderdiler flleri gere i görüflme imkan n yakalayamayan, yakalasalar bile fazla dertlerini konuflma imkan bulamayan Sendikac lar n iftar nda birlik ve beraberlik ad na güzel görüntüler yafland. O güzel atmosferi yaflama imkan yakalayan Yerel Hizmet-Sendikas üyelerinin bütünleflmesine, aralar ndaki samimiyetin artmas na vesile oldu. >Birlik görüntüsü ftar n eflsiz güzelli ini birlikte paylaflan Sendika üyeleri, birbirlerine olan yak nl klar n da gösterme imkan yakalad lar. Bütünleflmeye vesile olan birliktelikte eflsiz yemeklerin tad n ç karan ve birbirlerine gösterdikleri samimiyetle dikkat çeken Sendika üyeleri, bu güzel akflam ifl konuflarak da de erlendirmifl olman n sevincini yaflad lar. ftar sonras Yerel Hizmet-Sen fiube Baflkan Bahri Kapusuzo lu, k sa bir konuflma yapt. Yeme e kat l mlar n dolay Belediye Baflkan Yard mc s na,birim amirlerine, sendika üyelerine ve bas n mensuplar na teflekkür eden Kapusuzo lu, bu birlik ve beraberlik görüntülerinin sadece Ramazan ay nda de il her zaman sürmesi dile inde bulundu. tfaiye Haftas ( Eylül ) ATEfi SAVAfiCILARI Üye olman n fark Karabük flubemiz üyelerinden Kurflunlu Belediyesi Memuru M. Necati YAZICI geçirdi i trafik kazas sonucu hayat n kaybetmifltir. Çank r l Temsilcili imiz Erol SELC taraf ndan organize edilen, Genel Baflkan lhan KOYUNCU ve Genel Sekreter Fikret BAYDO AN n da kat l m ile Çank r Kurflunlu Belediye Baflkanl dan düzenlenen programda YAZICI ailesine 5.000,00-YTL de erindeki Ferdi Kaza Sigortas çeki teslim edildi. Bir telefonla yard ma koflan can dostlar m mesai arkadafllar m merhaba! mübarek üç aylar n sultan olan Ramazan fierifi kutlad - m z bu ayda beraber itfaiye haftas n da kutlamak y lda, birkez de olsa hat rlanmak mutluluklar n en güzelidir. Türk itfaiyesi 1714 te Yeni Çeri Oca na dayanan çok eski bir kurulufl olarak kütüphanemiz o tozlu sayfalar ndan yer almaktad r. Bu tarihten sonra YALÇIN BAYAV bir çok kurulufl kapat lm fl veya geri DEN ZL fiube kalm flt r. Geri kalm fll n n yegane sebebi ise bir bakanl n olmay fl ve beledi- MAL SEKRETER yelerin arka bahçesi olarak görülmesidir. Belediye bünyesinde görev yapan biz itfaiyecilerin kamu menfaatlerini her zaman önde tutan, kendi hak ve hürriyetlerini geriye atan atefl savaflç lar olarak insanlar m z n ruhunda yaflamak ideallerimizin ilkelerindedir. Ne yaz k ki sorunlar yla bir yumak olmufl biz atefl savaflç - lar asli görevlerinin d fl nda siyasi otoritenin alt nda ezilmektedir. Belediyede arka bahçe olarak görülen, devaml mali gider olarak de erlendirilen bu itfaiye kurulufllar bir statü alt nda bakanl k, genel müdürlük gibi toplanmal d r. Ölümle yaflam aras ndaki ince çizgi üzerinde gece ve gündüz görev yapmalar na, defalarca ölümle burun buruna gelmelerine ra men ne yaz k ki fiili hizmet zamm lay k görülmemektedir. Oysa hiç hayati riski bulunmayan balerin, müzisyen vb. mesleklere uygun görülen fiili hizmet zamm n anlamak mümkün de ildir. y llard r mücadelesini verdi imiz ve takipçisi oldu umuz fiili hizmet zamm belli aflamalarda TBMM,ye gelmesine ra men ne yaz k ki siz siyasi otoritenin engeline tak lm flt r. Avrupa ve ABD, deki meslek gruplar içerisinde itfaiyecilik ikinci s rada yer al nmas na ra men bizde ise s radan bir görev olarak görülmektedir. ABD deki 11 Eylül sald r lar n da ölen itfaiyecilere birer milyon dolar ödenmesine ra men bizde ise on y l dondurmayan b rak n tazminat malulen bile emekli edilmiyorlar. Ülkemizde çok yerde gezdim çok itfaiyeci arkadaflla görüfltüm. Maalesef hiçbiri arkadafl m evlatlar n itfaiyeci olarak görmek istemiyor. flte bu da Türkiye mizin bir gerçe idir. Bu kadar sorunlarla mücadele veren biz atefl savaflç lar n n derdine çare olacak bir tak m kurum ve kurulufllar yok denecek kadar azd r. Bu zorluklar aflabilmek için 4688 say l sendikalar yasas ç kmas na ra men kanuni elle tutulur yapt r mlar n olmad görülmektedir. Türk Yerel Hizmet-Sen bu konular takipçisi olarak görevi üstlenmesine ra men baz kurum ve kifliler taraf ndan Sar Sendika veya Sendika A al diye adland rmalar bizi üzmektedir. Amatör birer sendikac olarak hak arayan bizleri sürgün veya k y mlara reva görmüfllerdir. Oysa bizler Türk yerel Hizmet Sen amatör sendikac lar olarak ç kan yasayla önce ülkemiz ve ilkemiz düsturuyla donat lm fl rakiplerimizi korkutan bir güç haline gelmiflizdir. Bununla beraber Türk Yerel Hizmet Sen yaln z belediye ve özel idare çal flanlar na de il bu güzel ülke insanlar n n güvencesi olmufl bir potansiyel platformu oluflturmufltur. Tüm bu geliflmelere ve olumsuzluklara ra men Türk Yerel Hizmet Sen ezilenin yan nda taraf olmufl ve taraf olmaya devam edecektir. Kazan temsilcili i iftar yeme i Tebrik fiubemizin mali sekreteri Salim kurt zab ta komiser yard mc l ndan zab ta amirli ine atanm flt r. Kendisine yeni görevinde TebrikKahramanmarafl baflar lar dileriz. BAfiSA LI I Kula Belediyesi personeli ve üyemiz A.Faruk ÜNVEREN in babas Ali ÜNVEREN vefat etmifltir. Konya fiube üyelerimizden Etem KAYMAZ n kay npederi vefat etmifltir. Konya flube üyelerimizden smet AYDIN n annesi ve abisi vefat etmifltir. Vezirköprü Belediyesinden üyemiz Selahattin SER NKAYA n n annesi vefat etmifltir Türk Yerel Hizmet- Sen Kazan Temsilcisi Hasan Aler in verdi i iftar yeme ine belediye çal flanlar n n yan s ra sendika flube yöneticileri ve Türk E itim-sen Kazan flube yöneticileri kat ld.

11 11 TÜRK TARIM ORMAN-SEN Tohumculuk Yasas nda çal flana Maafla Zam fle Son teflvik uygulamas tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edilen 43.madde ve 3 geçici maddeden oluflan 5553 say l Tohumculuk Kanununun 3.geçici maddesinde; 233 say l Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda olup, kay t alt na al nm fl çeflitlere ait tohumluklar üreten kamu kuruluflunun memur ve sözleflmeli personeline; bir y ll k tutar onalt yafl n doldurmufl iflçiler için geçerli olan bir ayl k brüt asgari ücret tutar n n üç kat n geçmemek kayd yla üretimi teflvik primi ödenebilir. Bu ödeme, kuruluflun tohumluk üretimine devam etti i sürece ödenir ve damga vergisi hariç herhangi kesintiye Promosyon ödemeleri devam ediyor Bu y l ki mutabakat sonuçlar ndan biri olan banka promosyonlar n n çal flanlara verilmesi konusun da ; Mersin Orman Bölge Müdürlü ü ve Orman iflletme Müdürlü ü çal flanlar na, kifli bafl na 400 YTL tutar nda promosyon ödemesi yap ld. Promosyonlar n çal flanlara ödenmesi konusun da eme i geçen baflta Orman Bölge Müdürümüz M.Mustafa Gözükara ya ve di er amirlerimize teflekkür ederiz. tabi tutulmaz. Bu flekilde ödenecek üretimi teflvik priminin ödeme dönemiyle bu ödemeden yararlanmaya iliflkin usul ve esaslar; personelin unvan, görev mahalli ve elde edilen tohumluk sat fl has lat na katk s dikkate al narak Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan belirlenir denilmektedir. Yetkili sendika olarak Kurum dari Kurul toplar nda gündeme getirdi imiz bu konunun uygulamaya konulmas taraf m zca olumlu karfl lanmaktad r. Ancak kanunun özü incelendi inde tohumluk üretimi ifllemi temelde kamu ad na terk edilmekte ve üretim yan nda kalite ve piyasa kontrolleri ile uyuflmazl n giderilmesindeki hakemlik yetkisi kanunla kurulan Tohumluk üreticileri, derne i ne verilirken; kanunun 3. geçici maddesinde yer alan tohum üretiminin yap ld kamu kurulufllar n n personelinin teflvik edilmesi ile ilgili tutum samimiyetten uzak bir tav r olarak gözükmektedir. Tohumculuk hizmetlerinde üretim kadar tescil ve denetim hizmetleri de sektörel anlamda kamunun önemli görevleridir. Bu nedenle bu kurulufllarda çal flan personelin de bu teflvike dahil edilmesi ile hizmet bütünlü ü anlam nda önemli bir aflama kendili inden sa lanacakt r. HÜSEY N ATEfi Sendikam z n ilk gayrimenkul Ankara K z lay da, Mithatpafla caddesi üzerinde yer alan gayrimenkul, bir binan n en üst kat nda 250 m 2 kapal ve 356 m 2 aç k alan olmak üzere çok amaçl kullan ma uygundur Sendikam z Genel Merkez hizmet binas yap lmas na yönelik olarak; Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca geçmifl Genel Kurulda verilen yetkiye istinaden bir gayrimenkul sat n al nm flt r. Ankara K z lay da, Mithatpafla caddesi üzerinde yer alan gayrimenkul, bir binan n en üst kat nda 250 m 2 kapal ve 356 m 2 aç k alan olmak üzere çok amaçl kullan ma uygundur. Hali haz rda mevcut kira sözleflmemizin 5 y ll k süresi devam etmekte olup, hizmet binam zda hizmetimiz devam edecektir. Ancak tasarruf ve gelecekte sendikam - z n fiziki hizmet mekan olarak düflündü ümüz yeni gayrimenkulumuz, bu süreçte kiraya verilecektir. Üyelerimizin aidat katk - lar ndan edilen tasarruflarla al nan bu hizmet binam z n baflta Sendikam za, üyelerimize ve kamu sendikac l - na hay rlar getirmesini ve hay rl hizmetlere vesile olmas n dileriz. TEBR K 1 Nolu Ankara fiubemizden: K r kkale Çevre ve Orman l Müdürlü ü üyelerimizden U ur GÖNEN in k z olmufltur. 2 Nolu Ankara fiubemizden: Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü üyelerimizden Abdurrahman AKTAfi n ikiz çocuklar olmufltur. Tavukçuluk Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü üyelerimizden U ur YILDIRIM n üçüz çocuklar olmufltur. 11 Nolu zmir fiubemizden: zmir l Kontrol Laboratuar Müdürlü ü üyelerimizden Ruhi RA- M S in k z olmufltur. 14 Nolu Mersin fiubemizden: Mersin Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Yusuf ÖZ- MEN in Nadire isminde k z olmufltur. Mersin Çevre ve Orman l Müdürlü ü iflyeri temsilcimiz Ramazan AVCI n n k z olmufltur. Tarsus Orman flletme Müdürlü ü üyelerimizden Cüneyt fie- NER evlenmifltir. Silifke Orman flletme Müdürlü ü, Ovac k Orman flletme fiefi Cumali SULUÇ evlenmifltir. Mersin TMO fiube Müdürlü ü üyelerimizden Ayçan BAHAR niflanlanm flt r. 27 Nolu Bursa fiubemizden: Bilecik Orman flletme Müdürlü ü üyelerimizden Merkez Orman flletme fiefi Savafl ÜNLE nin k z olmufltur. Yeni dünyaya gelen çocuklar m za Cenab ALLAH dan sa l kl ve hay rl uzun ömürler, yeni evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz. EMEKL OLANLAR 11 Nolu zmir fiubemizden: zmir l Kontrol Laboratuar Müdürlü ü üyelerimizden Ufuk ARUN emekli olmufltur. zmir l Kontrol Laboratuar Müdürlü ü üyelerimizden brahim S emekli olmufltur.. 14 Nolu Mersin fiubemizden: Mersin Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Mesut ÇUKU- ROVA emekli olmufltur. 27 Nolu Bursa fiubemizden: Bursa Orman flletme Müdürlü ü üyelerimizden Bahattin D - LAVER emekli olmufltur. Bursa Orman flletme Müdürlü ü üyelerimizden Rahim POLAT emekli olmufltur. Emekli olan üyelerimize yeni hayatlar nda sa l kl ve mutlu günler dileriz. GEÇM fi OLSUN 14 Nolu Mersin fiubemizden: Mersin Zirai Karantina Müdürlü ü iflyeri temsilcimiz Fatih ÖZ trafik kazas geçirmifltir. 26 Nolu Malatya fiubemizden: fianl urfa l Temsilcimiz Nurettin MUTLU nun a abeyi geçirmifl oldu u rahats zl k sonucu tedavi görmektedir. 27 Nolu Bursa fiubemizden: fiubemiz Yönetim Kurulu üyesi Adil AYKUT un a abeyi Yunus AYKUT ameliyat olmufltur. Bursa Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Mukadder ÖZ- TAfi n o lu ameliyat olmufltur. Cenab- Allah tan acil flifalar dileriz. VEFAT 14 Nolu Mersin fiubemizden: Mersin Tar m l Müdürlü ü üyelerimizden Süreyya Metin GÖK ün babas vefat etmifltir. Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü Müdür Yard mc s Haluk HAKTANIR n kay nbabas vefat etmifltir. Mersin Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Halil F L Z in annesi vefat etmifltir. Mersin Orman flletme Müdürlü ü üyelerimizden Hüseyin GÖ- MEK in babas vefat etmifltir. 22 Nolu Amasya fiubemizden: fiubemiz Denetleme Kurulu üyesi Ahmet KARAKÖSE nin babas vefat etmifltir. 23 Nolu Artvin fiubemizden: Artvin Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Bekir B LG N in o lu Kaan B LG N vefat etmifltir. 27 Nolu Bursa fiubemizden: Bursa Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Ekrem KARA- TAfi geçirmifl oldu u kalp krizi sonucu vefat etmifltir. 30 Nolu Ordu fiubemizden: Giresun limiz üyelerinden Ayd n KOÇ un babas ve kay nbabas vefat etmifltir. Cenab- Allah tan Rahmet, yak nlar na sab r dileriz. TAY N 14 Nolu Mersin fiubemizden: Mersin TMO fiube Müdürlü ü üyelerimizden Yalç n AKGÜ- NER Tekirda iline tayin olmufltur. Mersin TMO fiube Müdürlü ü üyelerimizden Saffet ERDEM Gaziantep iline tayin olmufltur. 27 Nolu Bursa fiubemizden: Bursa Orman Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Ayfle DEM R zmir Orman Bölge Müdürlü ü ne tayin olmufltur. Bursa Orman flletme Müdürlü ü üyelerimizden Funda BA- LAKBABALAR Mudanya Belediye Baflkanl na tayin olmufltur.

12 12 TÜRK TARIM ORMAN-SEN fiubeler M ZDEN. rfan Kavlak : Promosyonlar üyelerimize da t l yor Türkiye Kamu-Sen e ba l Türk Tar m Orman-Sen uzun bir süredir devam ettirdi i promosyon mücadelesinin meyvelerini almaya bafllad. Türk Tar m Orman-Sen e ba l memurlar promosyonlar na kavuflmaya bafllad. Konuyla ilgili aç klamalarda bulunan Türk Tar m Orman- Sen Erzincan fiube Baflkan rfan Kavlak, çal flmalar n n semeresini almaya bafllad klar n söyledi. Kavlak aç klamas nda; Türk Tar m Orman-Sen Erzincan fiubesi olarak yapt m z srarl takip ve çal flmalar ne- ERZURUM ticesinde sendikam za ba l kurumlardan Erzincan Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü nde görev yapan üyelerimize çal flanlar n maafl ald bankadan al nan promosyonlar çal - flanlara da t lm flt r. Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü nde görev yapan çal flanlar n 350 YTL promosyon almalar sa lanm flt r. Promosyonlar n da t lmas nda bizleri hakl bulan ve bu çal flmam zda bizlere de erli katk lar n sunan Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü Müdürümüz Mehmet Hüsrev Öz Beye de sendikam z ad na teflekkürlerimizi ve flükranlar m z sunuyoruz y l için yap lan toplu görüflmelerde gündeme gelen banka promosyonlar umuyoruz di er kurumlara da örnek teflkil edecek. Sendikam za ba l di er kamu kurum ve kurulufllar ndaki çal flma ve görüflmelerimiz devam etmektedir diye konufltu. Öte yandan banka promosyonlar na kavuflan Erzincan Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü çal flanlar da çal flma ve katk lar ndan dolay hem Enstitü Müdürü Mehmet Hüsrev Öz hem de sendika yetkililerine teflekkür ettiler. Sakarya da üyelerimizle bulufltuk Sendikam z Sakarya fiubesi taraf ndan düzenlenen iftar yeme ine Genel Baflkan m z Ahmet Demirci ve Genel Sekreter Yüksel Bilgin taraf ndan kat l m sa land. ftar yeme i sonras üyelerimizle bir araya gelindi. fiube Yönetim Kurulu Üyelerimizin, fl yeri Temsilcilerimizin de kat ld toplant larda Genel Baflkan Ahmet Demirci taraf ndan sendikal faaliyetler, toplu görüflme süreci yaflananlar hakk nda bilgi verilmifl, üyelerimizin sorunlar ile sendikal stratejilerimiz tart fl ld. S cak bir ortamda üyelerimizle soru-cevap fleklinde devam etti. SAKARYA Üye çal flmalar devam ediyor Sendikam z Adana fiubesi düzenlemifl oldu u etkinlikler ve çal flmalarla üye çal flmalar na devam ediyor. Ramazan ay münasebetiyle gece gündüz demeden bire bir üye çal flmalar - na devam etmektedir. Özellikle ADANA TELEKOM özellefltirmelerinden geçen arkadafllar sendikam za üye yapmaya devam ediyor. Gayretli çal flmalar ndan dolay fiubemiz Yönetim Kurulu Üyelerine baflar lar dileriz. Hükümet sözcüsünün aç klamalar gerçe i yans tmamaktad r ÇORUM Sendikam z Çorum fiube Baflkan M.Ferit Erkün Adalet Bakan ve Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek in düzenlemifl oldu u bas n toplant s nda toplu görüflmeler ile ilgili yapt aç klamalara düzenlemifl oldu u bas n aç klamas ile tepki göstermifltir. Sendika binas nda düzenlenen bas n toplant s nda Hükümet sözcüsünün yapt aç klamalar gerçe i yans tmamaktad r. Hükümet, kamu çal flan ile vatandafl karfl karfl ya getirmek suretiyle vatandafl n tepkisini kamu çal flan n n üstüne yönlendirerek güya kendilerini hakl ç kar yorlar.düflük maafl alanlara %4+4 verilecek, buna Temmuz ay nda enflasyon fark n n eklenmesi ile toplam % 13,2 lik art fl olacakt r. deniliyor, yani aç klamaya göre y l n ilk yar s ndaki enflasyon kadar belki ikinci yar s nda da olacak, hükümet de ona göre ikinci yar n n enflasyon fark n 2,32 hesap ediyor. Onunla beraber yaklafl k en düflük maafl alan memura yaklafl k 100 YTL art fl yapm fl olaca n savunuyor. fiimdi soral m. Nerde say n Bakan n bahsetti i en düflük maafl alan memurun 748 YTL ald yer? Bizim önerimiz ya dan flmanlar n de ifltirsinler veya ellerinin alt ndaki devletin kay tlar n iyi araflt rs nlar. O rakam ortalama memur maafl d r. diyen M.Ferit Erkün fluan en düflük memur maafl n n 650 YTL civar nda ve bu rakam n açl k s n r n n alt nda oldu unu söyledi temmuzdan itibaren en düflük memur maafl na 86,02 YTL fark gelece ini, bunun memurun ocak ay ndan bu tarafa alaca söylenen 100 YTL gibi bir rakama tekabül etmedi ini ve ilk 6 ay için ortalama memur maafl - na sadece 47 YTL gibi bir rakam n yans yaca n söyleyen M.Ferit Erkün Bu y l 100 YTL fark alacaklar cümlesinin talihsiz bir cümle oldu unu söyledi.

13 13 TÜRK TARIM ORMAN-SEN Kamu çal flanlar ramazan da iftarda bulufltu ANKARA-1 ANKARA-1 ANKARA-2 MERS N ANKARA-2 ANKARA ANKARA ANKARA-2 ARTV N BEYPAZARI ÇORUM SK L P KARGI KIZILCAHAMAM MERS N NALLIHAN SAKARYA SAKARYA SAKARYA SAKARYA YOZGAT YOZGAT Geleneksel hale gelen iftar yemeklerimiz, flubelerimizin bulundu u illerdeki fiube Yönetim Kurulu üyelerinin ve kurumlar m z n üst düzey yöneticilerinin ve üyelerimizin de yo un kat l m ile erçekleflti Genel Merkez ve flubelerimiz taraf ndan birlik, beraberlik ve dayan flma amaçl düzenlenen iftar yemekleri bu y lda ramazan ay nda yo un geçti. Geleneksel hale gelen iftar yemeklerimiz, flubelerimizin bulundu u illerdeki fiube Yönetim Kurulu üyelerinin ve kurumlar m z n üst düzey yöneticilerinin ve üyelerimizin de yo un kat l m ile gerçekleflerek, üyelerimiz aras ndaki dayan flmay daha da art r lm fl oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçeklefltirilen iftar yemeklerinde ramazan n verdi i hofl görü ortam hakim oldu. Ayr ca bu iftar yemeklerinde Sendikam z faaliyetlerinde eme i geçen ve emekli olan üyelerimize de TEfiEKKÜR BELGES verilerek onurland r ld lar. Bu iftar programlar iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

14 14 TÜRK ULAfiIM-SEN Ramazan n manevi ikliminde y kand k Rabbimizin bin aydan hay rl k ld mübarek Ramazan ay nda Türk Ulafl m-sen teflkilat maneviyat n tazeleyerek bir kat daha kuvvetlendirdi. Bu ay n feyz ve bereketinden nasiplenmek amac ndaki üyelerine geleneksel olarak her y l iftar yeme i flöleni düzenleyen flubelerimiz bu y l da gelene i bozmadan sürdürdüler. Üyelerimizin kaynaflma, samimiyet ve fazilet olgunlu una manen kuvvetlenerek eriflmelerine zemin teflkil eden iftar yemekleri; Ankara, stanbul, zmir ve öteki flehirlerimizde faaliyette olan flubelerimizce bu y l da daha bir coflkuyla tertiplenerek, titiz hizmet anlay fl ile davetli ve üyelere s cak ve samimi ev sahipli i gerçeklefltirildi. Ankara-3 no lu fiubemizin iftar daveti siftah idi ama çok baflar l geçti. DHM Genel Müdürlük merkez binas nda çal flanlar n duyarl faaliyetleriyle üye say s n h zl bir flekilde art rarak müstakil bir flube kurabilme say s na ulaflan mesai arkadafllar m z n henüz kurucu müteflebbis heyetle yürüttükleri flube çal flmalar n ilk kez tertip ettikleri çok baflar l bir iftar yeme i ile taçland rmalar g pta ile izlendi kat l mc larca. Teflkilat m z n 20 nci flubesi olan ANKARA-3 no lu flubemize de baflar l bir mücadele süreci diliyoruz. Ankara-1,Nolu fiube iftar yeme i stanbul 1Nolu Sube iftar yeme i Ankara-1,Nolu fiube iftar yeme i Ankara-3,Nolu fiube iftar yeme i stanbul 1Nolu Sube iftar yeme i Ankara-2,Nolu fiube iftar yeme i Ankara-3,Nolu fiube iftar yeme i zmir-2 No'lu fiube iftar yeme i Ankara-2,Nolu fiube iftar yeme i stanbul-2 No'lu fiube iftar yeme i zmir-2 No'lu fiube iftar yeme i

15 15 TÜRK ULAfiIM-SEN Ulaflt rma hizmet kolu nda 2. Dönem kik ler tamamlan yor 2006 y l içinde gerçeklefltirilmesi planl olan K K (Kurum dari Kurul) Toplant lar n n 2. Dönemleri de tamamland. Sendika Genel Merkez Yöneticileri ve ilgili flubelerimizin ifltirakleriyle gerçeklefltirilen Kurum dari Kurul toplant lar baflar yla sonuçland. Hizmet kolu kamu kurulufllar n n üst düzey yöneticileriyle müfltereken gerçeklefltirilen Kurum dari Kurul Toplant lar nda hem bir önceki K K lerde kabul edilen maddelerden ifllerli e al nanlar n neticeleri de erlendirildi hem de bir sonraki döneme mahsus düzenlemelerle ilgili sorun ve çözümler birlikte ele al narak oy birli i ile kabul edilecek kapasitede karfl l kl olarak onaya tabi tutuldu. TCDD, DHM,TÜVASAfi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik Müsteflarl üst düzey yöneticileri ve Sendikam z n Genel Merkez yöneticileri ve ilgili sendika flubelerimizin yöneticilerinin ifltirakleriyle oluflturulan kurul toplant lar nda ele al nan, çözüme kavuflturulan ya da çözümü plana ba lanan sorunlar n tamam her yeni döneme bir öncekinden daha kazançl intikal etti imizin iflareti boyutunda olmufltur. Zira, çal flan ve yöneten diyalo unun temel al nd hiçbir görüflme yoktur ki, bütünüyle kurumlar n Denizcilik Müsteflarl K K Toplant s menfaatine olmas n. Her çal flanla birebir görüflme imkân olmayan yönetimin, sendika temsilcilerinin rapor kapasitesinde oluflturdu u tespitleri yetkili a zlardan dinleyerek, çözüme müflterek kafa yormalar d r ki, yönetenyönetilen aras ndaki iletim eksikli ini telafi etmekte ve çözümler de pefl pefle gelmektedir. Gerçeklefltirilen K K toplant lar nda yap c yaklafl mlar yla mutabakat sonuçlu tutanaklar n imzalanmas na büyük katk lar n gördü ümüz bahse konu kurumlar m z n yöneticilerine bu vesile ile teflekkür ederiz. TÜVASAfi Genel Müdürlü ü K K Toplant s ACI KAYBIMIZ TUS Adana fiubesi üyesi, Tesisler Sürveyan Üyesi göreviyle TCDD 6. Bölge Müdürlü ü nde hizmet gören Ali ÖZYURT, tren alt nda kalarak geçirdi i kaza sonucunda vefat etmifltir. Merhuma Cenab- Allah tan rahmet, geride kalanlar na baflsa l ve metanet dileriz. VEFAT LAR TUS Sivas fiubesi üyesi ve TÜDEMSAfi Genel Müdürlü ü çal flan Yadigâr YILDIZEL nin babas vefat etmifltir. Merhuma, Cenab- Allah tan rahmet geride kalanlar na baflsa l ve metanet dileriz. TUS Ankara-2 No lu fiubesi üyesi, DLH Genel Müdürlük çal flan Hasan fi fiman n Annesi vefat etmifltir. Merhumeye Cenab- Allah tan rahmet, geride kalanlar na baflsa l ve metanet dileriz. GEÇM fi OLSUN TUS Sivas fiubesi üyesi, TCDD 4. Bölge Lokobak m Atölyesi çal flan TCDD Genel Müdürlü ü K K Toplant s smail EKEN kalp ameliyat olmufltur. EKEN ailesi ve dostlar na geçmifl olsun der, Cenab- Allah tan acil flifalar dileriz. KUTLAMALAR TUS Ankara-2 No lu fiubesi üyesi, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü çal flan Ça atay fiahan n, Hilal ad n verdi i bir k z dünyaya gelmifltir. Hilal e sa l kl, mutlu, baflar l bir ömür sürmesini dileriz. TCDD 4. Bölge Müdürü say n, lhan KELEK in k z dünya evine girmifltir. Kelek ailesini ve yeni çiftleri kutlar, mutlu bir hayat sürmelerini dileriz. Türkiye de Türk Olmak Oktay O uzhan Bir bilmecem var ey ahali! Haydi sor, sor!.. Türkiye de her fley çok kolayd r da zor olan bir fley vard r. Nedir o zor olan? Bu zor sorunun cevab n çok araflt rd m ve sonunda buldum galiba: Türk olmak! Hadi can m sen de diye kestirip atmay n can m. Araflt rmac gazetecilik yaparak ve kafa yorarak yapt m tespitleri bir okuyun hele Önce kolay olanlar s ralayal m Zengin olup köfleyi dönmek, meflhur olmak, kariyer yapmadan mevki makam sahibi olmak, taviz vermek, de iflip ; dün kara dedi ine bugün ak demek, alelacele bir siyasî parti kurup hemen iktidara gelmek, Ermeni, Rum vb. rklarla H ristiyan, Yahudi, Putperest, Mecusî vb. dinlere mensup olmak Tabii ki, ayn dinden olup yüzy llardan beri bir arada yaflad m z ve dün de, bugün de az nl k olarak kabul etmedi imiz kardefl unsurlardan olmak da kolay. Bu kolay olanlar listesini daha da uzatmak mümkün. Herkes kendine göre baflka eklemeler yapabilir. Yaln z bir fley var ki gerçekten çok zor: Türk olmak! Bu topraklar n havas ndan m d r suyundan m bilinmez, böyle gelmifl böyle gidiyor. Türk Milleti nin Anadolu merkezli olmayan egemenliklerinde ve bafll ya bafl e diren, dizliye diz çöktüren dünya hâkimiyetlerinde durum pek böyle de ildi. Anadolu yu merkez yap p üç k t aya hükmetti imiz günden beri Türk olmak zorlaflt. Padiflah Efendilerimiz yat r mlar n baflka diyarlara yapmakla kalmad lar, Nas l olsa bunlar bizim çocuklar diyerek Türk çocuklar n bir kenara b rak p baflta sadaret makamlar olmak üzere devlet görevlerine genellikle reayadan ve devflirmelerden temsilciler getirdiler. Küçük ve büyük esnaflar da genellikle Türk olmayan unsurlardan olufluyordu. flte bir örnek: y llar aras nda Bursa Valili i yapan Ahmet Vefik Pafla incelemeler yapmak üzere negöl Kazas na gider. Kaymakamla birlikte kasaba esnaf ziyaret edilir ve uygun bir yerde halkla tan flma dertleflme toplant s düzenlenir. Vali Pafla bir konuflma yapt ktan sonra dertleri, s k nt lar dinler. Bu arada, karfl s nda oturanlardan baz lar dikkatini çeker ve onlara seslenerek tan mak ister. Y llar önce TRT radyolar nda say n Vasfi Uçkan n dramatizesiyle de canland - r lan bu olay flöyle geçer: - Siz bay m, siz Ayak ayak üstüne at p oturan Ad n z nedir, ne iflle u rafl rs n z? - Ben efendim, Kiremitçiyano- ullar ndan Bogos um Zeytinya ve zeytin ticareti ile u rafl - r m. - Ya, demek öyle? Ya siz, Bogos un hemen yan ndaki? - Ben de Pafla Hazretleri, negöl eflraf ndan Yorgi yim efendim. Zeytin ticareti ile u rafl r m. - Peki ya siz efendi? - Ben de koyun ve s r ticareti ile u rafl r m efendim. - Ad n z nedir? - Artin! - Ya, memnun oldum efendim Ahmet Vefik Pafla, yan nda oturmakta olan Kaymakam a döner, m r ldanarak, Bunlar n içinde Türk yok mu, Türk? diye sorar. Kaymakam, Var efendim, var da.. derken Ahmet Vefik Pafla yerinden kalkar, arkalarda oturan bir ihtiyar n yan na do ru giderek selam verir: Merhaba baba! htiyar yerinden kalkar, sayg l ve mahçuptur: - Vali Pafla bana merhaba m dedi? - Evet fiaflacak ne var bunda? Hem otur bakal m da, öyle konuflal m. htiyar güç bela oturttuktan sonra Ahmet Vefik Pafla sorar: - Sen hangi millettensin, ad n nedir? - Ben efendim, ben - Evet, evet, sen? - Ben Türküm efendim! Ad m Mehmet. - yi de babac m, neden çekiniyorsun? Bu memleket bafltan aya- a Türk tür. Türk olmak suç mudur ki çekinerek söylüyorsun? Bak, ben de Türküm! htiyar n gözleri parlar, Vali Pafla n n ellerini, ayaklar n öperek sorar: - Sahiden Türk müsünüz Paflam? Ahmet Vefik Pafla n n üstüne basa basa Türk oldu unu söylemesi ihtiyar iyice flafl rt r: - Demek Türk ten de Pafla oluyormufl ha? Allah m, flükürler olsun! fiaflk nl k s ras Ahmet Vefik Pafla ya gelmifltir: - Ne demek Türk ten de Pafla oluyormufl? Yedi cihana hükmeden Padiflahlar da Türk tür. Sen etraf na bak p da m söylüyorsun bunu yoksa Osmanl y z diye mi? Rum, Ermeni, Bulgar her ne ise kendi milliyetlerini gö üslerini gere gere söylüyorlar da niye bu memleketin evlatlar Ben Türküm diyemiyor? Vali Pafla toplulu a do ru dönüp sesini yükselttikten sonra: - negöllüler! Size söylüyorum, der. Osmanl l k baflkad r, Türklük baflka. Osmanl bir mparatorluktur ve O nun çat s alt nda her bir milletten, her bir dinden insan yaflar. Ama flunu unutmay n ki bu devlet bir Türk devletidir. Onun için siz de gö sünüzü gere gere Ben Türküm deyin. Ben Türküm, Ben Türküm, Türk! Türkiye kamu-sen in yerli üretimi desteklemek için 12 Aral k 2006 Yerli mal haftas na kadar yapaca çal flmalar 1. yerli üretimin desteklenmesi için halk bilinçlendirilecek afifller ve bildiriler haz rlanacak. 2. haz rlanan afifl ve bildiriler halka Türkiye Kamu-Sen üyeleri arac l yla da t lacak 3. Türkiye Kamu-Sen e ba l sendikalar m z n üyeleri, hizmet verdikleri vatandafllar m z yerli ürünleri tercih etmeleri yönünde bilgilendirecek. 4. Türkiye Kamu-Sen üyeleri yerli mal üretecek kurum ve kurulufllar n, bireylerin kamusal ifllemlerinin en k sa sürede sa l kl sonuçlanmas için üstün gayret gösterecekler, projeler üretecekler. 5. ayl k yay nlanan Türkiye Kamu-Sen gazetesinde yerli üretim yapan ürünleri ( Türk Mali ) ad alt nda pazarlayan firmalar n tan t m yap lacak. 6. Türkiye&de üretilen Türk mal ürünlerin d flar da tan t m için bireysel ve kurumsal olarak tan t m n yap lmas sa lanacak. Bunun için di er ülkelerde örgütlenmifl sendika ve di er sivil toplum kurulufllar na tan t m broflürleri gönderilecektir. 7. okullar m zda yüzeysel bilgiler yerine yerli mal n nönemi ve nedeni hakk nda örnekleyici ve aç klay c bilgilendirme derslerinin ifllenmesi sa lanacak. 8. yerli mal n n Türkçe isimlerle arz edilmesi teflvik edilecek. Böylece hem dilimiz hem de mal m z yaflayacakt r.

16 TRT de alt ikramiye maafl m za giydiriliyor T ürk Haber-Sen in, ikramiye ve teflviklerin maafla giydirilmesi yönündeki srarl takibi sonuç verdi. Kurum dari Kurul toplant lar nda sürekli gündeme getirdi imiz ve son olarak tarih ve 381 Say l yaz ile TRT Yönetim Kurulu toplant s nda ele al nan bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanl ndan 29 A ustos 2006 tarih ve G 778 say l yaz ile görüfl istenilmesine karar verilmiflti. Maliye Bakanl na gönderilen yaz, Sendikam z taraf ndan elden takip edilmifl ve tarih ve say l yaz ile TRT ye olumlu cevap verilmifltir. Söz konusu yaz Genel Baflkan m z smail Karadavut taraf ndan elden al narak TRT Genel Müdür Vekili Ali Güney ile di- er yetkililere teslim edilmifltir. TRT Yönetim Kurulu 03 Kas m 2006 tarihinde zmir de yapt yönetim kurulu toplant s nda konuyu ele ald ve talebimizi kabul etti. Buna göre, Ocak 2007 y l ndan itibaren dört ikramiye ve iki teflvik ikramiyesi 12 ye bölünecek ve maafllar m za giydirilecek y l ndan itibaren art k,(para vard -yoktu, Yönetim Kuruluna girdi-girmedi, RTÜK e gitti-gelmedi, teflvikler verildi-verilmeyecek, kald r ld ) fleklindeki tart flmalar yaflanmayacak. Çal flanlar m z, harcama planlar n daha sa l kl yapacaklar.bütün çal flanlar m za hay rl olmas n diliyoruz ve baflta Genel Müdür Vekili olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine teflekkür ediyoruz. fiimdi s ra skala çal flmas nda S endikam z n hizmet yolundaki flimdiki hedefi ise skala çal flmas n n yap lmas d r. Çünkü uzun seneler, kurumumuzda çal flanlar aras nda maafllarda bozulma ve adaletsizlikler ortaya ç km flt r. 631 Say l Kanun Hükmünde Kararname ile maafllar m z 6 y l boyunca dondurulmufltur. Ayr ca 33 grubun en az ndan 15 gruba indirilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki çal flmam z bu konuda olacakt r. Yüksek Disiplin Kurulu nda art k sendikam z n da temsilcisi bulunacak 2004 y l toplu sözleflme görüflmelerinde, hükümetten; disiplin komisyonlar nda, sendikalar n üyelerini savunmalar n istemifltik. Bu kabul edilmifl ve uygulamaya konulmufltu. Ancak, TRT yönetmeli inde yap lan bir de iflikli in Resmi Gazete de yay nlanmas uzun sürmesinden dolay bugüne kadar bu iflletilememiflti. Bundan böyle Disiplin Komisyonlar nda, Kuruma bildirece imiz bir arkadafl m z da yer alacakt r. Befl y ld r verdi iniz yetkiyle TRT de güzel hizmetler yapmaktay z. Yüksekokul mezunu floförlerin memur olmas, ard ndan, günü dolan teknik personelin unvan kazanmalar n sa layan hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. fiimdi de; en az lise mezunu olmak flart yla fleflik s nav n n aç lmas ve ek göstergesi olmayan Yard mc Hizmetler s n f nda çal flanlar n girdi i yard mc yap m eleman s - nav aç lm flt r. PTT de K K toplant lar n yapt k P TT flubelerin güvenli i. Defalarca gündeme getirdi imiz flubelerin güvenli i konusunda bir ad m ad ld ve ihaleye ç k ld. fiubelerden tahsil edilen paralar n toplanmas Sahte Para cihaz n n al nmas, her merkeze bir tanen al nacak. Teknik personelin ücret düzeylerinin standart hale getirilmesi. Genelge yay nland. Bir say l cetvelde çal flanlar n ma duriyetlerinin giderilmesi Teknik personele ifl elbisesi verilmesi, Ödül yönetmeli inin iflletilmemesi, Ek ödemelerin yayg nlaflt r lmas Teflvik ikramiyelerinin (ek ödeme) devam etmesi(her y l, kurban bayram nda, okullar aç l rken ve kurulufl y ldönümünde ödenmesine devam edilecek. Banka Promosyonlar n n personele da t lmas y l n n Nisan ay nda sözleflme yenilenecek. Al nacak paran n üçte ikisinin personele da t lmas konusunda anlaflma sa lad k Da t m servislerinin yetersizli i. Çal flmaya elveriflli olmayan da t m servislerinin yerine yeni yerlerin kiralanmas ve kilima tak lmas benimsendi.ayr ca da t m servislerine arkal klar olan tabure al - m yap lacak ve da t m na bafllan lacak. Da t c lara ilave 500 scutur (motosiklet) al nacak. Koruma güvenlik fleflikleri iptal edilecek ve arkadafllar m z flef olarak baflka bir birime verilecek. Kurum kimliklerinin yap m Bursa n n d fl nda tamamland da- t m yap lacak. Üstence firma elemanlar n n da tt teblgatlar n teslim ve iadesinde da t c lara imza att r lmamas için teblig yap lacak. Bir say l cetvele tabi personelin özel hizmet tazminatlar n n art r lmas için Maliye, Hazine ve Devlet Personel Baflkanl na tekrar yaz yaz lacak ve sendika olarak takip edilecektir. Unvan Yükselme S nav bu y l n sonuna kadar yap lacak. lk etapta Müdür ve Baflda t c s navlar için çal flmalar yap lmaktad r. ki y ll k yüksek okulu mezunu olan en az dört y l da t c l k yapm fl ve o y l baflvurdu u ilde çal flan da t c lar Baflda t c için baflvurabilecek s n f müdürlükleri içinde, amir ve müdür yard mc s ve yüksek okul mezunu olma flart aranacak. S - navlar ÖSYM veya Milli E itim Bakanl taraf ndan yap lacak 16 TÜRK -SEN PTT de ödüllendirme kald r l yor Genel Müdürlü ün iyi niyetle uygulamaya koydu u, baflar l personeli ödüllendirme çal flmas, maalesef istismar edilmesi, yanl fl uygulanmas yüzünden, personel aras nda tepkiyle karfl lanm flt. Ancak, gerçekten dürüst, çal flkan arkadafllar tenzih ederek, ödüllendirmede büyük yanl fll klar yap ld. Bize gelen binlerce flikayetten de bu anlafl l yor. Mesela, balkanlar n ve Ortado- u nun en büyük posta iflleme merkezi AV- P M de yaklafl k 1500 kifli çal fl yor. Burada kimseye ödül verilmedi, bu kadar insan çal flmam fl m oluyor.en güzeli bu uygulaman n kald r lmas ve talebimiz de böyle oldu ve kabul edildi. PTT personeline üçüncü ek ödemeyi de yapt rd k PTT ye personel al m yap lacak Her geçen gün eksilen personelle büyük s k nt çeken PTT Genel Müdürlü ü, Hazine Müsteflarl na 1500 personel al m için baflvurdu. Sürekli gündeme getirdi imiz ve yaflanan s k nt lar anlatt m z yönetim talebimize sessiz kalmad. Çünkü, art k b çak kemi e dayand. Emeklili i gelen, hiç durmadan emekli oluyor, insanlar acil ihtiyaçlar için bile izin alam yor. fller aks yor ve sa l kl yap lm yor. Talep edilen 1500 kifli yeterli de il ancak, az da olsa melhem olacak. Bu arada emekli olanlar n yerine istenen 160 da t c al m konusunda izin ç kt. 2 y ll k Yüksek okul mezunu ve KPS den yeterli puan alm fl olanlar, stanbul ve Ankara da çal flmak üzere baflvuracaklar kiflinin ç kmas için de sendikam z yo un bir çal flma yürütecek. Di er taraftan 635 kiflilik özel güvenlik personeli almak içinde baflvuru yap ld. hale yetkisi ç kt taktirde, flu anda güvenlik görevlisi olanlar, iki y ll klar memur, lise mezunlar ise da t - c olarak atanacaklar. Bas n Yay n Enformasyon Gen.Müd K K toplant s _Kurum birimlerinin tek binada toplanmas, -Fazla çal flma ücretleri için yeni bir baflvurunun yap lmas -Yurtd fl görevlere daha fazla ve adil bir flekilde personel gönderilmesi -Kuruma özgü kariyer meslek ünvanlar n n oluflturulmas -Yemekhaneye ekmek kesme makinas al nmas, -Yemeklerin kalite ve çeflidinin art r lmas Postac n n elbisesindeki sorunlar görüflüldü Postac arkadafllar m z n k fll k k yafetlerin n da t m devem ediyor. Bu ay n 15 ine kadar eksikler tamamlanacak. Sendikam z n yurt genelinde yapt rm fl oldu u anketlerin sonuçlar na göre, eksikler tespit edildi ve yeni sözleflmede giderilecek. Ayr - ca, beden numaras ayn gelipte dar gelenler de ifltirilecek. Skutur süren arkadafllar m z n k fll k k - yafetlerinin yap m da tamamland. Önümüzdeki günlerde da t - lacak. Yazl k k yafetlerin da t - m Nisan ay nda yap lacak, may sta giyilmifl olacak. Yenili i hazmedemeyenler k yafetleri karalama kampanyas yapmaktad rlar. Buna çok üzüldü ümüzü belirtmek istiyorum. K urban bayram nda ve okullar n aç ld ilk hafta yapt rm fl oldu umuz 108 YTL lik teflvik ikramiyenin ard ndan, kurumun kurulufl y ldönümünde de üçüncü ödemeyi yapt rm fl olduk. Azda olsa önemli bir kazan md r. Bu üç ödeme her y l ayn tarihlerde yap lmaya devam edecek. Kurum dari Kurullar raporumuzda, konu tekrar ele al nm fl ve vurgulanm flt r. Sürekli tedavi görenlere yap lmayan ödemelere iliflkinde bir çal flma yap lacak. ÇOK ACI KAYBIMIZ Konya fiube Baflkan m z Kasap AYKURT un o lu elim bir trafik kazas nda hayat n kaybetmifltir. Yavrumuz Ahmet aykurt a Allah tan rahmet,ac l ailesine ve Türk Haber-Sen camias na baflsa l ve sab r diliyoruz. BAfiSA LI I Tokat PTT Merkez Müd. Da t c s Nam k Kemal UYANIK vefat etmifltir. Tokat PTT Baflmüd. fl yeri temsilcisi Bekir NAR N in kay nbabas vefat etmifltir. Tokat PTT Merkez Md. Üyemiz Halil Ç NGE nin babas vefat etmifltir. Telekomünikasyon Kurumu,temsilcimiz Yücel KAZANCIO LU nun amcas vefat etmifltir. Çank r K z l rmak PTT Merkez Md. Üyemiz Bayram ÇELT K in annesi vefat etmifltir. Geyve PTT Merkez Md. Personeli üyemiz Kadir POLAT vefat etmifltir. Gaziantep PTT Baflmüd. Da t c s üyemiz Ömer KILIÇ vefat etmifltir. Antalya PTT Baflmüdür Yard mc s Zekai ÖZKAN n amcas vefat etmifltir. Bal kesir PTT Baflmüd. Sa l k ve Sosyal fller Müdürü ve üyemiz Ömer ÖDER in babas vefat etmifltir. TRT Yönetim Kurulu Büro Müdür Yrd. Kamil SÜER N ye eni vefat etmifltir. TRT Sosyal fller ve ç Hizm. Daire Baflkanl ndan Kamil TUFAN n abisi vefat etmifltir. zmir flube Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Y lmaz n babas rahmetli olmufltur. Baflsa l dileriz. GEÇM fi OLSUN Antalya TRT Müdürü Volkan Vedat ÖZKELEfi in k z kardefli ameliyat olmufltur. Antalya P M Da t c s Faruk DEM RC kaza yapm flt r. Ankara PTT 3 Nolu eski fiube Baflkan m z Mesut IfiIKDEM R in efli ameliyat olmufltur. Acil flifalar dileriz. TEBR K Bas n-yay n Enformasyon Genel Md. Çal flanlar ndan üyemiz Ahmet AYDIN n fievval Meryem ad n verdikleri bir k z çocu u dünyaya gelmifltir. ki dünyada da esenlikler dileriz. Avanos PTT Merkez Md. Da t c s Mustafa F NAS n torunu olmufltur. Antalya P M Da t c s Hüseyin C LA NIN o lu evlenmifltir. Antalya Baflmüdürlü ü fiefi brahim ÜZER in k z evlenmifltir. Antalya Baflmüdürlü ü Sa l k ve Sosyal fller Müdürlü ü Memuru Emine SOYÇ ÇEK in o lu evlenmifltir. Antalya TRT Müdürü Ersin DO AN n k zlar lknur ve Çi dem evlenmifltir. Antalya TRT Müdürlü ü Memuru Bengi BAYDAR evlenmifltir. Bal kesir Band rma PTT Müdürlü ü Da t c s ve üyemiz Mustafa L MON emekli olmufltur. TRT Ankara Televizyon Md. Stüdyo fiefi Yaflar YILIK n Ahmet Kürflat ad n verdi i bir o lu olmufltur. Mutluluk ve esenlikler dileriz.

17 17 TÜRK EMEKL -SEN Türk Emekli-Sen yafl nda Türk emekli-sen,kuruluflunun 7.y l etkinlikleri çerçevesinde, an tkabiri ziyaret ederek program na bafllad. An tkabiri ziyarette Türk Emekli-Sen Genel Baflkan Osman Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kamu-sen Genel Sekreteri Fahrettin Yokufl ile Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Ahmet Azizo lu haz r bulundu. Genel Baflkan Osman Özdemir, Atatürk ün Mozolesine çelenk koyduktan sonra An t Özel Defterini yazd. Osman Özdemir An t Özel Defterine flunlar yazd : Aziz ATAM, Baflkan oldu um Türkiye Kamu Emeklileri Sendikas (Türk Emekli-Sen) ilke ve devrimlerinin koruyucusu ve yaflat c s olarak her türlü çabay göstermekte, bize emanet etti in Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlü ünün korunmas ve yaflat lmas do rultusunda Demokrasi ve lkelerinden sapmadan milli-manevi de erlere ba l ve sayg l, demokrasinin korunup yerleflmesine, sosyal adaletin gerçekleflmesine ve ça dafl uygarl k düzeyine ulaflmas na hizmet etmeyi, devlet, millet bütünleflmesini temin etmek suretiyle toplum, emekli ve ifl bar fl n tesis etmeyi, hür sendikac l k ilkeleri içerisinde üyelerinin sosyal adalet, hak ve menfaatlerini koruma ve gelifltirme ile Türk Kamu Emeklilerini sendikal faaliyetlerle temsil etmekteyiz. Bize emanet etti in Yurdumuzu; lkelerin do rultusunda yüceltmek için bütün gayretimizle çal flt k, emekli olarak da çal flmaya devam etmekteyiz. stiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düflmanlara ilkelerin ve can m z ile cevap vermeye haz r z. Biz Emekliler ink lâp ve ilkelerinin koruyucusu olarak, Kurtulufl Savafl heyecan ile gösterdi in yoldan yürümekteyiz.. Rahat Uyu ATAM aziz hat ran önünde sayg yla e iliyoruz. Heyet an tkabir ziyaretinden sonra merhum Alparslan Türkefl in kabrini ziyaret etti. 7Vekile Sa l k K ya A sgari ücretliler bile ancak prim ödeyerek sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlan rken, Milletvekillerimiz, Emekli Milletvekillerimiz, anne-baba, efl ve çocuklar ile dul ve yetimleri, hatta hain olduklar mahkemece tasdik edilip hapis yatanlar bile prim ödemeden her türlü sa l k hizmetinden yararlanacaklar. Memur emeklilerimizin hastanelerde muayene olmas na, tedavisine, hastanelerde yaz lan ilâçlar n al nmas na s n r getiren zihniyet, Milletvekili olunca, yurtd fl nda tedaviye, yurtd fl ndan ilâç getirilmesine hemen yeflil fl k yakmakta, prim bile ödemeden tedavisi yap lmakta masraflar TBMM ce karfl lanmaktad r. Birleflik Emekliler Derne i( BEDE ) Türkiye çap nda teflkilatlan yor Derne imiz tarihinde kurulduktan sonra büyük bir h zla teflkilatlanmakta olup flimdiden 15 lde temsilcili ini oluflturdu, di er illerde de çal flmalar devam etmektedir. Temsilci Üyeleri Recep AVCI Nurul Feda NEP ADANA Atilla ÖZKAN KASTAMONU Celal KAFfiAKO LU Temsilci Üyeleri Necat AKBULUT Mustafa GEREZ ARTV N Ali DÜZCAN KOCAEL Alemdar Alp T M NC O LU BURSA Muzaffer ALALMA Temsilci Üyeleri Nedim KARAO LU Selamettin KAHRAMAN MERS N Ahmet EM RO LU DEN ZL Mustafa YILMAZ Temsilci Üyeleri lhan P YAN H.Hüseyin TOPAL NEVfiEH R Yavuz SOYASALDI Temsilci Üyeleri Kürflad ERBAfi Cahit ATAMER ERZ NCAN Adnan ALICI TEK RDA Üzeyir CAN Temsilci Üyeleri Ali YILDIRIM Hamdi KAÇAR Kadir ATLIK Ali YASLI Hayrittin TÜRKMEN Cuma YILMAZ Selim GÜNEfi Mustafa SA AR Hüseyin TÜRKMEN HATAY Aysel HOROZ Temsilci Üyeleri Mehmet YAMAN Ali fiensoy Temsilci Üyeleri Cemil TURA Kemal HAFIZO LU Temsilci Üyeleri Ramazan ÇI fiar Ali ARDIÇ Temsilci Üyeleri Hasan DEM R Nurettin KEÇE Temsilci Üyeleri Naz m KAHRAMAN Murat ERGÜL YOZGAT Temsilci Üyeleri Yaflar LKER Cafer AKSOY Hüseyin YAKIfiIKLI AKSARAY Hasan Hüseyin Ç FTÇ Temsilci Üyeleri Mustafa Naci ÖZCAN Ömer YAYLA Temsilci Üyeleri Mesut CAN Hilmi NCE KARABÜK skender ERTEK N Temsilci Üyeleri Faik ÖZEL Mustafa ALTAY KARAMAN brahim SÜNBÜL Hastanelerde Çile Çekmemek için! Maafl kuyruklar nda Ölmemek için! nsanca yaflayacak bir Ücret için! Eli Öpülecek insanlar haline gelmek için! ÜYE OL ÜYE BUL

18 18 TÜRK BÜRO-SEN flte Türk Büro-Sen fark Gelir daresi Baflkanl n n uzman s nav, SSK Baflkanl na ba l SSK Genel Müdürlü ü ile Sa l k iflleri Genel Müdürlü ü nün görevde yükselme ve unvan de iflikli i s navlar ile DMO, Gümrük Müsteflarl n n görevde yükselme s navlar na yönelik sendikam zca s nava girecek olan gerek üyelerimize gerekse kurum çal flanlar n n tamam na s navlarda baflar l olabilmeleri için Web sitemizde(www.turkburosen.org.tr) Deneme s navlar gerçeklefltirdik. Ancak bununla da yetinmeyerek, Ankara 1 ve 2 nolu flubelerimizin organizeleri ile Genel Merkez binam zda ve lksan Ö retmen Evi nde kurs düzenledik. Düzenlemifl oldu umuz kurslara Türkiye genelinde üyelerimizden yo un kat l m olmufltur. Sendikam z bunlarla da yetinmeyerek, Gelir uzmanl s nav için düzenlemifl oldu- umuz kursu her gün Internet sitemizden (www.turkburosen.org.tr) görüntülü ve sesli olarak kursa kat lamayan tüm üyelerimizin hizmetine sunarak bir ilke daha imza atm flt r. Ayr ca Bursa flube baflkanl m z taraf ndan hem Gelir Uzmanl na yönelik hem de SSK Görevde Yükselme s nav na yönelik kurslar düzenleyerek, çal flanlar n hizmetine sunmufltur. Bütün bu organizasyonlar n gerçekleflmesinin her safhas nda eme i geçen teflkilatlar m za kurslara e itimci düzeyinde kat lan e itimcilere ve kurumlar n yöneticilerine Türk Büro-Sen olarak teflekkür ediyor, s nava kat lacak kurum çal flanlar - na baflar lar diliyoruz. çiflleri Bakanl nda bilgilendirme toplant s Genel Merkez ve çiflleri Bakanl fiube Yöneticilerimiz, 18/10/2006 tarihinde çiflleri Bakanl personeli ile bilgilendirme ve de erlendirme toplant s yapt. Toplant ya, çiflleri Bakanl flube müdürleri ve personeli ile Ankara Valili i l ve lçe müdürleri kat ld. Bakanl n Konferans Salonunda yap lan toplant ya kat l m n yo un ve üst düzeyde olmas, salonda bulunan herkesi, son derece memnun etti. Kat l mc lar n görüfl ve önerilerini de sunduklar toplant saat de bafllay p, saat da bitti. Genel Mali Sekreterimiz Rahmi ERDEM ve çiflleri Bakanl fiube Yöneticilerimiz ile fiube Müdürleri arkadafllar m z yapt klar bilgilendirmede Ramazan Ay nda yapt klar faaliyetleri üyeleri ile paylaflt. Yap lan toplant n n k sa bir de erlendirmesini, bilgi amaçl siz de erli üyelerimize sunuyoruz. Hepinizin malumu, y lan hikâyesine dönen tazminat çal flmalar m z, h z kesmeden devam ediyor. Ancak, ne kadar mücadele etsek de, çiflleri Bakan Abdulkadir AKSU yu ve müsteflar fiahabettin HARPUT u raz edemedik. Kendi personelinin ma duriyetini gidermeme konusunda bu kadar ayak direyen bir bakana ve müsteflara, dünyan n hiçbir yerinde rastlanmam flt r. Bizlere her defas nda, Baflbakanl ve Maliye Bakanl n engel gösteren müsteflar ve bakan n, ne kadar gayr samimi olduklar na bir kez daha flahit olduk. Tazminat konusunda, 2006 Toplu Görüflmeler esnas nda, Genel Baflkan m z Say n Fahrettin YO- KUfi Maliye Bakanl Müsteflar Say n H.Basri AKTAN ile görüfltü. Say n Müsteflar; çiflleri Bakanl ndan gelecek bir teklife hay r demeyeceklerini ifade ettiler. Türk dareciler Derne i Baflkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, birçok vali ve kaymakamlar - m zdan destek mesajlar al nd ve TBMM kulis yapacaklar n ifade edenler oldu. Say n Müsteflar fiahabettin HARPUT, bir kez daha ziyaret edildi. Say n müsteflar, her zaman oldu u gibi baflka adresler göstererek, kendi iflini baflkalar na havale etti. Baflbakanl k Müsteflar Yard mc s Say n Mustafa ÇET N i makam nda ziyaret ederek, s k nt ve sorunlar m z aktararak bizlere yard mc olmas n rica ettik. Say n ÇET N, çiflleri Bakanl na gelerek Say n Bakanla bizzat görüfltü ve kendi memuruna sahip ç k dedi. çiflleri Bakan ve Müsteflar n n kendi memuruna sahip ç kmas durumunda, Baflbakanl - a gönderece iniz bir teklife hiç kimsenin itiraz edemeyece ini, buna da kendisinin kefil oldu unu söyledi. Ama Say n Bakan, yine ipe un serdi. çiflleri Bakanl flube yöneticilerimiz ve personelinden oluflan bir heyet, birbirlerine olan sayg ve sevgilerinden dolay k ramayaca n düflündükleri eski Müsteflar Say n Galip DEM REL i ziyaret ederek kendilerinden yard m talep ettiler. Say n Müsteflar, iki kez çiflleri Bakanl na gelerek, hakl talebimizi bakana iletti ve yerine getirmesi hususunda rica ettiyse de bofl ç kt. Yine, çiflleri Bakanl nda çal flan üyelerimizden oluflan bir heyet, hemflerisi olmas ve ayn parti mensubu olmas hasebiyle, AKP Diyarbak r Milletvekili Say n Osman ASLAN ziyaret ederek kendilerinden destek talep ettiler. Milletvekili Say n ASLAN n, çiflleri personelinin u ram fl oldu u bu haks zl a son vermesi yönünde Bakanl k olarak ad m atmalar n n gerekti ini, bu yönde at lacak bir ad m n kendileri taraf ndan desteklenece ini belirtmelerine ra men, Say n Bakan yine kay ts z kalm flt r. Al nan kararlar ise; Siyasi ve bürokrasi kulislere devam edilecek. Yap lacak kulislerle efl zamanl, ilgili ve yetkililerin bafl n a r tacak eylemler için, altyap oluflturulacak. Halen bu hak mücadelesine seyirci kalan kitleye, tribünden inmesi, kendi emek ve ekme in mücadelesinin öncelikle kendisinin vermesi gerekti i hat rlat lacak. Ve en önemlisi, b kmadan ve y lmadan, sonuna kadar MÜCADELE edilecek. Görüldü ü gibi çiflleri Bakan ve Müsteflar için, memurun pek önemi yok. Ne yerler, ne içerler, hayatlar n nas l idame ettirirler. Kendileri tok. Ev kiras, yak t, su, telefon, yol paras gibi dertleri yok. Memur maafl n n 5 kat biri, en az 10 kat da di eri, maafl al yor. Yurtd fl seyahat harc rahlar da cabas. Ne diyelim, gözümüz yok ama, sizin yerinizde biz olsak, BAYRAMLAfiMAK Ç N PERSONE- L N HUZURUNA ÇIKAMAZDIK. De erli arkadafllar, gördü ünüz gibi, mevsimlik sendikalar gibi ne tatildeyiz nede Ramazan dolay s yla rehavette. Türk Büro-Sen sizlerden ald yetkiyi, sonuna kadar ve en do ru flekilde kullan yor ve kullanmaya da devam edecek. Kanunu bile hiçe sayarak, mevsim sonu indirim yapan ma azalar gibi, aidat indirimi yaparak üye toplamaya çal flan mevsimlik sendikalara de il, TÜRK MEMURUNUN gerçek ve gür sesi TÜRK BÜRO-SEN le, hakk m z aramaya devam edelim. Diyanetin memura da fitre ve zekat verilebilir aç klamas na destek Toplu görüflmeler süresince de bunu anlatm fl, 2007 y l için 1023 YTL maaflta diretmifltik. Ama bu netleflmedi. Diyanet flleri Baflkan n n de erlendirmesi de bu anlamda bizi flafl rtmad, memurun durumunu gözler önüne seriyor. D YANET flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu nun geçim s k n t s çeken memurlara da fitre ve zekat verilebilece ini beyan ederek, "Baz bölgelerde memurlar, en üst ekonomik seviyede yer al yor olabilir. Baz bölgelerde ise ekonomik s ralaman n en alt nda olabilirler. Bu tür durumlarda, fitre ve zekat n z memurlara verebilirsiniz" aç klamalar na Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl tan destek. ac ama gerçek : Kamu-Sen Genel Sekreteri Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl, Ankara Hürriyet e yapt aç klamada "Diyanet flleri Baflkan taraf ndan yap lan tespitin çok do ru oldu unu, memurlar n yüzde 10 unun açl k s n r olan YTL nin alt nda yaflad n " belirterek, flunlara dikkat çekti: "Ac ama gerçek. Toplu görüflmeler süresince de bunu anlatm fl, 2007 y l için 1023 YTL maaflta diretmifltik. Ama bu netleflmedi. Diyanet flleri Baflkan n n de erlendirmesi de bu anlamda bizi flafl rtmad, memurun durumunu gözler önüne seriyor. Hükümetin bu de erlendirmeleri dikkate almas, bir an önce bunun önüne geçecek tedbirler almas laz m. Memurun fitre ve sadaka alacak duruma düflmemesi için en düflük memur maafl n n 1000 YTL üzerine ç kmas laz m."diyerek, memurun bugünkü durumuna dikkat çekti.

19 19 TÜRK BÜRO-SEN Trabzon flubemizden tepki AKP Hükümetine Trabzon fiube binas nda yapt bas n bakan ve bürokrat için 19 adet uçak bulunuyor. kurumlar aras adaletsizliklere de indi. Cumhuriyet tarihinin borç rekoru diyerek aç klamas nda fiube baflkan AYYIL- DIZ; AKP iktidar n n ilk günlerde kula- sraf haramd r cehennemlik olursunuz diyen Gümrük muhafaza çal flanlar personel yetersizli inden a hofl gelen vaatlerinden biri tasarruftu. sraf önleyecekti. Hatta makam araçlar n satacak, devlete gelir bile sa layacakt. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Geçen y l (2005) kamu kurumlar tam 3794 araç sat n ald y l nda ise sat n almaya devam karar al nd ve bu y lda 4347 bürokrat m z makam arac na kavuflmufl olacak. Daha da ilginci 2003 te makam araçlar na 18.4 trilyon harcayan iktidar bu y l 57.7 trilyon lira harcayarak, bürokrasiyi vatandafl ile temastan koruma derdinde. Dünyan n en büyük ekonomileri aras nda yer alan Almanya da devlete ait uçak say s 14, Kanada 17, Norveç 3 Yunanistan da ise sadece 1 tane devlet yetkililerinin kullanabilece i özel uçak bulunuyor. Bizim ülkemizde ise devlet bugünkü siyasi iradenin söylemleri ile uygulamalar aras ndaki fark art k Türk Milleti not almakta. Birileri ekonomide devrim yapt k, ekonomide büyüme rekoru k rd k, Avrupa ya karfl itibar m z artt diye pembe tablolar çize dursun, Türkiye nin iç ve d fl borçlar toplam milyar dolara ç kt. Ekonomik devrimden söz eden, ekonomide büyüme rekoru k rd k diyen siyasi iradeye Türk Büro-Sen olarak soruyoruz; Ekonomi iddia etti iniz gibi düzlü e ç kt ysa ülkenin ekonomik borçlar neden milyar dolardan milyar dolara yükseldi? Geçmifl dönemlerden de il, son üç dönemden söz ediyoruz. Evet rekor k rd n z. Ekonomistlerin deyimiyle nöbet tutmakta ailelerine za- man ay ramamakta, bordroda, 3 y l önceki maafllar na imza atmaktad rlar. Arama ve kurtarma teknisyenleri tazminat ve di er haklardan yoksun b rak lm flt r. Akp nin iktidara geldi i günden bu yana toplam %47.5 lik enflasyon gerçekleflirken baz ürün ve hizmet fiyatlar bu rakamlar n üzerine ç kt. G da da rekor %73.2 mazot %76.4 benzin %76.1 muayene ücretleri %101.2 ile rekor k rd. Peki iktidar n, özellikle Sn. Baflbakan m z Tayip Erdo an n s k s k sözünü etti i ucuzluk nerede? Bütün bunlar gösteriyor ki ekonomik durum hiç de parlak de il. diyerek konuflmas - na son verdi. Banka promosyonlar Bursa: Baz Sendikalar n en bafl ndan beri srarla ödenmeyece i söylenerek üyelerimiz ve di er çal flanlar üzerinde bask oluflturmaya çal flmalar na ra men, Bursa fiubesi olarak yapt - m z srarl takip ve çal flmalar neticesinde Banka promosyonlar n n Vergi Dairesi Baflkanl nda çal flan bütün arkadafllar m za bayram öncesinde 200,00 YTL olarak ödenmesi sa lanm flt r. Promosyonlar n da t lmas nda, bizleri hakl bulan ve bu çal flmalar m zda de erli katk lar n bizlerden esirgemeyen Bursa Vergi Dairesi Eski Baflkan m z ve Gelir daresi Baflkan Yard mc s Say n Mehmet Türkiye Kamu-Sen ad na Sahibi Bircan AKYILDIZ Genel Baflkan Yaz flleri Müdürü Ahmet Azizo lu Kilci Beyefendiye, Bursa Vergi Dairesi Baflkan m z Say n Murat fienal Beyefendiye ve eme i geçen bütün üstatlar m za teflekkürlerimizi sunuyoruz. Vergi Dairesi Çal flan arkadafllar m z n da al nan bu promosyonlar sevdikleri ile birlikte iyi günlerde harcamalar n diliyoruz. Ayr ca Bursa Valili i Bayram Öncesinde toplam 80 personele ortalama YTL aras nda promosyon ödemesi gerçeklefltirmifltir. Promosyonlar n çal flanlara ödenmesinde eme i geçen, baflta Bursa Valisi Sn. Nihat Canbolat ve Bursa fiubemiz Yönetim kuruluna teflekkür ederiz. Ayl k Yay n Organ d r ÜCRETS ZD R Y l: 3 Say 35 Yönetim Kurulu Bircan Aky ld z Genel Baflkan - Fahrettin Yokufl Genel Sekreter - Önder Kahveci Genel Mali Sekreter - smail Karadavut Genel Teflkilat Sekreteri - H.Hüseyin Y lmaz Genel E itim Sekreteri - Bilal Eser Genel Mevzuat Sekreteri - Nazmi Güzel Toplu Görüflme Genel Sekreteri - Ahmet Azizo lu Genel Bas n Sekreteri - Ahmet Demirci Genel D fliliflkiler Sekreteri - Necati Alsancak Genel Sosyal fller Sekreteri Yay na Haz rlayan: Hüsamettin KURT Haz rl k ve Bask : HLAS GAZETEC L K A.fi. Turgut Özal Bulvar No: 68 Tel: (0312) Siteler/ANKARA Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA Tel: (6 Hat) Faks: BASKI TAR H : 10 KASIM 2006 Bu Gazete Bas n Ahlak lkelerine uymay taahhüt eder Uflak: Sendikam z n giriflimleri sonucu Uflak Gençlik Spor l Müdürlü ü çal flan 52 kifliye 568 milyon lira promosyon ödemesi yap ld. Eme i geçen Gençlik Spor l Müdürü Sn. Ahmet Toprak ve sendikam z n Uflak temsilcili ine teflekkür ederiz. Burdur: Burdur Defterdarl ve Vergi Dairesi çal flan toplam 130 kifliye, kifli bafl na 700 YTL üzerinden promosyon ödemesi yap lm flt r. Promosyonlar n ödenmesinde eme i geçen Burdur Defterdar Sn. Ramazan TAfiALTIN ve sendikam - z n Burdur Temsilcili ine teflekkür ediyoruz. Antalya: Gelir idaresi çal flan toplam 754 çal flana 200 ile 580 YTL aras nda Üye olman n fark Çank r fiubemiz üyelerinden, Ilgaz Mal Müdürlü ü çal flan Günay Karaflahin tarihinde Ilgaz Çank r karayolunda geçirdi i trafik kazas sonucu kendisi, efli ve 2 çocu u ile beraber vefat etmifllerdi. Olay n vuku buldu u andan itibaren, gerek Çank r fiube baflkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, gerekse Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz olayla yak ndan ilgilenmifllerdi. Çank r fiubemizce organize edilen, Çank r fiube baflkan Metin Memifl ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Baflkan vekili ve Genel Merkez Genel E itim ve Sosyal fller Sekreteri Hüseyin ASLAN n da kat - l m ile Çank r Kurflunlu Belediye Baflkanl nda düzenlenen program dahilinde, Karaflahin ailesinden geriye kalan o ullar Emrah Karaflahin e 5000 YTL de erindeki çeki teslim edildi. banka promosyonu da t lm flt r. Defterdarl k çal flan 335 kifliye 2 taksit halinde YTL tutar ndaki banka promosyonlar n ilk taksiti ödenmifltir. Promosyon ödemelerinde eme i geçen Antalya Defterdar Sn. smail Çelik, Antalya V.D. Baflkan Sn. Mahmut Sütçü baflta olmak üzere Antalya flubemize çal flanlar ad na teflekkür ederiz. Bursa flubemizden ilçe ziyaretleri Mustafakemalpafla ve Karacabey ilçelerindeki Türk Büro- Sen üyeleri 27 Eylül 2006 tarihinde düzenlemifl olduklar iftar yeme inde Mustafakemalpafla ilçesinde buluflmufllard r. Düzenlenen yeme e Türk Büro-Sen Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri de kat lm fllard r. Yemekten sonra da devam eden toplant da, bu ilçelerdeki üyelerin sorun ve talepleri de erlendirilmifl olup, hükümetin memur maafllar na 2007 y l için yap lacak olan % 3-4 oran ndaki zamlar k nanm flt r. VEFAT SSK zmir l Müdürlü ü çal flan üyemiz smail Kaygusuz'un babas vefat etmifltir. Ankara 2 Nolu fiube Üyelerimizden Ömer Ali fienol'un babas vefat etmifltir. Devlet Malzeme Ofisi çal flan üyemiz Fahrettin ÜNAL' n kardefli vefat etmifltir. Mucur Gençlik ve Spor Müdürlü ü çal flan üyemiz Hidayet Y lmaz n Annesi vefat etmifltir. D fl Tic.Müs çal flan üyemiz Ali Ercan Ba bafl 'n n annesi vefat etmifltir. Karaman Baflyayla Mal müdürlü ü çal flan üyemiz Necati Y lmaz n babas vefat etmifltir. Çanakkale SSK l Müd. çal flan üyemiz Feyzullah Erkan vefat etmifltir. Sakarya l nüfus çal flan üyemiz brahim Tezer in babas vefat etmifltir. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz Güler Düzgün ün annesi vefat etmifltir. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz sa Bahtiyar n babas vefat etmifltir. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz Mustafa Tunç un babas vefat etmifltir. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz Recep K l ç n annesi vefat etmifltir. Trabzon fiube baflkan m z Ayhan Ayy ld z n teyzesi vefat etmifltir. Mecidiyeköy V.D. çal flan üyemiz Gazi Turgut Vefat etmifltir. Sivas Adliye çal flan üyemiz Aydemir Zileligil in babas Vefat etmifltir. Bölge dare Mahkemesi çal flan üyemiz Durmufl TAfi n ablas Vefat etmifltir. Sivas Defterdarl çal flan üyemiz.n.soner fiah N in annesi Vefat etmifltir. Merhum ve Merhumelere Allah tan rahmet, ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. KUTLAMA Antalya vergi dairesi çal flan üyelerimiz Nesligün Özkan ve Erdal Özkan n çocuklar dünyaya gelmifltir. Kütahya l Savunma Müdürlü ü çal flan üyemiz Mehmet Gökçen in Enes isimli bir erkek çocu u dünyaya gelmifltir. D fl Tic.Müs çal flan üyemiz Devlethan Genç in bir k z çocu u dünyaya gelmifltir. Konya Defterdarl k Muhasebe çal flan üyemiz Sebahattin Özbay n o lu dünya evine girmifltir. DMO Gn.Müd. çal flan üyemiz Mehmet Özmen in k z Ayflegül Özmen, Bu ra Yegül ile dünya evine gitmifltir. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz Mehmet Gökmen in k z üyemiz Arzu Çiftçi nin kardefli ile dünya evine girmifltir. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz Ünal Koçak n o lu sünnet olmufltur. Bursa fiube Baflkan m z Cemal Yalç ner in bir k z çocu u dünyaya gelmifltir. Mutluluklar dileriz. GEÇM fi OLSUN Gençlik Spor çal flan üyemiz Naz m Gürdal n kay nvalidesi ameliyat olmufltur. Gençlik Spor çal flan üyemiz Çetin Uysal n o lu ameliyat olmufltur. Say fltay Baflkanl çal flan üyemiz Halil Bekar tedavi görmüfltür. Sivas Sosyal Sigortalar l Müdürlü ü çal flan üyemiz Nurettin fiimflek ameliyat olmufltur. Üyelerimize geçmifl olsun der, acil flifalar dileriz.

20 20 TÜRK BÜRO-SEN BASINDAN YANSIMALAR Kaymakam flöförlerinin feryad Bizler Türkiye çap nda 900 ilçede görev yapan makam floförleriyiz. Yapt m z görevin hakk n alamayan insanlar z. Sabah n 07:30 da göreve bafllay p bazen geceleri 24:00 e kadar kalan insanlar z. Cumartesimiz yok, pazar m z yok. Bayramlarda genelde çal flan insanlar z. Çal flt m z n karfl l n alam yoruz. Köylere teftifle gitti imiz halde Bakanl k taraf ndan hiçbir ödenek gönderilmiyor. Ancak mal Müdürlüklerine rica minnet bazen yolluk al yoruz. Fazla mesai olay da yok. AKP ktidar döneminde 3179 bürokrat atand Ümmet Kando an, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n millete verdi i tüm taahhütleri unutup, bürokrat atamalar nda bir rekora imza att n ileri sürerek, "AKP iktidar döneminde: 3 bin 719 bürokrat atamas yap lm flt r. Demek oluyor ki, her 9 saat 6 dakikada 1 bürokrat, günde 2.5 bürokrat, ayda 81 bürokrat atamas yap lm flt r" dedi. kinci 5 Y l da Alal m Yasas ktidar n seçim propagandas... Sand a giderken memurlara ekstra zam yetkisi veren taslak haz r MÜJDE! Memur Mesai Ücretleri 5 Ykr Artt r ld Devlet memurlar n n fazla mesai ücreti yeni y lda 5 Yeni Kurufl (YKr) zamlanacak.kamu görevlilerinin yurt içi gündeliklerinde ise yüzde 8,69 ile yüzde 16,66 aras nda art fl olacak.tbmm'de bulunan 2007 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasar s na göre, memurlar n fazla çal flma ücreti, yeni y lda yüzde 6,25 oran nda artacak. Bu y l 80 Yeni Kurufl olan saat bafl fazla mesai ücreti, 2007 y l nda 85 Yeni Kurufl olarak uygulanacak. Memura Yüzde 3+3 Verdiler Partililere Yard ma Yüzde 300 zam yapt lar Memur maafllar na 2007 y l için 3+3 oran nda zam öngören hükümet, siyasi partilere çok daha cömert davran yor. Siyasi partilere her y l bütçeden yap lan Hazine yard m, 2007 nin seçim y l olmas nedeniyle üçe katlanacak. TBMM ye sunulan 2007 bütçesinden alt partiye 385 milyon YTL ödenecek. Vekilin Can Sa olsun Vatandafl önemli de il stisna iste i Kamu ve özel sa l k kurumlar ndan tedavi hizmeti alan milletvekilleriyle onlar n bakmakla yükümlü olduklar kifliler, dul ve yetimleri için bütçeye ödenek konulmas için istisna istendi. EMEKL OLMAYA HAK KAZANMIfi OLAN MEMURLARIMIZ YEN KANUNDAN ETK LENMEYECEK, 5434 SAYILI EMEKL SANDI I KANUNU HÜKÜMLE- R NE GÖRE EMEKL OLACAKTIR. fiu ANDA EMEKL OLAB LECEK DURUMDA OLAN KAMU ÇALIfiANLARININ YEN KANUNDAN DOLAYI HERHANG B R HAK KAYBI SÖZ KONUS DE LD R. E ER 25 YIL SONUNDA EMEKL OLMAK STEMEZ VE ÇALIfiMAYA DEVAM EDERSE, fiu ANDAK TÜM HAKLA- RINI KAZANMIfi OLARAK YALNIZCA FAZLADAN ÇALIfiTI I YILLAR Ç N 5510 SAYILI KANUNDAN ETK LENECEK VE FAZLADAN ÇALIfiACA I YILLAR DOLAYISIYLA HAK ETT EMEKL MAAfiI, fiu ANDA HAK ETT EMEKL MAAfiINA EKLENECEKT R. fiu anda herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kay tl olarak çal - flanlar, daha önce oldu u gibi özel sektörde çal fl yorsa 7 bin gün; kamuda 9 bin gün prim ödemek kayd yla ve flu anda geçerli olan yafl flartlar n tamamlad klar nda emekli olmaya hak kazanacaklard r. Baflka bir ifadeyle flu anda çal flanlar n emekli olabilmeleri için prim ödeme gün say s n n ve yafl s n r n n artmas söz konusu de ildir. Ancak; emeklilik ayl ba lama oranlar dolay s yla da hak edecekleri emeklilik ayl klar miktar de iflecektir. fiu anda çal flanlar yeni sistem içinde çal flt klar süre kadar, emeklilik ayl ba lama oranlar ndan etkileneceklerdir tarihinden önce ifle bafllayan ve henüz emekli olmaya hak kazanmam fl olan kamu çal flanlar, 2007 y l ndan önceki çal flmalar için 5434 say l Emekli Sand Kanununda belirtildi i gibi; 2007 ve daha sonraki y llardaki çal flmalar n ise yeni kanun hükümlerine göre belirlenecek oranlardan ayr ayr hesaplanacak tutarlar üzerinden emekli ayl almaya hak kazanacaklard r. Afla daki tablo, flu anda çal flanlar n emekli ayl klar n kolayl kla hesaplayabilecekleri bir flekilde haz rlanm flt r. Herkes tabloda belirtilen kalemlere kendi durumlar ile ilgili rakamlar koyarak ileride alacaklar emekli maafl n hesaplayabilir. AYNI fiartlardak MEMURUN 10 YIL KIDEML OLDU UNU VARSAY- DI IMIZDA BU MEMURUN EMEKL OLMASI Ç N 15 YIL DAHA ÇALIfiMASI GEREKECEKT R. YAN 2022 YILINDA EMEKL OLACAKTIR ya kadar (Emekli Sandı ı Kanunu ndan hak edilen tutar) Ortalama emekli kesene i matrahı (750 YTL) x % 3 x çalı ılan yıl sayısı (10 Yıl) 750 x % 3 x 10 Yıl = 225 YTL (A) (225 YTL) arası (Yeni kanunun geçi sürecinden hak edilen tutar) Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2,5 x çalı ılan yıl sayısı (9 Yıl) 1000 YTL x % 2,5 x 9 Yıl = 225 YTL (B) (225 YTL) ve sonrası (Yeni kanundan hak edilen tutar) Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2 x çalı ılan yıl sayısı (6 Yıl) 1000 YTL x % 2 x 6 Yıl = 120 YTL (C) (120 YTL) BU MEMURUN EMEKL MAAfiI A+B+C = 570 YTL OLACAKTIR. AYNI fiartlardak MEMURUN 15 YIL KIDEML OLDU UNU VAR- SAYDI IMIZDA BU MEMURUN EMEKL OLMASI Ç N 10 YIL DAHA ÇA- LIfiMASI GEREKECEKT R. YAN 2017 YILINDA EMEKL OLACAKTIR ya kadar (Emekli Sandı ı Kanunu ndan hak edilen tutar) arası (Yeni kanunun geçi sürecinden hak edilen tutar) ve sonrası (Yeni kanundan hak edilen tutar) ya kadar (Emekli Sandı ı Kanunu ndan hak edilen tutar) arası (Yeni kanunun geçi sürecinden hak edilen tutar) ve sonrası (Yeni kanundan hak edilen tutar) Ortalama emekli kesene i matrahı x % 3 x çalı ılan yıl sayısı Ortalama brüt kazanç x % 2,5 x çalı ılan yıl sayısı Ortalama brüt kazanç x % 2 x çalı ılan yıl sayısı Ortalama emekli kesene i matrahı (750 YTL) x % 3 x çalı ılan yıl sayısı (15 Yıl) 750 x % 3X15YIL=337.5 x 10 Yıl = 225 YTL Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2,5 x çalı ılan yıl sayısı (9 Yıl) 1000 YTL x % 2,5 x 9 Yıl = 225 YTL Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2 x çalı ılan yıl sayısı (1 Yıl) 1000 YTL x % 2 x 1 Yıl = 120 YTL (A) (B) (C) (A) (337,5 YTL) (B) (225 YTL) (C) (20 YTL) Emekli Maafl = A + B + C Örne in, ayl k brüt kazanc 1000 YTL, emekli kesene i matrah 750 YTL olan bir memurun 5 k demi oldu unu varsayd m zda, bu memurun emekli olmas için 20 y l daha çal flmas gerekmektedir. Yani memurumuz 2027 y l nda emeklili e hak kazanacakt r. Bu durumda hem flu anda uygulanmakta olan 5434 Say l Emekli Sand Kanunu hem de yürürlü e girecek olan 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ndan etkilenecektir. Buna göre emekli maafl da yukar daki tablodan yola ç karak flu flekilde hesaplanacakt r: ya kadar (Emekli Sandı ı Kanunu ndan hak edilen tutar) Ortalama emekli kesene i matrahı (750 YTL) x % 3 x çalı ılan yıl sayısı (5 Yıl) 750 x % 3 x 5 Yıl = 112,5 YTL (A) (112,5 YTL) arası (Yeni kanunun geçi sürecinden hak edilen tutar) Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2,5 x çalı ılan yıl sayısı (9 Yıl) 1000 YTL x % 2,5 x 9 Yıl = 225 YTL (B) (225 YTL) ve sonrası (Yeni kanundan hak edilen tutar) Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2 x çalı ılan yıl sayısı (11 Yıl) 1000 YTL x % 2 x 11 Yıl = 220 YTL (C) (220 YTL) AYNI fiartlardak MEMURUN 20 YIL KIDEML OLDU UNU VAR- SAYDI IMIZDA BU MEMURUN EMEKL OLMASI Ç N 5 YIL DAHA ÇA- LIfiMASI GEREKECEKT R. YAN 2012 YILINDA EMEKL OLACAKTIR ya kadar (Emekli Sandı ı Kanunu ndan hak edilen tutar) Ortalama emekli kesene i matrahı (750 YTL) x % 3 x çalı ılan yıl sayısı (20 Yıl) 750 x % 3 x 10 Yıl = 225 YTL (A) (337,5 YTL) BU MEMURUN EMEKL MAA I A+B+C = 582,5 YTL OLACAKTIR arası (Yeni kanunun geçi sürecinden hak edilen tutar) Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2,5 x çalı ılan yıl sayısı (5 Yıl) 1000 YTL x % 2,5 x 5 Yıl = 225 YTL (B) ( YTL) ve sonrası (Yeni kanundan hak edilen tutar) Ortalama brüt kazanç (1000 YTL) x % 2 x çalı ılan yıl sayısı (0 Yıl) 1000 YTL x % 2 x 0 Yıl = 0 YTL (C) (0 YTL) BU MEMURUN EMEKL MAA I A+B+C = 557,5 YTL OLACAKTIR.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı