ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Acil Tıp Asistan Birliği; Türkiye Cumhuriyet inde görev yapmakta olan acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birbiriyle iletişimlerinin devamlılığını sağlar, eğitim amaçlı toplantılar düzenler ve katılımlarını destekler, özlük hakları ve çalışma programları ile ilgili toplantılar düzenleyerek gerekli mercilere beklenti ve istekleri iletir. Kapsam : Madde 2 Bu yönerge; acil tıp uzmanlık öğrencileri tarafından oluşturulacak Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar. Dayanak : Madde 3 -????? Tanımlar : Madde 4 Bu Yönergede geçen ; a) Acil Tıp Asistanı: Acil tıp uzmanlık öğrencisi b) Acil Tıp Asistan Birliği: Acil tıp asistanlarının kendi aralarında demokratik usullerle kurduğu asistan birliğidir. c) Acil Tıp Asistan Temsilcisi: Acil Tıp Asistan Birliği içinde yer alan acil tıp asistanları tarafından demokratik yollarla seçilecek acil tıp asistanı d) Acil Tıp Asistan Birliği Yönetim Kurulu: Acil Tıp Asistan Birliği yönetim organı e) Acil Tıp Asistan Birliği Başkanı: Acil Tıp Asistan Birliği ve Yönetim Kurulu başkanı f) Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu: Acil Tıp Asistan Birliği üyesi acil tıp asistanlarının oluşturduğu kurul g) Acil Tıp Asistan Birliği Kurultayı: Her yıl haziran ayında gerçekleştirilecek olan Acil Tıp Asistan Birliği genel kurul toplantısı h) Acil Tıp Asistan Birliği Denetim Kurulu: Acil Tıp Asistan Birliği denetleme organı İKİNCİ KISIM Acil Tıp Asistan Birliği Yönetim Kurulu

2 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Asistan Temsilcilerinin Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar: Madde 5 Acil Tıp Asistan Birliği nin yönetim kurulunu oluşturacak asistan temsilcileri için yapılacak seçimler; her yıl haziran ayında düzenlenir. Temsilci adayı olacak acil tıp asistanları adaylıklarını seçimden en az bir hafta önceye kadar mevcut yönetim kuruluna bildirmelidir. Yönetim kurulu tarafından adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Asistan Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler: Madde 6 Asistan temsilcisi olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranır; a) Acil tıp asistanı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak b) Türkiye Acil Tıp Derneği ne üye olmak c) Acil Tıp Asistan Birliği ne üye olmak d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak e) Verilecek görevleri düzenli bir şekilde yerine getirip, projeleri takip edilebilecek yeterlilikte olması gerekir. İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Genel Esasları: Madde 7 Yönetim kurulu bir başkan, bir sekreter, bir mali işler üyesi ve dört asistan temsilcisi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri her yıl haziran ayında demokratik seçimle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan Seçimi: Madde 8 Yönetim kurulu başkanı her yıl haziran ayında yapılan genel kurulda seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı Görevleri:

3 Madde 9 Yönetim kurulu başkanı olmaya aday acil tıp asistanının görevleri aşağıda sıralanmıştır; a) Acil Tıp Asistan Birliği nin ilk sözcüsüdür. b) Türkiye Acil Tıp Derneği nde (TATD) Acil Tıp Asistan Birliği ni temsil eder, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. c) Acil Tıp Asistan Birliği nin kendi içinde ve acil tıp içi ve dışı tüm ulusal ve uluslar arası iletişimini sağlar, bu iletişimde TATD genel amaç, işleyiş ve usullerine uygun şekilde hareket eder. d) Başkanlığı döneminde planlanan projelerin planlama ve işleyiş aşamalarını yakinen takip ederek, Acil Tıp Asistan Birliği üyelerine bilgi verir. e) Acil Tıp Asistan Birliği adına davet edildiği tüm toplantılara katılmakla yükümlüdür. f) Acil Tıp Asistan Birliği nin gelişimi için faydalı olacak her türlü organizasyonu yönetim kurulu ile beraber düzenler. Yönetim Kurulu Başkan Adaylarında Aranacak Nitelikler: Madde 10 Acil Tıp Asistan Birliği yönetim kurulu başkanı olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranacak; a) Acil tıp asistanı olarak en az iki yıldır çalışıyor olmak. (Bu şartın öncelikli olarak sağlanamaması durumunda yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu içinden bir üye görevlendirilebilir) b) Türkiye Acil Tıp Derneği ne en az bir yıldır üye olmak c) Acil Tıp Asistan Birliği ne üye olmak d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak e) Davet edildiği seyahatlere gitmesine engel bulunmamak f) Yönetim kurulunun sözcülüğünü yapabilme yeterliliğine sahip olmak Yönetim Kurulu Sekreter Seçimi: Madde 11 Her yıl haziran ayı yapılan genel kurulda demokratik seçimle seçilir. Yönetim Kurulu Sekreter Görevi: Madde 12 Yönetim kurulu sekreteri olmaya aday acil tıp asistanının görevleri aşağıda sıralanmıştır; a) Yönetim kurulu toplantılarını tüm ilgili üyelere bildirmek ve koordinasyonu sağlamak

4 b) Yönetim kurulu toplantılarında görüşülen ve sonuca bağlanan kararları kayıt altına almak c) Yönetim kurulu toplantılarından çıkan sonuçları Acil Tıp Asistan Birliği Üyelerine bildirmek d) Acil tıp içi ve dışı diğer tüm gruplarla düzenlenen ilişkilerde yönetim kurulu başkanına yardımcı olmak e) Yönetim kurulu başkanının katılamadığı toplantılarda yönetim kurulu başkanı yerine yönetim kurulu sözcülüğünü yapmak f) Davet edildiği toplantı ve kongrelere Acil Tıp Asistan Birliği adına katılmak g) Yönetim kurulunun sözcülüğünü yapabilme yeterliliğine sahip olmak Yönetim Kurulu Sekreter Adaylarında Aranacak Nitelikler: Madde 13 Acil Tıp Asistan Birliği yönetim kurulu sekreteri olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranacak; a) Acil tıp asistanı olarak en az iki yıldır çalışıyor olmak (Bu şartın öncelikli olarak sağlanamaması durumunda yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu içinden bir üye görevlendirilebilir) b) Türkiye Acil Tıp Derneği ne bir yıldır üye olmak c) Acil Tıp Asistan Birliği ne üye olmak d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak e) Yönetim kurulu başkanının görevlerini ihtiyaç halinde yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmak Mali İşler Sorumlusu Seçimi: Madde 14 Her yıl haziran ayında yapılacak genel kurulda demokratik seçimle seçilir. Mali İşler Sorumlusunun Görevleri: Madde 15 Acil Tıp Asistan Birliği nin tüm mali işlerini ve gelir-gider takibini yapmalıdır. Acil Tıp Asistan Birliği nin mali durumuyla ilişkili Yönetim Kurulu toplantılarında bilgi vermek ve mali durumun daha iyi düzeye çıkarılabilmesi için plan ve

5 proje oluşturmalı, oluşturulan mali projelerin takibini yapmalıdır. Her yıl yapılan genel kurulda Acil Tıp Asistan Birliği üyelerine bilgi vermelidir. Mali İşler Sorumlusu Adaylarında Aranacak Nitelikler: Madde 16 Acil Tıp Asistan Birliği mali işler sorumlusu olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranır; a) Acil tıp asistanı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak b) Türkiye Acil Tıp Derneği ne üye olmak c) Acil Tıp Asistan Birliği ne üye olmak d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak e) Mali işler konusunda tercihen deneyimli ve yeterli olmak Asistan Temsilcisi 1 Görevleri: Madde 17 Acil tıp asistanının yasal sorumluluklarını birlik üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Acil Tıp Asistanları Birliği üyelerini acil tıp dalındaki mevcut yönerge, yönetmelik, kanun ve bunlardaki son değişiklikler ve yenilikleri takip etmelidir. Yasal yükümlülüklerle ilgili acil tıp asistanları tarafından kendisine gelen soru ve sorunlara çözüm üretmeye çalışmalı, bu konuda yönetim kurulundan destek almalıdır. Yasal yükümlülüklerle ilgili kongre ve toplantılara katılmalı ve burada kazandığı bilgi birikimi yönetim kurulu ve tüm üyelerle paylaşmalıdır. Asistan Temsilcisi 2 Görevleri: Madde 18 Acil Tıp içi ve dışı tüm bilimsel gelişmelerden acil tıbbın faydasına olacakları toparlayıp Yönetim Kurulu ve üyelerine bilgi vermelidir. Multidisipliner ve çok

6 merkezli çalışmalarla ilgili projeler oluşturarak üyeleri bir araya getirebilmelidir. Bu projelerin takibini yaparak yönetim kuruluna bilgi vermelidir. Asistan Temsilcisi 3 Görevleri: Madde 19 Acil Tıp Asistan Birliğinin internet sitesinin yapılandırılmasından sorumlu üyedir. İnternet sitesinde yapılacak değişiklikleri, linkleri öncelikle yönetim kurulunun iznini alarak düzenlemelidir. Bilimsel gelişmeler ve yasal hükümlülüklerle ilgili diğer asistan temsilcilerinden destek alarak yeni gelişmelerin internet sitesinde yer almasını sağlamalıdır. Acil Tıp Asistanlar Birliği üyelerinin kullanabileceği ayrı bir link oluşturarak sekreter tarafından tutulan yönetim kurulu kararları hakkında üyeleri bilgilendirmelidir. Ayrıca Acil Tıp Asistan Birliği internet sitesin alınacak reklamlarla ilgili görüşmeler yaparak, birliğe gelir sağlamalıdır. Asistan Temsilcisi 4 Görevleri: Madde 20 Acil Tıp asistanlarının düzenleyeceği oryantasyon, kongre ve kurultay projelerini düzenleyip yönetim kuruluna sunmakla görevlidir. Yönetim Kurulun çıkan kararlar doğrultusunda düzenlediği projelerin Acil tıp Asistan Birliği üyelerine bildirilmesini diğer asistan temsilcilerinden de destek alarak sağlamalıdır. Gerek bilimsel gerekirse sosyal projelerin yürütülmesinde gerek duyduğu diğer asistan temsilcilerinden yardım almalıdır. Yönetim Kurulunun Görev Süresi : Madde 21 Bir yıl süresince görev alır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu:

7 Madde 23 Acil Tıp Asistan Birliği üyeleri Acil Tıp Asistanlarından oluşur. Acil Tıp Asistan Birliğinin en yüksek karar organıdır. Acil Tıp Asistan Birliği genel kurulu her yılın haziran ayı içinde yapılacak olan acil tıp asistan sempozyumdan 15 gün önce yapılır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda sempozyum esnasında toplantı tekrarlanır, bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantı tarihi en az bir ay önceden üyelere duyurulur. Genel kurul toplantılarını ve gündemi Acil Tıp Asistan birliği yönetim kurulu belirler ve yürütür. Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurul Görevleri: Madde 24 Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu nun görevleri; a) Yeni yönetim kurulunu seçmek b) Önceki yönetim kurulunun yerine getirdiği görevler hakkında bilgi almak c) Acil Tıp Asistan Birliği denetleme kurulu üyelerini seçmek d) Acil Tıp Asistanlarının sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek e) Yeni dönemde için yeni hedefler belirlemek DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Acil Tıp Asistan Birliği Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu : Madde 25 Denetleme kurulu acil tıp uzmanlarından oluşan üç üyeden oluşur, TATD yönetim kurulu asistan komisyonu temsilcisi bu kurulun doğal üyesidir. Acil Tıp Asistan Birliğine bilimsel konular ve işleyiş konusunda destek verirler. Denetleme Kurulu üyelerinin nitelikleri :

8 Madde 26 Denetleme kurulu üyelerinde aranacak nitelikler a) Acil Tıp Uzmanı olmak b) Türkiye Acil Tıp Derneği üyesi olmak c) Acil Tıp Asistan Birliği nin projelerine katılım sağlamak Denetleme Kurulu Üyelerinin Görevleri : Madde27 Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri a) Acil Tıp Asistan Birliği nin yönetim kurulunun yapmayı planladığı projelerin işleyiş sürecini takip eder ve yardımcı olur. b) Acil Tıp Asistan Birliğinin yapacağı sempozyum, toplantı oryantasyon eğitimleri ve kongrelerin bilimsel ve sosyal içeriğini kontrol eder. c) Acil Tıp Asistan Birliğinin gelişimiyle ilgili TATD e yönetim kuruluna bilgi verir. ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 28 Acil Tıp Asistan Birliği Türkiye Acil Tıp Derneği ne bağlı kuruluştur. Yürürlük:

9 Madde 29 Bu yönerge TATD Yönetim Kurulunun kabulü ardından yayım tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 30 Bu yönerge hükümlerini Türkiye Acil Tıp Derneği yürütür.