De iflen dünyaya adapte olma yollar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De iflen dünyaya adapte olma yollar"

Transkript

1 De iflen dünyaya adapte olma yollar Dönüflüm Gelece i hayal etmek: stanbul 2023 Sa l k Meme kanserine karfl pembe kurdeleli kampanya Yeni Dünya Geliflen ülkeler için geliflmifl yaflam alanlar

2 çindekiler Gelece i hayal etmek: stanbul 2023 stanbul ile ilgili bütün göstergeler, gelece in dünyas n n önde gelen flehirleri aras nda sayg n bir yere sahip olaca n gösteriyor. Büyük bir de iflim geçirerek bu gelece e haz rlanan stanbul a katk yapabilmek, biraz da hayal edebilmeye ba l. 7 Meme kanserine karfl pembe kurdele Her 14 dakikada bir kad n n meme kanseri nedeniyle hayat n kaybediyor olmas, Siemens in bu hastal a karfl, simgesi pembe kurdele olan, fark ndal k kampanyas bafllatmas na yol açt. 11 Geliflen ülkeler için geliflmifl yaflam alanlar Gayrimenkulün günümüzde konuttan ofise ve al flverifl merkezlerine kadar birçok unsuru entegre etmeye dayanan yeni kapsam, enerjiden ulafl ma ve servislere kadar yeni ihtiyaçlar n daha iyi fark edilmesini sa l yor. TÜRK YE N N KATKILARIYLA HAZIRLANMIfiTIR YAYIN KURULU Özlem AKSOY, Sibel HÜR, Kerem ÖZDEM R 2

3 Gelece i hayal etmek: stanbul 2023 stanbul ile ilgili bütün göstergeler, gelece in dünyas n n önde gelen flehirleri aras nda sayg n bir yere sahip olaca n gösteriyor. Büyük bir de iflim geçirerek bu gelece e haz rlanan stanbul a katk yapabilmek, biraz da hayal edebilmeye ba l.

4 Teknolojide yaflanan geliflmelerin ve özellikle internetin sa lad olanaklar n k saca her zaman, her yerden ve her cihazdan ba l olabilmenin- düflünce zeminine en önemli yans mas, Thomas L. Friedman n dünyan n mekansal farkl l klar n ortadan kalk p yeknesak bir hale geldi ini anlatt The World is Flat (Dünya Düzleflti) adl kitab olmufltu. Bu çal flma k sa sürede biliflim ve teknoloji dünyas n n liderlerinin kutsal kitab na dönüfltü. Bu sansasyonel çal flmaya daha az ses getiren bir katk Richard Florida n n Who is Your City si (fiehriniz Kim?) kitab ile geldi. Florida, teknolojinin getirdi i mekansal ba ms zl yads mazken ifl insanlar n n, flirketlerin ve orada yaflayan toplumun genel performans n n flehrin kimli i ile çok yak ndan ilgili oldu unu ortaya koyuyor. fiehrin bu önem kazanan kimli i, yeni dönemin en önemli sermayesi olan yarat c insan gücünü bar nd rmas, merkez haline gelme kaynakl olarak servis sektörünün güçlenmesi ve finans ile teknoloji gibi di er sektörleri yatay keserek baflar y etkileyen sektörlerin güçlü olmas gibi göstergelere yans yor. fiehrin performans üzerinde etkili yarat c iflgücü baflta olmak üzere insanlar n yaflad klar flehri seçecekleri bu yeni düzenin di er taraf nda Florida n n Yaflad n z flehre dönüflürsünüz fleklindeki ifadesi yer al yor. Bu sistemde, dünya düz bir ova haline geliyor ama üzerinde bir bu day bafla ya da krampon çivisi gibi d flar uzanan ç k nt lar yer alacak. Dünya genelinde böyle 40 tane kadar merkezin olmas bekleniyor. Tan mlanan resme göre asl nda bu merkezler, Anadolu nun eski uygarl klar ndan Urartular n da n tepesine kurduklar kaleleri ve çevresindeki uçsuz bucaks z düzlükten pek farkl de il. Ancak ihtiflaml görüntülerine ra men bu muhteflem uygarl klar n zaman içinde sürdürülebilir olmaktan ç kmalar ve ortadan kalkmalar kader haline gelmifl. Bilimsel geliflmifllik ve bunun teknolojiye dönüfltürülmesi düzeyi ile zaman içinde ortaya ç kan bozucu etkilerin do ru öngörülerek buna uygun çözümün zaman nda gelifltirilmesi, kadere meydan okuman n en sa lam arac. Do al kaynaklar n etkin kullan m ve flehrin rutinlerini sa l kl bir zemine tafl yarak toplumsal hayat n disipline edilmesi en önemli iki unsur. Birinci k sma insanlar için g da ve su, sanayi için hammadde gibi beslenme ihtiyaçlar n yazmak mümkün. kinci ve daha önemli nokta bunlar n ak fl n n düzenlenmesini kaps yor ve kentsel organizasyon demek. fiehrin damar ve sinir sisteminin sa l kl olmas, flehrin fliflmesinin ya da c l z kalmas n n engellenmesi bu ikinci bölümün konusu. fli güçlefltiren, flehrin dinamik bir yap ya sahip olmas. flin di er taraf nda ise, günümüzde ulafl lan teknolojik geliflmifllik düzeyinin sa lad imkanlar yer al yor. Birçok teknoloji lideri, günümüzün teknoloji altyap s ile yap labileceklerin s n r n hayal gücü olarak ifade ediyor. Geliflmelere ba l olarak ortaya ç kan yeni sorulara yan t bulmaya kendini adam fl olan Siemens ve benzeri özelliklere sahip flirketlerin, bu dinamik yap n n sa l kl bir flekilde oluflturulmas ve varl n sürdürmesinde oynayabilece i rol kritik önem tafl yor. yi bir geliflme, Siemens in gündemine gelece in stanbul unu tasarlaman n önemli bir madde olarak girmifl olmas. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunun 100. y ldönümü ya da Cumhuriyet in 100. yaflgününü hedef alan 2023 hayali, teknolojinin s n rlar n zorlayan ad mlar atarak stanbul u gelecekteki konumuna tafl mak için do ru bir bafllang ç noktas sunuyor. Siemens in var olan ve gelecekte ortaya ç kacak sorular bulup buna yan t bulma stratejisi, bafllang ç noktas olarak kritik bir soruyu eksen al yor: 2023 te stanbul nas l bir yer olacak? Çöküflün efli inde bir mega kent mi? Yoksa kent halk na verimli bir altyap sunan sürdürülebilir, modern bir kent mi? Geçmiflten gelen geliflim çizgisi, bu soruya verilebilecek iyimser yan tlar cesur kategorisine sokuyor. Bununla birlikte Siemens in projeksiyonunda bu cesaretin dünyadaki geliflmeleri de dikkate alan mant kl bir yaklafl ma dönüfltü ü görülüyor. Siemens yaklafl m n, Gerçek hayat ne getirirse getirsin, stanbul un gelece ini daha çevre dostu, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmeye bafl koyduk. stanbul, dünyan n en güzel kentlerinden biri. Ayn zamanda daha yaflanabilir bir yer de olmal olabilir diye özetliyor. Tabii bunun baz gerekleri var. Öncelikle do ru bir odaklanma stratejisinin oluflturulmas gerekiyor. Cumhuriyetin 100. yafl nda stanbul, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji altyap s ve sa l kta bölge liderli i ile hayal ediliyor. Bunu yaparken de de iflmekte olan koflullara hitap edilmesi önemli bir gereklilik. lk anda akla gelen önemli noktalar flu flekilde s ralanabilir: Ulaflt rma: Rayl ve tekerlekli toplu tafl ma sistemleri ile deniz yolu ile yap lan toplu tafl mac n birbirine entegre edilmesinin yan nda özel araçlar ile flehir içinde hareket etmek isteyenlerin ihtiyaçlar n n da karfl lanmas gerekiyor. Burada en önemli nokta disiplin. Toplu tafl mac l kta yolculuk sürelerinin belirli olmas n n yani iki nokta aras nda gidifl süresinin 5-10 kata kadar de iflmemesi ve bu kadar büyük bir flehirde farkl sistemler 4

5 2023 ün 20 milyon nüfuslu stanbul u, görünümünün yan nda Uluslararas Yeni Ekonomiler Birli i nin lider üyesi olmas yla da dikkat çekiyor. aras nda aktarmalar n düzenlenmesi önemli bir konu. Daha hassas bir planlamada, flehirde yaflayanlar n bütün ulafl m olanaklar n piflman olmayacaklar seçenekler olarak önlerinde bulmalar n n sa lanmas gerekiyor. Enerji: Sürdürülebilir enerji kaynaklar n n a rl n n sürekli art r ld bir karma ile flehrin enerji ihtiyac karfl lanmak durumunda. Bunun için esnek, ölçeklenebilir ve ak ll bir enerji sisteminin kurgulanmas gerekiyor. Geliflmifl flehirlerde enerji kesintisi sorunlar n n kald r labilir olmamas nedeniyle sistemin izlenmesi ve kontrolü konusunda hassas davran lmas gerekiyor. Sa l k hizmetleri: Genç nüfusu ile övünen Türkiye yaflam süresinin uzamas na ba l olarak yafll l k ve yafll nüfusun sa l k hizmetleri ihtiyaçlar n da de erlendirmek durumunda. Buna dünya genelinde artan kronik hastal klar da eklemek gerekiyor. stanbul un nüfusu ve demografisine ba l olarak bu konuda yaratmas gereken çeflitlilik düflünüldü ünde bölgesel bir sa l k merkezine dönüflmesini de de erlendirmekte yarar var. Bütün bunlar yap l rken, flehrin yeni bileflenlerinin hem flehrin kimli ini yans tan bir formda ve birçok farkl ihtiyaca hitap eden çoklu ifllevsellikte tasarlanmas gerekiyor. Örne in, Siemens in 2023 için öngördü ü köprü, farkl katmanlara sahip olan bir yap. Bu, ayn zamanda geliflmifl bir flehrin ihtiyaçlar do rultusunda k sa sürede infla edilen ve flehrin yap s nda anomallik yaratmayan bir yap olarak tan mlan yor. Hayallerdeki köprü, sadece ulafl m sisteminin bir parças de il ayn zamanda bir sosyal yaflam alan. Siemens hayalini flöyle anlat yor: Peyzaj mimarlar, yeni köprünün sadece yayalar n, bisikletlilerin ve atl polis memurlar n n kullanabildi i üst seviyesini özenle tasarlad. Küçük a açlar, gölge yaparak güneflten korunmay sa l yor. Türkiye için bu çok özel y la yak flacak flekilde, her yere laleler ekilmifl. May s ay nda oldu umuz bugünlerde, lalelerin hepsi çiçeklerini açmak üzere. Köprünün alttaki ikinci seviyesinden, sadece köprünün ortas nda bulunan ve afla daki ma azalara, kafelere ve oyun alanlar na aç lan istasyonda duraklayan h zl trenler geçiyor. Köprünün en alt kat ndaysa, günün hemen her saati h zla geçti ini görebilece iniz elektrikli motosikletler dahil olmak üzere, her türlü elektrikli araca aç k bir kara yolundan olufluyor. Ancak bu hayaller, sorunlar n birdenbire ortadan kayboldu unu ve toz pembe bir tablonun ortaya ç kt n ima bile etmeyecek kadar kapsaml. Senaryoya göre, 2013 te ilk tart flmalar bafllad nda vizyon, tart flmalar içten yanmal motorlu araçlar n köprüye girifline izin verilip verilmeyece i ile s n rl tutacak kadar dard. O günlerde, bu araçlar yasaklamak gibi cesur bir karar birço unu flaflk nl a düflürmüfltü. Aradan 10 y l geçti inde ise, yeni bir yaflam tarz flehre entegre edilmifl oluyordu. Siemens in 2023 y l ndaki yeni stanbul senaryosunun di er sat r bafllar n flöyle s ralamak mümkün: Yeni köprüdeki ve (hem Avrupa hem de Anadolu yakalar nda olmak üzere) stanbul un birçok kent merkezindeki yasa a ra men, içten yanmal motorlu araçlar, halen stanbul un sevilmeyen simalar aras nda. Ço u zaman, t pk 15 y l önce oldu u gibi, Bo aziçi 5

6 Köprüsü nün bitmez tükenmez trafi inde s k fl p kal yorlar. A r trafik s k fl kl cezalar ve eski tip benzin tüketen araçlar yüzünden her yolculukta ceza ödemek, bu durumu biraz daha a rlaflt rd. Fakat gerçek de ifliklik, daha fazla tren ve demir yolunun kullan ma sokulmas ve sürücüleri genifl demiryolu a n n bir istasyonunun yak nlar nda bulunan park alanlar na yönlendiren modern trafik yönetimiyle birlikte geldi. Demiryolu a, en yüksek h zda trenlerin yan s ra, mevcut yer üstü hatlar nda iyilefltirmelere tabi tutuldu ve toplam 618 kilometre uzunlu unda, birçok yeni yeralt hatt yla geniflletildi. Emirgan dan Bak rköy e gitmek, art k sadece 25 dakika sürüyor. Ayfle bundan 90 y l önce, Ermeni okul arkadafl n ziyarete giderken, ayn yol tüm gününü al yordu. Türkiye, 2017 de kurulan Uluslararas Yeni Ekonomiler Birli i nin lider üyelerinden biri haline gelirken 20 milyon kifliye ev sahipli i eden mega kent stanbul ise Avrupa yla Orta Do u yu birbirine ba layan bir ticaret merkezi olarak tan nd ve baflta çevre dostu teknolojiler olmak üzere, güçlü bir büyümeye ve yenilikçi endüstrilere ev sahipli i yap yor. Rüzgar türbini iflletmecili i gençler için cazip bir ifl seçene i haline gelmifl durumda. Türkiye enerji üretimini eskiden ihraç etti i fosil yak tlardan, art k yurt d fl na satt yenilenebilir enerji kaynaklar na çevirmeyi baflard : Bat dan sa lanan rüzgar gücü, güneyden al nan günefl enerjisi ve ülkenin da l k orta kesimlerinin sundu u hidro enerji. stanbul un üç havaalan na yay lan ve artan hava trafi i halen çözülmeyi bekleyen bir sorun ancak ring sefer yapan h zl tren, havaalanlar n büyük bir merkeze ba layarak, farkl havaalanlar aras nda h zl geçifl yapmaya olanak tan yarak yerdeki trafi i rahatlat yor. Türkiye art k bir enerji ihracatç s haline geldi i için, yo un bir yabanc yat r m talebi al yor ve rüzgar veya günefl enerjisi santralleri için en uygun alanlar, yüksek fiyatlardan al c buluyor. Enerji üretimi, flehrin içlerine kadar ilerledi. Devasa hidroelektrik türbinleri, yeni köprüden pek de uzak say lmayacak bir yerde, elektrik üretmek için Bo az n su ak nt s ndan faydalan yor. Bu elektrik enerjisi, sadece 10 y ldan biraz daha uzun süre önce kullan ma sokulan eski mazotlu-elektrikli vapurlar n yavafl yavafl yerini almaya bafllayan yeni elektrikli vapurlara enerji sa l yor. Geceleyin, bu vapurlar n devasa aküleri, günün en ucuz saati oldu u için rüzgar enerjisiyle flarj oluyor. Talebin en yüksek oldu u saatlerdeyse, vapurlar genellikle depolanm fl fazla enerjiyi satarak para kazan yorlar. Son y llarda Türkiye de büyük bir geliflme gösteren ak ll flebeke, elektrik alan ndaki bu mikro ticareti, özel konutlar için bile mümkün k l yor. Sabahlar, günefl flehrin üzerinde parlamaya bafllamadan önce, so uk hava kanallar arac l yla binaya aktar l yor. Böylelikle, sabahleyin kliman n en yüksek seviyede çal flt r lmas na gerek kalm yor ve klima, günün ilerleyen saatlerinde elektrik sarf etmeye bafll yor. Ö le aras n bir a ac n gölgesinde geçirmek isteyen tüm çal flanlar, bu arzular n binan n çat s ndaki teras bahçesinde karfl layabiliyor. Kafede masadan kalkarken fatura otomatik ve elektronik olarak kesiliyor. fieker hastalar n n kan ndaki mikro sensörler, yüksek fleker seviyesi bildirdi inde yanlar nda tafl d klar arac n ekran nda küçük bir doz insülin enjekte etmesi önerisi görünüyor. Kamu sa l k sistemi, Afrika da dahil olmak üzere yurt d fl ndan bile daha fazla personel çekmeyi baflar yor. Belirli prosedürler için kurulan yeni mükemmellik merkezleri, Türkiye yi dünyan n dört bir yan ndan gelen iyi e itimli doktorlar için kariyerlerine bafllayabilecekleri ilgi çekici bir yer haline getirdi. Baflta Avrupa ve Orta Do u dan talep gören t p turizmi, t bbi bak m herkes için iyilefltirmeye yard mc olan bir para ak fl sa l yor. Üstelik sadece stanbul da de il. Anadolu nun en uç köflelerindeki travma klinikleri, art k uzmanlar n ameliyatlar s ras nda tele-t p ile destek sa lad stanbul ve Ankara daki uzman kliniklerle ba lant l olarak hizmet veriyor. Sadece stanbul daki havaalanlar nda de il, Türkiye de hizmet veren ambulanslarda da kullan ma sokulan yeni nanotüp BT taray c lar ysa, daha h zl ve daha do ru tan lar mümkün k l yor. 6

7 Meme kanserine karfl pembe kurdeleli kampanya Her 14 dakikada bir kad n n meme kanseri nedeniyle hayat n kaybediyor olmas, Siemens in bu hastal a karfl, simgesi pembe kurdele olan, fark ndal k kampanyas bafllatmas na yol açt.

8 Meme kanseri, dünya genelinde kad nlar aras nda en yayg n ölüme yol açan kanser türü. Almanya Sa l k Bakanl verilerine göre, bu ülkede y lda 57 bin kad na meme kanseri teflhisi konuyor ve 17 bin kad n bu nedenle yaflam n yitiriyor. Dünyada ise her y l yaklafl k 500 bin kad n n meme kanseri nedeniyle öldü ü hesaplan yor y l içinde, tüm dünyada 1,5 milyon yeni meme kanseri tan s konulaca ve bu hastalar n büyük bir k sm n n düflükorta gelirli ülkelerde olaca tahmin ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanser Araflt rma Komisyonu'nda konuflan Prof. Dr. Vahit Özmen, bu y l yaklafl k 18 bin kad n n meme kanseri tan s alaca n n öngörüldü ünü söylerken Türkiye deki toplam hasta say s na dair 40 bin ile 60 bin aras nda rakamlar telaffuz ediliyor. Art fl h z n n yüksekli i konusunda ise bir fikir birli i söz konusu. Meme kanserinde sa kalma oran n n düflük olmas, tan n n geç konulmas ve tedavideki yetersizli e ba l. Evre Renk kullan m, kanserli hücrelerin daha kolay fark edilmesini sa l yor. 0 da 10 y ll k sa kalma oran yüzde 100 ve Evre I de yüzde 90 civar nda iken, evre III te bu oran yüzde 50 nin alt na düflüyor. Bu tablo, Siemens in erken teflhise ve tedaviye dönük kapsaml Meme Bak m Çözümleri nin önemini art r yor. Bu çözümler, ultrason mamografi ve magnetik rezonans görüntüleme (MR) gibi tan sal görüntüleme taraf ndan gelen çözümlerin yan s ra laboratuvar tan ve radyasyon terapisi çözümlerini de kaps yor. Bu çözümlerin en önemli yeniliklerinden biri, görüntüleme taraf nda kullan lan üçüncü boyut. Kad n memesinin Siemens in en son iki teknolojisi kullan larak üç boyutlu görüntülenmesi, doktorlar n daha fazla detay ay rt edebilmesini sa l yor. Acuson S2000 Otomatik Meme Hacim Taray c s (ABVS) ultrason sistemi ve dijital mamografi sistemine sahip üç boyutlu (3D) Tomosentez çözümü Mammomat Inspiration, tan olanaklar n gelifltiren bu yeni teknolojileri oluflturuyor. Meme rahats zl klar nda teflhis, tedavi ve rehabilitasyon çoklu modülerlik yaklafl m, t p dünyas nda giderek yayg nlafl yor. 3D tomosentezin yan s ra MR ve ultrason gibi görüntüleme tekniklerinin rolü, erken tespit ve teflhisten tedaviye ve tedavi sonras bak ma kadar uzanan bütün Görüntülemedeki geliflmeler, kad nlarda yüksek ölüm oranlar na neden olan meme kanserinde erken tespit ve teflhisi sa l yor. süreçte giderek artan önem kazan yor. Bu yeni teknolojiler, daha yüksek görüntü kalitesinin yan nda doktorlar n muayene süreçlerine destek veren optimize edilmifl ifl ak fllar n da sa l yor. Ba fl kl k sistemini teflhis etmeye dönük testler, terapi ile ilgili durumu aç kça ortaya koyan bilgileri elde etmeye olanak tan yor. Taramaya yönelik dijital mamografi Bütün bölgeyi görüntülemeyi sa layan dijital Mammomat Inspiration n temel tarama özelliklerine sahip biçimiyle 2007 nin sonundan bu yana piyasada yer al yor. Bu sistem flu anda dünya genelinde 500 den fazla hastanede kurulu ve özel uygulamalar için de kullan l yor. Birçok yeni eklenti sayesinde doktorlar, teflhis faaliyetlerinde ifllerini kolaylaflt racak geliflmifl görüntüler elde edebiliyorlar. Sistemin içerdi i MoodLight led ayd nlatma opsiyonu, muayene ortam n hasta için daha rahat ve daha az gergin bir hale getiriyor. Yine bir dizi ifllev ve teknik ayr nt, hastan n muayene s ras nda daha düflük miktarda radyasyona ve ifllem esnas nda memenin daha az komprese maruz kalmas n sa l yor. Bunlar n aras nda tungsten anoda sahip olan özel bir X fl n tüpü kullan lmas gibi donan msal iyilefltirmelerin yan s ra memenin büyüklü ü ve dokusuna ba l olarak kifliye özel dozlar hesaplayan yeni AEC 8

9 Yeni teknoloji, habis/iyi huylu ayr m için biyopsi yapma gere ini azalt yor. algoritmalar n n kullan lmas gibi yumuflak çözümler de yer al yor. Mammomat Inspiration teknolojisi sayesinde doktorlar, platformun üzerine getirdikleri ek bir biyopsi ünitesini kullanarak basit ve otomatize edilmifl bir biçimde biyopsi yapabiliyor. Mamografi sistemi otomatik olarak biyopsi ünitesini tan yor ve donan m ile yaz l m n bütün ifllevlerini biyopsi moduna uygun hale getiriyor. Tomosentez ise, geleneksel iki boyutlu (2D) mamografiyi, memenin 3D görüntüsünü oluflturan bilgisayarl tomografiye benzer bir görüntüleme düzeyine ç karan yeni bir mamografi tekni i. Burada, farkl aç larla elde edilen görüntüler yaz l m tabanl bir algoritma kullan larak dokular n üst üste binmesine yol açmadan bir projeksiyon oluflturulmas n sa l yor. Bu, radyologlar n daha geliflmifl bilgi elde etmesine yol aç yor. Siemens in bugüne kadar satt tomosentez sistemlerinin say s 50 yi bulmufl durumda. Meme kanserinin erken tespiti için ultrason kullan m Meme dokusunun çok yo un oldu u durumlarda ya da mamografi bulgular n n mu lak olmas halinde, ultrason s kl kla ek bir görüntüleme modu olarak doktorlar n daha fazla bilgiye sahip olarak teflhis koymas n sa lar. New England Journal of Medicine a göre, yo un meme dokusu meme kanseri riskini befl kat art r yor. Geleneksel mamografi, meme kanserinin erken tespitinde tercih edilen yöntem olmakla birlikte Kuzey Amerika Radyoloji Cemiyeti (RSNA) taraf ndan 2008 y l nda yay nlanan bir araflt rmaya göre, bir tarama ultrasonu rutin mamograma eklendi inde, tek bafl na mamografi ile tespit edilen kanserden yüzde 20 fazlas n tespit etmek mümkün oluyor. Operatöre ba ml l k ve elle kullan lan ultrasonda harcanmas gereken sürenin uzunlu u, bu uygulaman n rolünü, mamogramdaki bir bulgunun üzerine gidilmesi veya el muayenesi ile hissedilen bir kütleye tan konulmas gibi konularda kullan lan ikincil bir görüntüleme modu durumunda tutmufltu. Ultrason görüntülerin elde edilmesi ve çözümlenmesinde yeni bir yöntem, bu tablonun de iflmesi potansiyelini tafl yor. Siemens in Acuson S2000 Otomatik Meme Hacim Taray c s (ABVS), memenin tam hacimlerini otomatik olarak elde etmeyi sa lamaya yönelik ilk çok ifllevli ultrason meme taray c s. Sistem sadece bütün sahan n görüntülerinin hacim ölçümlemeli (volumetric) olarak görüntülenmesinin 10 dakikada tamamlanmas n sa lamakla kalm yor, sonografik hacimler ayn zamanda memenin anatomisi ve yap s konusunda geliflmifl bir genel de erlendirme elde etmeyi sa l yor. Acuson S2000 ABVS, meme bafl ile meme duvar aras ndaki bölümün görüntülenmesini de sa l yor. Bu 9

10 Siemens Sa l k Sektörü Direktörü Ufuk Eren, kifliselleflen çözümlere dikkat çekiyor. bölüm, daha önce geleneksel olarak kullan lan ultrason görüntüleme yöntemi ile görüntülenemiyordu. Görüntüleme taraf ndaki bu yenilik, teflhis süresini h zland r yor ve ameliyathanelerle kaz ma planlamas için de erli bir araç sa l yor. Acuson S2000 ABVS, yo un dokuya sahip kad nlarda meme kanserinin erken teflhisine de özellikle uygun ve meme kanseri hastalar n n rehabilitasyonuna da katk sa l yor. Sorun oluflaca n n bir göstergesi olan nodüllerin ve doku de iflimlerinin (lezyon oluflumlar n n) muayenesinde gelecek vaat eden önemli bir teknolojiyi de, meme görüntülemesinde görece yeni bir yöntem olan elastrofi oluflturuyor. Elastrofi, doktorlar n meme lezyonlar n tan mlamas nda daha yüksek bir kesinlik düzeyi sa l yor. Doku s k flt rma yöntemini kullanan esie Touch elastisite görüntülemesinin oluflturdu u elastogram, dokunun mekanik özelliklerini ya da sertli ini de erlendirerek genellikle patoloji ile ba lant l olan bu özellikle ilgili veri sa l yor. Amerikan Kanser Toplulu u nun de erlendirmesine göre, biyopsi uygulanan meme lezyonlar n n yüzde 80 i iyi huylu ç k yor. Bu durumdan kaynaklanan yüksek say daki gereksiz meme biyopsilerinin say s n ciddi biçimde düflürecek bir yöntem olarak elastogram n yayg n kabul görmesi bekleniyor. Meme görüntülemesinde kullan lan MR daki yenilikler Siemens, özel olarak meme görüntülemesinde kullan lmak üzere Magnetom Espree-Pink sistemini gelifltirdi. 70 santimetrelik genifl gantri çap, özellikle obez ya da klostrofobik hastalarda muayenenin daha rahat geçmesini sa l yor. Gereksinimler do rultusunda hastalar, ayaklar ya da bafllar cihaza girecek flekilde yerlefltirilebiliyor. Siemens Sa l k Sektörü Direktörü Ufuk Eren, Önceki sistemlerde kendisini s k flm fl hisseden hastalar için Magnetom Espree-Pink in tasar m çok elveriflli. Bobin olarak adland r lan parça, farkl meme büyüklüklerine göre ayarlanabiliyor ve teflhiste kullan lan görüntünün kalitesini en üst düzeye ç kar yor. Buna ek olarak, gerekmesi durumunda meme MR ile biyopsi yapmaya da olanak tan yor diyor. Bir di er teknoloji ise, memenin proton MR spektroskopisi. Bu yöntem kullan larak, lezyonun habis ya da iyi huylu oldu unu tespit etmek için biyopsi uygulama zorunlulu unu ortadan kald rmak mümkün. Bu yöntemde doktora meme lezyonunun biyo-kimyasal özellikleri ile ilgili temel metabolik bilginin sa lanmas, doktorun iyi huylu/habis ayr m n yapmas n kolaylaflt r yor. Radiology dergisinde 2007 y l nda yay nlanan bir araflt rmaya göre meme lezyonlar na yap lan biyopsilerin yüzde 68 i proton MR spektroskopisi sayesinde, bu gruba giren hastalarda habis vakalar n tespitinde yetersizli e yol açmadan ortadan kald r labiliyor. Siemens syngo Grace yaz l m n kullanarak, MR spektroskopisini birçok hasta için biyopsi gere ini ortadan kald racak bir çözüme dönüfltürüyor. Syngo Grace in biyomarker olarak kulland kolin, analizde farklar n daha rahat alg lanmas n sa laman n yan nda meme lezyonlar n n biyomekanik özelliklerinin eflzamanl analizine de olanak tan yor. Magnetom Espree-Pink sistemi, MR meme görüntülemesi için özel olarak gelifltirilmifl kapsaml bir dizi uygulama ile birlikte geliflmifl bir çözüm sunuyor. Bunun sa lad otomatik raporlama, hastan n hareket etmesinden kaynaklanan bozulmaya karfl elastik görüntü düzeltme, dinamik görüntü bilgisinin renkli gösterimi ve lezyon hacminin hesab özellikleri uygulamay önemli ölçüde iyilefltiriyor. Meme kanseri teflhisinde moleküler görüntüleme Siemens, meme kanserinin teflhis ve tedavisine yönelik olarak çeflitli moleküler görüntüleme ifllemleriyle ilgili uygulamalar sunuyor. Meme kanserinin de aralar nda bulundu u birçok kanser türü, kendi bölgelerindeki lenf bezlerine s çrama e ilimindedir. Bu kanserli hücreler, vücut içinde hareket edebilirler ve ilk tümörün yak n ndaki lenf kanal na geçebilirler. Bu lenf dü ümlerinin karmafl k yap lar n bulundu u bölgelerde bile tam olarak belirlenmesini mümkün hale getiren bu çözüm, birçok hastada, bütün koltukalt lenflerinin kaz nmas n, bundan kaynaklanan komplikasyonlara gerek kalmamas n sa layabiliyor. Siemens in en yeni sistemi olan Biograph mct moleküler bilgisayarl tomografi sistemi, kesin bir kanser teflhisi konulmas na yard mc oluyor. Bu sistem hem radyoloji de hem de nükleer t pta kullan labiliyor ve PET/CT nin (Positron Emissions Tomography) yan nda sadece bilgisayarl tomografi çekimlerinde de kullan labiliyor. Burada kullan lan biyomarkerlar ile kemikler ve di er dokulardaki metastazlar n konumlar n n belirlenmesine yard mc oluyor ve bunu izleyen terapinin planlanmas nda doktorlara destek oluyor. Kanserin günümüzün yo un ve yükselen tehdidi olmas, bu konudaki çal flmalar daha de erli k l yor. Bu durum ayn zamanda Siemens in kansere karfl sürdürülen mücadelede teknoloji taraf ndaki bu kapsaml yaklafl m n n ve ortaya ç kan çözümlerin de erinin daha kolay alg lanmas n sa layarak bu alandaki çal flmalarda katalizör etkisi yarat yor. 10

11 Geliflen ülkeler için geliflmifl yaflam alanlar Gayrimenkulün günümüzde konuttan ofise ve al flverifl merkezlerine kadar birçok unsuru entegre etmeye dayanan yeni kapsam, enerjiden ulafl ma ve servislere kadar yeni ihtiyaçlar n daha iyi fark edilmesini sa l yor.

12 Dünyan n nüfusu son 40 y lda iki kat na ç karak 6,8 milyara ulafl rken nüfusun da l m içinde geliflmekte olan ülkelerin pay giderek büyüyor y l na gelindi inde bu nüfusa eklenmifl olacak olan 2,3 milyar kiflinin önemli bölümü de geliflmekte olan ülkelerde dünyaya gelmifl olacak. Sanayileflmifl ülkelerdeki düflük nüfus art fl h z, bu ülke yönetimlerinin teflvikleri ile biraz toparlansa da, geliflmekte olan ülkelerin nüfus terazisindeki a rl artarak sürecek gibi görünüyor. Bu de iflim sadece rakamlarla ifade edildi inde yeterince aç kça ortaya konulamayan bir olgu. Nüfus yap s ndaki de iflime de ayn derecede dikkatle e ilmek gerekiyor. Geliflmifllikleri artt kça geliflmekte olan ülkelerin de karfl karfl ya kald nüfus yap s de iflimi, özünde çocuk ölüm oranlar n n azalmas na, sa l k hizmetlerinin geliflmesine ve düflen bedensel çal flma oran n n fiziksel sorunlar n azalmas na yol açmas na ba l olarak ortalama yafl n yükselmesi fleklinde ortaya ç k yor. Özellikle sanayileflmeye ba l olarak görülen bu de iflim do rultusunda Birleflmifl Milletler tahminlerine göre 2050 y l itibariyle, flu anda dünya nüfusunun yüzde 11 ini oluflturan 60 yafl üzeri nüfus yüzde 22 ye ulaflm fl olacak. Bu, sa l k alan nda teflhis ve tedavinin daha önemli hale gelece ini göstermenin ötesinde ülkelerin üretti i has lalar n de iflece ine iflaret eden bir olgu. Nüfusun yafllanmas, istihdam düzeyi ve verimlili e dayanan gayrisafi yurt içi has la (GSY H) üzerinde bask olufltururken, istihdam edilen yetiflkinlerin oran n afla çekerek ekonomik büyüme gerçeklefltirmeyi güçlefltiriyor. Goldman Sachs yat r m bankas n n ktisadi Araflt rmalar baflkan Jim O Neill in 2003 y l nda icat etti i BRIC k saltmas n n aradan geçen y llarda büyüsünü kaybetmemesinde nüfus yap s ve istihdam edilebilir ifl gücü önemli etkenlerden biri. Bugün 6,8 milyara ulaflm fl olan dünya nüfusunun yaklafl k yüzde 40 n (2,8 milyar) oluflturan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, Deutsche Bank araflt rmalar na göre 2010 da 10,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi has la oluflturarak gayrisafi dünya has las n n yüzde 17 sini üretiyor olacak. G7 ülkeleri (ABD, Almanya, Fransa, Japonya, ngiltere, talya ve Kanada) günümüz itibariyle dünya gayrisafi has las n n yüzde 52 sini üretiyor olsa da BRIC ülkeleri krizin hemen ard ndan yakalad klar yüzde 4 ila 10 luk büyüme h zlar ile G7 yi gölgede b rakt. Uluslararas Para Fonu nun (IMF) Haziran 2010 tahminlerine göre, bu sene gerçekleflmesi beklenen yüzde 4,6 l k dünya ekonomik büyümesinin önemli bölümü Çin (yüzde 10,5), Hindistan (yüzde 9,4) ve Brezilya dan (yüzde 7,1) gelecek. BRIC in problemli çocu u Rusya n n bile yüzde 4 ün üzerinde büyüyece i tahmin ediliyor. Goldman Sachs n uzmanlar 2020 itibariyle dünyan n gayrisafi has las ndaki büyümenin yar s n n BRIC ülkelerinden gelmesini bekliyor. BRIC zaman zaman Güney Kore nin eklenmesiyle BRICK ve zaman zaman da Güney Afrika Cumhuriyeti nin kat lmas yla BRICS olarak ifade ediliyor. Goldman Sachs n 2005 sonunda yay nlad liste, BRIC benzeri büyüme gerçeklefltirebilecek 11 ülkeyi s ral yor. Sonraki 11 ülke anlam ndaki ngilizce ifadenin k saltmas olarak N-11 (Next-11) fleklinde adland r lan bu ülkeler, Vietnam, Bangladefl, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Endonezya, Meksika, ran, M s r ve Nijerya ile birlikte Türkiye yi de kaps yor de dünyan n liderlerinden olmak Goldman Sachs n listesi, istikrarl büyüme gösteren bir sanayileflmifl ülke kabul edilen OECD üyesi Güney Kore yi N-11 içinde tan mlamak gibi tart flmal yanlara sahip olsa da 2050 itibariyle ço u dünyan n en geliflmifl 20 ekonomisi aras nda yer almas beklenen ülkeleri s ralamas nedeniyle dikkat çekiyor. Dünya genelindeki 170 ülkeyi, enflasyon, kamu borcu, ekonominin aç kl, teknolojik kapasite, ortalama yaflam süresi, e itim, siyasi istikrar, yasalara ba l l k ve yolsuzluk gibi kriterleri dikkate alarak de erlendiren araflt rma, N-11 ülkeleri ile ilgili olarak, bunlar n toplam nüfus ve yüksek büyüme oranlar aç s ndan BRIC ülkelerinin ard ndan geldi i fleklinde. N-11 ülkelerinin global ekonomik büyüme içindeki paylar n n ekonomik krizden önceki yüzde 1 lik düzeyinden kriz sonras nda yüzde 11 e t rmanm fl olmas, 2050 y l nda N-11 Geliflmekte olan ülkelerin dinamizmi ile geliflmifl ülkelerin birikiminin harmanlanmas, katlamal geliflimin kap s n açmay sa l yor. GSY M sinin G7 ninkinin üçte ikisi civar nda olaca tahminine zemin sa l yor. Uzmanlar kitlesel tüketimdeki geliflmenin yani iç pazar dinami inin, BRIC in büyümesindeki en önemli dinamik oldu una iflaret ediyor. Kamu yat r mlar ile desteklense de bu geliflmede orta s n f n yükselifli ve buna ba l olarak artan tüketimin rolü inkar edilemez durumda. BRIC ülkelerinin zengin kaynaklar, uzun vadeli ekonomik geniflleme beklentisini besleyen bir di er önemli unsur. Brezilya, dünyan n demir cevheri konusunda lider ülkesi olman n avantaj na sahipken Rusya, Bat Avrupa n n do algaz tedarikçisi olman n sefas n sürüyor. Ayn derecede önemli bir geliflme, bu ülkelerin do al kaynaklarla yetinmeyip ileri teknoloji ürünlerinin ihracatç s olma yönünde ad mlar atmas. Brezilya, uçak üretiminde dünyan n en iyileri aras nda kendisine 12

13 yer bulmufl durumda. Hindistan ise, flu anda GSY H sinin üçte ikisini yaz l m, BT ve biyoteknolojinin bafl n çekti i servis sektöründen elde ediyor. Bu, ülkeyi inovatif düflüncenin merkezlerinden biri haline getirmifl durumda ancak etkisi bununla s n rl de il. Jenerik markalar alan nda uzmanlaflan Hindistan, adet baz nda dünyan n dördüncü büyük oyuncusu haline gelmifl durumda ve 2008 de ilaç iflinden elde etti i ciroyu 2013 itibariyle iki kat na ç kararak 110 milyar dolara ulaflt rmas bekleniyor. Uzun bir süre dünyan n ucuz üretim tarlas olarak de erlendirilen Çin in ad, önümüzdeki y llarda kalitesi yüksek ürünlerle birlikte an larak belki de bu kimli i unutturacak. fiu ana kadar elektronik cihaz, makine, giysi ile demir ve çelik ürünleri ihracat ile dikkat çeken Çin in ihracat gelecekte devlet yönetimindeki Çin bankalar n n finansman alt nda demiryolu teknolojisinin ihracat ile dikkat çekece i aflikar. Örne in China Southern Rail in ihracat 2009 da 1,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Bu, sekiz sene öncesindeki 59 milyon dolarl k düzey ile karfl laflt r ld nda çarp c bir büyümeye iflaret ediyor. Geliflmifl enerji santralleri ve altyap teknolojilerinin Do u Avrupa ya ihraç edilmesi planlar düflünüldü ünde, Çin in döviz rezervlerinin daha da büyümesi do al bir geliflme kabul ediliyor. fiu anda 2,4 trilyon dolarl k düzeyi ile BRIC ülkelerinin 3 trilyon dolarl k döviz rezervi içinde aslan pay na sahip olan Çin in buna ba l olarak yurt d fl yat r ma a rl k verece i tahmin ediliyor. Dünyan n en önemli bilim gücü olma hedefi do rultusunda 1999 dan bu yana araflt rma yat r mlar n y ll k yüzde 20 art ran Çin in dünya dengelerini ucuz üretimin d fl ndaki bir dinamik ekseninde de ifltirdi ini görmek flafl rt c olmayacak. Bu flekilde de iflen dünya düzeninde Türkiye nin ne tür bir role sahip olaca konusunu tam da bu noktada ele almakta yarar var. Çin in demiryolu teknolojisi ihracat ile ilgili geliflmeler, Türkiye nin Ankara n n do usundaki h zl tren projelerinin Çin bankalar taraf ndan finanse edilece i haberleri ile geçen aylarda gündeme geldi ve Türkiye yi de etkileyecek bir geliflme oldu u mesaj n verdi. Etkilerin bu flekilde küresel bir biçimde hissedilece i bir dünyada Türkiye nin dünyay nas l etkileyece ini belirlemesi gerekiyor. Türkiye entegre oyunculu u planlamal Bu etkileflimli rolüne karar verirken Türkiye nin uzun vadeli geliflmeleri düflünerek planlamas n yapmas nda yarar var. Bu planlamay yaparken ülkenin, di er oyuncular n gelecekte bulunacaklar noktalar, bu sistem içinde hakim olacak iliflkileri ve en etkin rolü oynamas n n yollar gibi 13

14 Gayrimenkuldeki geliflme Siemens gibi flirketlerin katk s yla sürdürülebilir flehirlere uzanabilir. ayr nt lar da de erlendirmesi gerekiyor. Bu çal flmada özellikle öne ç kmas gereken iki nokta bulunuyor. Bunlardan birincisi, N-11 ülkeleri geliflmifl 20 ülke s ralamas ndaki yerlerine ilerlerken Türkiye, ilk befl içinde veya bir-iki s ra afla da olmak gibi iddial bir hedefi ortaya koymufl durumda. Dolay s yla üretilecek politikalar n da bu iddial hedefe iflaret etmesi gerekiyor. kinci olarak, son dönemde e itim kalitesini art rmak hedefini aç kça ortaya koyan Türkiye nin e itilmifl ifl gücü yaratmak kadar bu gücü ne flekilde kullanaca na yönelik stratejiler oluflturma konusunda da ad mlar atmas gerekiyor. Geliflmekte olan ülkelerin deneyimlerine bak ld nda bilimsel geliflmeyi teknolojiye ve ticari ürünlere dönüfltürüp pazarda yer alma fleklindeki yöntem dikkat çekiyor. Bu yeni bir tan mlama de il ancak geliflmekte olan ülkelerin etkisi artt kça Türkiye gibi ülkelerin önemli s çramalar sa lamas n kolaylaflt racak bir dinamik haline geliyor. Türkiye nin gayrimenkul sektöründe yaflad geliflmeler, flu anda elimizde bulunan en önemli sektörel örneklerden birini oluflturuyor. Bu sektörde yap lan ifl daha önce basitçe inflaat olarak tan mlan rken, bugün kendi dinamikleri üzerinde geliflme imkan bulurken gayrimenkul gelifltirmeden yönetimine kadar birçok disiplini bünyesinde bar nd ran ve katma de eri sürekli yükselen bir sektör ortaya ç km fl durumda. Ak ll ve çevreye sayg l binalar ile yaflanan geliflim Türkiye nin dünya ölçe inde de ad geçen projeler ortaya ç karmas n ve rekabetçi bir oyuncu olarak ortaya ç kmas n sa lam fl durumda. Siemens in Gebze deki LEED sertifikal binas ile bu konuda oynad rol aç kça görülüyor. Ancak Siemens gibi flirketlerin as l etkisi, bugün adac klar fleklinde ortaya ç kan geliflmifl örneklerin büyük resim içinde bir arada var olmas n sa lamaya yönelik olabilir. Geliflmekte olan ülkeler pek çok alanda geliflme kaydedip büyümeye odaklan rken entegre olmayan yap larla gelecekteki sorunlar n n tohumlar n da ekebiliyor. ster BRIC ister N-11 ad alt nda toplans n, yüksek büyüme oranl ülkeler, gelece in dünyas n flekillendirirken geçmiflin rekabet anlay fl ndan farkl olarak lider olduklar alanlar yaratma ve di er geliflmekte olan ülkelerin lider oldu u alanlardaki birikimden azami fayday sa lamak durumunda. Gayrimenkul örne ine dönersek, yaflam ve çal flma alanlar n gelifltirme konusunda gayrimenkul gelifltiricilerin baflar l örnekleri Siemens ve benzeri flirketlerin birikimi ile perçinlendi inde katlamal sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Siemens in enerji, ulaflt rma, sa l k ve BT alan ndaki birikimi ile bütünleflti inde tek bafl na sitelerden sürdürülebilir kentlere yürümek mümkün hale geliyor. Enerjiyi verimli kullanan bir yerleflim, Siemens teknolojisini kullanarak ak ll flebeke ile ulafl m sistemini elektrikli araç dönemine haz r hale getirmifl bir kentin parças olmaya terfi edebilir. Rayl sistem taraf nda at lan ad mlarla, çok say da insan n bar nd yaflam ve çal flma alanlar aras nda transfer sorun olmaktan ç kar labilir. Çevreci binalar n bu sisteme entegre edilmesi ile sürdürülebilir kente do ru bir ad m daha yakalflmak mümkün olabilir. Siemens in birikimi, bu bütünsel resmi oluflturma konusunda çok önemli bir kaynak olmas na karfl n küresel resimde çok daha büyük bir etki yaratma gücüne de sahip. Geliflmekte olan dünyaya gençler ve geliflmifl dünyaya da daha birikimli yafll lar olarak bak ld nda, bu iki dünya aras ndaki etkileflimin sa layabilece i faydan n büyüklü ü ortaya ç k yor. Bu konuda ilgi çekici bir istatistik bulunuyor: Alman Dekra flirketinin inovasyon faaliyeti ve yetene i ile ilgili olarak her y l gerçeklefltirdi i çal flma olan novasyon Barometresi, farkl yafl gruplar ndan çal flanlar aras nda fikir al flverifli bulunmayan flirketlerin inovatif fikirlerinin yüzde 10 undan az n pazarlanabilir ürünlere dönüfltürebildi ini gösteriyor. Bunun tersi gerçekleflti inde oran yüzde 20 nin üzerine ç k yor. Avrupa ölçe inde çarp c bir sonuç da, yafl 49 un üzerinde olan çal flanlar n say s n n 36 yafl n alt ndakilerin üzerinde oldu u flirketlerde bu oran n yüzde 30 lara t rmand n gösteriyor. Oranlar farkl ülkeler için farkl l k gösterse de, birikim ile gençli in dinamizmini bir araya getirmenin baflar l modeller oluflturma konusunda yaratt etki, geliflmekte olan ülkelerin dikkate almas gereken bir dinamik. 14

15 Alternatif enerji kaynakları tek alternatif mi? Yandaki QR Code alanını cep telefonunuza yükleyeceğiniz tag tarama programıyla tarayabilir ve çevre portföyümüz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Enerji üretimi, iletimi ve tüketimine yönelik çevreci portföy çözümlerimiz, CO 2 emisyonlarının düşürülmesine katkıda bulunuyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, yüksek verimlilikte elektrik santralleri, uzun mesafelerde düşük kayıplı enerji iletimi ya da binaların enerji verimli modernizasyonu... Verdiğimiz hizmet ne için olursa olsun, dünyanın en geniş yeşil portföyüyle maliyetlerin ve emisyonların düşürülmesine yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz sayesinde müşterilerimiz, 2009 yılında 210 milyon ton CO 2 tasarrufu yaptılar. siemens.com/answers

16

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 EKONOMİ ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com PETROLÜN POL T K GÜCÜ SÜRECEK Dünya genelinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Karbon Saydamlık Projesi - Türkiye Haziran 2010 KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE. Haziran 2010 E-Bülten

Karbon Saydamlık Projesi - Türkiye Haziran 2010 KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE. Haziran 2010 E-Bülten KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE Haziran 2010 E-Bülten İÇERİK CDP YE YANIT VEREN ŞIRKETLERIN RAPORLARI TAMAMLANIYOR 2 CDP TÜRKİYE İTÜ NÜN SEMPOZYUMUNDAYDI 2 CDP NİN YENİ ÇALIŞMASI: TELEPRESENCE KARBON

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı