BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ"

Transkript

1 BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı Madde 1 - Derneğin adı Bilişim Uzmanları Derneği dir. Derneğin Merkezi Madde 2 - Derneğin Merkezi Ankara dır. Şubesi yoktur. İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ Derneğin Amacı Madde 3 - Derneğin amacı, üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yardımlaşmayı sağlamak; üyelerinin meslekî gelişmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve Türkiye de bilgi teknolojileri ve iletişim alanlarında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. Derneğin Faaliyetleri Madde 4 - Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere, a) Üyelerinin lehine mesleki haklarını ilgilendiren konularda ilgili taraflar nezdinde girişimlerde bulunabilir, b) Üyelerinin personel düzeni ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta onlara yardımcı olmak üzere çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir, c) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenleyebilir, d) Üyelerinin misafirhane, lokal, kamp, kreş ile sosyal, kültürel ve sportif tesis ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütebilir, e) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar, yemekler, konser, balo, tiyatro, sinema, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak için çalışmalar yapabilir, f) Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir, yardımlaşabilir, g) Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler/çalışmalar yürütebilir, h)ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir, i) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapabilir, j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir,

2 k) Amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilir; gereken her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir, l) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir, m) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir, n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, o) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir, p) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜYELİK Üye Olma Hakkı Madde 5 - Derneğe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nda (Kurum) Bilişim başuzmanı, bilişim uzmanı ve bilişim uzman yardımcısı unvanına sahip olan personel üye olabilir. Bu unvana sahip olan ancak çeşitli sebeplerle Kurumdan ayrılan veya emekli olan kişiler de Derneğe üye olabilirler. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyelik Başvurusu Madde 6 - Bu tüzüğün 5 inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler, usulüne uygun olarak doldurulmuş bir dilekçe ile Derneğe üyelik için başvururlar. Üyeliğe Kabul Madde 7 - Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Yönetim Kurulu nca tüzüğün 5 inci maddesine göre değerlendirilerek en çok otuz (30) gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuruda bulunan kişiye yazı ile bildirilir. Üyelerin Hak ve Görevleri Madde 8 Her bir üye; a) Eşit haklara sahiptir. b) Dernek organlarında görev alma hakkına sahiptir. c) Derneğin her türlü imkânlarından ve faaliyetlerinden faydalanabilir. d) Genel hükümler çerçevesinde Genel Kurul da oy kullanma hakkına sahiptir. e) Bir (1) oy hakkına sahiptir. f) Oyunu bizzat kendisi kullanır. g) Derneğin amaçlarına ulaşması için her türlü çabayı gösterirler. Onursal üyeler dernek organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar.

3 Üyelikten Ayrılma Madde 9 - Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır ve ilgili kişinin üyelik kaydı silinir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrılanlar Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. Üyelikten Çıkartılma Madde 10 Dernek üyeleri; a) Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmeleri, b) Dernek faaliyetlerini engellemeleri, c) Söz ve davranışlarıyla dernek ve üyelerini küçük düşürmeleri, d) Aidatlarını Yönetim Kurulu nca verilen süre içerisinde ödememeleri veya e) Dernek adına yetkisiz olarak hareket etmeleri halinde Yönetim Kurulu nun önerisi ve Genel Kurul toplantısında mevcudun 2/3 ü tarafından alınacak onama kararı ile ilgili üyelerin üyelik kayıtları silinir. Genel Kurul un onama kararı kesindir. Genel Kurul ca onama kararı verilinceye kadar bu üyelerin dernek faaliyetlerinden yararlanması engellenemez. Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler için Yönetim Kurulu nun vereceği üyelikten çıkarma kararı yeterlidir. Kurumda Bilişim Uzman Yardımcılığı na atandığı halde Bilişim Uzmanlığı sıfatını kazanamayan ve Bilişim Uzman Yardımcılığı unvanını kaybeden üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Aidat Madde 11 Derneğe giriş aidatının alınıp alınmayacağı ile alınacaksa miktarı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu; aylık aidat miktarını belirlemeye, belirlenen aidat miktarını azaltmaya, artırmaya veya derneğin mali durumunu göz önünde bulundurarak aidatların belirli bir süre veya yeni bir karara kadar alınmamasına karar verebilir. Üyeler, aidatı aylık olarak ödeyebileceği gibi yıllık peşin olarak da ödeyebilir. Ancak, doğum gibi ücretsiz izinli olunduğu ve/veya maaş tahakkuk ettirilmediği aylarda üyelik aidatı ödenmeyebilir. Onursal Üyelik Madde 12 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan Kurum başkan yardımcıları, birim amirleri ve müşavirler yazılı talepte bulunmaları halinde, Yönetim Kurulu nun kararı ile kendilerine onursal üyelik verilebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektörlerine önemli hizmet ve katkıları bulunanlara veya bu alandaki araştırma ve çalışmalarıyla başarı kazananlara, Yönetim Kurulu nun önerisi ve Genel Kurul toplantısında mevcudun 2/3 ünün uygun görüşü ile onursal üyelik verilebilir. Derneğin onursal üyelerinden aidat talep edilmez, ancak isteyenler aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Dernek organlarında görev alamazlar.

4 Derneğin Organları Madde 13 - Derneğin organları şunlardır: a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DERNEĞİN YAPISI Organların Kuruluş ve İşleyişi Madde 14 - Derneğin organları bu Tüzük hükümlerine göre kurulur ve çalışırlar. Her üye, Genel Kurul dışında dernek organlarından yalnız birinde görev alabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL Kuruluşu Madde 15 - Genel Kurul, bu tüzüğün 5 inci maddesi uyarınca derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur. Toplanması Madde 16 - Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir kez Mart ayı içinde toplanır. 4 Toplantı Usulü Madde 17 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3 ünün katılımıyla toplanır. Gereken çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

5 Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu nca görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu nca düzenlenen listede adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündem ile ilgili önergeler, en geç gündemin oylanmasına kadar Başkanlık Divanına sunulur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve şekilleri Madde 18 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar Madde 19 Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Madde 20- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul ca görüşülüp karara bağlanır. a) Dernek organlarının seçilmesi, b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası, d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6 e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması; bina veya tesis inşa ettirilmesi, kira sözleşmesi yapılması, Dernek lehine rehin, ipotek veya aynî haklar tesis ettirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, f) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, g) Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, j) Derneğin vakıf kurması, k) Derneğin fesih edilmesi, l) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, m) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Kararların Duyurulması Madde 21 - Genel Kurul kararları elektronik posta gönderilmek suretiyle üyelere duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul Madde 22 - Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği veya Denetleme Kurulu nun ortak çağrısı üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul u olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü Genel Kurul un gündemi, toplantının gerçekleşmesini isteyenlerce belli edilir. Toplantı yer, tarihi ve saati ile ilanı hakkındaki tüm işlemler, olağan Genel Kurul toplantısındakiler ile aynıdır. Denetleme Kurulu nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurul u, Genel Kurul u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurul u veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir. ALTINCI BÖLÜM YÖNETİM KURULU Kuruluş Madde 23 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartlarını yitiren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler arasından Yönetim Kurulu seçimi sırasında Genel Kurul tarafından en çok oy alan yedek üye atanır. Eşit oy alması halinde ise, atanacak yedek üye yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

7 Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer ve üyeler arasında işbölümünü karara bağlar. Yönetim Kurulu başkan ve genel sekreteri, derneğin de başkan ve genel sekreteridir. Görev ve Yetkileri Madde 24 - Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak, g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak, h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak, i) Derneğe üye alınması hususunda karar vermek, j) Derneğin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetler ile ilgili her çeşit kararı almak ve uygulamak, k) Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. l) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için dava açmak veya idarî mercilere başvuruda bulunmak. m) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Çalışması Madde 25 - Yönetim Kurulu başkan veya başkan yardımcısının çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır ve karar defterine işlenir. Oylama açık usulle yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarından birbirini izleyen ikisine mazeretsiz katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantısının yer, tarih ve saati başkan tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ne en az 3 gün önce bildirilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek ikametgâhında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

8 Dernek Başkanının Görevleri Madde 26 - Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder, dernek tüzüğünü yürütür ve Yönetim Kurulu nun çalışmalarını düzenler. Genel Sekreter Madde 27 - Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu nca seçilir. Derneğin her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütür. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının hazırlıklarını gerçekleştirir. Sayman Madde 28 - Sayman, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu nca seçilir. Derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını, derneğin para ve mallarının takip ve muhafazasını sağlar. Bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür. YEDİNCİ BÖLÜM DENETLEME KURULU Kuruluş Madde 29 Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Görev ve Yetkileri Madde 30 - Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kuruluna, altı (6) ayda bir kez derneğin mali durumuna ilişkin Sayman tarafından hazırlanmış, Yönetim Kurulu üyelerince onaylanmış kısa bir bilgi notu sunulur. Söz konusu kısa bilgi notunda Derneğin varlıkları, borçları ve o döneme ait taşınmaz alım/satım bilgileri bulunur. Denetleme Kurulu söz konusu kısa bilgi notunu üyelerine e-posta yoluyla duyurur. Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Derneğin İç Denetimi Madde 31 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

9 SEKİZİNCİ BÖLÜM BÜTÇE VE KAYIT DÜZENİ Bütçe Madde 32 - Derneğin gelir ve giderleri, yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir. Gelirler Madde 33 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. a) Üye Aidatları, b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, g) Diğer gelirler. Gelirlerin Toplanması ve Giderlerin Yapılması Madde 34 - Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 te örneği bulunan) Gider Makbuzu veya Banka Dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15 te örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil

10 edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19 da örneği bulunan) Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Derneğin Borçlanma Usulleri Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Derneğin mevcut üyelerinin yıllık aidat ücretlerinin toplamının üç (3) katından daha yüksek bir borçlanma yapılmasının planlanması durumunda Yönetim Kurulu başkanı Denetleme Kurulu üyelerine borçlanmanın miktarını, kaynağını ve gerekçelerini borçlanma gerçekleşmeden en az üç (3) hafta önce yazılı olarak bildirir. Denetleme Kurulu, gerek görürse söz konusu borçlanma planına ilişkin ayrıntıları dernek üyelerine yazılı olarak veya eposta yoluyla duyurabilir. Dernek Hesapları Madde 35 - Dernek hesapları, muhasebe kurallarına göre tutulacak defter ve kayıt düzeni içinde yürütülür. Sayman tarafından altı (6) ayda bir kez derneğin mali durumuna ilişkin kısa bir bilgi notu hazırlanır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Söz konusu kısa bilgi notunda Derneğin varlıkları, borçları ve o döneme ait taşınmaz alım/satım bilgileri bulunur. Derneğin Defterleri Madde 36 - Derneğin tutacağı defterler aşağıdaki gibidir: a) Üye Kayıt Defteri b) Karar Defteri c) Gelen ve Giden evrak Defteri

11 d) İşletme Hesabı Defteri e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri f) Demirbaş Defteri DOKUZUNCU BÖLÜM DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ Derneğin Feshi Madde 37 - Bu Tüzüğün 18 inci maddesindeki esaslar içinde Genel Kurul toplantıya çağrılarak derneğin feshine karar verilebilir. Ancak, derneğin feshi kararı için Genel Kurul'un 2/3 çoğunlukla toplanması şartı aranır. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa, tekrar toplantı çağrısı yapılır. İkinci toplantıda katılım Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, bu suretle yapılacak toplantılarda kararın mevcut üyelerin 2/3 oyu ile alınması şarttır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Dernek Mallarının Tasfiyesi Madde 38 - Fesih halinde derneğin mal varlığı, Genel Kurul Kararı na bırakılır. ONUNCU BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Yönetmelikler Madde 39 - Derneğin idari işlerinin yürütülmesinin şekil ve esasları Dernek Yönetim Kurulu nca hazırlanan bir iç yönetmelikle belirlenir. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Kurucu Üyeler Madde 40 Geçici Yönetim Kurulunu da oluşturan Dernek Kurucu Üyeleri Ek-1 listede gösterilmiştir. EK-1 GEÇİCİ YÖNETİM KURULU: 1-Elif ÖZDEMİR (Başkan) 2- M. Salim KETEVANLIOĞLU (Genel Sekreter) 3- Cengiz EKEN (Sayman) 4- Yasin BAKIRCI (üye) 5- Mustafa GÜNEŞ (üye) 6- Mahire AKTAŞ (üye) 7- Ahmet Emin TURGUT (üye)