Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Sinan Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Sinan Üniversitesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ 1- Adı Soyadı: Handan KARAADAM 2- Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ġstanbul Üniversitesi 1970 Y. Lisans Sahne ve Görüntü Sanatları Ana sanat dalı, Tiyatro Dekoru ve Kostümü Programına bağlı olarak, Tiyatro kuramları ve yönetmenlik ve Dramaturji Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Sanatta Yeterlilik 5- TEZLERĠ: Sahne ve Görüntü Sanatları Ana sanat dalı, Tiyatro Dekoru ve Kostümü Programına bağlı olarak, Tiyatro kuramları ve yönetmenlik ve Dramaturji Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Tezi: EUGENE ĠONESCO'NUN "SANDALYELER" OYUNUNUN YORUMU, TASARIMI ve SAHNEYE UYGULANMASI DanıĢman: Doç. Dr. AyĢın CANDAN 1985 Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi: "KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU" Bölge Tiyatroları Tasarısı, Bölge Tiyatrolarının YaĢadığı Sorunlar konu edilerek, örnek olarak Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun sanat ve sosyal yönden geçmiģi incelendi. DanıĢman: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN 1969 Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Lisans "BURSA AĞIZLARINA TOPLU BĠR BAKIġ" Bursa vilayeti ve çevresi ağız ve kültür araģtırması (Halk Ģiirleri, türküleri, masalları, hikayeleri, törenleri) DanıĢman: Prof. Dr. Ahmet CAFEROĞLU

2 6- Diğer ÇalıĢmalar 6.1 Yazdığı Oyunlar: -Birlikte Oynayalım Çocuk oyunu, (Basım aģamasında) - Ali ile Veli'nin Sihirli Sandığı 1991 Çocuk oyunu (Uyarlama) -Cam Kâse 1994 Gençlik oyunu (Basım aģamasında) -Gerçek Bir YılbaĢı Hediyesi 2002 Gençlik oyunu (Basım aģamasında-uyarlama) -ĠĢte Tiyatro Doğuyor 2003 Gençlik oyunu (Basım aģamasında) -Dost Eler 2004 Gençlik oyunu (Basım aģamasında) -Cahil Cabbar'ın Celalleri 2005 yetiģkin oyunu (Basım aģamasında) -Pantomim oyunları -Palyaço oyunları 6.2. Derlemeler ATATÜRK ve ĠSTĠKLAL SAVAġI Epik oyun SESLENĠġ Konulu Ģiir derlemesi Bir Ġstanbul Dersi Derlemesi 6.3. Sadece Sahneye Koyduğu Oyunlar: 1972 Turgut ÖZAKMAN'ın "OCAK" oyunu KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1973 Nazım KURġUNLU'nun "MERDĠVEN"i KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1974 A. Vefik PAġA'nın "ZORAKĠ TABĠB"i KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1975 Necati CUMALI'nın "BOġ BEġĠK" oyunu KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda (Türkiye çapında ilk 6'ya girerek finale kaldılar.) 1976 A. ÇEHOV'un "MARTI" oyunu KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1978 S. Kudret AKSAL'ın "KRAL ÜġÜMESĠ" KOCAELĠ KIZ ĠLKÖĞRETMEN OKULU'nda 1980 Orhan KUTLU'nun "ALAADĠN'in SĠHĠRLĠ LAMBASI" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1981 S. Kudret AKSAL'ın "KAHVEDE ġenlġk VAR" KOCAELĠ BÖLGE

3 TĠYATROSU'nda (Marmara Bölge Birinciliği) 1981 Adalet AĞAOĞLU'nun "ÇIKIġ" adlı oyununa KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1982 Kendi yazdığı "BĠRLĠKTE OYNAYALIM" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1983 Ülker KÖKSAL'ın "ORMANIN BEKÇĠLERĠ" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1986 Suat TAġER'in "AġK ve BARIġ"ı KOCAELĠ ANADOLU LĠSESĠ'nde 1991 Kendisinin yazdığı "ALĠ ile VELĠ'nin SĠHĠRLĠ SANDIĞI" KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1993 Kendisinin kurguladığı "BĠR ĠSTANBUL DERSĠ" KOCAELĠ ANADOLU LĠSESĠ 1995 Kendisinin kurguladığı "GERGEDANLAR SARMADAN" (sokak palyaço gösterisi) KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU Kendisinin kurguladığı "SESLENĠġ" 2002 Kendisini yazdığı: Gerçek Bir YılbaĢı Hediyesi: ALEV TĠYATRO KULÜBÜ 2003 Songür Bale Kursu öğrencileri ile yaptığı Drama derslerinden kaynaklanarak meydana gelen bir OLUġUM "ĠġTE TĠYATRO DOĞUYOR" SONGÜR BALE OKULU'nda 2004 Kendisinin yazdığı "DOST ELLER" oyununun iģitme engelli çocuk ve gençleri sahneye hazırlayarak provalarını tamamladı. DOSTELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠKÖĞRETĠM OKULU'nda, çekim yapılarak jürinin izlemesine sunulan çalıģma, Ġstanbul pilot bölge olarak kabul edilmesi ile "ÜSTÜN BAġARI" ödülü kazandılar. ÇeĢitli zamanlarda anma ve kutlama günleriyle ilgili ORATORYOLAR düzenledi Sadece Rol Aldığı Oyunlar: 1966 Cahit ATAY'ın "KARALARIN MEMET"te "Anne" rolü TÜRKOLOJĠ TĠYATROSU'nda 1967 Turgut ÖZAKMAN'ın "OCAK" oyununda; "Büyükanne" rolü TÜRKÜLOJĠ TĠYATROSU'nda 1982 Jean ANOUĠLH'in "ANTĠGONE" oyununda; "Antigone" rolü KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda 1984 O. Vüs'at BENER'in "IHLAMUR AĞACI"nda; "Anne" rolü 1993 Birgül MANÇUHAN'ın "FOTOĞRAFLAR" oyununda; "FĠSUN" rolü, Tiyatro Kare ve Aksanat Ortak Etkinliği'nde 2004 Aslı ÖNGÖREN'in yazdığı KADĠR YÜKSEL'in yönettiği "YEL MĠ?, DEĞĠRMEN MĠ?" adlı oyunda, "MÜNEVVER HANIM'ı oynadı. Fayton Oyuncuları'nda 6.5. KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nda Hem Sahneye Koyduğu, Hem Rol Aldığı

4 Oyunlar: 1979 Karel CAPEK'in "YAġADIĞIMIZ DEVĠR" oyununda "Anne" rolü 1980 Nezihe MERĠÇ'in "SULAR AYDINLANIYORDU" oyununda 1., 3., 5., 7., 9. kadınlar 1983 F. Garcia LORCA'nın KANLI DÜĞÜN'ünde, ANNE rolünü oynadı Ülker KÖKSAL'ın "BARIġ GEZEGENĠ"nde "Masalcı Nine" 1984 Kendisinin düzenlediği "ATATÜRK ve ĠSTĠKLAL SAVAġI EPĠK RESĠTALĠ"nde anlatımı paylaģtı M. MAETERLĠNCK'in "MAVĠ KUġ"unda "Gece Anne" 1989 E.Ionesco'nun "SANDALYELER" oyununda "Kadın" rolünü oynadı (Sanatta Yeterlilik Tezi) Sinema ve TV Dizilerinde Aldığı Roller: 1986 Tağrık BUĞRA'nın yazdığı, Yücel ÇAKMAKLI'nın yönettiği "OSMANCIK"ta rol aldı Edibâli'nin annesi) (TRT) 1990 Ġsmail GÜNEġ'in yönettiği "BĠZĠM EV"de "Büyük Ailedeki Gelin" (TRT) 1992 Marmara TV'de (Kocaeli) "ÇOCUKLAR ĠÇĠN MASALLAR" programını yönetti Gürsel ATEġ'in yönettiği "KÖSTEKLĠ SAAT" (TV filmi) "KomĢu Kadın" (TGRT) ġahin GÖK'ün yönettiği "BÖYLE MĠ OLACAKTI"da "Dadı" (ATV) 2001 Naci ÇELĠK BERKSOY'un yönettiği "ÜVEY BABA"da "ArkadaĢının Karısı" YaĢar SERĠNER'in yönettiği "ÇĠÇEK TAKSĠ"de çeģitli kimliklerde taksi müģterisini (ATV) 2002 Edgü KARAADAM'ın yönettiği "SIR KAPISI" TV programında rol aldı (STV) Zeki ALASYA'nın yönettiği "ÖMERÇĠP"te dolmuģ yolcularından birini oynadı (SĠNEMA) 2004 Haluk BENER'in yönettiği "KASABANIN ĠNCĠSĠ" dizisinde "Belediye BaĢkanının Annesi"ni oynadı (TRT) 2004 Ümmü BURHAN'ın, BĠRDĠLĠM AġK dizisinde Esra Akkaya'nın Annesi'ni oynadı 2005 Özgür YELENCE'nin yönetttiği "OY OY EMĠNEM" Tv filminde Emine'nin annesiin oynadı 2006 Kudret SABANCI'nın yönettiği "ALĠYE" dizisinde Müco'nun annesini oynadı

5 2007 "HAYAT VAR" Ġsimli film. 6.7 PANTOMĠM ÇALIġMALARI DOSTELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU Öğrencilerini yetiģtirerek, çeģitli yerlerde gösteri yapmalarını sağladı ALEV ÖZEL Ġlköğretimde Ana Sınıfı Öğretmen ve öğrencilerine Pantomim gösterisi yaptı KARÇĠÇEKLERĠ grubuyla çeģitli yelerde, Palyaço ve Pantomim gösterileri yaptı Kocaeli Anadolu Lisesi'nde ders verdi Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda çalıģma yaptırdı Kocaeli Kız Ġlk Öğretmen Okulu'nda ders vererek pantomim grubu hazırladı. 7- GÖREVLERĠ Ġstanbul ġehirlerarası Telefon BaĢ müdürlüğünde Ġstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türkiyat Enstitüsü'nde çalıģtı Ġstanbul Ortaköy Ġlköğrtmen Okulunda Edebiyat öğretmenliğine baģladı Kocaeli Kız Ġlköğretmen Okulunda, Kocaeli Endüstri Meslek ve Teknik Lisesinde, Kocaeli Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görevlendirildi Ġzmit Öğretmen Lisesi'nde Eğitim ġefliği yaptı. Ġlköğretmen Okulu ve Anadolu Lisesi'nde Edebiyat derslerinin yanısıra, Tiyatro Kol ve Klüp faaliyetlerinde, Tiyatro Tarihi, Bilgileri ve Kuramları, Mitoloji, Oyunculuk ve Pantomim dersleri verdi; her yıl bir oyun sahneye koydu KOCAELĠ BÖLGE TĠYATROSU'nu kurdu (K.B.T.). Yönetim Kurulunda görev aldı. Aynı yıl K.B.T. bünyesine bağlı, Çocuk Tiyatrosu birimini oluģturdu. Genel Sanat Yönetmenliği görevi verildi. Bu yapı içerisinde 1996'ya kadar her yıl büyük ve çocuk oyunları sahneye koydu, bazı oyunlarda da rol aldı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda Mimik, Rol, Sahne, Diksiyon, Hareket, Tiyatro Kuramları, Dramaturji ve Mitoloji dersleri verdi ASSĠTEJ'e üye olarak kabul edildi Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev aldığı Edebiyat Öğretmenliğinden emekli oldu Kocaeli Kız Meslek Lisesi, Çocuk GeliĢimi Bölümünde; Drama dersleri verdi. Aynı yıl çocuk seyircilere hitap edecek yetiģkin oyuncuların eğitim ve öğretim programını tespit etmek amacıyla oluģturduğu KARÇĠÇEKLERĠ grubunu çalıģtırdı Ġzmit BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı tarafından, ġehir Tiyatrosu'nun

6 kuruluģunda, ġehġr TĠYATROSU Müdürü olarak görevlendirildi T.C. MEB Songür Bale Kursu'nda (ĠSTANBUL); ALEV ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULU'nda (ĠSTANBUL) Tiyatro Bilgileri, Drama ve Oyunculuk dersleri verdi. Sahneye oyun koydu TC ĠSTANBUL DOST ELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU'nda Tiyatro Pantomim ve Drama dersleri verdi. "Dost Eller" adlı oyununu çalıģtırarak (MEB. EARGED) Milli Eğitim Bakanlığı Bilimsel ve Sanatsal AraĢtırmayı TeĢvik Projesinde adı geçen okulun Türkiye çapında Üstün BaĢarı Ödülü kazanmasında etkin rol oynadı Ekol Dramada yetiģkin ve 7-9 yaģ grubu çocuklara Drama dersi verdi. 8- Bilimsel KuruluĢlara Üyelik 1991 Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Ankara Merkezi - ASSĠTEJ'den yapılan çağrı ile üyesi oldu. Aynı yıl Ankara'da yapılan seminerde: "Türkiye'deki Çocuk Tiyatrolarının Durumu ve Önemsenmesinin Gereği" konusuna dayalı bir bildiri sundu. 9 - TAKDĠRNAME, ÖDÜL ve PLAKETLER: 2004 DOSTELLER ĠġĠTME ENGELLĠLER ĠLKÖĞRETĠM Müdürlü'günce verilen TeĢekkür belgesi Konu: Pilot bölge olarak Ġstanbul Okullar arasında yapılan proje kapsamında öğrencilerin Pantomim, dans, Tüyotsu sunumu sonucu üstün baģarı ödülüne lâyık görüldüler Antakya Belediyesi ġehir Tiyatrosu oyuncularına Seminer ve Atölye çalıģmaları yaptığından ötürü TeĢekkür belgesi T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL SONGÜR BALE KURSU tarafından Ģükran plaketi CHP Kocaeli Ġl BaĢkanlığı 30.yıl Sanatta hizmet plaketi Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü ġükran plaketi. Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Takdirname ve TeĢekkür Belgesi Kocaeli Ġl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Yönetmenlik 1.liği Ödülü Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü TeĢekkür Ödülü Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürü Hayrettin GÜRSOY tarafından Taktir ve TeĢekkür Belgeleri verilmiģtir Kocaeli Valiliği, Vali Ertuğrul ÜNLÜER tarafından Takdirname verilmiģtir Kocaeli Kız Ġlk Öğretmen Okulu Müdürlüğü Müdürü Engin ÖZATALAY tarafından Takdirname verilmiģtir. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mustafa ÜSTÜNDAĞ tarafından "Takdirname"

7 1973 Kocaeli Kız Öğretmen Okulu Müdürü Engin ÖZATALAY tarafından Takdirname verilmiģtir. Kocaeli Valisi Ertuğrul ÜNLÜER tarafından Takdirname verilmiģtir. Milli Eğitim Bakanı Orhan CENGĠZ tarafından Takdirname verilmiģtir. 10- Tiyatro Oyunculuk Eğitimi Üzerine Katıldığı Seminer, Workshop ve Laboratuvar ÇalıĢmaları 2006 Mayıs-Haziran: 4. Uluslar arası, Ġstanbul Tiyatro Olimpiyatları çerçevesinde, Theodoros TERZOPOULOS'un Verdiği "ANTĠK TĠYATRODA BEDEN KULLANIMI", Alexey LEVĠNSKIY'in verdiği, "MEYERHOLD BĠOMEKANĠKS", Suzuki Tiyatrosu eğitmenlerinden Naoko KUBONĠVA tarafından verilen "SUZUKĠ METODU" Seminerlerine katıldı Haziran OluĢum Drama Enstitüsü'nün Ġzmir'de düzenlediği Ulusal Drama Seminerinde, Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN'ün verdiği "OYUNCULUKTA DOĞAÇLAMA" seminerine katıldı Ders yılı içinde, Ekol Drama Sanat Evinde Ayla ALGAN'dan "ÇAĞDAġ TĠYATRO OYUNCULUĞU", Beklan ALGAN'dan "YARATICI OYUNCULUK", Sevi ALGAN'dan "HAREKET VE DANS DOĞAÇLAMASI" Dersleri aldı Haziran OLUġUM DRAMA ENSTĠTÜSÜ'nün Ankara'da düzenlediği, Ulusal Drama Seminerinde Yard. Doç. Dr. Kadik ÇEVĠK'in verdiği "AUGUSTO BOAL VE FORUM TĠYATRO" ile "SINIRLANDIRILMIġ DOĞAÇLAMA VE DOĞAÇLAMADA SÖZÜN KULLANIMI" Konulu seminerlere katıldı Ekim ASSĠTEJ'in de paylaģımında gerçekleģen Bursa Uluslararası Çocuk ve gençlik Tiyatroları, Festivali kapsamında, Ġsviçre, Kunos Circus Tiyatrosu'nun düzenlediği, Clemens LÜTHARD ve Benedicte BUTLER'ın verdiği, "SĠRK WORKSHOP"una katıldı OluĢum Drama Enstitüsü'nün 31 Temmuz'da Ġstanbul'da düzenlediği, Viola SPOLĠN'in "TĠYATRO ĠÇĠN DOĞAÇLAMA" egzersizlerinin temel alındığı yoğun atölye çalıģmasına katıldı. Liderliğini Viola SPOLĠN'in oğlu Poul SĠLLS'le birlikte çalıģmıģ olan Jason HALE yaptı OLUġUM TĠYATROSU ve Drama Atölyesi'nin Ankara'da düzenlediği, Naci Aslan'ın verdiği "ĠLKÖĞRETĠM ÇOCUKLARIYLA DRAMA YÖNETĠMĠYLE OYUN SAHNEYE KOYMAK" adlı seminere katıldı ASSĠTEJ'in Ankara'da düzenlediği Kasım arasında Anja TUCKERMANN'ın GRĠPS ÇOCUK TĠYATROSU yazarlığı hakkında verdiği seminere katıldı Üyesi olduğu ÇağdaĢ Drama Derneği'nin, Ankara ve Ġstanbul'da düzenlediği "YARATICI DRAMA" KURSLARI'na katıldı Schulwerk Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezine Bağlı olarak Prof. Dr. Ulrike JUNGMAĠR ve Mag Katazyna KOJDER'in verdikleri ORFF seminerinde "TEMEL MÜZĠK VE HAREKET - DANS DERSLERĠ" aldı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Prof. Dr. Sevinç SOKULLU'nun yol göstericiliğinde Moses "GOLDBERG'ĠN CHĠLDRENS THEATRE" kitabının belli bölümlerini tercüme ederek çocuk tiyatrosunda yazarlıkla ilgili araģtırma yaptı. Bu kapsamda Eflatun Cem GÜNEY'in masallarından yola çıkarak bir oyun yazdı.

8 1993 Tiyatro Kare ve Aksanat iģbirliği ile Temmuz ve Ekim ayları arasında düzenlenen I. Ortak Öğretim Laboratuvarında oyunculuk alanında Nedim SABAN, Zuhal OLCAY, Haldun DORMEN, Çiğdem SELIġIK, Deniz TÜRKALĠ, Mustafa AVKIRAN, Tunç YALMAN, Engin ULUDAĞ, Yıldırım TÜRKER gibi sanatçıların uyguladığı laboratuvar çalıģmalarına katıldı "TÜRK TĠYATROSU GÜNLERĠ" adı altında laboratuvar çalıģmaları sonuçlarını seyirci ile buluģturulmasında "FOTOĞRAFLAR" adlı oyunda yer aldı Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ergin KOLBEK'ten "PANTOMĠM" dersleri aldı. SAHNEYE KOYDUĞU OYUNLARDA ALDIĞI ROLLER: 1989 "SANDALYELER"de "KADIN" 1985 "MAVĠ KUġ"ta "GECE ANNE" 1984 "ATATÜRK ve ĠSTĠKLÂL SAVAġI" anlatımını paylaģtı 1984 "BARIġ GEZEGENĠ"nde "MASALCI" 1983 "KANLI DÜĞÜN"de "ANNE" 1980 "SULAR AYDINLANIYORDU"da " KADINLAR" 1979 "YAġADIĞIMIZ DEVĠR"de "ANNE" SADECE ROL ALDIĞI OYUNLAR: 1993 Aksanat ve Tiyatrokare I. Ortak Üretim Laboratuvarı Kurs ÇalıĢmasında... Doğum Günü Partisi'nde "SEVTAP"ı Halka Sergilemede: Birgül MANÇUHAN'ın yazdığı Tarkan ÇEPEN'in yönettiği "FOTOĞRAFLAR" oyununda "FÜSUN"u oynadı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda O. Vus'at BENER'in yazdığı Burhan AKÇĠN'in yönettiği "IHLAMUR AĞACI"nda "ANNE"yi oynadı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda Jean Anouilh'in yazdığı Selami KAPLAN'ın yönettiği "ANTĠGONE"de "ANTĠGONE" rolünü oynadı 1967 Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Tiyatrosu'nda Turgut ÖZAKMAN'ın yazdığı, Temel GÜRALP'in yönettiği "OCAK" oyununda "BÜYÜKANNE"yi oynadı Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Tiyatrosu'nda Cahit ATAV'ın yazdığı Temel GÜRALP'in yönettiği "KARALARIN MEMETLERĠ"nde "ANA"yı oynadı. TV SĠNEMA ve DĠZĠLERĠNDE ALDIĞI ROLLER 2002 TRT'deki "ÇĠÇEK TAKSĠ"de rol almakta.

9 2001 "ÜVEY BABA"da "ARKADAġININ KARISI" ATV'de "BÖYLE MĠ OLACAKTI"da "DADI" 1993 TGRT'de Gürsel ATEġ'in yönettiği "KÖSTEKLĠ SAAT"te "KOMġU KADIN" 1992 Kocaeli'nde yayına hazırlanan Marmara TV için çocuk programı yaptı Devlet Bakanlığınca, "Çekirdek Aile" programına bağlı olarak hazırlatıp TRT için çektirdiği "BĠZĠM EV" dizisinde, büyük ailedeki "GELĠN" Tağrık BUĞRA'nın yazdığı Yücel ÇAKMAKLI'nın yönettiği TRT yapımı "OSMANCIK" (KuruluĢ) "Osmancık'ın yandaģlarından birinin KARISI, Edibâli'nin ANNESĠ" SAHNEYE KOYDUĞU ve BAZILARINDA ROL ALDIĞI OYUNLARIN LĠSTESĠ: Hasan GÜRCĠHAN'ın "ALINYAZIMIZ"ı (Gençler için) Drama çalıģmaları yaptırdığı grupla oluģturduğu "GERGEDANLAR SARMADAN" (Çocuklar için), "SESLENĠġ" (Gençler için) 1993 Drama çalıģması olarak oluģturduğu "BĠR ĠSTANBUL DERSĠ" (Gençler için) 1991 Kendisinin masaldan uyarladığı "ALĠ ile VELĠ'nin SĠHĠRLĠ SANDIĞI" (Çocuklar için) 1991 Abdullah ÖZKIRKLAR'ın "PANORAMA"sı (Gençler için) 1989 Eugene IONESCO'nun "SANDALYELER"inde "KADIN" rolünü oynadı Hasan GÜRCĠHAN'ın "ALINYAZIMIZ"ı (Gençler için) Suat TAġER'in "AġK ve BARIġ"ı 1985 Maurice MAETERLINCK'in "MAVĠ KUġ"unda "GECE ANNE"yi oynadı. (Çocuk oyunu) 1984 Kendisinin yazıp derlediği "ATATÜRK ve ĠSTĠKLÂL SAVAġI"nda Kendisi de rol aldı. Epik Resital (Gençler için) Ülker KÖKSAL'ın "BARIġ GEZEGEN"inde "MASALCI"yı oynadı. (Çocuk oyunu) 1983 F Garcia LORCA'nın "KANLI DÜĞÜN"ünde "ANA" rolünü oynadı. Ülker KÖKSAL'ın "ORMANIN BEKÇĠLERĠ" (Çocuk oyunu) 1982 Kendisinin yazdığı "BĠRLĠKTE OYNAYALIM" (Çocuk oyunu) 1981 Adalet AĞAOĞLU'nun "ÇIKIġ"ı (Gençlik oyunu)

10 Gülten AKIN'ın "KELOĞLAN"ı (Çocuk oyunu) 1981 Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KAHVEDE ġenlġk VAR" oyunu 1980 Nezihe MERĠÇ'in "SULAR AYDINLANIYORDU" adlı eserinde " kadınlar" rollerinde oynadı Orhan KUTLU'nun "ALAADDĠN ve SĠHĠRLĠ LAMBASI" (Çocuk tiyatrosu) 1979 Karel ÇAPEK'in "YAġADIĞIMIZ DEVĠR" adlı oyununda "ANA" rolünü oynadı Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KRAL ÜġÜMESĠ" 1976 A. CHOV'un "MARTI"sı 1975 Necati CUMALI'nın "BOġ BEġĠK"i 1974 Ahmet Vefik PaĢa'nın "ZORAKĠ TABĠB"i 1973 Nazım KURġUNLU'nun "MERDĠVEN"i 1972 Turgut ÖZAKMAN'ın "OCAK" adlı oyunu YÖNETMENLĠĞĠNĠ YAPTIĞI, OYNADIĞI OYUNLARIN KISA AÇIKLAMASI: Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri ile Hasan GÜRCĠHAN'ın "ALINYAZIMIZ" çalıģmasını oratorya olarak sahneledi Çocuk seyirciler için yetiģkin oyuncu grubu hazırlamak amacıyla kendisinin kurmuģ olduğu KAR ÇĠÇEKLERĠ grubuyla yaptığı eğitim çalıģmalarından sonra, Kocaeli Bölge Tiyatrosunun düzenlediği I. Drama seminerinde, grupla drama çalıģması yaparak oluģturdukları "GERGEDANLAR SARMADAN" adlı Palyaço oyununu sokak gösterisi olarak sergilendi. Aynı dönemde grubu ile birlikte, belirledikleri bir konu çerçevesinde Ģiir araģtırmasına dayalı drama çalıģması yaparak, "Ġnsanların gittikçe artan para hırslarının, onları doğadan koparıp, kapalı mekanlara, zaman parmaklıklarının içine nasıl hapsetmekte olduğu" ana fikrine dayalı "SESLENĠġ" adlı çalıģmasını 1 drama seminerinde gençler için, Provadan Bir Kesit olarak sundu Kocaeli Anadolu Lisesi'nde verdiği Tiyatro dersleri sonunda öğrencilerle hazırlandığı "BĠR ĠSTANBUL DERSĠ" baģlıklı epik oyunu sergiledi Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda kurslara katılan ilk ve ortaokul öğrencileri ile, kendisinin bir masaldan uyarlandığı, "ALĠ ile VELĠ'nin SĠHĠRLĠ SANDIĞI" adlı oyunu yılsonu gösterisi olarak sahneye koydu. Aynı yıl Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileri ile Abdullah ÖZKIRKLAR'ın yazdığı "PANORAMA" adlı Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluģunu konu alan metni oratoryolaģtırarak sergiledi Mimar Sinan Üniversitesindeki Sanatta Yeterlilik Sınavı için Kocaeli Bölge Tiyatrosunda EUGENE ĠONESCO'nun "SANDALYELER" adlı eserini sahneye koydu. Eser Sınav jüri üyeleri olan Prof. Yıldız KENTER, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Prof. Dr. AyĢın CANDAN'ın huzurunda oynandıktan sonra, Gençlik günleri içinde Taksim Sahnesinde ve daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryum'unda olmak üzere çeģitli yerlerde

11 sahnelendi. Oyundaki "KADIN" rolünü oynadı Kocaeli Anadolu Lisesi'nde Tiyatro derslerine katılan öğrencilerle Hasan GÜRCĠHAN'ın yazdığı "ALINYAZIMIZ" adlı eseri 10 KASIM gösteri için oratoryolaģtırdı ve sundu. Aynı yıl aynı öğrencilerle, Suat TAġER'in yazdığı "AġK ve BARIġ" sahneye koydu. Aynı oyunla Kocaeli Ġl Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği tiyatro yarıģmasına katılarak okula 1.'lik ödülü kazandırdı. Kendisi de Yönetmenlik dalında 1.'lik aldı Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Bölümünde Maurice MAETERLĠNCK'in "MAVĠ KUġ"unu sahneye koydu. "GECE ANNE" rolünü kendisi oynadı Gençlerden oluģan kursiyer grubu ile Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda kendisinin derleyip yazdığı "ATATÜRK ve ĠSTĠKLÂL SAVAġI" Epik resitalini sergiledi. Kendisi de rol aldı Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Çocuk Bölümü'nde Ülker KÖKSAL'ın yazdığı "BARIġ GEZEGENĠ"ni sahneye koydu. "MASALCI"yı oynadı Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda F. Garcia LORCA'nın "KANLI DÜĞÜN"ünü, sahneye koydu. "ANNE" rolünü oynadı. sahneledi. Aynı yıl Çocuk Bölümünde Ülker KÖKSAL'ın "ORMANIN BEKÇĠLERĠ"ni 1982 Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Çocuk Bölümü'nde kendisinin yazdığı "BĠRLĠKTE OYNAYALIM"ı sahneye koydu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Çocuk Bölümünde, Gülten AKIN'ın "KELOĞLAN" adlı oyununu; Gençler için, Adalet AĞAOĞLU'nun "ÇIKIġ"ını; Büyükler için de Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KAHVEDE ġenlġk VAR" adlı eserini sahneye koydu Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda Nezihe MERĠÇ'in yazdığı "SULAR AYDINLANIYORDU" adlı oyunu sahneye koyarak kendi de oynadı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Bölümünde Orhan KUTLU'nun yazdığı ALAADDĠN'ĠN SĠHĠRLĠ LÂMBASI" oyununu sahneledi Dernek olarak kurduğu Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun ilk oyunu olarak Karel ÇAPEK'in yazdığı "YAġADIĞIMIZ DEVĠR"i adlı oyunu sahneye koydu. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, bu defa bu oyunla 27 Martta perdelerini açtı. Oyundaki "ANNE" rolünü oynadı Kocaeli Öğretmen Lisesi'nde tiyatro bilgileri ve rol eğitimi verdiği öğrencileri ile Sabahattin Kudret AKSAL'ın "KRAL ÜġÜMESĠ"ni sahneledi Kocaeli Öğretmen Lisesi'nde A. CEHOV'un "MARTI" adlı oyununu sahneye koydu Kocaeli Öğretmen Lisesinde Tiyatro Bilgileri ve rol eğitimi verdiği, öğrencileri ile Necati CUMALĠ'nin "BOġ BEġĠK" isimli oyununu sahneledi.

12 Bu oyunla okul, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği Türkiye Liseler Arası Tiyatro YarıĢması'nda bölge birincisi oldu. Türkiye çapında finale kalan altı okul arasında yer aldı. Ġstanbul'da yapılacak olan final sergilemesi. Ekonomik nedenlerden ötürü iptal edildi "Atatürk'ün BarıĢ ve Özgürlük DüĢünceleri" baģlıklı konferansını tiyatro eğitimi verdiği öğrencilerinin oluģturduğu canlı tablo ve oratoryoları ile verdi Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu'nda Ahmet VEFĠK PAġA'nın yazdığı "ZORAKÎ TABĠB"i sahneledi Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu'nda Nazım KURġUNLU'nun yazdığı "MERDĠVEN"i sahneledi. "ATATÜRK DEVRĠMLERĠ" konulu konferansını, tiyatro ve oyunculuk kursu verdiği öğrencilerinin oluģturduğu tablo ve oratoryolarla verdi. Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu'nda Turgut ÖZAKMAN'ın yazdığı "OCAK" oyununu sahneledi Kendisinin yazdığı, Namık Kemal'in Ģiirlerinin de içinde bulunduğu Namık KEMAL'in hayatını ve hürriyet mücadelesini konu alan "NAMIK KEMAL ORATORYOSU"nu yazdı ve sahneledi. ALDIĞI TĠYATRO BĠLGĠLERĠ, OYUNCULUK EĞĠTĠMĠ SEMĠNER-WORKSHOP-LABORATUAR ÇALIġMALARI: 2002 Ġstanbul ÇağdaĢ Drama Derneği'nde, Drama Liderliği 3. Sömestr derslerine devam etmekte. Schulwerk Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi'ne bağlı olarak Prof. Dr. Ulrike JUNGMAĠR ve Mag Katarzyna KOJDER'in verdikleri ORFF Seminerinde Temel Müzik ve Hareket-Dans derslerine katıldı Ankara ÇağdaĢ Drama Derneği'nde 2. Sömestrlik Drama Seminerine katıldı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafi Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Prof. Dr. Sevinç SOKOLLU'nun yol göstericiliğinde, Çocuk Tiyatrosu'nda yazarlıkla ilgili araģtırma yaptı. Eflatun Cem GÜNEY'in masallarından yola çıkarak denemeler yaptı Aksanat-Tiyatrokare I. Ortak Üretim Labrotuvarı'nda, Turnuva Ekim aylarında oyunculuk sahasındaki çalıģmalara katıldı Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana sanat Dalı'nda açılan sanatta yeterlilik programının giriģ sınavını kazanarak kaydını yaptırdı. Deneysel Tiyatro araģtırmaları, Geleneksel Türk Tiyatrosu, ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu, EleĢtiri Seminerleri, Tiyatro Yönetmenliği Disiplinlerini üstlendi. Tiyatro Yönetmenliğini ana branģ tezli dersi olarak seçip; Absürd Tiyatro Sahasındaki eserlerin sahneye konmasında göstergebilimin etkin rolü üzerine tezini tamamladı. Absürd Tiyatroda oyunculuk tekniğini de araģtırdı. Tez DanıĢmanı Prof. Dr. AyĢın

13 CANDAN'dı. 10 Ekim'de Prof. Yıldız KENTER, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Prof. Dr. AyĢın CANDAN'ın jüri üyeleri olarak bulunduğu sanatta yeterlilik savunma sınavında EUGENE ĠONESCO'nun "SANDALYELER" oyunun sahneye koydu ve "KADIN" rolünü oynadı. Sanatta Yeterlilik hakkını kazandı Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Sahne ve Görüntü Ana Sanat Dalı'nda açılan Yüksek Lisans giriģ sınavlarını kazanarak programa kabul edildi. Doç. Dr. AyĢin CANDAN'dan Klasik Tiyatro Kuramları, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN'dan, Shakespeare olmak üzere, Avrupa ve Amerikan Tiyatro Yazarları, Prof. Dr. Doğan AKSEL'den Tiyatro ve Sahne Tekniği, Prof. Dr. Sadi ÖZĠġ'ten Üslup Tarihi-Kostüm Tarihi derslerini aldı. Ayrıca bu dönemde STANĠLSLAVSKY, BRECHT, ARTOUD, GROTOWSKY'nin oyunculuk teknikleri üzerine çalıģtı. 8 Ekim'de yapılan sınavda Prof. Dr. Erdoğan AKSEL, Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Prof. Dr. Sadi ÖZĠġ, Prof. Dr. AyĢın CANDAN'dan oluģan jüri heyeti nezdinde yapılan sınavda baģarılı oldu. Yüksek Lisans programından mezun oldu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü, dıģardan bitirme sınavlarına kaydını yaptırdı. Konservatuarda yapılan Rol-Eskrim-Ritmik Jimnastik- Hareket-ġan-Diksiyon gibi derslere katıldı. Ders bitirme yöntemiyle yapılan sınavda birçok dersten baģarılı oldu; ancak bazı nedenlerden mezun olmadan ayrıldı. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü olan Yalın TOLGA'nın gözetiminde "MARĠA MAGDELENA" oyununda " "yı, "YAĞMURCU"da LĠZZĠE CURRY" rollerini çalıģtı Bursa Kız Lisesi'nde öğrenciyken, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ġlyas AVCI'nın lisede yaptığı tiyatro çalıģmasında verdiği rol derslerine katıldı. TĠYATRO TARĠHĠ TĠYATRO BĠLGĠLERĠ, DRAMATURGĠ OYUNCULUK, MĠTOLOJĠ DERSLERĠ VERDĠĞĠ YERLER: 2002 Alev Özel Ġlköğretim Okulu, ayrıca Ana Sınıfına drama dersi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Songür Bale Kursu Çocuk Tiyatrosu araģtırmalarına dayalı olarak, çocuk seyircilere hitap edecek, yetiģkin oyuncuların eğitim ve öğretim programını tespit etmek amacıyla oluģturduğu "KARÇĠÇEKLERĠ" Grubunu çalıģtırdı. Gruba yukarıdaki derslerin yanısıra, Pantomim, Palyaço ve kukla dersleri verdi Ġzmit Kız Meslek Lisesi, Çocuk GeliĢim Bölümünde, Drama Kocaeli Anadolu Lisesi Kocaeli Bölge Tiyatrosu Kocaeli (Ġzmit) Kız Ġlköğretmen Okulu - Kocaeli Öğretmen Lisesi

14 BĠLDĠRĠLERĠ: 1997 Ġstanbul'da yapılan Sanatçı Hakları Seminerine, rapor hazırlanması için gözlemci olarak ASSĠTEJ tarafından görevlendirildi Alaçatı'da yapılan Uluslararası Çocuk Tiyatroları ġenliği'ne rapor hazırlaması için Gözlemci olarak görevlendirildi Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Ankara Merkezi - ASSĠTEJ'den yapılan çağrı ile üyesi oldu. Aynı yıl Ankara'da yapılan seminerde: "Türkiye'deki Çocuk Tiyatrolarının Durumu ve Önemsenmesinin Gereği" konusuna dayalı bir bildiri sundu Kültür Bakanlığının Ġstanbul'da hazırladığı I. Tiyatro Kurultay'ı için yapılan çağrıya katılarak "Tiyatroda Yönetmenliğin Gereği" konusunda bildiri sundu. GĠRĠġĠMLERĠ: 'den beri Kocaeli'nde yerleģik ve ödenekli bir tiyatro oluģturma gayretleri sonuç vererek Ġzmit BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı tarafından, ġehir Tiyatrosu'nun kuruluģunda Müdür olarak görevlendirildi Kocaeli Bölge Tiyatrosu'na bağlı olarak Çocuk Tiyatrosu Bölümü'nü açtı Hukuki yapısı dernek olarak kararlaģtırılan Kocaeli Bölge Tiyatrosu'na yönetim kurulunda görev aldı. Sanat Yönetmeni oldu Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun kurulmasına önderlik ederek, giriģim kurulu oluģturdu kendi de görev aldı. 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aģağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Öğrenci Sayısı Güz History of Drama I 2 History of Drama III 2 Dramaturji I 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis I Dramatic 2 Communication I Turkish Theatre I 2 Creative Drama Bahar History of Drama II 2 History of Drama IV 2 Dramaturji II 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis II Turkish Theatre II 2 Children's Theatre 2 Dramatic 2 Communication II

15 Güz History of Drama I History of Drama III 2 Dramaturji I 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis I Dramatic 2 Communication I Turkish Theatre I 2 Creative Drama 2 Bahar History of Drama II 2 History of Drama IV 2 Dramaturji II 2 Tectual Interpretation 2 and Analysis II Turkish Theatre II 2 Children's Theatre 2 Dramatic 2 Communication II Geri 2

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce EMRAH YAZAR Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi:06.09.1988 Uyruk:TC Cinsiyet:Erkek Askerlik Durumu:Tecilli Yabancı Dil:İngilizce Adres:Yeditepe Mah. Renk Konutları A Blok Kat:1 Daire:102 Şahinbey/Gaziantep

Detaylı

Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970

Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970 Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970 Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Konumu Sahne Sanatları Bölümü Başkanı, Anadolu Universitesi, Devlet Konservatuvarı AKADEMĠK FORMASYON

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: Tel:+90(392) 2236464

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı: Erhan TUNA Ünvanı: Prof.Dr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 1988 Fakültesi Yüksek Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI!

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! 51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NİN ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU Bu yıl 51.si düzenlenecek olan Uluslararası Antalya

Detaylı

2007 DEN 2015 E U.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YLE YOLCULUK. Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları

2007 DEN 2015 E U.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YLE YOLCULUK. Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları 2007 DEN 2015 E U.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YLE YOLCULUK 2007-2008 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YerleĢke: 152 Evler Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları 1 2 Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Nedim Saban. Berrin Politi De. Bayar

Nedim Saban. Berrin Politi De. Bayar Nedim Saban Sanat Yonetmeni Berrin Politi De. Bayar Egitmen ÇOCUKLAR IÇIN YARATICI DRAMA VE GENÇLER IÇIN OYUNCULUK/ MUZIKAL TIYATRO EGITIMI Çocuklar kişisel gelişimleri için gerekli olan alışkanlık ve

Detaylı

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel YEġĠM MADANOĞLU Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark YerleĢkesi Atatürk Bulvarı 41300 Ġzmit/KOCAELĠ yesim.madanoglu@kocaeli.edu.tr yesimmadanoglu@hotmail.com EĞĠTĠM Yüksel Lisans: Kocaeli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Ġbrahim KIR 2.Doğum Tarihi: 04.04.1950 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji (Yüksek Ankara Üniversitesi 1979 Öğretmen Okulu) Ankara

Detaylı

Hale ALTUNEL. Hale Altunel Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi. Kurucu/Eğitmen

Hale ALTUNEL. Hale Altunel Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi. Kurucu/Eğitmen Hale ALTUNEL Hale Altunel Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi Kurucu/Eğitmen Kişisel Bilgiler Uyruğu: T.C. Doğum Yılı: 1979 Unvanları: Lisanslı Master Koç NLP Uzmanı Profesyonel Tiyatrocu Veteriner Hekim

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 07 Kasım-08 Aralık SERGİ Renklerin Hikayesi Resim Sergisi Necla Coşkun Sergi Açılışı: 07 Kasım, Salı, 17:30 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Necla Çoşkun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - -

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - - ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Gülcan HACISÜLEYMANOĞLU 2. Doğum Tarihi : 15.01.1977 3. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Halk Müziği Ġstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım/Aralık 12 ÖZEL SAYI ISSN

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım/Aralık 12 ÖZEL SAYI ISSN ISSN: 1308-2698 Sayı 10, Cilt 5, Kasım/Aralık 2012 1. ULUSLARARASI ARDA KANPOLAT TİYATRO FESTİVALİ VE KONGRESİ BİLDİRİLER ÖZEL SAYISI İmtiyaz Sahibi Prof. Dr. Şaban Sitem BÖLÜKBAŞI Editör Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tuğçe Mine Aktulay ÇAKIR 2. Doğum Tarihi: 02.08.1983 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Tiyatro/Oyunculuk Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN Bodrum un beyaz perdedeki gülen yüzü İdil Dizdar, fotoğrafçılık ve oyunculuk kariyerine bir de yönetmenlik ekledi. Bodrum un yakından tanıdığı oyuncu, yönetmen ve fotoğraf

Detaylı

TOPRAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCU BİYOGRAFİLERİ KEMAL ÖĞRETMEN

TOPRAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCU BİYOGRAFİLERİ KEMAL ÖĞRETMEN TOPRAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCU BİYOGRAFİLERİ KEMAL ÖĞRETMEN Anadolu Köy Enstitüsü Müdürü. İleri görüşlü, kendinden emin, öğrencilerinin geleceğini düşünen ve onları yüreklendiren, Köy Enstitülerine gönül vermiş

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEK LİSANS - MASTER

YÜKSEK LİSANS - MASTER GÖKHAN SEYHAN Doğum Tarihi : 06.09.1976 Doğum Yeri : Ankara Boy : 1.73 Kilo : 63 Göz : Ela Ten : Buğday + (90) 543 744 44 04 + (90) 212 319 77 79 LİSANS Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı

Detaylı

Telefon: Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER

Telefon: Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER www.emreturanli.com E-Posta: y.emreturanli@gmail.com Telefon:0 554 271 20 60 Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM TARİHİ ve YERİ : 20.01.1981 / Ankara BOY / KİLO / GÖZ

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl 1 YDİ101 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil (Fransızca) in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir - - dersi

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

NAZLI ÇEVİK AZAZİ AKADEMİK BİLGİLER SERTİFİKA PROGRAMLARI

NAZLI ÇEVİK AZAZİ AKADEMİK BİLGİLER SERTİFİKA PROGRAMLARI NAZLI ÇEVİK AZAZİ Adres:Cumhuriyet Mah.,Bilgiç Sok. No:27, 34381 Şişli-İSTANBUL Tel: 0538 6688717 Email: masalanlaticiligi@gmail.com AKADEMİK BİLGİLER Berlin Sanat Üniversitesi, Gösteri Sanatları Fakültesi,Tiyatro

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 2010 FAALİYET RAPORU Diyabet 2020 Çalıştayı 16-17 Ocak tarihleri arasında Diyabetle Yaşam Derneği Bodrum, Şişli, Kahraman Maraş ve İskenderun şubelerinden temsilciler ile Diyabet

Detaylı

Özgeçmiş. Kişisel Bilgiler. DUMAN,Mitat. mitatduman@gmail.com. Đş Deneyimi. Ev: Altay mahallesi Begonya sokak 3/20 Etimesgut- Ankara, TÜRKĐYE

Özgeçmiş. Kişisel Bilgiler. DUMAN,Mitat. mitatduman@gmail.com. Đş Deneyimi. Ev: Altay mahallesi Begonya sokak 3/20 Etimesgut- Ankara, TÜRKĐYE A V R U P A Ö Z G E Ç M Đ Ş F O R M A T I Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Soyadı / Adı Adres(ler) DUMAN,Mitat Ev: Altay mahallesi Begonya sokak 3/20 Etimesgut- Ankara, TÜRKĐYE Telefon(lar) Đş: (0312) 2803894

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR TİYATROHAYAL@ BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR İstanbul dan gelip, Bodrum un Akyarlar Mahallesine yerleşen tiyatro sanatçıları Ececan Gümeci ve Aykut Ünal ın ilk projesi Şahin Örgel in yazdığı iki kişilik oyunu

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VEYSEL CİHAN HIZAR. 2007- Dokuz/ Kurmaca Film / Yönetmen. 2008-Nefes/ Kurmaca Film / Yönetmen

ÖZGEÇMİŞ VEYSEL CİHAN HIZAR. 2007- Dokuz/ Kurmaca Film / Yönetmen. 2008-Nefes/ Kurmaca Film / Yönetmen ÖZGEÇMİŞ VEYSEL CİHAN HIZAR EĞİTİM Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Tasarımı İstanbul Kültür Üniversitesi 2011 Yüksek Lisans İletişim Tasarımı İstanbul Kültür Üniversitesi 2014 (Tez Aşamasında)

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Bilim, Kültür, Sanat Günleri etkinliklerimiz, anaokulu 3 yaş grubundan

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-17 AĞUSTOS 2016 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2016 SALI AÇILIŞ ŞMALARI VE ÖDÜL TÖRENLERİ SAAT : 11.00 13.00 SUNUCULAR

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ.

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ. ANILARIMIZDAN. Değerli Avusturya Liseliler, Ocak ayından itibaren bu köģeyi anılarımıza ayırıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla yayınlayacağımız eski fotoğraflarla anılarımızı tazeleyeceğiz. 1959 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 01,02,09,16,23,30 MOZART AKADEMİ MAYIS.2015 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri YER : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30 MAVİ SANAT MAYIS.2015

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programındaeşdeğer bir Uygulama ve Laboratuvar YDİ101 YDA101 1 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Sevim AYTEMİZ GÜLER. [Kılavuz Yenilikçi Görsel Sanatlar Öğretmeni, Ressam, Grafik Tasarımcı] 22 Haziran 1976. Sivas

Sevim AYTEMİZ GÜLER. [Kılavuz Yenilikçi Görsel Sanatlar Öğretmeni, Ressam, Grafik Tasarımcı] 22 Haziran 1976. Sivas Sevim AYTEMİZ GÜLER [Kılavuz Yenilikçi, Ressam, Grafik Tasarımcı] Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi 22 Haziran 1976 Doğum Yeri Sivas Deneyimler Kılavuz Yenilikçi Görsel Sanatlar Öğretmeni MEB - Eğitim Teknolojileri

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Erkan DEMİR. Doğum Tarihi: 05.0.980. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2014-2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI HAZIRBULUNUŞLUK SINAVLARI 15 16 17 18 19

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: 2. SOYADI: Kuruç 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 05/12/1935 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: 2. SOYADI: Kuruç 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 05/12/1935 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Mehmet Bozkurt 2. SOYADI: Kuruç 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 05/12/1935 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi TİYATRO BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA 2016 ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR Bireyler arasında

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :15. Syf Sayfası :14. Syf SON DAKİKA

Detaylı

TED Kayseri Koleji Almanca Öğretmenleri Ankara da

TED Kayseri Koleji Almanca Öğretmenleri Ankara da TED Kayseri Koleji Almanca Öğretmenleri Ankara da Almanca Öğretmenlerimiz Öznur Polat, Çiğdem Erdem, Onur Karga ve Pervin Doğan Moodle üzerinden aldıkları eğitimin ikinci bölümünü de tamamladılar. 21.03.-22.03.2015

Detaylı

ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul Bilim Olimpiyatları

ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul Bilim Olimpiyatları DÜZENLEYEN KURUM Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü YARIġMANIN DAYANAĞI ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 Ġstanbul Bilim Olimpiyatları Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü

T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü MANĠSA BELEDĠYESĠ KONSERVATUVARI 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sevgili Manisalılar; Günümüzde, toplumumuzun daha ileri

Detaylı

Doktora Tez Başlığı: Estetik Deneyim ve Öğrenme Olanağı Açısından Oyun, Drama ve Tiyatro İlişkisi

Doktora Tez Başlığı: Estetik Deneyim ve Öğrenme Olanağı Açısından Oyun, Drama ve Tiyatro İlişkisi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bülent Sezgin Doğum Tarihi: 01.10.1976 Ünvanı: Yar. Doç. Dr E-mail: bulentsezgin@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Lisans Ekonomi Boğaziçi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2002 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - -

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2002 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - - ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Hasan HACISÜLEYMANOĞLU 2. Doğum Tarihi : 06.10.1979 3. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Sanat Müziği Ġstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

1) Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım ın Vals Dansı ile Festival Açılışı (Özel makyaj, kostüm, görsel efekt kurgusu ile) 2) Dans Yarışmaları *NTV

1) Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım ın Vals Dansı ile Festival Açılışı (Özel makyaj, kostüm, görsel efekt kurgusu ile) 2) Dans Yarışmaları *NTV 1) Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım ın Vals Dansı ile Festival Açılışı (Özel makyaj, kostüm, görsel efekt kurgusu ile) 2) Dans Yarışmaları *NTV Spor Canlı Yayını İle (90 Dakika) Türkiye Dans Sporları

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

İlkokul Yabancı Diller Festivali

İlkokul Yabancı Diller Festivali İlkokul Festivali Yabancı Diller 50.KURULUŞ YILIMIZI RESİM SERGİMİZ İLE TAÇLANDIRDIK Milli değerlerine, kültürüne, diline sahip çıkan, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

1. Adı Soyadı: Şentaç Arı. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Şentaç Arı. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Şentaç Arı 2. Doğum Tarihi: 12.04.1962 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1984 Y. Lisans Türk

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur. TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN 2016-2017

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

K O N A K B E L E D İ Y E S İ K E M E R A L T I G Ü N L E R İ 2014

K O N A K B E L E D İ Y E S İ K E M E R A L T I G Ü N L E R İ 2014 K O N A K B E L E D İ Y E S İ K E M E R A L T I G Ü N L E R İ 2014 HOŞGELDİN YENİ YIL, YENİDEN KEMERALTI 20-28 ARALIK Konserler, Tiyatrolar, Gösteriler, Tüm Hafta İndirim 20 Aralık 2014-Cumartesi 1.gün

Detaylı