Tar mda yenilenme zaman. Ekolojik Mimarl k S ra D fl Bir Alim: Katip Çelebi ve Cihannuma Kent ve Yaflam: Tarihi Ünye Evleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tar mda yenilenme zaman. Ekolojik Mimarl k S ra D fl Bir Alim: Katip Çelebi ve Cihannuma Kent ve Yaflam: Tarihi Ünye Evleri"

Transkript

1 51 Sayı 51 Kasım - Aralık 2009 Tar mda yenilenme zaman Ekolojik Mimarl k S ra D fl Bir Alim: Katip Çelebi ve Cihannuma Kent ve Yaflam: Tarihi Ünye Evleri

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü İsmail Özkaya Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Yay n Kurulu Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Dr.Hayri Baraçlı, Dr. Ömer Faruk Kültür, Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mehmet Bulayır Bu Say ya Katk da Bulunanlar Dilaver Demirağ, Yrd. Doç. Dr. Fahri Akbaş, Cihan Çiftlikli, Yay n Dan flma Kurulu Adnan Çelik, Bilal Ekşi, Nail Olpak, Oral Avcı, Yılmaz Aluç, Yusuf Aksu, Fatih Dönmez, Dr. Namık Ak Editörler A. Kadir Mermertaş M. Emin Eren Fatih Göksu Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. çerik ve Yap m Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın editörden Merhabalar Yeni bir tasar m, yeni bir içerik ile sizlerle buluflturdu umuz 50. say m zdan sonra yeni bir say ile yine birlikteyiz. Bu yeni format m zla siz de erli okuyucular m za içerik olarak daha yo un, daha bilgilendirici bir dergi ulaflt rmakt r. Konular daha derinlemesine inceleyece imiz, akademisyenlerimizin yaz lar na daha çok yer verece imiz, güncel haberleri de erlendirece imiz yeni say lar m zla da sizlerle birlikte olmaya devam edece iz. Tar m konusunun son günlerde yo un bir flekilde tart fl ld n görmekteyiz. Mimar ve Mühendis Dergisi olarak bizlerde 51. say m zda dosya konusu olarak tar m inceledik. Tar mdaki yeni politikalar, yeni uygulamalar, dünyadaki geliflmeleri konunun uzmanlar ile de erlendirdik. Tar m ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker, Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan fiemsi Bayraktar, STK temsilcileri ve akademisyenlerle tar mdaki son geliflmeleri ve yeni uygulamalar de erlendirdik. Ayr ca dosya konusu d fl nda yine tar mla ilgili son günlerin tart flma konusu GDO hakk nda uzmanlardan bilgi ald k. Bu say m zda ayr ca yine sizlerin ilgisini çekece ini düflündü ümüz makalelere, tarih köflemizde Katip Çelebi ye ve eseri Cihannuma ya, gezi köflemizde Yedigöllere, teknoloji dünyas ndaki son geliflmelere ve flubelerimizden haberlere yer verdik. Yeni format m zla birlikte dergimizde siz de erli okuyucular m zdan gelen yaz lara da yer vermek istiyoruz. Özellikle mimar ve mühendislik alan nda gönderece iniz yaz lar, makaleler yay n kurulumuz taraf ndan incelendikten sonra dergimizde yay nlanacakt r. Önümüzdeki say da buluflmak dile iyle

5 30 DOSYA Tar mda yenilenme zaman Tar m, insanl n toplu hayata geçiflinde büyük bir rol üstlendi. Tafl Devri süresince bulunan avc -toplay c topluluklar n, yerini tar mla u raflan halklara b rakmas, toplumlar ve devletleri ortaya ç kard. Sanayi Devrimi'ne kadar tar m, insanl n büyük ço unlu unun temel geçim kayna oldu. Ancak günümüzde de tar mda gözle görülür geliflmeler ve teknolojinin getirdi i etkiler bulunmaktad r. Özellikle 20. yüzy l boyunca tar mda önemli de ifliklikler yaflanm flt r. Türkiye de ise y llard r tar m arka plana at lm fl ve Türkiye yi bu alanda Dünya devlerinin aras na sokacak bir ivme 2000 li y llara kadar yakalanmam flt r. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak 51. say m zda bu konu üzerine e ildik. Yap lan ve yap lmas gerekenleri uzman kiflilerle de erlendirmeye çal flt k. Bizden Haberler Haber Mimarl k: Mehmet flçi Ekolojik Mimarl k Foto raf: Osman Ar Restorasyon: Yavuz Selim Camii Yeniden Canlan yor Gezi Yedigöller: Osman Ar Makale: Prof. Dr. lhami Karayalç n Makale: Bülent nanç Tan t m: Su Vakf Söylefli: brahim Zeyd Gerçik Her Dem Yeni Kitapl k Teknoloji Ajanda Çizgi-Yorum Haber Analiz: GDO İnsan Sağlığı ve Çevre 68 Söyleşi: Ayseli Usluata; Global Sınıf Projesi 82 Makale: Ahmet Erkoç Söyleşi: İbrahim Mirmahmutoğulları Kent ve Yaşam: Tarihi Ünye Evleri Tarihten: Sıra Dışı Bir Alim Kâtip Çelebi 92 Sinema ve Mühendislik: Devrim Arabaları

6 Baflkandan Tar m, g da ve sa l kl gelece imiz Dünyam z n gündemi küresel iklim de iflikli i ve g da güvenli ine kilitlenmifl bulunmaktad r. Hayat n devam olan temiz su kaynaklar ve sa l kl g da bulmak her geçen gün zorlaflmakta, yüzy llard r insanlara hizmet eden dünyam zda hayat n sürdürülebilirli i konusunda endifleler ve umutsuzluk artmaktad r. Gezegenimizi gelecek nesillere tafl mak için aray fllar yo unlaflmakta, dünyan n her yerinde hükümetlerden, sivil toplum kurulufllar na, ayd nlardan kanaat önderlerine kadar her sorumlu kurum ve birey bu konuyu gündemde tutmaya ve yetkilileri gerekli sorumluluklar almaya ça rmaktad r. Kyoto protokolü ile yo un olarak gündeme giren sanayileflmenin çevre boyutu ve sera gaz sal n mlar n n azalt lmas, 7 18 Aral k 2009 da Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen klim De iflikli i Konferans nda, çevresel ve küresel risklerin azalt lmas konusuyla yeniden etkin bir flekilde konuflulmaya devam etmektedir. nsanl k yeni bir varolufl krizi ile karfl karfl ya bulunmaktad r. Bu krizden ancak insanl n kadim gelene inden gelen birlikte var olma, yekdi erini ötekilefltirmeden adil, kat l mc, sürdürülebilir bir eko sosyal bir sistemin kurulmas yla afl labilir. Âdemin çocuklar üstünlü ün güçte de il adil, merhamet ve muhabbete dayal bir yaflam biçiminin hayata hakim k l nmas yla, art kendisi ve çevresiyle bar fl k bir flekilde var olmas yla bu ekseni kurabilir. Daha çok üretmek ve tüketmek h rs bizi çok yordu ve mistik varoluflsal anlam m z kaybetmemize neden oldu. Kirlenen yaln z çevremiz de il ayn zamanda zihnimiz ve bak fl aç m zda olmaktad r. Sanayileflmenin insanl k tarihindeki k sa serüveninde geldi imiz nokta bir varl k- yokluk meselesi olmaya bafllad. Son y llarda yap lan sinema filmleri ve romanlar n konusu k yamet senaryolar üzerine yo unlaflmaktad r. nsan akl ve cesareti her nsanlar n, ticari h rslar n n ve bilimsel meraklar n n kurban olmadan gelecekte var olabilmesinin, do al olan ürünlerin hayat m zda yer etti i miktar ve zamana ba l oldu unu unutmamal y z. konuyu yaln z bafl na çözmeye yetmemekte, kal c ve evrenin eko sistemi ile uyumlu bir endüstri toplumu oluflturmada emeklemeye bafllam fl durumdad r. Var olman n ve fark ndal n keyif ve huzur veren boyutu yerine tüketmenin hazc ortam nda kendimizi kaybetmekteyiz. nsanl m z sa l k, afiyet ve huzur içinde geçirmemiz için gerekli olan fleylerden biride sa l kl g da ürünlerine sahip olmakt r. Tar m ve g da sektörüne yaflanan geliflmelerle ihtiyac m z olan ürünleri sa lamaya çal flmaktay z. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus eko sistemi bozmadan, biyolojik çeflitlili i yok etmeden, insanlar n g da ihtiyac n n sa lanmas d r. Bütünü kaybetmeden ayr nt lar görmeye ve sahip olmaya çal flmal y z. Tar msal ürünlerde verimlili i art rmak ve zararl lara karfl mücadele etmek için gelifltirilen GDO lu ürünler insanl n yeni deneyimidir. Her deneyimin gelecekte meydana getirece i riskler dahas çevreye ve insan sa l na verece i zararlar bugünlerin ve gelece in tart flmal konusu olmaya devam edecektir. S hhatimizi kaybetmeden gelecekte varl m z sürdürmemiz sa l kl tar msal ürünler ve g da üretimine ba l - d r. Herkesin bu konudaki duyarl l insanl n gelece ine olan duyarl l - n n bir sonucudur. nsanlar n, ticari h rslar n n ve bilimsel meraklar n n kurban olmadan gelecekte var olabilmesinin, do al olan ürünlerin hayat m zda yer etti i miktar ve zamana ba l oldu unu unutmamal y z. Dergimizin geçen 50. say s yla beraber ald yeni format üyelerimizden büyük bir takdir ald. Bu bizi do ru yolda oldu umuz konusunda umutland rd ve gelecek ilgili yapaca m z çal flmalarda cesaretlendirdi. Yeni say m z n dosya konusu Türkiye nin tar m politikalar üzerine konuyla ilgili yetkili ve ilgililerin görüflleriyle zenginlefltirildi. Yeni y l n, yeni umutlarla beraber, ülkemize bereket ve s hhatli günler getirmesini dilerim. Avni Çebi Genel Baflkan

7

8 B ZDEN HABERLER MMG de Turgut Cansever okumalar Mimar ve Mühendisler Grubu nun (MMG) ülkemiz mimarisine getirdi i üst bak fl ile çok önemli bir yere sahip olan Turgut Cansever in düflünce dünyas n anlamak için bafllatt Turgut Cansever Okumalar söylefli dizisinin ikincisi Üsküdar-Ba larbafl nda yer alan slam Araflt rmalar Merkezinde yap ld. Bu ikinci toplant n n konu- u ise Bursa Uluda Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr Süleyman Seyfi Ö ün oldu. Ö ün, Turgut Bey in içinde saklad hazineleri, onun mimari dehas yla ortaya koyduklar n anlamak kolay de il. Ama kendisini tan m fl olma bahtiyarl na sahibim diyerek Cansever in düflünce dünyas ndaki derinli i anlatt. Seyfi Ö ün konuflmas na flu flekilde devam etti: Dünya görüflü kavram bize Alman Felsefesinden girmifltir. Almanlar sosyal olgular bu kavram etraf nda aç klamay çok severler. Buna göre dünyada bir tak m ifller yap lmaktad r ama bu yap lanlar n ard nda derin bir bak fl söz konusudur. Bu kavram ile, " Hâkim bir tasavvur, bir perspektif bir, bir birikim var demek istiyorlar Ben bu kavram kullanmaktan s k nt duymuyorum. Çünkü Almanlar bu kavram çok afl r ya vard rm fl olsalar bile, gerçekten de medeniyetlerin arka plan nda da bu tür bir düflünsel birikim var demek çok da farkl bir fley demek de ildir. Turgut Bey inde dünya görüflünün ard nda bu tür birikim vard r. Ben o bikrime bakt m zaman do udan gelen bir fl görüyorum diyen Süleyman Seyfi Ö ün konuflmas nda Cansever in kendi medeniyet birikimi içinde oluflturdu u bu birikimi anlat. MMG ad na toplant n n organizasyonunu yürüten MMG Baflkan Yard mc s Osman Ar yapt aç l fl konuflmas nda bu toplant y düzenleme amaçlar n n Merhum Turgut Cansever in Mimariye getirdi i düflünsel derinli i anlamak ve mimarl k, mühendislik alan nda çal flacak olanlar n da onun düflünsel derinli ini anlamalar n sa lamak oldu unu ifade etti. Bu Okumalar sayesinde Turgut Cansever in tefekkür hazinelerinden bir k sm olan Konfüçyüs ten Gazâli ye ve bni Arabî ye dek, Yeflil Sar kl Ulu Hocalar n, fiehrin Vaizlerinin söyleyemedikleri hakikatleri keflfe ç - kaca z diyen Osman Ar, bu yolculuk esnas nda Turgut Cansever i tan - yan, onu anlama gayretinde bulunmufl akademisyenlerle Cansever in tefekkür limanlar nda gezineceklerini belirtti. Bu faaliyetlerin sonucunda Turgut Cansever in tefekkür dünyas ndaki derinli i mimar ve mühendislerin dünyas na tafl may, hep onlar n gündemlerinde yer almas n sa lamay, onun fikir âlemini tan malar n sa lamay umduklar n söyledi MMG profesyonel e itimleri devam ediyor Mimar ve Mühendisler Grubu'nun düzenledi i ücretli e itimlerin ikincisi Aral k 2009 tarihlerinde Flatofis Centrum'da gerçekleflti. Yaz l m, otomasyon, inflaat ve elektronik sektörlerinden 20'ye yak n MMG üyesinin kat ld e itimde "proje" kavram ve projelerin nas l yönetilece i konusu ayr nt lar yla ele al nd. lki Kas m ay nda "Fizibilite Etüdü" gerçekleflen ve nün ifllendi i e itimlerin ikincisini kendisi Endüstri Yüksek Mühendisi olan ve pek çok proje tecrübesi bulunan Gökhan Yücel verdi. Proje ve yat r mlar n benzerli ine dikkat çeken Yücel, projelerin mutlaka zaman s n r n n bulundu unu ve proje kapama ad m ile sonland - n ifade etti. Projelerin yaln z kar elde etmek üzere yap lmad na ve siyasi, sosyal vb nedenlerle de projelerin hayata geçirilebildi ine iflaret eden Endüstri Yüksek Mühendisi Gökhan Yücel, özel sektör projelerinde ise proje fizibilitesinin ve proje geri dönüflünün su götürmez önemde oldu unu söyledi. MMG stiflare Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Eski Baflkan Oral Avc da misafir konuflmac olarak kat ld e itim s ras nda daha önce gerçeklefltirmifl oldu u projelerden elde etti i deneyimlerini kat l mc larla paylaflt. E itime kat - lanlar n memnuniyetini ifade etti i bu e itim programlar n n her ay devam edece i belirtildi. 6 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

9 MMG zmir fiubesi nden proje baflar s ve yeni flube merkezi aç l fl M MG zmir fiubesi, zmir Kalk nma Ajans taraf ndan iflletmelerin rekabet güçlerinin artt r lmas ve sosyal kalk nman n desteklenmesi amac yla verilen destekten almaya hak kazand. Kabul edilen 2 projeyle MMG zmir fiubesi 71 adet proje aras na 2 kabul ile girmeyi baflaran 5 kurulufltan birisi oldu K sa bir süre içinde haz rlanmas na ve son teslim gününde ulaflt r lmas na ra men MMG zmir fiubesi büyük bir baflar yakalayarak sunulan toplam 234 adet proje aras ndan haz rlad iki projeye de kabul ald. Mimar ve Mühendisler Grubu ayr ca Aral k ay nda Türkiye nin 3. büyük ili zmir de flube merkezinin de aç l fl n yapt. Genel Baflkan Avni Çebi'nin hay rl olsun dilekleriyle gerçeklefltirdi i kurdele kesme töreninden sonra zmir fiubesi nin yeni binas resmen faaliyetine bafllad. Avni Çebi'nin aç l fl konuflmas ile bafllayan törende, zmir fiube Baflkan Ünal Özturkut da flubenin haz rl k aflamas ndaki çal flmalar ndan, günümüze kadar olan faaliyetleri ve e itmenlerce proje kapsam nda gerçeklefltirilen kurs programlar hakk nda konuklara ayr nt l bilgi verdi. Aç l fl s ras nda ayr ca, Tasar m ve Yönetim Sistemleri kursunu baflar ile bitiren kursiyerlere sertifikalar yap lan törenle takdim edildi. EGO Genel Müdürü Ömer Ulu: Yerel yönetim anlay fl yeniden gözden geçirilmeli MMG Ankara fiube Baflkan Y lmaz Ada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ö.Sami Yap c, Yunus Aluç, Gürol Konyal o lu, Ertu rul Kuyrukçu, Kaz m Özgür, Sadullah Nazl, Ümit Keser ve Ziya Düz, EGO Genel Müdürü Ömer Ulu'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara fiubesi nin ziyaret ve tan t m çal flmalar çerçevesinde gerçekleflen bu ziyarette ana konu Ankara'daki ulafl m çal flmalar ve karfl lafl - lan güçlüklerdi. Mahalli idarelerle ilgili de yay mlanm fl kitaplar da olan Ulu, ulafl mla ilgili altyap çal flmalar, özellikle de metro gibi büyük projeler için çok büyük finansal kaynak gerekti i ve mevcut yerel yönetim yap s yla da belediyelerin bu çal flmalar yaparken zorland n vurgulayarak, yetki konusunda yerel yönetimlerin bir eksi inin olmad n, fakat kaynak kullanma yetkisinin hala merkezi yönetimde oldu unu söyledi. Ulu, yerel yönetim anlay fl n n yeniden gözden geçirilmesinde ve yap land r lmas nda fayda oldu unu belirtti. Samimi bir havada geçen bu toplant da MMG tan t l p, faaliyetleri hakk nda k saca bilgi verildi. 7

10 B ZDEN HABERLER MMG Bursa fiubesi brahim Mirmahmuto ullar n üyeleriyle buluflturdu Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi aral k ay kahvalt l toplant s nda bu ay Dizayn Grup Yönetim Kurulu Baflkan Say n brahim Mirmahmuto ullar 'n a rlad. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Baflkan Avni Çebi ve MMG Bursa fiube Baflkan Mustafa Bayraktar n da kat l - m ile gerçekleflen toplant da, brahim Mirmahmuto ullar, flirketlerinin stratejilerini ve yönetim organizasyonlar n anlatan bir konuflma yapt. Ar-ge faaliyetlerine verdikleri öneme dikkat çeken ve inovasyon kavram na de inen Mirmahmuto ullar, flirketinin sahip oldu u teknolojik seviyeye rakiplerinin eriflmekte zorland n ifade etti. Dünyan n birçok ülkesinde projelere imza atan Dizayn Grup'un yönetim organizasyonu ve havuz sistemine de de- inerek konuflmas n tamamlayan Mirmahmuto ullar, üyelerin sorular n da cevaplayarak konuflmas n sonland rd. Ulusal Bor Araflt rma Enstitüsü Baflkan Erk nger: Türkiye bin y ll k bor rezervine sahiptir MMG Bursa fiubesi'nin Kas m ay kahvalt l toplant s, Ulusal Bor Araflt rma Enstitüsü Baflkan Erk nger'in kat l m yla gerçekleflti. nger, konuflmas nda; Türkiye`nin bin y ll k bor rezervine sahip oldu unu belirterek, genifl tart flmalara yol açan borun, fizik ve kimya dallar nda birkaç kez kazan lan Nobel ödüllerine konu olan tek element oldu unu söyledi. Yak n zamana kadar ad yla bilinmeden kullan lan bor madeninin nükleer enerjiden uzay teknolojisine, sa l ktan enerjiye kadar birçok alanda teknolojiyi tetikleyen bir ifllev gördü ünü belirten Enstitü Baflkan Erk nger, Dünyadaki rezervin yüzde 70`ine sahip oldu umuz borla ilgili yeni kullan m sahalar ortaya ç k yor. Bu yeni kullan m sahalar na el at p piyasadaki yerimizi almam z gerekiyor. Bugün hemen hemen bütün üniversitelerde bu konuya kafa yoran insanlar var. Onlara her türlü deste i sa l yoruz. Bizim bu konuda kat edece imiz bir mesafe var dedi. Yap lan çal flmalar n entegre edilmesi gerekti ini kaydeden nger, bilgilerin üniversitelerde oluflturulduktan sonra entegre edilmesinin önemine de indi. Bu konudaki çal flmalar n sonuçlar n n y ll k bir süreçte ortaya ç kaca n ifade eden Erk nger, Dünyada rezerv konusunda tek haneyi aflan baflka bir ülke yok, dolay s yla bu madenin araflt rmas ve sorumlulu u Türkiye`de olmas laz m. Çünkü biz para kazanaca z diye konufltu. Borun uzay teknolojisinde gün geçtikçe daha çok önem kazand n ve uzay araflt rmalar na giriflen Türkiye`nin bu konudaki çal flmalar n n genifl rezervleriyle çak flt n da kaydeden nger, fizikçilere bu konuda yo unlafl n` ça r s nda bulundu. Bu madeninin etraf nda yeni ürünler geliflirken, sa lanacak istihdam ve elde edilecek gelirlerin önemli oldu unu ifade eden nger, Bu maden bin sene boyunca bize yeter, o nedenle bu konuda detayl çal flmalar m z sürdürüyoruz. Mesela yak t bile elde ettik. Önümüzdeki süreçte 3 kilovata kadar araba yapaca z. Bunu kilovata ç karabilmenin çal flmalar n da sürdürüyoruz. Tabi bütün bunlar kolay fleyler de il, sab rl olmak laz m dedi. Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa fiube Baflkan Mustafa Bayraktar, yapt klar çal flmalarla hem üyelerini hem de toplumu ayd nlatmaya çal flt klar n belirtti. Bundan sonra da çal flmalar n ara vermeden sürdüreceklerine dikkati çeken Bayraktar, Ulusal Bor Araflt rma Enstitüsü Baflkan Erk nger e plaket takdim etti. 8 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

11 MMG Ankara fiubesi Ankara Metrosunu gezdi MMG Ankara fiubesi EGO Genel Müdürü Say n Ömer Ulu ya yap lan nezaket ziyaretinde kararlaflt r ld - gibi, metro yap m çal flmalar n yerinde görmek, ayn zamanda mevcut ve çal flan metro hatlar hakk nda bilgi edinmek üzere Ankara Metrosuna bir gezi düzenledi. Bu geziye Ankara fiubesi Yönetim Kurulu ve 30 a yak n üye ile birlikte Ankara Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Yunus Aluç Bey de ifltirak ettiler. EGO Genel Müdür Yard mc s Say n Cenap Aflç, Rayl Sistemler Dairesi Baflkan Say n Ahmet Çetin, Yap m Müdürü Say n Kaz m Özgür ve Proje Müdürü Say n Sadullah Nazl refakatinde gerçekleflen bu program n ilk dura K z lay daki metro kaz s çal flmalar yd. Türkiye de ilk kez gerçekleflen bir teknikle yap lan bu derin kaz ve tunel açma çal flmalar bizzat yeralt na inilerek görüldü. nflaat gerçeklefltiren firman n flantiye flefi Çetin Bey yap lan çal flmalar hakk nda kaz mahallinde bilgi verdi. Gezinin ikinci dura Çayyolu hatt üzerindeki ODTÜ Kavfla- ndaki inflaat bitmifl olan metro istasyonuydu. Daha sonra, mevcut metro hatt n n iflletme ve kumandas n n yürütüldü- ü ayn zamanda trenlerin bak m n n yap ld Macunköy deki flletme ve Bak m Müdürlü ü ne geçildi. Burada, yap lan çal flmalar hakk nda flletme Müdürü Say n Cemalettin Y lmaz taraf ndan üyelerimize brifing verildi. MMG Bursa flubesi DS 1. Bölge Müdürlü ü ne teknik gezi gerçeklefltirdi MMG BURSA fiubesi yeni sezonun ilk teknik gezisini, tarihinde DS 1.Bölge Müdürlü ü'ne yapt. Kat l mc lar n kahvalt da bulufltu u teknik gezi s ras nda ayn zamanda MMG üyesi olan DS 1. Bölge Müdürü Sn. Vahit Baygünefl Bölge Müdürlü ünü tan tan ve yap lan çal flmalar içeren bir brifing verdi. Türkiye'de Bir lk DS 1. Bölge Müdürlü ünce Bursa n n negöl lçesi nde bulunan fievketiye Göleti nin taban su kaç rmamas için EPD membran ile kaplan yor. Kaplan n alan n büyüklü ü noktas nda Ülkemizde bir ilk olan çal flma yaklafl k 70 bin metrekarelik bir alan içine almaktad r. DS 1. Bölge Müdürlü ü'nün Tarihçesi ve Görev Alan DS I. Bölge Müdürlü ü, tarihinde 6200 say l kanuna istinaden stanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bal kesir, Tekirda, K rklareli ve Edirne illerini kapsayan görev alan nda kurulmufl; tarihinde Edirne, Tekirda ve K rklareli illeri DS XI. Bölge Müdürlü ü olarak, tarihinde Bal kesir ve Çanakkale illeri DS XXV. Bölge Müdürlü ü olarak, tarihinde de stanbul ili DS XIV. Bölge Müdürlü ü olarak ayr lm fllard r. DS I. Bölge Müdürlü ü Marmara Bölgesinde yer almakta ve merkez Bursa olmak üzere Kocaeli ve Yalova illerini kapsamaktad r. Toplam km2 alana sahip bu üç ilimizde kifli (2009) yaflamaktad r. Personel Durumu tarihi itibari ile ünitelerin tümünde 662 kadrolu personel çal flmaktad r. Bunun 134' ü teknik hizmetler ve 38' i G H ile 2 Sa l k olmak üzere 174 memur, geri kalan 493' ü ise S/S daimi personeldir. Geçici iflçi (rasatç ) olarak da 14 iflçi çal flmaktad r. Buna göre Bölgede çal - flanlar n toplam say s geçici iflçilerle birlikte 681 kiflidir. Araç-Gereç Durumu Merkez ve taflra ünitelerinde kay tl makine ve teçhizat park olarak 300 adet araç ve ifl makinas bulunmaktad r. Bunlardan nflaat Makinalar - Tafl ma Makinalar ve Tafl - ma Vas talar n n toplam 172 adettir. Bunlara ait ataflmanlar ile di er ekipmanlar n toplam 128 adettir. 9

12 HABER Bo az suyu tünelle Haliç'e ulaflacak H zl Trende görüntülü yolculuk dönemi Ulaflt rma Bakan Y ld r m, "art k isteyen h zl trende görüntülü görüflebilecek internete girebilecek" dedi. Ulaflt rma Bakanl TCDD Genel Müdürlü ü ve Avea iflbirli iyle Ankara-Eskiflehir aras ndaki yüksek h zl tren (YHT) hatt ndaki 3G alt yap s Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m` n da kat ld bir törenle hizmete girdi. Di er cep telefonu operatörlerinin Avea ile protokole oturmalar ya da kendi yat r mlar n yapmalar halinde di er cep telefonu sahipleri de h zl trenin saatte 250 kilometre h z yapmas halinde bile rahatl kla görüntülü telefon ile görüflebilecek ve internete h zl girecekler. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, 3 G altyap s n n hizmete girmesiyle ilgili Ankara Gar nda düzenlenen törende yapt konuflmada, Türkiye`de "yüksek h z" talebinin baflta demiryollar olmak üzere otoyollarda, internette arka arkaya geldi ini belirterek, "Ankara-Eskiflehir aras nda h zl trende seyahat eden yolcular n rahatl kla görüntülü görüflme yapabilecekler ve internete girebilecekler" dedi. Bu hizmetin baflta h zl tren olmak üzere Türkiye`nin en uç köflelerinde olmas gerekti i üzerinde duran Y ld r m, flöyle dedi: "Türkiye`nin her yerinde bu yüksek teknolojilerin getirdi i hizmetlerden yararlanmak laz m. Biz çal flmalar m z yüksek teknolojinin yayg nlaflt r lmas yönünde sürdürüyoruz." 500 kilometre h zda bile kesintisiz görüntü Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir de, flirket olarak bütün alt yap yat r mlar n ileri teknolojilere uyumlu bir flekilde gerçeklefltirdiklerini ifade ederek, "Avea`n n teknolojisiyle de il 250 kilometre 500 kilometre h z yap lsa bile görüntülü görüflme net ve kesintisiz olacakt r" fleklinde konufltu. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ve törene kat lanlar daha sonra YHT ile Ankara Gar ndan Polatl `ya kadar gidip gelirken 3 G teknolojisinin h zl trende nas l çal flt n denediler. Ulaflt rma Bakan Y ld r m, YHT`n n 249 kilometre sürate ulaflt bir anda yedek makinisti ile ilk görüntülü görüflmesini yapt. Bakan Y ld r m daha sonra Ankara ile bir kaç kez baflar s z olan görüflme denemesinden sonra görüntülü görüflmesini gerçeklefltirdi ve kameralara poz verdi. stanbul Büyükflehir Belediyesi SK Genel Müdürlü ü, Haliç e yeniden hayat verecek dev bir projeye bafllad. stanbul Bo az ndan Haliç e su ak fl n sa layacak tünel kaz s n yapacak TBM makinesi düzenlenen törenle flafta indirildi. Törene stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n yan s ra, Kâ thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, SK Genel Müdürü Mevlüt Vural, Bilgi Teknolojileri Daire Baflkan Hakk Tok ve çok say da vatandafl kat ld. Kâ thane Deresi ne sürekli su ak fl n n sa lanarak dere suyunun yenilenmesi ve Haliç e sürekli temiz suyun girmesini sa lamak için Bo az n sular infla edilen tünelle Kâ thane Deresi ne tafl - nacak. 2 bin 200 milimetre çap nda 4 bin 100 metre uzunlu undaki tünel Ayaza a ile Sar yer Çay rbafl aras nda infla edilecek. TBM yöntemiyle infla edilecek olan tünelle günlük 260 bin metreküp deniz suyu Kâ thane Deresi ne ulaflt r lacak. TBM makinesiyle günde 10 metre kaz lacak tünel inflaat n n 400 günde tamamlanmas hedefleniyor. Bo az dan Ayaza a ya kadar cazibe ile gelen deniz suyu da burada terfi ettirilerek Kâ- thane Deresi ne ak t lacak. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul Bo az ndan tünelle Haliç`e temiz su aktar lmas halinde buradaki ekolojik parametrelerin yükselece ini, böylece yeni yaflam imkan ve f rsatlar n n ortaya ç kaca n söyledi. Avrupa Yakas 3. K s m At ksu Tünel nflaat kapsam nda, 32 metre derinlikten Ayaza a Deresi`ne pompa ile terfi edilecek olan deniz suyu sayesinde, Kâ thane Deresi ve Haliç te su sirkülâsyonu sa lanacak. 15 fiubat 2008 tarihinde bafllanan inflaat n Haziran 2011 de tamamlanmas ve projenin 38 milyon TL ye mal olmas bekleniyor. 10 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

13

14 HABER Do an her çocu un adresi olacak B ilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, ''yerli arama motoru'' kurulmas na yönelik çal flmalar 2010 y l nda tamamlamay hedeflediklerini ve ''Anaposta Projesi'' kapsam nda, her çocu un do ar do maz nüfus cüzdan nda yaz l olan bir posta adresine sahip olaca n bildirdi. BTK Baflkan Acarer, ''Youtube'' ve ''Google'' baflta olmak üzere mevcut tüm arama motorlar n n yabanc kaynakl oldu unu hat rlatarak, ''Bu nedenle, flu andaki internet yoluyla yap lan her türlü haberleflme yabanc ülkelere gidiyor, oralardan geri geliyor. flin bu aç dan bir güvenlik taraf var'' dedi. Mevcut yabanc arama motorlar n n Türkiye'nin ihtiyaçlar na cevap vermedi ini, ülke hassasiyetlerine zaman zaman duyars z kald n ifade eden Acarer, Türkçe karakterlerden kaynaklanan s k nt lar da yafland n dile getirdi. Yerli arama motoru kurulmas çal flmalar kapsam nda ''Anaposta Projesi''ni de yürüttüklerini anlatan Acarer, flöyle konufltu: ''Proje kapsam nda, 70 milyon vatandafl m z n her birine 10 GB mail kotas olan bir elektronik posta adresi verilebilecek. Her çocuk do ar do maz nüfus cüzdan nda yaz l olan bir posta adresine sahip olacak. 70 milyon kiflinin TC kimlik numaras eflleflmesi seviyesinde kullan labilece i bir mobil a sa lanm fl olacakt r. Yahoo, Hotmail, Gmail gibi yabanc ve güvenli olmayan posta adresleri ve a lar kullan lmam fl olacak. slam ülkeleri ile Türk cumhuriyetleri, Türkiye'nin posta altyap s n tercih edeceklerinden, uluslararas büyük bir a ve internet haberleflme ortam sa lanm fl olacak.'' Yerli oto üretme sevdas bafllad Otomotivde milyarlarca dolarl k fabrikalara sahip olan, otobüs ve kamyon gibi a r ticari araçlarda kendi markas n yaratan Türkiye'de, bu kez de yüzde 100 yerli otomobil üretmek için yar fl bafllad. Murat Günak' n "Mindset" projesiyle adeta alevlenen bu çabalar n bir bölümü hükümet taraf ndan da ciddi flekilde de erlendirilirken, rüzgâr arkas na almak isteyen giriflimciler de, daha önce aç klad klar projelerini yeniden gündeme getirdi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da test etti i ve tasar mc Murat Günak ile orta n n gelifltirdi- i elektrikli "Mindset" projesinde flu an yat r mc - lar n de erlendirilmesi aflamas na gelindi. Hükümetin de s cak bakt Mindset'in, "2010 Kültür Baflkenti" etkinlikleri çerçevesinde stanbul'da kullan lmas için de çal flmalar bafllat ld. Ertex firmas taraf ndan yaklafl k üç y l önce tan - t lan ancak seri üretimine geçilemeyen Etox da, geçen hafta yeniden gündeme geldi. Etox için, Ankara'da Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Güçbirli i A.fi ile bir çal flma bafllat ld aç kland. Bu iflbirli i çerçevesinde oluflturulan çal flma grubundan al nan sonuçlara bak laca ve olumlu olmas halinde projenin üretimine bafllanabilece i bildiriliyor. Anadol STC 16'y yaratan ekipte yer alan Ekber Onuk'un, vefat eden o lu Kaan ile birlikte tasarlad ve yaklafl k 6 y ld r sessiz sedas z ilerleyen "SAZAN" adl spor otomobil projesinin de, bu y l içinde hayata geçmesi bekleniyor. Ekber Onuk un, o lunun ad n yaflatmak amac yla giriflti i bu özel projede, üretim adedinin 10 gibi s n rl bir say da b rak lmas hedefleniyor. 12 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

15 Konya dan bir icat: Ak ll Al flverifl Asistan K onyal bir yaz l m firmas al flverifl merkezlerinde kullan lan sepetlere monte edilebilen, marketlerde ürün arama derdine son verecek dijital ''Ak ll Al flverifl Asistan '' gelifltirdi. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleflkesi'ndeki Teknokent binas nda faaliyet gösteren RNK Teknoloji ve Yaz l m Firmas fl Gelifltirme Müdürü Ali Ortakabakç, büyük marketlerde müflterilerin istedi i ürünü market içinde k sa sürede bulmakta zorluk çekti ini, gözlemledikleri bu zorlu u çözmek için çal flmaya bafllad klar n söyledi. Yaklafl k 2 y l süren ve TÜB TAK' n da deste iyle yürüttükleri Ar-Ge çal flmalar sonucunda ''Ak ll Al flverifl Asistan '' ad n verdikleri cihaz gelifltirdiklerini ifade eden Ortakabakç, cihaz n ilk etapta prototipini ürettiklerini bildirdi. stedi iniz ürünün yerini size gösteriyor Ortakabakç, dijital olan ve al flverifl merkezlerinde kullan lan sepetlere monte edilebilen sistem sayesinde al flverifl yapanlar n ürünlerin fiyatlar n, hangi rafta oldu unu, rafta kaç çeflit ürün bulundu unu ö renebildi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: ''Örne in markete girdi inizde, sepetin üzerindeki bu cihaza size özel al flverifl kart n z okutuyorsunuz. Sonra dokunmatik ekran na almak istedi iniz ürünün ad n yazd n zda, karfl n zda bu ürünün farkl markalar n tek tek hangi reyonda, hangi rafta, kaç nc s rada oldu unu, fiyatlar yla birlikte size gösteriyor. Böylece zaman kaybetmeden istedi iniz ürüne ulaflabiliyorsunuz. Ald n z ürünü cihaz üzerindeki barkod okuyucuya okuttu unuzda fiyat kaydediliyor ve görebiliyorsunuz. Böylece kasaya gitmeden ödeyece iniz tutar ö renebiliyorsunuz. Ayr ca al flverifl merkezinin kifliye özel verdi i kartlar bu cihaza okutuldu unda cihaz kiflinin geçmifl al flverifllerini görüyor. Bu sayede de müflteri daha önce hangi markalar, hangi ürünleri kaç liradan ald n görüp, alaca ürünlerle bir k yaslama yapabiliyor'' dedi. Kayseri'de biyodizel tüketimi giderek art yor K olza (Kanola), ayçiçe i, soya, aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizör eflli inde metanol veya etanol gibi k sa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda aç a ç - kan ve yak t olarak kullan lan biyodizel, çevre dostu oluflu, kükürt içermemesi ve mevcut dizel motorlar nda hiçbir tasar m de iflikli i gerektirmeden kullan labilme özelli i ile gün geçtikçe tüketici taraf ndan ilgi görüyor. Kayseri'de Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan verilmifl lisansla istasyonsuz ve tek depolama tesisine sahip iflletme olduklar n dile getiren Oilwell Petrol Ürünleri ve Madeni Ya lar Pazarlama yetkilisi Mustafa Durmufl, Kayseri'de biyodizel sat fllar na 6 ay önce bafllad klar n ve sat fllar n n giderek art fl gösterdi ini söyledi. Fiyat olarak yüzde 20 daha hesapl Durmufl, fiirket ortaklar m z olan Hakan Vatanel, Ayhan Aktafl ve Ali Göker ile birlikte yaklafl k 6 aydan beri Arg nc k Esentepe Mahallesi Do u Sanayi Sitesi nde biyodizel sat fl yap yoruz. Yaz aylar nda çok yo un biyodizel sat fl gerçeklefltirdik. fiu anda sat fl n yapt m z biyodizel k fl flartlar nda da rahatl kla kullan labilmektedir. Mazot dedi- imiz dizel yak t k fl flartlar nda eksi 17 derecede donarken, biyodizel yak t ise eksi 15 dereceden daha so uk havalarda donmaktad r. Fiyat olarak yaklafl k yüzde 20 daha hesapl olan biyodizel kat kaloriferlerinde, iflyerlerinde, fabrikalarda k sacas dizel yak tla çal flan tüm alanlarda rahatl kla kullan lmaktad r, dedi. 13

16 HABER-ANAL Z GDO, insan sa l ve çevre Geneti i de ifltirilmifl organizmalar (GDO), do al yollarla oluflmayan, modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmifl, yeni bir genetik kombinasyonuna sahip olan her hangi bir canl organizma olarak tan mlanmaktad r. Günümüzde birçok g da GDO içermektedir. M s r, soya, papaya, kanola, patates, pirinç, kabak, fleker pancar, domates olarak önemli bir pazara sahiptir. > Yrd. Doç. Dr. Fahri Akbafl Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Fatih Üniversitesi 14 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

17 Artan insan nüfusu, tar m arazilerinin azalmas, topra n kirlenmesi, besleyici özelli i zenginlefltirmek gibi birçok ekonomik ve çevresel gerekçelerden dolay GDO lar yayg nlaflmaktad r. Birçok yeni bilimsel geliflmede oldu u gibi, transgenik ürün ve organizmalar n tüketilmesi, önceden öngörülemeyen t bbi, politik ve etik tart flmalar da beraberinde getirmektedir. Bu güne kadar bu ürünlere ba l geliflti i rapor edilen t bbi bir problem olmamakla birlikte, yine de kamuoyunda kayg uyand rmaktad r. Risk de erlendirmesi aç s ndan, bu ürünlerin üretilmesi, tüketilmesi, insan ve çevre ile etkileflimlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve toplum ile sonuçlar n paylafl lmas gerekmektedir. Genetik bilimindeki geliflmelerin, insan n ve di er organizmalar n canl l k kodlar n anlamaya ve ayd nlatmaya bafllamas yla beraber, belli faydalar hedeflenerek bu canl lar n genetik yap lar n n de ifltirilmesine de imkân sa lam flt r li y llar n bafl ndan itibaren, rekombinant DNA teknolojisi h zl bir ivme ile geliflmeye bafllam flt r. Bir canl n n hedeflenen özel bir geninin al n p, farkl bir canl ya aktarmak ve rekombinant olarak adland r lan bu genin al c olan canl da proteine dönüflmesi mümkün olmufltur. Bu teknoloji ilerleyen y llarda bitkilerde de kullan lmaya bafllanm flt r. Bir bitkinin yap s nda var olmayan bir özellik, gen aktar m yolu ile kazand r labilmekte ve elde edilen bu avantaj sayesinde bitki, belli flartlara direnç elde etmektedir. Zaman içerisinde bu yöntemle elde edilen bitkilerin genifl tar m alanlar nda ekilmesi ve tüketime sunulmas, birçok soruyu ve tereddüdü de beraberinde getirmifltir. Teknolojiyi üreten ve kullanan ülkeler baflta olmak üzere, ülkemizin de içinde bulundu u ve dolayl da olsa problemle yüz yüze olan di er ülkelerde, GDO lar n etkilerinin hararetle tart fl ld platformlar oluflmaktad r. Konunun hassasiyeti ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Ancak, bu çerçevede oluflturulan bilgi kirli i, ciddi bir kafa kar fl kl na yol açmaktad r. GDO taraftarlar ve karfl tlar olarak neredeyse iki z t kutba ayr lma e ilimi görülmektedir. Mevcut bilgiler ve bilimsel çal flmalardan ç kan sonuçlar itibar ile GDO lar n potansiyel faydalar ve oluflturabilece i risklerin de erlendirilmesi amac yla baz detaylar n bilinmesi gerekmektedir. Tar msal üretimde hem üretici hem de tüketicinin menfaati aç s ndan, kalite ve ürün miktar n n artt r lmas için bitkilerin genetik yap lar nda de ifliklikler yap lmaktad r. En s k yap lan genetik müdahale, bitkilerin zararl ot ilaçlar na karfl dirençli hale getirilmesi çal flmalar d r. Daha sonra baz böcek, virüs gibi hastal klara karfl bitkileri korumak için yap lan müdahaleler gelmektedir. Kurakl k ve tuzlulu a dirençli bitkiler de gelifltirilmektedir. Birçok laboratuar çal flmas yap lmas na ra men, teknik olarak çok daha zor ve karmafl k olmas ndan dolay, 2002 y l - na kadar ticari olarak pazarlanan kurakl - a dirençli GDO yoktu. Sonraki y llarda yayg nl k göstermifltir. GDO lu bitkilerde en çok yap lan di er de ifliklikleri de çiçek rengini de ifltirmek, meyve ve çiçeklerde olgunlaflma ve çürümenin geciktirilmesi, do al türlerle tozlaflman n engellenmesi için erkek üreme organlar n n k s rlaflt r lmas, özel ya türlerinin elde edilmesi için lipit biyosentezinin modifiye edilmesi gibi çabalar örnek olarak verebiliriz. Çevre kirlili inin azalt lmas amac yla, do ada parçalanmas zor ve kirletici özelli i olan maddelerin yerine, bitkilere baz polimerlerin ürettirilmesi için de GDO lu bitkil e r gelifltirilmifltir. Ancak, bitkilerin do al biyokimyalar nda oluflturaca etkiler ve elde edilecek verim konusunda yeterince tatmin edici sonuçlar elde edilememifltir. Önemli yararlar n ümit edildi i bu kapsamdaki çal flmalardan çok az üretime sokulmufl ve daha az ticari olarak sat labilecek seviyeye ulaflm flt r. Bununla birlikte GDO lu g dalar n tüketimi h zl bir art fl göstermektedir. Dünya ölçe inde bak lacak olursa 1996 da 3 milyon hektar olan arazi 2003 te 70 milyon hektara ulaflm flt r. ABD ve Arjantin in öncülük etti i ve kulland biyoteknolojik çal flmalar sonucunda, özellikle m s r ve soyan n a rl kta oldu u tar m alanlar n n neredeyse %80 kadar k sm nda GDO lu tar m yap lmaktad r. Bu iki ülkeyi son y llarda Brezilya takip etmektedir. Yaklafl k civar nda g da maddesinin içinde m s r ve soyadan elde edilen maddeler ilave edilmektedir. Yaklafl k 32 milyon ton g dada GDO katk - s bulunmakta ve bütün dünya pazarlar nda yer bulmaktad r y l na ait verilere bak ld nda tüm üretimin yaklafl k dörtte üçü ABD, Kanada ve Arjantin gibi geliflmifl ülkelerde, özellikle genifl ölçeklerde tar m yapan üreticilerce yap ld anlafl lmaktad r y l itibar ile dünyan n geri kalan k sm nda Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerde daha az kaynakl ve küçük çapl GDO lu üretim yapan yasal izinler çerçevesinde alt milyon civar nda 15

18 HABER-ANAL Z >> Yaklafl k civar nda g da maddesinin içinde m s r ve soyadan elde edilen maddeler ilave edilmektedir. Yaklafl k 32 milyon ton g dada GDO katk s bulunmakta ve bütün dünya pazarlar nda yer bulmaktad r y l na ait verilere bak ld nda tüm üretimin yaklafl k dörtte üçü ABD, Kanada ve Arjantin gibi geliflmifl ülkelerde, özellikle genifl ölçeklerde tar m yapan üreticilerce yap ld anlafl lmaktad r. çiftçi bulunmaktad r. Bu gruptaki üretici say s fazla görünmekle birlikte toplam üretimin ancak %27 sini yapabilmektedirler. Avrupa da GDO lu üretimin önem kazanmamas n n bir sebebi, mevcut GDO lar n Avrupa n n tar msal ekosistemine uygun olmamas d r. Kuzey ve güney Amerika ile k yasland nda, uygulanan tar msal üretim metotlar ve imkânlar n n GDO lar n üretimi için çok daha uygun oldu u anlafl lmaktad r. Avrupa daki g - da üretim sistemine bak ld nda, özellikle hayvan yemine olan ba ml l k göze çarpmaktad r y l nda 30 milyon ton kadar kullan lan soyadan elde edilen hayvan yeminin sadece %2,5 luk k sm Avrupa da üretilmifltir. Bu da neredeyse tamam n n di er ülkelerden ithal yoluyla elde edildi ini ve büyük oranda da GDO lu ürünler oldu unu göstermektedir. Biyoteknolojinin geliflen imkânlar n kullanarak potansiyel risklerinden korunarak GDO lardan faydalanabilmenin mümkün oldu unu savunan gruplar n baz argümanlar n afla daki gibi s ralayabiliriz: GDO kullan m ile tar mda ürün ve kar art fl, daha az kimyasal kullan m, do al kaynaklar n daha iyi kullan m, daha besleyici g dalar n üretimi, ürün kalitesinin art fl, bitkide donmaya direnç, bitkide hastal klara direnç, besin de eri kalitesi art fl ve özel g da içeri inin zenginlefltirilmesi gibi avantajlar sa lamaktad r. Ayr ca, pestisid ve herbisid kullan - m n n azalt lmas ile hem çevre hem de ekonomik aç dan faydal d r. Böylelikle, özellikle geliflmemifl ülkelerde açl a çare olabilecektir. Halk sa l için yararl ürünler elde edilebilir. Süt, yumurta ve meyveler kullanarak baz tedavi edici maddeler insanlara verilebilir. Genetik modifikasyona u rat lm fl bir hayvan n sütünde, tedavide kullan lan bir protein veya bir kimyasal ürettirilebilir. Bu yolla üretilen bir ilaç veya afl ucuz ve kolay bir yolla üretilip kullan lacak dünyan n her bölgesine kolayl kla nakledilebilir. Özellikle afl lar için, enjekte edilen afl lar daha pahal d r, uygun koflullarda saklanmal, nakil esnas nda özel flartlarda tafl nmal d r. Enjeksiyonda deneyimli t bbi personele gerek duyulmaktad r. Hepatit B virüsüne ve Norwalk virüsüne karfl kullan lan bir afl transgenik bitkilerden elde edilebilmektedir. Geliflmekte olan ülkelerde bu tür ürünler ucuz ve yayg n olarak kullan labilmekte, halk sa l aç s ndan önemli avantajlar sa lamaktad r. Transgenik bir patatese ilave edilen kolera toksinine ait bir parça sayesinde, sindirim yolu ile al nmas sonras, hastal a karfl kifliler ba fl kl k kazanmaktad rlar. Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen bir projede kuduz, tüberküloz, diyabet ve HIV ye karfl transgenik bitkiler yoluyla afl gelifltirilmesi çal flmalar desteklenmektedir. Bu konudaki baz elefltiriler de getirilmektedir. Dozaj n ayarlanabilmesi, bunu yiyen di er böceklerin ve hayvanlar n etkilenmesi sonucu oluflacak etkiler tart fl lmaktad r. Yeni özellikler ilave edilmifl destekleyici g da maddeleri üreten bitkilerin gelifltirilmesi de mümkündür. Örnek olarak GDO lu bir domates bitkisi fazladan likopen üretmektedir. Antioksidan özelli i olan madde prostat kanserinin ve baz kalp hastal klar n n önlenmesinde etkilidir. Di er bir örnek A vitamini yönünden zenginlefltirilmifl pirinçtir. Geri kalm fl ülkelerdeki A vitaminine ba l beslenme yetersizliklerinden her y l çocuk kör olmakta ve 2 3 milyon da ölüm gerçekleflmektedir. Çeflitli projelerde protein, vitamin, ya asitleri, mineraller, eser elementler yönünden besleyici içeri i zenginlefltirilmifl bitkiler üzerinde çal fl lmaktad r. Baz bitkilerde ise sa l k aç - s ndan zararl olan belirli maddelerin miktar azalt lmaktad r. Afrika n n baz bölgelerinde yayg n olarak tüketilen Lathyrus sativus adl bir bitkide yüksek miktardaki hidrosiyanik asit felçlere yol açmaktad r. GDO lu türlerinde bu madde miktar azalt lmakta ve zehirsizlefltirilmektedir. Di er baz bitkilerde de istenilmeyen mikotoksinler, alkoloidler glukozinatlar azalt labilmektedir. GDO lu bitkilerin üretilmesinin beklenen avantajlar nda biri de böcek öldürücü ve zararl otlar öldürücü ilaçlar n daha az kullan lmas ve çevrenin korunmas d r. Transgenik bitki do al olarak virüs mantar böceklere direnç kazand ndan ilaca ihtiyaç kalmayacakt r. Kurak çevre flartlar nda üretimi zor olan veya yüksek tuzluluk gösteren tar m alanlar nda büyüyemeyen bitkilerin direnç genleri aktar ld ktan sonra, bu flartlara uyum sa lad görülmüfltür. Özel iklim flartlar nda tar m yap labilmesi, böcek ve mantar hastal klar ile etkili bir flekilde bafl edilmesi için GDO lar bir alternatif olarak sunulmaktad r. Bu sayede daha az ifl gücü ve daha az yak t tüketimine ihtiyaç duyulacak, üretim maliyetleri afla çekilecektir. Pestisitlerin daha az kullan m ile tarlada çal flan çiftçiler daha az ilaç etkisine maruz kalacak, tüketiciler de g dalar nda bu toksik maddeleri almam fl olacaklard r. GDO lu g dalar n yayg nlaflmas ndan endifle duyan çevreler ise farkl ar- güman- 16 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

19 >> Genetik modifikasyona u rat lm fl bir hayvan n sütünde, tedavide kullan lan bir protein veya bir kimyasal ürettirilebilir. Bu yolla üretilen bir ilaç veya afl ucuz ve kolay bir yolla üretilip kullan lacak dünyan n her bölgesine kolayl kla nakledilebilir. Özellikle afl lar için, enjekte edilen afl lar daha pahal d r, uygun koflullarda saklanmal, nakil esnas nda özel flartlarda tafl nmal d r. larla karfl görüfller öne sürmektedirler. Çevre ve g da güvenli ini riske att, piyasa gücünü belli flirketlerin insaf na terk etti i ve en önemlisi de etik aç dan do aya bu tarzda bir müdahalenin do ru olmad - n savunmaktad rlar. Biyoteknoloji flirketleri tar m kontrolü alt na alabilir ve özellikle az geliflmifl birçok ülke stratejik olarak zor duruma düflürülebilir. Biyoteknolojide lider olan flirketler ayn zamanda toksik tar m ilaçlar n da üretip satmaktad rlar. Bu flirketler bitkileri, özellikle genetik olarak ilaca karfl dirençli olarak dizayn etmekte ve böylece çiftçilere daha fazla tar m ilac satma imkân bulmaktad rlar. GDO lu bitkiler sayesinde kontrolsüz olarak süper böcekler ve süper zararl otlar geliflebilir. Biyo çeflitlilik geri dönülmez bir biçimde tahrip olabilir. Baz yararl böcek veya bakteriler üzerinde zararl etkisi ekolojik felaketlere sebep olabilir. Biyolojik zenginlik, aktar lm fl genlerin do al bitki türüne atlayarak, bulunduklar çevredeki do al türlerde genetik çeflitlili in kayb na neden olabilir ve yabani türlerin do al yap lar nda sapmalara yol açabilir. Bu da eko sistemdeki tür da l m n ve dengeleri bozar. Geneti i de ifltirilmifl ürünlerin ekili oldu- u alanlardan, geneti i de ifltirilmifl polenler rüzgâr, ya mur, kufllar, ar lar ve polen tafl y c böcekler taraf ndan hem organik hem de normal tar m n yap ld alanlara tafl nmakta ve buradaki do al türlerin genetik yap s n kirletmektedir. Organik tar mla u raflan çiftçiler aç s ndan genetik kirlili in kontrol edilemeyece i ve do al üretim yöntemlerinin mümkün olamayaca ndan endifle edilmektedir. GDO lu bitkilerin yaflayan canl lar olduklar için kontrolsüz yay l p ço alabileceklerini, göç edebileceklerini, mutasyona u rayabileceklerini belirtmektedirler. Alerji: GDO lu ürünlerin insan sa l üzerindeki etkileri henüz tam olarak anlafl labilmifl de ildir. Ancak potansiyel kötü etkilerinin bafl nda alerji sorunu gelmektedir. Rekombinant gen ürünleri alerjen olabilir. Önlem olarak piyasaya sunulan GDO larda ön testler yap lmaktad r. Bu testlerde alerjik ve toksik olanlar onay alamamaktad r. Ancak uzun vadeli etkileri önceden kestirilememektedir. GDO lar n alerjiyi art rd n gösteren, destekleyen bilimsel kan t yoktur. Ancak toplumda yayg n olarak alerjideki art fllar n sorumlulu u GDO lara yönlendirilmektedir. Teorik olarak her yeni protein alerji aç s ndan belli bir risk tafl r. G da haz rlanmas nda her iflleme metodu, proteinlerin özelliklerini de ifltirir ve alerji riski oluflturur. GDO lu g dalarda kullan lan ve aktar lan genin kodlad yabanc protein, asl nda biyolojik fonksiyonu çok iyi bilinen ve biyokimyasal olarak karakterize edilmifl proteinlerdir. Transgenik bitkinin alerjik olma ihtimali di er normal g dalardan teorik olarak daha farkl olmad varsay lmaktad r. Baz g dalar her ne kadar non alerjik olarak s n fland r lsa da, daha ileri ayr nt l bilimsel çal flmalar n yap lmas sonucunda sa l kl sonuçlara gidilmesi mümkündür. Örne in, uzun y llardan beri baz bitkilere B. Thuringiensis hücreleri, sporlar ve protein kristalleri kar fl m ndan oluflan spreyler fleklinde uygulanmaktad r. Bt muamelesi yap lm fl bitkilerin ürünlerinin besin yoluyla tüketilmesinde problem görülmemektedir. Ancak bitkilere püskürtme yolu ile B. Thuringiensis uygulamas yapan iflçilerde, solu- 17

20 HABER-ANAL Z >> GDO lu g dalar n yayg nlaflmas ndan endifle duyan çevreler ise farkl argümanlarla karfl görüfller öne sürmektedirler. Çevre ve g da güvenli ini riske att, piyasa gücünü belli flirketlerin insaf na terk etti i ve en önemlisi de etik aç dan do aya bu tarzda bir müdahalenin do ru olmad n savunmaktad rlar. num yollar na ait alerjik reaksiyonlar gözlenmifltir. G dalar n ifllenme süreçlerinde tabi olduklar fiziksel ve kimyasal uygulamalar ile mide ortam ndaki asit ve proteolitik flartlar, proteinlerin stabilitesini etkilerler. Bu da besin alerjisinde kritik bir etkendir. Mide ortam na yeterinde direnç gösteren ve yap s zarar görmeden ince ba rsaklara ulaflan alerjik proteinler, mukozadan emilir ve IgE antikorlar ile etkileflirler. Midedeki sindirim ortam nda, normal proteinler 30 saniyeden daha az bir sürede parçalanabilirken, alerjik proteinler iki ile 60 dakika sonucunda parçalan rlar. Mide s v s simülasyon testi kullan larak, g da alerjenleri ile normal proteinler baz istisnalar olmakla birlikte güvenilir bir flekilde test edilebilirler. Bu güne kadar test edilen GDO lardaki transgenik proteinler, alerjik olmad klar yönünde de erlendirilmifltir. Son y llarda alerjik proteinlerin de- erlendirilmesinde bir yöntem olarak amino asit dizilerine de bak lmaktad r. 200 den fazla alerjik oldu u bilinen protein, moleküler olarak karakterize edilmifltir. Amino asit dizileri karfl laflt r ld nda, en az sekiz amino asitlik baz bölgelerin alerjiye yol açt anlafl lm flt r. Bu bölgelere epitop ad verilmektedir. Epitoplar aras ndaki benzerliklere bakarak, rekombinant proteinin potansiyel olarak alerjiye e ilimi olup olmad hakk nda fikir edinilebilir. Toksisite: GDO lar n toksisite de erlendirmelerinde, öncelikle d flar dan ilave edilen genin üretti i protein dikkate al nmaktad r. Sindirim ile al nan yabanc genetik materyal bir problem teflkil etmez. Çünkü DNA bütün canl türlerinde ayn DNA yap s ndad r. nsanlar günlük beslenmelerinde yaklafl k 0,1-1 gram kadar hayvansal, bitkisel ve mikroorganizmalara ait yabanc DNA al rlar. GDO lu g dalardan insan hücrelerine ve ba rsaklardaki bakterilere geçen DNA miktar ihmal edilecek düzeyde azd r. Toksikolojik de erlendirmelerde ilk olarak kullan lan test, yabanc proteinin beslenme sonucu oluflturdu u etkidir. Antibiyotik direnci: Tart flmal bir di er konu, GDO lar n tafl d antibiyotik direnç genleridir. Bunlar gelecekte insan sa l için risk oluflturabilece i düflünülmektedir. Bu nedenle GDO larda sadece belli antibiyotik direnç genlerinin kullan lmas na izin veriliyor. Bu güne kadar her hangi bir örne i olmamas na ra men, direnç genlerinin baflka canl lara aktar lmas gibi bir risk göz ard edilmemelidir. GDO lu bitkilerin hepsinde bir antibiyotik direnç geni bulunur. Teknik olarak gen aktar m esnas nda seçicili i sa lamak amac yla transgenik protein oluflturma ifllemlerinde kullan l r. GDO lu bitkilerin güvenlik de erlendirmelerinde ilk olarak, aktar lan direnç geninin ba rsak bakterilerine aktar l p aktar lmad na bak l r. En s k kullan lan antibiyotik direnç geni neomycin ve kanamycin direnci genidir ve t bbi tedavide nadir olarak kullan lan antibiyotiklerdir. Genellikle a zdan verilmez, toksik ve alerjik de ildir. fiimdiye kadar g da için üretildi i bilinen GDO lu hayvan yoktur. Yak n gelecekte de beklenmiyor. Ancak GDO lu ürünler hayvan beslenmesinde yayg n olarak kullan - l yor. Yem olarak kullan lan soyan n %60-90 GDO ludur. Salam ve sosis içeri i ve ifllenmesinde GDO ürünleri kullan l yor. Vitamin, amino asit ve enzimler GDO lu bakterilerden elde ediliyor. GDO lu ürünler hayvan besicili inde de kullan lmaktad r. Transgenik ürünlerin kaliteli ve ucuz besin üretiminde yararl olaca, özellikle üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere tüm dünyada açl n ortadan kald r lmas nda etkileri olaca beklenmektedir. Bal k yemi olarak geneti i de ifltirilmifl g dalar n, normal türlerden elde edilen besin maddelerine göre, sindi- 18 Mimar ve Mühendis Kasım-Aralık 2009

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı