ORTACA, ÖZGECAN ÝÇÝN AYAKTAYDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTACA, ÖZGECAN ÝÇÝN AYAKTAYDI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3441 Mali Destek Programý Bilgilendirme toplantýsý Ortaca da Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) 24 Þubat 2015 Cumartesi günü bilgilendirme toplantýsý yapacak. Ortaca kent Konseyi toplantý salonunda yapýlacak olan bilgilendirme toplantýsý, saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Katýlýmcýlara program ve proje hakkýnda bilgi verilecek. EGE HABER, ipad-iphone da EGE HABER Gazetesi artýk, Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü nün (BYEGM) Anadolu nun Sesi olarak ipad-iphone uygulamasýnda takip edilebiliyor. Ortaca da Bitki Koruma Eðitimleri tamamlandý Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nün, 19 Ocak tarihinde baþlatýlan Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi Eðitimleri sona erdi. Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü- nün, 19 Ocak tarihinde baþlatýlan Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi Eðitimleri sona erdi. Teknik personeller tarafýndan verilen Eðitimlere ilçe genelinde bin 69 üreticinin katýldýðý bildirildi. Doðru teþhis, uygun ilaçlama Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Bilgiç, duyarlýlýk göstererek kurslara katýlan üreticilere teþekkkür etti. Kursa katýlan tüm üreticilerin baþvurularýnýn alýnarak belgelerin düzenlenmesi iþlemi için çalýþmalar baþlatýldýðýný söyledi. Eðitim çalýþmalarýnda üreticilere; doðru zamanda, doðru teþhis konularak, uygun ilçalarla ve usulüne uygun ilaç atma metodlarý ile ilaçlama öncesi ve sonrasýnda dikkat edilmesi gereken uygulamalar anlatýlarak ayrýntýlý bilgiler verildi. Talep gelirse yeni kurs açýlacak Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi olmayan üreticiler reçete alamadýklarý gibi, ilaçlama yapamayacaklar ve ürün satýþýnda farklý sýkýntýlarla karþýlacaklar. Düzenlenen kurslara katýlamayan üreticilerden talep gelmesi halinde 2015 yýlýnýn Temmuz ayý içinde yeniden kurs açýlacak. ÇKS müracaatlarý için son tarih 30 Haziran 2015 Diðer taraftan, 2015 yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi kayýt/ güncelleme iþlemi yaptýracak olan üreticilerimiz bu iþlemler için 30 Haziran 2015 tarihine kadar baþvuruda bulunabilecekleri duyuruldu. Ayrýca ürün deðiþikliði iþlemlerini de (mücbir sebepler hariç) 15 Temmuz-15 Aðustos tarihleri arasýnda Ýlçe Müdürlüklerine baþvurarak yapabilecekleri bildirildi. -Soner Aydýn ORTACA, ÖZGECAN ÝÇÝN AYAKTAYDI Ortaca da, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahþice öldürülen Özgecan Aslan için eylem yapýldý. Ortaca da, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahþice öldürülen Özgecan Aslan için eylem yapýldý. Ortaca Kent Konseyi tarafýndan yapýlan çaðrý ile Cumhuriyet meydanýnda toplanan vatandaþlar Cumhuriyet caddesinde bir süre yürüdükten sonra Atatürk anýtý önünde 1 dakikalýk saygý duruþunda bulundular. Eyleme katýlanlar yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk, Hepimiz Özgecanýz, Yasta deðil isyandayýz, Seyirci kalma destek ol, Susma sustukça sýra sana gelecek, Emeðime, bedenime dokunma, Kadýn, yaþam özgürlük ve katillere inat, bu hayat bizim, Bir kadýna tekme atmak sadece karnýndaki bebeðin hakkýdýr sloganlarý attýlar. Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Þahin, bugün, aylarca tecavüze uðrayýp kendi annnesine bile sesini duyuramamýþ evlatlarýmýzýn, defalarca eþleri tarafýndan býçaklanan kadýnlarýmýzýn tacize, istirmara uðrayan çocuklarýmýzýn ve vahþice canýna kýyýlan canýmýz Özgecanlarýmýzýn isyaný, çýðlýðý olmaya geldik. bugün burada olmamýzýn en önemli sebebi biriken iç kanamamýzdýr. Nefessiz kaldýk, içimiz kanadý, karalar baðladýk. Çýðlýðýmýzýn amacý; çocuklarýmýzýn yüzüne baktýðýmýzda gözlerinde korkuyu, endiþeyi ve cinneti görmeme çabasýdýr dedi. Ortaca kent Konseyi adýna basýn açýklamasý yapan Psikolog Gül Hýnçal Kadýn düþmaný katiller Özgecan ýmýzý elimizden aldý diye haykýrdý. Bu kaçýncý kadýn ölümü? Diye seslenen Hýnçal, Bu kaçýncý kadýn ölümü? Bu ülkede her Büfelere "alkol ve sigara satýþý yapmayýn" yazýlý not býrakýldý Ortaca'daki bazý büfelere üzerinde "Lütfen dükkanýnýzda alkol ve sigara satmaktan vazgeçin" yazýlý Kuran-ý Kerim meali CD býrakýldý Ortaca ilçesindeki bazý büfelere üzerinde "Lütfen dükkanýnýzda alkol ve sigara satmaktan vazgeçin. Çünkü bu size ve çevrenize çok zararlýdýr ve günahtýr. Allah size bunun hesabýný mutlaka sorar, para kazanamam diye korkmayýn. Çünkü helal yolu tutarsanýz Allah iþlerinizde bereket verir. Saygýlarla" yazýlý Kuran-ý Kerim meali CD býrakýldýðý iddia edildi. Dalyan Mahallesi'ndeki büfe iþletmecisi Gültekin Yaman, yaptýðý açýklamada, akþam saatlerinde dergileri toplarken üzerinde not yazýlý CD bulduðunu söyledi. CD yi ve üzerindeki notu görünce þaþkýnlýk ve tedirginlik yaþadýðýný ifade eden Yaman, "CD zarfýnýn arka yüzüne tükenmez kalemle, içki ve sigara satmamam için uyarý notu vardý. Güvenlik kamerasý görüntülerini inceledim. Herhangi bir kiþiyi belirleyemedim" dedi. Yaman, Yasal sýnýrlar çerçevesinde satýþ yaptýðýný ve yapmaya devam edeceðini belirtti. Notun tehdit içermediði için de þikayetçi olmadýðýný anlatan Yaman, kendisi haricinde Dalyan'da 2 büfeye daha ayný CD'den býrakýldýðýný kaydetti. -EGE HABER gün ortalama üç kadýn öldürülüyor ve bir kadýna tecavüz ediliyor. Geri kalmýþ ve ilkel toplumlarda tecavüz sayýsýnýn çok olduðunu biliyoruz. O ülkelerin arasýna girmek istemiyoruz. Ama ne yazýk ki son yýllarda ülkemizde kadýn cinayetlerinde yüzde bin 400 artýþ olmuþtur. Kadýný mal, meta olarak gören, feodal düþünceler taþýyan, kadýna þiddeti hak gören bu anlayýþlar yýkýlmalýdýr. Bu yýkým olmadýkça Özgecanlara saldýrýlar bitmez. Toplumun içinden çýkan aydýnlar olarak hepimize sorumluluk düþmektedir. Feodalizmin bu düþünce yapýsýný hayatýmýzdan çýkarmak zorundayýz. Sokak ortasýnda vurulan, býçaklanan, kurþuna dizilen kadýnlarýn haklarýný her yerde Bu gün sadece Özgecan a yapýlanlara öfkelenmiyoruz. Biz bu gün Türkiye nin çaðdaþ ve laik yapýsýna ve Atatürk devrimlerine karsý yapýlan saldýrýlara öfkeleniyor ve direniyoruz diye konuþtu. Gülender Kan da eyleme katýldý Eyleme destek veren Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu üyesi ve geçen yýl kýzý öldürülen Gülender Kan ise þunlarý kaydetti: "Kýzým Sedef Berberoðlu da 13 Eylül 2014'te boþanmak istediði kocasý tarafýndan öldürüldü. Türkiye'de sadece geçtiðimiz yýl 247 kadýn öldürülmüþ. Bunlar da sevgilisi, kocasý ya da abisi tarafýndan erkek þiddetine maruz kalarak öldürülmüþlerdir. Kadýn cinayetlerinin nitelikli suçlar arasýna alýnmasýný istiyoruz." -Ömer Kundakçý

2 2 Köyceðiz Çocuk ve Yýldýzlar Ligi Satranç turnuvasý sona erdi Þampiyon Ortaca Belediyespor YOLCU YA GENEL BAÞKAN DESTEÐÝ CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, aday adaylýk baþvurusunu CHP Genel Merkezine yaptý. Ömür Yolcu, resmi aday adaylýk baþvurusunun ardýndan Muðla genelinde yürüttüðü seçim çalýþmalarýna daha da aðýrlýk vereceðini söyledi. Yolcu, þimdi önümüzde ön seçim süreci var, partili arkadaþlarýmýza yapacaðýmýz ziyaretlerimizde projelerimizi anlatýp destek isteyeceðiz. Tüm arkadaþlarýmýza baþarýlar diliyorum dedi. Genel baþkan desteði Yolcu yu baþvurusu sonrasýnda ilk tebrik edenlerin arasýnda EÐÝTÝM-SEN eski Genel Baþkaný Yýldýrým Kaya yer aldý. Kaya, üstlendiði görevi baþarýyla yerine getireceðine inandýðým Ömür Yolcu ya baþarýlar diliyorum. Þimdiden hayýrlý olsun dileklerini iletti. Son baþvuru 24 Þubat 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþecek genel seçimlerde CHP den milletvekili aday adayý olmak için baþvurular Þubat arasýnda parti genel merkezine yapýlacak. -Soner Aydýn TSF ve Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü faaliyet programýnda yer alan Çocuk Satranç Ligi ve Yýldýzlar Satranç Ligleri, il genelinde Fethiye, Köyceðiz, Marmaris, Muðla Merkez, Milas ve Bodrum'da sona erdi. Köyceðiz Atatürk Ortaokulu'nda yapýlan turnuvada derece yapan takým ve sporculara madalya kupalarý düzenlenen törenle verildi. Köyceðiz Çocuk Satranç Ligi'nde, Ortaca Belediyespor kulübü takýmý 8 puanla birinci, Turkuaz takým 6 puanla ikinci, Mavi takým 4 puanla üçüncü oldu. Yýldýzlar liginde ise, Ortaca Belediyespor kulübü takýmý 8 puanla birinci, Menekþeler takýmý 6 puanla ikinci, Futbolcular takýmý 4 puanla üçüncü oldu. Ortaca Belediyespor satranç antrenörü Hasan Güneþ, 5 takýmlý Köyceðiz Çocuk Liginden Ortaca Belediyespor un þampiyonlukla döndüðünü söyledi. 1-6 Mayýs tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Çocuk Ligi Satranç Þampiyonasý ve Yýldýzlar Ligi Satranç Þampiyonasý'nda Muðla yý temsil etme hakkýný elde ettiklerini ifade eden Güneþ, bu þampiyonada da, Çocuk liginde, Yunus Mermer, Bengi Hafýzoðlu (milli sporcu), Mehmet Korkmaz Ekingen, Gülenay Güneþ, Nafiz Ediz Ýlhan yarýþacak, Yýldýzlar Satranç Ligi'nde de Abdullah Doðukan Dere, Naci Özbek, Ýsa Özgür, Ferat Caner Hafýzoðlu, Þükrü Ersin Yýlmaz ve Semiha Gülçin Geyik yarýþacaklar diye konuþtu. Ortaca Belediyespor satranç antrenörü Hasan Güneþ, "Ortaca Belediyespor kulübü ilimizi en iyi þekilde temsil edecekler. Ortaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik'e, Kulüp Baþkaný Metin Yýldýrým'a, yönetimine desteklerinden dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. -Soner Aydýn 17 ÝLÝN KROSÇULARI Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3441 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. bazý sporcular bitiþ çizgisine vardýktan sonra rahatsýzlanarak uzun süre yerden kalkamadý. Rahatsýzlanan sporculara ilk müdahale, öðretmenler ve saðlýk görevlileri tarafýndan yapýldý. Müsabaka direktörü Ýzmir Atletizm Hakemleri Derneði Asbaþkaný Ahmet Toyer, yaptýðý açýklamada, grupta en iyi dereceye sahip takýmlarýn Türkiye Þampiyonasýna katýlacaðýný söyledi. Toyer, ferdi sporcu olarak da takýmlarý finale ORTACA DA YARIÞTI Türkiye Okullar Arasý Kros Grup Biriciliði müsabakalarý 17 ilin katýlýmýyla, Ortaca'da yapýldý. Dereceye giren sporcularýn kupa ve madalyalarý düzenlenen törenle verildi. Türkiye Okullar Arasý Kros Grup Biriciliði müsabakalarý 17 ilin katýlýmýyla, Ortaca'da yapýldý. Dereceye giren sporcularýn kupa ve madalyalarý düzenlenen törenle verildi. Ortaca Ahmet Ateþ Stadý ile Kemaliye Mahallesi arasýnda 4 kategoride 500 sporcunun katýldýðý yarýþlarda, yýldýz kýzlar kategorisinde yarýþan sporcular 2 bin metre, yýldýz erkekler ve genç kýzlar kategorisinde yarýþan sporcular 3 bin metre, genç erkekler ise 5 bin metre koþtu. 2 bin metrede kýz ve erkek öðrencilerin yarýþtýðý koþularda, sýcak havanýn da etkisiyle katýlma hakkýný kazanamayan ama ilk 3'e giren sporcularýn da yapýlacak olan final müsabakalarýna katýlacaðýný bildirdi. Kros ve yol yarýþlarý için ideal bir havanýn olduðunu belirten Toyer, "Yarýþlar çok güzel bir ortamda yapýldý. Yarýþmalarda herhangi bir aksilik, sorun olmadý. Emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Yarýþmada, yýldýz kýzlar kategorisinde, Isparta Yahya Kemal Beyatlý Ortaokulu birinci, Eskiþehir Þehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu ikinci, Konya Karatay Saraçoðlu Toki Mustafa Çetin Ortaokulu üçüncü, Ýstanbul Sultanbeyli Namýk Kemal Ortaokulu takým halince dördüncü oldu. Yýldýz erkekler kategorisinde, Kütahya Atakent Ortaokulu birinci, Manisa Taytan Ortaokulu ikinci Ýzmir Kozaðaç Ortaokulu üçüncü, Isparta ÝMKB Ortaokulu dördüncü oldu. Genç kýzlar kategorisinde ise birinciliði Eskiþehir Özel Atayurt Lisesi, ikinciliði Kütahya A.S.E. Spor Lisesi, üçüncülüðü de Antalya Muratpaþa Spor Lisesi, dördüncülüðü Aydýn Ýncirliova Spor Lisesi elde etti. Genç erkekler kategorisinde de, birinciliði Ýstanbul Orhangazi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, ikinciliði Eskiþehir Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüðü Konya Ereðli Atatürk Anadolu Lisesi, dördüncülüðü Kütahya A.S.E. Spor Lisesi kazandý. Sporcularýjn hedefi Türkiye þampiyonasý ve olimpiyatlar 3 bin metre genç kýzlarda birincilik alan Pýnar Demirtaþ ülkemi ve okulumu en iyi þekilde yurt dýþýnda temsil etmek istiyorum. Arkadaþlarým da çok iyi koþtular. Çok iyi bir duygu, daha iyi dereceler almayý ümit ediyorum dedi. 5 bin metre genç erkekler birincisi Ramazan Barbaros ise hedefinin öncelikle 30 Martta yapýlacak olan Okullar Türkiye þampiyonasý olduðunu söyledi.barbaros, önümüzde olimpiyatlar var, ardýndan 2016 da okullar pist yarýþlarý var onlara hazýrlanýyorum diye konuþtu. -Ömer Kundakçý

3 3 Sevdam Alabora dizisinin set ekibi kaza yaptý, 1 kiþi öldü GEKA dan Geleceði Ýnþa Etmek projesi eðitimi... Edinilen bilgiye göre; Köyceðiz-Muðla Hastanesi morguna kaldýrýldý. karayolu Toparlar mahallesi mevkisinde Jandarma tarfýndan gözaltýna alýnan cip Mustafa Kazýk (64) idaresindeki 48 K sürücüsü Özler ise ifadesi alýnmak üzere 2416 plakalý motosiklete ayný yönde giden Köyceðiz Jandarma komutanlýðýna Nihan Özler (35) idaresindeki 48 NC 299 götürüldü. plakalý cip çarptý. Kaza yapan cipin ATV de yayýnlanan Yaklaþýk 40 metre sürüklenen ve bazý bölümlerinin çekimlerinin Köyceðiz motosiklet sürücüsü Kazýk olay yerinde ilçesinde yapýldýðý Sevdam Alabora yaþamýný yitirdi. Savcýlýðýn olay yerinde dizisinin set ekibine ait olduðu öðrenildi. yaptýðý incelemenin ardýndan Mustafa -Ömer Kundakçý Kazýk ýn cenazesi Köyceðiz Devlet ORTACA DEVLET Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün, Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) Teknik Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý Geleceði Ýnþa Etmek projesinin eðitimleri Özalphan Oteli toplantý salonunda yapýldý. Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün, Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) Teknik Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý Geleceði Ýnþa Etmek projesinin eðitimleri Özalphan Oteli toplantý salonunda yapýldý. Ýlçede görev yapan okul müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn etkili iletiþim teknikleri ve beden dilini etkin ve doðru kullanma yollarýnýn verildiði eðitimler 2 grup olarak Gazi Üniversitesi Öðretim Görevlisi Yardýmcý Doç. Dr. Arýl Cansel tarafýndan verildi. Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmet Hasgül deðiþen dünyaya uyum saðlayabilmek için, çaðýn gerektirdiði her türlü beceri ve yeniliðe sahip olmasý gereken kurumlarýn baþýnda okullarýn geldiðini söyledi. Okul yönetiminin, okulu çaða hazýrlamada en önemli unsur olduðunu kaydeden Ýsmet Hasgül, beceri ve yeniliðe sahip olan okullarda eðitim gören öðrencilerin ise geleceðe yön verebilecek, toplumu daha ileri düzeye taþýyabilecek bireyler olarak kabul edildiðini vurguladý. Pprojenin hem kiþisel hem de mesleki geliþime ciddi katký saðlayacaðýný ifade etti. -Soner Aydýn Yolcu ya Fethiye den destek HASTANESÝNDE TATBÝKAT Ortaca Devlet Hastanesinde yangýn tatbikatý ile birlikte hasta kurtarma operasyonu yapýldý. Ortaca Devlet Hastanesinde yangýn tatbikatý ile birlikte hasta kurtarma operasyonu yapýldý. Tatbikatta hastane afet baþkaný ve hastane Baþhekimi Uz. Dr Yavuz Okulu, Büyükþehir Belediyesi Heyelan Çalýþmalarý Sürüyor söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardým ekipleri görev aldý. Senaryo gereði çýkarýlan yangýný servis katýnda ilk gören personelin uyarmasý ve anons yapýldýktan sonra görevleri baþýna gelen ekipler zarar gören temsili hastayý acil servise getirerek müdahalesini saðladýlar. Ortaca Devlet Hastanesi sivil savunma birimi sorumlusu ve personel þefi Bekir Türköz görevli personele, yangýn tatbikatlarý ve hasta kurtarma operasyonuyla ile ilgili bilgiler verdi. Bekir Türköz, kurumdaki tüm personele belirli aralýklarla eðitim amaçlý tatbikatlarýn yaptýrýldýðýný söyledi. Türköz, amacýmýz personelin her zaman hazýr olmasý, bilgili olmasý, bilgilerinin güncellenmesi. Çýkabilecek her türlü olumsuzluða karþý personelimiz ilk müdahaleyi yaparken daha bilinçli davranýyor. Bu sayede hastane personeli olarak meydana gelebilecek olaylarda hastalarýmýzý daha güvenli tahliye edebilecek þekilde hazýrlýklý oluyoruz dedi. -Ömer Kundakçý Cumhuriyet Halk Partisi Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu çalýþmalar kapsamýnda CHP Fethiye Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarýnýn düzenlediði toplantýya katýldý. Cumhuriyet Halk Partisi Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu çalýþmalar kapsamýnda CHP Fethiye Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarýnýn düzenlediði toplantýya katýldý. Yolcu: yolun açýk olsun mesajý beklerken, sarý zarfý aldým. 29 yýldýr çalýþtýðým eðitim hayatým boyunca öðrencilerimin baþarýsý dýþýnda hiç ödülüm yoktu, bu zarfý da ödül olarak Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan ve zarar gören yollarda bakým ve onarým çalýþmalarýný sürdürüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým Bakým Þube Müdürlüðü, Muðla ili genelinde hafta boyunca etkili olan þiddetli yaðýþlardan dolayý meydan gelen göçük ve toprak kaymalarýndan zarar gören yollarýn bakým ve onarýmý için çalýþmalara devam ediyor. Ekipler Ula-Arýcýlar, Seydikemer-Arsa- Çatak, Dalaman-Elcik mevkilerinde heyelan nedeniyle zarar gören ve kapanan yollarý ulaþýma açmak için özverili bir çalýþma yürütüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkaný Hida Kýlýç çalýþmalar ile ilgili yaptýðý açýklamada, Muðla ilinde mevsim þartlarýndan dolayý bu tür heyelan ve göçük olaylarýnýn sýklýkla yaþandýðýný belirtti. Kýlýç; Ekiplerimiz meydana gelen bu tür olaylarda vatandaþlarýmýzýn zarar görmemesi için mesai saati gözetmeden 7/24 hizmet anlayýþý ile çalýþmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn güvenli bir þekilde seyahat etmeleri için çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. dedi. -Soner Aydýn aldým ve ayrýldým dedi. Fethiye kadýn kollarý baþkaný Neþe Çaðlar ise, bu tür uygulamalara karþý daima dik duracaklarýný ve destek vereceklerini ifade etti. Herkesin sesi olmaya söz veriyorum Toplantýda yapacaðý çalýþmalarý anlatan ve örgütün taleplerini dinleyen Ömür Yolcu, AKP yi yýkmanýn yolu kendini solda hisseden Atatürk ilkelerine baðlý, Cumhuriyetin temel deðerlerine sahip, demokrasi ve insan haklarý konusunda düþüncesi olan herkesle iþ birliði yapmalýyýz ifadelerini kullandý. Hakkýnda açýlan soruþturmaya da deðinen Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, dilekçesini ve istifasýna vermesine raðmen soruþturmanýn açýldýðýný söyledi. Ömür Yolcu Ben, kurumumdan eðitim emekçisi olarak bizleri temsil edersin, yolun açýk olsun demelerini beklerken sarý bir zarfla karþýlaþtým. 29 yýldýr çalýþtýðým eðitim hayatým boyunca öðrencilerimin baþarýsý dýþýnda hiç ödülüm yoktu, bu zarfý da ödül olarak aldým ve ayrýldým. Bu bana çalýþmalarýmda daha da güç verdi. Ben iþçisinden iþsizine, emeklisinden gencine kadar herkesin sesi olmaya söz veriyorum. Açlýk sýnýrýnýn altýnda, yoksulluk sýnýrýnýn üstünde diyerek asgari ücret maaþý belirlerim diyemem. Biz ücretli çalýþanýn Türkiye nin sosyal þartlarýndan nasýl yararlanabildiðinin hesabýný yapmak zorundayýz. Ýleri derecede iþsizlik ve gelir daðýlýmý problemimiz var, bunun üzerinde kafa yorup çözümler bulmamýz gerekiyor. Bunu da parlemento çatýsý altýnda yapacaðýmýzý düþünüyorum Fethiye Kadýn Kollarý Baþkaný Neþe Çaðlar, CHP Fethiye Kadýn Kollarý olarak amacýmýz CHP yi iktidar yapmak ve bunun için var gücümüzle çalýþýyoruz. Aday adayýmýza çýktýklarý bu zorlu yolda baþarýlar diliyoruz. Açýlan soruþturma ne adayýmýzý ne de partililerimizi yýldýramaz. Bu tür uygulamalara karþý daima dik duracaðýz ve destek vereceðiz dedi.-soner Aydýn

4 4 TÜGÝAD Türkiye'nin yatýrým haritasýný çýkarttý 2014 yýlýnda en çok yatýrým çeken iller ve sektörler belli oldu MUÐLA 2 SEKTÖRDE Eðitim-Sen den Ýþ Býrakma ve Boykot ÝLK 5 E GÝRDÝ Muðla ve Ege için düþündürücü sonuçlar Muðla Hizmet ve Madencilikte ilk 5 içinde yer aldý. Madencilikte Muðla dýþýnda 3 Ege ili daha (Afyon, Denizli, Burdur) ilk beþte yer aldý. Ege nin tüm daðlarýnýn maden ocaklarý açýlarak delik deþik edilmesi, orman ve sit alanlarýnýn talaný bir kez daha rakamlara dökülmüþ oldu. Hizmet sektöründe de ilk 5 de yer alan Muðla da Turizm sektörünün 6 ay ve düþük ücretle personel çalýþtýrmasýnýn Türkiye ekonomisi içindeki hacmi ortaya çýkmýþ oldu. Sonuçlarý herkesin iyi okumasý gerekiyor Türkiye'nin yatýrým haritasýný açýklayan Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneði (TÜGÝAD) Baþkaný Ali Yücelen, teþvik sisteminin az geliþmiþ iller için yeterli olmadýðýný vurguladý. Yeni bir destek ve büyüme modeli lazým dedi. Türkiye'nin rekabet haritasýný hazýrlayan TÜGÝAD bu kez de 2014 yýlý yatýrýmlarýný analiz etti. Ýl ve sektör bazýnda yatýrýmlarý sýnýflandýran TÜGÝAD uzmanlarý 2014 yýlýnda Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen yatýrým teþvik belgeleri üzerinden analizler yaparak ilginç sonuçlara ulaþtý. Türkiye'nin yatýrým haritasý sonuçlarýný açýklayan TÜGÝAD Baþkaný Ali Yücelen; "Aslýnda devletimizin elinde çok deðerli bilgiler var. Yeter ki bunlarý iþlemeyi bilelim. Saðlýklý bir sanayi envanterimiz yok. Ölçümleyemediðimiz sürece yönetemeyiz. Sonuçlarý herkesin iyi okumasý gerekiyor." dedi. 5 ANA SEKTÖR Analizlerin amacýnýn coðrafi bazda 2014 yýlýnda yatýrýmlarýn nasýl daðýldýðý tespit etmek, yatýrým yeri tercihinde yatýrýmcýlarýn hangi illeri cazip bulduklarýný belirlemek olduðunu dile getiren Yücelen; analizlerde enerji, hizmetler, imalat, madencilik, tarým olmak üzere ekonomik faaliyetlerin 5 ana sektör altýnda tanýmlandýðýný belirtti. Ýstanbul özellikle hizmet sektöründe aðýrlýklý yatýrým çekerken; hem yatýrým miktarý hem de yatýrým adedi bakýmýndan en gözde il oldu. Türkiye'nin en çok yatýrým çeken ili Ýstanbul Yatýrým teþvik belge sayýsý olarak ele alýndýðýnda Ýstanbul, 2014 yýlýnda yatýrým yeri tercihinde yüzde 12,8 ile en çok yatýrým yapýlan ile olurken yüzde 5,4 ile Bursa yatýrýmcýlarýn ikinci tercihi oldu. Bursa'yý yüzde 4,6 ile Ýzmir ve 4,1 ile Ankara izlerken, Konya 3,9 ile 5. sýrada yer aldý. Belgelerin yüzde 2,9'unu alan Diyarbakýr da ilk 10'a girmeyi baþardý. TÜGÝAD tarafýndan yapýlan araþtýrmanýn bir diðer kriteri de yatýrým miktarý oldu. Yatýrýmlarýn deðeri olarak yapýlan sýralama çok daha farklý. Ýlk sýrayý koruyan Ýstanbul belge sayýsý bakýmýndan yüzde 12,8 pay alýrken yatýrým miktarý bakýmýndan payýný yüzde 14'e yükseltiyor. Yatýrýmlarýn sektörel daðýlýmý Enerji Araþtýrmanýn sektörel boyutuna göre özellikle enerji yatýrýmlarýnda 2014 yýlýnda yatýrým miktarý olarak en büyük yatýrýmlarý kendine çekmeyi baþaran il %25 ile Manisa oldu. Manisa'yý %10 ile Erzincan. %9 ile Siirt, %5,85 Ýzmir, %5,64 Kahramanmaraþ takip etti. Hizmetler de Muðla 5.Sýrada Hizmetler sektöründe en fazla yatýrýmýn (hem adet hem de yatýrým miktarý olarak) Ýstanbul a yapýldýðý dikkat çekiyor. Yatýrým miktarý olarak ele alýndýðýnda Ýstanbul un %27 lik payý dikkat çekicidir. Zira Ýstanbul baþka hiçbir sektörde bu miktarda yatýrýmý kendine çekememiþtir. Bu yönüyle Ýstanbul un üretimden ziyade hizmetler sektörüne kaydýðý anlaþýlmaktadýr. Hizmetler sektöründe ön plana çýkan diðer dört il %7,4 Antalya, %5,1 Ýzmir, %4,4 Ankara ve %4,0 Muðla oldu. Ýmalat Ýmalatta yatýrýmcýlarýn %12.5 i Ýstanbul u tercih ederken yatýrým miktarý olarak bakýldýðýnda Ýstanbul 3. sýraya gerilemektedir. Bunun anlamý: Ýstanbul kendisine büyük imalat yatýrýmlarýný çekmekte zorlanýyor. Dikkat çeken 2 il: Gaziantep ve Konya dýr. Diðer þehirleri geride býrakan Gaziantep ve Konya Türkiye nin üretim üssü haline gelme noktasýnda birbirleri ile yarýþmaktadýrlar. Yatýrým miktarý olarak ele alýndýðýnda 2014 yýlýnda Tekirdað ve Sakarya nýn az sayýda ancak büyük yatýrýmlarý kendine çektiði, Gaziantep in ise hem fazla sayýda hem de hacim olarak büyük yatýrýmlara ev sahipliði yaptýðý anlaþýlmaktadýr. Madencilik te 5 ilin 4 ü Egeli Madencilik yatýrýmlarýnda yatýrýmcýnýn 2014 tercihinde ilk üç il Afyon, Denizli ve %6,0 ile Sivas olurken onlarý %6,0 la Burdur, %5,4 ile Muðla takip etti. Tarým Tarým yatýrýmlarýnda yatýrýmcýlarýn %10 una yakýný Diyarbakýr ý yatýrým yeri olarak tercih etmiþ ve bu þekilde Diyarbakýr birinci il konumuna gelmiþtir. Diyarbakýr ý %7,4 ile Afyon, %7,4 ile Antalya, %5,3 ile Konya, %5,3 ile Þanlýurfa takip etmektedir. Eðitim-Sen, Laik, Bilimsel, Anadilinde Eðitim ve Demokratik Yaþam Ýçin Ýþ Býrakma ve Boykot eylemi yaptý. Eðitim-Sen, Laik, Bilimsel, Anadilinde Eðitim ve Demokratik Yaþam Ý- çin Ýþ Býrakma ve Boykot eylemi yaptý. Ortaca Cumhuriyet meydanýnda yapýlan eyleme CHP, HDP parti temsilcileri, bazý STK lar ve vatandaþlar da destek verdi. Eðitim-Sen adýna basýn açýklamasýný yapan Ortaca ilçe temsilcisi Nuri Demir, Eðitim sistemi ve okullarýn tamamen siyasi iktidarýn denetimine girmesine ve egemen ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceklerini göstermek için ülke çapýnda Laik Bilimsel Anadilinde Eðitim ve Demokratik Yaþam Ýçin iþ býrakma ve boykot eylemi düzenlediklerini söyledi. Eðitim-Sen Ortaca ilçe temsilcisi Nuri Demir basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý nýn (MESS) dayatmalarýna ve sarý sendikacýlýða karþý, insanca ve onurlu bir yaþam ve gelecek için mücadele eden Birleþik Metal-Ýþ öncülüðündeki metal iþçileri, 29 Ocak 2015 tarihinde 10 kentte ve 22 fabrikada coþkuyla greve baþlamýþken emekçilere olan düþmanlýðý sistematik hale getiren AKP Hükümeti, grevi yasaklama kararý almýþtýr. Eðitim Sen olarak metal iþçilerine yönelmiþ bu keyfiliðin, anti demokratik uygulamanýn bütün emekçileri ilgilendirdiðinin bilincindeyiz. Bu karar, AKP nin demokrasi anlayýþýnýn da sýnýrlarýnýn göstermesi bakýmýndan önemlidir. Anayasal bir hakkýn kullanýlmasýnýn böylesine pervasýzca engellenmesine karþý Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý nýn ve metal iþçilerinin yanýnda olacaðýmýzý duyuruyoruz. AKP hükümetini hemen her alanda kendisini gösteren yasakçý ve baskýcý anlayýþýndan vazgeçmeye, iþçilerin-emekçilerin en temel haklarýna yönelik saldýrýlarýna derhal son vermeye davet ediyoruz. Bu anlamda metal iþçilerinin onurlu direniþini selamlýyoruz. Türkiye`de eðitim sistemi ve toplumsal yaþamýn siyasi iktidarýn siyasal-ideolojik hedefleri doðrultusunda tekçi, baskýcý ve dayatmacý bir þekilde düzenlenmektedir. Eðitimin bütün kademelerinde pedagoji bilimi-ne tamamen aykýrý, bilim düþmaný politika ve uygulamalar artmýþtýr. Okulöncesinden üniversitelere kadar eðitim sistemi büyük oranda dini kural ve referanslara göre biçimlendirilmektedir. Siyasi iktidar, eðitim sistemini bilimsel ve demokratik deðerleri temel almak yerine, farklý din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrýmcý politikalarý hayata geçirmektedir. AKP, çok inançlý, çok dilli, çok kültürlü Türkiye toplumunu özellikle inanç ve kimlik farklýlýklarý üzerinden kutuplaþtýrmayý ve çatýþma alanlarý yaratarak, baskýcý, otoriter iktidarýný pekiþtirmeyi hedeflemektedir. Eðitimde dayatmasý, zorunlu ve "zorunlu seçmeli" din dersleri uygulamasý, TEOG, YGS ve LYS`de öðrencilere din sorularý sorulmasý, öðrencileri imam hatiplere yönlendir-me uygulamalarý, normal ortaokullar içinde imam hatip sýnýflarýnýn açýlmasý, reþit olmayan kýz çocuklarýnýn baþýnýn kapatýlmasý, öðretmen atamalarýndaki branþ daðýlýmý, okullara mescit açýlmasýnýn zorunlu tutulmasý; karma eðitimi kaldýrma giriþimleri, artan siyasi kadrolaþma uygulamalarý ve son olarak 19. Milli Eðitim Þurasýnda alýnan kararlar gibi birçok konu baþlýðýnda, eðitimin dini kurallara göre düzenlenmesi uygulamalarý hýzla artmaktadýr. Ýktidarýn eðitimi tamamen dini kurallara göre düzenlemek hedefiyle 19. Milli Eðitim Þurasý`nda aldýðý kararlar, eðitim sisteminin ve ülkenin nereye götürülmek istendiðini açýkça göstermektedir. AKP`nin tüm topluma yönelik zorla "tek din, tek dil, tek mezhep" dayatmasý, toplumun farklý kesimlerine yönelik ayrýmcý, dýþlayýcý ve farklý inanç ve kimlikleri aþaðýlamaya dayanan uygulamalarýn artmasýna neden olmuþtur. Türkiye`de eðitim kurumlarý, AKP` nin mezhepçi, ayrýmcý ve otoriter uygulamalarý ile gerçek iþlevlerinden hýzla uzaklaþtýrýlýrken, iç güvenlik paketi gibi faþizan özellikler gösteren düzenlemelerle laik, bilimsel eðitime ve demokratik yaþam anlayýþýna karþý siyasal iktidar resmen savaþ ilan etmiþtir. Laik olmayan bir eðitim sisteminin demokratik ve bilimsel olmasý, demokrasi, eþitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarýný hiçbir baský altýnda kalmadan gerçek anlamda özgürce yaþamasý mümkün deðildir. Gerçek anlamda eþit, özgür ve laik bir eðitim ancak demokrasinin, eþitliðin, hak ve özgürlükler alanýnýn geniþlemesi ve bütün yurttaþlarýn eþit haklar temelinde bir arada yaþamasý ile mümkündür. Hiçbir toplum birbirinin ayný düþünen, ayný inancý paylaþan, ayný deðerleri benimsemiþ insanlardan oluþmadýðýna göre, tüm düþünce, inanç ve deðerler karþýsýnda tarafsýz olmasý gereken bir devletin, sadece belli bir inanç sisteminin kural ve ibadetini okullarda öðretmesi kabul edilemez. Devlet, kiþisel bir alan olan inanç alanýndan elini çekmeli, siyasi iktidar inanç alanýný kendi çýkarlarý için istismar etmekten derhal vazgeçmelidir. Katýlýmlarýndan ve desteklerinden dolayý tüm emek dostlarýna teþekkür ediyor; Çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakmak için önümüzdeki günlerde de sizlerle birlikte yürüyüþümüzü sürdürmek istiyoruz EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com

5 5 TARIM ÝÞÇÝLERÝ SÝYAH GÝYDÝ Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan cinayeti ve kadýna yönelik þiddeti protesto etmek için bir çiftlikte çalýþan tarým iþçileri mesailerine siyah elbise giyerek baþladýlar. Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan cinayeti ve kadýna yönelik þiddeti protesto etmek için bir farkýndalýk yaratabilmek ve insanlara erkekler gibi endiþe ve þüphe duymadan yürümesi gerektiðini belirten çok üzüldüm. Böyle insanlarýn býrakýn bir olay gelebilirmiþ. Özgecan adýna çiftlikte çalýþan tarým iþçileri mesailerine siyah elbise giyerek baþladýlar. eden Özcan, "Türkiye Cumhuriyeti Özcan'ýn eþi Selin Özcan, "Çünkü biz müebbet hapsi, idam edilmesi gerek- bir mesaj vermek istediklerini ifade Ortaca Eskiköy mahallesindeki olarak biz dünyanýn en büyük ailesiyiz. Dolayýsýyla örf ve adetlerimize rin yaþadýðý o özgüveni biz de hissetbi insanlar da var demek ki. Bence kadýnýz ve bir suçumuz yok. Erkekletiðini düþünüyorum. Türkiye'de bu gi- çiftlik sahibi Dr.Mesut Özcan, yaptýðý açýklamada, yaþananlara tepki göstermek amacýyla çiftlikte çalýþan iþçi- iyi bakabilmeliyiz" diye konuþtu. Tarlada nar budamasý yapan lar var olduðu sürece daha bir sürü sahip çýkýp kendi çocuklarýmýza çok mek istiyoruz" dedi. bunlarýn yok edilmesi gerekiyor. Bunlerle siyah elbise giyerek çalýþtýklarýný Özcan, kadýnlarýn insanlara iþçilerden 20 yaþýndaki Sema Özcan 20 yaþýndaki kýzýn baþýna neler gelecek kim bilir?" söyledi. Allah'ýn emaneti olduðunu, emanete ise þunlarý kaydetti: "Ben de 20 yaþýndayým. Demek ki ben de baþka bir Ýþçiler tarlada gün boyunca siyah Özgecan'ýn öldürülmesine duyduklarý üzüntüyü ifade edebilmek, bir Kadýnlarýn karanlýk bir sokakta, yere okumaya gitsem baþýma böyle elbiselerle çalýþtý.-ömer Kundakçý çok iyi bakmasý gerektiðini vurguladý. Türkan Daðdelen den Nihat Doðan Hakkýnda Suç Duyurusu Türkan Daðdelen Nihat Doðan hakkýnda Suça Azmettirmek ten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na suç duyurusunda bulundu. Hayvan haklarý savunucusu Türkan Daðdelen, Özgecan Aslan ýn vahþice katledilmesinden sonra attýðý twettle büyük tepki toplayan þarkýcý Nihat Doðan hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Nihat Doðan attýðý twitle topluma kötü örnek olmuþ ve huzurunu bozmuþtur. Nihat Doðan ýn twiti þiddet içermektedir ve suça meyilli kiþileri tetiklemekten baþka bir þey deðildir. diyen Daðdelen, Nihat Doðan hakkýnda soruþturma açýlmasýný, soruþturma boyunca televizyon ve raydo kanallarýndan men edilmesini talep etti. HAYTAP Muðla temsilcisi Türkan Daðdelen in Cumhuriyet Savcýlýðýna verdiði dilekçede þöyle denmekte: ORTACA CUMHURIYET BAS SAVCILIGINA, ISTANBUL AVRUPA YAKASI CUMHURÝYET BAÞ SAVCILIÐÝNA, gönderilmek üzere SUÇ TARÝHÝ VE YERÝ : Sosyal paylaþým sitesi twitter MÜÞTEKÝ : Türkan DAÐDELEN TC NO: , HAYDOST (Hayvan Dostlar Dernegi) Yön.Kur.Baþ. HAYTAP (Hayvan Haklari Federasyonu) Muðla tem.. ADRES : Beþköprü Mah. 116.Sok. No: 01 Ortaca/Muðla ÞÜPHELÝ : Þarkýcý Nihat DOÐAN ADRES : Ýstanbul SUÇ :Sosyal paylaþým sitesi TWÝTTER üzerinden Siz de mi ni ete ði gi yip so yu nup la ik sis te min ah lak sýz laþ týr dý ðý sa pýk larta ra fýn dan ta ci ze uð ra yýn ca da bas bas ba ðýr ma ya cak sý n diyerek toplumda infial yaratmak, huzur bozmak, suça ve þiddete meyilli kiþileri tetiklemek, azmettirmek. AÇIKLAMA : Günümüzde þiddet ve cinsel istismar nerede ise ilk okullara kadar inmiþtir. Çok üzücüdür ama, ördeklere, damacanalara, kedilere, köpeklere, eþeklere tecavüz edilen bir ülkede yaþýyoruz. Toplum olarak artýk tecavüz ve cinayet haberi almadan bir günümüz geçmez oldu. Birkaç gün önce Mersin de, Özgecan ASLAN isimli bir genç kýzýn, müþteri olarak,bindiði dolmuþ þoförü tarafýndan tecavüz edilip vahþice öldürülmesi ürkütücü olduðu gibi, bir o kadarda düþündürücüdür. Þarkýcý Nihat DOÐAN in,insanýn akýl saðlýðýný zorlayan twitti kabul edilemez. Mesleði ne olursa olsun, medyatik ve sürekli göz önünde bulunan, topluma mal olmuþ olan kiþilerin yaptýklarý, söyledikleri, davranýþlarý, insanlara iyi, yapýcý, eðitici örnekler teþkil etmelidir. Ne yazýk ki þarkýcý Nihat DOÐAN attýðý twitle topluma kötü örnek olmuþ ve huzurunu bozmuþtur. Nihat DOAÐAN in twiti þiddet içermektedir ve suça meyilli kiþileri tetiklemekten baþka bir þey deðildir. Özgecan ASLAN a yapýlan, Nihat DOAÐAN in annesine, ablasýna, eþine veya bir akrabasýna yapýlsaydý, yine ayný twitti paylaþýrmýydý acaba? Sayýn hakimlerimize,savcýlarýmýza ve devlet büyüklerimize soruyorum; Yazýn ülkemize gelen, sahillerimizi dolduran, binlerce yabancý misafirlere kýsa, dar, dekolte giyiniyorlar diye topluca tecavüz mü edelim? SONUÇ VE ÝSTEM : Yüksek makamýnýzdan, yukarýda saydýðým tüm bu nedenlerden dolayý, þarkýcý Nihat DOÐAN hakkýnda soruþturma açýlmasýný, soruþturma boyunca televizyon ve raydo kanallarýndan men edilmesini talep ederim. Gereðinin yapýlmasýný saygýlarýmla emir ve müsadelerinize sunarým. Türkan DAÐDELEN18-þubat-2015 HAMDÝ TOPÇUOÐLU ÖZGECANLAR ÝÇÝN BÝR ÝSYAN YAZISI Aysel di onun adý. Bataklý Dam ýn Kýzý ydý. Bir Muhsin Ertuðrul filminin baþrolündeydi. Çalýþtýðý evin beyinden hamile kalmýþtý. Gençliði, sanki tek baþýna peydahlamýþ gibi çocuðu için sýkýntýlara katlanmakla geçmiþti. O, Asiye ydi. Vasýf Öngören in kalemine dolanmýþtý önce. Sonra Atýf Yýlmaz filmiyle çýkmýþtý karþýmýza. Erkek egemen toplumun sömürü araçlarýndandý. Çarpýklýðýn, adaletsizliðin, cinsel-sýnýfsal sömürünün aynadaki yansýmasýydý. Sultan Gelin di o. Cahit Atay anlatmýþtý onu bize. En yüksek parayý veren zengin bir köylünün oðlu Osman la evlendirilmiþti. Ama Osman kalp hastasýydý. Osman, ölünce bu kez de Osman ýn 4-5 yaþlarýndaki kardeþi Veli yle evlendirilmiþti. Veli büyüyüp delikanlý olunca: Sana eþim diyemem. Sen bana ablalýk, analýk ettin. demiþti. Kayýnpederi, karýsýnýn karnýndaki bebeði, Sultan a yeni eþ adayý olarak sunarken Sultan hangi yazgýyý yaþadýðýnýn bilincinde bile deðildi. Keþanlý Ali nin Zilhasý, Deniz Küstü nün Zühre Paþalý sý, Ateþten Gömlek in Aliye siydi onlar. Berdeldiler. Kiminin adý gazetelere E.E.,kiminin M.Ç. olarak düþmüþtü. Merdiven boþluðuna kendilerini asmadan ya da bir fincan zehir içmeden önce, karþýlarýna yüreklerinin saðdýðý acýnýn hikmetini soran Allah kulu çýkmamýþtý. Hayallerini 78 yaþýnda bir (yazar!) alýp giderken on dördünde B.Ç. olmuþlardý. Bir baþka gün Pippa Bacca olmuþ, gelinlikle yollara düþüp bizlere barýþ mesajý vermek istemiþlerdi. Onlar bu güzel dünyayý fotoðraflarken Ýstanbul surlarýnda baþý taþla ezilen Sarai Siera ydýlar. Çünkü onlar: "Müslüman ülke,tecavüz... fýrsatçýlýðýna soyunmayýn, Amerika'da her iki dakikada bir kadýn tecavüze uðruyor. Þimdi çenenizi kapatýn" diyenlerin gazeteci olduðu, Çünkü onlar Siz de mini eteði giyip soyunup laik sistemin ahlaksýzlaþtýrdýðý sapýklar tarafýndan tacize uðrayýnca da bas bas baðýrmayacaksýn diyenlerin þarkýcý geçindiði, Çünkü onlar 'Hamileler sokaða çýkmasýn' Çalýþan kadýn ben kocama muhtaç deðilim deyip yuvasýný daðýtýyor kadýnýn ekonomik hürriyeti gibi aldatmaca 6 yaþýndaki çocukla nikahlanabilir" "Annen de olsa, diz kapaðýnýn üstü tahrik eder." diyen sözüm ona din adamlarýnýn baþ tacý edildiði, Çünkü onlar "Kadýnsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak" diyen bir baþbakan yardýmcýsýnýn, Çünkü onlar Kadýn ile erkeði eþit konuma getiremezsiniz, o fýtrata terstir." diyen bir cumhurbaþkanýnýn yönettiði bir ülkenin kurbanlarýdýr. Bu topraklar, iþgal altýnda kocalarýný, babalarýný, oðullarýný kýlýçtan geçirip kendilerine sahip olmak isteyen iþgalcilere karþý dünyanýn ilk kadýn direniþini gerçekleþtiren kadýnlarýn yurdudur. Bunca hemcinsinin yüzü suyu hürmetine ayaða kal artýk ey Anadolu kadýný! Sana giydirilen hizmetçi ruhundan kurtul artýk! Adamlýk taslamayýn, adam olun yeter Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan cinayetini ve kadýna yönelik þiddeti protesto etmek için Dalaman'da protesto yürüyüþü düzenlendi. Dalaman Belediyesi hizmet binasý önünden baþlayan protesto yürüyüþü, sloganlar eþliðinde Cumhuriyet meydanýna kadar devam etti. Toplanan grup adýna CHP Dalaman Kadýn kollarý baþkaný Gülay Sönmez basýn açýklamasý yaptý. Gülay Sönmez açýklamasýnda, cinayeti ve kadýna yönelik þiddeti kýnadý, Azýcýk adam olun yeter diye tepki gösterdi. Sönmez; Sevdiðiniz kadýn için dünyayý yýkmanýza gerek yok; Onun dünyasýný baþýna yýkmayýn yeter. Sevdiðiniz kadýna umut vermenize gerek yok; Sizinle kurduðu hayallerini boþa çýkarmayýn yeter. Sevdiðiniz kadýna kendinizi ýspatlamanýza gerek yok; Size olan sonsuz güvenini ihmal etmeyin yeter. Sevdiðiniz kadýný göklere çýkarmanýza gerek yok; Ona sýmsýký sarýlýp sadakat gösterin yeter. Sevdiðiniz kadýný övmenize gerek yok; Yalanlarýnýzla onu kandýrmayýn yeter. Sevdiðiniz kadýna servet vaad etmenize gerek yok; Ona ihanet edip hayatýný cehenneme çevirmeyin yeter. Sevdiðiniz kadýna adamlýk taslamanýza gerek yok; Azýcýk siz adam olun yeter. Yeter ki adam olun yeter. Ýnsanlýða saygýnýz olsun bu bize yeter'' dedi.

6 6 Bodrumlu Minik Basketbolcular Muðla yý temsil edecek Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takýmý, geçtiðimiz günlerde düzenlenen organizasyonda Muðla Ýl Þampiyonu oldu. Küçük basketbolcular, Mart ta Antalya veya Kütahya da yapýlacak olan Bölgelerarasý Basketbol Þampiyonasý nda Muðla yý temsil edecek. Windsurf Yarýyýl Kupasý sona erdi Ortaca Belediye 3 puaný, 3 golle aldý ORTACA BLD.SPOR DALYANSPOR Muðla Süper Amatör liginin lideri Ortaca Belediyespor ile Ortaca Belediyespor U14 takýmlarý galibiyet serilerini sürdürüyor. Muðla Süper Amatör liginin lideri Ortaca Belediyespor, Ahmet Ateþ stadýnda Dalyanspor ile oynadýðý maçtan 3-0 galip ayrýldý. Ortaca Belediyespor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiði Dalyanspor u Aykut Taþkýn, Semihcan ve Ekrem'in (kk) attýðý gollerle 3-0 yendi. Ortaca Belediyespor 3-0 Türkiye Yelken Federasyonu tarafýndan Bodrum Belediyesinin katkýlarýyla düzenlenen Windsurf Türkiye Yarýyýl Kupasý, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Bodrum un Gümbet Mahallesi'nde gerçekleþen Windsurf Türkiye Yarýyýl Kupasý, renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Gümbet Koyu açýklarýnda Adaboðazý ile Bodrum arasýnda kurulan parkurda gerçekleþen yarýþlar genellikle sert havada gerçekleþti. Fýrtýna nedeniyle Cuma günkü yarýþlarýn iptal edildiði organizasyon, Cumartesi akþamüzeri düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Yarýþmaya, 3 kategoride 63 sporcu katýldý. Gümbet Baba Otel'de düzenlenen ödül törenine Türkiye Yelken Federasyonu Baþkaný Serhat Belli, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri; Güneri Günaydýn ile Niyazi Atare, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Gülizar Akbay, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Koordinatörü Mehmet Kocair baþta olmak üzere sporcular ve kulüp yöneticileri katýldý. Dalyanspor 3 1 Ortaca Bld.spor U14: Marmarisspor U14: Bodrum Boat Show'da Bu yýl 8. si gerçekleþen CNR Avrasya Boat Show Uluslararasý Deniz Araçlarý Ekipmanlarý ve Aksesuarlarý Fuarý, Þubat 2015 tarihleri arasýnda CNR EXPO Ýstanbul'da ziyaretçilere kapýlarýný açtý. Yüzlerce firmanýn stant açtýðý fuarda, Bodrum Ticaret Odasý tarafýndan hazýrlanan ve yaklaþýk 5 yüz metrekare alana sahip Bodrum standý, ziyaretçi akýnýna uðradý. Bir motor yat, bir yelkenli ve Bodrum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan gulet maketinin sergilendiði Bodrum standýnda 14 Þubat akþamüzeri bir kokteyl düzenlendi. CNR Avrasya Boat Show'da milyon dolarlýk mega yatlar, tekne ve yelkenlilerin yaný sýra tekne aksesuarlarý ve yapým malzemeleri, marina donanýmlarý, su sporlarý donanýmlarý, deniz giyim ve aksesuarlarý gibi ürünler de sergileniyor. Dünyada karada yapýlan ikinci en büyük Boat Show olan CNR Avrasya Boat Show'da küçük, orta ve mega sýnýfýnda 400 yat, tekne ve yelkenli sergileniyor ve tüm ürünlerin deðeri yaklaþýk 250 milyon Euro yu buluyor. Bine yakýn markanýn katýldýðý fuarýn sektörde 1 milyar Dolar düzeyinde iþ hacmi yaratmasý bekleniyor. 85 bin metrekare alanda düzenlenen CNR Avrasya Boat Show a AB ülkeleri, BDT Ülkeleri (Rusya, Azerbaycan, Beyaz Rusya vb.), BAE (Birleþik Arap Emirlikleri), Ýngiltere gibi ülkelerden önemli alýcýlar geliyor. Fuara özellikle de Orta Doðu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoðun ziyaretçi bekleniyor. Fuarda sergilenen yeni modellerin Türkiye ve dünya lansmanlarýnýn da yapýlacaðý fuar, 22 Þubat'a kadar saat ile arasýnda, 22 Þubat'ta ise saat ile saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Ortaca Belediyespor U14 takýmý ise, Ahmet Ateþ stadýnda Marmarisspor'u konuk etti. Karþýlaþmanýn tamamýnda rakibine karþý üstün oynayan Ortaca belediyespor U14 takýmý maçtan 3-1'lik skorla galip ayrýldý. Marmarisspor un acý günü Marmarisspor antrenörü Görkem Murat Dinç in Sakarya da yaþayan amcasý Osman Dinç vefat etti. Marmarisspor antrenörü Görkem Murat Ortaca Belediyespor U14 Dinç amcasýnýn vefat haberini, Ortaca Belediyespor-Marmarisspor karþýlaþmasýndan 5 dakika önce aldý. Oyuncularýný sahada yalnýz býrakmayan Dinç, karþýlaþmanýn hemen ardýndan amcasýnýn cenaze töreni için Sakarya ya gitti. Ortaca Belediyespor antrenörü Levent Þenol, deðerli hocamýzýn acýsýný paylaþýyoruz. Osman Dinç e allahtan rahmet, yakýnlarýna ve spor camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz dedi. -Ömer Kundakçý

7 7 BHH'den bir grup: 'Haziran-HDP ittifaký'nýn inþasý için mücadeleyi önemsiyoruz Sevgililer Günü en çok çiçekçileri sevindirdi. Bu yýlki Sevgililer Günü'nde de ilgi odaðý yine çiçekçiler oldu. Sevdiðine hediye almak isteyenler çiçekçilere akýn etti. Yoðun talebe cevap vermekte zorlanan çiçekçiler, normal günlere oranla satýþlarýný 4-5 kat arttýrdý. Vatandaþlar daha çok gülü tercih ederken, papatya, nergis ve orkide en fazla satýlan çiçekler arasýnda yer aldý. Birleþik Haziran Hareketi'nden bir grup, AKP ye karþý direniþ koalisyonu kurulmasýnýn önemine dikkat çekti Birleþik Haziran Hareketi (BHH) Yürütme Kurulu tarafýndan baþlatýlan "seçim" gündemli tartýþmaya iliþkin ilk katký ve öneri metni yayýmlandý. Ýlk katký metni BHH içinde yer alan Can Atalay, Kamil Kartal, Barýþ Atay, Deniz Yýldýrým ve Evren Haspolat'ýn imzasýný taþýyor. Birleþik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu'nun "Seçim, Haziran ve Ýlkeler" açýklamasý ile baþlayan, 28 Þubat 2015 tarihine kadar sürdürülecek tartýþmalara iliþkin yayýmlanan metinde þu ifadelere yer verildi: SEÇÝMLER HALA ÖNEMLÝ BÝR MECRA' Haziran 2015 seçimleri, Türkiye'nin ve Ortadoðu'nun tarihsel bir dönemeçten geçtiði koþullarda gerçekleþiyor. Haziran seçimleri sonucunda teþekkül edecek yeni TBMM'nin bileþimi ve kurulacak yeni hükümet, Türkiye'nin yakýn ve orta vadede geleceðinin þekillendirilmesinde gerekli olan siyasal ve yasal düzenlemelerin kaynaðý olacak. Bu anlamýyla Türkiye'ye dair iddia sahibi olduðunu bütün siyasal toplumsal güçler açýsýndan seçimler hala önemli bir siyasal mecra olarak önümüzde durmaktadýr. AKP NÝN HEDEFÝ Haziran seçimleri AKP açýsýndan ise, daha özel bir önem kazanmýþtýr. Haziran seçimleri AKP Sosyal Yardýmlar Devam Ediyor... Muðla Büyükþehir Belediyesi yaptýðý sosyal yardýmlar ile ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn yanýnda olmaya devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý, Muðla ili genelinde yaþayan yoksul, kimsesiz, evsiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaþlar için sosyal yardým çalýþmalarýna devam ediyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda sosyal yardým deðerlendirme kurulunun ARALIK 2014 ve OCAK 2015 tarihleri arasýnda tespit ettiði 31 ihtiyaç sahibi aileye ulaþýldý. Bunun yanýnda maddi sorunlarla karþýlaþan öðrencilere kýrtasiye yardýmlarý, doðal afetler sonucunda maðdur olan vatandaþlarýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesine yönelik çalýþmalarda yapýlýyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç yapýlan yardýmlar ile ilgili yaptýðý açýklamada, sosyal belediyecilik anlayýþý kapsamýnda ihtiyaç sahibi vatandaþlar için hassasiyetle projeler üretildiðini ve bu projeleri çaðdaþ yöntemlerle hayata geçirildiðini belirtti. Hacý Koç; Türkiye'nin en genç Büyükþehir Belediyelerinden olmamýza raðmen sosyal hizmetler alanýnda vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümü için etkin ve özverili bir çalýþma yürütmekteyiz. Sosyal yardým inceleme kurulumuz vatandaþlardan gelen yardým taleplerini deðerlendirerek en kýsa zamanda geri dönüþ yapýyor. Sosyal belediyecilik anlayýþý ile hareket ederek herzaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olup hizmet etmeye devam edeceðiz. dedi. ve Erdoðan açýsýndan bir yanýyla bir referandum özelliði taþýrken, diðer yandan ise, uzun bir süredir iþletmeye çalýþtýðý, kuvvetler ayrýlýðýna dayalý parlamenter sistem yerine, baský ve devlet terörü yasalarý ile tahkim edilmiþ fiili baþkanlýk sisteminin yasal dayanaklarýnýn da saðlanacaðý bir parlamento çoðunluðu elde etmeyi murat etmektedir. DÝRENÝÞ KOALÝSYONU Ezilenlerin, yoksullarýn, emekçiler ve dýþlananlarýn kurtuluþunun sandýk vasýtasýyla gerçekleþemeyeceði ne kadar açýksa, bugün bütün bir topluma azgýnca saldýran AKP iktidarýnýn, etkili bir sokak siyasetinin de desteðiyle sandýkta da geriletilmesinin önemi de o kadar açýktýr. Buradan hareketle, Türkiye ve Ortadoðu'nun üzerine kabus gibi çöken AKP iktidarýný sokakta ve sandýkta geriletebilecek, sosyal demokratlarýn, Kürtlerin ve Alevilerin, sol, sosyalist güç ve çevrelerin, aydýn ve sanatçýlarýn, iþçi sýnýfý örgütlerinin, demokratik kuruluþ ve sivil inisiyatif zeminlerinin geniþ bir direniþ koalisyonu için yan yana gelmesine ihtiyaç var. CHP-HAZÝRAN-HDP NÝN BÝRLÝKTELÝÐÝ ÖNEMLÝ AKP iktidarýnýn sokakta geriletilebilmesi için gerekli olan direniþ koalisyonunda Türkiye'deki önemli siyasal ve toplumsal temsiliyete sahip olan CHP-Haziran-HDP'nin yan yana durmasý önemlidir. Bu yanyanalýðýn önemini hep aklýmýzda tutarak, Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin temsil gücünü azaltmak, yüzde on seçim barajýný hükümsüzleþtirmek, demokratik toplumsal muhalefetin parlamentoda temsili güçlendirmek için de "Haziran - HDP ittifakýný" inþa etmek için mücadeleyi önemsiyoruz. Haziran, AKP'yi hem sokakta hem de sandýkta geriletecek, böylesi geniþ bir direniþ koalisyonunun inþa edilmesi ve AKP iktidarýnýn yerine özgürlükçü, eþitlikçi, kamucu ve laiklikten yana bütün güçlerin yan yana gelmesiyle oluþturulacak bir deðiþim koalisyonunun kurulmasýnýn aktif kurucusu olmak üzere inisiyatif almalýdýr. Kaynak: Bianet Büyükþehir den Evde Hasta Bakýmý ve Cenaze Hizmetleri Ýçin Yeni Araçlar Muðla Büyükþehir Belediyesi, Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde kullanýlmak üzere 3 Hasta Nakil Ambulansý, 2 Cenaze Nakil aracý alarak araç filosunu güçlendirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý, 1 Aðustos 2014 tarihinde baþlatmýþ olduðu Evde Hasta Bakým Hizmetinde kullanýlmak üzere 3 Hasta Nakil Ambulansýný ve Büyükþehir Belediyesi nin hizmetlerinden olan Cenaze Nakil Hizmetlerinde kullanýlmak üzere de 2 cenaze nakil aracýný bünyesine kattý. Araçlarýn tanýtýmýnda konuþan Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Hacý Koç, alýnan yeni araçlarýn Muðla ili genelinde kullanýlacaðýný, yeni alýnan araçlar sayesinde vatandaþlardan büyük destek gören evde hasta bakým hizmetinde hastalarýn daha kolay nakledileceðini söyledi. Hacý Koç; Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak baþlatmýþ olduðumuz Evde Hasta Bakým Hizmeti nin bir parçasý olan hasta nakil hizmetleri için 3 hasta nakil ambulansýmýz araç filomuza katýldý. Devlet Malzeme Ofisi nden temin edilen son teknoloji ile donatýlmýþ bu araçlar Menteþe, Ortaca ve Fethiye ilçelerimizde görev yapacak. Vatandaþlarýmýzdan çok talep aldýðýmýz diðer bir hizmetimiz cenaze nakilleri için de iki yeni aracýmýz devreye girdi. dedi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün, araçlarýn tanýtýmýnda yaptýðý konuþmada, vatandaþlarýn en acýlý, en sýkýntýlý zamanlarýnda yanlarýnda olmanýn ve acýlarýný en aza indirmek için gerekli hizmetleri vermenin önemli olduðunu söyledi. Baþkan Gürün; Büyükþehir Belediyemizin araç filosuna Evde Hasta Bakým Hizmeti nde kullanýlmak üzere 3 hasta nakil ambulansý, cenaze hizmetlerimizde kullanýlmak üzere de 2 cenaze nakil aracý kattýk. Bu araçlarýmýza hiç ihtiyaç duyulmamasýný temenni ediyorum ama hastalýkta, ölümde hayatýn bir gerçeði. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn en acýlý, en sýkýntýlý zamanlarýnda yanlarýnda olmak ve acýlarýný paylaþmak için gerekli hizmetleri vermek zorundayýz. Yaptýðýmýz bu hizmetleri ilçe belediyelerimizle birlikte koordine ediyoruz. Yaz mevsimine kadar hizmetlerimizi en üst seviyeye çýkararak Büyükþehir Belediyesi nin hizmet alanlarýný daha da geniþleteceðiz. dedi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde kullanýlmak üzere alýnan 3 Hasta Nakil Ambulansý acil týbbi müdahale gerektirmeyen hastalarýn evden hastaneye, ilçe hastanesinden il merkezindeki hastanelere nakil hizmetlerinde kullanýlacak. Yataða baðýmlý, ulaþýmda güçlük çeken, yaþlý, engelli hastalarýn nakli için kullanýlacak bu araçlar, ana sedye, vakum sedye, kombinasyon sedye, portatif vakum aspiratörü, oksijen sistemi, tansiyon aleti, þiþme atel kiti, canlandýrma ünitesi, defibrilatör cihazý, temel týbbi malzeme çantasý gibi teknik özelliklere sahip ve iki hasta nakline elveriþli þekilde tasarlandý. Yeni alýnan Cenaze nakil araçlarý da ayný anda 4 cenaze taþýyabilecek kapasitede ve il dýþýna da hizmet verebilecek. -Soner Aydýn

8 8 Öztaþ Anadolu Lisesi Badminton da Ýl Birincisi Dalaman Öztaþ Anadolu Lisesi Genç Kýzlar badminton takýmý Muðla Liseler arasý müsabakalarýnda Ýl birincisi oldu. Muðla Ýlinde liseler arasý badminton müsabakalarýnda dereceye giren Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý ve öðretmenleri Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Gümüþ ve Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek i makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek öðrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra, kendileri ile gurur duyduðunu, Ýzmir de yapýlacak olan Ýller arasý müsabakada da ayný baþarýyý beklediðini söyledi ve bu baþarýda baþta öðrencilerimiz olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti Þubat tarihlerinde Muðla da yapýlan liseler arasý badminton müsabakalarýnda Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý, Genç Kýzlar grubunda takým halinde Ýl birinciliði, Genç MUÐLA YA 4 YIL ARADAN SONRA ÝLK KAR! Kent merkezinde 4 yýl aradan sonra dün gece baþlayan ve aralýklarla devam eden kar yaðýþý vatandaþlarý þaþkýna çevirdi. Hava sýcaklýðýnýn uzun yýllardan sonra sýfýrýn altýnda 4 dereceye kadar düþtüðü Muðla da gece baþlayan ve aralýklarla devam eden kar yaðýþýndan sonra kar kalýnlýðý kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaþtý. Büyükþehir ve Menteþe Belediyesi ekipleri, þehir içi ulaþýmýnýn aksamamasý için çalýþma baþlattý. Sabah saatlerinde yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle çok sayýda sürücü yolda kaldý, maddi hasarlý kazalar meydana geldi. ULAÞIM ZAMAN ZAMAN AKSADI Araçlarýnda zincir ve kar lastiði bulunmayan sürücüler nedeniyle ulaþýmda zaman zaman aksamalar yaþandý. Buzlanma ve kar nedeniyle yolda kalan araçlar polis ve vatandaþlarýn yardýmýyla kurtarýldý. Belediye ekipleri, buzlanma yaþanan noktalara tuz dökerek sürücülere yardým ediyor. Kýzlar ferdi sýralamada ise Ýl ve 3. lük derecelerini kazanmýþlardý. Yine Genç Erkeklerde Ýl ikinciliðini Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý kazanmýþtý Mart 2015 tarihlerinde Ýzmir de yapýlacak olan Þampiyonada, Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý, Muðla Ýlini temsilen badminton müsabakalarýna katýlacak. ORTACA VE KÖYCEÐÝZ DE Ortaca ve Köyceðiz de de Çarþamba günü öðle ve akþam saatlerinde zaman zaman görülen kar serpintisi beklentiye yol açtý. Yýllardýr kar yaðýþý görülmeyen bölgede baþta çocuklar olmak üzere heyecan yarattý ama yaðýþ gerçekleþmedi olmadý. T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2011/1560 ESAS DÜZELTME ÝLANI 04/03/2015 Tarihinde birinci ihalesi 23/03/2015 tarihinde ikinci ilahesi gerçekleþtirilecek olan 48 RL 850 Plakalý aracýn satýþ yeri Muðla Ýli. Dalaman Ýlçesi, Dalaman Oto Kurtarma Yed-i Emin Deposu olarak deðiþtirilmiþtir. Hasan AYKUT Ýcra Müdür Yardýmcýsý UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana vatandas.uyap.gov.tr adresinden VxagZPp - /6hZizV Povh1NS - Ý5GIOO=kodu ile eriþebilirsiniz. RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: KIÞ TURÝZMÝ SPORLA CANLANACAK Muðla genelinde yapýlan 25 ten fazla spor tesislerinin bir çoðu tamamlanýrken bir çoðuda bitme aþamasýna geldi. Özellikle Merkezde yapýlan Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Ýlçelere yapýlan salonlar ve Uzun süredir atýl vaziyette bulunan Futbol sahalarýnýn modern kolaylýk tesislere kavuþturulmasý ile Muðla Kýþ Turizminde adý geçen önemli illerin tahtýna göz dikti. Fethiye de yapýlan 2500 kiþilik Spor Salonu, Seydikemer de yapýlan 500 Kiþilik salon, ve hali hazýrda var olan salonla, Fethiye bölgesi Ilýman iklimi ile özellikle Avrupa da ki önemli Basketbol ve Voleybol takýmlarý için bir cazibe merkezi olmaya aday. Yine Marmaris ve Bodrum da Mevcut var olan salonlarýn yaný sýra yapýmýna baþlanan 1000 er kiþilik son derece modern ve içinde antrenman salonlarý da barýndýran salonlarýnda bitmesi ile Dünyanýn gözde yaz Turizmi cazibe Merkezlerimiz, Kýþ Aylarýnda da Özellikle Kuzey Avrupa Ülkelerinin kamp merkezi olmaya aday hale getirilecek. Hedeflerinin Muðla Gençliðinin spor yapmasý, Muðlalýlarýn spor yapmasý olduðunu söyleyen Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Bekir Çeker, biz yapýlan bu tesislerle Muðla nýn uzun yýllardýr konuþulan önemli bir konusunda yani Alternatif turizme yeni bir soluk getireceðimize inanýyoruz dedi. Muðla Ýl Merkezi Menteþe de var olan ama uzun yýllardýr atýl durumda olan yada son derece kötü durumda hizmet veren binalarýn bulunduðu futbol sahalarýný da revize Bekir Çeker ederek, adeta baþtan yaptýklarýný belirten Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Bekir Çeker, Ortaköy de 3 Düðerek te 1, Merkezde 1 olmak üzere 5 saha ve son olarak Kötekliye yapýlan Sentetik Yüzeyli Çim saha ile Merkezde toplam 6 sahaya kavuþulduðunu söyledi. Bu rakamla bir çok sportif etkinlik ve organizasyona ev sahipliði yapmaya aday olduklarýný belirten Bekir Çeker gelinen noktada adý spor Turizmi ile alýnan illere bir alternatif daha ortaya koyduðumuza inanýyorum dedi. Ýl genelinde; 1 Stadyum, 8 Spor Salonu, 5 Gençlik Merkezi, 1 Yüzme Havuzu, 3 Sentetik Yüzeyli Futbol Sahasý, 4 Futbol Sahasý Soyunma Odasý, 2 Tribün Yapýmý gerçekleþtirdiklerini yada çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Çeker, sezonunda ben Muðla genelinde yýlda bölgesel-ulusal ve Uluslar arasý 200 den fazla organizasyonda 50 binden fazla sporcu antrenör, idareci ve spor tutkunun aðýrlayacaðýmýzý tahmin ediyoruz dedi.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI

İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI İstanbul CNR Expo da düzenlenen CNR EMLAK Konut, İşyeri, Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı na katılan Yalı Emlak, fuarda Bodrum u temsil eden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92.

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3470 AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı