UFRS Yayınları Mevcut Finansal Raporlama Konularına bir bakış UMS 23 Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.pwc.com.tr UFRS Yayınları Mevcut Finansal Raporlama Konularına bir bakış UMS 23 Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi"

Transkript

1 UFRS Yayınları Mevcut Finansal Raporlama Konularına bir bakış UMS 23 Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi

2 İçindekiler: 1.Temel ilke ve tanımlar 2.Özellikli varlıklar 3.Borçlanma maliyetleri 4.Grup finansal tablolarında borçlanma maliyetleri 5.Kur farkları 6.Aktifleştirmenin durması 7.UMS 23 ve UMS 11 arasındaki etkileşim 8.İlk defa uygulanması UMS 23 Borçlanma Maliyetleri UFRS standartları arasında en kısa olanlarından biridir. Bir özellikli varlığın edinimi ya da inşaası ile ilgili borçlanma maliyetlerinin giderleştirilmesi seçeneğinin 2009 yılında kaldırılması dışında, 1993 yılından bu yana hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır. Ancak, basit gibi görünen bu standartın gerçek hayatta uygulanması esnasında, standardın net cevap vermediği bir takım sorular ortaya çıkmaktadır. Zorluklar genel amaçlı borçlanmalara karşı özel amaçlı borçlanmalar, aktifleştirmenin ne zaman başlayacağı, aktifleştirilebilecek toplam borçlanma maliyetleri ve kur farklarının aktifleştirilip aktifleştirilemeyeceği konularını içermektedir. Biz de uygulamadaki zorluklar üzerinde durmak istedik. 1. Temel ilke ve ve tanımlar UMS 23 ün temel ilkesi basittir: Bir özellikli varlığın elde edilmesi veya inşası ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri aktifleştirilmelidir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri ise gider olarak muhasebeleştirilmelidir. UMS 23 de tanımı yapılan iki terim vardır: borçlanma maliyetleri ve özellikli varlık. Borçlanma maliyetleri borçlanmalar ile ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderlerdir. Bir özellikli varlık ise amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Özellikli varlıklara örnek; üretim tesisleri, köprü ve demiryolları gibi gayrimenkul ve altyapı varlıklarıdır. Bu standart canlı varlıklar gibi, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen varlıklar için zorunlu değildir. Standart ayrıca çok miktarda ve tekrarlanarak üretilen stokları da kapsam dışı tutmaktadır. Ancak, bir işletme borçlanma maliyetlerini standardın kapsamı dışında olan varlık türleri üzerine aktifleştirmeyi seçebilir. Sonraki bölümlerde, uygulamada ortaya çıkan bir takım sorunları ve UMS 23 ün çeşitli unsurları ile ilgili özel birtakım soruları ele aldık. Bu yayın, UMS 23 ün nasıl uygulanacağı konusunda ortaya atılan uygulama sorularından bazılarına bakar. İşletmeler, standartın tam metnini dikkate almalı, kendi denetçileri ile konuyu istişare etmeli ve konuya özel muhasebe sorularına profesyonel kararları uygulamalıdırlar. 2

3 2. Özellikli varlıklar Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi başlamadan önce yerine getirilmesi gereken üç şarttan biri, bir işletmenin özellikli bir varlık için harcama yapıyor olmasıdır. Elde edilen bir varlık amaçlanan kullanıma veya satışa hazır durumda ise özellikli bir varlık değildir. Özellikli varlık olabilmesi için kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektirmektedir. Standart, uzun bir süreyi tanımlamaz ve 12 aylık kriter sıklıkla kullanılır, ama daha kısa bir süre de gerekçeli olabilir. Özellikli varlık ile ilgili sıkça sorulan sorular: 2.1 Uzun bir süre yi belirlemek için bir kural var mı? Hayır. UMS 23 uzun bir süre yi tanımlamamaktadır. Yönetim diğer faktörlerin yanısıra, varlığın mahiyetini de hesaba katarken, hangi varlıkların özellikli varlık olduğuna ilişkin değerlendirmesini yapar. Normalde, kullanıma hazır hale gelmesi bir yıldan uzun süren bir varlık genellikle özellikli bir varlık olacaktır. 2.2 Şarap ve peynir gibi uzun bir üretim dönemine sahip stokların finansmanı için katlanılan borçlanma maliyetleri aktifleştirilebilir mi? Evet. UMS 23 çok miktarda ve tekrarlanarak üretilen stokların borçlanma maliyetlerini aktifleştirmeyi zorunlu tutmamaktadır. Borçlanma maliyetlerinin faiz aktifleştirmesi, ancak, üretim döngüsü şarap ve peynir gibi uzun bir süre yi alıyorsa izin verilir. Bu stokların üzerine borçlanma maliyetlerini aktifleştirmeyi tercih etmek bir muhasebe politikası tercihidir. 2.3 Bir maddi olmayan duran varlık UMS 23 kapsamında özellikli varlık olabilir mi? Evet. Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren bir maddi olmayan duran varlık, özellikli varlık tır. 2.4 Bir varlığın özellikli varlık olup olmadığı değerlendirilirken yönetimin niyeti dikkate alınır mı? Evet. Yönetim, satın alma tarihi itibarıyla, bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır olup olmadığını değerlendirmelidir. Açıklayıcı Örnek: Bir telekom lisansı Veriler: Bir telekom şirketi 3G lisansı satın almıştır. Lisans üçüncü taraflara satılabilir ya da lisanslanabilir. Ancak, yönetim bu lisansı, bir kablosuz ağı işletmek için kullanmak niyetindedir. Ağın geliştirilmesi lisansın edinilmesi ile başlar. Soru: 3G lisansının edinimine ilişkin borçlanma maliyetleri ağ amaçlanan kullanıma hazır olana kadar aktifleştirilebilir mi? Cevap: Evet. Lisans özel olarak sadece kablosuz ağ işletmek amacıya satın alınmıştır. Lisansın üçüncü taraflara kullandırılabilir ya da lisanslanabilir olması durumla alakalı değildir. Lisansın satın alınması daha geniş bir yatırım projesinin (ağ geliştirmek ) ilk adımıdır. Bu UMS 23 deki özellikli varlık tanımını karşılayan bir ağ yatırımının parçasıdır. 3

4 2.5 Bir imtiyazlı hizmet anlaşmasında, bir işletmeci bir altyapı varlığının inşaası ya da yenilenmesi esnasında oluşan borçlanma maliyetlerini aktifleştirebilir mi? İmtiyazlı hizmet anlaşmaları UFRYK 12 kapsamında muhasebeleştirilmektedir. İnşaat ya da yenilenmesi karşılığında alınan bedel, gerçeğe uygun değeri ile bir finansal varlık ya da bir maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu bedeli, maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştiren işletmeci, inşaat aşamasında katlanılan ilgili borçlanma maliyetlerini aktifleştirir. Fakat, işletmeci söz konusu bedeli, finansal varlık olarak muhasebeleştirmişse, oluştuğu anda borçlanma maliyetlerini giderleştirir. 2.6 Eğer bir işletmenin muhasebe politikası ileride kullanılmak üzere yapımı ya da geliştirmesi devam eden yatırım amaçlı gayrimenkuller için gerçeğe uygun değer ise, inşaat süresinde yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değerinden ölçülmelidir. Gerçeğe uygun değerinden ölçülen bir yatırım amaçlı gayrimenkul ile ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri aktifleştirilebilir mi? Evet. UMS 23, net bazda, defter değeri etkilenmeyecek gerçeğe uygun değeri ile ölçülen varlıkların borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesini zorunlu tutmamaktadır. Ancak yönetim yine de borçlanma maliyetlerinin aktifleştirimesini seçebilir. Bu yöntemi seçen işletme ilgili dönemde tahakkuk eden faiz maliyetlerini aktifleştirilen borçlanma maliyetleri kadar azaltır ve yatırım amaçlı gayrimenkulün defter değerini buna göre düzeltir. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçümü, dönem kar zararına kaydedilen yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp üzerinde doğrudan etkisi vardır. 3. Borçlanma maliyetleri Standardın özel ve genel borçlanmaların maliyetlerinin aktifleştirilebilmesi için özel şartları vardır. Özel olarak alınan borçlar, bir özellikli varlığın edinilmesi amacıyla özel olarak borçlanılan fonlardır. Özel amaçlı borçlanmalar için katlanılan fiili maliyetler aktifleştirilir. Eğer işletme, bazı fonları geçici süre ile nemalandırmışsa, sağlanan yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilmelidir. Özel amaçlı borçlar dışındaki tüm borçlar genel amaçlı borçlardır. Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti tutarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan harcamalara uygulanacak bir aktifleştirme oranı yardımı ile belirlenir. Aktifleştirme oranı, ilgili dönem süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı, her zaman ilgili dönemde oluşan fiili borçlanma maliyetlerinin tutarı ile sınırlıdır. 3.1 İmtiyazlı hisselere yapılan temettüler, borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilebilir mi? Temettülerin muhasebeleştirilmesi, imtiyazlı hisselerin nasıl sınıflandırıldığına bağlıdır. Eğer imtiyazlı hisseler borç olarak olarak sınıflandırılırsa, o zaman temettüler özü gereği faiz maliyetini temsil eder ve borçlanma maliyetlerine dahil edilir. Özkaynak olarak sınıflandırılan imtiyazlı hisseler için ödenen temettüler borçlanma maliyetine dahil edilmez. 4

5 3.2 Hizmetten çekme yükümlülükleri ve diğer karşılık çeşitleri ile ilişkili oluşan ilave faiz, borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilebilir mi? Bu tür hizmetten çekme yükümlülükleri ile ilişkili ilave faizler borçlanma maliyetleri kapsamı dışında tutulmuştur. UFRYK 1 paragraf 8, özellikle hizmetten çekme yükümlülükleri ile ilişkili ilave faizin UMS 23 kapsamında aktifleştirmesinin izin verilmediğini belirtmiştir. Diğer karşılıklar üzerinde oluşan ilave faiz, UMS 23 de özellikle bahsedilmemiş olmasına rağmen, genellikle borçlanma maliyetlerine dahil edilmez. Borçlanma maliyetleri, borçlanmalar ile ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer masraflar olarak tanımlanır. UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardı şartlarına dayalı olarak yaratılan karşılıklara ilişkin ilave faiz, borçlanma maliyeti tanımını karşılamaz. 3.4 Belirli bir projenin borçlanma faizi ile bir nakit akış riskinden ya da gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesinin etkileri aktifleştirilebilir mi? Evet. Standart riskten korunma muhasebesinin etkilerinin aktifleştirilip aktifleştirilmemesi gerektiğinden söz etmez. Ancak UMS 39 daki riskten korunma muhasebesinin amacı, belirli bir borçlanmaya ilişkin işletmenin borçlanma maliyetlerini değiştirmek amaçlıdır. Bu nedenle, riskten korunma muhasebesi etkilerini dikkate almak sureti ile işletmelerin UMS 39 uygun olarak belirlenen faizi aktifleştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Aynı uygulama UFRS 9 uyarınca da geçerlidir. Riskten korunma muhasebesinde etkin olmayan kısım ise, kar veya zararda muhasebeleştirilmeye devam edilmelidir. 3.5 UMS 39 gereği riskten korunma ilişkisi belirlenmemiş bir türev araçların (örneğin faiz oranı ya da yabancı para takası gibi) oluşan kayıp kazançlarının aktifleştirilmesi uygun mudur? Hayır. Bu araçlar gerçeğe uygun değeri kar zarara yansıtılan sınıfı içerisine girmektedir. UMS 39 gereği bu araçların bir işletmenin borçlanma faaliyetlerine ilişkin riskten korunma muhasenesine bağlı değilse, bu tarz türev araçların kayıp ve kazançları UMS 23 kapsamında tanımlanan borçlanma maliyeti olarak kabul edilmez. 3.6 Bir işletmenin aktifleştirme oranı hesaplanırken, borçlanmalarına ilişkin nakit akış ya da gerçeğe uygun değer riskinden korunma ilişkilerinin etkisi dikkate alınır mı? Evet. UMS 39 da belirlenen riskten korunma muhasebesi işletmenin borçlanma maliyetlerini değiştirir. Bir işletmenin özel projeler ile ilgili olmayan fonları borçlanması halinde UMS 23 paragraf 14 uyarınca hesaplanan aktifleştirme oranı özellikli varlık alımı amacıyla özel olarak yapılmış borçlanmalar dışındaki tüm borçlanmalar için UMS 39 kapsamında belirlenen etkili riskten korunma muhasebesi de göz önüne alındıktan sonra hesaplanır. Riskten korunma muhasebesinin etkisiz olan kısmı kar veya zarada muhasebeleştirilmeye devam etmelidir. 3.7 Yönetim bir varlığın inşaasının finansmanında kullanılan nakitin fırsat maliyetini temsil eden teorik (kavramsal) bir borçlanma maliyetini aktifleştirebilir mi? Hayır. Teorik (kavramsal) borçlanma maliyetleri aktifleştirilemez. UMS 23 aktifleştirilebilir borçlanma maliyetleri tutarını oluşan fiili borçlanma maliyetleri tutarı ile sınırlamıştır. Standart özkaynağın gerçek ve tahmini alternatif maliyetine değinmez. Bir işletmenin borcu bulunmadığı ve bir maddi duran varlığın inşaasının finansmanı için kendi nakit kaynaklarını kullandığı durumlarda, işletme kaybedilen faydayı temsil eden bu nakit üzerinden kazanmış olabileceği faizi ve aktifleştirebileceğini varsayamaz. 5

6 3.8 Bir işletmenin genel amaçlı kullanılmak üzere borçlandığı fonlarından yatırım geliri elde eder. Yönetim, aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden bu tutarları düşer mi? Hayır. Özel amaçlı kullanılmak üzere alınan borçların aksine genel amaçlı kullanılmak üzere alınan borçlara ilişkin yönlendirme yapılmamıştır. Geçici yatırım fonlarının, diğer kaynaklardan (özkaynaklardan veya işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit) ziyade genel amaçlı borçlara ilişkin olduğu kabul edilmez. Bu nedenler, gelir genel amaçlı borçlanmalardan kazanılmış gibi gösterilemez. 3.9 Bir işletme genel amaçlı borçlarını bir özellikli varlığını finanse etmek için kullanmaktadır. Ancak, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları ilgili dönemde yapılan yatırım harcamalarını finanse etmek için yeterli olabilirdi. Bu durumda işletme genel amaçlı borçlarının işletme sermayesini finanse etmek amacı ve diğer amaçlarla (örneğin, birleşme ve satın alma faaliyetleri, finansal kiralamalar için) kullanıldığını, özellikli bir varlığın finansmanı için kullanmadığını, dolayısı ile de hiçbir borçlanma maliyetini aktifleştirmeyeceğini iddia edebilir mi? Hayır. İlk etapta genel amaçlı kullanılan borçlanmaların bir özellikli varlığı finanse etmek için kullanıldığı kabul edilir. Bu durum, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları yatırım harcamalarını finanse edebilecek yeterlilikte olsa bile, böyle kabul edilir. Aktifleştirme oranı özellikli varlığın tüm defter değerine uygulanır. Genel amaçlı borçlanmaların bir özellikli varlığın satın alınması ve inşaası ile diğer harcamalar arasında paylaştırılmasını UMS 23 desteklememektedir Bir özellikli varlık, edinilmesi amacıyla özellikle yapılmış borçlanmalar ve genel borçlanmaların kombinasyonu ile finanse edildiğinde, aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı nasıl tespit edilir? Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı şu şekilde belirlenir: Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili dönemde söz konusu borçlanmaya ilişkin oluşan borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici olarak nemalandırılmasıyla sağlanan yatırım gelirlerinin düşülmesi ile belirlenir (UMS 23 paragraf 12). Genel borçlanmalara ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı özellikli varlıklarla ilgili harcamalara aktifleştirme oranı uygulanmak suretiyle belirlenir. Bu aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış borçlanmalar hariç, işletmenin ilgili dönem boyunca mevcut tüm borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır (UMS 23 paragraf 14). 6

7 3.10 Bir özellikli varlık, edinilmesi amacıyla özellikle yapılmış borçlanmalar ve genel borçlanmaların kombinasyonu ile finanse edildiğinde, aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı nasıl tespit edilir? (devamı) Açıklayıcı Örnek: 1 Temmuz 2014de A işletmesi bir binanın inşaası için 2.2 milyon TL'lik bir sözleşmeye girmiştir. Binanın inşaası Haziran 2015'de tamamlanmıştır. İlgili dönemde mütahite aşağıdaki ödemeler yapılmıştır: Tutar Ödeme tarihi (Bin TL) 01.Tem Eyl Mar Haz Toplam A işletmesinin 30 Haziran 2015 yıl sonu itibari ile kredi detayı aşağıdaki gibidir: 1. Projeyle ilgili özel olarak alınmış, yıllık basit faiz ödemesi %10 faiz oranından olan dördüncü yılın sonunda ödenecek kredi; 30 Haziran 2015 itibari ile TL'dir. Yıl içerisinde bu kredi ile ilgili olarak katlanılan faiz ise TL'dir ve kredi üzerinden TL faiz geliri elde edilmiştir. 2. %12,5 faiz oranından yıllık basit faiz ödemesi olan 10 yıllık kredi; 1 Temmuz 2014 itibari ile ödenmemiş kısmı 1 milyon TL'dir ve yıl boyunca değişmeden kalmıştır. 3. %10 faiz oranından yıllık basit faiz ödemesi olan 10 yıllık kredi; 1 Temmuz 2014 itibari ile ödenmemiş kısmı 1.5 milyon TL'dir ve yıl boyunca değişmeden kalmıştır. Bu örneğin amacına ilişkin olarak borçlanma maliyetlerinin faiz giderine eşit olduğunu varsayarsak; Çözüm: Bir özellikli varlığın elde edilmesi için yapılan harcamalar ilk olarak özel alınan borçlanmalarla ilişkilendirilir. Kalan harcamalar genel borçlanmalar ile ilişkilendirilir. Harcamaların analizi: Tutar (Bin TL) Özel krediler ile ilişkilendirilen tutar (Bin TL) Genel krediler ile ilişkilendirilen tutar (Bin TL) Kalan dönem için ağırlıklandırılmış tutar (Bin TL) 01.Tem Eyl * 100 x 9/12 = Mar x 3/12 = Haz x 0/12 = 0 Toplam * Özel olarak alınmış kredilerin tamamı kullanılmaktadır. Bu nedenle harcamaların geri kalanı genel krediler ile ilişkilendirilir. Genel kredilere ilişkin aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış özel borçlanmalar hariç, dönem içinde halihazırda açık bulunan işletmenin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlıklı ortalama borçlanma maliyeti: %12,5 (1.000/2.500) + %10 (1.500/2.500) = %11 Aktifleştirilecek borçlanma maliyetleri (Bin TL) Özel kredi Genel krediler ( TL x %11) Toplam Özel krediler üzerinden elde edilen faiz geliri Aktifleştirilebilecek toplam tutar Aktifleştirilebilecek toplam borçlanma maliyetleri TL'dir. 7

8 3.11 İlgili özellikli varlık tamamlandığında özel amaçlı borçlanmalar genel amaçlı borçlandığı fon havuzuna aktarılır mı? Evet. Özellikli varlık tamamlandığı halde, bu varlık için özel amaçlı alınmış borç henüz geri ödenmediyse; bu borçlanmalar genel amaçlı borç haline gelir. Bir özellikli varlık almak amacı ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, özellikli varlık alımı için harcama yapılmasaydı, kaçınılabilecek olanlardır. Eğer nakit diğer özellikli varlıklar için harcanmadıysa, bu özel amaçlı borçlanmaları geri ödemek üzere kullanılabilirdi. Böylelikle, borçlanma maliyetlerinden kaçınılırdı Bir özellikli varlığın inşaası üçüncü bir taraf tarafından gerçekleştirildiği zaman, borçlanma maliyetleri ilgili varlığın edinimi için üçüncü taraflara yapılan peşin ödemeler üzerinde aktifleştirilebilir mi? Evet. Bir özellikli varlığın peşin ödemelerini finanse etmek için yapılan borçlanmaların maliyetleri, işletme tarafından bizzat inşaa edilen özellikli varlıklar ile ilgili oluşan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesinde olduğu gibi aktifleştirilebilirler. Aktifleştirme şu üç koşul sağlandığında başlar: harcamalar yapıldığında, borçlanma maliyetleri oluştuğunda ve ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlere başlandığında. Varlık üzerindeki harcamalar peşin ödemeler yapıldığında oluşur (taksit ödemeleri). Borçlanma maliyetleri ise borçlanma yapıldığında oluşur. Son koşul - ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlere başlanılması gerçeklere ve koşullara bağlı olarak değişebilir Bir işletme bir iştiraki elde etmek için borçlandı. Bu borcun tahakkuk eden borçlanma maliyetleri aktifleştirilebilecek genel borçlanma maliyetlerinin dışında mı bırakılmalıdır? Hayır. UMSK özellikli olmayan bir varlığı elde etmek için alınan bir borcun genel amaçlı borçlanmaların dışında bırakılması konusunu 2009 yılında görüştü. UMSK, UMS 23 ün sadece özellikli varlık alımında kullanılan borçlanmaların, akifleştirme oranının belirlenmesinde hariç tutulması gerektiğine dikkat çekti. Bu nedenle, özel amaçlı borçlanmalar dışındaki tüm borçlanmalar, aktifleştirme için uygun maliyetleri belirlerken dikkate alınmalıdır Borçlanma maliyetleri vergi etkisi netleştirildikten sonra mı aktifleştirilmelidir? Borçlanma maliyetleri vergi ile brütleştirilerek aktifleştirilmelidir. Vergi etkisi ertelenmiş vergi hesaplamasında dikkate alınacaktır. 4. Grup finansal tablolarında borçlanma maliyetleri Bir grubun konsolide finansal tablolarında borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi söz konusu olduğunda bir dizi soru gündeme gelmektedir: Konsolide finansal tablolarda aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri basitçe bağlı ortaklıkların kendi finansal tablolarında aktifleştirdiği borçlanma maliyetlerinin toplamı mıdır? Eğer, bir özellikli varlık bir grup şirketinde ve genel amaçlı borçlanmalar bir diğer grup şirketinde iken, konsolide finansal tablolarda aktifleştirilen genel amaçlı borçlanmaların tutarı ne olmalıdır? 8

9 1. Konsolide finansal tablolarda grup içi faiz elimine edilir. 2. Ana ortaklığın ve iştiraklerin yaptığı tüm borçlanmalar, grup içindeki işletmeler arası fonların transferine dair ciddi bir kısıtlama yoksa, normal olarak tek bir havuzda toplanır (örneğin; devletin para ve döviz düzenlemeleri ya da başka kısıtlamaları gibi). Açıklayıcı Örnek: Ana Ortaklık Şirketi (Konsolide) Gayrimenkul Şirketi İnşaat Şirketi Finans Şirketi Ana ortaklık şirketinin kendi operasyonel faaliyetleri bulunmamaktadır, fakat bağlı ortaklıkları için yönetim faaliyetini yürütmektedir. Gruptaki finansman faaliyetleri ve nakit yönetimi merkezi olarak koordine edilmektedir. Gruptaki Finans Şirketi grup tarafından kaynak tedariği için bir araç olarak kullanılmaktadır. Gruptaki tüm şirketler UFRS finansal tablolar hazırlamaktadırlar. Cari raporlama dönem için aşağıdaki bilgiler geçerlidir: Gayrimenkul Şirketi: Yıllık %7 faiz oranından TL lik genel amaçlı kullandığı kredisi mevcuttur. Özellikli bir varlık için toplam TL lik harcaması bulunmaktadır. Tüm inşaat işleri İnşaat Şirketi tarafından yapılmaktadır. Tutarlar %10 kar marjı konularak Gayrimenkul Şirketine fatura edilmektedir. İnşaat Şirketi: Dönem içinde borcu bulunmamaktadır. Özellikli varlığın TL lik harcamalarını kendi nakit kaynakları ile finanse etmiştir. Finans Şirketi: Dışarıdan yıllık %7 lik faiz oranı ile TL lik kaynak bulmuş ve Ana Ortaklık Şirketine genel kurumsal amaçlarla kullanılmak üzere %8 den kredi kullandırmıştır. Soru: Cari raporlama döneminde her dört şirketin kendi finansal tablolarında aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı ne kadardır? 9

10 Çözüm: Finans Şirketi: Özellikli bir varlık için herhangi bir masraf gerçekleşmemiştir, dolayısı ile aktifleştirilecek herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Gayrimenkul Şirketi: Gayrimenkul Şirketinin finansal tablolarında toplam faiz maliyeti TL ye eşittir. Özellikli varlık için yapılan harcamalar toplam borçlanmaların tutarını geçmektedir, buna istinaden toplam faiz maliyeti aktifleştirilebilir. İnşaat Şirketi: Hiçbir faiz gideri yoktur, dolayısı ile İnşaat Şirketinin aktifleştirebileceği bir tutar bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Şirketinin Konsolide Finansal Tabloları: Grubun toplam genel borçlanması: TL (Gayrimenkul Şirketi) TL (Finans Şirketi) = TL Ana Ortaklık Şirketi kredilerinden birini bir bağlı ortaklık almak için kullanmış olsa da, bu kredi genel borçlanma havuzundan çıkarılamaz. Grubun toplam faiz gideri = TL x %7 = TL. Grup için özellikli varlıklar için yapılan tüm harcamalar toplanır. İnşaat Şirketinin Gayrimenkul Şirketine kestiği kar marjı elimine edilir: Gayrimenkul Şirketi TL /1.1 = TL. İnşaat Şirketi TL. Özellikli varlıklar için yapılan toplam konsolide harcamalar: ( TL TL) = TL. Aktifleştirme oranı = %7. Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri = TL x %7 = Grubun toplam faiz maliyeti aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinden yüksektir. Dolayısı ile sadece TL aktifleştirilebilir. 10

11 Bir özellikli varlığın inşaası, grup içi krediler ile finanse edildiğinde, grup şirketlerinin finansal tablolarında kendine has konular ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde, bir grubun konsolide finansal tablolara ve gruptaki şirketlerin bireysel tablolarında ortaya çıkan konular üzerinde durmaktadır. 4.1 Bir bağlı ortaklık özellikli varlık inşaasını grup içi krediler ile finanse etmektedir. Bu grup içi kredilerin maliyetleri bağlı ortaklığın kendi finansal tablolarında aktifleştirilebilir mi? Evet. Borçlanma maliyetleri bağlı ortaklık tarafından kendi bireysel finansal tablolarında özellikli varlık ile ilgili maliyetleri gerçekleştirdiği ölçüde aktifleştirilebilir. 4.2 Bir bağlı ortaklık ana ortaklığı tarafından sağlanan sermaye arttırımı yoluyla bir özellikli varlığı finanse etmektedir. Borçlanma maliyetlerinin nominal tutarı bağlı ortaklığın kendi bireysel finansal tablolarında aktifleştirilebilir mi? Hayır. Çünkü bağlı ortaklığa bir borçlanma maliyeti tahakkuk etmemiştir. Standart, sermayenin gerçekleşen ya da tahmini maliyetinin aktifleştirilmesine izin vermemektedir. 4.3 Yukarıdaki 4.1 ve 4.2 deki aynı koşulların olduğunu varsayalım. Fakat bu sefer, ana ortaklık grup içi kredileri ya da sermaye arttırımını bir banka kredisi ile finanse ediyor olsun. Bu durum ana ortaklığın finansal tablolarına nasıl yansır? Ana ortaklık kendi bireysel finansal talolarında, sadece bağlı ortaklığındaki yatırımı muhasebeleştirir. Bu da bir özellikli varlık değildir, dolayısı ile de borçlanma maliyetleri aktifleştirilemez. Ana ortaklığın konsolide finansal tablolarında ise, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi gereklidir. Fakat, grup içi krediler dolayısı ile bağlı ortaklık tarafından gerçekleşen borçlanma maliyeti tutarı, özellikli varlığın bir bütün olarak grubun perspektifinden nasıl finanse edildiğini yansıtacak şekilde düzeltilir: Eğer grup dışarıdan genel amaçlı krediler kullanıyorsa; bağlı ortaklık tarafından aktifleştirilen borçlanma maliyetleri, eğer grup düzeyinde kullanılan aktifleştirme oranı bağlı ortaklıkta kullanılan orandan farklı ise düzeltilir. Eğer grup dışarıdan özel amaçlı krediler kullanıyorsa; borçlanma maliyetleri, eğer dışarıdan kullanılan borçlanmaların maliyetlerin tutarı bağlı ortaklık tarafından aktifleştirilen tutarından farklı ise düzeltilir. UMS 23 e göre hesaplanan ve aktifleştirilen borçlanma maliyetleri grubun borçlanma maliyetleri tutarını geçemez. Konsolide finansal tablolar tek bir işletmenin finansal tablolarıymış gibi hazırlanır. Dolayısı ile aşağıdaki prensipleri uygulamak faydalıdır: 11

12 5. Kur farkları UMS 23, borçlanmaların kur farklarının aktifleştirmesine faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak dikkate alındıkları sürece izin vermektedir. Faiz maliyetine yapılan kayıp kazanç düzeltmeleri, işletme eğer kendi fonksiyonel para birimi cinsinden borçlansaydı oluşacak olan borçlanma maliyetleri ile gerçekte yabancı para birimi cinsinden borçlanmadan dolayı oluşan borçlanma maliyetleri arasındaki faiz oranı farkını içermektedir. Kur farkı gelir ve giderleri diğer başka ekonomik faktörlerin etkilerini içerebilir. Soru, kur farklarının ne kadarlık kısmının iki ülke arasındaki faiz oranı farkından dolayı oluştuğunun nasıl tespit edileceği ve böylelikle faiz maliyetine bir düzeltmeyi temsil edip etmeyeceğidir? Aşağıda uygulamada sık sık gündeme gelen bazı durumları ortaya koyduk: Fonksiyonel para biriminden daha güçlü bir para birimi ile borçlanma sonucu oluşan kur farkı gideri: İşletmenin kendi para biriminden daha güçlü bir para birimi ile borçlanmadaki faiz oranı genelde fonkiyonal para birimi borçlanmalardaki faiz oranından daha düşüktür. Fonsiyonel para birimi, borçlanılan para birimi karşısında değer kaybettiğinde, işletme borçlanmalarından dolayı kur farkı giderine maruz kalır. Fonksiyonel para biriminin faiz maliyeti Kur farkı gideri Borçlanılan para biriminin faiz maliyeti Alınan kredilere ilişkin toplam gider (faiz maliyeti ile kur farkı gideri) fonksiyonel para birimi cinsinden eşdeğer borçlanma faizi maliyetine yaklaşır. Bu durumda, kur farkı zararı düşük faiz oranını dengeler ve faiz maliyetine (ya da en azından bir kısmının) bir düzeltmeyi temsil etmektedir. Kur farkı dolayısıyla faiz maliyetine bir ektir. Aktifleştirilebilecek kaybın gerçek miktarı tespit edilmelidir. Fonksiyonel para biriminden daha zayıf bir para birimi ile borçlanma sonucu oluşan kur farkı geliri: Bir işletme faaliyet gösterdiği ülkenin para biriminden farklı bir fonksiyonel para birimi olabilir. Bu durum, bir bağlı ortaklığın deniz aşırı ana ortaklığından bağımsız düşünülmediği ve böylelikle ana ortaklığı ile aynı fonksiyonel para birimini kullandığında oluşabilir. Bu durum, petrol sektöründeki gibi güçlü şirketlerin genellikle Amerikan Dolarını fonksiyonel para biri olarak kabul ettiği bazı özel sektörlerde de ortaya çıkar. Dolayısı ile bir işletmenin yerel para biriminden daha güçlü bir fonksiyonel para birimi olabilir. 12

13 Yerel para birimi cinsinden borçların faiz oranı, işletmenin fonksiyonel para birimi cinsinden eşdeğer olan borçlarının faiz oranından daha yüksek olabilir. Eğer borçlanılan para birimi işletmenin fonksiyonel para birimi karşısında değer kaybederse, işletme kur farkı geliri elde edecektir. Kur farkı geliri Borçlanılan para biriminin faiz maliyeti Fonksiyonel para biriminin faiz maliyeti Yerel para birimi cinsinden borçlanmanın yüksek faiz maliyeti kur farkı geliri ile kısmen dengelenmektedir. Yerel para birimi cinsinden borçlanmaların net maliyeti fonksiyonel para birimi cinsinden eşdeğer borçlanmanın faiz maliyetine yaklaşır. Bu durumda, kur farkı geliri yüksek faiz oranını dengeler ve ve faiz maliyetine (ya da en azından bir kısmının) bir düzeltmeyi temsil etmektedir. Böylece, kur farkı geliri faiz maliyetinden mahsup edilir. Aktifleştirilebilecek kaybın gerçek miktarı tespit edilmelidir. Yukarıdaki iki senaryo, farklı para biriminden borçlanmanın toplam maliyetinin önemli ölçüde fark beklenmediği örnekleri göstermektedir. Bir çok durumda kur farkı, farklı para biriminden borçlanma maliyetini normale getirir ve bu gibi durumlarda faiz maliyetine düzeltme olarak kabul edilir. Fakat, iki ülkenin faiz oranları arasındaki fark, para birimleri arasındaki kuru etkileyen tek faktör değildir. İşsizlik oranı, devletin verimlikik ve para politikaları gibi diğer ekonomik faktörler de döviz kurları üzerinde önemli etkiye sahip olabilir. Döviz kurları üzerindeki çeşitli faktörlerin rolünü belirlemek zordur. Basit ifadeyle, kur farkları farklı para birimlerindeki borçlanma maliyetlerini yakınlaştırarak bir araya getirerek yakınlaştırmak yerine daha da uzaklaştırıyorsa, faiz maliyetlerine düzeltme olarak kabul edilemez. UMS 23 borçlanma maliyetlerine dahil edilebilir kur farklarının miktarını tahmin etmek için hangi yöntemin kullanılabilir olduğunu belirtmemiştir. UFRYK tarafından aşağıdaki iki yöntem kabul edilmiştir: 1. Döviz hareketlerinin miktarı, işletmenin fonksiyonel para birimi cinsinden benzer borçlarının faiz oranlarına dayanarak tahmin edilebilir. 2. Döviz hareketlerinin miktarı, kredinin alındığı gün vadeli döviz kurları esas alınarak tahmin edilebilir. Her iki yöntemden birini kullansa da, işletme oluşan fiili toplam maliyetden daha fazla maliyeti aktifleştiremez. Diğer yöntemler mümkün olabilir. Yönetim hangi kur farklarının aktifleştirilebileceğini değerlendirmek için analiz yapar. Kullanılan yöntem bir muhasebe politikası seçimidir. Yöntem, kazanç yahut kayıp da olsa, kur farklarına tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. 13

14 6. Aktifleştirmenin durması Bir özellikli varlık parçalar halinde tamamlanmış olabilir, ve her bir parçası kullanılabilir veya ayrı ayrı çalıştırılabilir. Bu kısım veya bölüm amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır olduğunda, aktifleştirme sona erer. Her bir sonraki aşama, kendi inşaat dönemi boyunca borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine yol açacaktır. Açıklayıcı Örnek: Bir telekom şirketi olan A işletmesi, 3G ağının yaygınlaştırma sürecindedir. A işletmesi, nüfusun %60 ını kapsadığında 3G hizmetlerini sunmayı başlamayı planlamaktadır. 18 ay olan yaygınlaştırma süreci boyunca, A işletmesi hücre hatların yaygınlaşmasını, hatları, kiralık hatları ve hatlar ile çekirdek şebeke ağı ile arasındaki mikrodalga bağlantılarını test ederek tamamlar. Test aşaması A işletmesinin nüfusun %60 ına ulaştığı noktaya kadar devam eder. Tüm hücreler üzerindeki belirli nihai testler ticari lansmanın hemen öncesinde tamamlanır ve şebeke ağının faaliyete hazır olduğunun teyiti için hayatidir. A işletmesi hangi dönemde borçlanma maliyetlerini aktifleştirmektedir? A işletmesi borçlanma maliyetlerini ağın yaygınlaşırma sürecinin başlamasından faaliyete hazır olduğunun teyit edilmesine kadar aktifleştirir. Ağın parçaları zaman içerisinde inşa edilmiş, ve ağın test edilmesi de 18 ay içerisinde neredeyse tamamlanmışken, ağın son testi ve şebekenin faaliyete hazır olduğunun imzalanarak onaylanması, A işletmesinin şebekeyi devreye almasından hemen öncesine kadar tamamlanmamıştır. Şebeke varlıkları, ağın nihai testlerinin nüfusun %60 ını kapsayıncaya kadar, yönetim tarafından amaçlanan şekilde kullanıma hazır değildir. Kalan %40 için aktifleştirme %40 lık kesim için inşaa faaliyetleri başladığı zaman başlayacaktır. 7. UMS 23 ve UMS 11 arasındaki etkileşim Bir işletme UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri nin uygulandığı bir sözleşme gereği bir müşteri için bir varlık inşaa ediyor olabilir. UMS 11 uyarınca muhasebeleştirilen bir varlığın inşaası ile doğrudan ilişkilendirilebilir borçlanma maliyetleri, UMS 23 ve UMS 11 gereği sözleşme maliyeti olarak kabul edilir ve varlığın toplam maliyetinin içine dahil edilir. Mütahitin finansal tablolarında aktifleştirilecek borçlanma maliyetinin tutarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili olarak önceden peşin alınan müşteri ödemeleri düşüldükten sonraki sözleşmenin net pozisyonuna bağlıdır. Tüm inşaat dönemi boyunca müşterilerden alınan peşinatlar sözleşme maliyetlerini geçerse ve sözleşme net alacak pozisyonundaysa, hiçbir borçlanma maliyeti aktifleştirilmez. Finansman müşteri tarafından karşılandığı için, mütahit için herhangi bir borçlanma maliyeti tahakkuk etmemiştir. Sözleşmedeki net pozisyon, inşaat süresince net borçtan net alacağa (ya da tam tersi) değişebilir. Aktifleştirme sözleşmenin net borç pozisyonunda olduğu dönemlerde zorunludur. 14

15 8. İlk defa uygulanması UFRS ye geçen bir işletme tüm borçlanma maliyetlerini giderleştirmiş ya da daha önce uyguladığı genel kabul görmüş muhasebe politikası (GKGMP) uyarınca UMS 23 den farklı bir metodoloji kullanmış olabilir. UFRS 1, UMS 23 ün geriye dönük uygulanması için bir muafiyet sağlar ve iki seçenek verir. İşletme, UMS 23 kapsamında borçlanma maliyetlerini ya geçiş tarihinden ya da UMS 23 paragraf 28 uyarınca başlangıç tarihi olarak yönetimin atadığı daha önceki bir tarihten itibaren aktifleştirmeye başlar. İşletme UMS 23 uygulamayı seçtiği tarih itibariyle bir önceki GKGMP gereği aktifleştirdiği borçlanma maliyetlerini yeniden düzenlememelidir. Hali hazırda inşaa aşamasında olan bir özellikli varlıkla ilgili borçlanma maliyetleri, bu tarihten sonra UMS 23 kapsamında muhasebeleştirilmelidir. 9. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kur farklarının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmesi ile ilgili taslak ilke kararını yayımladı Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Kur farklarının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmesi ile ilgili olarak taslak ilke kararını 13 Şubat 2015 tarihinde yayımlamıştır. 15

16 Sorularınız için bize danışabilirsiniz... PwC Türkiye UFRS Danışmanlık Ekibi 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.