ABD Filistin e destek olmalý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD Filistin e destek olmalý"

Transkript

1 12 BÝN KÝÞÝLÝK ENÝ CAMÝ ÝNÞA EDÝLÝOR MOSKOVA DA CAMÝLER ETMÝOR HABERÝ SAFA 16 DA AZAR ABDURRAHMAN ÞEN: SENAROSU HAZIR ÂKÝF FÝLMÝNE SPONSOR ARANIOR Bir Des tan A dam Meh med  kif Er soy ad lý bi - yog ra fi ki ta bý nýn ya za rý Ab dur rah man Þen, Ýs tik - lâl þa i ri M. Âkif Er soy un ha ya tý ný fil me ak ta ra - bil mek i çin spon sor a rý yor. Ha be ri sayfa 10 da GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR IL: 42 SA I: / 75 Kr ni as ya.com.tr ABD Filistin e destek olmalý FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝ VETO EDECEÐÝ ÝDDÝA EDÝLEN ABD E, EN AKIN ARAP MÜTTEFÝKÝ SUUDÝLERDEN UARI. ARAP DÜNASINDAKÝ GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝ ÝÝCE KABEDER Su u di A ra bis tan'ýn es ki is tih ba rat baþ ka ný, ülkesinin eski Londra ve Washington büyükelçisi, Kral Faysal Vakfý kurucu baþkanlarýndan Prens Tur ki El Fay sal, ''ABD'nin, BM'de dev let o la rak ta nýn mak is te yen Fi lis tin'e des tek ol ma sý ge rek ti ði ni, yok sa A rap dün ya sýn da za ten az o - lan gü ve ni lir li ði ni i yi ce kay be de ce ði ni'' be lirt ti. NEW ORK TIMES'TA MAKALE: BÝZÝ DE KABEDERSÝN El Fay sal, New ork Ti mes ga ze te sin de, ''Bir Dev le ti Ve to E der sen, Bir Müt te fi ki ni Kay be der sin'' baþ lý ðýy la çý kan ma ka le sin de, ''ABD'nin, BM'de dev let o la rak ta nýn mak is te yen Fi lis tin'i ve to et me me si, ak si tak dir de hem böl ge de ki müt te fi ki Su u di A ra bis tan'ý, hem de A rap dün ya sýn da ki gü ve ni lir li ði ni kay be de ce ði'' görüþünü ifade etti. Ha be ri sayfa 7 de Durgunluk riski arttý Tür ki ye bir yan dan hýz lý bü yür ken, di ðer yan dan e ko no mi de dur gun - luk endi þe si ta þý yor. Baþ ba kan ar dým cý sý A li Ba ba can, Þu an da bi zim dik kat et me miz ge re ken ko nu, dur gun luk ih ti ma li nin yük sel di ði... Risk - ler ö nü müz de ki dö nem de enf las yon ta ra fýn da de ðil, tam ter si ne dur - gun luk ta ra fýn da ki risk ler de di. Ha be ri say fa 11 de Göç esnasýnda ayaklarýnýn yara olduðunu, ancak yaþamak için yürümek zorunda olduklarýný belirten 57 yaþýndaki Somalili Ahmed Muhammed, ol boyunca arazilerden yürüyorsunuz. Arazilerde sivri taþlar, dikenler, çalýlar var. Ayaklarýmýzýn yara olmamasý mümkün deðil, ama yürümek zorundaydýk dedi. ürümeye devam ettikçe ayakta oluþan yaralarýn daha da derinleþtiðini ifade eden Muhammed, kendilerinin yolda bu yaralarý bezlerle sarmaya çalýþtýklarýný anlattý. FO TOÐ RAF: A A Açlýðýn ayak izleri ak la þýk bir ay bo yun ca yüz ler ce ki lo met re yol yü rü ye rek Mo ga di þu ya u la þan in - san la rýn ol du ðu kamp lar da, bir ço cu ðun a ya ðý bi le ya þa nan a cý yý an lat ma ya ye ti yor. So ma li li le rin bü yük bir bö lü mü nün a yak ta ban la rý göç yo lun da par ça lan mýþ ya da na sýr bað la mýþ. Çýp lak a yak ve ter lik le yü rü nen ki lo met re ler ce yol da ya ra o lup en fek - si yon ka pan a yak ve par mak lar i se has ta ne ler de ke si li yor. Ha be ri sayfa 7 de Ma vi Mar ma ra has ta ne ge mi o la cak ÝHH Baþ kan ar dým cý sý a þar Kut lu ay, Gaz ze ye in sa nî yar dým gö tü rür ken u lus la ra - ra sý su lar da Ýs ra il as ker le ri nin sal dý rý sý na uð - ra yan Ma vi Mar ma ra ge mi si ni has ta ne ge mi yap ma yý ve So ma li ye gön der me yi plan la dýk la rý ný söy le di. Ha be ri sayfa 5 te Pakistan bu yýl da sel maðduru oldu Pa kis tan ý geç ti ði miz yýl ol du ðu gi bi bu yýl da sel vur du. Son fe lâ ket te 200 den faz la ki þi ve - fat et ti, 4 mil yon dan faz la ki þi ev le ri ni terk et - mek zo run da kal dý. 700 bi nin ü ze rin de e vin kul - la nýl maz ha le gel di ði fe lâ ket te, hükümet u lus - la ra ra sý yar dým çað rý sý ya ptý. Ha be ri 7 de BAÞBAKAN ERDOÐAN: Suriye de iç savaþtan korkuyorum Baþ ba kan Er do ðan, AlS ho ro uk ga ze te si ne ver di ði de meç te Su ri - ye de bir iç sa vaþ çýk ma sýn dan en - di þe duy du ðu nu söy le di. Er do ðan, Me se le nin Þi î ler le Sün nî ler a ra - sýn da bir iç sa vaþ la ni ha ye te er me - sin den kor ku yo rum de di. 7 de TÜRKÝE-ÝSRAÝL KRÝZÝNDE Tansiyon düþüyor, ABD memnun ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz - cü sü Vic to ri a Nu land, Tür ki ye ve Ýs ra il ta raf la rýn ca, a ra la rýn da - ki i liþ ki le re da ir ya pý lan a çýk la - ma la rýn do zu nun son gün ler de ha fif le miþ gö rün me sin den mem - nu ni yet du yu yo ruz de di. 7 de ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN: Her an kara harekâtý yapýlabilir Ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la yan Ýçiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Sý nýr ö te si o pe ras yon, ha - va dan ol du ðu gi bi ka ra ha re kâ tý da sý nýr kom þu su i le ya pý lan gö - rüþ me le re bað lý o la rak her an ya - pý la bi lir de di. Ha be ri sayfa 4 te SALDIRIDAN SONRA Þemdinli de kepenkler açýlmadý Hak ka ri nin Þem din li il çe sin - de ön ce ki gün te rö rist le rin sal dý - rý sýn da bir po lis ve bir as ke rle üç va tan da þýn vefat et me si ve 12 ki þi nin de ya ra lan ma sý nýn ar - dýn dan es naf, dün ke penk le ri ni aç ma dý. Ha be ri sayfa 4 te ISSN

2 2 LÂHÝKA Derslerinizde fütura düþmeyin ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Sonsuz ilim sâhibidir Hàliki arz ü semâ O nun ilminin dýþýnda hiç olur mu masivâ En iyi bilen O dur küçük büyük her nesneyi Âhiret dünya ayandýr O unutmaz zerreyi Görünen görünmeyen altýnda O nun ilminin Zâtýna hiç gizli olmaz hücceti kudretinin Her þey O nun ilmi altýnda ezelî ebedî Bütün eþya O na mâlum O ki hem Rabbi Bedî El- Alîm Gelecek geçmiþ zaman gaybýn dahi anahtarý aþ kuru takdiri her düþen aðaç yapraklarý Her þeyin fevkindedir Hâlýkýmýzýn nazarý Âlim-i külli þey O dur her nekâisten beri Taksîm eder rýzkýný tam, sayýsýz yaratýðýn Sineðin karýncanýn örümceðin hem arýnýn HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Bilmeseydi kim verirdi canlýlarýn rýzkýný Engin ilmi ile takdir buyurur erzâkýný Padiþahýn paþanýn çaresizin her hâlini Güçlünün güçsüzünün bilir duyar her kavlini O nun ilmine ne mümkün mâni olmaz bir sebep Gece gündüz gibidir gizli açýk ne varsa hep Bize düþen çalýþýp dinlemeli hitâbýný Ýncelenip okumalý kâinatýn kitâbýný Sizin bir kýsmýnýza Allah'ýn diðerlerinden fazla olarak bahþettiði nimetlere göz dikmeyin. (...) Ýsteyeceðinizi Allah ýn lütuf ve ihsanýndan isteyin. Muhakkak ki Allah herþeyi hakkýyla bilir. Nisâ Sûresi: 32 / Âyet-i Kerime Meâli Þuhûr-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeþlerimin bir derece hisse almasý ve daha sair bazý esbabýn bulunmasý, elbette bir derece neþ eli kýþ dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur, size fütur vermesin. Aziz kardeþlerim, B ahar ve yazýn meþgaleleri, hem gecelerin kýsalmasý, hem þuhûr-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeþlerimin bir derece hisse almasý ve daha sâir bazý esbabýn bulunmasý, elbette bir derece neþ eli kýþ dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur, size fütur vermesin. Çünkü o dersler, ulûm-u imaniyeden olduðu i- çin, bir insan yalnýz kendi nefsine dinlettirse yeter. Bâhusus, siz daima bir-iki hakikî kardeþi de bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler yalnýz insanlar deðil. Cenâb-ý Hakk ýn zîþuur çok mahlûkatý vardýr ki, hakaik-i imaniyenin istimâýndan çok zevk alýrlar. Sizin o kýsým arkadaþýnýz ve müstemîleriniz çoktur. Hem mütefekkirâne o çeþit sohbet-i i- maniye, zemin yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-ý þerefi olduðuna iþareten biri demiþ: O Zâtýn adýyla ki, semâvat kendisini yýldýzlarýn, güneþlerin, aylarýn ve gezegenlerin kelimeleriyle tesbih eder. Göklerdeki yýldýzlarýn sayýsýnca, Allah ýn selâmý, rahmeti ve bereketi sizin ve kardeþlerinizin üzerine olsun. ani, semâvât zemine gýpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar, kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ý rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ý san atýný birbirine göstererek Sânilerini sevip sevdirirler, düþünüp düþündürürler. Hem de ilim iki kýsýmdýr: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düþünülse kâfi gelir. Diðer bir kýsmý, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düþünmeye muhtaç olur. Bir defa anladým, yeter diyemez. Ýþte ulûm-u imaniye bu kýsýmdandýr. Elinizdeki Sözler ekseriyet itibarýyla inþaallah o cümledendir. Bütün kardeþlerimize birer birer selâm ediyorum. Zannederim mufarakat ihtimalinden, ikimizden ziyade Hakký Efendi kardeþimiz, daha ziyade sevap kazanmak emâresi olarak, daha ziyade müteessirdir. Fakat Cenâb-ý Hak hakkýmýzda çok emarelerle inayet ve rahmetini gösterdiðinden, surî iftirakýmýz vuku bulsa, bir eser-i inayet ve rahmet olduðunu telâkki etmeliyiz. Rabian: Sizin gibi hakikate yetiþmiþ ve hakikatteki hakikî tesellî ve esaslý sevinci bulmuþ zâtlara, envâr-ý imaniyenin ve esrar-ý Kur âniyenin neþirlerine karþý ehl-i dalâletin ve þeytanlarýn desâisle tehacümünden neþ et eden müþkülât ve gam ve kedere karþý Sabýr ve metanet et ve hüzün ve merak etme demeye ihtiyaç hissetmem. Barla Lâhikasý, s. 143, (yeni tanzim, s. 418) LÛGATÇE: þuhûr-u selâse: Üçaylar. ekser: Çoðu. esbab: Sebepler. fütur: Usanç. Gevþeklik, tembellik göstermek ulûm-u imaniye: Ýmanî i- limler. bâhusus: Özellikle. zîþuur: Þuur sahibi. hakaik-i imaniye: Ýman hakikatleri. istimâ: Dinleme. müstemî: Ýþiten, dinleyen. mütefekkirâne: Tefekkür ederek. sohbet-i imaniye: Ýmanî sohbet. ziynet: Süs. medar-ý þeref: Þeref vesilesi. semâvât: Gökler. hâlisen lillâh: Allah için ve ihlâsla. Sâni-i Zülcelâl: Celâl sahibi ve herþeyi san'atla yaratan Allah. âsâr-ý rahmet: Rahmet e- serleri. âsâr-ý san at: San'at eserleri. Sâni: Herþeyi san'atla yaratan Allah. mufarakat: Ayrýlýk. emâre: Ýþaret. inayet: ardým. surî: Görünüþte, hakikî olmayan. iftirak: Ayrýlýk. envâr-ý imaniye: Ýman nurlarý. esrar-ý Kur âniye: Kur ân ýn sýrlarý. ehl-i dalâlet: Hak yoldan sapmýþlar. desâis: Desiseler, aldatmacalar. tehacüm: Hücum. neþ et: Doðma. müþkülât: Müþkiller, zorluklar. Hudeybiye Antlaþmasý nýn A Hudeybiye Barýþýndan bütün Müslümanlarýn alacaðý çok dersler vardýr. Her þeyden önce Ýslâm dininde barýþ esas, savaþ istisnadýr. Ýkincisi; barýþ demek bütün iddialarýndan vazgeçip, hâkim gücün karþýsýnda teslim olmak demek deðildir. hatýrlattýklarý sr-ý Saadet te vukua gelen olaylarý sadece tarihî birer hadise olarak görmek ve yüzeysel bir tarzda okumak doðru ve yeterli bir yaklaþým deðildir. Onlarda nice hikmetler ve ders almamýz gereken ibretler vardýr. Milâdî 628, Hicretin altýncý senesi Zilkade ayýnda gerçekleþen Hudeybiye Antlaþmasý öncesinde, Sevgili Peygamberimiz (asm) bir gece rüyasýnda hiçbir korku ve endiþe duymadan, sahabeleriyle birlikte Kâbe yi tavaf ettiklerini, bazýlarýnýn saçlarýný kýsalttýklarýný, bazýlarýnýn da kazýttýðýný görmüþtü. Bunun üzerine, umre yapmak için Mekke ye gidileceðini ve kurbanlýklarýný hazýrlamalarýný emretti. Bin dört yüz sahabe ile yola koyuldu. Zü l-huleyfe denilen yere geldiklerinde ihramlarýný giydiler. Kurbanlýk develere iþaret vurdular. Niyetleri sadece umre yapmaktý. Kendilerini koruma dýþýnda savaþ amaçlý silâhlarý yoktu. Gönderdiði elçi ile bu niyetini ortaya koydu. Mekke müþrikleri bu geliþten korktular ve Kâbe ye sokmama kararý aldýlar. Birkaç elçi daha gönderildi, fakat onlar kararlarýndan dönmediler. Son olarak gönderilen Hazret-i Osman ý (ra) üç gün hapsettiler. Öldürüldü þeklinde haber alýnýnca Hazret-i Peygamber (asm) buna çok üzüldü. Bunun üzerine, Mekkelilerle savaþmak i- çin bir semure aðacý altýnda sahabelerinden biat aldý. Bir münafýk hariç, bütün sahabeler Allah yolunda savaþmak üzere Resûlullah a (asm) biat edip baðlýlýklarýný ilân ettiler. Cenâb-ý Hak da haklarýnda âyet indirerek derecelerini yükselttiðini haber verdi. Onlara Ashab-ý Rýdvan denildi. Peygamber Efendimiz (asm) Aðaç altýnda gerçekten biat edenlerden hiçbiri cehenneme gitmeyecektir. buyurarak onlarýn faziletlerini açýkça beyan etti. Umre niyetiyle yola çýkan, fakat müþriklerin engellemeleri karþýsýnda savaþmayý göze alan Müslümanlarýn bu kararlý tavrý Mekkelileri korkuttu. Süheyl bin Amr ý antlaþma yapmak üzere Hudeybiye ye gönderdiler. Süheyl, hem besmele i- le baþlanmasýný, hem de Resûlullah denilmesini kabul etmedi. Sahabelerin bütün itirazlarýna raðmen Allah Resûlü (asm) geleceði görerek istenilenleri yaptý. Teklif edilen þartlar da, Müslümanlarýn aleyhineydi. On yýl barýþ içinde yaþama karþýlýðý, bu yýl Kâbe yi tavaf etmeyecekler, gelecek yýl üç günlüðüne gelip tavaf edip dönecekler, Medine deki Müslümanlardan Mekke ye iltica edenler iâde edilmeyecek, Mekke den Medine ye iltica edenler, Müslüman dahi olsalar, geri verileceklerdi. Dördüncü madde olarak da, Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimizle (asm), isteyen de Mekkelilerle ittifak kurmakta serbest olacaklardý. Süheyl in oðlu Ebu Cendel Müslüman olmuþtu. Babasý ona çok iþkence yapmýþ ve hapsetmiþti. Bir yolunu bulup kaçarak Resûlullah a (asm) sýðýndýðýnda henüz antlaþma imzalanmamýþtý. Oðlunu teslim almadan antlaþmayý imzalamayacaðýný söyleyerek bütün ricalarý reddetti. Resûlullah (asm) antlaþmaya sadýk kalmak adýna istemeyerek de olsa Ebu Cendel i teslim etmek zorunda kaldý. Fakat sonradan bu hadise rahmete vesile olduðu tarihin tasdikindedir. Müslümanlarýn zahiren aleyhine olan bu maddeler ve Kâbe yi tavaf edemediklerinden dolayý sahabeler çok mahzun olmuþlardý. Medine ye dönüþ yolunda Cenâb-ý Hak, Fetih Sûresini indirdi. Biz sana apaçýk bir fetih yolu açtýk. ferman ederek, Hudeybiye Barýþ Antlaþmasý nýn manevî bir fetih olduðunu haber verdi. Böylece sahabelerin mahzun kalplerini sevindirdi. Gerçekten, iki yýl süren bu barýþ ortamýnda her ne kadar maddî kýlýçlar kýnýna girdiyse de, Kur ân-ý Kerim in parlak ve elmas gibi deðerli ikna kýlýncý ortaya çýktý. Savaþ yoluyla dize getirilemeyen Halid bin Velid gibi bir harp ve Amr ibnül As gibi bir siyaset dâhisi insanlar, Ýslâm ýn ikna kýlýncý karþýsýnda teslim olup Müslüman olmayý tercih ettiler. Daha sonra büyük sahabelerle omuz omuza gelecek hizmetlere imza attýlar. Hudeybiye Barýþýndan hemen sonra Hayber Kalesi fethedildi. Ýçindeki ahudiler sürgün edilerek geride býraktýklarý ganimet mallarý sahabelere taksim edildi. Barýþtan iki sene sonra, Milâdî 630 tarihinde Mekke on bin kiþilik bir orduyla hiç kan dökülmeden fethedildi. irmi senede ancak bin dört yüz olan sahabe sayýsý, barýþ ortamýnda çok hýzlý bir þekilde çoðalmýþ ve Ýslâm ýn güzellikleri Arabistan arýmadasýný sarmýþtý. Bu bakýmdan Hudeybiye Barýþ Antlaþmasý, Ýslâm dini lehine bir dönüm noktasý ve manevî bir fethin sembolü olarak yorumlanmaktadýr. And olsun ki Allah, Resulü nün gördüðü rüyanýn hak olduðunu tasdik etti. Ýnþâallah hepiniz emniyet içinde ve saçlarýnýzý týraþ etmiþ veya kýsaltmýþ olarak Mescid-i Harâma gireceksiniz. Allah sizin bilmediðinizi bilir; onun için, Mekke nin fethinden önce size yakýn bir fetih daha ihsan etti. âyetiyle Cenâb-ý Hak, Hudeybiye Barýþýnýn manevî bir fetih olduðunu haber vermiþ olmaktadýr. Hudeybiye Barýþýndan bütün Müslümanlarýn alacaðý çok dersler vardýr. Her þeyden önce Ýslâm dininde barýþ esas, savaþ istisnadýr. Ýkincisi; barýþ demek bütün iddialarýndan vazgeçip, hâkim gücün karþýsýnda teslim olmak demek deðildir. Ýnandýðý dâvâsý uðrunda gerektiðinde savaþý bile göze almak, fakat icabýna göre barýþý tercih etmek. Zaten bu zamanda dâhilde silâhla cihad etmekten Kur ân Müslümanlarý men ediyor. Üçüncüsü; barýþ ortamýnda Kur ân ýn ikna kýlýncýyla, imana muhtaç gönülleri Ýslâm a ýsýndýrmak ve taklidî imanlarýn tahkik mertebesine yükseltilmesi için olanca gücümüzle hizmet etmek. Dördüncüsü; iman hakikatlerine hizmet noktasýnda meþrû her türlü teknik imkânlardan istifade etmek ve ruh-u aslîden kopmadan yeniliklere açýk olmak. Beþincisi; sahabe mesleði olan Nur Risâleleriyle, dünyevîleþtirme projelerine meydan vermemek ve içi boþaltýlmýþ, þekilden ibaret kalmýþ, ruhsuz bir Müslümanlýk tehlikesine karþý sebat ve metanetle, halimiz ve sözlerimizle mücadele etmektir. Bunlar gibi daha birçok dersler çýkarýlabilir. Kýyamet yakýn, aldanma sakýn Ýnsan yakýn bir tehlike gördüðü zaman daha ciddî tedbir alýr. Uzak tehlikelerde ise, tedbirler tavsatýlýr. arýn kýyamet kopacak diye kesin bir bilgi olsa, herkes dehþete kapýlýr. En inatçý dinsizler bile belki secdeye kapanýr. Ama kýyametin ne zaman kopacaðý belli olmadýðýndan ve insanlara kýyamet çok uzak göründüðünden, kimse böyle bir dehþet hâli hissetmiyor. Halbuki, ecel gizli olduðundan, her an herkesin baþýna bir kýyamet kopma ihtimali vardýr. Ýnsan kendini genç ve sýhhatli hisseder, önünde uzun ve mutlu bir hayat olduðunu düþünür. Gaflet de yardým ediyorsa, ölümü hiç aklýna getirmek istemez. Belki de ömrünü ebedî tevehhüm eder. Öyleleri için büyük kýyamet de, küçük kýyamet de çok uzaklardadýr. Hazýr lezzetler tatlý gelir ve hiç bitmeyecek zannedilir. Nefis bu lezzetten ayrý kalmak istemediði için ölümü hatýrlamak da istemez. Hatýrlasa bile, onu çok uzakta görür. Nefis böyle tevehhüm edip, ölümü ötelemek istese de, bu durum kýyametin yakýn olduðu gerçeðini deðiþtirmez. Kýyamet, Mugayyemât-ý Hamse dendir (Beþ Bilinmeyen dendir). akýn olduðunu sen nereden biliyorsun? diyenler olabilir. Evet kat î olarak ifade etmek istiyorum ki, kýyamet yakýndýr. Çünkü kýyametin kopmayacaðýný serseri nefsim bile iddiâ edemiyor. Bir gün mutlaka bu düzenin bozulacaðýný, bu sistemin çökeceðini kabul ediyor. Öyleyse, sonsuz olmayan her þeyin sonu yakýndýr. Külli âtin karîb yani bütün gelecekler yakýndýr. Kýyamet de bir gün geleceðine göre, elbette yakýndýr. Bizim ecelimiz ise her an gelebilecek olduðuna göre, küçük kýyamet çok daha yakýndýr. Fakat Rabbim sonsuz rahmet ve merhametinden dolayý ölümü ve kýyameti gaip perdesi ile perdelediði için, nefsin gözüne uzak görünüyor. Nefis de baþýný gaflet kumlarýna gömerek yakýnda baþýna kopacak olan kýyameti görmek istemiyor. Ýnsan, gözündeki gaflet gözlüðünü çýkarýr ve i- man nazarý ile geleceðe bakarsa, yolu üzerinde a- çýlmýþ olan ve kendisini bekleyen kabir kapýsýný görecektir. Oraya doðru hýzla yol aldýðýnýn farkýna varacaktýr. olunu deðiþtirmek, baþka bir istikamete yönelmek ve böylece kendisini bekleyen kabir kapýsýndan uzaklaþmak ihtimali ise hiç yoktur. Çünkü mecburî istikamet levhasý altýnda ve dönüþü olmayan bir yolda bulunmaktadýr. Gözünü kapamakla da bu yolculuktan kurtulamaz. Ne zaman olsa, o mutlak sona mutlaka ulaþacaktýr. Geliþen bilim ve teknik sayesinde, insanoðlu kendisine yaklaþan bir takým tehlikeleri önceden tahmin etmekte ve buna karþý çeþitli tedbirler almaktadýr. Meteoroloji tarafýndan yapýlan tahminler neticesinde, aþýrý yaðýþ, sel, fýrtýna ve kasýrga gibi âfetler önceden haber verilir ve insanlarýn tedbir almasý istenir. Geleceði beklenen ve zararý tahmin edilen bir kasýrga için insanlar tedbir alýyor, kendilerini muhtemel tehlikelerden korumaya çalýþýyor. Kaldý ki, bu bilgi yine de kesin deðildir. Bir takým bilimsel gözlemler ve tahminlere dayalýdýr. Bu tahminlerin isabet oraný ise yüzde elli civarýndadýr. Halbuki, insanýn bir gün öleceði ve büyük kýyametin de mutlaka kopacaðý, böyle isabet oraný düþük bir tahmin deðil, kesin bir gerçektir. Her gün topraða verilen cenazeler küçük kýyametin bir numunesini gözlerimize sokarken, yaþlý dünyamýzýn sekeratta olduðu ve güneþin de ölümünün yakýn olduðu bilimsel gözlemlerle tesbit edilmektedir. Bunlar da bir gün gerçekleþeceðine göre, küçük kýyamet de, büyük kýyamet de çok uzaklarda deðildir. Ey nefsim! Meteorolojinin haber verdiði ve tahmine dayanan tabiî âfetler için tedbir alýyor, kendini bunlarýn zararlarýndan korumaya çalýþýyorsun da, Kur ân-ý Kerim in, Resul-i Ekrem in (asm), binlerce Nebînin, milyonlarca evliyanýn, kat î haber verdikleri kýyametin kopmasýna karþý neden tedbir almýyorsun? oksa bu kesin gerçekleri uzak bir ihtimal olarak mý görüyorsun? Anneni, babaný ve pek çok yakýnlarýný kendi ellerinle kabre koyan ve üstüne toprak atan sen deðil miydin? Evinin içine kadar giren ve en yakýnlarýný alýp götüren ecel kasýrgasý, sana nasýl uzak olabilir? U- zak olmadýðýna göre, buna karþý tedbirin nedir?

3 HABER 3 eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI ayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ azý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Þevval 1432 Rumî: 1 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý asaklý kitaplaraözgürlük ADALET BAKANLIÐI, IL ÖNCE ASAKLANAN TOPLAM 23 BÝN KÝTAP HAKKINDAKÝ ASAK KARARININ KALDIRILMASI ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATTI. SIKIÖNETÝM dönemi ve 1980 yýllarýnda yasaklanan toplam 23 bin kitapla ilgili çalýþma yürüten Adalet Bakanlýðý, Türkiye nin bu a- yýptan kurtulmasý için yasal düzenleme yapacak. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, cezaevleriyle ilgili bir dizi yenilik için çalýþma baþlattý. Son olarak binalarýn yenilenmesi, görüntülü telefon uygulamalarý gibi bir dizi yenilik getirilen cezaevlerine, artýk daha önce yasaklanmýþ bazý kitaplarýn da girmesi saðlanacak. Adalet Bakanlýðý, ünlü aþk destaný Mem u Zin in Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca Türkçe bastýrýlmasý ancak kitabýn hâlâ yasaklý kitaplar listesinde bulunmasý gibi pek çok örnekten yola çýkarak bir çalýþma içine girdi. Sýkýyönetim dönemi ve 1980 yýllarýnda yasaklanan toplam 23 bin kitapla ilgili çalýþma yürüten Adalet Bakanlýðý, Türkiye nin bu ayýptan kurtulmasý için yasal düzenleme yapacak. Kitaplarla ilgili yasak kararýný veren mahkeme kararlarýnýn tek tek bulunmasý ve bu kararlarýn kaldýrýlmasýnýn istenmesi de gündeme gelebilecek. GÜVENLÝKTE DE ENÝLÝK BAKANLIÐIN üzerinde çalýþtýðý bir baþka yenilik de cezaevlerindeki dýþ güvenlik konusu. Cezaevlerindeki dýþ güvenliði saðlayan jandarmanýn yerini, silâhlý infaz koruma memurlarý alacak. Ýnfaz koruma memurlarý, cezaevi dýþýnda jandarmanýn kullandýðý bütün silâhlarý taþýyabilecek. Bunun için çalýþanlar belli bir eðitimden geçirilecek. Cezaevi içindeki infaz koruma memurlarý yine silâhsýz olacak. Bakanlýk ayrýca, cezaevlerindeki infaz koruma memurlarýnýn giysilerinin deðiþtirilmesi için de çalýþma baþlattý. Kravat takma zorunluluðu bulunan ve klâsik ayakkabý giyen infaz koruma memurlarýnýn rahat giyinmeleri saðlanacak. Cezaevlerindeki metrelik koridorlar düþünülünce infaz koruma memurlarýnýn günde 18 kilometre yol yürüdüðünü hesaplayan Bakanlýk, infaz koruma memurlarýnýn kanvas pantolon, tiþört ve ayaklarýný rahat ettirecek botlar giymesini tasarlýyor. Kýyafetler özel tasarlanarak, çalýþanlarýn en rahat edeceði modeller bulanacak. ekelepçe sistemini Türkiye de hayata geçirmeyi planlayan Adalet Bakanlýðý, bu konudaki çalýþmalarýný da sürdürüyor. Ankara / aa Huzuru Ýslâm da buldu ALMAN uyruklu Melanie, 8 yýl önce evlendiði Hasan Altuntaþ ile Seyhan Müftülüðüne gelerek Meryem ismini aldý ve Ýslâm ý seçti. Meryem Altuntaþ, Huzuru ve mutluluðu Ýslâm da buldum. Çok mutluyum ve huzurluyum dedi. Seyhan Müftüsü Halil Uzun, önce Ýslâm ýn prensiplerinde kadýna verdiði deðerden insanlýða sunduðu merhametten bahsetti. Uzun, Bugün Melanie i- simli kardeþimiz Meryem ismini alarak Ýslâm la tanýþmanýn güzelliðini yaþýyor. Allah tüm insanlýðý bu güzel ve merhameti ön planda tutan barýþ ve huzurun kaynaðý, paylaþmanýn ve dayanýþmanýn menba-ý Ýslâm la herkesi tanýþtýrsýn dedi. Seyhan Müftüsü Halil Uzun un, Kelime-i Þehadetine eþlik eden Melanie, Ýslâm a girdi ve Meryem ismini aldý. Meryem, Ben kendi arzu ve isteðimle Ýslâm a girdim. 8 yýldýr araþtýrdým. Huzuru ve mutluluðu Ýslâm da buldum. Çok mutluyum ve huzurluyum diye konuþtu. Ýhtida merasiminde hazýr bulunan Hasan Altuntaþ ýn babasý ile annesinin duy- Alman uyruklu Melanie eþi Hasan Altuntaþ ile Seyhan Müftülüðüne gelerek Meryem ismini aldý ve Müslüman oldu. FOTOÐRAF: CÝHAN gulanýp göz yaþlarýna hakim olamadýklarý görüldü. Merasimden sonra Müftü Halil Uzun, Meryem e ihtida belgesi ve Kur ân-ý Kerim baþta olmak üzere çeþitli kitaplar hediye etti. Adana / cihan BeyazeþyahediyeliKur ânkursunailgi 45 OZGAT TA bir cami derneði tarafýndan Kur ân kursuna ilgiyi artýrmak için beyaz eþya hediyeli kampanya baþlatýldý. Kevenli Burun eþil Cami Derneði Baþkaný Rafet Kayabel ve yardýmcýsý Bedrettin Lekesiz, Kur ân kursuna ilgiyi arttýrmak için bir kampanya baþlatarak, bu kurslarda baþarýlý o- lan öðrencilere beyaz eþya ve çeþitli hediyeler daðýtacak. Kevenli Burun Camii bahçesine açtýðý stantta bulaþýk makinesi, saatli fýrýn, halý yýkama makinesi, mikro dalga fýrýn, ütü, el blenderi ve fincan takýmýndan oluþan hediyeleri sergileyen Kevenli Burun eþil Cami Derneði Baþkaný Rafet Kayabel ve yardýmcýsý Bedrettin Lekesiz, ozgat ta ilk defa böyle bir uygulama yaptýklarýný söyledi. Kayabel, Kur ân kurslarýnýn 1 Ekim tarihinde baþlayýp Mayýs ayý sonuna kadar devam edeceðini belirterek, Kur ân kurslarýmýza ilgiyi arttýrmak için böyle bir kampanya baþlattýk. Bu kampanya kapsamýnda Mayýs ayý sonunda baþarýlý olan kursiyerlerimize daðýtmak üzere bulaþýk makinesi, saatli fýrýn, halý yýkama makinesi, mikro dalga fýrýn, ütü, el blender i, ve fincan takýmý hediye edeceðiz. Bizlere bu kampanyayý düzenlememizde katký saðlayan tüm sponsorlarýmýza teþekkür ederiz dedi. Daha önce düzenledikleri faaliyetle kurslara olan ilgiyi yüzde yüz arttýrdýklarýný ifade eden Kayabel, azýn çocuklara yönelik açýlan yaz Kur ân kurslarýmýza 20 öðrenci ancak katýlýrken, çocuklarýmýza sevgiyle yaklaþarak onlara verdiðimiz çeþitli hediyelerle onlarýn katýlýmýný iki katýna çýkarmayý baþarmýþtýk. Þu anda yetiþkinlere yönelik farklý bir kampanya ile iki sýnýftan oluþan kurslarýmýzýn sayýsýný beþ sýnýfa tamamlamak için böyle kampanya baþlattýk. Mayýs ayý sonunda tamamlanacak olan kursumuzda dereceye giren öðrencilerimize hediyelerini takdim edeceðiz. dedi. ozgat / cihan Öðretmenlere 570 TL lik öðretime hazýrlýk ödeneði ÖÐRETMENLERE 570 TL lik öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneði 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren ödenmeye baþlanacak. Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, eðitim öðretim hizmetleri sýnýfýna dahil öðretmen unvanlý kadrolarda görevli olup; fiilen öðretmenlik yapanlara (ilköðretim ve okul müdürleri ile yardýmcýlarý, cezaevi okullarýnda çalýþan öðretmenler, yönetici, eðitim uzmaný ve eðitim uzman yardýmcýlarý dahil) öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinin 570 TL olarak ödeneceðini duyurdu. Bakan Dinçer, ödeneðin 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren ödeneceðini a- çýkladý. Ankara / cihan Þehit oðluna yazdýklarýný kitaplaþtýrmak istiyor MERSÝN DE bir þehit annesi, 2006 da Gümüþhane nin Þiran ilçesinde operasyondan dönen askerî konvoya terör örgütü üyelerince ateþ açýlmasý sonucu þehit olan oðlu için yaklaþýk 4 yýldýr yazdýðý þiir ve metinleri kitaplaþtýrmak istiyor. Eþini 2003 ün Aralýk ayýnda kalp krizinden ölen þehit annesi Sultan Vural, bu tarihten sonra hem annelik hem de babalýk yaptýðý iki çocuðundan biri olan Özsan Vural ý 28 Mayýs 2005 te askere gönderdi. Oðlu Özsan Vural 2006 da Gümüþhane nin Þiran ilçesinde operasyondan dönen askerî konvoya teröristlerce ateþ açýlmasý sonucu þehit olan Sultan Vural, acýsýný bir türlü unutamadýðý oðlu için yaklaþýk 4 yýldýr þiir ve yazýlar kaleme alýyor. Anne Vural, ö- zel günler baþta olmak üzere zaman zaman da yazdýðý þiirleri oðlunun Mersin Þehitliði ndeki mezar taþýna yapýþtýrarak duygularýný paylaþýyor. Anne Vural, bir anne i- çin acýlarýn en büyüðünün evlât acýsý olduðunu söyledi. Mersin / aa Herkes Kur ân öðrenecek DÝANET Ýþleri Baþkanlýðý nýn Kur ân kurslarýnda hizmet çeþitliliði projesi kapsamýnda baþlattýðý Kur ân Öðreniyorum programýna kayýtlar baþladý. Çalýþanlarýn, ev hanýmlarýnýn, kýrsal kesimde yaþayan vatandaþlarýn ve öðrencilerin kendilerine uygun gün ve saatlerde Kur ân öðrenmesine imkân sunan program için ilk ders, 19 Eylül 2011 tarihinde baþlayacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, kurslar dört dönem halinde yapýlacak. Ýlki 19 Eylül de baþlayacak o- lan kurslar 3 ay sürecek ve kurs süresince toplam 162 saat eðitim verilecek. Uygulama, ilk etapta Ankara, Düzce, Ýzmir, Kayseri, Rize, Tekirdað ve Van daki bütün Kur ân kurslarýnda; büyükþehir statüsünde olan Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Samsun ve Sakarya illerinde 10 Kur ân kursunda, diðer illerde ise 5 Kur ân kursunda baþlayacak. Ankara / cihan Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. er: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ile ENÝ ASA GAZETESÝNÝN katkýlarýyla.

4 4 HABER Arap Baharý Malikiyet ve Serbestiyet Devri nin müjdecisi midir? Tunus ta baþlayan Mýsýr, emen ve Libya da devam eden halk hareketleri en sýký diktatörlükleri dahi hak ile yeksan eyledi. Acýmasýzca kendi halkýný sömüren ve her türlü zulmü reva gören yöneticiler ya ülke dýþýna kaçmýþ durumdalar ya da hâkim karþýsýnda hesap vermeye baþladýlar. Batýlý ülkelerin demokrasiye geçmeye çalýþan bu ülkelere destek vermiþ olmalarý, onlarýn özgürlük mücadelesine leke düþürmez. Asýl lekeyi bu vahþî sömürü düzenini Ýslâm a lâyýk gören anlayýþ sergilemektedir. Lütfen 21. yüzyýla girdiðimiz þu günlerde Müslümanlarý ve Araplarý kendi hak ve hukukunu bilmeyecek kadar küçük görmeyin ve onlarý aþaðýlamayýn. Hiç þüpheniz olmasýn, Esad rejimi de yýkýlacak ve a- kýttýðý masum insanlarýn kanlarýnýn cezasýný bu dünyada da çekecektir. Komþu Arap ülkelerindeki bu uyanýþ hareketleri ile birlikte bütün dünyada hatta Türkiye de dahi büyük deðiþiklikler meydana gelmektedir. Batý dünyasý ve ABD büyük bir ekonomik kriz yaþamakta, devamlý surette karþýlýksýz para basarak krizin etkilerini hafifletmeye çalýþmaktadýrlar. Fakat bu geçici tedbirler Kapitalist Batý toplumlarýný kurtaramaz. Sel sularý gibi önüne gelen her þeyi silip süpüren krize karþý belki bir iki yýl erteleme iþlevi görür, o kadar. Zaten iktisatçýlar 2013 yýlý için bütün iplerin kopup ekonomik yýkýmýn en belirgin bir þekle gireceði yýl olarak iddialarda bulunuyorlar. Evet, Bediüzzaman ýn ecir devri olarak tarif ettiði kapitalist ve sosyalist sistem çökmek üzeredir. Sosyalist düzenin sonrasýnda ortaya çýkacaðý söylenen sýnýfsýz toplum yani komünizm, sömürü sisteminin en aðýr þeklini hafýzalarýmýza kazýmýþtýr. Ýþte Çin, en acýmasýz bir þekilde çok uluslu þirketlerin para hýrsýnýn kurbaný olmuþ durumdadýr. Son iki yýl içerisinde tersane onarýmlarý dolayýsýyla üçdört aya yakýn bir süre Çin de çalýþmak zorunda kaldým. Gördüðüm acý gerçek þudur; ucuz iþgücü dolayýsýyla büyük sermaye gruplarý bu ülkeye akýn etmiþ her yeri soyup soðana çevirmeye baþlamýþtýr. Zavallý Çinlilerin elinde kut-u lâyemut, yani ölmeyecek kadar bir þey kalmakta, çevre baþta olmak üzere insanlar, canlý ve cansýz bütün varlýklar acýmasýzca sömürülmektedirler yýlýnda baþlayan ekonomik kriz dalga dalga bütün dünyaya yayýlmaktadýr. Büyük sermaye gruplarý devletlerin kendilerini kurtarmasýný beklemekte, fakat zaten iflâsýn eþiðine gelmiþ olan hükümetler imdat çaðrýlarýna cevap bile vermemektedirler. Peki, bu ekonomik ve sosyal yangýnýn sonucu ne o- lacaktýr? Bediüzzaman ýn eserlerinden istifade ederek cevap verelim; Mütenebbih [uyanmýþ] olan beþer, dinsiz olamaz; lasiyyemma [hususan] uyanmýþ, insaniyeti tatmýþ, müstakbele ve ebede namzet olmuþ adam dinsiz yaþayamaz Herkeste Din-i hakký bulmak için bir meyl-i taharrî [araþtýrma meyli] uyanmýþtýr. Demek ki istikbalde nev-i beþerin din-i fýtrîsi Ýslâmiyet olacaðýna beraatü l-istihlâl [iyi alâmet] vardýr (Münâzarât) Akýl ve ilim ve fen hükmettiði istikbalde, elbette bürhan-ý aklîye [aklî delillere] istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur ân hükmedecek (Emirdað Lâhikasý) Ümitvâr olunuz, þu istikbal inkýlâbý içinde en yüksek gür sada Ýslâm ýn sadasý olacaktýr. (Sünuhat) Bediüzzaman ýn müjdeleri sadece bu kadar deðil, fýrsat buldukça bu köþede bunlarý dile getirmeye çalýþacaðým. Lâkin halen yaþadýðýmýz bu geçiþ süreci biraz sancýlý olacaktýr. Nasýl ki insanlýk eski devirlerde esirlik istememiþ kanýyla parçalamýþtýr. Þimdi ecir olmuþtur; onun yükünü çekmektedir. Fakat onu da parçalamaktadýr. Devletler milletlerin hafif olan muharebesi, tabakat-ý beþerin þedid [þiddetli] olan harbine terk-i mevki ediyor. Demek ki insanlar kölelikten ve esirlikten kurtulurken çok zahmet çekmiþler, fakat malikiyet ve serbestlik dönemine geçerken daha þiddetli ve sancýlý bir dönem geçireceklerdir. Sosyal sýnýflarýn þiddetli mücadelesine þahit oluyoruz ve olacaðýz. Bu kýsýmdaki konularý sür'atle geçelim zira bu geçiþ dönemi çok su götürür, sonraki yazýlarýmýza erteleyip; malikiyet ve serbestiyet dönemi nasýl bir dönemdir onu da kýsaca anlamaya çalýþalým. 1- Ýktisadî manada malikiyet; halk çoðunluðunun küçük de olsa mülk sahibi olmasý, yani iþyeri ve evinin sahibi olmasý, hatta tam bir serbestiyet içinde teþebbüs hürriyetinin geniþlemesi olarak düþünebiliriz. 2- Siyasî manada; hak ve hürriyetlerin alabildiðince geniþleyip kitleler içinde faydalanýr hâle gelmesi, kýsaca demokratikleþme olarak anlayabiliriz. 3- Hukukî manada; kiþilerin sözleþme ile belirledikleri hukukun daha da önem kazanmasý, özel yargý organlarý (tahkim gibi) çok hukukluluk gündeme gelebilecektir. 4- Kültürel anlamda; çok kültürlülük, mahallî ve otantik kültürlerin önem kazanmasý, kültürler arasý diyalog ve etkileþimin artmasý þeklinde görebiliriz. Evet Ýnsaniyet bir derece tecellî etti. Beþaret [müjde] veriyor ki: Asýl insaniyet-i kübrâ [en büyük insaniyet] olan Ýslâmiyet, sema-i müstakbelde [geleceðin semasýnda] ve Asya nýn cinaný [cennetleri/bahçeleri] ü- zerinde bulutsuz güneþ gibi pertev-efþan [ýþýk saçan] olacaktýr vesselâm Ýnþaallah. AB RUM LA RI U AR MA LI TÜR KÝ E NÝN AB Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Se lim Ku ne - ralp, Do ðu Ak de niz de ki e ner ji ge ri li min de AB nin Rum la ra a kýl lý ol di ye bil me si ge rek ti ði ni söy le di. E U Ob ser ver a ko - nu þan Ku ne ralp, Bu kay nak lar (pet rol ve do ðal gaz) a da da ki her i ki top lu ma a it. (Bun la rýn na sýl pay la þý la ca ðýy la il gi li bir an laþ ma ya va rý lýn ca ya dek) son daj la rýn baþ la ma sý ný son de re - ce yer siz bu lu yo ruz i fa de si ni kul lan dý. Bü yü kel çi Ku ne ralp, AB nin tar týþ ma lý su lar da son daj ya pa rak ger gin li ði ar ttý ran Rum la ra ak si yön de tav si ye de bu lun ma sýn da fay da ol du ðu - Kara harekâtý her an olabilir ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN, SINIR ÖTESÝ OPERASONUN, HAVADAN OL- DUÐU GÝBÝ KARA HAREKÂTI DA SINIR KOMÞUSU ÝLE APILAN GÖRÜÞ- MELERE BAÐLI OLARAK HER AN BAÞLAACABÝLECEÐÝNÝ SÖLEDÝ. HAKKÂRÝ NÝN Þemdinli elçesinde teröristlerin düzenlediði saldýrýda þehit olan polis memuru Mustafa E- yüp Darendelioðlu ile piyade er Serkan Duman memleketlerinde duâ ve gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Þehit polis Darendelioðlu için Kayseri Hunat Camii nde düzenlenen törene, ailesi, yakýnlarý, TBMM Baþkanvekili Sadýk akut, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, milletvekilleri ile meslektaþlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehit Darendelioðlu nun annesi Meral ve kýz kardeþi Emine, tabutuna sarýlarak uzun süre gözyaþý döktü. Bu sýrada fenalaþan þehidin yakýnlarýna saðlýk ekipleri müdahale etti. Darendelioðlu nun naaþý, Müftü ardýmcýsý Lütfi Çetinkaya nýn kýldýrdýðý cenaze namazýný ardýndan meslektaþlarý tarafýndan bir süre o- muzlarda taþýnarak Kayseri Büyükþehir Belediyesine ait cenaze nakil a- racýna konuldu. Uzun bir konvoy eþliðinde Þehir Mezarlýðý na götürülen Þehit Darendelioðlu nun cenazesi, buradaki Polis Þehitliði nde topraða verildi. Kayseri - Niðde / aa nu be lir te rek AB Kýb rýs lý Rum la ra a kýl lý ol ma la rý ge rek ti ði ni söy le ye bi lir de di. Ku ne ralp, Rum yö ne ti mi nin a da nýn gü ne - yin de ki Blok 12 ad lý 6 bin ki lo met re ka re lik Ak de niz sa ha sýn - da son daj yap ma sý i çin ki ra la dý ðý A me ri kan e ner ji þir ke ti Nob le ýn ça lýþ ma la ra baþ la ma sý ha lin de Tür ki ye nin do nan - ma sý ný kul la nýp kul lan ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, U - ma rým Rum lar man týk lý dav ra nýr ve o nok ta ya ge lin mez. Sa - vaþ ge mi le rin den bah set mi yo rum. Ben ce sað du yu nun ga lip ge le ce ði ni um mak da ha i yi di ye ko nuþ tu. Brüksel / a a Bakan Þahin, Karada boþluk yok. Görevlilerimiz sürekli karada harekât halindeler. Sýnýr ötesi bir kara harekâtýnýn deðerlendirmesi devam ediyor dedi. Þe hit ler du â lar la u ður lan dý ÞE HÝT ER KÖ ÜN DE DEF NE DÝL DÝ U ÇAK LA Kay se ri ye gön de ri len þe hit Ser kan Du man ýn ce na ze si, am bu lans la do ðum ye ri o lan Nið de nin Ça mar dý Ýl çe si ne bað lý e la tan Kö yü ne ge ti ril di. Þe hit as ker i çin köy mey da nýn da tö ren dü zen len di. Tö re ne þe hi din ba ba sý Cu - ma A li Du man, an ne si Zey nep Du man, kar deþ le ri ve ya kýn la rý nýn ya ný sý ra Va li A lim Ba rut, Nið de mil let ve kil le ri, as ker ler, kay ma kam lar, be le di ye baþ kan la rý ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Say gý du ru þun da bu lu nul ma sý ve Ýs tik lâl Mar - þý nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan þe hit er Ser kan Du man ýn öz geç mi þi o kun du. Ce na ze na ma zý ký lýn dýk tan son ra, þe hi din an ne si, ba ba sý ve kar deþ le ri, ta bu ta sa rý la rak göz ya þý dök tü. As ker le rin om uzun da bir sü re ta þý nan Du man ýn ce - na ze si, da ha son ra Nið de Be le di ye si ne a it ce na ze a ra cýy la köy me zar lý ðý na ge ti ril di. Bu sý ra da tö re ne ka tý lan va tan daþ lar, PKK a ley hi ne slo gan lar at tý. Þe hit Er Ser kan Du man, bu ra da göz yaþ la rý a ra sýn da top ra ða ve ril di. ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Sýnýr ötesi operasyon, havadan olduðu gibi kara harekâtý da sýnýr komþusu ile yapýlan görüþmelere baðlý olarak her an yapýlabilir dedi. Þahin, makamýnda Almanya Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakaný Maria Böhmer ve beraberindeki Alman parlamenterlerle görüþtü. Görüþmenin ardýndan gazetecilerin sorularýný cevaplayan Þahin, sýnýr ötesine kara harekâtýyla ilgili gelinen noktanýn ne olduðunun sorulmasý üzerine kara harekâtýnýn her zaman yapýldýðýný, askerlerin, polislerin karada hizmet verdiðini belirterek, þöyle devam etti: ani karada boþluk yok. Görevlilerimiz sürekli karada harekât halindeler. Kara harekâtýndan kasýt, sýnýr ötesi bir kara harekâtý ise o tabiî ki ayrý bir konu. Onun deðerlendirmesi devam ediyor. Ama bizim kendi sýnýrlarýmýz dahilinde kara harekâtýmýz, karadan kontrol, karadan suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. Sýnýr ötesi harekât da havadan olduðu gibi karadan da sýnýr komþumuz ülkeyle yapýlan görüþmelere baðlý olarak her an yapýlabilir. Bakan Þahin, önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantýsý ve ardýndan yapýlan güvenlik toplantýsýnda terörle mücadele konusunda ne gibi kararlar alýndýðýnýn sorulmasý üzerine, Bakanlar Kurulunda iç güvenlik konularý ve ülkenin diðer konularýnýn deðerlendirildiðini söyledi. Þahin, þunlarý kaydetti: Kuþkusuz Bakanlar Kurulunda yapýlan her deðerlendirme ve alýnan her karar da önemlidir. Ýç güvenlik ve terörle mücadele konusunda herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi, ihtiyaçlarýn karþýlanmasý noktasýnda gecikmenin olmamasý açýsýndan Bakanlar Kurulunun ortak görüþü ve kararý oluþtu. Terör örgütünün ülkeyi bölmeye yönelik yürüttüðü çabalarý karþýsýnda büyük devletimizin ve o- nun güvenlik güçlerinin, toplumumuzun da aziz milletimizin de desteðiyle bugüne kadar olan mücadelesinin, bundan sonra da yine hiç tereddüte meydan vermeyecek ve terör örgütünü kýsa zamanda bitirecek þekilde sürdürülmesi konusunda hükümetin kararlýlýðý ortaya kondu. Ankara / aa Þemdinli de esnaf, kepenklerini açmadý HAKKÂRÝ NÝN Þemdinli ilçesinde Pazar günü teröristlerin saldýrýsýnda 1 polis ve 1 askerin þehit olmasý, 3 vatandaþýn ölmesi ve 12 kiþinin de yaralanmasýnýn ardýndan esnaf kepenklerini açmadý. Van daki o- topsi iþlemlerinin ardýndan cenazeler üksekova dan Þemdinli ye doðru yola çýkarýldý. Bu sýrada Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan bir grup cadde üzerinde bekleyen polislere havai fiþek ve taþ ile saldýrdý. Polisin gruba müdahale etmesi üzerine olaylar çýktý. Polisin gazlý müdahalesine taþlarla karþýlýk veren grup, Þemdinli yolu ile eski cezaevi kavþaðýna doðru i- lerledi. Burada yola barikat kuran grup, kara yolunu da trafiðe kapattý. Çýkan olaylar yüzünden kepenklerini kapatan esnaf da maðdur oldu. aþanan olaylarýn ardýndan cenazeler Þemdinli ye doðru yola çýkarýldý. PKK lýlara yönelik baþlatýlan operasyonlar ise devam ediyor. Hakkâri / cihan Ege yi barýþ denizine çevirelim GÖ REV sü re si do lan u na nis tan ýn E dir ne Kon so lo su Pa ras ke vi Tze ve le ki, E ge yi ba rýþ de - ni zi ne çe vi re bi li riz de di. E dir ne de E kim 2007 den be ri gö rev ya pan Tze ve le ki i çin E dir ne Ti ca ret ve Sa na yi O da sýn da ve da kok tey li ve ril - di. Kok tey le e þi ve ço cuk la rý i le ka tý lan Tze ve le - ki, ga ze te ci le rin Ý le ri de dý þiþ le ri ba ka ný o lur sa - nýz, ya pa ca ðý nýz ilk ic ra at ne o lur? yö nün de ki so ru yu, þöy le ce vap la dý: Be nim dý þiþ le ri ba ka ný ol mak gi bi bir du ru mum yok. Bil di ði niz gi bi si - ya set çi ler dý þiþ le ri ba ka ný o lur. Biz dip lo mat lar ön de gö rün me yiz. Si ya set çi le rin tam ar ka sýn da gö rü lü rüz. Çok or ta lýk ta gö rü nen dip lo mat var - sa o na bi raz tem kin li yak laþ mak ge re kir. Bir gün o lur da u na nis tan ýn dýþ po li ti ka sýn da ka rar ve - re cek bir mer ci de o lur sam ta bi ki ya pa ca ðým þey i ki ül ke nin kar þý kar þý ya ol du ðu tüm si ya sî so run la rýn çö zü mü i çin tüm me ka niz ma la rý ha - re ke te ge çir mek o la cak týr. E ge yi ba rýþ de ni zi ne dö nüþ tü re bi li riz. Bir mes lek ta þý mýn de di ði gi bi E ge nin mas ma vi gök yü zü nü ka te den ko yu ka - ran lýk u çak la rý, dost luk ge mi le ri ne çe vi re lim. Bir ül ke den di ðer ül ke ye se ya hat e den dost luk ge - mi le ri ne çe vi re lim. Kö tü in san la rýn de dik le ri ne ku lak la rý mý zý ka pat ma lý yýz. Edirne / a a Ap tal a ce za 10 bin TL BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, bir te le - viz yon ka na lýn da sarf et ti ði söz ler i le ken di si ne a it in ter net si te sin de yaz dý ðý ya zý da, AK Par - ti ye oy ve ren le ri ap tal ol mak la it ham et ti ði id - di a sýy la Müj dat Ge zen a ley hin de aç tý ðý dâ vâ da, 10 bin li ra ma ne vî taz mi nat ka zan dý. An ka ra 20. As li ye Hu kuk Mah ke me si nde gö rü len dâ vâ nýn ka rar du ruþ ma sý na, Er do ðan ýn a vu ka tý Bur ha - net tin Se ven can i le Ge zen in a vu ka tý Tur gut Ka zan ka týl dý. A vu kat Se ven can, da ha ön ce ki be yan la rý ný tek rar la ya rak, da va nýn ka bul e dil - me si ni, kar þý dâ vâ nýn i se red di ni ta lep et ti. A vu kat Ka zan da mü vek ki li Ge zen in, an ket - le ri e leþ tir di ði ni ve an ket le ri e leþ ti rir ken hiç kim se ye ha ka ret et me di ði ni sa vun du. Ka zan da va nýn red di ni is te di. Baþ ba kan Er do ðan ýn i se grup top lan tý sýn da mü vek ki li Ge zen in ki þi lik hak la rý ný ze de le ye cek þe kil de ko nuþ - tu ðu nu i le ri sü ren Ka zan, bu se bep le aç týk la rý kar þý dâ vâ nýn ka bu lü nü is te di. Ha kim A dem Al bay rak, dâ vâ yý kýs men ka bul e de rek, Ge - zen in, Baþ ba kan Er do ðan a ya sal fa i ziy le bir lik te 10 bin li ra ma ne vî taz mi nat ö de me si ne ka rar ver di. Ha kim Al bay rak, Ge zen in aç tý ðý kar þý dâ - vâ nýn i se red di ni ka rar laþ týr dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, bal kon ko nuþ ma sýn da söy le di - ði he lâl leþ me nin ge re ði, si ya si ler ve ga ze te ci le - re aç tý ðý 17 dâ vâ ip tal e dil miþ ti. An cak Er do ðan, Müj dat Ge zen, Ok tay Ek þi, al çýn Kü çük ve Er gun Poy raz ý af fet me miþ, bu i sim le re aç tý ðý dâ vâ la rý ge ri çek me miþ ti. An ka ra / a a Kork maz De niz Fe ne ri e.v de i fa de ver di KI RIK KA LE Be le di ye Baþ ka ný Ve li Kork maz, Al man ya da ki De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so - ruþ tur ma kap sa mýn da, kös te bek id di a la rýy la il gi li i fa de ver di. An ka ra A da let Sa ra yý na ge len Kork maz, so ruþ tur ma nýn ko or di nas yo nun dan so rum lu Baþ sav cý ve ki li Ha run Ko da lak ve so - ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý la rý Ve li Dal ga lý i le Ha kan Pek taþ ta ra fýn dan sor gu lan dý. Kork maz ýn, þüp he li sý fa týy la ver di ði i fa de yak - la þýk 1 sa at 45 da ki ka sür dü. Kork maz, ad li ye - den ay rý lýr ken ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Sa yýn sav cý mýz ba sýn da çý kan ha ber ler le il gi li bil gi me baþ vur du. Biz de i fa de mi zi ver dik. O ra - da ki ge nel þey le ri söy le dik. So ruþ tur ma nýn giz li - li ði e sa sý çer çe ve sin de ay rýn tý ya gir me miz müm kün de ðil. A ma be nim le il gi li ba sýn da çý - kan ha ber ler, si zin de bil di ði niz þey ler. Bi ze sor - du lar, biz de ge rek li ce va bý mý zý ver dik de di. Suç la ma la rý red de dip red det me di ði ne i liþ kin so ru ü ze ri ne Kork maz, ken di siy le il gi li çý kan ha ber ler ü ze ri ne ba sýn-ya yýn ku ru luþ la rý na tek - zip gön der di ði ni, an cak ya yým lan ma dý ðý ný bil - dir di. Bu ko nu da dâ vâ a ça ca ðý ný söy le yen Kork - maz, O ko nu yu ger çek ten mah ke me de, hu kuk çer çe ve sin de sür dü re ce ðim de di. An ka ra / a a Bakan Da vu toð lu 21. yüz yý lýn li de ri BOÞ NAK, Hýr vat ve Sýrp en te lek tü el ler, Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ah mat Da vu toð lu nu 21. yüz yý lýn li - de ri ö dü lü ne la yýk gör dü. Bos na-her sek in baþ - ken ti Sa ray bos na da mer ke zi bu lu nan ve es ki Hýr va tis tan Dev let Baþ ka ný Stye pan Me siç in o - nur sal baþ kan lý ðý ný yap tý ðý, ü ye le ri nin ço ðu Boþ - nak, Hýr vat ve Sýrp en te lek tü el ler den o lu þan In ter na tý o nal Le a gu e of Hu ma nists (U lus la ra - ra sý Hü ma nist ler Li gi), Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nu 21. yüz yý lýn li de ri ö dü lü ne la yýk gör dü. U lus la ra ra sý Hü ma nist ler Li gi Ge nel Sek - re te ri Zdrav ko Þur lan, yap tý ðý a çýk la ma da, ken di - le ri nin bu gü ne ka dar Sa ray bos na yý sa vaþ tan son - ra zi ya ret e den Pa pa 2. Je an Pa ul i le 2010 yý lýn da ö len U lus la ra ra sý O lim pi yat lar Ko mi te si Baþ ka ný Ju an An to ni o Sa ma ran a ö dül ver dik le ri ni be lir - te rek, bu de fa Bos na-her sek ve Bal kan lar da ba - rýþ ve di ya lo ða sað la dý ðý kat ký la rýn dan do la yý Da - vu toð lu nu ö dü le lâ yýk gör dük le ri ni kay det ti. Tür ki ye nin ve Da vu toð lu nun bu gü ne ka dar Bos na-her sek i çin çok ö nem li ça ba lar sarf et ti ði - ni be lir ten Þur lan, Ö zel lik le Dý þiþ le ri Ba ka ný Da - vu toð lu, es ki u gos lav ya nýn da ðýl ma sýy la or ta ya çý kan kü çük ül ke le rin bir bi riy le yak laþ ma sý na ö - nem li kat ký sað la dý de di. Saraybosna / a a

5 HABER 5 Avcýlar Belediyesi ne yolsuzluk operasyonu AVCILAR Belediyesinde rüþvet alýndýðý iddiasýna yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, polis bir süredir belediyenin ihaleleri ve bazý iþlem kalemleri kapsamýnda yapýlan incelemelerde tespit edilen usulsüzlükler sebebiyle baþlatýlan soruþturmanýn devamýnda þikâyet baþvurularýný da deðerlendirerek operasyon için hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye ihalelerinin mercek altýna alýndýðý soruþturmada dün sabah Avcýlar Belediyesi nde ve zabýta müdürlüðünde aramalar yapýldý. Aramalarýn sonunda ilgili birimlerdeki çok sayýda belge ve bilgisayara el konulduðu öðrenildi. Bazý iþ yerlerine usulsüz olarak ruhsat verilmesi ve rüþvet alýndýðý iddialarý kapsamýnda Zabýta Müdürü Erdoðan erci nin de aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüpheliler Haseki Hastanesi nde saðlýk kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüðüne götürüldü. Adlîye çalýþanlarý reform bekliyor BÜRO Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen), Türkiye nin dört bir yanýndaki Adalet Bakanlýðý çalýþanlarýnýn sorunlarýný masaya yatýrdý. Adalet Bakanlýðý çalýþanlarýyla TEDAÞ Misafirhanesi nde düzenlenen toplantýda konuþan Büro Memur-Sen Genel Baþkaný usuf azgan, Adliyelerin yapýsýnýn yargý reformuyla düzeltilmesi gerekiyor. Er ve erbaþlar askeriye içinde nasýl getir götür iþlerine bakýyorsa, adliye personelinin durumuda ayný. Herkes görev tanýmýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalý. Çalýþanlar, hakim ve savcýlarýn iki dudaðý arasýnda kalmamalý. Hakim ve savcýlar sadece yargýlama iþine bakmalý, idari iþler idari personele býrakýlmalýdýr dedi. Ankara / Recep Gören Büyükelçi atamalarý Resmî Gazete de LÝBA, Somali, emen büyükelçiliklerine atama yapýldý. Dýþiþleri Bakanlýðýnda yapýlan bazý atamalar Resmi Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre Türkiye nin Sana Büyükelçisi Mehmet Dönmez merkeze atanýrken, Türkiye BM nezdindeki Daimi Temsilci ardýmcýsý Fazlý Çorman emen Büyükelçisi, Genel Müdür ardýmcýsý Ali Kemal Aydýn Libya Büyükelçisi ve eryüzü Doktorlarý Derneði öneticisi Cemalettin Kani Torun Somali Büyükelçisi olarak atandý. Ankara / aa Mersin de terör örgütü operasyonu: 10 gözaltý MERSÝN DE terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamýnda 10 kiþi gözaltýna a- lýndý. Alýnan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü e- kipleri, terör örgütü lehine düzenlenen sokak gösterilerini organize ettikleri ve örgüte eleman kazandýrdýklarý öne sürülen kiþilere yönelik o- perasyon düzenledi. Operasyonda Akdeniz Belediye Meclis üyesi S.E ve H.A nýn da aralarýnda bulunduðu 10 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna a- lýnanlar zanlýlar, Mersin Devlet Hastanesi nde saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alýnmak üzere Terörle Mücadele Þube Müdürlüðüne götürüldü. Mersin / aa Beyoðlu nda yangýn korkuttu BEOÐLU NDA yangýn çýkan 4 katlý ahþap bina tamamen kullanýlamaz hale gelirken, bitiþikteki baþka bir bina kýsmen çöktü. Þiþhane Evliya Çelebi Caddesi nde yangýn çýkan 4 katlý ahþap bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesine raðmen yandý. angýnýn sýçradýðý bitiþikteki baþka bir bina da kýsmen çöktü. Þiþhane metro inþaatý üstündeki otlara da sýçrayan yangýn, Fatih, Beyoðlu ve Þiþli itfaiyelerinin yaklaþýk bir saatlik müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. angýnda tamamen yanan ahþap binada madde baðýmlýsý bazý kiþilerin barýndýðý, ayný bölgede yaþayan vatandaþlarýn ise bu durumdan þikayetçi olduklarý öðrenildi. angýnýn çýkýþ nedenine iliþkin baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýstanbul / aa Kamçýlý çeteye 22 gözaltý 7 ÝLDE yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda gözaltýna alýnanlardan 22 si tutuklandý. Ankara Emniyet Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerince 7 ilde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda, çýkar a- maçlý suç örgütü kurduklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan 29 kiþi önceki gün sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayý na getirildi. Savcýlýk sorgusunun ardýndan zanlýlardan, 23 ü silahlý örgüt kurmak ve üyesi olmak suçlamalarýyla tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 6 sý serbest býrakýldý. Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliðine sabaha karþý çýkartýlan zanlýlardan 22 si tutuklanýrken, birinin ise serbest býrakýlmasýna karar verildi. Tutuklanan kiþilerin adreslerinde yapýlan aramalarda 5 ruhsatsýz tabanca, kamçý, kelepçe ve falaka aleti gibi materyallerin bulunduðu öðrenildi. Ankara / aa Avcýlar Belediyesinde rüþvet alýndýðý iddiasýna yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. Aramalarýn yapýldýðý sýrada belediyeye gelen Avcýlar Belediye Baþkaný Mustafa Deðirmenci, belediye binasýnda polislerin neden arama yaptýðýný bilmediðini savunarak, apýlan aramalardan hiçbir bilgim yok. Niye burada olduðunuzu bilmiyorum. Polis ile basýn burada çok þaþýrdým. Çok ilginç. Þu anda içeri girip öðreneceðim dedi. Ýstanbul / cihan Mavi Marmara hastane gemi olacak ÝHH BAÞKAN VEKÝLÝ AÞAR KUTLUA MAVÝ MARMARA I HASTANE GEMÝ OLARAK PLANLADIKLARINI SÖLEDÝ Ýnternet Andýcý dâvâsý Silivri de devam edecek ÝRTÝCA ile Mücadele Eylem Planý belgesine iliþkin dava ile birleþtirilen Ýnternet Andýcý davasýnýn görevsizlik ve yetkisizlik kararý ile ayrýlmasýna ve dava dosyasýnýn Ankara ya gönderilmesine iliþkin talepler reddedildi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davada, Mahkeme Baþkaný Hasan Hüseyin Özese, talepleri 4 ana baþlýkta deðerlendirdiklerini açýkladý. Sanýklar hakkýnda iddia edilen suçlarýn, ilgili yasalar dikkate alýndýðýnda terör suçu kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini belirten Baþkan Özese, bu suçun askeri suç kapsamýnda deðerlendirilemeyeceðini, dolayýsýyla da yargýlamanýn askeri mahkemede deðil, TCK 250 maddesi ile görevli mahkemeler olduðunu açýkladý. Ö- zese, bu konuya iliþkin görevsizlik taleplerini reddettiklerini açýkladý. Her iki dava dosyasýnýn sanýklarý arasýnda fiili irtibat bulunduðunu da gerekçe gösteren Özese, mahkemenin bu konuda yetkisiz olduðuna iliþkin talepleri de reddetkilerini söyledi. Baþkan Özese, Olumlu ya da olumsuz görev uyuþmazlýðý olduðuna iliþkin taleplerin ortada bir uyuþmazlýk olmamasý sebebiyle dosyalarýn ayrýlmasý talepleri ile birlikte reddettiklerini kaydetti. Duruþmanýn öðleden sonraki bölümünde ise Ýnternet Andýcý davasýnýn iddianamesi okundu. Ýstanbul / cihan ÝHH Baþkan ardýmcýsý aþar Kutluay, Gazze ye insanî yardým götürürken u- luslararasý sularda Ýsrail askerlerinin saldýrýsýna uðrayan Mavi Marmara gemisini hastane gemi yapmayý ve Somali ye göndermeyi planladýklarýný söyledi. Ýç savaþ ve kuraklýkla mücadele e- den Somali den 14 çocuk, yetersiz beslenmeye baðlý hastalýklarýnýn tedavisi için Ýstanbul a getirildi. etersiz beslenmeye baðlý çeþitli hastalýklarý bulunan 14 çocuk, Somali nin baþkenti Mogadiþu dan Ankara ya, ardýndan TH ye ait uçakla Ýstanbul a getirildi. Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA) ile Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani ardým Vakfý aracýlýðýyla Ýstanbul a getirilen çocuklara, anne ve babalardan oluþan 13 kiþi de refakat e- diyor. Somalili hasta çocuklar, daha sonra ambulanslarla Esenler deki ö- zel Avicenna Hastanesine götürüldü. ÝHH Baþkan ardýmcýsý aþar Kutluay, hastane önünde yaptýðý açýklamada, Afrika nýn doðusunda ölümcül bir kuraklýk yaþandýðýný hatýrlatarak, ÝHH nýn 16 yýldýr Somali de çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve kuraklýðýn baþlangýcýndan bu yana kadar da yaklaþýk 20 milyon TL lik yardýmý Somali ye ve Kenya daki kamplara ulaþtýrdýðýný söyledi. TÝKA nýn koordinasyonunda ve TH nýn sponsorluðunda 14 hasta Somalili çocuk ve 13 refakatçisini Ýstanbul a getirdiklerini kaydeden Kutluay, þunlarý söyledi: Ýnþallah doktor kardeþlerimiz en kýsa sürede tedavilerini tamamlayýp, sað ve salim, sýhhatlerine kavuþmuþ bir vaziyette ülkelerine göndermeyi planlýyoruz. Tabii bu çocuklarý getirirken, çok kýsa zaman içerisinde iþlemelerini hallettik ama buna raðmen bir çocuðumuz Cumartesi günü kalp yetmezliðinden maalesef vefat etti. Afrika da yaklaþýk bine yakýn insan göç yollarýnda ve tamamen suya ve gýdaya ulaþmak için yollarda hayatlarýný kaybediyor. Türk halký çok büyük duyarlýlýk gösterdi. Türk Halkýna çok teþekkür ediyoruz. Biliyorsunuz BM nin uygun gördüðü 1 milyar dolarýn 500 bin dolarýný Türk halký karþýlamýþ bulunuyor. Bu da tüm dünyayý hesaba kattýðýmýzda Türkiye nin bu konu üzerinde ne kadar fedakar olduðunu gözler önüne seriyor. Baþta Baþbakanýmýz olmak üzere bu kampanyanýn etkili bir þekilde yürümesinden dolayý herkese teþekkür ederiz. Çocuklarýn genelde gýda yetersizliðinden dolayý hastalýklara maruz kaldýðýný ve bu hastalýklarýn Somali de tedavi olma imkaný bulunmadýðýný belirten aþar Kutluay, Bu çocuklar göz göre göre orada ölüme gidiyor. Bu bölgelerde ne yoðun bakým var, ne de gerekli týbbi araç, cihaz ya da gerektiði þekilde uzmanlar var. Bunlar yetersiz. Bu gelen çocuklarý, ameliyat ihtiyacý olup bu iþin orada yapýlmamasýna göre belirledik. Ýnþallah ameliyat ihtiyacý olanlarýn ameliyatlarýný, tedavi ihtiyacý olanlarýn da tedavilerini yapacaðýz ve geri göndereceðiz dedi. MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE ÝLÝÞKÝN ENÝ PLANLAMA Ýlerleyen zamanda da yeni hastalarý Türkiye ye getirerek tedavilerini yapacaklarýný belirten Kutluay, þunlarý kaydetti: Orada bir hastanemiz var, Arafat Hastanesi. ÝHH yaklaþýk 10 yýldýr bu hastanenin sponsorluðunu yürütüyor. Orada eksik olan cihazlarý tomografisinden, ultrasonuna kadar tüm cihazlarý tamamlayacaðýz ve orada da hastalýklarýn tedavisi mümkün kýlýnacak. Buradan ayrýca doktor arkadaþlarýmýzý da oraya götüreceðiz. Bu çalýþmayý da Uluslararasý Doktorlar Birliði ile birlikte yürütüyoruz. Gazze ye insanî yardým götürürken u- luslararasý sularda Ýsrail askerlerinin saldýrýsýna uðrayan Mavi Marmara gemisini hastane gemi yapmayý planlarýný ifade eden Kutluay, sözlerini þöyle sürdürdü: Mavi Marmara gemisinin eksiklerini tamamlarsak onu bir hastane gemi olarak oraya göndermeyi planlýyoruz. Ýnþallah ö- nümüzdeki günlerde bunu da baþaracaðýz. Makine dairesinde ve gerekli aksamlarda eksikleri kýsa sürede tamamlamaya çalýþýyoruz. Bilindiði gibi Mavi Marmara, Gazze ye de insani yardým götürmüþtü. Þimdi de gemimizi Somalili kardeþlerimizin derdine çare olsun diye Somalili kardeþlerimize göndereceðiz. Ýstanbul / aa KASIM ALÝ GÜNGÖR Biz bunlarý kaldýrmaya çalýþýyoruz 1962 senesinde Harbiye deki geçici görevim sýrasýnda 1. Ordu Komutaný Cemal Tural ile münakaþadan sonra Bursa Mudanya ya geri geldim. Bir iki ay sonra Bandýrma ya yine geçici görevle gönderildim. Elhamdülillah burada Risâle-i Nur u bilip o- kuyan astsubay aðabeylerle tanýþmak nasip oldu. Camide ilk tanýþtýðým aðabey rahmetli Ýrfan Bulçum (Ersöz), ayrýlýrken Kur ân ýmýzý okuyabiliyor musun? diye sormuþtu. Ben de eni öðrenmeye çalýþýyorum demiþtim. Bunun üzerine, Sizinle birlikte Tillolu Taha onbaþý var. Onunla tanýþ, o sana yardýmcý olur dedi. Gerçekten de tanýþtým ve çok memnun oldum. En kýsa zamanda bir Elif-Ba cüzü aldým ve bulduðumuz her fýrsatta Kur ân ýmýzý öðrenmeye ve okumaya çalýþtýk. Derken bir gün, birlik komutaný olan binbaþý, benim çalýþtýðým muhabere merkezine geldi. Masamda Kur ân alfabesini görünce adeta kýrmýzý görmüþ boða gibi, Astsubayým, sen okumuþ münevver bir kiþisin, biz bunlarý kaldýrmaya çalýþýyoruz. Sen hâlâ bunlarla mý uðraþýyorsun? dedi. Bunun üzerine çok üzüldüm ve dedim ki: ani siz demek istiyorsunuz ki; namazda da Türkçe okuyalým Kur ân ý.. Evet dedi. Peki Ýslâm ýn þartý kaç? dedim. Beþ deðil mi? diye cevapladý. Evet dedim ve ekledim: Peki bunlardan birisi hacca gitmek deðil mi? Evet dedi. Devam ettim: Hacca gittik diyelim, yalnýz Türkler yok orada, diðer milletlerden de hacýlar var. Öðlen oldu, e- zan okunacak. Biz Türkler, tangýr-tungur diye namaza çaðýracaðýz, diðer Müslümanlar Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye aslýna uygun olarak o- kuyacak. Onlar ayrý bir cemaat olarak, ayrý bir i- mamýn arkasýnda saf tutacak, biz Türkler ayrý bir cemaat olarak ayrý bir imamýn arkasýnda namaza duracaðýz. Olur mu hiç böyle? Bu izahtan sonra, Bunlar komünist ve masonlarýn taktikleridir. Bunda muvaffak olamayacaklar dedim. Bunun üzerine, Okuyorsun da, peki anlýyor musun? diye mukabelede bulundu. Anlamýyorsan bile Allah ýn kelamýdýr. Bize kötü bir þey mi öðretiyor? dedim. Tam o sýrada içeri bir asker girdi, Sizi telefondan istiyorlar deyince def olup gitti. Daha sonra, 1. Ordu ya ve bilgi için benim esas birliðime yazý gönderip, Burada Nurcularla gezip dolaþmakta, sakallýlarla düþüp kalkmakta diyerek rapor göndermesinin neticesinde 1963 senesi Nisan ayýnda mutat olarak her ay geldiðimden, bu geliþimde bazý arkadaþlarým tarafýndan her zamanki samimi havayý göremeyince hemen durumu anladým. Hatta bölük baþçavuþu arkadaþ, hakkýmda yazý geldiðini bizzat ifade etti. Bundan sonra kendi birliðimde yaþadýðýmýz o- laylarý da inþâallah bu makaleden sonra yazacaðým. Seneler sonra (15-20 sene sonra), kader-i Ýlâhînin acayip bir tevafuku ile pazardan aldýðým sebzelerin kesekâðýdýnýn birinde acý kaybýmýz diye resmi elbiseli bir fotoðrafý ile beraber söz konusu binbaþýnýn ilanýný görünce, yukarýda bahsettiðim vakalarý hayalen tekrar yaþamýþ oldum. Ýþte bu binbaþý gibi düþünenlerin, hangi eðitimlerden geçtikleri, Ýslâm a karþý nasýl bir cehalet ve kasýt içinde olduklarý, seneler sonra bazý olaylarýn inkiþaf etmeye baþlamasýyla su yüzüne çýkmaktadýr. Allah, böylelerinin þerrinden vatanýmýzý, milletimizi, ordumuzu ve din-i mübin-i Ýslâm ý muhafaza eylesin. Âmin. HABERLER Pantolon asaðý kalkýyor KADIN milletvekillerinin pantolon yasaðý, yeni yasama yýlýnda kalkýyor. Alýnan bilgiye göre, Meclis tatile girmeden AKP Ordu Milletvekili Ýhsan Þener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül ün, kadýn milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi i- çin verdiði Ýçtüzük deðiþikliði teklifi, 1 Ekim den sonra gündeme alýnacak. AKP Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, teklifin ilk yasalaþacak düzenlemelerden biri o- lacaðýný belirterek, tüm gruplarýn da desteði olduðunu söyledi. Teklif, TBMM Ýçtüzüðü nde kadýnlarýn tayyör giymesinin yaný sýra ceket ve pantolon giymesi ne de imkan tanýyor. Teklifle Ýçtüzüðün kýyafet baþlýklý 56. maddesindeki bayanlar tayyör giyerler þeklindeki ifade, kadýnlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler þeklinde deðiþtiriliyor. Teklifte, Ýçtüzük teki bayan ibaresinin de yaygýn olarak kullanýlan ve mevzuata uygun olan kadýn ibaresiyle deðiþtirilmesi de yer alýyor. Ankara / aa Odatv dâvâsý 22 Kasým da ERGENEKON soruþturmasý kapsamýnda O- datv de yapýlan aramalara iliþkin açýlan davanýn görülmesine 22 Kasým 2011 de baþlanacak. Ýstanbul özel yetkili 16. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan hazýrlanan tensip zaptýnda, davanýn ilk duruþmasýnýn 22 Kasým 2011 de görüleceði belirtildi. Ýstanbul / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 MAYIS 2011 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 MAYIS 2011 SALI/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝMAN- HAYAT-ÞERÝAT TA SÝYASETÝN YERÝ Ýman ve hayat aþamalarýyla iç içe yaþanacak olan "þeriat" merhalesi, siyaseti de içine almayacak mý? Elbette alacak. Ama bu da fýtrî bir akýþ içinde,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı