Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı"

Transkript

1 Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Zafer Özcan 1 Gurbetçi i adamı Hilmi Selçuk, gıda dalında her yıl Almanya da yapılan ve 6 Avrupa ülkesinden 478 firmanın katıldı ı yarı mada altın madalya ile ödüllendirildi. 37 yıldır Almanya da ya ayan Selçuk, Avrupa Birli i nin standartlarına uygun, koyun ve sı ır etinden pastırma üretiyor. Selçuk un pastırma üretiminde yakaladı ı ba arı, AB ye uyum yolunda gıda standartlarını yerine getirmekte zorlanan Türkiye için de önemli bir örnek olu turuyor. Kokoreç, balık-ekmek, sakatat ve di er açıkta satılan gıdalar üzerinden devam eden tartı manın odak noktasını, sa lık ve hijyen artlarına uygunluk olu turuyor. 2 Hilmi Selçuk, geçimini sa ladı ı ve para kazandı ı Almanya yı ikinci vatanı olarak görüyor. Bu ülkede sayıları 56 bini bulan Türk giri imcilerin ilklerinden olan Selçuk, Hamburg da seyyar satıcılıkla ba layan ticari hayatına, Avrupa çapında ödüllü bir pastırmacı olarak devam ediyor. Giri imcilik serüveninde birçok kez batıp-çıkan Hilmi Selçuk, son altı yıldır pastırma i ini yapıyor. Frankfurt yakınlarındaki üretim tesisleri yıllık 200 ton kapasiteyle çalı ıyor. Üretimde bütün hammaddeyi Almanya içinden temin eden Selçuk, Türkiye nin pastırmalarıyla ünlü ehri Kayseri yi unutmayarak, ürünlerine Öz Kayseri adını vermi yılında bir umudun pe inden giderek Hamburg a yerle en Selçuk un giri imcilik serüveni seyyar satıcılıkla ba lıyor. 3 Türkiye de halen görmeye alı ık oldu umuz, zabıtaların kovaladı ı seyyar satıcı görüntüsünü, Hilmi Selçuk 37 yıl önce Hamburg da ya amı. Büyük zorluklarla aldı ı seyyar satıcı ruhsatı ona yetmeyince toptancı belgesini almak için uzun zaman u ra ması gerekmi da Almanya daki en büyük Türk gıda maddeleri toptancılık irketine sahip olan Selçuk, O zaman 4 büyük depo ile Türk vatanda larının gıda ihtiyacını kar ılıyordum. Bazı problemler sebebiyle 1979 da iflasımı istemek zorunda kaldım. Uzun süre, bir bakkal dükkanı ile idare ettim. diyor. 4 Pastırma i ine 1997 yılında giren Hilmi Selçuk, hiç kimsenin yapmadı ı bu i e atıldı ında hedefinin talyan pastırmasını tercih eden Almanlara Türk pastırmasının, www tadını ö retmek oldu unu belirtiyor. Selçuk öyle konu uyor: Türk gıda ürünlerini Almanya ya sokan ki i olarak pastırmada bu kaliteye ula abilmek için 3-4 yıl u ra tım. Çünkü Kayseri deki do al pastırma üretim artları burada yok. lginçtir, birkaç yüz çe it etin üretildi i Almanya da benden önce pastırma üretilmiyordu. Bu bo lu u de erlendirip Almanlara dana etini tekrar ke fettirdim. imdilerde Almanlar bizim damak zevkimizi artık daha iyi tanıyor. 5 Taunus Da ları nın ete inde fabrika! Hilmi Selçuk ünlü pastırmasını, Frankfurt ile Wiesbaden arasında, Hofheim denilen bölgede bulunan Taunus Da ları nin eteklerinde kurulu tesislerinde üretiyor. Bu bölgenin özelli i, do al artların Kayseri Erciyes da larına çok benzemesi. Pastırma üretiminde do al artların çok önemli oldu unu dile getiren Hilmi Selçuk, Pastırma üretiminde hava çok büyük faktör. sviçreliler pastırmayı Alp Da ları nın zirvesine kurdukları do al tesiste yapar. Biz de ürünümüzü Kayseri artlarında çi ete tuz yardımıyla aylarca gözümüz gibi bakıyoruz. diyor. 6 Çemen, memleketi Kayseri den geliyor Selçuk, pastırmanın bastırma kelimesinden geldi ini belirterek öyle konu uyor: Atalarımız çi eti tuzlayarak semerin altına basıp, aylarca yol azı ı olarak ta ımı lar. Ve sonunda bunu Anadolu ya getirmi ler. ç Anadolu da burça otu yani çemen ile ve di er Anadolu baharatları ile eti muhafaza etmi ler. te bu baharatın verdi i lezzet ile pastırma ortaya çıkıyor. Biz pastırmada kullandı ımız çemeni Kayseri den alıyoruz. Gadıo lu firmasının çemeni pastırmamıza lezzet katıyor. Zaman

2 Tekst 2 Her araç Türkiye deki yakıtı kullanamaz TÜRK YE nin en büyük otomobil ithalatçılarından biriyle sohbet ediyoruz. Temsil ettikleri markaların bazı modellerini Türkiye ye getirmedikleri için sitem ediyorum. Getiremiyoruz diyor. Çünkü üretici firma bu modellerin Türkiye ye ithal edilmesine izin vermiyormu. Nedenini soruyorum. Kısa bir yanıt alıyorum: Yakıt. Özellikle dizel araçların yüksek güçlü motorlara sahip olanları Türkiye ye yollanmıyormu. Zira Türkiye deki yakıt kalitesi, daha do rusu yakıt kalitesizli i bu motorların hem performansını etkiliyor, hem de ömrünü kısaltıyormu. Normalde 200 bin kilometre sorunsuz gitmesi gereken bir dizel motor, Türkiye de ancak bin kilometre gidebiliyormu. O da ansınız varsa... Üretici firmalar, bu motorları Türkiye deki yakıt kalitesine uyarlamak için epey u ra ıyorlarmı ama bazı motorlarda bu mümkün olamıyormu. Sizin getirmedi iniz bu gibi modelleri gri piyasa denilen galericiler getiriyor. Onların getirdi i araç çalı ıyor da sizin ki mi çalı mıyor diye sordum. Me erse en büyük sorunları buymu. Galericiler bu araçları getiriyor. Almanya dan alıyorlar ve getiriyorlar. Tabii bu araç Türkiye ile ilgili hiçbir özelli e sahip de il. Biz ister istemez bunların da arızalarına garanti kapsamında bakmak zorundayız ama biz baksak bile bu otomobiller Türkiye de hiçbir zaman do ru düzgün çalı mıyorlar. Sürekli arıza çıkartıp servise geliyorlar. Türkiye için yapılmadıklarından parçaları da stokta olmuyor. Küçük bir parça için haftalarca serviste bekledikleri oluyor. Galeriden bile araç alacak olanlar distribütörün getirmedi i modellere itibar etmesinler diyor. Aynı distribütör, Aslında yakıt sorunu bütün araçlar için geçerli diye uyarıyor. Türkiye de kullanılan benzin de AB için tamamen standart dı ı. 98 oktan olması gereken kur unsuz benzin. Türkiye de 95 oktan. O da lafta. Di er benzin türlerinde de kalite Avrupa nın çok çok altında. Türkiye deki ithal otomobillerin kâ ıt üzerindeki tüketim ve performans de erlerini yakalaması bu nedenle imkânsız. Bu kalitede yakıt Türkiye de üretilemez mi? diyorum. Mesele üretim de il diyor. Mesele Türkiye deki bayi a ı. Rafineriden tankere, tankerden istasyondaki depoya, depodan pompaya kadar ba tan sona bir de i im gerekiyormu. Bunun için adımlar atılmı ama a ır maliyetlerden dolayı geli me çok yava oluyormu. Bunları dinleyince keyfim kaçtı. Türkiye de otomobile daha fazla para ödeyip daha az performans alıyoruz. Duble kazık... Hürriyet, www

3 K Tekst 3 riz aslında fırsattır diye yola çıktıklarını anlatan Burçin Ergünt, u anda 2.5 milyon Türk ün cebine logo ve melodi pazarlıyor. Dervi olacaksan kalplere, zengin olacaksan cep lere gir! Türklerin cep telefonu a kını ke feden Burçin Ergünt, imdi ayda 300 bin dolar ciro yapan irketin orta ı Cep e giden yolu buldu! HALE TÜZÜN STANBUL - Cep telefonlarının son dönemde bir tür e lence makinesi haline gelmesi, genç giri imcilerin de önünü açtı. Özellikle gençlerin cep telefonunu konu maktan çok e lenmek ya da mesajla mak için kullanması sayesinde Burçin Ergünt ve Aytekin Derinkök adlı iki genç Türk giri imci, sıfırdan ba layıp ayda 300 bin dolar (yakla ık 500 milyar lira) ciro yapan bir irketin patronu haline geldi. Onlar sayesinde milyon Türk, tuttukları takımı cep telefonlarında ta ıyabiliyor, Petek Dinçöz e ya da Nez e konser bile verdiriyor! Almanya yı katladık! Almanya da bulunan Logizmo adlı irketin Türkiye aya ını yöneten ve sistemin altyapısını ülkemizde kuran iki giri imcinin sistemi o kadar ba arılı olmu ki, Yunanistan ve çevre ülkelerin cep telefonu kullanıcılarının da melodi trafi ini artık onlar yönetecek. nternette 25 bin üyelerinin bulundu unu söyleyen amvg nin yönetici orta ı Burçin Ergünt, Bu yılın mayıs ayında Türkiye de ba ladı ımız cep telefonlarına logo ve melodi 11 servisi o kadar büyük ilgi gördü ki, bu servisin en yo un kullanıldı ı ülkelerden Almanya pazarındaki üye sayısına, biz onlardan daha kısa sürede, yakla ık dört ayda ula tık. Türkiye de bu trafi in yarattı ı ciro milyon dolara ula tı ve trafi in yüzde 50 si bizim üzerimizden gerçekle iyor. Hatta günlük trafi imiz 100 binin üzerine çıkabiliyor. u anda Türkiye pazarının yarattı ı 12 Almanya dan yüksek diyor. 13 aylık macera Uzun süre Turkcell de çalı tıktan sonra kendi i lerinin patronu olmak için görevinden ayrılan Burçin Ergünt ile orta ı Aytekin Derinkök ün macerası aslında tam da Türkiye de ekonomik krizin kendini en a ır hissettirdi i dönemlere rastlıyor. Aytekin Derinkök ün San Francisco daki master ını tamamlayıp gelmesiyle iki ortak Kriz aynı zamanda, www fırsattır düsturuyla yola çıkmı. Ama Nisan 2001 den Eylül 2001 e kadar uzanan süreçte ufukta fırsat falan bulamamı lar. Hem de 14 e yakın yatırım grubuyla ileti im kurabildikleri halde. Sonunda kar ılarına Almanya da 12 yıldır çalı an Mega adında bir irket çıkınca 13. Ergünt hikâyeyi öyle anlatıyor: Biz yatırımcı bulamayınca ne yaparız diye dü ünürken Almanya da çalı an Mega nın ekibiyle tanı tık. O dönemde Logizmo da Almanya da daha yeni kuruluyordu. Almanlarla hemen bizi tanı tırdılar. Turkcell deki deneyimlerimiz ve i planlarımız çok ho larına gitti. Bu sayede 14 aldık. Yani biz birkaç ay içinde irketi kurarız derken 13 ayda ancak ba ardık. Hedeflerini en e lenceli katma de erli servisi sunmak eklinde açıklayan Ergünt, ilk a amada Yunanistan olmak üzere Moldovya, Rusya, Ukrayna ve Do u Avrupa ülkelerinde de bu alanda yatırım için hazırlık yaptıklarını söylüyor. Yunanistan, Türkiye ye yakın ve gelir düzeyi yüksek bir pazar oldu u 15 burada ilk olarak 75 bin kullanıcıya ula mayı hedefliyorlar. Burçin Ergünt e göre cep telefonu üreticilerinin ürünleri giderek ki iselle tirmesiyle birlikte e lence servislerinin kullanımı da artıyor: Multimedya Messaging Service (MMS) özellikle bu alanda itici bir güç oldu. irket olarak biz de 2003 yılının üçüncü çeyre inde 30 milyon aboneye ula mayı hedefliyoruz! Kullanıcı tipleri Peki logo ve melodi trafi inin kullanıcı kitlesi kimler? Ergünt özetliyor: Bu alanda iki kullanıcı tipi var. Biri üniversite ö rencisi, teknolojinin içinde, internet kullanan, faturasını da kendi ödemeyen genç kitle, di eri ise deyi yerindeyse elindeki tespihi bırakıp cep telefonu kullanmaya ba layanlar. Bu kesim artık cep telefonunu vücudunun bir uzvu olarak görüyor. Gelir seviyesi dü ük 16 yeniliklere çok açık. Petek Dinçöz ün rakibi Nez Her eyin 17 oldu u gibi cep telefonu melodi ve logolarında da trend izleniyor. Bugünlerin gözdesi ise Nez. Bir dönem Petek Dinçöz neredeyse dört arkısıyla cep telefonlarına en çok yüklenen melodi olurken son günlerde Nez ve Yıldız Tilbe onun tahtını sallamı. Futbol da her zaman ilgi gören alanlardan. RAD KAL

4 Tekst 4 YALAN SÖYLEMEN N NEDENLER Zihinsel düzeyi dü ük çocukların gerçe e çok aykırı yalanlar söyledikleri, buna kar ılık normal ve üstün zekâya sahip olanlarınsa, mantı a daha uygun yalanlar söyledikleri ve ayrıntılı öyküler uydurdukları saptanmı tır. Aileye ba lılık, dayanı ma, verilmi söze saygı gibi durumlar yalan söylemeye neden olabilir. Örne in, 10 ya ındaki bir kız çocu u, karnelerin alındı ı gün, anne ve babasına karnelerin verilmedi ini söyler. Oysa karnesi kötü oldu u için anne babasının ona kızmayaca ını ve onu kınamayaca ını çok iyi bilir. Ama yalnızca annesini üzmeme kaygısı içindedir, çünkü iyi bir karne getirece ine söz vermi tir. Çocuk çekingenlikle de yalan söyleyebilir. Bu tip yalanın olu umunda heyecana kapılma önemli rol oynar. Güçlü bir belle e sahip bir çocuk, bir gün anne babasının konukları önünde iir okuması iste ine: Unuttum, kar ılı ını verir. iiri çok iyi anımsamasına kar ın, topluluk kar ısında okumaya cesareti yoktur. Çekingenlik ço u kez çocu un hatasını itiraf etmesini engeller ve ceza kaygısından daha güçlüdür. Bazen de çocuk kendisine fazla karı ılması nedeniyle yalan söyler. Bu durumda hata yeti kindedir. E itici çocu un dünyasına ait her eyi ö renmek ister. Bu davranı çocu a zayıflı ıyla alay edilmi izlenimini verir. Kendince kar ılık vermek için yalandan yararlanır. Örne in, ikide bir karde ini sevip sevmedi i sorulan çocuk, aslında karde ini sevdi i halde: Sevmiyorum, yanıtını verebilir. Bunun yanı sıra, iyi geli memi ahlak bilinci ve grup içinde statü kaybetme endi esi bazen çocu a içinde bulundu u bazı durumları utanç verici gibi gösterebilir. Örne in, ailenin fakirli i, cinsel konular üzerine bilgi eksikli i gibi. Çocuk bu durumda ailesini geçim sıkıntısı yokmu gibi tanıtır, cinsel konuların kendisi için sır olmadı ını söyler. Suçlu çocuklar üzerinde gerçekle tirdi imiz ara tırma sonuçlarımıza bakıldı ında, yalan ölçe i açısından suçlu denek grubunun suçsuz kontrol grubuna göre daha yüksek bir ortalama tutturdu u görülmü tür. Bu da bize suçlu gençlerin suçlu olmayanlara oranla daha fazla yalan söyleme e iliminde olduklarını göstermektedir. Çocuk Psikolojisi, www

5 Tekst 5 TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION Check-in De erli Yolcularımız, dünyasında ba arının en önemli kıstası olan zaman artık uçu larınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz stanbul çıkı lı Dı Hat Business Class yolcularımız için faks ve check-in hizmetini ba latıyoruz. Bu hizmet size neler kazandıracak? En önemlisi zaman kazandıracak: Yo un sezonlarda kalabalık terminalde i lem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. Bunu bildi iniz için terminale erken gelirsiniz. Yo un ehir trafi ini de dikkate aldı ınızda havada geçirdi inizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve i lemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları dü ünmenize gerek yok. lemlerinizi yaptırmanın verdi i rahatlıkla uça ınızın kalkmasına sadece 35 dakika kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı alabilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz. Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azaltacak. Havalimanında bu hizmet için özel olarak e itilmi CIP personeli size yardımcı olacak. Havalimanına geldi inizde i lemlerinizi sizin için ayrılmı Check-in kontuarlarında beklemeden tamamlayacaksınız. Hizmetin esasları: Faks ve kabul saatlerimiz gün içinde saat ile dir. Tüm formlar uçu saatinden en erken bir gün önce ve en geç tarifeli uçu a iki saat kala elimize ula mı olmalıdır. Faks check-in inizi (0212) no lu faksa çekerek yapabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yolları Business Class kontuarlarından ve CIP salonlarından elde edebilirsiniz. check-in ba vurunuzu ise Türk Hava Yolları nın web sitesine ba landıktan sonra Check-in seçene ini kullanarak kar ınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. Faks veya aracılı ı ile check-in yaptırdı ınızda boarding kartınızı almak üzere Check-in kontuarına uça ın tarifeli kalkı saatinden en geç 35 dakika önce ba vurmalısınız. Faks veya ile check-in yaptırıp daha sonra uçu unuzdan vazgeçti iniz takdirde, bu kararınızı önce (0212) no lu numaraya bildirmeniz daha sonra da rezervasyonunuzu iptal ettirmeniz gerekmektedir. lemleriniz sırasında herhangi bir sorunla kar ıla ırsanız bize (0212) no lu telefondan ula abilirsiniz. RETURN CHECK-IN Türk Hava Yolları, stanbul, Ankara, zmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon istasyonları arasında aynı gün içerisinde gidi ve dönü yapacak bagajsız yolcularımız için Return Check-in hizmetini ba latmı tır. Dönü uçu unuza rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat ediyorsanız bu uygulama sayesinde seyahatinize dönü check-in i lemlerinizi tamamlamı olarak ba layacaksınız. Nasıl mı? Gidi seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda size önerilen return check-in alternatifine olumlu cevabınız, dönü uçu unuzun da check-in i lemlerini tamamlamak için yeterlidir. OTEL CHECK-IN Türkiye nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitmeden bini kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat etti iniz tüm rezervasyonlu uçu larınızda 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve mümkünse dı hat seferleri için bini kartlarınızı alabilirsiniz. Bu i lem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından e itim verilmi otel personeli yardımcı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında beklemek zorunda kalmayacaksınız. Otelde yapılan i lem sonrası Bini Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve e er Business Class yolcu iseniz CIP Salon Giri Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için açılmı özel Bagaj Teslim Kontuarları na teslim edip bazı uçu lar için gerekli olan güvenlik i lemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsınız. Otel Check-in hizmetinin geçerli oldu u seçkin oteller listesi, bulundu u il kapsamında a a ıda belirtilmi tir. yi uçu lar! Faks check-in için faks no: (0212) check-in için internet adresimiz: / www Skylife Nisan

6 Tekst 6 40 Yıllık Avrupalı 1 Avrupa Birli i Komisyonu nun Ba kanı Romano Prodi, geçti imiz mayıs ayında gerçekle en Avrupa Bayramı vesilesiyle Türk halkına sesleniyordu. Vurguladı ı en önemli husus ise, Türk oldu unuzu unutmayın demesiydi. Romano Prodi nin Türk halkına yönelik verdi i mesaj öyleydi: AB ye girmeyi hedefliyorsanız yalnızca insan hakları ve demokrasiyi de il, konulmu olan tüm kuralları yerine getirin, büyük bir de i im içine gireceksiniz. Ama unutmayın, öncelikle Türksünüz. Ben Avrupalıyım ama aynı zamanda bir talyanım, bunu unutmuyorum. 2 AB adaylı ımıza ya da üyeli imize muhalif olan gruplar hep Türklü ümüzü kaybederiz cümlesiyle halka bir anlamda korku yayarak bu önemli de i im sürecine engel olmaya çalı ırlar. Ulusal kimli imizi kaybedece imiz fobisini yaratırlar. Avrupa ile artacak olan ileti im, hareketlilik sonucunda benli imizi kaybedece imiz savını yayarlar. Bu savı yayanlar, 40 yıldan beri AB ülkelerine göç etmi ve bu ülkelerde ya ayan vatanda larımızın varlı ını bile dü ünmezler. Onlar için Türk halkı, sadece Türkiye de ya ayanlardır Yıldan beri özellikle Almanya da ya ayan ve Avrupa ülkelerinin bir ço una yerle mi olan Türk vatanda larının, hatta Türkiye de ya ayanlardan daha fazla ülkelerine ba lı olduklarını göremezler. Bunu nedense sadece onlar de il çifte vatanda lı a kar ı çıkan Almanlar da göremez. Bu kar ı çıkı ın Türkleri Has be has Alman yaptı ını zannederler. Prodi nin Ben talyan oldu umu unutmuyorum sözünü, ne Türkiye nin AB üyeli ine kar ı çıkanlar, ne de Türkleri Alman yapmaya çalı anlar algılayabildiler. Türklü ü, talyanlı ı ya da Almanlı ı kaybetmeden Avrupalı olunabilece ini göremediler., www Halbuki artık, Avrupalı kimli i diye bir tanımlama mevcut. Avrupalı kimli i, ba ta demokrasi olmak üzere, ça da dünyanın asgari ortak de erleri temelinde tanımlanıyor. Buna bazı gruplar dinsel veya ideolojik ö eler eklemek isteseler de, Avrupa genelinde destek bulmaları adeta imkansız Örnek verilecek olursa, bir Danimarkalı ile Portekizli kimli i birbirinden oldukça farklı Türk ve Yunanlıların benzerlikleri, AB üyesi olmalarına ra men Yunan ve Hollanda kimlikleri arasında yok. Bunun yanı sıra AB adaylı ının gerektirdi i siyasi ve ekonomik de i im ile bilgi toplumuna geçi birbirini destekleyen süreçler. 5 Özel radyo ve televizyon kanalları ve cep telefonundan sonra, internetin hızla ya amımıza yerle ti i bir ça dayız. Artık sınır tanımayan ileti im kanallarından, bilgiden, saydamla madan ve uluslar arası açılımlardan korkarak ulusal kimli i korumak savı tutarsız kalıyor. Almanya da ya ayan bir Türk ü Almanya ya uyum tezi adına Türkiye den uzak tutamazsınız. Haberle me TV ler ve internet, bir ki inin Almanya da ya da Türkiye de ya aması arasında çok büyük bir fark bırakmıyor. 6 Son olarak ise, de i imin uluslara kimli ini kaybettirmedi i hem tarihsel hem de sosyolojik olarak ispatlanmı durumda nsanların kimli i yalnızca ulus olmanın ortak özellikleriyle belirlenmiyor. Sosyo-ekonomik, mesleki ve ideolojik etkenler de devreye girmekte. Ulusların ortak özelliklerine dayalı kimlikleri ise sürekli bir evrim içinde. AB ye üye olan Türkiye nin ulusal kimli inin kaybolaca ını iddia etmek ve bu iddianın üzerine tez üretmek, her eyden önce o toplumun kendine olan güveni açısından onur kırıcı olur. 7 Aynı ekilde Çifte vatanda lı ın engellenmesi ve Uyumu zorla tıraca ı teziyle Türk gazetesi okumak ya da TV seyretmeye kar ı çıkmakla, ki ileri Alman yapma çabalarının hiçbir faydası olmadı ını görmek gerekiyor. Prodi nin Avrupalıyım ama talyan oldu umu unutmuyorum sözünün ne kadar do ru oldu unu, 40 yıllık göç tarihimize bakarak anlamamız mümkün. Avrupalılık kimli i altında ortak de erlere sahip olalım bu bize yeter... Hürriyet

7 Tekst 7 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya oldu unu söylemek, aslında bilineni tekrarlamak anlamına geliyor. Ama yeni arayı lar da devam ediyor. 2 Bu çerçevede, Türkiye Ara tırmalar Merkezi, Avrupa Birli i nin de i ik ülkelerinde ya ayan Türk gençlerini kapsayan bir proje gerçekle tirmeye ba ladı. Avrupa Birli i Gençlik (Jugend) fonu tarafından desteklenen proje, 3 ülkede ya ayan ya grubundaki Türk gençlerini, birer haftalık bulu malarda bir araya getirmeyi hedefliyor. lki Schleswig- Holstein eyaletinin Pinneberg ilçesinde yapılan gençlik bulu masının ardından, sırasıyla Belçika nın Gent kentinde ve Strasburg da aynı gruplarla bulu malar gerçekle tirilecek. Proje, toplam iki yıllık bir süreyi kapsıyor. 3 Avrupa Birli i ülkelerinde ya ayan Türk gençlerinin kimli i ve kimlik tanımları ba lıklı projenin farklı boyutlarda amaçları vardır. Amaçlardan biri, de i ik ülkelerde ya ayan Türk gençleri arasında ileti imin kurulmasını ve bu ileti imin süreklilik kazanmasını sa lamak. Bundan anla ılması gereken, projenin gençler tarafından örnek alınarak kendi inisiyatifleri ile benzeri bulu maların gerçekle tirilmesidir. Bu, hem sürmekte olan projeye katılan, hem de ba ka gençler için geçerlidir. 4 Projenin ikinci bir amacı, gençlerin ya adıkları bölge veya ülke sınırlarını a arak Avrupa yı ke fetmeleri ve tanımalarıdır. Proje, bunu, kendileri gibi göçmen ailelerinden gelen insanlarla birlikte yaparak, di er Avrupa ülkelerinde ya ayan Türk gençleriyle birlikte ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları görmelerine olanak sa lamayı da hedefliyor. Gençler, ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmelerini te vik etmek için bulu malar sırasında aralarında ve konunun uzmanlarıyla birlikte de i ik konuları tartı acaklar. 5 Programın bir özelli i, gençlerin katılımcı bir biçimde programda yer almaları., www Bulu malar, de i ik ülkelerdeki partner kurulu ların önderli inde gençlerin istek ve dü ünceleri do rultusunda planlanıp gerçekle tiriliyor. Her bir bulu mada, belli konular a ırlıklı olarak i leniyor. Pinneberg deki ilk bulu manın ana konuları, Gelenek ve Ça da lık, Türkiye ve Avrupa ba lı ını ta ıyordu. Sonbaharda Gent te gerçekle ecek ikinci bulu manın ana konuları e itim ve ku aklar arası ili kiler olacak. Straburg da yapılacak son bulu manın konusu ise, vatanda lık ve Avrupa vatanda lı ı. Türkiye Ara tırmalar Merkezi nin bilimsel rehberli inde hazırlanan bulu malar sırasında yapılan grup tartı maları kaydedilerek daha sonra bilimsel de erlendirmeye tabi tutulacaktır. Bulu ma programının sonunda ise, proje, bir yayın eklinde belgelenecektir. 6 Bütün bunlara neden gerek duyuluyor? Neler kazandıracaktır? Kazandıraca ı çok ey var. Gençlerimize, ya adıkları çevrenin sınırlarını a ma olana ı sa lanması ba ta geliyor. Bunu hem co rafi, hem de fikri anlamda görmek gerekir. Co rafi anlamda, ya adıkları ülke ve Türkiye ile sınırlı kalan gençlere, Avrupa nın di er ülkelerini tanıma olana ı sa lanmı oluyor. Buna gerçekten tanıma olana ı demek gerekiyor, çünkü her bir bulu mada bir araya gelinen ülkedeki grubun rehberli inde, toplumsal ya amı yakından izliyorlar. Bulu ma programı çerçevesinde davet veya ziyaret edilen toplumsal ve siyasal aktörler ile tanı matartı ma olana ı sunuluyor. Böylelikle de ziyaret edilen ülkeyi, ya anan sorunları veya olumlu geli meleri görerek tanımaları amaçlanıyor. 7 Gençler, Avrupa nın ba ka ülkelerini ziyaret ederek kendi ya adıkları ülke ve toplumu ba ka ülke ve toplumlarla kıyaslayabilecek, böylece hem daha iyi tanımaları, hem de daha bilinçli olmaları mümkün olacaktır. lk bulu mada edinilen izlenim, gençlerin ba ka ortam ve çevrelerde ya ayan ya ıtlarıyla bir araya gelerek durumlarını ve sorunlarını tartı maya büyük bir ihtiyaç duyduklarıdır. Bu izlenim, projenin ba ka gençler için bir örnek te kil edece i umudunu arttırıyor. Ülke sınırlarını a ıp birey olarak yeni arkada lıklar kurmanın yanı sıra kendi inisiyatifleriyle ba ka ülkeleri ke fedebileceklerini gösteriyor. lk deneme olarak yapılan bulu ma programı, hem katılan hem de haberdar olan ba ka gruplara örnek olabilecek. Öyle görünüyor. Cumhuriyet

8 Tekst 8 Hollanda da Türk uydu televizyon yayını Mariska Milikowski 1 Ku kusuz Hollandalılar da benzer geli melere tanık olmu lardır. Marlie Hollands ın Yeni Ufuklar kitabında belirtti i gibi (1998, s. 230) burada da yeni arayı lar vardır: 2 Çocuklarımızın geçmi in çok farklı oldu unu anlamaları çok güçtür. Ama bugünün büyükleri olan bizler için çok fırtınalı bir geçi dönemi söz konusudur. Bu dönemde eskiler yıkılmı tır ve yenilerin yapılması gerekmektedir (S.111). 3 Toplum ya amında terketmemiz gereken eskimi eylerden biri de homojen bir Hollanda kültürü inancıdır. imdi biz bu eski ile yeni arasındaki (geçi ) döneminde yani bo lukta farklı kültürel, etnik ve dini gerçeklerle uyumlu bir ekilde ya amak için yapıcı yöntemlerin arayı ı içindeyiz (s.237). 4 Hollanda çok de i mi tir. Bundan kısa bir süre önce kızımla Güney Hollanda adalarından birindeki Ouddorp ta bir hafta sonu geçirdik. Toplu ta ıma araçları ile seyahat ettik ve ilk gözümüze çarpan, Spijkenisse de otobüs her çe it etnik kökenden yolcularla dolu iken Ouddorp a vardı ımız zaman otobüste sadece bir avuç Hollandalının kalmasıydı. Randstad (Amsterdam-Rotterdam-Lahey-Utrecht bölgesine verilen ve metropol anlamında kullanılan bir söz) ile aradaki fark pazar günü ö leye do ru köyde yürüyü e çıkıldı ında daha da bariz bir ekilde göze çarpıyordu. 5 Kilisedeki pazar ayini bittikten sonra sokaklar düzgün giyimli ailelerle doluydu. Kadınların ço unun ise ba ında apka veya bere vardı. Buna kızım çok a ırdı. Amsterdamlı bir kız olarak türbana alı ıktı ama o bunu sadece Müslüman kadınlara özgü bir adet sanıyordu. Öte yandan Ouddorp eski kafa sınıfına da sokulamazdı. Çünkü pansiyona yerle irken gözümüze ilk çarpan ey yerel TV yayınları arasında MTV ve CNN e yer verilmesi olmu tu. Oysa ki bundan birkaç ay önce sözkonusu yayınlar (Amsterdam da) kablodan çıkarılmı tı. A200 irketinin bu uygulaması çok tartı maya neden olmu ve bunun üzerine Amsterdam da ya ayan birçok Hollandalı, yabancı kökenli hem ehrilerinin çanak antenlerine ba ka bir gözle bakmaya ba lamı tı. Yani acaba bu antenler MTV yi de alıyor muydu? Eurosport u alanı da var mıydı? Belki de böyle bir çanak antene yatırım yapmak o kadar da aptalca bir ey sayılmazdı. te aynı mantıkla bir çok Hollandalı Türk ve Faslı çanak anten almı tı. 6 Televizyon istasyonları arasında gezinmek veya kolaylıkla bir ülkeden di erine gidebilmek bireylere kendi kültür paketlerinin karı ımını olu turmada, www serbestli i sa lar. Nitekim imdilerde genç bir Hollandalı Türk, burada be misli fiyat ödememek için ucuz bir biletle Türkiye ye gidip gelinli ini alabilir. Üstelik çifte pasaport böyle bir seyahatte son derece pratiktir. Bazı gençler pasaport seçimini içlerinde bulundukları ortamda hangi kimli i vurgulamaları gerekiyorsa ona göre yapmaktadırlar. Bu açıdan gümrükte Türk ve Hollanda pasaportuna öncelik verilir. Ayrıca eskiden anne ve babalarımızın çocukların duymasını istemedi i eyleri aralarında Fransızca konu tukları gibi karma topluluklarda aranızda Türkçe konu manın da yararları vardır. Ben uydu kanalların hiç ku kusuz insanları geli tirdi ine inanıyorum. En basiti izleyici Türk-Hollanda karı ımının dozunu kendisi tayin edebiliyor. 7 Bursa daki milli maçtan önce kendisini Alkmaar daki Türkler in Türkü diye tanıtan AZ li futbolcu Kenan Durmu o lu ile bir röportaj yapıldı. Adı geçen Belki size saçma gelecek ama Türk kökenli oldu um için çok ilginç bir kimli im var diyordu. Bu ilginç nokta çift kimlikli olmasıydı. Overijssel deki Rijssen da büyümü tü. Bu köyde 24 farklı kilise birbirleriyle rekabet halindeydi. Durmu o lu öyle diyordu: 8 Her ey dini bazda bölünmü tü. Futbol kulüpleri bile. Bir Protestan, bir Katolik ve bir de halka açık spor kulubü var. Türk çocukları kural olarak Sv Rijssen yani halka açık spor kulübüne gidebilirdi. Burada bir çarpıklık var. Zira biz sapına kadar Müslümanız. 9 Futbol benim ahsiyetimi ekillendirdi. Ama aynı zamanda da beni bir kültür okundan di erlerinin içine attı, gülünç, garip ve bazen de üzücü durumlara dü ürdü. Türkiye de bir yabancı gibi görüldü ünü zaten uzun zamandan beri biliyordu. Her tatilde Türkiye ye ve ço unlukta da zmir e giderim. Akıcı Türkçe konu uyorum ama Rijssen ve Alkmaar aksanıyla da konu uyorum. Türkler benim konu mamı duydukları zaman Bu deli Türk nereden çıktı? diye birbirlerine bakıyor. Bununla birlikte Randstad da ya adıktan sonra Rijssenlılar da onu farklı bir Twenteli olarak görmeye ba lamı lar. Üç yıl önce SC Heracles beni AZ ye kiraladı ında Alkmaar a uyum sa lamak benim için hayat memat meselesi idi. Güç bir ba langıç döneminden sonra bunu ba ardım ama bu sefer de Rijssenlılar beni çok batılıla mı buldular: Yani kimseye yaranamıyorsun. imdilerde Kenan zevkle futbolunu oynuyor. AZ deki arkada larımın i nelemelerine ve laf atmalarına ra men yakında soyunma odasında Türk bayra ını asaca ım. Kısacası Kenan ın çok güzel ifade etti i ilginç bir kimlik. Dünya

9 Tekst 9 SANAL ALEM, www

10 , www

11 Tekst 10 Ye il kart çıkmazı H LM TOZAN FRANKFURT Almanya da bili im sektöründe i gücü açı ını kapatmak için Ba bakan Gerhard Schröder in giri imiyle uygulamaya giren Green Card (ye il kart) bir yılını doldurdu. Alman Çalı ma Bakanlı ı nın son verilerine göre bu süre içinde Almanya ya sekiz bin dört yüz bili im uzmanı geldi. Almanya ya gelenler arasında çok sayıda Türk de bulunuyor. Ancak, yeni ekonominin krize girmesi Almanya ya Green Card ile uzman i çi getiren irketleri de etkiledi. Türkiye den de bili im uzmanları getiren irketlerin, sektördeki krizi a mak amacıyla ilk önce Green Cardlıların i ine son verdi i öne sürüldü. Bili im sektöründeki krizden etkilenen irketler arasında merkezi Frankfurt yakınlarındaki Sulzbach kentinde bulunan danı manlık irketi Accenture GmbH de bulunuyor. Danı ma irketinin pazarlama müdürü Ulf Henning konuyla ilgili olarak Cumhuriyet e yaptı ı açıklamada sektörde ya anan durgunlu un irket içi planlamaları olumsuz etkiledi ine dikkat çekti. Green Card ile Almanya dı ından getirilen 150 ki inin arasında 90 Türk ün de bulundu u kaydedildi. Kriz nedeniyle i e yeni alınan personelin yüzde 15 inin i ine son verilece ini do rulayan Henning öyle konu tu: Çalı malarımız için iki programı yürürlü e koyduk. Birinci program bizde i e ba lamak isteyenlerin ba langıç tarihini ertelemeyi içeriyor. kinci program ise flex leave adında yürütülüyor. Bu programla, çalı anlarımıza, 6 aylık veya 1 yıllık süre için ücretlerinin yüzde 20 sini ödemek artıyla mola vermelerini öneriyoruz. Türkiye den gelen uzmanların arasında imdiye kadar 5 ki inin i ine son verildi. Bu arada Accenture irketinde çalı an 90 Türk uzmanın, 6 aylık deneme süresi bittikten sonra i lerine son verilme tehlikesiyle kar ı kar ıya oldu u öne sürüldü. Türk uzmanlar Accenture yönetiminin kendilerine yeterli Almanca bilmemelerinin gerekçe olarak gösterdi ini belirterek, u açıklamalarda bulundular: Ye il kart, Almanya gerçe ine uymuyor Bize Türkiye de anla ma imzalamadan önce burada bütün çalı ma ortamının ngilizce olaca ı sözü verildi. Bize sadece Almancanın ilk a amada günlük ya amda önem ta ıdı ı söylendi. Anla ma sürecinde hiçbir ekilde kriter olarak yer almayan Almancanın sonra çıkı nedeni olarak öne sürülmesi bizi çok a ırttı. Bu anlamda Green Card olayı Almanya gerçe i ile hiç örtü müyor. Bir di er Türk bilgisayar uzmanı ise, Buraya geldikten sonra projelere verildik. Ama bir süre sonra bize projelerin Almanca oldu u, bu nedenle ba ka projelere verilmeyece imiz söylendi dedi. Yönetimin i lerine son verilmesi öngörülenlere, Almanca bilmiyorsunuz, bu nedenle sizi projelere gönderemiyoruz ve i inize son vermek durumundayız gerekçesinin öne sürüldü ünü belirten genç Türk uzman, Bunun ötesinde resmi olarak hiç kimsenin çıkı ı verilmedi. Hepimize istifa etti imize dair bir ka ıt imzalattılar eklinde konu tu. Türkiye de kamu oyunda Green Card ın sadece olumlu yönlerinin öne çıkartıldı ına ve uygulamanın yanlı oldu una de inip adlarının açıklanmasını istemeyen Türk bili im uzmanları, Almanya daki deneyimlerini u sözlerle özetlediler: Almanlar her ne kadar Green Card la gelen insanlara ihtiyaçlarının oldu unu söylüyorlarsa da, toplumun buna hazırlıksız oldu unu gördük. Toplumda, yabancı bir insan, i ini yapsa bile Almanca konu madı ı için ciddi bir tepki var. Türkiye de ise Almanya nın bu kadar insana ihtiyacı var tablosu çiziliyor. Belki bu do ru, ama göç tartı malarında da ortaya çıktı ı gibi, bu toplumun yabancıları kendi içine ne kadar kabul edebilece ini, ne kadar istekli oldu unu, asıl biz e itimli insanlar ın ya adı ı olaylar gösteriyor. Green Card kararı alındı ında bakanlıkların bu tür durumları göz önüne almadıklarını savunan avukat Gönül Halat-Meç, Green Card genelgesi sadece olumlu yönler göz önünde tutularak yürürlü e konuldu., www

12 Yani insanların gelmesi, 5 yıl burada çalı ıp geri dönmesi ön görülmü. Bunun ötesinde krizlerde ne yapılacak, i ten çıkartmalarda ne yapılacak gibi sorulara net bir cevap getirilmedi. Bu durumda sanırım Yabancılar Yasası yürürlü e geçecek. Çünkü Green Card genelgesinde bu durumda hangi yasanın uygulanaca ı yer almıyor dedi. Genelge ortaya çıkan sorunları çözemiyor Almanya ya gelen uzmanların en büyük sorununun yabancılar yasası ile çalı ma yasalarını bilmemelerinden kaynaklandı ını vurgulayan Halat-Meç, sözlerini öyle sürdürdü: nsanlar Almanya ya 4 veya 6 ay önce gelmi ler ve hiçbir ekilde bu tür durumlarda ne yapılması, hangi kurumlara ba vurulması gerekti ini bilmiyorlar. Bilgilendirilmemi ler. Federal Çalı ma Bakanlı ı tarafından Cumhuriyet e yapılan açıklamada ise, Green Card ile Almanya ya gelen insanların genelde be yıla kadar çalı ma iznine sahip oldukları anımsatıldı ve bu süre içinde bili im sektöründe i yeri de i ikli inin de mümkün oldu u kaydedildi., www

13 Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. Tekst 11 Gökyüzünde dans etmenin en kolay yolu Yamaç Para ütü 1940 lı yıllarda tıpkı havacılı ın öncülerinden Otto Lilienthall gibi yamaçlardan ko arak havalanan ve a a ıya kadar süzülerek inen yeni bir hava aracının denemeleri yapılıyordu. Bu araç rahatlıkla sökülüp takılabilen çubuklardan ve üzerlerine gerilmi kuma lardan yapılmı bir delta kanattı yılında Dr. Francis Rogallo portatif delta kanadı almayı ba ardı. Zamanla delta kanatlar emniyet ve performans açısından oldukça geli tiler ve yakın zamana kadar en ucuz ve en hafif hava aracı olma özelliklerini korudular. Ancak malzeme ve üretim teknolojileri geli tikçe delta kanatların performansları ile birlikte fiyatları da artmaya ba ladı. Bugün tecrübeli bir pilot, kg a ırlı ındaki delta kanadına ek olarak yedek para üt, hava akımlarına göre ekillendirilmi ba lantı elemanları, altimetre, variometre, pusula ve hız saati gibi bazı cihazlara ve telsize ihtiyaç duyar. Elbette bütün bunları ta ımak için bir araç ve uçmayı dü ündü ünüz tepedeki kalkı noktasına kadar uzanan bir yol gereklidir. Bu yüzden 1970 li yılların sonlarında bazı uçucular yapısı sabit ve a ır olmayan, daha esnek ve daha hafif bir hava aracı arayı ına girdiler. Birkaç öncü para ütlerle yamaçlardan uçu denemelerine ba ladılar. Bunlar uçaktan atlayarak limit hızda (yakla ık 198 km/s) dü erken açılmak üzere dizayn edilmi serbest dü ü para ütleriydi. Çok geçmeden limit hızdaki açılı okunun do urdu u a ırı yüksek gerilimlerin daha yava ve daha yumu ak olan yamaç kalkı larında ortaya çıkmadı ı fark edildi ve farklı malzemelerden daha büyük boyutlarda para ütlerin i e yarayabilece i dü ünüldü. Üreticiler hava geçirgenli i olmayan kuma lardan daha geni yüzeyli para ütler, www üretmeye ba ladılar. Bu kuma lardan üretilmi bir para üt e er limit hızda dü en bir para ütçü tarafından açılacak olsa büyük ihtimalle patlardı. Çok geçmeden ucuzlu un ve basitli in en son teknoloji ile birle tirildi i Fransızca Parapente, Almanca Gleitschirmfliegen, ngilizce Paragliding ve Türkçe Yamaç Para ütçülü ü adıyla bilinen yepyeni bir spor do du li yıllarda yamaç para ütçüleri düzenli olarak tepelerden havalanmaya ba ladılar. Rengarenk kanatlar bütün kıtaların tepelerinde görülmeye ba ladı. Japonya daki Fuji Da ı ve Himalayalar daki Everest zirvesinden bile uçu lar gerçekle tirildi. Kimler yapabilir? Yamaç para ütü yapabilmek için ya sınırı minimum 16, maksimum ise 55 tir. Bu çok kesin bir sınır olmamakla birlikte 55 ya ın üzerindeki katılımcılar için e itimin ilk günü gerçekle tirilen yer çalı maları biraz yorucu geçebilir. Yamaç para ütüne katılacaksanız, öncelikle sizden sa lık ko ullarınızın uygun oldu una dair form eklinde bir beyan istenir. Bu beyanı verdikten sonra e itim faaliyetlerine katılabilirsiniz. Epilepsi, astım, kalp, bel ve omurga rahatsızlıkları olanlar yamaç para ütüne katılamazlar. Bu tür rahatsızlıklarınız yoksa ve hafif tempoda yakla ık 10 dakika sorunsuz ko abiliyorsanız, Yamaç Para ütü yapabilirsiniz demektir. Para ütler de i ik kilo gruplarına göre farklı ebatlarda üretildi inden kg arasındaki herkes aynı güvenlikte uçabilmektedir. Bu sporu yapabilmek için on sekiz ya ını

14 tamamlamı olmak gerekir; ama ya grubundakiler de aile onayıyla bu sporu yapabilirler. Popüler uçu bölgeleri Türkiye, yamaç para ütü sporuna çok elveri li do a ve iklim özellikleri ile kuzey yarımkürenin en popüler uçu bölgesidir. Özellikle Fethiye/Ölüdeniz her yıl dünyanın dörtbir yanından gelen binlerce pilotu a ırlamaktadır. Burada, Nisan, Ekim ayları içerisinde yirmibe binin üstünde uçu gerçekle mektedir. Bir çok yabancı okul, e itimlerinin büyük bir kısmını Fethiye/Ölüdeniz de tamamlamaktadır. Bunun dı ında 1. Dünya Hava Olimpiyatları Yamaç Para ütü yarı malarının yapıldı ı Denizli- Pamukkale, stanbul yakınlarındaki Çatalca- Ormanlı, Nev ehir-kapadokya, Adıyaman- Nemrut Da ı, Bolu-Abant Gölü, Gökova- Sakargeçidi ve Bodrum-Ören en popüler uçu bölgeleridir. Uçu sezonları Ilıman bir iklime sahip olan ülkemiz, yamaç para ütü bakımından oldukça verimli bir enlem çizgisinde yer almaktadır. Ülkemizde senenin her mevsimi uçu yapılmaktadır. Kı aylarında da Erzurum-Palandöken, Bursa- Uluda, Kayseri-Erciyes, Kastamonu-Ilgaz, Bolu-Kartalkaya gibi popüler kayak merkezlerinde ve stanbul-ormanlı, Fethiye- Ölüdeniz bölgesinde uçu lar gerçekle ir. Yol Boyunca Temmuz, www

15 Tekst 12 Soru soralım cevap alalım 1 Çok beyaz saçım var, VOÍLA kullanabilir miyim? VOÍLA kullanarak saçınızdaki beyazları mükemmel bir ekilde kapatabilirsiniz. Beyaz oranı çok fazla ise uygulamak üzere seçilen tonun bir ton koyusunun kullanılması tavsiye edilir. Bekleme süresi, beyazı yo un saçlarda dakikadır. 2 Beyaz saçım çok az, karı ımın tümünü kullanmalı mıyım? Beyaz oranı ne olursa olsun, VOÍLA krem saç boyası ve VOÍLA Oksidasyon Kremi karı ımının tamamı kullanılmalı ve karı ımın tümü saça uygulanmalıdır. 3 Saçlarım çok kısa (çok az) bir kutu boyayı bölerek kullanabilir miyim? Saçlarınız çok kısa (çok az) ise VOÍLA saç boyası nın (tüp üzerinde 25 gr. i aretlenmi tir) ve VOÍLA Oksidasyon Kremi nin yarısını metal olmayan bir kabın içinde karı tırarak kullanabilirsiniz. Saklayaca ınız yarım tüp boyanın ve yarım i e Oksidasyon kreminin karı ım halinde olmaması ve serin bir yerde saklanması gerekir., www Koyu renk saçlarımın tonunu VOÍLA ile açabilir miyim? Saç boyaları saç rengini açma yetene ine sahip de ildir. Ancak do al, boyama i lemi yapılmamı saçlarınızı saç boyası ile 2-3 ton açmanız mümkündür. Saç renginizi daha fazla açmak isterseniz profesyonel bir i lem olan dekolorasyon (saç rengini açma) i lemi uygulanmalıdır. Bu i lemin kuaförde uygulanması sa lıklı sonuçlar verir. 5 Saçlarımda kına var, üzerine VOÍLA uygulayabilir miyim? Kına saçın dokusunun içine boya gibi i lemez, saçı kaplar ve bir tabaka olu turur. Kınayı saçtan çıkarmak mümkün de ildir. Sadece saçın kesilmesiyle saçtan gider, bu nedenle saçınızda kına varsa, saç boyası kullanılması tavsiye edilmez. 6 VOÍLA yı yeniden uygulamak için ne kadar süre geçmeli? Saçlarımız ayda yakla ık 1 cm. uzar. Bu nedenle 4 ile 5 hafta ara ile saç diplerini boyamak ve saç uçlarına rötu yapmak gerekir.

16 7 Dip boya yapmak istiyorum, VOÍLA yı kullanabilir miyim? Dip boya için VOÍLA yı kullanabilirsiniz. Fakat saçınızda renk tutarlılı ı olması için saçlarınızın uçlarına da uygulayaca ınız VOÍLA ile daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. 8 Hamileyim saçıma VOÍLA uygulayabilir miyim? E er hamile iseniz saçlarınıza VOÍLA veya herhangi bir saç boyasını, hamileli in ilk üç ayında ve do uma bir ay kala uygulamamanız tavsiye edilir. Ancak bu konuda öncelikle doktorunuza danı manızı öneririz. 9 Adet döneminde VOÍLA yı kullanabilir miyim? Adet döneminde hormonal dengeniz de i ti inden, saç boyası kullanmanızı tavsiye etmemekteyiz. 10 Cildime bula an boyayı nasıl temizlerim? ampuanlı veya sabunlu suyla ıslatılmı pamukla, sigara külü ile, boya lekelerini çıkarıcı kozmetik ürünlerle temizleyebilirsiniz. 11 Alerjik bir bünyem var, VOÍLA yı kullanabilir miyim? E er amonya a kar ı alerjiniz varsa amonyak içeren hiçbir saç boyasını kullanamazsınız ve mevcut tüm boyalar amonyak içerir. Voila yı saçınıza uygulamadan önce hassasiyet testini uygulamanız tavsiye edilir. 12 Saç boyası saç derimin içine i ler mi? Saç boyası saç derinizin içine i lemez. Tüm boyalar saça renk verebilmek için saç telinin içine i ler ve saçı renklendirir. 13 Boya saçıma zarar verir mi? Kepek yapar mı? Voila nın içinde bulunan koruyucu maddeler saçınızın zarar görmesini engeller, kepek olu umuna neden olmaz. Ancak alerjik ve amonya a duyarlı ciltlerde saç derisinde kuruma yapabilir. 14 Boya saçımı döker mi? Saç boyası saçları dökmez. Saçların dökülmesine neden olan birçok faktör vardır, örne in, mevsim de i ikli i, stres, fizyolojik rahatsızlıklar, düzensiz beslenme VOÍLA ile ka ve kirpiklerimi boyayabilir miyim? Ka ve kirpiklerinizi hiçbir saç boyası ile boyamanız mümkün de ildir. E er ka larınızı ve/veya kirpiklerinizi boyamak istiyorsanız özel olarak hazırlanmı ka ve/veya kirpik boyalarından kullanmanız tavsiye edilir. 16 VOÍLA ile saçlarımı kızıla boyadım, çok çabuk akıyor ne yapmalıyım? Saç boyası uygulamadan önce mutlaka saçınızı jöle, sprey, köpük, briyantin gibi saç ekillendirici artıklarından arındırın. Saçınızda kalan saç ekillendiricilerinin artıkları boyanın saça yeterli miktarda nüfuz etmesini engeller. Böylece boyanın kalıcılı ı daha kısa süreli olur. Ayrıca her saç boyası ve her renk saçtan olu abilecek rengin yansıması di er renklere göre daha yo un oldu undan saç yıkandıkça yansıma canlılı ını kaybetmeye ba lar. 17 Saçımı boyarken kirli veya temiz olmasına dikkat etmeli miyim? Saçınız kirli veya temiz olsun her iki durumda da uygulayaca ınız Voila dan istenilen sonucu alabilirsiniz. Boya yapılmadan önce saçlar jöle, briyantin, sprey ve benzeri gibi saç ekillendiricilerinden arındırılmalıdır., www