YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU ORTAA KODU. n HAKAN ALMAN IN AZI DÝZÝSÝ SAFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Almanlar camilere koþtu Al man ya nýn 3 E kim Bir lik Bay ra mýn da Müs lü man lar, Ca mi ler de A çýk Ka pý Gü nü i le ka pý la rý - ný Al man dost la rý na aç tý. Ýl gi bü yük ol du, 10 bin ler ce Al man ca mi le re a kýn et ti. nha BE RÝ SA FA 7 DE BEDÝÜZZAMAN IN TALEBELERÝNDEN Be di üz za man Sa id Nur sî yi ilk de fa 1945 te E mir - dað da zi ya ret e den ve mem le ke ti Is par ta nýn Ýs lam - Ýslamköylü Hasan Ergünal vefat etti köy ün de yýl lar ca Ri sa le-i Nur hiz met le rin de bu lu - nan Ha cý Ha fýz Hasan Er gü nal (88), dün sa bah Hak - kýn rah me ti ne ka vuþ tu. Be di üz za man ýn ta le be le - rin den mer hum Ha fýz A li Er gün den ha fýz lýk der si de al mýþ o lan Er gü nal ýn na a þý, bu gün Ýs lam köy de Cu - ma na ma zý ný mü te a kip ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan a i le kab ris ta ný na def ne di le cek. IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 1 TL ni as ya.com.tr SALDIRI DÜNA BASININDA GENÝÞ ER ALDI SAÐDUULU VE TEDBÝRLÝ OLALIM AKÇAKALE DE 5 MASUM SÝVÝLÝN SURÝE DEN ATEÞLENEN TOP MERMÝSÝLE KATLÝ SONRASINDA BÝR KEZ DAHA TIRMANAN GERÝLÝM ENDÝÞELE ÝZLENÝOR ÝLETÝÞÝM KANALLARI AÇIK TUTULMALI u TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Su ri ye'den a teþ le nen top mer mi si nin Ak ça ka le'de 5 can al ma sý ü ze ri ne gün de me ge len Su ri ye tez ke re si i le il gi li o la rak ''Sað du yu lu ve ted bir li ol ma lý yýz yo ru mu ya par ken, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki mun, Tür ki ye'ye, o la yýn ar dýn dan ger gin li ðin art ma ma sý i çin Su ri ye i le i le ti þim ka nal la rý ný a çýk tut ma sý çað rý sýnda bulundu. GERÝLÝMÝ TIRMANDIRMAKTAN KAÇINILMALI utür ki ye'nin e ge men li ði ne kar þý bu tür ih lal le re hoþ gö rü gös te ri le me ye ce ði ni be lir ten AB Dýþ Po li ti ka ük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton tüm ta raf la ra i ti dal çað rý sý ya par ken, Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Tür ki ye'nin Su ri ye ey le mi ne ver di ði kar þý lý ðýn an la þý la bi le ce ði ni i fa de e de rek, "A ma ge ri li min týr man dý rýl ma sýn dan ka çý nýl ma lý" de di. nha BE RÝ SA FA 8 DE Tezkere kabul edildi utsk'nýn ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ve gö rev len di ril me si ko nu sun da hü kü me te 1 yýl sü rey le yet ki ve ril me si ni ön gö ren Baþ ba kan lýk Tez ke re si, TBMM Ge nel Ku ru lun da 129 red o yu na kar þý 320 e vet o yuy la ka bul e dil di. Ka bul oy la rý AKP ve MHP'den gel di. nha BE RÝ SA FA 8 DE Suriye ye elektrik vermeye devam ue ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, Tür ki ye den Su ri ye ye e lek trik ve ril me ye de vam e dil di ði ni be lir te rek, Biz Su ri ye hal kýy la de ðil, Su ri ye re ji mi nin yap tý ðý yan lýþ lar la il gi li yiz de di. n8 de VATANDAÞLAR: CAN GÜVENLÝÐÝMÝZ OK, BURAI TERK EDECEÐÝZ Akçakale diken üstünde u Þan lý ur fa nýn Ak ça ka le il çe sin de, önceki akþam Su ri ye ta ra fýn dan a tý lan ve 5 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan top mer mi si pat la ma sý nýn se bep ol du ðu yý ký mýn bo yu tu göz ler ö nü ne çýk tý. Ha ya tý ný kay be den va tan daþ la rýn ce na ze le ri ne a it par ça la rýn cad de ye ka dar sav rul du ðu gö rül dü. ubu a ra da, ba zý Ak ça ka le li ler il çe den ay rýl mak i çin ha zýr lýk ya pý yor lar. Pat la ma ya ya kýn dan þa hit o lan Mah mut Can i sim li va tan daþ, Ben ço cuk la rý kö ye gö tür düm. Bu ra lar da ar týk ya þan mý yor der ken, bir baþ ka va tan daþ da He pi miz ka ça ca ðýz. Bu ra da teh li ke de yiz i fa de le ri ni kul lan dý. n9 da 5 CAN GÝTTÝKTEN SONRA Ak ça ka le de e ni Ma hal le, Hu dut So kak ve Cey lan - pý nar Cad de le rin de i ka met e den va tan daþ lar dan ev le ri ni bo þalt ma la rý is ten di. Va tan daþ la ra ev le ri ni bo þal ta rak ya kýn la rý nýn ya ný na çýk ma la rý, ki ra ya çý ka cak o lan la ra dev le tin yar dým ya pa ca ðý, ve ri len teb lið ve te bel lüð bel - ge sin de i le til di. Ö te yan dan top mer mi si nin isabet ettiði evde ço cuk la rýy la birlikte vefat eden Gül ser Ö zer top - ra ða ve ril di. Ce na ze tö re ni ne 2. Or du Ko mu ta ný Org. Ga lip Men di de ka týl dý. nhaberý SAFA 9 DA FOTOÐRAF: AA AKP'LÝ AKDOÐAN: SURÝELÝLER DERSLERÝNÝ ALDILAR Gece boyunca Suriye yi vurduk uakp An ka ra Mil let ve ki li al çýn Ak do ðan, Ak ça ka le ye top mer mi si düþ me si nin ar dýn dan ya þa nan ge liþ me ler le il gi li o la rak, Cay dý rý cý o la cak þe kil de bü tün as ke rî he def ler ge ce bo yun ca top a tý þý i le vu rul du. Ders le ri ni al dý lar. Bun dan son ra ki sü reç kar þý ta ra fýn tav rý na bað lý de di. nha BE RÝ SA FA 8 DE RUSA ARACILIÐILA MESAJ GÖNDERDÝLER Þam: Kazaydý, tekrarlamayacak urusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Ýslamabad da yaptýðý açýklamada Þam yö ne ti mi nin Tür ki ye sý ný rýn da ya þa nan tra jik o la yýn ka za ol du ðu na da ir te mi nat ver di ði ni söy le di. Lav rov, Su ri ye yö ne ti mi i le Þam da ki bü yü kel çi li ði miz a ra cý lý ðý i le ir ti bat kur duk. On lar bi ze ve Bir leþ miþ Mil let ler Ö zel Tem sil ci si Bra hi mi ye olayýn tra jik bir ka za ol du ðu nu, ge le cek te tek rar lan ma sý ný ön le ye cek le ri ni söy le diler i fa de le ri ni kul lan dý.nha BE RÝ SA FA 7 DE KA MA KAM SON AN DA Ö LÜM DEN DÖN DÜ nhaberý SAFA 9 DA ESNAF KEPENK AÇMAKTA KARARSIZ nhaberý SAFA 9 DA ALKOLDE SPONSORLUK MASKESÝ u3 ISSN PKK ÜKSEKOVA DA ÝNE OKUL AKTI u9

2 2 LÂ HÝ KA Â E T Ey Âdemoðullarý! Her mescidde güzel ve temiz elbiselerinizi giyin. iyin, için, fakat israf etmeyin. Muhakkak ki O, müsrifleri sevmez. H AD Ý S Elbise giyerken ve abdestalýrken saðdan baþlayýn. A'raf Sûresi: 31 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 469 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýnsaniyet ve Ýslâmiyet barýþý iktiza eder Husumet ve adâvetin vakti bitti. Ýki harb-i umumî adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti. H u su met ve a dâ ve tin vak ti bit ti. Ý ki harb-i u mu mî a dâ ve tin ne ka dar fe na ve tah rip e di ci ve deh þet li zu lüm ol du ðu nu gös ter di. Ý çin de hiç bir fay da ol ma dý ðý te za hür et ti. Öy ley se, düþ man la rý mý zýn sey yi a tý te ca vüz ol ma mak þar týy la a dâ ve ti ni zi celb et me sin. Ce hen nem ve a zab-ý Ý lâ hî kâ fî dir on la ra... Ba zan in sa nýn gu ru ru ve ne fis pe rest li ði, þu ur suz o la rak, ehl-i i ma na kar þý hak sýz o la rak a dâ vet e der; ken di ni hak lý zan ne der. Hal bu ki, bu hu su met ve a dâ vet le, ehl-i i mâ na kar þý mu hab be te ve si le o lan i man, Ýs lâ mi yet ve cin si yet gi bi kuv vet li es ba bý is tih faf et mek tir, kýy met le ri ni ten zil et mek tir. DÜÞ MAN LI ÐIN E HEM MÝ ET SÝZ SE BEP LE RÝ NÝ, MU HAB BE TÝN DAÐ GÝ BÝ SE BEP LE RÝ NE TER CÝH DÝ VÂ NE LÝK TÝR A dâ ve tin e hem mi yet siz es bab la rý ný, mu hab be tin dað gi bi se bep le ri ne ter cih et mek gi bi bir di vâ ne lik tir. Ma dem mu hab bet a dâ ve te zýt týr; zi ya ve zul met gi bi ha ki kî iç ti ma e de mez ler. Han gi si nin es ba bý ga lip i se, o ha ki ka tiy le kalb de bu lu na cak; o nun zýd dý ha ki ka týy la ol ma ya cak. Me se lâ, mu hab bet ha ki ka tiy le bu lun sa, o va kit a dâ vet þef ka te, a cý ma ya in ký lâp e der. Ehl-i i ma na kar þý va zi yet bu dur. a hut a dâ vet ha ki ka tiy le kalb de bu lun sa, o va kit mu hab bet, mü ma þat ve ka rýþ ma mak, za hi ren dost ol mak su re ti ne dö ner. Bu i se te ca vüz et me yen ehl-i da lâ le te kar þý o la bi lir. E vet, mu hab be tin se bep le ri, i man, Ýs lâ mi yet, cin si yet ve in sa ni yet gi bi nu ra nî, kuv vet li zin cir ler ve mâ ne vî ka le ler dir. A dâ ve tin se bep le ri, ehl-i i ma na kar þý kü çük taþ lar gi bi bir ký sým hu su sî se bep ler dir. Öy ley se, bir Müs lü ma na ha ki kî a dâ vet e den, o dað gi bi mu hab bet es bab la rý ný is tih faf et mek hük mün de bü yük bir ha tâ dýr. Hut be-i Þa mi ye, 4. Ke li me, s *** Si ze, hem dün ya a za býn dan, hem â hi ret a za býn dan kur ta ra cak bir ha ki ka ti be yân et mek kal bi me ih tar e dil di. O da þu dur: Me se lâ bi ri si, bi ri nin kar de þi ni ve ya bir ak ra bâ sý ný öl dür müþ. Bir da ki ka in ti kam lez ze tiy le bir katl, mil yon lar da ki ka hem kal bî sý kýn tý, hem ha pis a za bý ný çek ti rir. Ve mak tü lün ak ra bâ sý da hi, in ti kam en di þe siy le ve kar þý sýn da düþ ma ný ný dü þün me siy le, ha ya tý nýn lez ze ti ni ve öm rü nün zev ki ni ka çý rýr; hem kor ku, hem hid det a za bý ný çe ki yor. Bu nun tek bir ça re si var: O da Kur ân ýn em ret ti ði ve hak ve ha ki kat ve mas la hat ve in sa ni yet ve Ýs lâ mi yet ik ti zâ ve teþ vik et tik le ri o lan, ba rýþ mak ve mu sâ lâ ha et mek tir. E vet, ha ki kat ve mas la hat sulh tur... Söz le ri, On Ü çün cü Söz, s. 138 Bu yýlki mevlid, iþtirak seviyesi, heyecaný, organizesi ile gelenler için yep yeni bir parýltý, yep yeni bir heyecan ve kuvvetli bir hizmet kývýlcýmý olurken; Türkiye de yaþayan herkese de gerçekten çok iyi ve müspet mesajlar verdi. Mübarekler ve kahramanlar diyarý Isparta da Bediüzzaman Mevlidi ne ja il.com ne ja te id nur si.de s rýn ma ne vî kah ra ma ný Hz. Be di üz za man, gö nül A sev da lý la rý ný, ken di i fa de siy le ta þýy la, top ra ðýy la mü ba rek o lan Is par ta da ge çen haf ta so nu yi ne bir a ra ya ge tir di. Ý man hiz me ti nin nu ruy la do lu bir as ra yak la þan mü ba rek ha yat gü ze ra ný nýn on se kiz se ne si ni ge çir di ði ve muh te þem e se ri Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn yüz de sek se ni ne ya ký ný ný te lif et ti ði mü ba rek bel de Is par ta day dýk Be di üz za man Mev li di i çin. Ge çen yýl A me ri ka da ol du ðum i çin iþ ti rak e de me di ðim, an cak in ter net ü ze rin den an be an ta kip et ti ðim Is par ta Mev li di ne bu se ne ka týl mak i çin gün le ri a de ta ip le çek tim di ye bi li rim. Bu yýl ki mev lid, ka tý lý mý, he ye ca ný, or ga ni ze si i le ge len ler i çin yep ye ni bir pa rýl tý, yep ye ni bir he ye can ve kuv vet li bir ký výl cým o lur ken; Tür ki ye de ya þa yan la ra da ger çek ten çok i yi ve müs pet bir me saj ver di ði ka na a ti mi bü tün sa mi mi ye tim le i fa de et mek is ti yo rum. Ý man hiz me ti nin ol du ðu her yer de mâ nen ha zýr ol du ðu na i nan dý ðý mýz bah ti yar Üs ta dý mýz Hz. Be di üz za man ýn bu ra da da a ra mýz da ol du ðu na þüp he miz yok tur. He le de me kân Is par ta o lun ca... Is par ta nýn a cip yan gý nýn da mu si bet ze de le rin e lem le ri ne ben cid den iþ ti rak e di yo rum. Çün kü mü te ad dit ve cih le ben Is par ta lý ol du ðum gi bi, o mü ba rek þe hir, ta þýy la, top ra ðýy la na za rým da çok e hem mi ye ti var; ve Nur la rýn Ca mi ü l-ez her i ve Med re se tü z-zeh ra sý nýn mer ke zi hük mün de dir 1 i fa de si ni kul la nan Üs ta dýn, kar deþ li ðin, ir ti ba týn, aþ kýn ve þev kin zir ve le re çýk tý ðý böy le ma ne vî bir at mos fer de a ra mýz da ol ma ma sý dü þü nü le mez. E ser le rin de en çok öv dü ðü ve ö nem ver di ði me kân la rýn ba þýn da ge len Is par ta; en çok medh et ti ði ta le be le ri o lan baþ ta Hüs rev ol mak ü ze re, Ri sa le-i Nur kah ra ma ný Ýs lâm köy lü Ab dul lah, Ýs lam köy lü Ha lil Ýb ra him, Ha fýz A li (r.h.), Ab dul lah Ça vuþ, Mü ba rek kah ra man Tâ hi rî, Ha fýz Ah med, Þam lý Ha fýz Tev fik, Rüþ tü nün (r.h.) va tan la rý dýr. Ri sa lei Nur hiz met le ri i çin bu ka dar ö nem li o lan Is par ta da ken di ne med yun-u þük ran o lan ta le be le ri ni ve dost la rý ný kar þý la ma ma sý ný, il gi len me me si ni dü þü ne mi yo rum. Zi ra Üs ta dýn di lin de ki Is par ta; Sar sýl ma yan kah ra man lar di ya rý dýr. Ýh lâs ve te sa nüd de nü mu ne-i mi sâl dir. A ta be yi, Nurs kar ye si hük mün de gör dü ðü çok fark lý bir di yar dýr. Her e vin kü çü cük bir med re se-i Nu ri ye hük mü ne geç ti ði yer dir. Her da im mü ba rek le re du â et ti ði me kâ nýn ta ken di si dir. Ri sa le-i Nur hiz me tiy le ci va rýn da bin ler ehl-i i ma na fev ka lâ de kuv vet-i i ma ni ye yi te min et ti ði mü ba rek bir di yar dýr. Med re se le rin de ki te sa nü dün, hem ken di si ni, hem Ri sa le-i Nur u, hem þa kirt le ri ni, hem bu mem le ke tin yü zü nü ak et ti ði mü ba rek bel de dir. Zýn dý ka ko mi te le ri nin; en mü him e sas, has, se bat kâr Nur ta le be le ri ni Ri sa le-i Nur dan so ðut mak, on la ra fü tur ver mek, a ley hi ne ge çir mek gi bi ka ran lýk plan la rý na, vaz ge çir me o yun la rý na, a cip ya lan la rý ve de si se le ri kul lan ma la rý na pi rim ver me yen ve fa kâr bir di yar dýr. Gül ve Nur fab ri ka sý kah ra man la rý o lan þa kirt le rin, çe lik ve de mir gi bi bir se bat ve sa da kat ve me ta net le bun la ra da yan dý ðý di ya rýn a dý dýr. Kon ya nýn mü ba rek â lim le ri nin; ma sum ve üm mî kah ra man la ra, Ri sa le-i Nur ta le be le ri ne ben ze ti lip ör nek ve ril di ði yer dir. Üs ta da, Da ha dün ya ca, va zi fe-i Nu ri ye ye bir en di þem kal ma dý. O mü ba rek ve kuv vet li el le re Ri sa le-i Nur u e ma net e dip ra hat-ý kalb i le kab ri me gi de bi li rim de dir ten ba ha dýr la rý ye tiþ ti ren mü ba rek bel de dir Is par ta! a zý la rýy la ve yaz dýk la rýy la mat ba a cý la rý da hay ret te bý ra kan ce fa kâr tul lâb-i Nur un Kur ân hiz me ti nin mer ke zi hâ li ne ge tir di ði me kâ nýn a dý dýr Is par ta! Fi lo zof la ra ve mu an nid le re kar þý ma sum lar ve üm mi le rin ma su ma ne ve ha li sa ne o lan ya zý la rýy la mey da na ge tir dik le ri mec mu a la rýn neþ ri nin ve teþ hi ri nin de vam et ti ði yer dir Is par ta! Ý nat la rý ký rýp in saf sýz la rý in sa fa ge ti ren kut lu bir me - kân dýr Is par ta! Ri sa le-i Nur un A na do lu da kök leþ ti ði ni, da ha hiç bir þe yin o nu ko pa ra ma ya ca ðý ný; en sâl-i â ti ye de de vam e dip gi de ce ði ni gös te ren mü ba rek ve ye gâ ne bel de dir Is par ta! Kalb-i Üs ta dý, par lak bir ay na, bir maz har, bir ma kes; li san-ý Üs ta dý â lî bir mü bel lið, bir mu al lim, bir mür þid; hâl-i Üs ta dý, te ces süm et miþ en gü zel bir ör nek, bir nü mu ne, bir mi sâl o la rak gö ren ve ta vâ if-i be þe rin (in san lý ðýn bü tün ta ba ka la rý nýn) ih ti yaç la rý ya zý lý yor, gös te ri li yor 2 di ye i na na rak bu kud sî dâ vâ ya can la rýy la, mal la rýy la, ev lât la rýy la ve her þe yiy le baþ ko yan la rýn di ya rý dýr Is par ta! 30 Ey lül Pa zar gü nü iþ te hep bun la rý ye ni den te ren nüm e dip ha týr la dýk. Bir de fa da ha ya þa dýk. Kim ler le mi? A na do lu nun her kö þe sin den ge len ço luk, ço cuk, ka dýn, er kek, yaþ lý, genç her ke sim den Kur ân nu ru nu ken di si ne dâ vâ e di nen bah ti yar lar züm re siy le... Al man ya lý lar, Av ru pa lý lar da mev cu di yet le riy le o ra day dý. A me ri ka da, A vus tral ya da, Af ri ka da ve tüm dün ya da bu da va nýn ka ra sev da lý la rý da du â la rýy la, se lâm la rýy la, mad dî ma ne vî kat ký ve des tek le riy le o ra day dý lar. Ar týk mil le tin ya nýn da dev let de o ra day dý. Çün kü ha ya tý bo yun ca; mil le te hiz met kâr o lan dev le ti sa vu nan ve o nu ta rif e den Hz. Be di üz za man ýn de dik le ri ni ar týk on lar da ya vaþ ya vaþ an la ma ya baþ la dý. Dün ye vî nok ta da a ra nan ça re ler tü ken di. A nar þi, te rör, kan, kin, i na dýn tek ça re si var dý: Kur ân me de ni ye ti nin ma ne vi yât ik li min den çý ka cak o lan mu hab bet, sev gi, kar deþ lik, a da let, hak, hu kuk ve ger çek ma na da in san lýk! Ýþ te bü tün bun la rý fi kir le riy le kalp le re nak þe den Hz. Be di üz za man ýn ta le be le ri, o nun nü mu ne o lan ha yat tar zýy la ve tat bi ka týy la yýl lar dan be ri bu mem le ket, bu mil let, Ýs lâm â le mi ve in san lýk i çin bu tür müs pet ic ra at la rý yap ma ya de vam et ti ler. Bu gay ret i çer sin de ol du lar. Bu tür tat bi kat - la rýn ge niþ le me si ve in san lý ða ba rýþ ve sü kû nun gel me si i çin gay ret le ri ne de vam e di yor lar. Ar týk; Be di üz za man ýn, ken di si ne zul me den giz li ko mi te le re hi ta ben; Hey bed baht lar! Ben si ze ne yap tým ve ne ya pý yo rum? Ý ma ný ný zýn kur tul ma sý na ve sa a det-i e be di ye ni ze hiz met e di yo rum! Ey din ve â hi re ti ni dün ya ya sa tan bed baht lar! a þa ma ný zý is ter se niz ba na i liþ me yi niz. Ý liþ se niz, in ti ka mým mu za af bir su ret te siz den a lý na ca ðý ný bi li niz, tit re yi niz! Ben rah met-i Ý lâ hî den ü mit e de rim ki, mev tim, ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek ve ö lü müm ba þý nýz da bom ba gi bi pat la yýp ba þý ný zý da ðý ta cak! Ce sa re ti niz var sa i li þi niz! a pa ca ðý nýz var sa gö re ce ði niz de var gi bi hi tap la rý nýn ye ri ni bul du ðu nu her kes gör me li dir. Ey baþ la ra cen net le rin uf kun dan i nen tâc! tes pi tiy le bu ül ke de gül ve gü lis tan ba ha rý nýn gel di ði ni de gö rü yor ve ya þý yo ruz el ham dü lil lâh. Hz. Bediüzzaman, gönül sevdalýlarýný, kendi ifadesiyle taþýyla, topraðýyla mübarek olan Isparta da geçen hafta sonu yine bir araya getirdi. Ta bi bu nok ta la ra gel mek ko lay ol ma dý. Çok çi le ler çe kil di. Zah met le re, ha ka ret le re kat la nýl dý. So nun da Hz. Be di üz za man ý se ven, o nun hiz met tar zý ný ta kip e den in san la rýn müs pet ha re ket ve ta mir me to du ve tat bi kat la rýy la bu tab lo ya u la þýl dý. Bu tab lo yu çok i yi o ku mak ve bu ger çe ðe gi den yo lun o ri ji na li o lan Ri sa le-i Nur Kül li ya týn da ki muh te þem fi kir le rin tah li li ni ya pa rak ge rek li ders le ri çý kar mak biz ler ka dar bu mem le ket te ya þa yan si ya sî le re, e ði tim ci le re, i lim a dam la rý na, sa na yi ci ye, em ni yet çi le re, as ker le re, ad li ye ci le re ve in san lý ðýn dert le riy le il gi le nen her ke se ve her ke si me ge rek li dir ve lâ zým dýr. Ýn þa al lah bun dan son ra sý i çin dik ka te a lý nýr. Di le ði miz ve te men ni miz bu dur. Bu yýl çok da ha gü zel bir or ga ni ze ya pa rak ge len mi sa fir le re her tür lü im kâ ný sað la yan Is par ta e ni As ya Tem sil ci li ði ve ce ma a ti ne, Sid re Kül tür Der ne ði baþ ka ný ve ü ye le ri ne, U lu Ca mi de ki der si i le Ga ze te miz yö ne tim ku ru lu ü ye si Sa mi Ce be ci ye, ca mi i çe re sin de ki hoþ gel di niz ko nuþ ma sý ve hi ta býy la çok gü zel me saj lar ve ren e mek li il müf tü müz ve der nek baþ ka ný ve ay ný za man da ya za rý mýz o lan Ha lil E li tok ho ca mý za, ca mi per so ne li ve mev lit han la ra, du â yý ya pan Is par ta il müf tü mü ze ve A na do lu nun her kö þe sin den ge lip bu coþ ku yu ya þa yan bü tün ka tý lým cý la ra gö nül do lu su mu hab bet, sev gi, du a ve hür met le ri mi su nu yo rum. Ýn san lý ða rah me ti ge tir me ye ve si le o la cak, kar deþ lik ve ba rý þa hiz met e de cek da ha ni ce mev lid ler de, kon fe rans lar da, se mi ner ler de, sem poz yum lar da, pa nel ler de mil let-dev let kay naþ ma sý ný ne ti ce ve re cek ve bü tün in san lý ða u fuk a ça cak fa a li yet ler de bu luþ mak di lek ve te men ni siy le... Dip not lar: 1- E mir dað Lâh. Es ki, Sh e ni, Mek. No E mir dað Lâh. Es ki, Sh. 60. e ni, Mek. No. 36

3 HA BER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO U RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel ö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: e ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Zilkade 1433 Ru mî: 22 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Alkolde sponsorluk maskesi EÞÝLA CEMÝETÝ, GENÇLERÝ ALKOL TUZAÐINA DÜÞÜRMEK ÝÇÝN SPONSORLUK MASKESÝ ARDINA GÝZLENEN ALKOL FÝRMALARINA DÝKKAT ÇEKEREK, MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN ALKOL FÝRMALARININ OKULLARA SPONSOR OLMASININ ENGELLENMESÝNÝ ÝSTEDÝ. TÜR KÝE e þi lay Ce mi ye ti, al kol fir ma la rý nýn o kul la ra spon sor ol ma sý nýn en gel len me si ni is te di. Ce mi yet Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý na a çýk mek tup baþ lý ðýy la yap tý ðý a çýk la ma da, ço cuk la rýn sað lýk lý ve spo ru ha ya tý nýn ö nem li bir par ça sý ha li ne ge tir miþ o la rak ye tiþ me si nin or tak he def ol du ðu nu, ço cuk la rýn o kul lar da spor fa a li yet le riy le il gi len me si nin her ke si çok mut lu et ti ði ni be lirt ti. An cak genç le rin, spor fa a li yet le riy le uð ra þýr ken far kýn da o la rak ya da ol ma ya rak e di ne cek le ri kö tü a lýþ kan lýk la rýn spo run ru hu na göl ge dü þü re ce ði ni ve genç le ri bu fa a li yet ler le ye tiþ ti ril mek is te nen hal den u zak laþ tý ra ca ðý ný vur gu la yan Bal cý, þöy le de vam et ti: Ço cuk la rý mý zý ve genç le ri mi zi u zak tut mak is te di ði miz bu a lýþ kan lýk la rýn ba þýn da da hiç þüp he siz al kol ba ðým lý lý ðý gel mek te dir. Ýn san lý ðýn en bü yük düþ man la rýn dan al ko le ve al kol ba ðým lý lý ðý na kar þý yü rü tü len mü ca de le ye rað men, al kol fir ma la rý ve te kel ler her ye ni gün zi hin le ri ve be den le ri e sir et mek i çin ye ni bir kam pan yay la ka mu o yu nun kar þý sý na çýk mak ta ve bu kam pan ya la rý yü rüt mek i çin de en ma sum yer ler o la rak gö rü le bi le cek e ði tim eþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Muharrem Balcý, alkol firmalarýnýn okullara sponsor olarak girmesine tepki gösterdi. yu va la rý ný da hi kul lan mak tan çe kin me mek te dir. Sa de ce ka zan cý ný ar týr ma nýn pe þin de o lan bu zih ni yet ler, al ko lü genç le re ve ço cuk la ra ma sum ve meþ ru gös ter mek i çin spon sor luk ba ha ne siy le o kul bah çe le ri ne ka dar gir mek te hiç bir sa kýn ca gör me dik le ri gi bi, bu nu yay gýn laþ týr - mak i çin o kul lar la, fe de ras yon lar la pro to kol ler dü zen le mek te ve ka mu o yu kar þý sýn da da spor ve spor cu dos tu mas ke siy le bir ma su mi yet al gý sý o luþ tur mak ta dýr lar. Ýn san lý ða kar þý suç iþ le yen le rin spo ru ve o kul la rý kul lan ma la rý na en gel ol mak e þi lay o la - rak bi zim ol du ðu ka dar Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn tüm bi rim le ri nin gö re vi dir di yen e þi lay Baþ ka ný Bal cý, þöy le de vam et ti: Spo run ve e ði ti min sað lýk la ya pý la bil me si, ba þa rý lý spor cu la rýn ye ti þe bil me si, tüm za rar lý a lýþ kan lýk lar dan u zak, bun la rýn e sa re ti ne mah kûm ol ma mýþ bir ge le cek le müm kün dür. Ba sý na yan sý yan ha ber le re gö re; geç ti ði miz gün ler de Ak sa ray da Meh met Ti mur Sar ra foð lu Ýl köð re tim O ku lu nda tüm bu kam pan ya la ra o kul la rýn a let e dil me si i le bir e ði tim ku ru muy la bað daþ ma yan çir kin gö rün tü le re þa hit o lun muþ tur. Bal cý, Tü tün Al kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun 7 O cak 2011 ta rih li ö net me li ði nin 24. mad de si ne i þa ret et ti ði a çýk la ma sýn da, þu gö rüþ le re yer ver di: Al kol lü iç ki ü re ti ci le ri nin bir son ra ki he de fi o lan Si irt M. A kif Er soy Ýl köð re tim O ku lu baþ ta ol mak ü ze re, di ðer tüm o kul lar da ve spor fe de ras yon la rýn da ben zer du rum la rýn ya þan ma sý nýn ö nü ne ge çil me si ve bu kam pan ya la ra o kul la rýn a let e dil me si nin en gel len me si i çin Ba kan lý ðý nýz ca ge re ken ön le min a lýn ma sý ný, Sa yýn Ba kan lý ðý nýz la ve tüm ka mu o yuy la pay la þý rýz. Ýs tan bul / a a urt kur a baþ vu ru lar 7 E kim de so na e ri yor nük SEK li sans, dok to ra, ön ka yýt ve ö zel ye te nek, di key ve ya ya tay ge çiþ ve as ke ri o kul lar dan sað lýk se be biy le e le nen öð ren ci le rin yurt, burs ve öð re nim kre di si baþ vu ru la rý 7 E kim e ka dar ya pý la bi le cek. urt kur dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, yurt dý þýn da ö zel ye te nek, di key ve ya ya tay ge çiþ, mas ter ve dok to ra sý na vý i le yük se köð re tim prog ram la rý na gi ren öð ren ci le rin burs ve öð re nim kre di si mü ra ca at la rý da ay ný gün me sai sa a ti bi ti min de so na e re cek. ük sek li sans, dok to ra, ön ka yýt ve ö zel ye te nek, di key ve ya ya tay ge çiþ ve as ke ri o kul lar dan sað lýk se be biy le e le nen öð ren ci le rin yurt, burs ve öð re nim kre di si baþ vu ru la rý da 7 E kim e ka dar ya pý la bi le cek.baþ vu ru lar ku ru mun ad re sin de ki in ter net say fa sýn dan ya pý la cak. An ka ra / a a Öð ret men ler yok sul lu ðun göl ge sin de n5 E KÝM Dün ya Öð ret men ler Gü nü do la yý sýy la ba sýn a çýk la ma sý ya pan De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Kü re sel leþ mey le bir lik te he men her ül ke de iz len me ye baþ la yan ne o-li be ral e ko no mik po li ti ka lar ne de niy le öð ret men le rin cid dî mad dî sý kýn tý lar çek ti ði ne ta nýk o lu yo ruz. Dün ya da ya þa nan sis te mik de ði þim, tek no lo jik, sos yal ve si ya sal ge liþ me le re bað lý o la rak öð ret men lik mes le ði nin ö nem ve i ti bar kay bý na uð ra dý ðý ný gö rü yo ruz. Ge liþ me miþ ve ge liþ mek te o lan ül ke ler ve Tür ki ye de de ol du ðu ü ze re he men her ül ke de öð ret men le ri miz 5 E kim Dün ya Öð ret men ler Gü nü nü yok sul lu ðun göl ge sin de kut la mak ta dýr de di. An ka ra / Recep Gören ir ti ni as ya.com.tr Türk çe ve A ta türk çü lük o ðun A ta türk çü lük pro pa gan da sý nýn ya pýl dý ðý ders ler den bi ri de Türk çe. Ý kin ci 4 ün, do la yý sýy la i mam ha tip or ta o kul la rý nýn bi rin ci sý ný fýn da o ku tu lan Türk çe ders ki ta bý bu nun meb zul ör nek le riy le do lu. Di ðer le ri gi bi genç li ðe hi ta be ve bü yük boy bir por tre i le baþ la yan ki tap ta ki 8 a na te ma dan 2. si ta ma men M. Ke mal e tah sis e dil miþ (s. 25). Bu ký sým da ki A ta türk çü dü þün ce sis te mi baþ lýk lý ya zý da M. Ke mal in e ði ti me ver di ði ö nem ve gös ter di ði ya kýn il gi de tay lý ca iþ le ni yor. Kýz ve er kek ço cuk la rý nýn bir lik te e þit o la rak öð re nim gör me le ri ni is te miþ tir. (...) a zý tah ta sý nýn ba þý na ge çe rek ye ni Türk harf le ri nin öð re til me sin de ça ba gös ter miþ, öð ret men kür sü le ri ne çý ka rak ders ver miþ tir cüm le le ri bu ya zý dan. Hemen ardýndan ko nu lan A ta türk ün öð ren ci le re mek tu bu baþ lýk lý þi ir den ba zý mýs ra lar: Hep ba kýþ la rým si zin üs tü nüz de, Ben, bü tün Türk le rin ba þöð ret me ni, Ta ný yýn i yi yi, doð ru yu, gü ze li. De de ni zin, ba ba ný zýn e lin den tu tup Ön ce ben öð ret tim A, B de me yi. Se ne ler ce on lar la o muz o mu za Hu dut boy la rýn da dö vüþ tüm. At tým düþ ma ný va ta ným dan, Hal ký mýn a ra sý na ka rýþ tým, Ýþ te þim di kar þý nýz da Her gün, her za man ba þý nýz da, Sev gi do lu göz le rim le si ze ba ký yo rum. Tür ki ye nin ýr mak la rý na sýl si ze a ký yor sa Ben de si ze öy le a ký yo rum. De va mýn da A ta türk ün ha ya tý bö lü mü var. Bu ra dan bir kaç cüm le: Ha ya týn da as ke rî o kul la rýn bü yük ö ne mi var dýr. Fi kir, as ker lik ve si ya sî ha ya tý nýn te mel le ri bu o kul lar da þe kil len me ye baþ lar. (...) Ma nas týr As ke rî Li se si, fi kir le ri ni ge liþ tir me si ne el ve riþ li bir or tam ol muþ tur. Da ha son ra o ku duk la rýn dan ve gör dük le rin den ye ni fi kir ler e di nir. Bu bi ri kim ler le i le ri de A ta türk çü dü þün ce sis te mi de di ði miz bir dü þün ce sis te mi ni o luþ tu ra cak týr. Pe þin den Böy le is ti yor du A ta türk þi i ri.. Türk çe i çin ay rý bir ça lýþ ma ki ta bý da var. Bu ki tap ta, di ðe rin de an la tý lan ko nu lar la il gi li çe þit li so ru lar ve fark lý for mat ta ö dev ler mev cut Bun lar dan ba zý ör nek ler ak ta ra lým: l A ta türk Haf ta sýn da ya pý la cak et kin lik le re (A ta türk ü An ma Ge ce si, A ta türk Þi ir le ri ve Þar ký la rý Din le ti si, Pi yes vb) ka týl ma la rý i çin ve li le re gön de ri le cek bir da ve ti ye ör ne ði ya zý nýz. l A þa ðý ya, A ta türk ün ö zel lik le ri ni an la ta ca ðý nýz bir ak ros tiþ ça lýþ ma sý ya pý nýz. Þi i rin et ra fý ný bay rak ve A ta türk re sim le riy le süs le yi niz. l A raþ týr ma so nun da öð ren di ði niz A ta türk il ke ve in ký lâp la rý ný mad de le ye rek ya zý nýz. Ve her i ki ki tap ta da, o nu ço cuk ken tar la da kar ga la rý u zak tut mak i çin di kil miþ kor ku luk la bir lik te gös te ren tem si lî re sim da hil, M. Ke mal in fark lý yer, ko num ve za man lar da çe kil miþ bol mik tar da fo toð raf la rý yer a lý yor. Har bi ye yi bi tir di ðin de, Ça nak ka le de, Bi rin ci Mec lis te, ü ni ver si te genç le ri ve el sa nat la rýy la meþ gul kýz lar a ra sýn da, bir köylü ka dýn la ko nu þur ken, ya ban cý dev let a dam la rýy la, ü ni for ma lý, si vil, kal pak lý... Bun la rýn Türk çey le il gi si ne? di yor sa nýz... Su a li ni zi, ta rih ve 112 sa yý lý ka ra rýy la bu ki ta býn öð re tim yý lýn dan i ti ba ren 5 (beþ) yýl sü re i le ders ki ta bý o la rak ka bul e dil di ði ni bildiren Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ kan lý ðý na so run. Zi ra ki ta býn ka pa ðý ný a çýn ca kar þý ný za çý kan ilk say fa da, Ýl köð re tim Türk çe 5 Ders Ki ta bý baþ lý ðý ve ya zar im za sý nýn al týn da öy le ya zý yor. So run; ba ka lým ce vap a la bi le cek mi si niz? «««Sý ný rýn ö te ya nýn da ki þid det li ça týþ ma lar gün ler dir sü rer ken o kul la rý ka pat ma dý þýn da hiç bir ted bir a lýn ma yan Ak ça ka le de kor ku lan ol du ve Su ri ye de ki fit ne a te þi ne bi zi da ha faz la bu laþ tý ra cak ye ni a dým lar gün dem de. Te yak kuz, tem kin, ba si ret, hik met, i ti dal ih ti ya cý nýn zir ve ye çýk tý ðý bir sü reç te yiz. Al lah he pi mi zin yar dým cý sý ol sun.

4 4 5 EKÝM 2012 CUMA KÜLTÜR SANAT Çok baþ la rýn kon du ðu bir yol ap týk la rý mýz, ko nuþ tuk la rý mýz, et tik le ri miz ve ek tik le ri miz Rab bi miz in tak dir ve kud re ti ne i - þa ret e der ler. Ý ra de ve me þî et i ki ki ta býn yap - rak la rý gi bi bi ze; dün ya ah vâ li ve fi il le ri mi zi, a hi ret ah vâ li ve hal le ri mi zi an la týr ve dü þü nen, te fek kür ve te zek kür le tes bih te bu lu nan la rý his set ti rir. Biz ler ne ol dum de li si ol ma dan, Kur ân ýn ik li - min de ne o la ca ðým? a kýl lý sý o la bil me li yiz. Deb - ba ðýn e lin de ki de ri gi bi ne fis ve þey ta ný mý zý yer - den ye re vu ra bil me li yiz... Ki baþ ka la rý nýn i yi hâl - le ri ne ve i yi hâ le çev ri le bi le cek hal le ri ne mut ta lî o lup yar dým la rý na ko þa bi le lim. Ah lâk biz de, ken di miz de o la bil me li. Gayr-ý ah lâ kî bir ah lâk an la yý þý an cak o za man ký ya sa ge le bi lir ve bi zim ah lâ ký mý zýn mü kem me li ye ti yo lun da bi ze kat - ký da bu lu na bi lir. Ha ya tý mýz da her han gi bir ah lâk ka - i de si ni haz me de rek yi ne ha ya tý mý zýn i çin de gös te re - bi li yor sak, iþ te bi zim mi henk nok ta mýz. Bu nu in þa al - lah di ðer le ri de ta kip e de bi lir. Mü kem me li bir ke re ya ka la ma der di o lan, da i mî dert le rin sa hi bi o lur. Der di miz, da i mî ça lýþ ma lar da fi il le ri mi zin mü kem me li ye ti ni he def le mek o la bil me - li dir. Baþ ka la rý na þef kat ve mer ha met e de bi le cek mer te be le re ge le bi len ler, dert le ri a þi kâr ol ma dan an - cak ken di le ri ne mer ha met ve þef kat e de rek mü kem - mel lik yo lun da a dým lar a ta bi lir ler. E go ist, hod bin ve ho den diþ ruh lar ken di le ri nin dý - þýn da ki â le min ya þa dý ðý ný, ha yat tar ol du ðu nu his se - de bi lir se; on lar da a kýl, fi kir yo lun da yak la þa bil mek a - dý na ah lâ kî mer te be ler de bir yol ka te de bi lir ler. On lar da biz de yip nah nü ka za ný nda ken di le ri ne bir de - ðil bin bir na sip bu la bi lir ler. Þöh ret ve þan i le kim se ye te kâ mül mer te be si rast gel mez. An cak ken di ni be ðen miþ ca hil ler þa - nýn þöh re tin e si ri o lur lar ve hem ken di le ri ni hem de baþ ka la rý ný gü nah ve da lâ let yo lun da mahv-ý pe ri þan e der ler. Al lah i çin mü kem me li ye tin yo - lu na dü þen ler câh i çin hem dün ya la rý ný, hem a - hi ret le ri ni teh li ke ye at maz lar. Sü rek li o lan, de vam lý o lan o ku ma lar ve soh bet ler mü kem mel lik yo lun da ta þý de len su dam la la rýn dan da ha te sir li ve da ha et ki li dir. Baþ koy du ðu muz bir i - man-kur ân yo lu nu i yi bi lir sek, çok baþ la rýn bir yo la kon du ðu nu gö rür ve baþ ka la rý na da mut ma in o la cak bir þe kil de gös te re bi li riz. Rah man-ý Ra him in der gâ hýn da gü zel ler gü ze li Re su lul lah ýn (asm) yo lun da o la bil mek ni met, di - lek ve du â sýy la... FO TOÐ RAF: CÝHAN Edebiyatýmýzda Ce nab-ý Al lah anlatýlacak AÐ MUR DER GÝ SÝ TA RA FIN DAN BU IL Ý KÝN CÝ SÝ DÜ ZEN LE NEN Ý KÝN CÝ ÝS LÂ MÎ TÜRK E DE BÝ A TI SEM POZ U MU NUN BU ILKÝ TE MA SI E DE BÝ A TI MIZ DA CE NAB-I AL LAH O LA CAK. Sem poz yum ko or di na tö rü Dr. Ah met Gök çe, se ne ye ya pý la cak bir son ra - ki sem poz yum da i se Pey gam be ri miz te ma sý nýn iþ le ne ce ði ni kay det ti. AÐMUR Der gi si ta ra fýn dan bu yýl i kin - ci si dü zen le nen E de bi ya tý mýz da Ce nabý Al lah ko nu lu Ý kin ci Ýs lâmî Türk E de bi - ya tý Sem poz yu mu bu gün ve ya rýn Ýs - tan bul da ya pý la cak. Üs kü dar Genç lik Mer ke zi nde dü zen le ne cek sem poz - yum da E de bi ya tý mýz da Ce nab-ý Al lah te ma sý iþ le ne cek. Ý ki gün de vam e de cek sem poz yum da 28 ay rý teb lið ay rý ay rý o - tu rum lar da su nu la cak. Bu gün baþ la ya - cak sem poz yu mun üç o tu rum ger çek - leþ ti ri le cek. Beþ ay rý o tu ru mun ya pý la ca - ðý sem poz yum da ya rýn i se Tür ki ye nin ya ný sý ra Öz be kis tan, Kýr gý zis tan, A zer - bay can, Türk me nis tan ve Ka za kis - tan dan de ði þik teb lið ler su nu la cak. Sem poz yum ön ce sin de düz le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan sem poz yum ko - Sa ray bos na nýn ha fý za sý es ki gü zel li ði ne ka vu þu yor BOSNA sa va þý sý ra sýn da Sýrp lar ta ra fýn dan ya ký lan baþ kent Sa ray bos na da ki Vi yeç nit sa kü - tüp ha ne si nin dýþ cep he sin de ki res to ras yon ça lýþ ma la rý ta mam lan dý. Dýþ cep he sin de ki ça lýþ - ma la rýn ta mam lan ma sýy la es ki gö rü nü mü ne ka vu þan ta ri hi kü tüp ha ne nin ö nün de tö ren dü - zen len di. Tö re ne, Sa ray bos na Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A li ya Beh men, çok sa yý da ya - ban cý ül ke tem sil ci si i le Sa ray bos na lý lar ka týl dý. Tö ren de, Pan to ni ma ko ro su kon ser ve rir - ken, sa vaþ yýl la rýn da ya kýl dý ðý dö nem de kü tüp ha ne yi kur tar ma ya ça lý þan it fa i ye e kip le ri ni sem bo li ze e den i ki it fa i ye a ra cý da tem si li o la rak Vi yeç nit sa nýn ö nün den geç ti. Sa ray bos na Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A li ya Beh men, Sa ray bos na nýn gü ze li, bil ge ve ta rih ha zi ne si o la rak ni te len dir di ði kü tüp ha ne nin 1992 yýl lýn da i çe ri sin de ki e ser le rin yak la þýk yüz de 70 iy le ya kýl dý ðý ný ha týr lat tý. Sa ray bos na / a a Vi yeç nit sa Kü tüp ha ne si nin dýþ cep he sin de ki res to ras yon ça lýþ ma la rý tamamlanmasýyla, tarihî kütüphane eski görümüne kavuþtu. Kütüphane 1992 yýlýnda içindeki eserlerle birlikte yakýlmýþtý. or di na tö rü Dr. Ah met Gök çe, ge çen yýl ko nu sý nýr la ma sý ya pýl ma dan ger çek leþ - ti ri len sem poz yu mun bu yýl ki e ta býn da E de bi ya tý mýz da Ce nab-ý Al lah te ma sý - nýn ko nu e din di ði ni kay det ti. Sem poz - yu mun gi de rek da ha da u lus lar a ra sý kap sam lý bir bu luþ ma ya dö nüþ tü ðü ne dik kat çe ken Gök çe, se ne ye ya pý la cak bir son ra ki sem poz yum da i se Pey gam - be ri miz te ma sý nýn iþ le ne ce ði ni kay det ti. Gök çe, Bu sem poz yum, e de bi ya tý mý - zýn ilk ya zý lý e ser le rin den bu gü nün e de - bi ya tý na ka dar e li miz de ki der li top lu mal ze me nin muh te va sýn da Ce nab-ý Al - lah ýn ne den li iþ len di ði ni, Ce nab-ý Hak - ka ne ka dar yer ve ril di ði ni or ta ya koy - ma yý mak sat e di nen bir sem poz yum o - la cak de di. Ýs tan bul / ci han Türk-Al man dost lu ðu fo toð raf ser gi sin de TÜRKÝE i le Al man ya a ra sýn da 30 E kim 1961 ta ri hin de im za la nan Tür ki ye-al man ya Ýþ gü cü An laþ ma sý yla Tür ki ye den Al man ya ya gö çün 50. yý lý kut la ma la rý çer çe ve sin de ger çek leþ ti ri - len Ýn san lar ve Hi kâ ye le ri Fo toð raf Ser gi si AN - KA mall A lýþ ve riþ Mer ke zi nde a çýl dý. Ser gi nin a na kon sep ti i ki ül ke de ki 50 fark lý yer den 50 yü zü yol hi kâ ye le riy le res me dil me si. Ser gi nin a - çý lý þý na ka tý lan An ka ra da ki Al man ya Bü yü kel - çi si E ber hard Pohl, Türk-Al man i liþ ki le ri ni eþ - siz ha le ge ti ren ve i ki ül ke yi çok fark lý bi çim de bir bi ri ne bað la yan, Al man ya ve Tür ki ye de ki in san lar dýr ve Ýn san lar ve Hi kâ ye le ri ad lý fo - toð raf ser gi si nin mer ke zin de bu in san lar bu lu - nu yor lar de di. An ka ra / ci han Er zu rum da ki Ba lýk lý Göl ün tu riz me ka zan dý rýl ma sý a ma cýy la, böl ge de çev re dü zen le me si ya pýl dý. Er zu rum da Ba lýk lý Göl tu riz me ka zan dý rý la cak ERZURUM Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ah met Kü - çük ler, kent te kut sal ol du ðu na i na ný lan Ba lýk lý Göl ün tu riz me ka zan dý rý la ca ðý ný be lir te rek, Tür ki - ye nin çe þit li böl ge le rin den Sö ðüt lü ye ge le rek, gö lü zi ya ret e den ler var. Biz de Ba lýk lý Göl ü tu riz me ka - zan dýr mak a ma cýy la yaz se zo nun da böl ge de çev re dü zen le me si yap týk de di. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - ka ný Kü çük ler, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, A zi zi ye il - çe si ne bað lý Sö ðüt lü ma hal le sin de bu lu nan ve i çe ri - sin de ki ba lýk lar la bir lik te kut sal ol du ðu na i na ný lan Ba lýk lý Göl de yaz se zo nu bo yun ca çev re dü zen le me - si yap týk la rý ný i fa de et ti. Böl ge yi hem tu riz me ka zan - dýr ma yý hem de Er zu rum i çin ye ni bir me si re a la ný o luþ tur ma yý a maç la dýk la rý ný be lir ten Kü çük ler, kent - te ki Ba lýk lý Göl ün, Þan lý ur fa da ki ba lýk lý göl gi bi kut - sal ol du ðu na i na nýl dý ðý ný a ným sat tý. Er zu rum / a a 24 ya yý ne vi ve ya zar lar An tal ya Ki tap Fu a rýn da o la cak ULUSLARARASI An tal ya Kon ya al tý Ki tap Fu a rý, ka pý la rý ný bu gün a çý yor. Kon ya al tý Be - le di ye Baþ ka ný Mu hit tin Bö cek, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, fu a rýn il ki ni O ku mak La zým slo ga nýy la dü zen le dik le ri ni ve ilk yýl - dan i ti ba ren or ga ni zas yo nun u lus la ra ra sý bir ya pý ya ka vuþ ma sý ný he def le dik le ri ni bil dir di. Fu a rýn ilk yý lýn da bin 500 met re ka re lik ka pa lý a lan da dü zen len di ði ni ve 22 bin o ku run fu - a rý zi ya ret et ti ði ni, ge çen yýl i se bu ra ka - mýn 93 bin ki þi ye yük sel di ði ni kay de den Bö cek, bu yýl 4 bin 650 met re ka re lik ka pa lý a lan da 150 bin o ku ru a ðýr la ma yý he def le - dik le ri ni i fa de et ti. Bö cek, bu yýl ki fu a ra 22 ül ke den ka tý lým ger çek le þe ce ði ni ve 24 ya - yý ne vi nin stan dý nýn yer a la ca ðý ný be lir te rek, fu ar kap sa mýn da pa nel ve im za gün le ri de dü zen le ne ce ði ni vur gu la dý. An tal ya / a a B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Hz. Mu ham med'in gö ðe yük sel me si. - Al týn, gü müþ, mü cev her vb. de ðer li eþ ya yý ðý ný, bü yük ser vet. 2. A me ri kan ar mu du. - Bir direnç birimi. 3. Bir ye ri, bir ve ya da ha çok bö lü me a yý ran cam böl me, cam lýk. - Ço ðun luk la park lar da ve bah çe ler de o tu ru la cak sý ra. 4. Üz - me, sý kýn tý ver me. - Es ki Türk ge le nek, gö re nek, tö re ve ha ya tý na uy gun. 5. Har man sa vur mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi min de, tah ta dan ta rým a ra cý. 6. Karýþýk renkli. - Dün ya ca ün lü bir son dö nem mi ma rý mýz. 7. Bir dev le tin yö ne tim bi çi mi ni be lir ten, ya sa ma, yü rüt me, yar gý la ma güç le ri - nin na sýl kul la ný la ca ðý ný gös te ren, yurt taþ la rýn ka mu hak la rý ný bil di ren te mel ya sa. - ükseklik, büyüklük. 8. Ka ra ku cak ve yað lý gü reþ te peh li van la rýn ay rýl dýk la rý beþ de re ce - den bi ri. - Sod yum e le men ti nin sim ge si. - Ce sur, a týl gan. 9. Sý la' nýn ses siz le ri. - Na zi po - lis ör gü tü. - Hin dis tan 'da kü çük hü küm dar. 10. Mer mi ler de, a teþ li si lâh lar da çap. - E kin yý - ðýn la rý ný yað mur dan ko ru mak i çin yý ðý nýn üst ta - ra fý na ya pý lan hi lâl þek lin de ki cet vel. Bi li m, barýþa katký sunabilir BARIÞ Ý çin Bi lim Baþ ka ný Um - ber to Ve ro ne si, bi li min, ba rýþ kav ra mý ný dün ya ya yay mak i çin kul la ný la bi le cek bir a raç ol du ðu - nu be lir te rek, Bi lim bir leþ ti ri ci - dir. Bi lim, dün ya ba rý þý na ö nem li kat ký da bu lu na bi le cek ö nem li bir un sur dur. Bi lim ö nem li dir, çün kü bir çok þe yi keþ fet me mi - ze yol a çý yor de di. Ý tal yan Um - ber to Ve ro ne si Vak fý ta ra fýn dan 2009 yý lýn da ha ya ta ge çi ri len Ba rýþ Ý çin Bi lim U lus la ra ra sý Kon fe ran sý, vak fýn Tür ki ye tem sil ci si Di da Kay maz ýn gi ri þi mi ve baþ ka ný ol du ðu Kan - ser siz a þam Der ne ði nin iþ bir li ðiy le Ha liç Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde baþ la dý. Ba rýþ Ý Um ber to Ve ro ne si çin Bi lim Baþ ka ný Ve ro ne si, kon fe ran sýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu fa a li ye ti, 3 yýl ön ce Mi la no da baþ lat týk la rý - ný, a maç la rý nýn u lus la ra ra sý bir ha re ke ti baþ lat mak ol du - ðu nu söy le di. Bi li min ev ren - sel bir di le sa hip ol du ðu nu i - fa de e den Ve ro ne si, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu, sý nýr la rý ol ma yan bir dil. Si ya si, et nik, din sel sý nýr la rý ol ma yan bir leþ ti ri ci bir un sur dur. Bi lim, ba - rýþ kav ra mý ný dün ya ya yay mak i çin kul la ný la - bi le cek bir a raç týr. Bi lim, ger çek ten dün ya ba rý þý na ö nem li kat ký da bu lu na bi le cek ö nem - li bir un sur. Ýs tan bul / a a U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Baþ tan ge çen il ginç o lay ve ya o lay lar zin ci ri, se rü ven. - Bazý man tar la ra öz gü ü re me or ga ný. 2. Kar þý lýk o la rak ve ri len þey, be del. - An ka ra'da bir eð len ce mer ke zi. 3. Hint - le rin bir kut sal des ta ný. 4. Ma ket ke li me sin de or ta. - Ý nat çý, hýr çýn, huy suz. 5. Ýlk Türk de niz ci si. - Su ba yýn ký sa sý. 6. Muð la'da bir il çe. 7. Er kek sý ðýr. - A kýt ma, mey let tir me. 8. Av ru pa da bir neh rin a dý. 9. Ün lü si ne ma sa nat çý sý Me li ke'nin so ya dý. - Ý ki þe yi bir bi rin den a yý ran u zak lýk. 10. Ba yýn dýr lýk. - Sa pý ký sa, kü çük o dun bal ta sý. 11. An ka ke li me sin de ses siz - ler. - Ço rum'un bir il çe si. 12. Ki lo am - pe rin ký sa sý. - Bah - çý van lýk ta top ra ðýn ta þý ný a yýk la mak i - çin kul la ný lan a raç, týr mýk U lus la ra ra sý Kül tür Fes ti va line katýlan ülkeler, ken di kül tür le ri ne öz gü en lez zet li ye mek le ri sundular. Çin de ki kül tür fes ti va li ne Türk kah ve si dam ga vur du ÇÝN ÝN baþ ken ti Pe kin de dü zen le nen U lus la ra - ra sý Kül tür Fes ti va li renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Türk öð ren ci le rin dü zen le dik le ri stant ve ik ram et tik le ri Türk kah ve si bü yük be ðe ni ka zan dý. Çin Halk Ü ni ver si te si nin (Ren min Da xu e) dü zen le di ði fes ti va le 20 den faz la ül - ke den bi ne ya kýn öð ren ci ka týl dý. Fes ti va le ka tý lan ül ke ler, ge le nek sel halk o yun la rý gös - te ri si ve ken di kül tür le ri ne öz gü en lez zet li ye mek le ri ni sun du. Pe kin / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI T A L A M U S S A D Ý A V A N E I R A MA K K A L A F A T K A L E A R E T O T A M A Z E L U T K U E M E A Ý A N E F M A L N D M T A A E ME TR Ý S N A D Ý M A R T E M Ý S L A L E T E S A L A M M E K

5 Ha set, çe ke me mez lik, kýs kanç lýk an la mý na ge lir. Baþ ka la rý nýn mal, mülk, gü zel lik, ba þa rý, ka bi li yet ve üs tün lük le ri ni i çi ne sin di re re mek tir. Gö rül dü ðü gi bi ha set da ha çok dün ye vî ve mad dî iþ ler de ken di ni gös te rir. Ha se din bu lun du ðu yer de ri ya, re ka bet, ben - cil lik gi bi süf lî duy gu lar da var dýr. Bun lar ha se - de kuv vet ve ren duy gu lar dýr. Kýs kanç lýk ve ha se din se be bi, bir tek þe ye bir çok e lin u zan ma sý, bir ma ka ma çok göz le - rin di kil me si, bir ek me ði bir çok mi de le rin is - te me si dir. Bu duy guy la ha re ket e den kim se ler ön ce bir bi ri ne sý kýn tý ver me ye baþ lar, son ra mü nâ ka þa ya, da ha son ra da mü sa ba ka ya gi - rer ler. Der ken kýs kanç lýk baþ gös te rir. Müs lü man, ra ki bin de o lan gü zel lik, kuv vet, mev ki ve ser ve tin fâ nî, ge çi ci; fay da sý az, zah - me ti çok ol du ðu nu dü þü nür ve bu duy gu su nu baþ ka yö ne çe vir me ye ve o nu is tih dam et me - ye ça lý þýr. Çün kü, ha set, ev ve lâ ha set e de ni yer bi ti rir. Ha set e di le ne i se, çok az za rar ve rir ve - ya hiç ver mez. Ka de re î mân e den kim se, î ma ný nýn kuv ve ti öl - çü sün de ha set ten kur tu lur. Çün kü, Her þe yi tak - dir e den Al lah týr der, ra hat lar. Ha set e den, ka de - re giz li bir i ti raz et ti ði nin far kýn da bi le de ðil dir. Ha set e den a dam, e ðer bu duy gu su nu gem - len dir mez ve ya yön len dir mez se, ken di ken di si - ni yi yip bi tir mek le kal maz, ni ce taþ kýn lýk la ra, yan lýþ lýk la ra da gi re bi lir. Ha se din bu ve bu na ben zer za rar la rý se be biy - le dir ki, Fe lâk Sû re si nde ha set çi ler den sa kýn ma du â sý öð re ti lir: De ki: Sý ðý ný rým sa ba hýn Rab bi ne... Ha set et ti - ðin de ha set çi nin þer rin den. (Fe lâk Sû re si, 1, 5.) Ha set öy le si ne deh þet li bir has ta lýk týr ki, za ra rý ha sed e di len den çok ha sed e de ne dir. Bu duy gu ha set çi nin gö zü nü kör, fe râ se ti ni ip tal e der. Al - lah (cc) þöy le bu yu rur: ok sa Al lah in san la ra lü - tûf ve ih sâ nýy la ba ðýþ ta bu lun du da, pey gam ber li - ði ve ki ta bý ken di le rin den baþ ka sý na ver di di ye on la ra ha set mi e di yor lar? (Ni sâ Sû re si: 54.) Ýn san, ha set et ti ði þe yin â ký be ti ni dü þü nüp ha set ten ka çýn ma ya ça lýþ ma lý. Ra ki bin de ki gü - zel lik, mal-mülk, ser vet ve ma ka mýn hep si nin ge çi ci ol du ðu nu; zah me ti nin çok, ra ha tý nýn az ol du ðu nu gör me li ve i çin de ki kýs kanç lýk duy - gu su nu gem le me ye ça lý þa rak hay ra ka na li ze et me li, gýb ta ya dö nüþ tür me li. Ar týk kýs kan - mak þöy le dur sun, du â et me ye baþ la ma lý. Der - ken kar þý lýk lý sev gi ve hür me tin çe kir dek le ri de böy le ce a týl mýþ o la cak týr. MAKALE 5 TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ba sýn ve Van e ni Van ga ze te si nin ha ya ta ge çi þi nin se - ne-i dev ri ye sin de Ba sýn ve Van baþ lýk lý bir kon fe rans ver mek ü ze re, bü tün bü - rok ra si nin ve si ya set dün ya sý nýn iþ ti rak et ti ði da vet te yiz. Kon fe ran sý mý zýn ö ze tin de de dik ki: Ba sýn hal kýn gö zü dür, ku la ðý dýr ve di li dir. Ba sýn, dün ya nýn ve ül ke mi zin 4. bü yük gü cü ve kuv ve ti dir. Ba sýn fi kir hür ri ye ti nin ký lýn cý - dýr. Ba sýn, hür vic dan la rýn din me yen sa da sý - dýr. As lýn da Asr Su re si nde ki hak ký tav si ye ke li me si nin bir te cel lî si dir. Tür ki ye de ya zý lý ve gör sel ba sýn o la rak; a det gün lük, haf - ta lýk ve ay lýk çý kan ga ze te, der gi ve bül ten ler var dýr. Dün ya ül ke le ri ne ký yas la her ne den se Tür ki ye o ku ma da çok ge ri ler de dir. Ga ze te o - ku ma yý a zal tan se bep le rin ba þýn da, TV ve rad yo lar gel mek te dir. Tür ki ye de 270 TV ve bin (1000) kü sûr rad yo var dýr. Çi vi si çý kan Van i çin, ev ve lâ tak dir-i Ý lâ hî di yo ruz. e is ve hüz nün bir i lâ cý ol ma sý nok - ta sýn da, geç mi þi ka de re ve re bi li riz. Man za ra ha zin. Bi rin ci si mad dî. Ý kin ci si mâ ne vî. Bün - ye le ri miz de ruh, kalp ve a kýl bü yük ya ra lar al mýþ ve bu ya ra lar de vam et mek te dir. Çý kýþ yo lu o la rak Kur ân-ý Ha kim in Si zin za hi ren þer gör dük le ri ni zin al týn da gü zel lik ler var - dýr 1 hük mü nü na zar-ý dik ka te al ma lý. E fen - di miz (asm) bu yu ru yor: Ka de re i man e den, ke der den e min o lur (kur tu lur). 2 Hz. Be di üz - za man da Mek tu bat ýn da Ka der hük me din - ce ih ti yar-ý be þer su sar der. Hz. Mev lâ nâ i se Dün dün de kal dý can ca ðý zým, bu gün ye ni þey ler söy le mek lâ zým di yor. Tür ki ye nin bü tün dep rem le rin de Mi mar Si nan mer hu mun yap tý ðý ca mi ve kül li ye ler yý - kýl mý yor. 445 yýl ön ce ha ya ta ge çen Hüs rev Pa þa Ca mi ve Kül li ye si de yý kýl mý yor, ta mi rat - lar yý ký lý yor. Ne den yý kýl mý yor? Sü ley ma ni ye ve Mi mar Si nan ve kub be de ki ta þý bý ra ka ma - yan iþ çi o la yý... Þim di pa ra ve is tik bal hýr sý yü - zün den in san lar bir bi ri ni ya kar mý, yý kar mý? Ýþ te dep rem bu nun en gü zel im ti han çi zel ge si. He lâl leþ me den gi den le rin vay ha li ne. Dün ya - da ve rûz-i mah þer de yar gý yý bek li yo ruz. ar dým ve mer ha met ci he ti ne ge lin ce; be - nim ye ðe ni min Am ca biz 74 mil yon mu þuz, ha be ri miz yok söz le ri hiç bir za man kal bim - den ve ha fý zam dan si lin mi yor. Tür ki ye ço cuk - lar dan bü yük hol ding le re ka dar yar dým et ti. Kürt, Türk, do ðu, ba tý a yýrt et me den, Ça nak - ka le, Ko re ve Kýb rýs za fer le rin de ki gi bi... Her - ke se te þek kür, Al lah cüm le sin den ra zý ol sun. Bu bab da; Ra ma zan ön ce si Van da hal ka hi tap e den Baþ ba kan, ver di ði yar dým ra - kam la rýn da 23 E kim ve son ra ki dep rem ler i çin, ya tý rým lar da hil, ö de me ler da hil ya pý - lan fi i lî har ca ma nýn 3 kat ril yon 73 tril yon 945 mil yar 342 mil yon li ra de di ler. e ni Van i çin bü yük des tek. Ýn þa al lah ger çek mü ta a hit le re ve ya tý rým cý la ra na sip ol muþ - tur. Bek li yo ruz ve ta kip e di yo ruz. Baþ ba kan, Þam ran su yun dan ve i ha le sin - den bah set ti ler. Bi zim Gür pý nar ka za mý zýn su yu, Çi lü çep Da ðý nýn e tek le rin den ve Dem - gös ni ve u ka rý Me jin gir köy üç ge nin den fýþ - ký ran âb-ý ha yat km den 112 tril yon har - ca na rak Van iç me su yu o la rak a ký tý la cak. Ýn - þa al lah 40 de ðir me nin bu lun du ðu Ha va sor O va sý, Gür pý nar il çe si ve ci var köy ler, Zer nek Ba ra jý i le su la nýr ve ku ru maz lar. Bu ra nýn ba þý - na Av ru pa stan dart la rýn da bir su iç me en teg - re te si si ya pý la bi lir di. Bi zim de bü yük ha ya li - miz di, fa kat ma a le sef te rör a ka me te uð rat tý. Va ta ný mý zýn, mil le ti mi zin mu kad der â ký - be ti an cak Hu cu rât Su re si 10. â yet i le ha ya ta kâ im ve hâ kim o la cak týr. Bu â ye tin tef si rin de Hz. Be di üz za man di yor ki: E vet tev hid-i i - mâ nî el bet te tev hid-i ku lû bu is ter.. Ve e zan - lar, ke li me-i þa ha det ler ve Cüm le þi ran ci han bes te in sil si le end mýs râ ý nýn te cel li le ri o la - cak týr in þâ al lah. Bu ça lýþ ma la ra ve e ni Van ýn ha ya ta geç me si ne ve si le o lan baþ ta Sü ley man Çe le bi Ço mak ve Ad nan De niz bey le re kal bî þük ran lar... Ha yýr lý ol sun. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: 216. â yet. 2- Ra mû zü l-e hâ dis, 1: 193 fer sa dog ni as ya.com.tr Aksýrmanýn sünnetleri Es ki þe hir den Ka dir Tun cay: Ak sýr ma du â sýn - da ge çen eh di na ve yeh di kü mul lah ne de mek tir? Hik met le ri ne ler dir? AK SIR MA NIN E DEP LE RÝ Bu run za rý nýn ve ne fes kas la rý nýn â nî bir ha re - ke tiy le, ne fe si bir an da sar sýn tý lý bir þe kil de a - ðýz dan ve bu run dan dý þa rý at ma ya hap þýr mak ve ya ak sýr mak de ni yor. Ak sýr mak bir ni met tir ve sýh hat li ol ma nýn a lâ - me ti dir. Ak sýr dý ðý mýz da að zý mý zý müm kün se men dil i - le, müm kün de ðil se e li miz le per de le mek ve se si - mi zi kýs ma ya ça lýþ mak e dep tir ve sün net tir. Pey gam ber E fen di miz (asm), ak sýr dýk la rý za - man men di li ni ve ya e li ni mü ba rek að zý na tu tar, se si ni kýs ma ya ça lý þýr dý. 1 Bu sün ne ti ya þa dý ðý mýz da, et ra fý ken di gü rül tü - müz den ve tü kü rü ðü müz den ko ru muþ, et ra fýn biz - den ra hat sýz lý ðý ný en az se vi ye ye in dir miþ o lu ruz. A MA AK SI RIR KEN BÝR ÞE E DÝK KAT! Ak sý rýr ken sün net o lan að zý sým sý ký ka pa yýp ne - fe si tut mak de ðil dir. Sün net o lan, að zý per de le mek, fa kat ne fe sin ra hat çýk ma sý na i zin ver mek tir. a ni bu ne fe si dý þa rý at mak týr. E ðer bu þid det li ne fes dý þa ve ril me yip tu tu lur sa, çok cid dî ha sar ve re bi lir. Me se la a ni bir kalp kri zi ne ne den o la bi lir. Ve ya a þý rý ba sýnç tan þah a tar da ma rý mýz ve ya ak ci ðe ri miz pat la ya bi lir. a da bey ne gi den kan da mar la rý tý ka - na bi lir ve bu na bað lý o la rak a ni felç ge le bi lir. Ak sýr ma es na sýn da göz le ri mi zin ka pan ma sý da far kýn da ol ma dý ðý mýz bir ni met tir. Bu sa ye de göz - le rin ye rin den fýr la ma sý ve ak sýr ma nýn göz le re za - rar ver me si ön len miþ o lur. AK SIR MA NIN SAÐ LIK Ö NÜ Bi lim a dam la rý na gö re in san ak sý rýn ca be yin ve kalp da mar la rý ge niþ li yor, göz ya þý ve si nüs ka nal la rý a çý lý yor, ak ci ðer ler de nor mal so lu num la a ta ma dý ðý - mýz re zi dü el (ö lü) ha va dý þa rý a tý lý yor, kal bin di yas - tol (gev þe me) so nu din len me sü re si ar tý yor, kalp mi li sa ni ye ler i çin de du ru yor ve ye ni den ça lý þý yor. Vü cut ta bi rik miþ ba zý za rar lý tok sin ler dý þa rý a tý lý - yor. Vü cut ra hat lý yor. AK SIR MA NIN SÜN NET LE RÝ Ak sý ran kim se ye çok ya þa! ve ya sað lýk lý ya þa! de mek, ak sý ra nýn da hep be ra ber ve ya sen de gör di ye kar þý lýk ver me si, vü cu da ver di ði bun ca fay da lar la a lâ ka lý ol ma lý dýr. Fa kat bu söz ler za yýf týr ve Müs lü man ýn þük rü nü ve ham di ni i fa de et mez. Ma dem ki ak sýr ma nýn bun ca sað lýk lý fay da la rý var dýr; o hal de ak sý rýn ca El ham dü lil lah de me li dir. Sün net o lan bu dur. Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor: Siz den bi ri niz ak sýr dý ðý za man: El ham dü lil lah de sin. Kar de þi ve ya ar ka da þý da o na: er ha mü kel - lah (Al lah sa na mer ha met et sin) de sin. Ak sý ran da: eh dî kü mul la hu ve yus li hu bâ le küm (Al lah si zi hi da yet te kýl sýn ve kal bi ni ze sýh hat ver sin) de sin. 2 Pey gam ber E fen di miz (asm) bir di ðer ha dis le rin - de bu du â la rýn, Müs lü man la rýn bir bi ri ne kar þý hak - ký ol du ðu nu i fa de e di yor. 3 Ak sýr ma du a sý nýn son zin ci ri ne ek le nen eh dî - na ve yeh dî kü mul lah du a sý sün net ten ik ti bas e di - len bir du a dýr. Bi ze ve si ze Al lah hi da yet ver sin de mek tir. Hi da yet ta le bi ni bi raz da ha ge niþ le ti yor. Ak sýr ma i le ye ni den sað lý ðý na ka vu þan bir kul i çin hi da yet ta lep et mek ga yet i sa bet li bir du â dýr. Ha ya týn bü tün te cel li le rin de ve çiz gi le rin de Sý - rat-ý Müs ta kîm ü ze re ol ma yý di le mek de mek tir. Ni te kim Müs lü man ýn Müs lü man hak kýn da ki du â sýn dan Al lah hoþ la ný yor. Ö NEM LÝ DÖRT HÜ KÜM 1- El ham dü lil lâh di yen Müs lü man a er ha - mü kel lâh de mek, Ha ne fî ve Han be lî â lim le ri ne gö re farz-ý ki fâ ye; Þâ fî ve Mâ li kî â lim le ri ne gö re müs te hab dýr. 2- El ham dü lil lah de me ye ne er ha mü kel - lah de mek sün net de ðil dir Ki þi üç ten faz la ak sý rýn ca, ilk ü çü i çin du â et mek sün net tir Ehl-i ki tap El ham dü lil lah de miþ ol sa, o na er ha mü kel lah de mek de ðil; eh dî kü mul la hu ve yus li hu bâ le küm (Al lah si ze hi da yet ver sin ve hâ li ni zi dü zelt sin) de mek sün net tir. 6 Dip not lar: 1- E bû Dâ vûd, E deb, 90; Tir mi zî, E deb, 6 2- Bu hâ rî, E deb 126; Tir mi zî, E deb 3; Ýb ni Mâ ce, E deb Bu hâ rî, E deb 125, 128; Bed ü l halk 11; Tir mi zî, E - deb 7; Dâ ri mî, Ýs ti zan: 5; Ýbn Mâ ce, Ce na iz: 43; Ne sâ î, Ce na iz: Müs lim, Zühd 54; Bu hâ rî, E deb 127; E bû Dâ vûd, E deb 94; Tir mi zî, E deb 4 5- E bû Dâ vûd, E deb: 28; Müs lim, Zühd: E bû Dâ vûd, E deb: 81; Tir mi zî, E deb 3 (0 505) Haset evvelâ hâsidi yakar Bir yý lý a þan sü re dir Su ri ye i le ya þa dý - ðý mýz ger gin lik bu nok ta ya ka dar ge lip týr man ma ma lý, týr man dý rýl - ma sý na im kân fýr sat ve ril me me liy di. Zi ra, ge li nen nok ta nýn bir a dým son ra sý ge niþ cep he li bir sa vaþ týr. Sa vaþ i se, as la is te nil mez ve is te nil me - me li. He le ki, kom þu la rý nýz la ve din daþ la - rý nýz la... Be di üz za man Haz ret le ri, On Al týn cý Le mâ'da "Harp be lâ sý nýn hiz met i Kur â - ni ye mi ze mü him bir za rar ol du ðu"nu i fa - de e der ken, 1930'lu yýl lar da Tür ki ye i le Ýn gi liz Ý tal yan hü kü met le ri a ra sýn da ya - þa nan bir kri zin da ha da de rin leþ me me si i çin "þid det le harp a ley hin de" çý ký yor ve "bu me se le nin â sâ yiþ le hal le dil me si" i çin bil has sa du â e di yor. (Bkz: A ge, s. 108) E vet, du â ve te men ni miz, ön ce lik le bu doð rul tu da, bu is ti ka met te ol ma lý. Ken di vic da nî ka na at ve sa mi mi dü - þün ce le ri mi zi bu þe kil de na za ra ver dik - ten son ra, hü kü met ler nez din de ki ge liþ - me le re de þöy le ký sa ca bir atf ý na zar e - de bi li riz. Ý ti dâl ve ih ti yat la git me li Va ký a, ken di hal kýn dan on bin ler ce in - sa ný kat le den, yüz bin ler ce si ni hic ret et - ti ren, da ha sý Tür ki ye'nin u ça ðý ný dü þür - me nin ar dýn dan sý nýr la rý mýz da hi lin de ki yer le þim sa ha sý na top mer mi si fýr la tan Ba as re ji mi ne ve bu re ji min Nu sey rî dik - ta tör ya sý na e sas lý bir ders ver mek ar týk ka çý nýl maz bir ha le gel miþ ti. Ni te kim, bu ders ve ril di de. Ne var ki, bun dan son ra sý i çin du rum çok da ha kri tik ve kar ma þýk bir se yir ta - kip e de cek gi bi gö rü nü yor. Bir ke re, Tür ki ye'nin yap mýþ ol du ðu misil le me ha re kâ tý na dün ya dev let le ri nin na sýl bak tý ðý ve bu na kar þý lýk na sýl bir tep ki ve re ce ði hu susu fev ka lâ de ö nem li. Ýb re ler, gös ter ge ler bu gün ya rýn da ha bir be lir gin lik ka zana cak. Rus ya ve Çin'in ya ný sý ra ö zel lik le Ý - ran'ýn na sýl bir ta výr ser gi le ye ce ði ni dik - ka te al mak lâ zým. Çün kü Ý ran, hem bir böl ge ül ke si, hem de mez he bî ta ra fý ga yet a ðýr ba san bir i - de o lo ji ye sa hip. Þa yet Tür ki ye Su ri ye'de ki E sed re ji mi ni sý kýþ týr ma ya de vam e der se, Ý ran'ýn da Tür ki ye'yi te rör le, ya da baþ ka bir yön - tem le sý kýþ týr ma ya ça lý þa ca ðý kuv vet le muh te mel. Ni te kim, Ý ran is tih ba ra tý na bað lý ba zý a jan la rýn te rör ör gü tü men sup la rýy la te - mas ha lin de ol du ðu ve Tür ki ye a ley hin de müþ te rek fa a li yet ler de bu lun du ðu na da ir giz li ka yýt la ra da rast la nýl dý. Þa yet, Su ri ye i le ge ri lim da ha da ar tar, kriz da ha da de rin le þir ve ya sa vaþ ha li gi - bi bir ge liþ me ya þa nýr sa, Ý ran'ýn Tür ki ye kar þý tý blo ka da hil o la ca ðýn dan cid di en - di þe du ya rýz. Bu a ra da, Ý ran'ýn bin dört yüz yýl lýk Ýs - lâm ta ri hi ay na sýn da ki gö rün tü sü ne dik - kat le bak mak ta fay da var. Ge rek si ya se ti ve ge rek se dip lo ma si si da i ma Ehl i Sün - net a ley hin de iþ le ye ge len bu ül ke yi ye ni - den a ley he ge çi re cek dav ra nýþ lar dan ka - çýn mak, sa kýn mak ge re kir. * * * En de ðer li var lýk in san kay bý ný ne ti ce ve - ren sa vaþ ha li, e ko no mi si son de re ce ký rýl - gan ve has sas den ge ler ü ze rin de gi den Tür ki ye'ye mad dî/ik ti sa dî yön den de çok bü yük za rar lar ve re ce ði mu hak kak týr. Sa vaþ ha li nin da ha sý var... Al lah mu ha fa za, böy le bir fe câa tin ya - þan ma sý ha lin de, böl ge de ki te rör san cý sý - nýn da ha da þid det le ne ce ði, as la na zar - dan u zak tu tul ma ma lý. U zun yýl lar dýr te rör ör gü tü ne her tür lü des te ði sað la ma ya ça lý þan iç ve dýþ o dak lar, týr ma nan ge ri lim den do la yý iþ ta hý ka ba ra - cak bun dan da ha çok ne mâ lan mak i çin a - te þi kö rük le mek ten çe kin mey ecek tir. Dü þü nün ki, böl ge de sa vaþ ha li yok ken te rör le baþ e de mi yo ruz. Ma a zal lah, bir de Su ri ye i le sa va þa tu - tu þur sak, Su ri ye'ye ta raf (ya da giz li a çýk Tür ki ye kar þý tý) ül ke le rin, en a zýn dan te - rör ör gü tü e liy le bi zi ar ka dan vu ra ca ðý ve Tür ki ye'yi i çin den çý kýl maz bir ba ta ða, bir ba di re ye doð ru sü rük le me ye ça lý þa ca - ðý hu su su, her hal de i zâh tan va res te dir. De mek ki, her tür lü ih ti ma li dik ka te a - la rak, en ge niþ cep he li sý nýr ko m þu muz la ya þa na cak ge liþ me le ri i ti dâl ve ih ti yat la kar þý la mak, ta kip et mek du ru mun da yýz. Harp belâsý istenilmez T am beþ yýl müd det le düþ - man iþ ga li ne uð ra yan Ýs - tan bul, ni ha yet son iþ gal ci bir - lik le rin de þeh ri terk et me siy le 1923 yý lý E kim a yý baþ la rýn da kýs mî hür ri ye ti ne ye ni den ka - vuþ muþ ol du. Ýs tan bul'un iþ ga li ne se be bi - yet ve ren ilk a dým, 30 E kim 1918'de im za la nan Mon dros A - teþ kes Ant laþ ma sýy la a týl dý. Os man lý, Bi rin ci Dün ya Har bin - den ye nik çýk mýþ tý ve kar þý ta - ra fýn he men her is te ði ne bo - yun eð mek du ru mun day dý. As lýn da böy le si ne bir tes li - mi ye te mec bur de ðil di. An cak, ka bi ne de o gün kü þart lar da di - ra yet gös te re bi le cek bir dev let a da mý yok tu. Za yýf ve i ra de siz dip lo mat - lar la, an cak bu ka dar o lur du. a pý lan a teþ kes (mü ta re ke) ant laþ ma sý na gö re, düþ man ta ra fý (söz de gü ven lik ge rek - çe siy le) is te di ði ye re as ker çý - ka ra bi le cek ve re ak si yon la ra kar þý is te di ði gi bi mü da ha le de bu lu na bi le cek ti. Üs te lik, Os - man lý em ni yet bi rim le ri de on - la ra ge re ken yar dý mý e sir ge - me ye cek ti. Du rum son de re ce va him di. A ma, en va hi mi de, harp ge - mi le riy le Ýs tan bul'a a yak ba - san iþ gal ci kuv vet le re kar þý, ki - mi Os man lý ay dýn la rý nýn pe res - tiþ e de rek on la ra zil let i çin de "mu hab bet" gös ter me siy di: Ýn gi liz mu hib ban la rý gi bi... * * * Ýn gi liz ku man da sýn da ki Ý ti lâf dev let le ri ne a it kuv vet ler, 1918 yý lý E kim a yýn dan i ti ba ren Ýs - tan bul' u a dým a dým iþ ga le baþ la dý. Bir yan dan da, hal ký ve ay dýn la rý des sas fi kir ler le al da - ta rak ken di si ne bað la ma ya... Bu iþ gal ha re ke ti, 16 Mart 1920'de do ruk nok ta sý na çýk tý. Ýþ ga le kan bu laþ tý. Ýn gi liz ler Þeh za de ba þý'nda ki Mý zý ka Ka - ra ko lu nu a la ca ka ran lýk ta ba - sa rak, he nüz uy ku da o lan as - ker le ri mi zi þe hit et ti. Ýþ gal ci ler, bu plan lý sal dý rý ge re ði, kar þý ta raf tan bir mu - ka be le, en a zýn dan bir sa vun - ma ha re ke ti nin ol ma sý ný bek li - yor du. Tâ ki, iþ gal et ti ði þeh rin in san la rý ný ký rýp ge çir mek i çin e lin de bir ge rek çe bu lun sun. Fa kat, bek le dik le ri re ak si yon ger çek leþ me di. Bu na rað men, mec lis, hü kü met bi na sý i le ba sýn ve ha ber leþ me mer kez le ri de iþ - ga le uð ra dý. Ýs tan bul, tam an la - mýy la "Bir Ka ra Gün"ü ya þa dý. * * * Ýs tan bul bu sû ret le iþ gal o lu - nur ken, A na do lu top rak la rý da u nan kuv vet le ri ta ra fýn dan a - dým a dým is ti lâ e di li yor du. An cak, teh li ke nin bü yü ðü yi - ne Ýs tan bul'day dý. Çün kü bu ra - sý, he men her yö nüy le dün ya - nýn en göz de þe hir le rin den ve en stra te jik mer kez le rin den bi riy di. Üs te lik, bu ra yý en güç lü dev let o lan Ýn gi liz le rin ön cü lü - ðün de bü yük bir ko a lis yon kuv ve ti iþ gal et miþ ti. Do la yý sýy la, Ýs tan bul ne fes al - ma dan ve A na do lu'ya yar dým et me den, A na do lu'nun kur tul - ma sý da im kân sýz gi biy di. Ni te kim, iþ gal kuv ve ti, ta - ban dan is te di ði des te ði bir tür lü a la ma dý ve ü mit siz ce si ne ge ri le me ye baþ la dý. Ýþ te, bu ge ri le me saf ha sýn da, A na do lu'ya hem as ker, hem mü him mat, hem de dip lo mat a ký ný ar ta rak de vam et ti. Ne ti ce de, Ýs tan bul A na do - lu'nun, A na do lu da Ýs tan bul'un kur tu lu þu na yar dým et ti. E vet, iþ gal al týn da ki Ýs tan bul tam beþ yýl müd det le kan að - la dý, dur du. Bu gün i se, Ýs tan bul bir baþ - ka se bep ten do la yý me - lûl mah zûn þe kil de göz yaþ la - rý ný i çi ne a ký tý yor. Fet hin sem bo lü A ya sof ya, ha ki kî hür ri ye ti ne ka vu þun ca - ya ka dar da, bu ha zin göz yaþ - la rý ak ma ya de vam e de cek. Ýstanbul'un kurtuluþu Tam iþgalden yarý hürriyete

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı