HERfiEY SATTINIZ. Paralar ne yapt n z? SAATTIIMM. luk zam istemiyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERfiEY SATTINIZ. Paralar ne yapt n z? SAATTIIMM. luk zam istemiyoruz"

Transkript

1 TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 3 SAYI: 35 KASIM 2006 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi Türk Milletinin Büyük Kurtar c s Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü ölümünün 68. y ldönümünde rahmetle an yoruz. Babalar gibi satar m SAATTIIMM D fl ticaret aç giderek büyüyor Ülke durmadan borçland r l yor S YAS uygulamalar n yan nda, ülkemizde gördü ümüz özellefltirme uygulamalar IMF nin borçland rmada ön flart olarak öne sürdü ü konulardand r. AKP hükümeti, tarihin en yüksek özellefltirme gelirinin elde edildi i dönem olarak gösterdi i iktidar süresince baflta Tekel ve Türk Telekom olmak üzere bir çok kuruluflumuzu özellefltirme ad alt nda yabanc lara peflkefl çekmifl, limanlar m z kapatma karar alm flt r. Bu süreçte Türk üretimi darbe yemifl ve tam anlam yla bize ait hiçbir ürün, hiçbir kurulufl kalmam flt r. 7 Enflasyondan kim sorumlu? Bir y lda IMF ye olan borcumuzun yar s kadar verginin sermaye ve s cak para sahiplerine peflkefl çekilmesine göz yumanlar, memura verilen ayl k 41 YTL zamm enflasyonun nedeni olarak gösterme gayretine girenler sorumludur. 7 HERfiEY SATTINIZ Paralar ne yapt n z? luk zam istemiyoruz Türkiye Kamu-Sen, IMF zoruyla belirlenmifl bu art fl kabul etmemektedir. 5 kurufl zam, sadaka olarak bile kabul edilemez. E er yabanc lara peflkefl çekmeyecekse, hükümet 5 kurufl zamm n als n, köylere su götürsün, çiftçilere da ts n, yat r m yaps n. 22 YERL MALI ÜRETEL M YERL MALI TÜKETEL M ÜRETT M Z MALLARA TÜRKÇE S M KOYALIM HEM D L M Z HEM MALIMIZ Bütçe, MF nin mi TÜRK YE nin mi? Eme inin karfl l n isteyen çiftçiye gözünüzü toprak doyursun,vatan savunmak için can veren Mehmetçi- e yan gelip yatan diyen; satt ürünün bedelini isteyen f nd k üreticisini vatan haini,enflasyon karfl s nda ezilen memuru zengin ilan eden hükümet, d fl güçlere ve hainlere karfl serçe, kendi vatandafl na flahin kesilmektedir. 21 GAZETEDEN Sayg yla sevgiyle ATATÜRK Ü ANIYORUZ Ahmet AZ ZO LU Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ün Ebediyete ntikalinin 68. Y l Dönümü dolay s yla % 100 yerli anma toplant s düzenlendi. Konular basit ve iyi seçilmiflti. Konuflmac lar Atatürk e kendi pencerelerinden bak yorlard! Anlafl lan derse haz rl k güzeldi! Bu ders, Atatürk ü tan ma ve tan tma dersinden ziyade Atatürk ü hat rlatma dersiydi. YAfiASIN 7

2 3 TÜRK SA LIK-SEN Kaza Sigortas Yard m yap ld A dana n n Kozan ilçesinde, 31 May s tarihinde meydana gelen trafik kazas nda hayat n kaybeden üyemiz smet Kandemir in efline, kaza sigortas kapsam nda Genel Merkezimiz taraf ndan gönderilen 5 bin YTL lik çek verildi. Türk Sa l k-sen Adana fiube Baflkan Ethem Tunç, Devlet Hastanesi ndeki törende, 31 May s tarihinde, Adana-Kozan kara yolunda, yönetimindeki otomobille kamyonun çarp flt kazada hayat n kaybeden smet Kandemir in efli Fatma Kandemir e çeki teslim etti. fiube Baflkan m z Ethem Tunç, tüm sendika üyelerimize ferdi kaza sigortas yapt rd klar n belirterek, bu sayede olas istenmeyen olaylar sonras nda aile üzerinde oluflan maddi hasar bir nebzede olsa hafifletmektir. dedi. Yaflan lan ac n n giderilmesinin mümkün olmad n n bilincinde olduklar n ifade eden fiube Baflkan m z Ethem Tunç, Amac m z, kaza d fl nda meydana gelen ölümlerde de geride kalanlara yard mda bulunabilecek düzenlemeler gerçeklefltirmektir. fleklinde konufltu Kazada, Fatma Kandemir ile iki çocu u da yaralanm fl, uzun süre hastanede tedavi alt nda tutulmufllard. Sa l kta fiiddete Tepki Sa l kta fiiddete Tepki Bursa ili Orhangazi Devlet Hastanesinde nöbet tutan üyemiz hemflire Hayriye fiener e yap lan sald r ya Türk Sa l k Sen Bursa fiubesi sert tepki gösterdi. Sald r ya u rayan üyemizi ziyaret eden Baflkan Mustafa Köse, burada bir bas n aç klamas yapt. Baflkan Köse, aç klamas nda son zamanlarda sa l k çal flanlar na yönelik artan bir fliddet tavr sergilendi ini belirterek Görevlerini yapma noktas nda sürekli kendilerinden ve ailelerinden fedakarl k yapan sa l k çal flanlar na karfl kendini bilmez kiflilerce fliddete baflvurulmaktad r. Bunlar kabul etmek mümkün de ildir. Artan fliddetin sebebi olarak ta hükümette bulunanlar n devlet memurlar n ve özellikle sa l k çal flanlar n çal flm yor, görevlerini yapm yor, yan gelip yat yor diyerek toplum nezdinde itibar n düflürmeye çal flanlard r. Bas nda ç kan sa l k haberleri magazin boyutu ile ele al nmakta ve halk yanl fl yönlendirilmektedir. Bu manada üyemiz Hayriye fiener s rf görevini yapt ve sald r ya u rad kiflilere sa l k hizmeti sunmaya çal flt için sald r ya u ram flt r. dedi. Türk Sa l k-sen in bu iflin peflini b rakmayaca na dikkat çeken Köse Bu ne ilk nede sondur. Bizler Türkiyenin sendikas Türk Sa l k Sen olarak hasta haklar na ne kadar sayg duyuyorsak sa l k çal flanlar n n haklar na da o kadar sayg duyulmas n istiyoruz. Sa l k kurulufllar can isteyenin ba r p ça raca, vurup k raca, stresini ataca yerler de ildir. Yap lan sald r sadece Hayriye fiener e de il tüm sa l k çal flanlar na yap lm flt r. Bu konuda yap lacak ne varsa sonuna kadar takipçisi olaca z. dedi. Ayd n fiubemiz E itim Faaliyetlerine Devam Ediyor Amasya Türk Sa l k- Sen den Muhteflem ftar Türk Sa l k-sen Amasya flubesi taraf ndan düzenlenen ve Genel Baflkan m z Önder Kahveci, Genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz, Çevre illerin flube baflkanlar, yönetim kurulu üyeleri ile Amasya da görevli sa l k yöneticileri, siyasi partililer, yerel yöneticiler ve 600 yak n üyemizin kat ld iftar yeme i büyük bir coflku içinde gerçeklefltirildi. ftar yeme ine yo un kat l m için teflekkür eden Türk Sa l k-sen Amasya fiube Baflkan Sezai Kaya Bugün bu salonun dolu olmas Türk Sa l k-sen in gücünü göstermektedir. Sendikam z sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar n n tek ve do ru adresidir. ftar m za kat lan herkese teflekkür ediyorum. dedi. Sezai Kayan n ard ndan kürsüye gelerek bir konuflma yapan Türk Sa l k- Sen Genel Baflkan Önder Kahveci gündemdeki konularla ilgili de erlendirmelerde bulundu. Kahveci konuflmas nda Devlet Bakan Mehmet Ali fiahin in sendikalar siyaset yap yor sözüne de tepki göstererek Memurun hakk n aramak siyaset yapmak ise biz siyaset yap yoruz. Yapmaya devam edece iz. Hak arama mücadelemizin önüne kimse geçemez dedi. Fransa n n sözde ermeni soyk r m ile ilgili olarak ald karar da de erlendiren Kahveci Gündelik tepki yerine art k tav r gelifltirmeliyiz. Özgürlükler ülkesi, demokrasinin befli i oldu unu iddia eden Fransa n n son yapt bu çirkinli e kay ts z kalmayal m. Frans z mallar n boyut edelim fleklinde konufltu. Türk Sa l k Sen Zonguldak Devrek lçe Temsilcili i taraf ndan organize edilen iftar yeme ine flubemize ba l üyeler ifl yeri temsilcilerimiz Devrek te görev yapan sa l k çal flanlar ve yöneticileri kat ld. Devrek lçe Temsilcisi Aytaç KORKMAZ' n ev sahipli i yapt iftar yeme ine Devrek Sa l k Grup Bflk, Devlet Hastanesi Baflhekimi, Baflhemfliresi, Hastane Müdür.Türkiye Kamu Sen l temsilcisi, fiube Yönetim kurulu üyeleri ve sa l k çal flanlar kat ld Yemekte söz alan ilçe temsilcimiz Aytaç KORKMAZ Ayd n Türk Sa l k-sen fiubesi e itim sekreterli inin koordinasyonuyla, üyelerimize yönelik e itim çal flmalar sürüyor. Son olarak 11 Ekim 2006 günü Nazilli Devlet Hastanesinin toplant salonunda yap lan e itim çal flmas na 52 sa l k çal flan Türk Sa l k-sen üyesi kat ld. Ayd n fiubesi E itim Sekreteri Aysel Ölmez in yapt slayt sunumu içerisinde belli bafll olarak sa l kta dönüflüm,aile hekimli i ve genel sa l k sigortas konular yer ald.sunumlar n ard ndan soru cevap fleklinde e itim faaliyetine fiube Sekreteri Ahmet Bozkurt, fiube sosyal fller Sekreteri Tahir Koç ve fiube Kad n Kollar Komisyon Baflkan Havva Kukul ile Komisyon üyesi Senem Kaçmazer de kat ld lar. Devrek Temsilcili imizde ftar Yeme i Devrekte Sa l k Çal flanlar n yöneticilerini ve sendika temsilcilerini iftar yeme inde biraraya getirmenin mutlulu unu yaflad n söyleyerek kat l mc lara teflekkür etti. Ayr ca Türkiye Kamu Sen Devrek lçe temsilcili inde yap lan fiubemiz flyeri Temsilcileri toplant s nda sendikam z n hükümetle yapt toplu görüflmeler ve sonras nda yap lan çal flmalara de inildi. lçe temsilcisi Aytaç KORKMAZ Devrek te yapt çal flmalar hakk nda bilgi vererek çal flmalar na h z kesmeden devam edece ini söyledi

3 2 TÜRK SA LIK-SEN Sendikam zdan Coflkulu ftar Sa l k Bakanl na ve Milletvekillerine Uyar : Röntgen teknisyenlerinin hayatlar ile oynamay n Röntgen teknisyenlerinin çal flma saatlerinin Avrupa Birli i standartlar bahane edilerek mesai saatlerinin 5 Saatten ald klar radyasyon miktar na göre belirlenmesini öngören yasa teklifi tüm uyar lar - m za ra men TBMM de Çal flma, Sa l k ve Aile komisyonunda kabul edildi. Her fleyden önce, s n lan AB standartlar n n geçerlili i yoktur. Çünkü ülkemizdeki tüm hastanelerin çal flma flartlar radyasyon güvenli i ve çal flanlar n sosyo- ekonomik durumu Avrupal meslektafllar n n kat kat gerisindedir. Ayr ca her gün teknisyenler birbirinden farkl say da film çekmektedir. dolay s yla herkes farkl radyasyon alacakt r. Bu durumda herkes farkl mesaiye tabi olacakt r. Tasar daki en büyük handikap ise; radyasyona maruz kalma kriteridir. Ülkemizde radyoloji teknisyenlerinin ald klar radyasyon miktar TAEK e gönderilen dozimetrelerin radyasyon ölçümü neticesinde belirlenmektedir. fakat bu ölçümlerin gere i gibi yap lmad, sonuçlar n sa l kl olmad yetkililer her ne kadar haberdar olmasalar da Radyoloji teknisyenleri taraf ndan bilinmektedir. Yani çal flan eleman önce radyasyon alacak sonra da ald radyasyona göre çal flma saati belirlenecektir. Sadece bu anlay fl bile kanunun insan sa l için ne kadar tehlikeli oldu- unu anlatmaya yeterlidir. Bu kanunun yasalaflmas ndan sorumlu olanlar radyoloji teknisyenlerinin sa l klar ve ailelerin hatta do mam fl çocuklar n n kanser olmas vebalini nas l ödeyeceklerdir? Türk Sa l k-sen olarak yasa teklifinin kamuoyu ile paylafl lmas n n ard ndan Sa l k Bakan n ziyaret ettik. Kendilerine röntgen birimlerinin altyap ve teknik bak mdan Avrupa standartlar nda olmad n belirttik. Bu konu ile ilgili Türkiye genelinde yapm fl oldu umuz anketleri ve bilimsel çal flmalar kendilerine ilettik. Kanun Meclis Genel kurulunda yasalaflmadan önce Türk Sa l k-sen olarak; Say n Bakan Sizi Uyar yoruz Bu Uygulaman z Adil De il Türkiye nin fiartlar le AB fiartlar Bir De il Hasta Say lar Eflit De il Teknisyen Bafl na Düflen Film Say s Eflit De il Röntgen Çal flanlar n n Katili Olmay n. Türk Sa l k-sen olarak tüm sa l k çal flanlar n bu kanunun yasalaflmamas için tepki göstermeye ça r yoruz. Haz rlad m z mektuplar mail veya faks yoluyla Sa l k bakan - na ve tüm milletvekillerine göndererek tepkimizi ortaya koyal m. Sa l k Bakanl na Gönderilecek Faks Metni Say n Prof. Dr. Recep AKDA Sa l k Bakan Haz rlam fl oldu unuz yasa teklifi ile Röntgen teknisyenlerinin çal flma saatlerinin Avrupa Birli i standartlar bahane edilerek 5 Saatten ald klar radyasyon miktar na göre belirlenmesini istemektesiniz. Çal flma, Sa l k ve Aile komisyonunda kabul edilen bu yasa teklifinizle birlikte, Sa l ks z çal flma ortamlar nda lisans bile olmayan cihazlarla hizmet vermeye çal flan Röntgen teknisyenleri baflta kanser olma üzere birçok hastal a yakalanacakt r. Bu nedenle bu teklifinizi bir an önce geri çekerek yanl fltan dönmenizi istiyorum. Sayg lar sunar, çal flmalar n zda baflar lar dilerim. Sa l k Bakan Recep Akda n Faks numaras : Milletvekillerine Gönderilecek Metni Say n Milletvekilim; Sa l ks z çal flma ortamlar nda lisans bile olmayan cihazlarla hizmet vermeye çal flan Röntgen teknisyenlerinin sa l klar bugün bile büyük bir risk alt nda iken, Röntgen teknisyenlerinin çal flma saatlerinin Avrupa Birli i standartlar bahane edilerek 5 Saatten ald klar radyasyon miktar na göre belirlenmesini isteyen bir yasa teklif haz rlanm flt r. Bu kanun yasalafl rsa çal flanlar baflta kanser olma üzere birçok hastal a yakalanacakt r. Bu nedenle yak n bir zamanda Meclis Genel Kurulunda gündeme gelecek olan yasa teklifi için red oyu vermenizi istiyorum. Sayg lar sunar, çal flmalar n zda baflar lar dilerim. Sendika Genel Merkezimiz taraf ndan Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen iftar yeme ine sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar büyük ilgi gösterdi. Bin kiflilik salonun tamamen doldu u iftar yeme inde tasavvuf müzi i eflli inde düzenlenen semah gösterisi izleyenleri büyüledi. Sendika Genel Merkezimiz taraf ndan Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen, sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar büyük ilgi gösterdi i iftar yeme ine Sa l k Eski Bakan Prof. Dr. Osman Durmufl, Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, Sa l k Bakanl Eski Müsteflar Prof. Dr. Sefer Aycan, Sa l k Bakanl Eski Personel Genel müdürü Uzman Dr. Hac Çelik Bakanl klardan çok say da üst düzey bürokrat kat ld. ftar yeme ine kat lanlara bir teflekkür konuflmas yapan Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci Bugün burada bizimle birlikte olan sa l k ve sosyal hizmet çal flanlar na teflekkür ediyorum. 5 dönemdir yetkili sendika olan Türk Sa l k-sen her türlü engelleme ve bask ya ra men hizmet kolundaki di er sendikalar n iki kat büyüklü ündedir. Bugün Ankara da bu salonu dolduran bin kifli de Türk Sa l k-sen ailesinin gücünü ortaya koymaktad r dedi. Sa l k alan nda yaflanan son geliflmelere de inen Genel Baflkan Önder Kahveci Döner sermayeleri ödenmeyen binlerce sa l k çal flan varken, Sa l k Bakanl nda saha koordinatörlü ü ad alt nda birilerinin akrabalar na 7 bin dolar maafl ba lad. Kamu çal flanlar olarak hükümete sesleniyoruz bir gün gelecek bir gün kalacak o gün hesap soraca z fleklinde konufltu. Türkiye nin son günlerde gündeminde olan Sözde Ermeni soyk r m ile ilgili de de erlendirme yaparak Frans z Parlamentosunda son olarak Sözde Ermeni soyk r m n tan mayanlar n, yasal olarak cezaland r lmas yönündeki kanun tasar s n oylamaya sunulmas na tepki gösteren Kahveci Frans zlara Türk milleti olarak ortak tepki göstermeli ve Frans z mallar n boykot etmeliyiz dedi. Halk n Sa l Hiçe Say l yor S a l k kurulufllar n gezerek sendika üyeleri ve sa l k çal flanlar n n sorunlar n dinleyen., Türk Sa l k Sen Kocaeli fiube Baflkan Ömer Çeker, Körfez Devlet Hastanesi flyeri Bafl Temsilcisi Arif Balc ve Temsilci yard mc s Muammer Erhan çal flanlar ziyaret etti. Ziyarette 2007 y l için Maliye Bakanl nca Genel Bütçeden Sa l k Bakanl na ayr lan bütçeyi de erlendiren Türk Sa l k Sen Kocaeli fiube Baflkan Ömer Çeker. Siyasi rade halk n sa l n hiçe sayd n sa l k kurulufllar n özellefltirmede kararl oldu unu, her ferdin paras kadar sa l k hizmeti almas gerekti i yönünde ki kararl l n 2007 bütçesini haz rlarken de ortaya koydu unu belirterek. Çarflamban n gelifli perflembeden bellidir.2007 y l her alanda oldu u gibi sa l k sektörün dede çok fleye gebedir. Siyasi irade Türk Halk için haz rlam fl oldu u sürprizlere halk m z flimdiden kendini al flt rmas gerek bunu Genel Bütçe den Sa l k Bakanl na ayr lan 2007 y l bütçesine bak ld zaman aç k ve net bir flekilde görmek mümkündür. dedi Siyasi iradenin IMF nin talimatlar n yerine getirmeye çal flt na dikkat çeken Ömer Çeker Dünya bankas ve.m.f Halk m z için yazm fl oldu u senaryoyu ifl bafl nda olan siyasi irade vas tas ile sahneye koymaya çal flmaktad r. Hükümeti sorumlu sendikac l k anlay fl m z gere i Türk Sa l k-sen olarak uyar yoruz, yap lan ifl yanl flt r bu yanl fl dan dönünüz buna benzer senaryolar çeflitli ülkelerde uyguland sonuç ise hüsran oldu örnekleri mevcuttur. Gelin yol yak nken yanl fl dan dönün vatandafl n ma dur olmas na zemin haz rlamay n aksi takdirde vatandafl yaklaflan seçimlerde bunun hesab n sizlere katmerli bir flekilde sorar. fleklinde konufltu Konya Türk Sa l k-sen den Mevlid-i fierif Türk Sa l k-sen Konya fiubesi taraf ndan vefat eden sendika üyeleri ve sendika üyelerinin vefat edenleri Nalçac Hac Kemal Onsun Camiinde Mevlidi flerif okuttu. Yo un bir kat l m oldu u mevlid-i flerifle ilgili bir aç klama yapan Türk sa l k-sen Konya fiube Baflkan Ekrem Can Türk Sa l k-sen Konya fiubesi olarak Ramazan ay münasebetiyle böyle bir organizasyon yapmay uygun gördük. Böyle etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Mevlide kat lan sendika baflkanlar m za ve üyelerimize teflekkür ediyorum dedi. Ayr ca Türk Sa l k-sen Konya fiubesi 25 y l doldurarak emekli olan üyelerini plaketle ödüllendirdi. Hekim evinde düzenlenen tören de bir konuflma yapan fiube baflkan Ekrem can üyelerini hiçbir zaman unutmad klar n belirterek Üyelerimiz emeklide olsa onlar n sa l a yapt klar hizmet hiçbir zaman gözard edilemez bu yüzden onlara minnettar z fleklinde konufltu

4 4 TÜRK SA LIK-SEN Alacaklar Tahsil Edilsin, Döner Sermayeler Ödensin Türkiye de birçok ilde sa l k çal flanlar n n döner sermaye paylar n n ödenmedi ini belirten, Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, Sa l k Bakanl n n gerekli giriflimlerde bulunarak Sosyal Güvenlik kurulufllar ndan hastanelerin alacaklar n tahsil etmesini istedi. Kahveci ayr ca bu borçlar nedeniyle devlet hastanelerin borç bata na sürüklenmekte oldu unu da belirtti. Sosyal güvenlik kurulufllar n n borçlar n zaman nda ödememesi nedeniyle devlet hastanelerin borç bata na sürüklenmekte oldu una dikkat çeken Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci Devlet hastanelerinde ikinci haciz krizi geliyor. Sosyal güvenlik kurulufllar hastanelere olan borçlar n ödemede gecikmesi nedeniyle devlet hastaneleri mali aç dan zora girmifltir. Ocak ay nda 2005 y l n n borçlar n silinmesi nedeni ile yaflanan s k nt lar n etkileri henüz giderilememiflken, bu ikinci darbeyle hastaneler adeta hacizcilerin kuca na itilerek, hizmet üretmez hale getirilmek isteniyor. Bugün hastanelerimiz de sözleflmeli personeller maafllar n alam yor, bütçesini döner sermayeden ald paya göre ayarlayarak harcama yapan sa l k personeli kredi kart n borcunu, taksitlerini ödeyemez duruma gelmifl, Sa l k personelinin yaflad ekonomik s k nt yüzünden ifl verimi düflmüfl, çal flan ortam nda huzur kalmam flt r. K sacas hacizler hem sa l k çal flan n n hem de hastanelerin kap s na dayanm flt r. fleklinde konufltu. Sa l k Bakanl n n son yay nlad genelge ile hastanelerin bayram öncesi personele döner sermayelerini ödemeleri için hassas davranmas n istedi ini kaydeden Kahveci Bu genelge paras olan hastanelerin personele döner sermaye paylar n bir an önce ödemesi için önemli bir geliflme ama, ya paras olmayan, sosyal güvenlik kurulufllar ndan alaca tahsil edemeyenler hastanelerdeki personel ne olacak. Onlara bayram nas l geçirecekler. Bakanl k yetkilileri hastanelere genelgeden önce sosyal güvenlik kurulufllar ndan hastanelerin alacaklar n istemeli bu paralar n ödenmesi için bir an önce gerekli giriflimleri yapmal d rlar dedi. Sadece Kütahya da bile 8 hastanenin bu s k nt larla mücadele etti ini dikkat çeken Kahveci sözlerine flöyle devam etti: Toplam 11 hastanesi bulunan Kütahya ilimizde 8 hastane sözleflmeli personeline maafl n ödeyemiyor, çal flanlar na döner sermaye pay n veremiyor. Alacakl lar kap lar na dayanm fl. Böyle bir ortamda nas l sa l k hizmeti yürütülecek. Kütahyal lar nas l sa l k hizmetlerinden faydalanacak. Ayr ca sadece bu ilimizde de il, stanbul da, Ankara da, Bolu da, fianl urfa da, Ordu da k sacas yurdun her köflesinde hastanelerimiz zor durumda. Üniversite hastanelerinin baflhekimleri ç k yor, Hastanelerimiz bat yor diye feryad ediyorlar. Bizim baflhekimlerimiz devlet memuru olduklar ndan dolay s k nt lar n söyleyemiyorlar. Sa l k Bakanl ise 2 milyar YTL döner sermaye pay ödedik diyor. Fakat çal flan na döner sermaye pay ödemeyen, sözleflmeli personele maafllar n vermeyen hastanelerden bahsetmiyor. Bakanl k hastanelerimizin sosyal güvenlik kurulufllar ndan alacaklar n n pefline düflmelidir. Aksi halde bu vurdumduymazl k devam ederse yak nda devlet hastanelerinin kap lar na kilit vurulur Erzincan da Türk Sa l k-sen liler iftar yeme inde bulufltu Türk Sa l k Sen Erzincan fiubesi 18 Ekim 2006 tarihinde geleneksel iftar yeme ini Erzincan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde genifl bir kat l m ile gerçeklefltirdi. ftar yeme inin ard ndan bir konuflma yapan Türk Sa l k Sen Erzincan fiube Baflkan M.Gökhan fiahin bütün olumsuzluklara ve bask lara ra men bizi yaln z b rakmayan ve her geçen gün deste ini giderek art ran üyelere teflekkür etti. fiube Baflkan fiahin önümüzdeki y l n seçim y l oldu unu hat rlatarak Memuru unutan hükümeti bizde sand kta unutaca z dedi. fiahin ayr ca Haçl zihniyetinin hiç bir zaman dinmeyece i ve gözümüzün içine baka baka bizimle oyun oynayan AB ve Fransa y uyararak kendilerine baks nlar Cezayir de soy k r m yapt klar 1 milyon insan n kan n n hesab n versinler fleklinde konufltu. Üyemizi Hain Sald r da fiehit Verdik Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci ve Gümüflhane fiube Baflkan Hasan Y ld z, hain sald r y k nad Gümüflhane Merkez K r kl Sa l k Oca nda yaklafl k üç y ld r sözleflmeli ebe olarak görev yapan üyemiz Kevser Ceylan (25) 9 Ekim 2006 tarihinde, halk m za sa l k hizmeti sundu u sa l k oca nda görevi bafl nda u rad hunhar sald r sonucu hayat n kaybetti. Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci ve Gümüflhane fiube Baflkan Hasan Y ld z, sald r y nefretle k - narken, sald rgan n yüce Türk adaleti taraf ndan gerekli cezaya çarpt r laca- na inand klar n kaydettiler. Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, insan m za sa l k hizmeti sunmak için her türlü fedakarl göze alan bir sa l k çal flan na yap lan bu hain sald r n n tüm sa l k camias n derinden yaralad n kaydetti. Olay n korkunç bir cinayet oldu unu söyleyen Kahveci, Bu cinayeti iflleyen caniyi fliddet ve nefretle k n yoruz. Sa l k çal flanlar n n içinde bulundu u fliddet sarmal na bir an evvel çözüm bulunmas n istiyoruz dedi. Hain sald r sonucu kaybetti imiz, üyemiz Kevser Ceylan a Allah tan rahmet, yak nlar na ve tüm sa l k camias na baflsa l dileyen Kahveci, Dileriz bu verdi imiz son flehit olur temennisinde bulundu. Türk Sa l k-sen Gümüflhane fiube Baflkan Hasan Y ld z da bir aç klama yaparak sald r y k nad. Aç klamas nda Y ld z Bu hunhar sald r y gerçeklefltiren caniyi lanetle k n yoruz.ayr ca olay n yüce Türk Adaleti taraf ndan ayd nlat laca na ve suçlunun gerekli cezay alaca na inanc m z tamd r. fleklinde konufltu. fiube Baflkan Hasan Y ld z, merhum üyemiz Kevser Ceylan için yapmak istedikleri törene izin verilmemesine de tepki gösterdi. Y ld z, Görevi bafl nda kaybetti imiz bu k ymetli kardeflimize son bir vefa borcu olarak yap lmak istenen törene izin verilmemesi sa l k camias olarak bizleri ziyadesiyle üzmüfltür. Sa l k Camias bu duyars zl unutamayacakt r. dedi. Gaziantep te Promosyon Paralar ; Yalanlar ve Gerçekler Kemal Kazak bir bas n aç klamas yaparak, hiçbir giriflimde bulunmad halde ve uygulama adaletsizce oldu u halde konuyu sahiplenmeye çal flan Sa l k-sen e sert tepki gösterdi. T ürk Sa l k-sen Gaziantep fiubesi nin giriflimleri sonucu Gaziantep Çocuk Hastanesi nde Banka promosyonlar sa l k çal flanlar na da t ld. Ama adaletsizce yap lan da t ma Türk Sa l k-sen Gaziantep fiubesi karfl ç kt. Gaziantep Sa l k-sen fiubesinin konuyu sahiplenen bas n aç klamas üzerine Baflkan Kemal Kazak bir bas n aç klamas yaparak, hiçbir giriflimde bulunmad halde ve uygulama adaletsizce oldu u halde konuyu sahiplenmeye çal flan Sa l k-sen e sert tepki gösterdi. Baflkan Kazak aç klamas nda bir sendikan Gaziantep Çocuk Hastanesinde yaflanan promosyon kargaflas n çözdüklerini gurur ve iftiharla ifade etti ini belirterek Gaziantep Çocuk Hastanesinde da t lan bu promosyon için resmi olarak müracaat eden malum sendika de il, baflkan oldu um Türk Sa l k-sen dir. (Resmi yaz m z ve ekleri ilgili kurumun gelen evrak kay t defterine tarihinde 885 say ile girifl yapm flt r.) Malum sendikan n ise resmi hiç bir giriflimi olmad gibi, bu promosyon da t ls n da hangi kriter olursa olsun mant hakim olmufl olmal ki, adaletsiz da t lan bu promosyona karfl, yerel gazetelerde memnuniyetlerini dile getirmifllerdir. Halbuki, malum sendikan n gururlanarak bu meseleyi çözdük dedi i da tma kriterini Türk Sa l k-sen kabul etmifl olsa idi, da t lan bu promosyon 3 ay önceden da t lacakt dedi. Söz konusu sendikaya bir tavsiyede bulunan Kazak sözlerine flöyle devam etti: Biz Türk Sa l k-sen olarak, sa l k çal flanlar na karfl sorumlu sendikac l k anlay fl ile hareket ederken, malum sendikaya ise bir tavsiyede bulunuyoruz. fiaklabanl k yapacak iseniz, sirke gidiniz. Oralarda sizin gibiler daha fazla itibar görür. Kendinize pay ç karmak ve yalakal k yapmak ad na sa l k çal flanlar n satmay n z! Haks z da t m hak gibi göstererek övünenleri, bu adaletsizli i sebebiyle, sa l k çal flanlar ve üyeleri asla affetmeyecektir.

5 5 TÜRK SA LIK-SEN Yetkili sendika olarak Sa l k Bakanl yetkilileri ile Kurum dari Kurul toplant s n gerçeklefltirerek taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin karfl lanmas içi Salg Bakanl g genel müdürlükler düzeyinde gerekli alt yap çal flmalar na bafllad. Kurum dari Kurul Taleplerimiz: 1. Sa l k Bakanl nda istihdam edilen ve ayn ifle karfl l k farkl özlük, mali ve sosyal haklara sahip olan personeller aras ndaki statü farkl l n n giderilerek naklen atama, efl durumu ve benzeri mazeretler nedeni ile atama, becayifl ve ifl güvencesine sahip olma gibi haklar bak m ndan adalet ve eflitli in sa lanmas, statü farkl l n n giderilmesinin mümkün olmamas halinde; a. 657 say l DMK nun 4/b statüsünde görevlendirilen sözleflmeli personellere sözleflme süresi içerisinde becayifl hakk n n mümkün olmamas halinde sözleflmenin yenilenmesi aflamas nda becayifl hakk n n verilmesi, b. Ayn statüde görev yapmakta iken sözleflmenin sonland r larak askere giden personellerin askerlik süresi bitiminde bofl kadro olmas durumunda atamalar n n yap lmas, c. Do um iznini kullanan personellerin sözleflmelerinin fesih edilmemesi,fesih edilmesi durumunda ise izin süresi hitam nda bofl kadro bulunmas halinde atamalar n n yap lmas, d. Söz konusu statüde görev yapan personellerin kamu sendikalar na üye olmalar yönünde düzenleme yap lmas için çal flma yap lmas. 2. Sa l k hizmetleri s n f nda yer alan personellere uygulanan haftada 45, günde 9 saatlik mesai uygulamas n n di er kamu görevlileri için 657 say l DMK nun 99. maddesinde öngörülen haftada 40 saat, günlük 8 saatlik mesai uygulamas na çekilmesi için yasal düzenlemenin yap lmas, say l Sa l k Personelinin Tazminat ve Çal flma Esaslar na Dair Kanunun 2. maddesinde yap lacak de ifliklik ile radyoloji ünitelerinde görev yapan personellerin günde 5 saatlik çal flma süresinin 7.5 saate ç kar lmas öngörülmektedir. Söz konusu de iflikli in radyoloji ünitelerinde bir fiil çal flan ve do rudan iyonizan radyasyona maruz kalan personeli kapsamamas yönünde düzenlenmesi, 4. Nöbet, icap nöbeti, fazla çal flma ücreti ve seyyar görev tazminatlar n n günümüz flartlar göz önüne al narak yükseltilmesi ve sa l k hizmeti s n f d fl ndaki s n flarda görev yapan personellere nöbet ücreti verilmesi ve 80 saatin üzerindeki nöbetlerin de ücretlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yap lmas, 5. Tabip d fl personellerin döner sermaye tavan oranlar n n unvan, yönetim kademelerindeki hiyerarfli ve çal fl lan ortam n risk faktörüne göre kategorize edilerek yükseltilmesi, ayn ifli yapan fakat farkl birmlerde çal flan personeller aras ndaki döner sermaye farkl l n n giderilmesi, kanuni olarak kullan lan izin sürelerinde döner sermaye kesintisi yap lmamas ve döner sermaye gelirlerinin her ay maaflla birlikte düzenli olarak ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yap lmas 6. Döner sermaye gelirlerinden personellere ödenen ek ödemelerde s k s k yaflan lan gecikmelerin nedenleri hakk nda iflyeri düzeyinde iç sirküler ile personellere ve sendikalara bilgi verilmesi, 7. Acil ve benzeri özellik arz eden birimlerde geçici olarak görev yapan personellere görev yapt klar sürenin söz konusu birimin döner sermaye katsay s ndan de erlendirilmesi 8. Eski SSK personellerinin devir tarihi itibar yla maaflla birlikte ek ödemelerine karfl l k ald klar fark tazminat bir çok hastanede farkl tarihlerde verilmektedir. Söz konusu fark tazminat n n maaflla birlikte verilmesi hususunda taflra teflkilatlar n uyar larak uygulama birli inin sa lanmas, 9. Eski SSK da laborant kadrosunda iken Sa l k Bakanl na devredilen personellerin tayin ve becayifllerinde laboratuar teknisyeni olarak de erlendirilmesi, 10. Personel maafllar n n ödenmesi için anlaflma yap lan bankalardan al nan gerek maafl ve gerekse kredi kartlar ndan her y l 25 YTL tutar nda kullan m ücreti al nmaktad r. Söz konusu kullan m ücretinin al nmamas yönünde sözleflmelere özel bir hüküm konulmas için kurum ve kurulufllar n bilgilendirilmesi, 11. Eski SSK personellerinin 80 saate kadar ve üzeri nöbetleri süresince ek ödeme ödenmesine dair vaki mahkeme kararlar neticesinde dava masraflar, avukatl k vekalet ücreti ile davac n n hak etti i ek ödemenin yasal faizi ile birlikte yap lan ödemeler kurumu bir hayli zarara u ratmaktad r. Bu nedenle gerek personelin zaman ve emek kayb n n önlenmesi ve gerekse kuruma mali külfet yüklenmemesi için dava açmaya gerek kalmaks z n tüm hak sahiplerine ödeme yap lmas, 12. Sa l k personeli aç n n giderilmesi için muvazzaf askerlik hizmeti yürüten sa l k personellerinin eleman temininde güçlük çekilen yerlerdeki sa l k ocaklar ve hastanelerde görevlendirilmek suretiyle askerliklerini yapmalar n n sa lanmas için gerekli yasal düzenlemenin yap lmas, 13. nsan sa l na zararl etkisi bulunan maddelere do rudan maruz kal nan birimlerin bir komisyon marifeti ile tespit edilerek bu birimlerde görev yapan personele, zehirlenmelere karfl ayran-yo urt vb. g da yard m yap lmas, 14-PDC uygulamas nda 4688 say l Kamu Görevlileri Kanunu nun 18. maddesi hükmü çerçevesinde sendika flube yönetim kurulu ve iflyeri temsilcilerinin kapsam d fl nda tutulmas, Döner Sermayeler Ödensin Türk Sa l k-sen zmir 1 Nolu fiube Baflkan Ahmet Do ruyol sa l k çal flanlar n n döner sermaye s k nt s n n devam etti ini belirterek personele döner sermaye paylar n n bir an önce ödenmesini istedi. Do ruyol Sosyal Güvenlik kurumlar n n hastaneler olan borçlar n ödemesi gerekti ini belirterek Döner sermaye ödemeleri konusunda sürekli yönergeler de iflmekte, kurumlar m z yönergeleri takip etmekte zorlanmakta, zaman zaman yönergeler birbiriyle dahi çeliflmektedir. Özellikle SSK 45 gün içerisinde ödemesi geren kurum alacaklar n neden aylarca ödememektedir. l Sa l k Müdürlü ümüzün SSK dan 18 Trilyon alaca bulunmaktad r. Biran önce bunun ödenmesi gerekmektedir. Türkiye nin baz bölgelerinde, illerinde hastanelerin kasalar nda kullan lmayan nakit miktar, oldukça fazla iken ilimizde bulunan kurumlar m z n pek ço u mali zorluk içinde k vranmaktad r. limizde bu güne kadar ek ödemesini en düzenli flekilde ödeyen kurumlar m z dahi bu gün s k nt çekmektedirler. dedi. Sözlerine Sa l k Bakan na seslenerek devam eden Do ruyol: Say n Sa l k Bakan m z Recep Akda ; Baflta l Sa l k Müdürlü ü ve Sa l k Ocaklar nda çal flan arkadafllar m z olmak üzere, pek çok hastanemiz halen Eylül ay döner sermaye ödemelerini yapamam fllard r. 02 Ekim 2006 Tarihli genelgede ki, Temmuz, A ustos, Eylül ay döner sermayelerini bayramdan önce ödeyin denilmektedir. Peki kurumlar m z n kasas nda para yoksa, Sa l k Bakanl kurumlar m z n alacaklar n göndermiyorsa, bizim l Sa l k Müdürümüz, Baflhekimlerimiz nereden nakit bulup ta ek ödeme yapacak? Böyle bir fley mümkün müdür? diye sordu. Ayr ca Ahmet Do ruyol Sa l k bakan ndan taleplerini flöyle s ralad : - Biz ek ödemelerin tamamen kald r larak sa l k çal flanlar n n maafllar n n makul seviyeye çekilmesini istiyoruz. Bu bugün için yap lam yorsa, bir havuz sistemi oluflturularak herkesin her ay eflit ve düzenli ek ödeme almas n istiyoruz, bu da yap lam yorsa her ay düzenli ödeme yap lmas n istiyoruz. Vatandafl unutuldu IMF'nin bask s alt nda, vatandafllar ezmek, iflçiyi, memuru, emekliyi üzmek amac yla haz rlanan bir bütçe tasar s n n daha meclis gündemine gelmekte oldu una dikkat çeken Türk Sa l k-sen Isparta fiube Baflkan Ahmet Camuzcu, "Ne yaz k ki, 4 y ld r oldu u gibi bu bütçede de vatandafl unutulmufl, küresel güçlerin talepleri dikkate al nm flt r. Geride b rakt m z süreç hükümetin, d fl politikay AB ve ABD'ye, iç politikay AB'cilere, ekonomiyi de IMF'ye teslim etti ini göstermifltir. Bu dönemde siyasiler bir haber spikeri gibi olaylar vatandafla aktarm fllar ancak iç, d fl ve ekonomik hiçbir önemli konuda inisiyatif kullanamam fl, sorumluluk alamam fllard r" dedi. Toplu pazarl klar s ras nda Devlet Bakan Mehmet Ali Türk Sa l k-sen Hatay fiube Baflkan Hayrettin fiahin, Sözde Ermeni soyk r m n n inkar n suç sayan yasa tasar s haz rlayan Fransa ya sert sözlerle tepki gösterdi. Baflkan fiahin in aç klamas nda ak llara ziyan bu yasan n özgürlük befli i olarak gösterilen Fransa da ç kmas na dikkat çekerek Peki ak llara ziyan bu yasa nas l ç kar. Bu yasan n ç kmas Avrupada ve Dünyada özgürlüklerin ve demokrasinin befli i olarak gösterilen Fransa n n bu ünvan hak etmedi inin yasal kan t d r. Bu yasa bize Avrupa Birli i taraf ndan sizde düflünce özgürlü ü yok 301. maddeyi kald r n diye diretenlerin önüne konacak ciddi bir malzemedir. Bu yasa hala Avrupa Birli i sevdalar ile her fleyimizden vazgeçmeye haz r ayd n, bürokrat ve siyasetçiye Avrupa n n bize ne kadar flafl bakt n n belgesidir. Bu yasa siyasi iktidar n D fl Politikada ne kadar zay f ve çaresiz oldu unun göstergesidir. dedi. Frans z meclisinin ald karar k nad klar n belirten fiahin Fransa n n ay b n terbiyesizli ini hiç anlatmaya gerek yok. Ne kadar art niyetli ve siyasi bir karar oldu unu herkes biliyor. Türk tarihi her sayfas destanlarla dolu ve dünyaya insanl k fiahin'in düflük dereceli memurlara %4+%4; yüksek dereceli memurlara %2,5+2,5 olan 2007 y l zam teklifini, inisiyatif kullanmak üzere geri çekti ini belirten Camuzcu, "Bakan m z yeni bir teklif haz rlamak için süre istemiflti. Yetkililerin sa a sola dan fl p, IMF'den icazet alarak kulland klar inisiyatif yaln zca yüksek dereceli memur maafllar na %0,5 puan art fl getirebilmiflti. Yani IMF'nin hükümete tan d inisiyatif yetkisi yaln zca %0,5 puand. O da yüksek ücret alan memurlar için. Hükümet iktidara geldi inden beri memurlara vaatler vererek, hakl taleplerimizi sürekli ertelemifltir. Bu sürede küresel güçlerin, AB'nin ve ABD'nin bütün taleplerini vakit geçirmeden yerine getirmifltir" fleklinde aç klama yapt. Hatay Türk Sa l k-sen den Fransa ya tepki dersi veren bir ibret vesikas d r. Bunu çekemeyenlerin çamur at izi kals n mant yla yap lan bu karalama çal flmalar n nefretle k n yoruz. Kendi tarihlerinden utanan bu insanlar bizim flanl tarihimize leke sürmeye çal flmakla bofla çaba harcad klar n n fark na elbet varacaklar ve yüzlerinin karas ile kalacaklard r. Türk Sa l k Sen Hatay fiubesi olarak Frans z Parlamentosunu ald klar bu saçma sapan karardan dolay fliddetle k n yor ve yapt klar hatadan bir an önce dönmelerini temenni ediyoruz.

6 6 TÜRK SA LIK-SEN Türk Sa l k Sen Banaz da birlik ve beraberlik örne i gösterdi U flak n Banaz lçesinde Türk E itim Sen,Türk Sa l k Sen lçe Temsilcileri taraf ndan düzenlenen ftar yeme ine yaklafl k 450 kifli kat ld ve canl tasavvuf müzi i eflli inde oruçlar n açt lar. ftara Uflak tan Türkiye Kamu Sen l Temsilcisi ve Türk Sa l k-sen Uflak fiube Baflkan Mehmet Özkuk ve Yönetim Kurullar kat ld. Yemek Türkiye düzenlendi. Gecenin konuflmas n T ürk Sa l k-sen Van fiubesi nin her y l geleneksel olarak düzenledi i iftar yeme inde 260 üyemiz bir araya geldi. Türk Sa l k-sen lokalinde düzenlenen iftar yeme i 4-5 ekim tarihlerinde 130 ar kiflinin kat l m yla gerçekleflti. ftar yeme inde bir konuflma yapan fiube Baflkan Suat Say c, Birlik ve beraberli in zirveye ulaflt bir ayda üyelerle birlikte olmaktan memnuniyet duydu unu ifade etti. Ramazan ay nda yap lan tüm ibadetlerin kabul olmas n dileyen Baflkan Say c, üyelerimizin yaklaflan Ramazan Bayram n da kutlad. Ramazan ay ndan sonra da üyeleri Türk Sa l k- Sen lokaline davet eden Baflkan Say c yo un ifl yükü ve stres alt nda çal flan sa l k çal flanlar m z her zaman lokalimize bekliyoruz. dedi. yapan Türk Sa l k Sen Uflak fiube Sekreteri Ömer Coflkun üyelere, kat l mlar ndan dolay teflekkür etti. l Temsilcisi Mehmet Özkuk ta bir lçede 450 kiflilik bir organizasyonun kendisini memnun etti ini söyledi ve üyelerine bu birliktelikleri için teflekkür ederek sözlerini Ülkedeki son zamanlarda yaflanan olaylar hakk nda bilgi vererek bitirdi. Yemekte bir konuflma yapan Türk Sa l k Sen lçe Temsilcisi Ömer Çoflkun Sevgili Misafirler ve T. Kamu- Sen in De erli Üyeleri Sendikalar n n görevleri sadece Hükümetle Zam Pazarl yapmak de ildir.üyelerin Hak ve Menfaatlerini Korumak Bunun Yan nda Sosyal ve Kültürel faaliyetlerle üyeleri aras nda Dostluklar gelifltirmek ve pekifltirmektir.yine Sendikalar ve Siz De erli üyelerin Birey ve Toplumlara Karfl da büyük sorumluluklar vard r.sivil Toplum Örgütleri olarak bizlerin toplumlar bilgilendirici ön gösterici ve yönlendirici görevlerimiz bulunmaktad r.de iflik birimlerde çal flan Siz De erli Arkadafllar m z n çal flma ortamlar d fl nda da nsanlar m za hal ve Hareketlerimizle ayn görevi üstlenmeliyiz. Tabi ki bu konuda en büyük görevde e itimci arkadafllara düflmektedir.çünkü sizin bilgi da arc n zla yetifltirdi iniz evlatlar m z ileride bu ülkenin yönetici ve yön verici kadrolar n oluflturacaklard r.onlara geçmiflimizi ve Tarihimizi iyi ö retmeliyiz ki geçmiflimizden ald klar derslerle geleceklerine Ifl k tutsunlar dedi Van da üyelerimiz iftar yeme inde bir araya geldi Üyelerimiz iftar yeme inde bulufltu Üyelerimiz iftar yeme inde bulufltu Türk Sa l k-sen Sakarya fiube Baflkanl n n düzenledi i iftar yeme i üyelerimizin yo un ilgisiyle karfl laflt. 500 üyemizin kat ld iftar yeme inde kat l mc lara hitap eden Türk Sa l k-sen Sakarya fiube Baflkan rfan Korkmaz sa l k çal flanlar n n sorunlar, son günlerde yaflanan geliflmeler gibi konularda görüfllerini aktard. Aç klamas nda Baflkan Korkmaz Sendikam z bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da yasal s n rlar içinde sa l k çal flan n n haklar n savunmaya, ülkemiz insan na daha iyi ve kaliteli sa l k hizmeti sunumunun takipçisi olmaya devam edecektir. Bu y l kamu çal flanlar olarak ramazan ay na hayal k r kl içinde girdik. Memur maafl n n enflasyona ezdirmeyece i sözünü veren hükümet maalesef sözünde durmam flt r. Memura uygun görülen maafl zamm Kamu Çal flan n, bizleri memnun etmemifltir. Bugün % lara varan kira art fllar, baz yerlerde % 100 lere varmaktad r. Okul masraflar nda, g da ve tafl ma hizmetleri gibi di er alanlarda art fllar yaflan rken: Ne hikmetse s ra çal flanlar n haklar n vermeye geldi inde hükümetler cimrileflmektedir. dedi. HASTANEN N DESTANI Millet misin vekil misin? Ço ul musun tekil misin? Ak ldan da fakir misin? Ne yapt yd bu hastane? Koltu unuzu çekti miydi? Yerinize ç kt m yd? ktidar n z y kt m yd? Ne yapt yd bu hastane? Tepede de duruyordu, fiu Sar z görüyordu, Halka hizmet veriyordu, Ne yapt yd bu hastane? Gönüllere sefa m bu? Hastalara flifa m bu? Halka karfl vefa m bu? Ne yapt yd bu hastane? Çal m ilen geliyorsun, Sar z dan oy al yorsun, Hasedinden ölüyorsun, Ne yapt yd bu hastane? Yalanlar söylediniz, Halk lafla e lediniz, Sar z Hastanesini P narbafl ya ba lad n z, Ne yapt yd bu hastane? Bu milletle e lenilir mi? lçe ilçeye ba lan l r m? Hiç sa l kla oynan r m? Ne yapt yd bu hastane? Hangi yüzle geleceksin? Hat r m soracaks n, Benden oy mu alacaks n? Ne yapt yd bu hastane? Afl k Çetin söyler sözün, K fla döner senin yaz n, Bacadan karaym fl yüzün, Ne yapt yd bu hastane? Sar z l Afl k Çetin

7 7 HERfiEY SATTINIZ PARALARI NE YAPTINIZ? S iyasi uygulamalar n yan nda, ülkemizde gördü ümüz özellefltirme uygulamalar IMF nin Bu, ülkemiz üzerindeki ahlaki ve milli çöküntünün Özellefltirme kapsam nda yok pahas na sat lan bir bask lardan ve yolsuzluklardan kaynaklanmaktad r. ne de devlete hiçbir fayda sa lamad ortadad r. borçland rmada ön flart olarak öne sürdü ü ekonomik yans mas d r. Bunun yan nda özellefltirilen kurulufllar ise zarar edenler de il aksine karl l kapat lmakta, çal flanlar soka a at lmakta, tafl n- çok kurulufl, bir süre sonra zarar etti i gerekçesiyle konulardand r. AKP hükümeti, tarihin en yüksek özellefltirme gelirinin elde edildi i dönem olarak yüksek, stratejik önemi büyük kurulufllard r. Bunlar maz mallar farkl flekillerde kullan larak, paha biçilmez arazileri zamanla iskana aç lmakta ve büyük gösterdi i iktidar süresince baflta Tekel ve Türk Türkiye nin sanayileflmesi, geliflmesi ve d fla ba- Telekom olmak üzere bir çok kuruluflumuzu özellefltirme ad alt nda yabanc lara peflkefl çekmifl, libeklerimizdir. ml l ktan kurtulmas amac yla kurulmufl, göz be- paralar karfl l nda parsel parsel sat lmaktad r. Özellefltirme gelirlerinin yüksekli i ile övünen ve manlar m z kapatma karar alm flt r. Bu süreçte Özellefltirmenin amac, gerçekten ifllevselli ini yitirmifl, karl l olmayan flirketlerin özel sektöre Türk üretimi darbe yemifl ve tam anlam yla bize ait babalar gibi star m. Ben bu iflleri seviyorum arkadafl diyen yetkililere soruyoruz: Ülkemizde milli ne hiçbir ürün, hiçbir kurulufl kalmam flt r. devredilerek, devletin hem bir yükten kurtulmas, Burada üzerinde önemle durulmas gereken konular n bafl nda Türkiye de zarar eden K T lerin topdam yaratmas ve üretim yapmas n sa lamakt r. patt n z. Özellefltirmelerden elde etti iniz milyarlar- hem de flirketin faaliyetlerine devam ederek, istih- varsa yok ettiniz, ya yabanc lara satt n z ya da kalam zararlar n n % 80 inin görev zarar oldu udur. Ancak; söyledi imiz üzere AB, IMF, Dünya Bankas, ca dolar ne yapt n z? Yat r m m yapt n z? stihdam Ortaya ç kan zarar kurulufllar n ticari faaliyetlerinden dolay de il, kötü yönetilmelerinden, siyasi sözde özellefltirmelerin ne özelleflen kurulufllara, Her fleyi satt n z, paralar ne Dünya Ticaret Örgütü politikalar uyar nca yap lan m sa lad n z? Türkiye nin borçlar n m ödediniz? yapt n z? Say n Durmufl Y lmaz Takt AKP Gözlü ünü Ç kar p, Gerçekleri Görmek Zorundad r! Merkez Bankas Baflkan AKP gözlü ünü ç karmal T ürkiye Kamu-Sen olarak Say n Durmufl Y lmaz a tavsiyemiz, takt IMF ve AKP gözlü ünü bir an önce ç kararak, sorumlu bir bürokrat gibi davranmas ve ülkemizin gerçek sorunlar n görmesidir. Enflasyonun temel nedenini memur maafllar nda aramaya devam etti i taktirde 2007 y l enflasyonu da 2006 y l nda oldu u gibi % 100 oran nda flaflacakt r!!! Ülkemizin IMF ye olan toplam borcu 11,8 milyar USD dir. IMF, 11,8 milyar USD lik alaca için ülkemizde ç kar lacak kanunlardan, kamuda çal flanlar n say s na; memur, iflçi, emekli, dul ve yetim maafllar na yap lacak zamlardan, elektri e, suya, benzine yap - lacak zamlara kadar her konuya müdahil olmaktad r. Ne zaman ülkemizde çal flan maafllar na zam konusu, çiftçilere yap lacak ödemeler gündeme gelse IMF; Türkiye de ücretlerin çok yüksek oldu unu ve azalt lmas gerekti ini belirterek, hükümete talimat vermektedir. AKP de bu do rultuda politikalarla ücretlere reel olarak zam yapmamakta, ücretleri yaln zca enflasyon oran nda art rmaktad r y l için de memur maafllar na enflasyon hedefleri çerçevesinde, düflük dereceli memur maafllar na % 4 + % 4 ve yüksek dereceli memur maafllar na da % 3 + % 3 art fl öngörülmüfltür. Ancak kamuoyunda memur maafllar na % zam yap ld gibi bir izlenim yarat lmaya çal fl lmaktad r. Ne yaz k ki son günlerde baz bürokratlar da IMF ve siyasetçilerin a z yla konuflmaya bafllam fl ve memur maafllar na yap lan art fl n yüksek oldu unu iddia etmifllerdir. Bu aç klamay yapan ise TCMB baflkan say n Durmufl Y lmaz d r. Oysa say n baflkan bulundu u konum itibar ile memur maafllar na yap lan art fl en iyi bilen kiflidir ve baflkan oldu u TCMB n n 2007 y l enflasyon tahmini % 7 dir. Yani kendi kurumunun tahminine göre 2007 y l nda memurlar m z n büyük ço unlu unun maafllar reel olarak % 1 azalacakt r. Hal böyle iken; Say n Durmufl Y lmaz n kraldan çok kralc l k yaparak memur maafllar na yap lacak art fllar n enflasyonu art raca n iddia etmesi hem mesle ine hem de baflkan oldu u kuruma ihanet anlam tafl - maktad r. IMF; AKP, baz bürokratlar ülkemizdeki as l sorunlar, çarp k uygulamalar görmezden gelmekte ve içinde bulundu umuz durumun temel sebebini memurlar olarak göstermektedirler. Türkiye Kamu-Sen, son y llarda memurlara yap lan bu sald r lar n nedenini iyi bilmektedir. Memursuz bir Türkiye özlemi içinde olanlar n arka plan nda yerelleflmifl, özerkleflmifl, federal bir ülke arzusu yatmaktad r y l nda memur maafllar ilk 6 ay için ortalama 27 YTL, ikinci alt ay için de yaklafl k olarak 55 YTL kadar artacakt r. Yani 2007 y l nda memur maafllar na ortalama ayl k 41 YTL zam yap lm fl olacakt r. Say n Durmufl Y lmaz yaklafl k 2,5 milyon kamu çal flan na ayl k 41 YTL zamm çok görmekte ve bu paran n enflasyonu yükseltece ini iddia etmektedir y l nda AKP hükümeti, Kurumlar vergisi oran n 10 puan indirerek, yabanc sermaye sahiplerinden al nacak stopajlar s f rlayarak, vergi iadeleri ve aflar yla, sermaye kesiminden alaca 8,854 milyar YTL vergi gelirinden vazgeçmifltir. Bu tutar bugünkü kurlarla 6 milyar USD etmektedir. Bir y lda IMF ye olan borcumuzun yar s kadar verginin sermaye ve s cak para sahiplerine peflkefl çekilmesine göz yumanlar, memura verilen ayl k 41 YTL zamm sorunlar n temel nedeni olarak göstermek azmindedirler. AKP hükümetinin 2008 y l nda sermaye sahiplerinden almas gerekirken almayaca vergi 6,8 milyar USD, 2009 y l nda ise 7,3 milyar USD tutar ndad r. Say n Durmufl enflasyona bir sebep ar - yorsa as l bu sorunu gündeme getirmelidir. Vatandafltan al nan mal ve hizmet vergilerini sürekli yükselterek enflasyonu körükleyen hükümet, üç y l için sermaye sahiplerinden tahsil etmesi gereken verginin 20 milyar USD ndan vazgeçmektedir. Ancak say n Durmufl Y lmaz, bu konulara hiç de inmeden, sorunun çözümünü kendince bulmufltur: memur maafllar na zam yapmamak! 2006 y l n n ilk 10 ay nda yaln zca do algaza % 26 zam yap lm flt r. Acaba bu zamm n nedeni de memur maafllar na yap lan % 5 art fl m d r? Türkiye cari aç kta dünya rekorlar na imza at yor, d fl ticaret aç alm fl bafl n gidiyor, bütün bunlara ra men dolar kuru düflüyor, borsa yükseliyor. Bir taraftan da yabanc lar ülkemizi çok riskli görerek yüksek faiz talep ediyorlar. Bu nedenle de dünyan n en yüksek reel faizini ödeyen ülke konumunday z. Acaba Say n Durmufl Y lmaz, bütün bunlar nas l oluyor veya bunlar n olmas ne anlama geliyor? diye hiç düflünüyor mu? Yoksa akl hala memur maafllar na yap lan 41 YTL lik art flta m? Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ün Ebediyete ntikalinin 68. Y l Dönümü dolay s yla % 100 yerli anma toplant s düzenlendi. Toplant da Türkiye Cumhuriyeti nin yönetim, yarg, güvenlik, denetim ve sivil toplum kurulufllar n n en üst yöneticileri vard. Konular basit ve iyi seçilmiflti. Konuflmac lar Atatürk e kendi pencerelerinden bak - yorlard! Anlafl lan derse haz rl k güzeldi! Bu ders, Atatürk ü tan ma ve tan tma dersinden ziyade Atatürk ü hat rlatma dersiydi. Bu hat rlatma Atatürk ün kurdu u kurumlar n yabanc laflt r lmas na ve yabanc laflt - ranlara yap l yordu. Tür dilinden, Türk tarihinden, Türk devlet yap s ndan bahsedilirken, mal yabanc, dili yabanc, kirlenmifl, kirletilmifl bir Türkiye nin olabilece i tehlikesinden bahsediliyordu. Atatürk ü an yoruz, bizim için yapt klar n hat rl yoruz, hedeflerini düflünüyoruz. Yap - lanlara bak yoruz. Gençli e hitabesini bir kez daha alt n çizerek okuyoruz. Bugün olanlar o zamandan bilerek neler söylemifl;... Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa n n en önemli devletleri, Türkiye nin zarar yla, Türkiye nin gerilemesiyle ortaya ç km fllard r. Sayg yla sevgiyle ATATÜRK Ü ANIYORUZ Ahmet Azizo lu Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Bugün bütün dünyay etkileyen, milletimizin hayat n ve ülkemizi tehdit alt nda bulunduran, en güçlü geliflmeler, Türkiye nin zarar yla gerçekleflmifltir. E er güçlü bir Türkiye varl n sürdürseydi, denebilir ki ngiltere nin bugünkü siyaseti var olmayacakt. Türkiye, Viyana dan sonra Peflte ve Belgrat ta yenilmeseydi, Avusturya/Macaristan siyasetinin sözü edilmeyecekti. Fransa, talya, Almanya da, ayn kaynaktan esinlenerek hayat ve siyasetlerini gelifltirmifller ve güçlendirmifllerdir.... Bir fleyin zarar yla, bir fleyin yok olmas yla yükselen fleyler, elbette, o fleylerden zarar görmüfl olan alçalt r. Gerçekten de Avrupa n n bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaflmas na karfl l k, Türkiye gerilemifl, düfltükçe düflmüfltür. Türkiye yi yok etmeye giriflenler, Türkiye nin ortadan kald r lmas nda ç kar ve hayat görenler, zararl olmaktan ç km fllar, aralar nda ç karlar paylaflarak, birleflmifl ve ittifak etmifllerdir. Ve bunun sonucu olarak, birçok zekâlar, duygular, fikirler, Türkiye nin yok edilmesi noktas nda yo unlaflt r lm flt r. Ve bu yo- unlaflma, yüzy llar geçtikçe oluflan kuflaklarda, adeta tahrip edici bir gelenek biçimine dönüflmüfltür. Ve bu gelene in, Türkiye nin hayat na ve varl na aral ks z uygulanmas sonucunda, nihayet Türkiye yi slah etmek, Türkiye yi uygarlaflt rmak gibi birtak m bahanelerle, Türkiye nin iç hayat - na, iç yönetimine ifllemifl ve s zm fllard r. Böyle elveriflli bir zemin haz rlamak güç ve kuvvetini elde etmifllerdir....oysa güç ve kuvvet, Türkiye de ve Türk halk nda olan geliflme cevherine, zehirli ve yak c bir s v katm flt r. Bunun etkisi alt nda kalarak, M LLET N EN ÇOK DA YÖ- NET C LER N Z H NLER TAMAMEN BO- ZULMUfiTUR. ARTIK DURUMU DÜZELT- MEK, HAYAT BULMAK, NSAN OLMAK Ç N, MUTLAKA AVRUPA DAN NAS HAT ALMAK, BÜTÜN filer AVRUPA NIN EMELLER NE UYGUN YÜRÜTMEK, BÜ- TÜN DERSLER AVRUPA DAN ALMAK G - B B RTAKIM Z HN YETLER ORTAYA ÇIKTI. Oysa hangi istiklal vard r ki yabanc lar n nasihatleriyle, yabanc lar n planlar yla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemifltir. Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalk - flanlar, zehirli sonuçlarla karfl laflm fllard r. flte Türkiye de, bu yanl fl zihniyetle sakat olan baz yöneticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzy l, biraz daha çok gerilemifl, daha çok düflmüfltür...bu düflüfl, bu alçal fl, yaln z maddi fleylerde olsayd, hiçbir önemi yoktu. Ne yaz k ki Türkiye ve Türk halk, ahlâk bak m ndan da düflüyor. Durum incelenirse görülür ki, Türkiye Do u maneviyat yla sona eren bir yol üzerinde bulunuyordu. Do u yla Bat n n birleflti i yerde bulundu umuz, Bat ya yaklaflt m z zannetti imiz takdirde, as l mayam z olan Do u maneviyat ndan tamam yla soyutlan yoruz. Hiç flüphesizdir ki bundan, bu büyük memleketi, bu milleti, çöküntü ve yok olma ç kmaz na itmekten baflka, bir sonuç beklenemez.... Bu düflüflün ç k fl noktas korkuyla, aczle bafllam flt r. Türkiye nin, Türk halk n n nas lsa bafl na geçmifl olan birtak m insanlar, galip düflmanlar karfl s nda, susmaya mahkûmmufl gibi, Türkiye yi ât l ve çekingen bir halde tutuyorlard. Memleketin ve milletin ç karlar n n gerekti ini yapmakta korkak ve mütereddit idiler. Türkiye de fikir adamlar, âdetâ kendi kendilerine hakaret ediyorlard. Diyorlard ki: Biz adam de iliz ve olamay z. Kendi kendimize adam olmam za ihtimal yoktur. Bizim can m z, tarihimizi, varl m z bize düflman olan, düflman oldu undan hiç flüphe edilmeyen Avrupal - lara, kay ts z flarts z b rakmak istiyorlard. Onlar bizi idare etsin diyorlard. M. Kemal ATATÜRK (6 Mart 1922 Meclis konuflmas ndan.) Türkiye Kamu-Sen olarak yerli üretimi desteklemek, iflsizlere ifl sa lamak üretti in ürüne Türk mal yaz, böylece hem mal m z hem dilimiz yaflas n. nsan m z ifl, afl bulsun. Gelin gelece imiz zengin, Atalar m z gurur duysun. Hep birlikte, her fleye ra men bunu baflaral m. Türkiye Kamu-Sen in yerli mal çal flmas - na hep birlikte destek olal m. Kim kötü ve çirkin bir ifl görürse eliyle düzeltsin; e er buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmiyorsa, kalben karfl koysun. Bu da iman n en zay f derecesidir. Hz. Muhammed (S.A.V) Konu hakk ndaki tasar ve düflüncelerinizi içeren iletileri adresine bekliyoruz.