ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1975 Y. Lisans Psikolojik DanıĢmanlık Boğaziçi 1979 Doktora Eğitim The Ohio State 1985

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1975 Y. Lisans Psikolojik DanıĢmanlık Boğaziçi 1979 Doktora Eğitim The Ohio State 1985"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: S.Füsun Akdağ Aycibin 2. Doğum Tarihi: 30/05/19 3. Unvanı: Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1975 Y. Lisans Psikolojik DanıĢmanlık Boğaziçi 1979 Doktora Eğitim The Ohio State Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Ekim 2003 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yrd.Doç. Dr. Bahçeşehir Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Yeditepe Universitesi İns. Kayn. Müdürü Sabancı Üniversitesi Danışman Pricewaterhouse Danışmanlık İns. Kayn. Müdürü Levi s İstanbul Eğitim Müdürü Halk Sigorta Yrd.Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi Eğitim Uzmanı Sabancı Holding Yıl 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Haydar Korkmaz-Ortaöğretim Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin YabancılaĢma Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi RuĢen Özer-Çoklu Veri Kaynağna Dayanan Okul Performans Yönetim Sistemine ĠliĢkin Ġlkokul Öğretmelnlerinin Algıları: Beykoz Bölgesinde Bir ÇalıĢma ġeyma Karaokur Akdağ Sınıf Öğretmenlerinin ĠĢyükü Algılarının Seviyesinin Ġncelenmesi-2012 Bilal Saraç- Ümraniye Ġlçesindeki Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar destekli Eğitime ĠliĢkin Tutumları Esra ġatoğlu- Orta Öğrenim Kurumlarında Öğretmenlerin KarĢılaĢtıkları Disiplin Sorunları ve BaĢetme Yolları Zeynep KeleĢ- Ġlköğretim 1.Kademe Sınıf Öğretmenlerinin KarĢılaĢtığı Ġstenmeyen Öğrenci DavranıĢları ve bu DavranıĢlarla BaĢetme

2 Ahmet Göral- ĠĢ Çevrelerinin Meslek Eğitim Merkezlerinden Beklentileri ve Meslek Eğitim Merkezlerinin bu Beklentileri KarĢılama Düzeyi Ahu Ġncirci Öcalan- Yabancı Dil Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Kullandıkları Yabancı Dil Öğretim Yöntemleriyle ĠliĢkisi Pelin Bayhan- Ġlköğretim Okuları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Turumları ile ĠĢ Doyumları Arasındaki ĠliĢki 2009 Nihat Çetintürk- ISO Belgesi Olan Ġlköğretim Okullarındaki Ġdareci ve Öğretmenlerin Toplam Kaliteye BakıĢ Açıları Nevra Bostancı- Ġlköğretim Okulları Birinci ve Ġkinci Kademede Görev Yapan öğretmenlerin Motivasyon ve ĠĢ Tatminlerinin KarĢılaĢtırılması 2007 Burcu Yalnız- TKY Ġlkelerinin Uygulanabilirliğine Dair Oratöğretim Algıları-2008 Arzu ALTINAY Organizational Communication and its Relation to Job satisfaction: A Study in the Banking Sector Volkan ġener- Occupational Safety & Health Implıcatıons on Work Efficiency:A Case Study on Gemi ĠnĢaat San. A.ġ Sinem AYDOĞDU - An empirical Study of the Relationship Between Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention Pemra KÜÇÜKÇALIK- Employee Perception of HRM in Turkish and Foreign Banks Operating in Turkey 2008 Ahu Ġncirci Öcalan- Yabancı Dil Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Kullandıkları Yabancı Dil Öğretim Yöntemleriyle ĠliĢkisi Pelin Bayhan- Ġlköğretim Okuları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Turumları ile ĠĢ Doyumları Arasındaki ĠliĢki 2009 Nihat Çetintürk- ISO Belgesi Olan Ġlköğretim Okullarındaki Ġdareci ve Öğretmenlerin Toplam Kaliteye BakıĢ Açıları Nevra Bostancı- Ġlköğretim Okulları Birinci ve Ġkinci Kademede Görev Yapan öğretmenlerin Motivasyon ve ĠĢ Tatminlerinin KarĢılaĢtırılması 2007 Burcu Yalnız- TKY Ġlkelerinin Uygulanabilirliğine Dair Oratöğretim Algıları-2008 Zehra Demiray- Ġlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri Açısından Kendilerini Algılamaları ile Öğretmenlerin Yöneticiyi Algılamaları Arasındaki iliģki-2007 Özcan Yetkin- Ġlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Liderlik DavranıĢlarıyla ĠliĢkisi Sait Gürbüz- Evaluation of the Performance Appraisal System of the Army Doktora Tezleri 7. Yayınlar 2

3 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler M.Yuksel, F. Akdag. Framing Workaholism and Locus of Control as Psychological Capital in an Emergent Economy. China-USA Business Review, (May )2011. Oya Culpan, Füsun Akdağ and Dilek Cindoglu "Women in Banking Integration Myth: A Comparative Perspective", published in International Journal of Manpower, Vol 13, Issue 1, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler F.Akdag Effects of Teacher Professional Development Programs on Motivation: A Psychological Perspective Oxford Education Research Symposium, Kasım , Oxford, England Conference on Business & Economics (CBEC), Haziran , Cambriddge F.Akdag Impact of Empowerment on Work-Life Balance and Employee Well-Being Cambridge Conference on Business & Economics (CBEC), Haziran , Cambriddge Müberra Yüksel, Füsun Akdağ Locus of Control with Reference to Workaholism and Perceived Stress, IAMB (International Academy of Management and Business), proceedings online (ISSN ) F.Akdag, M.Yuksel Learned Resourcefulness as Operationalized in an Emergent Economy. APA- American Psychological Association 119 th Convention, 4-7 Ağustos 2011, Washington D.C Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler F. Akdag, S. D Bahrami,M. G. Batista, J. Billsberry,W.Chang, C.Dessi, A. Fischbach. Chapter 16. (Ed) Charles Wankel, Management Thtough Collaboration:Teaming in a Networked World, Routledge, Nisan 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler F.Akdağ, M.Yuksel, İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşkoliklik ve Algılanan Stres İlişkisinde Komtrol Odağının Rolü, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 47-55, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler F.Akdağ, M.Yuksel, YEBKO- Yönetim Bilimleri Konferansı dahilinde sunulan, Ġnsan Kaynakları Yönetimi Açısından ĠĢkoliklik ve Algılanan Stres ĠliĢkisinde Komtrol Odağının Rolü bildirisi-ġģletme ve Yönetim dalında en iyi bildiri ödülü 7.7. Diğer yayınlar 8. Projeler Proje üyesi- (EMD) European Management Development, lider: Prof. Christopher Mabey, Birmingham University, Ġngiltere Ortak yazarlık projesi- (MTC) Management Through Collaboration: Teaming in a Networked World, lider: Prof. Charles Wankel, St. John s University, New York 9. İdari Görevler Dekan yardımcılığı ( ) 3

4 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler TPD- Türk Psikologlar Derneği APA American Psychological Association-Amerikan Psikologlar Derneği AOM- Academy of Management- Yönetim Akademisi AMA - American Management Association- Amerikan Yönetim Derneği AIB Academy of International Business- Uluslarası ĠĢ Akademisi SHRM- Society of Human Resources Management- Ġnsan kaynakları Yönetim Derneği 11. Ödüller Sosyal Bilimler AraĢtırma Derneği nin (SoBĠAD) -Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı- (YEBKO) ĠĢletme ve Yönetim Dalında En Ġyi Bildiri Ödülü 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Sayısı Öğrenme ve Öğretme Tekniklerinin 3 36 Ġncelenmesi Tez AraĢtırması- L üstü 3 5 Güz Integrated Management- L.üstü 3 24 Seminer- L.üstü Integrated Management-L.üstü 3 26 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve 3 46 YaklaĢımları AraĢtırma Projesi 3 46 İlkbahar Eğitim ve Okul Yönetimi- L. üstü 3 22 Ġnsan Kaynakları Yönetimi- L.üstü 3 18 Tez AraĢtırması- L.üstü 3 5 Eğitim Örgütlerinde İnsan 3 28 Güz Kaynakları Yönetimi- L. üstü Örgütsel Psikoloji- lisans 3 31 Sosyal Psikoloji- lisans 3 16 Sosyal Psikoloji- lisans 3 16 Örgütsel Davranış- L. üstü 3 8 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tez- lisansüstü Eğitim Yönetimi- L.üstü 3 6 Eğitim Örgütlerinde İnsan 3 23 Kaynakları Yönetimi-Lisansüst Örgütsel Davranış- lisans 3 28 İlkbahar Örgütsel Davranış- lisans 3 14 Rehberlik ve Psikolojik 3 45 Danışmanlık Semineri - lisans Örgütsel Davranış- Lisansüstü 3 18 İşletme MBA-Tez-Lisansüstü 3 2 Yaz Eğitim Örgütlerinde İnsan 3 22 Kaynakları Yönetimi- Lisansüst Not: AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 4

5 5