DERNEK ĠÇ DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERNEK ĠÇ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 DERNEK ĠÇ DENETĠM RAPORU I. GĠRĠġ Denetlenen Derneğin; Adı :TÜM TELEKOMÜNĠKASYONCULAR Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ YerleĢim Yeri Adresi :Barbaros Bulvarı Çınar Apt. No:24/10 BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL Kütük Numarası : Bir Önceki Denetim Tarihi : Denetimin BaĢlama-BitiĢ Tarihi : Denetimin Kapsadığı Dönem :( ) Denetimi Yapan Kurul :Denetim Kurulu II. DENETĠMDE ĠNCELENEN HUSUSLAR Dernek Üyelik ĠĢlemleri Evet / Hayır Açıklama a) Üyelik baģvuruları yazılı olarak yapılmıģ mı? b) Bu baģvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanmıģ mı? c) Sonuç baģvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiģ mi? Genel Kurul Toplantıları Evet / Hayır Açıklama a) Dernek olağan genel kurul toplantısını yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmıģ mı? b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun listesinde yer verilmiģ mi? c) Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların yapılması ile ilgili diğer konularda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve dernek tüzüğünde bulunan hükümlere uyulmuģ mu? ç) Üst KuruluĢlara üye ise, bu kuruluģlarda temsil edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler seçilmiģ mi? d) ġubeler olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde aksine bir hüküm belirtilmemiģse, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamıģ mı? e) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri mülki idare amirliğine, Ģubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine bildirilmiģ mi? Üyelik Yok. Üyelik Yok. 1

2 2.03. Dernek Faaliyetleri Evet / Hayır Açıklama a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleģtirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalıģma konuları dıģında faaliyette bulunmuģ mu? b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teģkil eden fiilleri gerçekleģtirmek amacıyla faaliyette bulunmuģ mu? c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmuģ mu? Ve bu amaçları gerçekleģtirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açılmıģ mı? Dernek üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanmıģ mı? Yurt DıĢından Yardım Alma Evet / Hayır Açıklama a) Dernek yurtdıģından ayni veya nakdi yardım almıģ mı? b) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmıģ mı? YurtdıĢından Yardım AlınmamıĢ. c) Derneğin yurtdıģından aldığı ayni veya nakdi yardımlar, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan YurtdıĢından Yardım Alma Bildirimi ile mülki idare amirliğine önceden bildirilmiģ mi? ç) Söz konusu yardımlar amacına uygun kullanılmıģ mı? (varsa, yurt dıģındaki kiģi, kurum veya kuruluģlarla yapılan protokol, sözleģme ve benzerlerinde öngörülen Ģartlara uygun olarak kullanılmıģ mı?) Derneğin Defterleri ve Kayıt Yöntemleri YurtdıĢından Yardım AlınmamıĢ. YurtdıĢından Yardım AlınmamıĢ. a) ĠĢletme hesabı esasında defter tutulması halinde, Evet / Hayır Açıklama 1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmıģ mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmıģ mı? 2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriģ ve çıkıģ tarihleri ve yaptığı ödemeler iģlenmiģ mi? Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. 3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiģ mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmıģ mı? 4) DemirbaĢ defterine, derneğe ait demirbaģların edinme tarihi ve Ģekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler kaydedilmiģ mi? Ve kullanım süreleri dolanlar kayıttan düģürülmüģ mü? 5) ĠĢletme hesabı defterine dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak iģlenmiģ mi? 6) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine iģlenmiģ mi? Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. b) Bilanço esasında defter tutulması halinde, Evet / Hayır Açıklama 1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmıģ mı? Karar yeter sayısına uyularak 2

3 alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmıģ mı? 2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriģ ve çıkıģ tarihleri iģlenmiģ mi? 3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiģ mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmıģ mı? 4) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine iģlenmiģ mi? 5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılmıģ mı? c) ĠĢletme veya bilanço esasında defter tutanlar; Evet / Hayır Açıklama 1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterler notere veya dernekler birimlerine onaylattırılmıģ mı? 2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyalar düzenli olarak tutulmuģ ve muhafaza edilmiģ mi? 3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeģ gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine baģvurularak zayi belgesi alınmıģ mı? Zayi belge yok Derneğin Giderleri Evet / Hayır Açıklama a) Dernek harcamaları derneğin amacına uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılmıģ mı? b) Harcama belgeleri Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, perakende satıģ fiģi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılmıģ mı? c) Dernek tarafından kiģi, kurum veya kuruluģlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi; kiģi, kurum veya kuruluģlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için ise Ayni BağıĢ Alındı Belgesi düzenlenmiģ mi? ç) Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgeler; özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beģ yıl süreyle saklanmıģ mı? d) Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) iģletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenmiģ mi? e) Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara iliģkin belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat var mı? 3

4 2.07. Alındı Belgeleri Evet / Hayır Açıklama a) Dernek tarafından bastırılan Alındı Belgesi ciltleri usulüne uygun olarak bastırılmıģ mı? b) Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri, cilt seri ve sıra numarası ile baģka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı sayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmıģ mı? c) Alındı belgeleri eski ve yeni saymanlar arasında bir tutanak ile devir teslim yapılmıģ mı? ç) Dernek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanmıģ mı? Ve bu belgeler ilgili defterlere kaydedilmiģ mi? d) Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kiģiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya tahsilatı 2005 yılı için YTL yi geçenler, (Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenir.) bu süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iģ günü içinde dernek saymanına teslim etmiģ veya derneğin banka hesabına yatırmıģ mı? e) Dernek adına gelir tahsil eden kiģi veya kiģiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kiģiler adına dernek yönetim kurulu baģkanı tarafından onaylanan yetki belgesi düzenlenmiģ mi? f) Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilmiģ mi? g) Yetki Belgesi düzenlenen kiģi veya kiģilerin görevinden ayrılması, ölümü, görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiģ olan yetki belgeleri yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilmiģ mi? ğ) Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile yetki verilen kiģilerce mi düzenlenmiģtir? Sayman DeğiĢmemiĢtir. DeğiĢiklik bulunmamaktadır Dernek Lokali Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin lokali var mı? b) Lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince Lokal Açma ve ĠĢletme Ġzin Belgesi verilmiģ mi? c) Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? ç) Lokal sorumlu müdürünün değiģtirilmesi durumunda, değiģiklik onbeģ gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? d) Lokalde alkollü içki kullanılıyor mu? 4

5 e) Lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince izin verilmiģ mi? f)tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alkollü içki satıģ belgesi alınmıģ mı ve bu belgenin yıllık uzatma iģlemi yapılmıģ mı? g) Dernekler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi gereğince, Dernek yönetim kurulu tarafından Lokal Yönergesi hazırlanmıģ mı? ğ) Dernekler Yönetmeliğinin 66 ve 67 nci maddelerinde belirtilen yasaklara uyuluyor mu? (Kumar oynatılması; lokalin umuma açık yer durumuna gelmesi; lokal yönergesine aykırı hareket edilmesi; lokalde uyuģturucu madde imal edilmesi, satılması, kullanılması veya bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması.) h) Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet arzı yapılması durumunda, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiģ mi? ı) Lokalde ücretli olarak çalıģtırılan kiģilere ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmıģ mı? i) Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartları ile misafir kartları düzenlenmiģ mi? Derneğin Diğer Tesisleri Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin lokal dıģında baģka bir tesisi var mı? b) Varsa, bu tesislerin açılmasına iliģkin gerekli izinler alınmıģ mı? Alınan izin belgelerinin bir sureti dernekler birimine verilmiģ mi? Derneğin Diğer Tesisi olmadığı tespit edilmiģtir Derneğin Sandığı Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin sandığı var mı? b) Dernek sandığı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kurulmuģ mu? c) Dernek üyesi olmayan kiģiler sandık üyesi olarak kabul edilmiģ mi? Derneğin Sandığı yok. Derneğin Sandığı yok. ç) Sandık organları oluģturulmuģ mu? Derneğin Sandığı yok. d) Sandık genel kurulları zamanında yapılmıģ mı? Derneğin Sandığı yok. e) Sandığa ait defterler tutulmuģ mu? Derneğin Sandığı yok. f) Dernekler Yönetmeliğinin ONBĠRĠNCĠ BÖLÜMÜ nde belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuģ mu? Derneğin Sandığı yok Beyanname Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin yönetim kurulu baģkanı tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler 5

6 Yönetmeliği ekinde bulunan EK-21 Dernek Beyannamesi mülki idare amirliğine, Ģube yönetim kurulu baģkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilmiģ mi? b) Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Dernek kayıtlarıyla karģılaģtırıldığında herhangi bir tutarsızlık bulunmakta mıdır? Ortak Projeler Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin kamu kurum ve kuruluģları ile birlikte yürüttüğü bir proje var mı? b) Yapılacak protokol gereği oluģturulan Proje Yönetim Grubu tarafından, Protokol ve Proje, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK- 23 formu ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde valiliğe bildirilmiģ mi? c) Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak bir hesap açılmıģ mı? Ve harcamalar bu hesaptan yapılmıģ mı? ç) Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuģ mu? Platformlar Evet / Hayır Açıklama a) Dernek herhangi bir platforma üye mi? b) Üye olduğu platformda derneği temsil edecek kiģi veya kiģiler için yetkili organın kararı var mı? c) OluĢturulan platformun faaliyete geçebilmesi için temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenmiģ mi? Mutabakat tutanağı yapılmadığı beyan edilmiģtir. ç) Düzenlenen mutabakat tutanağında platformun oluģturulma amacı, çalıģmaların yürütüleceği yerleģim yeri, yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimleri belirtilmiģ mi? Mutabakat tutanağı yapılmadığı beyan edilmiģtir Derneğin TaĢınmaz Malları Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin taģınmaz malı var mı? TaĢınmazı olmadığı beyan edilmiģtir. Herhangi bir tapu sorgusu yapılmamıģtır. b) Derneğin edindiği taģınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan EK- 26 formu ile mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? c) Dernek için gerekli taģınmaz malların satın alınması veya mevcut taģınmaz malların satılması hususunda genel kurul yönetim kuruluna yetki vermiģ mi? ç) Derneğin taģınmaz malları dernek yararı doğrultusunda kullanılıyor mu? d) Dernek taģınmaz mallarının kullanımı(kira, tahsis vb.) hususunda yönetim kurulu kararı var mı? Bu kararlara uygun iģlem yapılmıģ mı? TaĢınmazı yoktur. TaĢınmazı yoktur. TaĢınmazı yoktur. TaĢınmazı yoktur. 6

7 2.15. Yayınlar Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin süreli veya süresiz yayını var mı? Yayını yoktur. b) BasılmıĢ eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve iģyeri adresleri, ayrıca süreli yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilmiģ mi? Yayını yoktur. c) Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanmıģ mı? Yayını yoktur. ç) Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet BaĢsavcılığına beyanname verilmiģ mi? Beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi alınmıģ mı? Yayını yoktur Derneğin Ticari Faaliyetleri Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiģ mi? b) Derneğin ücretli olarak çalıģtırdığı personeline ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmıģ mı? c) Varsa, dernek iktisadi iģletmesinin iģ ve iģlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor mu? Diğer Konular Evet / Hayır Açıklama a) Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari iģlem yapılmıģ mı? b) Dernek, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor mu? c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor ise gerekli izin alınmıģ mı? ç) Dernek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanan ad, iģaret ve sembolleri kullanma yasağına uymuģ mu? d) Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan değiģiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? Tüzükte yapılan değiģiklikler Ģubelere bildirilmiģ mi? e) Dernek organlarında meydana gelen değiģiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? f) Gençlik ve Spor Dernekleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiģ mi? g) Kamu yararına çalıģma niteliği bulunan derneklerin yönetici ve denetçileri mal bildiriminde bulunmuģ mu? ğ) Derneğin temsilciliği var mı? Varsa, temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kiģi veya kiģiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiģ mi? Hayır Hayır Kullanılmıyor. Spor derneği değil. Temsilciliği Bulunmamaktadır. h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, 7

8 Ģenlik veya sinevizyon vb. etkinlikler düzenlenmiģ mi? ı) Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere uyulmuģ mu? i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyor mu? j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyorsa buna dair Genel Kurul kararı alınmıģ mı? Ödenmediği beyan edilmiģtir. Ödenmediği belirtilmiģtir. k) Dernek, e-dernek kullanıcısı mı? l) Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı tarafından çıkarılan yönetmelik vb. alt düzenleyici iģlemlerde yer alan diğer hükümlere uyulmuģ mu? III. DERNEĞĠN YARDIM TOPLAMA FAALĠYETLERĠNĠN DENETLENMESĠNDE ĠNCELENECEK KONULAR Genel Bilgiler Evet / Hayır Açıklama 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama faaliyetinde bulunulmuģ mu? Yardım Toplama Ġzni Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyetine giriģecek dernek, yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa, yerleģim yerinin bulunduğu ilin valisinden; EĢya piyangosu düzenlenmesi halinde, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci Maddeleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesi gereğince ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden izin almış mı? Yardım toplanmamıģtır Süre Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyeti izin verilen süre içinde gerçekleģmiģ mi? Kamu Görevlilerinin ÇalıĢtırılması Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyetinde çalıģtırılan kamu görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri hariç) için mülki idare amirinden izin alınmıģ mı? Kimlik Belgesi Evet / Hayır Açıklama Ayni veya nakdi yardımlar, izin veren makam tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülen ve kendilerine yetki belgesi verilen kiģiler tarafından toplanmıģ mı? Makbuz ve Biletler Evet / Hayır Açıklama a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taģıyacak Ģekilde ve 8

9 ciltler halinde tertip edilmiģ mi? b) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlar dernek alındı belgelerinden ayrı olarak bastırılmıģ mı? c) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile baģlangıç ve bitiģ tarihine ait bilgiler var mı? ç) EĢya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması durumunda bastırılan biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması halinde bastırılan bilet ve davetiyelerde (c) bendinde yazılı bilgilerin yanında ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedelleri gösterilmiģ mi? d) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletler noter tarafından damgalanmıģ mı? Makbuz - Bilet Kayıt Defteri Evet / Hayır Açıklama a) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noter tasdikli makbuz-bilet kayıt defteri tutulmuģ mu? b)makbuz ve biletler yardım toplama faaliyetlerinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilmiģ mi? Yardım Paralarının Teslimi Evet / Hayır Açıklama Yardım toplamakla görevli kiģiler her onbeģ günde bir veya topladıkları yardımın YTL yi aģması durumunda onbeģ günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmiģler mi? Veya bu amaçla açılan banka hesabına yatırmıģlar mı? Kesin Hesap Evet / Hayır Açıklama Sorumlu kurul sıfatı ile dernek yönetim kurulu, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini izin veren makama vermiģ mi? Faaliyetin Giderleri Evet / Hayır Açıklama Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak iģleme tâbi tutmuģ sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama Ģekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu; eģya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama Ģekillerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçmiģ mi? Yardım Toplama Gelirleri Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen gelirler, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç doğrultusunda kullanılmıģ mı? 9

10 IV- MALĠ BĠLGĠ Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin bilançosu: TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ AKTĠF ( VARLIKLAR ) I- DÖNEN VARLIKLAR , , ,51 A-HAZIR DEĞERLER , , ,42 1-KASA 5.994, ,40 98,39 3-BANKALAR , , ,90 5-DĠĞER HAZIR DEĞERLER 125, ,00 230,13 B-MENKUL KIYMETLER 4.338, , ,73 4-DĠĞER MENKUL KIYMETLER 4.338, , ,73 D-DĠĞER ALACAKLAR , , ,59 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR , , ,25 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 0,00 215,34 390,34 G-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 355,55 610,14 639,77 1-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 0,00 176,14 639,77 2-GELĠR TAHAKKUKLARI 355,55 434,00 0,00 II- DURAN VARLIKLAR , , ,78 C-MALĠ DURAN VARLIKLAR 500,00 500,00 500,00 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR 500,00 500,00 500,00 D-MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,30 771,14 771,14 6-DEMĠRBAġLAR 2.794, , ,08 7-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ,00 0,00 0,00 8-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 0, , ,94 E-MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , ,14 1-HAKLAR , , ,34 7-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 0, , ,20 G-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 179,50 1-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 0,00 0,00 179,50 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI , , ,29 1 TÜRK LĠRASI(TL) 1 TL' dir PASĠF(KAYNAKLAR) I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 7.177, , ,73 C-DĠĞER BORÇLAR 4.245, ,55 0,03 4-PERSONELE BORÇLAR 3.482, ,30 0,00 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 762,68 559,25 0,03 F-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.931, , ,70 1-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 1.328, , ,36 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ 1.602,96 992,55 976,34 III- ÖZ KAYNAKLAR , , ,56 C-KAR YEDEKLERĠ , , ,63 5-ÖZEL FONLAR , , ,63 D-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI , , ,55 1-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI , , ,55 F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) , , ,38 1-DÖNEM NET KARI , , ,38 PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , , ,29 10

11 Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin gelir tablosu: DERNEK AYRINTILI GELĠR TABLOSU TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ A- BRÜT SATIġLAR , , ,00 1-YURTĠÇĠ SATIġLAR , , ,00 2-DĠĞER GELĠRLER 1.355,06 65,28 0,00 A- NET SATIġLAR , , ,00 BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI , , ,00 D- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) , , ,96 1-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) , , ,96 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI 6.664, , ,04 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR , , ,02 1-FAĠZ GELĠRLERĠ , , ,37 2-MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 1.160,09 148,41 119,65 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 712, ,91 211,68 1-DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) 712, ,91 211,68 E- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 25,00 0,00 0,00 1-KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ (-) 25,00 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , , ,38 G- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 900, ,97 0,00 1-ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI 875,00 0,00 0,00 2-DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 25, ,97 0,00 H- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 1.235,59 0,11 0,00 1-DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 1.235,59 0,11 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,38 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , ,38 1 TL' dir 11

12 Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin ve iktisadi iģletmesinin tarihli konsolide bilançosu: TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ ve ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ KONSOLĠDE BĠLANÇOSU AKTĠF ( VARLIKLAR ) PASĠF(KAYNAKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR ,38 I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 3.297,75 A-HAZIR DEĞERLER ,77 C-DĠĞER BORÇLAR 18,19 1-KASA 116,01 4-PERSONELE BORÇLAR 0,60 3-BANKALAR ,63 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 17,59 F-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER 5-DĠĞER HAZIR DEĞERLER 230,13 YÜKÜMLÜLÜKLER 3.279,56 B-MENKUL KIYMETLER ,73 1-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 1.556,06 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK 4-DĠĞER MENKUL KIYMETLER ,73 KESĠNTĠLERĠ 1.723,50 C-TĠCARĠ ALACAKLAR ,00 III- ÖZ KAYNAKLAR ,66 1-ALICILAR ,00 C-KAR YEDEKLERĠ ,63 D-DĠĞER ALACAKLAR 6.784,81 5-ÖZEL FONLAR ,63 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 6.784,81 D-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,80 G-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 647,72 1-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,80 1-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 647,72 E-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) ,00 H-DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 6.082,35 1-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI ,00 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 6.082,35 F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,23 II- DURAN VARLIKLAR ,03 1-DÖNEM NET KARI ,38 D-MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,12 2-DÖNEM NET ZARARI (-) ,15 6-DEMĠRBAġLAR ,62 7-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 8-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) ,50 E-MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,14 1-HAKLAR ,34 7-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) ,20 G-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 213,77 1-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 213,77 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,41 PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,41 1 TÜRK LĠRASI(TL) 1 TL' dir 12

13 Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin ve iktisadi iģletmesinin konsolide gelir tablosu: DERNEK AYRINTILI GELĠR TABLOSU TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ ve ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU A- BRÜT SATIġLAR ,38 1-YURTĠÇĠ SATIġLAR ,52 2-DĠĞER GELĠRLER 515,86 B- NET SATIġLAR ,38 C- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) 1.717,00 1-SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ (-) 1.717,00 BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI ,38 D- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ,18 1-PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ (-) 9.640,15 2-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) ,03 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI ,20 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 2.623,02 1-FAĠZ GELĠRLERĠ 2.503,37 2-MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 119,65 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 211,68 1-DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) 211,68 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,54 G- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 0,69 2-DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 0,69 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,23 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,23 1 TL' dir YAPILAN PROJELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER PROJE ADI PROJE YERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TOPLAM MALİYET İSTKA HİBE TUTARI SPONSOR HİBESİ PROJE SPONSORU TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi YILDIZ TEKNİK ÜNV. İSTANBUL TEKNİK ÜNV ,06 TL ,67 TL ,00 TL TÜRK TELEKOM A.Ş ,28 TL ,06 TL ,00 TL TURKCELL A.Ş. 13

14 V- ÖNCEKĠ DENETĠM Önceki denetimde yapılan tenkit ve iģlemler ile tavsiye olunan konular yerine getirilmiģ midir? GetirilmemiĢse nedenleri nelerdir? Yerine getirilmiģtir. VI. ELEġTĠRĠ VE TAVSĠYE EDĠLEN HUSUSLAR Yapılan ödeme ve tahsilat iģlemlerinde dernekle iktisadi iģletmenin banka hesaplarının karıģtırılmaması konusunda biraz daha önem gösterilmesi gerekmektedir. VII. SONUÇ YÖNETĠM KURULUNCA YAPILMASI GEREKENLER a) Ciddi bir sorunla karģılaģılmamıģtır. Defterlere iģlenen kayıtların belgelere uygun olduğu ve hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun gerçeği yansıttığı anlaģılmıģtır GENEL KURULCA YAPILMASI GEREKENLER a) Genel kurulca yapılması gereken herhangi bir iģlem tespit edilememiģtir. 14

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU DERNEK İÇ DENETİM RAPORU I. GİRİŞ Denetlenen Derneğin; 1.01. Adı : TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 1.02. Yerleşim Yeri Adresi : Yıldızposta Cad. Dedeman İş Hanı No:48/7 Esentepe Beşiktaş İstanbul 1.03.

Detaylı

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU DERNEK İÇ DENETİM RAPORU I. GİRİŞ Denetlenen Derneğin; 1.01. Adı ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 1.02. Yerleşim Yeri Adresi 19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak Niyazi Bey Apt No30 D5 Şişli İstanbul 1.03. Kütük

Detaylı

DERNEK İÇ DENETiM RAPORU

DERNEK İÇ DENETiM RAPORU DERNEK İÇ DENETiM RAPORU 1. GİRİŞ Denetlenen Derneğin; 1.01. Adı ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 1.02. Yerleşim Yeri Adresi 19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak Niyazi Bey Apt No:30 0:3 Şişli istanbul 1.03. Kütük

Detaylı

EK - 11 HESAP ÖZETİ. ... Yılından Devreden Gelir. Faaliyet Yılı Başı Mal Mevcudu. Sermaye (Demirbaş) Diğer Giderler ... YILI KARI... YILI ZARARI.

EK - 11 HESAP ÖZETİ. ... Yılından Devreden Gelir. Faaliyet Yılı Başı Mal Mevcudu. Sermaye (Demirbaş) Diğer Giderler ... YILI KARI... YILI ZARARI. EK - 11 Faaliyet Yılı Başı Mal Mevcudu Mal Alım Giderleri Hizmet Alım Giderleri Sermaye (Demirbaş) Giderleri GİDER HESAP ÖZETİ GELİR... Yılından Devreden Gelir Aidat Gelirleri Faaliyet Gelirleri Diğer

Detaylı

I- DENETİM BİLGİLERİ (*) Denetime Onay Veren Makam Denetim Onayının Tarih ve Sayısı Denetim Tarihi Denetimin Kapsadığı Dönem II- DERNEK BİLGİLERİ (**)

I- DENETİM BİLGİLERİ (*) Denetime Onay Veren Makam Denetim Onayının Tarih ve Sayısı Denetim Tarihi Denetimin Kapsadığı Dönem II- DERNEK BİLGİLERİ (**) I- DENETİM BİLGİLERİ (*) Denetime Onay Veren Makam Denetim Onayının Tarih ve Sayısı Denetim Tarihi Denetimin Kapsadığı Dönem II- DERNEK BİLGİLERİ (**) Derneğin Adı Kütük Numarası Adresi ve İrtibat Telefonu

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM YÖNERGESİ

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM YÖNERGESİ DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM YÖNERGESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.01. Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Türk Toraks Derneği nin (TTD) 8.6.2014 tarihli Genel Kurulu nda kabul edilen yeni tüzüğünde yer alan

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI ĠÇĠNDEKĠLER BağıĢ nedir? BağıĢ toplama mevzuatı BağıĢlar için düzenlenmesi gereken evraklar Yardım nedir? Yardım toplama mevzuatı Yardımlar için düzenlenmesi gereken

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.01.2008-30.06.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 1 ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 19 T.C. SAYIġTAY

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.07.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BAYBURT BELEDĠYESĠ BAYBURTLU ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BAYBURT BELEDĠYESĠ BAYBURTLU ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BAYBURT BELEDĠYESĠ BAYBURTLU ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER

DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Ocak 2013 gün 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. * Yönetmelikteki değişiklikler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM Önce Bir Çatı Kuralım: Tanımlar, Tarihçe, Türler 1.1. Nedir Bu Muhasebe Dedikleri?... 1 1.2. Muhasebe İşletmenin Neresinde

Detaylı

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2008-31.10.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ İÇ DENETİM RAPORU

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ İÇ DENETİM RAPORU BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ İÇ DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İşbu denetim raporu yerleşim yeri Çırağan Caddesi No: 30/A Beşiktaş İSTANBUL adresi olan 34-206/128 kütük numaralı Beşiktaş Anadolu Lisesi

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Binicilik Federasyonu Denetim Kurulu 2010 yılı Ocak-Eylül dönemine ait denetimini gerçekleģtirmek üzere 04-06/11/2010 tarihlerinde Federasyonun

Detaylı

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Sayı : 001-1.95 Tarih : 30.01.2003 Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

BURDUR BELEDĠYESĠ BURDUR ĠHTĠYAÇ MAD. VE ĠNġ. SAN. TĠC. A.ġ. (BĠMTAġ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BURDUR BELEDĠYESĠ BURDUR ĠHTĠYAÇ MAD. VE ĠNġ. SAN. TĠC. A.ġ. (BĠMTAġ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BURDUR BELEDĠYESĠ BURDUR ĠHTĠYAÇ MAD. VE ĠNġ. SAN. TĠC. A.ġ. (BĠMTAġ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 181 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu nun 01.01.2008-31.08.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.09.2008 31.12.2008 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.09.2008 31.12.2008 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.09.2008 31.12.2008 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Boks Federasyonu nun 01.09.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana

Detaylı