ABD Filistin e destek olmalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD Filistin e destek olmalý"

Transkript

1 12 BÝN KÝÞÝLÝK ENÝ CAMÝ ÝNÞA EDÝLÝOR MOSKOVA DA CAMÝLER ETMÝOR HABERÝ SAFA 16 DA AZAR ABDURRAHMAN ÞEN: SENAROSU HAZIR ÂKÝF FÝLMÝNE SPONSOR ARANIOR Bir Des tan A dam Meh med  kif Er soy ad lý bi - yog ra fi ki ta bý nýn ya za rý Ab dur rah man Þen, Ýs tik - lâl þa i ri M. Âkif Er soy un ha ya tý ný fil me ak ta ra - bil mek i çin spon sor a rý yor. Ha be ri sayfa 10 da GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR IL: 42 SA I: / 75 Kr ni as ya.com.tr ABD Filistin e destek olmalý FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝ VETO EDECEÐÝ ÝDDÝA EDÝLEN ABD E, EN AKIN ARAP MÜTTEFÝKÝ SUUDÝLERDEN UARI. ARAP DÜNASINDAKÝ GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝ ÝÝCE KABEDER Su u di A ra bis tan'ýn es ki is tih ba rat baþ ka ný, ülkesinin eski Londra ve Washington büyükelçisi, Kral Faysal Vakfý kurucu baþkanlarýndan Prens Tur ki El Fay sal, ''ABD'nin, BM'de dev let o la rak ta nýn mak is te yen Fi lis tin'e des tek ol ma sý ge rek ti ði ni, yok sa A rap dün ya sýn da za ten az o - lan gü ve ni lir li ði ni i yi ce kay be de ce ði ni'' be lirt ti. NEW ORK TIMES'TA MAKALE: BÝZÝ DE KABEDERSÝN El Fay sal, New ork Ti mes ga ze te sin de, ''Bir Dev le ti Ve to E der sen, Bir Müt te fi ki ni Kay be der sin'' baþ lý ðýy la çý kan ma ka le sin de, ''ABD'nin, BM'de dev let o la rak ta nýn mak is te yen Fi lis tin'i ve to et me me si, ak si tak dir de hem böl ge de ki müt te fi ki Su u di A ra bis tan'ý, hem de A rap dün ya sýn da ki gü ve ni lir li ði ni kay be de ce ði'' görüþünü ifade etti. Ha be ri sayfa 7 de Durgunluk riski arttý Tür ki ye bir yan dan hýz lý bü yür ken, di ðer yan dan e ko no mi de dur gun - luk endi þe si ta þý yor. Baþ ba kan ar dým cý sý A li Ba ba can, Þu an da bi zim dik kat et me miz ge re ken ko nu, dur gun luk ih ti ma li nin yük sel di ði... Risk - ler ö nü müz de ki dö nem de enf las yon ta ra fýn da de ðil, tam ter si ne dur - gun luk ta ra fýn da ki risk ler de di. Ha be ri say fa 11 de Göç esnasýnda ayaklarýnýn yara olduðunu, ancak yaþamak için yürümek zorunda olduklarýný belirten 57 yaþýndaki Somalili Ahmed Muhammed, ol boyunca arazilerden yürüyorsunuz. Arazilerde sivri taþlar, dikenler, çalýlar var. Ayaklarýmýzýn yara olmamasý mümkün deðil, ama yürümek zorundaydýk dedi. ürümeye devam ettikçe ayakta oluþan yaralarýn daha da derinleþtiðini ifade eden Muhammed, kendilerinin yolda bu yaralarý bezlerle sarmaya çalýþtýklarýný anlattý. FO TOÐ RAF: A A Açlýðýn ayak izleri ak la þýk bir ay bo yun ca yüz ler ce ki lo met re yol yü rü ye rek Mo ga di þu ya u la þan in - san la rýn ol du ðu kamp lar da, bir ço cu ðun a ya ðý bi le ya þa nan a cý yý an lat ma ya ye ti yor. So ma li li le rin bü yük bir bö lü mü nün a yak ta ban la rý göç yo lun da par ça lan mýþ ya da na sýr bað la mýþ. Çýp lak a yak ve ter lik le yü rü nen ki lo met re ler ce yol da ya ra o lup en fek - si yon ka pan a yak ve par mak lar i se has ta ne ler de ke si li yor. Ha be ri sayfa 7 de Ma vi Mar ma ra has ta ne ge mi o la cak ÝHH Baþ kan ar dým cý sý a þar Kut lu ay, Gaz ze ye in sa nî yar dým gö tü rür ken u lus la ra - ra sý su lar da Ýs ra il as ker le ri nin sal dý rý sý na uð - ra yan Ma vi Mar ma ra ge mi si ni has ta ne ge mi yap ma yý ve So ma li ye gön der me yi plan la dýk la rý ný söy le di. Ha be ri sayfa 5 te Pakistan bu yýl da sel maðduru oldu Pa kis tan ý geç ti ði miz yýl ol du ðu gi bi bu yýl da sel vur du. Son fe lâ ket te 200 den faz la ki þi ve - fat et ti, 4 mil yon dan faz la ki þi ev le ri ni terk et - mek zo run da kal dý. 700 bi nin ü ze rin de e vin kul - la nýl maz ha le gel di ði fe lâ ket te, hükümet u lus - la ra ra sý yar dým çað rý sý ya ptý. Ha be ri 7 de BAÞBAKAN ERDOÐAN: Suriye de iç savaþtan korkuyorum Baþ ba kan Er do ðan, AlS ho ro uk ga ze te si ne ver di ði de meç te Su ri - ye de bir iç sa vaþ çýk ma sýn dan en - di þe duy du ðu nu söy le di. Er do ðan, Me se le nin Þi î ler le Sün nî ler a ra - sýn da bir iç sa vaþ la ni ha ye te er me - sin den kor ku yo rum de di. 7 de TÜRKÝE-ÝSRAÝL KRÝZÝNDE Tansiyon düþüyor, ABD memnun ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz - cü sü Vic to ri a Nu land, Tür ki ye ve Ýs ra il ta raf la rýn ca, a ra la rýn da - ki i liþ ki le re da ir ya pý lan a çýk la - ma la rýn do zu nun son gün ler de ha fif le miþ gö rün me sin den mem - nu ni yet du yu yo ruz de di. 7 de ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN: Her an kara harekâtý yapýlabilir Ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la yan Ýçiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Sý nýr ö te si o pe ras yon, ha - va dan ol du ðu gi bi ka ra ha re kâ tý da sý nýr kom þu su i le ya pý lan gö - rüþ me le re bað lý o la rak her an ya - pý la bi lir de di. Ha be ri sayfa 4 te SALDIRIDAN SONRA Þemdinli de kepenkler açýlmadý Hak ka ri nin Þem din li il çe sin - de ön ce ki gün te rö rist le rin sal dý - rý sýn da bir po lis ve bir as ke rle üç va tan da þýn vefat et me si ve 12 ki þi nin de ya ra lan ma sý nýn ar - dýn dan es naf, dün ke penk le ri ni aç ma dý. Ha be ri sayfa 4 te ISSN

2 2 LÂHÝKA Derslerinizde fütura düþmeyin ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Sonsuz ilim sâhibidir Hàliki arz ü semâ O nun ilminin dýþýnda hiç olur mu masivâ En iyi bilen O dur küçük büyük her nesneyi Âhiret dünya ayandýr O unutmaz zerreyi Görünen görünmeyen altýnda O nun ilminin Zâtýna hiç gizli olmaz hücceti kudretinin Her þey O nun ilmi altýnda ezelî ebedî Bütün eþya O na mâlum O ki hem Rabbi Bedî El- Alîm Gelecek geçmiþ zaman gaybýn dahi anahtarý aþ kuru takdiri her düþen aðaç yapraklarý Her þeyin fevkindedir Hâlýkýmýzýn nazarý Âlim-i külli þey O dur her nekâisten beri Taksîm eder rýzkýný tam, sayýsýz yaratýðýn Sineðin karýncanýn örümceðin hem arýnýn HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Bilmeseydi kim verirdi canlýlarýn rýzkýný Engin ilmi ile takdir buyurur erzâkýný Padiþahýn paþanýn çaresizin her hâlini Güçlünün güçsüzünün bilir duyar her kavlini O nun ilmine ne mümkün mâni olmaz bir sebep Gece gündüz gibidir gizli açýk ne varsa hep Bize düþen çalýþýp dinlemeli hitâbýný Ýncelenip okumalý kâinatýn kitâbýný Sizin bir kýsmýnýza Allah'ýn diðerlerinden fazla olarak bahþettiði nimetlere göz dikmeyin. (...) Ýsteyeceðinizi Allah ýn lütuf ve ihsanýndan isteyin. Muhakkak ki Allah herþeyi hakkýyla bilir. Nisâ Sûresi: 32 / Âyet-i Kerime Meâli Þuhûr-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeþlerimin bir derece hisse almasý ve daha sair bazý esbabýn bulunmasý, elbette bir derece neþ eli kýþ dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur, size fütur vermesin. Aziz kardeþlerim, B ahar ve yazýn meþgaleleri, hem gecelerin kýsalmasý, hem þuhûr-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeþlerimin bir derece hisse almasý ve daha sâir bazý esbabýn bulunmasý, elbette bir derece neþ eli kýþ dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur, size fütur vermesin. Çünkü o dersler, ulûm-u imaniyeden olduðu i- çin, bir insan yalnýz kendi nefsine dinlettirse yeter. Bâhusus, siz daima bir-iki hakikî kardeþi de bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler yalnýz insanlar deðil. Cenâb-ý Hakk ýn zîþuur çok mahlûkatý vardýr ki, hakaik-i imaniyenin istimâýndan çok zevk alýrlar. Sizin o kýsým arkadaþýnýz ve müstemîleriniz çoktur. Hem mütefekkirâne o çeþit sohbet-i i- maniye, zemin yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-ý þerefi olduðuna iþareten biri demiþ: O Zâtýn adýyla ki, semâvat kendisini yýldýzlarýn, güneþlerin, aylarýn ve gezegenlerin kelimeleriyle tesbih eder. Göklerdeki yýldýzlarýn sayýsýnca, Allah ýn selâmý, rahmeti ve bereketi sizin ve kardeþlerinizin üzerine olsun. ani, semâvât zemine gýpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar, kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ý rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ý san atýný birbirine göstererek Sânilerini sevip sevdirirler, düþünüp düþündürürler. Hem de ilim iki kýsýmdýr: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düþünülse kâfi gelir. Diðer bir kýsmý, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düþünmeye muhtaç olur. Bir defa anladým, yeter diyemez. Ýþte ulûm-u imaniye bu kýsýmdandýr. Elinizdeki Sözler ekseriyet itibarýyla inþaallah o cümledendir. Bütün kardeþlerimize birer birer selâm ediyorum. Zannederim mufarakat ihtimalinden, ikimizden ziyade Hakký Efendi kardeþimiz, daha ziyade sevap kazanmak emâresi olarak, daha ziyade müteessirdir. Fakat Cenâb-ý Hak hakkýmýzda çok emarelerle inayet ve rahmetini gösterdiðinden, surî iftirakýmýz vuku bulsa, bir eser-i inayet ve rahmet olduðunu telâkki etmeliyiz. Rabian: Sizin gibi hakikate yetiþmiþ ve hakikatteki hakikî tesellî ve esaslý sevinci bulmuþ zâtlara, envâr-ý imaniyenin ve esrar-ý Kur âniyenin neþirlerine karþý ehl-i dalâletin ve þeytanlarýn desâisle tehacümünden neþ et eden müþkülât ve gam ve kedere karþý Sabýr ve metanet et ve hüzün ve merak etme demeye ihtiyaç hissetmem. Barla Lâhikasý, s. 143, (yeni tanzim, s. 418) LÛGATÇE: þuhûr-u selâse: Üçaylar. ekser: Çoðu. esbab: Sebepler. fütur: Usanç. Gevþeklik, tembellik göstermek ulûm-u imaniye: Ýmanî i- limler. bâhusus: Özellikle. zîþuur: Þuur sahibi. hakaik-i imaniye: Ýman hakikatleri. istimâ: Dinleme. müstemî: Ýþiten, dinleyen. mütefekkirâne: Tefekkür ederek. sohbet-i imaniye: Ýmanî sohbet. ziynet: Süs. medar-ý þeref: Þeref vesilesi. semâvât: Gökler. hâlisen lillâh: Allah için ve ihlâsla. Sâni-i Zülcelâl: Celâl sahibi ve herþeyi san'atla yaratan Allah. âsâr-ý rahmet: Rahmet e- serleri. âsâr-ý san at: San'at eserleri. Sâni: Herþeyi san'atla yaratan Allah. mufarakat: Ayrýlýk. emâre: Ýþaret. inayet: ardým. surî: Görünüþte, hakikî olmayan. iftirak: Ayrýlýk. envâr-ý imaniye: Ýman nurlarý. esrar-ý Kur âniye: Kur ân ýn sýrlarý. ehl-i dalâlet: Hak yoldan sapmýþlar. desâis: Desiseler, aldatmacalar. tehacüm: Hücum. neþ et: Doðma. müþkülât: Müþkiller, zorluklar. Hudeybiye Antlaþmasý nýn A Hudeybiye Barýþýndan bütün Müslümanlarýn alacaðý çok dersler vardýr. Her þeyden önce Ýslâm dininde barýþ esas, savaþ istisnadýr. Ýkincisi; barýþ demek bütün iddialarýndan vazgeçip, hâkim gücün karþýsýnda teslim olmak demek deðildir. hatýrlattýklarý sr-ý Saadet te vukua gelen olaylarý sadece tarihî birer hadise olarak görmek ve yüzeysel bir tarzda okumak doðru ve yeterli bir yaklaþým deðildir. Onlarda nice hikmetler ve ders almamýz gereken ibretler vardýr. Milâdî 628, Hicretin altýncý senesi Zilkade ayýnda gerçekleþen Hudeybiye Antlaþmasý öncesinde, Sevgili Peygamberimiz (asm) bir gece rüyasýnda hiçbir korku ve endiþe duymadan, sahabeleriyle birlikte Kâbe yi tavaf ettiklerini, bazýlarýnýn saçlarýný kýsalttýklarýný, bazýlarýnýn da kazýttýðýný görmüþtü. Bunun üzerine, umre yapmak için Mekke ye gidileceðini ve kurbanlýklarýný hazýrlamalarýný emretti. Bin dört yüz sahabe ile yola koyuldu. Zü l-huleyfe denilen yere geldiklerinde ihramlarýný giydiler. Kurbanlýk develere iþaret vurdular. Niyetleri sadece umre yapmaktý. Kendilerini koruma dýþýnda savaþ amaçlý silâhlarý yoktu. Gönderdiði elçi ile bu niyetini ortaya koydu. Mekke müþrikleri bu geliþten korktular ve Kâbe ye sokmama kararý aldýlar. Birkaç elçi daha gönderildi, fakat onlar kararlarýndan dönmediler. Son olarak gönderilen Hazret-i Osman ý (ra) üç gün hapsettiler. Öldürüldü þeklinde haber alýnýnca Hazret-i Peygamber (asm) buna çok üzüldü. Bunun üzerine, Mekkelilerle savaþmak i- çin bir semure aðacý altýnda sahabelerinden biat aldý. Bir münafýk hariç, bütün sahabeler Allah yolunda savaþmak üzere Resûlullah a (asm) biat edip baðlýlýklarýný ilân ettiler. Cenâb-ý Hak da haklarýnda âyet indirerek derecelerini yükselttiðini haber verdi. Onlara Ashab-ý Rýdvan denildi. Peygamber Efendimiz (asm) Aðaç altýnda gerçekten biat edenlerden hiçbiri cehenneme gitmeyecektir. buyurarak onlarýn faziletlerini açýkça beyan etti. Umre niyetiyle yola çýkan, fakat müþriklerin engellemeleri karþýsýnda savaþmayý göze alan Müslümanlarýn bu kararlý tavrý Mekkelileri korkuttu. Süheyl bin Amr ý antlaþma yapmak üzere Hudeybiye ye gönderdiler. Süheyl, hem besmele i- le baþlanmasýný, hem de Resûlullah denilmesini kabul etmedi. Sahabelerin bütün itirazlarýna raðmen Allah Resûlü (asm) geleceði görerek istenilenleri yaptý. Teklif edilen þartlar da, Müslümanlarýn aleyhineydi. On yýl barýþ içinde yaþama karþýlýðý, bu yýl Kâbe yi tavaf etmeyecekler, gelecek yýl üç günlüðüne gelip tavaf edip dönecekler, Medine deki Müslümanlardan Mekke ye iltica edenler iâde edilmeyecek, Mekke den Medine ye iltica edenler, Müslüman dahi olsalar, geri verileceklerdi. Dördüncü madde olarak da, Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimizle (asm), isteyen de Mekkelilerle ittifak kurmakta serbest olacaklardý. Süheyl in oðlu Ebu Cendel Müslüman olmuþtu. Babasý ona çok iþkence yapmýþ ve hapsetmiþti. Bir yolunu bulup kaçarak Resûlullah a (asm) sýðýndýðýnda henüz antlaþma imzalanmamýþtý. Oðlunu teslim almadan antlaþmayý imzalamayacaðýný söyleyerek bütün ricalarý reddetti. Resûlullah (asm) antlaþmaya sadýk kalmak adýna istemeyerek de olsa Ebu Cendel i teslim etmek zorunda kaldý. Fakat sonradan bu hadise rahmete vesile olduðu tarihin tasdikindedir. Müslümanlarýn zahiren aleyhine olan bu maddeler ve Kâbe yi tavaf edemediklerinden dolayý sahabeler çok mahzun olmuþlardý. Medine ye dönüþ yolunda Cenâb-ý Hak, Fetih Sûresini indirdi. Biz sana apaçýk bir fetih yolu açtýk. ferman ederek, Hudeybiye Barýþ Antlaþmasý nýn manevî bir fetih olduðunu haber verdi. Böylece sahabelerin mahzun kalplerini sevindirdi. Gerçekten, iki yýl süren bu barýþ ortamýnda her ne kadar maddî kýlýçlar kýnýna girdiyse de, Kur ân-ý Kerim in parlak ve elmas gibi deðerli ikna kýlýncý ortaya çýktý. Savaþ yoluyla dize getirilemeyen Halid bin Velid gibi bir harp ve Amr ibnül As gibi bir siyaset dâhisi insanlar, Ýslâm ýn ikna kýlýncý karþýsýnda teslim olup Müslüman olmayý tercih ettiler. Daha sonra büyük sahabelerle omuz omuza gelecek hizmetlere imza attýlar. Hudeybiye Barýþýndan hemen sonra Hayber Kalesi fethedildi. Ýçindeki ahudiler sürgün edilerek geride býraktýklarý ganimet mallarý sahabelere taksim edildi. Barýþtan iki sene sonra, Milâdî 630 tarihinde Mekke on bin kiþilik bir orduyla hiç kan dökülmeden fethedildi. irmi senede ancak bin dört yüz olan sahabe sayýsý, barýþ ortamýnda çok hýzlý bir þekilde çoðalmýþ ve Ýslâm ýn güzellikleri Arabistan arýmadasýný sarmýþtý. Bu bakýmdan Hudeybiye Barýþ Antlaþmasý, Ýslâm dini lehine bir dönüm noktasý ve manevî bir fethin sembolü olarak yorumlanmaktadýr. And olsun ki Allah, Resulü nün gördüðü rüyanýn hak olduðunu tasdik etti. Ýnþâallah hepiniz emniyet içinde ve saçlarýnýzý týraþ etmiþ veya kýsaltmýþ olarak Mescid-i Harâma gireceksiniz. Allah sizin bilmediðinizi bilir; onun için, Mekke nin fethinden önce size yakýn bir fetih daha ihsan etti. âyetiyle Cenâb-ý Hak, Hudeybiye Barýþýnýn manevî bir fetih olduðunu haber vermiþ olmaktadýr. Hudeybiye Barýþýndan bütün Müslümanlarýn alacaðý çok dersler vardýr. Her þeyden önce Ýslâm dininde barýþ esas, savaþ istisnadýr. Ýkincisi; barýþ demek bütün iddialarýndan vazgeçip, hâkim gücün karþýsýnda teslim olmak demek deðildir. Ýnandýðý dâvâsý uðrunda gerektiðinde savaþý bile göze almak, fakat icabýna göre barýþý tercih etmek. Zaten bu zamanda dâhilde silâhla cihad etmekten Kur ân Müslümanlarý men ediyor. Üçüncüsü; barýþ ortamýnda Kur ân ýn ikna kýlýncýyla, imana muhtaç gönülleri Ýslâm a ýsýndýrmak ve taklidî imanlarýn tahkik mertebesine yükseltilmesi için olanca gücümüzle hizmet etmek. Dördüncüsü; iman hakikatlerine hizmet noktasýnda meþrû her türlü teknik imkânlardan istifade etmek ve ruh-u aslîden kopmadan yeniliklere açýk olmak. Beþincisi; sahabe mesleði olan Nur Risâleleriyle, dünyevîleþtirme projelerine meydan vermemek ve içi boþaltýlmýþ, þekilden ibaret kalmýþ, ruhsuz bir Müslümanlýk tehlikesine karþý sebat ve metanetle, halimiz ve sözlerimizle mücadele etmektir. Bunlar gibi daha birçok dersler çýkarýlabilir. Kýyamet yakýn, aldanma sakýn Ýnsan yakýn bir tehlike gördüðü zaman daha ciddî tedbir alýr. Uzak tehlikelerde ise, tedbirler tavsatýlýr. arýn kýyamet kopacak diye kesin bir bilgi olsa, herkes dehþete kapýlýr. En inatçý dinsizler bile belki secdeye kapanýr. Ama kýyametin ne zaman kopacaðý belli olmadýðýndan ve insanlara kýyamet çok uzak göründüðünden, kimse böyle bir dehþet hâli hissetmiyor. Halbuki, ecel gizli olduðundan, her an herkesin baþýna bir kýyamet kopma ihtimali vardýr. Ýnsan kendini genç ve sýhhatli hisseder, önünde uzun ve mutlu bir hayat olduðunu düþünür. Gaflet de yardým ediyorsa, ölümü hiç aklýna getirmek istemez. Belki de ömrünü ebedî tevehhüm eder. Öyleleri için büyük kýyamet de, küçük kýyamet de çok uzaklardadýr. Hazýr lezzetler tatlý gelir ve hiç bitmeyecek zannedilir. Nefis bu lezzetten ayrý kalmak istemediði için ölümü hatýrlamak da istemez. Hatýrlasa bile, onu çok uzakta görür. Nefis böyle tevehhüm edip, ölümü ötelemek istese de, bu durum kýyametin yakýn olduðu gerçeðini deðiþtirmez. Kýyamet, Mugayyemât-ý Hamse dendir (Beþ Bilinmeyen dendir). akýn olduðunu sen nereden biliyorsun? diyenler olabilir. Evet kat î olarak ifade etmek istiyorum ki, kýyamet yakýndýr. Çünkü kýyametin kopmayacaðýný serseri nefsim bile iddiâ edemiyor. Bir gün mutlaka bu düzenin bozulacaðýný, bu sistemin çökeceðini kabul ediyor. Öyleyse, sonsuz olmayan her þeyin sonu yakýndýr. Külli âtin karîb yani bütün gelecekler yakýndýr. Kýyamet de bir gün geleceðine göre, elbette yakýndýr. Bizim ecelimiz ise her an gelebilecek olduðuna göre, küçük kýyamet çok daha yakýndýr. Fakat Rabbim sonsuz rahmet ve merhametinden dolayý ölümü ve kýyameti gaip perdesi ile perdelediði için, nefsin gözüne uzak görünüyor. Nefis de baþýný gaflet kumlarýna gömerek yakýnda baþýna kopacak olan kýyameti görmek istemiyor. Ýnsan, gözündeki gaflet gözlüðünü çýkarýr ve i- man nazarý ile geleceðe bakarsa, yolu üzerinde a- çýlmýþ olan ve kendisini bekleyen kabir kapýsýný görecektir. Oraya doðru hýzla yol aldýðýnýn farkýna varacaktýr. olunu deðiþtirmek, baþka bir istikamete yönelmek ve böylece kendisini bekleyen kabir kapýsýndan uzaklaþmak ihtimali ise hiç yoktur. Çünkü mecburî istikamet levhasý altýnda ve dönüþü olmayan bir yolda bulunmaktadýr. Gözünü kapamakla da bu yolculuktan kurtulamaz. Ne zaman olsa, o mutlak sona mutlaka ulaþacaktýr. Geliþen bilim ve teknik sayesinde, insanoðlu kendisine yaklaþan bir takým tehlikeleri önceden tahmin etmekte ve buna karþý çeþitli tedbirler almaktadýr. Meteoroloji tarafýndan yapýlan tahminler neticesinde, aþýrý yaðýþ, sel, fýrtýna ve kasýrga gibi âfetler önceden haber verilir ve insanlarýn tedbir almasý istenir. Geleceði beklenen ve zararý tahmin edilen bir kasýrga için insanlar tedbir alýyor, kendilerini muhtemel tehlikelerden korumaya çalýþýyor. Kaldý ki, bu bilgi yine de kesin deðildir. Bir takým bilimsel gözlemler ve tahminlere dayalýdýr. Bu tahminlerin isabet oraný ise yüzde elli civarýndadýr. Halbuki, insanýn bir gün öleceði ve büyük kýyametin de mutlaka kopacaðý, böyle isabet oraný düþük bir tahmin deðil, kesin bir gerçektir. Her gün topraða verilen cenazeler küçük kýyametin bir numunesini gözlerimize sokarken, yaþlý dünyamýzýn sekeratta olduðu ve güneþin de ölümünün yakýn olduðu bilimsel gözlemlerle tesbit edilmektedir. Bunlar da bir gün gerçekleþeceðine göre, küçük kýyamet de, büyük kýyamet de çok uzaklarda deðildir. Ey nefsim! Meteorolojinin haber verdiði ve tahmine dayanan tabiî âfetler için tedbir alýyor, kendini bunlarýn zararlarýndan korumaya çalýþýyorsun da, Kur ân-ý Kerim in, Resul-i Ekrem in (asm), binlerce Nebînin, milyonlarca evliyanýn, kat î haber verdikleri kýyametin kopmasýna karþý neden tedbir almýyorsun? oksa bu kesin gerçekleri uzak bir ihtimal olarak mý görüyorsun? Anneni, babaný ve pek çok yakýnlarýný kendi ellerinle kabre koyan ve üstüne toprak atan sen deðil miydin? Evinin içine kadar giren ve en yakýnlarýný alýp götüren ecel kasýrgasý, sana nasýl uzak olabilir? U- zak olmadýðýna göre, buna karþý tedbirin nedir?

3 HABER 3 eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI ayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ azý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Þevval 1432 Rumî: 1 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý asaklý kitaplaraözgürlük ADALET BAKANLIÐI, IL ÖNCE ASAKLANAN TOPLAM 23 BÝN KÝTAP HAKKINDAKÝ ASAK KARARININ KALDIRILMASI ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATTI. SIKIÖNETÝM dönemi ve 1980 yýllarýnda yasaklanan toplam 23 bin kitapla ilgili çalýþma yürüten Adalet Bakanlýðý, Türkiye nin bu a- yýptan kurtulmasý için yasal düzenleme yapacak. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, cezaevleriyle ilgili bir dizi yenilik için çalýþma baþlattý. Son olarak binalarýn yenilenmesi, görüntülü telefon uygulamalarý gibi bir dizi yenilik getirilen cezaevlerine, artýk daha önce yasaklanmýþ bazý kitaplarýn da girmesi saðlanacak. Adalet Bakanlýðý, ünlü aþk destaný Mem u Zin in Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca Türkçe bastýrýlmasý ancak kitabýn hâlâ yasaklý kitaplar listesinde bulunmasý gibi pek çok örnekten yola çýkarak bir çalýþma içine girdi. Sýkýyönetim dönemi ve 1980 yýllarýnda yasaklanan toplam 23 bin kitapla ilgili çalýþma yürüten Adalet Bakanlýðý, Türkiye nin bu ayýptan kurtulmasý için yasal düzenleme yapacak. Kitaplarla ilgili yasak kararýný veren mahkeme kararlarýnýn tek tek bulunmasý ve bu kararlarýn kaldýrýlmasýnýn istenmesi de gündeme gelebilecek. GÜVENLÝKTE DE ENÝLÝK BAKANLIÐIN üzerinde çalýþtýðý bir baþka yenilik de cezaevlerindeki dýþ güvenlik konusu. Cezaevlerindeki dýþ güvenliði saðlayan jandarmanýn yerini, silâhlý infaz koruma memurlarý alacak. Ýnfaz koruma memurlarý, cezaevi dýþýnda jandarmanýn kullandýðý bütün silâhlarý taþýyabilecek. Bunun için çalýþanlar belli bir eðitimden geçirilecek. Cezaevi içindeki infaz koruma memurlarý yine silâhsýz olacak. Bakanlýk ayrýca, cezaevlerindeki infaz koruma memurlarýnýn giysilerinin deðiþtirilmesi için de çalýþma baþlattý. Kravat takma zorunluluðu bulunan ve klâsik ayakkabý giyen infaz koruma memurlarýnýn rahat giyinmeleri saðlanacak. Cezaevlerindeki metrelik koridorlar düþünülünce infaz koruma memurlarýnýn günde 18 kilometre yol yürüdüðünü hesaplayan Bakanlýk, infaz koruma memurlarýnýn kanvas pantolon, tiþört ve ayaklarýný rahat ettirecek botlar giymesini tasarlýyor. Kýyafetler özel tasarlanarak, çalýþanlarýn en rahat edeceði modeller bulanacak. ekelepçe sistemini Türkiye de hayata geçirmeyi planlayan Adalet Bakanlýðý, bu konudaki çalýþmalarýný da sürdürüyor. Ankara / aa Huzuru Ýslâm da buldu ALMAN uyruklu Melanie, 8 yýl önce evlendiði Hasan Altuntaþ ile Seyhan Müftülüðüne gelerek Meryem ismini aldý ve Ýslâm ý seçti. Meryem Altuntaþ, Huzuru ve mutluluðu Ýslâm da buldum. Çok mutluyum ve huzurluyum dedi. Seyhan Müftüsü Halil Uzun, önce Ýslâm ýn prensiplerinde kadýna verdiði deðerden insanlýða sunduðu merhametten bahsetti. Uzun, Bugün Melanie i- simli kardeþimiz Meryem ismini alarak Ýslâm la tanýþmanýn güzelliðini yaþýyor. Allah tüm insanlýðý bu güzel ve merhameti ön planda tutan barýþ ve huzurun kaynaðý, paylaþmanýn ve dayanýþmanýn menba-ý Ýslâm la herkesi tanýþtýrsýn dedi. Seyhan Müftüsü Halil Uzun un, Kelime-i Þehadetine eþlik eden Melanie, Ýslâm a girdi ve Meryem ismini aldý. Meryem, Ben kendi arzu ve isteðimle Ýslâm a girdim. 8 yýldýr araþtýrdým. Huzuru ve mutluluðu Ýslâm da buldum. Çok mutluyum ve huzurluyum diye konuþtu. Ýhtida merasiminde hazýr bulunan Hasan Altuntaþ ýn babasý ile annesinin duy- Alman uyruklu Melanie eþi Hasan Altuntaþ ile Seyhan Müftülüðüne gelerek Meryem ismini aldý ve Müslüman oldu. FOTOÐRAF: CÝHAN gulanýp göz yaþlarýna hakim olamadýklarý görüldü. Merasimden sonra Müftü Halil Uzun, Meryem e ihtida belgesi ve Kur ân-ý Kerim baþta olmak üzere çeþitli kitaplar hediye etti. Adana / cihan BeyazeþyahediyeliKur ânkursunailgi 45 OZGAT TA bir cami derneði tarafýndan Kur ân kursuna ilgiyi artýrmak için beyaz eþya hediyeli kampanya baþlatýldý. Kevenli Burun eþil Cami Derneði Baþkaný Rafet Kayabel ve yardýmcýsý Bedrettin Lekesiz, Kur ân kursuna ilgiyi arttýrmak için bir kampanya baþlatarak, bu kurslarda baþarýlý o- lan öðrencilere beyaz eþya ve çeþitli hediyeler daðýtacak. Kevenli Burun Camii bahçesine açtýðý stantta bulaþýk makinesi, saatli fýrýn, halý yýkama makinesi, mikro dalga fýrýn, ütü, el blenderi ve fincan takýmýndan oluþan hediyeleri sergileyen Kevenli Burun eþil Cami Derneði Baþkaný Rafet Kayabel ve yardýmcýsý Bedrettin Lekesiz, ozgat ta ilk defa böyle bir uygulama yaptýklarýný söyledi. Kayabel, Kur ân kurslarýnýn 1 Ekim tarihinde baþlayýp Mayýs ayý sonuna kadar devam edeceðini belirterek, Kur ân kurslarýmýza ilgiyi arttýrmak için böyle bir kampanya baþlattýk. Bu kampanya kapsamýnda Mayýs ayý sonunda baþarýlý olan kursiyerlerimize daðýtmak üzere bulaþýk makinesi, saatli fýrýn, halý yýkama makinesi, mikro dalga fýrýn, ütü, el blender i, ve fincan takýmý hediye edeceðiz. Bizlere bu kampanyayý düzenlememizde katký saðlayan tüm sponsorlarýmýza teþekkür ederiz dedi. Daha önce düzenledikleri faaliyetle kurslara olan ilgiyi yüzde yüz arttýrdýklarýný ifade eden Kayabel, azýn çocuklara yönelik açýlan yaz Kur ân kurslarýmýza 20 öðrenci ancak katýlýrken, çocuklarýmýza sevgiyle yaklaþarak onlara verdiðimiz çeþitli hediyelerle onlarýn katýlýmýný iki katýna çýkarmayý baþarmýþtýk. Þu anda yetiþkinlere yönelik farklý bir kampanya ile iki sýnýftan oluþan kurslarýmýzýn sayýsýný beþ sýnýfa tamamlamak için böyle kampanya baþlattýk. Mayýs ayý sonunda tamamlanacak olan kursumuzda dereceye giren öðrencilerimize hediyelerini takdim edeceðiz. dedi. ozgat / cihan Öðretmenlere 570 TL lik öðretime hazýrlýk ödeneði ÖÐRETMENLERE 570 TL lik öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneði 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren ödenmeye baþlanacak. Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, eðitim öðretim hizmetleri sýnýfýna dahil öðretmen unvanlý kadrolarda görevli olup; fiilen öðretmenlik yapanlara (ilköðretim ve okul müdürleri ile yardýmcýlarý, cezaevi okullarýnda çalýþan öðretmenler, yönetici, eðitim uzmaný ve eðitim uzman yardýmcýlarý dahil) öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinin 570 TL olarak ödeneceðini duyurdu. Bakan Dinçer, ödeneðin 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren ödeneceðini a- çýkladý. Ankara / cihan Þehit oðluna yazdýklarýný kitaplaþtýrmak istiyor MERSÝN DE bir þehit annesi, 2006 da Gümüþhane nin Þiran ilçesinde operasyondan dönen askerî konvoya terör örgütü üyelerince ateþ açýlmasý sonucu þehit olan oðlu için yaklaþýk 4 yýldýr yazdýðý þiir ve metinleri kitaplaþtýrmak istiyor. Eþini 2003 ün Aralýk ayýnda kalp krizinden ölen þehit annesi Sultan Vural, bu tarihten sonra hem annelik hem de babalýk yaptýðý iki çocuðundan biri olan Özsan Vural ý 28 Mayýs 2005 te askere gönderdi. Oðlu Özsan Vural 2006 da Gümüþhane nin Þiran ilçesinde operasyondan dönen askerî konvoya teröristlerce ateþ açýlmasý sonucu þehit olan Sultan Vural, acýsýný bir türlü unutamadýðý oðlu için yaklaþýk 4 yýldýr þiir ve yazýlar kaleme alýyor. Anne Vural, ö- zel günler baþta olmak üzere zaman zaman da yazdýðý þiirleri oðlunun Mersin Þehitliði ndeki mezar taþýna yapýþtýrarak duygularýný paylaþýyor. Anne Vural, bir anne i- çin acýlarýn en büyüðünün evlât acýsý olduðunu söyledi. Mersin / aa Herkes Kur ân öðrenecek DÝANET Ýþleri Baþkanlýðý nýn Kur ân kurslarýnda hizmet çeþitliliði projesi kapsamýnda baþlattýðý Kur ân Öðreniyorum programýna kayýtlar baþladý. Çalýþanlarýn, ev hanýmlarýnýn, kýrsal kesimde yaþayan vatandaþlarýn ve öðrencilerin kendilerine uygun gün ve saatlerde Kur ân öðrenmesine imkân sunan program için ilk ders, 19 Eylül 2011 tarihinde baþlayacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, kurslar dört dönem halinde yapýlacak. Ýlki 19 Eylül de baþlayacak o- lan kurslar 3 ay sürecek ve kurs süresince toplam 162 saat eðitim verilecek. Uygulama, ilk etapta Ankara, Düzce, Ýzmir, Kayseri, Rize, Tekirdað ve Van daki bütün Kur ân kurslarýnda; büyükþehir statüsünde olan Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Samsun ve Sakarya illerinde 10 Kur ân kursunda, diðer illerde ise 5 Kur ân kursunda baþlayacak. Ankara / cihan Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. er: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ile ENÝ ASA GAZETESÝNÝN katkýlarýyla.

4 4 HABER Arap Baharý Malikiyet ve Serbestiyet Devri nin müjdecisi midir? Tunus ta baþlayan Mýsýr, emen ve Libya da devam eden halk hareketleri en sýký diktatörlükleri dahi hak ile yeksan eyledi. Acýmasýzca kendi halkýný sömüren ve her türlü zulmü reva gören yöneticiler ya ülke dýþýna kaçmýþ durumdalar ya da hâkim karþýsýnda hesap vermeye baþladýlar. Batýlý ülkelerin demokrasiye geçmeye çalýþan bu ülkelere destek vermiþ olmalarý, onlarýn özgürlük mücadelesine leke düþürmez. Asýl lekeyi bu vahþî sömürü düzenini Ýslâm a lâyýk gören anlayýþ sergilemektedir. Lütfen 21. yüzyýla girdiðimiz þu günlerde Müslümanlarý ve Araplarý kendi hak ve hukukunu bilmeyecek kadar küçük görmeyin ve onlarý aþaðýlamayýn. Hiç þüpheniz olmasýn, Esad rejimi de yýkýlacak ve a- kýttýðý masum insanlarýn kanlarýnýn cezasýný bu dünyada da çekecektir. Komþu Arap ülkelerindeki bu uyanýþ hareketleri ile birlikte bütün dünyada hatta Türkiye de dahi büyük deðiþiklikler meydana gelmektedir. Batý dünyasý ve ABD büyük bir ekonomik kriz yaþamakta, devamlý surette karþýlýksýz para basarak krizin etkilerini hafifletmeye çalýþmaktadýrlar. Fakat bu geçici tedbirler Kapitalist Batý toplumlarýný kurtaramaz. Sel sularý gibi önüne gelen her þeyi silip süpüren krize karþý belki bir iki yýl erteleme iþlevi görür, o kadar. Zaten iktisatçýlar 2013 yýlý için bütün iplerin kopup ekonomik yýkýmýn en belirgin bir þekle gireceði yýl olarak iddialarda bulunuyorlar. Evet, Bediüzzaman ýn ecir devri olarak tarif ettiði kapitalist ve sosyalist sistem çökmek üzeredir. Sosyalist düzenin sonrasýnda ortaya çýkacaðý söylenen sýnýfsýz toplum yani komünizm, sömürü sisteminin en aðýr þeklini hafýzalarýmýza kazýmýþtýr. Ýþte Çin, en acýmasýz bir þekilde çok uluslu þirketlerin para hýrsýnýn kurbaný olmuþ durumdadýr. Son iki yýl içerisinde tersane onarýmlarý dolayýsýyla üçdört aya yakýn bir süre Çin de çalýþmak zorunda kaldým. Gördüðüm acý gerçek þudur; ucuz iþgücü dolayýsýyla büyük sermaye gruplarý bu ülkeye akýn etmiþ her yeri soyup soðana çevirmeye baþlamýþtýr. Zavallý Çinlilerin elinde kut-u lâyemut, yani ölmeyecek kadar bir þey kalmakta, çevre baþta olmak üzere insanlar, canlý ve cansýz bütün varlýklar acýmasýzca sömürülmektedirler yýlýnda baþlayan ekonomik kriz dalga dalga bütün dünyaya yayýlmaktadýr. Büyük sermaye gruplarý devletlerin kendilerini kurtarmasýný beklemekte, fakat zaten iflâsýn eþiðine gelmiþ olan hükümetler imdat çaðrýlarýna cevap bile vermemektedirler. Peki, bu ekonomik ve sosyal yangýnýn sonucu ne o- lacaktýr? Bediüzzaman ýn eserlerinden istifade ederek cevap verelim; Mütenebbih [uyanmýþ] olan beþer, dinsiz olamaz; lasiyyemma [hususan] uyanmýþ, insaniyeti tatmýþ, müstakbele ve ebede namzet olmuþ adam dinsiz yaþayamaz Herkeste Din-i hakký bulmak için bir meyl-i taharrî [araþtýrma meyli] uyanmýþtýr. Demek ki istikbalde nev-i beþerin din-i fýtrîsi Ýslâmiyet olacaðýna beraatü l-istihlâl [iyi alâmet] vardýr (Münâzarât) Akýl ve ilim ve fen hükmettiði istikbalde, elbette bürhan-ý aklîye [aklî delillere] istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur ân hükmedecek (Emirdað Lâhikasý) Ümitvâr olunuz, þu istikbal inkýlâbý içinde en yüksek gür sada Ýslâm ýn sadasý olacaktýr. (Sünuhat) Bediüzzaman ýn müjdeleri sadece bu kadar deðil, fýrsat buldukça bu köþede bunlarý dile getirmeye çalýþacaðým. Lâkin halen yaþadýðýmýz bu geçiþ süreci biraz sancýlý olacaktýr. Nasýl ki insanlýk eski devirlerde esirlik istememiþ kanýyla parçalamýþtýr. Þimdi ecir olmuþtur; onun yükünü çekmektedir. Fakat onu da parçalamaktadýr. Devletler milletlerin hafif olan muharebesi, tabakat-ý beþerin þedid [þiddetli] olan harbine terk-i mevki ediyor. Demek ki insanlar kölelikten ve esirlikten kurtulurken çok zahmet çekmiþler, fakat malikiyet ve serbestlik dönemine geçerken daha þiddetli ve sancýlý bir dönem geçireceklerdir. Sosyal sýnýflarýn þiddetli mücadelesine þahit oluyoruz ve olacaðýz. Bu kýsýmdaki konularý sür'atle geçelim zira bu geçiþ dönemi çok su götürür, sonraki yazýlarýmýza erteleyip; malikiyet ve serbestiyet dönemi nasýl bir dönemdir onu da kýsaca anlamaya çalýþalým. 1- Ýktisadî manada malikiyet; halk çoðunluðunun küçük de olsa mülk sahibi olmasý, yani iþyeri ve evinin sahibi olmasý, hatta tam bir serbestiyet içinde teþebbüs hürriyetinin geniþlemesi olarak düþünebiliriz. 2- Siyasî manada; hak ve hürriyetlerin alabildiðince geniþleyip kitleler içinde faydalanýr hâle gelmesi, kýsaca demokratikleþme olarak anlayabiliriz. 3- Hukukî manada; kiþilerin sözleþme ile belirledikleri hukukun daha da önem kazanmasý, özel yargý organlarý (tahkim gibi) çok hukukluluk gündeme gelebilecektir. 4- Kültürel anlamda; çok kültürlülük, mahallî ve otantik kültürlerin önem kazanmasý, kültürler arasý diyalog ve etkileþimin artmasý þeklinde görebiliriz. Evet Ýnsaniyet bir derece tecellî etti. Beþaret [müjde] veriyor ki: Asýl insaniyet-i kübrâ [en büyük insaniyet] olan Ýslâmiyet, sema-i müstakbelde [geleceðin semasýnda] ve Asya nýn cinaný [cennetleri/bahçeleri] ü- zerinde bulutsuz güneþ gibi pertev-efþan [ýþýk saçan] olacaktýr vesselâm Ýnþaallah. AB RUM LA RI U AR MA LI TÜR KÝ E NÝN AB Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Se lim Ku ne - ralp, Do ðu Ak de niz de ki e ner ji ge ri li min de AB nin Rum la ra a kýl lý ol di ye bil me si ge rek ti ði ni söy le di. E U Ob ser ver a ko - nu þan Ku ne ralp, Bu kay nak lar (pet rol ve do ðal gaz) a da da ki her i ki top lu ma a it. (Bun la rýn na sýl pay la þý la ca ðýy la il gi li bir an laþ ma ya va rý lýn ca ya dek) son daj la rýn baþ la ma sý ný son de re - ce yer siz bu lu yo ruz i fa de si ni kul lan dý. Bü yü kel çi Ku ne ralp, AB nin tar týþ ma lý su lar da son daj ya pa rak ger gin li ði ar ttý ran Rum la ra ak si yön de tav si ye de bu lun ma sýn da fay da ol du ðu - Kara harekâtý her an olabilir ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN, SINIR ÖTESÝ OPERASONUN, HAVADAN OL- DUÐU GÝBÝ KARA HAREKÂTI DA SINIR KOMÞUSU ÝLE APILAN GÖRÜÞ- MELERE BAÐLI OLARAK HER AN BAÞLAACABÝLECEÐÝNÝ SÖLEDÝ. HAKKÂRÝ NÝN Þemdinli elçesinde teröristlerin düzenlediði saldýrýda þehit olan polis memuru Mustafa E- yüp Darendelioðlu ile piyade er Serkan Duman memleketlerinde duâ ve gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Þehit polis Darendelioðlu için Kayseri Hunat Camii nde düzenlenen törene, ailesi, yakýnlarý, TBMM Baþkanvekili Sadýk akut, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, milletvekilleri ile meslektaþlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehit Darendelioðlu nun annesi Meral ve kýz kardeþi Emine, tabutuna sarýlarak uzun süre gözyaþý döktü. Bu sýrada fenalaþan þehidin yakýnlarýna saðlýk ekipleri müdahale etti. Darendelioðlu nun naaþý, Müftü ardýmcýsý Lütfi Çetinkaya nýn kýldýrdýðý cenaze namazýný ardýndan meslektaþlarý tarafýndan bir süre o- muzlarda taþýnarak Kayseri Büyükþehir Belediyesine ait cenaze nakil a- racýna konuldu. Uzun bir konvoy eþliðinde Þehir Mezarlýðý na götürülen Þehit Darendelioðlu nun cenazesi, buradaki Polis Þehitliði nde topraða verildi. Kayseri - Niðde / aa nu be lir te rek AB Kýb rýs lý Rum la ra a kýl lý ol ma la rý ge rek ti ði ni söy le ye bi lir de di. Ku ne ralp, Rum yö ne ti mi nin a da nýn gü ne - yin de ki Blok 12 ad lý 6 bin ki lo met re ka re lik Ak de niz sa ha sýn - da son daj yap ma sý i çin ki ra la dý ðý A me ri kan e ner ji þir ke ti Nob le ýn ça lýþ ma la ra baþ la ma sý ha lin de Tür ki ye nin do nan - ma sý ný kul la nýp kul lan ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, U - ma rým Rum lar man týk lý dav ra nýr ve o nok ta ya ge lin mez. Sa - vaþ ge mi le rin den bah set mi yo rum. Ben ce sað du yu nun ga lip ge le ce ði ni um mak da ha i yi di ye ko nuþ tu. Brüksel / a a Bakan Þahin, Karada boþluk yok. Görevlilerimiz sürekli karada harekât halindeler. Sýnýr ötesi bir kara harekâtýnýn deðerlendirmesi devam ediyor dedi. Þe hit ler du â lar la u ður lan dý ÞE HÝT ER KÖ ÜN DE DEF NE DÝL DÝ U ÇAK LA Kay se ri ye gön de ri len þe hit Ser kan Du man ýn ce na ze si, am bu lans la do ðum ye ri o lan Nið de nin Ça mar dý Ýl çe si ne bað lý e la tan Kö yü ne ge ti ril di. Þe hit as ker i çin köy mey da nýn da tö ren dü zen len di. Tö re ne þe hi din ba ba sý Cu - ma A li Du man, an ne si Zey nep Du man, kar deþ le ri ve ya kýn la rý nýn ya ný sý ra Va li A lim Ba rut, Nið de mil let ve kil le ri, as ker ler, kay ma kam lar, be le di ye baþ kan la rý ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Say gý du ru þun da bu lu nul ma sý ve Ýs tik lâl Mar - þý nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan þe hit er Ser kan Du man ýn öz geç mi þi o kun du. Ce na ze na ma zý ký lýn dýk tan son ra, þe hi din an ne si, ba ba sý ve kar deþ le ri, ta bu ta sa rý la rak göz ya þý dök tü. As ker le rin om uzun da bir sü re ta þý nan Du man ýn ce - na ze si, da ha son ra Nið de Be le di ye si ne a it ce na ze a ra cýy la köy me zar lý ðý na ge ti ril di. Bu sý ra da tö re ne ka tý lan va tan daþ lar, PKK a ley hi ne slo gan lar at tý. Þe hit Er Ser kan Du man, bu ra da göz yaþ la rý a ra sýn da top ra ða ve ril di. ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Sýnýr ötesi operasyon, havadan olduðu gibi kara harekâtý da sýnýr komþusu ile yapýlan görüþmelere baðlý olarak her an yapýlabilir dedi. Þahin, makamýnda Almanya Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakaný Maria Böhmer ve beraberindeki Alman parlamenterlerle görüþtü. Görüþmenin ardýndan gazetecilerin sorularýný cevaplayan Þahin, sýnýr ötesine kara harekâtýyla ilgili gelinen noktanýn ne olduðunun sorulmasý üzerine kara harekâtýnýn her zaman yapýldýðýný, askerlerin, polislerin karada hizmet verdiðini belirterek, þöyle devam etti: ani karada boþluk yok. Görevlilerimiz sürekli karada harekât halindeler. Kara harekâtýndan kasýt, sýnýr ötesi bir kara harekâtý ise o tabiî ki ayrý bir konu. Onun deðerlendirmesi devam ediyor. Ama bizim kendi sýnýrlarýmýz dahilinde kara harekâtýmýz, karadan kontrol, karadan suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. Sýnýr ötesi harekât da havadan olduðu gibi karadan da sýnýr komþumuz ülkeyle yapýlan görüþmelere baðlý olarak her an yapýlabilir. Bakan Þahin, önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantýsý ve ardýndan yapýlan güvenlik toplantýsýnda terörle mücadele konusunda ne gibi kararlar alýndýðýnýn sorulmasý üzerine, Bakanlar Kurulunda iç güvenlik konularý ve ülkenin diðer konularýnýn deðerlendirildiðini söyledi. Þahin, þunlarý kaydetti: Kuþkusuz Bakanlar Kurulunda yapýlan her deðerlendirme ve alýnan her karar da önemlidir. Ýç güvenlik ve terörle mücadele konusunda herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi, ihtiyaçlarýn karþýlanmasý noktasýnda gecikmenin olmamasý açýsýndan Bakanlar Kurulunun ortak görüþü ve kararý oluþtu. Terör örgütünün ülkeyi bölmeye yönelik yürüttüðü çabalarý karþýsýnda büyük devletimizin ve o- nun güvenlik güçlerinin, toplumumuzun da aziz milletimizin de desteðiyle bugüne kadar olan mücadelesinin, bundan sonra da yine hiç tereddüte meydan vermeyecek ve terör örgütünü kýsa zamanda bitirecek þekilde sürdürülmesi konusunda hükümetin kararlýlýðý ortaya kondu. Ankara / aa Þemdinli de esnaf, kepenklerini açmadý HAKKÂRÝ NÝN Þemdinli ilçesinde Pazar günü teröristlerin saldýrýsýnda 1 polis ve 1 askerin þehit olmasý, 3 vatandaþýn ölmesi ve 12 kiþinin de yaralanmasýnýn ardýndan esnaf kepenklerini açmadý. Van daki o- topsi iþlemlerinin ardýndan cenazeler üksekova dan Þemdinli ye doðru yola çýkarýldý. Bu sýrada Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan bir grup cadde üzerinde bekleyen polislere havai fiþek ve taþ ile saldýrdý. Polisin gruba müdahale etmesi üzerine olaylar çýktý. Polisin gazlý müdahalesine taþlarla karþýlýk veren grup, Þemdinli yolu ile eski cezaevi kavþaðýna doðru i- lerledi. Burada yola barikat kuran grup, kara yolunu da trafiðe kapattý. Çýkan olaylar yüzünden kepenklerini kapatan esnaf da maðdur oldu. aþanan olaylarýn ardýndan cenazeler Þemdinli ye doðru yola çýkarýldý. PKK lýlara yönelik baþlatýlan operasyonlar ise devam ediyor. Hakkâri / cihan Ege yi barýþ denizine çevirelim GÖ REV sü re si do lan u na nis tan ýn E dir ne Kon so lo su Pa ras ke vi Tze ve le ki, E ge yi ba rýþ de - ni zi ne çe vi re bi li riz de di. E dir ne de E kim 2007 den be ri gö rev ya pan Tze ve le ki i çin E dir ne Ti ca ret ve Sa na yi O da sýn da ve da kok tey li ve ril - di. Kok tey le e þi ve ço cuk la rý i le ka tý lan Tze ve le - ki, ga ze te ci le rin Ý le ri de dý þiþ le ri ba ka ný o lur sa - nýz, ya pa ca ðý nýz ilk ic ra at ne o lur? yö nün de ki so ru yu, þöy le ce vap la dý: Be nim dý þiþ le ri ba ka ný ol mak gi bi bir du ru mum yok. Bil di ði niz gi bi si - ya set çi ler dý þiþ le ri ba ka ný o lur. Biz dip lo mat lar ön de gö rün me yiz. Si ya set çi le rin tam ar ka sýn da gö rü lü rüz. Çok or ta lýk ta gö rü nen dip lo mat var - sa o na bi raz tem kin li yak laþ mak ge re kir. Bir gün o lur da u na nis tan ýn dýþ po li ti ka sýn da ka rar ve - re cek bir mer ci de o lur sam ta bi ki ya pa ca ðým þey i ki ül ke nin kar þý kar þý ya ol du ðu tüm si ya sî so run la rýn çö zü mü i çin tüm me ka niz ma la rý ha - re ke te ge çir mek o la cak týr. E ge yi ba rýþ de ni zi ne dö nüþ tü re bi li riz. Bir mes lek ta þý mýn de di ði gi bi E ge nin mas ma vi gök yü zü nü ka te den ko yu ka - ran lýk u çak la rý, dost luk ge mi le ri ne çe vi re lim. Bir ül ke den di ðer ül ke ye se ya hat e den dost luk ge - mi le ri ne çe vi re lim. Kö tü in san la rýn de dik le ri ne ku lak la rý mý zý ka pat ma lý yýz. Edirne / a a Ap tal a ce za 10 bin TL BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, bir te le - viz yon ka na lýn da sarf et ti ði söz ler i le ken di si ne a it in ter net si te sin de yaz dý ðý ya zý da, AK Par - ti ye oy ve ren le ri ap tal ol mak la it ham et ti ði id - di a sýy la Müj dat Ge zen a ley hin de aç tý ðý dâ vâ da, 10 bin li ra ma ne vî taz mi nat ka zan dý. An ka ra 20. As li ye Hu kuk Mah ke me si nde gö rü len dâ vâ nýn ka rar du ruþ ma sý na, Er do ðan ýn a vu ka tý Bur ha - net tin Se ven can i le Ge zen in a vu ka tý Tur gut Ka zan ka týl dý. A vu kat Se ven can, da ha ön ce ki be yan la rý ný tek rar la ya rak, da va nýn ka bul e dil - me si ni, kar þý dâ vâ nýn i se red di ni ta lep et ti. A vu kat Ka zan da mü vek ki li Ge zen in, an ket - le ri e leþ tir di ði ni ve an ket le ri e leþ ti rir ken hiç kim se ye ha ka ret et me di ði ni sa vun du. Ka zan da va nýn red di ni is te di. Baþ ba kan Er do ðan ýn i se grup top lan tý sýn da mü vek ki li Ge zen in ki þi lik hak la rý ný ze de le ye cek þe kil de ko nuþ - tu ðu nu i le ri sü ren Ka zan, bu se bep le aç týk la rý kar þý dâ vâ nýn ka bu lü nü is te di. Ha kim A dem Al bay rak, dâ vâ yý kýs men ka bul e de rek, Ge - zen in, Baþ ba kan Er do ðan a ya sal fa i ziy le bir lik te 10 bin li ra ma ne vî taz mi nat ö de me si ne ka rar ver di. Ha kim Al bay rak, Ge zen in aç tý ðý kar þý dâ - vâ nýn i se red di ni ka rar laþ týr dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, bal kon ko nuþ ma sýn da söy le di - ði he lâl leþ me nin ge re ði, si ya si ler ve ga ze te ci le - re aç tý ðý 17 dâ vâ ip tal e dil miþ ti. An cak Er do ðan, Müj dat Ge zen, Ok tay Ek þi, al çýn Kü çük ve Er gun Poy raz ý af fet me miþ, bu i sim le re aç tý ðý dâ vâ la rý ge ri çek me miþ ti. An ka ra / a a Kork maz De niz Fe ne ri e.v de i fa de ver di KI RIK KA LE Be le di ye Baþ ka ný Ve li Kork maz, Al man ya da ki De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so - ruþ tur ma kap sa mýn da, kös te bek id di a la rýy la il gi li i fa de ver di. An ka ra A da let Sa ra yý na ge len Kork maz, so ruþ tur ma nýn ko or di nas yo nun dan so rum lu Baþ sav cý ve ki li Ha run Ko da lak ve so - ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý la rý Ve li Dal ga lý i le Ha kan Pek taþ ta ra fýn dan sor gu lan dý. Kork maz ýn, þüp he li sý fa týy la ver di ði i fa de yak - la þýk 1 sa at 45 da ki ka sür dü. Kork maz, ad li ye - den ay rý lýr ken ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Sa yýn sav cý mýz ba sýn da çý kan ha ber ler le il gi li bil gi me baþ vur du. Biz de i fa de mi zi ver dik. O ra - da ki ge nel þey le ri söy le dik. So ruþ tur ma nýn giz li - li ði e sa sý çer çe ve sin de ay rýn tý ya gir me miz müm kün de ðil. A ma be nim le il gi li ba sýn da çý - kan ha ber ler, si zin de bil di ði niz þey ler. Bi ze sor - du lar, biz de ge rek li ce va bý mý zý ver dik de di. Suç la ma la rý red de dip red det me di ði ne i liþ kin so ru ü ze ri ne Kork maz, ken di siy le il gi li çý kan ha ber ler ü ze ri ne ba sýn-ya yýn ku ru luþ la rý na tek - zip gön der di ði ni, an cak ya yým lan ma dý ðý ný bil - dir di. Bu ko nu da dâ vâ a ça ca ðý ný söy le yen Kork - maz, O ko nu yu ger çek ten mah ke me de, hu kuk çer çe ve sin de sür dü re ce ðim de di. An ka ra / a a Bakan Da vu toð lu 21. yüz yý lýn li de ri BOÞ NAK, Hýr vat ve Sýrp en te lek tü el ler, Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ah mat Da vu toð lu nu 21. yüz yý lýn li - de ri ö dü lü ne la yýk gör dü. Bos na-her sek in baþ - ken ti Sa ray bos na da mer ke zi bu lu nan ve es ki Hýr va tis tan Dev let Baþ ka ný Stye pan Me siç in o - nur sal baþ kan lý ðý ný yap tý ðý, ü ye le ri nin ço ðu Boþ - nak, Hýr vat ve Sýrp en te lek tü el ler den o lu þan In ter na tý o nal Le a gu e of Hu ma nists (U lus la ra - ra sý Hü ma nist ler Li gi), Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nu 21. yüz yý lýn li de ri ö dü lü ne la yýk gör dü. U lus la ra ra sý Hü ma nist ler Li gi Ge nel Sek - re te ri Zdrav ko Þur lan, yap tý ðý a çýk la ma da, ken di - le ri nin bu gü ne ka dar Sa ray bos na yý sa vaþ tan son - ra zi ya ret e den Pa pa 2. Je an Pa ul i le 2010 yý lýn da ö len U lus la ra ra sý O lim pi yat lar Ko mi te si Baþ ka ný Ju an An to ni o Sa ma ran a ö dül ver dik le ri ni be lir - te rek, bu de fa Bos na-her sek ve Bal kan lar da ba - rýþ ve di ya lo ða sað la dý ðý kat ký la rýn dan do la yý Da - vu toð lu nu ö dü le lâ yýk gör dük le ri ni kay det ti. Tür ki ye nin ve Da vu toð lu nun bu gü ne ka dar Bos na-her sek i çin çok ö nem li ça ba lar sarf et ti ði - ni be lir ten Þur lan, Ö zel lik le Dý þiþ le ri Ba ka ný Da - vu toð lu, es ki u gos lav ya nýn da ðýl ma sýy la or ta ya çý kan kü çük ül ke le rin bir bi riy le yak laþ ma sý na ö - nem li kat ký sað la dý de di. Saraybosna / a a

5 HABER 5 Avcýlar Belediyesi ne yolsuzluk operasyonu AVCILAR Belediyesinde rüþvet alýndýðý iddiasýna yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, polis bir süredir belediyenin ihaleleri ve bazý iþlem kalemleri kapsamýnda yapýlan incelemelerde tespit edilen usulsüzlükler sebebiyle baþlatýlan soruþturmanýn devamýnda þikâyet baþvurularýný da deðerlendirerek operasyon için hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye ihalelerinin mercek altýna alýndýðý soruþturmada dün sabah Avcýlar Belediyesi nde ve zabýta müdürlüðünde aramalar yapýldý. Aramalarýn sonunda ilgili birimlerdeki çok sayýda belge ve bilgisayara el konulduðu öðrenildi. Bazý iþ yerlerine usulsüz olarak ruhsat verilmesi ve rüþvet alýndýðý iddialarý kapsamýnda Zabýta Müdürü Erdoðan erci nin de aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüpheliler Haseki Hastanesi nde saðlýk kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüðüne götürüldü. Adlîye çalýþanlarý reform bekliyor BÜRO Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen), Türkiye nin dört bir yanýndaki Adalet Bakanlýðý çalýþanlarýnýn sorunlarýný masaya yatýrdý. Adalet Bakanlýðý çalýþanlarýyla TEDAÞ Misafirhanesi nde düzenlenen toplantýda konuþan Büro Memur-Sen Genel Baþkaný usuf azgan, Adliyelerin yapýsýnýn yargý reformuyla düzeltilmesi gerekiyor. Er ve erbaþlar askeriye içinde nasýl getir götür iþlerine bakýyorsa, adliye personelinin durumuda ayný. Herkes görev tanýmýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalý. Çalýþanlar, hakim ve savcýlarýn iki dudaðý arasýnda kalmamalý. Hakim ve savcýlar sadece yargýlama iþine bakmalý, idari iþler idari personele býrakýlmalýdýr dedi. Ankara / Recep Gören Büyükelçi atamalarý Resmî Gazete de LÝBA, Somali, emen büyükelçiliklerine atama yapýldý. Dýþiþleri Bakanlýðýnda yapýlan bazý atamalar Resmi Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre Türkiye nin Sana Büyükelçisi Mehmet Dönmez merkeze atanýrken, Türkiye BM nezdindeki Daimi Temsilci ardýmcýsý Fazlý Çorman emen Büyükelçisi, Genel Müdür ardýmcýsý Ali Kemal Aydýn Libya Büyükelçisi ve eryüzü Doktorlarý Derneði öneticisi Cemalettin Kani Torun Somali Büyükelçisi olarak atandý. Ankara / aa Mersin de terör örgütü operasyonu: 10 gözaltý MERSÝN DE terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamýnda 10 kiþi gözaltýna a- lýndý. Alýnan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü e- kipleri, terör örgütü lehine düzenlenen sokak gösterilerini organize ettikleri ve örgüte eleman kazandýrdýklarý öne sürülen kiþilere yönelik o- perasyon düzenledi. Operasyonda Akdeniz Belediye Meclis üyesi S.E ve H.A nýn da aralarýnda bulunduðu 10 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna a- lýnanlar zanlýlar, Mersin Devlet Hastanesi nde saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alýnmak üzere Terörle Mücadele Þube Müdürlüðüne götürüldü. Mersin / aa Beyoðlu nda yangýn korkuttu BEOÐLU NDA yangýn çýkan 4 katlý ahþap bina tamamen kullanýlamaz hale gelirken, bitiþikteki baþka bir bina kýsmen çöktü. Þiþhane Evliya Çelebi Caddesi nde yangýn çýkan 4 katlý ahþap bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesine raðmen yandý. angýnýn sýçradýðý bitiþikteki baþka bir bina da kýsmen çöktü. Þiþhane metro inþaatý üstündeki otlara da sýçrayan yangýn, Fatih, Beyoðlu ve Þiþli itfaiyelerinin yaklaþýk bir saatlik müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. angýnda tamamen yanan ahþap binada madde baðýmlýsý bazý kiþilerin barýndýðý, ayný bölgede yaþayan vatandaþlarýn ise bu durumdan þikayetçi olduklarý öðrenildi. angýnýn çýkýþ nedenine iliþkin baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýstanbul / aa Kamçýlý çeteye 22 gözaltý 7 ÝLDE yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda gözaltýna alýnanlardan 22 si tutuklandý. Ankara Emniyet Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerince 7 ilde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda, çýkar a- maçlý suç örgütü kurduklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan 29 kiþi önceki gün sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayý na getirildi. Savcýlýk sorgusunun ardýndan zanlýlardan, 23 ü silahlý örgüt kurmak ve üyesi olmak suçlamalarýyla tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 6 sý serbest býrakýldý. Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliðine sabaha karþý çýkartýlan zanlýlardan 22 si tutuklanýrken, birinin ise serbest býrakýlmasýna karar verildi. Tutuklanan kiþilerin adreslerinde yapýlan aramalarda 5 ruhsatsýz tabanca, kamçý, kelepçe ve falaka aleti gibi materyallerin bulunduðu öðrenildi. Ankara / aa Avcýlar Belediyesinde rüþvet alýndýðý iddiasýna yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. Aramalarýn yapýldýðý sýrada belediyeye gelen Avcýlar Belediye Baþkaný Mustafa Deðirmenci, belediye binasýnda polislerin neden arama yaptýðýný bilmediðini savunarak, apýlan aramalardan hiçbir bilgim yok. Niye burada olduðunuzu bilmiyorum. Polis ile basýn burada çok þaþýrdým. Çok ilginç. Þu anda içeri girip öðreneceðim dedi. Ýstanbul / cihan Mavi Marmara hastane gemi olacak ÝHH BAÞKAN VEKÝLÝ AÞAR KUTLUA MAVÝ MARMARA I HASTANE GEMÝ OLARAK PLANLADIKLARINI SÖLEDÝ Ýnternet Andýcý dâvâsý Silivri de devam edecek ÝRTÝCA ile Mücadele Eylem Planý belgesine iliþkin dava ile birleþtirilen Ýnternet Andýcý davasýnýn görevsizlik ve yetkisizlik kararý ile ayrýlmasýna ve dava dosyasýnýn Ankara ya gönderilmesine iliþkin talepler reddedildi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davada, Mahkeme Baþkaný Hasan Hüseyin Özese, talepleri 4 ana baþlýkta deðerlendirdiklerini açýkladý. Sanýklar hakkýnda iddia edilen suçlarýn, ilgili yasalar dikkate alýndýðýnda terör suçu kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini belirten Baþkan Özese, bu suçun askeri suç kapsamýnda deðerlendirilemeyeceðini, dolayýsýyla da yargýlamanýn askeri mahkemede deðil, TCK 250 maddesi ile görevli mahkemeler olduðunu açýkladý. Ö- zese, bu konuya iliþkin görevsizlik taleplerini reddettiklerini açýkladý. Her iki dava dosyasýnýn sanýklarý arasýnda fiili irtibat bulunduðunu da gerekçe gösteren Özese, mahkemenin bu konuda yetkisiz olduðuna iliþkin talepleri de reddetkilerini söyledi. Baþkan Özese, Olumlu ya da olumsuz görev uyuþmazlýðý olduðuna iliþkin taleplerin ortada bir uyuþmazlýk olmamasý sebebiyle dosyalarýn ayrýlmasý talepleri ile birlikte reddettiklerini kaydetti. Duruþmanýn öðleden sonraki bölümünde ise Ýnternet Andýcý davasýnýn iddianamesi okundu. Ýstanbul / cihan ÝHH Baþkan ardýmcýsý aþar Kutluay, Gazze ye insanî yardým götürürken u- luslararasý sularda Ýsrail askerlerinin saldýrýsýna uðrayan Mavi Marmara gemisini hastane gemi yapmayý ve Somali ye göndermeyi planladýklarýný söyledi. Ýç savaþ ve kuraklýkla mücadele e- den Somali den 14 çocuk, yetersiz beslenmeye baðlý hastalýklarýnýn tedavisi için Ýstanbul a getirildi. etersiz beslenmeye baðlý çeþitli hastalýklarý bulunan 14 çocuk, Somali nin baþkenti Mogadiþu dan Ankara ya, ardýndan TH ye ait uçakla Ýstanbul a getirildi. Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA) ile Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani ardým Vakfý aracýlýðýyla Ýstanbul a getirilen çocuklara, anne ve babalardan oluþan 13 kiþi de refakat e- diyor. Somalili hasta çocuklar, daha sonra ambulanslarla Esenler deki ö- zel Avicenna Hastanesine götürüldü. ÝHH Baþkan ardýmcýsý aþar Kutluay, hastane önünde yaptýðý açýklamada, Afrika nýn doðusunda ölümcül bir kuraklýk yaþandýðýný hatýrlatarak, ÝHH nýn 16 yýldýr Somali de çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve kuraklýðýn baþlangýcýndan bu yana kadar da yaklaþýk 20 milyon TL lik yardýmý Somali ye ve Kenya daki kamplara ulaþtýrdýðýný söyledi. TÝKA nýn koordinasyonunda ve TH nýn sponsorluðunda 14 hasta Somalili çocuk ve 13 refakatçisini Ýstanbul a getirdiklerini kaydeden Kutluay, þunlarý söyledi: Ýnþallah doktor kardeþlerimiz en kýsa sürede tedavilerini tamamlayýp, sað ve salim, sýhhatlerine kavuþmuþ bir vaziyette ülkelerine göndermeyi planlýyoruz. Tabii bu çocuklarý getirirken, çok kýsa zaman içerisinde iþlemelerini hallettik ama buna raðmen bir çocuðumuz Cumartesi günü kalp yetmezliðinden maalesef vefat etti. Afrika da yaklaþýk bine yakýn insan göç yollarýnda ve tamamen suya ve gýdaya ulaþmak için yollarda hayatlarýný kaybediyor. Türk halký çok büyük duyarlýlýk gösterdi. Türk Halkýna çok teþekkür ediyoruz. Biliyorsunuz BM nin uygun gördüðü 1 milyar dolarýn 500 bin dolarýný Türk halký karþýlamýþ bulunuyor. Bu da tüm dünyayý hesaba kattýðýmýzda Türkiye nin bu konu üzerinde ne kadar fedakar olduðunu gözler önüne seriyor. Baþta Baþbakanýmýz olmak üzere bu kampanyanýn etkili bir þekilde yürümesinden dolayý herkese teþekkür ederiz. Çocuklarýn genelde gýda yetersizliðinden dolayý hastalýklara maruz kaldýðýný ve bu hastalýklarýn Somali de tedavi olma imkaný bulunmadýðýný belirten aþar Kutluay, Bu çocuklar göz göre göre orada ölüme gidiyor. Bu bölgelerde ne yoðun bakým var, ne de gerekli týbbi araç, cihaz ya da gerektiði þekilde uzmanlar var. Bunlar yetersiz. Bu gelen çocuklarý, ameliyat ihtiyacý olup bu iþin orada yapýlmamasýna göre belirledik. Ýnþallah ameliyat ihtiyacý olanlarýn ameliyatlarýný, tedavi ihtiyacý olanlarýn da tedavilerini yapacaðýz ve geri göndereceðiz dedi. MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE ÝLÝÞKÝN ENÝ PLANLAMA Ýlerleyen zamanda da yeni hastalarý Türkiye ye getirerek tedavilerini yapacaklarýný belirten Kutluay, þunlarý kaydetti: Orada bir hastanemiz var, Arafat Hastanesi. ÝHH yaklaþýk 10 yýldýr bu hastanenin sponsorluðunu yürütüyor. Orada eksik olan cihazlarý tomografisinden, ultrasonuna kadar tüm cihazlarý tamamlayacaðýz ve orada da hastalýklarýn tedavisi mümkün kýlýnacak. Buradan ayrýca doktor arkadaþlarýmýzý da oraya götüreceðiz. Bu çalýþmayý da Uluslararasý Doktorlar Birliði ile birlikte yürütüyoruz. Gazze ye insanî yardým götürürken u- luslararasý sularda Ýsrail askerlerinin saldýrýsýna uðrayan Mavi Marmara gemisini hastane gemi yapmayý planlarýný ifade eden Kutluay, sözlerini þöyle sürdürdü: Mavi Marmara gemisinin eksiklerini tamamlarsak onu bir hastane gemi olarak oraya göndermeyi planlýyoruz. Ýnþallah ö- nümüzdeki günlerde bunu da baþaracaðýz. Makine dairesinde ve gerekli aksamlarda eksikleri kýsa sürede tamamlamaya çalýþýyoruz. Bilindiði gibi Mavi Marmara, Gazze ye de insani yardým götürmüþtü. Þimdi de gemimizi Somalili kardeþlerimizin derdine çare olsun diye Somalili kardeþlerimize göndereceðiz. Ýstanbul / aa KASIM ALÝ GÜNGÖR Biz bunlarý kaldýrmaya çalýþýyoruz 1962 senesinde Harbiye deki geçici görevim sýrasýnda 1. Ordu Komutaný Cemal Tural ile münakaþadan sonra Bursa Mudanya ya geri geldim. Bir iki ay sonra Bandýrma ya yine geçici görevle gönderildim. Elhamdülillah burada Risâle-i Nur u bilip o- kuyan astsubay aðabeylerle tanýþmak nasip oldu. Camide ilk tanýþtýðým aðabey rahmetli Ýrfan Bulçum (Ersöz), ayrýlýrken Kur ân ýmýzý okuyabiliyor musun? diye sormuþtu. Ben de eni öðrenmeye çalýþýyorum demiþtim. Bunun üzerine, Sizinle birlikte Tillolu Taha onbaþý var. Onunla tanýþ, o sana yardýmcý olur dedi. Gerçekten de tanýþtým ve çok memnun oldum. En kýsa zamanda bir Elif-Ba cüzü aldým ve bulduðumuz her fýrsatta Kur ân ýmýzý öðrenmeye ve okumaya çalýþtýk. Derken bir gün, birlik komutaný olan binbaþý, benim çalýþtýðým muhabere merkezine geldi. Masamda Kur ân alfabesini görünce adeta kýrmýzý görmüþ boða gibi, Astsubayým, sen okumuþ münevver bir kiþisin, biz bunlarý kaldýrmaya çalýþýyoruz. Sen hâlâ bunlarla mý uðraþýyorsun? dedi. Bunun üzerine çok üzüldüm ve dedim ki: ani siz demek istiyorsunuz ki; namazda da Türkçe okuyalým Kur ân ý.. Evet dedi. Peki Ýslâm ýn þartý kaç? dedim. Beþ deðil mi? diye cevapladý. Evet dedim ve ekledim: Peki bunlardan birisi hacca gitmek deðil mi? Evet dedi. Devam ettim: Hacca gittik diyelim, yalnýz Türkler yok orada, diðer milletlerden de hacýlar var. Öðlen oldu, e- zan okunacak. Biz Türkler, tangýr-tungur diye namaza çaðýracaðýz, diðer Müslümanlar Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye aslýna uygun olarak o- kuyacak. Onlar ayrý bir cemaat olarak, ayrý bir i- mamýn arkasýnda saf tutacak, biz Türkler ayrý bir cemaat olarak ayrý bir imamýn arkasýnda namaza duracaðýz. Olur mu hiç böyle? Bu izahtan sonra, Bunlar komünist ve masonlarýn taktikleridir. Bunda muvaffak olamayacaklar dedim. Bunun üzerine, Okuyorsun da, peki anlýyor musun? diye mukabelede bulundu. Anlamýyorsan bile Allah ýn kelamýdýr. Bize kötü bir þey mi öðretiyor? dedim. Tam o sýrada içeri bir asker girdi, Sizi telefondan istiyorlar deyince def olup gitti. Daha sonra, 1. Ordu ya ve bilgi için benim esas birliðime yazý gönderip, Burada Nurcularla gezip dolaþmakta, sakallýlarla düþüp kalkmakta diyerek rapor göndermesinin neticesinde 1963 senesi Nisan ayýnda mutat olarak her ay geldiðimden, bu geliþimde bazý arkadaþlarým tarafýndan her zamanki samimi havayý göremeyince hemen durumu anladým. Hatta bölük baþçavuþu arkadaþ, hakkýmda yazý geldiðini bizzat ifade etti. Bundan sonra kendi birliðimde yaþadýðýmýz o- laylarý da inþâallah bu makaleden sonra yazacaðým. Seneler sonra (15-20 sene sonra), kader-i Ýlâhînin acayip bir tevafuku ile pazardan aldýðým sebzelerin kesekâðýdýnýn birinde acý kaybýmýz diye resmi elbiseli bir fotoðrafý ile beraber söz konusu binbaþýnýn ilanýný görünce, yukarýda bahsettiðim vakalarý hayalen tekrar yaþamýþ oldum. Ýþte bu binbaþý gibi düþünenlerin, hangi eðitimlerden geçtikleri, Ýslâm a karþý nasýl bir cehalet ve kasýt içinde olduklarý, seneler sonra bazý olaylarýn inkiþaf etmeye baþlamasýyla su yüzüne çýkmaktadýr. Allah, böylelerinin þerrinden vatanýmýzý, milletimizi, ordumuzu ve din-i mübin-i Ýslâm ý muhafaza eylesin. Âmin. HABERLER Pantolon asaðý kalkýyor KADIN milletvekillerinin pantolon yasaðý, yeni yasama yýlýnda kalkýyor. Alýnan bilgiye göre, Meclis tatile girmeden AKP Ordu Milletvekili Ýhsan Þener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül ün, kadýn milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi i- çin verdiði Ýçtüzük deðiþikliði teklifi, 1 Ekim den sonra gündeme alýnacak. AKP Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, teklifin ilk yasalaþacak düzenlemelerden biri o- lacaðýný belirterek, tüm gruplarýn da desteði olduðunu söyledi. Teklif, TBMM Ýçtüzüðü nde kadýnlarýn tayyör giymesinin yaný sýra ceket ve pantolon giymesi ne de imkan tanýyor. Teklifle Ýçtüzüðün kýyafet baþlýklý 56. maddesindeki bayanlar tayyör giyerler þeklindeki ifade, kadýnlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler þeklinde deðiþtiriliyor. Teklifte, Ýçtüzük teki bayan ibaresinin de yaygýn olarak kullanýlan ve mevzuata uygun olan kadýn ibaresiyle deðiþtirilmesi de yer alýyor. Ankara / aa Odatv dâvâsý 22 Kasým da ERGENEKON soruþturmasý kapsamýnda O- datv de yapýlan aramalara iliþkin açýlan davanýn görülmesine 22 Kasým 2011 de baþlanacak. Ýstanbul özel yetkili 16. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan hazýrlanan tensip zaptýnda, davanýn ilk duruþmasýnýn 22 Kasým 2011 de görüleceði belirtildi. Ýstanbul / aa

6 URT HABER 6 HABERLER HABERLER Kütahya ile Filipinler in San Juan City þehri arasýnda kardeþ þehir protokolü imzalandý. Kü tah ya ya Fi li pin li kar deþ þehir n KÜ TAH A i le Fi li pin ler in San Ju an City þeh ri a ra sýn da kar deþ þe hir pro to ko lü im za lan dý. Fi li - pin ler Cum hu ri ye ti San Ju an City Va li si Hon Gu - i a G. Go mez ve be ra be rin de ki he yet, Kü tah ya da in ce le mer de bu lun du. Ýlk ön ce Va li Ke nan Çift - çi yi ma ka mýn da zi ya ret e den he yet, Fi li pin ler Cum hu ri ye ti San Ju an City þeh ri i le Kü tah ya a ra - sýn da ku ru lan dost luk köp rü le rin den son de re ce mem nun ol duk la rý ný ve Kü tah ya lý la rý da San Ju an City þeh rin de gör mek ten son de re ce mut lu o la - cak la rý ný be lirt ti. Va li Çift çi de Ý ki þe hir ve do la - yý sýy la i ki ül ke a ra sýn da ku ru lan kar deþ lik köp rü - le ri e ko no mik an lam da da kul la ný la rak Tür ki ye ve Fi li pin ler a ra sýn da ki e ko no mik ba ðý güç len dir me - li dir de di. Da ha son ra Va li Ke nan Çift çi i le bir lik - te Kü tah ya Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ý ça yý ma ka - mýn da zi ya ret e den San Ju an City Va li si Hon Gu - i a G. Go mez ve Fi li pin ler Cum hu ri ye ti An ka ra Bü yü kel çi si Ma ril lin A ral dil la ve be ra be rin de ki he yet, Ar dýn dan Kü tah ya Be le di ye si En cü men Sa lo nu nda Kü tah ya i le Fi li pin ler Cum hu ri ye ti San Ju an City a ra sýn da kar deþ þe hir pro to ko lü im za la dý. Kü tah ya / ci han Da mat sý na va gir di ge lin a ra ba da bek le di n ÝZ MÝT TE bir ders ha ne de öð ret men lik ya pan E - nes Do ku maz (26), Bur sa ya ge le rek A çýk Öð re tim sý na vý na da mat lý ðý i le gir di. Bu sý ra da ge lin lik i çin - de ki ni þan lý sý Tu ba Tü mer (26) ken di si ni he ye - can la dý þa rý da bek le di. Çift, sý nav dan son ra Ýz mit e gi de rek ay ný gün dün ya e vi ne gir di. A lý nan bil gi ye gö re, Bur sa da ay ný ders ha ne de gö rev ya par ken ta - nýþ tý ðý kýz ar ka da þý i le bu ra da ni þan la nan E nes Do - ku maz, ar dýn dan ta yi ni ni mem le ke ti Ýz mit e al dýr - dý. Ni þan lý sý Bur sa da ya þa ma ya de vam e den Do - ku maz, Gi der sý na va gi re rim, ký zý a lýp ge li rim di - ye rek, A çýk Öð re tim sý na vý na Bur sa da gir me ye ka rar ver di. Ay rý ca, sý nav la ay ný ta rih i çin Ýz mit ten ni kâh gü nü al dý. Sý nav ve ni kâ hý ay ný gü ne denk ge ti ren Do ku maz, Ýz mit ten ge lip da mat lý ðý i le Bur sa da sý na va gir di. Bu sý ra da ge lin lik i çin de ki müs tak bel e þi Tu ba Do ku maz (26), da ma dý, o kul ö nün de ki dü ðün a ra ba sýn da he ye can la bek le di. Do ku maz, sý nav dan çý kar çýk maz ni þan lý sý na koþ - tu ve e lin de ki ka lem ve sil gi i le müs tak bel e þi ne sa - rýl dýk tan son ra di rek si yo nun ba þý na ge çe rek Ýz - mit in yo lu nu tut tu. Çift, Ýz mit te ki tö ren le dün ya e vi ne gir di. Bur sa / a a Þoförlere si vil po lis sürprizi! n GA ZÝ AN TEP TE dol muþ ve halk o to büs le ri ne yol cu gi bi bi nen si vil tra fik po lis le ri þo för le ri þa - þýrt tý. Uy gu la ma nok ta la rýn da dur du ru lan þo för ler a raç la rýn dan i nen si vil tra fik po lis le ri nin ken di le - ri ne yap týk la rý ha ta la rý sý ra la ma sý ve ce za yaz ma - sýy la þok ya þa dý. Ga zi an tep Em ni yet Mü dür lü ðü Tra fik De net le me Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri va - tan daþ la rýn yo ðun þi kâ ye ti ü ze ri ne Tra fik Gü - ven li ðin de e ni A çý lým lar, He def ler ve Çö züm Pro je le ri kap sa mýn da uy gu la ma baþ lat tý. Uy gu la - ma kap sa mýn da top lu ta þý ma a raç la rý na va tan daþ gi bi bi nen si vil tra fik po lis le ri, a raç ta si ga ra iç me, þo för le rin cep te le fo nuy la ko nuþ ma, kýr mý zý ý þýk ih lâ li, du rak dý þý yol cu al ma, faz la yol cu al ma gi bi tra fik ih lâl le ri ni tek tek not et ti. Ba lýk lý Par ký nda bek le yen tra fik po lis le ri de ku ral ih lâ li ya pan a raç - la rý dur dur du. Res mî po li sin ev rak kon trol le ri nin ar dýn dan þo för le re yap týk la rý ku ral ih lâl le ri ni sý ra - la dý. Uy gu la ma nýn il kin de du rak dý þý yol cu a lan i - ki o to büs þo fö rü ne 66 þar li ra pa ra ce za sý ve ce za pu a ný uy gu lan dý. Ce za pu a ný 90 o lan bir o to büs þo fö rü 15 ce za pu a ný da ha a lýn ca eh li ye ti ne el ko - nul du. Ga zi an tep / ci han 4 il çe de su ke sin ti si n ÝS TAN BUL UN Mal te pe, Av cý lar, Bey lik dü zü ve Si liv ri il çe le rin de bu gün ve ya rýn su ke sin ti si ya pý - la cak. Ýs tan bul Su ve Ka na li zas yon Ý da re sin den (ÝS KÝ) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Züm rü tev ler Su Haz ne si Bes le me Hat tý nda ya pý la cak o lan va na de ði þim ça lýþ ma sý dolayýsýyla bu gün sa at le ri a ra sýn da Mal te pe Züm rü tev ler, Gir ne, Gü len su, Gül su yu ve E sen kent ma hal le le ri ne su ve ri le me ye cek. Av cý lar da i se Am bar lý Kav þa ðý üst ge çit köp rü sü al týn da bu lu nan çe lik bo ru nun dep - la se bað lan tý ça lýþ ma sý dolayýsýyla yi ne bu gün sa at le ri a ra sýn da Av cý lar Ci han gir, Am bar lý, Mer kez ve De niz köþk ler ma hal le le ri, Bey lik dü zü nün Bey san ve Ha ra mi de re Sa na yi Si - te si nde su ke sin ti si uy gu la na cak. Si liv ri de de Gü - müþ ya ka Ma hal le si su de po su çý ký þýn da branþ man bað lan tý ça lýþ ma la rý kap sa mýn da, ya rýn sa at le ri a ra sýn da Si liv ri Gü müþ su yu Ma hal le si nde su ke sin ti si ya pý la cak. Ýs tan bul / a a TCDD Ge nel Mü dü rü Sü ley man Ka ra - man, sa at te 350 ki lo met re hýz ya pa bi len tren a lý mý i çin E kim a yýn da i ha le ye çý ka - cak la rý ný bil dir di. Ka ra man, yap tý ðý a çýk la ma da, ö nü - müz de ki ay ya pý la cak i ha ley le bi ri sa at te 350 ki lo met re hýz ya pan tren ol mak ü ze - re top lam 6 a det tren a lý mý yap ma yý plan la dýk la rý ný söy le di. An ka ra-kon ya ük sek Hýz lý Tren hat týn da kul la ný la cak hýz lý tren le, An kra-kon ya a ra sý u la þým sü re si nin 1 sa at 15 da ki ka ya dü þe ce ði ne dik ka ti çe ken Ka ra man, Kon ya ya in - þaal lah ký sa za man da 1 sa at 15 da ki ka da git me yi ger çek leþ ti re ce ðiz. E kim a yýn da i ha le ye çý ka ca ðýz. Ý ha ley le al tý a det hýz lý tren a la ca ðýz. Bi ri 350 ki lo met re hýz ya - pan tren o la cak, a ma 300 ki lo met re hýz la ça lýþ tý rý la cak di ye ko nuþ tu. Ka ra man, Kon ya-an ka ra hat tý nýn, 350 ki lo met re hýz ya pan tre ne uy gun bir þe kil de ya pýl dý ðý ný i fa de e de rek, Bu ra da bi zim kurp de di ði miz, vi raj o - la rak a ný lan þey yok. Kon ya da a lan, Es ki þe hir hat tý na gö re da ha düz. A lan düz ol du ðu i çin tren da ha doð ru sal gi - di yor. Hat ta kul la ný lan mal ze me, a ra zi ya pý sý, her þe yi bu na uy gun. Ser ti fi ka ku ru lu þu da bu ra ya ra po ru nu ver di. 350 ki lo met re hý zý na uy gun ra po ru nu al dýk. Ý ha ley le tren a lýp, de ne me le re baþ la ya ca ðýz þek lin de ko nuþ tu. Ka ra man, Kon ya-es ki þe hir hýz lý tren hat tý nýn da ha zýr ol du ðu nu, bu yýl i çe ri - sin de bu hat ta se fer le ri baþ lat ma yý plan - la dýk la rý ný kay de de rek, Bu yýl i çe ri sin de aç ma yý plan lý yo ruz, a ma he nüz ta ri hi ni be lir le me dik. Bu ra da, An ka ra-kon ya hat týn da sis tem o tur du ðu za man Es ki þe - hir hat tý ný da a ça ca ðýz. Kon ya-an ka ra hat týn da çok yo ðun luk var ve se fer le ri art týr ma mýz lâ zým de di. ÞU AN DA ÝLK TE MEL A TA CA ÐI MIZ ER BUR SA Ka ra man, þu an da te me li a tý la cak ilk hýz lý tren hat tý nýn da Bur sa-bi le - cik ol du ðu nu be lir te rek, bu ra nýn i ha - le si ni yap týk la rý ný, ya kýn za man da ça - lýþ ma la rýn baþ la tý la ca ðý ný söy le di. Bu ay i çe ri sin de ay rý ca An ka ra-ýz mir hat tý nýn ya pý mý na Po lat lý ve Af - yon dan baþ la ya cak la rý ný an la tan Ka - ra man, 2013 ün so nun da Ýs tan bul, 2014 te Si vas, 2015 te Bur sa ve Af yon hýz lý tren hat la rý nýn ya pý mý ný ta mam - la ya cak la rý ný bil dir di. Ka ra man, Ýz mir hýz lý tren hat tý nýn ya pý mý nýn i se 2016 ya doð ru bi te bi le ce ði ni be lirt ti. Hýz lý tren hat tý ya pý mý ça lýþ ma la rý nýn da ha son ra Do ðu ya doð ru i ler le ye ce - ði ni ak ta ran Ka ra man, Er zu rum, Kars ve Tif lis i bir leþ tir mek i çin ça lýþ - ma la rý mýz var de di. An ka ra / a a KA MU E mek çi le ri Sen di ka la rý Kon fe de - ras yo nu (KESK) Dö nem Söz cü sü Me tin E rol, Baþ ka ül ke ler de dar be ci ler yar gý la - nýr ken ül ke miz de 12 Ey lül ge ne ral le ri ne fah ri dok to ra un van la rý nýn ve ril me si, ad - la rý nýn so kak ve o kul la ra ve ril me si o nur ký rý cý dýr de di. Sam sun Gar ý ö nün de top la nan E ði tim Sen ve 78 li ler Der ne ði ü ye le ri, bu ra dan Çar þam ba il çe si ne git ti. Ýl çe de fa a li yet gös te ren Ke nan Ev ren Ýl - köð re tim O ku lu ö nün de bir a ra ya ge len grup a dý na a çýk la ma ya pan KESK Dö - nem Söz cü sü Me tin E rol, 12 Ey lül as ke ri mü da ha le si nin ü ze rin den 31 yýl geç ti ði ni ha týr lat tý. Dar be nin se bep ol du ðu a ðýr tah ri ba týn, ü ze rin den 31 yýl geç me si ne rað men et ki le ri nin bu gün de e ko no mi, si ya set ve e ði tim a lan la rýn da de vam et ti - ði ni di le ge ti ren E rol, þöy le ko nuþ tu: 12 Ey lül ün genç lik ü ze rin de ya rat tý ðý bu a - ðýr tah ri bat, top lu mun ge le ce ði ni de ka - ran lý ða sü rük le miþ tir. Bu sü reç te yüz bin - ler ce ki þi fiþ len miþ, mil yon lar ca in san da si li ne me ye cek de rin iz ler bý rak tý rýl mýþ týr. Dar be dü ze ni ne kar þý çýk ma nýn yo lu, dar be le ri sor gu la mak tan geç mek te dir. Baþ ka ül ke ler de dar be ci ler yar gý la nýr ken ül ke miz de 12 Ey lül ge ne ral le ri ne fah ri dok to ra un van la rý nýn ve ril me si, ad la rý nýn so kak ve o kul la ra ve ril me si o nur ký rý cý dýr. 12 Ey lül dar be si nin mi ma rý Ke nan Ev - ren in Çar þam ba da ki bu o ku lu muz da ha la a dý nýn bu lun ma sý ný an la mak müm - kün de ðil. Da ha ön ce Sam sun Mil li E ði - tim Mü dür lü ðü ne yap týk la rý mü ra ca a týn ge ri çev ril di ði ni id di a e den E rol, þun la rý kay det ti: Ke nan Ev ren a dý nýn ül ke miz de o lum lu iz le nim bý rak ma dý ðý a çýk týr. Kal dý ki ken di o ku du ðu Ýs tan bul da ki li se den da hi a dý si lin miþ tir. Ke nan Ev ren a dý ný ta þý yan çok sa yý da o ku la ye ni ad lar ve ril - miþ tir. Bu doð rul tu da Sam sun Mil li E ði - tim Mü dür lü ðün den ad ver me yö net me - li ði ne gö re Çar þam ba Ke nan Ev ren Ýl - köð re tim O ku lu a dý nýn de ðiþ ti ril me si i çin Ýl Mil li E ði tim Ko mis yo nu na de ði þik lik ö - ne ri si ver me si ni is ti yo ruz. 12 Ey lül dar be - si i le he sap laþ ma dan bu ül ke de ger çek an lam da bir de mok ra si ha ya ta ge çi ri le - me ye cek tir. A çýk la ma nýn ar dýn dan, grup Çar þam ba Ad li ye Sa ra yý na gi de rek, cum hu ri yet sav cý lý ðý na Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü so rum lu la rý hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun du. Sam sun / a a MER SÝN Ser best Böl ge sin de ki bir teks - til fab ri ka sýn da çý kan yan gýn kor ku do - lu an la rýn ya þan ma sý na se bep ol du. Fab ri ka sa hip le ri it fa i ye nin ye ter siz li ði kar þý sýn da a de ta is yan e der ken, ça lý þan - lar i se ek mek tek ne le ri nin ya ný þý sý ra - sýn da hýç ký rýk la ra bo ðul du. Mer sin Ser - best Böl ge si nde ki Pal mi ye Teks til i - sim li bir fab ri ka da he nüz bi lin me yen bir se bep le yan gýn çýk tý. Teks til a töl ye - si nin al týn da ki ku maþ la rýn bu lun du ðu bö lüm de çý kan yan gýn ký sa sü re de a töl - ye yi kap la dý. A lev ler ký sa sü re de bü yür - ken o lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri sevk e dil di. Ýt fa i ye e kip le ri yan gý na mü - da ha le et me ye baþ lar ken ça lý þan lar da yan gý na mü da ha le et ti. A töl ye nin ya - nýn da park ha lin de bu lu nan o to mo bi - lin ca mý çev re de bu lu nan lar ta ra fýn dan tah ta ve de mir par ça la rý i le ký rýl dý. O to - mo bil yan gýn ye rin den i ti le rek u zak laþ - tý rý lýr ken ça lý þan lar el le ri ne al dýk la rý bal yoz ve de mir par ça la rý i le fab ri ka nýn pen ce re le ri ký ra rak it fa i ye e kip le ri ne yar dým cý ol ma ya ça lýþ tý. Ýt fa i ye e kip le ri su sý ka rak yan gý na kon trol al tý na al ma - ya ça lýþ tý. Ýt fa i ye e kip le ri nin ye ter siz kal ma sý dik kat ler den kaç maz ken gö - rev li nin dü zelt me ye ça lýþ tý ðý hor tum e - lin den bo þa lýp ken di ni ýs la týn ca tep ki gös ter di. Tam a lev ler kon trol al tý na a lýn dý ðý sý - ra da it fa i ye e kip le ri bi ten su la rý ný dol - dur mak ü ze re o lay ye rin den ay rýl dý. Bu nun ü ze ri ne a lev ler tek rar bü yü ye - rek teks til a töl ye si ni sa rýn ca fab ri ka nýn or tak la rý ve ça lý þan lar a de ta is yan et ti. Ýt fa i ye e kip le ri ne tep ki gös te ren ça lý - þan la rý çev re de bu lu nan lar sa kin leþ tir - me ye ça lýþ tý. O la yý ha ber a la rak ge len ka dýn ça lý þan lar i se ça re siz ce a lev le ri sey ret ti. Ba zý ça lý þan lar a lev ler kar þý sýn - da göz yaþ la rý na bo ðu lup hýç ký rýk la rý na en gel o la ma dý. Fab ri ka ta ma men ya - nar ken, yan gýn 2 sa at lik bir uð raþ son - ra sý kon trol al tý na a lýn dý. Mer sin / ci han TÜP DO LUM TE SÝSÝN DE A LEV LER KOR KUT TU KA SE RÝ DE tüp do lum te si sin de çý kan yan gýn kor ku do lu an la rýn ya þan ma sý na se - bep ol du. a ra la na nýn ol ma dý ðý yan gýn da fab ri ka ta ma men kul la ný la maz ha le gel di. Kay se ri Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si 11. Cad de ü ze rin de fa a li yet gös te ren bir tüp do lum te si sin de he nüz be lir le ne me yen bir se bep le yan gýn çýk tý. Sa na yi ti pi tüp le rin do lu mu - nun ya pýl dý ðý te sis te a lev ler ký sa sü re de bü - tün fab ri ka yý sar dý. an gý nýn it fa i ye ye ha - ber ve ril me si nin ar dýn dan he men o lay ye - ri ne çok sa yý da it fa i ye a ra cý sevk e dil di. Po - lis de çev re de gü ven lik tedbiri al dý. OSB Mü dür lü ðü, Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si, ve OSB i çin de fa a li yet gös te ren bü yük iþ let - me le rin it fa i ye e kip le ri a lev le ri sön dür mek i çin u zun uð raþ ver di. an gýn de vam e der - ken te sis i çin de za man za man pat la ma lar da ol du. an gýn 2,5 sa at lik bir ça ba nýn ar - dýn dan çev re fab ri ka la ra si ra yet et me den kon trol al tý na a lý na bil di. A lev le ri sön dü ren it fa i ye e kip le ri, da ha son ra so ðut ma ça lýþ - ma sý yap tý. an gýn son ra sý tüp do lum te si si ta ma men kul la ný la maz ha le ge lir ken o lay - da ya ra la nan ya da ö le nin ol ma ma sý i se tek te sel li kay na ðý ol du. Kay se ri / ci han Gül nar da ka yýk fa ci a sý: 4 ö lü n MER SÝN ÝN Gül nar il çe si ne bað lý Ge zen de Kö yün - de ki ba raj gö lün de i çin de bu lun duk la rý ka yý ðýn a la bo ra ol ma sý so nu cu ay ný a i le den 4 ki þi bo ðu la rak vefat et ti. E di ni len bil gi ye gö re; Ka ra man ýn Er me nek il çe si ne bað lý Ev sin Kö yü Av cý lar Ma hal le sin de o tu ran ve çift - çi lik le ge çim le ri ni sað la yan A rif (39) ve E mi ne Ba þa ran (47) çif ti, 11 yaþ la rýn da ki i kiz kýz la rý Nu ray ve Mer yem Ba þa ran i le bir lik te, ken di le ri ne a it ka yýk la o dun top la - mak ü ze re Gül nar a bað lý Ge zen de Kö yü ta ra fýn da geç ti. Top la dýk la rý o du nu yük le dik le ri ka yýk la ev le ri ne dön mek is te yen a i le, ba raj gö lü ký yý sý na yak laþ týk la rý sý - ra da ka yý ðýn a la bo ra ol ma sý so nu cu su ya düþ tü. Ka yý - ðýn bat tý ðý ný gö ren ba raj gö rev li le ri du ru mu jan dar ma - ya bil dir di. ar dý ma gi den gö rev li ler, a i le den an ne E - mi ne Ba þa ran ýn ce se di ni su dan çý kar dý. Kay bo lan ba - ba A rif ve i kiz kýz la rý Nu ray ve Mer yem Ba þa ran ýn da a ran ma sý na baþ lan dý. O lay ye rin de in ce le me ler de bu - lu nan Ka ra man Va li ar dým cý la rý Meh met ü ce, ýl - maz Þim þek ve Er me nek Ýl çe Kay ma kam lý ðý na ve kâ let e den Baþ yay la Kay ma ka mý U ður Se zer, a i le ya kýn la rý ný zi ya ret e de rek te sel li de bu lun du. Ka ya ma kam Se zer, Ba þa ran a i le sin den ge ri ye ka lan beþ ev lâ dý A li Kar, Ay - þe Kar, Zey nep Ba þa ran, Sü ley man Ba þa ran ve Hav va Ba þa ran a ta zi ye di lek le rin de bu lun du. Kay ma kam Se - zer; Dev let o la rak her za man ya ný nýz da yýz. Her tür lü is tek ve ar zu la rý ný za kay ma kam lýk o la rak des tek ve re - ce ðiz de di. Mer sin / ci han Ba kan lýk a yý la rýn ni çin sal dýr gan laþ tý ðý ný a raþ tý rý yor n ER ZU RUM Va li si Se ba hat tin Öz türk, Er zu rum da son gün ler de ya þa nan a yý sal dý rýy la il gi li o la rak, il gi li ba kan lý ðýn a yý la rýn sal dýr gan dav ra nýþ la rý nýn se bep le ri ko nu sun da ça lýþ ma baþ lat tý ðý ný söy le di. Va li Se ba hat - tin Öz türk Ýþ ve Mes lek Da nýþ man lý ðý E ði ti mi prog ra - mý nýn ta ný tým top lan tý sý nýn ar dýn dan, ga ze te ci le rin a - yý sal dý rý sý ko nu sun da ki so ru la rý ný ce vap la dý. Va tan - daþ la rýn da ha dik kat li ol ma sý ný is te yen Va li Öz türk, a - yý sal dý rý la rý nýn 2 ki þi nin ha ya tý na ve çe þit li mad dî ha - sar la ra se bep ol du ðu nu i fa de et ti. Ko nu nun te rör o la - yý ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Öz türk, ko nuy la il gi li a lý na - bi le cek tek ted bi rin böl ge de ki av cý la rý ha re ke te ge çir - mek ol du ðu nu be lirt ti. Va li Öz türk, Ýn san la rýn da ha dik kat li ol ma sý ný is ti yo ruz. 2 ta ne va tan da þý mýz a yý sal dý rý la rýn da ca ný ný kay bet ti. O nun dý þýn da 70 ta ne ko yu nun te lef ol du ðu bi li ni yor. An cak bu nu a yý nýn yap tý ðý ke sin de ðil. Kurt da yap mýþ o la bi lir i fa de le ri ni kul lan dý. Son za man lar da sýk la þan a yý sal dý rý la rý nýn se - be bi hak kýn da bil gi sa hi bi ol ma dý ðý ný be lir ten Öz türk, il gi li ba kan lýk ta ra fýn dan a yý la rýn sal dýr gan dav ra nýþ la - rý hak kýn da ça lýþ ma baþ la týl dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Er - zu rum da Ra ma zan Bay ra mý ndan ön ce a yý sal dý rý sý so nu cu 2 ki þi vefat et miþ, ön ce ki gün de Ýs pir il çe sin - de sü rü ye sal dý ran a yý lar 70 ta ne ko yu nun te lef ol ma - sý na se bep ol muþ tu. Er zu rum / ci han Çoban ressam'' tablolarýný evinin avlusunda sergiliyor n ÞAN LI UR FA NIN Si ve rek il çe sin de, ço ban lýk ya par - ken re sim yap ma yý öð re nen ve da ha ön ce 2 kar ma ser - gi si ne ka tý lan an cak im kân sýz lýk lar dolayýsýyla bu a lan - da ki ça lýþ ma la rý ný sür dü re me di ði ni be lir ten Be kir Ýk - rey, tab lo la rý ný köy de ki e vi nin av lu sun da ser gi li yor. Ýl - çe nin Sa rý ö ren Kö yün de ço ban lýk ya par ken, boþ za - man la rýn da yap tý ðý ça lýþ ma lar la res sam lý ða me rak sa - ran Be kir Ýk rey, yað lý bo ya tab lo la rýy la da ha ön ce Þan - lý ur fa ve Si ve rek te bir ar ka da þýy la bir lik te 2 kar ma re - sim ser gi si aç týk la rý ný ha týr lat tý. Bu se bep le ço ban res - sam o la rak a nýl ma ya baþ la nan Ýk rey, an cak aç týk la rý ser gi ler den bek le di ði il gi yi gö re me di ði ni, mad dî im - kân sýz lýk lar dolayýsýyla da ar týk pek faz la ye ni ça lýþ ma yap ma dý ðý ný an lat tý. O dö nem ler de ya pýp sa ta ma dý ðý es ki tab lo la rý ný da e vi nin av lu sun da ser gi le di ði ni di le ge ti ren Ýk rey, köy de za man za man in þa at lar da ça lý þa - rak ve ya ço ban lýk ya pa rak ge çi mi ni sür dür dü ðü nü be - lirt ti. Sa n'a tý ný ge liþ tir mek i çin des tek bek le di ði ni dil - me ge ti ren Be kir Ýk rey, þöy le ko nuþ tu: Da ha ön ce Kay ma kam lý ðýn des te ðiy le aç tý ðým ser gi de re sim le ri mi sa ta ma dým. Fa kat yi ne de re sim çiz mek ten vaz ge çe mi - yo rum. Ço ban lýk ve in þa at lar da iþ çi lik ya pa rak bo ya ve tu val a lýp boþ za man la rým da ye ni re sim ler çiz me ye ça - lý þý yo rum. Sa n'a tý mý ge liþ tir mek i çin yet ki li ler den des - tek bek li yo rum. Þan lý ur fa / a a Sivas'ta kentsel tasarým hamlesi n SÝVAS Be le di ye si, Muh sin a zý cý oð lu Bul va rý nda ha - ya ta ge çi re ce ði kent sel ta sa rým pro je siy le böl ge nin çeh - re si ni mo dern bir gö rü nü me ka vuþ tur ma yý plan lý yor. A lý nan bil gi ye gö re, BBP nin ku ru cu ge nel baþ ka ný Muh sin a zý cý oð lu nun Kah ra man ma raþ ta ki he li kop - ter ka za sýn da ve fat et me si ni ar dýn dan þeh rin en bü yük cad de le rin den bi ri o lan Bar ba ros Bul va rý na mec lis ka - ra rýy la Muh sin a zý cý oð lu Bul va rý a dý ný ve ren Si vas Be - le di ye si, 3 Mart 2010 da dü zen le nen tö ren le a çý lý þý ger - çek leþ ti ri len bul var i çin þim di de kent sel ta sa rým pro je si ha zýr la dý. Kent sel ta sa rým pro je siy le böl ge nin çeh re si ni de ðiþ tir me yi plan la yan be le di ye, bul va rýn çev re si ni mo - dern bir gö rü nü me ka vuþ tur ma yý he def li yor. Be le di ye, Si vas ýn An ka ra ka ra yo lu gi ri þi gü zer gâ hýn da yer a lan bul var da ço cuk o yun a lan la rý, kay kay pist le ri, kon dis - yon sa ha sý, týr man ma du va rý, göl ge lik a lan lar, ya ya yü - rü yüþ yol la rý, o to park lar, park lar, ye þil a lan lar, ya ya ge - çit le ri, ka fe ter ya lar ve çok a maç lý sa lon lar o luþ tur ma yý plan lý yor. Bul var da ay rý ca mey dan dü zen le me le ri ve ö - zel ay dýn lat ma sis tem le ri ku ru lu mu i le en gel li le rin u la - þý mý ný ko lay laþ tý rý cý bir ta kým ça lýþ ma la rýn da ya pýl ma sý dü þü nü lü yor. Pro je kap sa mýn da ya pý la cak ça lýþ ma la rýn ta ný tý mý a ma cýy la ha zýr la nan a ni mas yon fil mi, Cum hu - ri yet Mey da ný na ko nu lan dev LCD ek ran da da va tan - daþ la ra gös te ri li yor. Si vas / a a Türkiye'nin en hýzlý treni geliyor TCDD GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ, SA AT TE 350 KÝ LO MET RE HIZ A PAN TREN A LI MI Ý ÇÝN E KÝM A IN DA Ý HA LE DÜ ZEN LE E CEK. HT SAISI DA ARTACAK. Darbecilerin isminin okullarda olmasý onur kýrýcý A NAN FAB RÝKA LA RINI GÖZ AÞ LA RI ÝÇÝN DE ÝZ LE DÝLER

7 DÜNA 7 ABD, FÝLÝSTÝN E DESTEK OLMALI SUUDÝ ARABÝSTAN IN ESKÝ ÝSTÝHBARAT BAÞKANI PRENS TURKÝ EL FASAL, ABD NÝN, BM DE DEVLET OLARAK TANINMAK ÝSTEEN FÝLÝSTÝN E DESTEK OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ, OKSA ARAP DÜNASINDA ZATEN AZ OLAN GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝ ÝÝCE KABEDECEÐÝNÝ BELÝRTTÝ. SUUDÝ Arabistan ýn eski Londra ve Washington büyükelçisi de olan, Kral Faysal Vakfý nýn kurucu baþkanlarýndan Prens Turki El Faysal, New ork Times gazetesinde, Bir Devleti Veto E- dersen, Bir Müttefikini Kaybedersin baþlýðýyla çýkan makalesinde, ABD nin, BM de devlet olarak tanýnmak isteyen Filistin e destek vermesi, veto etmemesi gerektiðini, aksi takdirde hem bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan ý, hem de Arap dünyasýndaki güvenilirliðini kaybedeceði görüþünü ifade etti. El Faysal makalesinde, Filistin e destek vermezse ABD nin bölgedeki etkisinin daha da azalacaðýný, Ýsrail in güvenliðinin zayýflayacaðýný, Ýran ýn güçleneceðini ve bölgede baþka bir savaþ ihtimalinin artacaðýný, ayný zamanda Suudi Arabistan ýn da ABD ile eskisi gibi iþbirliði yapamayacaðýný, çünkü bu iþbirliðine dayalý özel iliþkinin, Filistinliler i- çin adalet isteyen Arap ve Müslüman devletlerin çoðu tarafýndan zehirli görüleceðini belirtti. Filistin halkýnýn devlet olmayý hak ettiðini kaydeden El Faysal, Ýsrail tarafýnýn Filistin in devlet olma arzusunu tehdit olarak deðil, müzakere masasýna dönme yolunda bir þans olarak görmesi gerektiðini vurguladý. Faysal makalesinin sonunda, þunlarý kaydetti: ABD nin Filistin e desteði çok önemli, bir veto halinde bunun son derece olumsuz sonuçlarý olur... Umarýz ABD adalet ve barýþ yolunu seçer. New ork / aa NT BAÞAZISI: ABD, ASIL NETANAHU A BASKI KURSUN NEW ORK Times gazetesi kendi baþyazýsýnda ise BM de devlet olarak tanýnmak isteyen Filistin e gönderdiði yardýmý kesmekle tehdit eden ABD nin asýl Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu ya, Filistin tarafýyla müzakerelere dönmeleri yolunda baský kurmasý gerektiðini vurguladý. BM Genel Kurulu üst düzey toplantýlarýnýn haftaya baþlayacaðý hatýrlatýlan yazýda, ABD, Ýsrail ve AB ülkelerinin Filistin in BM ye devlet olarak ü- yeliði konusunu çözümlemek amacýyla bir þey yapmadýðý da savunularak, o yüzden derhal harekete geçilmesi gerektiði belirtildi. ABD, BM, AB ve Rusya dan oluþan Ortadoðu Dörtlüsü nün de masaya, müzakerelerin sonunu ve BM de resmî bir Filistin devlet oylamasýnýn zamanlamasýný gösteren bir takvim ile bir harita ve anlaþma taslaðý koymasý gerektiðini savunan gazetede þu görüþlere yer verildi: BM ye tam üye ülke olabilmek için Filistin in BM Güvenlik Konseyi nin onayýný almasý gerekiyor, ancak ABD, Konsey de bu yönde bir karar taslaðýný veto edeceðini açýkladý, bu da ABD ve Ýsrail in daha da tecrit edilmelerine yol açacak. Obama nýn þimdi, Netanyahu ve Abbas ý müzakerelere devam etmek için ikna etmede daha güçlü liderlik göstermesi gerekiyor. Ancak BM de bir oylama olursa ABD ve ortaklarý bunun zararýný azaltmak zorunda ve Filistin e malî destekte bulunmaya devam etmeleri gerek. 193 üyeli BM Genel Kurulu na üye ülkelerden 126 sýnýn desteðini aldýðýný açýklayan Filistin in BM de devlet olarak tanýnma kapsamýnda BM Güvenlik Konseyi ne mi, yoksa Genel Kurula mý baþvuracaðý henüz bilinmiyor. ABD: Açýklamalarýn dozu hafifledi, memnunuz ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic to ri a Nu land, Tür ki ye ve Ýs ra il ta raf la rýn ca, a ra la rýn da ki i liþ ki le re da ir ya pý lan a çýk la ma la rýn do zu nun son gün ler de ha fif le miþ gö rün me - sin den mem nu ni yet du yu yo ruz de di. Nu land, ABD Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðý nda dü zen le di ði gün lük ba sýn bri fin gin de bir so ru ü ze ri ne, Tür - ki ye ve Ýs ra il ta ra fýn dan ya pý lan son a çýk la ma la rýn, da ha ön ce den duy - duk la rý ba zý a þý rý fi kir le re gö re da ha gü ven ve ri ci ni te lik te ol du ðu nu be - lirt ti. Tür ki ye ve Ýs ra il ta raf la rýn ca, a ra la rýn da ki i liþ ki le re da ir ya pý lan a - çýk la ma la rýn do zu nun son gün ler de ha fif le miþ gö rün me sin den mem nu - ni yet du yu yo ruz. Du rum la il gi li o la - rak her i ki ta raf la da gö rüþ mek tey - dik. Böl ge de ki her ke sin sü kû net çað rý sý yap ma ve sü ku ne ti des tek le - me yö nün de so rum lu lu ðu bu lu nu - yor di ye ko nu þan Nu land, Tür ki ye ve Ýs ra il e, ya pý cý bir i liþ ki ye sa hip o - la bi le cek le ri bir ko nu ma ge ri dön - me le ri yo lun da yap týk la rý çað rý yý tek rar la dý. Was hing ton / a a Türk ge mi le ri Ak de niz de ÝS RA ÝL ba sý ný, Ro dos a gi den bir yol cu ge mi si nin Türk sa vaþ ge mi le - riy le kar þý laþ tý ðý ný yaz dý. ynet in ter - net si te si nin ha be ri ne gö re, Ro yal I - ris ad lý ge mi ko nuy la il gi li o la rak he men Ýs ra il li yet ki li ler le te ma sa geç ti. Türk ge mi le ri nin Ak de niz de ma nev ra yap tý ðý ve Ýs ra il li yol cu la - rýn hiç bir þe kil de teh li ke de ol ma dý - ðý be lir til di. Tel Aviv / cihan Fran sa da nük le er teh like yok FRAN SIZ E ner ji Gü ven lik Ku ru - mu, ül ke nin gü ne yin de A vig non þeh ri ya kýn la rýn da bir nük le er te sis - te mey da na ge len pat la ma nýn, kon trol al tý na a lýn dý ðý ný ve halk sað lý ðý ný teh dit e de cek bir du ru mun ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Pat la ma so - nu cun da ne kim ya sal ne de rad yo - ak tif sý zýn tý ol du ðu tek rar la nan a - çýk la ma da, te sis te ça lý þan la rýn muhtemel bir sý zýn tý ya kar þý ka ran - ti na al tý na a lýn ma la rý ný ve ya tah li ye e dil me le ri ni ge rek ti re cek bir tedbir a lýn ma ya ca ðý bil di ril di. Paris / a a Ka ti a, Ýn gil te re yo lun da ÝN GÝL TE RE me te o ro lo ji yet ki li le ri, Ka ti a fýr tý na sý nýn son dal ga sý nýn ül ke ký yý la rý na çok þid det li þe kil de vu ra bi le ce ði ni du yu ra rak va tan daþ - la rý u yar dý. Fýr tý na nýn, Ku zey Ýr lan - da, Gal ler in ku zey böl ge si, Ku zey Ýn gil te re ve Ýs koç ya nýn ba zý bö lüm - le rin de et ki li o la ca ðý be lir ti li yor. ABD de 2 ki þi nin ö lü mü ne se bep o - lan ka sýr ga, da ha son ra hýz kay be de - rek Av ru pa ya doð ru yö nel miþ ti. Ka - ti a nýn Ýn gil te re de son 15 yýl i çin de - ki en þid det li fýr tý na lar dan bi ri si o la - bi le ce ði be lir ti li yor. Londra / cihan 20 Þiî ha cý öl dü rül dü I RAK TA si lâh lý ki þi le rin 20 Þiî ha cý yý öl dür dü ðü bil di ril di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý kay nak la rý, sal dý rý nýn ül - ke nin ba tý sýn da ki An bar vi la ye tin de dü zen len di ði ni söy le di. Ay ný kay - nak lar, o to büs le Su ri ye ye gi den Þiî - le rin, si lâh lý ki þi le rin kur du ðu bir kon trol nok ta sýn da öl dü rül dük le ri ni i fa de et ti. Baðdat / a a Mülteci kampýna ulaþmak için günlerce yürüyen Somalililer ayaklarýný kaybediyor! FOTOÐRAF: AA Aç lý ðýn a yak iz le ri! EKMEÐE ve suya ulaþmak için yüzlerce kilometre göç eden Somalililerin ayaklarý, yaþanýlan acýnýn ne denli büyük olduðunu gözler önüne seriyor. Açlýk ve kýtlýðýn yaþandýðý Somali de, yaþlý, sakat, çocuk, bebek demeden göç yoluna koyulan yüz binlerce Somalili, baþþehir Mogadiþu daki kamplara ulaþabilmek için gece gündüz demeden yürüdü. aklaþýk bir ay boyunca yüzlerce kilometre yol yürüyerek Mogadiþu ya ulaþan insanlarýn olduðu kamplarda, bir çocuðun ayaðý bile yaþanan acýyý anlatmaya yetiyor. Somalililerin büyük bir bölümünün ayak tabanlarý göç yolunda parçalanmýþ ya da nasýr baðlamýþ. Çýplak ayak ve terlikle yürünen kilometrelerce yolda yara olup enfeksiyon kapan ayak ve parmaklar ise hastanelerde kesiliyor. Beydaba þehrinden ailesiyle birlikte göç eden 57 yaþýndaki Ahmed Muhammed, yaklaþýk 20 gün yol yürüyerek Mogadiþu daki kamplara ulaþmýþ. olda ayak parmaklarý parçalanan Muhammed in parmaklarýnýn bir kýsmý Benadýr Hastanesi nde kesilmiþ. Muhammed, yaþadýklarý Beydaba þehrinden, açlýk ve kuraklýktan kurtulmak için ailesiyle göç ettiklerini söyledi. Ailesiyle yaklaþýk 300 kilometre yol yürüdüklerini anlatan Muhammed, terlikle yürümek zor olduðu i- çin zaman zaman çýplak ayakla yürüdüklerini kaydetti. Göç esnasýnda ayaklarýnýn yara olduðunu, ancak yaþamak için yürümek zorunda olduklarýný belirten Muhammed, ol boyunca arazilerden yürüyorsunuz. A- razilerde sivri taþlar, dikenler, çalýlar var. A- yaklarýnýzýn yara olmamasý mümkün deðil ama yürümek zorundaydýk dedi. ürümeye devam ettikçe ayakta oluþan yaralarýn daha da derinleþtiðini ifade eden Muhammed, kendilerinin yolda bu yaralarý bezlerle sarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Mogadiþu ya geldiklerinde ayak parmaklarýndaki yaralarýn i- yileþmemesi üzerine hastaneye gittiðini anlatan Muhammed, enfeksiyon kaptýðý belirtilen ayak parmaklarýnýn hastanede kesildiðini kaydetti. Ailesiyle birlikte Mogadiþu ya ulaþtýklarý için þanslý olduklarýný belirten Muhammed, Allah kimseyi göç etmek zorunda býrakmasýn dedi. Mogadiþu / aa Su ri ye de iç sa vaþ çý kar di ye kor ku yo rum BAÞ BA KAN Tay yip Er do ðan, Mý sýr ýn Al- Sho ro uk ga ze te si ne ver di ði de meç te Su ri - ye de bir iç sa vaþ çýk ma sýn dan en di þe duy - du ðu nu söy le di. Baþ ba kan Er do ðan, ga ze te - ye ver di ði de meç te Su ri ye i çin Me se le nin Þi î ler le Sün nî ler a ra sýn da bir iç sa vaþ la ni ha - ye te er me sin den kor ku yo rum de di. Er do - ðan ay rý ca Mý sýr i le i liþ ki le ri ni ge liþ tir mek is - te di ði ni ak tar dý. Er do ðan, Mý sýr ga ze te si ne de me cin de E ðer A rap dün ya sý nýn bir çok ka pý sý var sa bu ka pý la rýn en ö nem li si nin Mý - sýr ol du ðun dan þüp he yok di ye ko nuþ tu. Rö por ta jýn da Ýs ra il ko nu su na da de ði nen Er do ðan, Ýs ra il yö ne ti mi nin A rap dün ya sýn - da ya þa nan de ði þik li ðin ger çek li ði ni tam o la - rak an la ya ma dý ðý ný i fa de et ti. Er do ðan, Ýs - ra il Ba tý nýn, böl ge de ki de ði þik lik le ri an la yan Su ri ye de kan dur mu yor SU RÝE NÝN de ði þik þe hir le - rin de dü zen le nen o pe ras yon - lar da 25 ki þi nin öl dü rül dü ðü bil di ril di. Ak ti vist ler, De ra, Hu - mus ve Ýd lib þe hir le rin de ki o - pe ras yon lar da, gü ven lik güç le - ri nin aç tý ðý a teþ te, Ha ma da 17 ol mak ü ze re top lam 25 ki þi nin vefat et ti ði ni be lirt ti. Ak ti vist - ler, ba zý þe hir ler de sa bit te le fon bað lan tý sý nýn ke sil di ði ni de kay - det ti. Þam / a a Kad da fi den ay ný me saj: Sa vaþ ma ya de vam LÝB A NIN fi ra rî li de ri Mu - am mer Kad da fi, mu ha lif le ri ül - ke yi ya ban cý nü fu zu na tes lim et - mek le suç la ya rak, sa vaþ ma ya de - vam e de ce ði ni söy le di. Es ki I rak lý mil let ve ki li Mi þan El Ce bu ri nin Su ri ye de ki te le viz yo nu Ar ra i de me sa jý ya yým la nan Kad da fi, za - fer ka za na na ka dar sa vaþ ma ya de vam e de cek le ri ni be lir te rek, bir kez da ha sö mür ge ci le rin Lib - ya yý e le ge çir me si ne i zin ver me - ye cek le ri ni i fa de et ti. Mu ha lif güç le ri va tan ha i ni o la rak ni te le - yen Kad da fi, bu güç le rin Lib - ya nýn pet rol zen gin li ði ni ya ban - cý çý kar la rý na dev re de ce ði ni i le ri sür dü. Des tek çi le ri nin ha la Lib - ya da ol du ðu nu söy le di ði Mu - am mer Kad da fi nin ne re de ol - du ðu bi lin mi yor. Kad da fi a i le si - nin ba zý ü ye le ri kom þu Ni jer e kaç mýþ tý. Kad da fi nin son o la rak 8 Ey lül de 5 da ki ka lýk ses li me sa jý ya yým lan mýþ tý. Trablus / a a Sa lih mu ha lif ler le gö rü þe cek E MEN Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih, ik ti da rýn dev ri an laþ ma sýy la il gi li gö rüþ me ler yap ma sý i çin Dev let Baþ kan ar dým cý sý A bed Rab bo Man - sur Ha di yi gö rev len dir di. e - men li kay nak lar, Sa lih in, ik ti da - rýn dev ri gö rüþ me le ri i çin Ha - di yi gö rev len dir mek le bir lik te an laþ ma yý red det me hak ký ný da e lin de bu lun dur ma yý is te di ði ni bil di ri yor. Uz man lar, u lus lar a - ra sý top lu mun gö rev den ay rýl - ma sý i çin bas ký yap tý ðý Sa lih in böy le bir ma nev ra da bu lun du - ðu nu i fa de e di yor. Sana / a a ve Türk ev lat la rý na yap týk la rýn dan do la yý ken di si ni ö zür di le me ye ça ðý ran man týk lý ses le ri ni din le me yi bi le red det ti de di. Er do - ðan, Su ri ye ko nu sun da Ý ran ýn ro lü ne i liþ kin yap tý ðý de ðer len dir me de i se Sa ný rým Tür ki - ye, (Su ri ye ko nu sun da) Ý ran lý söy le vi dü zelt - me ro lü ne sa hip de di. Tür ki ye o la rak Ý - ran la ir ti bat ha lin de ol duk la rý ný kay de den Er do ðan, Tah ran yö ne ti mi ne Su ri ye nin þid - det kul lan ma ya de vam et me si nin cid dî so - nuç la rýn dan bah set tik le ri ni ak tar dý. Mý - sýr dan son ra Tu nus ve Lib ya yý da zi ya ret e - de cek o lan Tay yip Er do ðan, Ön ce lik le Lib - ya ya u lus lar a ra sý mü da ha le ye kar þý yýz. Ý kin - ci o la rak da Ba tý lý ül ke le rin Lib ya nýn pet ro - lün de bir hak ký ol ma dý ðý na, pet ro lün hal ka a it ol du ðu na i na ný yo ruz de di. Kahire / cihan Geçen yýl da sellerle boðuþan ülke, uluslar arasý yardým talep etti. Pa kis tan yine sel maðduru PA KÝS TAN I geç ti ði miz yýl ol du ðu gi bi bu yýl da sel vur du. Son fe lâ ket te 200 den faz la ki þi vefat et ti, 4 mil yon dan faz la ki þi ev le ri ni terk et mek zo run da kal - dý. 700 bi nin ü ze rin de e vin kul la nýl maz ha le gel di ði fe lâ ket te, 700 bin hek tar e ki li ü rün de tah rip ol du yý lýn da ya þa nan yý ký cý sel le rin et ki le rin den kur - tul mak ü ze rey ken bu fe lâ ket le kar þý la þan Pa kis tan, u - lus lar a ra sý yar dým çað rý sý yap tý. Pa kis tan ýn An ka ra Bü yü kel çi li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, Pa kis tan hü - kü me ti, sel den et ki le nen böl ge ler de tam te þek kül lü kur tar ma ve yar dým o pe ras yo nu baþ lat tý. Fe lâ ke tin öl - çe ði ve bü yük lü ðü göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, dost la rýn ve u lus lar a ra sý top lu mun yar dý mý nýn ge rek ti ði gö - zük mek te dir. Sel ze de ler a çýk ha va da ku ru lan kamp la - rýn da a cil yar dým bek li yor lar de nil di. Pa kis tan hü kü - me ti nin, Türk hü kü me ti nin ve kar deþ hal ký nýn 2010 yý lýn da sel ze de le re yap tý ðý cö mert yar dým lar i çin mü - te þek kir ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, Pa kis tan hal ký - nýn bu zor za ma nýn da, bir kez da ha Türk hü kü me - tin den ve hal kýn dan yar dým la rý ný e sir ge me me le ri ni ri ca e di yo ruz i fa de le ri ne yer ve ril di. Lon dra / a a A cil ih ti yaç du yu lan mal ze me le rin ba þýn da su ge çir - mez ça dýr, gý da mad de le ri, su a rýt ma tab let le ri/sis - tem le ri ve i lâç lar ge li yor. Pa kis tan Bü yü kel çi li ði, a þa ðý - da ki he sap nu ma ra la rýn dan yar dým ka bul e di yor: T.C. Zi ra at Ban ka sý A.Þ. Ga zi os man pa þa Þu be si, Þu be Ko du: 920 Fi lis tin Sok. No. 12, An ka ra ABD Do la rý He sa bý: Türk Li ra sý He sa bý:

8 MEDA POLÝTÝK 8 TÜBA A yeni bir biçim vermek isteyen Kanun Hükmünde Kararname nin tartýþma götürmez biçimde yanlýþ olduðunu ve düzeltilmesi gerektiðini de belirtmiþtim. anlýþ ve düzeltilmesi gereken bir kararname idi, çünkü akademilerin özerkliði ne -diðer özerk kurumlardan farklý olarak- ayrýca özen gösterilmesi gerekiyordu. TÜBA nýn bugünkü problemli yapýsýndan da söz etmiþtim. Özellikle de üyelerinin çok büyük bölümünün pozitif bilimler olarak anýlan bilimlerle iþtigal edenler arasýndan seçilmiþ olmasýna ve Akademi nin kamuoyuna duyurularý faslýnda üzerine vazife olmayan tartýþmalara girmesi dolayýsýyla. Söz konusu Kararname ye matematikçi Prof. Ali Nesin de itiraz ediyor. Hem de aðýr bir dille. Hükümetin aldýðý kararýn Türkiye için bir yüzkarasý olduðunu vurgulayan Nesin, sözlerine þöyle devam etmiþ: Bildiðim kadarýyla Mussolini nin Ýtalyasý nda benzer bir karar alýnmýþtý. (Benzetmek gibi olmasýn ama!) bilim-devlet iliþkisinde Nesin in verdiði bu örnekten çok önce Sovyetler Birliði nde 40 lý yýllarda proletaryanýn bilimi ni ilan eden Lyssenko yu hatýrlamak gerekir. Lenin Tarýmsal Bilimler Akademisi nin yýllarý arasýnda biyoloji/ tarýmsal bilim araþtýrmalarýnýn baþýnda olan Lyssenko, devletin bilim alanýna müdahalesi konusunda bilim tarihinin bugüne kadar gördüðü en dehþetengiz örneði sergilemiþtir. Bilim dünyanýnýn üzerine çöken bu kâbusu 1948 de Stalin döneminin bir yetkilisi Büyük Stalin in, zamanýmýzýn en büyük bilgininin adýný bir kere bile anmadan bilimden nasýl söz edebiliriz? sözleriyle özetliyordu. (Ýsterseniz bu soruyu Sovyetler Birliði nin büyük genetik uzmaný Vavilov cevaplasýn: Bizi diri diri yakabilirken ama bizi devletin tepesindeki birisi istiyor diye düþüncelerimizden vazgeçiremezler. ) Lyssenko olayý hiç þüphesiz bilimin resmi ideolojinin bir aygýtý olmasýnýn modern zamanlarda karþýlaþýlan en i- yi örneðiydi. Büyük Stalin in himayesinde yaþanan bu maskaralýk sadece Sovyetler Birliði nde deðil, mesela Fransa da da Fransýz Komünist Partisi nin (FKP) hararetle savunduðu bir bilim politikasý idi. Lyssenko nun o zamana kadar bilinen kalýtým teorisini ( Burjuvazinin Bilimi olarak!) reddeden görüþleri FKP nin Les Lettres françaises adlý dergisinde yayýmlanan bir röportajda Büyük bir bilimsel o- lay baþlýðý altýnda yayýmlanýyordu. Stalinizmin bilime yönelik bu çýkarmasýnýn FKP ye yakýn bazý bilim a- damlarý tarafýndan kýnanmasý gecikmedi. Partiye yakýn olan ünlü bilim a- damý Jacques Monod, bu olaydan sosyalizmin Sovyetler Birliði nde düþtüðü grotesk durumun delili olarak söz ediyor, Jean Rostand, Kromozomlarý politikleþtirmek gülünçlüðü i- çine düþmeyelim diyordu. Niçin hatýrlatýyorum bu eski hikayeyi? Bu iþin, yani devletin bilim dünyasý na müdahale etmesinin ne kadar sakýncalý ve dolayýsýyla uzak durulmasý gereken bir tavýr olduðu gerçeðini desteklemek için tabii ki... TÜBA ya dönecek olursak: TÜBA -son günlerde bazý köþelerde de hatýrlatýldýðý gibi- resmi ideoloji ye yakýnlýðýný Þerif Mardin i üyeliðe kabul etmeyerek ispatlamýþ bir kurum. Bilimler Akademisi, Mardin in üyeliðini Vay sen misin Saidi Nursi çalýþan? diyerek reddetmiþti. Mardin, o günlerde yaptýðý açýklamada Benim iþim toplumu belirleyen olgularýn arkasýndaki dünyayý incelemek. Din de bu olgularýn en önemlisi. Doðal olarak ayný þey tarikat ve cemaatler için de geçerli. Türkiye de Nakþibendiliði bilmeyen Türkiye den bir þey anlamaz diyordu. Ama TÜBA, ýsrarlýydý; Bu olgu da incelenmesin, hatta olmasýn! der gibiydi. Çünkü din, bilimlerin üzerine eðileceði makbul olgular a- rasýnda deðildi. Zamanýnda konuya iliþkin þu yorumu yapmýþým: Haddinden fazla çocukça bir tutum tabii ki... ani sanki, bilim adamýnýn iltifat etmediði olgular bilime konu edilmediði müddetçe yok sayýlabilir ler! Þerif Mardin in konuya iliþkin þu sözlerini de aktarayým: Benim yaptýðým çalýþmayý, Dincileri koruyan bir tavýr sergiliyor diye eleþtirenler oldu. Halbuki Saidi Nursi sosyolojik bir çalýþmadýr. A- kademi dünyasýnda bile bilimsel bir çalýþma böyle algýlanýyorsa, þaþýrmanýn gereði yok. Toparlayacak olursam: Lyssenko o- layý gibi Þerif Mardin in TÜBA ya kabul edilmemesi de devletin tek yol o- larak gösterdiði ideoloji nin (her ne ise) bilim dünyasýna müdahalesinin ortaya ne tür gülünç durumlar çýkardýðýnýn örnekleridir. Dolayýsýyla bu örneklerden ders alýnmasý gerekir. Diðer devlet aygýtlarý gibi ürütme de sýnýrlarýný bilecek. Bunun yanýnda tabii ki, adýnda Akademi yazan kurumlar da titizlikle korumak zorunda olduklarý özerkliklerini söz konusu ideolojiler e asla feda etmeyecek. Kürþat Bumin eni Þafak, Dosya No: 2011/110 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 23/09/2011 günü 34 KM 59 Plakalý araç için saat 11:00-11:10'da ÝNÖNÜ MAH. ALPKAA CAD. NO: 21/29 ATAÞEHÝR KUÞDÝLÝ 3 OTOPARKI'nda yapýlacaðý, o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/09/2011 günü saat 11:00-11:10'da ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ihaleye % 20 teminatla iþtirak edileceði ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur Takdir Edilen Deðeri ADETÝ DEÐERÝ Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 1 100,000 TL 34 KM 59 Plakalý BMW 5 SERÝSÝ MODEL SÝAH RENKLÝ MOTOR NO ÞASÝ NO -WBANX31018C TOPLAM ,00 TL (ÝÝK m. 114/1, 114/3) *: Bu ör nek, bu ö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 63'e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. KADIKÖ 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/2835 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Batý Mahallesi, 7177 ada, 153 parsel 1. Kat 2 Bað. Böl. Batý mahl 808 Ada No, 32 Parsel 3 kat 5 nolu bað bölüm Taþýnmazýn Adresi : Aþaðýda yazýlýdýr- Pendik / ÝSTANBUL Taþýnmazýn üzölçümü : Aþaðýda özellikleri yazýlýdýr Taþýnmazýn Özellikleri : Hali hazýr durumunda yazýlýdýr Takdir Olunan Kýymeti : 7177 ada 153 parselin deðeri TL'dir. 808 ada 32 parselin deðeri ,00 TL'dir. KDV Oraný : % 1 KDV 1. Satýþ Günü : Batý Mahallesi, 7177 ada, 153 parsel 1. Kat 2 Bað. Böl. 04/11/2011 Cuma günü saat 10:30-10:40 Batý mahl 808 Ada No, 32 Parsel 3 kat 5 nolu bað bolüm 04/11/2011 Cuma günü saat: 11:00-11:10 2. Satýþ Günü : Batý Mahallesi, 7177 ada, 153 parsel 1. Kat 2 Bað. Böl. 14/11/2011 günü saat 10:30-10:40 Batý mahl 808 Ada, 32 Parsel 3 kat 5 nolu bað böl 14/11/2011 günü saat 11:00-11:10 1-) Ýstanbul Ýli, Pendik Ýlçesi, Batý Mahallesi, 7177 ada, 153 parselde kayýtlý 1. Kat 2 Bað. Böl. No'lu 340/3100 Arsa paylý daire ile 2-) Ýstanbul Ýli, Pendik Ýlçesi, Batý Mahallesi, 808 ada, 32 parsel'de kayýtlý 3. Kat 5 Bað. Böl. 2. ÝMAR DURUMU: 1-) Pendik Ýlçesi, Batý Mahallesi, (eni Mahalle), 191 pafta 7177 ada 153 parsel sayýlý yerin 1/1000 ölçekli, tasdik tarihli, Pendik Merkez Uygulama Ýmar Planý kapsamýnda; Taks: , Kaks: 1.25 yapýlanma þartlarýnda kýsmen yolda, kýsmen de Konut Alanýnda, 2-) Pendik ilçesi, Batý Mahallesi, 92 pafta 808 ada 32 parsel sayýlý yerin, 1/1000 ölçekli TT'li; Pendik Merkez Uygulama Ýmar Planýnda E: 1.50, (5/A-5/3) yapýlanma þartlarýnda kýsmen yolda kýsmen de Ticaret Alanýnda, kalmakta olduklarý anlaþýlmaktadýr. 4.GARÝMENKULLERÝN HALÝHAZIR DURUMU VE NÝTELÝÐÝ: 1-) Ba tý Ma hal le si, 7177 a - da 153 par sel, Ma hal len e ni Ma hal le, Çat ra Mev ki i, Þe hit Fet hi Cad de si i le Du rak So kak kö þe sin de ki üç gen þe kil li par sel ve ü ze rin de ka in, be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil - miþ, ze min kat + 3 nor mal kat + ça tý pi ye si, ze min kat ta dük kân, nor mal kat la rýn da 4 da i re i le 2 ça tý pi yes li da i re den top lam da 6 da i re li A part ma nýn 1. Kat 2 Bað. Böl. No'lu mes ke ni (1 ka pý no'lu da i re si dir). Ma hal lin de ya pý lan in ce le me de; ha len borç lu nun ya kýn la rý nýn i ka met et ti ði da i re nin, so kak tan yük sek gi riþ li A part ma nýn, 1. nor mal ka týn da, gü ney cep he li, 90,00 m 2 yü zöl çüm lü, 2 o da sa lon mutfak ban yo tu va let pla nýn da, gi riþ te ko ri dor, sa ðýn da ban yo tu va let i le 1 o da, so lun da 1 o da ve mut fak, kar þý da sa lo nun ol du ðu, ýs lak ze min le rin se ra mik, o da la rýn la mi nat par ke, du var la rý kar ton pi yer ve plas tik bo ya lý, A me ri kan pres ka - pý lý, doð ra ma la rýn pvc ve ý sý cam lý, mut fak ta la mi nat tez gaâ al týn da üs tün de do lap lar i le kom bi nin ol du ðu do lap, ban yo da kü vet, klo zet ve la va bo, e lek trik, su ve do ðal ga zý fa al, or - ta sý nýf mal ze me ve iþ çi lik te ol du ðu gö rül müþ tür. A san sör lü A part man, Be le di ye alt ya pý hiz met le ri nin ol du ðu, Ma hal le nin plan lý ya pý laþ ma nýn ta mam lan dý ðý es ki yer le þim böl ge - sin de, top lu u la þým a raç la rý gü zer gâ hý na ya kýn ko num da dýr. 2-) Ba tý Ma hal le si, 808 a da, 32 par sel, Ma hal len Pen dik mer ke zi ne ya kýn, An ka ra Cad de si i le Su sam So kak kö þe sin de ki par sel ve ü ze rin de ka in, Su sam So kak 1 Ka pý No da, be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ, ze min kat + 4 nor mal kat lý, ze min ka týn da dük kân, 1. ka týn da i ki da i re, nor mal kat la rýn da, her kat ta 1 da i re den top lam da 5 da i re li A part ma nýn, 3. Kat 5 Bað. Böl. No'lu mes ke ni dir. Ma hal lin de ya pý lan in ce le me de, A part - ma nýn ar ka cep he sin den yük sek gi riþ li ve iç ten mer di ven le ri i le nor mal kat la rý na u la þý lan A part man da gü ney, cad de ve yol cep he li da i re nin, 130,00 m 2 yü zöl çüm lü 3 o da sa lon, mut fak ban yo tu va let pla nýn da, gi riþ te hol kar þý da cad de ye ba kan sa lon, ho lün sa ðýn da ko ri dor i le ko ri do ra a çý lan i ki o da ve ban yo tu va le tin bu lun du ðu, sol da bir o da ve mut fa - ðýn ol du ðu, ýs lak ha cim le rin se ra mik, o da la rýn par ke, pen ce re le rin pvc ve çift cam lý ol du - ðu, mut fak ta mer mer tez gâh al týn da üs tün de do lap lar i le kom bi nin ol du ðu do lap, ban - yo da klo zet, la va bo ve kü ve tin ol du ðu, su, e lek trik ve do ðal ga zý fa al, 1. sý nýf mal ze me ve iþ çi lik te ol du ðu gö rül müþ tür. Be le di ye tek nik alt ya pý hiz met le ri nin ol du ðu, plan lý ya - pý laþ ma nýn ta mam lan dý ðý, Ýl çe mer ke zi ne ya kýn, Ti ca ret ve Ko nut A lan la rý a ra sýn da, u la - þý mý ko lay böl ge de dir. u ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz/lar bir borç ne de ni i le a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Sa týþ Þart la rý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te PEN DÝK 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜN DE a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art - týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi bi rik miþ ver gi ler sa - týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2835 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 22/08/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. PENDÝK/ÝSTANBUL 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) BÝR Tür ki ye va tan da þý o la rak, Os man lý ha ya li nin can lan ma sý ný ve dýþ po li ti ka - nýn bu an la yý þa ön ver me si ni so run lu bu lu yo rum. Na sýl ba zý ya zar lar, a çýk ça ye ni bir Os man lý ve ci han dev le ti fik - ri ni o lum lu bul duk la rý ný i fa de e di yor sa, bu fik ri so run lu bu lan la rýn da ay ný a - çýk lýk la e leþ ti ri le ri ni di le ge tir me le ri ge - rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ma a le sef, Os - man lý ha ya li ni mil li po li ti ka sa yýp, e - leþ ti ri le rin bu çer çe ve de ka ra lan ma sý - nýn or ta mý gi de rek yay gýn la þý yor, e leþ ti - rel ses ler ký sý lý yor. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da - vu toð lu nun, yak la þý mý nýn ne o-os - man lý cý lýk ol ma dý ðý ný a çýk ça i fa de et - me si ne kar þýn son du rum bu. A rap Ba ha rý nýn ö ne mi Di ðer ta raf tan, Or ta do ðu ül ke le ri i le ya kýn i liþ ki ler ku rul ma sý na hiç bir i ti ra zým o la maz. Ol say dý, Do ðu Kon fe ran sý gi bi bir gi ri þi min i çin de yer al maz, Or ta do - ðu ya i liþ kin geç miþ ba kýþ a çý la rý nýn yan - lýþ lý ðý na da ir on lar ca ya zý yaz maz, on yýl - dýr Or ta do ðu ül ke le ri ni a þýn dý rýp, o ül ke - le rin ay dýn ve si ya si a kým tem sil ci le ri i le i - le ti þim kur ma ya ö zen gös ter mez dim. An cak Tür ki ye nin böl ge sel li der lik he ve si ni ge rek dýþ, ge rek se iç po li ti ka a - çý sýn dan so run lu bu lu yo rum ve bu nu her ve si le i le i fa de e di yo rum. A rap ba - ha rý ve bu na bað lý ge liþ me le rin tak dim e dil di ði çer çe ve ö te sin de de ðer len di ril - me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Son o la - rak, 11 Ey lül ve si le si i le, A rap ba ha rý nýn ra di kal Ýs lam i le sa vaþ ta na sýl bir ö nem li bir a dým ol du ðu nun al tý ný çi zil me si, bu o la yýn ka mu o yu na pa zar lan ma bi çi mi hak kýn da faz la sýy la fi kir ve ri yor. Ül ke le - rin de ki o to ri ter re jim le re ol du ðu ka dar, bu re jim le re des tek ve ren ABD ve Ba - tý ya kar þý de mok ra tik baþ kal dý rý o la rak lan se e di len bu o la yýn, Ba tý a na med ya ve si ya set çev re le rin de bun ca ö vül me si bir ga rip lik de ðil mi? O ka dar ki, I rak iþ - ga li ön ce si Bush a des tek ve ren ve wa - ter bo ar ding in (zan lý Ýs lam cý mi li tan la - rýn sor gu la ma es na sýn da ka fa la rý nýn su - ya dal dý rý lýp bo ðul ma his si nin tat tý rýl ma - sý) iþ ken ce ol ma dý ðý ný id di a e den sol ay dýn Chis top her Hitc hens bi le A rap ba ha rý sa vu nu cu su ke sil miþ va zi yet te. Tür ki ye nin böl ge sel po li ti ka la rý da, Ba tý dün ya sý ta ra fýn dan bu çer çe ve i çin - de des tek le ni yor, bu or tam da Ýs ra il i le ça týþ ma faz la so run e dil mi yor. Böl ge sel et kin li ðin a nah ta rý o lan Ýs ra il kar þýt lý ðý - nýn, þim di lik ö nü a çýl mýþ va zi yet te. Baþ - ba kan Er do ðan ýn son böl ge ge zi si ni de, bi raz da bu çer çe ve de dü þün mek te fay - da var. Da ha sý, tek ta raf lý i lan e di le cek Fi lis tin dev le ti nin, ö nü müz de ki gün ler de, BM ta ra fýn dan ta nýn ma sý gün dem de. Fi - lis tin dev le ti nin ta nýn ma sý, Fi lis tin da va sý - nýn sey rin de bü yük bir ba þa rý o la rak tak - dim e di le cek. An cak du rum tam da bu de ðil. Zi ra, bu du rum da BM ar týk Fi lis tin Kur tu luþ Ör gü tü nü de ðil, sa de ce Ba tý Þe ri a ve Gaz ze de ya þa yan la rý tem sil e den bir dev le ti ta ný mýþ o la cak. Böy le ce fark lý ül ke le re göç et mek zo run da ka lan Fi lis - tin li ler ta ma men tem sil siz kal mýþ o la cak. Fi lis tin da va sý nýn en can a lý cý nok ta la rýn - dan o lan Fi lis tin li le rin ge ri dö nüþ hak ký ko nu su da ra fa kalk mýþ o la cak. Ha san ve Ab bas Ra di kal Ýs lam cý te rör i le sa vaþ çer çe - ve sin de Ýn gil te re de ya þa yan Müs lü man - la rýn hak ve öz gür lük le ri nin gas pý ve kü - re sel öl çek te sal dýr gan dýþ po li ti ka lar ko - nu sun da e leþ ti rel tav rý i le ta ný nan ya zar Meh di Ha san, 2 Ey lül ta rih li ya zý sýn da (The Gu ar di an) bu ko nu ya ö zel lik le dik - kat çek ti. BM nin FKÖ yü 1974 ten be ri ta ný dý ðý ný ve 1976 dan be ri FKÖ nün BM Gü ven lik Kon se yi tar týþ ma la rý na ka týl ma hak ký ol du ðu nu ha týr lat tý. Fi lis tin O to ri - te si baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn, ay ný za - man da tüm Fi lis tin li le ri tem sil e den FKÖ nün baþ ka ný o la rak BM de tem sil gü cü ne sa hip ken, Fi lis tin dev le ti i lan e di - lir se, sa de ce Fi lis tin de ya þa yan la rý tem sil e di yor sa yý la ca ðý nýn al tý ný çiz di. Ha ta lý o ku ma la ra dik kat! A rap ba ha rý, Fi lis tin da va sýn da ka za - ným lar, Tür ki ye nin bu çer çe ve de li der - lik ro lü der ken, böl ge de ya þa nan ge liþ - me le ri de rin le me si ne yo rum la ma or ta - mý ta ma men or ta dan kalk mýþ va zi yet te. Biz, Tür ki ye de ya þa yan lar i çin, bu or ta - mýn de mok ra si yi zo ra so kan iç po li ti ka yan sý ma la rý gi bi faz la dan bir so run var. Bu a ra da, Tür ki ye gi bi dý þa rý dan ak tör de ðil, A rap halk la rý nýn i çin den ve gön lü - ne taht kur muþ Na sýr ýn böl ge sel gü cü - nün, 1967 sa va þý i le na sýl bir den bi re çök tü ðü nü u nut ma ya lým. ABD, Na sýr a kar þýy dý ve o dö nem Ýs ra il i so nu na ka - dar des tek li yor du di ye a vun ma ya lým, ko þul lar de ði þir, a ma ha ta lý o ku ma la ra da ya lý bü yük id di a lar bir nok ta da du va ra çok sert bi çim de çar pa bi lir. Ay rý ca, kon - jonk tü rün i piy le ku yu ya i nil mez. Nu ray Mert/ Mil li yet, BÝR ko nu yu i yi ta ným la ya maz, öl çe mez i se niz, o ko nu yu a na liz e de mez si niz. Prob le mi i yi be lir le ye mez, ta ným la - ma a þa ma sýn da be ce rik siz lik ler le ma lul o lur sa nýz, çe kin gen dav ra nýr i se niz, prob le mi çöz me niz de o la nak sýz dýr. Þem din li de ya þa nan la rý iz li yor su - nuz. Ben zer o lay lar da ha ön ce de ya - þan dý. A ma an la þý lan kim se o lan, bi ten den ders al mak is te mi yor. Pa zar ge ce si Þem din li de ya þa nan la rý biz ler ek ran lar dan iz le dik. PKK te rör ör gü tü e le ma ný ol du ðu söy le nen bi ri le ri Þem din li de Ýl çe Em - ni yet Mü dür lü ðü nü, Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ný ve Dað Ko man do Ta - bu ru loj man la rý na u zun nam lu lu si lah - lar la, ro ket ler le sal dý rý yor lar. Bu sal dý rý lar da ilk ha ber le re gö re beþ ki þi ö lü yor; bi ri as ker, bi ri ko ru cu ve üç si vil va tan daþ. PKK te rör ör gü tü e le man la rý nýn ka - yýp la rý ko nu sun da bu ya zý yý yaz dý ðým sa a te dek net bir bil gi de yok. Te rör i le mü ca de le ko lay de ðil. Dün ya da ör nek le ri var. A ma, þa yet ta ný mý i yi ya pa mý yor - sa nýz, bir an lam da teþ hi si yan lýþ ko - yu yor i se niz, te rör kar þý sýn da ba þa rý - nýz a za la cak týr. Þem din li de ki o lay la rý bir dü þü ne lim. PKK e le man la rý jan dar ma ya, po li se ve ko man do loj man la rý na sal dý rý yor lar. Gö rün tü bi raz tu haf. Dev le tin ya sal gü ven lik güç le ri a de ta mü da fa a du ru mun da lar ve PKK sal dý - rý yor. Ve üs te lik sal dý rý da, me se la Kýrk la - re li de, ya ni tah min e dil me yen bir yer - de de ðil, Hak ka ri nin Þem din li il çe sin - de ger çek le þi yor. Or ta da pek öy le vur-kaç tü rü bir me se le de yok. Böy le bir me se le ye te rör de mek ne ka dar doð ru dur? Te rör, te rö rist ke li me sin de ýs rar lý o - lur i sek a ca ba so nuç al mak da ha da zor la þa cak mý? Me se le nin baþ ka bo yut la rý da var. Pa zar ge ce si on su la rýn da ger çek le - þen sal dý rý i çin bi ri le ri ro ke ta tar la rý be - lir li yer le re ka dar ta þý yor lar, dev le tin gü ven lik güç le ri nin du rum dan hiç ha - be ri yok. Ge nel kur may Ýs tih ba rat Da i re si nin i þi is tih ba ra tý sol cu lar, ay dýn lar, þe ri at çý - lar i çin mi top la mak týr? Bu me se le son ra sý gö rev li is tih ba rat - çý lar bir a çýk la ma ya pa cak lar mý? Ýh mal le ri bu lu nan lar hak kýn da bir so ruþ tur ma a çý la cak mý? So ruþ tur ma nýn so nuç la rý ka mu o - yuy la pay la þý la cak mý? Te rö rist di ye ta ným la dý ðý mýz bi ri le ri Jan dar ma Kýþ la sý na sal dý rý yor i se, or ta - da te rör kav ra mý ný a þan bir me se le o la - bi lir. Ta ným la ya ma dý ðý nýz, öl çe me di ði - niz bir ko nuy la mü ca de le et mek a de ta im kan sýz dýr. Ka nýt la rý or ta da dýr. E ser Ka ra kaþ / Star, A rap Ba ha rý ve Tür ki ye i le ba la yý Ha ta lý o ku ma la ra da ya lý bü yük id di a lar bir nok ta da du va ra çok sert bi çim de çar pa bi lir. Ge nel kur may Ýs tih ba rat Da i re si ne iþ ya par? Pa zar ge ce si on su la rýn da ger çek le þen Þem din li sal - dý rý sý i çin bi ri le ri ro ke ta tar - la rý be lir li yer le re ka dar ta þý yor lar, dev le tin gü ven lik güç le ri nin du rum dan hiç ha be ri yok. Bi lim ler A ka de mi si, Mar din in ü ye li ði ni Vay sen mi sin Sa id Nur sî ça lý þan? di ye rek red det miþ ti. Vay, sen mi sin Sa id Nur sî ça lý þan? Bill Day, Cagle Cartoons A PARAN A CANIN Petrol fiyatlarý

9 MAKALE 9 GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan VECÝZE Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak þartýyla, kendi nefsini beðenen ve seven adam baþkasýný sevmez. Eðer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beðendirmeye ve sevdirmeye çalýþýr. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalâðalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre, "Hevâ ve heveslerini kendisine mâbud edinen kimse" (Furkan Sûresi, 25:43.) âyetinin bir tokadýný yer. Lem alar, 28. Lem a evmü l-arasat Ýsmail Bey: Arasat Meydaný ne demektir? Cennet ve Cehennem dýþýnda Arasat denilen bir yer var mýdýr? Varsa buradakiler ehl-i necat mýdýr? Bu konuda hadis var mýdýr? Arasat, kelime olarak arsanýn çoðuludur; arsalar demektir. Arasat Meydaný, terim olarak ise mahþer gününde toplanýlan yer; yani kýyamet gününde diriliþten hemen sonra varýlan haþir ve neþir meydanýdýr. evmü l-arasat da toplanýp muhakeme görme günü olan haþir günüdür. Bütün insanlar ve bütün cinler arasat meydaný da denilen haþir meydanýnda Allah ýn emriyle toplanacaklar. Akýllýsýyla, delisiyle, kâfiriyle Müslümanýyla, zalimiyle, mazlûmuyla! Büyük Muhasebenin yapýlacaðý, Mahkeme-i Kübrâ nýn kurulacaðý, haþir ve neþir için hazýrlanan büyük meydan. Dünyadan, zalim izzetinde, mazlûm zilletinde kalarak göçüp gidiyor çoðu zaman. Zalimin zillet içinde, mazlûmun da izzet içinde haþredilip neþredileceði, muhakeme göreceði, hesap sorulacaðý ve mutlak adaletin gerçekleþeceði bir gün gelecek, bir hesap meydaný Allah ýn emriyle ve iradesiyle açýlacak. 1 A râf i se, lü gat te yük sek lik le rin zir ve si, te pe le rin, burç la rýn ve sur la rýn yük sek ký sým la rý de mek tir. Ko nu muz la il gi li o la rak A râf, Cen net i le Ce hen - nem a ra sýn da bu lu nan yük sek ký sým la rýn, burç la rýn, te pe le rin ve sur la rýn yük sek yer le ri dir. Bu ma na i le A râf, Kur ân da A râf Sû re sin de ge çen bir ta bir dir. Bu su re de a râf hak kýn da bil gi ve ril di ðin den sû re ye de ad ol muþ tur. Ce nâb-ý Hak þöy le bu yu ru yor: Ý ki ta raf (Cen net i le Ce hen nem) a ra sýn da bir per de var dýr; (bu ra da) a râf ü ze rin de her i ki ta ra fý da si ma la rýn dan ta ný yan a dam lar var dýr. Cen net lik le re: Si ze se lâm ol sun! der ler. Bun lar he nüz Cen net e gir me yen ve fa kat o ra yý u man kim se ler dir. Göz le ri Ce hen nem lik ler ü ze ri ne çev ri lin ce de: Rab bi miz! Bi zi za lim ler le be ra ber bu lun dur ma! der ler. A râf eh li, si ma la rýn dan ta ný dýk la rý (Ce hen nem de ki) bir ta kým a dam la ra der ler ki: Ne çok lu ðu nuz ve ne de tas la mak ta ol du ðu nuz bü yük lük si ze hiç bir fay da sað la ma dý. Al lah ýn ken di le ri ne hiç bir fay da er dir - me ye ce ði ne da ir ye min et ti ði niz kim se ler bun lar mý? (Son ra Cen net eh li ne dö ne rek): Gi rin Cen - net e! Ar týk si ze ne kor ku, ne de hü zün yok tur! (der - ler.) 2 A râf eh li a mel ba ký mýn dan or ta da o lan lar dýr. Me se lâ, hiç bir pey gam be rin teb li ði ni duy ma mýþ o la rak ö len ler bu gru ba gi re bi le ce ði gi bi; kü çük i ken ö len müþ rik ve kâ fir ço cuk la rý nýn da bu grup ta ol - duk la rý söy len miþ tir. Ý yi ve kö tü a mel le ri e þit o lan mü min ler de a râf eh lin den dir. Dün ya da hiç tek lif le mu ha tap ol ma mýþ, sýrf mec - nun ve de li le rin de a râf eh lin den ol du ðu gö rüþ le ri mev cut tur. a ni kal bin de Al lah a i man ve ma ri fet bu lun ma yan, a ma in kâr da et me miþ o lan lar; i ba de ti ol ma dý ðý gi bi, is ya ný da bu lun ma yan lar; se vap la rý da, gü nah la rý da ol ma yan ve ya e þit o lan la rýn a râf eh lin - den ol duk la rý tah min e dil mek te dir. i ne de A râf ta bi ri ni mü te þâ bih ka bul et mek ve doð ru su nu ve ha ki ka ti ni Al lah ýn il mi ne ve tak di ri ne bý rak mak da ha doð ru o la cak týr. Çün kü a râf eh li nin kim ler o la ca ðý hu su sun da net bir â yet ve ya ha dis yok tur. u ka rý da zik ret ti ði miz â yet ler de de a râf eh li nin kim ler o la ca ðý a çýk lan ma mýþ týr. Sa de ce a râf ýn var lý ðý ke sin dir ve Cen net le Ce - hen nem a ra sýn da bir mev ki ol du ðu da þüp he gö tür - me mek te dir. Ý mam-ý Ga zâ lî ye gö re a râf eh li, ehl-i ne cat týr; Ce - hen nem a za býn dan kur tul muþ lar dýr; bu kim se ler bir müd det bu ra da tu tu la cak lar, ni ha yet Ce nâb-ý Hak in þal lah on la rý da Cen net i ne a la cak týr. Çün kü ký ya - met gü nün de Cen net i le Ce hen nem den baþ ka ma - kam yok tur. 3 Â yet ve ha dis ler de, ehl-i Ce hen ne min bir kýs mý - nýn da gü nah la rý ka dar yan dýk tan son ra Ce hen - nem den çý ka rý la ca ðý ve Cen net e gi re cek le ri müj de - len miþ tir. Me se lâ Bu hâ rî ve Müs lim in zik ret ti ði bir Ýbn-i Mes ud (ra) ha dî sin de Re sûl-i Ek rem E fen di - miz (asm) Ce hen nem den çý kýp da Cen net e gi re - cek le rin en so nun cu su nun ah va li ni be yan e der. Bu a dam e mek le ye rek Ce hen nem den çý kar. Al lah, bu kim se ye: Git Cen net e gir! bu yu rur. A dam Cen - net e va rýr, a ma Cen net i do lu o la rak gö rür. Bu nun ü ze ri ne: a Rab bi! Cen net i do lu gör düm! der. Ce - nâb-ý Hak: Cen net e gir! Sa na dün ya nýn on mis li ka dar Cen net var dýr! der. Kul þa þý rýr, hay re tin den: a Rab bi! Sen â lem le rin Me lik i ol du ðun hal de ba na gü lü yor mu sun? Be nim le a lay mý e di yor sun? der. Ýbn-i Mes ud der ki: And ol sun ki ben Al lah Re - su lü nün (asm) bu nu an lat týk tan son ra a zý diþ le ri gö - rü nün ce ye ka dar gül dü ðü nü gör düm. Þöy le di yor - du: Ýþ te bu, Cen net eh li nin ma kam ca en dü þük o la - ný dýr! 4 Ce hen nem den en son çý kan bi ri si ne, dün ya nýn on ka tý bü yük lü ðün de bir Cen net ve ri le ce ði müj de - len di ði ne gö re; hiç Ce hen nem e gir me miþ ve Al - lah ýn ga za bý na uð ra ma mýþ a râf eh li da ha ev lâ o la - rak, in þa al lah ehl-i Cen net tir ler. DU Â Ey Ma lik-i ev mid din! He sap gü nün de bi zi mah - cup ey le me! Tak si ra tý mýz do la yý sýy la ba þý mý zý eð dir - me! Bi zi öy le af fet ki, he sap ve re me ye ce ði miz hiç bir þey kal ma sýn! Bi zi ehl-i ne cat kýl! Â min! Dip not lar: 1- Söz ler, s A râf Sû re si, 7/46, 47, 48, Ýh yâ, 4/ R. Sâ li hîn, (0 505) Ým ti han i çin gön de ril di ði mi ze gö re, i man ve i ba - det ten son ra en ö nem li so ru lar dan bi ri si ni hiç dü þün dük mü? Emr-i bi l-ma ruf ve nehy-i a ni l-mün ker! An la mý na ge lin ce, di nin em ret tik le ri ni ve sa kýn - dýr dýk la rý ný, yâ ni Kur ân ve Ýs lâm ha ki kat le ri ni doð ru yu, hak ký, gü ze li bil dir mek, teb lið et mek; kö - tü, çir kin ve za rar lý þey ler den de in san la rý men et - mek tir. Ay ný za man da teb lið ve ir þad gö re vi ni þart la rý na ri â yet e de rek i fâ et mek tir. Bu va zi fe yi Kur ân bü tün Müs lü man la ra yük le - miþ tir: Mü min ler ki, e ðer ken di le ri ne yer yü zün - de ik ti dar ve rir sek na ma zý ký lar, ze kâ tý ve rir ler, i yi - li ði em re der ve kö tü lük ten nehy e der ler. Ýþ le rin so nu Al lah a va rýr. 1 Kur ân, mü min le ri, Ý yi li ði tav si ye e dip kö tü lük - ten sý kýn dý rýr lar ve ha yýr lý iþ le re ko þu þur lar 2 þek - lin de va sýf lan dý rýr. Ay rý ca, Siz ler in san lar i çin çý ka rýl mýþ en ha yýr lý üm met si niz. Ý yi li ði em re der, kö tü lük ten neh ye - der si niz. 3 Al lah ýn di ni ne sa rý lýp bir lik ol du ðu nuz gi bi, bir de i çi niz den öy le bir top lu luk bu lun sun ki, on lar in san la rý hay ra ça ðýr sýn, i yi li ði tav si ye e dip, kö tü - lük ten sa kýn dýr sýn. Ýþ te on lar kur tu lu þa e ren le rin tâ ken di si dir 4 â yet le ri ne gö re her mü min emr-i bi l-ma ruf nehy-i a ni l-mün ker, ya ni, i yi, doð ru, gü ze li em ret mek, an lat mak, yay mak; çir kin, kö tü, yan lýþ tan neh ye dip u zak laþ týr mak la va zi fe li. Mü bel lið-i Ek rem ve teb li ðin mu al li mi Pey gam - be ri miz (asm) de, Ha ya tý mý kud re ti e lin de tu tan Zat a ye min e de rim ki, ya ma ru fu em re de cek, mün ke ri ya sak la ma ya ça lý þa cak sý nýz; ve ya Al lah si ze, ta ra fýn dan bir a zap gön de re cek tir. Son ra siz O na du â e de cek si niz, fa kat du â nýz ka bul o lun ma - ya cak týr. Bir kö tü lük giz li kal dý ðý va kit, za ra rý yal - nýz sa hi bi ne o lur; a çýk tan ya pý lýp çev re ta ra fýn dan de ðiþ ti ril me di ði va kit i se, za ra rý u mu ma þâ mil o - lur söz le riy le, söz ko nu su mü kel le fi ye ti mi zi bir cep he siy le tef sir e der, yo rum lar. Bir kö tü lük gör dü ðü nüz de o nu e li niz le, bu na gü cü nüz yet mi yor sa di li niz le, o na da gü cü nüz yet mi yor sa kal bi niz le buð ze di niz! Bu da i mâ nýn en za yýf de re ce si dir ha di si de, emr-i bi l-ma ruf nehy-i a ni l-mün ker i, hem de müs bet ha re ke ti i - fa de e der. Sa ha nýn uz man la rý, el, ya ni güç i le i dâ re ci le - rin; dil i le de â lim le rin; kalp i le i se, me se le hak - kýn da bil gi si ol ma yan la rýn kas te dil di ði ni söy ler. Sý ra dan in san lar bi le, kal ben buðz e de rek, yü zü - nü ek þi te rek ve kaþ la rý ný ça ta rak bu va zi fe yi i fa et - me li a ni, en a zýn dan duy gu sal o la rak o ha re ke - ti tas vip et me dik le ri ni a çýk la mak la mü kel lef tir ler. Ki, her duy gu bir e ner ji yay dý ðý na gö re, duy gu sal tep ki o lum suz luk la ra o çap ta bir kal kan o la bi lir. Dip not lar: 1- Kur ân, Hac Sû re si, A ge, Al-i Ým rân, 104, 110, A ge, Ma i de, A ge, Al-i Ým rân, 104. Hepimiz vazifeli deðil miyiz? fer sa dog ni as ya.com.tr 12 Ey lül ün ar dýn dan 12 Ey lül a þý 40 ýn al týn da o lan lar bu ta ri hi bil mez ler. Bu mil let ne ler çek ti? Ne ler gör dü, ne ler gö rü yor a þa dý ðý mýz te rö rün al týn da da ay ný an la yýþ hâ - kim. 12 Ey lül bir dö nüm nok ta sý i di. Sin si bir plan dý. Ha in bir pro je i di. Ýh ti lâ lin ol gun laþ ma sý i çin bir yýl bek le dik le ri ni, ih ti lâ li ya pan la rýn að zýn dan din le miþ tik. Son ra ne ler ol du? Bin ler ce genç ha ya týn dan ol du. üz ler ce yu va yý kýl dý. Ül ke en a zýn dan 10 yýl ge ri ye git ti. Öy le bir gün i di o gün. a pý lan ih ti lâl a na ya sa sý hâ lâ ha ya tý mýz da. Bit ti mi? Ha yýr bit me di. Ma hir Kay nak 11 Ey lül ü de, 12 Ey lül ü de ya - pan la rýn ay ný ol du ðu nu i fa de e di yor. 12 Ey lül de Kah ra man or du i da re ye el koy du man þe ti de Cum hu ri yet ga ze te si ne a it i di. Mev cut ik ti da rý nor mal yol lar i le el de e de me - yen ler bu sin si yo lu seç miþ ti. Si ya set o za man alt-üst ol muþ tu. De ðer ler de ðiþ ti, An la yýþ lar de ðiþ ti, Ha ya týn a ký þý de ðiþ ti. Genç ler dâ vâ dan çok he vai a kým la rýn pe þin den ko þar ol du. Ki mi top çu, Ki mi pop çu ol du. A ma bu mil let yi ne her þe ye rað men on la rýn is - ti ka me tin den git me di. Ba zý a cý lar ya þan dý. Iz tý rap lar ay yu ka çýk tý. Bir mil let al da týl mýþ tý. Ý þin va ha me ti ni gö ren le re ha in na za rý i le ba kýl - mýþ tý. Ne ol du? Her þey bu gün a çýk ça gö rün dü. Bu gün 12 Ey lül ü sa vu nan kim ler? Ve te rör. Sý ra bu gün ki 12 Ey lül de. Han gi al çak lar bu i þi yön len di ri yor? Kim bun la ra ku cak a çý yor? Bu sin si en tri ka nýn me ka niz ma sý ne re de? ýl lar ca sü ren bu fit ne nin so nu ne o la cak? U ya nýk ol mak þart. Ka fa mý zý ku ma göm mek i le so run lar bit mi yor. Mad dî ve ma ne vî za rar lar dan ne za man kur tu - la ca ðýz? Bu nu yi tir di ði miz yer de a ra mak en sað lýk lý sý dýr. a ra bel li dir. Te da vi de sað lýk lý yol i se, teþ his te dir. Ku lak ka pa mak i le 12 Ey lül ler bit mez, de vam e der. Ne hik met se, bu se ne a yý sal dý rý sý vak'a la rýn da dik kat çe ki ci bir ar týþ var. a kýn za man da Ýs pir'in (Er zu rum) köy - le rin de peþ pe þe ya þa nan ö lüm cül sal dý rý - lar son de re ce dü þün dü rü cü. Ý ki köy lü va tan da þýn a yý sal dý rý sý se be - biy le ö lü mün den son ra, ev vel ki gün de yet miþ ka dar ko yu nun te lef e dil di ði ha be - ri gel di. Bu, nor mal bir du rum de ðil. A yý lar, nor mal þart lar da bu de re ce sal dýr gan ol - maz lar. Çok aç kal ma dýk la rý, ya da ken di le ri ni teh li ke de his set me dik le ri müd det çe, ev cil hay van la ra, he le he le in san la ra sal dýr - maz lar. O hal de, bu sal dý rgan a yý nýn bir baþ ka der di, sý kýn tý sý var de mek tir. Ýn san la ra ar ka dan sal dýr dý ðý ve e ti ni ye - me di ði on lar ca ko yu nu te lef et me ci he ti - ne git ti ði ne gö re, or ta da mut la ka a raþ tý rýl - ma sý ge re ken bir se bep var de mek tir. Me se lâ, bu a yý ku duz ol muþ o la bi lir. Ke za, bir yer den çok a ðýr bir dar be al mýþ ve ya ra lan mýþ o la bi lir. Ay rý ca, yav ru la rý ný kay bet miþ bir an ne a yý da o la bi lir. Ki, bu gi bi du rum lar da son de re ce ag re sif ve sal - dýr gan o lur lar. Or ta da fev ka lâ de bir du rum, a nor mal bir se bep ol ma dý ðý tak dir de, a yý la rýn in - san la ra sal dýr dý ðý pek va ki de ðil dir. Bu yüz den o la cak, Or man Ba kan lý ðý da "vur em ri" çý kart tý ðý boz a yý hak kýn da, ay - rý ca bil gi top lan ma sý ný ve ö zel lik le sal dý rý se be bi nin a raþ tý rýl ma sý ný is te miþ. Köy lü ler a yý nö be ti ni tut ma ya ko yu lur - ken, pro fes yo nel av cý lar da dað taþ do la - þa rak ka til a yý nýn i zi ni sür me ye de vam e - di yor. Boz a yý ma ce ra mýz Son dört se ne i çin de i ki de fa boz a yý i le kar þý laþ tým. Her i ki sin de de yal nýz dým ve ten ha, ýs sýs bir or man lýk a lan da bu lu nu - yor dum yý lý Ma yýs'ýn da, muh te me len yo lu - nu þa þýr mýþ bir boz a yý sa ba hýn sa at le rin - de bu lun du ðum ye re gel di. Ça lý lar, fun da - lýk lar a ra sýn da, can hav liy le bir çý kýþ yo lu a rý yor du. Be ni gö rün ce bir den du rak la dý, a de ta u ta nýr gi bi ba þý ný ye re eð di ve i le ri doð ru bir tek a dým da hi at ma dan çe kip git ti. Ben de o nu te dir gin e de cek hiç bir ha re ket te bu lun ma dý ðým i çin, teh li ke yi ka za sýz be lâ sýz þe kil de at lat mýþ ol duk. * * * Ý kin ci a yý vak'a sý i se, geç ti ði miz Ha zi ran a yýn da ba þý mý za gel di. Tam da dut mev si - min de yiz. i ne ýs sýz bir or man lýk a lan da yal nýz ba þý na yým. Et raf ta kim se cik ler yok tu. Va kit, ak þa - mýn a la ca ka ran lý ðý. Ka la ca ðým köy e vi ne doð ru gi der ken, yo la met re me sa - fe de ki si yah dut a ða cý be ni cez bet ti. O an - da ca ným dut ye mek is te di. Bir e lim de i çi boþ su ter mo su, i çin de be yaz si per lik þap ka ve bir i ki par ça eþ ya bu lu nan be yaz bir po þet var dý; di ðer e lim - de i se, sað lam bir deð nek i le do la þý yo rum. Ça yýr da, a dam bo yu yük sel miþ ot la rýn a ra sýn dan, ga yet ses siz bir þe kil de dut a - ða cý na doð ru gi di yo rum. Bir ta raf tan da et ra fý ko la çan e di yo rum. Þa yet, et raf tan bir vah þi hay van ge lir se, o na gö re ted bi ri - mi a la yým di ye... Me ðer se, vah þi hay van ben den ön ce ay - ný ye re gel miþ de ha be rim yok. Ot la rýn yük sek ve or ta lý ðýn ha fif ka rar - mýþ ol ma sý se be biy le, dut a ða cý nýn al týn - da ki boz a yý yý fark e de me dim. Hay van ca ðýz, o es na da ye re düþ müþ o - lan ta ne le ri ye mek le meþ gul ol du ðun dan, o da be nim ge li þi mi fark e de me miþ. Dut a ða cý na yak la þýn ca, e lim de ki ter - mos ve po þe ti ye re bý rak tým, di ðer e lim - de ki so pay la da a ða cýn da lý ný tu tup ken di - me doð ru çek me ye ça lýþ tým. Ve, iþ te tam o es na da ký ya met kop tu... Da ha bir ta ne bi le dut ko pa ra ma dan, ay ný a ða cýn al týn dan ba þý ný kal dý ran ko ca - man bir a yý nýn þid det li ba ðýr tý sý/bö ðür tü - süy le ir kil dim. Â nî bir ref leks le ge ri çe kil dim. Ýlk an da, bö ðü ren hay va nýn ö küz o la ca - ðý ný san dým. A ma, bir de bak tým ki, kar - þým da a dýy la sa nýy la ko ca man bir boz a yý pür hid det di kil miþ du ru yor. Bir ön ce kin den da ha cüs se li o lan bu a yý i le a ra mýz da 4 5 met re ka dar bir me sa fe var dý. Bir kaç sa ni ye öy le ce ba ký þýp dur duk. A yý, ye rin den hiç ký mýl da ma dan ho - mur dan ma ya de vam e di yor du. An la dým ki, ba ðýr mak la ba na mey dan o ku du; ho mur dan mak la da þu nu de mek is ti yor: "Çek git bu ra dan! Ön ce ben gel - dim. Dut ye mek be nim hak kým. Ça buk bu ra yý terk e dip git mez sen, gü nah ben - den gi der..." Bu du rum da ya pa cak bir þey yok. Mec - bu ren "Pe ki, a yý da yý" di ye rek ge ri vi te se bas týk. O an da, bü tün i ti da li mi zi ko ru ya rak hay va ný te dir gin et me me ye dik kat gös - ter dik. Me se lâ, e li miz de ki so pa yý ha va ya kal dý - rýp da o nu kor kut ma ya ça lýþ ma dýk. Ke za, ye re bý rak tý ðý mýz eþ ya la rý al ma ci he ti ne git me dik. Þa yet, o an da ye re doð ru e ðil miþ ol say dýk, boz a yý ta þa e ðil di ði mi zi zan ne dip ü ze ri mi ze doð ru ham le ya pa bi lir di. Za ten, a ra mýz da bir ham le lik me sa fe var dý. Ne me lâ zým, hiç uð ru na ken di mi zi ris ke at ma ma lýy dýk. Ký sa bir sü re i çin de boz a - yý nýn ha ki mi yet sa ha sýn dan çý kýp hýz la u - zak laþ týk o ra dan. * * * Er te si gün sa bah sa at le rin de tek rar ay ný ye re git tik ki, ne gö re lim... Boz a yý, o ra da bý rak tý ðý mýz eþ ya la rý dar - ma da ðýn et miþ. Her ne den se, su ter mo su - na hiç do kun ma mýþ; fa kat, po þe tin i çin de - ki eþ ya la ra yap ma dý ðýný bý rak ma mýþ. Po - þet le ri yýr týp da ðýt mýþ. Þap ka yý da, bir kö - þe ye gö tü rüp af fe der si niz i çi ne et miþ. a ni, tam da üs tü ne bir gü zel güb re le miþ. Güb re sin de bol mik tar da ki raz çe kir dek - le ri var dý. Ay rý ca, þap ka nýn si per li ði ne diþ le ri ni ge çi rip, muh te me len bü tün hýn cý ný on dan al ma ya ça lýþ mýþ. Et raf ta ki ki raz a ðaç la rý na bak tým. Gör - düm ki, su ter mo su nun ya kýn ol du ðu ki - raz a ða cý ha riç çe ki nip o na do kun ma mýþ an la þý lan di ðer a ðaç la rýn mey ve si ni ye - miþ ve dal la rý ný da ký rýp dök müþ. * * * Son ra dan þun la rý dü þün düm: Ý yi ki, o an da ya ným da si lâh yok tu. Ý ki se bep ten do la yý... Bi rin ci si: Ref leks le si lâ ha dav ran say - dým, son de re ce du yar lý bir hay van o lan a yý da sal dý rý ya ge çer ve bü yük ih ti mal le ben za rar lý çý kardým. Ý kin ci si: A yý ba na za rar ver sey di, bu - nun bir ce za sý, bir mü ey yi de si yok tu. A - ma, ben o nu vu rup öl dür sey dim, ba na hem ha pis, hem de a ðýr pa ra ce za sý (18 bin TL) ve ri le cek ti. En i yi si, mü ta re ke ye uy mak, sý nýr ih lâ li yap ma mak, e ko lo jik den ge yi boz ma mak ve ay rý ay rý me kân lar da ya þa ma ya de vam et mek. Dað da ki a yý la rýn za ra rýn dan bu sû ret le kur tul mak bir ci het te müm kün. Lâ kin, Se - fer A bi nin ha týr lat ma sýy la, "þe hir de ki a yý - lar"ýn teh li ke sin den kur tul mak ve þer rin den e min ol mak hiç de ko lay gö rün mü yor. Þe hir de ki þe rir ler, giz li ka me ra da kur - sa nýz, en â lâ sýn dan çe lik ka pý da tak týr sa - nýz, hat ta ka pý ya gü ven lik çi de dik se niz, yi ne ge lip hem ca ný ný za, hem ma lý ný za za - rar ve re bi li yor lar. Üs te lik, dað da ki ler le hiç ký yas lan ma ya cak de re ce de. Boz ayýlara bir haller oldu Ge nel de sa kin ve u tan gaç bir hay van o lan a yý la rýn, son za man lar da ni çin sal dýr gan ha le gel dik le ri hu su - su, mut la ka a raþ tý rý lýp tes bit e dil me si ge re ki yor.

10 10 KÜLTÜR SANAT Âkiffilmi için sponsor aranýyor Sözde deðil, özde Müslümanlýk Bir süredir zihnimi meþgul eden bir bahis var ki artýk yerinde duramaz raddeye geldi ve harfler sûret giyerek kelimeleri vücuda getirdi. Böylece, tuþlara dokunmaya baþladý parmaklarým ve havada uçuþtu sözcüklerim. Þu meseleden bahsediyorum; sünnet i kendi dünyamýzda yaþayamayýþýmýzdan. Bir kavram olarak hayat literatürümüzde sýkça yer alsa da, pratiðe dökülmediði sürece kendi açýmýzdan bir anlam ifade etmiyor bu kelime. Hz. Peygamber e (asm) sürekli atýfta bulunup onun hayatýndan örnekler verdiðimiz halde tatbikî olmadýðýmýz müddetçe bir kukladan öteye gidemiyoruz. Oysa gündelik hayatýmýzýn her âný buna müsait. Ki, müsait olmamasý düþünülemez. Zira Hz. Peygamber (asm) de bizim gibi bir insandýr, üstelik hayat mihmandarýmýz olacak þekilde yetiþtirilmiþ, seciyesi ve yaþantýsý Kur ân ahlâkýyla güzelleþtirilmiþtir, bütün mevcudatý ve insanlarý en âlâ hâl üzere terbiye eden zat tarafýndan. Resulullah ýn (asm) adýmlarýný takip etmek, onun hâl ü etvarýný benimsemek, bizzat yaþayarak mümkün. Tam da bu noktada hadis kaynaklarý bize bir yol haritasý çýkardýðý için aslýnda çok þanslýyýz. Hangi güzergâhtan gideceðimizi, kaçýncý kavþaktan geçeceðimizi, çaðýmýzýn korkunç tehlikelerinden nasýl korunacaðýmýzý, ihtiyaçlarýmýzýn neler olduðunu bu altýn yaldýzlý haritadan gailesiz, sehivsiz öðrenebiliyoruz. eme-içme, uyku adabýndan, selâmlaþmaya; aile hukukundan, komþuluk haklarýna; ticaret yapma u- sûllerinden, borç alma-verme düsturuna; ibadet esaslarýndan, ahlâkî normlara kadar pek çok esas Hz. Peygamber (asm) tarafýndan þefkat, merhamet ve itinayla harmanlanarak ashabýna aktarýlmýþtýr. Kimi vakit, mescide toplanmýþ Suffa ehline verilen bir ders mahiyetinde, kimi vakit zulme uðradýðý için aðlamaktan gözleri kýzarmýþ mazlûm bir kadýnýn Peygamberimiz (asm) huzurunda derdine derman arayan sorusunda Hiç inceleme, okuma ve düþünme fýrsatýnýz oldu mu? merak ediyorum. Günümüze kadar emniyet içinde nakledilen hadis-i þerifler salt ibadet ve inanç esaslarýna has deðildir. Meselâ, görgü kurallarýna dair pek çok hadis vardýr; özellikle bizim iþin bu kýsmýný görmezden geldiðimiz yahut önemsemediðimiz... Misal, çalýnan kapýnýn ardýndan Kim o? sorusuna verilecek cevap dahi Resulullah (asm) tarafýndan öðretilmiþtir. Olay, Cabir b. Abdullah ýn (ra) baþýna gelir. Hani, Allah Resûlünün (asm) dizinin dibinden ayrýlmayarak, pek çok sohbetine iþtirak eden, sayýsý 1540 ý bulan hadisi rivayet eden mübarek zat. Bizzat kendisinin i- þitmediði bir hadisin Þam da bulunan ravisini görmek, ondan bu hadisin kaynaðýný öðrenmek için bir aylýk yolculuða çýkan Cabir (ra). Hadiseye tekrar dönelim. Bu güzide sahabî, babasýnýn bir borcu için Resulullah ýn (asm) evine gelir. Kapýyý çalar. Ýçeriden Peygamberimiz in (asm), Kim o? diyen sesi duyulur. Cabir (ra), ben, diyerek karþýlýk verir. Bunun üzerine, Resulullah (asm) verilen cevaptan hoþlanmadýðýný belirtircesine, ben, ben diye tarizde bulunur. Ayný hatayý bir daha yapmaz, Cabir b. Abdullah (ra). Ve yapmamalarý için uyardýðý insanlara da bu o- layý anlatýr. Çok basit bir ayrýntý gibi görünen bir hâl olsa da yaþanan, bugün hangi birimiz çaldýðýmýz kapýlara, ismini belirterek cevap veriyor, merak ediyorum doðrusu. Merak ettiðim diðer bir husus, bugün Ýslâmiyet bütün bu incelikleriyle beraber yaþansaydý eðer, Müslümanlar hâlâ geri kalmýþlýk marazýyla boðuþur ve envai çeþit yaftalamalara maruz kalýr mýydý? Cevabý, benim kadar sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Mühim olan, yolda durmak deðil, yolda olmaktýr Resûlullah ýn (asm) izinden. Ki bu sayede kazanýlan ehemmiyetli bir takva, kuvvetli bir i- man hem dünyevî, hem uhrevî semereler verecektir Âdemoðluna/Havvakýzýna. Biz sözde deðil, özde Müslümanlar istiyoruz. Geleceði Bugüne Çeken Fotoðraf Kareleri sergisi HAVA Kuvvetleri Komutanlýðý nýn 100. kuruluþ yýldönümü faaliyetleri kapsamýnda 10 farklý þehir 12 ayrý mekânda sergilenmesi planlanan Geleceði Bugüne Çeken Fotoðraf Kareleri konulu serginin 9. su Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde açýldý. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn 100. Kuruluþ ýldönümü kutlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Bir Asrý Renklendiren Fýrça Ýzleri / Geleceði Bugüne Çeken Fotoðraf Kareleri adlý resim ve fotoðraf sergisi, Hava Eðitim Komutaný Hava Korgeneral Akýn Öztürk tarafýndan izlenime açýldý. Sergiye, Iþýklar Hava Lisesi komutanlarý ve öðrencilerinin yaný sýra çok sayýda dâvetli katýldý. 25 Eylül Pazar gününe kadar açýk kalacak olan sergi, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý nýn gücünün ve baþarýsýnýn ardýndaki görünmeyen, bilinmeyen bütün eðitim süreçlerini, zorlu çalýþma ortamlarýný ve kurum içindeki sosyal hayatý anlatýyor. Sergide toplam 118 fotoðraf yer alýyor. Bursa/ cihan 'BÝR DESTAN ADAM' FÝLMÝ ÝLE ÝSTÝKLÂL ÞAÝRÝNÝ DAHA GENÝÞ KÝTLELERE ANLATMAI, AZ BÝLÝNEN ÖNLERÝLE TANITMAI HEDEFLEEN ABDURRAHMAN ÞEN, DESTEK BEKLÝOR. UNESCO dan Kapadokya ya koruma hamlesi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Öcal Oðuz. BULMACA BÝR Destan Adam Mehmed Âkif Ersoy adlý biyografi kitabýnýn yazarý Abdurrahman Þen, Ýstiklâl þairi M. Âkif Ersoy un hayatýný filme aktarabilmek için sponsor arýyor. Þen, filmin senaryosunu yazdýðýný, tamamlanmasýnýn 4 yýl sürdüðünü belirtti in Mehmet Âkif Ersoy yýlý ilân edildiðini, filmin vefatýnýn 75. yýl dönümü olan 27 Aralýk ta gösterime girmesini amaçladýklarýný aktaran Þen, Ancak sponsor sorununu çözemediðimiz için filmi çekmeye baþlayamadýk dedi. Bu yýlýn baþýnda Destan Adam ismiyle bir þirket kurduklarýný belirten Þen, Nisan ayýnda sponsor arayýþýna baþladýk. Ancak, Türkiye seçim atmosferine girmiþti. Görüþtüðümüz tüm kurum ve ticarî þirketlerin yetkilileri, seçim öncesinde bir adým atmak istemedi. Seçim bitsin, hükümet kurulsun, Ramazan geçsin dediler. Hepsi geçti. Þu anda sanki i- þe yeni baþlýyormuþ gibi sponsor arayýþýna girdik. Film için belirlediðimiz bütçe 7,5 milyon lira. Mehmet Âkif i seven, bu iþten manevî zevk alacak, Âkif in tanýnmasýna, anlatýlmasýna katký saðlamak isteyen herkesin katkýsýný bekliyoruz diye konuþtu. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn, film çeken þirketlere maddî destek verdiðini vurgulayan Þen, Bakanlýðýn desteði var, ama bizim için öncelikli deðil. Bakanlýðýn yardým komisyonu, bin lira gibi bir destekte bulunuyor. Verilen rakam çok yüksek olmuyor. 7,5 milyon liranýn içinde verilen rakamýn bir anlamý yok. Bakanlýk destek veriyor, a- ma bizim açýmýzdan cazip deðil dedi. BÝRLEÞMÝÞ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Öcal Oðuz, Kapadokya bölgesinin hem tarihî bir hem de tabiî bir miras olduðunu belirterek, Böylesine bir zenginlik dünya miras listesinde de nadir, dünyada da nadir. Bu bakýmdan son derece önemli ve deðerli bir miras koruma programý ile bu bölgeyi yönetmemiz gerektiðinin bilincindeyiz dedi. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu önetim Kurulu nun Kapadokya nýn Korunmasý konulu toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Oðuz, Dünya Miras Listesi ne girmiþ 934 eser bulunduðunu hatýrlatarak, bunlar içinde tabiî ve kültürel 28 mirasýn içinde Kapadokya nýn da yer aldýðýný söyledi. Bu bakýmdan Kapadokya bölgesinin özelliðine dikkat çeken Hazýrlayan: Erdal Odabaþ ÝNSANLARIMIZ ÂKÝF Ý DAHA AKINDAN TANIACAK Mehmet Âkif Ersoy un çok farklý özelliklerinin bulunduðunu vurgulayan Þen, þunlarý söyledi: Þairin, çok düz anlatýldýðýna inanýyorum. Âkif çok dindardý denilip iþin içinden çýkýlýyor. Seveni de sevmeyeni de böyle bir kalýpla hareket ediyor. Oysa, Âkif in sporcu kiþiliði, musikîye ilgisi, arkadaþlýða verdiði farklý manalar var. Bu noktalara dikkat çekecek, Âkif in millî mücadeleye katýlýmýndan, daha sonra Mýsýr a gidip gelip vefatýna kadar olan dönemi anlatan bir çalýþma olacak. Âkif in çok az kiþi mizahî yönünü, dostluklarýndaki incelikleri, hoþgörüsünü biliyor. Örneðin, kýzlarýna piyano, resim dersi aldýrmýþ. Ýnsanlarýn Mehmet Âkif in hayata bakýþýndan, dini yorumlayýþýndan çýkarmasý gereken dersler var. Bir Destan Adam filmimizde, Mehmet Âkif i, tarihî gerçeklerden asla uzaklaþmadan daha geniþ kitlelere anlatmayý, az bilinen yönleriyle tanýtmayý hedefliyoruz. Vatandaþlarýn filme ilgi göstereceðini umduðunu anlatan Þen, Üzülerek söylüyorum, üniversite mezunlarýmýz bile, þairin Safahat adlý bir eserinin olduðunu kulaktan dolma, yarým yamalak biliyor. Ýstiklâl Marþý ný, Çanakkale þiirini yazdýðýný, Mýsýr a gittiðini biliyor. Þairin Mýsýr da öldüðünü bile tahmin eden çok insan var. Türkiye de vefat ettiðini ve burada gömülü olduðunu bilmeyen lise mezunlarý var. Dolayýsýyla film gösterime girdiði zaman, insanlarýmýzýn yeni þeyler öðrenmeleri, bilgilerini tazelemeleri, birçok tartýþmayý da beraberinde getirecek. Ýnsanlarýmýz Âkif i daha yakýndan tanýyacak dedi. Ýstanbul / aa Mardin2014 tedosyasýnýsunacak DÜNA Kültür Mirasý na aday olmak için 25 yýldýr mücadele veren Mardin, 2014 yýlýnda yeniden baþvurmak için hazýrlýklara baþladý. Mardin de bulunan önemli tarihî eserler baþta olmak üzere cami, medrese, külliye, kilise ve tarihî evler tek tek restorasyondan geçirildi. Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda daha önce belirlenen yaklaþýk 2 bin 500 beton tek tek yýkýlmaya baþlandý. Þu ana kadar yaklaþýk 300 e yakýn beton ev yýkýldý. Tarihî sokaklar onarýlýyor. UNESCO nun belirlediði kriterleri yerine getirmek için Mardin Valiliði ve Mardin Belediyesi tarihî þehirde çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiriyor. Mardin in dünya mimarisinin önemli þehirlerinden biri olduðunu belirten Vali Turhan Ayvaz, Mardin in tarihî dokusunun korunmasý ve Dünya Kültür Mirasý olmasý için önümüzdeki günlerde eksikleri tamamlayarak, 2014 yýlýnda yeniden Unesco ya müracaat edeceklerini kaydetti. Kendilerine verilen kriterleri tek tek yerine getirdiklerini belirten Vali Turhan Ayvaz, þehrin bütün tarihî dokusunu restore etmek için ve Mardin i 100 yýl önceki haline getirmek için projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Mardin / cihan Oðuz, Burasý son derece önemli. Ancak kaydedilmeyen, vurgulanmayan bir baþka þey daha var Kapadokya bölgesi için. Bu miras alaný, eþ zamanlý o- larak sadece sit alaný ilân edilmiþ bir alan deðil, ayný zamanda insanlarýn yüzyýllar boyunca yaþayageldiði bir miras alaný. ani Kapadokya bölgesi hem tarihî bir miras hem yaþayan kültür mirasý hem de doðal bir miras. Böylesine bir zenginlik dünya miras listesinde de nadir, dünyada da nadir. Bu bakýmdan son derece önemli ve deðerli bir miras koruma programý ile bu bölgeyi yönetmemiz gerektiðinin bilincindeyiz ve bunun için buradayýz diye konuþtu. Vali Savaþ da Kapadokya bölgesinin hem tabiî olarak meydana geldiðine hem de insanlarýn oluþturduðuna dikkati çekti. Nevþehir / aa SOLDAN SAÐA 1. Bediüzzaman Said Nursî Hz.lerinin bir adý. 2. Maddî deðer, fiyat. - Ýlk sesli harflerimiz. - Farsçada gibi, benzer manasýnda bir son ek. 3. Savaþ meydanlarýnda elde edilen galibiyet. - Erzurum'un bir ilçesi. 4. Herkes, elgün, yabancýlar, yârüaðyar. - Seslenmek ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli'de kullanýlan bir söz. 5. Kimi yörelerimizde kuru meyve. - Arapçada su. - Oyunlarýn tanýtýlmasýnda kullanýlan çeþitli biçimde ve kimi kez resimli duvar ilâný. 6. Ýspanya'nýn Bask bölgesi için faaliyet gösteren terör örgütü. - Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen þey, armaðan. 7. Arkada bulunan, geri. - Farsça kökenli ve kireç anlamýnda bir kelime. 8. Çoban, deveci ve göçebelerin giydiði uzun, yakasýz üstlük, kepenek. - Bir seslenme, dikkati çekme nidasý. - Sýhhî tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 9. Sonsuzluk. 10. Hünerli, becerikli, elinden iþ gelen kimse. - Vücudun, asýlarak veya dayanarak yere paralel bulunduðu denge duruþu. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Güneþ çevresinde dolanan, ondan aldýklarý ýþýðý yansýtan gök cisimlerinin ortak adý, seyyare. - Ýyileþtirme inancýyla, yatýrlardan getirilerek, hastalara dokundurulan aðýrlýk. 2. asalarla sahip olunan haklarýn herkes tarafýndan kullanýlmasýnýn saðlanmasý, türe. - Bir soydan kimselerin oluþturduðu topluluk, kalabalýk. 3. Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. - Bezginlik anlatan bir söz. 4. Önce; eskiden. - Deðersiz, kötü, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. 5. Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. - Mezar, sin. 6. Milimetrenin kýsasý. - Tren, tramvay vb. taþýtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiði demirden yol. 7. Eski dilde kadýn. - Köy nikâhý. - Bir besin maddesi. 8. Ýrade zayýflýðý. - Kimi yörelerimizde hala. 9. Bir görev, bir iþ için kendini ileri süren veya baþkalarý tarafýndan ileri sürülen kimse. 10. Bununla birlikte manasýnda zarf. - Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarlarý arasýnda yer alarak fiil ile anlatýlan iþin uzadýðý ve bundan býkýldýðý bildirilir söz. 11. Sinirlilik. 12. Bir çeþit þeker. FOTOÐRAF: AA Abdurrahman Þen, filmin senaryosunu yazdýðýný, tamamlanmasýnýn 4 yýl sürdüðünü belirtti. FOTOÐRAF: AA Malatya da semt konaklarý inþa ediliyor MALATA Belediyesi tarafýndan eþiltepe ve Melekbaba mahallelerinde inþa edilen semt konaklarý tamamlanma aþamasýna geldi. Salköprü Mahallesi ndeki semt konaðý için de çalýþmalar devam ediyor. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, mahallelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný gidermeye yönelik olarak hazýrlanan semt konaklarý projesinde, spor, internet, okuma salonlarý ile kütüphane, çeþitli san'at ve meslek kurslarý için atölyeler, kafeterya bulunuyor. Üç kattan oluþan semt konaklarýnda, çok amaçlý toplantý salonu da yer alýyor. Malatya Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, semt konaklarýnýn önemli bir ihtiyaca cevap vereceðini, diðer belediye hizmetlerinin yaný sýra sosyal belediyeciliðe büyük önem verdiklerini vurguladý. Çakýr, semt konaklarýnda öðrencilere, kadýnlara ve gençlere yönelik pek çok faaliyetin yapýlabileceðini belirtti. Bir semt konaðý, toplam 800 metrekarelik a- landan oluþuyor. Malatya / cihan 5 bin yýllýk seyyar ocak VAN Kalesi nin kuzeyindeki höyükte yapýlan kazý çalýþmalarýnda, 5 bin yýl öncesine ait topraktan yapýlmýþ seyyar ocak bulundu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçað Tarihi Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi rd. Doç. Dr. Erkan Konyar baþkanlýðýnda Van Kalesi nin çevresinde yürütülen kazý çalýþmalarýnda, bölgenin asýrlar öncesi sosyal ve kültürel hayatýna iliþkin önemli bulgulara ulaþýldý. Daha önce Urartu Krallýðýnca 3 bin yýl önce üretilen savaþ arabalarýnýn kalýplarý ile 15. ve 16. yüzyýl dönemine ait nadide çanak ve çömleklerin bulunduðu kazý çalýþmalarýnda son olarak seyyar ocak ortaya çýkarýldý. rd. Doç. Dr. Konyar, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ýstanbul Üniversitesi ile Aygaz Genel Müdürlüðünün desteðiyle yaptýklarý Van Kalesi höyük kazýlarýnýn bu yýlki bölümünün devam ettiðini söyledi. Arazi çalýþmalarýna paralel o- larak laboratuvar çalýþmalarýnýn sürdürüldüðünü i- fade eden Konyar, höyüðün günümüzden 5 bin yýl öncesine kadar tarihsel süreci yansýttýðýný, MÖ 3 bin yýldan bu yana Van daki mimarî mekânlarý, kullanýlan araç-gereçleri ve paralarý dönemsel olarak yavaþ yavaþ ortaya çýkardýklarýný kaydetti. Van / aa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI RAMA Z A N M K A B E A R MA Ý S F A K R S Ý A K D A A R K A A T T Ý A F A K E T N K Ý R A M Z A F Ý R K N A C Ý R O A T Ý T A H Ý A A B Ý L N A R Ý M A S A R B A B Ý Þ A P A L A S T B E J A S E S E R E M O N Ý E L E M A N K S E R Ý K

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Ýþ dün ya sý, Mý sýr ge zi sin den u mut lu ÝÞ dün ya sý, Mý sýr da ki ye ni dö ne me þahitlik et mek, de ði þim son ra sýn da i ki ül ke e ko no mik i - liþ ki le ri ni da ha da ge liþ tir mek i çin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn li der li ðin de ger çek - leþ ti ri len Mý sýr zi ya re tin den u mut lu. He yet te yer a lan Ýs tan bul Sa na yi O da sý (Ý SO) Mec lis Baþ ka ný Er dal Bah çý van, Tür ki ye nin son dö - nem ler de Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka i le ge liþ - tir miþ ol du ðu iþ le ri sür dü rü le bi lir ol du ðu nu gös ter me si a çý sýn dan ol duk ça an lam ta þý yan bir ge zi ol du ðu nu be lirt ti. Bah çý van, Ö zel lik le de - ði þi min he men ar ka sýn dan bu zi ya re tin ya pý lý - yor ol ma sý bi zim böl ge i le o lan i liþ ki le ri mi zin u zun va de li ol du ðu nu gös te re cek tir. E ko no mik yön den de her hal de ö nü müz de ki dö nem de za ten bu gü ne ka dar kon muþ he def le rin çok da - ha yu ka rý la ra ta þý na bil me si ni de or ta ya çý ka ra - cak týr de di. Böl ge de son dö nem ler de mev cut o lay la rýn bi raz e ko no mi le ri o ra lar da du ra ðan - laþ týr dý ðý na i þa ret e den Bah çý van, Tek rar nor - mal ha ya ta dö nüþ var. Tür ki ye nin hak et ti ði yer de ol ma sý a çý sýn dan biz de bu i liþ ki le ri ay ný sý cak lýk la, es ki sin den da ha sý cak bir þe kil de, da - ha is tik rar lý bir þe kil de gö tür me miz ge re ki yor. Ke sin lik le u mut lu yuz de di. Ýs tan bul / a a Mer kel: u na nis tan ev ö dev le ri ni yap ma lý AL MAN A Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, u na - nis tan ýn kon trol süz te mer rü te düþ me si ne i zin ver me ye cek le ri ni bil dir di. Baþ ba kan Mer kel, RBB-In fo ra di o ya yap tý ðý a çýk la ma da, av roy la bir lik te Av ru pa nýn ge le ce ði nin be lir le ne ce ði ni be lir te rek, Bu ne den le her kes de söy le di ði ne dik kat et me li. Ma lî pi ya sa lar da hu zur suz luk, ih ti yaç du ya bi le ce ði miz son þey. Gü ven siz lik - ler za ten ye te ri ka dar faz la di ye ko nuþ tu. u - na nis tan ýn i yi li ði i çin da ha faz la spe kü las yon ya pýl ma ma sý, bu nun ye ri ne bu ül ke nin, üst len - di ði so rum lu luk la rý ye ri ne ge tir me si yö nün de ce sa ret len di ril me si ge rek ti ði ni i fa de e den Mer - kel, u na nis tan þim di ev ö dev le ri ni yap ma lý. u na nis tan ýn ne yap ma sý ge rek ti ði ni bil di ði ne i na ný yo rum de di. Av ro böl ge si nin si ya sî a çý - dan bi ra ra da tu tul ma sý i çin her tür lü ça ba nýn har can ma sý ge rek ti ði ni, ak si tak dir de do mi no et ki si nin çok hýz lý bir þe kil de gö rü le bi le ce ði u - ya rý sýn da bu lu nan Mer kel, kon trol süz sü reç le - rin ön len me si ge rek ti ði ni, kon trol süz bir borç ö de ye me me du ru mu nun or ta ya çýk ma sý du ru - mun da, bu nun sa de ce u na nis tan ý de ðil, di - ðer AB ül ke le ri ni de o lum suz yön de et ki le ye - ce ði ni söy le di. Ber lin / a a O ba ma: Ýs tih dam pa ke ti a ci len Kon gre den geç sin ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, is tih dam pa ke - ti ni Kon gre ye gön de re ce ði ni söy le di. O ba ma, mil let ve kil le ri nin hiç bir si ya si o yu na ve er te le - me ye gi riþ mek si zin, is tih dam ya sa ta sa rý sý ný a - ci len ge çir me le ri ge rek ti ði ni i fa de et ti. O ba - ma nýn ge çen haf ta Kon gre de a çýk la dý ðý ta sa rý, bin ler ce ki þi ye iþ im kâ ný su nul ma sý ný a maç lý - yor. ABD Baþ ka ný, e ko no mi yi sýç rat ma sý he - def le nen ta sa rý ya ka mu o yu nun des te ði ni sað - la mak i çin de ül ke ge ne lin de ge zi ler ya pa cak. O ba ma, Kon gre nin ö zel o tu ru mun da, ya vaþ la - yan ABD e ko no mi si nin can lan dý rýl ma sý ve yüz de 9,1 o ra nýn da ki iþ siz li ðin dü þü rül me si i - çin ye ni pa ke tin bir an ön ce o nay lan ma sý ný is - te miþ ti. e ni pa ke tin, 447 mil yar do lar lýk bir ma li yet i çer di ði be lir ti li yor. O ba ma nýn e ko no - mi yi can lan dýr ma pla ný, iþ siz lik si gor ta sý ko nu - sun da 49 mil yar do lar, o kul la rýn mo der ni ze e - dil me si i çin 30 mil yar do lar ve u laþ týr ma alt ya - pý pro je le ri i çin de 50 mil yar do lar lýk bir ma li - yet i çe ri yor. An cak pa ke tin en ö nem li ma li yet ka le mi ni, iþ çi ler ve ö zel lik le kü çük iþ let me ler i - çin ge ti ri le cek 240 mil yar do lar lýk ver gi in di ri - mi o luþ tu ru yor. Pla na gö re, is tih dam ver gi si ve ma aþ lar dan ke si len ver gi ler ge le cek yýl ya rý ya - rý ya dü þü rü le cek. Was hing ton / a a MAMAK ÝMAM HATÝPLER MEZUNLARI VE SEVENLERÝ DERNEÐÝ OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝLANI Der ne ði mi zin o la ða nüs tü ge nel ku rul yap mak ü - ze re 25/09/2011 gü nü sa at: 13:30'da Ma mak Mis - ket mah sok No: 46/B (Ma mak Ý mam Ha tip Li se si ya ný) An ka ra ad re sin de ya pý la cak týr. Ço ðun - luk sað la na ma dý ðý tak dir de ay ný yer ve sa atte 02/10/2011 gü nü ya pý la cak týr. ÖNETÝM KURULU Gündem: 1- Açýlýþ oklama ve Ýstiklâl Marþý. 2- Divan teþekkülünün oluþturulmasý. 3- önetim ve Denetim Kurulu Raporlarýnýn okunmasý. 4- Raporlar üzerinde müzakereler ve ibra. 5- Üye aidatlarýnýn tespiti. 6- önetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7- Dilek ve temenniler. 8- Kapanýþ. ZAÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Sebahattin Çakýrsoy DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 12 ELÜL A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Ku yum cu, kart ta va de far ký ný kal dýr dý AL TIN fi ya tý nýn yýl ba þýn dan bu ya na yüz de 40 art ma sýy la sa týþ la rý a za lan ku yum cu es na fý nýn, bi le zik, kü pe ve pýr lan ta gi bi ü rün ler de kre di kar týy la va de far ký al ma dan tak sit le sa týþ ya pa - rak müþ te ri le ri çek me ye ça lýþ tý ðý bil di ril di. A - da na Ku yum cu lar O da sý Baþ ka ný O ðuz Baþ - man, ö nem li bir ya tý rým a ra cý ve ö zel gün ler - de he di ye o la rak ter cih e di len al tý nýn, fi ya tý nýn yük se li þe geç me siy le bir lik te ku yum cu es na fý - nýn sa týþ la rýn da göz le gö rü lür dur gun luk ya - þan dý ðý ný söy le di. O cak a yýn dan i ti ba ren fi ya tý art ma ya baþ la yan al tý nýn, yaz gün le rin de a lý cý - sý nýn yok de ne cek ka dar az ol du ðu nu, ku - yum cu es na fý nýn sa týþ la rý nýn yüz de 90 o ra - nýn da a zal dý ðý ný be lir ten Baþ man, 24 a yar al tý nýn fi ya tý yýl ba þýn dan bu ya na yüz de 40 art tý. ýl ba þýn da gra mý 70 li ra o lan 24 a yar al týn, þim di 107 li ra dü ze yin de. Du rum böy le o lun ca es naf, bi le zik, kü pe ve pýr lan ta gi bi ü - rün le ri kre di kar týy la va de far ký al ma dan sa - ta rak müþ te ri çek me ye, ve sý kýn tý lý gün le ri kur tar ma ya ça lý þý yor de di. A da na / a a TH, dev lerin arasýna girdi TH Ge nel Mü dü rü Te mel Ko til, Ge çen se ne yurt dý þý yol cu ta þý ma da dün ya da ilk 10 a gir - dik. Bu bü yük bir ba þa rý dýr de di. TÝ KA tek nik in ce le me zi ya re ti i çin Mo ga di þu ya ge len Ko - til, TH nin Bin ga zi se fer le ri nin ar dýn dan ký sa sü re i çin de de Trab lus se fer le ri ne baþ la ma yý plan la dýk la rý ný söy le di. Ko til, a þa nan la rýn ar dýn dan Mý sýr da se fer ar tý rý mý na git tik. Tu - nus, Ce za yir de ar týþ lar ya þan dý de di. Ko til, Mo ga di þu Ha va a la ný nda ki sý kýn tý la rýn gi de ril - me si nin ar dýn dan TH nin So ma li ye ilk u - çan þir ket le rin a ra sýn da yer a la ca ðý na i nan dý - ðý ný da be lirt ti. TH nin sü rek li bü yü dü ðü nü an la tan Ko til, ra kip le ri i le a ra la rýn da ki re ka - be tin de vam et ti ði ni söy le di. Tür ki ye nin ko - num i ti ba rýy la bir köp rü gö re vi ni gör dü ðü nü an la tan Ko til, Ýs tan bul da ü çün cü ha va li ma ný - nýn ya pýl ma sý i le Tür ki ye nin ha va cý lýk ko nu - sun da yýl dýz o la ca ðý ný be lirt ti. Mo ga di þu / a a TAZÝE Muhterem kardeþimiz Mehmet Kula'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7800 ÖN CE KÝ GÜN 1,7910 S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4290 ÖN CE KÝ GÜN 2,4490 DÜN 104,60 ÖN CE KÝ GÜN 106,35 DÜN 704,07 ÖN CE KÝ GÜN 715,97 Dur gun luk ris ki art tý ENF LAS ON RÝS KÝ GÖR MÜ O RUZ. ENF LAS ON Ý LE ÝL GÝ LÝ A LAN DA RA HA TIZ DÝ EN BAÞ - BA KAN AR DIM CI SI A LÝ BA BA CAN: ÞU AN DA BÝ ZÝM DÝK KAT ET ME MÝZ GE RE KEN KO NU; DUR - GUN LUK ÝH TÝ MA LÝ NÝN ÜK SEL DÝ ÐÝ, PO LÝ TÝ KA LA RI MI ZI BU NA GÖ RE A DAP TE ET ME LÝ ÝZ. BAÞ BA KAN ar dým cý sý A li Ba ba can, Þu an da bi zim dik kat et me miz ge re ken ko nu; dur gun - luk ih ti ma li nin yük sel di ði, do la yý sýy la þim di - den po li ti ka la rý mý zý bu na gö re a dap te et me - miz... Enf las yon ris ki gör mü yo ruz. Enf las yon i le il gi li a lan da ra ha týz. Risk ler ö nü müz de ki dö nem de enf las yon ta ra fýn da de ðil, tam ter - si ne dur gun luk ta ra fýn da ki risk ler... de di. Ba ba can, G-20 Em ti a Fi yat la rýn da Dal ga - lan ma lar Kon fe ran sý sý ra sýn da ga ze te ci le - rin so ru la rý ný ce vap lar ken, re ses yon bek - len ti si ne i liþ kin, dün ya da ve Av ru pa da bir dur gun luk ih ti ma li bu lun du ðu nu, an cak o la cak ya da ol ma ya cak de mek i çin er ken ve bu nun bu ül ke ler de a lý - na cak ka rar la ra bað lý ol du ðu nu söy le di. Ba ba - can, þun la rý kay det ti: ABD de bir ted bir pa ke ti a çýk la dý lar. Bu nun so nuç la rý ný gö re ce ðiz. So - nuç ve re cek mi, ver me ye cek mi? Av ru pa lý lar ö nü müz de ki gün ler de, haf ta lar da ne ya pa cak? Bun lar ö nem li. Çün kü þu an da Av ru pa e ko no - mi si a çý sýn dan kri tik gün ler ya þý yo ruz. Bü tün bun la ra bað lý o la rak ö nü müz de ki dö nem de ne o la ca ðý ný gö re ce ðiz. A ma þu an da ki bek len ti - ler, dün ya e ko no mi si i le il gi li ya pý lan a na liz ler dün ya e ko no mi sin de bir ön ce ki yý la gö re da ha ya vaþ bir dö ne me gir di ði mi zi gös te ri yor. Þu an da bi zim dik kat et me miz ge re ken ko nu; dur gun luk ih ti ma li nin yük sel di ði, do la yý sýy la þim di den po li ti ka la rý mý zý bu na gö re a dap te et - EBK, kur ban lýk it hal e de cek ET ve Ba lýk Ku ru mu (EBK) Ge nel Mü dü rü Be kir U lu baþ, ku ru mun Trak ya da kur ban lýk a çý ðý o luþ ma ma sý i çin 8 bin ton, tah mi nen 16 bin bü yük baþ kur - ban lýk it hal e de ce ði ni bil dir di. U lu baþ, EBK nýn et, süt, ba lýk ve bütün hay van - sal ü rün le ri i çi ne a lan bir pi ya sa dü zen le me ku ru mu o la rak ye ni den ya pý la na - ca ðý ný, ü rün faz la lý ðýn da ü rün de po la na ca ðý ný, az ol du ðu dö nem ler de i se pi - ya sa ya arz e di le ce ði ni kay det ti. EBK Ge nel Mü dü rü U lu baþ, EBK nýn kur ban - lýk it ha li ve ku ru mun bir mü da ha le ku ru mu o la rak ye ni den ya pý lan ma sý na i - liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn has - ta lýk lar dan a ri böl ge i lân et ti ði Trak ya böl ge si ne A na do lu dan kur ban lýk hay van ge çiþ le ri ni þar ta bað la dý ðý ný ha týr la tan U lu baþ, Trak ya da kur ban lýk a çý ðý o luþ ma ma sý i çin EBK ya Trak ya böl ge si nin kur ban lýk a çý ðý ný kýs men it - ha lat la kar þý la mak ü ze re res mî o la rak gö rev ve ril di ði ni i fa de et ti. EBK nýn 1 A - ðus tos 2011 de 8 bin ton, kur ban o la cak va sýf ta ka sap lýk can lý hay van i ha le si - ne çýk tý ðý ný ha týr la tan U lu baþ, can lý, ki log ra mý 5,08 do lar dan 8 bin ton, tah - mi nen 16 bin bü yük baþ kur ban lýk sý ðýr it hal e di le ce ði ni kay det ti. U lu baþ, kur - ban lýk vas fý ta þý yan bü yük baþ hay van la rýn ki log ra mý ný bu gün kü ser best pi - ya sa do lar ku run dan 9 li ra ya mal et tik le ri ni be lirt ti. An ka ra / a a Kurbanlýklar besiye çekildi OZ GAT TA ge çi mi ni hay van cý lýk la sað la yan be si ci ler, Kur ban Bay ra - mý na bir kaç ay ka la yay la la ra çý kar - dýk la rý kur ban lýk la rý ný a ðýl lar da be si ye çe ke rek, bay ra mý bek le me ye ko yul du. oz gat Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ýl Mü dü rü Ü nal Ko çak, son yýl lar da et TAZÝE Muhterem kardeþimiz Mehmet Kula'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. Gürpýnar - Beylikdüzü eni Asya Okuyucularý fi yat la rýn da ya þa nan ar tý þýn, hay van cý - lý ðýn ö ne mi ni bir kez da ha or ta ya çý - kar dý ðý ný söy le di. Ko çak, oz gat ýn, ko nu mu i ti ba riy le ta rým ve hay van cý - lý ða da yan dý ðý ný, ta rým ve hay van cý lý - ðýn böl ge de ö nem li bir ge çim kay na ðý ol du ðu nu i fa de et ti. oz gat / ci han Bo fa, 30 bin ça lý þa ný ný iþ ten çý ka ra cak ABD NÝN en bü yük ban ka sý Bank of A - me ri ca (Bo fa), ma li - yet a zalt ma ve kâr la rý ar týr ma pla ný kap sa - mýn da 30 bin ça lý þa - ný iþ ten çý ka ra ca ðý ný bil dir di. BofA'nýn CEO'su Bri an Moy - ni han, bir kaç yýl i çe - ri sin de 30 bin ki þi yi iþ ten çý kar acakla rý ný be lirt ti. Bo fa, bu þe - kil de yak la þýk 5 mil - yar do lar lýk bir ta sar - ruf sað la ma yý he def - li yor. New ork / a a me miz. Enf las yon ris ki gör mü yo ruz. Enf las - yon i le il gi li a lan da ra ha týz. Çün kü hâ lâ çýk tý a - çý ðý mýz yük sek. Çýk tý a çý ðý yük sek di yo ruz. Çün kü e ko no mi miz bü yü yor, a ma bir yan - dan da ya tý rým lar çok hýz lý bir þe kil de ar tý yor. Çýk tý a çý ðý hâ lâ var. Enf las yon nok ta sýn da bir prob le mi miz gö rün mü yor. Risk ler ö nü müz - de ki dö nem de enf las yon ta ra fýn da de ðil, tam ter si ne dur gun luk ta ra fýn da ki risk ler... O nun i çin bu gün den ha re ket et me miz ge re ki yor. 2. çey rek te ki bü yü me ye se vin dik le ri ni, bu - gün kü po li ti ka la rý ný da ge le ce ðe gö re kur gu - la dýk la rý ný be lir ten Ba ba can, Ge le cek de bi - ze dün ya e ko no mi si i le il gi li pek gü zel bir tab lo sun mu yor de di. Ýs tan bul / a a WSJ den Tür kiye e ko no misi ne öv gü ABD DE e ko no mi ve iþ çev re le ri nin say gýn ga ze te si Wall Stre et Jo ur nal (WSJ), Tür ki ye e ko no mi si nin e ko no mist le rin bek len ti le ri nin çok ö te sin de bü yü - me ye de vam et ti ði ni yaz dý. Ga ze te nin in ter net si te - sin de yer a lan ha ber de, Tür ki ye e ko no mi si nin 2011 yý lý nýn i kin ci dö ne min de yüz de 8,8 bü yü dü ðü nü - nün a çýk lan dý ðý ha týr la tý la rak, bu o ra nýn Tür ki - ye nin, Av ras ya nýn Kap la ný o la rak ni te len di ri len ü nü nü i yi ce güç len dir di ði ni yaz dý. Ha ber de, Or ta - do ðu ve Av ru pa da ki pek çok kom þu su si ya sî ka rý - þýk lýk ve e ko no mik kur tar ma pa ket le riy le bo ðu þur - ken, Tür ki ye nin, e ko no mist le rin tah min le ri nin çok ö te sin de bü yü dü ðü be lir til di. Tür ki ye nin e ko no - mik bü yü me hý zý nýn e ko no mist le ri de þa þýrt tý ðý na i - þa ret e di len ha ber de, e ko no mist le rin, Türk e ko no - mi si ne o lur sa ol sun bü yü me ye de vam e di yor de - dik le ri vur gu lan dý. New ork / a a Ýn þa at sek tö rün de is tih dam art tý ÝN ÞA AT sek tö rün de is tih dam, yý lýn i kin ci dö ne min - de ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4,6 art tý. TÜ ÝK, Ýn þa at Ýþ gü cü Gir di En deks le ri i kin ci dö nem so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Üç Ay lýk Ýn þa at Sek tö rü Ýs tih dam En dek si 2011 yý lý i kin ci dö ne min - de, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4,6 ar týþ gös ter di. Bi na Ýn þa a tý Sek tö rü Ýs tih dam En dek - si yüz de 6,7 ar ta rak 75,8 den 80,9 a, Bi na Dý þý Ýn þa at Sek tö rü Ýs tih dam En dek si de yüz de 2 ar týþ la 114,8 den yüz de 117,1 e çýk tý. An ka ra / a a TEBRÝK ve DUURU 2011 Üniversite sýnavýnda Sakarya Üniversitesi 'ni kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Kendilerine kalacak yer temini konusunda yardýmcý olunacaktýr. Öðrenci veya veliler, geldikleri illerin eni Asya temsilciliklerinden alacaklarý referans ile aþaðýdaki irtibat telefonlarýna ulaþabilirler. (0532) (0533) Sakarya - Adapazarý eni Asya Temsilciliði TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Kula'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. Ayþegül, Mustafa Güreldi Kutlucan Anaokulu Baþakþehir

12 12 DÝZÝ Bediüzzaman hayatý boyunca birlik ve beraberliði savunmuþtur BEDÝÜZZAMAN, GEREK OSMANLI, GEREKSE CUMHURÝET DÖNEMÝNDE BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝ SAVUNMUÞ, VATAN VE MÝLLETÝN SELÂMETÝ AÇISINDAN BUNU EGÂNE KURTULUÞ VESÝLESÝ VE MADDÎ-MÂNEVÎ ÜKSELME OLU OLARAK TAVSÝE ETMÝÞTÝR. CEVHER ÝLHAN Bediüzzaman ýn Güneydoðu meselesi hakkýndaki tesbitlerini derleyen bu çalýþmamýz, onun konu ile ilgili hayat safhalarýyla birlikte ele alýnmýþtýr. Giriþ bölümündeki özlü bilgilerden sonra Bediüzzaman ýn Osmanlý nýn son devrinden Cumhuriyet e, tek partili ve çok partili siyasî döneme kadar uzanan safhalarda konuya dair teþhis ve çâreleri ara baþlýklar altýnda hûlâsa edilmiþtir. Bedüzzaman ýn çözüm tavsiyeleri öncelikle doðrudan orijinal ifâdelerinden, ilgili geniþ görüþ ve düþüncelerinden özetler hâlinde derlenmiþ; vatana ve millete hizmetlerinden bazýlarý eklenmiþtir. Ayrýca ilmî-fikrî mücadelesine, aksiyon ve çalýþmalarýna ýþýk tutan esas umdeleri belirleyen kýsa hayat hikâsi ilâve edilmiþtir. Bediüzzaman Said Nursî, çocukluðundan itibaren hayatý boyunca haksýzlýða ve zulme karþý koyar; bugünkü demokrasi anlamýna gelen meþrûtiyet i, cumhuriyeti ve hürriyeti savunur. Daha meþrûtiyet yýllarýnda Þarktaki aþiretlere, demokrasi, hürriyet, birlik ve beraberlik telkininde bulunur. Osmanlý nýn son döneminden baþlayarak Cumhuriyet döneminde yazdýðý makalelerinde ve eserlerinde kavmiyetçiliðe (ýrkçýlýða) þiddetle karþý çýkýp vatan ve milletin birliðini, bütünlüðünü ders verir; bunu Kur ânî-dinî delil ve dinamiklerle destekler. Meþrûtiyetin ilânýndan sonra- ilk baskýsý 1911 de Ýstanbul da yapýlan Münâzarât adlý eserinde özetlediði Doðudaki a- þiretlere verdiði derslerde, meþrûtiyet ve hürriyetin târifini yapar, her çeþit istibdadýn milletin maddî ve mânevî kalkýnmasýnýn önünde engel oduðunu anlatýr. Kalkýnmýþlýðýn sebeplerini ve çârelerini, düþünce-fikir ve ifâde hürriyeti ile meþvere- 1 tin ehemmiyetini, hak ve hürriyetleri tehdit eden unsur ve sâiklerin yol açtýðý zararlarý, millet irâdesinin hâkimiyetinin önemini, ihtilâlci zihniyetin yanlýþlýðýný ve tehlikesini, devlet-millet kaynaþmasý için gerekli þart ve esaslarý, Ýslâm dünyasýnýn ancak demokrasi, meþveret ve hürriyetlerle tekâmül edeceðini ve gerçek medeniyete ulaþacaðýný yazar. Ýstibdat ve diktanýn kýrýlýp demokrasi ve özgürlüklerin geliþmesiyle, ülkemizi ve Ýslâm dünyasýný kayýt altýna alan istibdat zincirlerinin ancak parçalanacaðýný, maddî ve mânevî kalkýnma yolunun bu esaslarla açýlacaðýný anlatýr. Eski hâl (padiþahlýk ve mutlakî idâre) muhal (imkânsýz), ya yeni hal (meþrûtiyet ve hürriyet) ya izmihlâl diyen bir Ýslâm âlimi olarak demokrasi ve hürriyetleri Kur ân nâmýna ve Kur ân dan â- yetler getirerek alkýþladýðýný ; bu açýdan demokrasi, hukuk ve mânevî deðerlerden ayrý düþünülemeyeceðini, vatandaþlar arasýndaki ayrýlýklarý ve ihtilâflarý kaldýrýp milletin birlik ve bütünlüðünü temin etmenin öncelikli þartýnýn, milleti birbirine baðlayan mânevî birlik râbýtalarýný güçlendirmek olduðunu beyân eder. Bu adese ile öncelikle bu vatanda Osmanlý bâkiyesi ýrkî unsurlarý, bilhassa Türkleri, Kürtleri ve Araplarý ve diðer unsurlarý bir ve beraber olmaya mecbur kýlan zarûretlere dikkat çeker. Din kardeþliðinin yaný sýra vatan birliði ve vatandaþlýk gibi mânevî birlik ve bütünlük baðlarýný öne çýkarýr. Bu birlik baðlarýnýn kâinatý ve küreleri birbirine baðlayacak kopmaz mânevî zincirler olduðunu kaydeder. Ülkenin maddî ve mânevî geliþmesi, vatanýn ve milletin birlik ve beraberliði için her þeyden önce cehâletin izâlesinin gerektiðini belirtir. Bunun için eðitimin ehemmiyetini ifâde eder. Þark ta kurulmasýný istediði üniversite ve eðitim kuruluþlarýnýn vesîle olacaðý hizmetlerinin önemini nazara verir. Cehâlet, fakirlik ve ekonomik geri kalmýþlýk ve her türlü etnik ve mezhebî ayrýlýkçýlýða, bölünme ve parçalanma hastalýðýna karþý, din ilimleriyle birlikte müsbetfen ilimlerinin de okutulmasýný, bilim ve tekniðe dayalý meslekî eðitim, san'at ve sanayinin geliþmesi formülünü önerir. Bunun için, önce Osmanlý nýn ihyasý ný, devamýnda Anadolu birliði ni savunur. Kürt Teâli Cemiyeti reisi ve üyelerinin Kürdistan kuralým fikrine þiddetle karþý çýkar; Osmanlýnýn yeniden ihya edilmesi ni önerir. Keza Anadolu millî kurtuluþ hareketini destekler. Ýstanbul un Ýngilizlerce iþgali döneminde Damat Ferit Paþa hükûmetinin baskýsýyla, dönemin Þeyhülislâmýnýn Anadolu daki Kuvva-yý Milliye nin baðýmsýzlýk direniþini kýnayan fetvânýn muallel (hastalýklý) olduðunu, dinlenilmeyeceðini belirtir. Bu fetvaya mukabil fetva yayýnlar. Ýngilizlere karþý neþredip daðýttýðý Hutûvat-ý Sitte adlý eserinde Ýngiliz iþgalini þiddetle lânetler. Ýþgale taraftar iþbirlikçi oyun ve saptýrmalara dikkat çeker. Bilâhare Ermeni Boðos Nubar Paþa ile Kürt Þerif Paþa nýn Paris te Kürdistan ve Ermenistan kurulmasý anlaþmasý na açýkça karþý çýkarak, Kürtlük dâvâsý pek mânasýz bir iddiadýr diye tefrikayla vataný ve milleti bölüp parçalama fitnesine kapý açan bu ecnebî projelerine karþý durur. Bu projelerin Müslüman Kürtleri Ermenilerin tebâsý haline getireceðini ve ecnebi idâresi altýna sokacaðýný ikaz eder. Keza Prens Sabahaddin in adem-i merkeziyet fikrine dair görüþlerini açýklar. Güzel bir fikir olarak tasvip edip, fikren istifade e- dilebileceðini söylemekle beraber, bu fikrin ortaya atýlmasýnýn zamanlama olarak çok yanlýþ olduðunu ve bunun demokrasi ve hürriyetlerin geliþmesini deðil, meþrûtiyet ve hürriyet nimetini istismarla ýrkî-mezhebî ve bölgesel ayrýlýkçýlýðý tahrikle federatif sistem e ve özerklik/eyâlet talepleri yle ülkenin küçücük devletlere bölünüp parçalanmasýný netice vereceðini söyleyerek uyarýr. Ýstiklâl Savaþýnýn akabinde ýsrarlý dâvetler ü- zerine geldiði Büyük Millet Meclisi nde milletvekillerinin alkýþlarý arasýnda kürsüye gelerek Anadolu gazileri için duâ eder; yayýnladýðý on maddelik beyânnâme de Þu inkýlâb-ý azinin (büyük inkýlâbýn) temel taþlarý saðlam gerek diyerek, zaferin amacýna ulaþmasý, ecnebî o- yunlarýna karþý milletin birlik ve bütünlüðü i- çin millet irâdesinin esas alýnmasýna ve zaferi saðlayan iman ve inanca saygýya vurgu yapar. Peþinden patlak veren Þeyh Said isyanýna katýlmayý þiddetle reddedip sakýndýrmaya çalýþýr. Bin sene Kur ân a hizmet eden Türk milletine karþý kýlýç çekilmeyeceðini, bunun Ahmed i Mehmed e, Hasan ý Hüseyin e vuruþturmak olduðunu, neticesinin akîm kalacaðýný, milletin aydýnlatma ve irþada ihtiyacý olduðunu bildirir. Bediüzzaman, daha sonra altý bin sayfayý aþkýn Risâle-i Nur Külliyatý adýný verdiði Kur ân tefsiri eserlerinde, ayrýca Osmanlýnýn son döneminde gazetelere yazdýðý makalelerinde, devrin idârecilerine, Cumhuriyet döneminde baþta merhum Adnan Menderes olmak ü- zere devlet yöneticilerine ve siyaset adamlarýna gönderdiði mektuplarda, mahkemelerdeki müdafaalarýnda, hep vatanî birliði ve bütünlüðü, Ýslâm kardeþliði yle milletin maddî ve mânevî beraberliðini ders verir Özetle Said Nursî, yetkin bir ilim adamý olarak gündemdeki demokratik açýlým kapsamýnda yer aldýðý ifâde edilen konularda ve ö- zellikle Güneydoðu meselesi nde çaðýn ihtiyaçlarýný karþýlayan, inanç, akýl ve bilim eksenli yeni ufuk ve boyutlar kazandýran yapýcý fikirlerle köklü çözüm projelerini, tesbit ve deðerlendirmeleri ortaya koyar. Bu çalýþmada, bu tesbitlerden özet deðerlendirmeler sunulacaktýr. BEDÝÜZZAMAN IN GÜNEDOÐU MESELESÝNE BAKIÞI VE ÇÖZÜM TAVSÝELERÝ 1- BEDÝÜZZAMAN: BENÝM ÝSMÝM SAÝD NURSÎ DÝR Öncelikle þu tesbitin yapýlmasý gerekir ki, Bediüzzaman Said Nursî nin te lif ettiði Risâle-i Nur Külliyatý, bir Kur ân tefsiridir. Anadolu da, Ýslâm â- leminde ve bütün dünyada dalga dalga yayýlmakta, kalpler ve gönüller üzerinde büyük akisler meydana getirmekte olan eserleri, ülkemizin, Ýslâm âleminin ve topyekûn insanlýðýn mânevî bunalým ve problemlerine çâreler getirmiþtir. Bu meyanda, demokratikleþme, din ve fen ilimleri iliþkisi, toplumun ve gençliðin ýslâhý, maddî ve mânevî kalkýnma, içtimaî konular gibi Güneydoðu meselesi ne dair altý bin sayfayý aþkýn Nur Risâlelerinde etraflý çözümler ortaya konulmuþ. Bu çözüm ve çârelerden bazý hûlâsalar sunmadan önce çokça istimal edilen ve Said-i Kürdî diye baþkalarýyla karýþtýrýlan ve çarpýtýlan bayat isnatlardan biri olan Bediüzzaman ýn isminin doðru olarak ortaya konulmasý gerekir. Zira tefsirlerinin, fikirlerinin, dâvâsýnýn ve mücadelesinin tam aksine ithamlarla, sýrf zihinleri bulandýrmak için ýsýtýlýp piyasaya sürülen ve daha önce bütünüyle çürütülen bühtanlarla Bediüzzaman ýn görüþlerinin araþtýrýlmasý engellenmekte. Ý- nadýna çarpýtmayla Said Nursî ye Said-i Kürdî isnadý yapýlmakta. Oysa Bediüzzaman, isminin Said Nursî olduðunu bizzat eserlerinde ifâde eder; Osmanlý döneminde kýsa bir süre için doðduðu bölgeye atfen kullanýlan Kürdî lâkabýnýn ýrkî bir anlam taþýmadýðýný, bu tâbirin doðduðu bölge adýndan geldiðini açýkça kaydeder. Osmanlý devletinin coðrafî terkibinde ve resmî devlet sâlnamelerinde bu bölgeye Kürdistan denildiðinden Bediüzzaman da önceleri buna izâfeten kýsa bir süre Kürdî lâkabýný kullanýr. Osmanlý nüfus kayýtlarýnda týpký Karadeniz bölgesine Lazistan, Gürcülerin yaþadýðý bölgeye Gürcistan denildiði gibi, Doðu Anadolu ya Kürdistan denmesine atfen, Kürdî lâkabý atfedilir. Ancak Osmanlý dan sonra Bediüzzaman bu Kürdî lâkabýný bizzat kaldýrýr, kullanmaz. Sayýlarý 150 yi bulan bütün kitaplarýný ve mektuplarýný bizzat Said Nursî diye imzalar. azýlarýndaki ve makalelerindeki Kürdî ve diðer bazý lâkaplarý Nursî olarak deðiþtirir. Ve hayatta iken tabettirdiði Tarihçe-i Hayat ýnda da yer alan 1935 teki Eskiþehir Mahkemesi Müdafaasýnda bu hususu bir defa daha sarâhate kavuþturur; ismi Said Nursî iken kendisine kasden Said-i Kürdî diyenlerin sinsî desîselerini deþifre eder: Adâlet noktasýndan tarafgirlik fikrini verip, adâletin mâhiyetini zulme çeviren, hakkýmda sarf edilen bir tâbirdir ki, Isparta da ve burada bazý isticvablarda (sorgularda) ismim Said Nursî iken, her tekrarýnda Said Kürdî ve Bu Kürd diye beni öyle yâd ediyorlar. Bununla, hem âhiret kardeþlerimin hâmiyet-i milliyelerine (milliyetçilik hislerine) iliþip aleyhime bir his uyandýrmak, hem mahkeme ve adâletinin mahiyetine bütün bütün zýt ve muhâlif bir cereyan vermektir açýklamasýnda bulunur. (Tarihçe-i Hayat, )

13 AÝLE - SAÐLIK 13 HABERLER Zararlý alýþkanlýklarla mücadele okul sýralarýnda baþlatýlmalý Sigara, böbrek kanseri riskini arttýrýyor BÝR ÇOK has ta lý ðýn se be bi o la rak gös te ri len si - ga ra kul la ný mý nýn, böb rek kan se ri ris ki ni yüz de 40 o ra nýn da art týr dý ðý bil di ril di. Tü tün ü rün le ri - nin dý þýn da ça lýþ týk la rý or tam da as bes toz, kad - mi yum, ben zen, kur þun ve trik lo ro e ti len gi bi çö zü cü le re ma ruz ka lan ki þi ler de de böb rek kan se ri ge li þi mi ris ki yük se li yor. Ü ro on ko lo ji Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. Le vent Tür ke ri, Ey lül Ü ro lo ji Haf ta sý do la yý sýy la yap tý ðý a - çýk la ma da, her yýl yak la þýk 10 bin ki þi den bi ri - nin böb rek kan se ri ne ya ka lan dý ðý ný ve 30 bin ki þi den bi ri nin de bu has ta lýk tan do la yý vefat et - ti ði ni söy le di. Böb rek kan ser le ri nin er ken teþhis ko nul ma dý ðý ve et kin bir þe kil de te da vi e dil me - di ði tak dir de ö lü me yol aç tý ðý ný be lir ten Tür ke ri, gün cel ü ro lo ji uy gu la ma la rýn da ge liþ miþ teþhis ve te da vi yön tem le ri sa ye sin de er ken teþhis ve et kin te da vi se çe nek le ri nin bu lun du ðu nu i fa de et ti. Tür ke ri, böb rek kan se ri nin he nüz çev re si ne ve baþ ka or gan la ra ya yý lým yap ma dý ðý er ken dönemde belirlendiðinde, has ta la rýn yüz de 90 ýn dan faz la sýn da 10 yý la va ran has ta lýk sýz sað ka lým el de e di le bil di ði ni vur gu la dý. Böb rek kan - ser le ri nin ge nel lik le ka lýcý sebepler den de ðil, kan se re yolaçan kim ya sal la rýn ya da dýþ et ken le - rin et ki si i le mey da na gel di ði ni di le ge ti ren Tür - ke ri, bu et ken ler a ra sýn da ilk sý ra da tü tün ve tü - tün ü rün le ri nin kul la ný mý bu lun du ðu na dik ka ti çek ti. Tür ke ri, si ga ra kul la ný mý nýn böb rek kan - se ri ris ki ni yüz de 40 o ra nýn da art týr dý ðý ný i fa de e de rek, Tü tün ü rün le ri nin dý þýn da ça lýþ týk la rý or tam da as bes toz, kad mi yum, ben zen, kur þun ve trik lo ro e ti len gi bi çö zü cü le re ma ruz ka lan ki - þi ler de de böb rek kan se ri ge li þi mi ris ki yük sel - mek te dir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Grip a þý sý tek ba þý na ye ter li de ðil MEV SÝM de ði þim le rin de ha va la ra al da na rak ha re ket e den ler bu gün ler de en çok grip ten þi - kâ yet e di yor. Bun dan ko run mak i çin de ak la ilk ge len çö züm de grip a þý sý. An cak uz man lar, grip a þý sý nýn bu has ta lýk tan ko run mak i çin ye - ter li ol ma dý ðý ný be lirt ti. Do ruk Sað lýk Gru - bu ndan Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ön der Ak - ka ya, grip a þý sý nýn bu dö nem ler de yo ðun la þan sal gýn lar dan ko run mak i çin tek ba þý na çö züm ol ma dý ðý ný, ki þi le rin grip a þý sýy la be ra ber bel li ted bir le ri a la rak has ta lýk tan ko ru na bi le ce ði ni söy le di. Grip ten ko run ma nýn tek yo lu nun a þý ol mak tan geç me di ði ni be lir ten Ak ka ya, ek ted - bir ler a lýn ma sý u ya rý sýn da bu lun du. Has ta lý ðýn baþ ka la rý na bu laþ tý rýl ma ma sý i çin has ta lýk ge - çe ne ka dar in san lar la ya kýn te mas tan ka çý nýl - ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Ak ka ya, or tak kul - la ným a lan la rý na zo run lu ol ma dýk ça gi dil me - me si ni, bol seb ze mey ve tü ke til me si ge rek ti ði vur gu la dý. Grip i le nez le nin va tan daþ lar ta ra - fýn dan ka rýþ tý rýl dý ðý ný ha týr la tan Dr. Ak ka ya, þöy le de vam et ti: Nez le, nez le vi rüs le ri nin yap tý ðý sü rek li bu run a kýn tý sý, hap þýr ma gi bi be lir ti ler le bir lik te ök sür me ve bo ðaz da yan ma his si nin o luþ tu ðu bir üst so lu num yo lu en fek - si yo nu dur. Grip i se has ta yý ya ta ða ka dar dü þü - re cek þid de te, yük sek a teþ baþ ta ol mak ü ze re a þý rý hâl siz lik ve þid det li ek lem að rý la rý nýn or - ta ya çýk tý ðý bir en fek si yon dur. Bur sa / ci han Sýt ma yý a zalt ma prog ra mý, 1 mil yon ha yat kur tar dý SIT MA LA mü ca de le kap sa mýn da, 10 yýl da has ta lýk tan ö lüm o ra ný nýn 43 ül ke de yüz de 38 a - zal dý ðý bil di ril di. Dün ya Sað lýk Ör gü tü, BM Ço - cuk la ra ar dým Fo nu U NI CEF, BM Kal kýn ma Prog ra mý ve Dün ya Ban ka sý or tak lý ðýy la 1998 de baþ la tý lan Sýt ma yý A zalt ma ad lý prog ra mý sa ye - sin de, dün ya ge ne lin de 10 yýl da bir mil yon dan faz la ha ya týn kur ta rýl dý ðý be lir til di. Prog ra mýn so rum lu la rýn dan Pro fe sör A wa Ma ri e Coll- Seck, sýt ma va k'a la rý nýn üz de 80 i nin rast lan dý ðý Af ri ka da ki ö lüm le rin yüz de 90 ý nýn bu has ta lýk - tan kay nak lan dý ðý ný vur gu la ya rak, ba zý ül ke ler de bü yük i ler le me le rin kay de dil di ði ni i fa de et ti. Coll-Seck, 10 yýl da Swa zi land da va k'a sa yý sý nýn yüz de 80 a zal dý ðý na, Gü ney Af ri ka da va k'a ya ne re dey se hiç rast lan ma dý ðý na, Na mib ya da yýl - da sa de ce 100 va ka nýn tes pit e dil di ði ne dik ka ti çek ti. A wa Ma ri e Coll-Seck, son ya yým la nan ra po ra gö re, sýt may la mü ca de le i çin 2003 te 100 mil yon do la rýn ay rýl dý ðý ný, 2010 a i se bu mik ta rýn 1,5 mil yar do la ra çýk tý ðý ný da be lirt ti. Ra por da, 2015 e ka dar sýt ma dan ö lüm le rin en a za in di ril me si nin plan lan dý ðý kay de dil di. Dün - ya Sað lýk Ör gü tü ne gö re di þi a no fel cin si siv ri - si nek ler de bu lu nan pa ra zit le rin, in san la rý ý sýr - ma sýy la mey da na ge len, nö bet ler ha lin de a teþ ve tit re me ye se bep o lan sýt ma dan ö lüm ler dün ya ge ne lin de 2000 yý lýn da bir mil yon i ken, 2009 da 781 bi ne in di. An cak 106 ül ke de sýt ma sal gýn has ta lýk ol ma ya de vam e di yor. Pa ris / a a EÞÝLA CEMÝETÝ GENEL BAÞKANI BALCI: SÝGARA, ALKOL, UUÞTURUCU, KUMAR VE EKRAN BAÐIMLI- LIÐININ ZARARLARININ ÇOCUK VE GENÇLERÝN ZÝHÝNLERÝNDE ER ETMESÝ VE BU ZARARLARA KARÞI TOPEKÛN BÝR MÜCADELE ÝÇÝN ÇALIÞMALARIN OKUL SIRALARINDA BAÞLATILMASI GEREKÝR. TÜRKÝE eþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Muharrem Balcý, sigara, alkol, u- yuþturucu, kumar ve ekran baðýmlýlýðýnýn zararlarýnýn çocuk ve gençlerin zihinlerinde yer etmesi ve bu zararlara karþý topyekûn bir mücadele için çalýþmalarýn okul sýralarýnda baþlatýlmasý gerektiðine iþaret ederek, her yýl olduðu gibi yeni eðitim ve öðretim yýlýnda da anaokulundan üniversiteye kadar öðrencilerin yanýnda olacaklarýný bildirdi. Balcý, yaptýðý yazýlý açýklamada eðitim ve öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. eþilay ýn çalýþmalarýnýn eðitim sisteminin içinde etkin bir þekilde var olmasý gerektiðini vurgulayan Balcý, sadece kitaplardaki bilgilerle saðlýklý, bilinçli ve özgür bireylerin yetiþmesinin mümkün olamayacaðýný ifade etti. eþilay ýn faaliyetlerinin içinde aktif olarak yer alan ve zararlý alýþkanlýklarla her zeminde mücadelesini sürdüren bir gençliðin saðlýðýna ve geleceðine yönelik tehlikelerin de farkýnda olacaðýný ve aldýðý eðitimin meyvelerini de en iyi þekilde vereceðini ifade eden Balcý, þunlarý kaydetti: Ýnsanlýðý tehdit eden, saðlýk, aile ve toplumsal açýdan kötü durumlara sevk eden sigara, alkol, uyuþturucu, kumar ve ekran baðýmlýlýðýnýn zararlarýnýn çocuk ve gençlerin zihinlerinde yer etmesi ve bu zararlara karþý topyekûn bir mücadele için çalýþmalarýn okul sýralarýnda baþlatýlmasý gerekir. eþilay olarak her yýl olduðu gibi bu eðitim yýlýnda da anaokullarýndan üniversitelere kadar her aþamada öðrencilerimizin yanýnda olacaðýz. Tiyatro oyunlarý, gösteriler, resim sergileri, seminerler ve her türlü faaliyetlerle çocuklarýmýz ve gençlerimizle birlikte saðlýklý ve özgür bir neslin inþasý için çalýþmaya devam edeceðiz. Sigara ve alkol kullanma yaþýnýn ilkokul çaðýndaki çocuklara kadar indiði, okul önlerinde uyuþturucu satýldýðý, ekran ve internet baðýmlýlýðýnýn tehlikeli bir seviyeye ulaþtýðý günümüzde tüm bu kötü alýþkanlýklarla mücadelede eþilay ýn en büyük destekçisi yine çocuklarýmýz ve gençlerimiz olacaktýr. Öðrenciler ve aileleri ile el ele veren eþilay olarak, tam baðýmsýz ve özgür, saðlýklý, bilinçli ve eðitimli bir nesil için bu yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn baþarýlý ve mücadele ile dolu olarak geçmesini temenni ederiz. Ýstanbul / aa Bil gi sa yar o yun la rý dep res yon se be bi BÝL GÝ SA AR o yun la rý nýn ço cuk la rý ger - çek dün ya dan ko pa rýp, so rum lu luk la rýn ol ma dý ðý sa nal dün ya ya bað la dý ðý ný be lir - ten uz man lar, ço cuk lar da bir kaç yýl son - ra sýn da dep re sif be lir ti ler gö rül dü ðü u ya - rý sýn da bu lun du. Kli nik Psi ko log Ca nan Sa yý oð lu, yurt dý þýn da ya pý lan a raþ týr ma la - rýn vi de o o yun la rý ve ya in ter net ü ze rin de - ki o yun la rý oy na yan ço cuk la rýn ger çek dün ya dan ko pup, so rum lu luk la rýn ol ma - dý ðý sa nal dün ya ya bað lan dý ðý ný gös ter di - ði ni söy le di. O yun lar la da ha faz la va kit ge - çi ren ço cuk la rýn bir kaç yýl son ra sýn da dep re sif be lir ti ler gös ter di ði ni vur gu la yan Sa yý oð lu, vi de o o yun la rý oy na ma a lýþ kan lý - ðý o lan ve ya an ne-ba ba sý ta ra fýn dan o yun ba ðým lý sý o la rak a bar týy la be tim le nen genç ler ü ze rin de ya pý lan bü yük a raþ týr - ma la rýn Çin ve A me ri ka da da ben zer bul gu lar la so nuç lan dý ðý ný kay det ti. Bil gi - sa yar o yun la rý nýn ki þi nin za ma nýn na sýl geç ti ði ni an la ma dan, dý þa rý da ki ha ya tý ka - çýr ma ya se bep o lan bir ta ra fý ol du ðu nu vur gu la yan Sa yý oð lu, o yun la rýn ger çek çi li - ði sa ye sin de dün ye vi dert ler den u zak la þýp, yap mak is te nil me yen so rum lu luk lar ak la gel me di ði i çin de ra hat sýz o lun ma dý ðý ný i - fa de et ti. O yun son ra sýn da bi ri ken iþ ler fark e dil di ðin de, o yun es na sýn da ki ra hat lý - ðý öz le yip, za man sýz ca tek rar o yun oy na - ma ya baþ lan dý ðý ný ve ki þi le rin za man i çin - de ger çek dün ya ya ya ban cý la þýp sos yal kay gý, dep res yon ge liþ tir dik le ri ne vur gu yap tý. Bil gi sa yar o yun la rýn da ki sa nal bo - yu tun ger çek dün ya da ki so rum lu luk la rýn ü ze ri ni ört me si ne i zin ver me mek i çin an - ne-ba ba la ra u ya rý lar da bu lu nan Sa yý oð lu, ö zel lik le yaþ a ra sý ço cuk lar da o yun sa at le ri nin i yi dü zen le me si ge rek ti ði ni di le ge tir di. Ço cuk la rýn ge nel lik le ö dev so - rum lu luk la rý ný bi tir dik ten son ra o yun oy - na ma la rý na i zin ve ril me si nin al tý ný çi zen Sa yý oð lu, ya sak la rýn da ço cuk lar ü ze rin de o lum suz et ki le ri ne de ðin di. Bur sa / ci han Sigara, alkol, uyuþturucu, kumar ve ekran baðýmlýlýðý gibi zararlý alýþkanlýklara karþý mücadele okulda baþlamalý. Kan se ro jen mad de i çe ren kýr ta si ye ü rün le ri ne dik kat MER SÝN Kýr ta si ye ci ler O da sý Baþ ka ný Re þat Ký výl cým, sol vent i çe ren ko ku lu sil gi, sý vý ya pýþ tý rý cý ve u çu cu mad de le - rin öð ren ci le re sa tý þý nýn ya sak ol du ðu - nu be lirt ti. Ko nuy la il gi li sek tör de ki bü - tün kýr ta si ye ci es na fýn u ya rýl dý ðý ný i fa de e den Ký výl cým, öð ret men le rin de kýr ta - si ye ih ti yaç lis te si ha zýr lar ken bu ko nu - ya dik kat et me le ri ge rek ti ði ni kay det ti. Ký výl cým, kan se ro jen mad de sol vent i - çe ren mad de le rin 5898 sa yý lý ka nun u Acil Servis'lerinin asýlsýz ihbarlarla meþgul edilmemesi isteniyor. 112 ye ya pý lan çað rý la rýn sa de ce yüz de 3 ü ger çek BÝT LÝS Sað lýk Mü dü rü Þev ki Er kal, 112 A cil Ser vis e gün lük or ta la ma bin 500 çað rý ya pýl dý ðý ný an cak bu ih bar la rýn sa - de ce yüz de 3 ü nün doð ru luk pa yý nýn ol - du ðu nu söy le di. 112 A cil Ser vi si nde ga - ze te ci le re a çýk la ma ya pan Er kal, ser vi si gün de bin 500 ki þi nin a ra dý ðý ný an cak gün lük 45 has ta i çin ger çek çað rý da bu - lu nul du ðu nu, ih bar la rýn sa de ce yüz de 3 ü nün ger çek ol du ðu nu bil dir di. A sýl sýz ih bar da bu lu nul du ðun da ger çek has ta la - rý o lan va tan daþ la rýn sý ra da bek le di ði ni i - fa de e den Er kal, Mer ke zi miz de 2 ki þi çað rý la ra ce vap ve ri yor. Bu 2 ki þi ay ný an da 10 ki þiy le gö rü þe mez. A sýl sýz ih bar - lar ya pýl dý ðýn da, ger çek has ta la rý o lan va tan daþ sý ra da bek li yor. Bu ra sý meþ gul e di le rek ger çek has ta la ra zul me di li yor. Bu nun i çin ya sal im kân la rý mýz var. A ra - yan ki þi le rin nu ma ra la rý mer ke ze dü þü - yor. Tek no lo ji de ge liþ ti. Sav cý lý ða baþ vu - ya rýn ca 18 yaþ al tý ço cuk la ra sa tý þý nýn ya sak lan dý ðý be lirt ti. 05/08/2010 ta rih li sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yýn la na - rak yü rür lü ðe gi ren ka nun dolayýsýyla o kul lar a çýl ma dan kýr ta si ye ci le ri u yar - dýk la rý ný i fa de e den Ký výl cým, Bu ra da kýr ta si ye ci es na fý mý zýn ya ný sý ra öð ret - men le ri mi zin de kýr ta si ye ih ti yaç lis te si ha zýr lar ken bu ko nu yu göz ö nün de bu - lun dur ma la rý ge rek ti ði ni ha týr lat mak is - ti yo rum di ye ko nuþ tu. Mer sin / ci han ra bi li riz. Fa kat bu yol la ra git mek is te mi - yo ruz. Va tan da þýn ken di ol gun lu ðuy la bun la rý bi tir me si ni is ti yo ruz. Es ki den yak la þýk 6 bin çað rý ya pý lý yor muþ. Bu sa - yý þim di bin 500 e düþ tü. Ýn san la rý mýz dik kat et me ye ve ol gun laþ ma ya baþ la dý. A ma ya pý lan bin 500 de çok faz la. Bu sa - yý nýn düþ me si ni is ti yo ruz. Bu ra yý boþ ye - re a ra yan lar, has ta sý i çin sý ra bek le yen va tan da þý mað dur e di yor. Bu ra da i ki am bu lans var. A sýl sýz ih bar la ra am bu - lans la rý mýz çýk tý ðýn da, mey da na ge le bi - le cek a cil du rum la ra mü da ha le et mek i - çin am bu lans kal mý yor. Sý nýr lý e ki bi miz, am bu lan sý mýz ve dok tor var. Va tan da þýn bu nu dü þün me si ge re ki yor di ye ko nuþ - tu de te le fon la rýn din le nil di ði ni, yüz ler ce ki þi ye pa ra ce za sý ve ril di ði ni ha - týr la tan Er kal, bu nu yap mak is te me dik - le ri ni an cak va tan da þýn du yar lý dav ran - ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bit lis / a a

14 14 SPOR TRABZON'UNÝLKHEECANI TEMSÝLCÝMÝZ TARÝHÝNDE ÝLK DEFA ONAACAÐI ÞAMPÝONLAR LÝGÝ GRUP MAÇINDA GÜÇLÜ RAKÝBÝ ÝNTER KARÞISINDAN ELÝ BOÞ DÖNMEK ÝSTEMÝOR. SAAT 21.45'TE BAÞLAACAK MAÇI STAR TV AINLAACAK. Tarihinde ilk defa Devler Ligi'nde mücadele edecek BORDO-MAVÝLÝ EKÝP, ÝNTER ÝLE APACAÐI MAÇTATARÝHÝNDE ÝLK KEZ ÞAMPÝONLAR LÝGÝ GRUP MÜCADELESÝNE ÇIKACAK. TRABZONSPOR, bugün Ýtalya'nýn Ýnter takýmý ile deplasmanda yapacaðý maçta, tarihinde ilk kez UEFA Þampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesine çýkacak. Bu sezon UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takýmýna 2-0 ve 1-1'lik sonuçla elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan bordo-mavililer, Athletic Bilbao ile 0-0'ýn rövanþýnda Türk Telekom Arena Stadý'da yapacaðý maçý beklerken Fenerbahçe'nin yerine Þampiyonlar Ligi grup maçlarýna dahil edilmesi kararýyla bir ilki gerçekleþtirme fýrsatý yakaladý. Kararýn ardýndan kura çekimi sonucu UEFA Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Ýtalya'nýn Ýnter, Fransa'nýn Lille ve Rusya'nýn CSKA Moskova takýmýnýn bulunduðu grupta yer alan bordo-mavili takým, 44 yýllýk tarihinde oynayacaðý maçta ilk puan mücadelesini de verecek. 3 KEZ ÖN ELEME ONAMIÞTI Trabzonspor, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde , ve bu sezon ile birlikte 3 kez ön eleme turu oynamýþ ancak bunlarda baþarýlý olamayarak grup maçlarýna kalamamýþtý. Bordo-mavililer, sezonunda 2. ön eleme turunda Letonya'nýn Skonta Riga takýmý karþýsýnda deplasmanda 1-1 berabere kalýp rakibini sahasýnda 3-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükselmiþti. Ancak bordo-mavilier, 3. ön eleme turunda ise Ukrayna'nýn Dinomo Kiev takýmýný deplasmanda 2-1 maðlup etmesine karþýn sahasýnda 2-0 kaybedince gruplara kalamamýþtý RUM FAMAGUSTA'A ELENDÝ sezonunda, teknik direktör Þenol Güneþ döneminde Kýbrýs Rum Kesimi'nin Anarthosis Famagusta takýmýna 2. ön eleme turunda 3-1 yenilen bordo-mavililer, sahasýnda 1-0 galip gelmesine karþýn bir üst tura yükselememiþti. Bu sezonda Benfica ile eþleþen ve ilk maçta rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililer, Ýstanbul'da rakibi ile 1-1 berabere kalarak yine elenen taraf olmuþtu. Karadeniz ekibi, ön eleme turundaki 8 maçta 3 galibiyet, 3 maðlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda bugün Ýtalya'da Inter ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, tarihinde ilk kez yapacaðý grup maçýndan eli boþ dönmek istemiyor. FOTOÐRAF:A.A UEFAKUPASI'NDAINTER'E ILINDAELENENBORDO-MAVÝLÝLER,28 ILSONRAANIRAKÝBÝKARÞISINDA PUANÝÇÝNMÜCAODELEEDECEK.KULÜP BAÞKANISADRÝÞENER.''GRUPLARAÝÝ BAÞLANGIÇAPMAKÝSTÝORUZ''DEDÝ. UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda bugün Ýtalya'da Inter ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, tarihinde ilk kez yapacaðý grup maçýndan eli boþ dönmek istemiyor. Inter ile ilk olarak sezonunda UEFA Kupasý 1. turu ilk maçta karþýlaþan ve 1-0 galip gelmesine karþýn ikinci maçta 2-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, 28 yýl sonra rakibi karþýsýnda çýkacaðý karþýlaþmadan puan veya puanlarla ayrýlarak gruba iyi bir baþlangýç yapmayý a- maçlýyor. 14 Eylül 1983'de yapýlan ilk maçý Hüseyin Avni Aker Stadý'nda 1-0 kazanan bordo-mavililer, 28 yýl sonra rakibi önünde zorlu bir mücadele daha verecek. BURAK VE ADRIAN OK Bordo-mavili takýmda kýrmýzý kart cezalýlarý Burak ve Polonyalý oyuncu Adrian takýmdaki yerlerini alamayacak. Sakatlýklarý bulunan Onur, Piotr Brozek, Tayfun, Barýþ Özbek ve Barýþ Ataþ, kadroda yer almýyor. Athletic Bilbao maçýnda kýrmýzý kart gören teknik direktör Þenol Güneþ de yedek kulübesinde yer alamayacak. Bordo-mavili takýmýn karþýlaþmaya Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Cech, Serkan, Colman, Zokora, Sapara (Alanzinho), Halil ve Henrique 11 ile çýkmasý bekleniyor. Giuseppe Meazza Stadý'nda bugün TSÝ ile 21.45'de baþlayacak karþýlaþmayý Ýsveç Futbol Federasyonu'ndan Stefan Johannesson yönetecek. Johannesson'un yardýmcýlýklarýný Stefan Wittberg ile Magnus Sjöblom yapacak. Karþýlaþma Star TV'den canlý olarak yayýnlanacak. ÞENER: ÝÝ BAÞLAMAK ÝSTÝORUZ Kulüp baþkaný Sadri Þener, tarihlerinde ilk kez Þampiyonlar Ligi grup maçlarýna çýkacaklarýný ve bunun heyecanýný yaþadýklarýný i- fade etti. Grupta takýmlara baktýklarýnda bir üst tura çýkma þanlarýnýn olduðunu belirten Þener, ''Tarihimizde yapacaðýmýz ilk maçtan alacaðýmýz sonuçla gruba iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz'' dedi. Rakiplerinin gücünü bildiklerini ifade eden Þener, ''Biz de iyi bir kadro oluþturduk. Zor bir maç olacaðýný biliyoruz. Ancak bu yýlki hedeflerimizden biri de Avrupa'da baþarýlý olmak. Bu nedenle grupta puanlar toplamalýyýz. 7-8 puan bizi grupta iyi bir yere taþýyabilir'' diye konuþtu. TARAFTARLARA UARI Trabzonspor Kulübü, yarýnki maça gelecek taraftarlar için uyarýda bulundu. Bordo-mavili kulüp, taraftarlarýn mutlaka yanlarýnda pasaportlarýný bulundurmak zorunda olduðunu ve yapýlacak kontrollerde pasaportu yanýnda olmayan taraftarlarýn stadyuma alýnmayacaðýný bildirdi. Taraftar gruplarýnýn isimlerinin ya da takýmý destek mesajlarý içeren pankartlar haricinde herhangi bir mesaj içeren pankartýn stadyuma alýnmayacaðý, özellikle politik mesaj, ýrkçýlýk ya da nefret içeren pankartlar konusunda UEFA'nýn aðýr yaptýrýmlarýnýn bulunduðu ve taraftarlarýn dikkatli olmasý gerektiði belirtildi. Stadyuma 2X2 metre ölçüsünden büyük bayrak alýnmayacaðý ve Trabzonsporlu taraftarlara 9 ve 10 numaralý kapýlarýn hizmet vereceði kaydedildi. Bordo-mavili kulübün, 1500'ü aþkýn bilet sattýðý çevre ülkelerden çok sayýda taraftarýn da karþýlaþmayý izlemeye geleceði öðrenildi. DÜN GÜREÞ ÞAMPÝONASINDA 2. GÜN GÜREÞÇÝLERÝMÝZ 3'TE 3 APTI DÜNA Güreþ Þampiyonasý nýn ikinci gününe Türk güreþçiler fýrtýna gibi baþladý. 84 kiloda Nazmi Avluca, 60 kiloda Mustafa Saðlam, 120 kiloda Rýza Kaalp rakiplerini yenmeyi baþardý. Mindere ilk çýkan 84 kilo güreþçimiz Nazmi Avluca, çok zorlu bir karþýlaþma sonrasý Ýranlý rakibini yenerek þampiyonaya iyi bir baþlangýç yaptý. Avluca, tecrübesiyle bu zorlu müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrýlarak kilosunun favori ismi olduðunu ispatladý. 60 kiloda mindere çýkan 60 kilo güreþimiz Mustafa Saðlam, unanlý Vladimiros Matias ý 2-0 yenerek güne iyi bir baþlangýç yaptý. Rýza Kayaalp ÝSE Tunuslu Radhouane Chebbi yi ilk devrede 4-0, ikinci devrede ise 1-0 maðlup ederek ikinci tura çýkmayý baþardý. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ Ýlk haftanýn kârlýsý Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasýnýn son maçýnda Fenerbahçe, sahasýnda Orduspor'u 1-0 yendi. Sarý-lacivertliler, 31. dakikada Cristian'ýn ayaðýndan bulduðu golle karþýlaþmayý 1-0 kazandý ve seyircisinden yoksun olarak çýktýðý maçta taraftarlarýna 3 puan armaðan etti. Trabzonspor, Galatasaray ve Beþiktaþ ise sezona puan kaybederek baþladý. Trabzonspor, Manisaspor deplasmanýnda 38. dakikada Burak'ýn attýðý golle ilk yarýyý 1-0 önde tamamlarken, 88. dakikada Simpson'ýn golüne engel olamadý ve haftayý 1 puanla geçti. Galatasaray ise Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda beklemediði bir yenilgi yaþadý. Sarý-kýrmýzýlýlar, 42. dakikada Efe ve 82. dakikada Webo'nun gollerine engel o- lamayýnca, ilk haftayý yenilgiyle tamamladý. Beþiktaþ, deplasmanda Eskiþehirspor ile karþýlaþýrken, devre Diego ve Almeida'nýn karþýlýklý golleriyle 1-1 sona erdi. 84. dakikada Batuhan ile bir gol daha bulan Eskiþehirspor, ilk haftayý 3 puanla kapatýrken, siyahbeyazlýlar haftayý puansýz geçti. Haftanýn en zorlu maçlarýndan birinde ise Bursaspor ile Kayserispor karþý karþýya geldi. Bursaspor, 34. dakikada Ozan Ýpek, 38. dakikada Vederson ve 64. dakikada Batalla'nýn attýðý gollerle karþýlaþmadan 3-0 galip ayrýlarak, lige iyi bir baþlangýç yaptý. Kardemir Karabükspor, Sivasspor'u 2-1'le geçti ve 3 puanýn sahibi oldu. Diðer bir maçta ise Medical Park Antalyaspor, Gaziantepspor'u 1-0 maðlup etti. TOPLU SONUÇLAR Fenerbahçe-Orduspor : 1-0 Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-Galatasaray : 2-0 Manisaspor-Trabzonspor : 1-1 Eskiþehirspor-Beþiktaþ : 2-1 Ankaragücü-Mersin Ýdmanyurdu : 1-2 Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor : 1-0 Kardemir Karabükspor-Sivasspor : 2-1 Samsunspor-Gençlerbirliði : 3-2 Bursaspor-Kayserispor : 3-0 HAFTANIN KARMASI Volkan (Fenerbahçe), Raued (Karabük), Wederson(Bursa), obo (Fenerbahçe), Efe (Ýstanbul Belediye), Serdar (Eskiþehir), Uður Ýnceman (Antalya), Birol (Karabük), Batalla (Bursa), Batuhan (Eskiþehir) Webo (Ýstanbul Belediye) HAFTANIN FUTBOLCUSU Webo (Ýstanbul Belediye) HAFTANIN HAKEMÝ Özgür ankaya (Ýstanbul Büyükþehir Belediye-Galatasaray) HAFTANIN TAKIMI Ýstanbul Belediye 2. HAFTANIN PROGRAMI Kayserispor-Medical Park Antalyaspor, Gaziantepspor- Fenerbahçe, Gençlerbirliði-Kardemir Karabükspor, Trabzonspor-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Orduspor-Manisaspor, Mersin Ýdmanyurdu-Bursaspor, Sivasspor-Eskiþehirspor, Galatasaray-Samsunspor ve Beþiktaþ-Ankaragücü karþýlaþmalarý yapýlacak. PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Av P 1. BURSASPOR B.ÞEHÝR BLD.SPOR SAMSUNSPOR ESKÝÞEHÝRSPOR K.D.Ç. KARABÜK M.Ý. URDU FENERBAHÇE MP ANTALA MANÝSASPOR TRABZONSPOR GENÇLERBÝRLÝÐÝ BEÞÝKTAÞ A.Þ MKE ANKARAGÜCÜ SÝVASSPOR GAZÝANTEPSPOR ORDUSPOR GALATASARA KASERÝSPOR Her þeye raðmen F.Bahçe moral buldu Fenerbahçe býraktýðý yerden yeniden baþladý. Baþkansýz, Diego Lugano'suz, Mamadou Niang'sýz, Andre Santos'suz ve en önemlisi bu kritik süreçte takýmýný koþulsuz destekleyip, dünyada eþi benzeri görülmeyen taraftarýndan yoksun çýktýðý 90 dakikada Süper Lig'in yeni takýmýný zor da olsa kayýpsýz geçti. Bütün bu gidenlere Emre Belözoðlu, Serdar Kesimal, Gökhan Gönül ve Orhan Þam'ýn da sakatlýklarý eklenince ortaya tatsýz tuzsuz bir görüntü çýktý. Savunma kurgusu devþirme gibiydi sarý lacivertlilerde. Joseph obo ve Fabio Bilica ilk defa yan yana forma giydi. Stoper tandanslý Bekir Ýrtegün'ün saðda, yeni transfer Reto Ziegler'in solda durumu idare etme çabalarý defansýn ahenksiz oynamasýna neden oldu. Araya atýlan toplarda çaresiz kaldýlar. Önlerinde oynayan Cristian Baroni ve Selçuk Þahin'in de düz oyuncular olmasýndan dolayý bir türlü geriden oyun kurulamayýnca, kaptýrýlan toplarda zor anlar yaþandý. Bu toplardan bir tanesinde Emmanuel Culio'nun topu taþýyýp, ceza alaný içerisine ortaladýðýnda boþ kaleyle karþý karþýya kalan Fatih Tekke'nin golü atamamasý takýmý ve kendisi adýna büyük þanssýzlýktý. A- ma golcü futbolcunun en büyük þansý ise, bu golü 3 Temmuz'dan önce deðil de 12 Eylül tarihinde kaçýrmasýydý. oksa bu pozisyon geçen sezon yaþanmýþ olsaydý, Fatih Tekke de bugün Metris'te olabilirdi. Forvetlerle kaleciler golü kaçýrýrken ve yerken çok dikkatli olmalýlar. Özellikle de Fenerbahçe'ye karþý oynarken. 3 büyüðün puanlar kaybettiði ilk haftada son þampiyonun aldýðý galibiyet, bu sýkýntýlý zamanda camiaya hem moral verdiler hem de bu kadar sakatlýða raðmen, çok zor olan, sezona baþlangýç maçýndan çýkarýlan 3 puanla, geçen sezondan beri süre gelen kazanma alýþkanlýðýný devam ettirmiþ oldular.

15 SPOR 15 Þike zanlýlarýna tahliye çýkmadý ÝSTANBUL NÖBETÇÝ 17. AÐIR CEZA MAHKEMESÝNCE, SORUÞTURMA DOSASINDA APILAN TUTUKLULUK ÝNCELEMESÝ SONUCU, FENERBAHÇE BAÞKANI AZÝZ ILDIRIM VE BEÞÝKTAÞ TEKNÝK DÝREKTÖRÜ TAFUR HAVUTÇU'NUN DA ARALARIN- DABULUNDUÐU31KÝÞÝNÝNTUTUKLULUKHALLERÝNÝNDEVAMINAKARARVERÝLDÝ. ÝSTANBUL Nöbetçi 17. Aðýr Ceza Mahkemesince, soruþturma dosyasýnda yapýlan tutukluluk incelemesi sonucu, Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz ýldýrým ve Asbaþkaný Þekip Mosturoðlu ile Beþiktaj Jimnastik Kulübü (BJK) Asbaþkaný Serdal Adalý ve Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarýnda bulunduðu 31 kiþinin, tutukluluk hallerinin devamýna karar verildi. Ýstanbul 17. Aðýr Ceza Mahkemesi, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda, tutuklu bulunan 31 þüphelinin tutukluluk durumuyla ilgili dosya üzerinde inceleme yaptý. Soruþturma savcýsý Mehmet Berk'in talebiyle gerçekleþtirilen incelemede, nöbetçi mahkeme, savcý Berk'ten, tutukluluklarla ilgili görüþ aldý. Savcý Berk'in, mahkemeye, þüphelilerin tutukluluk hallerinin devamýna yönelik görüþ bildirdiði kaydedildi. Ýstanbul Nöbetçi 17. Aðýr Ceza Mahkemesi de suç þüphesini gösteren olgular ve þüphelilerin kaçma þüphesinin devam etmesi ve delil durumunu dikkate alarak, Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz ýldýrým ve Asbaþkaný Þekip Mosturoðlu, Beþiktaj Jimnastik Kulübü Asbaþkaný Serdal A- dalý ve Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile Sivasspor Kulüp Baþkaný Mecnun Odyakmaz ve eski Eskiþehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da aralarýnda bulunduðu tutuklu 31 þüphelinin tutukluluk hallerinin devamýna karar verdi. American Express Ýstanbul start aldý TÜRKÝE'NÝN Wimbledon ý olarak kabul edilen American Express Ýstanbul Challenger turnuvasý baþladý Eylül 2011 tarihlerinde, Ýstanbul Tenis Eskrim Daðcýlýk Kulübü (TED) kortlarýnda gerçekleþtirilecek turnuva, tenis konusunda dünyanýn en önemli otoritelerinden Association of Tennis Professionals ATP Tour tarafýndan düzenleniyor. Türkiye nin en eski u- luslararasý etkinliklerinden biri olan turnuvada, tüm dünyadan 80 i aþkýn erkek sporcu, sýralamada puan yükseltmek için; eleme turu, anatablo ve çiftler dahil olmak üzere, 8 günde 3 set ü- zerinden 77 maç oynayacak. ATP sýralamasýnda halen 101. (en yüksek sýralamasý 85) olan Marsel Ýlhan, turnuvaya seri baþý bye olarak katýlýp, ülkesindeki ilk þampiyonluðunu arayacak. ABD Açýk Tenis Turnuvasý'nda finalde Ýspanyol Rafael Nadal'ý yenen Sýrbistanlý Novak Djokoviç þampiyonluðu kazandý. FOTOÐRAF: A.A ÞAMPÝON DJOKOVÝÇ ABD AÇIK TENÝS TURNUVASINI SIRP RAKET DJOKOVÝÇ KAZANDI. SEZONUN 4. ve son grand slam turnuvasý olan ABD Açýk Tenis Turnuvasý'nýn erkekler finalinde Ýspanyol Rafael Nadal'ý yenen Sýrbistanlý Novak Djokoviç, þampiyonluðu kazandý. New ork'un dev Flusing Meadows belediye parkýndaki kortlarda düzenlenen turnuvanýn finalinde Sýrp dünya þampiyonu 24 yaþýndaki Djokoviç, 25 yaþýndaki grand slam raketi Ýspanyol þampiyonunu 6-2, 6-4, 6-7, 6-1'lik setlerle yendi. 84 dakikalýk üçüncü set Djokoviç'i çok terletti ve seti Nadal'a verdi. Tüm setler nefes kesti. 2011'de diðer iki grand slam Avustralya Açýk ve Wimbledon'ý kazanan Djokoviç, ABD Açýk'ta da zafere eriþince bir sezonda 4 grand slam turnuvasýndan 3'ünü kazanan 6. oyuncu oldu. Tarihte bir sezonda 3 grand slam turnuvasý kazananlara katýlan Djokoviç, Rafael Nadal, Ýsviçreli Roger Federer, Avustralyalý Rod Laver, Amerikalý Jimmy Connors ve Ýsveçli Mats Wilander'le rekoru paylaþtý. Wimbledon'dan önceki grand slam olan Fransa Açýk 2011 Roland Garros'un þampiyonu Rafael Nadal'dý. Ýspanyol raket Nadal, Djokoviç önünde bir defa daha kaybetti. Basketbolda duraklama dönemi mi? A MÝLLÝ FUTBOL TAKIMININ DÜNA ÜÇÜNCÜ- LÜÐÜNÜN ARDINDAN 2008'E KADAR AÞADIÐI DURAKLAMA DÖNEMÝ, BU KEZ A MÝLLÝ BAS- KETBOL TAKIMI'NDA AÞANIOR Dünya Kupasý'nda üçüncü olarak Türk futbol tarihine adýný yazdýran A Milli Futbol Takýmýnýn 2008'e kadar yaþadýðý ve ''Dünya Kupasý Sonrasý Sendromu'' a- dý verilen duraklama dönemi, bu kez A Milli Basketbol Takýmý'nda yaþanýyor FIFA Dünya Kupasý'nda tüm ülkeyi sevince boðan bir baþarý yakalayan A Milli Futbol Takýmý, bu turnuvada Þenol Güneþ yönetiminde adeta tarih yazmýþtý. Eleme grubunda Ýsveç'in ardýndan ikinci olan milliler, kupaya gitme hakkýný da playoff'larda karþýlaþtýðý Avusturya'yý 1-0 ve 5-0'lýk sonuçlarla eleyerek kazanmýþ, kupada ise Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile birlikte C Grubu'nda yer almýþtý. Güney Kore'de oynadýklarý grup maçlarýnda 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 de beraberlik elde eden ay-yýldýzlýlar, grup ikincisi olarak çýkmayý baþardýðý 2. turda ise önce ev sahiplerinden Japonya'yý, ardýndan da Senegal'i 1-0'lýk skorlarla geçti. Kupayý kazanan Brezilya'ya yarý finalde 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takýmý, bir sonraki maçta Güney Kore'yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü olmuþtu. DÜNA KUPASI SONRASI SENDROMU A Milli Takýmý, bir yýl sonra FIFA Konfederasyonlar Kupasý'nda Kolombiya'yý yenerek yine üçüncülük unvanýný kazandý. Milliler, 2004'te ise ''Dünya Kupasý Sonrasý Sendromu'' adý verilen duraklama dönemine girdi Avrupa Futbol Þampiyonasý'na katýlma hakkýný play-off maçlarýnda Letonya'ya karþý kaybeden milli takým, 2006 FIFA Dünya Kupasý elemelerinde de unanistan, Ukrayna ve Danimarka ile ayný grupta yer aldý. Ay-yýldýzlýlarda Ersun anal'ýn yerine Fatih Terim'in getirilmesiyle yaþanan teknik direktör deðiþiminden sonra Ukrayna'nýn ardýndan grupta ikinci olmayý baþaran milliler, play-off maçlarýnda Ýsviçre'ye elendi. AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜÐÜ MORAL DÜZELTTÝ 6 yýllýk bu sürecin ardýndan Fatih Terim yönetimindeki milli takým, EURO 2008'deki turnuvada A Grubu'ndaki son maçýnda Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 maðlup ederek, tarihinde ikinci kez Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda çeyrek finale çýkmýþtý.turnuvanýn çeyrek finalinde Hýrvatistan'ý penaltý atýþlarý sonucunda eleyen milliler, yarý final mücadelesinde Almanya'ya 3-2'lik skorla yenilmiþti. Türk Milli Takýmý, katýldýðý Avrupa Þampiyonalarý tarihinin en büyük baþarýsýný yakalayýp Avrupa üçüncüsü olarak ''Dünya Kupasý Sonrasý Sendromu''ndan da sýyrýlmýþtý. BekirAda/ Ýstanbul

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN ÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Baþlatýlan kampanya kapsamýnda Afrika'daki yoksulluðu gösteren resimler stantlarda sergileniyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Ahîliðin merkezinden Afrika ya yardým AHÎLÝK KÜLTÜRÜNÜ AÞATAN KIRÞEHÝR, AFRÝKA'DAKÝ KURAKLIK VE AÇLIK FELÂKETÝNE SEÝRCÝ KALMAIP KAMPANA BAÞLATTI. KIR ÞE HÝR Va li li ði Ýl A fet ve A cil Du - rum Mü dür lü ðü ta ra fýn dan So ma li baþ ta ol mak ü ze re aç lýk teh li ke si ya þa - yan Af ri ka ül ke le ri i çin yar dým kam - pan ya sý baþ la týl dý. Kam pan ya i çin böl - ge de bu lu nan yok sul lu ðu gös te ren re - sim ler i se stant lar da ser gi len di. Cum - hu ri yet Mey da ný nda kam pan ya nýn du yu rul ma sý i çin dü zen le nen tö re nin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Müf tü Ve ki - li Meh met Çak mak, yar dým kam pan - ya sý i le il gi li bil gi ler ver di. Çak mak, Di ni mi zin zen gin li ði yar dým yap ma - yý, yar dým se ver li ði ni or ta ya ko yar. So - ma li de ki aç lýk ve ku rak lýk fe lâ ke ti ne se yir ci ka la ma yýz de di. Be le di ye Baþ ka ný a þar Bah çe ci i se Ra ma zan a yýn da ya pý lan yar dým la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný be lir te rek, Af ri - ka da aç lýk tan ö len in san la ra kar þý Ba tý i ki yüz lü dav ra ný yor. Ir ký na, di ni ne gö - re ha re ket e di yor. Tür ki ye bü yük o - ran da yar dým et ti. Biz de Be le di ye o la - rak 10 bin li ra lýk yar dým ya pý yo ruz. Bu ra dan bü tün hem þeh ri le ri miz den yar dým la rý ný e sir ge me me le ri ni di li yo - rum i fa de le ri ni kul lan dý. Va tan daþ la - rý yar dým kam pan ya sý na ka týl ma ya da vet e den AKP Kýr þe hir Mil let ve ki li Ab dul lah Ça lýþ kan da Af ri ka da ya þa - nan aç lý ða Türk Mil le ti o la rak se yir ci ka la ma ya cak la rý ný söy le di. Va li Meh - met U fuk Er den i se dün ya nýn bir çok böl ge si nin ku rak lýk ve aç lýk fe lâ ke ti i le kar þý kar þý ya ol du ðu nu an lat tý. Va li Er den, Baþ ba kan lý ðýn di rek tif le riy le a - çý lan yar dým kam pan ya sý na her ke sin ka týl ma sý ný bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Kýrþehir / cihan Okyanusa salýnmadan önce üzerine uydu vericisi yerleþtirilmiþti. Toplanan bin TL Somali'ye gönderilmek üzere valiye teslim edildi. FOTOÐRAF: CÝHAN ÇO CUK LAR, SO MA LÝ ÝÇÝN ES NAF TAN AR DIM TOP LA DI SÝ VAS IN Pa þa bey Ma hal le si nde o tu ran 4 ço cuk, ma hal le sa kin le ri ni ve es naf la rý tek tek do la þa rak So ma li ye yar dým top - la dý. aþ la rý 9 i le 12 a ra sýn da de ði þen 4 mi nik el, top la dýk la rý yak la þýk bin TL lik yar dý mý So ma li ye u laþ tý rýl mak ü ze re Si - vas Va li si A li Ko lat a zarf i çe ri sin de tes lim et ti. Ma hal le de bir lik te oy na yan Hi lal De - mir gil (12), kar de þi Ý rem Þev val De mir gil (9), Þev val A kýn (11) ve Ha zal Dur muþ (9) o yu nu bý ra kýp, So ma li i çin yar dým top la - ma ya ka rar ver di. Ýlk o la rak a i le le rin den al dýk la rý harç lýk la rý bi rik ti re rek baþ la yan 4 yar dým se ver ço cuk, da ha son ra ma hal le sa kin le ri ni ve es naf la rý do laþ ma ya ka rar ver di. Ka pý ka pý ge ze rek So ma li li ar ka daþ - la rý i çin yar dým top la yan ço cuk lar yak la þýk bin li ra pa ra top la dý. Top la dýk la rý pa ra yý Si vas Va li si A li Ko lat ý zi ya ret e de rek So - ma li ye gön de ril mek ü ze re be yaz bir zarf i çe ri sin de tes lim et ti. ar dým kam pan ya - sý ný baþ la tan Hi lal De mir gil, ken di le ri o yun oy nar ken So ma li de her gün 30 bin ço cu - ðun aç lýk tan öl dü ðü nü dü þün dük le ri ni ve o yu nu bý ra kýp yar dým top la ma ya ka rar ver dik le ri ni söy le di. Ma hal le hal ký ný ve es - na fý ný tek tek do la þa rak yar dým is te dik le - ri ni an la tan De mir gil, Ýn san lar gön lün den ne ko par sa on la rý ver di ler. 5 ku ruþ ta ol sa yar dým da bu lun ma la rý ný is te dik. Þim di bin li ra ya ya kýn pa ra o luþ tu. Ar ka daþ la rý - mýz da çok mem nun kal dý lar. Es naf lar dan pa ra is te di ði miz de bi ze Siz har ca ma ya - cak mý sý nýz di ye sor du lar. Biz de on la ra ö len ço cuk la ra a cý yo ruz biz do ya bi li yo ruz, su i çe bi li yo ruz a ma on lar a çýk tan ö lü yor de dik. On lar da yar dým da bu lun ma yý ka bul et ti ler. di ye ko nuþ tu. Sivas / cihan Ne þe li A yak lar kay bol du O LU NU þa þý ra rak An tark ti ka da ki e vin den 3 bin ki lo met re u zak lýk - ta ki e ni Ze lan da ya gel dik ten son ra bir an da dün ya nýn il gi o da ðý ha - li ne ge len pen gu en Ne þe li A yak lar, ta bi a ta ge ri bý ra kýl ma sýn dan sa - de ce beþ gün son ra ka yýp la ra ka rýþ tý. Se vim li hay va nýn ü ze ri ne yer leþ - ti ri len uy du ve ri ci sin den Cu ma gü nün den bu ya na sin yal a lý na ma dý - ðý ný be lir ten uz man lar, bü yük ih ti mal le bu nun, Ne þe li A yak lar ýn tüy - le ri ne ya pýþ tý rý lan a le tin düþ müþ ol ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Pen gu e nin bir ka til ba li na ya da a yý ba lý ðý na yem ol du ðu ve ya ta biî se - bep ler le öl müþ ol ma sý nýn da ih ti mal ler a ra sýn da yer al dý ðý ný be lir ten uz man lar, bu nun la bir lik te hay va nýn de ri si nin al tý na yer leþ ti ril miþ di - ðer bir çip bu lun du ðu nu, bu sa ye de ta kip e di len bir pen gu en ko lo ni - si nin ya ný na gel me si du ru mun da, bel ki de bir gün Ne þe li A yak lar dan tek rar ha ber a lý na bi le ce ði ni kay det ti. Wellington / aa "Ýn gi liz þar ký cý al kol ve de toks tan öl dü" ÝN GÝLÝZ þar ký cý Amy Wi - ne ho u se un ba ba sý Mitch Wi ne ho u se, ký zý nýn ö lü mü - ne al kol a lýþ kan lý ðýn dan kur - tul mak i çin yap tý ðý de tok - sun se bep ol du ðu nu sa vun - du. Mitch Wi ne ho u se, CNN ka na lý na ver di ði de meç te, Amy nin yap tý ðý her þey a - þý rýy dý. A þý rý al kol kul lan dý ve a þý rý de toks yap tý de di. Ba - ba Wi ne ho u se, ký zý nýn 2008 yý lýn da u yuþ tu ru cu kul lan - ma yý bý rak tý ðý ný söy le se de al kol a lýþ kan lý ðýn dan tam vaz ge çe me di ði ni kay det ti. 27 ya þýn da ki Amy Wi ne ho u - se 23 Tem muz da, Lon - dra nýn ku ze yin de Cam den sem tin de ki e vin de ö lü bu - lun muþ tu. Þar ký cý nýn ö lü - mün den bu ya na i ki a ya ya kýn za man geç se de ö - lüm sebebi he nüz ke sin leþ - me di. Londra / aa Va tan daþ lar i çin te bes süm ma sa sý AN KA RA NIN Pur sak lar Be le di ye si Te bes süm Ma sa - sý, va tan daþ la rý te bes süm le kar þý la ya rak so run la rý ný din - li yor, ta lep le ri ni a lý yor. Pur - sak lar Be le di ye si nde hiz - met ve ren Te bes süm Ma - sa sý, va tan daþ lar dan ge len ta lep le re hem in ter net ü ze - rin den hem de te le fon yo lu i le çö züm ü re ti yor. Bu du - rum dan mem nun ka lan va - tan daþ lar, Pur sak lar Be le di - ye si ni bu hiz me tin den do la - yý tak dir e di yor. Hem þeh ri le - ri nin þi kâ yet, ö ne ri, is tek ve te þek kür le ri nin ken di le ri i çin çok ö nem li ol du ðu nu di le ge ti ren Pur sak lar Be le di ye Baþ ka ný Sel çuk Çe tin, Hem þe ri le ri miz bi zim ön ce - li ði miz dir. On la rýn ta lep le ri - ne ve e leþ ti ri le ri ne her za - man a çý ðýz de di. Pur sak lar Be le di ye si ku rum sal in ter - net si te sin den de hiz met su nan Te bes süm Ma sa sý na va tan daþ lar is te dik le ri za - man þi kâ yet, ö ne ri, is tek ve te þek kür le ri ni i le te bi li - yor. Bu i le ti le ri dik ka te a - lan il gi li bi rim ler, va tan - daþ la ra e-pos ta, te le fon, faks ve mek tup yo luy la ce - vap ve ri yor. Ankara / cihan Volk swa gen, 30 bin a ra cý ný ge ri ça ðý rý yor AL MAN o to mo bil ü re ti ci - si Volk swa gen, ABD de 30 bin den faz la Jet ta mo del a - ra cý ný ge ri ça ðý rý yor. Volk - swa gen in, 2011 ve 2012 mo - del 30 bin den faz la se dan ti pi Jet ta a ra cý ný eg zoz bo ru - sun da ki bir so run dan do la yý ge ri ça ðýr dý ðý bil di ril di. Ge ri çað rý lan a raç la rýn eg zoz bo - ru la rý nýn nor mal stan dart - lar dan da ha u zun ol du ðu ve bu du ru mun ya nýk va k'a la rý - na se bep o la bi le ce ði i fa de e - dil di. ABD U lu sal O to yol Tra - fik Gü ven li ði Ý da re si nin in - ter net say fa sýn da ya yým la - nan a çýk la ma ya gö re, Volk - swa gen ge çen Tem muz a - yýn da ko nuy la il gi li þi kâ yet ler al mýþ ve in ce le me baþ lat - mýþ tý. Detroit / aa Ja pon ya dan Tay van a bir çift tur na he di ye si JA PON A, ta biî ko ru ma a la nýn da ya þa yan ve nes li tü ken me teh di di al týn da bu - lu nan bir çift kýr mý zý taç lý tur na yý Tay van a he di ye et ti. Ta i pei Hay va nat Bah çe si söz cü sü Cha o Ming-ci eh, Ja - pon ya nýn bu tur na la rý, Mart a yýn da mey da na ge len þid - det li dep rem ve tsu na mi fe - lâ ke ti nin ar dýn dan Tay van ýn ver di ði des te ðe te þek kür o - la rak gön der di ði ni söy le di. Söz cü, tur na la rýn ta biî ha yat or tam la rý na uy gun dü zen - len miþ bir a lan da ko ru na - cak la rý ný kay det ti. Ja pon - ya da yak la þýk 900 kýr mý zý taç lý tur na ko ru ma al týn da ya þý yor. A na va ta ný ku zey do - ðu As ya o lan kýr mý zý taç lý tur na lar, tüy le ri dolayýsýyla av lan dýk la rý i çin ne sil le ri tü - ken mek ü ze re. Taipei / aa 12 bin kiþinin namaz kýlabileceði cami, þehrin bu önemli ihtiyacýný karþýlayacak. FOTOÐRAF: CÝHAN Mos ko va Mer kez Ca mii ge niþ le ti li yor RUS A NIN baþ þeh ri Mos ko va da bu lu - nan ta ri hî Mer kez Ca mii yý ký la rak in þa a tý de vam e den ye ni ca mi nin a la ný ge niþ le til - di. Mos ko va Be le di ye Baþ ka ný Ser gey Sob ya nin in iz ni i le te mel ve ça tý kýs mý so - run lu o lan ca mi nin a la ný da Rus ya Müf - tü ler Kon se yi ne dev re dil di. Böy le ce in þa at i çin ek sü re a lý nan Mer kez Ca mii kül li ye - sin de ça lýþ ma lar ye ni den baþ la dý. U zun sü re dir in þa a tý de vam e den ca mi nin yak - la þýk 120 mil yon do la ra mal ol ma sý bek le - ni yor. A çýk ve ka pa lý a lan da top lam 12 bin ki þi nin na maz ka la bi le ce ði ca mi nin iç süs - le me le ri ni Tür ki ye Di ya net Ýþ le ri Baþ kan - lý ðý üst len di. Ö zel lik le Cu ma ve bay ram na maz la rýn da ce ma a tin ih ti ya cý ný kar þý la - ma sý müm kün ol ma yan kü çük ta ri hî ca - mi, ilk o la rak 1904 te in þa e dil miþ ti. e ni ca mi de ta ri hî a la nýn da res to re e di le rek ko run ma sý plan la ný yor. Moskova / cihan Kara akbabalar Es ki þe hir de NES LÝ teh dit al týn da o lan ka ra ak ba ba la ra yö ne lik yü rü tü len ça lýþ ma da, Sün di ken Dað - la rý nda 46 çift i le Tür ki ye nin en bü yük ka ra ak ba ba ko lo ni si ni tes bit e dil di. rd. Doç. Dr. E lif a maç i le a raþ týr ma ya pan Fen Fa kül te si Bi yo lo ji Bö lü mü Zo o lo ji A na bi lim Da lý dok - to ra öð ren ci si Ci han gir Ki raz lý, Es ki þe hir de ay rý ca Türk men ba ba Da ðý nda 26 çif tin ü re di - ði bir di ðer ka ra ak ba ba ko lo ni si nin bu lun du ðu nu be lir te rek, ka ra ak ba ba la rýn ö zel lik le yu va i çin yaþ lý ka ra çam a ðaç la rý ný seç ti ði ni i fa de et ti. Es ki þe hir de ka ra ak ba ba lar i çin uy gun yu va a lan la rý nýn bu lun du ðu nu i fa de e den Ki raz lý, Sün di ken Dað la rý nda da ha ön ce den çift ka ra ak ba ba nýn var lý ðý tah min e di li yor du. Þim di TÜ BÝ TAK des tek li yap tý ðý mýz ça lýþ may la mi ni mum 46 ka ra ak ba ba çif ti nin ü re di ði ni be lir le dik. Bu ka dar bü yük bir ko lo ni var lý ðý nýn tes bit e dil me si bi zi se vin di ri yor de di. Eskiþehir / aa Foklardan sevindirici haber NES LÝ tü ken me teh li ke si al týn da ki Ak - de niz fok la rý nýn Ku zey do ðu Ak de - niz de sa yý la rý nýn 4 kat ar ta rak 40 a yük sel di ði be lir len di. A raþ týr ma la ra gö - re, ha yat la rý ný sa de ce Tür ki ye, u na - nis tan, Fas, Mo ri tan ya ve Ma der ya A - da la rý nda sür dü ren Ak de niz fok la rý nýn a þý rý av lan ma, ha yat a lan la rý ný kay bet - me le ri, kas ti öl dür me ve de niz e ko sis - te mi nin bo zul ma sý gi bi se bep ler le ne - sil le ri tü ken me teh di di al týn da bu lu nu - yor. Ak de niz fok la rý nýn Ku zey do ðu Ak de niz de ki sa yý la rý nýn ge çen yýl lar da 10 ci va rýn da ol du ðu be lir len miþ ti. Or ta Do ðu Tek nik Ü ni ver si te si (OD TÜ) De niz Bi lim le ri Ens ti tü sün den bi lim a - dam la rý nýn Ak de niz Fo ku Ýz le me Pro - je si kap sa mýn da el de et tik le ri bul gu la - ra gö re i se bu ra kam da se vin di ri ci o - ran da ar týþ var. OD TÜ De niz Bi lim le ri Ens ti tü sü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. A li Ce mal Gü cü, "El de e di len ve ri ler, fok nü fu su nun art tý ðý ný ve ya yýl ma ya baþ - la dý ðý ný da gös te ri yor dedi. Mersin / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı