meeting event congres incentives

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "meeting event congres incentives"

Transkript

1 meeting incentives congres event

2

3 Hakkımızda 1996 y l nda SymCon'un kurulu undan bu yana hede miz; toplant sektöründe, sisteme dayal çal ma yöntemiyle hizmette kalite ç tas n yükseltmek ve profesyonel ekibimiz ile hizmet verdi imiz payda lar m za art de erler sa lamakt r. (MEETING) irket Toplant lar, (INCENTIVE) Te vik Gezileri, (CONGRESS) Profesyonel Kongre Organizatörü, (EVENT) Özel Organizasyonlar alanlar nda hizmet sunuyoruz. Kurulu ilkelerimizden ödün vermeden, kendimizi her gün daha da geli tirerek, ça n getirdi i yeniliklere ve geli melere uyum sa layarak sizlere en üstün hizmeti sunmaya devam edece iz. 3

4 B Z, B Z, GENÇ, YARATICI VE ENERJ K EK B M Z LE 1500 ÜN ÜZER NDE TOPLANTI & KONGRE ORGAN ZASYONUNA MZAMIZI ATTIK B Z, ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA L DER OYUNCULARDAN OLDUK B Z, ORGAN ZASYONLARIMIZDA N ÜZER NDE ULUSAL-ULUSLARARASI KATILIMCI A IRLADIK B Z, SUNDU UMUZ HER H ZMET GÜLER YÜZÜMÜZLE, ENERJ M Z M ZE KATARAK GERÇEKLE T RD K B Z, 17 YILDAN BER EFFAFLIK ESASINA UYARAK, ADIM ADIM BÜYÜDÜK B Z, 17 YILDAN BER GÜVEN L RL K LKES NDEN ÖDÜN VERMED K B Z, SEKTÖRDE MESLEK ET NDEN TAV Z VERMEDEN, MÜ TER M Z N BEKLENT S N N ÜZER NE ÇIKTIK B Z, MÜ TER M Z ÖNEMSER Z, D NLER Z, HT YAÇLARINI BEL RLER Z, ÇÖZÜM YOLLARI SUNARIZ VE UYGULARIZ B Z, SYMCON MICE OLARAK GELECE N Z PLANLARIZ VE B RL KTE YOL ALIRIZ. 4

5 -INCENTIVE Te vik Gezileri Organizasyonlar -MEETING irket Toplant lar Organizasyonu -PCO Profesyonel Kongre Organizatörü Özel Organizasyonlar - EVENT Dernek Yönetimi irketi -AMC 5

6 -PCO Profesyonel Kongre Organizatörü PLANLAMA Dernek ihtiyaçlar n n listelenmesi Stratejik planlama ve bütçeleme Dernek faaliyet plan çal mas Kongre görsel çal malar Hedef kitle liste çal mas Kay t, abstract yönetimi, call center hizmeti SPONSORLUK Kongre kimlik bilgileri Sat pazarlama dosya haz rl k Sponsorlar toplant s n n planlanmas ve gerçekle tirilmesi Düzenli e-news çal malar Dernek web sayfalar nda kongre duyurusu Sponsorlara e-duyuru gönderimi Dernek ba kan yaz s n n gönderilmesi Kongre elçisi program n n olu turulmas, Dernekle payla m Abstract raporlama çal mas Ba kandan davet konu mas Medya ve pr hizmetleri SMS gönderimi PRODÜKS YON I k ve teknik alt yap yönetimi Tüm branding tasar m, üretimi ve uygulamas Video, foto raf çekim Keypad uygulamas htiyaç durumunda Dernek- Mü teri lm çal mas 6

7 OPERASYON Gra k departman projenin temas na uygun, logo, bask l ve tüm görsel malzemenin tasar m, uygulamas ve bas m Kongre web sitesi (Abstract online sistem) Konu mac davet mektuplar n n gönderimi ve organizasyonunun yürütülmesi Simultane sistem kurulumu (Online) kay t konaklama yönetimi; On site da bu sistemi kullanarak kat l mc lar yakla k 30 sn içinde i lemleri gerçekle tirirler. Refakatçi organizasyonu Kongre merkezi organizasyonu Sosyal aktivite organizasyonu Shuttle, transfer organizasyonu Senkronize web casting Sosyal program, workshop ve pre-post tur listeleri otel kriterlerine göre listelendi inden transfer düzenlemeleri kolayl kla yap l r. 7

8 -MEETING irket Toplant lar Organizasyonu Toplant konsept çal ma hizmeti Konaklama yönetim hizmeti Kongre merkezi ve otel yönetim hizmeti Kültürel ve sosyal program yönetim hizmeti Transfer, ula m, shuttle yönetim hizmeti Etkinli in ihtiyac na göre Facebook hesab aç lmas Etkinli in ihtiyac na göre Twitter hesab aç lmas PR ihtiyac durumunda yaz l, dijital, görsel ve radyo medya ili kilerinin yürütülmesi PR ihtiyac durumunda duyuru ve bas n bültenlerinin yaz lmas nteraktif multimedya çözümleri Mesaj kitleye iletecek yarat c kirler maj çal malar, imaj yönetimi Kriz yönetimi 8

9

10 -INCENTIVE Te vik Gezileri Organizasyonlar Etkinlik yönetimi ( venue kiralama, sahnedekor uygulamalar, catering hizmeti, host hostes, teknik ses k sistemleri) Konaklama yönetim hizmeti Kültürel ve sosyal program yönetim hizmeti Transfer, ula m, shuttle yönetim hizmeti Toplant - sosyal etkinlikler süsleme dizayn Rehberlik hizmetleri Vize hizmetleri nteraktif multimedya çözümleri Kriz yönetimi 10

11

12 Özel Organizasyonlar - EVENT Entegre leti im Etkinlikler Yönetimi, Gra k tasar m (kurumsal kimlik çal mas, bas l malzeme tasar m ve üretimi, bas n ilan ), Mekan tasar m (sahne tasar m, stand tasar m, tema tasar m ve uygulamas ), Prodüksiyon hizmetleri (web tasar m, sunum tasar m, elektronik ortam tan t m projeleri, proje bazl lm) Pazarlama ileti imi (pazarlama stratejileri geli tirme, PR projeleri yönetimi, medya ili kileri yönetimi) 12

13

14 Dernek Yönetimi irketi -AMC TÜM H ZMETLER Dernek yönetimi ve idari i ler koordinasyonu Dernek içi proje yönetimi Stratejik planlama Ulusal ve uluslararas lobi faaliyetleri Bas n ve halkla ili kiler Sosyal sorumluluk ve fark ndal k projeleri yönetimi Tecrübeli personel ve sekreterya Ayl k mizan ve dönemsel bilançolar Aktif üye i lemleri ve yeni üye kazand rma program Web servisleri (tasar m, interaktif içerik, online tart ma) Bilimsel dergi ve dönemsel gazete bas m i lemleri Yönetim kurulu kararlar n n takibi, icras ve raporlanmas Veri taban üye yönetimi Mali mü avirlik, nans ve muhasebe hizmetleri Hukuk mü avirli i ve avukatl k hizmetleri Özel e itim programlar Uluslararas fondan yararlanma projeleri Seyahat acenteli i hizmetleri (uçak bileti, otel rezervasyonu, transfer) Call center ve partime eleman hizmeti statistik çal malar ÖNCEL KL H ZMETLER Executive sekreterya hizmeti Dernek web sayfa haz rl Bas n ve halkla ili kiler deste i Bilimsel dergi haz rl Seyahat acenteli i hizmeti 14

15

16 PCO Ulusal ve Uluslararası İşlerimizden Bazıları 16

17 PCO 17

18 PCO Ulusal ve Uluslararası İşlerimizden Bazıları 18

19 PCO 19

20 MEETING Yurtiçi Yurtdışı Organizasyonlarımızdan Bazıları 20

21 MEETING 21

22 EVENT Etkinliklerimizden Bazıları 22

23 EVENT 23

24 EVENT Etkinliklerimizden Bazıları 24

25 EVENT 25

26 Uluslararas Belgelendirme Hizmetleri MICE T.C. K LT R VE TURÝZM BAKANLIÐI TŸrkiye Cumhuriyeti KŸltŸr ve Turizm Bakanl TŸrkiye Seyahat Acenteleri Birli i ICVB ( stanbul Kongre & Ziyaret i BŸrosu) Üyeliklerimiz ICEC ( stanbul LŸtfi K rdar Kongre & Sergi Merkezi) ICCA (Uluslararas Kongre & Toplant Birli i) TŸrkiye Kalite Derne i (Kalder) ISO 9001:2008 ISO 9001:2000 (Kalite Yš netimi Sistemi) MPI (Toplant Profesyonelleri Uluslararas / MPI TŸrkiye KulŸbŸ) IATA (Uluslararas Hava Ta mac l Birli i) 26

27 MEETING Referanslarımız * şirket referanlarımızdan bazıları 27

28 PCO ESTET K D HEK ML AKADEM S DERNE 1958 * kongre referanlarımızdan bazıları Referanslarımız 28

29 PCO 29

30 MICE Teşekkür Mektupları 30

31 Uluslararas stanbul 2. Dans Festivalimiz Nisan 2013 tarihleri aras nda yurtd ve yurtiçinden toplam 3000 e yak n kat l mc yla birlikte Pendik The Green Park Otel de gerçekle tirildi. 4 gün süren festivalimizde Uluslararas Salsa ampiyonas Yar mas, workshoplar ve partiler düzenlendi. KOSGEB destekli çalıştığımız kurumlardan bazıları... 31

32 -INCENTIVE Te vik Gezileri Organizasyonlar -MEETING irket Toplant lar Organizasyonu -PCO Profesyonel Kongre Organizatörü Özel Organizasyonlar - EVENT Dernek Yönetimi irketi -AMC Simkon Turizm n ve Tic. Ltd. ti. Atatürk Mah. Girne Cad. engül Sk. Keskin Merkezi No: Ata ehir / Kad köy / STANBUL Tel: pbx - Faks: