Tur operatörlerine özel Çorum tanýtýmý Hitit Üniversites Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tur operatörlerine özel Çorum tanýtýmý Hitit Üniversites Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti."

Transkript

1 Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nce halk otobüsü þoförlerine yönelik eðitim semineri baþladý. Hedef, vatandaþ memnuniyeti Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan özel halk otobüsü þoförlerine yönelik olarak düzenlenen eðitim semineri dün baþladý. * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:433) 3 gün sürmesi planlanan seminerde þoförlere trafik kurallarý, halkla iliþkiler ve saðlýklý iletiþim konularýnda bilgiler verilecek. 14 ÞUBAT 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Sevgililer Gününüz kutlu olsun Ýþletmemiz restoran olarak geçmektedir. (Ç.HAK:452) Ýþletmemizde Paraf Cartýn kampanyasý geçerlidir. Not: Otoparkýmýz mevcuttur. Fiyatý : 40 Kuruþ Uslu dan Ahýska Türklerine müjde Dünya Ahýska Türkleri Birliði Yönetici ve üyeleri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu ziyaret etti. Uslu, Ahýska Türklerine müjde verdi. Erzincan leblebinin geleceðini tartýþýyor Erzincan leblebinin geleceðini tartýþýyor ve TBMM'de sorunlarýn nasýl giderileceði yönünde araþtýrma önergesi veriyor. * HABERÝ 5 DE Dünya Ahýska Türkleri Birliði Yönetici ve üyeleri Salim Uslu yu ziyaret etti. * HABERÝ 9 DA Tur operatörlerine özel Çorum tanýtýmý Hitit Üniversites Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Yunanistan'ýn Selanik kentinde bulunan Çorum heyeti, kenti tanýtmaya devam ediyor. Vali Sabri Baþköy'ün de katýldýðý Yunanistan programýnýn ikinci gününde birçok ziyaret gerçekleþtirildi. ÖSYM Merkezi için yer tahsisi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 6 DA Þeker in Bahabey deki taþýnmazlarýna talep yok Amasya Þeker Fabrikasý nýn Çorum daki taþýnmazlarý ile ilgili ihale dün gerçekleþti. Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi ndeki Pancar Bölge binasý ve müþtemilatýnýn satýþa sunulduðu ihaleye talipli katýlmadý. * HABERÝ 10 DA Kenan Yaþar ýn babasý vefat etti Çorum Barosu avukatlarýndan Kenan Yaþar ýn babasý Rýdvan Yaþar (80) dün vefat etti. Merhumun cenazesi Rýdvan Yaþar bugün öðle namazýný müteakiben Mecitözü nde topraða verilecek. * HABERÝ 11 DE Buðday, çeltik, soðan ve cevizde iddialýyýz Yunanistan'ýn Selanik kentinde bulunan Çorum heyeti, temaslarýný sürdürüyor. Hughette Eyüboðlu 3 üncü kez ihaleye çýktý, yine olmadý Üçüncü kez ihaleye çýkan Belediye Benzinliði ne yine talipli çýkmadý. * HABERÝ 6 DA Belediye benzinliði 17 milyon TL muammen bedel üzerinden üçüncü kez ihaleye çýktý. Arþivinden hazine çýktý Türk edebiyatý ve kültürünün ünlü isimlerinden Aþýk Veysel, Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Orhan Veli gibi 25 önemli sanatçýnýn seslendirdiði plak, ünlü ressam ve þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun arþivinden çýktý. * HABERÝ 8 DE Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Çorum un buðday, çeltik, soðan ve ceviz üretiminde ülke genelinde ilk 10 a girdiðini söyledi. Elfaz Ermiþ * HABERÝ 4 DE Sevgini Ýyilikle Göster Kimse Yok mu Derneði, bu yýl bir ilke imza atarak 14 Þubat Sevgililer Günü için anlamlý bir hediye arayanlara dört ayrý baðýþ Mustafa Amasyalý kampanyasý baþlattý. Dernek, tüm sevgilileri Sevgini Ýyilikle Göster kampanyasýna katýlmaya davet etti. * HABERÝ 7 DE

2 2 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Bu da esnafýn görüþü G azi ve Ýnönü Caddesi'nde kýsmî araç park yasaðý bir süredir devam ediyor malum. Yasaða karþý gerek cadde esnafýnýn ortak görüþlerini gerekse ferdi taleplerini zaman zaman Hakimiyet'te ve bu köþede dile getiriyoruz. Mevzu hem güncelliðini hem de sýcaklýðýný koruduðundan olsa gerek, esnafýn uygulamaya yönelik itirazlarý sürüyor. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren, iþini düzgün yapan cadde üzerindeki bir esnaf okurumuzla sohbet ettik. Söz döndü dolaþtý, park yasaðýna geldi. Otoparkla ilgili sorunu çoktan çözmüþ, müþterileri zaten kendisinin özel olarak kiraladýðý bir otoparktan istifade ediyormuþ. Yasaða karþý çözüm bulmuþ olsa bile, memlekette Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde kýsmî araç park yasaðý devam ederken, esnafýn serzeniþleri de sürüyor. küçük-büyük her esnafýn iþ durumunun zincirleme olarak bütün sektörleri etkilediðini düþündüðünden meslektaþlarýnýn ahvali onu yakýndan ilgilendiriyor. Müþterilerinin yüzde 40 ý þehir dýþýndan, yüzde 70'i memleketten olan esnafýmýzýn anlattýklarýnýn özeti þöyle; "Þehir dýþý müþterilerimiz genellikle çevre il ve ilçelerden geliyor. Ana caddeye girip önce güzel bir yemek yemeyi, bilhassa leblebi almayý, zaman varsa alýþveriþ yapmayý düþünüyorlar. Yabancý konuklarýmýz son iki yýldýr ana cadde üzerinde bitmek bilmeyen sürekli bir inþaat (içmesuyu þebekesi ve kaldýrým yenileme çalýþmalarý) gördüklerini hatýrlattýktan sonra þimdi de park yasaðý ile karþýlaþtýklarýný anlatýp, Çorum'u idare edenlerin esnafa bakýþ açýsýnda bir sorun olup olmadýðýný soruyorlar. Ardýndan memleketimizin güzelliklerinden bahsediyorlar, esnaf, tüccar, iþadamý, sanayici ve dahi müteþebbislerimizi övüp, þehre girdiðimizde 5 yýldýzlý mükemmel bir otelle karþýlaþtýklarýný, çýkýþta 4 yýldýzlý yine ayný güzellikte bir tesisle uðurlandýklarýný ifade ediyorlar. Bölge illerinde dahi göremedikleri bir çok hizmet ve sanayi yatýrýmýný memlekete kazandýran esnafýn korunup kollanmasý gerektiðini dile getiriyorlar. Ýncesu Kanyonu'nun benzerine az rastlanan bir doða harikasý olduðu, söz konusu alanda sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceði üzerinde duruldu. Ortaköy üzerine hareketli düþünceler H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn göreve gelmesinin ardýndan merkezin yaný sýra ilçelerin potansiyellerinin ortaya çýkarýlmasý için bir dizi çalýþma baþlatýldý. Ortaköy'de de benzer bir çalýþma var. Rektör'ün talimatý doðrultusunda branþlarýnda yetkin bir grup akademisyen ilçeyi ziyaret ederek araþtýrmalar yaptý. Ortaköy'ün akademik bakýþla masaya yatýrýldýðý araþtýrmada, ilçenin Þapinuva ören yeri, Ýncesu Kanyonu ve el sanatlarý üzerine harekete geçilmesi kararlaþtýrýldý. Öðrendiðime göre, Þapinuva'da yýlýn belli aylarýnda kýsa süreli yapýlan kazýlarýn uzun yýllar alacaðý düþünülerek, Ýncesu Kanyonu ve el sanatlarýna yoðunlaþýlmasý düþünüldü. Lâkin Hitit medeniyetinin merkezleri arasýnda yer alan Þapinuva'dan çýkarýlan 'Hitit Lalesi' tabletleri dikkat çekti. Tabletler Hititler döne- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn talimatýyla Ortaköy ün potansiyeli harekete geçiriliyor. Van ve Sungurlu ayný gün sallanmýþ V an'da, meydana gelen 4.3 büyüklüðündeki sarsýntý büyük korkuya neden oldu. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre, saat 19.00'da merkez üssü il merkezine baðlý Çitören köyünde 4.3 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliðinde meydana gelen deprem büyük korkuya neden olurken, maddi hasarýn olup olmadýðý hakkýnda ise herhangi bir bilgi alýnamadý. 4.3 büyüklüðündeki depremin 3 dakika sonrasýnda ise 3.0 büyüklüðünde bir sarsýntý daha meydana geldi. ÖÐLE SAATLERÝNDE DE ÇORUM SALLANDI Çorum'da merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 3.0 ve 2.3 büyüklü- Mehmet Doðan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Su Otocam Servisi Mehmet Çýtak Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim Doðan ýn babasý Mehmet Doðan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:448) Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim Doðan ýn babasý (Ç.HAK:450) BAÞSAÐLIÐI ðünde hafif þiddetli iki deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, hafif þiddetteki depremin merkez üssünün ilçeye baðlý Tuðlu Beldesi olduðu öðrenildi. Sabah saat sýralarýnda kaydedilen ve þiddeti 3.0 olarak ölçülen depremin, yer yüzeyinin 7 kilometre altýnda meydana geldiði belirtildi. Hafif þiddetteki ikinci depremin merkez üssünün ise ilçeye Hacýosman Köyü olduðu öðrenildi sýralarýnda kaydedilen ve þiddeti 2.3 olarak ölçülen depremin, yer yüzeyinin 5 kilometre altýnda meydana geldiði belirtildi. Hafif þiddetli her iki depremin herhangi bir can veya mal kaybýna neden olmadýðý bildirildi. (Cihan) BAÞSAÐLIÐI minde lale yetiþtiriciliðinin yapýldýðýný, söz konusu bitkinin Hollanda ve Osmanlý dönemlerinden Hitit medeniyetinde var olduðu bilgisini günümüze taþýdý. Bu kapsamda bölgede lale yetiþtiriciliðinin teþvik edilerek 'Hitit Lalesi' adý altýnda pazarlanmasý gündeme getirildi. Ýncesu Kanyonu'nun benzerine az rastlanan bir doða harikasý olduðundan hareketle, Oðuzlar'da organize edilen su sporlarý yarýþmalarý benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceði vurgulandý. Bölgede el sanatlarýnýn, bilhassa halýcýlýðýn geliþtirilerek yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla bazý üniversitelerden uzmanlarýn Ortaköy'e getirilerek çalýþma yapýlmasý öngörüldü. Araþtýrmalarýn, incelemelerin, emeklerin Ortaköy'ün kalkýnmasýna vesile olmasý dileðiyle... Köylüoðullarý

3 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nce halk otobüsü þoförlerine yönelik eðitim semineri baþladý. 3 Hedef, vatandaþ memnuniyeti Seminere konuþmacý olarak Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürlüðü Ekipler Amiri Abdulkadir Yýldýz ve Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü Baþpolisi Hasan Çay katýldý. Ulaþ A.Þ. günlük ortalama 20 bin kiþiye toplu taþýma hizmeti veriyor. (Ç.HAK:413) Slayt eþliðindeki trafik kurallarý sunumu ile devam eden seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verileceði bildirildi. Turhan Candan Zafer Bolat orum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan özel halk otobüsü þoförlerine yönelik olarak düzenlenen eðitim semineri dün baþladý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþen seminerin açýlýþ dersine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ve çok sayýda otobüs þoförü katýldý. 3 gün sürmesi planlanan seminerde þoförlere trafik kurallarý, halkla iliþkiler ve saðlýklý iletiþim konularýnda bilgiler verilecek. Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürlüðü Ekipler Amiri Abdulkadir Yýldýz ve Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü Baþpolisi Hasan Çay'ýn konuþmacý olarak katýldýðý ilk derste trafik kurallarý konusu ele alýndý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan Ulaþ A.Þ. Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat, Çorum'da 46 araç ile toplu taþýma hizmeti verdiklerini belirterek günde 600 sefer ve 9185 kilometre yol kat ettiklerini söyledi. Ulaþ A.Þ. olarak günde ortalama 20 bin kiþiye toplu taþýma hizmeti sunduklarýný vurgulayan Zafer Bolat, "Hizmet akýþýnýn saðlýklý yürümesi için Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nü devreye sokan Çorum Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz" dedi. Programýn konuþan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise yeni kurulan Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nün faaliyet alaný ile ilgili bilgiler verdi. "Belediyecilikte asýl gaye halka hizmet" diyen Turhan Candan, bu amaçla düzenledikleri memnuniyet anketlerinden bahsetti. Candan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Anketlerin sonuçlarýna bakarak elimizden geleni yapacaðýz. Belediyenin en önemli hizmet alanlarýndan biri ulaþým. Ç 3 gün sürmesi planlanan seminerde þoförlere trafik kurallarý, halkla iliþkiler ve saðlýklý iletiþim konularýnda bilgiler verilecek. Halkýn memnuniyeti ve temel ihtiyacýný gidererek ulaþýmý saðlamakta büyük önem taþýyor. Þehrimiz çok hareketli ve büyüyen bir kent. Bu seminer sayesinde toplu taþýmada hizmet kalitesinin artacaðýna inanýyorum. Bütün araçlarýmýza kamera sistemi taktýrmaya baþladýk. Her hangi bir þikayette gereken neyse bu kameralar sayesinde yapýlacak." Slayt eþliðindeki trafik kurallarý sunumu ile devam eden seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verileceði bildirildi. Seminere çok sayýda sürücü katýldý.

4 4 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Buðday, çeltik, soðan ve cevizde iddialýyýz 013 yýlý Tarým Sigortalarý uygulamalarý hakkýn- kanunun içeriði ve uygulama esaslarýna dair çiftçimize 750 milyon TL destekleme ödemesi yabe desteði verilmiþtir yýllarý arasýnda 2da tüm çiftçilere yönelik eðitim seminerinin açýþ konuþmasýný yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl kalitede artýþlar fark edilir düzeyde olmuþtur. Ýlipýlmýþtýr. Bu destekler neticesinde de üretimde ve Müdürü E. Elfaz Ermiþ, açýþ konuþmasýnda Çorum'un tarýmsal potansiyeli ve geliþmiþ tarýmsal pazarlama ve ihracat da artýþlar olmuþtur. mizde son yýllarda üretimde olan artýþlarla birlikte 2013 yýlý Tarým Sigortalarý uygulamalarý hakkýnda kanunun içeriði ve uygulama esaslarýna dair seminer düzenlendi. sanayisiyle Türkiye'de tarýmsal gelir sýralamasýnda Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde kurulan büyük iþletmelerle artýk dünyanýn çeþitli ülkelerinde Çorum 'Tarým sigortasýnýn öncelikli iller arasýnda olduðunu söyledi. Ermiþ, Çorum'un gerek ekiliþ alanlarý gerekse üretim ve markasý ile ürünlerimizi görebilmekteyiz. Yapýlan verim durumlarý göz önüne alýndýðýnda buðdayda, çalýþmalar ile yaþanan geliþmeler çiftçimizin tarýmsal ve ekonomik yapýsýnýn geliþmekte olduðunu, çeltikte, soðanda ve ceviz üretiminde ilk 10'a girdiðini belirterek, söyle dedi; "Tarýmsal sanayinin tarýmsal sanayinin geliþtiðini, çiftçinin yaþam kalitesinin arttýðýný, buna paralel olarak Çorum ekono- daha çok baþýndayýz' geliþmesi ve bakanlýðýn da yaptýðý katkýlar neticesinde un, yem ve çeltik üretiminde önemli rol oymisinde tarýmýn önemli bir rol üstlendiðini görme- E. Elfaz Ermiþ nayan fabrikalarýmýzýn sayýsý 70'lere ulaþmýþtýr. Bu kapsamda mek yanlýþ olur. Bu geliþmelerle birlikte üretilen ürünlerin harcanan emek ve çabanýn da riske edilmemesi gerekmektedir. Tarýmsal risklerden dolayý üreticiyi korumayý amaçlayan son 6 yýlda 34 tesise destek verilerek 15 milyon TL civarýnda yatýrým yaptýrýlmýþtýr. Bu tesislerden birçoðu yeni kurulurken Tarým Sigortalar Havuzunun da üstlendiði misyon çok önemlidir." bir kýsmýna da teknoloji yenileme ve kapasite artýrýmý için hi- 'Diyalog içinde Çorum'a çalýþýyoruz' Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel de, saðlýk alanýnda hizmet eden bütün sivil toplum kuruluþlarý ile bir bütün ol- orum Eczacý Odasý ÇBaþkaný Þefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Saðlýk Müdürü duklarýný Yücel'e görevinde baþarýlar dileyen Güler, eczacýlarýn sektör olarak Saðlýk Müdürlüðü'ne baðlý bir kurum olduðuna hatýrlattý. Saðlýk Müdürlüðü ile diyalog içerisinde Çorum için çalýþtýklarýný belirten Güler, saðlýk sektörünün bir parçasý olduklarýnýn altýný çizdi. belirterek, saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarý hep birlikte çözeceklerini kaydetti. Yücel, Göreve baþlayalý bir buçuk ay oldu. Göreve geldiðim günden bugüne kadar Çorum'da saðlýk alanýnda yaþanan her hangi bir probleme rastlamadým. Bu da Çorum adýna sevindirici bir durum" diye konuþtu. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ve yönetim kurulu, Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TOKÝ arsa satacak aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý, arsa yatý ün ilk fýrsatýný sunuyor. Ýdare, aralarýnda Anka- Brýmcýsýna ra, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir ve Diyarbakýr gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 18 þehirdeki 64 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. Yüzde 10 peþin 120 aya varan vadelerle satýlacak arsalardan 26 sý ilk kez satýþa sunuluyor. TOKÝ, arsa yatýrýmcýsýna 2013 ün ilk fýrsatýný 28 Þubat ta sunacak. Düzenlenecek açýk arttýrma ile Ýdarenin mülkiyetindeki 64 arsa satýþa çýkarýlacak. Müzayede Eskidji firmasýnýn Ýstanbul daki merkezinde saat da gerçekleþtirilecek. TOKÝ nin Ankara Bilkent teki merkez binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek. Satýþa çýkan arsalardan almak isteyenler ayrýca internet adresinden de teklif verebilecekler. Düzenlenecek müzayedede 26 arsa ilk kez satýþa çýkacak. Ankara nýn lüks semtlerinden Çayyolu nda bulunan 42 dönümlük konut arsasý ve Ankara Kazan daki 20 arsa ilk kez satýþa çýkan taþýnmazlar arasýnda bulunuyor. Diyarbakýr Silvan, Eskiþehir Odunpazarý, Elazýð Merkez, Mardin Midyat ve Aðrý Doðubayazýt ta bulunan arsalar da ilk kez satýþa sunulacak taþýnmazlar arasýnda yer alýyor. Aðrý Merkez ve Doðubeyazýt, Ankara Çayyolu ve Mamak, Diyarbakýr Silvan, Eskiþehir Odunpazarý, Elazýð Merkez, Mardin Midyat, Edirne Merkez, Sinop Merkez ve Amasya Merzifon da bulunan arsalar yüzde 25 peþin 36 ay vadeyle satýlacak. Ankara Polatlý daki Tarým dan sýnav duyurusu arýmsal Yayým ve TDanýþmanlýk Sýnavý, 21 Nisan 2013 Pazar günü saat 10:00'da Ankara'da yapýlacak. Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Sýnavý baþvurularýnýn baþladýðýný belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, baþvurularýn 6 Mart 2013 Çarþamba günü sona ereceðini belirterek, Meslektaþlarýmýzýn katýlým ücretini yatýrdýktan sonra istenilen belgeler ile birlikte Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ne 19 dönümlük arsa yüzde 15 peþin 60 ay vade diðer arsalar ise yüzde 10 peþin 120 ay gibi cazip ödeme seçeneðiyle yatýrýmcýya sunulacak. TOKÝ nin 28 Þubat ta satýþa sunacaðý taþýnmazlar, Ankara, Ýzmir, Diyarbakýr, Afyon, Aðrý, Amasya, Bursa, Çorum, Edirne, Elazýð, Eskiþehir, Kars, Kütahya, Mardin, Mersin, Sinop, Þanlýurfa ve Tekirdað illerinde bulunuyor. Arsalar arasýnda konut niteliðinde olanlarýn yaný sýra, ilköðretim, orta öðretim, ticaret, sanayi, spor tesisi, özel spor tesisi, özel saðlýk tesisi, özel eðitim alanlarý da bulunuyor. Arsa satýþ müzayedesine katýlmak isteyen gerçek veya tüzel kiþilerin müzayededen önce Eskidji nin ÝNG Bank Þiþli þubesindeki hesabýna veya toplantý günü salonlarda kurulacak veznelere katýlým teminatý olarak talip olduklarý arsalarýn her biri için ayrý ayrý ödeme yapacak. Muhammen bedeli 25 bin liradan az olan arsalar için bin lira, muhammen bedeli 25 bin 1 lira ile 500 bin lira olan arsalar için 5 bin lira, muhammen bedeli 500 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasý olan arsalar için 50 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon 1 liradan fazla olan arsalar için ise 100 bin lira katýlým teminatý ödenmesi gerekiyor. Satýþa sunulan taþýnmazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye ve internet adreslerinden ulaþýlabilecek.(ýha) baþvurmalarý gerekmektedir. dedi. Þahinbaþ, ayrýntýlý bilginin Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nden ve Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliði nden alýnabileceðini söyledi. Yusuf Þahinbaþ 013 yýlý Tarým Sigortalarý uygula- hakkýnda kanunun içeriði ve 2malarý uygulama esaslarýna dair tüm çiftçilere yönelik eðitim semineri dün gerçekleþtirildi. Belediye Turgut Özal Ýþ Merkezi Toplantý Salonu'nda düzenlenen seminere, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, TARSÝM Ankara Bölge Müdürü Ýsmail Elmas, Müdür Yardýmcýsý Muhteþem Torun, Tarým Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Ahmet Boyraz,Tarým Kredi Kooperatifi Müdürleri, çiftçi kuruluþlarýnýn temsilcileri ve üreticiler katýldý. Tarým Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Ahmet Boyraz, Avrupa Birliði ülkelerinde sigortanýn kiþi baþýna 6 bin dolar iken, Türkiye'de 100 dolar civarýnda olduðunu belirterek, Türkiye'nin daha sigortanýn baþýnda olduðunu söyledi. Ç orum un Sungurlu ilçesi Bal Üreticileri Birliði seçimleri yapýldý. 2 adayýn yarýþtýðý seçimlerde mevcut Baþkan Aslan Çaylan güven tazeledi. Sungurlu Ziraat Odasý'nda düzenlenen genel kurula Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliði Genel Baþkaný Azmi Yýldýz, Genel Sekreteri Ahmet Yenin ve birlik üyeleri katýldý. Seçimlerde bir konuþma yapan Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliði Genel Baþkaný Azmi Yýldýz Birbirimize ne kadar kenetlenirsek, arýcý, bal üreticisi o kadar güçlü olur. Bu bir sivil toplum örgütüdür. Bu örgütler dünyanýn her yerinde yönetimleri etkiler, kendi üyelerinin menfaatleri doðrultusunda kararlar almasýný saðlar'' dedi. Doðadaki bal bir milli servettir ve bunun toplanmasý, toplatýlmasý lazýmdýr diyen Yýldýz, Biz bir aileyiz ve aile bireyleri olarak da birbirimizi desteklemeliyiz dedi. Sungurlulu Bal üreticilerini dolum tesisi konusunda kendilerinden yardým istediklerini belirten Yýldýz, Dolum tesisi önemli. Önümüzdeki günlerde tekrar geleceði ve bu konu hakkýnda görüþmelerimiz olacaktýr diye konuþtu. Ahmet Boyraz Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen 2013 yýlý tarým sigortalarý uygulamalarý hakkýnda kanunun içeriði ve uygulama esaslarýna dair eðitim seminerinde konuþan Boyraz, gelecek yýllarda Türkiye'de sigortacýlýðýn güçleneceðine olan inancýný dile getirdi. Boyraz, "Geliþmiþ ülkelerdeki çiftçiler iþi þansa býrakmýyor. Ürünü olursa ürününü satýyor primini ödüyor, ürünü olmazsa da sigortasýndan parasýný alýyor. Bizde de bu iþ zamanla oturacak. Aksaklýklar olmuyor mu, oluyor. Ancak Tarsim daha iþin baþýnda. Belki bu sigorta sistemi ilerde daha da güçlenecek. Ýnþallah hiçbir zaman bizlerin maðduriyeti söz konusu olmayacak" dedi. Tarsim Ankara Bölge Müdürü Ýsmail Elmas'ýn sorularý cevaplandýrmasýnýn ardýndan seminer sona erdi Bal milli servet Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. 2 adayýn yarýþtýðý seçimlerde 48 kiþi oy kullandý. Oylarýn 27 sini alan mevcut Baþkan Aslan Çaylan yeniden baþkan seçilirken, Ýbrahim Kurþunoðlu 21 oy aldý. Aslan Çaylan baþkanlýðýnda yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu; Rafet Daðaþan, Baki Kayaalp, Sabri Akel, Ekrem Hamurkoparan, Erdoðan Mantar ve Arap Dikbaþ(ÝHA) Genel kurula Bal Üreticileri Merkez Birliði Genel Baþkaný Azmi Yýldýz da katýldý. 2 adayýn yarýþtýðý seçimlerde mevcut Baþkan Aslan Çaylan güven tazeledi. BAÞSAÐLIÐI Av. Kenan Yaþar ýn babasý BAÞSAÐLIÐI Av. Kenan Yaþar ýn babasý Rýdvan Yaþar ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý Rýdvan Yaþar ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen

5 Erzincan leblebinin geleceðini tartýþýyor Sabah Gazetesi nde yer alan haberin kupürü. Çorum da aranan zanlý Samsun da yakalandý orum'da hakkýnda hapis cezasý Çbulunan zanlý Samsun'da yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüðü ekipleri Ondokuz Mayýs Üniversitesi (Omü) Týp Fakültesi Acil Servisi'nde durumundan þüphelendikleri Süleyman K'nýn yaptýklarý sorgulamasýnda, söz konusunu kiþinin Çorum'da hakkýnda 4 yýl hapis cezasýyla arandýðýný tespit etti. Süleyman K. gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. E rzincan leblebinin geleceðini tartýþýyor ve TBMM'de sorunlarýn nasýl giderileceði yönünde araþtýrma önergesi veriyor. Çorum'un tek marka ürünü olan Leblebi, Çorum un yaný sýra herkesin ortak sorunu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Iþýk, Erzincan'da leblebinin sorunlarý ve yaþanýlan sýkýntýlar için TBMM Araþtýrma Komisyonuna soru önergesi verdi. Erzincan Leblebi için çýkýþ yolu ararken, Çorum'un Leblebiciler Odasý kapatýlýp Çilingirciler ve Sobacýlar Odasý'na baðlandý. Geliþmeler üzerine leblebiciler Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde toplanarak Osmancýk ta dernek, Çorum da kooperatif kurdu. Bunalýma girdiler Bunalýma giren iki genç kendini yaraladý. Kale Mahallesi Karanfil Sokak ta oturan M.F.G. isimli genç bir anlým bunalým sonucu kolunu jiletle kesti. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. Gülabibey Mahallesi Anýtevler 2. Sokak ta meydana gelen olayda ise E.D. isimli genç girdiði bunalýmýn etkisi elini duvara vurarak kendine zarar verdi. Genç, babasý tarafýndan hastaneye götürüldü. Alkollü sürücü gözaltýna alýndý Sungurlu da alkollü bir þekilde trafiðe çýkan sürücü gözaltýna alýndý. Ankara-Samsun Caddesi üzerinde trafik ekiplerince yapýlan kontrol sýrasýnda durdurulan sürücü A.T. nun 153 promil alkollü olduðu belirlendi. Hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýlan sürücü gözaltýna alýndý. Komþular kavga etti Osmancýk ta kavga eden komþular polislik oldu. Koyunbaba Mahallesi Nuh Yýlmaz Sokak ta oturan Þ.Ö. ve Y.T. isimli komþular kavga etti. Y.T. Þ.Ö. isimli kadýný dövdü. Kavga sonrasýnda kadýn Þ.Ö. den þikâyetçi oldu. Öðrenciler arasýnda yaþanan kavgada bir kiþi yaralandý. PERÞEMBE 14 ÞUBAT Öðrencilerin býçaklý kavgasý, 1 yaralý orum'da ilköðretim 8'inci sýnýf öðrencisi U.A. Ç(14) ayný yaþtaki M.T.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle çýkan kavgada bacaðýndan býçakladý. Olay, dün Ulukavak Mahallesi nde bir ilköðretim okulunun önünde meydana geldi. 8'inci sýnýf öðrencileri U.A. ile M.T. arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle baþlayan tartýþma kavgaya dönüþtü. Kavga sýrasýnda, U.A., üzerinde taþýdýðý býçakla M.T.'yi bacaðýndan yaraladý. Yaralý öðrenci, çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýndý. U.A.'yý gözaltýna alan polisin olayla ilgili soruþturmasý sürüyor. (DHA) Tüfekle rastgele ateþ açtý orum'da tüfekle havaya rastgele ateþ ettiði Çöne sürülen kiþi, polis ekiplerince suç üstü yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde silahla ateþ etme ihbarý alan Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, kýsa sürede olay yerine ulaþtý. Ekiplerin çevrede yaptýðý araþtýrmada havaya rastgele ateþ ettiði öne sürülen R.T. (24), kullandýðý av tüfeði ve 7 kartuþla suçüstü yakaladý. Zanlý gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþtur- BAÞSAÐLIÐI Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn babasý Mehmet Doðan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:421)

6 6 PERÞEMBE 14 ÞUBAT ÖSYM Merkezi için yer tahsisi H itit Üniversites Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Prof. Dr. Ali Demir ziyarette, 2012 yýlýnda adayýn sýnavýný yapan ÖSYM'nin ileriye dönük çalýþmalarý ve YGS öncesi sýnav hazýrlýklarý ile ilgili bilgi verdi. Görüþmede Çorum da sýnav merkezinin oldukça profesyonel bir çalýþma ortamýna kavuþtuðunu, teknolojinin tüm imkânlarýný da H ititüniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Genel Müdürü Hasan Albayrak ý mekânýnda ziyaret etti. Ýnþaatý kýsa bir süre içerisinde tamamlanan 800 kiþi kapasiteli yeni öðrenci yurdunun önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðýnýbelirten Rektör Alkan, öðrencilere saðladýðý gerek yurt gerekse de burs imkânlarý için üniversite adýna tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Üniversitenin sadece merkezdeki deðil ilçelerimizdeki birimlerinde de kullanarak merkezden istenilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için büyük bir gayret ve özveriyle çalýþtýklarýný belirten yükseköðretim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Alkan, bunun bir sonucu olarak ilçe meslek yüksekokullarýnda olumlu geliþmeler yaþandýðýný, öðrenci sayýsýnýn artmasý için kendilerinin yaptýðý çalýþmalara ek olarak öðrencilere sunulacak yurt imkânlarýnýn da oldukça önemli olduðunu dile getirdi. Sungurlu'da Kaymakamlýk ve Belediye ile yapýlan çalýþmalarýn sonucunda meslek yüksekokulu yerleþke arazisi tahsis iþlemlerinin hýzla Hitit Üniversites Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Rektör, içinde sýnav merkezinin de yer aldýðý Meslek Yüksekokulu yerleþkesinde neredeyse Alkan, KYK Genel Müdürü Hasan Albayrak ý ziyaret etti. buraya KYK'nýn yurt yapmasýný talep ettiklerini ifade etti. Ziyaretten duyduðu tamamlanmasýyla bir master plan hazýrladýklarýný belirten Alkan, planda yurt için de yer ayrýldýðýný ve baþlangýçtan beri hiç yeni yapýnýn yapýlmadýðýný, ancak yakýn bir gelecekte yerleþkeye birçok yeni binanýn yapýlacaðýný, Sungurlu ya yurt istedi HititÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin bu kapsamda il sýnav merkezine de yeni bir yer verileceðini söyledi. Geçen sene ilk kez yapýlan ALS sýnavý gibi Çorum a baþka yeni sýnavlarýn da verilmesi halinde baþarýyla uygulayabileceklerini bildiren Rektör, bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi. Geliþmelerden ve yapýlan çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ali Demir ise, yeni sýnav taleplerinin deðerlendirileceðini kaydetti. memnuniyeti dile getiren Hasan Albayrak, konuyla yakýndan alakadar olacaðýný belirterek, Rektör e Ozanlar türküleriyle anýldý orum Belediyesi tarafýndan Türk Halk ÇMüziði'nin unutulmaz ozanlarý ve Türk Halk Müziði'ne katký saðlayan Çorumlu sanatçýlar için düzenlediði anma programý katýlýmcýlarý duygulandýrdý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamýnda 'Kaybettiðimiz Çýnarlara Vefa' programý Belediye Konferans Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Þekip Þahadoðru, Kemal Özgür, Haydar Öztürk, Osman Palabýyýk ve Niyazi Biçerel gibi Türk Halk Müziði'nin unutulmaz isimlerinin hayatlarýndan kesitler sunulan programda, ünlü ozanlarýn eserleri Kazým Mercan yönetimindeki Belediye Türk Halk Müziði Korusu ekibi tarafýndan seslendirildi. Hatuþaþ Halk oyunlarý ekibi de Çorum halayý oyunu ile katýlýmcýlara unutulmaz bir akþam yaþattý. Söylenen türküler eþliðinde duygu dolu dakikalarýn yaþandýðý anma gecesinde vefat etmiþ ozanlarýn yakýnlarý da düzenlenen bu anlamlý gece için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Geceye Çorum Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile ölen Çorumlu ozanlarýn yakýnlarý katýldý. Yunanistan'da bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Tufan Köse de programa yoðun programlarý nedeniyle katýlamadýklarýný belirten bir telgraf göndererek katýlýmcýlara selam ve saygýlarýný iletti. Program sonunda Mustafa Ercan, ozanlarýn ailelerine koro þefi Kazým Mercan'a çiçek takdim etti. Baþkan Külcü'den mesaj Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, resmi bir ziyaret için gittiði Yunanistan'dan programa katýlanlara mesaj gönderdi. Külcü, gönderdiði mesajýnda Kaybettiðimiz Çýnarlara Vefa programýyla Türk Halk Müziði'ne kaynak kiþi ve ozan sýfatýyla katkýda bulunmuþ insanlarý insanlara hatýrlattýklarýný ve böylesine önemli deðerlere sahip çýktýklarýný dile getirdi. Külcü, "Çorum Belediyesi olarak düzenlediðimiz olduðumuz 'Kaybettiðimiz Çýnarlara Vefa Gecesi'ne yurtdýþýnda olmam dolayýsý ile katýlamýyorum. Çýnarlarýmýz olan deðerli ustalarýmýzý rahmetle anýyor. Programa katýlan tüm konuklarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Ýhtiyar folklörcülerden unutulmaz gösteri Çorum Hattusas Halk oyunlarý ekibi tarafýndan sergilenen folklor gösterisi de büyük beðeni topladý. Yaþlarý 45'in üzerinde olan ekip, Çorum halayýný ilk defa baðlama ve türkü eþliðinde oynadý. Gösteri sonunda ekip dakikalarca alkýþlandý. Çorumlu sanatçýlar için düzenlenen anma programý katýlýmcýlarý duygulandýrdý. 'Kaybettiðimiz Çýnarlara Vefa' programý Belediye Konferans Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Söylenen türküler eþliðinde duygu dolu dakikalar yaþandý. Rektör Alkan ýn birim ziyaretinde Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunun açýlýþýný yaptý. Rakamlar üniversitenin büyüdüðünü gösteriyor itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin HAlkan, fakülte ve yüksekokul ziyaretleri çerçevesinde Fen Edebiyat Fakültesi akademik ve idari personeli ile bir araya geldi. Yapýlan açýklamaya göre, Rektör Alkan ýn birim ziyareti Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunun açýlýþ töreni ile baþladý. Bütünüyle yenilenen Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nun açýlýþ kurdelesini Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ve öðretim elemanlarýyla birlikte kesen Rektör Prof. Dr. Alkan, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Fakülte Konferans Salonu nun açýlýþ töreninden sonra salondaki ilk toplantý Rektör Alkan ve Fen Edebiyat Fakültesi mensuplarý tarafýndan gerçekleþtirildi. Açýþ konuþmasýný yapan Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Rektör ün maddi ve manevi destekleri sayesinde fakülte olarak büyük bir geliþme ve yenileþme içinde olduklarýný belirterek, bu desteðin devamýný dilediklerini ve karþýlýðýnda çalýþýp üreterek üniversiteyi her zaman daha ileriye götürme azminde olacaklarýný ifade etti. Rektör Alkan ise, gerekli alt yapýyý hazýrlamanýn görevleri olduðunu, ancak bu tür çalýþmalarý yaparken bütün birimleri eþdeðer bir biçimde kalkýndýrmak gerektiðini, kendilerinin de bu gayret içinde olduklarýnýsöyledi. Üniversite öðretim elemanlarýyla zaman zaman bir araya gelerek toplantý yapmayý çok önemsediðini, bu toplantýlar sayesinde farklý bir sinerjinin oluþtuðuna inandýðýný ifade eden Prof. Dr. Alkan, böylece yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnýn ve istiþarede bulunma fýrsatýnýn yakalandýðýný belirtti. Üniversitenin her yönüyle hýzla büyüdüðünü ve bu büyümenin sayýsal verilerden somut bir biçimde görülebildiðini vurgulayan Alkan, öðrenci sayýsýnýn lerden lere ulaþtýðýný ve bu büyümenin 1/3 lük bir büyüme anlamýna geldiðini örnek gösterdi. Yeni bölümler açýlýrken öncelikle istihdam odaklý olmasýna ve iþ garantisi bulunmasýnýn önemine dikkat ettiklerini ve bu anlamda yükseköðretim çüncü kez iha- çýkan Be- Üleye lediye Benzinliði ne yine talipli çýkmadý. 17 milyon TL muammen bedel üzerinden üçüncü kez ihaleye çýkarýlan Otel Anitta yanýndaki Belediye Benzinliði için Belediye Meclis Üyesi Osman Nuri Soyocak baþkanlýðýnda ihale komsiyonu oluþturuldu. Belediye Meclis Salonu nda yerini alan komisyon katýlým olmayýnca bir süre sonra daðýldý. kurumlarýna son derece etkin verimli bölümler açtýklarýný belirten Rekör Prof. Dr. Alkan, bir zamanlar bölüm kapanabilir endiþesi yaþarken bugün yüksek lisans ve doktora programý açma durumuna gelindiðini, dünya üniversiteleri sýralamasýnda den e yükseldiðimizi ve bunun da çok sevindirici olduðunu kaydetti. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünün Üniversitemizin prestijli ve vitrin oluþturan bölümlerinden olduðunu ve gerek üniversite adýyla gerek bulunduðu þehirle çok anlamlý bir bütünlük içinde olduðunu söyleyen Rektör, 9. Hititoloji Kongresi nin 2014 te Hitit Üniversitesi nde yapýlacak olmasýnýn önemini vurguladý. Öte yandan Fen Edebiyat Fakültesi kapsamýnda yapýlan yayýn sayýsýnýn üniversite genelinde önemli bir yer tuttuðunu, kendilerinin de Rektörlük olarak bilimsel çalýþmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini anlatan Alkan, tüm bu çalýþmalarda pratiði kilitleyen deðil, çalýþmayý teþvik eden bir zihniyetle tüm akademik yayýnlarý desteklediklerinin altýný çizdi. Alkan, BAPve BEDEK için baþvurularýn yakýn zamanda web üzerinden yapýlacaðý haberini de paylaþtý. Personelin kitap ihtiyaçlarýnýn da web üzerinden kolayca bildirilebilecek þekilde bir düzenlemeye gidileceðini bildiren Rektör, cihaz taleplerinin tamamýnýn alýndýðýný ve akademik çalýþmalarda kullanýlan cihazlarýn tüm personelin ortak faydasýna sunulmasý gerektiðini vurguladý. Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi mensuplarýna bir sunu ile önümüzdeki dönemde yapýlmasý için harekete geçilen projeler hakkýnda da bilgi verdi. Bu projeler arasýnda Teknokent, Meslek Yüksekokulu, Konukevi, Merkez Kütüphane ve Sungurlu Yerleþkesi tasarýmlarý ilgi gördü. Rektör Alkan, konuþmasýnýn sonunda, Her þeyi, bütün çalýþmalarý hep birlikte yaptýk. Zorluklara raðmen fedakârca çalýþtýðýnýz için teþekkür ediyorum. Her zaman yanýnýzdayým dedi. 3 üncü kez ihaleye çýktý, yine olmadý Belediye benzinliði 17 milyon TL muammen bedel üzerinden üçüncü kez ihaleye çýktý. Fen Ýþleri ne alým ihalesi Ç orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ne Paletli Besleyici Stok Bandý Alýmý ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda yapýlan 100 bin 250 lira yaklaþýk maliyetli ihaleye iki firma teklif verdi. Ýhaleye Artaþ Makine 239 bin lira, Karaca Makine Adnan Karaca 110 bin 500 lira teklfi sundu. Ýhale Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü baþkanlýðýnda yayýnladý.

7 PERÞEMBE 14 ÞUBAT MHP Genel Merkezinde Çorum teþkilatlarýný kabul eden Bahçeli nin, kongre sonrasý ve yerel seçimlerle ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda Ýl Baþkaný Daþdan dan bilgi aldýðý belirtildi. Bahçeli ye bilgi verdiler HP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe baþ- ve belediye baþkanlarý TBMM de düzenlenen MHP Mkanlarý Grup Toplantýsý na katýldýlar. Heyet, grup toplantýsýnýn ardýndan MHP Genel Merkezinde Genel Baþkan Devlet Bahçeli yi ziyaret etti. MHPGenel Merkezinde Çorum teþkilatlarýný kabul eden Bahçeli nin, kongre sonrasý ve yerel seçimlerle ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda Ýl Baþkaný Daþdan dan bilgi aldýðý belirtildi. Sevgini Ýyilikle Göster imse Yok mu Derneði, bu yýl bir ilke imza atarak K14 Þubat Sevgililer Günü için anlamlý bir hediye arayanlara dört ayrý baðýþ kampanyasý baþlattý. Dernek, tüm sevgilileri Sevgini Ýyilikle Göster kampanyasýna katýlmaya davet etti. Kimse Yok mu Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Amasyalý, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Dernek Genel Merkezimiz bu yýl ilk kez 14 Þubat Sevgililer Günü için anlamlý bir hediye arayanlara dört ayrý baðýþ kampanyasýyla altarnatif hediye seçenekleri sunuyor. Bu kampanyayla dileyenler su sýkýntýsý çeken Afrika da sevdiði adýna bir su kuyusu açtýrýyor. Dileyen gözleri görmeyen bir katarakt hastasýnýn gözlerini ýþýkla buluþturuyor. Bir öðrenciye burs vererek ya da bir yetimi sevindirerek alacaðý özel sertifikayý sevdiðine hediye edenler ise ona olan sevgisini dünyayla paylaþýyor. Baðýþçýlarýn özel bir sertifikaya deðil ayný zamanda bir iyilik ajandasýna sahip olduðunu belirten Amasyalý, Kimse Yok mu nun 14 Þubat kampanyasý sevginizi sadece sevdiðinize deðil dünyaya Sevgililer Günü onlara yaradý evgililer Günü nedeniyle çiçekçiler yo- yaþýyor. Sðunluk 14 Þubat Sevgililer Günü çiçekçilere yaradý. Aþkýn temsili olarak bilinen kýrmýzý güle bu yýl da fazla talep var. Tabi bu durum en çok çiçekçileri sevindirdi. Nazar Çiçekçilik sahibi Hacý Aksoy'dan aldýðýmýz bilgiye göre Sevgiler Günü dolayýsýyla kýþýn üretimi çok zor olan gülün fiyatlarýnda artma oluyor. Daha iþlek yerlerde fiyatý 7,5 TL ve 10 TL. arasý deðiþen kýrmýzý gül sevgilerin bu yýl da gözdesi oldu. Gülden sonra en çok tercih edilen çiçekler arasýnda ise karanfil baþta olmak üzere, saksý çiçekleri ve çeþitli çiçeklerden yapýlmýþ buketler geliyor. Sevgililer Günü yasaklansýn Mustafa Amasyalý göstermenin yolunu açýyor. Sevdiðinize sunduðunuz hediyeler binlerce km uzaklýkdaki baþka insanlar için umut ýþýðý oluyor. dedi. Kimse Yok mu Derneði nin Sevgililer Günü ne özel altarnatifli kampanyalarý Amasyalý, kampanyaya iliþkin þu bilgiler verdi; Kimse Yok mu nun kampanyasýnda ilk alternatifinde 100 dolar baðýþ karþýlýðýnda bir katarakt hastasýnýn gözü muayene ve ameliyat edilecek. Bugüne kadar gerçekleþtirilen kampanyada 12 bin kiþiye ulaþan Kimse Yok mu, sevenlerin destekleriyle çok daha fazla katarakt hastasýný ýþýkla kavuþturmaya hazýrlanýyor. Bir diðer alternatif ise Bir Çocuk Okutuyorum kampanyasý 200 TL baðýþ sayesinde Kimse Yok mu ya baþvuran ihtiyaç sahipleri ailelerin çocuklarý eðitim bursuna kavuþuyor. Üçüncü alternatif kampanya ise Somali ve Sudan gibi ülkelerin de aralarýnda bulunduðu 16 ülkede yetim çocuklarýn yüzleri de sevdikleri için de baðýþlanacak olan 360 dolar ile gülecek. Alternatif son seçim ise Afrika nýn suya hasret beldelerindeki insanlarýn saðlýklý içme suyuna kavuþmalarý da yine bu kampanyayla mümkün olacak dolarlýk baðýþ karþýlýðýnda Afrika da seçecekleri bir ülkede sevdiði adýna su kuyusu açtýrarak, onun adýný bu kuyuya verip ölümsüzleþtirecek. Sevgini Ýyilikle Göster kampanyalarýna katýlým onlinebagis.kimseyokmu.org.tr adresinden kabul edilecek. Baðýþ yaparken açýklama kýsmýna sevgi için olduðunun belirtilmesi gerekiyor. Kampanyaya katýlanlara teþekkür belgesi ve iyilik ajandasý özel olarak gönderilecek. Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçiler yoðunluk yaþýyor. Attila Alpay evgililer Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan STürkiye Yeþilay Derneði Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay, Sevgililer Günü nün yasaklanmasý gerektiðini söyledi. Kültürel yozlaþmanýn en büyük göstergelerinden birinin Yýlbaþý kutlamalarý, diðerinin de Sevgililer Günü olduðunu kaydeden Alpay þunlarý söyledi; Bu tür günler ne yazýk ki istilacý ve barbar Avrupa kavimlerinin kutladýðý St. Valentin isimli bir Hýristiyan azizinin ismine izafeten icat edilmiþ, yurdumuzda ise Ýstanbul Beyoðlu nda esnaflýk yapan gayrý Müslimler tarafýndan geliþtirilerek kültürümüze zorla oturtulmuþtur. Bu geleneðin ve adetin hedef kitlesi, sayýlarý Irak ve Afganistan nüfusu kadar yani 28 milyonluk dev bir topluluk olan ve yaþlarý 1-17 arasý olan sevgili yavrularýmýz ve gençlerimizdir. Türk Ýslam kültüründe ve önemli günlerimiz arasýnda Sevgililer Günü diye bir gün yoktur. Türk Cumhuriyetlerinde bile böyle bir saçmalýk görülmemektedir. Yýlbaþý ve bunu takip eden Sevgililer Günü, Anneler Günü ve benzeri yeni sayýlabilecek anma günleri, kültürel yozlaþmayý ve kimliðinden uzaklaþmayý da beraberinde getirmektedir. Bizim sevgi ve aþk ölçümüz menfaatçi batý toplamlarýndan farklý olup sevgiliyi yar ve eþ olarak niteler. Sevgili kelimesi bugün maalesef gayrý meþru iliþkiler kavramý ve sapýk dizilerle ve birbirini aldatan eþlerin bulunduðu sinema filmleri ile birlikte mütalaa edilmektedir. Hristiyan kültürünün aileye, anneye ve eþe hatta çocuklara bakýþ açýsý bizimkinden çok farklýdýr. Müminlerin kafirlere benzememesi konusunda yüce dinimizin emirleri ve Peygamber Efendimizin sünnetleri çok açýktýr. Böyle bir gün mübarek günlerimiz ve hatta anma günlerimiz arasýnda bile yoktur. Ýstanbul daki gayrý Müslimlerin kendi kültürlerinden ve inançlarýndan bize bulaþan ve o gün bir birini tanýyan karþý cinslerin yine birbirlerine hediye alma mecburiyeti getiren bir tüketim çýlgýnlýðýdýr. Oysa ki, o karþý cinsler daha bir ay önce noel kutlamalarý esnasýndan yine birbirlerine hediye almak zorunda býrakýlmýþlardýr. Ve yine sanki bu sefer almasalar bir utanç yaþayacaklardýr. Hediyeleþmek diye bir þey varsa bizde de alâsý vardýr. Ve inancýmýza göre de zaten sünnettir. Yeri, günü, zamaný ve yaþý zaten yoktur. Ama burada iþ baþkadýr. Bugün noeli kutlayanlar, yarýn Sevgililer Günü nü, öbür gün Cadýlar Bayramý ný kutlayacak, diðer bir gün Paskalya yortusu diye diye kendi milli ananelerine, sosyal adet ve geleneklerine yabancýlaþacak, Hristiyanlaþacak ve gittikçe de yozlaþacaklardýr. Burada tüm dini cemaatleri, cemiyetleri, eðitim kurumlarýný ve sivil toplum kuruluþlarýný göreve davet ediyor, Türkiye Yeþilay Derneði olarak da Sevgililer Günü nü kutlayanlarý ve o gün para kazanmak için çaba gösteren, vitrin süsleyen ve harekete geçen kim varsa onlarý da þiddetle protesto ediyoruz. (Ç.HAK:449) Ankara Barosu nda stajýný tamamlayan hemþehrimiz Avukat Alper Külcü, törenle ruhsatýný aldý. Av. Alper Külcü törenle ruhsat aldý A nkara Barosu nda stajýný tamamlayan hemþehrimiz Avukat Alper Külcü, törenle ruhsatýný aldý. Sezai-Nihal Külcü nün oðullarý Av. Alper Külcü, ruhsatýný Ankara Barosu Baþkaný Prof. Dr. Metin Fevzioðlu ile Av. Deniz Çelik in elinden aldý. Baroda düzenlenen ruhsat Sezai-Nihal Külcü, oðullarý Av. Alper Külcü nün ruhsat törenine katýldý. BAÞSAÐLIÐI törenine katýlan Sezai-Nihal Külcü, oðullarýnýn mutluluðunu paylaþtý. Av. Alper Külcü, halen Ufuk Üniversitesi nde Kamu hukuk dalýnda yüksek lisans eðitimini sürdürüyor. Hakimiyet, Av. Alper Külcü ye hayýrlý olsun der, meslek hayatýnda Arçelik Yetkili Servisi Sahibi Yusuf Ekmekçi nin babasý Mustafa Ekmekçi Bey i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz, Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Karakaþlar Otomotiv FIAT-ARÇELÝK-Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem KARAKAÞ

8 8 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Arþivinden hazine çýktý T ürk edebiyatý ve kültürünün ünlü isimlerinden Aþýk Veysel, Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Orhan Veli gibi 25 önemli sanatçýnýn seslendirdiði plak, ünlü ressam ve þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun arþivinden çýktý. Eyüboðlu'nun Kanadalý gelini Hughette Eyüboðlu, yaptýðý açýklamada, 1975 yýlýnda vefat eden Bedri Rahmi'nin çok zengin bir arþivi bulunduðunu söyledi. Eyüboðlu'nun arþivinden çýkan eserlerin yayýnlanmasý için çalýþma yaptýklarýný dile getiren Eyüboðlu, arþivden en son Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Orhan Veli gibi Türk edebiyatý ve kültürünün ünlü isimlerinden 25 önemli sanatçýnýn seslendirdiði bir plak çýktýðýný belirtti. Plak kaydýnýn, yarým asrý aþkýn bir süre önce Türkiye'de yapýldýðýný anlatan Eyüboðlu, þöyle devam etti: ''Bedri Rahmi'nin arþivini hala toparlayamadýk. Þimdi de yeni bir çalýþma içerisindeyiz. Gizemli bir plak çalýþmamýz var. Kayýt iþlemi sanatçý Fikret Otyam tarafýndan gerçekleþtirildi. Aracý olan kiþi de ABD'de bir üniversitede Türkoloji Bölümü mensubu Ýlhan Baþgöz'dür. Bu plaðýn ilginç tarafý 20'den fazla Türk edebiyatý ve kültürünün saygýdeðer isimleri kendi sesleriyle kendi aralarýnda bir bölüm okuyor. Türk edebiyatý ve kültürüne ait saygýdeðer isimlerin hazine niteliðinde ses kayýtlarý ortaya çýktý. Pla- dünyasýna büyük bir heyecan getirecek'' ifadelerini kullandý. -''Ýskilip, Bedri Rahmi'nin hayatýnda derin bir iz býraktý''- Eyüboðlu'nun Kanadalý gelini Hughette Eyüboðlu. Eyüboðlu'nun arþivinden çýkan eserlerin yayýnlanmasý için çalýþma yapýlýyor. ðýn içerisinde Ahmet açýlacakfikret Mualla'dan tutun Hamdi Tanpýnar, Aþýk da Ýlhan Koman, Turan Bedri Rahmi'nin Veysel, Sabahattin EyüErol, Aliye Berger ve þiir yazmaya lise yýllaboðlu, Bedri Rahmi Abidin Dino gibi ünlü rýndan itibaren baþladýeyüboðlu, Orhan Veli isimlerle yapýlan muazðýný hatýrlatan Eyüboðve Oktay Rýfat'ýn sesleri zam mektuplaþmalar ve lu, ünlü þairin hayatý boyer alýyor. Dinlenildiði ilginç tartýþmalar var'' yunca yazdýðý mektupzaman çok heyecan vediye konuþtu. larýn da sergileneceðini rici bir plak. Ben bugüdile getirdi. Türkiye'de mektup ne kadar bu isimlerin yayýmlanmasýnýn nadir Sergi hazýrlýklarýsesleriyle ilgili bir kayýt olduðunu savunan Eyünýn sürdüðünü anlatan hatýrlamýyorum. Yaklaboðlu, ''Bu arþivlerin Eyüboðlu, ''Ortalama þýk 2 saatlik bir kayýt yavaþ yavaþ çýkmasý labine yakýn mektup eski yapýlmýþ. Þu anda hazýrzým. Çünkü Türk tarihitürkçeden yeni Türkçelanýyor.'' ni ilgilendiren çok ye aktarýldý. Bu meksöz konusu plaðýn, önemli bilgiler var. Butuplar iki bölüme ayrýltürkiye Ýþ Bankasý Külnu hýzlandýrmamýz þart. dý. Bedri Bey'in ressamtür Yayýnlarý'na teslim Mektuplarýn hepsi eski lar ve öðrencilerine yazedildiðini ifade eden Türkçe. Bunlarý çevirirdýðý mektuplar ile edeeyüboðlu, plaðýn yayýn ken çok zorlandýk, çok biyatçýlarla yazýþtýðý tarihinin ise sürpriz olazaman harcadýk. Hazimektuplar olarak iki caðýný kaydetti. ran ayýnda sergi planlýgruba ayýrdýk. Çok he-mektup sergisi yecan verici bir þey. yoruz. Bunlar edebiyat Kanadalý gelin Hughette Eyüboðlu, 1942 yýlýnda geldiði Ýskilip'te iki hafta kalan Bedri Rahmi'nin, bu gezinin ardýndan resim anlayýþýnda büyük deðiþiklikler gözlendiðini söyledi. Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun, aðabeyi Sabahattin Eyüboðlu'na yazdýðý bir mektubunda, ilçeyi ''Aðabey, resim için bundan olaðanüstü bir yer düþünemezdim. Tam arayýp da bulamadýðým daðlar. Daðlar þehrin içinde, ortasýnda, nasýl anlatayým tramvay caddesinden geçer gibi. Dere boylarýna salkým saçak sýralanan Ortaçað evleri. Ýskilip'e derhal vurulmamaya imkan yok'' ifadeleriyle anlattýðýný belirten Eyüboðlu, þunlarý kaydetti: ''Ben de belirli bir yaþtan sonra Ýskilipli oldum. Bedri Bey, Ýskilip'ten çok etkilendiðini sürekli anlatýrdý. Birkaç gün kaldý burada ama Ýskilip, Bedri Rahmi Bey'in hayatýnda derin bir iz býraktý. Kaymakamlýk ve Belediye tarafýndan onun adýna ilçede Sürekli Sergi Salonu açýldý. Çatalkara Kültür Sanat Evi ve Yazmalý Konak açýldý. Türkiye'de sanatsal bir belde yok. Bedri Bey'in de bu konuda çok isteði vardý. Ýskilip sakin, hoþ bir yer. Birazcýk Ortaçað Avrupa kasabalarýný andýrýyor. Ýnþallah birkaç yýl daha burada olacaðým.'' (A.A.) Sungurlu Barajý için ön çalýþma Ç orum un Sungurlu ilçesi Kýrankýþla Havzasýnda 1960 lý yýllarda yapýlmasý planlanan Sungurlu Barajý nýn ön çalýþmalarý Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve teknik ekip tarafýndan incelenerek kýsa bir süre önce masaya yatýrýlmýþtý. DSÝ Akarsu Firmasý na ait Ziraat Mühendisi Zuhal Durmuþ yardýmcýlarýyla birlikte dün ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Ýlk baþta Sungurlu Belediyesi ni ziyaret eden heyet burada muhtarlarla görüþtü. Konuya iliþkin olarak bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýlçemize baðlý Kýrankýþla Köyü havzasý, Budaközü Çayý üzerine 1960 lý yýllarda yapýlmasý planlanan ve yapýlacak baraj sayesinde Sungurlu köyleri ve civarýndaki tarým arazilerinin sulanmasý ve sulu tarým arazisine geçilmesi amaçlanan projeyi tozlu raflardan indirerek gerekli altyapý çalýþmalarý baþlatmýþ bulunuyoruz dedi. Sungurlu Belediyesi olarak proje takibi yapýlarak altyapý ve proje çalýþmalarýnda ortak görüþler paylaþýldýðýný, Sungurlu için gelecekte içme suyu temini ve temiz su içilmesi için projeye ek arýtma tesisi yapýlacaðýný söyleyen Baþkaný Uzunkaya, Bu proje sayesinde vatandaþlarýmýz artýk daha ucuz, dinlenmiþ ve arýtýlmýþ su içecekler diye konuþtu. Belediye ziyaretinde Sungurlu ve köylerinde ki son durum hakkýnda köy muhtarlarýyla istiþare eden heyet daha sonra Sungurlu Ziraat Odasý ný ziyaret etti. Ziraat Odasý ziyaretinde bir konuþma yapan Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý ise, Biz yýllardýr sulu tarýma geçmek için çaba sarf ediyoruz. Kýrankýþla Köyü havzasý, Budaközü Çayý üzerine yapýlacak olan baraj sayesinde artýk çiftçilerimiz arpa, buðday ýn yaný sýra alternatif ürünlerde yetiþtirebilecek. Biz bu barajýn özlemini yýllardýr çekiyoruz diye konuþtu. Ziraat Odasý ziyaretinden sonra heyet Ýlçe Tarým Müdürlüðü nü ziyaret ederek buradan da bilgi aldý.(ýha) Ç Ý skilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý yayýna hazýr hale getirildi. Kitap içeriðinde projenin felsefi arka planý, yapýldýktan sonraki görüntülerin yanýnda emekli vaiz A. Hamdi Ertekin'in hazýrladýðý yazýlar, kabir ziyaretinde dikkat edilecek hususlar, Atýf Hoca'nýn ailesine yazdýðý mektuplar ve bu güne kadar yayýnlanmamýþ fotoðraflar ile külliyenin detaylarý hakkýnda geniþ bilgiler bulunuyor. Yazar ve Emekli Vaiz A. Hamdi Ertekin'le çýkacak olan kitabýn içeriðini deðerlendiren Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, her geçen gün ziyaretçi sayýsýnýn arttýðýný, kabristana gelenlerin Anýt Mezar ve Külliye hakkýnda gerekli olan tüm bilgileri bu kitaptan edinebileceðini belirtti. Baþkan, kitap çalýþmasýnýn tamamlanarak yayýn aþamasýna getirildiðini belirterek, Emek ve çabalarýndan dolayý Hamdi Ertekin hocamýza ve önemli katkýlarda bulunan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'e teþekkür ediyorum. dedi. DED Ýskilip Þubesi kuruluyor ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Ýskilip Þubesi açýlýyor. Türkiye'de ilçeler bazýnda ikincisi, ülke genelinde 22. si açýlacak olan derneðin kuruluþ çalýþmalarýna baþlandýðý belirtildi. Kurucu Baþkan Eðitimci Þair Mahmut Özkoca, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar ve gelinen aþamalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Belediye Baþkaný Numan Sezer, derneðin çalýþmalarýný rahatlýkla yürütebilmesi için yer tahsisinde bulunacaklarýný, faaliyetlerinin her aþamasýnda gereken desteðin saðlanacaðýný ifade ederek hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. Baþkanýmýzýn önderliðinde güzel iþler yapacaðýz T ve batýsýyla Güneydoðu Anadolu'nun batýsýnda yaðýþ bekleniyor. Yaðýþlar Muðla, Antalya'nýn doðu ilçeleri ve Osmaniye ile Hatay'ýn kýyý ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yaðmur ve saðanak, Doðu Anadolu'nun kuzeyiyle zamanla Batý Karadeniz'in iç kesimleri, Ýç Ege, Göller Yöresi, Eskiþehir, Bilecik ve Kýrklareli T Kurucu Baþkan Özkoca, Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e deðerli katký ve desteklerinden dolayý arkadaþlarým adýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. Baþkanýmýzýn önderliðinde güzel iþler yapacaðýz. Bu vesile ile Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Ýskilip Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar'a da desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum. dedi. Dernek Yönetimi þu isimlerden oluþuyor; Mahmut Özkoca, Hakan Bayrak, Emre Akyol, Gökhan Özkan, Melih Alpsar, Ayfer Hazýr, Gani Aksan. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Ýskilip Þubesi açýlýyor. Balkanlar dan soðuk geliyor DSÝ Akarsu Firmasý na ait Ziraat Mühendisi Zuhal Durmuþ yardýmcýlarýyla birlikte ilçeyi ziyaret etti. Sungurlu Barajý nýn ön çalýþmalarý yapýlýyor. Ailelere sahte kitap satýþý orum un Sungurlu ilçesinde, Milli Eðitim Bakanlýðý ndan geliyoruz diyen bazý kiþilerin, velilerin evlerine kadar giderek kitap sattýklarý ve sonra da velilerin telefonlarýna çýkmayarak, vatandaþlarý dolandýrdýklarý öne sürüldü. Çok sayýda öðrenci velisi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne sorduklarýnda, bu kiþilerin bakanlýkla bir Atýf Hoca için bir kitap daha Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý yayýna hazýr hale getirildi. ilgilerinin olmadýðýný öðrendiklerini belirterek, O zaman dolandýrýldýðýmýzý anladýk dediler. Bu kiþilerin, öðrenci velilerini arayarak, evlerine gelmek istediklerini söylediklerini belirten aileler, Telefonun ucundaki þahýs Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan aradýklarýný, çocuðumuzun geliþimi için bizimle görüþmeleri gerektiðini söylüyorlar. Ýþin garip tarafý, çocuðumun ismini, okuduðu okulu biliyor. Bu nedenle bize inandýrýcý geldi" diye konuþtu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ise bu konu hakkýnda bakanlýðýn hiçbir çalýþmasý olmadýðýný, vatandaþlarýn bu gibi konularla kendilerini aradýklarýnda itibar etmemelerini istedi.(ýha) ürkiye'nin batý bölgeleriyaðýþla havanýn etkisine girdi. Çorum da cumartesi günü karla karýþýk yaðmur bekleniyor. Sýcaklýk ise cuma günü 10 dereceden 5 dereceye düþecek. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün hava tahmini verilerine göre, bugün Marmara, Ege, Batý Akdeniz ile Eskiþehir çevrelerinde yaðýþ görülecek. Yaðýþlar Güney Ege ve Batý Akdeniz kýyý kesiminde kuvvetli olmak üzere yaðmur ve saðanak þeklinde olacak. Cuma günü mevcut yaðýþlý havaya ilave olarak Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soðuk havanýn etkisine girecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu, Batý ve Orta Karadeniz, Doðu Karadeniz'in iç kesimi, Doðu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek. Cumartesi günü Marmara'nýn batýsý ve Kýyý Ege dýþýnda tüm bölgelerde görülecek yaðýþlar, kýyý kesimlerle Güneydoðu Anadolu'da genellikle yaðmur, iç kesimlerde ise karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olacak. Pazar günü yaðýþlar yurdun doðusunda etkili olmaya devam edecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sýcaklýðý, cuma günü batý bölgelerde, hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (3 ila 7 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacak ve önümüzdeki hafta yurt genelinde mevsim normalleri civarýnda seyredecek. Sýcaklýk cuma günü 10 dereceden 5 dereceye düþecek.

9 Tur operatörlerine özel Çorum tanýtýmý unanistan'ýn Selanik Ykentinde bulunan Çorum heyeti, kenti tanýtmaya devam ediyor. Vali Sabri Baþköy'ün de katýldýðý Yunanistan programýnýn ikinci gününde birçok ziyaret gerçekleþtirildi. Hitit Medeniyeti ile Çorum'un kültürel ve diðer alanlardaki deðerlerinin Yunanistan'da tanýtýlmasý ve kente turist çekilmesi amacýyla Türk Hava Yollarý (THY) Selanik Müdürü Utku Yazan'ýn davetlisi olarak Selanik'te bulunan Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, Satýþ Müdürü Onur Býyýklý, YGT Medya Turizm sahibi Fatih Yiðit ve Tria Turizm Yetkilisi Arda Özütürk, Yunanistan programýnýn ikinci gününü bir hayli yoðun geçirdi. Ýlk ziyaret Makedonya Eyalet Baþkaný na Ýlk olarak Makedonya Eyalet Baþkaný Apostopolos Tzýtzýkostas'ý ziyaret eden Çorum heyeti, geçen yýl Türk vatandaþlarýna tanýnan vize kolaylýklarýndan dolayý teþekkür ederek, uygulamanýn bu yýlda sürdürülmesi konusunda talepte bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye'nin birçok Avrupa Birliði ülkesinden iyi durumda olduðunu belirterek, Türk vatandaþlarýnýn gelir seviyesinin artmasýyla beraber artýk daha fazla seyahat ettiðini söyledi. Tzýtzýkostas'tan, Avrupa Parlementosu nda yapacaðý konuþmalarda bu konudan bahsetmesini isteyen Çorum heyeti, Türkiye'ye gelecek Yunan turistlerin Çorum'u da tercih etmeleri için giriþimde bulunmasýný talep etti. Ziyarette Tzýtzýkostas'a Çorum'a özgü çeþitli hediyeler takdim edildi. Selanik Belediyesi'nden Çorum'a övgü Makedonya Eyalet Baþkaný Apostopolos Tzýtzýkostas'dan sonra Selanik Belediye Baþkanlýðýný ziyaret eden Çorum heyeti, Belediye Baþkaný Iannis Boutaris ve Baþkan Yardýmcýsý Spirog Pengas ile görüþtü. Ziyarette konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, heyetin Selanik'e turizmci gözü ile baktýðýný ancak kendisinin bir belediyeci gözü ile þehri dolaþtýðýný belirterek, bilgi paylaþýmýnda bulundu. Selanik Belediye Baþkaný Iannis Boutaris Yunanistan'ýn Selanik kentinde bulunan Çorum heyeti, temaslarýný sürdürüyor. Yunanistan programýnýn ikinci gününde birçok ziyaret gerçekleþtirildi. Ziyarette Çorum leblebisi ile birlikte çeþitli hediyeler takdim edildi. Çorum heyeti, Türkiye'ye gelecek Yunan turistlerin Çorum'u da tercih etmeleri için giriþimde bulunmasýný talep etti. da Çorum heyetinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ''Çorum hakkýnda bilgi toplarken Türk vatandaþlarýna kolaylýk gösterilmesini isteyen Çorum heyeti, bu konuda Selanik Belediyesi'nden söz aldý kentinizin temizlik konusunda en baþarýlý illerden olduðunu öðrendim. Bu konuda Çorum Belediyesi'nden tecrübe paylaþýmýnda bulunmak isteriz.'' diye konuþtu. Vali Sabri Baþköy de Selanik'in kendileri Çorum heyeti, Belediye Baþkaný Iannis Boutaris ve Baþkan Yardýmcýsý Spirog Pengas ile görüþtü. için, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doðum yeri olmasý nedeniyle ayrý bir önem taþýdýðýný ifade ederek, Türkiye'den Selanik'e bu yýl çok sayýda öðrencinin ve ziyaretçinin geleceðini söyledi. Türk vatandaþlarýna kolaylýk gösterilmesini isteyen Çorum heyeti, bu konuda Selanik Belediyesi'nden söz aldý. Ziyarette Çorum leblebisi ile birlikte çeþitli hediyeler takdim edilen ikram edilen Baþkan Boutaris de, Çorum heyetine çeþitli hediyeler takdim etti. Turizm acentalarýna ve tur operatörleri ile toplantý Çorum heyeti, Selanik'teki Grand Hotel Palace'da Çorum Tanýtým Kokteyli düzenledi. Selanik ve bölgesindeki tüm seyahat acenteleri ile tur operatörlerinin katýldýðý toplantýda, Hitit Medeniyeti ile Çorum'un kültürel ve diðer alanlardaki deðerleri tanýtýldý. Toplantýda Vali Baþköy ve Baþkan Külcü konuþmalarýnda, Türkiye'ye 2012 yýlýnda 600 bin turist gönderen Yunanistan'daki acentalarý ve tur operatörlerini Çorum'a davet etti. Heyette yer alan Anitta Hotel Satýþ Pazarlama Müdürü Onur Býyýklý da bölgenin en büyük ve modern otelinin Çorum'da yer aldýðýný ifade ederek, konaklama imkanlarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendi. Toplantýda ikili görüþmeler de gerçekleþtirildi. Son ziyaret Selanik Baþkonsolosu na Çorum Tanýtým Kokteylinin ardýndan Türkiye'nin Selanik Baþkonsolosu Tuðrul Biltekin'i ziyaret eden Çorum heyeti, burada düzenlenen organizasyonla, Selanik'teki Türk topluluklarýnýn temsilcileriyle bir araya geldi. Baþkonsolosu Biltekin, Selanik'te yaklaþýk bin 200 Türk asýllý Yunan vatandaþýnýn yaþadýðýný söyledi. Ziyarette Biltekin'e çeþitli hediyeler takdim edildi. Çorum heyeti Yunanistan programýnýn üçüncü gününde, Halkidiki bölgesinde ziyaretlerde bulunacak. Bölgeye en hakim turizmci olan Silver Turizm sahibi Stefanos Hadjimanolis'in eþlik edeceði Çorum heyeti, Halkidiki Valisi Ioannis Georgos'u da ziyaret edecek. PERÞEMBE 14 ÞUBAT Dünya Ahýska Türkleri Birliði Yönetici ve üyeleri Salim Uslu yu ziyaret etti. Uslu dan Ahýska Türklerine müjde ünya Ahýska Türkleri Birliði Yönetici ve üyele- Prof. Dr. Ýlyas Doðan, Ziyattin Kassanov, Sa- Dri dir Eyübov, Prof. Dr. Ýlhan Yýldýz, Prof. Dr. Hamit Hancý, Prof. Dr. Ýbrahim Aðara, Adalet Kahvecioðlu ve Av. Cahit Doðan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ettiler. Dünya Ahýska Türkleri Birliði Baþkan Vekili Prof. Dr. Ýlyas Doðan, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, Bizim en büyük sorunumuz sizlerin de yakýndan takip ettiði gibi vatandaþlýk konusu çözülemiyor. Gürcistan Baþkaný Türkiye'yi ziyaret edecek ve bizler de kendisini takip etmeye çalýþacaðýz. Ahýska Türklerine çifte vatandaþlýk verilmesini istiyoruz. dedi. Doðan, Dünya Ahýska Türkleri Birliði olarak Bolu'da yapýlan toplantýnýn benzerini Ýzmit'te yapmayý planladýklarýný söyleyerek, Ýzmir ilimizde Derneðimiz tarafýndan Ahýska Kasabasý ve Ahýska Saygý Anýtý yaptýk. Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlýmýyla Ahýska Kasabasýnýn ve Anýtýn açýlýþýný gerçekleþtirmeyi düþünüyoruz. Programlarýmýzda sizleri de aramýzda görmek isteriz. diye konuþtu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, Ahýska Türklerinin sorunlarýný biliyor ve birliðimizin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Ahýska kökenli milletvekili arkadaþlarýmýz ile sizleri ziyaret etmek isteriz. Yapacaðýnýz programlara eðer bizim de programlarýmýz uyar ise katýlmaya çalýþacaðým. Ayrýca, Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý ve TRT Genel Müdürümüz Sayýn Ýbrahim Þahin'le görüþtüm. Yapýmcý bulunmasý halinde Salkým Söðütlerin Gölgesinde kitabýnýn Schindler'in listesi gibi bir göç filmi olarak dizi haline getirilmesi konusunda bir çalýþma baþlattým. Kitabý inceleyen kimi senaristler de bu kitaptan senaryo çýkabileceðini söylediler. Þimdi TRT ve Milli Eðitim Bakanýndan gelecek cevaplar bekleniyor. Bunu da sizlere müjdelemiþ olayým. dedi. Belediye ye bir cevap daha ürkiye Kamu Sen Çorum Ýl Tem- avukatlarýndan Av. Bekir Tsilciliði Çetin, Belediye tarafýndan yapýlan açýklama ile su faturalarýnýn Belediye Meclisi nin 4 Mart 2008 yýlýnda aldýðý bir kararla düzenli olarak 2 ayda bir tahakkuk ettirildiðini, Belediye nin vatandaþlarý 2008 yýlýndan beri süregelen uygulamasýyla düzenli olarak maðdur ettiðinin netleþtiðini iddia etti. Çetin, Kamu Sen adýna yaptýðý açýklamasýnda, Yaklaþýk olarak 5 senedir vatandaþlarýmýz Belediye nin bu uygulamasý sonucunda suyun metreküpüne % 30 oranýnda fazla ücret ödemektedir. Suyun metreküp fiyatý yýllara göre deðiþmekle birlikte genel olarak 0-25 metreküp arasýndaki harcamalar ile 25 metreküpü aþan harcamalardaki fiyatlandýrma arasýnda yaklaþýk olarak % 30 oranýnda artýþ görülmektedir. Örneðin 2012 yýlý boyunca vatandaþlarýmýzýn çok büyük bir kýsmý faturalarý aylýk tahakkuk ettirilseydi 1.50 TL ödemeleri gereken suyun metreküpüne Belediye nin yýllardýr süregelen bu uygulamasý sonucunda 1.90 TL ödemiþlerdir. Belediye'den yapýlan açýklamada zaten Belediye nin su faturalarýnýn aylýk olarak tahakkuk Matematik þampiyonlarý Girgin i ziyaret etti ettirilmesi yönünde Ekim 2012'den beri çalýþmalar yürütüldüðü belirtilmektedir. O tarihten bu yana süregelen çalýþmalarýn, açmýþ olduðumuz davada verilen yürütmenin durdurulmasý kararýnýn Belediye ye teblið edildiði gün olan 1 Þubat 2013 tarihinden bir hafta sonra yani 8 Þubat'ta bitirilmesi ve Belediye Meclisince bu tarihte su faturalarýnýn aylýk olarak tahakkuk ettirilmesi kararý alýnmýþ olmasý da manidardýr. Biz yukarýda izah ettiðimiz sebeplerden dolayý Türkiye Kamu-Sen Av. Bekir Çetin olarak açtýðýmýz dava ile bu maðduriyetlerin giderilmesi için çalýþtýk. Çorum Ýdare Mahkemesi nin vermiþ olduðu yürütmenin durdurulmasý kararý da haklýlýðýmýzýn ispatýdýr. Bundan sonra önemli olan kararýn hangi gerekçelerle alýndýðý deðil, dönülen bu yanlýþlýðýn sonucunda bugüne kadar Belediye nin haksýz yere vatandaþa tahakkuk ettirdiði 25 tonu aþan 2 aylýk su faturalarýnýn tekrar hesaplanarak ortaya çýkacak fazlalýðýn yeni bir hukuki sürece gerek kalmaksýzýn vatandaþa iade edilerek maðduriyetlerin ortadan kaldýrýlmasýdýr. diye konuþtu. Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencileri Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin i ziyaret etti. GS ve LYS'ye Ygirecek adaylara sýnav kurallarýný anlatan kitapçýk hazýrladý Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), bu yýl ilk kez Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'na (LYS) girecek 850 bin aday için sýnav kurallarýnýn yer aldýðý kitap ayracýyla sýnav süreçlerinin anlatýldýðý el rehberi hazýrladý. ÖSYM'nin bu yýl ilk kez gerçekleþtirdiði uygulama kapsamýnda el rehberleri ve kitap ayraçlarý, 24 Mart'ta yapýlacak YGS öncesi adaylarýn adreslerine gönderilmeye baþlandý. 28. American Mathematics Competitions 8 sýnavýnda ODTÜ de sýnava giren Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencileri Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin i ziyaret etti. Girgin, altýn madalya kazanan Ýpek Erdemli, Töre Kut Erdoðan, Zehra Nur Atakcan, Ýbrahim Eroðlu ve gümüþ madalya kazanan Sefa Mert Yýldýrým ile bronz madalya kazanan Feyza Müjgan Akdoðan ý makamýnda aðýrlayarak, baþarýdan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Okul idareci, öðretmen ve öðrencilerini tebrik eden Girgin, öðrencilere hediyelerini verdikten sonra ileriki dönemde hedeflerini sordu. Özel Samanyolu Ýlköðretim Okulu Müdürü Erdal Öðülmüþ de, Öðrencilerimizin iyi ve sosyal olmalarý kadar düþünen, araþtýran, sorgulayan bireyler olmasýný önemsiyoruz. Bu nedenle öðrencilerimizin sosyal etkinlikler, ulusal ve uluslararasý organizasyonlara katýlmalarýný teþvik edip, destekliyoruz. diye konuþtu. ÖSYM den kitapçýk ÖSYM'ye sýkça sorulan sorulardan derlenen 22 soru ve cevaplarýyla adaylara uyarýlarýn yer aldýðý rehberde, merkezin iletiþim bilgileri de yer aldý.

10 10 PERÞEMBE 14 ÞUBAT NURDER Baþkaný Murat Kayacý: Ýnsanlýk, tasavvuf aydýnlýðýna muhtaç N urani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði (NURDER) yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Muhabirimiz Recep Mebet in evsahipliðindeki ziyarete NURDER Baþkaný Murat Kayacý, Baþkan Yardýmcýsý Vahit Akkaya ile Yunus Emre Bursa ve Mustafa Kavaklý katýldý. Gazetemizin 23 üncü kuruluþ yýl dönümünü kutlayan Murat Kayacý, Faaliyetlerimizin halka ulaþtýrýlmasýndaki desteðinden dolayý Hakimiyet Ailesi ne teþekkür ediyor, baþarýlarla dolu nice seneler diliyoruz dedi. MÝLLÝ ve MANEVÝ DEÐERLERE VURGU Ziyarette NURDER ve faaliyetlerinden de bahseden Kayacý, Amacýmýz yeni nesillerin milli ve manevi deðerler ýþýðýnda yetiþmelerine katkýda bulunmak diye konuþtu. Ýnsanlýk tasavvufun aydýnlýðýna muhtaç diyen Kayacý, gerçekleþtirdikleri faaliyetlerle karanlýða bir mum yakmayý hedeflediklerini söyledi. Yaklaþýk 2 ay önce kurulan NURDER in Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsýnda hizmet verdiðini hatýrlatan Kayacý, milli ve manevi deðerlerin daha iyi anlaþýlmasýna yönelik faaliyetlerinin süreceðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise nezaketlerinden dolayý NURDER yönetimine teþekkür etti. MMO dan Nükrettin Yýlmaz a veda yemeði MMO Çorum Temsilciliði nde de görev yapan Nükrettin Yýlmaz için veda yemeði düzenlendi. Ç NURDER yönetimi dün gazetemizi ziyaret ederek kuruluþ yýl dönümümüzü tebrik etti. Þeker in Bahabey deki taþýnmazlarýna talep yok A masya Þeker Fabrikasý nýn Çorum daki taþýnmazlarý ile ilgili ihale dün gerçekleþti. Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi ndeki Pancar Bölge binasý ve müþtemilatýnýn satýþa sunulduðu ihaleye talipli katýlmadý. Fabrika binasýnda düzenlenen ihaleye katýlan ya da teklif sunan olmadýðý için taþýnmazlar yine elde kaldý. Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü tara- fýndan 8 milyon TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlan taþýnmazlar içinde bir adet ambar, bir adet büro ve 3 katlý lojman binasýnýn yer aldýðý kaydedildi. Ayrýk nizam 8 katlý konut alaný olarak deðerlendirilebileceði belirtilen 2 bin 638 metrekare alana sahip taþýnmazýn zemin katýna günü birlik kullanýma yönelik ticaret ve asma kat yapýlabileceði açýklandý. Söz konusu taþýnmazlarýn, yeniden ihaleye çýkarýlma durumunun ilerleyen tarihlerde netleþeceði bildirildi. Turkcell Tablet Tütüncü de T urkcell Tablet, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde satýþa sunuldu. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði tablet bilgisayar hakkýnda bilgi veren Teknoloji Uzmaný Faruk Gönendik, T serisi telefonlarla mobil internetin daha geniþ kitlelere yayýlmasýný saðlayan Turkcell, Turkcell Tablet ile tablet pazarýna da dinamizm getiriyor dedi. Turkcell Tablet i Çorum da görücüye çýkarmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diyen Faruk Gönendik, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Türkiye'nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell, kendi markasýný taþýyan ilk tableti müþterilerine sundu. Hafif ve ince yapýsý, ideal ekran boyutu, üstün performans sunan iþlemcisi ve 3G ile her yerde hýzlý internet saðlayan özelliðine ek olarak Turkcell'e özel uygulama ve araçlar (widget) içeren Turkcell Tablet, gerek iþ gerek eðlence amaçlý kullanýmlarda en iyi deneyimi saðlamayý hedefliyor. Pegatron iþbirliðiyle üretilen Turkcell Tablet, Android JellyBean iþletim sistemine sahip. 10.1'' Wideview IPS LCD ekrana sahip cihazýn ekran çözünürlüðü ise 1280x800. Kurumsal uygulamalardan oyuna kadar birçok kullaným alaný için üstün performans saðlayan en geliþmiþ 4 çekirdekli iþlemcilerden olan nvidia T30SL 1.2 Ghz, QuadCore iþlemcisini barýndýran Turkcell Tablet'in 8 MP arka ve 2 MP ön kamera desteði, HD video ve panoramik fotoðraf çekerek keyifli anlarý yüksek kalitede kayýt altýna alma þansý saðlýyor. 16 GB dahili hafýzasýna ek olarak MicroSD desteðiyle gelen cihaz hem 3G hem Wi-Fi desteði sayesinde her an her yerde internete sýnýrsýz eriþim imkaný sunuyor. 226x175.4x8.4 mm boyutlarý ve 545 gram aðýrlýðý ile piyasadaki en ince ve hafif tabletlerden biri olan Turkcell Tablet'e sahip olanlar gerçek mobilitenin tadýný çýkarýyor. Turkcell Tablet hafif, ince, þýk tasarýmý ve güçlü donanýmýnýn yaný sýra Turkcell Teknoloji mühendisleri tarafýndan tasarlanmýþ ve Turkcell uygulamalarý ve içeriði ile zenginleþtirilmiþ ara yüzü ile kullanýcýlarýna içerik odaklý iyi bir tablet deneyimi sunmayý hedefliyor. Turkcell Tablet'e özel geliþtirilen Turkcell Eðlence Paketi sayesinde Turkcell Müzik, Turkcell TV, Turkcell Dergilik ve Turkcell Kitaplýk servisleri Tablet'in ana ekranlarýnda kullanýma hazýr olarak geliyor. Turkcell Tablet kullanýcýlarý Turkcell TV Sinema Paketi ile 50'den fazla canlý TV kanalý ve 300'den fazla filmi her an her Faruk Gönendik, Turkcell Tablet i tanýttý. yerden izleyebiliyor. Ayrýca 3 milyondan fazla þarký içeren popüler dergileri ücretsiz geliyor. Turkcell Müzik'ten diledikleri þarkýlarý Turkcell Tablet hakkýnda detaylý bilgi dinleyebiliyor, liste oluþturup almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi'nde paylaþabiliyor ve üstelik 24 ay boyunca her hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell ay 50 ücretsiz þarký (toplamda 1200 þarký) Ýletiþim Merkezi'ne ve Hamit Camii indirebiliyor. 4 binden fazla kitabýn yer Sokak ta faaliyet gösteren þubemize aldýðý Turkcell Kitaplýk ile 7 kitap, bekliyoruz. Turkcell Dergilik ile de Türkiye'nin en evre ve Þehircilik Müdürlüðü Makine Mühendisi Nükrettin Yýlmaz, Denizli Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü ne tayin oldu. Makine Mühendisleri Odasý (MMO) Çorum Temsilciliði nde saymanlýk ve sekreterlik görevlerinde de bulunan Nükrettin Yýlmaz için önceki akþam veda yemeði düzenlendi. Hancýlar Et Lokantasý nda düzenlenen yemeðe MMO Ýl Temsilcisi Yakup Uslu, yürütme ve danýþma kurulu üyeleri ile oda personeli katýldý. Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü ndeki idari görevlerinin yanýnda 8 yýl boyunca MMO yürütme kurulunda da görev alan Yýlmaz a Yakup Uslu tarafýndan þükran plaketi verildi. MMO Ýl Temsilciliði personeli Karikatürist Erdoðan Oruç ise Yýlmaz a portresinin yer aldýðý bir tablo hediye etti. Nükrettin Yýlmaz a MMO Ýl Temsilcisi Yakup Uslu tarafýndan plaket verildi. Erdoðan Oruç, Makine Mühendisi Yýlmaz a portresinin yer aldýðý tablo hediye etti. Duygusal anlarýn yaþandýðý veda yemeðinde konuþan Yýlmaz, Çorum dan güzel anýlarla ayrýlacaðýný dile getirerek meslektaþlarýna teþekkür etti. Yemeðin ardýndan günün anýsýna hatýra fotoðrafý çektirildi. Düzenlenen yemeðe Yýlmaz ýn meslektaþlarý ve mesai arkadaþlarý katýldý. Mustafa Emniyet kutladý P TT eski müdürlerinden Mustafa Emniyet, Hakimiyet in 23. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Turkcell Tablet, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde satýþa sunuldu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer i ziyaret eden Emniyet, Hakimiyet e nice yýllar temennisindte bulunarak yönetici ve çalýþanlarýna sbaþarý dileklerini iletti. PTT eski müdürlerinden Mustafa Emniyet dün gazetemizi ziyaret etti.

11 Derdimi Vali Bey e anlatmak istiyorum Kenan Yaþar babasýný kaybetti Ç orum Barosu avukatlarýndan Kenan Yaþar ýn babasý Rýdvan Yaþar (80) dün vefat etti. Av. Kenan Yaþar ýn yaný sýra AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan Adayý Aliþan Yaþar ýn babasý olan Rýdvan Yaþar, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Rýdvan Yaþar Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Mecitözü nde topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Rýdvan Yaþar a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bazý derslerin öðretim programlarý güncellendi Ders programý güncellendi lköðretim ve orta öðretimde bazý derslerin Ýöðretim programlarý güncellendi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, güncellenen programlarý bizzat tanýttý, içerikte neyin deðiþtiðini açýkladý. Avcý, "Güncellenen öðretim programlarýnýn ilk uygulamalarý te baþlayacaktýr, yani önümüzdeki yýl inþallah. Kazanýmlar ve içerik sadeleþtirilmiþtir, kazanýmlar daha kolay okunabilir ve algýlanabilir þekilde yeniden düzenlenmiþtir.kazanýmlar, yeni getirdiðimiz 12 yýllýk zorunlu eðitim süresi dikkate alýnarak öðretim kademeleri ve sýnýflar düzeyi düzeyinde gözden geçirilmiþtir. Kazanýmlar bilimsel teknolojik ve toplumsal deðiþmeler göz önüne alýnarak güncellenmiþtir. Kazanýmlarla günlük hayat iliþkisi güçlendirilmiþtir. Kitap etkileþimli tahta ve benzeri uygulamalar için zemin oluþturulmuþtur." dedi. Ahlat ta 12 Çorumlu var ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Adrese Da- Nüfus Kayýt Sistemi verilerine göre, Bit- Tyalý lis in Ahlat ilçesinde hangi ilden kaç kiþinin yaþadýðý belirlendi. Adeta Türkiye mozaiðini oluþturan Ahlat ta, ülkenin her köþesinden insanlarýn yaþadýðý belirlendi. Ahlat ta bin 260 kiþi ile en çok Muþlu yaþarken, Burdur, Tunceli, Edirne, Bartýn ve Yalovalýnýn da olmadýðý tespit edildi. Alýnan verilere göre Ahlat ta yaþayanlarýn gerçek memleketleri þu þekilde sýralanýyor: Adana 45, Adýyaman 22, Afyonkarahisar 5, Aðrý 328, Amasya 11, Ankara 31, Antalya 12, Artvin 5, Aydýn 25, Balýkesir 13, Bilecik 1, Bingöl 34, Bitlis (Ahlat ve Bitlis nüfusuna kayýtlý olan) 33 bin 903, Bolu 7, Bursa 6, Çanakkale 3, Çankýrý 4, Çorum 12, Denizli 17, Diyarbakýr 95, Elazýð 18, Erzincan 3, Erzurum 41, Eskiþehir 12, Gaziantep 35, Giresun 1, Gümüþhane 6, Hakkari 21, Hatay 32, Isparta 6, Mersin 78, Ýstanbul 4, Ýzmir 36, Kars 9, Kastamonu 12, Kayseri 21, Kýrklareli 1, Kýrþehir 18, Kocaeli 2, Konya 39, Kütahya 6, Malatya 25, Manisa 30, Kahramanmaraþ 29, Mardin 79, Muðla 9, Muþ bin 260, Nevþehir 19, Niðde 7, Ordu 9, Rize 2, Sakarya 2, Samsun 18, Siirt 236, Sinop 7, Sivas 16, Tekirdað 5, Tokat 25, Trabzon 10, Tunceli 0, Þanlýurfa 24, Uþak 12, Van 306, Yozgat 15, Zonguldak 15, Aksaray 19, Bayburt 12, Karaman 4, Kýrýkkale 18, Batman 110, Þýrnak 12, Ardahan 3, Iðdýr 8, Karabük 1, Kilis 6, Osmaniye 15 ve Düzceli 1 kiþi ilçede yaþýyor. (ÝHA) Ç orum merkeze baðlý Büget Köyü nde yaþayan Mehmet Kocabaþ isimli vatandaþ, yaklaþýk 7 yýldýr iþsiz olduðunu söyledi. Ýlgili kurumlara baþvuruda bulunmasýna raðmen aradan geçen sürede bir türlü iþ bulamadýðýný vurgulayan Mehmet Kocabaþ, Defalarca ziyarete gitmeme raðmen ne yazýk ki Sayýn Valimizle de bir türlü görüþemedim dedi. Maddi imkansýzlýk nedeniyle geçim sýkýntýsý yaþadýðýný belirten Kocabaþ, Derdimi doðrudan Vali Bey e anlatmak istiyorum diye konuþtu. Yaþadýðý maðduriyetin giderilmesini isteyen Kocabaþ, yetkililerden ilgi ve destek beklediðini sözlerine ekledi. Fidanlar öksüz kaldý Hamza Akgün yaþamýný yitirdi orum un gizli çevre Çgönüllülerinden Hamza Akgün (73) dün vefat etti. Yaþamý boyunca 30 bine yakýn fidaný toprakla buluþturan Hamza Akgün, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Ahmet, Melahat, Ayþe, Emine ve Taðmaç Akgün ün babasý olan 5 çocuk babasý olan Hamza Akgün ün vefatý, ailesi ve Binevler sakinleri sakinleri baþta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boðdu. Dodurga nýn Berk Köyü nde doðan ve kendi imkanlarý ile þehrin dört bir yanýna fidan diken Akgün, son nefesine kadar aðaçlandýrma faaliyetinde bulundu. ütahya'nýn Gediz Ýlçesinde, baþka Kil doðumlular arasýnda en az 5 kiþiyle Kilisliler, en fazla 443 kiþiyle Uþaklýlar yaþýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarýna göre Gediz'de baþka il doðumlular arasýnda en az 5 kiþiyle Kilisliler, en fazla 443'le de Uþaklýlarýn yaþadýðý ortaya çýktý. TUÝK'ten yapýlan açýklamaya göre toplam genel nüfusu 51 bin 790 kiþi olan Gediz'de baþka il doðumlu olarak 3 bin 650 kiþi yaþarken, 12'de yabancý uyruklu bulunduðu bildirildi. Gediz'de baþka il doðumlu olarak yaþayanlarýn baþýnda 443 kiþiyle Uþak gelirken, onu 291 kiþiyle Manisa ve 180 kiþiyle Afyonkarahisar'ýn izlediði gözlendi. Gediz'de baþka il doðumlu olarak yaþayanlarýn daðýlýmý þu þekilde: Afyonkarahisar 180, Eskiþehir 112, Bursa 134, Balýkesir 134, Manisa 291, Konya 109, Uþak 443, Bilecik 45, Ýzmir 155, Ankara 59, Erzurum Mehmet Kocabaþ, Vali Baþköy le görüþmek istiyor. Topladýðý kozalaklarý evinin bahçesinde iþleyerek fidana dönüþtüren Akgün ün toprakla buluþturmaya hazýrlandýðý 300 den faza fidan ise öksüz kaldý. Geriye kalan fidanlarýn Binevler de geçen yýl yangýn geçiren bir alana dikilmesini isteyen semt sakinleri, söz konusu aðaçlandýrma alanýna Hamza Akgün Hatýra Ormaný isminin verilmesini talep ettiler. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý nda topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Hamza Akgün e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hamza Akgün Kütahya'nýn Gediz Ýlçesinde, Çorum nüfusuna kayýtlý 43 kiþi yaþýyor. Çorumlular Gediz de 52, Sivas 66, Denizli 134, Trabzon 43, Samsun 48, Ýstanbul 45, Niðde 47, Isparta 43, Mersin 33, Çorum 43, Tokat 39, Malatya 72, Adana 50, Hatay 36, Kahramanmaraþ 43, Ordu 58, Aydýn 54, Yozgat 32, Van 7, Þanlýurfa 13, Kars 44, Kayseri 31, Antalya 56, Gaziantep 52, Sakarya 32, Diyarbakýr 42, Mardin 27, Elazýð 35, Aðrý 16, Kýrþehir 30, Kýrýkkale 12, Çanakkale 42, Amasya 27, Giresun 20, Kastamonu 31, Artvin 14, Muðla 26, Çankýrý 20, Zonguldak 40, Aksaray 11, Burdur 33, Osmaniye 16, Muþ 20, Erzincan 21, Adýyaman 20, Ardahan 16, Kocaeli 23, Bolu 10, Siirt 11, Karabük 18, Karaman 17, Nevþehir 12, Sinop 13, Tekirdað 13, Þýrnak 6, Rize 18, Bitlis 19, Kilis 5, Batman 8, Gümüþhane 9, Kýrklareli 7, Bayburt 8, Bartýn 15, Edirne 11, Bingöl 14, Tunceli 13, Düzce 11, Iðdýr 18, Yalova 10, Hakkari 7 ve 12'de yabancý uyruklu. Buna göre Gediz'in toplam nüfusu 51 bin 778 iken, baþka il doðumlu ve yabancý olmak üzere 3 bin 662 kiþi ile birlikte 51 bin 790 kiþiye ulaþtýðý tespit edildi.(ýha) oðu ve Batý ma- sana- Dsallarýnda, týn çeþitli alanlarýnda sýk sýk iþlenen bir efsane kahramandýr Kral Midas. Eþek kulaklarý ile bilinir. Tiyatro ve opera ile sahneye konmuþtur, Ortaçað Batý resminde de görürüz onu bazen. Anadolu'nun ortasýnda yaþamýþ bir kral nasýl böyle ünlü oldu, gerçek öyküsü neydi? Hangi tarihte nasýl bir ülkede yaþýyordu? Tüpraþ'ýn sponsorluðu ile Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan kapsamlý bir kitap olarak yayýmlanan Frigler: Midas'ýn Ülkesinde, Anýtlarýn Gölgesinde kitabýnda iþte tüm bu sorularýn cevabýný bulmak mümkün olacak. Eskiþehir Anadolu Üniversitesi öðretim üyeleri Taciser Sivas ve Hakan Sivas tarafýndan hazýrlanan kitap, Türkiye ve dünya üniversitelerinden konunun uzmanlarý öðretim üyelerinin Friglerle ilgili yazdýðý makalelerden oluþuyor. Krallarý Midas'ýn efsaneleri sayesinde dilden dile dolaþan Frigler, yaklaþýk 300 yýl boyunca Orta Anadolu'nun efendisi oldular. MÖ 9-7. yüzyýllar arasýnda Frig Krallýðý'nýn etki alaný merkez baþkent Gordion (Yassýhöyük-Polatlý) olmak üzere Ankara çevresi, Kýzýlýrmak Nehri'nin doðusunda Çorum, Tokat ve Kýrþehir; kuzeyde Samsun; güneyde Niðde ve Konya; güneybatýda Burdur ve Elmalý Ovasý; batýda Eskiþehir, Afyonkarahisar ve Kütahya; kuzeybatýda Bandýrma'ya kadar yayýlmýþtý. Herodotos ve Strabon gibi Eskiçað yazarlarýna göre Makedonyalýlar'ýn komþularý olan ve Avrupa'da oturduklarý sýrada "Brygler" ya da "Brigler" adýný taþýyan Frigler, Makedonya ve Trakya'dan Boðazlar yolu ile Anadolu'ya göç eden Trak boylarýndan biriydi. Asya'ya yani Anadolu'ya geçtikten sonra yurtlarýyla birlikte adlarý da deðiþerek "Frig" biçimini almýþtý. Genel olarak kabul edilen görüþe göre MÖ yýllarýna doðru baþlayan ve dalgalar halinde 400 yýl kadar süren Trak göçleri, Hitit Ýmparatorluðu'nun yýkýlýþýný izleyen dönemde yoðunlaþmýþtý. Baþlangýçta ilkel bir aþiret düzeninde yaþamlarýný sürdürdüðü anlaþýlan Frigler'in Anadolu'daki ilk yüz yýllarý hâlâ büyük ölçüde karanlýktýr. Üzerindeki sis perdesi henüz kalkmamýþ bir geçmiþten doðan Frig Krallýðý, Anadolu'nun hâlâ hakkýnda az þey bilinen uygarlýklarýndan biridir. Orta Anadolu, PERÞEMBE 14 ÞUBAT Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3 arttý. Sanayi üretimi arttý ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Sanayi Ciro Tve Sipariþ endeksleri Aralýk 2012 sonuçlarýný açýkladý. Sanayi Üretim Anketi kapsamýnda yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taþocakçýlýðý kýsýmlarýnda bulunan iþ yerlerinden 2005=100 temel yýllý oluþturulan Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3 arttý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, 2012 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, madencilik ve taþocakçýlýðý endeksi yüzde 2,6 azaldý. Ýmalat sanayi endeksi ise yüzde 3,2 arttý. Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre 2012 yýlý Aralýk ayýnda en yüksek artýþý ara malý imalatý gösterdi. Ýmalat sanayi alt gruplarýnda en yüksek artýþý yüzde 59,8 ile tütün ürünleri imalatýnda gerçekleþti. Bunu yüzde 45,7 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý takip etti. Avrupa Birliði düzenlemelerine göre, imalat sanayi kýsmýnda sipariþ ile çalýþan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamýna giren iþ yerlerinden, 2005=100 temel yýllý oluþturulan Sanayi Sipariþ Endeksi, 2012 yýlýnýn Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,5 arttý. Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre en yüksek artýþ dayanýksýz tüketim malý imalatýnda görüldü. Frigler: Midas'ýn Ülkesinde Anýtlarýn Gölgesinde çýktý geniþ tarým alanlarý ile hâlâ ülkemizin tahýl deposu. Antik dünyanýn sevilen mallarý arasýnda yer alan, Frigler'in "tapetes" olarak adlandýrýlan kilimlerindeki Frigler'e özgü geometrik motifler, günümüzde hâlâ Sivrihisar kilimlerinde yaþatýlmakta. Dün olduðu gibi bugün de Orta Anadolu'nun angora yünleri çok kýymetli. Frig soylusunun içki kabý olarak kullandýðý tunç kâseler, günümüzde "göbekli hamam taslarý" olarak geleneksel hamamlarýmýzda yerini almýþ. Ana Tanrýça Matar'a yapýlan dinsel ritüellerde insaný kendinden geçiren Frigyen modundaki müzik, çaðlarýn derinliklerinden süzülerek Frig makamýyla hâlâ yaþamakta Bu ortak yazgý, Anadolu'nun kökleri Neolitik Çað'a kadar geri giden, her yeni gelen toplumla zenginleþen ve çaðlar boyunca bir potada harmanlanan düþünce, inanç ve yaþam birliðine dayanýyor olsa gerek. Doðayla iç içe, mevsimlerin döngüsüne ayak uydurmuþ, meþakkatli ama huzurlu ve basit bir yaþamý seçen Frig toplumunun bilinmeyen, gizemli yönleri çok. Frigler'in gerçek kördüðümü hâlâ topraðýn altýnda saklý Gizemi çözmek için Frig uzmanlarý büyük bir özveri ve sabýrla kazýlara devam ediyor... Yýllardýr yürüttükleri Frig kazýlarý ve araþtýrmalarýnýn sonucunda kaleme aldýklarý, Frig Uygarlýðý'ný çeþitli yönleriyle tanýmamýzý saðlayan deðerli makalelerini bu kitapta paylaþtýlar. Frigler, Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan kapsamlý bir kitap olarak yayýmlandý.

12 12 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Engelliler için çalýþýyorlar Z übeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrencileri ve öðretmenleri Engellilerin Ýþ Hayatýna Adaptasyonu ile ilgili proje için Almanya Manheim da staja devam ediyor. Türkiye'de bu çapta bir projeyi ilk gerçekleþtiren kurum olma özelliðini taþýyan okulun öðretmen ve öðrencilerine baþarýlar dileyen Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt, Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrencileri Almanya da çalýþmalarýna devam ediyor. Almanya'da bulunan ekibin, engellilerin çalýþma hayatýna adaptasyonu ile ilgili bir çok yenilik hakkýnda tecrübe ve bilgi birikimi kazandýklarýný ve kazanmaya devam ettiklerini, yurda dönüþte edindikleri bu tecrübeleri iþ dünyasý ile paylaþacaklarýný, engelli vatandaþlara yönelik çeþitli çalýþmalara imza atacaklarýný dile getirdi. Akýllý evlerin temeli atýldý 20 Milyon TL'ye mal olan projede 180 akýllý daire bulunuyor. O Kümelenme çalýþmalarý gelecek vadediyor Öðrenciler Engellilerin Ýþ Hayatýna Adaptasyonu ile ilgili proje için Almanya Manheim da staja devam ediyor. smancýk'ta Kurþunoðlu Yapý tarafýndan inþa edilen akýllý evlerin temeli atýldý. 20 Milyon TL'ye mal olan projede 180 akýllý daire bulunuyor. Yapýlan açýklamaya göre, Kurþunoðlu Yapý tarafýndan Koyunbaba Mahallesinde 15 dönümlük bir arazi üzerine inþa edilen akýllý evlerin temeli atýldý. 20 Milyon TL'lik proje 9 ayrý blokta akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ 180 daireden oluþuyor. Osmancýk'ta ilk defa uygulanan akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ yaþam alaný üstün konfor ve güvenlik sistemlerinin yaný sýra alýþveriþ merkezi, spor alanlarý, koþu parkuru ve yürüyüþ yollarý gibi sosyal alanlarý ile de dikkat çekiyor. Akýllý daireler uzaktan izleme ve kontrol sistemine sahip. Bilgisayar aracýlýðý ile uzaktan tam kontrol saðlanabiliyor. Dijital ýsý ayarlý kalorifer petekleri ve klimalar evin ýsýsýný programlanan saatte istenilen seviyeye getiriyor. Evden çýkýldýðý anda devre dýþý kalan aydýnlatma sistemi tekrar eve dönüldüðünde otomatik olarak devreye giriyor. Akýllý evlerin perdeleri bile teknolojiye uyum saðlýyor. Perdeler aydýnlýða göre ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kapanýp açýlabiliyor. Lavabolarda sensörlü su bataryalarý bulunuyor. Akýllý evlerin güvenlik sistemi de en üst düzey güvenlik imkaný saðlýyor. Çelik kapýlarda anahtar yerine kartlý geçiþ sistemi kullanýlýyor. Evde hiç kimse olmadýðýnda dairenin elektriði ve suyu otomatik olarak devre dýþý kalýyor. Daireye izinsiz girilmeye çalýþýldýðý anda güvenlik sistemi ev sahibine haber veriyor. Her hangi bir yangýn ya da gaz kaçaðý ihtimali de güvenlik sistemini devreye alýyor. Akýllý evler teknolojinin saðladýðý imkanlarýn yaný sýra geniþ ve konforlu yapýsý ile ilgi çekiyor. 170 metrekare daire 3 oda bir salondan oluþuyor. 17 metrekare alana sahip balkon bulunan dairede iki ayrý banyo var. Ayrýca lavabolar ve mutfakta 24 saat sýcak su bulunuyor. Sýradan yaþam alanlarýnýn yerine teknoloji ile donatýlmýþ konforlu ve güvenli yaþam alanlarý inþa ettiklerini ifade eden Kurþunoðlu Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun; Atatürk Dumlupýnar Sitesi (ADS) akýllý ev sistemlerinin yaný sýra sosyal alan zenginliði ile de önem taþýyor. Alýþ veriþ merkezi, kafeterya, çocuk parklarý, spor alanlarý ve geniþ yeþil alanlarý ile elit bir yaþam sunmak için tasarlandý. Sizin ve çocuklarýnýz için teknoloji ve konfor olarak sosyal hayatta daha fazlasý ADS dir. dedi. Akýllý evler diðer konutlarda fiyata dahil olmayan banyo ve lavabo dolaplarý ile mutfak dolabý ve ankastre dahil 120 bin TL'den baþlayan fiyatlarla satýþa sunulacak. Eðitime desteðe teþekkür O Engin Özücan Yeliz Çuvalcý orum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanan, T.C. Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi nin iki günlük eðitimi sona erdi. Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Yeliz Çuvalcý tarafýndan verilen eðitimlerde ilk gün proje- nin paydaþlarýna, ikinci gün de Çorum TSO üyelerine KOBÝ Ýþ Birliði ve Kümelenme Projesi'nin oluþumu, amaçlarý, uygulama esaslarý ve bundan sonraki süreç hakkýnda bilgiler verildi. Dün, TSO üyelerine yönelik olarak gerçekleþtirilen Küme Yönetimi Araçlarý Eðitimi programýnda proje hakkýnda bilgiler veren Çorum Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Ç Avrupa Birliði destekli KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi nin iki günlük eðitimi sona erdi. Engin Özücan, KOBÝ da, kümelenmenin; kume sürecinin hýzlandýrýlýþbirliði ve Kümelenme laða yeni gibi gelse de masý ve daha sistematik Projesi ile tek baþýna þiryüzyýllardýr var olan bir yöntemlerle ilerlemesini ket deðil, birbiri ile iliþolgu olduðunu söyledi. saðlamayý hedeflemekkili þirketlerin global anýllerdeki kuyumcular tedir. þeklinde konuþtu. lamda rekabet edebilirarastasý, ayakkabýcýlar Kümelerin nasýl liklerini artýrmayý amaçarastasý, bakýrcýlar arasoluþtuðu ve geliþim süladýðýný söyledi. Özütasý gibi oluþumlarýn, reci hakkýnda bilgilerin can, kümelenme çalýþkendi dinamikleri ile verildiði eðitim toplantýmalarýnýn Türkiye'de oluþan birer doðal küsýnda ayrýca yeni oluþagelecek vadeden bir komelenme olduðunu ifabilecek kümeler için nu olduðunu vurguladý. de eden Çuvalcý, KOBÝ paydaþlardan fikir alýnýþbirliði ve Kümelenme Ekonomi Bakanlýdý. Projesi, doðal kümelenðý Uzmaný Yeliz Çuvalcý Memurlar 15 Mart tan sonra baþörtülü çalýþacak M Çorum Çaðrý Eðtiim Vakfý, Kur an ýn Edebi Üstünlüðü konulu konferans düzenleyecek. Kur an ýn Edebi Üstünlüðü Çorum Çaðrý Eðtiim Vakfý, Kur an ýn Edebi Üstünlüðü konulu konferans düzenleyecek. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yakup Civelek in konuþmacý olarak katýlacaðý konferans bugün saat 19:00 da Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. emur-sen Konfederasyonu 'nun 'Kamuda KýlýkKýyafet Özgürlüðü Ýçin 10 Milyon Ýmza Kampanyasý'yla ilgili olarak konuþan Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, memurlarýn 15 Mart'tan sonra baþörtülü olarak çalýþacaklarýný iddia etti Kanal A televizyonunda 'Siyaset Masasý' programýna katýlan Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu kamuda baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin Bedrettin Uður'a çarpýcý açýklamalar yaptý. 10 milyon hedefli imza kampanyasýnda sona gelindiðini belirten Gündoðdu, bir ay sonra smancýk Belediyesi ana sýnýfý ve ilköðretim öðrencilerine yönelik olarak hazýrlanan üç boyutlu sesli interaktif insan vücudunu tanýyalým maketini daðýtmaya devam ederek eðitime katký sunmayý sürdürüyor. Öðrenciler ve okul yöneticileri, Belediye tarafýndan eðitime verilen destek ve okullara gerçekleþtirilen ek yatýrýmlardan dolayý Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkür etti. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye nin okullara ve eðitime desteði devam ediyor. Okul bahçelerinde gerçekleþtirdiði çevre düzenlemesi faaliyetlerinin yaný sýra eðitici kitaplar da daðýtan Osmancýk Belediyesi, bu katkýsýný yine Osmancýk Belediyesi ana sýnýfý ve ilköðretim öðrencileri bekir Yazýcý ya teþekkür etti. sürdürdü. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilköðretim ve ana okulu öðrencilerine yönelik olarak okullara üç boyutlu sesli interaktif insan vücudunu tanýyalým maketi daðýttý. Eðitime ve okullara büyük önem verdiklerinin altýný çizen Baþkan Yazýcý, üç yýldýr Çanakkale Zafe- ri'nin yýl dönümünde eðitici kitaplar daðýttýklarýný hatýrlattý. Ayrýca okul bahçelerine de çevre düzenlemesi destekleri verdiklerini hatýrlatan Baþkan Yazýcý, bu desteklerini yine devam ettirdiklerini kaydetti. Baþkan Yazýcý, gelecek nesillerin geliþimine katký saðlamak için 33 adet üç boyutlu sesli insan vücudunu tanýyalým maketini tüm ilkokul ve anaokullarýna daðýtacaklarýný söyledi. Osmangazi Ýlköðretim Okulu'nda da öðrencilere insan vücudu daðýtan Baþkan Yazýcý'ya öðrenciler ve okul yöneticileri eðitime sunulan destekten Paramý Yönetebiliyorum eðitimine katýlým Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu memurlarýn fiili olarak bu yasaðý kaldýracaklarýný da ilk kez açýkladý. Ýþte o açýklama: "Kampanyada toplanan 10 Milyon imza önümüzdeki hafta Hükümete teslim edilecek. Belli bir süre bekledikten sonra hükümet yasaðý kaldýrýrsa teþekkür edeceðiz. Kaldýrmazsa 15 Mart'tan sonra memurlar fiili olarak özgürlüklerini kullanacak. Yani baþörtülü olarak iþe gidecek" Açaray Derneði gençlik Kulübü Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, liderlerinden Özer Özkeser, Paramý Özellikle gençler üzerine düþünen, Yönetebiliyorum eðitimine katýldý. düþündüðünü hayata geçiren, farkýndalýk Dün baþlayan ve 17 Þubat 2013 oluþturarak bilinçlenme saðlamaya yönelik Cumartesi gününe kadar sürecek çalýþmalarýn, eðitimlerin içerisindeyiz. eðitimler Samsun da gönüllü master Bunu yaparken Çorum da öncü STK olarak eðitmenler tarafýndan veriliyor. Eðitimi yürütmeyi hedeflemekteyiz. Bu dahilde baþarýyla tamamlayan adaylar, 2 ay Açaray Derneði gençlik liderlerinden Özer Özkeser 5 gün sürecek gençlerin finansal içerisinde eðitimi diðer gençlere ve bir yönden yönetimlerini planlamalarýný nasýl yýl içerisinde en az 150 kiþiye yapacaklarýna yönelik eðitmen eðitimine ulaþtýracaklar. katýlacaktýr. Bu proje içerisinde özellikle T.C. Kalkýnma Bakanlýðý, gençler üzerinde düþünülen projenin hedefi, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma kademeli olarak toplumda yaþ Programý, Visa Europe ve Habitat Eþref Burçin Özsaçmacý diliminde tüm gençlere eriþecek yaygýn Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði, eðitim programlarý hazýrlamak ve bunlarý gençler arasýnda finansal bilinci geliþtirerek hayata geçirmektir. Proje kapsamýndaki gönüllü sürdürülebilir kalkýnmaya katký saðlamak amacýyla eðitmenlerin akran eðitim modeli ile yürüttüðü Paramý Yönetebiliyorum Projesi hazýrladý. etkinlikler Türkiye'nin 7 coðrafi bölgesinde AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik ve Spor gerçekleþmektedir. diye konuþtu.

13 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 4 - Rebî ul-âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:1 Þubat 1428 Kasým: ÞUBAT HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) VEFAT EDENLER 1- Gazi, Yusuf, Hüseyin ve Fatih EK- MEKÇÝ'nin babalarý, Önder, Mustafa ve Berkan EKMEKÇÝ'nin dedeleri, Dikici Esnafýndan; Mustafa EKMEKÇÝ. 2- Yeþildere Köyü'nden gelme, Þükrü GÜNDÜZ' ün eþi, Mehmet ve Gökmen GÜN- DÜZ' ün anneleri; Perihan GÜNDÜZ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Para mý demokrasi mi? "Türkiye Üzerine Farklý Bakýþlar" konulu Abant tükenmez bir hazine olduðunu düþünür ve geri dönüp Platformu toplantýlarýnýn 28'incisi 8-10 Þubat'ta Abant'ta "himmet" istediðini söyler. Hacý Bektaþi Veli: "O iþ þimdiden gayri olmaz. Biz o kalbin anahtarýný Tabduk Emre'ye yapýldý. Fýrsat buldukça izlediðim Abant Platformunda bu defa bulunamadým. Ulusal ve uluslararasý alanda otoritelerin katýldýðý platformda Türkiye gündeminin önemli ko- sonra Tapduk Emre'nin dergâhýna gider, orada olgunlaþýr, verdik, nasibini ondan alsýn". Der. Yunus Emre bundan nularý tartýþýlýyor. Basýndan öðrendiðim kadarýyla, son piþer, dünyaya sevgiyi, barýþý, huzuru telkin eden örnek toplantýda ele alýnan konulardan biri ''AB Müzakere Süreci-Gelinen Noktalar'' baþlýðýydý. Türkiye'nin 1959 yýlýn- Bu öyküde olduðu gibi Türkiye AB'ye para yerine bir þahsiyet olur. da baþvurduðu Avrupa Birliði'nin (AB) adý önceleri Avrupa Ekonomik Topluluðu olup ekonomik hedefler aðýrlýk- üye olmaya bakmalýdýr. Zira bu kavramlar Türkiye'de ih- daha çok demokratik deðerler ve sosyal devlet yönüyle taydý. Demokrasi ve dýþ politikada iyileþtirmeleri içeren mal etmiþtir. Bunun baþlýca müsebbibi askeri darbelerdir Maastricht Antlaþmasýyla "Avrupa Birliði" terimi Son Abant Platformunda, AB'nin paradan ziyade deðerler kullanýlmaya baþlandý. Kopenhag kriterleriyle, hukukun manzumesi olduðu, paranýn baþka yerlerden temin edilebileceði, ama demokratik deðerlerin tek adresin AB oldu- üstünlüðü ve insan haklarýna saygý, istikrarlý bir demokrasi ve AB yasalarý, ortak anayasa ve demokratik ilkeler AKBIYIK ðu dile getirilmiþ. Batý'nýn eskiden, demokrasi ve refah ile Prof.Dr. Yaþar üzerinde durulmaya baþlandý. özdeþleþen ve imrenilen bir pozisyonu olduðunu, ancak Türkiye'nin AB'ye üyelik beklentisi, baþtan beri ekonomik önceliklere dayanmaktadýr. AB Türkiye'yi üye olarak kabul etmemekaladýðý kuvvetli ekonomik ivme ile sýnandýðý üzerinde durulmuþ: bunun doðuda Japonya, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin yade daha çok demokrasi ve insan haklarý, sosyo-kültürel yapý farklýlýðýný ileri sürmektedir. Son yýllarda AB üyelerinin yaþadýðý krize cak demokrasi önemseniyorsa Batý dünyasý hâlâ tek seçenek." De- "Eðer yalnýzca zenginlik istiyorsanýz, Batý artýk tek örnek deðil, an- karþýn Türkiye ekonomik alanda onlarý kýskandýracak bir performans sergilemektedir. Türkiye üyelik konusunda ekonomik beklen- Bu görüþ önemli bir geçeði ifade etmektedir. Türkiye sadece nilmiþ. tilerdeki önceliðini sürdürürken, AB daha çok demokrasi ve insan bazý kesimlerin tekelinde olan çarpýk demokrasi anlayýþýný düzeltme yolunda mihenk taþý olarak AB kriterlerini almýþ ve önemli haklarýnda açýlým beklemektedir. Türkiye AB'den ne beklemektedir: Para mý demokrasi mi? Türkiye'nin AB'ye baþvurusu bana asýrlar önce Yunus Emre'nin, Hacý Bektaþi Veli'nin dergâhýna gitmesini adýmlar atmýþtýr. Bunu gerçekleþtirenler sözde demokrasi adýna yapýlan haksýz uygulamalardan maðdur olmuþ kesimdir. Askeri darbe hatýrlattý. ve yönetim politikalarýnýn maðdurlarýdýr. Ýnsanlarýn inançlarýný yerine getirdiði, fikirlerini açýkladýðý için baský görmesi, kamu kuru- Gönlü insan sevgisiyle dolu Yunus Emre yaþanan kýtlýktan dolayý köy halký için buðday istemek üzere Hacý Bektaþi Veli'nin luþlarýnda baþörtülü kadýnlarýn veya eþlerinin yaþadýðý baský, fiþlenen kamu görevlileri bunlarýn örnekleridir. AB'den beklentimiz pa- dergâhýna gider. Erenler Yunus Emre'nin gönlündeki insan sevgisini fark eder ve onu dergâhýna almak ister: "Sorun bakalým ne ister, ra mý yoksa demokrasi mi? Eðer para ise, para her tarafta var. Eðer buðday mý, himmet mi?" Der. Yunus Emre "Bana buðday gerek" demokrasi ise AB yolunda devam diyenler bir gerçeði ifade ediyorlar. "AB almasa da Ankara kriterleri ile yola devam ederiz" deni- der, kendisine verilen buðdayý kaðnýsýna yükleyip yola koyulur. Yolda giderken buðdayýn yenip tükeneceðini, himmetin (kendini veya baþkasýný kemale erdirmek için kalbin Allah'a yönelmesi) ise liyorsa da bu bize ümit vermemektedir. AB gibi evrensel kurumlar, ekonomik beklentilerin yanýnda demokrasinin toplum katmanlarýna Gýda çeþitliliði uyku süresini etkiliyor S Hasta ve emeklilerin çilesi Serbest Kürsü Aslan Özkaya osyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankasý müdürlerinin dikkatini çekmek istediðim bir konu var. Bað-Kur emeklisi bir vatandaþ olarak onkoloji hastasýyým. Her iki kurumda karþýlaþtýðým bazý sýkýntýlar var. Tedavi için il dýþýna gidip geldiðimden SGK'ya sevk evraklarýmý teslim ediyorum. Yol ücretini almak için bankaya gidiyorum. Tam iki saat sýra bekliyorum ama ücret yatmamýþ. Ýkinci sevki veriyorum, yine bankada 2 saat bekliyorum SGK tarafýndan ödenecek olan yol ücreti yine yatmamýþ. Sayýn SGK yetkilileri, lütfen sevk ödemelerinde yaþanan bu sýkýntýyý çözün. Vatandaþýn sorunlarýyla ilgilenin. Evrak teslim alan memur, tek baþýna yüzlerce evrakla ilgilenmeye çalýþýyor ama ne yazýk ki iþ yoðunluðuna yetiþemiyor. Halbuki bu serviste birkaç personel görev yapsa iyi olmaz mý? Ziraat Bankasý'nda beklemekten dolayý da bayýlacak duruma geliyoruz. Banka içerisinde 12 iþlem veznesi varken 5 ve ya 6 vezne çalýþýyor ve iþlemler aðýr yürüyor. 3 aydýr 15 günde bir bankaya uðruyorum iþlemlerim için ama içerisi hep dolu oluyor. Sayýn banka yetkilileri, hastalanan var, iþyerinden izin alýp gelen var. Bunlarýn iki saat beklememeleri için lütfen kapalý vezneleri de iþleme açýn. A.A Beslenmenin uyku süresiyle iliþkisini araþtýran Amerikalý bilimadamlarý, yiyecek çeþitliliðinin en fazla "normal uyuyanlar"da, en az ise "çok az uyuyanlar"da olduðu sonucuna ulaþtý. ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nden bilimadamlarý, katýlýmcýlarýn beslenme þekli ve uyku süresini inceledi. Katýlýmcýlar gece uyku süresine göre çok az (5 saatten az), az (5-6 saat), normal (7-8 saat) ve çok (9 saat ya da daha fazla) uyuyanlar olmak üzere 4 gruba ayrýldý. Alýnan toplam kalori miktarýnýn gruplara göre deðiþkenlik gösterdiðini belirten bilimadamlarý, en fazla kaloriyi az uyuyanlarýn aldýðýný, onlarý normal uyuyanlar, çok az uyuyanlar ve çok uyuyanlarýn izlediðini ifade etti. Beslenme çeþitliliðinin de en fazla "normal uyuyanlar"da, en az ise "çok az uyuyanlar"da olduðu belirlendi. Araþtýrma sonuçlarýna göre, çok az uyuyanlar daha az su içiyor; az kýrmýzý, turuncu ve karbonhidratlý besinler yiyor. Az uyuyanlar ise az C vitamini ile et ve fýndýkta bulunan selenyum alýyor, lifli ve yeþil sebzelerden çok yiyor ve az su içiyor. Çok uyuyanlar ise çikolata ve çayda bulunan teobromin maddesinden az alýyor; yumurta ve yaðlý et gibi besinler ile karbonhidratlý yiyecekleri az yiyor. Genel olarak bilimadamlarý, her gece 7-8 saat uyuyanlarýn yani normal grupta olanlarýn beslenme þeklinin, az ya da çok uyuyanlardan farklý olduðunu, az ve çok uykunun besin çeþitliliðinin az olmasýyla baðlantýsý bulunduðunu vurguladý. Ancak bilimadamlarý, beslenme þeklinin deðiþtirilmesiyle uyku süresinin de deðiþip deðiþmeyeceðinin araþtýrýlmasý gerektiðine dikkati çekiyor. Araþtýrma, Appetite dergisinin internet sitesinde yayýmlandý. Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: ÞUBAT 2013 PERÞEMBE Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Mahzun Mabed 2 Yeni Asya'nýn muhabirleri Tefekkür bu haberi heyecan içinde, Coðaloðlu nda ki binanýn yazý iþlerine Dünyamýz müjde olarak getirirler. Bu anda Yeni Asya'nýn "Tarih Sohbetleri" yazarý merhum Ýbrahim Hakký Konyalý da oradadýr. Orada bulunan yazarlarý ve muhabirleri yanýna çaðýrýr. Ve der: "Evlatlarým Ayasofya açýlamaz. Eðer açýlsa Türkiye de Kemalizim biter. Raþit Yücel Bu gizli bir anlaþmadýr. corumhakimiyet. net Buna cesaret edecek çok dirayetli hükümet lazýmdýr." Ýþte mesele budur. Ayasofya bir kilittir. Milletin bahtýnýn açýlmasý demektir. Eskiler bilir. Bu þaia duyulunca gizli odaklar oldukça telaþlanmýþtý. Merhum Erbakan'ýn bunu partisine mal etme durumu da ortaya çýkýnca bu mesele kapanmýþtýr. Mevcut iktidar bunu yapmak için en güçlü durumdadýr. Ama o kadar tahþidat yapýldýðý halde aðýzlarýný býçak açmýyor. Neden? Ýþte malum nedenlerden Ama Ayasofya mutlaka açýlacaktýr. Bu millet üstündeki bu yükü kaldýracaktýr de Ayasofya hünkar mahvili ibadete açýlýp minarekerinden de ezan okunuyordu. 1980, 12 Eylül ihtilali mukaddes emanetlerde 24 saat okunan Kur'an tilaveti kaldýrýp, hünkar mahvilini de kapattý. Türkiye gizli ve kirli çamaþýrlarýný yýkamadýðý sürece gerçekler ortaya çýkmaz. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEY CD SONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI METREPOL KARÞISI Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,90 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI SATIÞ 95,03 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 14 ÞUBAT 2013 Kadýnlara özel sinema Ç orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan baþlatýlan Tiyatro ve Sinema Günleri devam ediyor. Bayanlar, geçtiðimiz hafta vizyona giren Hükümet Kadýn adlý sinema filmini izledi. Her hafta yüzlerce kadýný sinema ve tiyatro ile buluþturmaya devam eden Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, bu hafta da bayanlara Hükümet Kadýn adlý sinema oyununu izletti. Bayanlar, filmi çok beðendiklerini söyledi. 8 çocuklu ve kocasý Midyat belediye baþkaný olan okuma yazma bilmeyen bir Bayanlar, geçtiðimiz hafta vizyona giren Hükümet Kadýn adlý sinema filmini izledi. kadýnýn Belediye Muzaffer Külcü'ye ve sinema ve tiyatroyla Baþkaný olmasýný ve Kadýn Kültür ve Sanat tanýþtýk. diye sonrasýnda geliþen Merkezi çalýþanlarýna konuþtular. komik olaylarý çok teþekkür ediyoruz. Çorum Belediyesi izleyicilere aktaran Bizleri hatýrladýlar. Kadýn Kültür ve Sanat filmi izleyen Çorumlu Bizlere böyle güzel Merkezi Müdürü bayanlar, Belediye fýrsatlar oluþturdular. Hanife Nuran Baþkanýmýz Sayýn Birçoðumuz ilk kez Hakyemez de Çorum Belediyesi'nin sosyal projelerinin öneminin altýný çizerek sinema ve tiyatro günlerine öncelikli olarak evde yaþlý bakan ve engelli çocuða sahip bayanlarýn katýldýðýný kaydetti. Hakyemez, Çorumlu bayanlarýn toplumda hak ettiði yeri almasý ve kendilerine olan güvenlerinin farkýnda olmalarý için bayanlara yönelik faaliyetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi. Hakyemez, Tiyatro ve Sinema Günleri'ne katýlmak isteyen bayanlarýn mahalle muhtarlýklarýna kayýtlarýný yaptýrabileceklerini de hatýrlattý. F1 Gençler Petrol, il bazýnda akaryakýt satýþý, müþteri memnuniyeti, çevresel düzenleme ve temizlik konusunda il birincisi oldu. Birincilik altýnla taçlandý Ç orum da Opet bayisi olarak faaliyetlerine devam eden F1 Gençler Petrol, il bazýnda akaryakýt satýþý, müþteri memnuniyeti, çevresel düzenleme ve temizlik konusunda il birincisi oldu. Birinciliðin, tüm Opet tüm personeline verilen ödül altýnlarla taçlandýrýldýðýný belirten þirket yetkilisi Kenan Kurþun, Deðerli müþterilerimize teþekkür eder, birlikte nice birincilikler dileriz. diye konuþtu. SES açýklama yapacak S Faks, mektup ve gönderdiler Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan baþlatýlan Tiyatro ve Sinema Günleri devam ediyor. T üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, döner sermayeler nedeniyle saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yaklaþýk 3 te 1 inin emekliliðe yansýmadýðýný ve bu amaçla Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Milletvekillerine faks, mektup ve yoluyla çalýþanlarýn maðduriyetlerini ilettiklerini belirtti. Erözgün, Saðlýk çalýþanlarýna performans sistemine dayalý olarak sabit maaþlarýnýn diðer kamu çalýþanlarýndan düþük olmasý nedeniyle döner sermaye ödemesi yapýlmaktadýr. Döner sermaye ödemeleri adaletsiz ve iþ barýþýný bozacak nitelikte düzenlenmiþtir. Saðlýk çalýþanlarýnýn aldýðý ücretlerin 3 te 1 i emeklili- ðe yansýtýlmamaktadýr. Bu durum çalýþanlar arasýnda huzursuzluða ve iþ veriminin düþmesine yol açmaktadýr. dedi. Erözgün faks, mektup ve yoluyla gönderilen yazýlý talepde, þunlarý söyledi; 2013 yýlýnda yapýlan % 3 lük zam artýþý ile birlikte, saðlýk çalýþanlarýnýn emekliliðe yansýyan maaþlarý; Uzman Tabipler TL; Pratisyen Tabip TL; lise mezunu ebe, saðlýk memuru, hemþire, ATT TL; önlisans mezunu ebe, hemþire, ATT TL; lisans mezunu ebe, hemþire, ATT TL alarak hekimlerin yoksulluk sýnýrýnda, hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn ise açlýk sýnýrýnda maaþ aldýklarý görülmektedir. Saðlýk çalýþanlarýnýn emekliliðe yansýmayan ek ödeme tutarlarýný belirten Erözgün; Uzman Tabipler 1.392,25 TL; Pratisyen Tabip 1.322,64 TL; lise mezu- BES bordro yakacak B Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, faks, mail, ve mektup gönderdi. nu ebe, saðlýk memuru, maye ödemeleri emeklirunlarla tüm moral ve hemþire, ATT 661,32 liðe yansýtýlmalýdýr. dimotivasyonlarýnýn botl; önlisans mezunu yen Erözgün, Sabit ek zulduðunu, iþ veriminin ebe, saðlýk memuru, ödemelerden gelir verdüþtüðünü, çalýþma bahemþire, ATT 730,93 gisi alýnmamalýdýr. Dörýþýnýn bozulmaya yüz TL; lisans mezunu ebe, ner sermaye adaletsizlituttuðunu ilgililere iletsaðlýk memuru, hemþiði ivedi olarak düzeltilemek mecburiyetinde re, ATT 800,55 TL alrek ödemelerin emekli kaldýk. diye konuþtu. maktadýr. dedi. ikramiyesine ve emekli Erözgün; saðlýk ça Saðlýk çalýþanlarýaylýðýna yansýtýlmasý gelýþanlarýnýn döner sernýn emeklerinin karþýlýmaye sorunlarýnýn dürekmektedir. Saðlýk çalýðýnda aldýklarý döner zeltilmesi hususunda ilþanlarýnýn sesi olabilsermaye geliri, vergisini gililerin gayret ve desmek için bu sorunun düteklerinin, çözüm süreödedikleri halde emeklizeltilme sürecine katký cine katký saðlamasýný lik primlerine yansýtýlsaðlamak üzere Tüm tüm saðlýk çalýþanlarý mamaktadýr. Tüm saðlýk adýna talep ettiklerini Saðlýk-Sen olarak, saðçalýþanlarýnýn döner serbelirtti. lýk çalýþanlarýnýn bu so- Býçak kemiðe dayandý T ye deki saðlýk sisteminde, Aile heaðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçikimliðinden devlet hastanelerine, leri Sendikasý (SES) Çorum Þuözel hastanelerden üniversite hastabe Baþkaný Merter Kocatüfek, Saðlýk nelerine kadar pek çok alanda olumbakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn suz düzenlemeler getirildi. Saðlýk Teþkilat Yapýsýný Düzenleyen 663 çalýþanlarýnýn çalýþma alanýnda, geçsayýlý KHK ile ilgili iptal davasýnýn tiðimiz bir yýlda görev yerlerinin debugün Anayasa Mahkemesi nde göðiþmesinden unvanlarýnýn kaybýna, rüleceðini belirtti. nöbet uygulamalarýndan ek ödemekocatüfek, tüm Türkiye de ollerdeki azalmalara, bazý üniversite duðu gibi Çorum da da Anayasa hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý na Mahkemesi nin dikkatini çekmek devrinden müfredat belirleme dâhil için alanlarda olacaklarýný ve bugün pek çok akademik konunun Saðlýk 12:30 da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Merter Kocatüfek Bakanlýðý nýn kontrolüne geçmesine Araþtýrma Hastanesi önünde basýn kadar sayýsýz maðduriyetler yaþandý. açýklamasý yapacaklarýný söyledi. Ýthal hekimlik ve ithal hemþirelik uygulamasý Kocatüfek, konuyla ilgili olarak þunlarý getirildi, Yurttaþlarýn aldýðý saðlýk hizmetinde bir söyledi; 2 Kasým 2011 de gece yarýsý Resmi düzelme olmadýðý gibi yaþanan keþmekeþ yügazete de yayýnlanarak yürürlüðe giren 663 sazünden önemli maðduriyetler yaþandý yaþanýyýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiyor. üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay ðýna kavuþturmak ve hayatýný kurtarmak Erözgün, her gün bir yenisi eklenen olan saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet þiddet olaylarýnýn saðlýk çalýþanlarý açýolaylarýna tanýk olduklarýný belirterek vesýndan çekilmez bir hâl aldýðýný, artýk fakâr ve çilekeþ saðlýk çalýþanlarýnýn can þiddette býçaðýn kemiðe dayandýðýný söygüvenlikleri bulunmamaktadýr. dedi. ledi. Aylardýr saðlýk çalýþanlarýna uyguerözgün, dün sabaha karþý acil serlanan þiddeti anlatmak için her platformu viste muayene sýrasý yüzünden hasta yakullanarak konuya dikkat çekmiþ olmakýnýnýn saldýrýsýna uðrayarak göðsünden mýza raðmen herhangi bir tedbir alýnmave elinden býçaklanan T.E.V. Sultanbeyli dý diyen Erözgün, Saðlýk çalýþanlarýna Devlet Hastanesi acil polikliniðinde göuygulanan þiddetin daha da artacaðýný revli veri kontrol elemaný Hamza Yýlgörmek herhalde kehanet deðildir Bamaz a yapýlan saldýrýyý kýnadý. kanlýðý, saðlýkta þiddetle mücadele konuvatandaþlarýn saðlýk hizmetindeki sunda daha etkin önleyici tedbirleri albeklentilerinin yüksek olmasý, hastanemaya ve saðlýkta þiddetle mücadelenin deki ya da sistemin iþleyiþindeki her türalt yapýsýný oluþturmaya davet ediyoruz. lü olumsuzluktan saðlýk çalýþanlarýný sorumlu tuttuðunu, bunun sonucu olarak T.E.V. Sultanbeyli Devlet Hastanesi acil polikliniðinde Son olarak yine bir hasta yakýný tarafýnda þiddetin geliþtiðini kaydeden Eröz- görevli veri kontrol elemaný Hamza Yýlmaz yaralandý. dan T.E.V.Sultanbeyli Devlet Hastanesi acil polikliniðinde görevli veri kontrol elegün, Bunlar medyaya yansýyan þiddet olaylarýdýr, medyaya yansýmayan, tek görevinin insan saðlýðý ve hamaný Hamza Yýlmaz a yapýlan saldýrý kabul edilemez, nefretle kýnýyatý ile ilgili konuda fedakarca çalýþan, hekiminden, hemþiresine, yoruz. Saldýrýnýn fail ya da failleri hakkýnda gereken yapýlmalýdýr" dihasta bakýcýsýndan, acil servisi görevlisine kadar insanlarýmýzý saðlýye konuþtu. üro Emekçileri Sendikasý küçük bir hata nedeniyle bile (BES), Çorum Þubesi, bugün haklarýnda soruþturma açýlan, saat 12:15 de Adliye binasý önüntüm bu olumsuzluklara raðmen de bordro yakarak eylem yapaadalet hizmetini yerine getirmecak. ye çalýþýrken en çok adaletsizliktoplumda baðýmsýz yargý le karþýlaþan Yargý emekçileri fikrinin ve adalet duygusunun giyok sayýlmaktadýr. derek daha fazla zedelendiði, siulaþým ödeneklerimiz kalyasi iktidarýn içeride ve dýþarýda dýrýlarak, servis hakkýmýz ve otosavaþ çýðýrtkanlýðýnýn arttýðý bir büs kart yüklememizin ve mesadönemden geçildiðini belirten ilerimizin gasp edilmesine karþý BES Çorum Þube Baþkaný ErtuðErtuðrul Alper emeðimize onurumuza ve gelerul Alper, yapacaklarý eylemle ilceðimize sahip çýkmak için Adligili þunlarý söyledi; Bu nedenle, Yargýya yeler önünde bordrolar yakýlarak basýn açýkiliþkin birçok þey tartýþýlýrken, açlýk sýnýrýnýn lamalarý yapýlacaktýr. altýnda ücret alan, yýllardýr birikmiþ olan iþ Adliye çalýþanlarýný basýn açýklamamýza yükünün altýnda ezilen, birden fazla kiþinin katýlmalarý ve sorunlarýna sahip çýkmalarý yapmasý gereken iþleri, birçok yerde tek bakonusunda duyarlý olmalarýný ve ortak soþýna yapmak zorunda býrakýlan, angaryaya runlarýmýzý çözmeye ve birlikte mücadeleye zorlanan, iþ yoðunluðundan kaynaklanan en çaðýrýyoruz.

15 Bu havuçlar ateþi düþürüyor onya'nýn Ereðli ilçe- yoðun olarak Ksinde yetiþtirilen ve yurt dýþýnda yapýlan araþtýrmalarda iltihap kurutucu ve ateþ düþürücü özelliði bulunduðu belirlenen siyah havuçlar, Ýtalya, Fransa, ABD ve Almanya gibi dünyanýn birçok ülkesine ihraç ediliyor. Ereðli Ziraat Odasý Baþkaný Özkan Özgüven yaptýðý açýklamada, Konya'nýn önemli bir tarým merkezi olan Ereðli ilçesinde beyaz kiraz baþta olmak üzere siyah havuç, domates ve elma gibi çok sayýda ürünün üretildiðini söyledi. Türkiye'de sadece Ereðli'de üretilen siyah havucun dünyanýn birçok ülkesinden talep gördüðünü ifade eden Özgüven, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmada, içinde bulunan antosiyanin adlý mor pigmentler sayesinde oldukça etkili bir antioksidan iþlevi gören siyah havucun, ayrýca önemli bir iltihap kurutucu, ateþ düþürücü (antiinflamatuar) özelliði olduðunun da gözlemlendiðini bildirdi. Özgüven, bu özelliðinin yaný sýra doðal gýda boyasý olarak da kullanýlan siyah havucun yurt dýþýndan yoðun talep gördüðünü, Ýtalya, Fransa, ABD ve Almanya ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ BÝLGÝSAYAR, YAZILIM VE BÝLGÝSAYAR MALZEMESÝ ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bilgisayar, Yazýlým ve Bilgisayar malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : YAVRUTURNA MAH. GAZÝ CAD. 66 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Saðlýk Müdürlüðüne baðlý Araþtýrma, Bilgi Sistemleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Halk Saðlýðý Þube Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn,idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak, iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 60 (Altmýþ) takvim günüdür. Ancak iþin en geç 30/06/2013 tarihinde bitirilmesi esastýr. Sözleþmenin imzalandýðýnýn,idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 60 (Altmýþ) takvim günüdür. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlamlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.yüklenici teslim edeceði malzemeleri 2 nüsha sevk irsaliyesi ile birlikte mesai saatleri ( ) içerisinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü ambarýna yetkili elemanlarýnca teslim edilecektir. Malzemelerin teslim edilinceye kadar olan nakliye ve hammaliye gideri yükleniciye aittir. Malzemelerin kullanýlmaz durumda olanlarýnýn tümünden yüklenici sorumlu olacaktýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Saðlýk Müdürlüðü Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiljðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAPüzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 114) Resmi ilanlar de baþta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiðini dile getirdi. Bu yýl verim oldukça iyi Ýlçede kasým ayý sonlarýnda baþlayan siyah havuç hasadýnýn devam ettiðini aktaran Özgüven, þunlarý kaydetti: Siyah havucun önemli bir kýsmý hasat edilerek, tesislerde iþlemlerden geçirildi. Bir kýsmý da soðuk hava depolarýna konuldu. Bu yýl 20 bin dekar alanda yaklaþýk 80 bin ton civarýnda üretim gerçekleþti. Verim oldukça iyi. Geçen yýl 15 bin dekar alanda ekim yapýlmýþtý. Ekim alanlarýnýn geniþlemesiyle üretimimizde de bu yýl yüzde 20 civarýnda artýþ oldu. Þu anda 8-9 köyümüzde siyah havuç üretimi yapýlýyor. Artan talep doðrultusunda siyah havuç üretiminin daha da yaygýnlaþacaðýný düþünüyoruz. Özgüven, siyah havucun daha çok doðal gýda boyasý olarak kullanýldýðýný, bu özelliðinin de ona ihracat noktasýnda bir artý deðer kazandýrdýðýný belirterek, bu havuç türünün ayrýca þalgam suyu yapýmýnda ve çeþitli meyve konsantrelerinde de kullanýldýðýný anlattý. Avrupa'da doðal gýda boyasý olarak kullanýlýyor Özellikle Avrupa ülkelerinde gýda ve kozmetik sanayinde kullanýlan en verimli doðal gýda boyasý olarak dikkati çeken siyah havuca rengini veren antosiyanin maddesinin hücre yaþlanmasýný önlediðinin altýný çizen Özgüven, Bu yüzden kimyasal boya maddelerinin yasaklandýðý Avrupa ülkeleri, doðal gýda boyalarýna yöneliyor. Bu da siyah havuca olan talebi artýrýyor dedi. Üretilen siyah havucun yarýdan fazlasýnýn ihraç edildiðini vurgulayan Özgüven, yeni çeþitlerinin geliþtirilmesi, mevcut çeþitlerin verimlerinin artýrýlmasý için Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan proje kapsamýnda çalýþmalarýn da sürdürüldüðünü sözlerine ekledi. A.A Yönetim kurulu Baþkanlýðýndan PERÞEMBE 14 ÞUBAT Þirketimizin yýllarý Olaðan Genel Kurul toplantýsý aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 01/03/2013 günü saat da, Buhara Evler, Ýlim Yayma Cemiyeti toplantý salonu ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. 1.Toplantýda çoðunluk saðlanamamasý halinde 2.Toplantý 08/03/2013 tarihinde ayný adres ve saatte yapýlacaktýr. Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri hissedarlar tarafýndan incelenmek üzere Buhara Evler, Ýlim Yayma Cemiyeti toplantý salonunda hazýr bulundurulacaktýr. Sayýn Hissedarlarýmýzýn toplantýya katýlmalarýný, katýlamayacak olanlarýn aþaðýda örneði bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. GÜNDEM 1) Açýlýþ ve divan teþekkülü, 2) Toplantý tutanaðýnýn imzalanmasý hususunda divana yetki verilmesi, 3) Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarýnýn okunmasý ve müzakeresi, 4) yýllarý Bilanço ve kar zarar hesaplarýnýn okunmasý, müzakeresi, yönetim kurlu üyeleri ve denetçinin ibrasý, 5) 3 yýl süreli Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi, 6) Dilek ve temenniler, Kapanýþ. VEKALETNAME Yönetim Kurulu Hissedarý bulunduðum Ýkram Gýda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi'nin 01/03/2013 günü saat da, Buhara Evler, Ýlim Yayma Cemiyeti toplantý salonu ÇORUM adresinde yapýlacak olan yýllarýna ait olaðan genel kurul toplantýsýnda beni temsil etmeye...vekil tayin ettim. Vekaleti verenin Sermaye miktarý : Hisse adedi : Oy miktarý : Adresi : TÝCARET ÜNVANI ÝKRAM GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ Vekaleti veren Ýsim, imza, tarih Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olmasý halinde vekaleti verenin tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. (Basýn: 117) 1. Pestisit Nedir? Pestisitler: Ýnsan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansýz cisimler üzerinde yahut çevresinde bulunan veya yaþayan zararlýlar, besin maddelerinin üretimi, hazýrlanmasý, depolanmasý ve tüketimi sýrasýnda onlarýn besin deðerlerini azaltan veya hasara uðratan böcek, kemirici, yabani ot, mantar ve toprak kurdu gibi zararlýlarý öldürmek için kullanýlan kimyasal maddelerdir. Baþka bir ifadeyle, tarýmdaki zararlýlara karþý kullanýlan ilaçlar ile böcek ilaçlarý ve fare zehirleri genel olarak pestisit ismiyle bilinmektedir. 2. Pestisitlerle Zehirlenme Nasýl Oluþur? Pestisitlerle zehirlenmeler genellikle kazaen olmaktadýr. Genellikle de bu tür zehirlenmeler, gerek ilaçlama yaparken koruyucu önlemlerin alýnmamasý gerekse pestisitlerin kolay ulaþýlabilir yerlerde býrakýlmasý sonucunda, özellikle çocuklar baþta olmak üzere, insanlarýn yanlýþlýkla bu ilaçlarla temas etmeleriyle olmaktadýr. Ýlaçlamalar sýrasýnda veya sonrasýnda, pestisitlerin su ve gýdalara karýþmasýyla da zehirlenmeler geliþebilmektedir. Ayrýca, pestisitlerin kasýtlý olarak insanlarýn yiyeceklerine veya içeceklerine katýlmasýyla da zehirlenmeler görülebilmektedir. Pestisitlerle zehirlenmeler aðýz, solunum, deri ve göz yoluyla olabilmektedir. 3. Pestisit Zehirlenmesi Olduðu Nasýl Anlaþýlýr? Pestisitlerle zehirlenmelerde belirtiler, ilacýn içeriðine göre deðiþmektedir. Bu sebeple, öncelikle kiþinin pestisitlere maruz kalýp kalmadýðý iyi araþtýrýlmalý; mümkünse, ilaca ait bilgilerin bulunduðu ilacýn kutusu ve etiketine de ulaþýlmalýdýr. Bunlarla birlikte, pestisitlerle zehirlenmelerde belirtiler genellikle: Kusma, ishal, Ter, tükürük ve gözyaþý artýþý, Ýdrar kaçýrma, Solunum sýkýntýsý, Göz bebeðinde büyüme veya küçülme, Nabýz artýþý, Kaslarda zayýflamalar, kasýlmalar ve kramplar þeklinde geliþebilmektedir. 4. Pestisit Zehirlenmemde Teþhis Nasýldýr? Pesti sit olarak bilinen ilaçlarla bir temas olduðunda, yukarýda verilen belirtilere benzer þikâyetleri olan kiþilerin derhâl en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý gerekmektedir. Burada yapýlan muayene ve yapýlacak olan laboratuvar tahlilleri deðerlendirilerek zehirlenmenin kaynaðý teþhis edilmektedir. 5. Pestisit Zehirlenmelerinin Tedavisi Var mýdýr? Zehirlenmeler konusunda 114 numaralý Ulusal Zehir Resmi ilanlar de Pestisit zehirlenmeleri (Böcek Ýlacý, Tarým Ýlacý, Fare Zehiri) Dr.Ýsmail YÜCEL Ýl Saðlýk Müdürü Danýþma Merkezinden bilgi alýnabilir. Hastanýn pestisitlerle zehirlendiði kanaatine varýldýktan sonra gerekli tedavi uygulamalarýna baþlanmaktadýr. Ayýnca, bazý pesti sit zehirlenmeleri için üretilmiþ özel antidotlar (panzehir) bulunduðundan, bu antidotlar, hastaneler vasýtasýyla Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðýndan temin edilerek gerek duyulan hastalarda kullanýlmaktadýr. 6.Pestisit Zehirlenmelerinden Nasýl Korunmalýdýr? Birçok zehirlenmede olduðu gibi pestisit zehirlenmelerinden de basit bazý önlemler alýnarak korutulabilmektedir. Bu önlemle genellikle aþaðýdaki þekilde ifade edilebilir. Pestisitlerin, ilaçlarýn ambalajýnda verilen kullanma bilgileri doðrultusunda hazýrlanmalý ve kullanýlmalýdýr. Pestisitler, çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edilmeli ve ilaçlama yapýlýrken çocuklar ilaçlamanýn yapýldýðý alanlardan uzak tutulmalýdýr. Pestisitlerle ilaçlamalar, uygun ilaçlama malzemeleriyle, ilaçlama konusunda bilgisi olan kiþilerce yapýlmalýdýr. Ýlaçlama yapýlýrken pestisitle temasý kesebilecek eldiven, gözlük ve maske gibi koruyucu malzemelerin kullanýlmasýna özen gösterilmelidir. Biten ilaç kutularýnýn içine baþka maddeler konarak kullanýlmamalý, uygun þekilde derhal atýlmalýdýr. Kullanýlan pestisitlerin fare, hamamböceði ve sivrisinek gibi canlýlarla mücadele amaçlý kullanýlacak ise Saðlýk Bakanlýðýndan izinli; tarým alanýnda kullanýlacak bir pestisit ise Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan izinli olmasýna dikkat edilmelidir. UNUTMAYINIZ! Birçok zehirlenmede olduðu gibi pestisitlerle zehirlenmelerin sebebi de genellikle, yukarýda ifade edilen basit önlemlerin alýnmamasý veya bu konuda ihmalkâr davranýlmasýdýr. Ýnsan Saðlýðý ve Çevre Saðlýðý için Pestisit zehirlenmeleri konusuna ve alýnacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail YÜCEL, herkesin üzerine düþen görev ve sorumluluklarý yerine getirmesi gerektiðini dile getirdi. Bilinçlenme, bilgilenme ve öðrenilenlerin uygulanmasýnýn toplum saðlýðý açýsýndan hayati önem taþýdýðýný belirten Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail YÜCEL, basit tedbirler alarak hem kendimizi, hem çocuklarýmýzý, hem de doðayý koruyabileceðimizi vurguladý.

16 16 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Okullu Yýldýzlar Masa Tenisinde kupalar sahiplerini buldu Kýzlarda þampiyon olan Bahçelievler in kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Kýzlarda Bahçelievler, erkeklerde Ahmet Çörekçi YÝBO þampiyon Okullu Yýldýzlar masa tenisi il birinciliðinde yýldýz kýzlarda dört okulun mücadelesi sonunda Bahçelievler, erkeklerde ise beþ okulun mücadelesi sonunda Osmancýk Org. Ahmet Çörekçi YÝBO þampiyonluðu kazandýlar. O kullararasý Yýldýzlar Masa Tenisi il biirinciliðinde kýzlarda Bahçelievler, erkeklerde ise Orgeneral Ahmet Çörekçi YÝBO þampiyonluðu kazandý. Ýki gündür Atatürk Spor Salonu nda yapýlan il bininciliðine kýzlarda dört erkeklerde ise beþ okul katýldý. Her iki kategoride de tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda Bahçelievler Ortaokulu kýzlarda Öykü Ercüyel, Esra Doðru ve Melis Baþcý lý kadrosuyla þampiyonluðu kazaýrken Osmancýk Org. Ahmet Çörekçi YÝBO okulu Hanife Ýpek, Aylin Cýbýr, Züleyha Topuz ve Satý Akbal lý kadrosuyla ikinci, 23 Nisan Ortaokulu Ýrem Sinan, Gülbin Göktür ve Beyza Doðan dan oluþan takýmý ile üçüncü, Ýnkilap Ortaokulu Kübra Mermer, Tuðçe Sevilay Köse ve Kübra Nur Kaymaz dan oluþan kadrosuyla dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise beþ okulun mücadelesinin sonunda tüm maçlarýný kazanan Hüseyin Çördük, Yusuf Uysal, Yusuf Kaya ve Ahmet Kula dan oluþan kadrosuyla Osmancýk Org. Ahmet Çörekçi YÝBO þampiyonluðu kazanýrken Murat Çolak, Mesut Karabýyýk, Aliþan Hoþgör ve Tayyip Erci li kadrosuyla 80. yýl Cumhuriyet Ortaokulu ikinciliði, Özel Pýnar Koleji Yiðit Tuluk, Arda Kayýlý, Ahmet erten ve Arda Duyar lý kadrosuyla üçüncülük kupasýný alýrken 23 Nisan Ortaokulu Murat Çaðlayan, Tayyip Usta, Ömer Kolcu ve Fýrat Keskin den oluþan kadrosuyla dördüncülük ödülünü aldý. Daniþmentgazi Ortaokulu ise beþinci sýrada tamamladý. Kýzlarda þampiyon olan Bahçelievler ile erkekler þampiyonu Osmancýk Org. Ahmet Çörekçi YÝBO okullarý Türkiye Þampiyonasý nda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. Maçlarýn bitiminin ardýndan düzenlenen törenle dereceye girin okullara kupa sporculara ise madalyalarý verildi. Erkeklerde þampiyon olan Osmancýk Orgeneral Ahmet Çörekçi YÝBO nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Çorum FB basketbol yarý yýl turnuvasýna velilerden tam not Ç orum Fenerbahçe Basketbol Okullarý yarý yýl turnuvasý sona erdi. 6 gün süren turnuvada dört ayrý kategoride çalýþmalara katýlan sporcular basketbol geliþimlerine büyük katký saðladýlar. minik, küçük, yýldýz ve gençler kategorilerinde yapýlan turnuvada her kategoride dört takým olmak üzere toplam 16 takým mücadele etti. Yarý yýl tatilini deðerlendirmek amacýyla düzenlenen turnuvada sporcular sahada terlerken velilerde tribünde çocuklarýný izlediler ve onlarýn heyecanýna ortak oldular. Turnuvayý deðerlendiren Fenerbahçe Basketbol antrenörleri yenmek yada yenilmenin olmadýðý maçlarda çalýþmalara katýlan sporculara basketbol oynamayý hedeflediklerini belirterek yaptýklarý çalýþmalarýn maçlara yansýmasýný görme fýrsatý bulduklarýný söylediler. Antrenörler gerek turnuvaya katýlan sporcular gerekse onlarý tribünde yalnýz býrakmayan veliler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü yetkililerine ve katkýsý bulunan herkese teþekkür ettiler. Yarý yýl turnuvasýyla ilgili sporcu velileride duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Arda Koltaþ ýn velisi Hatice Ahmet Koltaþ, çalýþmalarýn ardýndan düzenlenen turnuvanýn çocuklarýn oyun kurallarý ve arkadaþlarla diyaloðunun geliþtiðini belirterek çocuðunun beslenmesinin düzeldiðini daha hýrslý ve azimli olduðunu söyledi. Koltaþ emeði geçen antrenörlerede teþekkür etti. Yaðý Kýlýç ýn babasý Barýþ Kýlýç ta çocuklarýn çok kýsýtlý oyun alanlarýnýn olduðu bu devirde çocuklarýný güvenle gönderebilecekleri bir ortak oluþturduklarý için Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörlerine teþekkür etti. Bu çalýþmalarda basketbol eðitiminin yanýnda iyi bir insan olmalarý gerekleri, saðlýklý yaþam ve fair play adýna önemli aktiviteler yapýldýðýný belirten Kýlýç, ayrýca bir Beden Eðitimi Öðretmeni olarak 2007 doðumlu çocuklarý salonlarda müsabaka yaparken görmenin kendisini çok mutlu ettiðini sözlerine ekledi. Mehmet Akif Dölcü nün velisi Beden Eðitimi Öðretmeni Halit Dölcü de çocuðunun Fenerbahçe basketbol okuluna baþlamasýnýn üzerinden üç ay geçmesine raðmen gösterdiði geliþimin kendisini son derece mutlu ettiðini belirtti. Teknik olarak iyi durumda gördüðü çocuðunun çekingenliðide önümüzdeki günlerde üzerinden atacaðýna inandýðýný belirten Dölcü, çocuklarýn hem teknik hemdesosyal olarak olumlu geliþmeler olacaðýndan emin olduðunu ve bu maç organizasyonunu beðendiðini ve devamýný dileðini söyledi. Arýn Akpýnar ýn velisi Altan Akpýnar da çocuðunun bu okul çalýþmalarýna baþlamasýnýn ardýndan özgüveninin arttýðýný sorumluluk ve paylaþýmýnýn beslenme alýþkanlýklarýnýn olumlu yönde geliþtiðini, maç günlerini sabýrsýzlýkla beklediðini gördüðünü söyledi. Bu çalýþmalarda antrenörlerin sadece basketbol deðil hayata, arkadaþlýða ve bir çok alanda eðittiklerini belirterek Fenerbahçeli bir aile olarak tüm emeði geçenlere teþekkür etti ve Fenerbahçe ile gurur duyduðunu söyledi. Murathan Çolak ýn anne ve babasý Abdullah Aynur Çolao, sporcunun baþarýsýnýn eðitimden geçtiðini belirterek, çocuklarýnýn Fenerbahçe basketbol okulu çalýþmalarýna baþlamasýnýn ardýndan gözle görülür geliþmeler olduðunu söylediler. Arkadaþlarý ile toplu hareket etmeyi, yardýmlaþmayý, paylaþmayý, dikkatli olmayý öðrendiðini ve daha hareketli olduðunu söyleyen Çolak çifti hangi vakit ders çalýþmasý gerektiði, saðlýklý beslenme gibi çok önemli geliþimler gösterdiðini belirterek katkýda bulunan tüm antrenörlere teþekkür ettiler. Arda ve Günseli Kaynak an anneleri Fatma Kay- nak ta çocuklarýnýn Fenerbahçe basketbol okuluna göndermenin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Sorumluluk bilir hale gelen oðunun içine kapanýk yapýsýndan kurtulduðunu ve bunu gören kýzýnýnda çalýþmalara katýlmak istediðini belirten Kaynak, diðer minik sporcular gibi zamanla oyun bilgisi ve kurallarý öðreneceðini asýl önemli olanýn ise çocuklarýnýn geliþimine saðladýðý katký olduðunu belirterek tüm antrenörlere teþekkür etti.

17 Genç Kýzlar Futbol da gol yaðmuru sürüyor Liseli Genç Kýzlar futsalda ikinci maçlar sonunda üç grupta da birinciler belli oldu. Bugün oynanacak maçlar grup ikincilerini belirlemesi açýsýndan önem taþýyor. Agrubunda ilk m maçýnda Ýzmir i 10-0 yenen Ankara Sincan Ýbni Sina Anadolu Lisesi ikinci maçýnda bu kez Sivas PERÞEMBE 14 ÞUBAT Üç maç 48 gol Þehit Üsteðmen C. Yýlmaz Lisesi önünde gol rekorunu geliþtirdi ve 21-0 yenerek gruptan birinci olarak yarý finale yükseldi. Kocaeli, Zonguldak a ikinci yarýda farka gitti: 19-0 B grubunda ise Ýstanbul Fatih Çaðdaþ Yaþam Çok Programlý Lisesi, Tokat Erbaa Fatih Anadolu Lisesi önünde aldýðý 8-0 lýk galibiyetle ikinci maçýnýda kazandý ve grup birinciliðini garantiledi. C grubunda ise ilk maçýný kazanan Zonguldak Güneþli Çok Programlý Lisesi ikinci maçýnda Kocaeli Özel Liseli Genç erkekler futbol yarý final grup birinciliðinde dün oynanan ikinci maçlar sonunda ilk iki yolunda hiç bir þey netleþmedi. Takýmlar arasýndaki güç dengelerinin yakýn olduðu yarý final grup maçlarýnda ilk gün kaybeden takýmlarýn dün galip gelmesi üzerine bilmece bugün oynanacak maçlar sonunda belli olacak. A grubunda ilk maçýný kazanan Bursa Cemsultan ilk maçýndan beraberlikle ayrýlan Gaziantep Lisesi önünde normal süresi 1-1 biten maçta okullar birer puanla ayrýldýlar. Grubun diðer maçýnda ise ilk maçýný kaybeden Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ilk maçýndan beraberlikle ayrýlan Ankara Bahçelievler önünde aldýðý 1-0 lýk galibiyetle umutlarýný bugünki maça taþýdý. Bu grupta son Karþýyaka Lisesi önünde 19-0 lýk maðlubiyetle ayrýlýnca grup ikincisi olarak yarý finale yükseldi. Gruplarda son maçlar bugün oynanacak. 2 nolu sentetik çim sahada oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Ýzmir Bayraklý A. O - maçlar öncesinde Bursa nýn 4, Rize nin 3, Gaziantep in 2 Ankara nýn bir puaný bulunuyor. Dört takýmýnda ilk iki umudu bulunuyor. Bugün oynanacak ilk maçta saat da iki puanlý Gaziantep Lisesi ile 3 puanlý Rize karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým yarý final biletini alacak. Beraberlik halinde ise avantaj Rize temsilcisinde. Bursa ile Ankara okullarý saat da karþýlaþacak. Bursa beraberlik halinde bile gruptan çýkacak. Ankara temsilcisi ise kazanmasý halinde gruptan çýkacak ikinci takým olacak. B grubunda ise Ýstanbul Bakýrköy Ö. Orkunoðlu Lisesi ilk iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak 6 puana yükseldi ve yarý final biletini almayý garantiledi. Ýstanbul son maçýnda Adana Sivas Üç Yýlmaz Lisesi. Saat Aksaray Atatürk Anadolu Lisesi - Tokat Erbaa Fatih Anadolu Lisesi. Saat Nevþehir Avanos Lisesi - Kocaeli Özel Karþýyaka Lisesi. Ýstanbul, Tokat ý 8-0 yendi grup birincisi oldu SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Enver Bolat, Furkan Alagöz, Soner Derviþoðlu. ÝSTANBUL FATÝH ÇAÐDAÞ YAÞAM ÇOK PROÐRAMLI LÝSESÝ : Gurbet, Aysun, Özlem, Duygu, Ülkü, Seren, Betül, Büþra, Esra, Filiz, Ezgi, Ebrunur, Semra, Þeyma, Kübra, Ayþegül, Tuðbanur. TOKAT ERBAA FATÝH ANADOLU Ankara, Sivas a gol oldu yaðdý: 21-0 SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Emre Alagöz, Enver Bolat, Emre Ýpek. ANKARA SÝNCAN ÝBNÝ SÝNA ANADOLU LÝSESÝ : Zeynip, Satý, Sevgi, Büþra, Mevlüdiye, Sema, Þevval, Damla Köse, Duygu, Remziye, Zahide, Damla Aktaþ, Sümeyye, Yaðmur, Deniz. SÝVAS TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Esma, Betül, Yaren, Melike, Beyzanur, Ayþe, Özlem, Merve Çiçek, Yüreðir Lisesi ile karþýlaþacak. Kayseri Arifmolu TEM ilk maçýnda aldýðý þanssýz maðlubiyetin ardýndan dün Adana maçýný zorlu mücadele sonunda 2-1 kazanarak üç puana yükseldi ve ikinci tur umutlarýný bugünki maça taþýdý. Bugün saat da Adana ile Ýstanbul Bakýrköy arasýndaki maç Adana temsilcisi açýsýndan büyük önem taþýyor. Bu maçýn ardýndan oynanacak Kayseri Arif Molu ise henüz puaný bulunmayan Muþ þampiyonu önünde kazanmasý halinde gruptan çýkmayý garantileye- SAHA : 1 Nolu. cek. HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Doðan Akbaþ, Mehmet Tuðluk. Gruplarda son maçlar bugün oynanacak ÝSTANBUL BAKIRKÖY ve ilk iki sýrayý alan ORKUNOÐLU KOLEJÝ : Gürkan, okullar çapraz olarak Hikmet, Anýl, Furkan, Samet Ilgar, finallere yükselmek için Oðuz, Alpcan, Raþit, Yasin, Samet karþýlaþacaklar. Günöney, Hakan, Sait, Can, Bedirhan, Buðra, Tayfun. Gamze, Gönül, Ýlayda, Merve Karakoç, Buse, Cansu. GOLLER : 1. ve 3. dakikalarda Þevval, 5. dak. Duygu, ve 50. dakikalarda Remziye, 11. dak. Damla Köse, 15. dak. (penaltýdan) Zeynep, 17. ve 28. dakikalarda Zahide, 20. ve 43. dakikalarda Sema, 34. dak. Mevlüdiye, 46. dak. Satý, 53. dak. Büþra (Ankara). LÝSESÝ : Þeydanur, Þerife, Rukiye, Beyza, Sebiha, SAHA : 2 Nolu. PROÐRAMLI LÝSESÝ : Dilek, Sabiha, Latife, Fadime, Arzu, HAKEMLER : Furkan Alagöz, Derya, Sinem, Fatma, Cansel, Özge, Tuðba, Eda, Nazlýcan, Soner Derviþoðlu, Onur Alagöz. Bilge, Aygül, Tuðba, Öznur, Eda, Sibel, Nida, Burcu, Ayþegül, Nermin, Mine, Halime, Seda. KOCAELÝ ÖZEL KARÞIYAKA Fatma. LÝSESÝ : Buse, Ayþe, Beyza, Þule, GOLLER : 3. ve 24. dakikalarda GOLLER : ve Þennuran, Betül, Kübra, Beritan, Gül, Beritan, ve 45. dakikalarda 36. dakikalarda Duygu, Ýlayda, Serra, Þüheda, Nesrin Sabancý, Serra, ve 34. dakikalarda Ýlayda, 13. ve 26. dakikalarda Emine, Tuðçe, Nesrin Çelikdemir, 23. dak. Betül, ve 52. Filiz, 42. dak. Ülkü, 48. ve Zeynep, Öznur. dakikalarda Beyza, 28. dak. Þule, dakikalarda Ezgi dak. Kübra,47. ve 50. dakikalarda ZONGULDAK GÜNEÞLÝ ÇOK Nesrin Sabancý (Kocaeli). Erkeklerde her þey son maçlara kaldý Kayseri, Adana önünde umutlandý: 2-1 SAHA : 1 Nolu. Bursa, Antep yeniþemedi: 1-1 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özgür Demirci, Emre Alagöz, Ercan Davarcýoðlu. BURSA CEM SULTAN LÝSESÝ : Çaðlar, Kenan, Oðulcan Þahin, Ýbrahim, Murat, Yunus, Þahin, Batuhan, Oðulcan Çaðlayan, Enes, Mustafa, Ozan, Mücahit, Mehmet, Doðanay, Emirhan Aydoðan, Emirhan Çolak, Haydri. GAZÝANTEP LÝSESÝ : Oðuz, Serkan, Emrullah, Batuhan, Veysil, Mehmet Sesli, Samet, Müslüm, Halil, Mehmet Fidan, Mehmet Bilgin, Furkan, Yakup, Muhammed, Cimþit, Ahmet, Mustafa, Yelten. GOLLER : 19. dak. Oðulcan Çaðlayan (Bursa), 55. dak. Halil (Gaziantep). NOT : Normal süresi 1-1 eþitlikle sona eren karþýlaþmada atýlan penaltý atýþlarý sonucu Bursa Cemsultan Lisesi rakibine 4-1 üstünlük saðladý. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Mehmet Tuðluk, Doðan Akbaþ. K A Y S E R Ý ARÝFMOLU TÝCARET ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Hasret, Murathan, Ahmet, Ýbrahim, Yunus, Konuralp, Naci, Sayim, Atahan, Serkan, Cengiz, Ufuk, Devlet, Muhammet, Süleyman, Furkan, Emre, Aykut. A D A N A YÜREÐÝR ATATÜRK LÝSESÝ : Hasan, Berk, Furkan, Veysi, Sýddýk, Onur, Delil, M. Ali, Bulut, Reþo, Oðulcan, Mehmet, Ýsmail, Deniz, Ýbrahim. GOLLER : 42. dak. Konuralp, 57. dak. Serkan (Kayseri), 59. dak. Bulut (Adana). B grubundan Ýstanbul Bakýrköy yarý finali garantiledi diðer üç takým bugünki maçlar sonunda belli olacak. Rize, Ankara yý tek geçti 1-0 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Emre Alagöz, Ercan Davarcýoðlu. RÝZE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Emre, Burakcan, Ufuk, Bayram, Furkan, Süleyman, Hýzýr, Muhammet, Kadir, Ýhsan, Mustafa, Serdar, Onur, Hikmet, Çoþkun, Berat, Ýlyas, Yusuf. A N K A R A BAHÇELÝEVLER ANADOLU LÝSESÝ : Mehmet Güncer, Tamer, Melihþah, Hakan, Kamil, Serdarcan, Fahrettin, Barýþ, Tuðrul, Hüseyin, Musa, Ýbrahim, Ramazan, Yunus, Mehmet Kayagüç. GOL : 20. dak. Furkan (Rize). Ýstanbul, Muþ u ilk yarýda sonuca gitti: 3-0 MUÞ SULTAN ALPASLAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Necip, Cahit, Serkan, Vural, Tamer, Fatih, Furkan, Tahir, Ömer, Muhammed, Semih, Hamza, Emre, Bayram, Mehmet. GOLLER : 10. dak. Samet Günöney, 24. dak. Oðuz, 33. dak. Hakan (Ýstanbul).

18 18 PERÞEMBE 14 ÞUBAT Zonguldak dan Yuvam Otel e teþekkür plaketi Ý Aileler Taekwondo ile buluþuyor Örnek proje Tekvando Antrenörleri Ýlhan Aþkýn ve Arif Atak tarafýndan baþlatýlan Aileler Tekvando ile buluþuyor projesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan örnek proje olarak kabul edildi. G ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Taekwondo antrenörleri Ýlhan Aþkýn ile Arif Atak tarafýndan hazýrlanan Aileler Taekwondo ile buluþuyor Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan örnek proje olarak kabul edildi. Geçtiðimiz hafta Aileler Tekvando ile buluþuyor projesinde veliler çocuklarýna örnek oldu sonu Atatürk Spor Salonu nda 100 sporcu ve 250 ye yakýn sporcu ailesinin katýlýmý ile start alan proje Genel Müdürlük tarafýndan da örnek proje olarak kabul edildi. Proje hakkýnda bilgiler veren Antrenör Ýlhan Aþkýn, bu proje ile ailelerin spor dalýný tanýdýðýný bundan önemlisininde fiili olarak çocuklarýnýn duygularýný yaþayabilmeleri için aktif olarak sahanýn içinde yer almasýný amaçladýðýný söyledi. Bu proje ile fiili olarak sporla tanýþmayan velilere fiziksel aktivite yaptýrdýklarýný belirten Aþkýn, hevesli olan velilerede taekwondonun temel el, ayak becerilerini öðrettiklerini söyledi. Ýlhan Aþkýn projenin açýlýþýna katýlan limizde devam eden liseli genç kýzlar yarý final grub maçlarýnda mücadele eden Zonguldak Ereðli Güneþli Çok Programlý Lisesi kaldýðý Yuvam Otel e teþekkür plaketi verdi. Müsabakalar için Çorum a gelen Zonguldak kafilesi Yuvam Otel de kaldý. Kafilenin kaldýðý süre içinde kendilerine gösterilen yakýn ilgi ve alakadan dolayý Yuvam Otel sahibi Bekir Yalkan a bir teþekkür plaketi verdi. Zonguldak Eðerli Güneþli Çok Programlý Lisesi Müdürü Kadir Bayri okul olarak Çorum da kalmak için Yuvam Otel i tercih ettiklerini belirterek 21 kiþilik kafile ile geldikleri günden itibaren büyük ilgi ve alaka gördüklerini belirterek Otel yönetimine ve çalýþanlarýna teþekkür etti. Yuvam Otel sahibi Bekir Yalkan da Zonguldak kafilesini konuk etmekten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi ve misafirlerinin memnuniyetinden duyduðu mutluluðu dile getirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve tüm sporcu velilerine teþekkür etti. Antrenör Arif Atak ta proje kapsamýnda aydý üç kez sporcu velilerini bu tür aktivitelere dahil ediceklerini veiki ayýn sonunda da aileler yarýþýyor programýyla projenin sona ereceðini söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de faaliyeti izledikten sonra yaptýðý deðerlendirmede Olimpiyat oyunlarýnda Taekwondo branþýnda kazanýlan baþarý sonrasýnda ilginin arttýðýný belirterek bu branþa vermiþ olduklarý katký ve destekten ötürü antrenörlere projeye katýlan sporcu ve velilerine teþekkür etti. Zonguldak Okul Müdürü Kadir Bayri Yuvam Otel sorumlusu Bekir Yalkan a teþekkür plaketi verdi Zonguldak Ereðli Güneþli Çok Programlý Lisesi Yuvam Otel önünde toplu halde görülüyor Vali Çakýr ýn selamýyla Aslan a ziyaret Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi eski Çorum valisi halen Rize valisi olarak görev yapan Nurullah Çakýr ýn selamýyla dün Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ý ziyaret ettiler. Arslan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve Vali Çakýr ýn çok kýymetli bir idareci olduðunu ve kendisinden çok þey öðrendiðini söyledi. Ç orum da devam eden Liseli gençler futbol yarý final maçlarýnda mücadele eden Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi futbol takýmý Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ý ziyaret etti. Rize temsilcisi Okul Müdür Baþyardýmcýsý Aydýn Hocaoðlu, Beden Eðitimi Öðretmeni Hasan Gayrim ve futbolcular ziyaret sýrasýnda eski Çorum valisi halen Rize Valisi olarak görev yapan Nurullah Çakýr ýn selamlarýný ilettiler. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Rize valisi Nurullah Çakýr ýn çok kýymetli bir idareci olduðu- Görkem e Ankara da görev nu kendisinden çok þey öðrendiklerini belirterek kendisine teþekkür etti ve selamýný getiren gençlerle bir arada olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sýrasýnda Rize okulu müdür baþyardýmcýsý Aydýn Hocaoðlu Genel Sekreter Ömer Arslan a organiz çay hediye etti. Hocaoðlu Çorum da konakladýklarý süre içinde kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý Ömer Arslan ve tüm personeline teþekkür etti. H entbol Klasman Gözlemcisi Turgay Görkem e Ankara da görev. Hentbol Federasyonu MHK den yapýlan açýklamaya göre pazar günü Ankara Prof. Dr. Yaþar Sevim Spor Salonu nda erkekler B Klasman C grubunda saat de baþlayacak Ankara Polis Akademisi ile Kýrþehir Gençlikspor takýmlarý arasýndaki maçý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Hasan Kýlýç ve Özdemir Kaan Çýnar yönetecek. Maçýn gözlemciliðini ise ilimizden Turgay Görkem yapacak. Kamber ve Uysal Trabzon da Turgay Görkem V oleybol Klasman hakemlerinden Hüseyin Kamber ve Mahmut Uysal a Trabzon da görev verildi. Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre 2. Hüseyin Kamber Lig Bayanlar Voleybol Liginde 17 Þubat pazar günü Trabzon 19 Mayýs Spor Salonu nda Ýdmanocaðý ile Anadolu Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçta Hüseyin Kamber baþ hakem Mahmut Uysal Mahmut Uysal ise yardýmcý hakem olarak yönetecekler. Maçýn gözlemcisi ise Samsun dan N. Sider. Hüseyin Kamber e Bartýn da görev Öte yandan Hüseyin Kamber e yýldýzlar grup birinciliði müsabakalarýnda Bartýn da görev verildi Þubat tarihleri arasýnda Bartýn da yapýlacak olan Okul Sporlarý Voleybol Yýldýzlar kýz-erkek grup birinciliði müsabakalarýnda Ankara dan M. Karataþ ve Ý. Tulum, Kýrþehir den Y. Yýldýz, Sakarya dan K. Yüksel ile birlikte ilimizden Hüseyin Kamber de görev yapacak. Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi futbol takýmý Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ý ziyaretinde Ömer Arslan a organik rize çayý ikram edildi Kulüplü küçük erkekler basketbolda ikinci maçlar oynandý Basketbol Ýhtisas A: 72 - Gençlikspor : 12 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Kaya, Ömer Ahmet, Mehmet, Mert, Tarýk, Mehmet Ali, Mustafa, Furkan, Enes, Buðra. BASKETBOL ÝHTÝSAS A : 1. Periyot: 26-2 (Basketbol Ýhtisas A) 2. Periyot: 14-4 (Basketbol Ýhtisas A) 3. Periyot: 20-0 (Basketbol Ýhtisas A) 4. Periyot: 12-6 (Basketbol Ýhtisas A) Ali Yýldýz. Oðuzhan, Furkan, Cihan, Alper, Boran, Kutay, Gökberk, Barýþ, Mustafa, Tolga, Yusuf, Mert. GENÇLÝKSPOR : Nasuh, Fatih, PERÝYOTLAR : Ýl Özel Ýdare: 95-HE Kültürspor: 30 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Dursun Uðral. Coþkun, ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Þevket, Emre, Mustafa, Emre, Arda, Süleyman, Hasan, Mehmet, Hakan, Ahmet, Þamil. HE KÜLTÜRSPOR A : Buðra, Doðuhan, Enes, Mücahit, Ahmet, Ýsmail, Mehmet, Burak, Harun, Murathan, Furkan, Yavuz. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 31-0 (Ýl Özel Ýdarespor) 2. Periyot: (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot: (HE Kültürspor) 4. Periyot: 25-6 (Ýl Özel Ýdarespor)

19 PERÞEMBE 14 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 14 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 DH 587 plakalý, 2001 model KIA marka, Pregio 3 Van tipli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:15-10:20 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 EY 766 plakalý, 2007 model Volkwagen marka mavi renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 11:15-11:20 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 59 AN 297 plakalý, 2004 model Peugeot marka, Partner tipli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 T.C. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 2 adet sunucu, 1 adet storage ve 2 adet harici hard disk alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 15 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Sahipsiz sokak hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrýlmasý ve tedavisi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü personeli ile Çevik Kuvvet ile birlikte göreve katýlacak personele kahvaltý, sýcak yemek ve kumanya alýmý iþi. Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No 28 Çorum Saat: 14:30 18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262 de m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235 de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17 de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Perde duvar ve tretuar yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Et alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 20 ÞUBAT T.C Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta 1.6 Primline tipli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 MSB Sivas Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý Çorum AS. Þ. Bþk.lýðý 982-Loj-Bet-005 albüm numaralý lojman binasýnýn mantolama iþi ile Sivas Asal Blg. Bþk.lýðý lojman binasýna dýþ cephe mantolama ile ýsý yalýtýmý yapýmý iþi. Yer: MSB Sivas Ýnþ. Eml. Blg. Bþk.lýðý Sivas Saat: 14:30 26 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TL 492 plakalý, 2008 model, Citroen marka, Jumper FT tipli beyaz rekte aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 70 AP 808 plakalý, 1998 model, Mercedes marka, Vito tipli beyaz renkte minibüsün satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 Çorum Belediye Baþkanlýðý Haþere ilacý alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 5 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Ýbrahim Çayýrý Mah ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 6 MART Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire TOPLANTIYA ÇAÐRI Derneðimizin 2012 yýlýna ait olaðan genel kurul toplantýsý aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 28/02/2013 tarihinde saat da Alpagut Kasabasý Belediye Kýraathanesi Dodurga adresinde yapýlacaktýr. Þayet çoðunluk saðlanamaz ise ikinci toplantý 15/03/2013 tarihinde ayný saat ve ayný yerde yapýlacaktýr. Bütün üyelerin hazýr bulunmalarý rica olunur. Dodurga Ýlçesi Alpagut Camii Yaptýrma ve Yaþ. Derneði Yön. Kur. Baþk. Emrullah TOZ GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin teþekkülü ve divan heyetine imza yetkisinin verilmesi, 3- a) Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmasý b) 2012 yýlý Bilanço ve Gelir Tablolarýnýn okunmasý ve görüþülmesi c) Denetim Kurulu Raporunun okunmasý d) Okunan raporlarýn müzakere edilmesi Dönemi faaliyetlerinden dolayý yönetim ve denetim kurullarýnýn ayrý ayrý ibralarý ile bilanço ve gelir gider hesaplarýnýn ibra edilmesi yýlý tahmini bütçenin okunmasý, müzakere edilmesi 6- Yönetim-Denetim kurulu asil ve yedek üyelerin 3 yýllýk süreyle seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:445) TOPLANTIYA ÇAÐRI Karahacip Yardýmlaþma Derneðinin genel kurulu Pazar günü saat de Gülabibey Mah. Baðcýlar 3. Cad. 33. Sok. No: 15/1 deki derneðimizde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:444) Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 25 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. (Ç.HAK:446) (Ç.HAK:455) (Ç.HAK:441) (Ç.HAK:440) (Ç.HAK:408) Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mah ada, 1 parsel de kayýtlý, m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ELEMAN ARANIYOR Preste kesim büküm elemanlarý ve plazma operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Uður Urhan Metal K.S.Sitesi 6. Cad. No: 17 Tel: SERVÝS TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR * Endüstri Meslek Lisesi mezunu veya 2 yýllýk yüksek okul mezunu * Otomotiv bölümü, * Seyahat engeli olmayan, * Askerliðini yapmýþ tecrübeli bay servis teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÞAHÝN OTOMOTÝV ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM (Ç.HAK:438) Satýlýk Kýymetli Arsa Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN * Meslek Lisesi mezunu, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * B sýnýfý sürücü belge sahibi bay eleman alýnacaktýr. Adaylarýn 35 yaþýný geçmemiþ olmalarý ve müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Usta Kaynakçýlar ve Kalfalar alýnacaktýr. SSK+Maaþ+Servis Pramit Makina K.S.S. 21. Cad. No: 50 Tel: SATILIK BAÐ Aliki baðlarýnda 2000 m2 elektiriði, suyu, evi mevcut olan yolu bulunan ana yol üzerinde bakýmlý bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:358) (Ç.HAK:300) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SÝZE ÇOK ÇEKÝCÝ ÝÞ TEKLÝFÝMÝZ VAR. Otomotiv sektörüne ilgi duyan, bu sektörün köklü bayisinde çalýþmayý hedef edinmiþ, satýþ tutkusu olan, geliþmeye açýk, baþarma azmi yüksek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. SATIÞ MÜDÜRÜ * En az 2 yýl ekip yönetimi deneyimine sahip (otomotiv sektöründe olmasý tercih sebebidir.) * Tercihen üniversite mezunu. * MF Office programlarýný etkin bir þekilde kullanabilen * Askerlik görevini tamamlamýþ Belirtilen niteliklere sahip adaylarýn özgeçmiþlerini tarihine kadar adresine veya nolu faksa göndermeleri rica olur. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV (Ç.HAK:443) Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel: (364) Faks: (364) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: DOKTOR Deneyimli iþyeri hekimliði ve ilk yardým eðitici eðitmeni arayan iþletmelerin dikkatine! Müracaat Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI ÇORUM ÞUBESÝ KAT KARÞILIÐI ÝNÞAAT Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait olan Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4 de kayýtlý 8. kata ruhsatlý 2 katlý bina kat karþýlýðý verilecektir. Ýhale 20/02/2013 Çarþamba günü saat de Ýl Müftülüðü toplantý salonunda açýk artýrma usulü ile yapýlacaktýr. Ýhale ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðünden ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin Salý günü saat 17 ye kadar Ýl Müftülüðüne dilekçe ile müracaat etmeleri ilanen duyurulur. Mehmet AÞIK Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:403) KÝRALIK BÜRO Ilýca Ýþ Merkezinde 1. kat (Ç.HAK:425) (Ç.HAK:297) (Ç.HAK:439) (Ç.HAK:429) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere -Makine Mühendisi, (REF: MKI 01) -Elektrik-Elektronik Teknisyeni, (REF: MKI 02) -Mekanik Teknisyen, (REF: MKI 03) - Mekanik ve Elektrik Bakýmcý, (REF: MKI 04) - Kaynakçý ve Tornacý, (REF: MKI 05) - KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF-KNS/01) Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) MS Office programlarýný aktif kullanabilen Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip, Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ. Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini (Baþvuru referans kodunu belirterek) aþaðýdaki iletiþim adresine göndermeleri veya fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Tel:(0364) (pbx) Fax:(0364) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Kahvehane Sobacýlar Arastasý Nurettinbey 3. Sokakta bulunan kahvehane iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: BAKICI ARANIYOR TAVUK ÇÝFTLÝÐÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAKICI ARANIYOR. MÜRACAT: GÜÇ GIDA SAN. VE TÝC. AÞ. ANKARA YOLU 6. KM ÇORUM TEL: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max de çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: (Ç.HAK:451)

20 PERÞEMBE 14 ÞUBAT 2013 * Aileler Taekwondo ile buluþuyor örnek proje. * Zonguldak dan Yuvam Otel e teþekkür plaketi. * Vali Çakýr ýn selamýyla Arslan a ziyaret. * Yarý final grubunda kýzlarda gol erkeklerde heyecan sürüyor. * Kýzlarda Bahçelievler, erkeklerde Ahmet Çörekçi þampiyon. * Çorum FB yarý yýl turnuvasýna velilerden tam not. Haberleri ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz Çorumspor hiç bir futbolcusunu tehdit etmez Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak Ali Koçak ýn açýklamalarýnýn son derece talihsiz olduðunu belirterek Çorumspor hiç bir futbolcusunu tehdit etmez. Biz Ali Koçak ve arkadaþýný alýrken iki arkadaþý ile birlikte 12 bin lira para verip aldýk. Biz onun transferine engel olacak olsak yetiþtirme bedeli yüz bin lira isterdik. Takým arkadaþlarý günü birlik maça gittiðini iyi bilen Ali Koçak kulübe verilen 7500 lira gibi bir rakamý çok görmemeli. Ailesinden senet alýnmadý ileri tarihli beþ adet biner lira ödemeli bir taahhüt alýndý. orumspor Baþkaný ÇRumi Ispanak, Balýkesirspor a transfer olan Ali Koçak ýn açýklamalarýnýn büyük bir talihsizlik olduðunu belirterek Ýsteseydik yetiþtirme bedeli yüz bin lira ister transferi engellerdik dedi. yazýlý açýklamada, Çorumspor un kurulduðu yýldan buyana Çorumlu Yönetim Kurulu çocuklarý yetiþtirerek adýna baþkan Rumi Ispanak tarafýndan yapýlan baþka kulüplere transferlerini gerçekleþtirdiðini ve Türk futboluna kazandýrdýðýný belirterek Biz Ali Koçak ile birlikte alt yapýya iki futbolcuyu Çorum Genç- Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak Çorumspor Hotel Spor da kalacak Çorumspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Ankara Demirspor maçý için Hotel Spor da kalacak. Pazar günü oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný cumartesi günü yapacaðý ter idmaný ile tamamlayacak olan Çorumspor yönetim tarafýndan kiralanan bir otobüsle cumartesi günü öðlen saatlerinde Ankara ya gidecek. Kýrmýzý Siyahlý takým Ankara Hotel Spor a yerleþecek ve maç saatini bekleyecek. lerbirliði kulübünden lira yetiþtirme bedeli o günki alt yapý sorumlumuz Sinan Özdilli tarafýndan ödenmiþtir. Bugün Çorumspor un tek bir kurul geliri yoktur. Ali Koçak gibi kulübümüz bünyesinde 300 e yakýn çocuk çalýþmalara katýlmaktadýr ve bu nedenlede mali ihtiyaçlarý vardýr. Onun gibi bu kulüpten yetiþen Sefa Oðuzhan Saraçoðlu oynar, Buðraçhan bu haftada yok Ç orum Belediyespor da sakat futbolculardan Oðuzhan Saraçoðlu nun bu hafta sonu oynayabileceði Buðraçhan ýn ise bu haftada Çorumspor taktik çalýþtý azar günü Ankara PDemirspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorumspor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Halit Kýlýç ve Yetkin Özbey gözetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Samet Bayrak ve Samet Sur takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sona sahaya üç tane kale kuruldu ve üç kaleye kontrol pas ve sonrada serbest çift kale maç yaptýlar. Futbolculardan kontrol pas bölümünde ayaðýnda fazla top tutmamalarýný isteyen Teknik Heyet futbolculardan alan boþaltmalarýný istedi. Oldukça neþeli geçen antrenman taktik çalýþma ile sona erdi. Çorumspor Ankara Demirspor maçýnýn provasýný bugün Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Akýn Baþýbüyük 325 bin lira Çorumspor a gelir getirerek ayrýlmýþtýr. Daha sonrada alt yapýdaki futbolcular için 80 adet kaban hediye etmiþtir. Ali Koçak açýklamasýnda tehdit edildiðini ve transferinin engellendiðini söylemektedir. Yönetim olarak ona sormak isteriz, Çorumspor istese yetiþtirme bedeli olarak yüz bin lira istesek transferi gerçekleþirmiydi. Ayrýca Ali Koçak üç yýldýr bu kulüpte futbol oynatarak vitrine çýkarmýþtýr. Ayný süre içinde üç yýlda yirmi ile otuzbeþ bin lira arasýnda para kazanmýþtýr. Çorumspor un bu haksýz suçlamalarý haketmediðini düþünüyoruz. Birlikte forma giydiði arkadaþlarýnýn maçlara günü birlik gittiklerini hatýrlatmak isteriz. Çorumspor hiç bir futbolcusu tehdit etmez, sadece hatalarý varsa bunlarý düzeltmesi adýna uyarýlarda bulunur. Kiþilikli ve karakterli futbolcular yetiþtirerek önünü açar. Bunun son örnekleride Alihan Ýdikut ve Tuncay Kýlýç olmuþtur. Ali Koçak tan kulüp olarak gelirimiz lira gibi cüzzi bir rakam ve aylýk biner liralýk beþ adet ilerki tarihlere ödeme taahhüdü alýnmýþtýr. Ailesinden bir senet alýnmamýþtýr. Bizler Çorumspor yönetimi olarak Ali Koçak a bundan sonraki futbol hayatýnda kendisine baþarýlar diliyoruz dedi forma giyemeyeceði açýklandý. Maltepespor maçýnda dizindeki aðrý nedeniyle forma giymeyen Oðuzhan Saraçoðlu nun dün MR ý çekildi. Elit Park ta çekilen MR sonucunda masör Ali Akýnalp, sað diz arkasýnda aðrý olan Oðuzhan ýn esneme ve belinde bir eðrilik görüldüðünü buna karþýn futbol oynamasýna engel bir durum bulunmadýðýný söyledi. Oðuzhan Saraçoðlu na fizik tedavi yapýlacaðýný ve bu sürede futbol oynayabileceði belirtildi. Ýki haftadýr sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Buðraçhan ýn bu hafta sonu oynanacak Gümüþhanespor maçýnda da forma giyemeceði açýklandý. Masör Ali Akýnalp kýkýrdaklarýnda zedelenme olduðu için tedavisi süren Buðraçhan ýn bu haftada forma giyemeyeceðini önümüzdeki haftadan itibaren çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi. Belediyespor dan çift antrenman igde korkulu rüya görmek istemeyen Çorum Bele- ikinci yarýdaki beþinci maçýnda sahasýnda Ldiyespor oynayacaðý Gümüþhanespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetimindeki ilk çalýþma saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapýldý. Bu çalýþmaya izinli olarak Almanya ya giden Haydar ve Volkan kardeþler ile muayene Ç orum da devam eden Liseli genç erkekler futbol yarý final grubunda mücadele eden Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi futbol takýmý idareci antrenör ve sporcular gazetemizi ziyaret ettiler. Okul Müdür Baþ Yardýmcýsý Aydýn Hocaoðlu, Beden Eðitim Öðretmeni Hasan Gayrim ile futbol takýmý Valilik Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürlüðü personeli Ömer Dinç ile birlikte genel yayýn yönetmenimiz Þevket Erzen i ziyaret ettiler. Eski Çorum Valisi halen Rize valisi olarak görev yapan Nurullah Çakýr ýn selamlarýný ileten Rize kafilesi Çorum da olduklarý süre içinde kendilerine gösterilen ilgiye teþekkür ettiler ve yarýn oynayacaklarý zorlu grup maçý öncesinde sohbet etme imkaný buldular. olmak için doktora giden Oðuzhan Saraçoðlu ve Ýbrahim Selen katýlmadýlar. Sahaya kurulan istasyon aletlerinde çabuk kuvvet hareketleri yapan mavi beyazlýlarda aðrýsý olan Osman bu bölümde takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Mavi beyazlýlar günün ikinci çalýþmasýný saat da yine Nazmi Avluca da yaptýlar. Bu çalýþmaya Haydar, Volkan ve Ýbrahim Selen katýlmadý. Sakatlýklarý devam eden Buðraç, Furkan ve Abdullah ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað akþam çalýþmasýnda taktiksel bir program uyguladý. Maçlarda yaþadýklarý sorunlarý gidermeye yönelik bu çalýþma sýrasýnda futbolculara uyarýlarda bulunan Gümüþdað savunmayý hata yapmamasýný istedi. Çorum Belediyespor Gümüþhanespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çift kale ile sürdürecek. Öncel ve Adýkdý Tütün e abone H entbol Klasman lerinden Sami Öncel ve ikilisi yönetecek. Maçýn hakemlerimiz Sami Öncel ve Taner Taner Adýkdý hakem gözlemcisi ise Anka- Adýkdý Trabzon Akçaabat Tütün ün maçlarýna abone oldu. Ligde son dört haftadýr görev verilen Sami Öncel ve Taner Adýkdý bu haftada Samsun da görev yapacaklar. Erkekler B Klasman grubu 14. hafta maçýnda pazar günü Samsun Atatürk Spor Salonu nda saat de baþlayacak Mareþal Fevzi Çakmak Lisesi ile Trabzon Akçaabat Tütünspor takýmlarý arasýndaki maçý ilimiz klasman hakem- Sami Öncel ve Taner Adýkdý Samsun da düdük çalacak Rize temsilcisinden gazetemize ziyaret Genel Yayýn yönetmenimiz Þevket Erzen de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve bugün oynayacaklarý futbol maçýnda baþarýlar dileðinde bulundu.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

"Tarýmsal ihracatýmýz artýyor"

Tarýmsal ihracatýmýz artýyor Belediye benzinliði yine elde kaldý Çorum Belediyesi tarafýndan daha önce iki kez ihaleye çýkartýlan Benzinlik yine elde kaldý. Belediye Benzinliðinin satýþý için üçüncü kez ihale yapýldý ancak daha önceki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı