DERNEK ĠÇ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERNEK ĠÇ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 DERNEK ĠÇ DENETĠM RAPORU I. GĠRĠġ Denetlenen Derneğin; Adı :TÜM TELEKOMÜNĠKASYONCULAR Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ YerleĢim Yeri Adresi :Barbaros Bulvarı Çınar Apt. No:24/10 BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL Kütük Numarası : Bir Önceki Denetim Tarihi : Denetimin BaĢlama-BitiĢ Tarihi : Denetimin Kapsadığı Dönem :( ) Denetimi Yapan Kurul :Denetim Kurulu II. DENETĠMDE ĠNCELENEN HUSUSLAR Dernek Üyelik ĠĢlemleri Evet / Hayır Açıklama a) Üyelik baģvuruları yazılı olarak yapılmıģ mı? b) Bu baģvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanmıģ mı? c) Sonuç baģvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiģ mi? Genel Kurul Toplantıları Evet / Hayır Açıklama a) Dernek olağan genel kurul toplantısını yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmıģ mı? b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun listesinde yer verilmiģ mi? c) Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların yapılması ile ilgili diğer konularda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve dernek tüzüğünde bulunan hükümlere uyulmuģ mu? ç) Üst KuruluĢlara üye ise, bu kuruluģlarda temsil edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler seçilmiģ mi? d) ġubeler olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde aksine bir hüküm belirtilmemiģse, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamıģ mı? e) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri mülki idare amirliğine, Ģubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine bildirilmiģ mi? Üyelik Yok. Üyelik Yok. 1

2 2.03. Dernek Faaliyetleri Evet / Hayır Açıklama a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleģtirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalıģma konuları dıģında faaliyette bulunmuģ mu? b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teģkil eden fiilleri gerçekleģtirmek amacıyla faaliyette bulunmuģ mu? c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmuģ mu? Ve bu amaçları gerçekleģtirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açılmıģ mı? Dernek üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanmıģ mı? Yurt DıĢından Yardım Alma Evet / Hayır Açıklama a) Dernek yurtdıģından ayni veya nakdi yardım almıģ mı? b) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmıģ mı? YurtdıĢından Yardım AlınmamıĢ. c) Derneğin yurtdıģından aldığı ayni veya nakdi yardımlar, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan YurtdıĢından Yardım Alma Bildirimi ile mülki idare amirliğine önceden bildirilmiģ mi? ç) Söz konusu yardımlar amacına uygun kullanılmıģ mı? (varsa, yurt dıģındaki kiģi, kurum veya kuruluģlarla yapılan protokol, sözleģme ve benzerlerinde öngörülen Ģartlara uygun olarak kullanılmıģ mı?) Derneğin Defterleri ve Kayıt Yöntemleri YurtdıĢından Yardım AlınmamıĢ. YurtdıĢından Yardım AlınmamıĢ. a) ĠĢletme hesabı esasında defter tutulması halinde, Evet / Hayır Açıklama 1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmıģ mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmıģ mı? 2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriģ ve çıkıģ tarihleri ve yaptığı ödemeler iģlenmiģ mi? Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. 3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiģ mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmıģ mı? 4) DemirbaĢ defterine, derneğe ait demirbaģların edinme tarihi ve Ģekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler kaydedilmiģ mi? Ve kullanım süreleri dolanlar kayıttan düģürülmüģ mü? 5) ĠĢletme hesabı defterine dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak iģlenmiģ mi? 6) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine iģlenmiģ mi? Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. Bilanço usulü defter tutulmaktadır. b) Bilanço esasında defter tutulması halinde, Evet / Hayır Açıklama 1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmıģ mı? Karar yeter sayısına uyularak 2

3 alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmıģ mı? 2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriģ ve çıkıģ tarihleri iģlenmiģ mi? 3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiģ mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmıģ mı? 4) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine iģlenmiģ mi? 5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılmıģ mı? c) ĠĢletme veya bilanço esasında defter tutanlar; Evet / Hayır Açıklama 1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterler notere veya dernekler birimlerine onaylattırılmıģ mı? 2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyalar düzenli olarak tutulmuģ ve muhafaza edilmiģ mi? 3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeģ gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine baģvurularak zayi belgesi alınmıģ mı? Zayi belge yok Derneğin Giderleri Evet / Hayır Açıklama a) Dernek harcamaları derneğin amacına uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılmıģ mı? b) Harcama belgeleri Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, perakende satıģ fiģi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılmıģ mı? c) Dernek tarafından kiģi, kurum veya kuruluģlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi; kiģi, kurum veya kuruluģlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için ise Ayni BağıĢ Alındı Belgesi düzenlenmiģ mi? ç) Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgeler; özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beģ yıl süreyle saklanmıģ mı? d) Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) iģletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenmiģ mi? e) Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara iliģkin belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat var mı? 3

4 2.07. Alındı Belgeleri Evet / Hayır Açıklama a) Dernek tarafından bastırılan Alındı Belgesi ciltleri usulüne uygun olarak bastırılmıģ mı? b) Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri, cilt seri ve sıra numarası ile baģka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı sayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmıģ mı? c) Alındı belgeleri eski ve yeni saymanlar arasında bir tutanak ile devir teslim yapılmıģ mı? ç) Dernek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanmıģ mı? Ve bu belgeler ilgili defterlere kaydedilmiģ mi? d) Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kiģiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya tahsilatı 2005 yılı için YTL yi geçenler, (Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenir.) bu süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iģ günü içinde dernek saymanına teslim etmiģ veya derneğin banka hesabına yatırmıģ mı? e) Dernek adına gelir tahsil eden kiģi veya kiģiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kiģiler adına dernek yönetim kurulu baģkanı tarafından onaylanan yetki belgesi düzenlenmiģ mi? f) Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilmiģ mi? g) Yetki Belgesi düzenlenen kiģi veya kiģilerin görevinden ayrılması, ölümü, görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiģ olan yetki belgeleri yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilmiģ mi? ğ) Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile yetki verilen kiģilerce mi düzenlenmiģtir? Sayman DeğiĢmemiĢtir. DeğiĢiklik bulunmamaktadır Dernek Lokali Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin lokali var mı? b) Lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince Lokal Açma ve ĠĢletme Ġzin Belgesi verilmiģ mi? c) Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? ç) Lokal sorumlu müdürünün değiģtirilmesi durumunda, değiģiklik onbeģ gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? d) Lokalde alkollü içki kullanılıyor mu? 4

5 e) Lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince izin verilmiģ mi? f)tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alkollü içki satıģ belgesi alınmıģ mı ve bu belgenin yıllık uzatma iģlemi yapılmıģ mı? g) Dernekler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi gereğince, Dernek yönetim kurulu tarafından Lokal Yönergesi hazırlanmıģ mı? ğ) Dernekler Yönetmeliğinin 66 ve 67 nci maddelerinde belirtilen yasaklara uyuluyor mu? (Kumar oynatılması; lokalin umuma açık yer durumuna gelmesi; lokal yönergesine aykırı hareket edilmesi; lokalde uyuģturucu madde imal edilmesi, satılması, kullanılması veya bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması.) h) Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet arzı yapılması durumunda, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiģ mi? ı) Lokalde ücretli olarak çalıģtırılan kiģilere ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmıģ mı? i) Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartları ile misafir kartları düzenlenmiģ mi? Derneğin Diğer Tesisleri Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin lokal dıģında baģka bir tesisi var mı? b) Varsa, bu tesislerin açılmasına iliģkin gerekli izinler alınmıģ mı? Alınan izin belgelerinin bir sureti dernekler birimine verilmiģ mi? Derneğin Diğer Tesisi olmadığı tespit edilmiģtir Derneğin Sandığı Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin sandığı var mı? b) Dernek sandığı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kurulmuģ mu? c) Dernek üyesi olmayan kiģiler sandık üyesi olarak kabul edilmiģ mi? Derneğin Sandığı yok. Derneğin Sandığı yok. ç) Sandık organları oluģturulmuģ mu? Derneğin Sandığı yok. d) Sandık genel kurulları zamanında yapılmıģ mı? Derneğin Sandığı yok. e) Sandığa ait defterler tutulmuģ mu? Derneğin Sandığı yok. f) Dernekler Yönetmeliğinin ONBĠRĠNCĠ BÖLÜMÜ nde belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuģ mu? Derneğin Sandığı yok Beyanname Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin yönetim kurulu baģkanı tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler 5

6 Yönetmeliği ekinde bulunan EK-21 Dernek Beyannamesi mülki idare amirliğine, Ģube yönetim kurulu baģkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilmiģ mi? b) Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Dernek kayıtlarıyla karģılaģtırıldığında herhangi bir tutarsızlık bulunmakta mıdır? Ortak Projeler Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin kamu kurum ve kuruluģları ile birlikte yürüttüğü bir proje var mı? b) Yapılacak protokol gereği oluģturulan Proje Yönetim Grubu tarafından, Protokol ve Proje, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK- 23 formu ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde valiliğe bildirilmiģ mi? c) Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak bir hesap açılmıģ mı? Ve harcamalar bu hesaptan yapılmıģ mı? ç) Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuģ mu? Platformlar Evet / Hayır Açıklama a) Dernek herhangi bir platforma üye mi? b) Üye olduğu platformda derneği temsil edecek kiģi veya kiģiler için yetkili organın kararı var mı? c) OluĢturulan platformun faaliyete geçebilmesi için temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenmiģ mi? Mutabakat tutanağı yapılmadığı beyan edilmiģtir. ç) Düzenlenen mutabakat tutanağında platformun oluģturulma amacı, çalıģmaların yürütüleceği yerleģim yeri, yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimleri belirtilmiģ mi? Mutabakat tutanağı yapılmadığı beyan edilmiģtir Derneğin TaĢınmaz Malları Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin taģınmaz malı var mı? TaĢınmazı olmadığı beyan edilmiģtir. Herhangi bir tapu sorgusu yapılmamıģtır. b) Derneğin edindiği taģınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan EK- 26 formu ile mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? c) Dernek için gerekli taģınmaz malların satın alınması veya mevcut taģınmaz malların satılması hususunda genel kurul yönetim kuruluna yetki vermiģ mi? ç) Derneğin taģınmaz malları dernek yararı doğrultusunda kullanılıyor mu? d) Dernek taģınmaz mallarının kullanımı(kira, tahsis vb.) hususunda yönetim kurulu kararı var mı? Bu kararlara uygun iģlem yapılmıģ mı? TaĢınmazı yoktur. TaĢınmazı yoktur. TaĢınmazı yoktur. TaĢınmazı yoktur. 6

7 2.15. Yayınlar Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin süreli veya süresiz yayını var mı? Yayını yoktur. b) BasılmıĢ eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve iģyeri adresleri, ayrıca süreli yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilmiģ mi? Yayını yoktur. c) Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanmıģ mı? Yayını yoktur. ç) Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet BaĢsavcılığına beyanname verilmiģ mi? Beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi alınmıģ mı? Yayını yoktur Derneğin Ticari Faaliyetleri Evet / Hayır Açıklama a) Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiģ mi? b) Derneğin ücretli olarak çalıģtırdığı personeline ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmıģ mı? c) Varsa, dernek iktisadi iģletmesinin iģ ve iģlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor mu? Diğer Konular Evet / Hayır Açıklama a) Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari iģlem yapılmıģ mı? b) Dernek, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor mu? c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor ise gerekli izin alınmıģ mı? ç) Dernek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanan ad, iģaret ve sembolleri kullanma yasağına uymuģ mu? d) Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan değiģiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? Tüzükte yapılan değiģiklikler Ģubelere bildirilmiģ mi? e) Dernek organlarında meydana gelen değiģiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiģ mi? f) Gençlik ve Spor Dernekleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiģ mi? g) Kamu yararına çalıģma niteliği bulunan derneklerin yönetici ve denetçileri mal bildiriminde bulunmuģ mu? ğ) Derneğin temsilciliği var mı? Varsa, temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kiģi veya kiģiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiģ mi? Hayır Hayır Kullanılmıyor. Spor derneği değil. Temsilciliği Bulunmamaktadır. h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, 7

8 Ģenlik veya sinevizyon vb. etkinlikler düzenlenmiģ mi? ı) Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere uyulmuģ mu? i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyor mu? j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyorsa buna dair Genel Kurul kararı alınmıģ mı? Ödenmediği beyan edilmiģtir. Ödenmediği belirtilmiģtir. k) Dernek, e-dernek kullanıcısı mı? l) Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı tarafından çıkarılan yönetmelik vb. alt düzenleyici iģlemlerde yer alan diğer hükümlere uyulmuģ mu? III. DERNEĞĠN YARDIM TOPLAMA FAALĠYETLERĠNĠN DENETLENMESĠNDE ĠNCELENECEK KONULAR Genel Bilgiler Evet / Hayır Açıklama 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama faaliyetinde bulunulmuģ mu? Yardım Toplama Ġzni Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyetine giriģecek dernek, yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa, yerleģim yerinin bulunduğu ilin valisinden; EĢya piyangosu düzenlenmesi halinde, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci Maddeleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesi gereğince ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden izin almış mı? Yardım toplanmamıģtır Süre Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyeti izin verilen süre içinde gerçekleģmiģ mi? Kamu Görevlilerinin ÇalıĢtırılması Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyetinde çalıģtırılan kamu görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri hariç) için mülki idare amirinden izin alınmıģ mı? Kimlik Belgesi Evet / Hayır Açıklama Ayni veya nakdi yardımlar, izin veren makam tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülen ve kendilerine yetki belgesi verilen kiģiler tarafından toplanmıģ mı? Makbuz ve Biletler Evet / Hayır Açıklama a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taģıyacak Ģekilde ve 8

9 ciltler halinde tertip edilmiģ mi? b) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlar dernek alındı belgelerinden ayrı olarak bastırılmıģ mı? c) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile baģlangıç ve bitiģ tarihine ait bilgiler var mı? ç) EĢya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması durumunda bastırılan biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması halinde bastırılan bilet ve davetiyelerde (c) bendinde yazılı bilgilerin yanında ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedelleri gösterilmiģ mi? d) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletler noter tarafından damgalanmıģ mı? Makbuz - Bilet Kayıt Defteri Evet / Hayır Açıklama a) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noter tasdikli makbuz-bilet kayıt defteri tutulmuģ mu? b)makbuz ve biletler yardım toplama faaliyetlerinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilmiģ mi? Yardım Paralarının Teslimi Evet / Hayır Açıklama Yardım toplamakla görevli kiģiler her onbeģ günde bir veya topladıkları yardımın YTL yi aģması durumunda onbeģ günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmiģler mi? Veya bu amaçla açılan banka hesabına yatırmıģlar mı? Kesin Hesap Evet / Hayır Açıklama Sorumlu kurul sıfatı ile dernek yönetim kurulu, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini izin veren makama vermiģ mi? Faaliyetin Giderleri Evet / Hayır Açıklama Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak iģleme tâbi tutmuģ sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama Ģekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu; eģya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama Ģekillerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçmiģ mi? Yardım Toplama Gelirleri Evet / Hayır Açıklama Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen gelirler, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç doğrultusunda kullanılmıģ mı? 9

10 IV- MALĠ BĠLGĠ Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin bilançosu: TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ AKTĠF ( VARLIKLAR ) I- DÖNEN VARLIKLAR , , ,51 A-HAZIR DEĞERLER , , ,42 1-KASA 5.994, ,40 98,39 3-BANKALAR , , ,90 5-DĠĞER HAZIR DEĞERLER 125, ,00 230,13 B-MENKUL KIYMETLER 4.338, , ,73 4-DĠĞER MENKUL KIYMETLER 4.338, , ,73 D-DĠĞER ALACAKLAR , , ,59 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR , , ,25 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 0,00 215,34 390,34 G-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 355,55 610,14 639,77 1-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 0,00 176,14 639,77 2-GELĠR TAHAKKUKLARI 355,55 434,00 0,00 II- DURAN VARLIKLAR , , ,78 C-MALĠ DURAN VARLIKLAR 500,00 500,00 500,00 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR 500,00 500,00 500,00 D-MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,30 771,14 771,14 6-DEMĠRBAġLAR 2.794, , ,08 7-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ,00 0,00 0,00 8-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 0, , ,94 E-MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , ,14 1-HAKLAR , , ,34 7-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 0, , ,20 G-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 179,50 1-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 0,00 0,00 179,50 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI , , ,29 1 TÜRK LĠRASI(TL) 1 TL' dir PASĠF(KAYNAKLAR) I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 7.177, , ,73 C-DĠĞER BORÇLAR 4.245, ,55 0,03 4-PERSONELE BORÇLAR 3.482, ,30 0,00 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 762,68 559,25 0,03 F-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.931, , ,70 1-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 1.328, , ,36 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ 1.602,96 992,55 976,34 III- ÖZ KAYNAKLAR , , ,56 C-KAR YEDEKLERĠ , , ,63 5-ÖZEL FONLAR , , ,63 D-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI , , ,55 1-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI , , ,55 F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) , , ,38 1-DÖNEM NET KARI , , ,38 PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , , ,29 10

11 Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin gelir tablosu: DERNEK AYRINTILI GELĠR TABLOSU TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ A- BRÜT SATIġLAR , , ,00 1-YURTĠÇĠ SATIġLAR , , ,00 2-DĠĞER GELĠRLER 1.355,06 65,28 0,00 A- NET SATIġLAR , , ,00 BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI , , ,00 D- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) , , ,96 1-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) , , ,96 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI 6.664, , ,04 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR , , ,02 1-FAĠZ GELĠRLERĠ , , ,37 2-MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 1.160,09 148,41 119,65 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 712, ,91 211,68 1-DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) 712, ,91 211,68 E- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 25,00 0,00 0,00 1-KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ (-) 25,00 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , , ,38 G- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 900, ,97 0,00 1-ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI 875,00 0,00 0,00 2-DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 25, ,97 0,00 H- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 1.235,59 0,11 0,00 1-DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 1.235,59 0,11 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,38 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , ,38 1 TL' dir 11

12 Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin ve iktisadi iģletmesinin tarihli konsolide bilançosu: TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ ve ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ KONSOLĠDE BĠLANÇOSU AKTĠF ( VARLIKLAR ) PASĠF(KAYNAKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR ,38 I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 3.297,75 A-HAZIR DEĞERLER ,77 C-DĠĞER BORÇLAR 18,19 1-KASA 116,01 4-PERSONELE BORÇLAR 0,60 3-BANKALAR ,63 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 17,59 F-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER 5-DĠĞER HAZIR DEĞERLER 230,13 YÜKÜMLÜLÜKLER 3.279,56 B-MENKUL KIYMETLER ,73 1-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 1.556,06 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK 4-DĠĞER MENKUL KIYMETLER ,73 KESĠNTĠLERĠ 1.723,50 C-TĠCARĠ ALACAKLAR ,00 III- ÖZ KAYNAKLAR ,66 1-ALICILAR ,00 C-KAR YEDEKLERĠ ,63 D-DĠĞER ALACAKLAR 6.784,81 5-ÖZEL FONLAR ,63 5-DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 6.784,81 D-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,80 G-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 647,72 1-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,80 1-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 647,72 E-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) ,00 H-DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 6.082,35 1-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI ,00 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 6.082,35 F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,23 II- DURAN VARLIKLAR ,03 1-DÖNEM NET KARI ,38 D-MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,12 2-DÖNEM NET ZARARI (-) ,15 6-DEMĠRBAġLAR ,62 7-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 8-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) ,50 E-MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,14 1-HAKLAR ,34 7-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) ,20 G-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 213,77 1-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 213,77 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,41 PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,41 1 TÜRK LĠRASI(TL) 1 TL' dir 12

13 Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin ve iktisadi iģletmesinin konsolide gelir tablosu: DERNEK AYRINTILI GELĠR TABLOSU TÜM TELEKOMÜNĠKASYON Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ ve ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU A- BRÜT SATIġLAR ,38 1-YURTĠÇĠ SATIġLAR ,52 2-DĠĞER GELĠRLER 515,86 B- NET SATIġLAR ,38 C- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) 1.717,00 1-SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ (-) 1.717,00 BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI ,38 D- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ,18 1-PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ (-) 9.640,15 2-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) ,03 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI ,20 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 2.623,02 1-FAĠZ GELĠRLERĠ 2.503,37 2-MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 119,65 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 211,68 1-DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) 211,68 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,54 G- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 0,69 2-DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 0,69 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,23 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,23 1 TL' dir YAPILAN PROJELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER PROJE ADI PROJE YERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TOPLAM MALİYET İSTKA HİBE TUTARI SPONSOR HİBESİ PROJE SPONSORU TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi YILDIZ TEKNİK ÜNV. İSTANBUL TEKNİK ÜNV ,06 TL ,67 TL ,00 TL TÜRK TELEKOM A.Ş ,28 TL ,06 TL ,00 TL TURKCELL A.Ş. 13

14 V- ÖNCEKĠ DENETĠM Önceki denetimde yapılan tenkit ve iģlemler ile tavsiye olunan konular yerine getirilmiģ midir? GetirilmemiĢse nedenleri nelerdir? Yerine getirilmiģtir. VI. ELEġTĠRĠ VE TAVSĠYE EDĠLEN HUSUSLAR Yapılan ödeme ve tahsilat iģlemlerinde dernekle iktisadi iģletmenin banka hesaplarının karıģtırılmaması konusunda biraz daha önem gösterilmesi gerekmektedir. VII. SONUÇ YÖNETĠM KURULUNCA YAPILMASI GEREKENLER a) Ciddi bir sorunla karģılaģılmamıģtır. Defterlere iģlenen kayıtların belgelere uygun olduğu ve hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun gerçeği yansıttığı anlaģılmıģtır GENEL KURULCA YAPILMASI GEREKENLER a) Genel kurulca yapılması gereken herhangi bir iģlem tespit edilememiģtir. 14