Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Sinan Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Sinan Üniversitesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ 1- Adı Soyadı: Handan KARAADAM 2- Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ġstanbul Üniversitesi 1970 Y. Lisans Sahne ve Görüntü Sanatları Ana sanat dalı, Tiyatro Dekoru ve Kostümü Programına bağlı olarak, Tiyatro kuramları ve yönetmenlik ve Dramaturji Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Sanatta Yeterlilik 5- TEZLERĠ: Sahne ve Görüntü Sanatları Ana sanat dalı, Tiyatro Dekoru ve Kostümü Programına bağlı olarak, Tiyatro kuramları ve yönetmenlik ve Dramaturji Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Tezi: EUGENE ĠONESCO'NUN "SANDALYELER" OYUNUNUN YORUMU, TASARIMI ve SAHNEYE UYGULANMASI DanıĢman: Doç. Dr. AyĢın CANDAN 1985 Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi: "KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU" Bölge Tiyatroları Tasarısı, Bölge Tiyatrolarının YaĢadığı Sorunlar konu edilerek, örnek olarak Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun sanat ve sosyal yönden geçmiģi incelendi. DanıĢman: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN 1969 Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Lisans "BURSA AĞIZLARINA TOPLU BĠR BAKIġ" Bursa vilayeti ve çevresi ağız ve kültür araģtırması (Halk Ģiirleri, türküleri, masalları, hikayeleri, törenleri) DanıĢman: Prof. Dr. Ahmet CAFEROĞLU

2 6- Diğer ÇalıĢmalar 6.1 Yazdığı Oyunlar: -Birlikte Oynayalım Çocuk oyunu, (Basım aģamasında) - Ali ile Veli'nin Sihirli Sandığı 1991 Çocuk oyunu (Uyarlama) -Cam Kâse 1994 Gençlik oyunu (Basım aģamasında) -Gerçek Bir YılbaĢı Hediyesi 2002 Gençlik oyunu (Basım aģamasında-uyarlama) -ĠĢte Tiyatro Doğuyor 2003 Gençlik oyunu (Basım aģamasında) -Dost Eler 2004 Gençlik oyunu (Basım aģamasında) -Cahil Cabbar'ın Celalleri 2005 yetiģkin oyunu (Basım aģamasında) -Pantomim oyunları -Palyaço oyunları 6.2. Derlemeler ATATÜRK ve ĠSTĠKLAL SAVAġI Epik oyun SESLENĠġ Konulu Ģiir derlemesi Bir Ġstanbul Dersi Derlemesi 6.3. Sadece Sahneye Koyduğu Oyunlar: 1972 Turgut ÖZAKMAN'ın "OCAK" oyunu KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1973 Nazım KURġUNLU'nun "MERDĠVEN"i KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1974 A. Vefik PAġA'nın "ZORAKĠ TABĠB"i KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1975 Necati CUMALI'nın "BOġ BEġĠK" oyunu KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda (Türkiye çapında ilk 6'ya girerek finale kaldılar.) 1976 A. ÇEHOV'un "MARTI" oyunu KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1978 S. Kudret AKSAL'ın "KRAL ÜġÜMESĠ" KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1980 Orhan KUTLU'nun "ALAADĠN'in SĠHĠRLĠ LAMBASI" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1981 S. Kudret AKSAL'ın "KAHVEDE ġenlġk VAR" KOCAELĠ BÖLGE

3 TĠYATROSU'nda (Marmara Bölge Birinciliği) 1981 Adalet AĞAOĞLU'nun "ÇIKIġ" adlı oyununa KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1982 Kendi yazdığı "BĠRLĠKTE OYNAYALIM" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1983 Ülker KÖKSAL'ın "ORMANIN BEKÇĠLERĠ" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1986 Suat TAġER'in "AġK ve BARIġ"ı KOCAELĠ ANADOLU LĠSESĠ'nde 1991 Kendisinin yazdığı "ALĠ ile VELĠ'nin SĠHĠRLĠ SANDIĞI" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1993 Kendisinin kurguladığı "BĠR ĠSTANBUL DERSĠ" KOCAELĠ ANADOLU LĠSESĠ 1995 Kendisinin kurguladığı "GERGEDANLAR SARMADAN" (sokak palyaço gösterisi) KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU Kendisinin kurguladığı "SESLENĠġ" 2002 Kendisini yazdığı: Gerçek Bir YılbaĢı Hediyesi: ALEV TĠYATRO KULÜBÜ 2003 Songür Bale Kursu öğrencileri ile yaptığı Drama derslerinden kaynaklanarak meydana gelen bir OLUġUM "ĠġTE TĠYATRO DOĞUYOR" SONGÜR BALE OKULU'nda 2004 Kendisinin yazdığı "DOST ELLER" oyununun iģitme engelli çocuk ve gençleri sahneye hazırlayarak provalarını tamamladı. DOSTELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠKÖĞRETĠM OKULU'nda, çekim yapılarak jürinin izlemesine sunulan çalıģma, Ġstanbul pilot bölge olarak kabul edilmesi ile "ÜSTÜN BAġARI" ödülü kazandılar. ÇeĢitli zamanlarda anma ve kutlama günleriyle ilgili ORATORYOLAR düzenledi Sadece Rol Aldığı Oyunlar: 1966 Cahit ATAY'ın "KARALARIN MEMET"te "Anne" rolü TÜRKOLOJĠ TĠYATROSU'nda 1967 Turgut ÖZAKMAN'ın "OCAK" oyununda; "Büyükanne" rolü TÜRKÜLOJĠ TĠYATROSU'nda 1982 Jean ANOUĠLH'in "ANTĠGONE" oyununda; "Antigone" rolü KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1984 O. Vüs'at BENER'in "IHLAMUR AĞACI"nda; "Anne" rolü 1993 Birgül MANÇUHAN'ın "FOTOĞRAFLAR" oyununda; "FĠSUN" rolü, Tiyatro Kare ve Aksanat Ortak Etkinliği'nde 2004 Aslı ÖNGÖREN'in yazdığı KADĠR YÜKSEL'in yönettiği "YEL MĠ?, DEĞĠRMEN MĠ?" adlı oyunda, "MÜNEVVER HANIM'ı oynadı. Fayton Oyuncuları'nda 6.5. KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda Hem Sahneye Koyduğu, Hem Rol Aldığı

4 Oyunlar: 1979 Karel CAPEK'in "YAġADIĞIMIZ DEVĠR" oyununda "Anne" rolü 1980 Nezihe MERĠÇ'in "SULAR AYDINLANIYORDU" oyununda 1., 3., 5., 7., 9. kadınlar 1983 F. Garcia LORCA'nın KANLI DÜĞÜN'ünde, ANNE rolünü oynadı Ülker KÖKSAL'ın "BARIġ GEZEGENĠ"nde "Masalcı Nine" 1984 Kendisinin düzenlediği "ATATÜRK ve ĠSTĠKLAL SAVAġI EPĠK RESĠTALĠ"nde anlatımı paylaģtı M. MAETERLĠNCK'in "MAVĠ KUġ"unda "Gece Anne" 1989 E.Ionesco'nun "SANDALYELER" oyununda "Kadın" rolünü oynadı (Sanatta Yeterlilik Tezi) Sinema ve TV Dizilerinde Aldığı Roller: 1986 Tağrık BUĞRA'nın yazdığı, Yücel ÇAKMAKLI'nın yönettiği "OSMANCIK"ta rol aldı Edibâli'nin annesi) (TRT) 1990 Ġsmail GÜNEġ'in yönettiği "BĠZĠM EV"de "Büyük Ailedeki Gelin" (TRT) 1992 Marmara TV'de (Kocaeli) "ÇOCUKLAR ĠÇĠN MASALLAR" programını yönetti Gürsel ATEġ'in yönettiği "KÖSTEKLĠ SAAT" (TV filmi) "KomĢu Kadın" (TGRT) ġahin GÖK'ün yönettiği "BÖYLE MĠ OLACAKTI"da "Dadı" (ATV) 2001 Naci ÇELĠK BERKSOY'un yönettiği "ÜVEY BABA"da "ArkadaĢının Karısı" YaĢar SERĠNER'in yönettiği "ÇĠÇEK TAKSĠ"de çeģitli kimliklerde taksi müģterisini (ATV) 2002 Edgü KARAADAM'ın yönettiği "SIR KAPISI" TV programında rol aldı (STV) Zeki ALASYA'nın yönettiği "ÖMERÇĠP"te dolmuģ yolcularından birini oynadı (SĠNEMA) 2004 Haluk BENER'in yönettiği "KASABANIN ĠNCĠSĠ" dizisinde "Belediye BaĢkanının Annesi"ni oynadı (TRT) 2004 Ümmü BURHAN'ın, BĠRDĠLĠM AġK dizisinde Esra Akkaya'nın Annesi'ni oynadı 2005 Özgür YELENCE'nin yönetttiği "OY OY EMĠNEM" Tv filminde Emine'nin annesiin oynadı 2006 Kudret SABANCI'nın yönettiği "ALĠYE" dizisinde Müco'nun annesini oynadı

5 2007 "HAYAT VAR" Ġsimli film. 6.7 PANTOMĠM ÇALIġMALARI DOSTELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU Öğrencilerini yetiģtirerek, çeģitli yerlerde gösteri yapmalarını sağladı ALEV ÖZEL Ġlköğretimde Ana Sınıfı Öğretmen ve öğrencilerine Pantomim gösterisi yaptı KARÇĠÇEKLERĠ grubuyla çeģitli yelerde, Palyaço ve Pantomim gösterileri yaptı Kocaeli Anadolu Lisesi'nde ders verdi Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda çalıģma yaptırdı Kocaeli Kız Ġlk Öğretmen Okulu'nda ders vererek pantomim grubu hazırladı. 7- GÖREVLERĠ Ġstanbul ġehirlerarası Telefon BaĢ müdürlüğünde Ġstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türkiyat Enstitüsü'nde çalıģtı Ġstanbul Ortaköy Ġlköğrtmen Okulunda Edebiyat öğretmenliğine baģladı Kocaeli Kız Ġlköğretmen Okulunda, Kocaeli Endüstri Meslek ve Teknik Lisesinde, Kocaeli Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görevlendirildi Ġzmit Öğretmen Lisesi'nde Eğitim ġefliği yaptı. Ġlköğretmen Okulu ve Anadolu Lisesi'nde Edebiyat derslerinin yanısıra, Tiyatro Kol ve Klüp faaliyetlerinde, Tiyatro Tarihi, Bilgileri ve Kuramları, Mitoloji, Oyunculuk ve Pantomim dersleri verdi; her yıl bir oyun sahneye koydu KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nu kurdu (K.B.T.). Yönetim Kurulunda görev aldı. Aynı yıl K.B.T. bünyesine bağlı, Çocuk Tiyatrosu birimini oluģturdu. Genel Sanat Yönetmenliği görevi verildi. Bu yapı içerisinde 1996'ya kadar her yıl büyük ve çocuk oyunları sahneye koydu, bazı oyunlarda da rol aldı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda Mimik, Rol, Sahne, Diksiyon, Hareket, Tiyatro Kuramları, Dramaturji ve Mitoloji dersleri verdi ASSĠTEJ'e üye olarak kabul edildi Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev aldığı Edebiyat Öğretmenliğinden emekli oldu Kocaeli Kız Meslek Lisesi, Çocuk GeliĢimi Bölümünde; Drama dersleri verdi. Aynı yıl çocuk seyircilere hitap edecek yetiģkin oyuncuların eğitim ve öğretim programını tespit etmek amacıyla oluģturduğu KARÇĠÇEKLERĠ grubunu çalıģtırdı Ġzmit BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı tarafından, ġehir Tiyatrosu'nun

6 kuruluģunda, ġehġr TĠYATROSU Müdürü olarak görevlendirildi T.C. MEB Songür Bale Kursu'nda (ĠSTANBUL); ALEV ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULU'nda (ĠSTANBUL) Tiyatro Bilgileri, Drama ve Oyunculuk dersleri verdi. Sahneye oyun koydu TC ĠSTANBUL DOST ELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU'nda Tiyatro Pantomim ve Drama dersleri verdi. "Dost Eller" adlı oyununu çalıģtırarak (MEB. EARGED) Milli Eğitim Bakanlığı Bilimsel ve Sanatsal AraĢtırmayı TeĢvik Projesinde adı geçen okulun Türkiye çapında Üstün BaĢarı Ödülü kazanmasında etkin rol oynadı Ekol Dramada yetiģkin ve 7-9 yaģ grubu çocuklara Drama dersi verdi. 8- Bilimsel KuruluĢlara Üyelik 1991 Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Ankara Merkezi - ASSĠTEJ'den yapılan çağrı ile üyesi oldu. Aynı yıl Ankara'da yapılan seminerde: "Türkiye'deki Çocuk Tiyatrolarının Durumu ve Önemsenmesinin Gereği" konusuna dayalı bir bildiri sundu. 9 - TAKDĠRNAME, ÖDÜL ve PLAKETLER: 2004 DOSTELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠLKÖĞRETĠM Müdürlü'günce verilen TeĢekkür belgesi Konu: Pilot bölge olarak Ġstanbul Okullar arasında yapılan proje kapsamında öğrencilerin Pantomim, dans, Tüyotsu sunumu sonucu üstün baģarı ödülüne lâyık görüldüler Antakya Belediyesi ġehir Tiyatrosu oyuncularına Seminer ve Atölye çalıģmaları yaptığından ötürü TeĢekkür belgesi T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL SONGÜR BALE KURSU tarafından Ģükran plaketi CHP Kocaeli Ġl BaĢkanlığı 30.yıl Sanatta hizmet plaketi Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü ġükran plaketi. Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Takdirname ve TeĢekkür Belgesi Kocaeli Ġl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Yönetmenlik 1.liği Ödülü Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü TeĢekkür Ödülü Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürü Hayrettin GÜRSOY tarafından Taktir ve TeĢekkür Belgeleri verilmiģtir Kocaeli Valiliği, Vali Ertuğrul ÜNLÜER tarafından Takdirname verilmiģtir Kocaeli Kız Ġlk Öğretmen Okulu Müdürlüğü Müdürü Engin ÖZATALAY tarafından Takdirname verilmiģtir. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mustafa ÜSTÜNDAĞ tarafından "Takdirname"

7 1973 Kocaeli Kız Öğretmen Okulu Müdürü Engin ÖZATALAY tarafından Takdirname verilmiģtir. Kocaeli Valisi Ertuğrul ÜNLÜER tarafından Takdirname verilmiģtir. Milli Eğitim Bakanı Orhan CENGĠZ tarafından Takdirname verilmiģtir. 10- Tiyatro Oyunculuk Eğitimi Üzerine Katıldığı Seminer, Workshop ve Laboratuvar ÇalıĢmaları 2006 Mayıs-Haziran: 4. Uluslar arası, Ġstanbul Tiyatro Olimpiyatları çerçevesinde, Theodoros TERZOPOULOS'un Verdiği "ANTĠK TĠYATRODA BEDEN KULLANIMI", Alexey LEVĠNSKIY'in verdiği, "MEYERHOLD BĠOMEKANĠKS", Suzuki Tiyatrosu eğitmenlerinden Naoko KUBONĠVA tarafından verilen "SUZUKĠ METODU" Seminerlerine katıldı Haziran OluĢum Drama Enstitüsü'nün Ġzmir'de düzenlediği Ulusal Drama Seminerinde, Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN'ün verdiği "OYUNCULUKTA DOĞAÇLAMA" seminerine katıldı Ders yılı içinde, Ekol Drama Sanat Evinde Ayla ALGAN'dan "ÇAĞDAġ TĠYATRO OYUNCULUĞU", Beklan ALGAN'dan "YARATICI OYUNCULUK", Sevi ALGAN'dan "HAREKET VE DANS DOĞAÇLAMASI" Dersleri aldı Haziran OLUġUM DRAMA ENSTĠTÜSÜ'nün Ankara'da düzenlediği, Ulusal Drama Seminerinde Yard. Doç. Dr. Kadik ÇEVĠK'in verdiği "AUGUSTO BOAL VE FORUM TĠYATRO" ile "SINIRLANDIRILMIġ DOĞAÇLAMA VE DOĞAÇLAMADA SÖZÜN KULLANIMI" Konulu seminerlere katıldı Ekim ASSĠTEJ'in de paylaģımında gerçekleģen Bursa Uluslararası Çocuk ve gençlik Tiyatroları, Festivali kapsamında, Ġsviçre, Kunos Circus Tiyatrosu'nun düzenlediği, Clemens LÜTHARD ve Benedicte BUTLER'ın verdiği, "SĠRK WORKSHOP"una katıldı OluĢum Drama Enstitüsü'nün 31 Temmuz'da Ġstanbul'da düzenlediği, Viola SPOLĠN'in "TĠYATRO ĠÇĠN DOĞAÇLAMA" egzersizlerinin temel alındığı yoğun atölye çalıģmasına katıldı. Liderliğini Viola SPOLĠN'in oğlu Poul SĠLLS'le birlikte çalıģmıģ olan Jason HALE yaptı OLUġUM TĠYATROSU ve Drama Atölyesi'nin Ankara'da düzenlediği, Naci Aslan'ın verdiği "ĠLKÖĞRETĠM ÇOCUKLARIYLA DRAMA YÖNETĠMĠYLE OYUN SAHNEYE KOYMAK" adlı seminere katıldı ASSĠTEJ'in Ankara'da düzenlediği Kasım arasında Anja TUCKERMANN'ın GRĠPS ÇOCUK TĠYATROSU yazarlığı hakkında verdiği seminere katıldı Üyesi olduğu ÇağdaĢ Drama Derneği'nin, Ankara ve Ġstanbul'da düzenlediği "YARATICI DRAMA" KURSLARI'na katıldı Schulwerk Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezine Bağlı olarak Prof. Dr. Ulrike JUNGMAĠR ve Mag Katazyna KOJDER'in verdikleri ORFF seminerinde "TEMEL MÜZĠK VE HAREKET - DANS DERSLERĠ" aldı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Prof. Dr. Sevinç SOKULLU'nun yol göstericiliğinde Moses "GOLDBERG'ĠN CHĠLDRENS THEATRE" kitabının belli bölümlerini tercüme ederek çocuk tiyatrosunda yazarlıkla ilgili araģtırma yaptı. Bu kapsamda Eflatun Cem GÜNEY'in masallarından yola çıkarak bir oyun yazdı.

8 1993 Tiyatro Kare ve Aksanat iģbirliği ile Temmuz ve Ekim ayları arasında düzenlenen I. Ortak Öğretim Laboratuvarında oyunculuk alanında Nedim SABAN, Zuhal OLCAY, Haldun DORMEN, Çiğdem SELIġIK, Deniz TÜRKALĠ, Mustafa AVKIRAN, Tunç YALMAN, Engin ULUDAĞ, Yıldırım TÜRKER gibi sanatçıların uyguladığı laboratuvar çalıģmalarına katıldı "TÜRK TĠYATROSU GÜNLERĠ" adı altında laboratuvar çalıģmaları sonuçlarını seyirci ile buluģturulmasında "FOTOĞRAFLAR" adlı oyunda yer aldı Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ergin KOLBEK'ten "PANTOMĠM" dersleri aldı. SAHNEYE KOYDUĞU OYUNLARDA ALDIĞI ROLLER: 1989 "SANDALYELER"de "KADIN" 1985 "MAVĠ KUġ"ta "GECE ANNE" 1984 "ATATÜRK ve ĠSTĠKLÂL SAVAġI" anlatımını paylaģtı 1984 "BARIġ GEZEGENĠ"nde "MASALCI" 1983 "KANLI DÜĞÜN"de "ANNE" 1980 "SULAR AYDINLANIYORDU"da " KADINLAR" 1979 "YAġADIĞIMIZ DEVĠR"de "ANNE" SADECE ROL ALDIĞI OYUNLAR: 1993 Aksanat ve Tiyatrokare I. Ortak Üretim Laboratuvarı Kurs ÇalıĢmasında... Doğum Günü Partisi'nde "SEVTAP"ı Halka Sergilemede: Birgül MANÇUHAN'ın yazdığı Tarkan ÇEPEN'in yönettiği "FOTOĞRAFLAR" oyununda "FÜSUN"u oynadı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda O. Vus'at BENER'in yazdığı Burhan AKÇĠN'in yönettiği "IHLAMUR AĞACI"nda "ANNE"yi oynadı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda Jean Anouilh'in yazdığı Selami KAPLAN'ın yönettiği "ANTĠGONE"de "ANTĠGONE" rolünü oynadı 1967 Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Tiyatrosu'nda Turgut ÖZAKMAN'ın yazdığı, Temel GÜRALP'in yönettiği "OCAK" oyununda "BÜYÜKANNE"yi oynadı Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Tiyatrosu'nda Cahit ATAV'ın yazdığı Temel GÜRALP'in yönettiği "KARALARIN MEMETLERĠ"nde "ANA"yı oynadı. TV SĠNEMA ve DĠZĠLERĠNDE ALDIĞI ROLLER 2002 TRT'deki "ÇĠÇEK TAKSĠ"de rol almakta.

9 2001 "ÜVEY BABA"da "ARKADAġININ KARISI" ATV'de "BÖYLE MĠ OLACAKTI"da "DADI" 1993 TGRT'de Gürsel ATEġ'in yönettiği "KÖSTEKLĠ SAAT"te "KOMġU KADIN" 1992 Kocaeli'nde yayına hazırlanan Marmara TV için çocuk programı yaptı Devlet Bakanlığınca, "Çekirdek Aile" programına bağlı olarak hazırlatıp TRT için çektirdiği "BĠZĠM EV" dizisinde, büyük ailedeki "GELĠN" Tağrık BUĞRA'nın yazdığı Yücel ÇAKMAKLI'nın yönettiği TRT yapımı "OSMANCIK" (KuruluĢ) "Osmancık'ın yandaģlarından birinin KARISI, Edibâli'nin ANNESĠ" SAHNEYE KOYDUĞU ve BAZILARINDA ROL ALDIĞI OYUNLARIN LĠSTESĠ: Hasan GÜRCĠHAN'ın "ALINYAZIMIZ"ı (Gençler için) Drama çalıģmaları yaptırdığı grupla oluģturduğu "GERGEDANLAR SARMADAN" (Çocuklar için), "SESLENĠġ" (Gençler için) 1993 Drama çalıģması olarak oluģturduğu "BĠR ĠSTANBUL DERSĠ" (Gençler için) 1991 Kendisinin masaldan uyarladığı "ALĠ ile VELĠ'nin SĠHĠRLĠ SANDIĞI" (Çocuklar için) 1991 Abdullah ÖZKIRKLAR'ın "PANORAMA"sı (Gençler için) 1989 Eugene IONESCO'nun "SANDALYELER"inde "KADIN" rolünü oynadı Hasan GÜRCĠHAN'ın "ALINYAZIMIZ"ı (Gençler için) Suat TAġER'in "AġK ve BARIġ"ı 1985 Maurice MAETERLINCK'in "MAVĠ KUġ"unda "GECE ANNE"yi oynadı. (Çocuk oyunu) 1984 Kendisinin yazıp derlediği "ATATÜRK ve ĠSTĠKLÂL SAVAġI"nda Kendisi de rol aldı. Epik Resital (Gençler için) Ülker KÖKSAL'ın "BARIġ GEZEGEN"inde "MASALCI"yı oynadı. (Çocuk oyunu) 1983 F Garcia LORCA'nın "KANLI DÜĞÜN"ünde "ANA" rolünü oynadı. Ülker KÖKSAL'ın "ORMANIN BEKÇĠLERĠ" (Çocuk oyunu) 1982 Kendisinin yazdığı "BĠRLĠKTE OYNAYALIM" (Çocuk oyunu) 1981 Adalet AĞAOĞLU'nun "ÇIKIġ"ı (Gençlik oyunu)

10 Gülten AKIN'ın "KELOĞLAN"ı (Çocuk oyunu) 1981 Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KAHVEDE ġenlġk VAR" oyunu 1980 Nezihe MERĠÇ'in "SULAR AYDINLANIYORDU" adlı eserinde " kadınlar" rollerinde oynadı Orhan KUTLU'nun "ALAADDĠN ve SĠHĠRLĠ LAMBASI" (Çocuk tiyatrosu) 1979 Karel ÇAPEK'in "YAġADIĞIMIZ DEVĠR" adlı oyununda "ANA" rolünü oynadı Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KRAL ÜġÜMESĠ" 1976 A. CHOV'un "MARTI"sı 1975 Necati CUMALI'nın "BOġ BEġĠK"i 1974 Ahmet Vefik PaĢa'nın "ZORAKĠ TABĠB"i 1973 Nazım KURġUNLU'nun "MERDĠVEN"i 1972 Turgut ÖZAKMAN'ın "OCAK" adlı oyunu YÖNETMENLĠĞĠNĠ YAPTIĞI, OYNADIĞI OYUNLARIN KISA AÇIKLAMASI: Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri ile Hasan GÜRCĠHAN'ın "ALINYAZIMIZ" çalıģmasını oratorya olarak sahneledi Çocuk seyirciler için yetiģkin oyuncu grubu hazırlamak amacıyla kendisinin kurmuģ olduğu KAR ÇĠÇEKLERĠ grubuyla yaptığı eğitim çalıģmalarından sonra, Kocaeli Bölge Tiyatrosunun düzenlediği I. Drama seminerinde, grupla drama çalıģması yaparak oluģturdukları "GERGEDANLAR SARMADAN" adlı Palyaço oyununu sokak gösterisi olarak sergilendi. Aynı dönemde grubu ile birlikte, belirledikleri bir konu çerçevesinde Ģiir araģtırmasına dayalı drama çalıģması yaparak, "Ġnsanların gittikçe artan para hırslarının, onları doğadan koparıp, kapalı mekanlara, zaman parmaklıklarının içine nasıl hapsetmekte olduğu" ana fikrine dayalı "SESLENĠġ" adlı çalıģmasını 1 drama seminerinde gençler için, Provadan Bir Kesit olarak sundu Kocaeli Anadolu Lisesi'nde verdiği Tiyatro dersleri sonunda öğrencilerle hazırlandığı "BĠR ĠSTANBUL DERSĠ" baģlıklı epik oyunu sergiledi Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda kurslara katılan ilk ve ortaokul öğrencileri ile, kendisinin bir masaldan uyarlandığı, "ALĠ ile VELĠ'nin SĠHĠRLĠ SANDIĞI" adlı oyunu yılsonu gösterisi olarak sahneye koydu. Aynı yıl Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileri ile Abdullah ÖZKIRKLAR'ın yazdığı "PANORAMA" adlı Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluģunu konu alan metni oratoryolaģtırarak sergiledi Mimar Sinan Üniversitesindeki Sanatta Yeterlilik Sınavı için Kocaeli Bölge Tiyatrosunda EUGENE ĠONESCO'nun "SANDALYELER" adlı eserini sahneye koydu. Eser Sınav jüri üyeleri olan Prof. Yıldız KENTER, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Prof. Dr. AyĢın CANDAN'ın huzurunda oynandıktan sonra, Gençlik günleri içinde Taksim Sahnesinde ve daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryum'unda olmak üzere çeģitli yerlerde

11 sahnelendi. Oyundaki "KADIN" rolünü oynadı Kocaeli Anadolu Lisesi'nde Tiyatro derslerine katılan öğrencilerle Hasan GÜRCĠHAN'ın yazdığı "ALINYAZIMIZ" adlı eseri 10 KASIM gösteri için oratoryolaģtırdı ve sundu. Aynı yıl aynı öğrencilerle, Suat TAġER'in yazdığı "AġK ve BARIġ" sahneye koydu. Aynı oyunla Kocaeli Ġl Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği tiyatro yarıģmasına katılarak okula 1.'lik ödülü kazandırdı. Kendisi de Yönetmenlik dalında 1.'lik aldı Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Bölümünde Maurice MAETERLĠNCK'in "MAVĠ KUġ"unu sahneye koydu. "GECE ANNE" rolünü kendisi oynadı Gençlerden oluģan kursiyer grubu ile Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda kendisinin derleyip yazdığı "ATATÜRK ve ĠSTĠKLÂL SAVAġI" Epik resitalini sergiledi. Kendisi de rol aldı Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Çocuk Bölümü'nde Ülker KÖKSAL'ın yazdığı "BARIġ GEZEGENĠ"ni sahneye koydu. "MASALCI"yı oynadı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda F. Garcia LORCA'nın "KANLI DÜĞÜN"ünü, sahneye koydu. "ANNE" rolünü oynadı. sahneledi. Aynı yıl Çocuk Bölümünde Ülker KÖKSAL'ın "ORMANIN BEKÇĠLERĠ"ni 1982 Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Çocuk Bölümü'nde kendisinin yazdığı "BĠRLĠKTE OYNAYALIM"ı sahneye koydu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Çocuk Bölümünde, Gülten AKIN'ın "KELOĞLAN" adlı oyununu; Gençler için, Adalet AĞAOĞLU'nun "ÇIKIġ"ını; Büyükler için de Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KAHVEDE ġenlġk VAR" adlı eserini sahneye koydu Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda Nezihe MERĠÇ'in yazdığı "SULAR AYDINLANIYORDU" adlı oyunu sahneye koyarak kendi de oynadı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Bölümünde Orhan KUTLU'nun yazdığı ALAADDĠN'ĠN SĠHĠRLĠ LÂMBASI" oyununu sahneledi Dernek olarak kurduğu Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun ilk oyunu olarak Karel ÇAPEK'in yazdığı "YAġADIĞIMIZ DEVĠR"i adlı oyunu sahneye koydu. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, bu defa bu oyunla 27 Martta perdelerini açtı. Oyundaki "ANNE" rolünü oynadı Kocaeli Öğretmen Lisesi'nde tiyatro bilgileri ve rol eğitimi verdiği öğrencileri ile Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KRAL ÜġÜMESĠ"ni sahneledi Kocaeli Öğretmen Lisesi'nde A. CEHOV'un "MARTI" adlı oyununu sahneye koydu Kocaeli Öğretmen Lisesinde Tiyatro Bilgileri ve rol eğitimi verdiği, öğrencileri ile Necati CUMALĠ'nin "BOġ BEġĠK" isimli oyununu sahneledi.

12 Bu oyunla okul, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği Türkiye Liseler Arası Tiyatro YarıĢması'nda bölge birincisi oldu. Türkiye çapında finale kalan altı okul arasında yer aldı. Ġstanbul'da yapılacak olan final sergilemesi. Ekonomik nedenlerden ötürü iptal edildi "Atatürk'ün BarıĢ ve Özgürlük DüĢünceleri" baģlıklı konferansını tiyatro eğitimi verdiği öğrencilerinin oluģturduğu canlı tablo ve oratoryoları ile verdi Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu'nda Ahmet VEFĠK PAġA'nın yazdığı "ZORAKÎ TABĠB"i sahneledi Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu'nda Nazım KURġUNLU'nun yazdığı "MERDĠVEN"i sahneledi. "ATATÜRK DEVRĠMLERĠ" konulu konferansını, tiyatro ve oyunculuk kursu verdiği öğrencilerinin oluģturduğu tablo ve oratoryolarla verdi. Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu'nda Turgut ÖZAKMAN'ın yazdığı "OCAK" oyununu sahneledi Kendisinin yazdığı, Namık Kemal'in Ģiirlerinin de içinde bulunduğu Namık KEMAL'in hayatını ve hürriyet mücadelesini konu alan "NAMIK KEMAL ORATORYOSU"nu yazdı ve sahneledi. ALDIĞI TĠYATRO BĠLGĠLERĠ, OYUNCULUK EĞĠTĠMĠ SEMĠNER-WORKSHOP-LABORATUAR ÇALIġMALARI: 2002 Ġstanbul ÇağdaĢ Drama Derneği'nde, Drama Liderliği 3. Sömestr derslerine devam etmekte. Schulwerk Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi'ne bağlı olarak Prof. Dr. Ulrike JUNGMAĠR ve Mag Katarzyna KOJDER'in verdikleri ORFF Seminerinde Temel Müzik ve Hareket-Dans derslerine katıldı Ankara ÇağdaĢ Drama Derneği'nde 2. Sömestrlik Drama Seminerine katıldı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafi Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Prof. Dr. Sevinç SOKOLLU'nun yol göstericiliğinde, Çocuk Tiyatrosu'nda yazarlıkla ilgili araģtırma yaptı. Eflatun Cem GÜNEY'in masallarından yola çıkarak denemeler yaptı Aksanat-Tiyatrokare I. Ortak Üretim Labrotuvarı'nda, Turnuva Ekim aylarında oyunculuk sahasındaki çalıģmalara katıldı Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana sanat Dalı'nda açılan sanatta yeterlilik programının giriģ sınavını kazanarak kaydını yaptırdı. Deneysel Tiyatro araģtırmaları, Geleneksel Türk Tiyatrosu, ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu, EleĢtiri Seminerleri, Tiyatro Yönetmenliği Disiplinlerini üstlendi. Tiyatro Yönetmenliğini ana branģ tezli dersi olarak seçip; Absürd Tiyatro Sahasındaki eserlerin sahneye konmasında göstergebilimin etkin rolü üzerine tezini tamamladı. Absürd Tiyatroda oyunculuk tekniğini de araģtırdı. Tez DanıĢmanı Prof. Dr. AyĢın

13 CANDAN'dı. 10 Ekim'de Prof. Yıldız KENTER, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Prof. Dr. AyĢın CANDAN'ın jüri üyeleri olarak bulunduğu sanatta yeterlilik savunma sınavında EUGENE ĠONESCO'nun "SANDALYELER" oyunun sahneye koydu ve "KADIN" rolünü oynadı. Sanatta Yeterlilik hakkını kazandı Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Sahne ve Görüntü Ana Sanat Dalı'nda açılan Yüksek Lisans giriģ sınavlarını kazanarak programa kabul edildi. Doç. Dr. AyĢin CANDAN'dan Klasik Tiyatro Kuramları, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN'dan, Shakespeare olmak üzere, Avrupa ve Amerikan Tiyatro Yazarları, Prof. Dr. Doğan AKSEL'den Tiyatro ve Sahne Tekniği, Prof. Dr. Sadi ÖZĠġ'ten Üslup Tarihi-Kostüm Tarihi derslerini aldı. Ayrıca bu dönemde STANĠLSLAVSKY, BRECHT, ARTOUD, GROTOWSKY'nin oyunculuk teknikleri üzerine çalıģtı. 8 Ekim'de yapılan sınavda Prof. Dr. Erdoğan AKSEL, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Prof. Dr. Sadi ÖZĠġ, Prof. Dr. AyĢın CANDAN'dan oluģan jüri heyeti nezdinde yapılan sınavda baģarılı oldu. Yüksek Lisans programından mezun oldu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü, dıģardan bitirme sınavlarına kaydını yaptırdı. Konservatuarda yapılan Rol-Eskrim-Ritmik Jimnastik- Hareket-ġan-Diksiyon gibi derslere katıldı. Ders bitirme yöntemiyle yapılan sınavda birçok dersten baģarılı oldu; ancak bazı nedenlerden mezun olmadan ayrıldı. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü olan Yalın TOLGA'nın gözetiminde "MARĠA MAGDELENA" oyununda " "yı, "YAĞMURCU"da LĠZZĠE CURRY" rollerini çalıģtı Bursa Kız Lisesi'nde öğrenciyken, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ġlyas AVCI'nın lisede yaptığı tiyatro çalıģmasında verdiği rol derslerine katıldı. TĠYATRO TARĠHĠ TĠYATRO BĠLGĠLERĠ, DRAMATURGĠ OYUNCULUK, MĠTOLOJĠ DERSLERĠ VERDĠĞĠ YERLER: 2002 Alev Özel Ġlköğretim Okulu, ayrıca Ana Sınıfına drama dersi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Songür Bale Kursu Çocuk Tiyatrosu araģtırmalarına dayalı olarak, çocuk seyircilere hitap edecek, yetiģkin oyuncuların eğitim ve öğretim programını tespit etmek amacıyla oluģturduğu "KARÇĠÇEKLERĠ" Grubunu çalıģtırdı. Gruba yukarıdaki derslerin yanısıra, Pantomim, Palyaço ve kukla dersleri verdi Ġzmit Kız Meslek Lisesi, Çocuk GeliĢim Bölümünde, Drama Kocaeli Anadolu Lisesi Kocaeli Bölge Tiyatrosu Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu - Kocaeli Öğretmen Lisesi

14 BĠLDĠRĠLERĠ: 1997 Ġstanbul'da yapılan Sanatçı Hakları Seminerine, rapor hazırlanması için gözlemci olarak ASSĠTEJ tarafından görevlendirildi Alaçatı'da yapılan Uluslararası Çocuk Tiyatroları ġenliği'ne rapor hazırlaması için Gözlemci olarak görevlendirildi Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Ankara Merkezi - ASSĠTEJ'den yapılan çağrı ile üyesi oldu. Aynı yıl Ankara'da yapılan seminerde: "Türkiye'deki Çocuk Tiyatrolarının Durumu ve Önemsenmesinin Gereği" konusuna dayalı bir bildiri sundu Kültür Bakanlığının Ġstanbul'da hazırladığı I. Tiyatro Kurultay'ı için yapılan çağrıya katılarak "Tiyatroda Yönetmenliğin Gereği" konusunda bildiri sundu. GĠRĠġĠMLERĠ: 'den beri Kocaeli'nde yerleģik ve ödenekli bir tiyatro oluģturma gayretleri sonuç vererek Ġzmit BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı tarafından, ġehir Tiyatrosu'nun kuruluģunda Müdür olarak görevlendirildi Kocaeli Bölge Tiyatrosu'na bağlı olarak Çocuk Tiyatrosu Bölümü'nü açtı Hukuki yapısı dernek olarak kararlaģtırılan Kocaeli Bölge Tiyatrosu'na yönetim kurulunda görev aldı. Sanat Yönetmeni oldu Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun kurulmasına önderlik ederek, giriģim kurulu oluģturdu kendi de görev aldı. 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aģağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Öğrenci Sayısı Güz History of Drama I 2 History of Drama III 2 Dramaturji I 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis I Dramatic 2 Communication I Turkish Theatre I 2 Creative Drama Bahar History of Drama II 2 History of Drama IV 2 Dramaturji II 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis II Turkish Theatre II 2 Children's Theatre 2 Dramatic 2 Communication II

15 Güz History of Drama I History of Drama III 2 Dramaturji I 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis I Dramatic 2 Communication I Turkish Theatre I 2 Creative Drama 2 Bahar History of Drama II 2 History of Drama IV 2 Dramaturji II 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis II Turkish Theatre II 2 Children's Theatre 2 Dramatic 2 Communication II Geri 2