Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor."

Transkript

1 Polis Amca ile Anadolu basýnýnýn sorunlarý Afyonkarahisar da ele alýndý engelleri aþacaklar Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar da düzenlenen toplantýda ele alýndý. Toplantýya Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen de katýldý. * HABERÝ 10 DA 'Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum' isimli faaliyet adý altýnda dün Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Afyon da düzenlenen toplantýda yerel gazetelerin problemleri konuþul- * HABERÝ 2 DE 'Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum' isimli proje kapsamýnda Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Osman Eðri istifa etti ÇORUM Hitit Üniversitesi yönetiminden ayrýldý 17 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Osman Eðri Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor. Çorum da içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý barajlarýn doluluk oranlarýnda ülke genelinde yaþanan kuraklýk nedeniyle düþüþ meydana geldi. Ancak Çorum da þu anda su sýkýntýsý yok. * HABERÝ 14 DE Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin görevinden istifa ettiði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre, 2005 yýlýndan bu yana Rektör Yardýmcýlýðý görevini sürdüren Osman Eðri aldýðý karar üzerine görevinden ayrýldý. * HABERÝ 11 DE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Ahlatcý yý ofisinde ziyaret etti. TSO Ahlatcý ya teþekkür etti Milli Piyango özelleþtirme ihalesine katýlan iþadamý Ahmet Ahlatcý, TSO'dan plaket aldý. * HABERÝ 5 DE 469 iþyerine yapým ihalesi Hitit 19 Yapý Kooperatifi nin Ankara Yolu Küçük Sanayi Sitesi nde yapacaðý 469 iþyerinin yapýmý ihaleye çýkarýldý. * HABERÝ 6 DA Atlas tan Uslu ya cevap CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun CHP bu ülkeye çivi çakmadý ve Cengiz Atlas 39 kez seçim kaybetti sözlerini eleþtirdi. * HABERÝ 7 DE Muhsin Yazýcýoðlu'nun CHP yorumu gündemde BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici'nin CHP ve MHP'nin cumhurbaþkaný adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek açýklamasý yapmasý beklenirken, partinin kurucusu ve Muhsin Yazýcýoðlu genel baþkaný merhum Muhsin Yazýcýoðlu nun CHP ile ilgili yorumu gündeme geldi. * HABERÝ 7 DE Traktörcüler yeni yerlerine taþýnýyor Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. * HABERÝ 5 DE Ýsrail te tepkiler dinmiyor Emek ve Demokrasi Platformu PTT önünde düzenlediði eylemde Filistin ve Rojava'da yaþanan katliamlarla tepki gösterdiler. * HABERÝ 6 DA PTT önünde düzenlediði eylemde Filistin ve Rojava'da yaþanan katliamlara tepki gösterildi. Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çý- Çýtak tan hijyen belgesi uyarýsý Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, oda üyelerini hijyen belgesi konusunda uyardý. * HABERÝ 9 DA Dilenenler deðil direnenler kazanacak Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þubesi, AK Parti hükümeti ile Memur Sen arasýndan imzalanan toplu sözleþmeye Ertuðrul Alper tepkilerini ve taleplerini dile getirmek amacýyla basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 12 DE

2 2 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Polis Amca ile engelleri aþacaklar Emre Kut 'Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum' isimli faaliyet adý altýnda dün Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý 'ÇOGEP' kapsamýnda yürütülmekte olan 'Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi kapsamýnda ayný kültür içerisinde bulunan çocuklara, farklý yöresel özellikleri tanýtarak, ortak tarih ve yaþama bilinci oluþturmak, çocuklarýn tarihi ve kültürel bilgilerini arttýrarak geçmiþlerini tanýmalarý amaçlanýyor. Proje çerçevesinde Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapýlan ziyarete Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Erkan Paþaalioðlu, polis memurlarý, engelli öðrenci ve velileri katýldý. Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ferhat Öztürk'ün ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarette, öðrencilere Emniyet Müdürlüðü amblemi taþýyan þapka, poliskanka maskotlu anahtarlýk, boyama kitabý, boyama kalemleri ve kitap hediye edildi. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik Toplum Destekli Polislik anlayýþý içerisinde faaliyetler devam edeceði bildirildi. Proje kapsamýnda 300 engelli öðrenciye ulaþýlacak. 'Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum' isimli proje kapsamýnda Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. ÝHH ya saldýrýya kýnama Gülesin Aðbal Demirer Polisler engelli çocuklarla sohbet ettiler. Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý ' sürüyor. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, vakfa ait iftar týrýna Artvin'in Hopa ilçesinde yapýlan saldýrýyý kýnadý. Uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olan ÝHH'nýn 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný hatýrlatan Özkabakçý, yapýlan çalýþmalarýn tüm dünyada takdir edilerek örnek gösterildiðini ifade etti. ÝHH'nýn illeri gezerek þehir merkezlerinde büyük iftar programlarý organize ettiðini hatýrlatan Özkabakçý, þöyle dedi; "Her yýl olduðu gibi bu senede Ramazan sof- Selim Özkabakçý ralarý kurmak ve binlerce insaný ayný sofrada buluþturmak için yollara çýkan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn aþevi ekibi, Artvin'in Hopa ilçesine geldiðinde marjinal sol gruplarýn saldýrýsýna uðramýþtýr. Vakfýmýzýn aþevi Çorum ÝHH nýn geleneksel hale getirdiði ümmet iftarlarýnýn 10. su 20 Temmuz Pazar günü Hürriyet Meydaný nda yapýlacak. Ýftar týrýnda hazýrlanacak olan iftariyelerin ücretsiz olarak ikram edileceðini belirten ÝHH Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, tüm Çorum halkýný ümmet iftarýna davet etti. Mönünün et kavurma, pilav, tulumba, ayran, pide ve sudan oluþtuðunu belirten Özkabakçý, Ýftarýmýz ümmet kaynaþmasý ilkesinden hareket ettiði için maddi imkâný olan-olmayan bu sofraya otursun istiyoruz. Misafirlerimiz sokakta eþi ve çocuklarý ile iftar yapsýn, sokaðý farkýna varsýn. Milyonlarca Müslüman kardeþimizin sokaklarda olduðunu bir kez daha hatýrlayalým diyoruz. Ýstiyoruz ki Müslümanlar nasýl namazda omuz omuza veriyorsa iftarda da ayný sofrada olsun. Protokol uygulamasýnýn olmadýðý iftarýmýzda bir günlüðüne de olsa insanlar dünyevi rütbelerden, makam ve mevkiinden sýyrýlsýn ümmetle birlikte iftar sofrasýna diz kýrsýn. Ekonomik seviyesi ne olursa olsun herkesin davetli olduðu iftarýmýz halka açýk ücretsizdir. dedi. STS baþvurularý baþladý Ziyaret Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce öncülüðünde gerçekleþtirildi. Proje kapsamýnda 300 engelli öðrenciye ulaþýlacak. ÝHH ekibimizde görevli bir arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Kafasýndan yaralanan arkadaþýmýza saðlýk ekipleri tarafýndan gerekli müdahale yapýlmýþtýr. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etmiþ ve kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan havaya 5 el ateþ edilmiþtir. Bir haber ajansý bu kiþinin ÝHH ekibinden olduðunu iddia etmiþ. Ancak daha sonra ateþ açan kiþinin ÝHH ekibinden olmadýðý Kemalpaþa Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Hüsnü Yýlmaz olduðu ortaya çýkmýþtýr. Arkadaþlarýmýz gerginliðin daha fazla büyümemesi için ilçeyi terk etmiþ. Çýkan olaylarda aralarýnda polislerin de olduðu altý kiþi yaralanmýþtýr. Hopa'daki çirkin saldýrýyý gerçekleþtiren, gözü dönmüþ ahlaksýzlarýn bir an önce bulunarak gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný ve bir daha böylesine bir çirkinliðin yaþanmamasýný istiyoruz. Bu vahim olayda saldýrýya uðrayan ÝHH ekibindeki kardeþlerimize geçmiþ olsun diyoruz. Oruçlu vaziyette bu aðýr organizasyonu yapmaya çalýþan arkadaþlarýmýza yönelik yapýlan bu çirkin saldýrýyý da þiddetle kýnýyoruz." Ümmet bu sofrada buluþacak Enise Aðbal Öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. TIR'ý 14'üncü duraðý olan Artvin'in Hopa ilçesine öðle saatlerinde gelmiþ. Aþevi TIR ekibimiz iftar organizasyonu için hazýrlýk yapmaya baþlamýþtýr. Hazýrlýk yaptýðý sýrada ÖDP ve Halkevleri 'ne mensup olduðu sanýlan yaklaþýk 50 kiþilik marjinal sol bir grup týr çevresinde toplanarak, haksýz bir þekilde ÝHH ekiplerimizden ilçeyi terk etmelerini istemiþlerdir. ÝHH Týr ekibindeki arkadaþlarýmýzýn yapýlan çalýþmanýn yasal olduðunu söylemelerine raðmen sol örgüt üyeleri taþlarla ve sopalarla iftar týrýna ve arkadaþlarýmýza saldýrmýþlardýr. Saldýrý sýrasýnda Yurtdýþý yükseköðretim diplomalarý denkliði için Seviye Tespit Sýnavý (STS) sonbahar dönemi baþvurularý baþladý. Yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan alýnmýþ ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarýnýn denklik iþlemlerinde uyulacak usul ve esaslarý belirleyen "Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði" ile Yükseköðretim Genel Kurulu'nun kararý uyarýnca ÖSYM tarafýndan diþ hekimliði ve týp doktorluðu alanýnda gerçekleþtirilecek STS 14 Eylül'de yapýlacak. Sýnavlara baþvurular bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar gerçekleþtirilecek. Adaylar, bu sýnavlara ait kýlavuz ile aday baþvuru formuna baþvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin adresinden ulaþabilecek. Kýlavuzun daðýtýmý yapýlmayacak. Kýlavuzlarda; baþ- vuru, sýnav, deðerlendirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alýyor. Sýnava baþvuracak adaylarýn ilgili kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(aa)

3 PERÞEMBE 17 TEMMUZ Gönül Elçileri Amasya da Mustafa Demirer Amasya nýn tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret edildi. Çorum heyetine Vali Yardýmcýsý eþi Þenay Kýlýnçkaya rehberlik etti. Halk Eðitim Merkezi sergi salonunda kurslar incelendi. Yassýçal Çuhasý ile Amasya Ýpek Bez Dokumasý hakkýnda bilgi alýndý. Amasyalý kadýnlarýn bu sanatlara ilgisi ile ev Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi 'Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi' kapsamýnda komþu il Amasya'yý ziyaret ederek yapýlan çalýþmalarý inceledi. Ziyarete Fatma Baþköy, Ýl Jandarma Komutaný'nýn eþi Leyla Çelik, vali yardýmcýsý eþleri ile ilçe Kaymakam eþleri eþlik ettiler. Çorum heyetini Amasya Halk Eðitim Merkezi önünde Vali Yardýmcýsý eþi Þenay Kýlýnçkaya ile Halk Eðitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna, öðretmen ve kursiyerler karþýladý. Halk Eðitim Merkezi sergi salonunda çini, ebru, tezhip, hat sanatýna ait eserler ile Amasya'ya has Erhani Tekniði ile iþlenen gümüþ ürünler, makine nakýþlarý, giyim, ipek halý, tel kýrma, ahþap boyama, iðne oyasý, mis meyve sabunlarý, ipek bez dokuma, çarþaf baðlama, Yassýçal El Dokumasý ürünleri incelendi. Sergi misafirler tarafýndan hayranlýk ve takdirle gezildi. Emeði geçenler tebrik edildi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna, Yassýçal Çuhasý ile Amasya Ýpek Bez Dokumasý hakkýnda þu bilgileri verdi; Yassýçal çuhasý: Amasya yöresine özgü ve genellikle Yassýçal beldesi yöresinde dokunduðu için "Yassýçal çuhasý" olarak bilinen kumaþ dokumacýlýðý, açýlan el sanatlarý kursu ile orijinal tezgâhlar oluþturularak aslýna uygun sürdürülüyor. Yassýçal çuhasýnýn renk, motif ve aslýna uygun birebir orijinaline bakýlarak üretilen tezgâh sistemiyle özünü bozmadan, emek ve sabýrla üretime devam edilmiþ olup, tezgâhlarýmýz Yassýçal beldesinden toplanan eski tezgâh parçalarýndan sanayide birebir orijinaline bakýlarak yapýlmýþtýr. Yöreye özgü motifler 'Mehmet dede', 'Eminem', 'Süleyman', 'tekke peþkuru', 'sinekli' gibi... 'Eminem' örneði annenin kýzýna duyduðu hasreti, özlemi dile getirerek dokunan motif diye bilinir. Kýrmýzý renk sevgiyi, sevdayý, sarý renk ayrýlýðý temsil eder. 'Süleyman' örneði kararlýlýk örneði diye geçer. Bunu tezgâhýnda dokuyan bir kýzýn annesi ve babasý baktýðý zaman 'kýzýmýzýn sevdiði var, kararlý, vazgeçmez' anlamýný görürler. Bu motifler konuþan motifler. Motiflerimiz, geleneksel ögeler içermesine raðmen modernize edilerek perdeler, salon sehpa örnekleri ile kýyafetlere uyarlanýyor. Bu þekilde yaþatmaya çalýþýyoruz. Bir ürün iki haftalýk mesainin ardýndan bitiyor. Amasya Ýpek Bez Dokuma: Amasya'da ipek bez dokumacýlýðý, kamçýlý el tezgâhlarýnda, bez ayaðý örgü þekliyle dokunmaktadýr. Motiflerimiz, Amasya'ya özgü olup, günümüze göre modernize edilmektedir. Yapýlan dokumalardan, salon takýmlarý, sehpa örtüsü, masa örtüsü, perdeler ayrýca giysi tasarýmý da yapýlmaktadýr. Elimizde halen 100 yýl önce Amasya da üretilmiþ ipek ipler mevcuttur. Gönül Elçileri Ekibi a komþu il Amasya'yý ziyaret ederek yapýlan çalýþmalarý inceledi. Bunun yanýnda ülkemizin çeþitli yerlerinden getirttiðimiz ipliklerde elimizde mevcuttur. Süslemek ve süslenmek amacý ile yapýlan ve Geleneksel el sanatlarýmýzýn zarif örnekleri arasýnda yer alan ipek dokumalarýmýz, geçmiþi çok eskilere dayanan yöresel ipek dokuma ürünleri ile buluþturularak farklý eserler elde ediliyor. Geleneksel dokuma sanatýnda yýllar boyu ipek tercih edildi. Ýpek bez dokumaya geçilirken Amasya'ya özgü olan ipek iðne oyasý motiflerinin ipek dokuma bezleri üzerine iþlenmesi ile birlikte ortaya birbirinden güzel ürünler çýkýyor. Son yýllarda unutulan yöresel el dokumacýlýðýna yeni bir ivme kazandýrýlmasý amacýyla yöremize özgü olan ipek iðne oyalarý ile ipek bez dokuma ürünlerinin deðiþik tasarýmlarda bir arada kullanýlmasýyla birlikte ifade edilirken sürdürülen çalýþmalar sonucunda Ýpek Ýðne Oyasý ve Ýpek dokumanýn mükemmel uyumu sayesinde elde edilen ürünlerin kullaným alanlarýnda büyük beðeni topluyor. Makine nakýþý ile sentezlendiðinde güzel iþler ortaya çýkýyor. Amasya Gümüþ Ýþlemeciliði: Erhani tekniðinin kendine has özellikleri ile Amasya Halk Eðitimi Merkezinde iþlenen gümüþler, serisi olmayan, döküme girmeyen, el iþçiliðinin en özel ustalýk detaylarýyla hiçbir makine kullanýlmadan, tamamen sanatçýnýn el emeðiyle yapýlmýþtýr." Fatma Baþköy, iki komþu il arasýnda yapýlan sanat ve el iþi ürünlerin ben- zer ve ayrýþan yönlerini görmek için Amasya'yý ziyaret ettiklerini söyledi. Amasyalý kadýnlarýn bu sanatlara ilgisi ile ev ekonomisine katkýlarý hakkýnda olumlu sözler duymaktan memnun olduklarýný belirten Baþköy, Çorum'un güzel Ýlçesi Kargý'da Kargý Bezini canlandýrmak ve sürdürülebilir projelerle desteklemek istediklerini ifade etti. Yassýçal çuhasýnýn dokuma özellikleri ile kullaným alanlarýný karþýlaþtýrma imkâný bulduklarýný vurgulayan Baþköy, kadýnlarýn mesleki eðitim alýrken onlarý mesleki kurslarla vasýflý hale getirip istihdam etmek istediklerini, kadýnlarýn hem üretip hem kazanarak ev ve ülke ekonomisine katkýsýnýn hayatlarýna farkýndalýk katacaðýný dile ge- tirdi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna, misafirleri Amasya'da aðýrlamaktan memnun olduklarýný, her zaman, her konuda iþbirliði ve yardýmlaþmaya hazýr olduklarýný söyledi. Halk Eðitim Merkezi ziyaretinin ardýndan Vali Yardýmcýsý eþi Þenay Kýlýnçkaya rehberliðinde, Amasya'nýn tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi. Sýrasýyla, Sabuncuoðlu Týp Tarihi Müzesi, Þehzadeler Müzesi, tarihi Amasya evleri, (örnek ev Hazeranlar Konaðý) Kral Kaya Mezarlarý, Beyazýt Camii ve Külliyesi, Panoramik Amasya Kent Müzesi ve þehir merkezi gezildi. Çok verimli ve güzel geçen günün sonunda karþýlýklý davetlerle vedalaþýldý. TEÞEKKÜR Hastalýðýmýn tanýsýnda isabetli teþhisi ile vaktinde tedavi olma imkaný kazandýðým, ayrýca tedavim sýrasýnda olaðanüstü ilgi ve alakasý ile adeta hayata yeniden tutunmamýzýn vesilesi olan Hematolog Dr. Sayýn Merih Kýzýl Çakar ÝFTAR DA AÇIÐIZ 'a, ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:1989) mesleðine ve insana verdiði deðer nedeniyle sonsuz þükran ve teþekkürlerimi bildiririm. Fatih Kestek KSS Halk Bankasý Müdürü

4 4 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Osmancýk Kent Konseyi belediyeden beslenmiyor Osmancýk Kent Konseyi Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ýn açýklamalarýna cevap verdi. cevap verdi. Kent Konseyi nin belediyeden beslenmeyi bekleyen bir sivil toplum örgütü olmadýðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi; belediye kanunun 76. maddesinde yerini bulan ve Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Kent Konseyi Yönetmeliði hazýrlanan sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte toplumun pek çok kesimini temsil eden bir yapýdýr. denildi. Ayrýca kanunda belediyenin yapmasý gerekenler oldukça açýk ve nettir. Kent Konseyi, kent yaþamýnda; kent vizyonundahemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalýþýr. Belediyeler kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve mahalle muhtarlarýnýn temsilcileri ile diðer ilgililerin katýlýmý ile oluþan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardým ve destek saðlar. denilmektedir. Belediye Baþkanlýðýnýn basýn açýklamasýnda denildiði gibi, Kent Konseyi belediyenin bir parçasý deðildir ve Kent Konseyinin amacý þov yapmak deðildir. Israr edilen konu mevcut olan çalýþma ofisinin kullanýma açýlmasýdýr. Kent Konseyi Yürütme Kurulu çözüm odaklý düþünerek, Belediye ile gerginliðe mahal vermeden mevcut yerimizi satýlýncaya kadar kullanalým veya þu anda kullanýlmayan Osmancýk Evi veya bize cezalandýrýrcasýna sunulan küçük bir büro yerine çalýþmalarýmýzý daha rahat yürütebileceðimiz geniþ bir yer talebinde bulunduk. Ancak olumlu karþýlanmadý. Bize, toplantýlarýnýzý belediye Meclis salonunda yapýn gibi günü kurtaran bir öneride bulunuldu. Ýlk toplantýmýzý yapmak üzere burada toplandýðýmýzda mesai saati dolduðundan çalýþmalarýmýzý rahat yürütebileceðimiz bir ortam söz konusu deðildi. Meclis salonunda yapýlacak toplantýlarýn çalýþan personel açýsýndan ayrý bir yük getireceði, Kent konseyi üyelerinin deðiþik zamanlarda toplanma ihtiyacýndan dolayý sýkýntýlar oluþturacaðýný Belediye Baþkanýna anlattýk. Ayrýca Kent Konseyi genel sekreterliði için bize üç kiþilik bir isim listesi sunulmasý gerekirken iki ayrý liste düzenlenerek içinden birisini seç, gibi bir seçenek sunularak belediyenin istediði kiþiyi seçmeye zorlanýlmýþtýr. Çalýþma ortamýnýn rahatsýzlýðýndan tarihinde ilk toplantýmýzý yapamadan tekrar toplanmak üzere daðýldýk. Daha sonraki toplantýlarýmýzý Osmancýk Muhtarlar Derneði ve Ülkü Ocaklarýnda gerçekleþtirdik. Geçmiþ dönemde Kent Konseyi için düzenlenen yerin tarafýmýza teslimi konusunu ilçe Kaymakamýmýz Sezgin Üçüncü ye anlattýk. AKPilçe Baþkaný ile görüþmemiz oldu. Kendisi bize mevcut yerin verilmemesinin þýk olmadýðýný ve bu durumun düzeltilmesi için gerekli görüþmeleri yapýlacaðýný ifade etti, hala beklemekteyiz. Þimdi soruyoruz, diðer aday seçimi kazanmýþ olsaydý sonuç yine böyle mi olurdu? 36 oya karþýlýk 68 oyla alýnan bir seçimde; Kent Konseyinin yerinin verilmemesi, oy veren 68 kiþinin oyunu hiçe sayma ve saygýsýzlýk deðil midir? tarihinde saat de belediye meclis salonunda yapýlan toplantýda yer, evrak ve mühür konusu meclis huzurunda tarafýmýzdan dile getirilmiþ, 15 gün geçmesine raðmen hala bir geliþme olmadýðý ifade edilmiþ. Meclis salonunda bulunanlar þahittir ki, size yer verdik, evraklarýnýzý ve mührünüzü teslim alýn denilmemiþtir. Osmancýk Belediyesi tarafýndan bize, yer ve geçmiþ dosyalar konusunda teblið ve tebellüð edilen bir evrak yoktur tarihinde Kent Konseyine verilen eþyalar apar topar boþaltýlmýþ ve belediye çalýþanlarýnýn odalarýndaki eþyalarla deðiþtirilmiþtir. Belediyemizin sivil toplum kuruluþlarýyla çatýþma yerine uzlaþma ile içinde olmalýdýr. AK Parti Çorum Milletvekilimiz Cahit Baðcý, Kent Konseyine tebrik telgrafý gönderirken, belediyemizin; önce Osmancýk, öncü Osmancýk ilkesiyle hareket eden, hizmetten baþka gayesi olmayan Osmancýk Kent Konseyine sýrtýný dönmemelidir. Biz Kent Konseyi olarak belediyemize her konuda fikir ve projelerle destek olmak istiyoruz. Ýlçemizin çözüm bekleyen pek çok sýkýntýsý varken içinde bulunduðumuz mübarek Ramazan ayýnda gerginliðin tarafý olmak istemiyoruz. Projelerimizle anýlmak istiyoruz. (Osmancýk) Havalimanlarýnda yeni dönem baþlýyor Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü terminal giriþlerindeki x- ray cihazlarýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili resmi twitter hesabýndan açýklama yaptý. Açýklamada, havalimanlarý giriþ kontrol noktalarýnýn (xray'lerin) kaldýrýlmasý için yapýlan denetlemelerde, Ankara Esenboða Havalimaný'nda son aþamaya gelindiði duyuruldu. 9 HAVALÝMANINDA DA UYGULAMA BAÞLATILACAK Uygulama ilk etapta Ankara Esenboða ve Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný terminal giriþindeki güvenlik noktalarýnýn kaldýrýlmasý ile baþlatýlmýþtý. Uygulamanýn herhangi bir güvenlik sýkýntýsý oluþturmadýðý yönünde rapor hazýrlanmasý halinde ise, 9 havalimanýnda daha terminal giriþindeki güvenlik noktalarý kaldýrýlacak. Uygulamanýn baþlatýlacaðý havalimanýnda bagaj kontrolüne yönelik üç boyutlu Patlayýcý Madde Tespit Sistemi (EDS) bulunmasý gerekiyor. Bu yüzden, EDS cihazý Havalimaný giriþlerindeki x-ray cihazlarýnýn kaldýrýlmasý planlanýyor. bulunan Ankara Esenboða ve Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný'nýn ardýndan, Ýstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Antalya, Trabzon, Dalaman, Bodrum, Gaziantep, Erzurum ve Zafer Havalimaný'nda da bu uygulamanýn devreye gireceði öðrenildi. "BU UYGULAMA SIKINTI OLUÞTURACAK" Hayata geçmesi planlanan uygulamayla ilgili konuþan Atatürk Havalimaný'ndaki yolculardan bazýlarý, giriþ kontrol noktalarýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini söylerken, bazýlarý da kaldýrýlmamasý gerektiðini belirtti. Ailesiyle birlikte Afganistan'a giden Tamer Karayel, "Çaðýmýzda terörist eylemlerin çok fazla olduðu göz önünde bulundurarak, giriþ noktalarýndan itibaren güvenlik tedbirlerinin aynen devam etmesi kanaatindeyim. Bu uygulamanýn sýkýntý oluþturacaðýný düþünüyorum. Ben Afganistan'a gideceðim terör eylemlerinin had safhada olduðu bir yere gidiyoruz. Çaðýmýzda birçok ülkede bu tür sýkýntýlarýn yaþandýðý için giriþten itibaren bu emniyet tedbirlerinin alýnmasý gayet yerinde olduðunu düþünüyorum" dedi. "KALDIRILACA KSA KOMPLE KALDIRILSIN" Havalimanlarý giriþlerinde bulunan güvenlik noktalarýnýn kaldýrýlmasýný doðru bulmadýðýný belirten Ýhsan Kurt ise þunlarý söyledi: "Eðer burada güvenlik önlemi olmazsa havalimanýna herhangi bir tehlikeli bir þey sokabilirsiniz. Bu güvenlik noktalarýnýn pasaport tarafýnda olmasýnýn bir anlamý yok. Burada da insan var. Bomba burada patlasýn insanlar ölsün, pasaport arkasýndaki insanlar ölmesin mi? Bana bu uygulama mantýksýz geliyor. Kalkacaksa komple kalksýn sadece pasaport kontrol noktasýndan sonra güvenlik önlemi olmasýnýn bir anlamý CHP Didim Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarýnda seçim yapýlacak. Didim CHP ye Çorumlu aday CHP Didim Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarýnda 26 Temmuz tarihinde yapýlacak olan Olaðanüstü Kadýn Kollarý seçiminde Leyla Eker Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarýnda 26 Temmuz 2014 tarihinde yapýlacak olan Olaðanüstü Kadýn Kollarý seçimi öncesinde Leyla Eker CHPDidim Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. CHP Ýlçe Binasýnda adaylýk açýklamasý yapan Eker, 1966 da Çorum da doðdum. Öðrenimimi Almanya da tamamladým. Ev Ekonomisi mezunuyum. Evliyim 2 çocuðum var. 22 yýldýr Didim de yaþýyorum ve bu süre içinde CHP de baþta Gençlik Kollarý olmak üzere aktif çalýþtým. Halende Kadýn Kollarýnda çalýþmaktayým. ADD, ABKM ve Cem Evi, Didim Derneði, Kybele Kadýn Dayanýþma ver Yardýmlaþma Derneði gibi sivil toplum örgütlerinin kurucu ve yönetim kurulu üyeliðini yaptým. Þu anda da Kybele de yönetim kurulu üyeliði yapmaktayým sözleri ile kendisini tanýttý. NEDEN ADAY OLDUM!? Kaçak su ile mücadele Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, su kayýp ve kaçaklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Ülke genelinde yaþanan kuraklýðýn ilçedeki su kaynaklarýný da olumsuz bir þekilde etkilediðini kaydeden Baþkan Abdulkadir Þahiner, hem kaynak sularýnýn azalmasý hem de yeraltý sularýnýn ciddi manada çekilmesi, içme suyu baþta olmak üzere ciddi bir su sorununu ortaya çýkardýðýný söyledi. Ýlçede su sorunu yaþanmamasý için çalýþma yaparak yeni kuyular açtýklarýný dile getiren Þahiner, Ayrýca yýllardýr hiç el atýlmamýþ mevcut kuyularýmýzý yenileme çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Birçok yerde bahçe sulamasý için kaçak su kullanýldýðý duyumlarý alýyoruz. Bu sorunun üzerine ýsrarla gitmeye Çorumlu Leyla Eker (saðda) Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. Eker Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýk sebebini Yýllarýn verdiði birikimle CHP içerisinde ki birleþtirici ve bütünleyici düþüncenin savunucusuyum. Ýçinde bulunduðumuz þu zorlu koþullarda AKP hükümetinin ülkemiz üzerinde yarattýðý kabusa son verilmesi gerektiðine inanýyorum. Hepinizin bildiði gibi bu iktidarý baþýmýza bela eden kadýnlardýr. Bu kadýnlarda kendilerine ihanet edildiðinin farkýnda deðiller. Eðer bu hükümeti baþýmýza kadýnlar getirdiyse kadýnlarda gönderecektir. Ben bunu sizlerin izniyle görev sayýyorum. Cennet nasýl kadýnlarýn ayaklarýnýn altýndaysa, dünyada ellerindedir. Kadýn üretendir yaratandýr sözleri ile açýkladý. devam edeceðiz. Yeni ekipler oluþturularak, Sungurlu Belediyesinden su alan her yer taranacak. Her yer sürekli olarak kontrol altýnda tutulacak. Vatandaþlarýmýzýn da hassasiyet göstermesi gerekiyor. Kaçak su kullanýmýnýn belediyemize bildirilmesi lazým. Çünkü bu sular, kamunun hakkýdýr, kul hakkýdýr.bunun hem maddi olarak cezasý aðýr hem de 1 yýldan 3 yýla kadar hapis cezasý var. Vatandaþlarýmýzýn bu konuda mutlaka duyarlý ve bilinçli olmasý lazým" dedi. Arýzadan kaynaklanan kaçaklarýn bulunmasý için de teknik ekipler tarafýndan çalýþmalarýn yoðun bir þekilde sürdürüldüðünü ifade eden Baþkan Þahiner, içme sularýndaki kaçak ve kayýplarýn hýzlý bir þekilde tespit edilmesi amacýyla gerekli teknik teçhizatlar ile taramalar yapýldýðýný ve YAPACAKLA- RINI SIRALADI Kadýn Kollarý Baþkan Adayý Leyla Eker, kazandýðý takdirde yapacaklarýný þöyle açýkladý Siz bana yetki verirseniz önceliklerim þunlar olacaktýr; Kadýn haklarýnýn korunmasý geliþtirilmesi için mücadele etmek. Parti içi kadýn eðitimlerinin geliþtirilmesini saðlamak. Töre cinayetleri, çocuk gelinler gibi kadýn istismarlarýný önlemeye çalýþmak. Kadýnýn sosyal kültürel açýdan geliþmelerini saðlamak, Kadýnýn saðlýk ve eðitiminin saðlanmasýný savunmak. Mahalle temsilcilikleri oluþturup ev toplantýlarýnýn gerçekleþmesini saðlamak. Atatürk ün ekonomik özgürlüðü olmayanýn siyasal özgürlüðü de olmaz sözünden yola tespit edilen su kayýplarýna anýnda müdahale edilerek arýzalarýn giderildiðini söyledi. Baþkan Þahiner, lokal çözümlerin yaný çýkarak aile bütçelerine katkýda bulunabilmeleri için iþ sahibi olabilmelerini saðlamak amacýyla gerekli giriþimleri kendime görev ediniyorum. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Özlem Çerçioðlu nun verdiði sözleri esas alarak AY-BAprojesinin Didim de de uygulanmasý için arkadaþlarýmla beraber çalýþacaðýmdan kuþkunuz olmasýn. Ayrýca tüm sivil toplum örgütleriyle gerekli baðlantýlarý kurarak tüm CHPli kadýnlarýn oralarda temsil edilmesine çalýþacaðým. Bu çalýþmalarý Ýlçe Yönetiminin desteði ve katkýlarýyla saðlamak istiyorum. Ben sizlerin kendi iradenizle oy kullanacaðýnýza inanýyorum. Yaþasýn Kadýn Dayanýþmasý ve Mücadelesi (ÝHA) sýra uzun vadeli kalýcý çözümler bulmak için de çalýþmalarýný sürdürdüklerini sözlerine ekledi.(ýha) Abdülkadir Þahiner, su kayýp ve kaçaklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu.

5 PERÞEMBE 17 TEMMUZ TSO Ahlatcý ya teþekkür etti "Ulusal bazda yayýn yapan bazý basýn-yayýn kuruluþlarýnýn 'sürpriz talip' diye nitelendirdiði Ahlatcý Grup, açýk artýrmada mücadelesini son raddeye kadar sürdürmüþtür. ERG-Ahlatçý Ortak Giriþim Grubu Milli Piyango dahil þans oyunlarýný içeren özelleþtirme ihalesini kazanamasa da, böyle bir giriþime talip olmasý, ulusal finans çevrelerinin dikkatini Çorum'a çekmeyi baþarmýþtýr. Ýlimizin isminin son yýllarda en fazla duyulmasýna vesile olan bu giriþimcilik hamlesi, ilimizin sermaye yapýsýnýn ne denli güçlü olduðunu ilgili çevrelere göstermek adýna büyük önem taþýmaktadýr. Dolayýsýyla deðerli Ýþadamýmýz Ahmet Ahlatcý'nýn bu giriþimi, her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. Milli Piyango ihalesinin ardýndan bankalarýn genel merkezlerinin, ulusal finans þirketlerinin ve ulusal iþ camiasýnýn Çorum ilimize bakýþý müspet anlamda deðiþeceði öngörülmektedir. " (Haber Merkezi) Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Ahlatcý yý ofisinde ziyaret etti. DSÝ ye yeni bölge müdürü Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü'ne atanan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, önümüzdeki günlerde Samsun'da göreve baþlayacak. Orman ve Su Ýþleri Samsun 11. Bölge Müdürlüðü görevini yaklaþýk 2,5 yýldýr sürdüren Emin Karaman'ýn Resmi Gazete'de yayýnlanan yaz atama kararlarýna göre, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müþavirliði'ne atanmasýnýn ardýndan, Orman ve Su Ýþleri 13.Bölge Müdürü iken 11. Bölge Müdürlüðü'ne atanan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, önümüzdeki günlerde Samsun'a gelerek göreve baþlayacak. Samsun'da ve bölge Ýllerde baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýný söyleyen Müdür Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, "Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðümüze Samsun baþta olmak üzere Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu illeri baðlý. Bu zamana kadar görev baþýnda birçok iyi ve güzel çalýþmalara imza attýk. Bu ve buna benzer çalýþmalarýmýzý önümüzdeki günlerde Samsun ve çevre Ýllerinde de Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, önümüzdeki günlerde Samsun'da göreve baþlayacak. gerçekleþtireceðiz" dedi. Orman ve Su Ýþleri 13.Bölge Müdürlüðü'nde Bölge Müdürü olarak Erzurum da 2 yýl görev yapan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, evli ve 2 çocuk babasý.(ýha) Ýdare Mahkemesi ne hoþ geldin ziyareti Emre Kut Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri kýsa süre önce yeni görevine baþlayan Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Kýnýklý ziyarette Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn'a baþarý dileklerini iletti. Traktörcüler yeni yerlerine taþýnýyor Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Belediye Basin Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye nin bazý illerine örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. Daha önce Çorum Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan yapýlan tebligata uygun olarak yeni iþyerlerine taþýnmayan traktörcü esnafýnýn bir an önce yeni yerlerine taþýnmalarý da istendi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye olarak özellikle son beþ yýlda Çorum esnafýna yaptýklarý düzenleyici çalýþmalarla kent merkezindeki kötü görüntülerin bir bir ortadan kaybolduðunu söyledi. Traktörcü esnafýnýn tamamýnýn yeni yerlerine taþýnmasýyla þehir merkezindeki traktörcü esnafýnýn kaldýrým iþgallerinin de tarih olduðunu ifade eden Turhan Candan, "Çorum Belediyesi olarak esnafýmýzla birlikte çok güzel iþler baþarýyoruz. Öncelikle taksi duraklarýnýn yenilenmesi, ticari Yeni iþyerlerine taþýnmayan traktörcü esnafýnýn bir an önce yeni yerlerine taþýnmalarý da istendi. Traktörcüler Kerebigazi de bulunan eski yerlerini boþaltýyor. minibüslere getirilen düzenlemeler, oto galerici esnafýnýn ve oto pazarýnýn yeni yerine taþýnmasý gibi düzenleyici faaliyetlere traktörcü esnafýnýn da þehir dýþýnda kendilerine ait bir siteye taþýnmasý hem esnafýmýz hem de Belediyemiz açýsýndan sevindirici bir geliþmedir." dedi. Çorum Traktörcüler Sitesi'nin herkes tarafýndan Türkiye'ye örnek gösterildiðini hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Bu tesis yaklaþýk 15 Milyon TL'ye mal olmuþ örnek bir projedir. Hemþehrilerimizle istiþareler yaparak güzel hizmetler ortaya çýkarýyoruz. Esnafýmýzla iþbirliði içerisinde yaptýðýmýz bu çalýþmalar güzel neticeler ortaya çýkarmaktadýr. Traktörcü esnafýmýza yeni yerlerinde hayýrlý, bereketli kazançlar diliyorum." dedi. (Haber Merkezi) Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Emekliler Derneði yönetimi Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn'a baþarý dileklerinde bulundu. (Ç.HAK:1981) Milli Piyango özelleþtirme ihalesine katýlan iþadamý Ahmet Ahlatcý, TSO'dan plaket aldý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik dün Ýþ Adamý Ahmet Ahlatçý'yý ofisinde ziyaret ederek, Çorum'a saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür plaketi verdi. Ýþadamý Ahmet Ahlatçý da, ihale sürecinde kendi firmasýnýn isminden çok Çorum'un adýný ön plana çýkartmaya gayret ettiðini söyledi. Ahlatçý, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ince bir düþünce ile kendisine plaket verdiðini belirterek, "Bugüne kadar almýþ olduðum en anlamlý plaket bu oldu" dedi. Ahlatçý, ziyaretlerinden dolayý TSO Yöneticilerine teþekkür etti. TSO'dan yapýlan açýklamada, Çorumlu iþadamý Ahmet Ahlatcý'nýn ERG grup ile birlikte piyango ihalesine katýlmasýnýn bir anda Türkiye'nin gündemi olduðu belirtilerek, þu ifadelere yer verildi; KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

6 6 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Emek ve Demokrasi Platformu tepkili Ortadoðu yu kan gölüne çevirdiler Erol Taþkan KESK, DÝSK (Emeklisen), EMEP- HDP-Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi-ÖDP, Hacý Bektaþý Veli Vakfý, Kültür Merkezi, Çaðdaþ Hukukçular Derneði'nin oluþturduðu Çorum Emek ve Demokrasi Platformu PTTönünde düzenlediði eylemde Filistin ve Rojava'da yaþanan katliamlarla tepki gösterdiler. Platform adýna basýn açýklamasýný SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý. Ortadoðu'nun bir kez daha kan gölüne çevrildiðini, günlerdir bütün dünyanýn gözleri önünde Filistin ve Rojava'da büyük bir insanlýk dramý yaþandýðýný belirten Kocatüfek, yarým yüzyýlý aþkýn bir süredir Filistin halkýnýn topraklarýný iþgal eden Ýsrail'in 'koruyucu hat' oluþturmak adý altýnda üç haftadýr devam eden saldýrýlarýnda çoðu çocuk ve kadýn olmak üzere yüz yetmiþi aþkýn Filistinli'nin yaþamýný yitirdiðini, binden çok insanýn yaralandýðýný, yüzlercesinin tutuklandýðýný, Gazze'nin harabeye, günlük yaþamýn da cehenneme çevrildiðini kaydetti. Ýsrail'e destek veren uluslararasý güçleri katliamýn suç ortaklarý olarak gördüklerini belirten Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Bu insanlýk trajedisi karþýsýnda Ýsrail'e destek veren uluslararasý güçlerin hala seyirci kalmasý, "kara harekâtý istemiyoruz" diyerek adeta hava harekâtýnýn devamýný onaylamalarý katliamýn suç ortaklarý olduklarýný göstermektedir. Birleþmiþ Milletler katliamlar karþýsýnda suskun kalmakta, katliamcýlara karþý herhangi bir yaptýrým uygulama cesareti bile göstermemektedir. Emperyalist güçlerin 2010 sonbaharýnda BOP kapsamýnda baþlattýklarý "yeni istikrar alanlarý, Arap Baharý" adý altýnda yeniden sömürgeleþtirme hamleleri, Suriye, Irak ve en son Filistin'de yeni bir düzleme girmiþtir. Bu baðlamda bir taþeron örgüt olarak kullandýklarý örgütlerden IÞÝD Irak'taki fiili bölünmüþlüðün daha da kurumsallaþmasý, de facto olarak çizilen sýnýrlarýn daha da geniþletilmesi için aktif rol oynamaktadýr. Son olarak ise Rojava'da iþbirlikçi yerel çetelerin de yardýmýyla katliamlarýna hýz vermiþtir. Bu saldýrýlarla eþit, özgür ve kardeþçe bir geleceði inþa etme çabasýnýn ürünü Rojava devriminin IÞÝD çeteleri eliyle Platform adýna basýn açýklamasýný SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý. PTT önünde düzenlediði eylemde Filistin ve Rojava'da yaþanan katliamlara tepki gösterildi. boðulmasý hedeflenmektedir. Ortadoðu'nun her yanýnda devam eden çatýþma ve derin çeliþkiler emperyalist politikalardan baðýmsýz deðildir. Ýþgal ve böl-yönet politikalarýyla çatýþma ve çeliþkiler diri tutularak baþta petrol olmak üzere bölgenin kaynaklarý talan edilmektedir. Son yýllarda artan þiddet ortamý emperyalistlerin bölgeyi yeniden dizayn etme ve bölgenin yýpranan gerici iktidarlarýný ayakta tutma arayýþlarýnýn sonucu olarak geliþmektedir. Bölge halklarý birbirlerini boðazlarken emperyalistler bölgedeki güçlerini tahkim etmekte, varlýklarýný kalýcýlaþtýrmaktadýrlar. Öte yandan baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, geçmiþte Filistin halkýnýn mücadelesini istismar ederek iç politika malzemesi yapanlar 'denge politikasý' adýna yaþanan katliamý görmezden gelmekte, Filistin halký ile aramýzdaki tarihsel ve kültürel baðlarý yok saymaktadýr. AKP iktidarýnýn yaþanan katliam karþýsýnda Ýsrail'i incitmeyecek 'diplomatik' açýklamalarla yetinmesi; IÞÝD'in Irak'taki son saldýrýlarýnýn da etkisiyle Musul ve Kerkük petrol boru hatlarýndan Türkiye üzerinden Ýsrail'e satýlan petrollerden elde edilen ve Halkbankasý'na yatýrýlan dolar akýþýnýn devam etmesi için, Filistin halkýnýn deðil, silah anlaþmalarý yaptýðý, pilotlarýný Türkiye'de eðittiði Ýsrail'in çýkarlarýna uygun bir dýþ politika izlediðini tüm çýplaklýðý ile gözler önüne sermektedir. Gezi Direniþinde hayatýný kaybeden gençleri terörist olarak suçlamaktan geri durmayan, 15 yaþýnda polis terörüne kurban verilen Berkin Elvan'ýn annesini mitinglerinde yuhalatan Baþbakanýn eli kanlý IÞÝD çetelerini ise "IÞÝD unsurlarý" olarak tanýmlamasý IÞÝD'e verilen desteði gösteren politikalardan sadece bir tanesidir. Saldýrýlarýn püskürtülmesi ve barýþ ortamýnýn saðlanmasýnda baþta Filistin ve Rojava halklarýyla dayanýþma olmak üzere bölgenin demokrasi ve emek güçlerinin birlikte mücadelesine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ýsrail'in Filistin halkýna, IÞÝD çetelerinin Rojava halkýna yönelik olarak baþlatmýþ olduðu saldýrýlarý kýnýyor, lanetliyoruz. Yýllardýr Ýsrail zulmüne karþý onurlu direniþini sürdüren, yaþadýðý tüm acýlara raðmen özgür ve baðýmsýz bir Filistin için direnen Filistinli kardeþlerimizin ve bir yandan IÞÝD çetelerine karþý kahramanca direnip bir yandan özgür bir yaþamýn temellerini atmaya çalýþan Rojava halkýnýn onurlu mücadelesini selamlýyoruz. Gazze ve Rojava'da yaþanan katliamlarýn derhal durdurulmasýný ve bölge halklarýnýn barýþ içinde bir arada yaþamasýný istiyoruz." Gazze ye saldýrýlarý kýnadý Ümit Küçük Bayatlý Enise Aðbal Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçük Bayatlý, Ýsrail in Gazze ye yönelik saldýrýlarýna tepki göstererek, Gazze ye yönelik saldýrýlar derhal durdurulmalýdýr. dedi. Halklarýn Demokratik Partisi olarak, Ýsrail i saldýrýlara son vermeye ve derhal ateþkes ilan etmeye çaðýran Bayatlý, þöyle konuþtu; Filistin yerel kaynaklarýna ve Birleþmiþ Milletler in açýklamalarýna göre, Gazze de 35 i çocuk ve 26 sý kadýn olmak üzere 200 e yakýn kiþi hayatýný kaybetmiþ ve en az 1230 kiþi yaralanmýþtýr. 7 Temmuz dan bu yana devam eden Ýsrail hava bombardýmanlarý ve füze saldýrýlarý geniþ çaplý bir katliama ve derin bir insani krize sebep olmuþtur. Ýsrail in geliþtirdiði ve bütün hýzýyla süren bu operasyonun sadece Filistin topraklarýný deðil, Lübnan ve Suriye topraklarýný da kapsamasý, bölgesel bir savaþ riskini de giderek arttýrýyor. Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði ve tüm uluslararasý siyasi aktörler bu derinleþen krizi önlemek için inisiyatif almalýdýr. Uluslararasý Hukuk ve Ýnsan Haklarý ilkelerine göre, Ýsrail Hükümeti Filistin halkýna karþý iþlediði suçlardan dolayý hesap vermelidir. Diðer yandan sivil halka yönelik katliamlara karþý gösterilen her tolerans daha fazla insan haklarý ihlaline ve saldýrgan hükümetlerin sivillere karþý katliamlara giriþmesine sebep oluyor. Bu sebeple uluslararasý sorumlu kuruluþlar insan haklarý ihlalleri arasýnda ayrýmcýlýk yapmaktan vazgeçmeli ve Gazze de sivillere yönelik saldýrýlarý görmezden gelmemelidir. Ýnsanlarýn yaþam hakkýný savunmak ve Ortadoðu da sürdürülebilir bir barýþ için uluslararasý kamuoyunu, Ýsrail devletinin Filistin de yarattýðý tehlikeli krize ve gidiþe müdahale etmeye çaðýrýyoruz. Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý yý ziyaret etti. ATT lere destek sözü Enise Aðbal Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) Derneði Baþkaný Osman Tök ve üyeler Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý yý ziyaret etti. Ziyarette Baðcý ya ATT olarak Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarýyetsan verdi. Ýftarý YETSAN verdi Yüksel Basar Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarý YETSAN verdi. Ramazan Çadýrý dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum'da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor. Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor. Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile karþýlaþtýklarý þiddet, unvan, döner sermaye sorunlarý ve dernek faaliyetlerinden bahseden Baþkan Tök, çalýþmalarýnda da destek istedi. Konuklarýný TBMM deki makamýnda aðýrlayan Baðcý, ATT lerin karþýlaþtýklarý sorunlarýn farkýnda olduðunu ve iyileþtirmelerin yapýlmasý için destek vereceðini söyledi. 469 iþyerine yapým ihalesi Erol Taþkan Hitit 19 Yapý Kooperatifi nin Ankara Yolu Küçük Sanayi Sitesi nde yapacaðý 469 iþyerinin yapýmý ihaleye çýkarýldý. Kooperatif yönetiminin önceki gün saat Giriþimcilik eðitimi verilecek Enise Aðbal Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkâný bulamayan vatandaþlar için Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR) tarafýndan giriþimcilik eðitimi düzenlenecek. Katýlýmcýlar eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOSGEB tarafýndan 30 bin TL ye kadar hibe desteði ve kullanýlacak makineler için 70 bin TL ye kadar kredi desteði verilebilecek de Turgut Özal Salonu nda düzenlediði ihaleye üç firma teklif verdi. Ýhalede Alka Ýnþaat 45 bin 900 lira, Özbek Ýnþaat 49 bin 200 lira, Çakýr Ýnþaat 62 bin lira fiyat sundu. Teklifler deðerlendirilmeye alýndý. KOSGEB tarafýndan destek verilmeyen sektörler tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor sektörleri olacak Aðustos tarihlerinde haftada 5 gün verilecek. Söz konusu eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden alacaklarý baþvuru formunu doldurarak, 2 Temmuz Çarþamba günü saat ye kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ne býrakmalarý ve Mayýs tarihlerinde ÝÞKUR da yapýlacak mülakatta hazýr bulunmalarý gerekecek. Mülakatlar, 5-6 Aðustos tarihlerinde gün boyunca ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nde sürecek. oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýftar Çadýrýnda her gün bin kiþiye iftar veriliyor. Ýftar programlarýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu dönüþümlü olarak katýlýyor. Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.

7 Muhsin Yazýcýoðlu'nun CHP yorumu gündemde BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici'nin ebir basýn toplantýsý düzenleyerek, CHP ve MHP'nin cumhurbaþkaný adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek açýklamasý yapmasý bekleniyor. BBP'nin bu yönde bir tercihte bulunacak olmasý parti tabanýnda da tepkilere yol açtýðý ifade edilirken, Büyük Birlik Partisi\'nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nun 2007'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde CHPile ilgili yaptýðý açýklamalarýn görüntüleri sosyal medyada paylaþýlmaya baþlandý. Görüntülerde BBP'nin Kurucu ve Onursal Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, CHP ile niye yan yana olamayacaðýný çok net ifadelerle açýklýyor. Ýþte Yazýcýoðlu'nun CHP ile ilgili tarihe kayýt düþtüðü sözleri: MUHSÝN YAZICI- OÐLU'NUN CHP'YE BAKIÞI: SEN BELA MISIN? Yazýcýoðlu CHP ile ilgili deðerlendirmesinde, "Ben niye þimdi CHP ile koalisyon yapacaðým mý yapmayacaðým mý, AKP ile yapacaðým mý, yapmayacaðým mý söyleyeceðim. Ben milletin müdafaasýný yapacaðým. Cumhuriyet Halk Partisi benim inanç ve deðerlerime karþý... Cumhuriyet Halk Partisi halka inanmýyor. Cumhuriyet Halk Partisi halkýn iradesine güvenmiyor. Cumhurbaþkanýný Meclis'e seçtirmem diyor. O zaman halk seçsin diyorsunuz. Halka da seçtirmem diyor. Sen bela mýsýn? Ne istiyorsun o zaman? Benim istediðim olur, benim istemediðim olmaz diyor? Halbuki ben diyorum ki; Milletin istediði olur. Milletin istediðinin yanýnda yer alýrýz biz." diyor. Kaynak: Haber7 Atlas tan Uslu ya cevap Enise Aðbal CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun CHP bu ülkeye çivi çakmadý ve 39 kez seçim kaybetti sözlerini eleþtirdi. Atlas, Çorum AKP Milletvekili Salim Uslu nun tarih bilgisinden yoksun olduðu görülmektedir. CHP, Cumhuriyeti kuran, ekonomik kalkýnmayý ve kültürel devrimi yerleþtiren partidir. dedi. Atlas, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Kurtuluþ savaþý bitip cumhuriyet kurulduðunda ülkenin genel görünümü þöyleydi: 13 milyon nüfus, ilkel bir tarým, sýfýra yakýn sanayi, madenlerin büyük çoðunluðu, limanlar ve var olan bütün demir yollarý yabancý þirketlerin yönetiminde, ülkede 153 ortaokul ve lise, sadece bir üniversite var. Halkýn yüzde 7 si okuryazar. Bu oran kadýnlarda yüzde 1 bile deðil. Ekonomik bakýmdan yarý sömürge. Kiþi baþýna gelir 4 lira, kiþi baþýna ortalama kamu harcamasý 50 kuruþ! Altyapý her alanda yetersiz. Birim hayatý ve düþüncesi yok denecek düzeyde. Anadolu yetersiz medreselerin elinde. Her alanda tarikatlar, tekkeler, dergahlar var. Yasalar, çaðýn gerçeklerinin çok gerisinde. Kadýnlarýn ilke olarak toplumsal hayatlarý ve hiçbir haklarý yok. Kadýnlarýn da bugün erkekler gibi doktor, mühendis, avukat, belediye baþkaný, milletvekili, bakan olabileceklerini hayal etmek bile zor. Ne seçme haklarý bulunuyor ne de seçilme. Kýsacasý vatandaþ sayýlmýyorlar. Ülke neredeyse bütünüyle pek çok alanda ortaçaðý yaþýyor. Türkiye iþte o günlerden bu günlere geldi. Cumhuriyet te bugünün imkanlarýyla, dahi gerçekleþtirilmesi zor bir baþarý ve kahramanlýk öyküsü. Milli mücadele ile kazanýlan zafer, Cumhuriyet ile birlikte her alanda olduðu gibi ekonomidede saðlanan baþarýlarla taþlandýrýldý. Cumhuriyetin ilk 15 yýlý Cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren her alanda kalkýnma ve modernleþme baþlamýþ, savaþtan yeni çýkmýþ, genç nufüsü olmayan bir ülkede dünyada yaþanan ekonomik ve siyasi buhranlarýn arasýnda bir ekonomik mucize yaratýlmýþtýr. Bu mücize ve baþarýlarýn bazýlarý þöyle: Milli Ekonomi Osmanlý borçlarý devranlýndý ve ödendi. Yabancý sermayenin elindeki stratejik hizmetler ve madenler millileþtirildi. Yabancýlarýn elinde olan tütün,þeker,alkol ve petrol tekeli devlete geçti. Dünyada ilk demokratik kalkýnma planý 1931 yýlýnda Türkiye de uygulamaya konuldu. Etibank, Sümerbank, Denizbank, Emlak Bankasý, Türkiye Sanayi ve Kredi Bankasý, PTT, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, DÝEH, AOÇ, THY, Türkiye Þeker Fabrikalarý Genel Müdürlüðü, MTA, TÝGEM gibi milli ve modern kurumlar oluþturuldu. Ulaþým 1923 de 3756 Km. olan demiryolu aðý yüzde 100 Muhsin Yazýcýoðlu Cengiz Atlas artarak 1939 da km ye ulaþtý te km 2 24 metre olan demiryolu yoðunluðu 1939 da 51 metre oldu. Demiryollarý ile taþýnan yük miktarý ise 1929 da 356 milyon/ton km den 1938 de yüzde 340 artýþla 1564 milyon ton/km ye yükseldi yýllarý arasýnda karayollarý arasý uzunluðuda yüzde 42 arttý. Bankacýlýk 1 mevduattaki payý yüzde 32 den yüzde 82 ye yükseldi arasýnda mevduat miktarý 57 kat, mudi sayýsý 122 kat arttý. Milli bankalarýn toplam mevduattaki payý yüzde 32 den yüzde 82 ye yükseldi te devlet sermayesi ile Sanayi ve Maadin Bankasý kuruldu. Ýþ Bankasý, Sümerbank, Etibank, Halk Bankasý ile 1930 da T.C. Merkez Bankasý kuruldu. Ve 1931 de 6127 kilo olan altýn rezervi 1938 de kiloya ulaþtý. Sanayi Uþak, Turhal, Alpulu ve Eskiþehir de þeker fabrikalarý; Nazilli, Bünyan, Ereðli, Bursa ve Kayseri de dokuma fabrikalarý; Ankara da çimento; Karabük te demirçelik; Gemlik de suni ipek fabrikalarý ve Paþabahçe cam fabrikasý kuruldu. Ýlk uçak fabrikasý 1926 da Kayseri de kuruldu.1930 lu yýllarda dünyadaki en iyi avcý uçaðý türünden birisi burada üretiliyordu.1937 yýlýnda Ýstanbul?da kurulan diðer uçak fabrikasýnda da yolcu uçaðý üretildi. Özel sektör tarafýndan üretilen mal deðeri 1927 yýlýnda 15 milyon lira iken 1932 yýlýnda 154 milyon liraya çýktý. TARIM 1927 yýlýnda olan pulluk sayýsý 1936 da e çýktý. Tarým kredileri de 1923 den 1938 e kadar 8 milyon liradan 41 milyon liraya yükseldi yýlýnda 5.3 milyon ton olan tahýl üretimi 1938 yýlýnda 8.4 milyon tona, endüstri bitkileri üretimi de 351 bin tondan 704 bin tona çýktý yýlýndan 1938 yýlýna,besin maddelerinin toplam ithalat içindeki payý 16.8 den yüzde 2,8 e geriledi. Bütçe ve büyüme arasýndaki 11 bütçe denk baðlandý, 3 ü fazla ve sadece bir tanesi açýk verdi yýllarýnda büyüme ortalamasý yüzde 8 oldu. Buna karþýn büyüme ortalamasý yýllarýnda yüzde 1, yýllarýnda yüzde 5, yýllarýnda yüzde 2 ve yýllarýnda 4,6 oldu. Türkiye iþte o günlerden bugünlere geldi. Cumhuriyet dönemi çaðýn gereklerine uygun yeni insan yetiþtirmeyi, 1111akla ve bilime öncelik vermeyi, Anadolu aydýnlanmasýný, büyük kalkýnmanýn gerçekleþtirmesini amaçlayan muhteþem devrimler yaptý. Atatürk devrimleri umutsuzluktan yepyeni, güçlü büyük bir Türkiye yarattý. Cumhuriyet rejimi bir devlet için kýsa sayýlabilecek süreye belki de beþ-on kuþakta yapýlamayacak iþleri devrimleri sýðdýrdý. Yukarýda sýraladýðýmýz Kamu Ýktisadi Devlet Teþekkülleri nin yok pahasýna özelleþtirme adý altýnda nasýl haraç mezat satýldýðýný kamuoyu bilmektedir. 3 bin engelli memur alýnacak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik'ten atama bekleyen engelli vatandaþlarý sevindirecek bir açýklama geldi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, engelli vatandaþlarýn atamasýnýn yapýlacaðý kadrolarýn ÖSYM Baþkanlýðýna gönderildiðini ve 3 bin 138 engelli memur atamasýnýn yapýlacaðýný bildirdi. Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada, engelli vatandaþlarýn atamasýnýn yapýlacaðý kadrolarýn Devlet Personel Baþkanlýðýnca ÖSYM Baþkanlýðýna gönderildiðini belirterek, þunlarý kaydetti: "Buna göre, 3 bin 138 engelli memur atamasý yapýlacaktýr. Engelli memur alýmýna iliþkin tercih kýlavuzu, ÖSYM Baþkanlýðýnca vatandaþlarýmýza duyurulacaktýr. Baþvurular 5-15 Aðustos tarihleri arasýnda ÖSYM Baþkanlýðý internet sitesi üzerinden gerçekleþtirilecek olup, baþvurularýn tamamlanmasý sonrasýnda 3 bin 138 kadroya atama yapýlacak- ÖSYM, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarýna göre adaylarýn üniversite tercihlerini bildirme süresi yarýn sona erecek. Adaylar, 7 Temmuz'da baþlayan ÖSYS tercih iþlemlerini, yarýn saat 23.59'a kadar, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.t rinternet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Baþvuru merkezlerinden tercih iþlemi yapýlmayacak.ösym 'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapýlacak tercihler iþleme alýnacak ve tercih süresi uzatýlmayacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.t rinternet adresindeki PERÞEMBE 17 TEMMUZ Þehit yakýnlarý iftarda buluþtu Mustafa Demirer Ýskilip Kaymakamlýðý þehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenledi. Þahin Kebap Salonu'nda verilen Ýftara Kaymakam Þuayib Gürsoy, Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öçal, Jandarma Komutaný Yüzbaþý Bahri Civa, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Seyfi, Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Müftü Vekili Arif Yüksel ile 19 þehit yakýný ve gaziler katýldý. Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, canlarýný ve kanlarýný ülke için feda eden þehitlerin yakýnlarý ile vatan topraklarý için yaralanan gazilerin acýlarýna ortak olmak adýna bir araya geldiklerini söyledi. Vatan için yapýlan fedakarlýklarýn hiç bir bedelle ölçülemeyeceðini belirten Gürsoy, "Türkiye büyük bir devlet. Þehit yakýnlarý ve gazilerimizin her türlü talebi karþýlamaya çalýþýlýyor Onlar için ciddi hizmetler verilmeye gayret ediliyor. Ama biz asla bunlarý yeterli görmüyoruz. Sizlerin acýsýna ortak olmak için hizmetleri daha da ileriye götüreceðiz. Bizleri bir evladýnýz ve kardeþiniz gibi görün. Bizler üzerimize düþen sorumluluðu en güzel þekilde yerine getirme gayretindeyiz." dedi. Ýskilip Kaymakamlýðý þehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenledi. Ýftar yemeði Þahin Kebap Salonu'nda verildi. Programa 79 þehit yakýný ve gaziler katýldý. Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, iftar sonrasý bir konuþma yaptý. Üniversite adaylarý için son gün açýklamalar doðrultusunda tercih iþlemlerini tamamlayacak. Tercih iþleminin ekrandaki uyarýlara göre sonlandýrýlmasý gerekiyor.adaylarýn tercihlerinin ÖSYM'ye ulaþtýðýndan emin olmalarý için ekranda "2014-ÖSYS Tercihleriniz..' tarihinde baþarý ile ÖSYM'ye bildirilmiþtir" ifadesini görmeleri gerekiyor. Adaylar, tercih iþlemini tamamladýktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.t r Ýnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazýcýdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamasý gerekiyor. Adaylar, tercih bildirim iþlemini tamamladýktan sonratercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.t r adresinden tercihlerinde deðiþiklik yapabilecek.(aa)

8 8 PERÞEMBE 17 TEMMUZ R RAMAZAN Evini yaðmaladýklarý sýrada özel sandýðýnýda açtýlar. Ýçinde vasiyyeti yazýlý bir varak vardý: Bu, Osman ýn son sözleridir. Rahman ve Rahim olan Allah ýn adýyla. Osman b. Affan, tek olan Allah tan baþka ilah olmadýðýna, Muhammed in Allah ýn kulu ve Resulü olduðuna, cennet ve cehennemin hak olduðuna iman eder. Allah, meydana gelmesi kesin olan bir günde bütün kabirde yatanlarý diriltecektir. Allah, vadinden dönmez, herkes o vaade kadar yaþar, ölür ve sonra dirilir Hainler, bu belgeden de utanmadýlar. Dört Halife'nin Son Günleri Öte yandan cinayeti haber alan Hz. Ali, kapýsýnda nöbet tutan kendi oðullarýna, Talha ve Zübeyr in oðullarýna Siz yaþarken onun þehit düþmesine nasýl fýrsat verdiniz? diye çýkýþmýþtýr. Cinayeti duyan sahabiler ise Ýnna lillahi ve inna ileyhi raciun Biz Allah a aidiz. Yine O na döneceðiz deyip gidiyorlardý. Hz. Osman, evinin kuþatýlmasýnda, hatta daha öncesinde bir derviþ gibi davrandý. Kan dökmek istemedi. Kendisi yüzünden kan dökülmesine yol açabilecek direniþlere de izin vermedi. Halbuki o, bir Halife idi. Büyük bir devletin baþýndaki kiþiydi. Ona verilecek zarar, devletin yýkýmýna yol açabilirdi. En azýndan her türlü tedbiri alýp isyaný bastýrmalý idi. Ondan sonra da varsa yolsuzluk ve haksýzlýk, sorumlulardan hesap sormalýydý. Tarihçiler, Hz. Osman ý bu tedbirsizliðinden dolayý hep eleþtirmiþlerdir. Halife nin Defni: III. Halife Hz. Osman þehit olmuþtur. Sýra cenazenin techiz ve tekfininde idi. Normalde Halifeye, devlet baþkanýna yakýþýr bir cenaze merasimi olmasý gerekirken isyancýlar, cenazenin defnine bile izin vermiyorlardý. Ahmet b. Hanbel in Hz. Osman'ýn Son Günleri 7 Ethem ERKOÇ net Müsned deki rivayetine göre Hz. Osman, avlunun bir köþesinde yýkanýp kanlý elbisesiyle defnedilmiþtir. Ancak defin kolay olmamýþtýr. Zira isyancýlar, bir süre buna da engel olmuþlardýr. Cenaze namazýný Hz. Zübeyr kýldýrdý. Namazýnda yirmi-yirmi beþ kiþilik bir cemaat ancak bulanabildi. Ýsyancýlar, cenazenin müslüman mezarlýðýna yani Cennetü l- Bâki ye defnedilmesine asla izin vermediler. Sonunda Bâki Kabristanýnýn bitiþiðindeki Haþþükevkep denilen metruk yere götürüldü. Sayýlarý yirmi civarýnda çok az bir cemaatle yatsýya yakýn bir vakitte, karanlýkta ve gizlice oraya defnedildi. Muaviye zamanýnda Bâki Kabristaný geniþletilirken burasý da Cennetü l- Bâki ye katýldý. III. Halife Hz. Osman, artýk þehit olmuþtu. Buna göz yumanlar, mahcup duruma düþmüþlerdi. Þehit olmasýna sebep olan isyancýlar ise yeni halife arayýþýna koyuldular. Ama kime teklif etseler kabul etmiyorlardý. Ýsyancýlarýn seçtiði halife damgasýný yemeyi hiç bir kimse göze alamýyordu. Medine de tam bir belirsizlik ve tam bir kaos hakimdi. Sorunun nasýl çözüleceðini tahmin etmek imkansýz hale gelmiþti. Sadýk eþi Naile Haným, kesilen parmaklarýný ve Hz. Osman ýn üzerinden çýkarýlan kanlý gömleði bir torbaya koydu. Hz. Peygamber (sav) in ashabýndan Numan b. Beþir e verdi. Bir mektupla beraber o torbayý Þam Valisi Muaviye ye gönderdi. Görüldüðü üzere Hz. Osman ýn son günleri, fitne kazanýnýn kaynadýðýný günlerdi. Ýslam tarihinin akýþýný deðiþtiren toplumsal olaylarýn, ihtilaflarýn baþgösterdiði karanlýk günlerdi. Bu günlerde Saadet Asrýna ilk çengel atýlmýþtý. Fitne ve isyan ateþi yakýlmýþtý. Görülen o ki bundan (Sürecek) amazan Ýmsak 'Rabbimiz! Gelmesinde þüphe edilmeyen bir günde, insanlarý mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.' (Âl-i Ýmrân) Kamil Aða: - Vaay, sen de yengemden ayrý yat! Manifaturacý; - Yau þunun yengeyle ne iþi olur, yaþý varmýþ üç otuza, olsa olsa ecel yoklamasýndan marazdan eteþ basar. Vay be, biz de senin yaþýna gelince böyle olacaðak desene. - Ulan Gozel Ýsmalin sýrýtýk Mýstýk, adamý dellendirme, sen benden aþþaðý mýsýn? Söyle tevellüt ne? Eee. Ben de 16'lýyým, bi yaþý mý baþýma galhýyon? Ali Usta alaylý; - Bi yýl deyip de geçme Hamidim, az mý? Ben aha bahar baþý daþ gibiydim, þimdi gýraðý yemiþ tomatiz gibi. Hamit Usta - Þaka bir tarafa da gedici miyim neyim þu sýralar boðurlerim, yanýllým, (sol kalçasýný göstererek) hele þu hotum yok mu, sýzým sýzým sýzýlýyo. Memet Galfa; - Yahý vursane babam. Kamil Usta. - Ballý soðüt yapraðýna yat sen Hamit Ustam, çeker alýr aðrýlarý, hatta nazar varsa nazarý. Üç gun de para yavuþaný kaynat iç. Deve dabaný, at kestanesi de gatarsan damatlýðýna döndürür tekrar insaný. Ali Usta birden ciddileþerek; - Hodur ula cartasýný çýhardýnýz kelamýn. At kestanesi deve dabaný ne? Yavu eþþek cennetine göndereceksiniz adamý. Aklýnýza geleni söylüyorsunuz! Bakma usdam sen bu muzunnaslara. Sariye Ebemin ebesi Zelha garý 'Rabbinin sözü doðrulukça da adaletçe de tam kemalindedir. O'nun sözlerini deðiþtirebilecek yoktur. O, iþitendir, bilendir.' (En'âm/115) Maziden Renkler Ebemin Ebesi Mustafa ÖZÇATALBAÞ Ýftar var ya derdi ki; "adele aðrýsý, deðiþik yerlerdeki guluca ýsýrgan otu bidebirdir", gerçi birez gaþýndýrýr can yakar ya... Arasta baþýnda oturanlarýn hepsi birbirine baktý þaþkýnlýkla. Hamit Usta, uysal uysal dinlerken öyle birden önemli bir þey keþfetmiþ gibi fýrladý ayaða. Hamit Usta -Ulan Ali, ben de seni bunlarýn en ciddisi akýllýsý sanýrdým valla. Ali Aþýk -Öyle tabii. Hamit Usta -Ebemin ebesi diyon ula, 50 bilmem þu yaþýnla, ebenin ebesini sen nerden biliyon? Salak mýyým ki sana inanayým. Gel ben senin o popona Paþa Hamamýnýn gobek daþýnda bi ýsýrgan otu süreyim de gazel mi atarsýn türkü mü çalarsýn göreyim, tövbe tövbe! Ben gedip Pepe'nin fýrýndan aðþamýn ekmani alayým hele. Ebemin ebesiymiþ Kalkýp daðýldýlar. Rahmet olasýcalar

9 Çýtak tan hijyen belgesi uyarýsý Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, oda üyelerini hijyen belgesi konusunda uyardý. Çýtak, yaptýðý açýklamada daha önce saðlýk karnesi olarak aldýklarý belgenin hijyen belgesi olarak yeniden zorunlu hale getirildiðini belirterek, buna göre gýda iþiyle uðraþan, üreten, alan, satan ve taþýyan her esnafýn ve çalýþan elemanlarýnýn hijyen eðitimine katýlarak hijyen belgesi alma zorunluluðunun olduðunu kaydetti. Daha önce Esnaf Odalarý Birliði ve odalarý tarafýndan verilen belgelerin geçerli olacaðýný ifade eden Çýtak, "Ama bundan sonra kursa katýlacak üyelerimiz ve çalýþtýrdýðý personeller için odamýza bir adet fotoðraf ve kimlik fotokopisi ile müracaat etmeleri, form doldurarak ve daha sonra bildirilecek tarih ve saatte kursa katýlmalarý gerekmektedir. Bu belgeye tabi olan tüm odalarla birlikte anlaþtýðýmýz bir yetki belgeli firma kursu ÇESOB toplantý salonunda gerçekleþtirecektir. Belgeyi Halk Eðitim Merkezi düzenleyecektir ve odamýz tarafýndan sizlere ulaþtýrýlacaktýr. Yetkili kurumlarca yapýlan denetimlerde bu belge olmadan çalýþan elemana 300 lira, belgesiz eleman çalýþtýran iþ yerinede lira para cezasý uygulanacaktýr. Üyelerimizin cezalý duruma düþmemeleri için belgelerini en kýsa süre içerisinde almalarýný hem mesaj yoluyla hem de basýndan duyurma ihtiyacý duyduk. Buraya kadar yasal sorumluluðumuzu yerine getirmiþ olduk" dedi. Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ayrýca hijyen belgesi konusunda eleþtirilerde de bulundu. Hijyen kursu almakla hijyen olunamayacaðýný dile getiren Oda Baþkaný Ýsmet Çýtak, "Eski sistem daha iyiydi. Hiç olmasa yýlda bir çalýþanlar kontrolden geçiriliyordu. Aslýnda yýlda bir kez hizmet sektöründe ve gýda iþiyle uðraþan sektörlerde ve hastanelerde çalýþan personellerde sosyal güvenceleriyle ücretsiz olarak kontrolden geçirilmelidir. Hizmet sektörü lokantalarda ve benzeri yerlerde çalýþanlara kontrol var ama hastanede saðlýk hizmeti sunan çalýþanlara kontrol yok. Böyle bir þey olabilir mi" diye konuþtu. Daha önce Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve TESK tarafýndan yapýlan protokol gereði ÇESOB ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü aracýlýðýyla sýnava tabi tutularak verilen belgelerin ayný yöntemle ve ayný soru ve cevaplarla sýnav yapýlan bir belgenin baþka bir kurum tarafýndan tekrar verilmesinin doðru olmayacaðýný ifade eden Çýtak, "Bu yöntem binlerce esnaf için hem zaman kaybý hem de mali külfettir. Yazýktýr günahtýr" ifadelerini kullandý. Verilen belgelerin geçerliliðini korumasý gerektiðini belirten Ýsmet Çýtak, daðýtýlan bu belgelerde imzasý bulunan yetkililerden yardým beklediklerini kaydetti. Sadece Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak belgenin basým þeklinin deðiþik olduðunu anlatan Ýsmet Çýtak, zaten bunlarýn belge olarak verilmesinin de doðru olmadýðýný savundu. "Verilen belgede resim yok ne kadar geçerli olacaðý belli deðil, binlerce çalýþana kimliklerimi sorulacak kontrollerde. Ben bu belgelerin ehliyet büyüklüðünde cüzdanlarda taþýnabilir ve resimli olmasýný ve çalýþanlarýn ceplerinde olmasýný savunuyorum" diyen Çýtak, "Biz oda olarak hem belgesini hem de küçültülmüþ ehliyet gibi olanýný vereceðiz. Herkes cebinde taþýyacak ve bu uygulama Türkiye'de de ilk olacak. Ýþveren bir personeli iþe alýyor, hijyen belgesini de aldý koydu iþ yerine. Eleman 3-5 gün sonra iþe gelmedi baþka yerde iþe baþladý. Tekrar mý belge alacak bu kiþiler. Hizmet sektöründe ne sýklýkta eleman deðiþtiðini her halde bilmeyen yoktur. Bunun ne kadar zor olacaðýný tabi bu tebliði yayýnlayan hazýrlayan bürokrat arkadaþlarýmýz bilmez o sadece ayýn sonunda maaþýný almayý, masa baþýnda yazmayý bilir. Esnaf ne yaparsa yapsýn alamadý mý belgeyi yaz esnafa cezayý. Bu esnafý yaþatýn ki sizde yaþayasýnýz. Devlet esnafýný korumalý her gün farklý bir uygulama getirerek esnafýn iþlerini zorlaþtýrmamalýdýr. Zaten odamýza kayýtlý lokantacý, pastacý, pideci, köfteci, tatlýcý, dondurmacý, kafeci, dürümcü ve fast-food türü iþyeri çalýþtýran esnaf arkadaþlarýmýzýn birçoðu günü kurtarmanýn çabasýnda. Birçok esnaf arkadaþlarýmýzda ayný durumdalar. Anayasanýn 173. maddesi derki 'Devlet esnaf ve sanatkarý koruyucu ve kollayýcý tedbirleri alýr.' Böylemi korunacak bu esnaf. Hemen cezai iþlemlerle binlerce belgemi alacaðýz. Gelene gidene yazýktýr, ayýptýr. Esnaf odalarý birlikleri, federasyonlar ve konfederasyondaki yetkilileri göreve çaðýrýyorum. Esnaf arkadaþlarýma da çaðrýda bulunuyorum. Personellerinize alýnan belgeler kimin adýna çýktýysa o kiþiden belgenin parasýný almalýsýnýz ki o belge o kiþinin olsun" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi) Konya Ticaret Borsasý tarafýndan ilk elektronik ürün senedi (ELÜS) iþlemi yapýldý. Borsa da ilk elektronik senet iþlem gördü Konya Ticaret Borsasý (KTB) tarafýndan kurulan BorsaKonya Elektronik Platformu nda, ilk elektronik ürün senedi (ELÜS) iþlemi yapýldý. Kýrýkkale deki lisanslý depolarda oluþturulan ürün senetlerine ilk alým emrini Göksel Tarým Ürünleri yetkilisi Naim Gökbaþ verdi. Dün itibariyle yapýlan 11 satým emri, 8 alým emri verilen BorsaKonya Platformu nun iþlem hacmi ise 490 ton oldu. Yapýlan iþlemlerin dünya ticaretine entegre olmak açýsýndan çok önemli olduðunu belirten Konya Ticaret Borsasý (KTB) Baþkaný Muhammet Uður Kaleli, BorsaKonya Platformu ile Konya, Mersin, Kýrýkkale, Sivas ve Þanlýurfa, Çorum ve Bandýrma da bulunan özel sektöre ait lisanslý depolarla Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alým satýmý konusunda anlaþma saðlanarak BorsaKonya Platformu'nun anlaþma saðladýðý depo hacmi toplam 403 bin tona ulaþtý. Bu rakam toplam lisanslý depoculuk iþletmesinin yarýsýndan fazladýr. Biz bu platformu; üyelerimizi, tüccarlarýmýzý lisanslý depolarla buluþturarak, küresel ticaretin birer aktörü haline getirmek için oluþturduk. Uygulama, tarým sektörü ile finansal piyasalarýn entegre olmasý açýsýndan da büyük önem taþýmaktadýr. BorsaKonya Elektronik Platformu ile birlikte uluslararasý piyasalardan da ticaret yapma teklifleri gelmeye devam etmektedir. Bunun geliþerek büyümesi üreticiye, tüccara, sanayiciye ve devletimizi de olumlu yansýyacaktýr dedi. (ÝHA) Adalet ve Kalkýnma Partisi ana kademe, gençlik ve kadýn kollarý teþkilat baþkanlarý genel merkezde bir günlük eðitime tabi tutuldu. Sabah erken saatlerde baþlayan toplantýnýn ardýndan TBMM'de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen grup toplantýsýna katýlan teþkilat baþkanlarý öðleden sonra genel toplantýnýn ardýndan Teþkilat Baþkan Yardýmcýlarý ile bölgesel toplantýlar gerçekleþtirdiler. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn baþkanlýðýnda yapýlan eðitim çalýþmasýna 6. Bölge illerinin teþkilat baþkanlarý katýldý. Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Hakkari, Malatya, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van illerinin ana kademe, gençlik ve kadýn kollarý teþkilat baþkanlarýnýn katýldýðý toplantýda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliði ve yapýlan yeni düzenlemeler ile ilgili Meclis Ýdare Amirleri bir araya gelerek bilgilendirme, deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. Toplantýya TBMM Ýdare Amirleri; Çorum Milletvekili Salim Uslu, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi ile Koruma, Ýþletme Yapým, Bilgi Ýþlem, Milletvekili Hizmetleri ve Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýlarý katýldý. Yeni Halkla Ýliþkiler binasýnýn hizmet girmesi ve önümüzde günlerde hizmete girecek olan personel otoparký ile ilgili konularýn da deðerlendirildiði toplantýda Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi yapýlan çalýþmalarla ilgili Ýdare Amirlerini bilgilendirdi. Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, AK Parti teþkilatlanmasýna iliþkin ayrýntýlý bilgiler aktardý. 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve sonraki dönemde gerçekleþtirilecek olasý kongre süreçlerine iliþkin yapýlan çalýþmada teþkilat baþkanlarý ayrýntýlý olarak bilgilendirildi. Yýldýrým baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen 6. Bölge teþkilat baþkanlarý toplantýsýna toplamda 42 PERÞEMBE 17 TEMMUZ Yýldýrým baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen 6. Bölge teþkilat baþkanlarý toplantýsýna toplamda 42 teþkilat baþkaný katýldý. Yýldýrým teþkilatlara eðitim verdi Toplantý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn baþkanlýðýnda yapýldý. Teþkilat Baþkan Yardýmcýlarý ile bölgesel toplantýlar gerçekleþtirildi. teþkilat baþkaný katýlýrken, Türkiye genelinden 250 teþkilat baþkaný Ankara'da Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin teþkilat çalýþmalarýna iliþkin görüþlerini ifade etme imkaný buldular. Ýdare amirleri toplandý Meclis Ýdare Amirleri bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliði ve yapýlan yeni düzenlemeler ile ilgili Meclis Ýdare Amirleri bir araya geldi.

10 10 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Anadolu basýnýnýn sorunlarý Afyonkarahisar da ele alýndý Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar da düzenlenen toplantýda ele alýndý. Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði (AGD) nin evsahipliðindeki toplantýya Vali Hakan Yusuf Güner, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurul Üyesi Nuri Kolaylý, BÝK Genel Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ve BÝK Genel Kurul Üyesi Þevket Erzen katýldý. AGD Sosyal tesislerinde yapýlan toplantýda basýn ile alakalý kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, basýn sektöründe yer alan medya kuruluþlarý temsilcileri, gazete sahipleri ve basýn çalýþanlarý da hazýr bulundu. Ege Gazeteciler Federasyonu nun organize ettiði toplantýda yerel gazetelerin problemleri masaya yatýrýldý. Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Abdioðullarý tarafýndan karþýlanan Vali Hakan Yusuf Güner, toplantýya katýlan basýn mensuplarý ile tanýþtý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Mehmet Abdioðullarý toplantý gündemi hakkýnda kýsaca bilgi vererek sözü Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Nuri Kolaylý ya býraktý. KOLAYLI: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN BU YOLA ÇIKTIK Vali Hakan Yusuf Güner in Bursa da Vali Yardýmcýlýðý yaptýðý dönemlerden tanýþtýklarýna deðinen Kolaylý, Kendisine Afyonkarahisar Valiliði boyunca baþarýlý çalýþmalar diliyorum dedi. Ege Bölgesi federasyon üyesi cemiyet baþkanlarýný ve gazetecilerinin davetini duyunca bizler de seve seve geldik diyen Kolaylý; Bizim için Ege önemli bir bölge. Türkiye nin dört bir yanýnda örgütlendik. Yedi federasyon, bir de Ankara da Medya Ýhtisas Gazetecileri nden oluþan toplam sekiz federasyonla birlikte Konfederasyonumuzu kurduk. 75 cemiyet ve yaklaþýk 20 bin gazeteci ile birlikte mesleðin sorunlarýnýn çözümü için yola çýktýk. Ýþte bu toplantý yürüdüðümüz yolda önemli bir adým olacak. Bu anlamda Afyonkarahisar ýn böylesine önemli bir toplantýya ev sahipliði yapmasýndan, doðru ve yerinde kararlar alýnacak olmasýndan memnun olduðumu ifade etmek istiyor, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum diye konuþtu. GÜNER: ÝNTERAKTÝF BASIN GÜÇ KAZANDI Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði nde düzenlenen toplantýda konuþan Vali Hakan Yusuf Güner, interaktif gazeteciliðin son yýllarda büyük güç kazandýðýna iþaret etti. Gazetecilerin sorunlarýnýn ele alýndýðý toplantýda düþüncelerini dile getiren Güner, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Sözlerimin baþýnda sizlerle birlikte olmaktan son derece kutluluk duyduðumu ifade ediyorum. Hepinizin bildiði gibi Valiler illerde devletin ve hükümetin temsilcisi durumundadýr. Türkiye yi karýþ karýþ gezerler. Bu anlamda ülkemizin yönetimini yaparken de basýn emekçisi kardeþlerimizle çok yakýn iþbirliði içerisinde olurlar. Þu ana kadar görev yaptýðýmýz bütün illerde gerçekten bütün basýn mensubu kardeþlerimizin hangi gruptan olursa olsunlar vatandaþýn sesini, halkýn sesini, nabzýný bizlerle, kamuyla devletle hep buluþturmaya çalýþtýlar. Bu anlamda bizim için bir arabulucu, bir köprü görevi üstlendiler. Günümüzde yazýlý basýnla beraber görsel basýn çok geliþti. Ayrýca daha sonra interaktif basýn çok güçlü hale geldi. Basýn sektörü müthiþ bir dönüþüm ve deðiþim içerisinde. Ýnsanlarýn her biri adeta bir muhabir gibi ellerindeki cep telefonlarýyla çekim yapabiliyorlar. Bir takým haberleri muhabir kardeþlerimizle paylaþýyorlar. Basýn mensubu kardeþlerimiz de toplumu daha þeffaf hale getirmek için bunu daha büyük basýn gruplarýyla paylaþýp Türkiye kamuoyuna taþýyorlar. Bu anlamda deðerli arkadaþlar sizler ayný zamanda filtre görevi yapan, ayný zamanda bu iþin çilesini çeken, yerine göre bu iþin cefasýyla yorulan insanlar olarak tabii ki hal, hareket, tutum, davranýþlarýnýz ve meselelere bakýþ açýnýz son derece önemli. Bir ildeki meselenin, o ildeki görünümüyle ayný meselenin baþka bir ildeki görünümü çok farklý olabilir. Bunun ayrýmýný yapacak olan filtre görevini yapacak olan bu iþin çekimini yapan deðil bu iþi haber haline getirecek olan siz saygýdeðer kardeþlerimizsiniz. Çünkü buranýn nefesini, havasýný sizler teneffüs ediyorsunuz. Bu anlamda yapacaðýnýz çalýþmalarýn bizler için de, Valiliðimiz için de, kamu görevlileri için de son derece önemli olduðunu ifade etmek istiyorum. Burada konuk arkadaþlarýnýzla beraber yapacaðýnýz istiþare ve paylaþýmlarýn basýn camiasýna katkýlar sunacaðýna inanýyorum. HABERLER BÝZÝM ÝÇÝN PUSULA Devleti temsil eden kiþiler olarak her zaman sizlerle çok yakýn iþbirliði, çalýþma ve diyalog içerisinde olacaðýz. Bu anlamda sizlerin bize sunacaðý bilgiler, katkýlar, haberler bizler için ayný zamanda da bir pusula görevi görecek. Bu anlamda bundan sonraki dönemde yürüteceðimiz çalýþmalarda sunacaðýnýz katkýlardan ve yürüteceðiniz güzel çalýþmalardan dolayý teþekkür ediyorum. Hepimizin ortak sevdasýný vatandaþýmýzýn, milletimizin, insanýmýzýn birliði, beraberliði ve kardeþliði felsefesi ve ruhu üzerine kurulmasý gerektiði ve yapacaðýmýz haberlerde yapacaðýmýz çalýþmalarda da tefrikayý deðil birliði, beraberliði ve kucaklaþmayý insanlarý üzmeye ve germeye deðil insanlarý ortak bir paydada ortak bir acýda gerekirse ayný gözyaþýný dökmeyi ayný ýzdýrabý hissetmeyi hedef alarak olaylara bakmamýzýn çok faydalý olacaðýný sizlerle Nuri Kolaylý Mehmet Abdioðullarý âcizane paylaþmak istiyorum. Bu çerçevede bundan sonra bizlere yapacaðýnýz her türlü müracaatlarda ve diyaloglarda kapýmýzýn sizlere sonuna kadar açýk olduðunu belirterek, bu çalýþmanýn da ilimiz açýsýndan son derece önemli bir olduðunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda deðerli konuklarýmýzýn bizlerle yapacaðý paylaþýmlarýn deðerlerinin ilimiz açýsýndan da ortak tecrübe paylaþýmý ve iyi uygulama paylaþýmý þeklinde çok önemli olduðunu ifade ediyorum. Bu anlamda burada bulunan kamu görevlilerinin sizlerafyon da düzenlenen toplantýda yerel gazetelerin problemleri konuþuldu. le paylaþacaðý, sunacaðý bizim bakýþ açýmýzla ile ilgili hususiyetler olursa bunlarý da arkadaþlarýmýz not alsýnlar karþýlýklý olarak bizlerle paylaþsýnlar, bizlerde onlarý kendi içimizde deðerlendirelim ve sizlere katký sunmaya çalýþalým. Konfederasyonun görev ve sorumluluklarý, resmi ilan konusunda yapýlan deðiþiklikler ve medya mensuplarýnýn sorunlarýnýn görüþüldüðü toplantý, hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle sona erdi. Ege Gazeteciler Federasyonu nun organize ettiði toplantýda problemler masaya yatýrýldý. (Haber Merkezi) Nefes Derneði nin iftar yemeði önceki akþam Dalgýçlar Otel de gerçekleþti. Nefes Derneði nden Ramazan geleneði Kardeþliðimize canlar feda Alevi ve Sünniler iftar sofrasýnda buluþtu Recep Mebet Çorum Nefes Alevi - Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan düzenlenen iftar yemeði önceki akþam Dalgýçlar Otel de gerçekleþti. Kuran ýn Boyasý Ehl-ibeyt in Mayasý Birlikten Dirliðe temalý iftar programýna Vali Yardýmcýlarý Zülkarnin Öztürk ve Sait Topoðlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, bazý meslek odasý baþkanlarý ve mahalle muhtarlarý, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. ALEVÝ ve SÜNNÝLER ÝFTAR SOFRASINDA BULUÞTU Kardeþliðimize Canlar Feda sloganýyla düzenlenen program, Valide Sultan Camii Ýmam Hatibi Hafýz Numan Acer'in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Sunuculuðunu Ýlhami Saylan ýn üstlendiði programda lokma duasýný Dede Arif Demiran, yemek duasýný ise Hafýz Numan Acer yaptý. Türk Halk Müziði Sanatçýsý Nazlý Kalender in okuduðu deyiþlerle devam eden programda Gülami Dede ise Duvaz Ýmam okudu. Programda kürsüye gelen Nefes Alevi - Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði Gülami Dede Baþkan Vekili Nihat Keser ile Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri birer konuþma yaparak birlik ve beraberlik mesajlarý verdiler. Nihat Keser Arif Demiran Prof. Dr. Osman Eðri Numan Acer KESER: GÖZYAÞI DÖKMEMEK ÝÇÝN BÝRLÝKTE TER DÖKELÝM Ýslam ülkelerinde yaþanan insanlýk dramýna dikkat çekerek konuþmasýna baþlayan Nihat Keser, Anadolu insanýnýn birlikte yaþama kültürünün en güzel örneðini teþkil ettiðini söyledi. Ülkemizin birliði ve bütünlüðü için gözyaþý dökmemek için gelin birlikte ter dökelim diyen Keser, Kuran ýn boyasýyla boyanan, Ehli Beyt in mayasýyla mayalanan bizler bir ve beraber olmaya ve kardeþce yaþamaya her zamankinden daha da kararlýyýz. dedi. EÐRÝ: RAMAZAN EHLÝ BEYT ÝN AYI Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar da düzenlenen toplantýda ele alýndý. kardeþliðinin bozulmamasý, Ýslâm dünyasýnda artýk kan dökülmemesi için ter dökmeliyiz. diye konuþtu. Eðri, düzenlenen program çerçevesinde AlevilikBektaþilik konusunda kaleme aldýðý kitaplarýný da imzaladý. Alevi ve Sünnileri ayný sofrada buluþturan iftar programý, yapýlan konuþma ve sunumlarýn ardýndan sona erdi. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ailesinin hayatýndan kesitler sunan Prof. Dr. Osman Eðri, Kuran ve oruç ayý Ramazan, ayný zamanda Ehli Beyt in ayýdýr dedi. Hz. Hasan ýn Ramazan Ayý nda doðduðunu anlatan Eðri, Kuran ýn boyasý, Ehli Beyt in mayasý Anadolu yu öyle bir mayaladý ki birlik ve beraberlik daim oldu. Müminlerin Nefes Alevi - Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan iftar programý düzenlendi. Düzenlenen programda Aleviler ve Sünniler ayný sofrada iftar etti. Ýftar programýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.

11 PERÞEMBE 17 TEMMUZ Osman Eðri istifa etti Hitit Üniversitesi yönetiminden ayrýldý Recep Mebet Arasýndaki Çocuklarýn Örgün ve Yaygýn Din Eðitimi Ýliþkisi baþlýklý tezle yüksek lisansýný tamamladý. Ayný yýl Gazi Üniversitesi Çorum Ýlahiyat Fakültesi nde Din Eðitimi Bilim Dalý nda Araþtýrma Görevlisi olarak göreve baþladý yýlýnda Liselerde Ýslam Dini nin Öðretiminde Tümevarým Yönteminin Uygulanmasý baþlýklý tezle doktorasýný tamamlayarak, ayný fakültede yardýmcý doçent doktor olarak öðretim üyeliðine atandý yýlýnda doçent, 2008 yýlýnda profesör oldu. Osman Eðri kimdir? yýllarý arasýnda 1967 yýlýnda AnkaGazi Üniversitesi Türk ra da doðan Osman Eðri, Kültürü ve Hacý Bektaþ Çorum un Ýskilip ilçesine Veli Araþtýrma Merkezi baðlý Ýbik Köyü nüfusuna kayýtlý. Ankara Merkez Çorum Þubesi SorumluluÝmam-Hatip Lisesi nden ðu görevini yürüten Eðri, Prof. Dr. Osman Eðri idari görevinden istifa etti yýlýnda mezun olan Eð2008 yýlýnda Hitit Üniversiri, 1990 yýlýnda ise Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fatesi bünyesinde açýlan Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve kültesi nden mezun oldu. Uygulama Merkezi Müdürlüðü ne, 2009 yýlýnda Fel yýllarý arasýnda Ankara Özel Yükseliþ sefe ve Din Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý na atandý. Koleji nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öðret2005 yýlýndan beri Türkiye Diyanet Vakfý nýn Alevîmenliði yaptý. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Bektâþî Klasikleri projesinin koordinatörlüðü ve Hitit Enstitüsünde 1994 yýlýnda Ýbik Köyü nde 5-12 Yaþ Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý görevlerini yürütühitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin görevinden istifa ettiði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre, 2005 yýlýndan bu yana Rektör Yardýmcýlýðý görevini sürdüren Osman Eðri aldýðý karar üzerine görevinden ayrýldý. Üniversite bünyesindeki Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) Müdürlüðü görevini de yürüten Prof. Dr. Eðri, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyeliði görevine devam edecek. Harzadýn, ünlülerin ruh halini yorumladý Recep Mebet Ýç Hastalýklarý Uzmaný ve Psikoterapist hemþehrimiz Dr. Timur Harzadýn, CNN TÜRK te yayýnlanan Burada Laf Çok programýna konuk oldu. Geçtiðimiz günlerde ekrana gelen programýn stüdyo konuklarý arasýnda Ece Vahapoðlu, Zeliha Sunal, Özge Uzun ve Serap Yaðýz gibi ünlü isimler de yer aldý. Ekranlarýn en güler yüzlü habercisi Mesut Yar ýn sunduðu program, 10 Haziran 2014 tarihinde canlý olarak ekrana geldi. Modern yaþam tarzýnýn insanlar üzerindeki etkilerinden bahseden Dr. Timur Harzadýn, sanat dünyasýndaki iliþkilerin psikolojik arka planýný anlattý. Ünlülerin hayatýndaki çalkantýlarýn ruh dünyasýndaki yansýmalarýna deðinen Harzadýn, insan duygularýnýn temelinin çocukluk baþta olmak üzere geçmiþ yaþantýlardan kaynaklandýðýna iþaret etti. TKÝ, Çelikler e 18.6 milyon TL ödeyecek Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ) A.Þ. nin rödovans sözleþmesi imzaladýðý 9 maden sahasýný iþleten þirketlerin maliyet artýþlarýndan kaynaklanan fiyat farký devlet tarafýndan ödenecek. TKÝ nin çýkardýðý maliyet etki analizi ile Çorum un Dodurga ilçesinde de iþletmesi bulunan Çelikler A.Þ. ye iki ayrý maden sahasý için yýlda toplam 18,60 milyon TL ödenmesi planlanýyor. Milliyet Gazetesi Ankara muhabiri Meriç Tafolar ýn konuyla ilgili haberinde þu bilgilere yer verildi: Þirketlerin maliyet artýþlarýndan kaynaklanan fiyat farký devlet tarafýndan ödenecek. MADENLERE 249 MÝLYON LÝRA ÖDENECEK Psikoterapist hemþehrimiz Dr. Timur Harzadýn, ünlülerin ruh halini yorumladý. Harzadýn, Mesut Yar ýn sunduðu Burada Laf Çok programýna konuk oldu. Üniversitede bölümler arasý geçiþ kolaylaþtý Üniversitede bölümler arasý geçiþ kolaylaþtý. YÖK, bölümler arasý geçiþi kolaylaþtýracak çalýþmayý tamamladý. Yerleþtiði bölümlerde mutsuz olan öðrenciler için Yükseköðretim Kurulu nun (YÖK) üzerinde çalýþtýðý ve farklý puan türlerindeki bölümler arasýnda geçiþi kolaylaþtýran çalýþma akademik yýlýnda baþlatýlýyor. TKÝ nin çýkardýðý maliyet etki analizine göre Çelikler A.Þ. ye de ödenme yapýlmasý planlanýyor. Çalýþmayla TM-1 puan türünde öðrenci alan iþletme bölümünde okuyan bir öðrenci, istediði sene inþaat mühendisliðine geçebilecek. Tek þart, merkezi yerleþtirme puanlarý arasýnda inþaat mühendisliði için gereken MF-4 puan türünün olmasý ve bölümün taban puanýna eþit veya yüksek puan almýþ olmasý. Yatay geçiþler için bölümlerde yüzde 30 kontenjan ayrýlacak. (Haber Merkezi) TBMM de görüþülmelerine baþlanan torba tasarýya komisyon aþamasýnda eklenen bir geçici madde ile Türkiye Kömür Ýþletmeleri A.Þ. nin rödovans sözleþmesi imzaladýðý 9 maden sahasýný iþleten þirketlerin maliyet artýþlarýndan kaynaklanan fiyat farkýnýn devlet tarafýndan ödenmesinin yolu açýldý. TKÝ nin çýkardýðý maliyet etki analizi ile 9 firmaya yýlda 249,19 milyon TL tutarýnda fiyat farký ödenecek. Facianýn yaþandýðý ocaðýn baðlý bulunduðu Soma Kömür A.Þ. nin iki ayrý ocaðýna ise toplam 96,63 milyon TL ödeneceði hesaplandý. Soma da bulunan Ýmbat Madencilik e 91,72 milyon TL, Demir Export a 18,02 milyon TL ve HidroGen e 15,84 milyon Çelikler A.Þ. nin Dodurga ve Tavþanlý da iki maden sahasý buluyor. 9 firmaya yýlda 249,19 milyon TL tutarýnda fiyat farký ödenecek. Madencilik e 18,3 Çelikler þirketine TL ödenmesi milyon TL, 14,53 milyon TL öngörülen maliyet Çorum daki Çelikler etki analizine göre ödenmesi þirketine 4,07 milyon Tavþanlý daki iki öngörülüyor. TL, Tavþanlý daki bir maden sahasý (Milliyet) nedeniyle Park maden sahasý için ise Karahacipliler in iftarý bugün Murat Çetin Üniversitede bölümler arasý geçiþ kolaylaþtý. Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen iftar yemeði, bu akþam Gülüm Düðün Salonu nda gerçekleþecek. Programla ilgili açýkla- ma yapan Dernek Baþkaný Ýsmail Akdaþ, Çorum da yaþayan tüm Karahacipliler i iftar yemeðine davet etti. Ramazan Ayý nýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli bir zaman dilimi ol- duðuna iþaret eden Ýsmail Akdaþ, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak program hakkýnda detaylý bilginin Karahacipliler Derneði nden alýnabileceðini sözlerine ekledi.

12 12 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Dilenenler deðil direnenler kazanacak Ertuðrul Alper Enise Aðbal Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þubesi, AK Parti hükümeti ile Memur Sen arasýndan imzalanan toplu sözleþmeye tepkilerini ve taleplerini dile getirmek amacýyla basýn açýklamasý yaptý. Dün saat da Vergi Dairesi Müdürlüðü önünde yapýlan basýn açýklamasýnda memurlarýn, tarihte ilk defa Temmuz maaþýný zamsýz aldýðý da vurgulanarak hükümet ve Memur Sen e tepkiler dile getirildi. Dilenenlerin deðil direnenlerin kazanacaðýný vurgulayarak açýklamasýna baþlayan Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, þunlarý söyledi; Geçtiðimiz yýl 7 Aðustos tarihinde AKP'nin iktidarda olduðu 12 yýl boyunca hormonlu bir þekilde büyütülen Memur Sen'le AKParasýnda tarihe bir ibret vesikasý olarak geçen bir toplusözleþme imzalandý. Bizzat Baþbakan'ýn talimatý ile bayram öncesi memurlara müjde olarak sunulan toplu sözleþme, tarihimiz açýsýndan ilklerin yaþandýðý bir süreci de beraberinde getirmiþtir. Ýmzalanan toplu sözleþme iki yýlý kapsamaktadýr, enflasyon farký ödenmesi mutabakatta yoktur, 2014 yýlý için seyyanen 123 TL zam yapýldýðýndan ilk defa kamu emekçileri 2014 Temmuz ayýnda zam alamamaktadýr, 2015 yýlýnda verilecek yüzde 3+3 zammýn bu yýlýn enflasyon farkýný bile karþýlamayacaðý ortadadýr. Yine iki yýl için imzalanan toplu sözleþmede kamu emekçilerinin maaþ artýþý dýþýnda hiçbir sorunu ve talebi gündeme bile getirilmemiþtir. Memur Sen hükümetin teklif ettiði artýþýn daha da altýnda bir artýþa imza atarak sendikal mücadelede kara bir leke olarak tarihteki yerini almýþtýr. Oldu bittiye getirilerek imzalan toplu sözleþmeye karþý Konfederasyonumuz KESK öncülüðünde "Ýnsanca Yaþam Demokratik Türkiye" talebi ile 4 koldan baþlattýðýmýz Ankara yürüyüþü, Ankara sokaklarýnda emniyet güçlerinin tazyikli su ve gazlý saldýrýsý ile boðulmak istenmiþtir. Her fýrsatta tekli iþ sözleþmesi ve satýþ sözleþmesi olarak ifade ettiðimiz toplu sözleþme sürecine karþý 19 Aralýk 2013 tarihinde "Satýþ Sözleþmesini Kabul Etmiyor, Bütçeden Hakkýmýzý Ýstiyoruz" talebi ile yüz binlerin katýldýðý grevi hayata geçirdik. Devam eden süreçlerde bordro yakma eylemleri, basýn açýklamalarý v.b etkinliklerle tepkimizi ve taleplerimizi hep sýcak tutmaya çalýþtýk. AKP ve Onun Memur Kollarýnýn Emek Düþmaný Politikalarýna Direneceðiz! Türkiye bu gün bir ilki yaþýyor, evet tarihte ilk defa Temmuz ayýnda kamu emekçilerine zam yok! Kamu emekçilerine 2014 yýlý için verilen 123 TL seyyanen zam yýlýn ilk altý ayýnda enflasyonunun altýnda kalmasýna raðmen enflasyon farký da yok. Enflasyon hesaplamalarýnýn emekçilerin hayatýnýn gerçekleri ile örtüþmediði ve vergi adaletsizliðinden kaynaklý gelir kayýplarýmýzý da göz önüne aldýðýmýzda kamu emekçilerinin gelir kayýplarýnýn görünenden daha çok, daha fazla olduðu gün gibi ortadadýr. Ýnsanca Yaþam, Güvenceli Ýþ, Güvenli Gelecek Talebimizden Vazgeçmeyeceðiz! Gelir düzeyimizin yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yer aldýðý bir süreçte AKP iktidarý tahammül sýnýrlarýmýzý zorlamaya devam etmektedir. Bugün TBMM genel kurulunda görüþülen adý torba içeriði zorba olan yasa ile ülkemiz bir bütün taþeron cumhuriyetine dönüþtürülmekte, doðanýn talan edilmesinin önü açýlmakta, özelleþtirme uygulamalarýnýn önündeki yargý engelleri ortadan kaldýrýlmaktadýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile de Türkiye hýzla tek adam rejimine doðru sürüklenmektedir. Kamu hizmetlerinin hýzla piyasalaþtýðý, sosyal devletin yerini, hayýrsever devletin aldýðý ve toplumun kutuplaþtýrýldýðý bir süreçte kamu emekçileri olarak sadaka deðil insanca yaþanabilecek bir ücret ve iþ güvencesi talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Sermayeye Kýyak Emekçiye Ýþ Yükü ve Angarya! Zorba yasa ile özellikle vergi ve SSK primlerine yönelik çýkartýlacak afla AKPhükümeti sermeye kesimlerine ve yandaþlarýna birçok imtiyaz ve mali menfaat getirirken, büro iþkolunda birçok kurumumuzu 3 yýl sürecek yoðun bir ilave iþ yükünün altýna sokmaktadýr yýlýnda çýkarýlan 666 sayýlý KHK ile ortaya çýkan gelir kayýplarýmýz ortadadýr. Kayýplarýmýza iliþkin Anayasa Mahkemesi kararlarý dâhil yargý kararlarýný uygulamamakta, direnen siyasi iktidar, iþ yandaþlarýna ve sermaye kesimlerine gelince torba dolusu yasayý çýkartmaktan geri durmamaktadýr. Bugün büro emekçileri olarak tüm illerde alanlara çýktýk, AKP'nin 12 yýllýk iktidarýnda kamuda yarattýðý eþitsizliklere, ayrýmcýlýða, kadrolaþmaya, güvencesizliðe, hak kayýplarýna, istihdam belirsizliðine, baský, sürgün ve cezalara bir kez daha hayýr demek için alanlardayýz! Taleplerimizi bir kez daha ifade ediyoruz: Kamuda en düþük ücret yoksulluk sýnýrý rakamý olan TL'ye çýkarýlmalýdýr. Açlýk sýnýrý rakamlarý vergiden muaf tutulmalý, yoksulluk sýnýrý en düþük vergi diliminden vergilendirmelidir yýlý için enflasyon farký verilmeye baþlanýlmalýdýr. Enflasyon hesaplamalarý hükümetten baðýmsýz kuruluþlarca hesaplanmalý sendikalarda bu süreçlerde etkin rol almalýdýr. Taþeron çalýþma yasaklanmalý, güvencesiz çalýþanlar kadroya geçirilmelidir. Torba yasada kamu emekçilerinin hukuki süreçlerini kýsýtlayan maddeler çýkarýlmalýdýr. Ek ödemeler emekliliðe esas aylýklara dâhil edilmelidir. Ücret adaletsizliði giderilerek eþit iþe eþit ücret verilmelidir. Kamu alacaklarý ile ilgili yeniden yapýlandýrmanýn yasallaþmasý durumunda büro iþkolunda yer alýp bu süreçte ilave iþ yükü oluþacak kurumlarda 3 yýl boyunca 3 aylýk dönemlerde bir maaþ ikramiye ödenmelidir. 666 sayýlý KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararlarý uygulanmalý, SGK ve ÝÞKUR emekçilerinin ikramiyeleri ödenmelidir. Mobbing uygulamalarýna ve kamuda her türlü ayrýmcýlýða son verilmelidir. Kadrolaþmaya son verilmeli, görevde yükselme sýnavlarý adil olmalý mülakat uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. SGK'da yýllýk, hastalýk, refakat ve doðum izinlerinde ek ödemelerde kesinti yapýlmasýna son verilmelidir. Ýþ ve Meslek danýþmanlarýnýn kadroya geçiþlerindeki ücret kayýplarýnýn tamamý karþýlanmalý ve tüm ÝMD'lere eþit olarak uygulanmalýdýr. Ýþkolumuzda istihdam açýðý kapatýlmalýdýr. Yardýmcý hizmetli ve mübaþir kadrosunda çalýþanlarýn genel idari hizmetler kadrosuna alýnmalýdýr. Sendikal faaliyetlerimize yönelik idari ve adli soruþturmalara son verilmelidir. Ýl içi ve il dýþý sürgünler geri alýnmalý, açýða alýnan üye ve yöneticilerimiz bir an önce iþe baþlatýlmalýdýr. Kamu binalarýnýn tamamýnýn deprem etütleri yapýlarak, depremde risk içerecek binalar bir an önce boþaltýlmalýdýr. Engelli personelin çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilerek, engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý. AKP nin baský yasalarýna karþý insanca yaþanabilecek bir ücret ve iþ güvencesi, ülkemizde ve bölgede ortaya koyduðu savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý barýþ, ayrýmcý, bölücü, kutuplaþtýrýcý politikalarýna karþý özgürlük, eþitlik, kardeþlik, kamusal alanýn tasfiyesine karþý herkese parasýz, nitelikli, ulaþýlabilir kamu hizmeti taleplerimizden geri durmayacaðýz. Ýnsanca yaþam, güvenceli iþ, güvenceli gelecek, eþit, özgür, demokratik Türkiye için; kamu emekçilerini AKP nin saldýrý yasalarý ve baskýcý tutumuna karþý direnmeye, Memur Sen den hesap sormaya çaðýrýyoruz. Saldýrýlara kýnama Buradan Filistin ve Rojova da yaþanan insanlýk dramýný unutmamamýz, unutturmamamýz gerekiyor. Ýsrail'in Filistin halkýna, IÞÝD çetelerinin Rojava halkýna yönelik olarak baþlatmýþ olduðu saldýrýlarý kýnýyor, lanetliyoruz. Yýllardýr Ýsrail zulmüne karþý onurlu direniþini sürdüren, yaþadýðý tüm acýlara raðmen özgür ve baðýmsýz bir Filistin için direnen Filistinli kardeþlerimizin ve bir yandan IÞÝD çetelerine karþý kahramanca direnip bir yandan özgür bir yaþamýn temellerini atmaya çalýþan Rojava halkýnýn onurlu mücadelesini selamlýyoruz. Gazze ve Rojava'da yaþanan katliamlarýn derhal durdurulmasýný ve bölge halklarýnýn barýþ içinde bir arada yaþamasýný istiyoruz. Lise mezunlarý da direksiyon eðitimi verebilecek Llise mezunlarý da direksiyon eðitimi verebilecek Danýþtay, lise mezunlarýnýn sürücü kurslarýnda direksiyon eðitmeni olarak mesaiye baþlamasýnýn önünü açtý. Danýþtay, bir yýl süreyle sürücü kurslarýnda çalýþmayan sertifikalý lise mezunlarýnýn direksiyon eðitmeni olarak çalýþmasýný yasaklayan Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði nin geçici birinci maddesinin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. LÝSE MEZUNU EÐÝTMENLER DE MESAÝ YA- PABÝLECEK Kararla birlikte artýk lise mezunu eðitmenlerin de sürücü kurslarýnda mesai yapabileceðini belirten Sürücü Kurslarý Konfederasyonu Baþkaný Dursun Önal, kararýn ülke genelinde yaklaþýk 6-7 bin sertifikalý lise mezunu direksiyon eðitmenlerini ilgilendirdiðini söyledi. DÝREKSÝYON EÐÝTMENÝ ÝÇÝN ÞARTLAR AÇIKLANDI Milli Eðitim Bakanlýðý, 29 Mayýs 2013 te; özel motorlu taþýt sürücüleri kurslarýnýn iþleyiþiyle ilgili usul ve esaslarý düzenlemek amacýyla bir yönetmelik çýkardý. Yönetmelikteki sürücü kurslarýnda direksiyon eðitmeni olarak çalýþacaklarýn þartlarý þöyle sýralandý; "Direksiyon eðitimi dersi için; üniversitelerin direksiyon eðitimi ile ilgili alanlarýndan ön lisans veya lisans mezunu olup öðreticilik yapacaðý sýnýftan sürücü belgesi sahibi olmak. Yüksekokul mezunu olup öðreticilik yapacaðý sýnýftan en az üç yýllýk sürücü belgesi sahibi olmalarý koþuluyla Bakanlýk veya Milli Eðitim müdürlüklerince verilmiþ Direksiyon Eðitimi Öðreticiliði Belgesi ne sahip bulunmak (Herhangi bir sýnýftan Direksiyon Eðitimi Öðreticiliði Belgesi bulunanlar baþka bir sýnýf sürücü belgesi aldýðýnda bir yýl sonra yeni sertifika grubunda eðitim verebilir." GEÇÝCÝ MADDE ÝÇÝN DANIÞTAY'A ÝPTAL BAÞVURUSU Sürücü Kurslarý Konfederasyonu Baþkaný Dursun Önal, yönetmeliðin direksiyon eðitmenlerinin þartýný düzenleyen, 'Bu yönetmeliðin yayýmý tarihinden önce, özel motorlu taþýt sürücüleri kurslarýnda yöneticiler hariç en az bir yýl eðitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eðitim personelinin özlük haklarý saklýdýr' þeklindeki yönetmeliðin geçici birinci maddesinin iptali için Danýþtay a müracaat etti. Müracaatý deðerlendiren Danýþtay 8. Dairesi, geçici birinci maddenin yürütmesinin durdurulmasýna hükmetti.(haber Merkezi) Bir grup apartman sakini Ramazan ayýný fýrsat bilerek iftar sofrasýnda buluþtu. Komþuluk kültürüne sahip çýkýyorlar Çorum'da bir grup apartman sakini Ramazan ayýný fýrsat bilerek iftar sofrasýnda buluþtu. Üçdutlar Mahallesi Ahçýlar Sokak'ta Komþu dayanýþmasýnýn bir örneðini sergileyen apartman sakinleri getirdikleri yemekleri birbiri ile paylaþtý. Birlik ve beraberlik duygularý içerisinde oruçlarýný açan apartman sakinleri iftar programý sayesinde ailecek bir araya gelme fýrsatý buldu. Apartman sakinlerinden Yüksel Bulut, iftar programý sayesinde apartman sakinlerinin ailecek bir araya gelme þansý bulduðunu söyledi. Gün içinde iþ yoðunluðu nedeniyle birbirlerini görmeyen komþularýn yan yana geldiðini ve birbirini yakýndan tanýma fýrsatý bulduklarýný dile getiren Bulut, bu sayede birlik ve beraberlik duygularýnýn güçlendiðini belirtti. Üçdutlar Mahallesi Ahçýlar Sokak'ta ikameten eden komþular iftarda buluþtu. Apartman sakinleri Birlik ve beraberlik duygularý içerisinde oruçlarýný açtýlar. Gün içinde iþ yoðunluðu nedeniyle birbirlerini görmeyen komþular yan yana geldi. Nisan da iþsizlik düþtü Nisanda iþszilik yüzde 9, iþsiz sayýsý ise 2 milyon 579 bin kiþi oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu, nisan ayý hanehalký iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre nisanda iþsizlik yüzde 9 olarak gerçekleþirken, tarým dýþý iþsizlik ise yüzde 10,8 oldu. Ýþsizlik böylece yüzde 9 ile Aðustos 2013'ten bu yanaki en düþük düzeyine gerilemiþ oldu. KAYIT DIÞININ ORANI NE? Genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 15,5 oldu. Nisanda iþsiz sayýsý 2.6 milyon olarak gerçekleþirken, istihdam edilenlerin sayýsý ise 26.2 milyon seviyesinde gerçekleþti. Nisanda kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný da yüzde 34,8 oldu. MART AYINDA ÝÞSÝZLÝK NASIL GELMÝÞTÝ? Mart ayý iþsizlik oraný yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleþerek üç ayýn ardýndan tek haneye gerilemiþti. oldu. Ýþsizlik ocak ayýnda yüzde 10,3, þubat ayýnda yüzde 10,2 olmuþtu. VERÝ PÝYASAYI NASIL ETKÝLEDÝ? Ýþsizlik verisi sonrasý 10 yýllýk gösterge tahvilin faizi yüzde 8,97'den yüzde 9,02'ye çýktý. Bankalararasý piyasada ise dolar 'ten 'e yükseldi.(haber Merkezi)

13 PERÞEMBE 17 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:19 RAMAZÂN: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:3 Temmuz 1430 Hýzýr: TEMMUZ Kâfir bile olsa mazlûmun bedduâsýndan sakýnýnýz! Çünkü onun için Allahü teâlânýn katýnda perde yoktur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ VEFAT EDENLER 1- Ömerbey Köyü' nden, Halil ve Hüseyin OLUKÇU' nun kardeþi, Umut ve Özlem OLUKÇU' nun babasý; Münür OLUKÇU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Peygamberimiz "Ramazanýn baþý rahmet, ortasý bereket, sonu da maðfirettir." Ramazan ayýnýn ortasý olan bereket günlerinin sonuna geldik. Bizlere sunulan sayýsýz rýzýk ve nimetlerin zekât, fitre ve sadaka olarak en fazla paylaþýldýðý, ihtiyaç sahiplerine yardým elinin uzatýldýðý, sevgi ve muhabbetin hâkim Veysel Uysal hotmail.com Bereket Ayý Ramazan VAHYÝN IÞIÐINDA olduðu, iftar sofralarýnýn kurularak ikramda bulunulduðu, Rabbimizin rýzasýný kazanabileceðimiz birçok imkânlarýn sunulduðu, maddi ve manevi doyuma ulaþabileceðimiz, birçok güzelliði bir arada bulunduran ramazanýn maðfiret günlerine yöneldik. Diðer aylara göre sevabý daha fazla olduðu için genelde zekât, yardým, baðýþ, ikram ve bu aya mahsus olan fitre'nin bu günlerde verildiðinden dolayý, ihtiyaç sahipleri açýsýndan maddi olarak gözle görülür bir bolluk ve bereket yaþanýr. Bu ayda yapýlan yardým ve ibadetlerin 1'e 700den baþlayan sevaplarla mükâfatlandýrýldýðý için manevi açýdan da doyuma ulaþýldýðý bir bereket ayýdýr. Peygamberimiz "Ramazan ayýnda rahmet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr" buyurarak bu ayda bol sadaka verip günahlardan baðýþlanma dilememizi istemiþtir. Ýnsanlýða yol gösterici hayat kýlavuzumuz olan, ilme, medeniyete, edep, ahlak ve fazilete sevk eden Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de bu ayda indirilmeye baþlamýþtýr. "Ramazan ayý, insanlara yol gösterici, doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn açýk delilleri olarak Kur'an-ýn indirildiði aydýr. Öyleyse sizden ramazan ayýný idrak edenler onda oruç tutsun." (Bakara 185) Oruç tutamayacak kadar yaþlý ve hastalara ise tutamadýðý her bir oruç için, sabahlý akþamlý bir fakiri doyurabilecek bir bedeli ödemeleri öngörülmüþtür. Ramazana hürmet ve tazim Kur'an-a ve yüce Rabbimize olan sevgi ve baðlýlýðýmýzýn bir göstergesidir. Bunun alameti ise bu ayý oruçlu olarak geçirerek, orucun gereklerini yerine getirmek suretiyle hayatýmýza yansýtmaktýr. Hayatýmýza yansýmayan ve sözde kalan hiçbir ibadet bir anlam ve mana ifade etmez. Bu da gönlümüzü ilahi vahye açarak, nefsimizi terbiye ve teskiye ederek, ruhumuzu manevi kirlerden arýndýrmakla olur. "(Cennetlikler o kimselerdir ki) Tövbe edenler, ibadet edenler, hamt edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliði emredip kötülükten men edenler ve Allah'ýn (haram kýldýðý) sýnýrlarýný koruyanlardýr. O müminleri (cennetle) müjdele." (Tevbe 112) Dünya ve ahiret hakikatini gösteren, insaný Yüce Rabbi ile buluþturup güzel bir üslupla insaný hep kalbinden yakalayarak ayna tutan, peygamberimizin dilinden ramazan ve oruç: "Oruç tutan için iki sevinç vardýr. 1. Orucunu açtýðý zamandaki sevincidir. Diðeri ise Rabbine kavuþtuðu andaki sevincidir." "Oruçlunun aðýz kokusu Allah indinde misk-ü anber kokusundan daha hoþtur." Kutsi hadiste ise "Âdemoðlunun her ameli katlanýr. Hayýr, ameller en az 10 misliyle yazýlýr, bu 700 misline kadar çýkar. Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sýrf benim içindir, bende onu (dilediðim gibi) mükâfatlandýracaðým. Kulum benim için þehvetini, yiyeceðini terk etti." (Buhari) Peygamberimiz ramazanda ki ibadetlerin, hayýr ve hasenatlarýn sevabýnýn müjdesini Allah (c.c) her ramazan bayramýnýn sabahýnda açýklar buyurmuþtur. Ebu Ümame: "Ey Allah'ýn resulü bana öyle bir amel emret ki (yaptýðým takdirde) Allah beni mükâfatlandýrsýn. (Peygamberimiz) Sana orucu tavsiye ederim. Zira onun bir eþi yoktur." Buyurdu. Peygamberimiz "Oruç (kötülük ve günahlar arasýnda) bir perdedir. Oruçlu olduðunuzda kötü söz sarf etmeyin baðýrýp çaðýrmayýn. Birisi kendisine yakýþýksýz bir laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin". "Eðer insanlar ramazan ayýnýn ne olduðunu layýký ile bilselerdi, senenin tamamýnýn ramazan olmasýný arzu ederlerdi." (Ýbn Hüzeyme,3. 190) Peygamberimiz "oruç sabrýn yarýsýdýr." (Tirmizi) Orucun diðer bir adý da sabýrdýr. Sabýr birçok bela ve musibeti def etmenin en güzel yolu olduðu gibi güzel ahlakýnda mihenk taþýdýr. Ramazan ayý rahmet bereket, maðfiret ve kardeþlik içinde hayýrda yarýþ ayýdýr. Ýslam'ýn ilkelerine gönülden baðlanarak Allah'a kul resulüne ümmet olma ayýdýr. Bu ay Kur'an-ý Kerimi okuma, anlama ve ilahi mesajlarý idrak ederek en güzel bir þekilde yaþama ayýdýr. Ramazan; her mevsim tadý, rengi, kokusu ve görünümü farklý olan binlerce rýzýk ve nimetlerin kadrini hatýrlatarak baki lezzetlere nail olmanýn sýrlarýný hatýrlatan bir aydýr. Oruç sadece peygamberimizin ümmetine deðil, önceki ümmetlere de farz kýlýnmýþ bir ibadettir. "Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi Allah'a karþý gelmekten sakýnasýnýz diye, sayýlý günlerde size de farz kýlýndý " (Bakara ) Bedenlerdeki hastalýklara týbbi müdahalelerle þifa aranýr, kalplerin ve gönüllerin hastalýklarýnýn þifasý ise ibadetlerdir. Bunlarýn baþýnda da namaz, oruç gelir. Ramazanýn, senenin bütün gün ve aylarýný dolaþmasý ise Rabbim, mevsimlerde yaþanan +40 derece veya -40 derecede de senin emrine amadeyim mesajýný verme fýrsatýdýr. En önemlisi de ramazanýn senenin bütün günlerini bereketlendirmesidir. Açlýkta insan daha mütevazý, vücut daha zinde ve uyanýktýr. Dua ve ibadetlerden daha çok haz alýr. Toklukta ise kalp katý olur ve ibadetten lezzet almaz. Uyku, gaflet, taþkýnlýk, gurur, kibir ve övünme gibi hasletler olur. Peygamberimiz "Oruç tutunuz ki sýhhat bulasýnýz" (Taberani) Ramazan, müminlere büyük sevaplar ve olgunluk kazandýran ilahi bir aydýr. Oruç günlerinde yapýlan küfür, dedikodu, gýybet, riya ve gösteriþ gibi davranýþlar ise orucun sevabýný azaltýr. Peygamberimiz "Nice oruç tutanlar vardýr ki kendisine orucundan kuru bir açlýktan baþka bir þey kalmaz" (Taberani) Buyurmuþtur. Ahzap sur. 35'de "Müslüman erkekler ve Müslüman kadýnlar, mümin erkekler ve mümin kadýnlar, taata devam eden erkekler ve kadýnlar, doðru erkekler ve kadýnlar, sabreden erkekler ve kadýnlar, mütevazý erkekler ve kadýnlar, sadaka veren erkekler ve kadýnlar, oruç tutan erkekler ve kadýnlar, namuslarýný koruyan erkekler ve kadýnlar, Allah'ý çok anan erkekler ve kadýnlar var ya; iþte Allah, bunlar için bir maðfiret ve büyük bir mükâfat hazýrlamýþtýr." Buyrulur. Yardým ellerinin uzatýlarak, hayýr dualarýn alýndýðý, günahlardan arýnarak manevi doyuma ulaþýldýðý günlerdeyiz. Bu ayda, teravih namazlarýmýzý bütün bahanelerimizi bertaraf ederek camilerimizde cemaatle kýlarak, zekât,fitre ve sadakalarýmýzý vererek, iftar sofralarýmýzý israf sofralarý haline getirmeden, Kuraný Kerimi meali ile birlikte okuyarak hayatýmýza bir disiplin kazandýrabilirsek, tuttuðumuz oruçlarýmýzýn amacýna ulaþmasý yolunda bir mesafe kat etmiþiz demektir. Mahiyetini tam idrak edemediðimiz bu mübarek ayýn bizleri kendi rengi ile boyamasýný dileriz. En çok ihtiyaç duyduðumuz þeyse, peygamberane bir ahlaka ve üslûba sahip, özü, sözü, fikri ve fiili bir olan, olduðu gibi gözüküp gözüktüðü gibi olan, hayatýnýn her karesinde Kuran ve Sünneti referans alarak düþünen, Müslüman'larýn dertleri ile dertlenen insanlara ihtiyacýmýz var. Bu mübarek ayýn tüm müminlere huzur ve bereket getirmesini, ramazan kandillerinin minarelerden önce yüreklerimizi aydýnlatmasýný diler, hak ve hayýr yolunda koþan, imkanlarýný hak yolunda kullanan, orucunu amacýna uygun bir þekilde tutan, hayatýný Ýslam'a, inancýný imana, imanýn gereklerini de bir yaþam tarzýna dönüþtüren tüm Müslüman'lara Selam olsun. Tarih Tekerrür Ederken 2 NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/B-C-D GÖÐÜS HASTANESÝ KARÞISI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn KARAKAÞLI GAZÝ CAD. 81/C ( PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI) Yýl:24 Sayý: TEMMUZ 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Hilafet artýk saltanata dönüþmüþ idi.. Sonraki asýrlarda bu hayat halleri devam etti.. Müceddidler ve mehdiler hep bu hallerin devamýna þahit oldular Ýmamý Azam hazretleri bu hasletinden dolayý zulmen hapishaneyi mesken tutu.. Osmanlý sultanlarýnýn baþýna gelen hadiseler, Devletin bekasý için boðdurulan þehzadeler. Ýslam ordularýnýn muzafferiyetine engel olan vezirler ve ordu komutanlarý Rus ordusu, çarýnýn Þeyh Þamili yýllarca yenemediði zaman ordu kumandanlarýný yanýltarak çeþitli menfaatler ile aldatarak,þamilin maðlubiyetine sebep olan hallere Þamil Þöyle cevap vermiþtir: "Beni çar yýkamadý ama, çara yardýncý olan ordu kumandanlarým olan çar tabancalarý yýktý" diyecekti.. En son asrýmýza kadar geldi.. Osmanlý devletinin parçalanmasýnda ve daðýlmasýnda ayný hallerin yaþandýðýný okuduk. Ýngiliz muhibler cemiyetine üye olan Þeyhül Ýslamlarý.. Hakký savuna ve onun yoluna baþ koyanlarýn içinde böyle muvazenesiz þahýþlar da çýktý.. Ýþte Bediüzzaman Hayatýnda Dünya zevki nedir bilmeyen bir hakikat kahramaný Baþa gelecek bir takým hadiseler görürcesine hep ittihat ve tesanüdü tavsiye ettiði halde hep bunun tersini yapanlarý gördük. (Sürecek) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Su sýkýntýsý yok, ama tasarruflu kullanalým Komþu kavgasý Kale Mahallesi Aksaray 1. Sokak ta komþu kavgasý yaþandý. K.A. ile Þ.S., C.S. ve S.M. arasýnda koþuluk iliþkileri yüzünden tartýþma çýktý. 1 i erkek 3 kiþi K.A. u dövdü. Kadýn diðerlerinden þikâyetçi oldu. Haber Merkezi ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: Çorum da içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý barajlarýn doluluk oranlarýnda ülke genelinde yaþanan kuraklýk nedeniyle düþüþ meydana geldi. Sonbaharda mevsim þartlarýnýn farklý seyretmesi, kýþ ile ilkbahar mevsiminde ise kar ve yeterli yaðmur yaðýþýnýn olmayýþý içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý barajlarda su rezervlerinin azalmasýna neden oldu. Ýl genelinde barajlardaki yapýlan incelemede Yeni hayat Barajý ndaki doluluk oranýnýn yüzde 25, Alaca (Evci) barajýnda yüzde 40, Çorum Barajý nda 40, Hatap Barajý nda 41.5, Obruk Barajý nda yüzde 84, Koçhisar Barajý nda ise yüzde 68 seviyelerinde. Son yýllarýn en büyük kuraklýklarýndan birisinin yaþandýðý kentte bütün ihtimalleri göz önüne alan Çorum Belediyesi, tüm olumsuz senaryolarý masaya yatýrarak kentte içme suyu sýkýntýsý yaþanmasý için B ve C planlarýný hazýrladý. Yetkililer kuraklýða raðmen bu yýl kentte su sýkýntýsý yaþanmayacaðýný belirtirken, vatandaþlarý da su kullanýmý konusunda tasarruflu olmalarý için çaðrýda bulundu. Su sorunu bulunmamasýna raðmen sularýn israf edilmemesi için çaðrýda bulunan yetkililer, Vatandaþlarýmýz sadece su deðil diðer kaynaklarýmýza kaynaklarý mutlaka dengeli, kontrollü kullanmalý. Gelecek için herkes duyarlý olmalý. Özellikle barajlarýmýz ve kaynaklarýmýzý iyi kullanmak durumundayýz. Vatandaþlarýmýz, sularýný israf etmesinler. Suyu daha tasarruflu kullanabiliriz. Sürekli akan musluklarý tamir ettirebiliriz. bulaþýk yýkarken sürekli akan su yerine bir kabýn içinde bulaþýk yýkayabilir. Hiçbir kaynak sonsuz deðildir. Her þeyin bir sonu vardýr. Her musluktan akacak bir damla suyun bir baraja dönüþeceðini unutmayýp sularý boþa akýtmamalý ifade ettiler. Motosiklet bisikletle çarpýþtý Alaca da meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý. Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi nde meydana gelen kazada A.D. motosikletle giderken, H.A. ýn kullandýðý elektrikli bisikletle çarpýþtý. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Haber Merkezi KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: Hitit Üniversitesi öðrencileri ortak eðitimi tamamladý. Ortak eðitimi baþarýyla tamamladýlar Traktör ikiye ayrýldý, kamyon bahçeye devrildi Çorum'da 47 yaþýndaki Orhan Aykaç'ýn kullandýðý otomobil, orta refüje çýkýp trafik lambasýna çarptý. Kazada Aykaç ve yanýnda bulunan eþi 45 yaþýndaki Rabia Aykaç yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Kaza dün Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Orhan Aykaç yönetimindeki 05 DZ 575 ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ' AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþmayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin gün yüzüne çýkmasýný saðlamak. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Sonuç Deðerlendirmesi : (Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak) Bilgi ve baþvuru için: (0 364) Dahili: 117 Çorum Gazeteciler Cemiyeti Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý YARIÞMA ÞARTLARI: Hitit Üniversitesi öðrencileri ortak eðitimi tamamladý. Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) ile imzalanan ortak eðitim protokolü kapsamýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü nden 49 öðrenci akademik yýlý süresince katýldýklarý eðitim programýnýn sertifikalarýný aldýlar akademik yýlý Gýda Mühendisliði bölüm mezunlarýndan dereceye girenler ödüllendirildi. ÇDSYB tarafýndan bölüm birincisi Yasemin Aksöz, bölüm ikincisi Kübra Pullu ve bölüm üçüncüsü Burçin Özbent e hediyeleri ve baþarý plaketleri verildi. Üniversite-Sanayi iþbirliðinin güzel bir örneði olarak ortak eðitim protokolünün yürütülmesindeki deðerli katkýlarýndan dolayý ÇDSYB Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek e teþekkür plaketi takdim edildi. Haber Merkezi Alaca ilçesinde kamyon ile traktörün çarpýþtýðý kazada 4 kiþi yaralandý. Kamil Arslan'ýn (44) kullandýðý 66 LH 727 plakalý kamyon, Alaca Çevre Yolu'nun 1. kilometresinde Aykut Altuntaþ (23) yönetimindeki 06 KOA 98 plakalý traktörle çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle traktör ikiye ayrýlýrken, kamyon ise çevre yolu kenarýndaki bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücüler ile kamyondaki Ertuðrul (35) ve Doðukan Arslan (15) yaralandý. Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlar, ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. (AA) Refüjdeki trafik lambalarýna çarptý plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çýkarak trafik lambasýna çarptý. Kazada sürücüsü Orhan Aykaç ve eþi Rabia Aykaç otomobilde sýkýþtý. Sýkýþan çift, saðlýk görevlileri ve trafik polislerinin yardýmýyla otomobilden çýkartýlýp ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. -(DHA) KATKILARIYLA 1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar dýþýnda herkes katýlabilir. 2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr. 3. Konu serbesttir. 4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir. 5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir. 6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir. 7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir. 8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr. 9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr. 10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr. 11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr. 12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde büyük ödülü geçerli olacaktýr. 13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konulacak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr. 14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez. 15. Eserler iade edilmeyecektir. 16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr. 17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir. Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir. JÜRÝ: Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR Turhan CANDAN Þahin ERTÜRK Kenan YAÞAR Hasan Hüseyin HASTAOÐLU Halit YILDIRIM ÖDÜLLER TL TL TL MANSÝYONLAR TL TL TL KATILIM FORMU: YARIÞMACININ Adý : Soyadý : Adres : Tel : Gsm : Gönderilen eserin rumuzu, adý: Þartlarý kabul ediyorum. Ad, Soyad ve Ýmza:

15 Eleman alýnacak ama bir þartla Saðlýk Bakanlýðý, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin azaltýlmasý amacýyla yürüttüðü çalýþmalarla personel alýmýnda bir ilke imza atýyor. Bakanlýk, 81 ildeki 88 kamu hastanesine sigara kullanmayan klinik destek personeli alacak. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) 81 ildeki hastanelerde görev yapacak Klinik Destek Hizmet Alýmý kapsamýnda personel istihdam edecek. Klinik destek elemanlarý, saðlýk hizmeti sunan yataklý tedavi kurumlarýnda hasta bakýmý hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanýnda sunulmasý amacýyla istihdam edilecek. Bakanlýk, hastanýn þifa ile taburcu olmasý ve hasta memnuniyetinin artýrmasý bakýmýndan destek personeli istihdamýna önem veriyor. Özellikle fiziksel bakýmýný baðýmsýz olarak kendi baþýna yerine getiremeyen hastalarýn bakýmýnda, belirlenen hedeflere ulaþýlabilmesi klinik destek personeli çalýþtýrýlacak. Ayrýca bu personel kendi baþýna ihtiyaçlarýný gideremeyen hastalarýný bakýmýnýn yapýldýðý birimlerin yaný sýra gerekli görülen servislerde de görev alabilecek. Klinik destek personeli alýmlarýnýn ihaleleri Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafýndan toplu alým þeklinde yapýlabileceði gibi verilecek yetki doðrultusundan saðlýk tesisi ölçeðinde her bir saðlýk tesisince de uygulanabilecek. Klinik destek hizmet alýmý kapsamýnda çalýþtýrýlacak kiþilere öngörülecek ücretler hususunda bakanlýk ve TKHK düzenlemeleri doðrultusunda hareket edilecek. Saðlýk Bakanlýðý, istihdam edilecek klinik destek personelinin alýmýnda aranan niteliklerde önemli bir düzenlemeye gitti. Bakanlýk, destek hizmeti vermek için görev yapacaklarýn tercihen sigara kullanmayan kiþiler arasýndan seçecek. Tercihen lise mezunu olmasý istenen adaylarýn güler yüzlü ve sabýrlý, pratik, sorumluluk sahibi ve soðukkanlý olmalarý bekleniyor. Bakanlýk, alýmý planlanan Klinik Destek Personeli nin niteliklerini þu þekilde sýraladý: "Tercihen lise mezunu, tercihen sigara kullanmayan, güler yüzlü ve sabýrlý, pratik sorumluluk sahibi ve soðukkanlý, temizlik ve hijyen kurallarýna uyan, kiþisel hijyen konusunda bilgili ve titiz, hasta ve yakýnlarýna yönelik davranýþ kurallarýný bilen, hasta hatlarý, mahremiyeti ve hasta güvenliði konusunda bilgiye sahip." KLÝNÝK DESTEK PERSONELÝ TABURCU OLAN HASTAYI ARACINA GÖTÜRECEK Klinik destek personeli kýyafetleri saðlýk çalýþanlarý ebe, hemþire, ATT, saðlýk memurunu çaðrýþtýrmayacak. Personel, hastaya kullanýlan tüm cihaz ve malzemeler arasýndan saðlýk çalýþanlarýnýn uygun gördüklerini, temizleyip kullanýma hazýr hale getirecek. Klinikteki iþ ve iþleyiþ esnasýnda kullanýlan evraklarý ilgili birimlere iletecek. Saðlýk çalýþanlarýnýn talebi doðrultusunda malzeme, cihaz, týbbi sarf, ilaç transferlerini saðlayacak. Saðlýk çalýþanýnýn uygun gördüðü hastanýn birimler arasý transferini yapacak. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, getirilmesi gereken materyal ve malzemeleri getirecek. Hastaya pozisyon vermede saðlýk çalýþanýna yardýmcý olacak. Saðlýk çalýþanýnýn gözetiminde hastanýn kiþisel bakýmýný (tuvalet, banyo, vücut temizliði) yapmasýna yardýmcý olacak. Ameliyat sýnasýnda sirküler saðlýk çalýþanýna salon dýþýndan malzeme temin edecek. Hiçbir þekilde hastaya ve yakýnlarýna bilgi, eðitim ve öneri vermeyecek. Kurumun gerekli gördüðü eðitimlere katýlacak. Görev yaptýðý alanda atýklarýn uygun þekilde ayrýþtýrýlmasýna yardýmcý olacak. Taburcu olan hastayý aracýna götürecek. Vefat eden hastalarýn hazýrlanmasýna yardýmcý olup, morga transferini saðlayacak. EN FAZLA ALIM 306 ÝLE ÝSTANBUL A 81 ildeki hastanelerde görev yapacak Klinik Destek Personeli ne TKHK tarafýndan þu eðitimler verilecek: "Saðlýk ve Hastalýk Kavramlarý, Hasta Odasý ve Özelliði, Ýletiþim, Genel Hijyen Kurallarý, Hasta Mobilizasyonu ve Transferi, Hasta Organizasyonu ve Kliniklerin Tanýtýlmasý, Ölüm, Hasta Haklarý ve Çalýþan Güvenliði, Hasta Mahremiyeti, Genel Mevzuat Bilgisi." Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun 81 ildeki 88 genel sekreterliðinde istihdam edilecek 2 bin 300 klinik destek personeli en fazla alým 306 kiþi ile Ýstanbul a yapýlacak. Kurum Ankara da 156, Ýzmir de 116, Bursa da 84, Konya da 68, Manisa da 57, Samsun da 50, Diyarbakýr da 45 ve Antalya da 44 personel alýmý yapacak. Kurum en az klinik destek personeli alýmýný ise þu illerde yapacak: "Hakkari 7, Gümüþhane 6, Düzce 6, Çankýrý 6, Bilecik 6, Artvin 6, Iðdýr 5, Yalova 4, Kilis 4, Tunceli 3, Ardahan 3, Bayburt 3."(CÝHAN) Saðlýk Bakanlýðý bir ilke imza atýyor. PERÞEMBE 17 TEMMUZ Karagöl Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci günü gerçekleþtirilecek. Kýzýlpýnar 7. Fasulye Þenliði 29 Temmuz'da Abbas Uyar Çorum'da köy derneklerinin düzenliði büyük þenliklerden biri olan Kýzýlpýnar köyü geleneksel 7. Karagöl Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci günü gerçekleþtirilecek. Dernek Baþkaný Abbas Uyar, tüm Çorumlularý þenliklerine davet etti. Mayýs ayýnda baþlayan ve Ramazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte sona eren köy þenlikleri yeniden baþlýyor. Ýlk þenlik ise bu yýl 7. gerçekleþtirilecek olan Kýlýzpýnar köyü 7. Karagöl Fasulye Þenlikleri. Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin sunacaðý þenlikte okuduðu türkülerle kendine özgü bir hayran kitlesi oluþturan Gülenaz ve yerel sanatçýlar Özdemir Öztürk, Gözde Özsoy ile Filiz sahne alacak. Tüm katýlýmcýlara bölgenin meþhur fasulyelerinden yapýlan yemeklerin ikram edileceði þenlikte aðalýk ve Fasulye yarýþmalarý da düzenlenecek. Bazý iþadamlarý ve firmalarýn sponsorluðunu üstlendiði þenliðin hazýrlýklarýna baþladýklarýný kaydeden Kýzýl Pýnar Köyü Dernek Baþkaný Abbas Uyar, etkinliklerine tüm vatandaþlarý davet itti. Bu yýl 7. Düzenleyecekleri Karagöl Fasulye þenliklerine katýlacak olan misafirlerin rahat bir ortamda eðlenmeleri için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Uyar, "Doðayla baþ baþa gün boyu eðlenmek isteyen tüm Çorumlularý þenliðimize davet ediyorum. Bayramýn 2. günü olan 29 Temmuz Salý günü 7. gerçekleþtireceðimiz þenliðe katký sunan tüm dostlarýmýzý da teþekkür ediyorum" dedi. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

16 16 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 ÖYP baþvurularý 21 Temmuz'da baþlayacak Öðretim Üyesi Yetiþtirme Programý (ÖYP) araþtýrma görevlisi baþvurularý 21 Temmuz'da baþlayacak. YÖK'ten yapýlan duyuruya göre, ÖYP baþvurularý 21 Temmuz - 1 Aðustos tarihleri arasýnda Baþkanlýðýn web sitesinden yapýlacak. ÖYP'ye, devlet memurluðu þartlarýný taþýyan, 35 yaþýný doldurmamýþ, araþtýrma görevlisi olarak çalýþmasýna engel olacak 18 TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Plan, Proje, Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilk ve orta okullar için çam odunu alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Merkez Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DA550 plakalý, 2011 model Volkswagen marka Transporter 2.0 TDI tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 218 ada no, 34 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 892 ada no, 349 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, 17 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ulukavak ve Buharaevler Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Belediye herhangi bir saðlýk problemi bulunmayan, atama yapýlacak programýn lisans eðitimine hangi alanda öðrenci alýnýyorsa o alanda Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) en az 70 puan alanlar baþvuru yapabilecek. Ancak, özel yetenek sýnavý ve yabancý dil puaný ile öðrenci alýnan alanlara baþvurularda herhangi bir puan türünden en az 70, eðitim bilimleri bölümüne ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Baþkanlýðý Akkent Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 H 441 plakalý 2008 model New Holland marka mavi renkli traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Bayat ilçesinde 2 köye içme suyu tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Çalyayla köyünde muhtelif yer ve deðerlerde bulunan tarla, bahçe vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Parký, Nikah Salonu içerisinde bulunan kullaným alaný 397,00 m2 yüzölçümlü kafeterya, içinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, büfe, kafeterya ile birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Belediyesi Himet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli Parký içerisindeki Kadýn Kültür Merkezi nde 175,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya ve büfe ile birlikte 3 yýl müddetle (Rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk anabilim dalý hariç) yapýlan baþvurularda, adaylarýn lisans öðreniminde mezun olduklarý alandan en az 70, alan türü deðiþen programlardan mezun olanlarýn, lisans eðitimine baþladýklarý puan türünden en az 70 puan almalarý gerekiyor. Baþvuruda 2011 güz ve sonrasýnda alýnan ALES sonuçlarýndan biri kullanýlabilinecek. Adaylar, baþvurularýný ÜDS/KPDS/YDS ve- 7. Karagöl Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci günü gerçekleþtirilecek. kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 1 yýllýk Yer: Çorum Belediyesi Himet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak mevkii, 175 ada, 392 parsel, 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 06 DP8070 plakalý 2012 model Ford marka Transit 330S tek kabin 125 tipli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Çorum Merkez Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý ithal kaloriferlik ve sobalýk kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: ya eþdeðerliliði ÖSYMtarafýndan belirlenen bir yabancý dil sýnav sonucuyla yapabilecek. Adaylarýn mezun olduklarý üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük veya 5'lik ise mezuniyet notunun hesaplanmasýnda, Yükseköðretim Kurulu kararýyla belirlenen 4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eþdeðerliliði tablosunu esas almalarý gerekiyor. ÖYP kapsamýnda, araþtýrma görevlisi kadrolarýna baþvuran adaylarýn, yerleþtirme iþlemleri lisans genel not ortalamalarýnýn yüzde 25'i ile ALES'te ilgili alanda alýnan puanlarýnýn yüzde 60'ý ve varsa yabancý dil puanlarýnýn yüzde 15'i dikkate alýnarak YÖK tarafýndan merkezi sistemle gerçekleþtirilecek. ÖYP araþtýrma görevlisi kadro ilanlarýnda belirtilen yüksek lisansa yönelik þartlarda, adaylarýn tezli yüksek lisans yapýyor veya yapmýþ olmasý gerekecek. Tezsiz yüksek lisans yapmakta olan adaylarýn, yerleþseler bile atamalarý yapýlmayacak.(aa) Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: ABD'de insan genomu üzerinebilimsel araþtýrma yapýldý. Arkadaþlýk genlerde baþlýyor ABD'de insan genomu üzerine yapýlan bilimsel araþtýrma, biyolojik baðý olmayan arkadaþlarýn genetik açýdan birbirlerine benzediðini gösterdi Framingham Heart Study adlý bilimsel çalýþmaya ait veri bankasýnda bulunan yaklaþýk 1,5 milyon genetik varyasyon iþaretleyicisine dayalý yapýlan araþtýrma, kiþilerin akraba olmadýklarý arkadaþlarýyla diðerlerine oranla daha fazla ortak DNA'ya sahip olduðunu ortaya çýkardý. California Üniversitesinden Prof. Dr. James Fowler ve Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas Christakis baþkanlýðýnda yapýlan araþtýrma, Proceedings of the National Academy of Sciences adlý bilimsel dergide yayýmlandý. Framingham araþtýrmasýnýn, genetik ayrýntý düzeyi ve kimin kiminle arkadaþ olduðuna iliþkin kendilerinin bildiði en büyük veri kümesini oluþturduðuna iþaret eden araþtýrmacýlar, çalýþmalarý sýrasýnda veri bankasýnda yer alan 1932 belirgin þahsiyete odaklandýklarýný belirtti. Araþtýrmacýlar, genetik kýyaslamayý, veri tabanýndaki kiþileri "akraba olmayan arkadaþ çiftler" ve "akraba olmayan ve birbirini tanýmayan çiftler" olarak iki gruba ayýrarak yaptý. Sosyal iliþki düzeylerine göre yapýlan bu sýnýflandýrmada yer alanlar arasýnda uzak akrabalýk bulunup bulunmadýðý ise mevcut soy aðaçlarý mümkün olan en tutucu teknikler yardýmýyla denetlenerek saptandý. Arkadaþlar genetik açýdan kuzenler kadar yakýn Bilimsel çalýþmanýn arkadaþlar arasýndaki genetik benzerliklerin, dördüncü göbekten kuzenlerde veya üçüncü kuþaktan ayný büyükanne ve büyükbabayý paylaþan kiþilerdeki kadar yakýn olduðunu ortaya koyduðuna iþaret eden araþtýrmacýlar, bunun arkadaþlar arasýndaki genlerin yaklaþýk yüzde birinin benzerlik gösterdiði anlamýna geldiðini kaydetti. Konunun uzmaný olmayan kiþiler için çok küçükmüþ gibi görünen bu oranýn, genetik bilimciler açýsýndan çok belirgin genetik benzerliðe iþaret ettiðini vurgulayan baþ araþtýrmacý Christakis, "Ýnsanlarýn çoðu dördüncü göbekten kuzenlerini tanýmaz. Ancak sayýsýz olasýlýklar arasýndan, akrabalarýmýza en çok benzeyen kiþileri arkadaþ olarak seçiyor olmamýz ne kadar dikkat çekici" dedi. Genlere iliþkin elde ettikleri verilerden yola çýkan araþtýrmacýlar ayrýca kiþilerin ileride birbirlerine eþit derecede güvenen arkadaþlar olup olmayacaðýný tahmin etmede kullanýlabilecek bir genetik "arkadaþlýk puanlama" sistemi geliþtirdiklerini belirtti. Araþtýrmacýlar, bilim adamlarýnýn daha önce de kiþilerin ileride obezite sorunuyla karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný tahmin etmek amacýyla benzer bir genetik puanlama sisteminden yararlandýklarýný ifade etti. Özellikle koku alma duyusunu denetleyen genler benzer Arkadaþlar arasýndaki genetik benzerliklerin, hangi gen kümeleri üzerinde yoðunlaþtýðýný da ortaya çýkaran araþtýrmacýlar, bu benzerliklerin özellikle koku alma duyusuyla baðlantýlý genlerde olduðunu tespit etti. Araþtýrmalar, buna karþýlýk baðýþýklýk sistemini denetleyen genlerin arkadaþlar arasýnda çok farklý olduðunu belirlediklerini kaydetti. Uzmanlara göre, bu bulgular, karý kocalar arasýnda baðýþýklýk sistemine iliþkin son zamanlarda yapýlan bir bilimsel çalýþmanýn sonuçlarýný destekler nitelikte bulunuyor.(aa) T.C. Örnek No: 25* ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2013/340 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/07/2014 l.ýhale Tarihi : 21/08/2014 günü, saat 14:00-14:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 05/09/2014 günü, saat 14:00-14:05 arasý. Ýhale Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYE OTOPARKI (BAHABEY MH. TAHIL PAZARI SK. N:23) No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL ,00 1 %1 19 TA239 Plakalý, 2006 Model, Marka, MC CORMICK Marka, C 85 4-MAX CAB. Tipli, LMFCY30181 Þasi Nolu, Yakýt Tipi Dizel, Motor Hacmi 4400 cm3, Arka hidrolik ve çeki demiri bulunmayan, kabin kapýsý, arka camý ve ön kaporta aksamý olmayan, arka tekerlekleri %85 ön tekerlekleri %70 oranýnda yýpranmýþ, anahtarý olmadýðýndan hali hazýrda çalýþma imkaný olmayan TRAKTÖR (ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 750)

17 PERÞEMBE 17 TEMMUZ SAYILARLA ÇORUM (3) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Bölge Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan 2014 yýlý Haziran ayý istatistiklerine göre Çorum un ülke ve bölge illeri arasýndaki yerini ortaya koyan istatistikler þöyle: Ramazan denilince akla ilk gelen elbette oruçtur. Bilindiði gibi Yüce Dinimizin gereklerini yerine getirmenin insanýn ruh ve beden saðlýðýna birçok faydalarý bulunmaktadýr. Oruç da ibadetler içinde insan bedenine olumlu etkileri ile ilk sýralarda yer almaktadýr. Bireysel faydalarýnýn yanýnda toplumsal olarak da orucun faydalarý sayýsýzdýr. Peki orucun faydalarý nedir? Orucun faydalarýna geçmeden önce þunu belirtmek isterim Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Çorum Tabip Odasý Delegesi Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM Oruç tut sýhhat bul 2 Bir Nefes Sihhat ki özellikle uzun ve sýcak yaz günlerine denk gelen oruç farzýný yerine getirecek olanlarýn ciddi bir saðlýk problemi olmamasý gerekmektedir. Zira kolaylýklar dini olan Ýslamiyet'te de oruç tutacak kiþilerde aranan ilk þart saðlýðýn elveriþli olmasýdýr. Detaylý bilgi için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn fetvalarýna bakýlabilir. (www.diyanet.gov.tr) Saðlýk yönünden bir problemi olmayanlara Orucun sayýsýz faydalarý vardýr. Ýþte bunlardan bazýlarý.. 1) Az yemek insanýn ömrünü uzatýr. Bilindiði gibi günümüzün en büyük saðlýk problemlerinden birisi dengesiz beslenmeye baðlý olan en az kanser kadar tehlikeli (obezite gibi) hastalýklardýr. Baþlý baþýna hastalýk olan bu rahatsýzlýklar bir çok hastalýðýn da öncüsüdür. (Obeziteye baðlý geliþen Þeker Hastalýðý Yüksek Tansiyon Hastalýðý Kalp Yetmezliði Cinsel Güç kaybý vb.) 2) Oruç en güzel detoks (zehirden arýnma) yöntemidir, vücudu toksinlerden (zehirli maddelerden) arýndýrýr. 3) Oruç vücudun yað yakýmýný hýzlandýrýr ilaçlarla düþürülen kolesterol deðerini normal sýnýrlara düþürür. Fazla kiloya yol açan depo halindeki yaðlarýn yakýlmasýný saðlar. 4) Yemek yediðimizde vücut kanýn büyük bir kýsmýný sindirim sistemine gönderir. Yemek yedikten dk sonra uyku halinin oluþmasýnýn sebebi budur. Oruçlu iken sindirim sistemi daha az çalýþtýðýndan kanýn büyük kýsmý sinir sistemine yani beyne iletilir. 10 ay yoðun bir mesai ile geçmiþ olan sindirim sistemini dinlenmeye alýr. 5) Oruç kalp damar sisteminin dostudur. Kalbi ve damarlarý dinlendirir. Vücuttaki fazla suyun atýlarak ödemin azalmasýna tansiyonun düþmesini saðlayarak damar duvarlarýndaki basýncýn azalmasýna yardýmcý olur. (Kronik hastalýklarý olmayan düzenli ilaç kullanmasý gerekmeyen insanlarda) 6) Oruç bir takým kötü alýþkanlýklardan kurtulmak için çok büyük bir fýrsattýr. Günümüzde toplumun en büyük sorunlarýndan birisi de madde baðýmlýlýðýdýr. Özellikle uzun yaz günlerinde tutulan oruçlarla yaklaþýk 17 saat sigarayý býrakmayý baþarabilen bir tiryaki rahatlýkla sigarayý býrakabileceðini kendi iradesine ispatlamýþ olur. 7) Oruç kiþinin psikolojisini de çok olumlu olarak etkilemektedir. Oruç tutan bir insan sahip olduðu nimetlerin farkýna varýr. Hep daha fazlasýný isteyen nefsine tam anlamý ile bir mesaj göndererek elindekilere þükretmesi gerektiðini adeta haykýrýr. Açlýk susuzluk yokluk nedir iliklerinde hisseder. Yeri geldiðinde 1 saat açlýða dayanamayan iradesinin aslýnda ne kadar güçlü olduðunun farkýna varýr. 8) Toplumsal boyutu ile de oruç çok önemlidir. Ramazan aylarý ve mubarek günler olarak kabul edilen günlerde suç oranlarý düþmekte, büyük þehirlerde taþýt trafiði bile azalmaktadýr.bununla beraber ''tok açýn halinden anlamaz'' sözü ile dile getirilen sosyal sýnýf ayrýmcýlýðý oruç ile ortadan kaldýrýlmaktadýr.oruç kiþinin empati yeteneðini geliþtiren bir unsurdur Faydalarý saymakla bitmeyen oruçlarýn tutulduðu mubarek Ramazan Ayýnýzý ve þimdiden Ramazan Bayramýnýzý kutlarým. Baþta Filistin Gazze, Suriye ve Doðu Türkistan'da akan Müslüman kanlarýnýn dinmesini Yüce Allah'tan dilerim. Köyün imamý rahmetli Ahmet Hoca her sene ramazan öncesi rutin olarak okuduðu hutbesine ''Recep, þaban derken geldi ramazan' diye baþlayýp akabinde bu manevi ayýn nasýl deðerlendirilmesi noktasýnda tavsiyeler sýralardý. Müslüman toplumlarda ramazanlarýn, kurbanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Özellikle ramazanýn bedeni bir ibadet olmasý nedeniyle ayrý bir önemi vardýr. Lisani haliyle; 'Sen bir günlük açlýða susuzluða katlanamýyorsun, dünya âleminde günlerce aç açýk kalan, ölmemek için ot yiyen, fare yemek için fetva isteyen insanlar var. Sakýn ola onlarý unutma, yardým elini uzat. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köylerde eski Ramazanlar Ýftar sofralarýný israf sofrasý yapma. Rýzai ilahi için iftar veriyorsan fakir fukaraya garip gurabaya ambargo koyma 'diye haykýrýr ama herkesin duyma kapasitesine göre tesir eder. Bizim nesil þanslý. Çünkü hem köy hayatýný gördü hem de teknoloji ile tanýþtý. Dolayýsýyla teknolojinin rahatlýðýný, stresini ayný zamanda köylerin doðallýðý ve zorluðu ile mukayese etme imkâný buldu. Lakin bizim çocuklarýmýz bundan mahrum kalýyor, torunlarýmýz ise tamamen kalacak ve internet dünyasýnda boðulacak. Ramazan öncesinde köylerde hummalý bir koþuþturma göze çarpardý. Bir taraftan on bir ayýn sultanýnýn en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýrken diðer tarafta ise geçimini saðlayacaðý tarýmdaki, hayvancýlýktaki iþlerini aksatmadan yerine getirmek için koþturulurdu. Hatýrladýðým kadarýyla sene önceki ramazanlar yine böyle yaz aylarýna gelmiþti. Dolaysýyla ramazanlarýn yazýn kavurucu sýcaðýna denk gelmesi iþlerin biraz daha zorlaþmasý demekti. Çünkü sahurdan itibaren alaca karanlýkta orak tarlasýnda ekinini biçecek, düvenini sürecek ve bu arada susuzluðunu gidermek için baþýný iki de bir dereden akan suya sokacak ama bu harareti daha da yükseltecekti. Tabi sonradan patozlar çýkýnca bir nebze rahatlýk geldi. Köylerde ramazan denilince öncelikle Kuran okumasýný bilenlerin camide mukabele okumasý akla gelir. Mukabele okuyacak ekibin içinde yer almak ayrýcalýktý. Hatta bunun için bile küskünlükler olurdu. Diðer taraftan gaz lambasý ýþýðýnda camide kýlýnan teravih namazlarýnýn ayrý bir lezzeti vardý. Teravih saatinde köy kahvesi tamamen boþalýr, herkes camiye gitmeye mecbur kalýrdý. Yani baskýn örf adet kendini hissettirirdi. Þimdiki gibi çalar saatler olmadýðý için gece temcite (sahura) kaldýrmak üzere görevli tutulurdu. Bu da çoðunlukla köy bekçisi olurdu. Görevlinin evinde sahur hazýrlýðý yapýlmaz, her akþam bir komþu mayalý çöreðini verirdi. Köyde kadýn olmak zordu. Çünkü ramazanýn tüm yükünü analarýmýz çekerdi. Sabahtan akþama kadar eþiyle beraber iþ güç peþinde koþar akþam olunca da koþtura koþtura ocaðý yak, iftarlýk yemeði hazýrla Sonra gece sahura mayalý (pýt pýt) çörek yapmak için iki saat öncesinden kak, sacýn altýný yak, çöreði yap ki, evin direði herif afiyetçe yesin. Yine köylerde iftara, sahura komþular - akrabalar sýk sýk davet edilirdi. Hele akþamlarý mehle gezmelerine randevu istenmez, tak kapý gelinirdi. Þimdi ki gibi misafiri konuþturmayan televizyonlar olmadýðý için sohbetin - daha doðrusu dedikodunun beline vurulurdu. Bu arada kim ne kadar mayalý çörek yedi onun övünmesi yapýlýrdý. Diðer taraftan bayram öncesi babalar çocuklarýna, eþlerine bazen yeni bazen de BÝTPAZARINDAN bayramlýk almak için mutlaka þehre giderlerdi. Tabi çocuklar da babalarýnýn gelmesini dört gözle beklerlerdi. Zor bulunanýn kýymeti olurmuþ hesabý, çocuklarda þimdiki gibi burun kýrýþtýrmaz on defa giyer çýkarýrdý Bayrama birkaç gün kala evlerin duvarlarý çamurla ( boya badana yerine) sývanýr ve mýntýka temizliði yapýlýrdý. Arefe günü ise herkes mezarlýða gider ölmüþlerinin ruhuna Fatiha okurdu. Bayram sabahý kýlýnan namazýn ardýndan cami önünde toplu bayramlaþma yapýlýr, dargýn olanlar ya direk evine gider veya küs olduðu kiþiyle tokalaþmazdý. Bayramlaþmanýn ardýndan cami avlusuna kýl kilimler serilir, herkes evinden masaflarda yemek getirir ve tüm köy halký toplu olarak bayram yemeðini yerdi. Bu arada çocuklarda hangi sofranýn yemeði iyiyse o sofraya oturmaya çalýþýrdý. Daha sonra akraba ziyaretleri ve en önemlisi de komþu köylerden gelin gelen veya gelin gidenlerin ziyaretleri göze çarpardý Ya þimdi, her þeyden önce hanýmlar rahat. Bulaþýklarý, çamaþýrlarý makineler yýkýyor. Temizliði süpürgeler yapýyor, halýlarý firmalar yýkýyor Isýnmayý doðalgaz saðlýyor... Çöpü de apartman görevlisi döküyor Salatayý robot hallediyor Yoðurt marketten, ekmek fýrýndan, yemekte buzdolabýnda saklý geçen haftadan Sahura ise beyler pide yaptýrýr. Çayý mý kafaya taktýnýz, onu da çaycý halleder caným Anladýk, hey þey hazýr. O halde ne lazým? Huzur lazým. Huzur için de sabýr lazým Sabýr için de geçmiþinin sýkýntýlarýný hatýrlamak lazým Hatýrlamak için de televizyonlardan, internetlerden eccük feragat edip ailedeki yaþlýlarýmýzý dinlemek lazým Çocuklarýmýza dinletmek lazým ama nafile caným. Vesselam geçmiþe göre mukayese ettiðimizde her iki taraf için ''her þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' diyenlerin, ailede elektriðin sýk sýk kesilmesiyle huzuru, saadeti sosyal paylaþým sitelerinde arayanlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe zirveye doðru týrmandýðýný üzülerek gözlemliyoruz Ve diyoruz ki 'geçmiþini iyi okumayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler ' O halde geçmiþi okumaya ve okutmaya devam edelim mi, ne dersiniz? (yazarýn yazýlarýný eleþtirmek serbest: ) * ÝFTARA DAVET Yine bir iftar vakti, Sizin evde hareket, Bizim evde sükûnet Kara kedim de olmazsa, Kiminle edeceðim sohbet Mübarek gün ne olacak sanki, Çorbaya bir tas su ilave et Beni de sofrana davet et Sahura kadar kalacak deðilim ya, Teravihe kadar ederiz biraz sohbet Ne dersin he (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com

18 18 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Çorum Belediyespor ile çalýþmalarýn dün sabahki bölümüne katýlan gençler bir arada Gençler Ýncedal ýn gözüne girmeye çalýþacak Transfer sezonunda tam 10 futbolcuyu renklerine baðlayan Darýca Gençlerbirliði, önceki gün Karabükspor dan Ceyhun Yazar ý kadrosuna katarak transferi noktaladý. Yeni sezona þampiyonluk parolasýyla çýkan ve transferlerini de buna göre yapan Darýca Gençlerbirliði yönetimi, gelecek sezondan umutlu. Darýca Gençlerbirliði Futbol Þube Sorumlusu Recep Yýlmaz, baþarýyý yakalayabilmek için yönetim olarak ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Geçen sezon teknik kadroda ýsrarcý olmalarýnýn hata olduðunu kabul edece Recep Yýlmaz, bu yýl ince eleyip sýk dokuyacaklarýnýn mesajýný verdi. Geçmiþi konuþmanýn bir anlamý olmadýðýný dile getiren Yýlmaz, Baþarýya odaklý bir takým kurmaya çalýþýyoruz. Transferlerimizin hepsi direkt olarak ilk Çorum Belediyespor un dün baþlayan yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýna Teknik Di- GOP Enver Þen e teslim Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Gaziosmanpaþaspor, Teknik Direktör Sorununu geçtiðimiz sezon baþýnda Tepecikspor da görev yapan ve beþinci hafta takýmdan ayrýlan Teknik Direktör Enver Þen ile çözdü. Kulüp Baþkaný Seyit Ateþ ile bir araya gelen Enver Þen, kendisini 1 Yýllýðýna imzayý atarak resmen göreve baþlamýþ oldu. Teknik Direktör Enver Þen, Kaleci Antrenörlüðüne ise uzun yýllar Tepecikspor da görev yapan Ýhsan Þen ve yardýmcýsý Alper Hocayý alarak ekibini oluþturmuþ oldu. Gaziosmanpaþaspor a futbolculuk ve Antrenörlük deneyimi olan genç çalýþtýrýcý, eski kulübünde baþarýlý olup takýmý yeniden 2. Lige çýkarmak için çalýþmalarýna baþladý. rektör Yavuz Ýncedal ýn görmesi için genç isimlerde dahil edildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Çorum da yapacaklarý ilk etap çalýþmalarýna kendi alt yapýlarýndan Murat Çaðlar, Berat Çember ve Yunus Emre Engin ile Ulukavakspor dan Resul Batuhan Yýldýrým ve Sefa Fýndýk, Samsun Telekomspor takýmýndan Emrah Þen ile Ankaragücü A2 takýmýndan Özgür Kayabaþý nýn katýlacaðýný söyledi. Iþýk, bu futbolularla ilgili çalýþmalar sonunda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn vereceðii ve yeterli görülenlerin Nevþehir kampý kadrosuna dahil edileceðini söyledi. Dün sabahki çalýþmaya memleketinden gelmeyen Resul Batahun Yýldýrým katýlmadý. Harun AKKAYA Sorumluluðumuzun farkýndayýz Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan, Isparta-Davraz kampýnda yaptýðý deðerlendirmede; Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Tatil bile yapmadýk. Kentin bizden beklentilerinin farkýndayýz dedi. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, Isparta-Davraz kampý öncesi Çaðdaþ a konuþtu. Transfer döneminde dikkatli olduklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Þahan: Ligin bitimiyle yönetimle anlaþtýðýmýz gibi transfer çalýþmalarýna erken baþladýk. Ýyi futbolcularý bünyemize katmak için tatil bile yapmadýk. Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Biz inandýðýmýz futbolcularla yola çýkacaðýz. Alternatif futbolcularý da Batmanlý futbolculardan oluþturmak için gerekeni yapýyoruz. Batmanlý futbolcu da bu takýmda oynamalý. Bunun için kampa davet ettiðimiz genç futbolcular var dedi. Takýmda kaleci, sað kanat ve bir stopere ihtiyaç duyduklarýný da ifade Kýrmýzý-Beyazlý ekibin teknik patronu Þahan, þöyle devam etti: Transfer yaparken ince eleyip sýk dokuyoruz. Gerek kulübün bütçesi gerekse de takýmýn ahengine uyacak futbolcularý transfer ediyoruz. Transferde dengeye de dikkat ediyoruz. Genç, koþan ve mücadele eden futbolcularla lige iyi baþlamak için iki ayrý kamp programýmýz var. Ýlk kampýmýzda 1-2 hazýrlýk maçý yapýp takýmýmýzýn durumunu da gözden geçireceðiz. Bazý futbolcularla görüþmelerimiz devam ediyor. Transfer yaparken zorlanýyoruz. Çünkü seçici olan biziz dedi. Hurþit BOZKURT 11 de oynayacak ve takýmýmýza güç katacak futbolculardýr. Darýca Gençlerbirliði taraftarlarýna keyif verecek bir takým izlettirmeyi hedefliyoruz dedi. Teknik ekiple yeniden yola devam kararý almalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Recep Yýlmaz, Teknik Direktörümüz Özgür Vurur ve Sportif Direktörümüz Ýlter Kasap kendilerini kanýtlamýþ ve gittikleri her kulüpte þampiyonluk baþarýsýný göstermiþ Yeni logo resmileþti Çorum Belediyespor un amblemi ve renkleri resmen deðiþti. Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, bir aylýk bir çalýþma ve görüþme sonunda kulübün logosunun Federasyon yönetiminin onayýndan çýkarak resmileþtiðini söyledi. Özbayram, geçen sezon Federasyon dan özel izin alarak kullandýklarý kýrmýzý siyah rengi son olarak yaýpýlan Genel Kurul da tüzük deðiþikliði yapýlarak resmen deðiþtirdiklerini belirterek Çorum ve Futbol kelimeleri bir araya gelince hiç kuþkusuz Çorum ile özdeþleþmiþ olan Kýrmýzý-Siyah renkler ilk olarak akla gelir. Bu nedenle ilimizin tek profesyonel takýmýna sahip bir kulüp olarak ilimizi profesyonel liglerde temsil ederken ilimizle özdeþleþen renk ve sembollerinde yaþatýlmasý gerektiði bunun bir sorumluluk olduðu düþüncesiyle sezonunda Türkiye Futbol Federasyonundan (T.F.F.) alýnan özel izinlerle formalarýmýzda kýrmýzý-siyah renkleri kullandýk. Ancak, artýk kýrmýzýsiyah renklerin resmileþmesi ve bu renklere uygun logonun yapýlmasý gerekiyordu. Genel Kurulumuzda deðiþen ve Ýl Dernekler Müdürlüðünce onaylanan tüzüðümüzde yer alan renklerimize uygun yeni logo tasarýmýmýz yapýlarak onaylanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilmiþtir. Baþvurudan hemen sonra TFF Hukuk Kurulunca yapýlan incelemede yeni logomuzda bazý deðiþiklikler yapýlmasý istenmiþ, TFF Hukuk Kurulu talepleri doðrultusunda yeni logomuz tadil edilerek yeniden TFF' na gönderilmiþtir. Ýkinci kez gönderilen yeni logomuz TFF Hukuk Kurulunca kabul edilerek TFF Yönetim Kurulunun onayýna sunulmuþtur Pazartesi günü toplanan TFF Yönetim Kurulu yeni renk ve logomuzu onaylamýþ ve tarihi itibariyle resmileþtirmiþtir. Bu baðlamda, yaklaþýk 1 aydýr federasyon nezdinde sürdürülen giriþimler sonucunda resmi olarak onaylanan yeni renklerimiz ile logomuzun ilimize ve takýmýmýza, hayýrlý olmasýný ve uður getirmesini dileriz dedi. Özgür ARZOÐLU Sebat, yeni sezon hazýrlýklarýný kendi tesislerinde teknik patron Ayhan Alemdaroðlu nezaretinde aralýksýz bir þekilde sürdürüyor. 28 kiþilik sporcu kadrosu ile yeni sezona hazýrlanan Bordo-Beyazlýlar da çalýþmalar büyük neþe içinde geçiyor. Baþkan Zeki Öztürk, iyi bir kadro oluþturduklarýna inandýðýný söyledi. Öztürk, Ýyi bir kadro oluþturduðumuzu düþünüyoruz. Yine teknik heyetin bize verdiði rapor doðrultusunda eksiklik görülen mevkilere oyuncu arayýþlarýmýz sürüyor. Takýmýmýz iyi bir uyum için de çalýþmalarýný sürdürüyor. TFF den seyircisiz oynamaya yeni ceza sistemi Türk futbolunda büyük bir devrim niteliðinde olan yeni ceza yönetmeliði dün TFF nin resmi sitesinde yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Artýk küfür edildiði zaman sadece küfüre katýlan tribün kapatýlacak. Böylece sadece bir grubun yaptýðý hata nedeniyle tüm taraftarlarýn ve o kulübün ceza almasýnýn önüne geçilmiþ olacak. Küfürlü tezahürata katýlan her tribün kapatýlacak. 2 tribün küfüre katýlýrsa o 2 tribün 4 tribün birden katýlýrsa tüm stat kapatýlacak. Yani bu cezada tek bir tribün kapatma deðil, küfüre katýlan Darýca transferi bitirdi Sebatspor çalýþýyor kiþilerdir. Darýca Gençlerbirliði yönetimi olarak, teknik ekibimize güvenimiz tamdýr diyerek teknik ekibi olan desteðini dile getirdi. Transferler hakkýnda konuþan Yýlmaz, teknik ekibin yönetim kuruluna vermiþ olduðu rapor doðrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek yönetim ve teknik ekip arasýnda baþarýlý iletiþim süreci yaþandýðýný söyledi. Yýlmaz: Teknik ekibimizin bize önermiþ olduðu futbolcularý masaya yatýrýp araþtýrdýk. Kulübümüze katký saðlayacaðýný düþündüðümüz tüm futbolcularý kadromuza kattýk dedi. Karabükspor dan transfer dilen Ceyhun Yazar la ilgili konuþan Yýlmaz, Ceyhun gerçekten çok yetenekli ve baþarýlý bir futbolcu. Göstereceði performansla takýmýmýza önemli bir katký saðlayacaðýna inanýyorum dedi. Ýlk antrenmana yönetici ilgisi Çorum Belediyespor un dün sabah Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý sezonun ilk antrenmanýna yöneticiler büyük ilgi gösterdiler. Antrenmaný Baþkan Zeki Gül, Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Finansal ve Ýdari Ýþler As Baþkaný Fatih Özcan ve Genel her tribünün kapatýlmasý gündeme gelecek. En büyük sorunlardan biri de ev sahibi takýmlar ile birlikte misafir takým taraftarlarýnýn da cezalandýrýlmasýydý. Yeni yönetmeliðe göre misafir takým taraftarý ev sahibinin tüm tribünleri kapatýlmýþ olsa bile kendilerine ayrýlan yüzde 5 lik tribüne gelip takýmlarýný destekleyebilecekler. Hayýr Deplasmanda edilen küfür ayrý iç sahada edilen küfür ayrý deðerlendirilecek. Yani iç sahada edilen küfürde ilk üç uygulamada para cezasý verilirken 4. Uygulamada tribün kapama cezasý haline gelecek. Deplasmanda edilen küfürler de ayrý deðerlendirilecek. Deplasmanda edilen 4. Küfür sonunda o takýmýn bir deplasman maçýna taraftar götürmesi yasaklanacak. TFF yeni bir uygulama getirdi. Bir tribünün yüzde 10 u 1 saniye bile küfür etse o tribün kapanacak. Ancak yeni uygulama ile eðer o tribündeki Kaptan Hamit Iþýk ile Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý da izledi. Çalýþmanýn son bölümünde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Baþkan ve yöneticilerin bulunduðu bölüme gelerek onlanra kýsa bir görüþme yaptý. Çaðrýcan Gölcük le imzaladý Çorum Belediyespor dan kontenjan nedeniyle ayrýlan kaleci Çaðrýcan Tanrýbilir Gölcükspor ile resmi sözleþmeyi imzaladý. Yeni sezon kontenjaný kalede kullanmak istemeyen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn isteði doðrultusunda kýrmýzý siyahlý takýmla yollarýný ayýran Çaðrýcan Tanrýbilir daha önce prensip anlaþmasýna vardýðý Gölcükspor ile Belediyespor un istediði bonservis ücretini ödedikten sonra resmi imzayý attý. Ýmza töreninde konuþan Çaðrý Can Tanrýbilir, Gölcükspor benim baþarýlý bulduðum bir kulüp. Bu güzide kulübe layýk olmak için çok çalýþacaðým.oyuncu arkadaþlarýmla lige konsantre olarak þampiyon olmak istiyoruz.gölcükspor taraftarýný mahçup etmeyeceðim. dedi. Çaðrýcan Tanrýbilir Gölcükspor ile iki yýllýk resmi sözleþmeyi imzalarken Tribün kapatýlacak diðer taraftarlar küfürün sona ermesi için mücadele edip o küfürleri ýslýklýyorlarsa ya da tepki gösteriyorsa o grubun kötü niyetli olduðuna hükmedilip o takýma ceza verilmeyecek. Bu da o tribündeki iyi niyetli taraftarlarýn maðduriyetinin önüne geçilmesi anlamýna gelecek. Zonguldak ta PARA krizi 6 yýl aradan sonra 3. Lig'de mücadele etmeye hazýrlanan Zonguldak Kömürspor'da ekonomik kriz patlak verdi. Kulübün hiçbir yerden gelirinin olmamasý yönetimin elini kolunu baðlýyor. Baþkan Süleyman Caner, kulübe acil kaynak girdisi saðlamak için alternatif çözüm arayýþýnda... Destek konusunda þehrin duyarsýz kalmasý Baþkan'a hayal kýrýklýðý yaþatýyor. Süleyman Caner: Bu takým þehrin takýmý. Biz 7 yýldýr ne için uðraþýyorduk. Profesyonel lige çýkmak için çaba vermiyor muyduk? Ee, profesyonel lige çýktýk, bu sefer herkes kenara çekildi. Böyle mi olacaktý? sözleriyle transfer döneminde kendilerini yalnýz býrakanlara sitem etti. 3. Lig'in yeni takýmý Zonguldak Kömürspor, ekonomik kriz nedeniyle transferde yavaþ ilerliyor. Kulübün sabit gelirinin olmamasý, krizin en büyük faktörü. Baþkan Süleyman Caner, krizi çözmek için sürekli arayýþ içinde. Telefonunu bir an olsun elinden düþürmeyen Baþkan, ekonomik destek konusunda yeni alternatifler üretmenin peþinde. Baþkan, en çok da þehrin duyarsýzlýðýndan rahatsýz. Esnaf, iþadamlarý, sivil toplum örgütleri ve siyasetçilerin kulübe yeteri kadar destek olmadýðýndan dert yanan Baþkan, þehre 7 yýl aradan sonra profesyonel ligi getirmelerine raðmen bekledikleri desteði þuana kadar görememekten þikayetçi.x 7 Eylül de baþlayacak 3. Lig'de üst sýralara oynayacak takým kurmak isteyen fakat þuana kadar iç transferde 9, dýþ transferde 4 olmak üzere 13 futbolcuyla anlaþma saðlayan Zonguldak Kömürspor yönetimi, ekonomik krizi çözüme kavuþturur kavuþturmaz gündemindeki futbolcularý bir bir þehre çaðýracak. Fakat kulüp kasasýna nakit para girdisinin olmamasý yönetimin bu konuda þimdilik adým atmasýný engelliyor. Baþkan, ekonomik sýkýntýyý aþmak için destek arayýþlarýný hýzlandýrdý. Elinden telefonunu bir an olsun düþürmeyen Caner, yoðun telefon trafiðiyle ekonomik kaynak üretmeye çalýþýyor Baþkan Caner, 7 yýl aradan sonra þehre profesyonel ligi armaðan etmelerine raðmen bekledikleri desteði göremediklerini belirterek, "Bu takýmý profesyonel lige çýkarmak için 7 yýlda onca para, onca emek harcandý. Yeri geldi gözümüze uyku girmedi. Gecemiz gündüz, gündüzümüz gece oldu. Hepsi ne içindi, Zonguldak'a profesyonel ligi getirmek içindi. Bu süreçte yanýmýzda olanlarýn çoðu profesyonel lige çýkýnca bir kenara çekildi. Ne yani 3. Lig'e çýkýnca iþ bitti mi? Asýl iþimiz þimdi baþlýyor. Bu takýmý ligde tutmak, üst sýralara oynatmak zorundayýz. Bu takým benim deðil, þehrin takýmý. O halde þehir de esnafýyla, iþadamýyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasetçisiyle takýmýna sahip çýkmalý." dedi.

19 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) (Ç.HAK:1589) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Ofis-Büro ve asistanlýk hizmetleri için görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasý rica olunur. Adres:Yazýçarþý mevkii Özel Çorum Sürücü Kursu Tel: (Ç.HAK:1991) Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D STS baþvurularý Yurt dýþý yükseköðretim diplomalarý denkliði için Seviye Tespit Sýnavý (STS) sonbahar dönemi baþvurularý baþladý. Yurt dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan alýnmýþ ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarýnýn denklik iþlemlerinde uyulacak usul ve esaslarý belirleyen "Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði" ile Yükseköðretim Genel Kurulu'nun kararý uyarýnca ÖSYM tarafýndan dis hekimliði ve týp doktorluðu alanýnda gerçekleþtirilecek STS 14 Eylül'de yapýlacak. Sýnavlara baþvurular bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar gerçekleþtirilecek. Adaylar, bu sýnavlara ait kýlavuz ile aday baþvuru formuna baþvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin adresinden ulaþabilecek. Kýlavuzun daðýtýmý yapýlmayacak. Kýlavuzlarda; baþvuru, sýnav, deðerlendirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alýyor. Sýnava baþvuracak adaylarýn ilgili kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(aa) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlker KILIÇ Saadettin oðlu 1996 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1990) YÝTÝK Çorum 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Emine Hatun BOZKUÞ Metin kýzý 1995 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1988) (Ç.HAK:1943) (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:1955) (Ç.HAK:1992) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM SATILIK DEÐERLÝ ARSALAR ada, 4 parsel, 2200 m ada, 5 parsel, 2500 m adanýn 1 den 18 e kadar olan parselleri adanýn parselleri adanýn parselleri 6- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 29 parsel 1450 m2 bað 7- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 31 parsel 1000 m2 bað Mür. Tel: SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar satýlýktýr. Müracaat: SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) FÝRMAMIZDA; * ÝÞÝNE ÖNEM VEREN ÖZEN GÖSTEREN, * EKÝP ÇALIÞMASINA UYUMLU, * MESLEÐÝNDE DENEYÝMLÝ, * ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN, KAYNAKÇI USTALARI ve TORNA USTASI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. K.S.S. SANAYÝ CAD. NO:106 MERKEZ ÇORUM/TÜRKÝYE TEL : (Ç.HAK:1966) (Ç.HAK:1866) (Ç.HAK:1972) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) (Ç.HAK:1918) FAKS: DEVREN SATILIK CÝROSU YÜKSEK ÝNTERNET KAFE Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet (Ç.HAK:1976) Caddesi nde Tel: ACÝL SATILIK DAÝRE Melikgazi mevkii Bahçelievler Mah m2 sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM KAYNAKCI TORNACI ELEMANLAR ARANIYOR Küçük Sanayi Sitesindeki atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli deneyimli KAYNAKCI-TORNACI elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1982) (Ç.HAK:1984) Ücret dolgundur DEVREN SATILIK LOKANTA Sanayi de il deðiþikliði nedeniyle DEVREN SATILIK LOKANTA. Mür. Tel: Adres: Küçük Sanayi Cad. No: 1/6 (Total Benzinlik Ýçi) (Ç.HAK:1936) PERÞEMBE 17 TEMMUZ Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi karakol hizasýnda (Ç.HAK:1945) Sahibinden Satýlýk Bakýmlý Bað Ahçýlarda Hz. Ali Cami nin karþýsýnda 1650 m2 içerisinde suyu, elektriði, keliði olan bakýmlý (Ç.HAK:1973) ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün 35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaat: CENNET BAHÇESÝ Tel (Ç.HAK:1813) Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Organize de yeni açýlacak olan tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere, * Yönetici Asistaný (Sekreter), * Muhasebe elemaný, * Satýnalma Uzmaný, * CNC Operatörü, * Kaynakcý, * Taþlamacý elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Teknik Çelik Döküm (Ç.HAK:1971) Elemanlar Aranýyor Yeni açýlacak olan JFC Store Erkek Giyim Maðazamýza çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Maðaza Müdürü (Bay) Konusunda tecrübeli Kasiyer (Bay) (Ç.HAK:1967) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; * Deneyimli Muhasebe elemaný, * Ziraat Mühendisi, * Bilgi iþlem elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1980) (Ç.HAK:1986) Müracaatlarýn Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. No:23 ÇORUM adresimize yapýlmasý rica olunur. ana yola cepheli dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: bað sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Yeniyol Mah. 14. Gazi Sok. 7/A ÇORUM GSM: Satýþ Elemaný (Bay) Mür. Tel: Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 ÞUBESÝ ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)

20 Ýyi olmak için iyi çalýþmak gerek Kadrolarýnýn iyi olduðunu bunun içine 2-3 tane daha kaliteli isim kattýklarý anda grupta üst sýralara oynayan bir takým olacaklarýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, camiadan isteklerinin ve sabýr ve destek olduðunu söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, iyi takým olmak için iyi çalýþmak zorunda olduklarýný belirterek, sezon baþý çalýþmalarýnýn çok önemli olduðunu ve bu dönemi en güzel þekilde geçirmek amacýnda olduklarýný söyledi. Dün sabah saatlerinde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan sezonun ilk antrenmaný öncesinde ilk deðerlendirmesini yapan Ýncedal, iyi bir takým olduklarýný ve iyi iþler yapmak zorunda olduklarýný bildiklerini bunun içinde çok çalýþmalarý gerektiðini söyledi. Çorum da baþarýlý olmak için yeterli potansiyelin olduðunu gördüðünü hedeflerinin bu potansiyeli en üstlere çýkarmak olduðunu belirten Ýncedal, Futbol bir takým oyunu ve iyi bir takým olmadýðýmýz sürece baþarýlý olmamýz mümkün deðil. Kadromuza 2-3 takviye daha yaparak lig kadromuzu þekillendireceðiz. Bu takviyelerle birlikte ligde üst sýralarý zorlayan bir takým olacaðýmýza inanýyorum, Þampiyona bayraðý Hitit de 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý Bayraðý Çorum da Macaristan ýn Pecs þehrinde gerçekleþtirilen Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý (WUC ) sonrasýnda Üniversitemiz heyeti þampiyona bayraðýný teslim aldý. Her iki yýlda bir organize edilen ve FISU nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan bir organizasyon olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn 11. si Macaristan da 50 nin üzerinde üniversiteden 500 e yakýn sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþ olup, 2016 yýlýnda Üniversitemizde düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn bayraðý, Macaristan da sona eren þampiyona sonrasýnda düzenlenen törenle Üniversitemiz heyetine teslim edildi Dünya Güreþ Þampiyonasý nda incelemelerde bulunmak üzere Macaristan a giden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Genel Sekreter Erdal Kanýk, BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Gümüþdað, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kartal, Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker, Öðr. Gör. Aydoðan Soygüden ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker den oluþan Üniversitemiz heyeti, Macaristan da düzenlenen þampiyonada sonrasýnda bayraðýný teslim aldýlar. PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014 Bizim bu noktada iki isteðimiz var birisi sabýr diðeri destek. Futbol takýmlarý geniþ bir ailedir. Bu ailede yönetim, teknik heyet, futbolcular, basýn ve tabiki olmazsa olmaz olan taraftarlarýmýz. Baþarmak için en önemli olan bu ögelerin bir aile gibi hareket etmesi ve birlikte olmasý. Takým ne kadar destek görürse baþarý o kadar artacaktýr Belediyespor ilk çalýþmayý yaptý Çorum Belediyespor sezon hazýrlýklarýna dün sabah ve akþam yaptýðý iki çalýþma ile start verdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde sabah saat e Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana mevcut kadrodaki tüm futbolcularla birlikte üçü Belediyespor alt yapýsýndan biriside Ulukavakspor dan dört genç katýldý. Daha sonra antrenörler gözetiminde ýsýnma hareketleri yapan Çorum Belediyespor sezonun ilk çalýþmasýný gruplar ve tek olarak yapýlan koþularla tamamladý. Kýrmýzý Siyahlýlar bu çalýþmanýn ardýndan lojman- Masör Ali Akýnalp alt yapýda görev yapacak Çorum Belediyespor Masörü Alý Akýnalp Alt yapýda görev yapacak. Ayný zamanda Gençlikspor un ve milli takým Badminton antrenörü olan Alý Akýnalp ýn bu görevi sýrasýnda geçtiðimiz sezon yaþanan bazý sýkýntýlar nedeniyle Teknik Heyetin bir tercih yapmasýný istediði Ali Akýnalp, Badminton antrenörlüðünü tercih etti. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Ali Akýnalp ýn tercihini Badminton antrenörlü- ðünden yana kullandýðýný buna saygý gösterdiklerini belirtti. Iþýk, bu yýl Akademi Liginde mücadele edecek alt yapýda Ali nin görev yapacaðýný böylece kendilerinden ayrýlmayacðý belirtti. Iþýk, yeni bir masör içinde arayýþlarýnýn sürdüðünü belirtti. Masör olarak öne çýkan isim ise uzun yýllar Çorumspor da baþarýyla görev yapmýþ isim Ali Köseer. Yeni masörle bugün anlaþma saðlanmasý halinde göreve çýkmasý bekleniyor. Sorunlarý kendi içimizde çözelim Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, futbolcula sorunlarýný kendi içlerinde çözmeleri gerektiðini aksi takdirde takým olamayacaklarýný belirterek uyardý. Ýncedal, takýmda birinci patronun Kulüp Baþkaný sahanýn patronunda kendisi olduðunu belirterek, futbolcularýn formayý almak için mücadele etmesi gerektiðini bilmelerini istedi. Ali Akýnalp Erol ve Kadir rakip oluyor Erol Topaloðlu Kadir Teril Çorum Belediyespor dan ayrýlan genç isimlerden Erol Topaloðlu Ankara Þekerspor ile anlaþtý Kadir in ise görüþmeleri devam ediyor. Yeni sezon yapýlanmasýnda düþünülmeyen isimlerden Erol Topaloðlu dün yapýlan görüþmeler sonucunda Ankara Þekerspor ile kesin anlaþtý ve akþam saatlerinde imzayý attý. Geçen sezon baþýnda Çimentospor dan alýnan ancak forma verilmeyen isimlerden Kadir Teril ise Þekerspor ile gö- da dinlendiler. Saat da tekrar Nazmi Avluca sahasýna çýkan Çorum Belediyespor Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde aero dinamik bir çalýþma programý yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Teknik Direktör Ýncedal, Çorum da yapacaklarý çalýþmalarda fiziksel olarak istedikleri düzeye gelmeyi amaçladýklarýný belirterek futbolculardan antrenmanda performanslarýný zorlamalarýný istedi. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugünda sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Halil ÖZTÜRK rüþmelerini sürdürüyor. Ýki futbolcuda anlaþmalarý halinde yeni sezonda eski takýmlarýna karþý forma giyecekler. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, sezonun ilk çalýþmasý öncesinde futbolcularla saha ortasýnda yaklaþýk 10 dakika süren bir toplantý yaptý. Ýncedal ýn konuþmasýnda futbolculardan istekleri, beklentileri ve yapmalarý gerekerlen korusunda uyarýlarda bulunduðu gözlendi. Ýncedal, futbolcularda öncelikli olarak insanlýk potansiyeline baktýðýný daha sonra saha performansýnýn etkili olduðunu söylerken, takým olmak için her þeyin açýk olmasý gerektiði futbolculardan yaþanýlan sýkýntýlarý baþka yerlerde deðil takým içinde konuþarak çözüme kavuþturulmasý ge- rektiði konusunda uyarýlarda bulundu. Ýncedal, takýmda birinci patronun kulüp baþkaný ve yönetimin olduðunu sahanýn teknik patronunun ise kendisinin olduðunu belirterek, Ben sahaya en iyi onbir ve on sekizi çýkarmak için çalýþacaðým. Bunlar benim kararým olacak ve bunlarýn sorgulanmasýna izin vermem. Sizler çok çalýþacaksýnýz bizlerde hakedene formayý vereceðiz. Bu iþi baþarmak için bu çok önemli dedi. Fikstür çekimi 21 Temmuz da Futbol Federasyonu 2. ve 3. lig fikstür çekimi 21 Temmuz pazartesi günü çekileceðini açýkladý. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre 21 Temmuz pazartesi günü Ankara Marriot Otel de yapýlacak olan TFF Olaðan Mali Genel Kurulu nun ardýndan baþlayacak kura çekiminde 2. ve 3. lig gruplarýnýn fikstürü belirlenecek. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün pazartesi günü yapýlacak Mali Genel Kurul a katýlacaðý ardýndan da fikstür çekiminde hazýr bulunacaðý öðrenildi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ilk antrenman öncesinde futbolcula yaptýðý toplantýda

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Saðlýkta 5 yönetici görevden alýndý

Saðlýkta 5 yönetici görevden alýndý Hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan yaptýrýlan Sosyal Bilimler Lisesi nin açýlýþ onayý Sosyal Bilimler Lisesi ne açýlýþ onayý * HABERÝ 2 DE ÇORUM Ýsrail e tepki eylemi Eðitim-Bir-Sen, Ýlke-Der,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı