stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say :8 - OCAK 2008 Meslektafllar m za Duyuru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say :8 - OCAK 2008 Meslektafllar m za Duyuru"

Transkript

1 KASABIM stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say :8 - OCAK 2008 Meslektafllar m za Duyuru Mesleki sorunlar m z görüflmek üzere bir toplant düzenlemifl bulunmaktay z. Toplant 24 fiubat 2008 tarihinde stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i toplant salonunda yap lacakt r. Tarih: 24 fiubat 2008, Saat: Adres: stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Kartaltepe Mah. Alpay zel Sok. No:12 ncirli-bak rköy

2 Ç NDEK LER 5 8 BAfiKAN DAN Sorunlar birlikte çözece iz ODA DAN/SEKTÖRDEN Toptan ette KDV sürprizi KAPAK Üretim tesisine ad m ad m 18 HABER Kasapl k e itimi gençlere umut oldu SÖYLEfi Üç söylefli üç mesaj Baflbakan n esnaf ziyareti... SÖYLEfi Birlik Baflkan Suat Yalk m SÖYLEfi Üye Kasap Mehmet Reflat So ur KÜLTÜR Kemaliye tarihine sahip ç k l yor DAMAK TADI KASABIM KASABIM, stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n - Üç ayda bir yay mlan r - Süreli Yerel Yay n - Y l:3, Say : 8 MT YAZ SAH B : stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas ad na Yönetim Kurulu Baflkan Bilgin fiahin l SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ: Mehmet Dönmez l YAYIN KURULU: Cemalettin Özperk, Mehmet Erkan Özefe, Mehmet Dönmez, Mustafa Alp, Necaattin Santafl, Berat Aslan l YÖNET M YER : Arpaemini Mahallesi Pazartekke Sokak. No:176 Daire:10 Fatih- stanbul, Tel: (0212) , Faks: (0212) , Web Sitesi: l ED TÖR: Özer Say n l GRAF K TASARIM: Hale Salal l HAZIRLIK ve YAPIM: A ve A Araflt rma Dan flmanl k Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti. Tel: (0212) , Faks: (0212) , e-posta: l BASKI: fian Ofset Matbaac l k San. Tic.Ltd. fiti. Cendere Yolu, No: 23, Ayaza a/ stanbul. (Dergide yay mlanan yaz ve resimler kaynak gösterilerek kullan labilir. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazar na aittir.) 4 KASABIM

3 BAfiKAN DAN Kasab m Dergisi nin de erli okuyucular ve meslektafllar m, 2007 y l n Kurban Bayram n kutlayarak bitirdik y l n n ülkemiz ve milletimiz için hay rl ve baflar l geçmesini içtenlikle diliyorum. stanbul Perakendeci Kasaplar Meslek Esnaf Odas Yönetim Kurulu, program na alm fl oldu u çeflitli çal flmalar özenle yürütmektedir. Bu arada çeflitli etkenler ve de iflimlerle ortaya ç kan konjonktürel sorunlar da ele alarak çözümleme gayreti içerisindedir. Esnaf m z n denetim sorunlar ile ortaya ç kan uygulamalardaki aksakl klarla ilgili flikayetlerini ve ç kart lan kanun ve yönetmeliklerdeki yanl fl anlama ve uygulamalara yol açacak kavramlar n aç kl a kavuflturulabilmesi için Tar m l Müdürlü ü ve Koruma Kontrol Genel Müdürlükleri nezdinle taleplerimizi dile getirmeye çal fl yoruz içinde Fatih Mesleki E itim Müdürlü ü yle ortak e itim çal flmalar m zda kalfal k ve ustal k belgesi almak için baflvuran arkadafllar m zdan 60 kifli kalfal k, 15 kifli de ustal k belgesi almaya hak kazanm fllard r. Ayn sürecin devam olarak fiubat 2008 tarihleri aras nda 45 kifli kalfal k, 25 kifli de ustal k s navlar na girerek belgelerini alacaklar. Di er bir e itim çal flmas n ; Kasaplar Odas, SMEM ve ETB R birlikte ortaklafla gerçeklefltirdi. Bu konuda dergimizin iç sayfalar nda sizlere yeterli bilgi aktar lacakt r. Ben sadece bu çal flman n ülkemizde ilk ve tek örnek e itim çal flmas oldu unu belirtmek istiyorum. Benzeri çal flmalar 2008 içinde fikur ve SMEK gibi kurumlarla, alan ve kapsam daha da genifl flekilde uygulamay planl yoruz. De erli kasap arkadafllar m, mesle imizi yaparken ne kadar güç flartlar ve s n rl ticari alanda b rak ld m z üzülerek ifade etmek istiyorum. çerisine hapsolmaya b rak ld m z bugünkü ekonomik flartlardan ve çal flma koflullar ndan kurtulman n yollar n ve de mesle imizi rahatça yapabilmemizi sa layacak çareleri araflt r rken, gerçeklefltirmek istedi imiz Kasab m fiirketi nin kurulup çal flmaya bafllamas n kaç n lmaz bir gereklilik olarak görüyoruz. Sizler ad na üretim yaparak kurumsallafl p, perakendeci kasapl n alan n geniflletecek olan bir flirketleflmenin, ön çal flmas ve program odam zca haz rlan p 24 fiubat 2008 tarihinde sizlerin görüfllerine sunulacak. stedi imiz bu toplant da ço unlu un kat l m yla ortak akl n öngördü ü karar n al nmas d r. Bunun için bütün üyelerimiz davet edilmifltir. Her zaman belirtti im gibi; sivil toplum örgütlerinin baflar lar ve güçleri kat l m say s yla do rudan orant l d r. Bu nedenle kat l m bütün üyelerimizden bekliyoruz. Bu arada sizlerle iletiflimimizi sa layan Kasab m Dergisi ni içerik ve flekil olarak daha be enebilece imiz bir görüntüye kavuflturmak için çal flmalar m z bafllatm fl bulunuyoruz y l n n hepimiz için baflar l ve hay rl olmas dile iyle sizleri sevgilerimle selaml yorum. Sorunlar birlikte çözece iz Bilgin fiahin Yönetim Kurulu Baflkan KASABIM 5

4 BAKIfi Ahlak n yans mas -2 M. Erkan ÖZEFE Geçen say m zda k smen ahlak olgusu ve insan üzerinde durarak sizlere bu yoldaki düflüncelerimi aktarmaya çal flm flt m. Üzerinde durdu umuz esas mesele, bireysel ve toplumsal mükemmeliyeti hedeflemek ve o hedefe ulaflmakt r. Bunun kolay olmad n biliyoruz. Ancak hedefledi imiz mükemmel ve ahlakl insan modeline ulaflmam zda eriflti imiz bilgi ve oluflturdu umuz düflüncelere kararl bir bafllang ç olacakt r. Ahlak, insanlar için hayat n gayesi olan huzur ve mutlulu u seviyeli ve mükemmel bir flekilde yaflamas n sa layan de erlerin bütünüdür. Ahlak n bilimsel olarak ele al n p sosyal ilimler içerisinde irdelenip anlat lmas ise ahlak ilminin ortaya ç kmas sonucunu do urmufltur. Ahlak ilmini; bireyin yaflay fl sürecinde erdemlerini ve onlar elde etme yollar n belirleyip, kötülüklerini ve onlardan kaç nma yollar n ö reten ilimdir diye de tarif etmemiz gerekir. nsanlar için; güzel ahlak, gaye edinmek, onu yaflamak, yaflad hayat n her safhas nda ahlaki güzellikleri gösterebilmek esas maksat olmal d r. Hayat m z bu ahlaki güzelliklerle donatt m z takdirde sadece birey olarak bizler de il; bizim d fl m zdaki insanlar da bundan yararlan rlar. Tabi ki bu yararlan fl bizlerle birlikte suda geniflleyen dalgalar gibi di er insanlar ve alg layabilece imiz her noktay ve varl da kapsar. Bu kapsay fl n ve etkileflimin sonucu bulundu umuz çevrede huzur ve nizam n ortaya ç kmas na neden olur. Hepimiz biliriz ki dinler insan toplumlar n n flaflk nl k ve sapk nl k dönemlerinde ortaya ç km flt r. Tanr, sapk nl k ve çaresizli in ortaya ç kard karmaflada insanlara kurtulufl reçetesini, mukaddes metinler ve kitaplarla sunmufltur. Bu sunumda vas ta olan peygamberlerin tebli leri ve hayat düsturlar insanlar yücelten ve toplumlar huzura erifltiren ahlaki olgular da ortaya ç karm flt r. Bu gerçekten hareketle birinci derecede ahlak n kayna n n dini do rular oldu unu söyleyebiliriz. Bu do rular sunan ve yaflayan peygamberler de ortaya koyduklar hayat tarzlar ile güzel ahlaka örnek olmufllard r. Bu arada dini hayat al fl lagelmiflin üstünde sevgileriyle, düflünceleri ile yaflayan bilim adamlar ve veliler de örnek al nma aç s ndan önemli kaynaklard r. Son olarak, de iflik co rafi ve tarihi flartlar içerisinde yaflam fl toplumlar da (milletler-kavimler), edindikleri hayat tecrübelerini gelenek ve göreneklerini, örflerini mutluluk ve huzurlu olma yönünde süzerek ve seçerek belirlemifllerdir. Millet hayat nda belirlenen ve özgünlefltirilen bu tecrübeler de ahlaki de erler aras na girebilmifltir. Ahlak n konusu olmufl duygu ve hasletlerin baz lar n flu flekilde s ralayabiliriz. nsanlara karfl sevgi, flefkat, af ve merhamet beslemek bu duygular n uygulamaya koymak Adaletle davranmak Çal flkan olmak. Görevlerinin sorumlulu unu yerine getirmek yilik etme, yard mlaflmada bulunmak Kötülükten kaç nmak, kötülüklere iyiliklerle karfl l k vermek nsanlara zarar vermemek. Ticarette meflru para kazanmak Emanete riayet etmek, kendini sorumlu tutabilmek Ahde vefa göstermek. Sözünde güvenilir olmak. Yalan söylememek Diline hakim olmak, sab rl olmay ö renmek Dostluk ve arkadafll klar nda vefal olmak Ön yarg l olmama, olaylar ve kiflileri sa l kl de erlendirebilmek. 6 KASABIM

5 KONUK YAZAR Anormal fiyat fark n n nedenleri FAT H TAVUKÇU Son y llarda yaflanan ve her geçen gün h zlanan de iflim süreci hayat m z etkilemektedir. nsan m z n yaflam kalitesini yükseltme amac na hizmet eden yeniliklere asla karfl de iliz. Ancak hayat m za giren her de iflikli in etkisi mutlaka güzel ve do ru olacak diye bir kural yok. Özellikle farkl kültürlerle etkileflimler, bana göre, her zaman do ru sonuçlar üretmiyor. Kültür, toplumlar n birbirlerinden ay rt edilmesinde en önemli kriterlerinden birisidir. Mutfak kültürü ise bu ay rac n en önemli bölümüdür. Yüzy llar n deneyiminin, lezzet ve estetik aray fl n n bir ürünü olan mutfa m z, etki alan na girdi imiz bat kültürünün etkisi ve sosyal de iflimlerl e k i m l i i n i kaybeder hale gelmifltir. Bir nesil önce mutfaklar m zda günlük beslenme ihtiyac m z karfl lamak için piflirilen yemeklerin ço u terk edildi. Örne in kasaptan k yma alarak evine kendi istedi i katk maddelerini katarak köfte yapmak neredeyse unutuldu. Onun yerine haz r köfte al p piflirmek tercih edilir oldu. Genellikle büyük marketl e r d e s a t l a n haz r g da mamullerinin sa l kl ve besin de erlerinin yüksek olmas yerine; dikkat çekici ambalajlar, ü z e r l e r i n d e k i ne manaya geldi ini bilmedi imiz bir sürü kalite belgelerinin sembolleri ve en önemlisi cazip fiyatlar. Bu kalite belgeleri yoluyla tüketicide uyand r lan güven duygusu, ürünlerin tercihinde önemli rol oynuyor. Son zamanlarda kendilerini et market diye tan mlayan ma azalarda, perakendeci kasap dükkânlar n n yaklafl k yar fiyat na pazarlanan dana ve kuzu etleri büyük ra bet görüyor. Tart fl lmas gereken husus; kentin muhtelif yerlerinde ticaretini sürdüren perakendeci kasap esnaf n sat fl fiyat ile et market diye tabir edilen iflyerlerindeki fiyatlar aras ndaki yüksek fiyat fark ve bu fark n gerekçesidir. Bu fark n sebebi, geleneksel kasaplar n afl r kar h rs m, büyük sat fl noktalar n n sahip oldu u sat n alma avantajlar m yoksa bu firmalar n halka hizmet aflk m? Klasik kasaplar n afl r kar elde etmeyi amaçlad klar n kabul etsek dahi; liberal ekonominin tüm kurallar ile çal flt bir ekonomide bu mümkün mü? Geleneksel kasap dükkânlar nda standartlar müflteri taraf nda belirlenen hizmet üretilir. Müflteri kendi damak zevkine uygun eti alma beklentisi ile kasaba gelir ve her hangi bir memnuniyetsizli ini yans tt zaman flikâyeti dikkate al n r. Kasab n varl n sürdürmesi bu konularda gösterdi i hassasiyete ba l d r. Ka s a p e s n a f, kaliteden asla vazgeçemez. Geleneksel tip kasaplar n, büyük çapta faaliyet gösteren kurulufllar gibi yat r m ve iflletme maliyeti yoktur. Bu iflletmeler genellikle iflyeri sahibi, bir veya iki yard mc s ile faaliyetlerini sürdürür. Bu, onlara büyük iflletmeler karfl s nda ciddi avantajlar sa lar. Kurulum ve iflletme giderleri sat fl fiyat n belirleyen önemli maliyet faktörüdür. Çi k rm z et sektöründe serbest piyasa kurallar hâkimdir. K rm z etin fiyat, alternatifleri ile kolayca mukayese edilebilir. Bu nedenle hangi koflulda olursa olsun fahifl kar uygulamas mümkün de ildir. Sektörde üretici ile tüketici aras nda baflka g da maddelerinde oldu u gibi çok kademeli bir arac mekanizmas y o k t u r. Varl n sürdüren k a d e m e l e r aras nda çok yüksek fiyat farkl a r yoktur. K rm z etin do as itibariyle asla spekülatif fiyat hareketleri sektörde olmaz. Bu nedenle de do rudan üreticiden sat n alma ile astronomik fiyat fark elde edilemez, ucuz et sat fl n izah etmek için öne sürülen bu gerekçe koca bir yaland r. O halde piyasada oluflan anormal fiyat fark n n gerekçesi nedir? Bu sorunu cevab n inflallah bir dahaki yaz m zda vermeye çal flaca z. Selam ve dua ile KASABIM 7

6 SEKTÖRDEN ise korundu. Sektörü derinden etkileyen bu sürpriz de ifliklik, piyasada perakende ve toptan g dada KDV yi eflitlerken, et üreticisi için çeflitli s k nt lar da beraberinde getirebilir. Konuyla ilgili olarak Et Üreticileri Birli i nden (ETB R) yap lan aç klamada; bu de ifliklikle oluflabilecek s k nt lar n bafl nda kay td fl ve kaçakç l a sevk endiflesi oldu u hat rlat ld. Kasaplar Odas ISUGA y gezdi Et Üreticileri Birli i nin (ETB R) deste iyle düzenlenen ISUGA 2008 fuar, Türkiye'den ve dünyadan pek çok ziyaretçiyle gerçeklefltirildi. ETB R in deste i ve G da Güvenli i Derne i ile PERDER stanbul, stanbul G da ve htiyaç Maddeleri Perakendeciler Derne i'nin katk lar yla düzenlenen ISUGA 2008, 3. stanbul G da ve çecek Ürünleri Fuar ziyaretçilerin yo un ilgisiyle aç ld. Türkiye'nin çeflitli flehirlerinden sektör profesyonelleri ISUGA 2008'de bir araya geldi. ISUGA 2008 G da Fuar n ziyaret eden Kasaplar Odas Yönetim Kurulu üyeleri, ETB R ve di er kat l mc larla çeflitli görüflmeler gerçeklefltirdiler. K rm z et sektörünün önemli sivil toplum kuruluflu ETB R'in Yönetim Kurulu Baflkan Önder Ünlüer yapt aç l fl konuflmas nda, sektörün pazarlama aya na fl k tutacak bir sürecin bafllad n ifade etti. Ünlüer, "Et sektörü aç s ndan büyük önem tafl yan ISUGA 2008'de ETB R'in yer alma amac et sektöründe kurumsallaflmak ve perakende aya n güçlendirmektir. Bunu da fuara gösterilen ilgiyle baflard m z düflünüyoruz" dedi. Toptan ette KDV sürprizi Katma De er Vergisi oranlar nda de ifliklikle ilgili Bakanlar Kurulu Karar 30 Aral k 2007 tarihli Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girdi. Perakende sat flta g da ürünlerinin KDV oran yüzde 18 den yüzde 8 e indirilirken, sürpriz toptan et üreticisine oldu. Toptan ette 1996 dan buyana uygulanan yüzde 1 KDV, 31 Aral k 2007 den itibaren yeniden yüzde 8 e ç kt. Yeni düzenlemeyle küçük ve büyükbafl hayvan etleri ve ba rsa n n toptan sat fl ndaki KDV oran yüzde 1'den yüzde 8'e ç karken, perakende teslimlerdeki yüzde 8 oran Kanarya Et aç ld Kanarya Et ve Et Mamulleri nin yeni tesisi Bayrampafla Mega Center da aç ld. Aç l fl törenine stanbul Vali Yard mc s Hürrem Aksoy, Tar m l Müdürü Ahmet Kavak, Kasaplar Federasyonu Baflkan Fazl Yalç nda, ETB R Baflkan Önder Ünlüer, çeflitli illerin Kasap ve Esnaf Odalar baflkanlar ile meslektafllar ve davetliler kat ld. Bilgin fiahin aç l fl töreninde yapt konuflmada Firmam z et sektöründe belli standartlara ulaflm fl firmalar n aras na katmaktan büyük mutluluk duyuyorum dedi. fiahin konuflmas nda, et üreten ve iflleyen bütün esnaf n bir arada olmas n sa layacak bir et sanayi sitesinin gerçekleflmemesinden dolay, stanbul da düzenli ve denetimli k rm z et girifl-ç k fl ve da t m n n yap lamad na de inerek, yetkililerin konuya ilgisini tekrar çekerken, et sanayi sitesine kavuflturulmufl bir stanbul da sektörün sorunlar n n bir ço unun giderilebilece ini belirtti. Bilgin fiahin, tesis aç l fl dolay s yla bir araya gelen sektör temsilcisi konuklara; konunun çözümünde yetkili kamu otoritelerinin ve sivil toplum ile meslek temsilcilerinin yer alaca genifl kat l ml bir platform oluflturularak, et sektöründe mamul üretim, kesim, depolama, denetim ve esnaf n bir araya toplanmas konular n n bütününün ele al narak aksakl klar n giderilmesi önerisinde bulundu. 8 KASABIM

7 SEKTÖRDEN Kasaplar Federasyonu Baflkan ndan y l de erlendirmesi seçimlerle geçti, umut 2008 e Kasaplar Federasyonu Baflkan Fazl Yalç nda 2007 y l n de erlendirdi ye seçimlerin damgas n vurdu unu hat rlatan Yalç nda, Uluslararas Kasaplar Federasyonu na üyelik, petroldeki art fl, kredi kart ma duriyetleri, Esnaf Kanunu nda yap lmas beklenen de ifliklikleri Kasab m a de erlendirdi. Türkiye kasaplar Federasyonu için 2007 nin en önemli geliflmesi neydi? Kasab m Dergisi nin önceki say lar nda yer alan bir söyleflide Uluslararas Kasaplar Federasyonu ndan üyelik daveti ald m z söylemifltim. Ancak üyelik için bizim karar m z yetmiyor. Bizim üzerimizdeki kurumlar n onay n almam z gerekiyor. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n da izni gerekiyordu. Bütün bu süreci tamamlad k ve fiili olarak federasyona üye olduk. Kasaplar m za önümüzdeki dönemde önemli kap lar aralayaca na inand m bu sürecin bütün üyelerimize hay rl olmas n temenni ederim Türkiye için pek çok de iflim ve geliflim de getirdi. Bunlar kasaplar aç s ndan de erlendirir misiniz? 2007 y l nda iki seçim yaflan nca insanlar ilgilerini baflka yönlere çevirdiler. Al flveriflten kaç narak para biriktirmeye yöneldiler. ki seçim de bu s k nt y yans tt. Ekonomideki bu darl k, tüm esnaf ve sanatkarlara yay ld. Bugün de s k nt s n çekmeye devam ediyoruz. Ancak milletimiz tercihini yapt, s k nt da olmad. Beklenen sonuçlar ç kt ve güçlü bir parlamento aritmeti iyle hükümet yoluna devam etti. Sanayi Ticaret Bakan de iflikli i bizim için önemli. De erli hemflerimiz Ali Coflkun görevi Say n Zafer Ça layan a devretti. Esnafl n alfabesinden yetiflen bir insan n bakanl devralmas da bizi sevindirdi. flini atölyeden fabrika baz na tafl yan baflar l bir isim bakan oldu, bu bizi sevindiriyor elbette. Esnaf n sorunlar n anlamak flimdi çok daha kolay. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu nda da gerekli tadilatlar yap lacak. Öte yandan ekonomideki di er geliflmelere bakacak olursak; petrolün fiyatlar ndaki art fl bizim aç m zdan üretime, nakliyeye, elektri e yans yacak. Kasaplar n enerjideki yüksek fiyatlardan etkilenmemesi mümkün de il. Bizi ilgilendiren önemli bir sorun da kredi kartlar n n ölçüsüzce kullan lmas Kredi kartlar yla insanlar n gelecekleri borçland r l yor. nan lmaz vadelerle mal sat l yor. G dada bile taksit yap ld n duyuyoruz. Oysa gelece inizi borçlan rsan z, kurtulufl imkan n z da kalmaz. En önemli s k nt m z da bu Kasaplarda ayn s k nt söz konusu. Bankalar, yüksek faiz oranlar yla çok ac mas z davran yor. Al flverifl merkezleri de insanlar yürüyen kredi kartlar olarak görüyor. Bütün bunlar olurken, insanlar n cebindeki para kredi kartlar arac l yla vakumlan rken nas l et alacaklar? Eskiden ay bafl oldu unda çarfl pazarda hareketlilik olurdu. Kasap esnaf da bu hareketlilikten pay n al rd. fiimdi insanlar kredi kartlar na kendilerini öyle kapt rm fllar ki harcamaya imkan kalm yor. Türkiye deki toplam kasap say s belli mi? Türkiye nin 81 ilinde bize ba l olan kasap say s 15 bin 700. Bir de oda varl n koruyamayan üyelerimiz var, ancak bunlar n say s n bilemiyoruz. 81 ilin sadece 54 ünde kasaplar odas var. Kasaplar, odan n olmad illerde bakkal veya di er benzer odalara üye oluyorlar. Temel s k nt bu iflte Koskoca Trakya bölgesindeki befl ilin dördünde kasaplar odas yok. Gerisini siz düflünün KASABIM 9

8 B TK LER N DÜNYA S I fiifal bitkiler K fl günlerinde insan vücudunun direncini kaybetmemesini ve dirençli kalmas n sa lamak için flifal bitkilerden elde edilen besin takviyesi ürünler kullan lmaktad r. Bu ürünlerin üretildi i baz flifal bitkilerin literatürde yer alan tan t m önceki say m zda yer alm flt. Bu say m zda da kullan m halinde yarar görülen flifal bitkilerin tan t m na devam ediyoruz. Bu konuda bilgilerine baflvurdu- umuz, bitk isel ve arom at i k ürünlerin toptan da t m ve sat fl n yapan Natürel Botanik in pazarlama ve sat fl müdürü Aysel Tavl, tüketicinin bu bitkileri kullanmas nda yarar olabilece i gibi bilinçsiz olarak kullan lmas halinde zararl olabilece ini aç klad. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmadan önce konunun uzmanlar ndan yeterince bilgi edinmesini ve daha sonra kullanmalar n öneren Tavl, Ülkemiz aç s ndan milli bir zenginlik olan bu ürünler tüketiciler taraf ndan bilinçsizce sat n al nd n ve insanlar n tüketemeden çöpe att n gözlemliyoruz. Bu durum milli bitki zenginli imizin yok edilmesi anlam na da geliyor dedi. fiifal bitkilerin kök, yaprak ve meyvelerinden elde edilen çay, aromatik sular, macunlar gibi ürünler tüketicilerin vücut direncinin artt r lmas nda besin takviyesi olarak yard mc oldu unu aktaran Tavl, bu ürünlerden elde edilen uçucu ve aromatik ya lar n da kozmetik ve ilaç endüstrisinde katalizör olarak kullan ld n dile getirdi. Tavl ayr ca, tüketicilerin flifal bitkiler, flifal bitkilerden elde edilen çay, aromatik sular, uçucu ve aromatik ya lar, saf zeytinya, sabunlar ve yöresel ü r ü nl eri; Kad köy, Bal kç lar Çarfl - s nda, Marmara Zeytin ve Zeytin Ya Ltd. fiti. arac l yla temin edebileceklerini söyledi. Adaçay Gaz söktürücü, antiseptik (bo az ve burun hastal klar nda), mide a r lar n kesici, kuvvet verici, uyar c etkilerinden dolay dahilen ve haricen kullan lmaktad r. Ayr ca, çay, infüzyon (dahilen) veya gargara olarak tüketilebilir. Funda Çay drar yollar dezenfektan, drar söktürücü, kab zl a karfl etkiye sahip. Ihlamur Çay drar artt r c, Terletici, Yat flt r c, Uyutucu ve gö üs yumuflat c etkilerinden dolay dahilen çay olarak kullan - l r. Kantaron Çay Hazm kolaylaflt r c, ifltah aç c, az miktarda atefl düflürücü etkiye sahiptir. Cilt yaralar nda yumuflat c, koruyucu ve yara iyi edici özelli e sahiptir. Kuflburnu Çay A, B, özellikle C vitaminleri içerir. Kab z ve kuvvet verici etkilere sahiptir. fieker hastal na karfl da kullan l r. Anadolu da bilhassa ezme fleklinde kullan l r. Mersin Çay Kab z, mikrop öldürücü, ifltah aç c, kan dindirici etkileri nedeniyle dahilen ve haricen kullan lmaktad r. drar yollar hastal klar nda mikrop öldürücü ve gö üs hastal klar nda antiseptik, haricen yara iyi edici olarak kullan lmaktad r. Naturel Botanik Tel: nternet: E-Posta: Marmara Zeytin ve Zeytin Ya Adres: Alt noluk Zeytinya lar sat fl yeri, Günefllibahçe Sk. No: 16 Tel : nternet: E-posta: 10 KASABIM

9

10 KAPAK Ü r e t i m t e s i s i n e ad m ad m... stanbul Kasaplar Esnaf Odas n n oluflturdu u Üretim Tesis Projesi tart fl lmaya devam ediliyor. Kasaplar Odas n n kasaplar n üretim engelini aflabilmek için gelifltirdi i projeyle ilgili olarak üyelerin fikirlerini alabilmek için stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i nde yap lan toplant ya üyeler büyük ilgi gösterdi.. Kasaplar, haz r ürün satamad klar, üretim yapamad klar için büyük zorluk çek iy o r. Üstelik g da üretim izni al - nabilmesi için gereken yat r m yapmas mümkün olmayan kasaplar yan bafllar nda rahatça bu ürünleri satan marketlerin haks z rekabetine maruz kal - yorlar. Kurulacak üretim tesisi; sucuk ve köfte gibi her türlü et ve et ürününü kasaplar için üretecek. Kasaplar Odas n n öncülü ünde kurulacak flirketin sermayesi üye olan kasaplar taraf ndan oluflturulacak. Sermayenin toplanmas n n ard ndan tesisin kurulabilece i bir mekan kiralanacak. Ard ndan üye kasaplar için toplu olarak marka tescilleri yapt r lacak. Bu marka tescilleriyle her kasap tesiste kendisi için üretilen ürünü kendi markas yla satabilecek. Toplant da flunlar konufluldu: Kasaplar Odas Baflkan Bilgin fiahin: Kasaplar Odas, di er meslek odalar için de örnek teflkil ediyor. Bildi iniz gibi günlük bürokratik iflleri yapm a kt a yd. Çöz ü mler bekl iy o rduk. Bu yöndeki çal flmalar m z anlatmak için buraday z. Odam z sizlere kazand rd k. Ü y el er im izi günc e ll e flt i rmifl dur u md a- y z. Oda sekreteryas na ba l oldu umuz Sanayi ve Ticaret Bakanl n n istedi i gibi elektronik ve fleffaf çal flma ortam kazand rm fl durumday z. Tar m Bakanl haz rlad yasalarda, kasaplar n haks zl kla karfl laflmamalar için görüflme ve çal flmalar m z sürdürmekt eyiz. Kas a pl k mesl e inin ve dükk a nl a- r n standard n belirleyen ilgili komisyonlarda ve Türk Standartlar Enstitüsü nde yapt m z önerilerin ve isteklerin kabul görmesi bizim çal flma düzeyi- 12 KASABIM

11 KAPAK m izi göst e rm esi aç s n- dan old u kça öneml id i r. Özellikle perakandeci kasapl n haks z rekabete u ramas na neden olan yasa ve kanunlar n düzeltilebilmesi için ilgili çal flmalar yürütmeye devam e d iy oruz. Bu çal flm al a r s on u çl ar n verm e kt ed i r. Haz r k ymayla ilgili çal flmam z büyük ses getirmifltir. Büyük firmalara ve marketlere karfl yürüttü- ümüz k yma ve k yma k ar fl ml ar n n sat fl ve ü r etim ruhs at alar a k h a ks z rek ab ete ned e n olduklar yönündeki mücadele baflar ya ulaflm flt r. Çal flmalar m z n kamuoyunda ses getirmesi gerekli çal flmalar n yap lmas na neden olmufltur. Haz r k ymayla ilgili çal flmam z bas n m z n da dikkatini çekmifltir. Bu tepki çözümler için herkesi harekete geçirmifltir. Benzeri bir çal flmay etten üretilen ürünlerin tüketiciye verdi i zararlar dikkate alarak bafllatm fl durumday z. Böylece büyük firmalar n sizlerin çal flma alanlar - n daraltmas ve müdahalelerini önlemeye çal flaca z. Birçok meslektafl - m z n sorunu olan stanbul Ticaret Borsas ndan kaynaklanan tescil sorunlar ndaki hadleri yükselttik G da Platformu na davet edilen ve kat lan odam z bu çal flmayla sesini çok daha fazla duyuracakt r. Bütün çal flmalar - m zda sizlerin desteklerini bekliyoruz. Üretim tesisi projemize hepinizin kat lmas oldukça önemli. Herkes kat lmal ki üretim tesisini baflar yla kural m ve üretim izni engelini aflal m ve kasaplar n ça atlamas na imkan yaratal m. Cemalettin Özperk En Büyük enerji kayna m z sivil toplum kurulufllar na katk sa lanmas - d r. Farkl düflüncelerin ve fikirlerin tart fl labilmesi için herkesi çal flmalara kat lmaya davet e d iy oruz. Son y ll a rd a i ns a nl ar m z n tük et i m al flkanl klar çok ciddi a nl a mda de i flti. Her geçen gün ev han mlar - n n say s azal yor. Art k kad nlar m z da çal fl - yor. Mutf a kta yem e k haz rlamak için ayr lan z aman azalt lmak zorunda. Yavafl yemeklerin yerini çabuk haz rlanan, az bulafl k ç kartan yemeklere al yor. Bu da kasaplara yönelik talebi d e i flt ir erek çöp flifl, haz r et ürünlerine yön e lt i lm es ini sa l y o r. Toplumdaki tüketim de- iflikli ine cevap vermek zorunday z. Ancak mevcut yasalarda bu üretim olarak de erlendirildi i için hali haz rdaki a l ty ap l a rla bunu gerç e kl e flt i rm e k mümkün de il. Bu nedenle fiziki flartlar yerine getiren firmalar bunlar müflterilerine sunmaya bafllad. Biz bunlar sunamad kça, tüketiciler al flverifl merkezlerine kaymaya devam edecek. Sorunu çözebilmek için üretim merkezi fikrini gelifltirdi imizi daha önce aktarm flt k. Sucuk ve flifl gibi ürünler üretemeyen kasaplar fason olarak üretim Meslektafllar m za Duyuru Mesleki sorunlar m z görüflmek üzere bir toplant düzenlemifl bulunmaktay z. Toplant 24 fiubat 2008 tarihinde stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i toplant salonunda yap lacakt r. Tarih: 24 fiubat 2008, Saat: Adres: stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Kartaltepe Mah. Alpay zel Sok. No:12 ncirli-bak rköy KASABIM 13

12 KAPAK yapt r rsa kendi dükkan nda bu ürünü satabilir. Metrekareler, gereken kalite belgeleri nedeniyle yat r m yapamaz. Bütün bunlar dikkate ald m zda fason üretimin, izin engelini aflabilmek için iyi bir çözüm yolu oldu unu gördük. B u rsa Kas a plar Odas, hay ata geç i r- di i üretim merkeziyle bu sorunu aflmay bildi. Hali haz rda oda olarak bu tesisi kur am y oruz, o ned e nle üyel er imiz tar af n- dan ortaklafla kuraca m z bir flirketle sermaye yap s tesis etmeliyiz. kinci aflamada Tar m ve Köyiflleri Bakanl - n n yönetmelikleri çerçevesinde üretim izni alabilecek bir iflyeri aç lmas, üçüncü olarak da kasap arkadafllar m z kendi markalar n n tescilini yapacaklar. Ard ndan flirketle fason antlaflmas yap lacak, markal köftenizi bu tesiste ü r etip sat ab il ec e ks iniz. Yap ac a n z antlaflmayla bütün ürünleri dükkan n zda satabilirsiniz. Bu kurulufl kaça mal olaca n da hesaplad k. Sadece makine park milyar tutuyor. Umuyorum ki bu üretim tesis noktas nda büfeciler odas gibi farkl odalardan bu üretim tesisine destek sa lanacak. Alt proje olarak bir de üretim firmas dahilinde çok kaliteli bir firmadan bir mal toplu olarak sat n al nabilir, böylece önemli bir katk sa lan r. Kasaplar Odas bu projede koordinatörlük haricinde baflka bir rol almayacak. Bu kur ul u flta tesis kendi yol unu çiz ene kadar, yas al ar n s n rl ar içind ek i her dest e i ver ec e iz. Ancak kur ucu ortak olarak oda yer alm ay acak. Yer de çok önemli. Çok k sa sür ede böyle bir o l uflum sa l an ab il i rse özell e flt ir il e n G ü ng ören Mezb ah as nda bir bölüm bul un ab ilir. Sak at a tç lar ve beyaz etç il e r o r ay kir al ad lar, fakat çok fazla bofl yer var. Bize metr ek ar elik bir alan y eter. Oras iyi bir alt e rn atif olab ilir. Bilgin fiahin Üye olunan firmalara toplu marka al nacak. Herkesin kendi markan z n pazarl n da yapaca z. Üretim yeri ve tarihi haricinde kendi firman z n kendi isimleriyle satacaks n z. Ahmet Çelik Genellikle marketlerde görüyorum markal m d r bu ürünler? Bilgin fiahin Ü r etim izni yoksa yasak, mark a ö n e mli de il. G da üretim izni yoks a ; h az r k yma da, sucuk da, köfte de yasak Ürünün üzer i nd eki bilg il ere bak a- c a ks n z, 12 punto yaz lm as ger ek iyor. Cemalettin Özperk Sektörümüzde çi k rm z et olarak tabir edilen üretimi piyasaya düzenleyen 5179 say l bir yasa, bir de buna dayal olarak bir yönetmelik var. Toplant da gündeme getirirdim. TC tarihinde en çok de ifltirme önergesi verilmifl yasa. Çünkü piyasan n ihtiyaçlar n karfl lamaktan çok uzak. Ayr ca AB müktesebatlar yla uyum sa lam yor. Bütün düzeltmelere ra men yeniden yap lmas n karar verildi. Buna ra men geçerli kanun bu. Alan uygulamas nda da bir sorun var. Bilgin fiahin metr ek are kasap dükk an nas l olmal? Bunun standartlar n getirebilmeliyiz. Bu standartlar yakalayabilmeliyiz. Hasan Akaya Sar yer de kasapl k yap yorum. Kasap esnaf sürekli darbe yiyor. Anlatt - n z gibi Ticaret Odas nda Canl Hayvan Komisyon Baflkanl yapm flt m sorunlar anlatt k defalarca. Birlik olmal y z ki sorunlar çözebilelim. Kaz m Çak r Proje çok güzel, e er bunu gerçeklefltirebilirsek sucuk, köfte sat fl potan- 14 KASABIM

13 KAPAK mayeye dayal kurulufllar n çat s alt nda topland sivil toplum kurulufllar n n, yasa yap c y yönlendirmede bizden daha mahir ve etkili olmas, yeni yasalar n, bizim yasiyeli dikkate al n rsa büyük baflar ya ulafl r z. nsanlar istedikleri damak tad n bulamad klar için bizden sucuk üretmemizi istiyorlar. Birlik olur ve tan - t m n yaparsak aktif olarak hareket ederek baflar ya ulaflabiliriz. Murat Mehmet Erol Haz r k ymay çekme k yma olarak da sat labiliyor. Bunu nas l çözebiliriz? Cemalettin Özperk Birlik olmal ve sab rla çal flmal y z. Bilgin fiahin Yeterli denetim yok, gerekenler yap lm yor. Soya, kar fl mlar, su enjeksiy o nl ar Güçlü olam a zsak bitm ey e mecburuz y l nda beyaz k rm z et kar fl m Avr upa da yas a kl a nd bizde hala kar fl mlar var. Mekanik k yma ve kar fl mlar kald r lmad kça haks z rekabet ortadan kalkmaz. Fahrettin Solmaz Bizlerin s rt ndan para kazan yorlar. H a ks z rek ab e tle bafla ç k am y or u z. Nas l rekabet edece im? Cemalettin Özperk: Neden üretim tesisi? AB adayl sürecinde, günlük yaflant m zda, daha önce hiç karfl laflmad - m z kadar h zl bir dönüflüm ve de iflim yaflan yor. Hukuk sistemimizden iktisadi felsefemize kadar her fley de ifliyor. De iflim günlük hayat m za bir tak m kolaylaflt r c yenilikler getirmesine ra men bazen de zorlaflt r c rol oynamaktad r. Örne in k rm z et üretimi ve sat fl n düzenleyen 5179 say l yasa ve bu yasay temel alarak haz rlanan yönetmelik mesle imizi yapmam z zorlaflt r c baz unsurlar tafl yor. Yönetmelik kat flekilde uyguland takdirde, kasaplar n küçük bir lokantaya 1kg. köftelik k yma satmas bile engellenebilir. Geçti imiz zaman diliminde döner büfelerine kasaptan et alarak döner aç p satamayacaklar yönündeki uyar lar, hatta bask lar yap lmas yönetmeli in bizim aleyhimize yorumlanmas n n canl örne i. Sorun sadece yasa ve yönetmeliklerdeki net olmayan ifadelerin keyfi yorumlanmas de il. Son y llarda her geçen gün artan oranda büyük ser- KASABIM 15

14 KAPAK flam alan m z daralt c biçimde ç kmas na sebep olmufltur. Her geçen gün perakendeci kasab n eli kolu ba lan rken büyük flirketlerin önü aç lmaktad r. Bütün bunlar görüntüde tüketici hakk n n korunmas ad na yap l yor. Sorun yasal altyap de iflikli i ile de s n rl de il. Son y llarda tüketicinin sat n alma temayülünde ciddi de ifliklikler yaflanmaktad r. nsanlar m z her geçen gün çabuk ve kolay haz rlanan, h zl yenen ve az kirlilik yaratan bir çeflit ev tipi fast food diye tan mlayabilece imiz mutfak kültürüne yönelmektedir. Bat ile bütünleflmenin itici rol oynad bu de iflimde her geçen gün çal flan ev han m say s n n artmas da önemli bir rol oynamaktad r. Bu nedenle paketlenmifl çi k rm z et ürünlerinin büyük marketlerin raflar nda her geçen gün artan oranda yer almas, müflterinin yeni mutfak kültürü ile ilgili beklentilerini karfl lad için, toplu tüketim malzemesi satan yerleri cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu tür g da maddelerini üreten firmalar n sahip oldu u çeflitli kalite belgeleri ile elde edilen sanal güvence, müflterilerimizin bu yerlere yönelmesini etkileyen bir di er faktördür. Bizler en ufak bir mal farkl laflmas yapamazken imalat ruhsat olan firmalar köfteden sucu a, kebaba uzayan her türlü haz r çi k rm z et ürününü müflterinin be enisine sunmaktad r. Mesle imizin devam bu dengesizli in giderilmesine ba l d r. Dükkânlar m z mamul mal üretim ruhsat na sahip kurulufllar haline getirmek çok maliyetli bir ifl. Yat r m maliyetini göze alsak dahi, ço umuzun iflyerleri bu ifl için gerekli alana sahip de il. Sermaye ve alan sorununu çözdü ümüzü farz etsek bile; kurulacak yeni iflyerinin iflletme giderleri mevcut ifl hacmi ile üyelerimizin ço unlu unun karfl layabilece i miktar n çok üstündedir. Uzun zamand r bu sorunun afl lmas için proje gelifltirmeye çal fl yoruz. Geldi imiz noktada elde etti imiz ön bilgileri bu yaz mda sizlerle paylaflmak istiyorum. Yapt m z incelemelerde bir firman n kendi tescilli markas n tafl - yan herhangi bir ürünü, üretim ruhsat olan bir firmada, fason olarak imal ettirerek kendi iflyerinde satman n önünde yasal bir engelin olmad n tespit ettik. Bu imkan çi k rm z etten üretilmifl bütün ürünler için geçerlidir. Buradan hareketle önümüzdeki üretim engelini aflabilmek için oda olarak bir çözüm g e l i fl t i r d i k. Öncelikle isteyen tüm oda mensuplar n n ortak olabilece i bir flirket kurulacak. Bu flirket vas tas ile her tür çi k rm z et ürünü üretme ruhsat na sahip bir iflyeri kurulacak. kinci aflamada üyelerimiz kendi üretmek istedi i ürün için marka tescili yapt rarak kurulan flirketle fason üretim sözleflmesi yapacak. Bu aflamadan itibaren üyelerimiz flirket taraf ndan üretilen ve kendi markas n tafl yan ürünü serbestçe tezgah nda satabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamaktad r. Üretimin yap laca alan n gerekli ruhsat ve kalite belgelerini alacak flekilde düzenlenmesi, sistemin oturmas için gerekli geçifl süresi ve çal flman n sürdürülebilmesi için gerekli iflletme sermayesi de dikkate al nd nda yaklafl k 450 bin ile 500 bin YTL civar nda bir sermaye ihtiyac olaca tahmin edilmektedir. Orta ve küçük çapta bir perakende kasap için büyük bir mebla olan bu para, örne in 100 ortakl bir kuruluflta hisse bafl na düflen para ile karfl lanabilir seviyeye inmektedir. Üretilen hizmet karfl l al nacak ücretin masraflar d - fl nda kalan k sm n n, kar pay olarak ortaklara dönece i düflünülürse birkaç y l içinde sermaye olarak konan paran n ortaklara geri dönmesinin çok zor var lacak bir hedef olmad görülmektedir. De erli meslektafllar m, gelifltirmeye çal flt - m z proje hakk nda derginin bana ayr lan k sm n n müsaade etti i s - n r içinde ancak bu kadar izahat verebiliyorum. Araflt rmalar m z devam etmektedir. Elbette elde etti imiz sonuçlar, yapaca m z toplant - lar arac l yla sizlerle paylaflaca z. Bu aflamada sizden önemli bir iste- imiz var. E er proje sizin için de incelemeye de erse; lütfen odam z telefonla arayarak fikirlerinizi ve sorular n z bildirin. 16 KASABIM

15 Beyaz Et in 42 y ll k Tecrübeli Kuruluflu BEYAZ DER KURUCU ÜYES OLAN fiölen P L Ç SA LIKLI-LEZZETL -EKONOM K BEYAZ ET FR GOF R K ARAÇLARI LE MUTFA INIZA ULAfiTIRIR B ZE F YAT SORMADAN S PAR fi VERMEY N fiölen P L Ç GIDA SANAY T CARET A.fi. stanbul Ba c lar, STOÇ 27. Ada, No: 137 Tel: , Faks: info solenpilic.com

16 HABER Kasapl k e itimi gençlere umut oldu stanbul Kasaplar Esnaf Odas, stanbul Büyükflehir Belediyesi Darülaceze Müdürlü ü bünyesinde hizmet veren stanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi ( SMEM) ve ETB R taraf ndan yürütülen kasapl k e itimi ile gençlere yeni meslek ve ifl istihdam kap s aralad. 18 KASABIM

17 HABER Kasaplar Odas, sokakta yaflayan ve s k nt lar içinde bulunan gençlere hizmet vermek amac yla kurulmufl olan S- MEM gençlere yeni ifl imkanlar açabilmek için kollar s vad. Kasaplar Odas, ETB R ve Halk E itim deste iyle Darülaceze Müdürlü ü sinema salonunda gerçeklefltirilen Et ve Et Ürünleri flletmecili i (Kasapl k) E itimi tamamland. SMEM de e itim gören gençlerin ve Darülaceze çal flanlar n n kat ld e itim sonunda baflar l olanlar Milli E itim Bakanl onayl Kasapl k Sertifikas almaya hak kazand lar. 300 saat sonunda tamamlanan e itim, kursiyerlere ifl garantisi sunuyor. E itim gençlere umut oldu stanbul Gençlik Rehabilitasyon ve M e slek Edind i rme Merk ezi ( SM E M ) bünyesinde gençlere meslek kazand rmak amac yla; stanbul Kasaplar Odas ve ETB R taraf ndan ortaklafla düzenlenen et ve et flletmecili i e itimi gençlere umut oldu. 2 ayl k teorik, 2 ayl k pratik ders uygulamas tamamlanan e itimde; Darülaceze ö rencilerin e itim salonlar n ve ger e çl er ini karfl l a rken, Kas a pl a r Odas 3, Darülaceze 3, ETB R ise 1 ö retmenle projeye katk sa lad. Projenin temel amac, halka daha kaliteli hizmet vermek için e itimli kasap anlay fl n yayg nlaflt rmak ve SMEM deki gençleri yafl tlar gibi ifl hayat na kazand rabilmekti. Gençlerimizi topluma kazand rmak istiyoruz K as a plar Odas Yön etim Kur ul u Baflkan Bilgin fiahin bu projeyi olufltururken, gençlerin meslek sahibi olmas n sa layarak onlar topluma kazand rma amac n tafl d kl ar n söyl ed i. Sektördeki eleman aç n kapatman n yan s ra e itimini baflar yla tamamlayan gençlerime ifl garantisi vereceklerini de dile getiren fiahin, Böylelikle gençlerimize yafl tlar gibi, ifl hayat na at lma ve kendi ayaklar üzerinde durma imkan olacak dedi. Kasaplar Odas Baflkan Yard mc s Cemalettin Özperk: Odam z bir ilke daha imzas n att. fiimdiye kadar hiçbir meslek odas n n teflebbüs etmedi i sosyal bir projeyi baflar ile tamamlad k. Kasapl k Okulu Darülaceze nin Kay flda ndaki tesislerinde tamamland. Teorik e itimlerini tamamlayan talebelerimiz, odam zca belirlenen iflyerlerinde pratik çal flmalar n sürdürmektedirler. Oda olarak bu proj eden iki bekl e nt i- miz vard. M e slek ö r e nmek ist eyen gençl er i- m izi e it erek onl ar n meslek sah ibi olm al ar na yard mc olmak; onl ar hay at a h az rla rk e n s e kt ö rd eki eleman aç n a da k a tk da b ul u nmufl olduk. Bu çal flmadan ikinci beklentimiz ise gelecekte yetkili kurumlar ile iflbirli- i içinde gerçeklefltirmeyi planlad m z kasapl k okulunun ilk denemesini yapmak; aksayan ya da gelifltirilmesi gereken hususlar tespit ederek uygulanabilir bir proje gelifltirmek için tecrübe sahibi olmakt. Her iki beklentimizden de tatmin edici sonuçlar ald k Kurslarda Darülaceze nin yetkilileri ile birlikte baflkan m z Bilgin fiahin ve Yönetim Kurulu üyemiz Erkan Özefe, ben ve ETB R Yönetim Kurulu üyesi Ethem Göçer ö retmen olarak görev ald. E rkan ve Ethem beyl erin kurs u n b a fll a ng ç aflam as ndan itib aren göst e r- d i kl eri özv er ili çal flm al ar ve katk l ar Darülaceze Müdürü Tayfun Karali e itimin amaçlar flöyle anlatt : Kalifiye personel ihtiyac oldu unu ö rendi imiz kasapl k mesle i için Kasaplar Odas n n deste i ile bir kurs açmaya karar verdik. Amac m z gençlerin istihdam n ve kendi ayaklar üzerinde kalmalar n sa layacak mesleklere yöneltmek. Bu amaçla tüm sektörlerle çal flmaya gönüllüyüz. her türlü övg üye lay kt r. Üzücü olan ise E TB R den bekl ed i imiz kur u msal dest e i yet er i nce gör em emifl olm am zd r. Bu çal flmadan edindi imiz tecrübelerin fl nda önümüzdeki günlerde gel i flt ir ec e imiz proje ile mesl e im iz e olumlu katk lar olacak, bir baflka deyiflle mesle imizi gelece e tafl yacak bilgilerle donanm fl, gençleri sektörümüze kazand rmaya çal flaca z. KASABIM 19

18 HABER SMEM hakk nda K sa ad SM E M o l a n, st a nb u l Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi, 2007 y l ndan itibaren stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa l k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl bünyesinde hizmet veren stanbul Darülaceze Müdürlü ü taraf ndan faaliyetlerine devam eden bir kurulufl. Kurum hakk nda bilgiyi Darülaceze Müdürlü ü E itim Alptu dan ald k. SMEM hakk nda bilgi verebilir misiniz? Sorumlusu Fatma SMEM 2003 y l nda, sokakta yaflayan ve yaflama riski alt nda bulunan gençlere hizmet vermek amac yla kurulmufl olup, 2006 y l ndan itibaren de stanbul Darülaceze Müdürlü ü çat s alt nda hizmet vermeye devam etmektedir. Darülaceze E itim Sorumlusu Fatma Alptu SMEM in amac, 15 ile 25 yafl aras, sokakta yaflayan, toplum ya da aile t ar af ndan ihmal edilmifl, sür eg el e n madde ba ml l olmayan erkeklere meslek edindirip ifle yerlefltirmek; zarar veren ve tüketen bireylerden, yaflad klar topluma katk s olan bireyler yetifltirmektir. Kurumda kalan gençlerin bar nma ve temel ihtiyaçlar n n yan s - ra e itim, sosyal etkinlik, ulafl m gibi tüm giderleri stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan karfl lanmaktad r. SMEM de ne tür hizmetler verimektedir? Tuzla da 120 yatak kapasitesiyle hizmet veren SMEM de çocuklar, bir yandan g da, bar nma gibi temel ihtiyaçlar n karfl larken di er yandan da SMEM bünyesindeki atölyelerde ç rakl k e itimi ve okul e itimlerini almaktad rlar. Müflahede Bölümü: Çeflitli kanallar yoluyla kuruma baflvurmufl olan gençlerin kurum hizmet profiline uygunluklar n n de erlendirildi i ve gözlemlendi i aflamad r. Aday Bölümü: Bu süreçte gençler; gözlem ve de erlendirme çal flmalar, m e slek ve e itim yönl e nd ir i lm el er i, mesleki e itim çal flmalar, e itim çal flmalar, sosyallefltirme çal flmalar ve genç hakk nd aki de e rl e nd i rm el er i n Kabul Komisyonu na sunulmas gibi hizmetler verilmektedir. Merkez Bölümü: Kabul Komisyonu nca kuruma uygunluklar onaylanan SMEM de e itim gören Erol fiahin: Art k bir mesle im var Hocalar m z konular oldukça aç k ve anlafl l r anlatt. Meslek olarak önümüzün aç k oldu unu ve hayat m z bu meslekle kurtarabilece imiz bir meslek kazanm fl oldu umu hissediyorum. Bu mesle i yapmaktan mutluluk duyaca m. Teorik olarak ö rendim, ileride kendimi pratik olarak gelifltirece im. Benim için alt n bilezik gibi bu ifl. Sa olsun hocalar m z, bu mesle i benimsettiler. Pratik çal flmalar da etkili olacak. E itimden sonra sektörde ifl bulaca m z inan yorum. En önemlisi de bize ifl garantisi verildi. Çok mutluyuz. gençler, Merkez Bölümü nde e itimlerini sürdürmeye devam ederler. Mesleki E itim: SMEM de meslek edind i rme reh ab il it a sy onun bir parças olarak görülmektedir. Meslek edinme, gençlerin kendilerini toplumun bir parças olarak hissetmelerini sa lamaktad r. Genel E itim: Ayr ca tüm ö rencilerin e itimlerine devam etmeleri sa lanmaktad r. Genel okul derslerinin haric i nde ö r e nc il er im ize folklor, res i m, müzik, tiyatro gibi etkinlik dersleri de verilmektedir. fle Yerlefltirme: Kurumun kurulufl çal flmalar s ras nda ifle yerlefltirme ön planda düflünülmüfltür. Kurumda verilen mesleki e itim ve rehabilitasyon çal flmalar sonucunda belirli bir seviyeye gelmifl olan gençler ifle yerlefltirilmekte ve takipleri yap lmaktad r. Saha çal flmas yap l yor mu? Sokakta yaflayan gençlerle irtibat sa layabilmek, gençleri kurum hakk nda bilgilendirmek, sokak hayat ndan uzak yaflama konusunda bilinçlendirmek ve kuruma gelmek üzere ikna etmek amac yla haftada iki gece saha çal flmas yap lmaktad r. 20 KASABIM

19 HABER Kasapl k e itimi hakk nda Sektörde önemli bir ara elaman aç var. Bunu giderebilmek oldukça önemli. Peki do ru mesleki e itim nas l olmal ve neleri içermeli? Konuyla ilgili olarak merak edilenlerin cevaplar n Kasaplar Odas Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özefe verdi. Kasapl k e itimi ve okulu Bir e itim kurumuna belirlenmifl hedefleri, gayeleri ve en önemlisi ihtiyaçlar karfl lamas için gereklilik duyulur. Bu gereklilik ise, tespit edilen program ve müfredat n uygulanmas ile gerçeklefltirilir. Ülkemiz için ihtiyac hissedilen, faaliyete geçmesi zaruret haline gelmifl olan kasapl k meslek okuluna niçin gerek vard r? Hangi gaye ve hedefler içinde ekonomik hayat m za yararl olacakt r? Bu sorulardan hareketle, kasapl k meslek okulunun gereklili ini flu flekilde aç klamak mümkündür. Kasapl k meslek okulundan amaçlanan gaye ve hedefler; iki ana temel ü z er i nde oluflt ur u lm al e it im ö r et i m çal flmalar n sürdürmelidir. Bu çal flmalar iki temel disiplin üzerinde yo unlaflt r lmal d r: Nazar kasapl k e itimi ve pratik kasapl k e itimi. Teorik kasapl k e itimi Kasapl k mesle inde e itim çal flmalar bilindi i üzere 3308 ve 4702 say l kanunlarda öngörülen hükümler çerçevesinde yap lmaktad r. Ancak, bugünkü ticaret hayat m z içerisinde kasapl k mesle i, otuz sene önceki kasapl k flartlar na göre çok de iflikliklere u ram flt r. Bu nedenle yukar da and - m z kanunlar art k kasapl k mesle ine eleman yetifltirilmesi hususunda kifayet etmemektedir. Kasapl k mesle inde meydana gelen alan genifllemesi ve çok amaçl çal flma alanlar ; bu mesle- i icra edenler için farkl düzeyde e itim seviyesi ve e itim formatlar n gerektirmektedir. Yukar da belirtti imiz farkl alanlarda (Turistik otel, restoran, toplu yemek üretim merkezleri, et üretim ve paketleme üniteleri, mezbahalar, et depolar ve parçalama tesisleri vb.) faa l iyet göst er e n kasaplar, an lan kurumlarda çal flt klar takdirde: düzeyli ve düzenli bir e itimden geçmeleri lüzumu ortaya ç kmaktad r. Düzeyli e itim dedi imiz zaman, Avrupa Birli i kat l m sürecinde ve sonr as nda de i flmez ve vazgeçilmez kriterler olan; hijyen e itimi, kasapl k mesle inde hijyen ve insan sa l -, tüketici haklar konular nda yeterli bilgi ile teçhiz edilmifl elemanlar n yetifltirilmesi amaçlanmal d r. Bu ve benzeri de erler ve anlay fllar ancak e itimle kazan laca bir gerçek. Kasapl k mesle inin nazar bilgilerini ö renen e itimli elaman verimlili i sa layarak çal flt sahada güven verir. Böylece ifl planlamas ve gelecek planlama gibi modern ve seviyeli çal flma ortam n n oluflmas n da sa lam fl olur. Sonuç olarak düzeyli bir ticaret ortam n n oluflmas ; o ticaret kollar nda çal flanlar n insani de erleri, mesleki bilgileri içlerine sindirmeleri ile olur ki, buda belli bir disiplin içerisinde e itim al nmas ile gerçekleflir. Pratik kasapl k e itimi Bir mesle in pratik olarak icra edilebilmesi için ö retilen nazar bilgilerin uygulamalar yapmakla geliflti ini biliyoruz. Uygulamalar ile; vas fl eleman, usta, daha sonrada usta ö retici konumuna gelerek o meslekteki geliflimini tamamlar. Pratik e itimi, günümüz de çal flma mekanlar ve alanlar yayg n bir hale gelmifl olan kasapl k mesle inde; say - lar gittikçe artmakta olan ve örnek say lacak kasap dükkanlar, et üretim ve parçalama tesislerinde verilebilir. Bunlara ilave olarak entegre mezbaha, et depolar yine turistik tesislerin et haz rlama bölümleri pratik e itimin ve stajlar n sürekli ve bilinçli olarak yap lmas mümkün olan kurumlard r. Kasapl k mesle inin pratik e itimini KASABIM 21

20 HABER kazanm fl bir personel, çal flt müessesede seri üretim ve imalat dedi imiz süreçte en etkili elaman olacakt r. Ayr - ca ortaya koydu u performansla da, iflledi i et ve et mamullerini yerli yerinde kullanmas ile de ekonomimize yapt ifl ölçüsünde art de er kazand racakt r. Birden fazla elemanlar n çal flt iflyerlerinde; kasapl k okulundan mezun kasaplara sorumlu yöneticilik veya usta bafl görevi verilmek suretiyle de verimli bir çal flma ve üretim sa lanabilecektir. Çal flt ifl yerlerinin özelliklerine göre; veteriner hekim, g da mühendisi, diyetisyen ve benzeri amir durumundaki kiflilerin uygulamalar nda, onlar ald e itim nedeniyle en iyi anlayarak ve di er çal flanlara anlatabilecek, yegane kifli kasapl k okulunu bitirmifl elemanlar olacakt r. Avrupa Birli i ne kat l m sürecinde bir köprü durumundaki stanbul da kasapl k meslek okulunun aç lmas, bu yoldaki örnek ve pilot bölge uygulamalar n n gerçekleflmesini bir zaruret olarak görmekteyiz. E itimli kasaplar n yetifltirilmesinde ve onlar n e itim safhalar nda stanbul Kasaplar Odas olarak destek vermeye haz r oldu umuzu da belirtmek isteriz. ETB R Yönetim Kurulu Baflkan Önder Ünlüer: S o syal proj el er devam edec e k SMEM gençlerine meslek edindirme projemiz, bir sivil toplum kuruluflu olan ETB R ve Kasaplar Odas iflbirli inin ortaklafla yapt en iyi ifllerdendir. ETB R ve Kasaplar Odas burada SMEM gençlerine e itim vermekle kalm yor, ifl garantisi de sa l yoruz. Verdi imiz e itimlerden baflar yla mezun olan gençlerimiz firmalar m zda çal flma imkan kazanacaklar. Bu çok önemli. Gençlerimizi hem topluma kazand rm fl olaca z hem de bizler de erli meslektafllar k az a nm fl olac a z. Heps inin bir mesle i, bir alt n bilezi i olacak. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. ETB R Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Göçer: Gençler oldukça yetenekli M i lli E itim Bak a nl Kad köy Halk E itim Müd ü rl ü ü nün de takd i rle gözl e ml ed i i bu e itim çal flm as n n içer i- s i nde e i tm e n o l arak yer almak b en i m için sevinç kayn a olm u fltur. E it im e SMEM den kat lan ö r e nc il erin sekt ö- r üm üze, düz e yli ve vas fl elem a nl a r o l arak kaz a nd r lm fl olm as bu e it i m ç al flm as na ayr ca nit elik ve nic elik kaz a nd rm flt r. G e n çl erin pratik e it i ml er ini yapt k- l ar ifly e rl er ini ziy aret ett i im i zde yapt - m z tesp i tler bizl eri çok sev i nd i rd i. Ö r et il e nl eri azimle uyg ul am aya çal fl - y o rlar ve de çok dis i pl i nl iler. Dah a ö n e ml isi, staj yapt kl ar ifly e rl er inin sah i pl eri de onlardan çok memnun. 22 KASABIM

21 HABER K rm z et do ru tafl nmal K rm z et sektöründe so uk zincirin korunmas en önemli konu. Et ve et ürünlerinin do ru araç ve araç karoserilerinde kullan lmas gerekiyor. Bu sektörün önde gelen firmalar ndan Modern Karoseri nin Genel Müdürü Koray Kaya konuyla ilgili sorular - m z cevaplad. Modern Karoseri yi k saca tan tabilir misiniz? Modern Karoseri Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. fiti y l ndan bugüne 45 y ld r otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. Aç k ve kapal kasa, frigorifik kasa imalat n n yan s ra de iflik marka ve modellerdeki araçlar n de iflim ya da yeni tasar m ifllemlerini de baflar yla sürdürmektedir y l na kadar ortak olarak devam ettikten sonra tek bafl m - za daha kaliteli üretimle devam etmeye karar verdik. O tarihten bugüne; afla yukar 20 senedir babadan o ullara karoseri imalat na, frigofirik g da araçlar, sektörde ticaretle ilgili olarak kullan lan araçlar n kasas veya panelvan türü araç uygulamalar yapmaya devam ediyoruz. fl l e ri n i zden söz edebilir misiniz? Frigorifik kasalar, panelvan araçlar n iç tadilat, g da sektörüne yönelik raf sistemli çal flmalar, et firmalar na yönelik karkas et tafl y c sistemli araçlar vs. çal flmalar m z devam etmektedir. Karoseri imalat ve panelvan tadilatlar, kaporta, boya, polyester döküm, döfleme ve kesim-büküm ile elektrik bölümü bulunmaktad r. Ekibin de en az donan m kadar önemli oldu unun inanc ile çal flanlar n n e itimi, geliflimi için de yat r m yapmaktad r. Bilgi ve tecrübeye önem veren kat l mc yönetim politikas ile tak m duygusunu korumufl ve baflar - ya ulaflm flt r. Bu arada müflterilerimizin özel istekleri do rultusunda üretimler de yap yoruz. Müflterilerimizin her türlü iht i y a - c n a cevap veriyoruz. Büyük küçük ay rmadan bütün müflterilerimize cevap veriyoruz. fl yapt n z alanda g da sektörünün a rl nedir? 2000 senesinden sonra tekstil tamamen ifl yap lmaz hale geldi. nflaat grubu ve g da gittikçe önem kazand. G - da sektörü için frigofirik araçlar, kuru g - da tafl yanlar için özel araçlar yap yoruz. Ayr ca özel kasa uygulamalar hizmet alan m z içinde. Karoserinin g da sektöründeki önemi nedir? Karoseri de sa laml k ve hijyen çok önemli. Do ru malzeme kullanmak zorunday z. Baz firmalar, maliyeti düflürmek amaçl yanl fl malzemeler kullan - yorlar. lk etapta iyi görünün bu malzemeler çok k sa zamanda kalitesizli i göstermeye bafll yor. Tafl nan malzeme asit oran yüksek g da maddesi oldu u için, araç içinin sürekli y kanmas gerekli. Karoserinin alt bölümüne su g i t m e- mesi flartt r. Hareket halinde olan arac n bütün ek yerlerinde ve kenarlarda ç a t - lak meydana geliyor. Gitti i yerlerde çatlaklardan suyun flaseye kadar girmesine neden oluyor. Üstelik arac n içinde at k sulara uygun giderleri olmad için bakteriler h zla üremeye bafllar. Çok k sa süre içinde bu tip s k nt lar ortaya ç kar. Ucuz oldu- u için insanlar bu malzemeye yönelir. Araçta g da tafl n yorsa paslanmaz çelikten baflka malzeme kullan lmamal. Dan flmanl k hizmeti veriyor musun u z? Evet, çal flt m z firmalara ifllerine uygun araç sat n alabilmeleri noktas nda da yard mc oluyoruz. Üstelik sektördeki geçmiflimiz sayesinde çok daha uygun fiyatlara sat n alabiliyoruz araçlar. KASABIM 23

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı