EUROPORT EURASIA IMPRESSIONS EUROPORT EURASIA ZLEN MLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROPORT EURASIA IMPRESSIONS EUROPORT EURASIA ZLEN MLER"

Transkript

1 EUROPORT EURASIA IMPRESSIONS EUROPORT EURASIA ZLEN MLER Nisan 2007 tarihleri aras nda Ahoy Rotterdam ve NTSR ifl birli i ile stanbul Fuar Merkezi nde düzenlenen Exposhipping Europort Eurasia, stanbul daki 9. uluslararas denizcilik fuar, Türkiye de daha önce gerçeklefltirilen denizcilik fuarlar na nazaran daha iyi geçse de, yabanc kat l mc lar n beklentilerini fazla karfl layamad. Even though Exposhipping Europort Eurasia, the 9 th international maritime exhibition organized at the Istanbul Expo Centre between the 25 th and 29 th of April in cooperation with Ahoy Rotterdam and NTSR was better compared with the past maritime exhibitions organized in Turkey, it was not able to meet the expectations of foreign participants. FUAR AÇILIfi T ürkiye den 169, Almanya dan 59, Hollanda dan 56, Norveç ten 44, ngiltere den 38, Kore den 18, Danimarka, talya ve sveç ten 19 ar ve di er 20 ülkeden de 90 firman n temsil edildi i iki salona yay lan fuar, toplamda 531 firmaya ev sahipli i yapt. Fuar n aç l fl n stanbul Milletvekili Cengiz Kaptano lu, Denizcilik Müsteflar smet Y lmaz, MEAK Deniz Ticaret Odas (DTO) Yönetim Kurulu Baflkan Metin Kalkavan ve Ahoy Rotterdam n CEO su Jos Van Der Vegt gerçeklefltirdi. Serkan T l o lu fuar n Türkiye de gerçekleflen en önemli ve büyük denizcilik fuar oldu unu dile getirirken, Ahoy Rotterdam n EXHIBITION OPENING T he exhibition, which was extended into two halls, hosted the representatives of a total of 531 companies, of which 169 were from Turkey, 59 from Germany, 56 from the Netherlands, 44 from Norway, 38 from the U.K., 18 from Korea, and 19 companies from each one of Denmark, Italy, and Sweden, and 90 from other 20 countries. The exhibition was opened by Cengiz Kaptanoglu, Istanbul MP, Ismet Yilmaz, Undersecretary for Maritime Affairs, Metin Kalkavan, the Chairman of the Board of Directors of Chamber of Shipping, and Jos Van Der Vegt, CEO of Ahoy Rotterdam. While Serkan Tiglioglu stated that the exhibition was one of the most important and largest maritime exhibitions organized in Turkey, Ahoy Rotterdam s CEO Jos Van Der Vegt noted that they organized the exhibition biennially in the Netherlands as Rotterdam Maritime, and said that their objective was to carry the exhibition amongst the world s best exhibitions in the shipbuilding industry by applying the experience and knowledge they gained in the maritime sector under the umbrella of Exposhipping Europort Eurasia. Jos Van Der Vegt added that as Rotterdam they are also closely interested in large regions like China. Metin Kalkavan, the Chairman of the Board of Directors of the Chamber of Shipping, stated that we were advancing in parallel with the developments in the world regarding maritime, and added, "As a maritime nations, Turkey is an important market and has always preserved the status of being an important country. For years, we have stated that the maritime industry of this country has great potentials and that it is going to be a 034

2 CEO su Jos Van Der Vegt ise Rotterdam Maritime olarak 2 y lda bir Hollanda da bu fuar düzenlediklerini kaydetti ve denizcilik sektöründe kazand klar deneyimi, bilgiyi Exposhipping Europort Eurasia çat s alt nda uygulayarak, fuar gemi infla sanayi alan nda dünyan n en iyi fuarlar aras na tafl ma amac nda olduklar n söyledi. Jos Van Der Vegt, Rotterdam olarak Çin gibi büyük bölgelerle yak ndan ilgilendiklerini de sözlerine ekledi. DTO Yönetim Kurulu Baflkan Metin Kalkavan sa, denizcilik konusunda dünyadaki geliflmelerle paralel ilerledi imizi dile getirerek, Türkiye, bir deniz ülkesi olarak önemli pazar ve önemli ülke statüsünü her zaman korudu. Biz y llarca, bu ülkenin denizcilik sektörünün potansiyelinin oldu unu ve gelecekte büyüyen, yükselen bir piyasa olaca n belirttik. Hepimiz bu ülkenin çok ciddi bir potansiyele sahip oldu una inand k. Bizim için oyun, uluslararas arenada çok ciddi olarak 3-4 sene önce bafllad. Bundan sonra da ülke olarak uluslararas denizcilikte çok önemli bir oyuncu olaca z. dedi. Denizcilik Müsteflar smet Y lmaz yapt konuflmada; Türkiye nin denizcilik sektöründe son y llarda oldukça smet Y lmaz h zl büyüdü ünü ve birinci sektör konumuna geldi ini ifade ederek fuarlar n üretim gücünün gösterilmesi aç - s ndan önemine dikkat çekti. Sektörün gelece inin daha da ayd nl k olaca n dile getiren Y lmaz, Türk denizcilik sektörü alt n ça n yafl yor. Yeni gemi infla faaliyetleri ile 1.5 milyar dolar, bak m onar m faaliyetleri ile 1 milyar dolar yani toplamda 2,5 milyar dolar döviz girdisi sa lan yor. Do rudan 25,000 kifliye istihdam sa layan sektör, dolayl olarak 100,000 kifliye de ifl imkan yarat yor. Türkiye, gemi inflaas nda Serkan T l o lu 2003 y l nda dünya 22. siyken, flu anda 14. s rada. Y lda 297,000 ton çelik ifllerken bu rakam günümüzde 500,000 tona yükselmifl durumda. Karadeniz de Hopa dan bafllay p, 8,400 km lik sahil fleridi boyunca faaliyete geçen ve haz rl klar devam eden tersaneler devreye girdi inde Türkiye, gemi inflas nda 6 milyon dwt üretim kapasitesine ulaflacak. Bu kapasiteyle de dünyan n üçüncü büyük gemi infla ülkesi haline gelecek. Tersanelerimizin 2010 y l na kadar dolu olmas da bunun en aç k göstergesidir. fleklinde konufltu. Y lmaz, 2002 de 32 iken, 2007 y l nda 62 ye ç kan tersane say s - n n, 2009 itibariyle 123 e ç kmas n n hedeflendi ini söyledi. Tuzla da 48, Ere li de 6, skenderun da 1, Trabzon da 5, Ordu ve Gelibolu da 1 er tersane bulundu unu belirterek, 2002 den bu yana tersane say s nda %62'lik art fl yaflan rken, infla halindeki tersaneler bitince bu rakam n %227'ye ulaflmas n n beklendi ini vurgulad. growing and rising market in the future. We all believed that this country has a very serious potential. For us, the game in the international arena commenced 3-4 years ago in the very serious sense. And from now on, as a country, we are going to be a very important player in international maritime industry. In his speech, Undersecretary for Maritime Affairs Ismet Yilmaz stated that in recent years, Turkey grew quite fast and became a leader in the sector, and drew attention to the importance of exhibitions in terms of showing production power. Yilmaz, who stated that the future of maritime is going to be even brighter, said, The Turkish maritime industry lives its golden age. The foreign currency return is 1.5 billion dollars with new shipbuilding operations, and 1 billion dollars with maintenance-repair activities, i.e. 2.5 billion dollars in total. The sector that provides direct employment to 25 thousand people also creates indirect employment opportunities for 100 thousand Metin Kalkavan people. While Turkey was internationally in the 22 nd position in 2003, it currently ranks the 14 th. While it used to process 297 thousand tons of steel per year, this figure has currently reached 500 thousand tons. When the shipyards that have commenced operations along the 8 thousand 400 kilometers of coastal line in the Black Sea starting from Hopa, and the shipyards which are still under construction commence operation, Jos Van Der Vegt Turkey is going to reach a production capacity of 6 million dwt in shipbuilding. And with this capacity, it is going to become the world's third largest shipbuilding country. Our shipyards being full until the year 2010 are the most obvious indication of this fact." Yilmaz said that the number of shipyards which increased to 62 in 2007 while it was 32 in 2002 is planned to reach 123 as of 2009, and stated that there are 48 shipyards in Tuzla, 6 in Eregli, 1 in Iskenderun, 5 in Trabzon, and 1 each in Ordu and Gallipoli, and emphasized that while there is a 62 percent increase in the number of shipyards since 2002, this number is expected to reach 227 percent once the shipyards under construction had been completed. IMPRESSIONS FROM THE EXHIBITION The exhibition did not have the same positive effect on every participant. Even though there were positive and supportive MARINE & COMMERCE MAY

3 FUARDAN ZLEN MLER Fuar her kat l mc üzerinde ayn pozitif etkiyi b rakmad. Olumlu ve destekleyici görüfller olsa da, standlarda ziyaret etti imiz özellikle yabanc firmalar n ço u, ziyaretçi aç s ndan fuara kat l m n çok düflük oldu unu ve 5 günlük sürenin bu fuar için gere inden fazla oldu- unu dile getirdiler. Elbette yabanc kat l mc lar n fuar, Türkiye de yap lan geçmifl fuarlarla k yaslamak yerine, yurt d fl nda yap lan di- er denizcilik fuarlar yla k yaslama yoluna gitmesi kaç n lmazd. Bunun yan s ra, çok fazla kiflinin ziyaret etmesindense az ama öz ziyareti tercih eden flirketler de vard. Nitekim fuar esnas nda sadece varl klar n göstermek yerine güçlü ba lant lar kuran ve anlaflmalara imza atan firmalar da oldu. Türkiye de temsilcilikleri bulunan firmalar baflta olmak üzere baz firmalardan fuar, yeni ürünler ve Türk gemi infla sanayi üzerine görüfller ald k. John Nielsen Bölge Sat fl Müdürü, Logstor Marine Fuar iyi gidiyor. Buraya ilk defa kat ld mdan benim için çok ilginç bir deneyim. Dün, resmi aç l flta pek kimse yoktu, ama bugün daha iyi görünüyor. Ancak tabii yine de daha fazlas n bekliyoruz. Logstor olarak yapt m z ifli tan tmak için çok çal fl yoruz. Yapt - m z ifl pek ucuz olmad ndan Türkiye de zorlan yoruz. skandinavyal gemi yan sanayicileri y llard r gemi ekipman üretiyor ve Kuzey Avrupa da tersanelerde çal flan iflçiler daha yüksek maafl ald klar ndan daha kaliteli ürünler elde edebiliyorsunuz. Belki biraz daha fazla para ödüyorsunuz, ama sonuçta tersane daha az iflçi istihdam edilmesi sayesinde para kazan yor. Çin, Vietnam veya Türkiye gibi piyasalara gitti inizde bu geçerli de- John Nielsen il. Çünkü insanlar ayn maafl almad klar için daha az ya da daha çok para ödemeniz pek fark etmiyor. Halen baz Türk armatörler uluslararas alanda ifl yaparken daha yüksek kaliteli ürüne ihtiyaçlar oldu unu ö rendi. San r m bu yavafl, ancak daha güçlü bir flekilde gelifliyor. Türkiye de armatör ve tersane çok, ancak sadece Türkiye de de il uluslararas alanda ticaret yap yorlar. Daha iyi bir proje ve projeye ömür boyu sahip olmak için daha çok para ödüyorsunuz. Biraz daha fazla para öderseniz iki sene sonra sorun yaflamazs n z. Bu, Mercedes almak gibi bir fley. Buna ek olarak, art k Türkiye de de anlaflmalar yapaca m z, yani burada bir fabrikam z olaca n duyurmak istiyorum. Bu resmen teyit edilmifltir. Jorgen Holm Global Sat fl Müdürü ve Louise Sogaard Madsen- Sat fl Yöneticisi - Kargo Departman / Viking Life Saving Equipment A/S Burada olmam z n nedeni acentemiz YKS ile yeni çal flmaya bafllam fl olmam zd r. Ayr ca deste imizi ve Viking i göstermek istiyoruz. opinions, particularly the majority of foreign companies which we visited at their stands stated that the participation in the exhibition was very low in terms of visitors, and that a 5 day period is more than necessary for this exhibition. Of course it was inevitable for foreign participants to compare the exhibition with the other maritime exhibitions organized overseas rather than with past exhibitions organized in Turkey. Apart from this, there were also companies that prefered "succinct visits rather than visits by too many people. Consequently, there were also companies that established strong connections and signed contracts rather than only showing their presence. We took the opinions of some companies, mainly those having offices in Turkey regarding the exhibition, new products, and the Turkish shipbuilding industry. John Nielsen - Area Sales Manager, Logstor Marine The fair goes well. It is very interesting for me since it is the first time I am participating here. Yesterday, in the official opening there was not many people but today it seems better. But still, we hope more of course. As Logstor, we are trying hard to promote what we are doing and we have tough time in Turkey because what we are doing is not very cheap. Scandinavian marine suppliers are making marine equipment for years and it is optimized and optimized due to the fact that in Northern Europe people working in the shipyard have more salary in that sense you have a higher quality product. You pay maybe a little more money but in the end shipyard earns money because of less workers. This is not applicable when you go to the markets like China, Vietnam or Turkey since it really does matter whether you pay less or more money because people do not get the same wages. Currently, some of the Turkish owners found out that they need maybe higher quality product when they are doing business with the international arena. I think it is coming slowly but more. You have a lot of ship owners and shipyards in Turkey but they are not just trading in Turkey but also internationally. You pay more money to have a better project and to have it for lifetime. If you pay a little more money you won t have the problem two years later. It is like buying a Mercedes. In addition to that, we would like to announce that we will now take contracts in Turkey meaning we will have a factory here. It is formally confirmed. Jorgen Holm Global Sales Manager and Louise Sogaard Madsen- Sales Executive - Cargo Department / Viking Life Saving Equipment A/S The reason why we are here is because we have started with a new agent YKS and we want to show our support and also Viking. We have been here for many years and we have seen the decline of our appearance in Turkey before but we are coming stronger now. We have very good connections with a lot of Turkish shipyards and to some Turkish owners that has been a very positive development since we came with our new agent. We have a lot of equipment what we are trying to build here is LSA package. YKS is keeping local stock. 036

4 Jorgen Holm Yeong Tae Son Stephan Behrens Uwe W. Nickschat Uzun y llard r buraday z. Türkiye deki varl m zda düflüfl oldu unu gördük, ama flimdi daha güçlü geliyoruz. Türk tersaneleri ve baz Türk armatörlerle çok iyi ba lant lar m z var, ki bu da yeni acentemizle çal flmaya bafllad m zdan bu yana çok olumlu bir geliflme. Çok say da ekipman m z bulunuyor. Burada yapmaya çal flt m z fley bir LSA paketi oluflturmak. YKS yerel bir stoka sahip. Ad m z piyasada yeniden güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak bu biraz zaman alacak. Türkiye flu an Avrupa da en ilgi çeken gemi infla ülkesi konumunda. San r m bu patlama bir süre devam eder, ancak bir noktada kapasite afl m olacakt r ve tabii armatörler için de bir doygunluk noktas söz konusu. Yani sadece gemi infla yerine ayn zamanda ithalata da yönelmek daha iyi olur. Polonya ayn tipte gemiler infla ediyor ve bir rakip olabilir. Balt k devletleri ve Polonya da yükselmeye çal fl yor. Ancak Türkiye de gemiler daha küçük ve daha standart hale gelmifl. Türk gemi inflac lar daha uzmanlaflm fl gemiler üreterek kendilerini dünyadaki di er ülkelerden farkl laflt rmalar gerek. Yeong Tae Son Baflkan & CEO, K.C. Ltd. fiirketimiz 1986 senesinde kuruldu. Kore de çok önemli bir pazar pay na sahibiz. Ancak Koreli tersaneler verdi i emeklerin ço unun meyvelerini flu an al yorlar. Ancak bunun devam edece ini sanm yoruz. Kore nin dünya piyasas ndaki pay düfltü ünde güçlü bir rakibi olacak: o da Çin. Art k bununla devam etmemiz gerekiyor. Yani yeni gemi inflada hangi bölgeler yükseliflte gibi baflka alternatifler ar - yoruz. Türk tersanelerinin yeni gemi infla piyasas nda büyük bir rolü olabilece ine inan yoruz. Bu sebeple buraday z. Ancak Soli Tersanesi nden baz siparifller ald k. Tuzla bölgesinde küçük ve orta çapl tersaneler son derece yo unlar. Daha da büyümeliler, iflte o zaman Koreli tersanelerle daha ak ll ve daha net rekabet edip, gerçek gemi inflas piyasas n n tad n ç karabilirler. Türkiye de y lda 100 gemi infla edildi ini duyduk ve bu bize oldukça ilginç geldi. O sebeple burada iyi bir acente arad k. Seneye Türk tersaneleri daha etkin hale gelecek. Biz de bu paralelde daha çok talep bekliyoruz. Davet mektuplar m z Tuzla da bulunan 39, birkaç n da Tuzla d - fl nda bulunan tersanelere gönderdik. Ne yaz k ki yavafl çal fl yorlar. Standlar m z n daha çok kifli taraf ndan ziyaret edilmesini bekledik, ama davet etti imiz tersanelerden henüz kimse gelmedi. We have to create our name in the market again which takes time of course. If you look at Turkey at the moment it is the most interesting newbuilding country in Europe. I think this boom can stay for a while but there will be an overcapacity at some point and of course a saturation for the owners so it is also better to lean towards exports not only building ships. Poland is doing the same kind of ships and can be a competitor. Baltic states and Poland are trying to move up too. However in Turkey the ships are smaller and more standardized. Turkish shipbuilders have to differentiate themselves in the world compared to other countries going more specialized vessels. Yeong Tae Son President&CEO, K.C. Ltd. Our company was formed in We have a very significant market sharing in Korea. However Korean shipyards are enjoying a lot of their fruit right now but we do not think this will continue. When Korea reduces its market share in the world market, it has a strong competitor, China, and then we have to keep along with this. So we are looking for other alternatives like which areas are coming up in new building. We believe that Turkish shipyards can have a big role in the new building market. That is why we are here. Fortunately we got some orders from Soli shipyard. In Tuzla area small and medium shipyards are concentrated with their full activities. They should get bigger and bigger and then they could compete more cleverly and clearly with Korean shipyards and they can enjoy the real shipbuilding market. I heard 100 ships are built per year in Turkey and it is quite interesting for us. So I looked for a good agency here. Next year Turkish shipyards will be more active and we expect more demand. We sent our invitation letters to 39 shipyards in Tuzla and some more to out of Tuzla. Unfortunately, they work late. We expected more people to our stands but nobody has come from those shipyards so far. And when you prepare and come from Korea, from a very far distance, you want to see more attendance. When you compare this fair with the other fairs around the world it remains very small of course. The number of participants is not sufficient. I hope it will be better in the next years. Just two halls are not enough for a maritime fair. 038

5 Kore den, yani uzak mesafeden, daha çok kat l m görmek istiyorsunuz. Bu fuar dünyadaki di er fuarlarla karfl laflt r nca elbette çok küçük kal yor. Kat l mc say s yetersiz. Umar m önümüzdeki y llarda daha iyi olur. Bir denizcilik fuar için sadece iki salon az. Stephan Behrens Bölge Sat fl Müdürü, J.P.Sauer & Sohn Maschinenbau Gmbh 25 seneyi aflk n bir süredir Türkiye piyasas nday z. Ancak Art Denizcilik ile ortak giriflimimizi 2000 y l nda bafllatt k. Deniz kuvvetleri, sanayi ve normal denizcilik piyasas dahil 3 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Normal denizcilik piyasas kar fl k bir piyasa, deniz kuvvetleri piyasas ise daha küçük, ama daha karl. Piyasa bizim için 2000 y l ndan beri çok iyi gidiyor. Geçen sene yaklafl k 42 geminin iflini ald k. Türk denizcilik sektörü çok h zl büyüyor y l nda bafllad m zda teslim edilecek toplam 20 gemi vard, ancak geçen sene bu rakam 125 i buldu. Gemilerin hem boyutu büyüyor hem de say s art yor. Bu bizim için çok önemli. Tüm denizcilik sektörü bu fuardan haberdar. Her ne kadar genel olarak sakin olsa da burada mutlaka bulunulmas flart. nsanlar kataloglara ve broflürlere bak yorlar, bu önemli. Ayr ca Art için burada onlarla birlikte olmak da önemli. Fuar n kalabal k olmad bir gerçek, ancak 100 ziyaretçiden sadece 1 tanesinin gerçek al c olmas n n pek faydas yok. Fuar iki sene öncesine göre daha büyük. Gelifliyor. Türkiye piyasas güzel, insanlar dostane ve burada ifl yapmak çok kolay. Uwe W. Nickschat Bölge Sat fl Müdürü, Hatlapa Marine Equipment Biz, uluslararas gemi infla sanayi için dümen donan mlar, büyük makineler ve kompresörler üreten bir flirketiz. Tüm gemiler için geleneksel ekipmanlar imal ediyor ve gemileri modernize ediyoruz. Merkezimiz Bat Almanya da, Hamburg yak nlar nda. Türk piyasas yla uzun süredir devam eden bir iliflkimiz var ve Senak bizim burada Türkiye deki ifllerimizle ilgilenen acentemiz konumunda. Türkiye bize çok yak n ve çok h zl büyüyen bir ülke. Bu geleneksel bir piyasa ve burada bulunmak gerekiyor. Biz irtibat koparmamak için buraday z. Fuar bizim için iyi geçiyor. Peter Ericsson Sat fl & Pazarlama Müdürü, Jowa AB Jowa Türkiye kuruldu ve yak nda Türkiye de faaliyetlerine bafllayacak. Jowa Türkiye yi kurmak için uzun zamand r Senak ile yak ndan çal fl yoruz. Bunu y llard r düflünüyorduk ve sonunda gerçeklefltirdik. Türkiye iyi ve ilginç bir pazar, yerel mevcudiyet daima önemlidir. ABD, Çin, Avrupa dahil olmak üzere bunu her zaman, bulundu umuz her yerde yap yoruz. Gelecek fuara yeflil gemi ürünleri dahil, daha fazla ürün ile gelece iz. Bu bizim için çok büyük bir geliflme oldu, s f rdan bafllad k ve önümüzdeki y llar çok daha iyi olacakt r. Seneye %20 lik bir art fl bekliyoruz. Bu y l bizim için çok iyi gitmedi. Daha önce Türkiye de 50 geminin iflini ald k, buna devam etmemek için herhangi bir sebep görmüyorum. Kamran Khatami Yönetici Sat fl Mühendisi, Hamworthy Hamworthy olarak, Norveç, Amsterdam, Hindistan, Singapur ve Peter Ericsson Kamran Khatami Stephan Behrens Area Sales Manager, J.P.Sauer & Sohn Maschinenbau Gmbh We are in the Turkish market for more than 25 years. But we started the joint venture with Arti Denizcilik in We are active in 3 sectors including navy, industry and normal shipping market. Normal shipping market is a mess market but navy is a niche market, which is smaller but more profitable. Since 2000, the market goes for us very well. Last year we got almost 42 vessels. Turkish shipping market is growing enormously. In 2000 when we started, there were 20 ships to be delivered but last year it was 125 vessels to be delivered. Both the size and the number of the ships are getting bigger. This is very important for us. The entire maritime sector knows the fair, although it was silent mostly, still it is a must to be here. People look at the catalogue and brochure, it is important. Also for Arti, to be present with them is important. It is a fact that the fair is not that crowded but you do not necessarily need 100 visitors but 1 customer who is really interested in buying. The fair is bigger than two years before. It is developing. Turkish market is very nice, people are very friendly and it is easy to make business here. Uwe W. Nickschat Area Sales Manager, Hatlapa Marine Equipment We are producer and manufacturer of steering gears, big machinery and compressors of the worldwide shipbuilding. We are manufacturing traditional equipments for all ship going vessels and we modernize them. Our location is in Western Germany close to Hamburg. We have a very long relationship with Turkish market and Senak is our agent here dealing with all our interest in Turkey. Turkey is very close to us and it is growing fast. This is a traditional market and you have to be present here. To stay in touch we are here. The fair goes well for us. Peter Ericsson Sales & Marketing Manager, Jowa AB Jowa Turkey has been established and soon it will start business in Turkey. We have been working closely with Senak for a long time to establish Jowa Turkey. We have been thinking for years and now organized it finally. Turkey is a good and interesting market and local presence is always important. That is why we always do it everywhere we are active including, US, China, Europe. MARINE & COMMERCE MAY

6 Frans van der Zalm Murat Bodur Amerika Birleflik Devletleri dahil dünya çap nda flubelerimiz bulunuyor. Türkiye, spanya ve Hollanda benim sorumlulu um alt nda. Türkiye de Alesta Marine ile çal flmaya bafllad k ve sonuç çok iyi. 3 y l önce bir deniz ekipmanlar flirketi olarak burada çok fazla sat fl m z olmuyordu, ancak flu an oldukça artm fl durumda, hatta Türkiye bizim bir numaral vakum müflterimiz. Fuarda yer almaktan mutluluk duyduk. Türkiye nin özellikle denizcilik ve offshore alan nda çok h zl ilerledi- ini görüyorum. Koreli ve Çinli gemi inflac lar n n önümüzdeki 2-3 y l içerisinde dolu olmalar halinde, Türkiye global denizcilik sektöründe daha büyük bir rol oynayacak; Türkiye nin sipariflleri alma imkan var. fiu an Türk Deniz Kuvvetlerine ürün temin etme süreci içindeyiz. Frans van der Zalm fl Gelifltirme Müdürü, Ecospeed Deniz boyalar üreten bir firmay z ve Antares ile 1,5 y ld r beraber çal fl yoruz. Ürünlerimizin Türkiye de tan t l p anlafl lmas gerekiyor ama elbette bu biraz zaman al yor. 25 y l gibi uzun bir ömrü olan deniz boyas üretiyoruz ve armatörün tekrar tekrar gemiyi boyamas gerekmiyor. Afl nmaya karfl oldukça dayan yor. Genelde çal flmak için armatörleri seçiyoruz çünkü armatör hangi ürünlerin kullan lmas gerekti ini tersaneye söylüyor ve tersanede mecburen onu kullan yor. Türkiye pazar nda yer alabilmek için iyi bir referans n z n olmas gerek. Burada sektör h zl büyüyor ve çok iyi gidiyor. Türkiye gemi inflada lider bir ülke ve pazar etkiliyor. Ancak rekabetçi oldu u kadar oldukça da tutucu bir sektör buras. Fuarla ilgili olarak ise daha yüksek beklentilerim vard ancak gördü- üm kadar yla pek de etkili geçmiyor. Murat Bodur Genel Müdür, Delta Co. Ltd Fuardan memnunum, ama kurulumundan hiç memnun de ilim. Stand n kendi taraf m zdan yap laca n ve buradan ofisi rahat takip etmek için en çok ihtiyac m z olan internetin olmad n önceden söylemediler. Fuara 5. kat l m m. Öncekilere göre daha gösteriflli oldu unu ve daha fazla kat l mc bulundu unu söyleyebilirim. Bunda 2010 sonras gelen isteklerin ve yap lacak olan gemilerin büyük etkisi oldu- unu düflünüyorum. Türkiye için faydal olaca na inan yorum. We will come with more products in the next fair with some environmental green ship products. For us it is been a tremendous development, we started from zero and the following years will be much better. Next year we are waiting 20 percent increase. This year it was not very well for us. We supplied 50 ships in Turkey before and we don t see any reason why we won t continue doing that. Kamran Khatami Executive Sales Engineer, Hamworthy As Hamworthy, we have branches around the world including Norway, Amsterdam, India, Singapore and America. Turkey, Spain and Holland are in my charge. We started with Alesta Marine in Turkey and the result is very good. 3 years ago as a marine equipment company we did not have much sales here but now it increased a lot in fact Turkey is our number one vacuum customer. We have been delighted to take part in the fair. I found Turkey s progressing very fast especially in the marine and offshore business. It is going to play a very big role in global shipping if the Korean and Chinese shipbuilders are all full in next two or three years, Turkey has the chance to snatch orders. We are now in the process of offering units to the naval wing of Turkish Navy. Frans van der Zalm Director Business Development, Ecospeed We are producers of the marine painting and we are working together with Antares for 1,5 year. They are our exclusive agent here. Our products need to be introduced and understood in the Turkish market. Of course it takes some time and we need to get known in this market. Our product is a coating and has a very long lifetime, which is 25 years. So in time we do not need to apply a new coating but the coating will remain for 25 years also having a guarantee against corrosion. Mainly we work with ship owners and they are making a list to the shipyards, which equipments and products should be used. We understand that in order to penetrate in the Turkish market, you have to have a Turkish reference. The industry here is growing fast and going very well. Turkey is leading the shipbuilding market and it is a very challenging market. However, it is quite conservative market and also competitive. In terms of fair, as a matter of fact my expectations were higher however it turned out to be less effective. Murat Bodur General Manager, Delta Co. Ltd I am happy with the exhibition, but very unhappy with the installation. They did not tell us beforehand that we have to put the stand together ourselves and that there was going to be no Internet, which we need the most to monitor the office from here. This is my 5 th participation in the exhibition, and I can say that it is more splendid and that there are more attendants compared to the past ones. I believe that the demands for the period after 2010 have a great impact on this. I believe that it will be very beneficial for Turkey. 040

7 Ulafl Al ngan Gemi Mühendisi, Ormar Marine & Industrial Systems Eng.Trade Co.Ltd Asl nda biz fuarda siparifl beklentisinde de ildik. Fuardan önce hesaplad m z bütün sipariflleri ald m z düflünüyorduk. Ama fuarda teslimli siparifller gündeme geldi ve orada imzalanm fl oldu. Bu da bizim için ekstra harcama yapmadan fuar ortam nda sipariflleri alm fl olmam z aç s ndan bir art. Yurt d fl fuarlar n n da neredeyse tamam na kat l yoruz. Bu sefer Exposhipping biraz farkl oldu. Hollanda ve Almanya n n ayr bir holde kat l yor olmas, geçmifl senelere göre ziyaretçi say s n artt rd. Belki de 3 senedir Türkiye de bir fuar olmad için insanlar açt ve herkes geldi. Tersanelerin sadece tersane müdürü veya sat n alma müdürleri de il, sat fl sonras destek departmanlar bile geldi. Piyasan n genifllemesinden dolay ortaya ç kan yeni firmalar tan mak aç s ndan da iyi oldu, onlar için de bu bir avantajd. Biz piyasada pahal, ama garantili sat fl yap yoruz ve felsefemiz Ben ucuz mal alacak kadar zengin de ilim. O nedenle fuar esnas nda yeni müflteri aramam z söz konusu de ildi. Bizim kilit bir müflteri profilimiz zaten var. Erhan Ak Yönetici Ortak, Senkron Elektro Teknik Ltd. Stand m z n yerini daha sonra be enmedik, daha iyi bir yerde olsayd daha fazla ziyaretçi gelirdi diye düflünüyorum. Fuar n sektöre yer olarak uzakl, ziyaretçi say s n n az olmas na yol açt. Çünkü Tuzla dan Yeflilköy e gidip gelmek neredeyse bir gününüzü al yor. dareciler veya çal flanlar n gelmesi tamamen bir günün iptali demek. Bence Tuzla civar nda bir fuar alan oluflturulmal. Sonuçta Tuzla gemi inflac s ndan, yan sanayicisine, tamircisine kadar bu sektör için bir merkez konumunda. Fuarda yapt m z çok somut bir ifl ba lant s henüz yok. Asl nda daha fazla ilgi bekliyorduk. Umar m bundan sonraki fuarlar daha iyi olur. Yurt d fl nda kat ld m fuarlara göre bile burada fiyatlar yüksek. nternet ba lant s nda dahi flifre var. Bu beni oldukça flafl rtt. & Ulafl Al ngan Naval Engineer, Ormar Marine & Industrial Systems Eng. Trade Co. Ltd We actually did not expect any orders at the exhibition. We had thought that we had already received all the orders we planned before the exhibition, but the orders to be delivered in came up at the exhibition and were contracted there. So this was an advantage for us to receive orders in an exhibition environment without having to make any extra expenditures. We also participate in almost all international exhibitions. This time Exposhipping was a little different. The Netherlands and Germany participating in a separate hall increased the number of guests compared to past years. Maybe it was because people were longing for something like this and came, as there has been no exhibition in Turkey for 3 years. The exhibition was attended not only by the shipyard managers or purchasing managers, but also by the after sales department. I believe that it was beneficial. It was also good in terms of getting to know new companies that were established due to the expansion of the market, this was an advantage for them as well. We make expensive but guaranteed sales in the market, and our philosophy is, I am not wealthy enough to buy cheap goods, thus, seeking new customers during the exhibition was out of the question. We already have a key customer profile. Erhan Ak Managing Partner, Senkron Elektro Teknik Ltd. Additionally, we were unhappy with the location of our stand, I think that we would have scored more visitors if it was in a better position. The exhibition being distant from the sector in terms of location led to a smaller number of visitors, because traveling from Tuzla to Yesilkoy almost takes up the entire day. The attendance of administrators and personnel means the cancellation of an entire day. I think that an exhibition area should be established around Tuzla. After all, Tuzla is like a centre for this sector from the shipbuilders to the supplier industrialists and repairers. Currently, there are no concrete business connections that we established at the exhibition; we were actually expecting more interest. I hope that future exhibitions would be better. The prices here are high even compared to exhibitions which I attended overseas. There is a password even for its Internet connection. This was quite a surprise for me. & 042