This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014."

Transkript

1 Bu metin Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

2 DOĞU AKDENĐZ'ĐN YENĐ ENERJĐ JEOPOLĐTĐĞĐNDE BÖLGE ÜLKELERĐ DENĐZ GÜÇLERĐNĐN YERĐ VE ETKĐSĐ Mehmet Arda MEVLÜTOĞLU 1 Özet Doğu Akdeniz de son dönemde yapılan enerji kaynakları keşifleri, bölgenin jeopolitiğinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Levant Havzası olarak da adlandırılan bu bölgedeki yeni durum, kıyıdaş Türkiye, Yunanistan, Mısır, Đsrail, Suriye, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki rekabeti artırmıştır. Enerji arzının ve yeni keşfedilen kaynakların ulusal ekonomiye entegrasyonunun güvenliğini sağlamak, kıyıdaş ülkelerin öncelikli ulusal güvenlik hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu yeni bölgesel rekabet ortamında en önemli etken unsur olarak, deniz kuvvetleri ön plana çıkmaktadır. Bölgenin iki NATO müttefiki ülkesi olan Türkiye ve Yunanistan ile Mısır ve Đsrail, deniz gücü açısından en büyük donanıma ve kabiliyete sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkeleri, görece mütevazi ölçüde donatılmış Lübnan ve GKRY izlemektedir. Đç savaş nedeniyle silahlı kuvvetleri büyük ölçüde kapasite ve kabiliyet aşımına uğramış olan Suriye nin durumu ise, bölgenin güvenlik denklemini daha da karmaşıklaştıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Doğu Akdeniz in güncel enerji jeopolitiğine dair bir durum tespiti yapılarak, kıyısı bulunan ülkelerin deniz kuvvetlerinin mevcut imkân ve kabiliyetleri nicel verilerle desteklenerek sunulacaktır. Müteakiben bu ülkelerin deniz kuvvetleri modernizasyon projelerinin, Doğu Akdeniz in enerji güvenliği denklemi ile ilişkisi, kısa, orta ve uzun vadedeki olası etkileri irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Levant, donanma, deniz kuvvetleri, enerji, hidrokarbon Abstract Recent energy discoveries caused substantial changes in the geopolitics of Eastern Mediterranean. This new situation in the region, also known as the Levant, increased the competition between Turkey, Greece, Israel, Syria, Egypt, Lebanon and Greek Cypriot Administration in Southern Cyprus (GCASC). Providing the security of both energy supply and integration of newly discovered sources into national economies have been primary 1 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., 11

3 targets of these countries national security agendas. The importance of navies in this new regional competition has been increased. Turkey and Greece both being NATO allies as well as Egypt and Israel can be assessed as dominant naval powers of the region, to be followed by the GCASC and Lebanon with modestly equipped forces. The Syrian Civil War and its devastating effects on the Syrian armed forces as well as the whole country further complicates the security equation of the region. This study aims to present the recent energy geopolitics situation of the Eastern Mediterranean, followed by the current status of regional navies, their equipment and capacity, supported by quantitave data. The study then will provide naval modernization and procurement projects of the listed countries and their relationship with the energy geopolitics in Eastern Mediterranean, together with short, medium and long term projections. Key words: Eastern Mediterranean, Levant, navy, naval forces, energy, hydrocarbon 1. Giriş Coğrafi konumu, tarihi, ekonomik ve doğal kaynak altyapısı özellikleri itibariyle Doğu Akdeniz tarih boyunca jeopolitik güç savaşlarına ve bölgesel rekabetlere sahne olmuştur. Bu sürecin son halkası, özellikle Kıbrıs adası etrafında 2000'li yıllarda yapılan hidrokarbon kaynak keşifleri olmuştur. Söz konusu keşifler, bölge ülkelerinin ekonomik ilgi ve menfaat alanlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla yürüttükleri politikaların öznesi olmuştur. Nitekim bölge, kıyıdaş ülkelerin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB; Economic Exclusion Zone) belirleme, koruma ve ikili işbirlikleri ile çıkarlarını güvence altına alma çabalarına sahne olan bir sıcak bölge (Hot Spot) haline gelmiştir. Doğu Akdeniz in keşfedilen enerji kaynaklarının tespiti, yeni kaynakların keşif çalışmalarının yürütülmesi, tespit edilen kaynakların kullanılması ve ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalara arzı, ilgili ülkelerin enerji strateji ve politikalarının birinci öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Anılan bu süreçlerin güvenliklerinin sağlanması, başka bir deyişle kıyıdaş ülkelerin Doğu Akdeniz deki enerji ilgi ve menfaatlerinin korunması, bu görevler bakımından yetkin deniz kuvvetlerine sahip olmaları ile mümkündür. Nitekim bölge ülkelerinin silahlı kuvvetler tedarik ve modernizasyon faaliyetlerinde, özellikle 2000 lerin ikinci yarısından itibaren giderek artan oranda donanma projelerine ağırlık verilmesi görülmektedir. Buna ilaveten bölge ülkeleri arasında ikili ya da üçlü askeri ve enerji işbirliği anlaşmaları imzalanmış, müşterek deniz eğitim ve tatbikat faaliyetleri icra edilmektedir. 12

4 Doğu Akdeniz bölgesine kıyıdaş olan Türkiye, Đsrail, Yunanistan, Mısır, Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Suriye nin deniz kuvvetleri modernizasyon projelerinde bölgenin enerji jeopolitiğinin dikte ettirdiği stratejik, taktik ve operasyonel ihtiyaçların belirgin rol oynadığı gözlenmektedir. Bu ihtiyaçlar arasında korvet sınıfı karakol gemileri ile denizaltı tipi gemilerin; insansız hava araçlarının (ĐHA) ve C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance; Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, Đstihbarat, Gözetleme, Keşif) sistemlerin tedariği sayılabilir. Öte yandan iç savaş, terörizm ve deniz korsanlığının deniz ticaretine yönelik teşkil ettiği tehdit; bölge ülkelerinin donatım ve eğitim ihtiyaçlarında öncelikli olarak belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışma, Doğu Akdeniz bölgesinde yapılan hidrokarbon keşifleri ile şekillenen enerji jeopolitiğine ilişkin genel bir resim çekerek, bölge ülkelerinin deniz güçlerinin kuvvet yapılarının güncel durumları ile modernizasyon faaliyetleri hakkında bilgiler sunacaktır. Sonuç ve değerlendirmeler bölümünde, güncel enerji jeopolitiği ile donanma projeleri arasındaki ilişkiden hareketle, eğilim analizi ve yakın geleceğe dair bir dizi öngörü sıralanacaktır. 2. Doğu Akdeniz Bölgesinin Enerji Jeopolitiği Coğrafi konumu nedeniyle Doğu Akdeniz, tarih boyunca farklı medeniyet ve devletlerin egemenlik savaşlarına sahne olmuştur. Bu durumun en önemli nedeni, bölgenin Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir kavşak konumunda olmasıdır. Bölgenin jeostratejik önemi, özelikle 20'nci yüzyılın ikinci yarısında, Ortadoğu petrol kaynaklarına açılan kapı hüviyeti kazanmasıyla daha da artmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Orta Asya enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara açılması, bölgenin değerini pekiştirmiştir. 13

5 Şekil 1. Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz'in jeostratejik önemini şekillendiren gelişmelerin en önemlisi olarak 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılmasını göstermek mümkündür. Söz konusu kanalın açılması ile o zamana kadar Ümit Burnu'nun çevresi dolaşılarak yapılmakta olan deniz ticaretinin süre ve maliyetinde ciddi tasarruflar sağlanmış; Asya, Afrika ve Avrupa pazarları birbirine bağlanmıştır. Günümüzde Akdeniz'de yılda ortalama 220,000'den fazla geminin seyir yaptığı tahmin edilmektedir. Bu rakam, dünya deniz ticaretinin yaklaşık üçte birlik bir kısmına tekabül etmektedir 'li yılların başında bölgede yapılan hidrokarbon keşifleri, bölgesel güç ve egemenlik mücadelesini başka bir boyuta taşımıştır. Özellikle Kıbrıs adası etrafında yapılan keşiflerde tespit edilen kaynakların boyut ve mali değerleri, kıyıdaş ülkelerin yoğun bir güç mücadelesine girmesine neden olmuştur. Söz konusu bu mücadeleye bölge dışı aktörlerin de dahil olmasıyla Doğu Akdeniz, Kutuplar - Kuzey Denizi, Güneydoğu Asya - Malakka Boğazı, Doğu Afrika ve Kafkaslar gibi bir "sıcak bölge" (Hot Spot) niteliği kazanmıştır. ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi'nin (USGS; U.S. Geological Survey) 2010 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre, Kıbrıs Adası ile Đsrail arasında kalan "Leviathan" sahası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de, bilhassa Kıbrıs Adası çevresinde bulunan toplam enerji 2 Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye, Bilge Strateji, Cilt:4 Sayı:6,

6 rezervinin 30 milyar varil petrol eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu bu rezervin pazar değerinin USD1.5 trilyon olduğu belirtilmektedir. Varlığı tahmin edilen rezervler ile ispatlanan rezervler arasında kayda değer bir fark bulunmaktadır. Özellikle 2000'lerin ortalarından bu yana devam eden sondaj çalışmalarına bağlı olarak rezerv miktarı ve piyasa değerinin güncellenmesi mümkündür. 3 Enerji kaynaklarının tespit, işlenme ve pazara arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kıyıdaş ülkeler silahlı kuvvetlerinin tedarik ve modernizasyon programların donanma sistem ve unsurlarına verdikleri ağırlığı artırmaya başlamıştır. Bu durumun en belirgin örnekleri Türkiye, Đsrail, Mısır ve her ne kadar ekonomisi çökmüş durumda olsa da Yunanistan'dır. Bu ülkeleri, kısıtlı altyapı ve bütçe imkânlarına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) takip etmektedir. 3. Bölge Ülkelerinin Deniz Güçleri ve Modernizasyon Faaliyetleri Doğu Akdeniz e kıyıdaş ülkelerin deniz kuvvetlerinin muharip unsurlarının dökümü, Tablo 1 de verilmiştir. Bu tabloda yer alan gemi tipleri, tasarım ve görev özellikleri itibariyle, hizmetinde bulundukları ülkelerin deniz ilgi ve menfaatlerinin korunmasında esas yükü üstlenmektedirler. Bu nedenle, sayılan gemi tiplerinin ayırt edici tasarım ve görev özelliklerinin yakından incelenmesinde fayda vardır. Tablo 1. Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin deniz kuvvetlerindeki ana muharip unsurlar Ülke Firkateyn Korvet Karakol Botu / Hücumbot Denizaltı Đsrail - 3 ~60 3 (+3) Mısır 10 (+8) ~50 - Yunanistan 13 ~40 7 GKRY Suriye - 1? ~25? - Lübnan - - ~40 - Türkiye 16 8 ~60 14 (+6) 3 "Doğu Akdeniz'de Enerji Keşifleri ve Türkiye", BilgeSAM Bilge Adamlar Kurulu Raporu, No: 59, Aralık

7 3.1. Karşılaştırmada Kullanılan Gemi Sınıfları Firkateyn: 20 nci yüzyılın ortalarına kadar firkateynler, çoğunlukla konvoy ve görev gücü refakatinden sorumlu, görece hafif silahlandırılmış savaş gemileri olarak tanımlanmaktaydı. Ancak güdümlü füzelerin ve radar gibi sensör teknolojilerinin geliştirilmesi ile savaş gemisi tasarımında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Günümüzde firkateynler, refakat görevlerinin yanı sıra açık denizde suüstü muharebesi, denizaltı savunma harbi (DSH) ve hava savunma harbi görevlerini icra edebilecek donanıma sahip savaş gemileri olarak tasarlanmaktadır. Sınıflandırma sistematiği ülkeden ülkeye değişmekle birlikte çoğu firkateyn tasarımı 2,000 ila 6,000 ton deplasmana sahiptir. 4 Korvet: Korvetler, firkateynlerden daha hafif ve küçük devriye maksatlı gemilerdir. Ana görevleri kıyı sularında devriye, DSH, suüstü muharebesi ile arama kurtarma, deniz ticaret hatlarının güvenliği ve bayrak gösterme olarak sıralanabilir. 5 Karakol Botu / Hücumbot: Bu sınıf gemiler, kıyı savunmasında kullanılan, çoğunlukla süratleri 25 deniz milinden yüksek teknelerdir. 35m uzunluktan daha büyük ve 400 ton deplasmandan daha ağır hücumbotlardan güdümlü füze ile donatılanları, vur kaç tipi saldırı ve düşman deniz unsurlarının baskı altında tutulması maksadıyla kullanılırlar. 6 Denizaltı: Birinci Dünya Savaşı ile modern manada kullanıma giren denizaltı tipi savaş gemileri, harekât bölgesine intikal ve / veya muharebe sırasında sualtında seyredebilen, sualtında iken kendi enerjisini elektrik bataryaları ya da nükleer reaktörleri ile oluşturabilen gemilerdir. Gizlilik niteliklerinden dolayı denizaltılar, bir ülkenin deniz kuvvetlerinin en stratejik unsurlarıdır. Denizaltı sınıfı gemiler sadece saldırı unsuru olarak değil, barış ya da kriz döneminde istihbarat toplama maksadıyla da kullanılmaktadırlar Đsrail Silahlı kuvvetler içinde bütçeden en düşük pay alan birim olan Đsrail Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'deki enerji keşifleri, Gazze Şeridi'ndeki durum ve Arap Baharı süreci etkisiyle kademeli bir modernizasyon programını yürürlüğe sokmuştur. Bu kapsamda mevcut suüstü platformların hedef elektronik harp ve silah sistemleri modernize edilirken insansız hava aracı (ĐHA) ve denizaltı platformları tedarik edilmeye başlanmıştır. Özellikle denizaltı tedariği ile, 4 Frigate, Wikipedia, (Erişim tarihi: 18 Eylül 2014) 5 Hakan Gürel, "Korvet Sınıfı Gemiler, Jeopolitik ve Jeostrateji, 30 Mayıs 2007, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 6 Hakan Gürel, "Korvet Sınıfı Gemiler, Jeopolitik ve Jeostrateji, 30 Mayıs 2007, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 7 Submarine, Wikipedia, (Erişim tarihi: 18 Eylül 2014) 16

8 kıyı savunma gücü hüviyetinden, uzun menzilli kuvvet aktarımı ve hassas saldırı kabiliyeti edinimi hedeflenmektedir. 8 Ana üsleri Aşdod, Eilat ve Hayfa'da bulunan Đsrail Deniz Kuvvetleri'nin ana muharip unsurları üç adet Saar 5 sınıfı korvet ile sekiz adet Saar 4.5 sınıfı hücumbottur. Bunlara ilaveten 30 civarında hücumbot ve karakol botu bulunmaktadır. 9 Deniz kuvvetlerinin ana stratejik unsuru ise Alman yapımı Tip 800 Dolphin sınıfı üç adet dizel elektrik denizaltıdır. Bunlara ilaveten 2006 yılında siparişi verilen daha gelişmiş üç adet Dolphin II sınıfı havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı inşa halindedir. Söz konusu denizaltıların standart 533mm çapa sahip torpido tüplerine ilaveten daha büyük 650mm çaplı tüplere de sahip olmaları, seyir füzeleri ile donatıldıkları, dolayısıyla Đran'ın nükleer tesislerinin vurulmasında kullanılabilecekleri spekülasyonlarına neden olmuştur. 10 Denizaltı programına ilaveten halihazırda Đsrail Deniz Kuvvetleri için yürütülmekte olan en önemli modernizasyon projesi, dört adet korvet tedariğidir. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynağı araştırma ve sondaj faaliyetleri kapsamında özel önem atfedilen proje ile ilk olarak ABD nezdinde, Littoral Combat Ship (LCS; Kıyı Muharebe Gemisi) projesi türevi bir firkateyn için görüşmeler yürütülmüş, bu görüşmeler yüksek maliyet nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Halen Almanya ve Güney Kore ile sırasıyla MEKO A100 ve FFX sınıfı gemiler için görüşmelerin yürütüldüğü bilinmektedir. Đsrail Deniz Kuvvetleri'nin özel olarak odaklandığı bir alan, istihbarat, keşif ve gözetleme maksatlı ĐHA tedariğidir. Bu kapsamda IAI şirketi üretimi Heron ĐHA sisteminin daha uzun menzilli bir türevi olan Heron Eitan geliştirilmekte olup, Heron ve Orbiter tipi ĐHA'lar hizmete alınmıştır. 13 Söz konusu ĐHA'ların, deniz gözetleme ve hedef tepit - teşhisine yönelik sensör sistemleri ile donatıldığı bilinmektedir. Đsrail Hava Kuvvetleri hizmetindeki G550 CAEW havadan erken ihbar (HĐK) uçakları da, deniz operasyonlarına destek vermektedir. 8 Jane's Fighting Ships , Londra, Jane's Information Group, Israeli Navy, Wikipedia, (Erişim tarihi: 18 Eylül 2014) 10 "Dolphin-class submarine", (Erişim tarihi: 15 Eylül 2014) 11 "Israel Seeks German Arms-Aid Deal", 18 Ocak 2010, (Erişim tarihi: 15 Eylül 2014) 12 "Israel Navy Mulling Purchasing South Korean Ships built by Hyundai", 2 Nisan 2012, (Erişim tarihi: 12 Eylül 2014) 13 "IAI demonstrates Heron UAV's maritime credentials", 16 Ekim 2012, (Erişim tarihi 13 Eylül 2014) 17

9 3.3. Mısır 1970'lerin sonundan itibaren silahlı kuvvetlerinin büyük kısmı ABD yapımı araç - gereç ile donatılan Mısır'ın deniz kuvvetleri, diğer komutanlıklara kıyasla bütçeden görece daha az pay almıştır. Bu durum, 1997'den itibaren değişerek, donanma modernizasyon projelerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Sahil Güvenlik teşkilatı hariç yaklaşık 16,500 personele sahip olan Mısır Deniz Kuvvetleri, ülkenin Akdeniz ve Kızıl Deniz'deki 2,000km'lik sahil şeridinin güvenliğinden sorumludur. Bu iki denizin coğrafi konumu nedeniyle Mısır, birbirinden ayrı iki filoyu idame etme durumundadır. Karargâhı Đskenderiye'deki Ras El Tin'de bulunan Akdeniz Filosu'nun en önemli görevlerinden biri, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın denetimidir. Kızıl Deniz Filosu'nun üsleri ise El Gardaka, Safaga ve Süveyş'tedir. 14 Mısır Deniz Kuvvetleri'nin ana muharip unsurları, ABD'den 1981 yılında transfer edilen dört adet FFG-7 sınıfı firkateyndir. Bu gemilere ilaveten daha eski iki ABD yapımı FF Knox, iki adet Çin yapımı Jianghu I ve iki adet Đspanyol yapımı Descubierta sınıfı firkateyn bulunmaktadır. Rus (eski SSCB), Đngiliz, Fransız ve Çin yapımı 50'den fazla hücumbot ve karakol botu da hizmettedir. Bunlardan eski Rus yapımı 20 civarında Proje 205 Osa I sınıfı güdümlü füzeli hücumbotun harbe hazırlık seviyesi düşüktür. 15 Donanmanın kapsamlı modernizasyon programı, 2013 Temmuz ayındaki askeri darbeden dolayı bir müddet kesintiye uğramıştır. Darbe nedeniyle ABD, yabancı askeri finansman (Foreign Military Financing; FMF) programı ile serbest bırakmış olduğu USD1.3 milyarlık askeri yardım paketini dondurmuştur. Öte yandan Almanya, Türkiye ve Hollanda ile de yürütülen modernizasyon ve tedarik projeleri sekteye uğramıştır. Askıya alınan projelerin önemli bir bölümü, 2014 itibariyle tekrar yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 16 Söz konusu modernizasyon projelerinin en önemlisi, 2000'li yılların ortalarında başlatılan denizaltı filosunun tekrar canlandırılması projesidir. 1980'li yıllarda hizmete giren ancak bakımsızlık nedeniyle ıskartaya ayrılan Çin yapımı Tip 033 Romeo sınıfı dizel elektrik denizaltıların yerine, 2011 yılında Almanya'dan Tip 209 sınıfı modern denizaltı tedariği için bir sözleşme imzalanmıştır. HDW şirketine iki denizaltı için verilen sipariş, 2014 yılında iki denizaltının daha eklenmesiyle dörde çıkarılmıştır Jane's Fighting Ships , Londra, Jane's Information Group, Egyptian Navy, Wikipedia, (Erişim tarihi: 18 Eylül 2014) 16 World Navies, Egypt, Jane s World Navies, 8 Nisan "Germany to deliver two Type-209 submarines to Egypt", 5 Eylül 2012, (Erişim tarihi: 10 Eylül 2014) 18

10 Suüstü filosunun modernizasyonu kapsamında yürütülmekte olan en önemli projeler, ABD'ye sipariş verilen dört adet Ambassador IV tipi korvet ile Fransa'ya sipariş verilen dört adet Gowind sınıfı korvet siparişleridir. 18 Gowind projesinin yaklaşık USD1.35 milyar tutarındaki sözleşmesi ise 2014 Temmuz ayında imzalanmıştır. 19 Diğer bir önemli donanma tedarik projesi kapsamında Mısır, Türk gemi üreticisi Yonca Onuk'a 2010 yılında altı adet MRTP-20 tipi yüksek süratli hücumbot sipariş vermiştir. Đlki 2011 Aralık ayında teslim edilen MRTP-20'lerin geri kalan beş adedi, teknoloji transferi ile Đskenderiye Tersanesi'nde üretilmiştir Yunanistan 1990'lı yılların sonlarından itibaren silahlı kuvvetleri için kapsamlı ve iddialı bir modernizasyon programını uygulamaya koyan Yunanistan, önceliği hava ve deniz kuvvetlerine vermiştir. Bu kapsamda, özellikle Almanya ve Fransa ile büyük boyutlu tedarik ve iyileştirme projeleri başlatılmıştır. Ancak 2009'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan ağır ekonomik kriz, devletin tüm mekanizmalarında olduğu gibi, silahlı kuvvetlerin harbe hazırlık ve modernizasyon faaliyetlerinde de yıkıcı etki göstermiştir. Avrupa Birliği yaptırım ve yardım koşulları, çok sayıda tedarik programının tehiri ya da dondurulması ile sonuçlanmıştır. 21 Yunan Deniz Kuvvetleri envanterinde halen tamamı Alman yapımı üç adet Tip 209 / 1100 modeli Glavkos sınıfı; dört adet Tip 209 / 1200 Poseidon sınıfı ve bir adet de Tip 214 sınıfı Papanikolis sınıfı denizaltı bulunmaktadır. Suüstü filosunda dokuz adet Hollanda yapımı Kortenaer ve dört adet Alman yapımı MEKO 200HN sınıfı firkateyn ile değişik tip ve tonajda 40'dan fazla hücumbot ve karakol botu bulunmaktadır. Donanma hava unsurları 11 adet ABD yapımı Sikorsky S-70B Aegean Hawk ve Đtalyan yapımı 8 adet AB-212ASW helikopterleridir "VT Halter Marine launches first of 4 vessels for Egyptian navy", 21 Ekim 2011, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 19 "French contractor to supply Egyptian navy with 4 frigates: Industry source", 23 Temmuz 2014, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 20 Shana Marshall, "Egypt s other revolution: Modernizing the military-industrial complex", 20 Şubat 2012, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 21 Jane's Fighting Ships , Londra, Jane's Information Group, Yunan Deniz Kuvvetleri resmî web sitesi, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 19

11 Şekil 2. Yunan Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Papanikolis denizaltısı Donanmanın sualtı gücünün modernizasyonu kapsamında Alman HDW şirketi ile iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerden ilki olan Papanikolis ile toplam dört adet havadan bağımsız tahrik (Air Independent Propulsion; AIP) sistemine sahip Tip 214 sınıfı yeni nesil denizaltı tedarik edilecek; ikincisi olan Neptune II ile de, envanterdeki dört adet yine Alman yapımı Tip 209 sınıfı denizaltı, AIP ve modern komuta kontrol sistemleri ile donatılacaktı. 23 AIP denizaltı projesi kapsamında 2000 yılında imzalanan sözleşme ile üretilen ilk denizaltı olan Papanikolis, 2004 yılında denize inmesine rağmen, Yunan tarafının teknik isterlerin karşılanmadığı gerekçesiyle teslim almayı reddetmesi sonucu, denizaltı 2010 yılında hizmete kabulüne kadar kızakta beklemiştir. Diğer üç denizaltı da, inşaları tamamlanmış olmalarına rağmen önce Papanikolis'in tesliminin reddi, ardından da üretildikleri Skaramanga Tersanesi'nin mali sorunlar nedeniyle el değiştirmesi nedeniyle halen kızakta beklemektedir. 24 Neptune II projesi ise, ilk denizaltı olan Okeanos'un modernizasyonu sonrasında feshedilmiştir. Papanikolis sınıfının kızakta bekleyen üç denizaltısının 2016 yılına kadar hizmete gireceği açıklanmıştır (Bkz: Şekil 2). 25 Yunan Deniz Kuvvetleri'nin denizaltılardan sonra en acil ihtiyacı, suüstü muharip filosunun yeni nesil firkateynlerle yenilenmesidir. Bu kapsamda 2009 yılında ülkenin en üst 23 "Greece Signs for Three Type 214's", International Defence Review, 1 Nisan "Greece s U-214 Submarine Order: Arrests, but no Subs", Defence Industry Daily, (Erişim tarihi: 11 Eylül 2014) 25 "Greece to accept Type 214 submarines into service", Jane's Defence Weekly, 16 Mart 2014, (Erişim tarihi: 16 Eylül 2014) 20

12 seviye savunma ve güvenlik karar alma organı olan Dış Đlişkiler ve Güvenlik Komitesi, 2009 yılında Fransa ile FREMM tipi modern firkateynlerin tedariği için sözleşme görüşmelerinin başlatılmasına karar vermiştir. Ancak bu süreç, ekonomik kriz nedeniyle sekteye uğramıştır. 26 Hollanda'dan ikinci el olarak tedarik edilen 10 adet Kortanear tipi firkateynden 6 adedi, modernizasyona tabi tutularak ömürleri 2020'lere kadar uzatılmıştır. 27 Bir diğer ana suüstü muharip platform projesi olan Super Vita sınıfı korvet tedarik projesi, ilk üç geminin kabulünden sonra ekonomik darboğaz nedeniyle iptal edilmiştir. Deniz kuvvetlerinin sabit kanatlı hava unsuru olan ABD üretimi P-3B Orion deniz karakol uçakları, modernizasyon bütçesinin bulunamaması nedeniyle uçuştan çekilerek depoya kaldırılmıştır. Orion ların yerine yeni uçak tedarik programı da aynı şekilde hayata geçirilememiştir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), bağımsız bir deniz kuvveti teşkilatı bulunmamaktadır. Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) bünyesinde, sahil güvenlik gücü niteliğinde bir Deniz Birlikleri Komutanlığı mevcuttur. Söz konusu birimin görevleri, terörizm ve kaçakçılıkla mücadele, GKRY'nin kıyı şeridinin muhafazası, arama ve kurtarma olarak sayılabilir. RMMO deniz biriminin mevcut envanteri, altı adet değişik tip ve ebatta karakol botundan oluşmaktadır. Bunlardan en büyüğü, 1983 yılında tedarik edilen Fransız yapımı 98 ton deplasmanlı Patra sınıfı Salamis botudur. En modern tekneler ise, 2000 yılında Yunan Deniz Kuvvetleri nden hibe edilen Dilos sınıfı Kyrenia botu ile 2004 yılında Đtalya dan satın alınan iki adet Vittoria sınıfı bottur. Bir adet Britten Norman BN-2B-21 Maritime Defender tipi uçak, deniz karakol ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Deniz biriminin Limasol, Mari ve Zigi de birer üssü bulunmaktadır; ayrıca Larnaka da bir arama kurtarma koordinasyon merkezi mevcuttur. 29 Doğu Akdeniz'de yapılan hidrokarbon keşifleri sonrasında, 2010 Aralık ayında Đsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının tespiti için Đsrail Altyapı Bakanı Uzi Landau ve GKRY Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu tarafından bir anlaşma imzalanmıştır. 26 " _Greece and France to sign defence agreement", GlobalPost, 28 Şubat 2013, (Erişim tarihi: 12 Eylül 2014) 27 "Hellenic Navy forges ahead with Elli-class modernisation", Jane's Navy International, 29 Ocak "Greece looks to major upgrade programmes", Jane's Defence Weekly, 16 Temmuz World Navies, Cyprus, Jane s World Navies, 8 Nisan

13 Anlaşma, tarafların keşfedilen kaynakların paylaşımı ve ortak kullanımı hususlarında işbirliğine gitmesini kapsamaktadır. 30 Söz konusu anlaşmanın imzalanmasından kısa süre sonra Đsrail, RMMO deniz biriminin güçlendirilmesi için GKRY'ne kapsamlı bir modernizasyon paketi teklif etmiştir. Söz konusu teklif kapsamında GKRY ye uygun ödeme koşulları ile Shaldag tipi karakol botu ve bir helikopter satışı, 2011 Temmuz ayında mühimmat deposunun infilakı ile tahrip olan Evangelos Florakis deniz üssünün yeniden inşası ve eğitim gibi kalemler bulunmaktadır. 31 Bu teklifin hayata geçmesi, GKRY nin yaşadığı ekonomik darboğaz nedeniyle akamete uğramış olsa da, yönetimin özellikle deniz gücünü yenilemek için alternatif arama çalışmaları devam etmiştir. Bu kapsamda 2013 yılında Fransa ile, Gowind sınıfı iki adet korvet tedariği için görüşmeler yürütülmüştür. Söz konusu modern gemilerin yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler sözleşme imza aşamasına gelememiştir. Gowind lerin, benzer sınıf gemi ihtiyacı bulunan Yunanistan ile ortak tedariği ve işletmesi seçeneği değerlendirilmektedir Suriye 2011 yılına kadar bütçeden modernizasyon için zaten en düşük payı almakta olan ve envanterindeki gemilerin büyük kısmı ıskartaya ayrılmış olan Suriye Deniz Kuvvetleri, son üç yıldır devam etmekte olan şiddetli iç savaş nedeniyle neredeyse tamamen gayrı faal duruma düşmüştür. 33 Đç savaşın başlangıcından önce eski Sovyet yapımı Petya sınıfı bir adet hafif firkateyn ile 15 civarında Osa sınıfı hücumbotu bulunan kuvvetin esas olarak kıyı savunma maksatlı gemisavar güdümlü füzelere yatırım yapmakta olduğu, bu kapsamda Rusya Federasyonu'ndan gelişmiş sesüstü gemisavar füze tedarik ettiği bilinmektedir. 34 Söz konusu füzeler, ülkenin kıyı sularını etkin bir biçimde savunma kapasitesine sahiptirler Lübnan 2000'li yılların ortalarına kadar kayda değer bir modernizasyon bütçesi ya da programı olmayan, envanterdeki az sayıdaki botun da harbe hazırlık seviyesi düşük olan Lübnan Deniz Kuvvetleri, 2006'dan itibaren personel eğitimi ve yeni araç gereç tedariği programları 30 "Israel-Cyprus exclusive economic zone set", 19 Aralık 2012, ,00.html (Erişim tarihi: 19 Eylül 2014) 31 "Σωσίβιο σωτηρίας από Ισραήλ - Κοινό µέτωπο κατά των τουρκικών απειλών", 27 Ağustos 2011, (Erişim tarihi: 18 Eylül 2014) 32 "Αγορά υπερσύγχρονης κορβέτας από Κυπριακή ηµοκρατία", 20 Ocak 2013, (Erişim tarihi: 15 Eylül 2014) 33 Jane's Fighting Ships , Londra, Jane's Information Group, "Syria's options in case of a US strike", BBC, 28 Ağustos 2013, (Erişim tarihi: 17 Eylül 2014) 35 "P-800 Oniks", (Erişim tarihi: 17 Eylül 2014) 22

14 başlatmıştır. 36 Halihazırda 40 civarında irili ufaklı kıyı karakol teknesi bulunan Lübnan'ın, 2014 Ağustos ayında Suudi Arabistan'ın açıkladığı USD3 milyarlık askeri yardım paketi kapsamında Fransa'da Combattante FS56 sınıfı hücumbot satın alması gündemdedir Türkiye Ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak özellikle 2000 li yılların başından itibaren kapsamlı bir savunma modernizasyon hamlesi gerçekleştiren Türkiye nin, yerli savunma sanayii kurma ve geliştirme iddiasının en önemli aşamasını, yerli tasarım ve üretim askeri gemi projeleri teşkil etmektedir. Söz konusu projelerin en önemlisi, Milli Gemi (MilGem) projesidir (Bkz: Şekil 3). 38 Şekil 3. MilGem sınıfı korvet Dört adedi opsiyon olmak üzere toplam 12 adet korvet tipi karakol gemisinin yerli imkânlarla tasarım ve üretimini kapsayan MilGem projesinde ilk iki gemi olan F511 Heybeliada ve F512 Bozcaada korvetleri, sırasıyla 2011 ve 2013 yıllarında hizmete girmiştir. Bu proje ile elde edilen birikim ve altyapı, alan hava savunma kabiliyetini haiz firkateyn TF2000 projesinde kullanılmaktadır li yıllarda hizmete girmesi planlanan bu savaş gemileri, yurtiçi imkânlarla geliştirilmekte olan radar ve komuta kontrol sistemleri ile donatılacaktır "Lebanese Navy", (Erişim tarihi: 17 Eylül) 37 "New Saudi donation to Lebanon raises doubts about USD3 billion pledged in 2013", Jane's Defence Weekly, 21 Ağustos "Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MĐLGEM) Projesi", Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmî web sitesi, (Erişim tarihi: 10 Eylül 2014) 39 "TF 2000 Projesi", Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmî web sitesi, (Erişim tarihi: 10 Eylül 2014) 23

15 Akdeniz deki en büyük denizaltı filolarından birine sahip olan Türkiye, Alman tasarımı Tip 214 havadan bağımsız tahrik sistemini haiz modern denizaltılardan altı adedini Gölcük Tersanesi nde inşa etmektedir lu yılların ikinci yarısında hizmete girecek bu denizaltılar, halihazırda hizmette olan yine Alman tasarımı Tip 209 / 1200 tipi Ay sınıfı denizaltıların yerini alacak, sekiz adet Tip 209 / 1400 tipi Preveze sınıfı denizaltı ile birlikte görev yapacaktır. 40 Ana üsleri Gölcük ve Aksaz da bulunan Türk Deniz Kuvvetleri nin ana suüstü muharip unsurları, Alman tasarımı sekiz adet MEKO 200TN ile ABD tasarımı sekiz adet FFG-7 sınıfı firkateyndir. FFG-7 sınıfı firkateynler, yurtiçi imkânlarla geliştirilen GENESĐS komuta kontrol sistemi ile modernize edilmiş; dört adedi gelişmiş hava savunma sistemleri ile donatılarak TF2000 projesi hayata geçene kadar oluşacak kabiliyet boşluğunu kapatacak seviyeye getirilmiştir. Bu gemilere ilaveten altı adet eski Fransız Deniz Kuvvetleri Aviso sınıfı korvet ile 60 civarında hücumbot ve karakol botu envanterdedir. 41 Sayılan suüstü ve sualtı gemi projelerine ilaveten yürütülmekte olan en önemli programlardan biri, havuzlu çıkarma gemisi tedariğidir. Proje kapsamında, düz uçuş güverteli ve bir deniz piyade taburunu tüm araç gereç ve teçhizatı ile destekleme kabiliyetine sahip bir çıkarma gemisi, yurtiçi tersanede üretilecektir. Hayata geçtiğinde, söz konusu geminin Türk Deniz Kuvvetleri nin kuvvet aktarımı ve komuta kontrol kabiliyetini önemli ölçüde artıracağı aşikârdır. 42 Deniz kuvvetlerinin hava unsurları, ABD yapımı 25 adet Sikorsky S-70B SeaHawk ve Đtalyan yapımı 17 adet AB-212SW helikopteri ile altı adet CN-235MPA deniz karakol uçağıdır. Đtalya ya siparişi verilen 8 adet ATR-72MPA uçağının üretimi devam etmektedir Sonuç ve Değerlendirmeler Enerji kaynaklarının keşfi ile birlikte yeniden şekillenen Doğu Akdeniz in jeopolitiği, kıyıdaş ülkelerin ulusal savunma mekanizmalarının da, bu yeni ortama göre oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda bölge ülkeleri, ekonomik imkân ve altyapıları çerçevesinde kapsamlı donanma modernizasyon ve tedarik programları yürütmektedirler. Zira 40 "Yeni Tip Denizaltı Projesi", Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmî web sitesi, (Erişim tarihi: 10 Eylül 2014) 41 "Burak Class (Type A-69", Bosphorus Naval News, (Erişim tarihi: 16 Eylül 2014) 42 Türk Deniz Kuvvetleri resmî web sitesi, (Erişim tarihi: 16 Eylül 2014) 43 "Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Keşif Karakol Uçakları Platform Tedariki (MELTEM-1)", Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmî web sitesi, (Erişim tarihi: 17 Eylül 2014) 24

16 bu programların çıktıları olan askeri deniz sistem, araç, gereç ve kabiliyetleri, enerji jeopolitiği denkleminde ulusal ilgi ve menfaatlerin korunmasında doğrudan etkili olacaktır. Bölge ülkelerinin deniz tedarik ve modernizasyon projeleri incelendiğinde, bazı ortak eğilim ve tercihlerin söz konusu olduğu gözlenmektedir. Bu kesişim kümeleri şu şekilde sıralanabilir: 4.1. Korvet sınıfı gemiler Korvetler, tasarım özellikleri itibariyle kıyı sularında görev yapan ve özellikle barış ya da savaş dışı gerginlik dönemlerinde bayrak gösterme, kriz müdahalesi, caydırıcılık, terörizm ve asimetrik tehditlerle mücadele gibi görevleri üstlenen gemilerdir. Firkateynler kadar büyük ya da karmaşık donanımlı olmadıkları için ilkalım, işletme ve idame maliyetleri daha düşüktür. Bu nedenle de özellikle barış ya da gerginlik dönemlerinde ön plana çıkmaktadır. Öte yandan hücumbot ve karakol botlarından tonaj olarak daha büyük olmalarından dolayı nispeten daha açık sularda ve daha sert deniz koşullarında görev yapabilirler ya da deniz komandosu, özel kuvvetler, kurtarılan rehine ya da ele geçirilen terörist / deniz korsanlarını barındırarak denizde yüzen bir karakol unsuru olarak kullanılabilirler. Doğu Akdeniz de, özellikle Kıbrıs Adası etrafında yoğunlaşan enerji rezervleri ile deniz ticaret hatları, bölgenin hidrografik ve oşinografik özellikleri de göz önüne alındığında, bu tip gemiler için ideal bir harekât ortamı oluşturmaktadır. Nitekim bölgenin neredeyse tüm ülkelerinin bu tip gemilere yatırımı bulunmaktadır. Bunlardan özellikle Türkiye nin MilGem korvet inşa projesi ile Mısır ve Đsrail in korvet tedarik programları dikkat çekicidir Denizaltılar Denizaltılar, sahip oldukları stratejik güç nedeniyle 21 nci yüzyıl donanmalarının ana tedarik hedefi haline gelmişlerdir. Taşıdıkları elektrooptik ve elektronik istihbarat sistemleri ile bu gemiler, barış ve kriz dönemlerinde en ön saflarda görev yapan birer stratejik istihbarat ve nokta operasyon unsuru olarak kullanılmaktadırlar. Bu nedenle de, deniz ilgi ve sorumluluk sahasının kesintisiz olarak kontrol altında tutulması, güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki diğer devletlerin faaliyetlerinin izlenmesi açısından son derece etkin platformlardır. Bölgede en büyük denizaltı filosuna sahip ülke olan Türkiye yi, bu alanda iddialı projeler başlatmış olan Đsrail, Yunanistan ve Mısır takip etmektedir. Geçirdiği ağır ekonomik krize rağmen Yunanistan ın, başlatmış olduğu denizaltı tedarik programını tamamlamak için büyük gayret göstermesi, bu tip gemilerin bölgede belirleyici rol oynayacağının göstergesidir. 25

17 4.3. ĐHA ve C4ISR Sistemleri Đnsansız hava araçları ve genel olarak tüm C4ISR sistemleri, stratejik, taktik ya da operatif seviyede ortam koşulları, dost ve düşman unsurların takibi vasıtası ile durumsal farkındalığın sağlanmasında kullanılırlar. Farklı niteliklerdeki sensör sistemlerinin topladığı verilerin birleştirilmesi ve değerlendirilmesi ile, müşterek bir resim oluşturulur. Bu resmin gerçek zamanlı, doğru ve güvenilir olması, karar verici makamların sağlıklı strateji ve politikalar geliştirmelerini ve muhtemel krizlere hızlı ve etkin müdahale yapılmasını mümkün kılar. Bu sistemler arasında uzun menzil ve yüksek irtifada görev yapan insansız hava araçları, açık denizde uzun süre havada kalabilmeleri dolayısıyla özellikle faydalıdırlar. Bölge ülkelerinden Đsrail, bu alandaki teknoloji ve ürünleri ile öne çıkmaktadır. Đsrail i, ulusal savunma sanayi ile bu tipte sistemler üretmeye başlayan Türkiye takip etmektedir. Yunanistan ve Mısır ın da bu tipte sistemlere ilgisi bilinmektedir. Sonuç olarak yapılan enerji keşifleri ile bölgesel rekabetin daha da yoğunlaştığı Doğu Akdeniz de ulusal enerji stratejilerinin geliştirilmesi ve uygun politikaların uygulanmasının, ancak etkin bir deniz gücünün idamesi ile mümkün olduğunu vurgulamak gereklidir. Birbirinden ayrı değerlendirilmesi mümkün olmayan enerji ve ulusal güvenlik politikalarının başarılı bir biçimde geliştirilmesi ise, küresel, bölgesel ve yerel ölçekte resme hâkim olmak ile bağımsız bir ulusal savunma mekanizması kurmak ve sürekliliğini sağlamakla mümkündür. ÖZGEÇMĐŞ Mehmet Arda MEVLÜTOĞLU 1980 Çorum doğumludur yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünden ikincilikle mezun olmuştur. Halen Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir yılları arasında KaleTRON ve infotron şirketlerinde sistem mühendisliği, iş geliştirme mühendisliği ve teknoloji danışmanlığı pozisyonlarında çalışmıştır yılından bu yana Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. firmasında Kıdemli Danışman olarak çalışmaktadır. Proje Yönetim Derneği Savunma Sanayii Özel Đlgi Kurulu Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Derneği (AFCEA) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Savunma teknolojileri, askeri havacılık ve ulusal güvenlik konularında yurtiçi 26

18 ve yurtdışı çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Đngilizce ve Almanca bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır. 27

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI Savaş Gemisi ve Denizaltı Üretimi Gemi inşa sektörü, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

10.04.2012. Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK

10.04.2012. Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK Osmanlı Donanması Gölcük Askeri Tersanesinde ilk Askeri Gemi inşaatı (Oil tanker): 1931 1960 lara kadar Gölcük Askeri Tersanesinde Yardımcı Sınıf gemilerin inşaatı

Detaylı

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK Türkiye nin MİLLİ YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK 2015 yılında 5 milyar ciroya ulaşan savunma sanayisi sektörü, 1.7 milyar lık ihracata imza atıyor. Türk savunma sanayisinin her

Detaylı

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları Sektör Ortak Görüş Notu 20.4.2015 SaSaD HAKKINDA Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı nın desteği ve yönlendirmesi ile 1990 yılında savunma

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT Firma Tanıtımı Kuruluş Tarihi : 1998 Paydaşlar : 100% Özel Türk Şirketi Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Faaliyet Alanı : Sistem Entegrasyonu

Detaylı

ABD Savunma Bakanlığı nın 2014 Yılı Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu ve Küresel Askerî Konuşlanma Planı

ABD Savunma Bakanlığı nın 2014 Yılı Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu ve Küresel Askerî Konuşlanma Planı Bilgi Notu 002 19.01.2015 ABD Savunma Bakanlığı nın 2014 Yılı Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu ve Küresel Askerî Konuşlanma Planı Hazırlayanlar: Dr. Oğuz MAYDA, Dr. Oktay BİNGÖL Amaç: Bu bilgi

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek

Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek On5yirmi5.com Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek Murad Bayar, AA muhabirinin, Türk Savunma Sanayiinin kabiliyetlerine ve projelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Yayın Tarihi : 7 Mayıs 2011 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor.

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Günümüz Hava ve Uzay Gücü İnsansız Uçak Sistemlerinin (İUS) Geleceğin Hava Harekâtındaki Rolü Teknolojideki Gelişmelerin

Detaylı

Firma Profili. Ağustos 2014

Firma Profili. Ağustos 2014 Ağustos 2014 TARİHÇE Kuruluş :2002 (SE Teknoloji Çözümleri) Özel yazılım, donanım tedariki, uzak mesafe kablosuz ağlar, danışmanlık ve sistem entegrasyonu Yurt içinde Üretim Kaynak Kullanımı ve Otomasyonu,

Detaylı

BU tip fırkateyn ve destroyerlerin; her

BU tip fırkateyn ve destroyerlerin; her AEGIS kruvazörü USS Lake Erie [CG 70] den SM-3 Güdümlü Mermisinin, Mk 41 VLS sisteminden fırlatılışı görülüyor [Fotoğraflar: ABD Deniz Kuvvetleri]. Hava Tehditlerine ve Balistik Güdümlü Mermilere Karşı

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

BASIN BİLDİRİSİ. RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI

BASIN BİLDİRİSİ. RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI BASIN BİLDİRİSİ RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI Roketsan tarafından Karapınar Konya da kurulan MSB Atış Test ve

Detaylı

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ.

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. 1 Bilkent Grubu BİLKENT UNİVERSİTESİ BİLKENT HOLDİNG Name Title METEKSAN MATBAA VE ENERJİ GRUBU TEPE GRUBU 2 Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Türkiye nin ilk vakıf

Detaylı

Squad X Programı ve Geleceğin İndirilmiş Piyade Mangası

Squad X Programı ve Geleceğin İndirilmiş Piyade Mangası Squad X Programı ve Geleceğin İndirilmiş Piyade Mangası 16/03/2016 DARPA Modern askeri çatışmalar giderek artan oranda, düşman saldırılarının aynı anda birçok yönden geldiği karmaşık ve belirsiz muharebe

Detaylı

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor K.K.K.lığının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Hava Savunma Ateşİdare

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri.

Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri. Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri www.aselsan.com.tr Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Komuta Kontrol Bİlgİsayar Haberleşme Ve Bİlgİ SİstemLERİ Bilgi hakimiyeti,

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Hava ve Uzay Gücünün Artan Değeri

Hava ve Uzay Gücünün Artan Değeri İSTANBUL 15 Hava ve Uzay Gücünün Artan Değeri ULUSLARARASI HAVA VE UZAY GÜCÜ KONFERANSI Son Dönemdeki Kriz ve Çatışmalarda Hava ve Uzay Gücü Modern Hava ve Uzay Gücü İçin Komuta Kontrol (K2), İstihbarat,

Detaylı

Türk Deniz Görev Grubu

Türk Deniz Görev Grubu Türk Deniz Görev Grubu Ağustos 2015 1 1 İçindekiler Türk Deniz Görev Grubu... 2 TDGG 2010 Yılı Aktivasyonu... 4 TDGG 2011 Yılı Aktivasyonu... 5 TDGG 2014 Yılı Aktivasyonu... 6 1 Türk Deniz Görev Grubu-TDGG

Detaylı

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu Mart 2008 İÇİNDEKİLER DÜNYADA PETROL ve DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ... 3 Petrol Sektörü... 3 Petrol Tüketimi... 3 Petrol

Detaylı

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ LOJİST STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngü Süreçleri Yazılım Lojistiği Yazılım desteği; yazılımın orijinal isterlerini ve daha sonradan gelebilecek değişiklik isteklerini

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

Yerli İnsansız Hava Aracı Projelerinde Sertifikasyon ve Uluslararası Rekabete Katkısı

Yerli İnsansız Hava Aracı Projelerinde Sertifikasyon ve Uluslararası Rekabete Katkısı Yerli İnsansız Hava Aracı Projelerinde Sertifikasyon ve Uluslararası Rekabete Katkısı Göker AKINCI Uçak Yüksek Mühendisi goakinci@stm.com.tr Hülya TATAS Elektrik ve Elektronik Mühendisi htatas@stm.com.tr

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ GNEL KUVVETLERİ SEKRETERLİK KOMUTANLIĞI H.ÖZEL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KENDİ İ KUVVETİNİ İ İ KENDİN İ GELİŞTİRİ İ Muhrip ve denizaltı overholları Savaş gemileri inşası H.ÖZEL İNŞA EDİLEN İLK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

Güncelleme Notu. Nurhan Yentürk

Güncelleme Notu. Nurhan Yentürk Ağustos 2015 Türkiye de Đç Güvenlik Harcamaları: 2006-2014 Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında geçtiğimiz yıllarda gençlik,

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI Mayıs 2016 Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı:

Detaylı

Projeler. Gündem. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

Projeler. Gündem. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gündem Projeler Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Savunma Sanayii İcra Komitesi, 1 Temmuz 2009 tarihinde, gündeminde yer alan konuları görüşmek ve bunlarla ilgi karar almak amacıyla Sn. Başbakanımızın

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Mayıs 2008, Gebze Organizasyon Başbakanlık TÜBİTAK Ar-Ge Elektronik ve Kriptoloji Marmara Araştırma Merkezi Metroloji Savunma Sanayi Uzay Teknolojileri

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ

MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nın ihtiyacına binaen, keşif ve gözetleme, üs ve liman savunması, su üstü ve su altı harbi ve karakol

Detaylı

Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş!

Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş! On5yirmi5.com Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümünde operasyonda yer alan denizciler, İngilizlerle yaşanan gergin anları anlattı. Yayın Tarihi : 20

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor

Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor YAZAN: ERCAN CANER Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 68'inci Birleşim 26 Mart 2009 Perşembe İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- İstanbul

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Atilla GÜÇLÜ Uzman Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri, adada yıllardır süregelen çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmesi umut edilirken, tam tersi gerilimi tırmandırmıştır.

Detaylı

Yeni Enerji Koridoru : Doğu Akdeniz

Yeni Enerji Koridoru : Doğu Akdeniz Yeni Enerji Koridoru : Doğu Akdeniz Dursun YILDIZ /topraksuenerji Doğu Akdeniz Bölgesi hızla değişiyor.arap Baharından sonra Mısırdaki politik geçiş,suriye'deki iç savaş,türkiye'nin bölgesel güç olarak

Detaylı

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Bonn Uluslararası Silahsızlanma Merkezi nin 2016 Küresel Silahlanma Endeksi'ne göre askeri harcamalarda İsrail başı çekerken Türkiye 20'nci sırada. 02.12.2016

Detaylı

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK Koç Savunma Sanayii Grubu şirketleri Otokar, RMK Marine, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ve KaTron; İstanbul'da düzenlenecek

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI 12 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI GÖREVE ÖZGÜ ÖZELLIKLER Çok maksatlı görev yeteneği Mekanize / Zırhlı piyade Keşif Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebeler Piyade müstakil operasyonları Özel operasyonlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ABD, Türkiye, Meksika ve Tayland'a güdümlü füze firkateynleri hibe etmeyi planlıyor.

ABD, Türkiye, Meksika ve Tayland'a güdümlü füze firkateynleri hibe etmeyi planlıyor. ABD, Türkiye, Meksika ve Tayland'a güdümlü füze firkateynleri hibe etmeyi planlıyor. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ne sunulan tasarı, Türkiye'ye, ''Oliver Hazard Perry Sınıfı'' USS Halyburton

Detaylı

Ateş Destek C 4 I Sistemleri.

Ateş Destek C 4 I Sistemleri. Ateş Destek C 4 I Sistemleri www.aselsan.com.tr ADOP-2000 Ateş Destek C 4 I Sistemi ATEŞ DESTEK C 4 I SİSTEMLERİ Günümüzün muharebe koşulları, daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Şehir Savaşlarında Hayatta Kalmanın On Altın Kuralı

Şehir Savaşlarında Hayatta Kalmanın On Altın Kuralı Şehir Savaşlarında Hayatta Kalmanın On Altın Kuralı 11 Mayıs 2016 Ercan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firması nda Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Türkiye Hava Sahası Yönetimi

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı 28 Mayıs 2012, Denizli SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA SANAYİİ İCRA

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü

Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü YALTES A...Bu sunuda yer alan tüm bilgiler YALTES A.. ne ait olup YALTES A.. nin yazılı izni alınmaksızın başka amaçla kullanılamaz,

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011

ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011 ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011 Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Atilla ÖZDÖL ü 425 2506 numaralı telefondan arayınız veya ozdol@altay.com.tr elektronik posta adresini kullanınız.

Detaylı

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ KASIIM 2014 1 2014 YILI EKİM AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

AT - Üçüncü Ülkelerle Yapılan Balıkçılık İşbirliği Anlaşmaları tarih ve COM(2002) 637 sayılı Komisyon Tebliği

AT - Üçüncü Ülkelerle Yapılan Balıkçılık İşbirliği Anlaşmaları tarih ve COM(2002) 637 sayılı Komisyon Tebliği AT - Üçüncü Ülkelerle Yapılan Balıkçılık İşbirliği Anlaşmaları 23.12.2002 tarih ve COM(2002) 637 sayılı Komisyon Tebliği Topluluğun Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde, üçüncü taraflarla yapılacak

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm Güç Kavramları Unsurları, Milli Güç Unsurları ve Vasıtaları 1. Milli Güce Giriş 1-1 2. Gücün Değerlendirilmesi

Detaylı