De iflen dünyaya adapte olma yollar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De iflen dünyaya adapte olma yollar"

Transkript

1 De iflen dünyaya adapte olma yollar Dönüflüm Gelece i hayal etmek: stanbul 2023 Sa l k Meme kanserine karfl pembe kurdeleli kampanya Yeni Dünya Geliflen ülkeler için geliflmifl yaflam alanlar

2 çindekiler Gelece i hayal etmek: stanbul 2023 stanbul ile ilgili bütün göstergeler, gelece in dünyas n n önde gelen flehirleri aras nda sayg n bir yere sahip olaca n gösteriyor. Büyük bir de iflim geçirerek bu gelece e haz rlanan stanbul a katk yapabilmek, biraz da hayal edebilmeye ba l. 7 Meme kanserine karfl pembe kurdele Her 14 dakikada bir kad n n meme kanseri nedeniyle hayat n kaybediyor olmas, Siemens in bu hastal a karfl, simgesi pembe kurdele olan, fark ndal k kampanyas bafllatmas na yol açt. 11 Geliflen ülkeler için geliflmifl yaflam alanlar Gayrimenkulün günümüzde konuttan ofise ve al flverifl merkezlerine kadar birçok unsuru entegre etmeye dayanan yeni kapsam, enerjiden ulafl ma ve servislere kadar yeni ihtiyaçlar n daha iyi fark edilmesini sa l yor. TÜRK YE N N KATKILARIYLA HAZIRLANMIfiTIR YAYIN KURULU Özlem AKSOY, Sibel HÜR, Kerem ÖZDEM R 2

3 Gelece i hayal etmek: stanbul 2023 stanbul ile ilgili bütün göstergeler, gelece in dünyas n n önde gelen flehirleri aras nda sayg n bir yere sahip olaca n gösteriyor. Büyük bir de iflim geçirerek bu gelece e haz rlanan stanbul a katk yapabilmek, biraz da hayal edebilmeye ba l.

4 Teknolojide yaflanan geliflmelerin ve özellikle internetin sa lad olanaklar n k saca her zaman, her yerden ve her cihazdan ba l olabilmenin- düflünce zeminine en önemli yans mas, Thomas L. Friedman n dünyan n mekansal farkl l klar n ortadan kalk p yeknesak bir hale geldi ini anlatt The World is Flat (Dünya Düzleflti) adl kitab olmufltu. Bu çal flma k sa sürede biliflim ve teknoloji dünyas n n liderlerinin kutsal kitab na dönüfltü. Bu sansasyonel çal flmaya daha az ses getiren bir katk Richard Florida n n Who is Your City si (fiehriniz Kim?) kitab ile geldi. Florida, teknolojinin getirdi i mekansal ba ms zl yads mazken ifl insanlar n n, flirketlerin ve orada yaflayan toplumun genel performans n n flehrin kimli i ile çok yak ndan ilgili oldu unu ortaya koyuyor. fiehrin bu önem kazanan kimli i, yeni dönemin en önemli sermayesi olan yarat c insan gücünü bar nd rmas, merkez haline gelme kaynakl olarak servis sektörünün güçlenmesi ve finans ile teknoloji gibi di er sektörleri yatay keserek baflar y etkileyen sektörlerin güçlü olmas gibi göstergelere yans yor. fiehrin performans üzerinde etkili yarat c iflgücü baflta olmak üzere insanlar n yaflad klar flehri seçecekleri bu yeni düzenin di er taraf nda Florida n n Yaflad n z flehre dönüflürsünüz fleklindeki ifadesi yer al yor. Bu sistemde, dünya düz bir ova haline geliyor ama üzerinde bir bu day bafla ya da krampon çivisi gibi d flar uzanan ç k nt lar yer alacak. Dünya genelinde böyle 40 tane kadar merkezin olmas bekleniyor. Tan mlanan resme göre asl nda bu merkezler, Anadolu nun eski uygarl klar ndan Urartular n da n tepesine kurduklar kaleleri ve çevresindeki uçsuz bucaks z düzlükten pek farkl de il. Ancak ihtiflaml görüntülerine ra men bu muhteflem uygarl klar n zaman içinde sürdürülebilir olmaktan ç kmalar ve ortadan kalkmalar kader haline gelmifl. Bilimsel geliflmifllik ve bunun teknolojiye dönüfltürülmesi düzeyi ile zaman içinde ortaya ç kan bozucu etkilerin do ru öngörülerek buna uygun çözümün zaman nda gelifltirilmesi, kadere meydan okuman n en sa lam arac. Do al kaynaklar n etkin kullan m ve flehrin rutinlerini sa l kl bir zemine tafl yarak toplumsal hayat n disipline edilmesi en önemli iki unsur. Birinci k sma insanlar için g da ve su, sanayi için hammadde gibi beslenme ihtiyaçlar n yazmak mümkün. kinci ve daha önemli nokta bunlar n ak fl n n düzenlenmesini kaps yor ve kentsel organizasyon demek. fiehrin damar ve sinir sisteminin sa l kl olmas, flehrin fliflmesinin ya da c l z kalmas n n engellenmesi bu ikinci bölümün konusu. fli güçlefltiren, flehrin dinamik bir yap ya sahip olmas. flin di er taraf nda ise, günümüzde ulafl lan teknolojik geliflmifllik düzeyinin sa lad imkanlar yer al yor. Birçok teknoloji lideri, günümüzün teknoloji altyap s ile yap labileceklerin s n r n hayal gücü olarak ifade ediyor. Geliflmelere ba l olarak ortaya ç kan yeni sorulara yan t bulmaya kendini adam fl olan Siemens ve benzeri özelliklere sahip flirketlerin, bu dinamik yap n n sa l kl bir flekilde oluflturulmas ve varl n sürdürmesinde oynayabilece i rol kritik önem tafl yor. yi bir geliflme, Siemens in gündemine gelece in stanbul unu tasarlaman n önemli bir madde olarak girmifl olmas. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunun 100. y ldönümü ya da Cumhuriyet in 100. yaflgününü hedef alan 2023 hayali, teknolojinin s n rlar n zorlayan ad mlar atarak stanbul u gelecekteki konumuna tafl mak için do ru bir bafllang ç noktas sunuyor. Siemens in var olan ve gelecekte ortaya ç kacak sorular bulup buna yan t bulma stratejisi, bafllang ç noktas olarak kritik bir soruyu eksen al yor: 2023 te stanbul nas l bir yer olacak? Çöküflün efli inde bir mega kent mi? Yoksa kent halk na verimli bir altyap sunan sürdürülebilir, modern bir kent mi? Geçmiflten gelen geliflim çizgisi, bu soruya verilebilecek iyimser yan tlar cesur kategorisine sokuyor. Bununla birlikte Siemens in projeksiyonunda bu cesaretin dünyadaki geliflmeleri de dikkate alan mant kl bir yaklafl ma dönüfltü ü görülüyor. Siemens yaklafl m n, Gerçek hayat ne getirirse getirsin, stanbul un gelece ini daha çevre dostu, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmeye bafl koyduk. stanbul, dünyan n en güzel kentlerinden biri. Ayn zamanda daha yaflanabilir bir yer de olmal olabilir diye özetliyor. Tabii bunun baz gerekleri var. Öncelikle do ru bir odaklanma stratejisinin oluflturulmas gerekiyor. Cumhuriyetin 100. yafl nda stanbul, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji altyap s ve sa l kta bölge liderli i ile hayal ediliyor. Bunu yaparken de de iflmekte olan koflullara hitap edilmesi önemli bir gereklilik. lk anda akla gelen önemli noktalar flu flekilde s ralanabilir: Ulaflt rma: Rayl ve tekerlekli toplu tafl ma sistemleri ile deniz yolu ile yap lan toplu tafl mac n birbirine entegre edilmesinin yan nda özel araçlar ile flehir içinde hareket etmek isteyenlerin ihtiyaçlar n n da karfl lanmas gerekiyor. Burada en önemli nokta disiplin. Toplu tafl mac l kta yolculuk sürelerinin belirli olmas n n yani iki nokta aras nda gidifl süresinin 5-10 kata kadar de iflmemesi ve bu kadar büyük bir flehirde farkl sistemler 4

5 2023 ün 20 milyon nüfuslu stanbul u, görünümünün yan nda Uluslararas Yeni Ekonomiler Birli i nin lider üyesi olmas yla da dikkat çekiyor. aras nda aktarmalar n düzenlenmesi önemli bir konu. Daha hassas bir planlamada, flehirde yaflayanlar n bütün ulafl m olanaklar n piflman olmayacaklar seçenekler olarak önlerinde bulmalar n n sa lanmas gerekiyor. Enerji: Sürdürülebilir enerji kaynaklar n n a rl n n sürekli art r ld bir karma ile flehrin enerji ihtiyac karfl lanmak durumunda. Bunun için esnek, ölçeklenebilir ve ak ll bir enerji sisteminin kurgulanmas gerekiyor. Geliflmifl flehirlerde enerji kesintisi sorunlar n n kald r labilir olmamas nedeniyle sistemin izlenmesi ve kontrolü konusunda hassas davran lmas gerekiyor. Sa l k hizmetleri: Genç nüfusu ile övünen Türkiye yaflam süresinin uzamas na ba l olarak yafll l k ve yafll nüfusun sa l k hizmetleri ihtiyaçlar n da de erlendirmek durumunda. Buna dünya genelinde artan kronik hastal klar da eklemek gerekiyor. stanbul un nüfusu ve demografisine ba l olarak bu konuda yaratmas gereken çeflitlilik düflünüldü ünde bölgesel bir sa l k merkezine dönüflmesini de de erlendirmekte yarar var. Bütün bunlar yap l rken, flehrin yeni bileflenlerinin hem flehrin kimli ini yans tan bir formda ve birçok farkl ihtiyaca hitap eden çoklu ifllevsellikte tasarlanmas gerekiyor. Örne in, Siemens in 2023 için öngördü ü köprü, farkl katmanlara sahip olan bir yap. Bu, ayn zamanda geliflmifl bir flehrin ihtiyaçlar do rultusunda k sa sürede infla edilen ve flehrin yap s nda anomallik yaratmayan bir yap olarak tan mlan yor. Hayallerdeki köprü, sadece ulafl m sisteminin bir parças de il ayn zamanda bir sosyal yaflam alan. Siemens hayalini flöyle anlat yor: Peyzaj mimarlar, yeni köprünün sadece yayalar n, bisikletlilerin ve atl polis memurlar n n kullanabildi i üst seviyesini özenle tasarlad. Küçük a açlar, gölge yaparak güneflten korunmay sa l yor. Türkiye için bu çok özel y la yak flacak flekilde, her yere laleler ekilmifl. May s ay nda oldu umuz bugünlerde, lalelerin hepsi çiçeklerini açmak üzere. Köprünün alttaki ikinci seviyesinden, sadece köprünün ortas nda bulunan ve afla daki ma azalara, kafelere ve oyun alanlar na aç lan istasyonda duraklayan h zl trenler geçiyor. Köprünün en alt kat ndaysa, günün hemen her saati h zla geçti ini görebilece iniz elektrikli motosikletler dahil olmak üzere, her türlü elektrikli araca aç k bir kara yolundan olufluyor. Ancak bu hayaller, sorunlar n birdenbire ortadan kayboldu unu ve toz pembe bir tablonun ortaya ç kt n ima bile etmeyecek kadar kapsaml. Senaryoya göre, 2013 te ilk tart flmalar bafllad nda vizyon, tart flmalar içten yanmal motorlu araçlar n köprüye girifline izin verilip verilmeyece i ile s n rl tutacak kadar dard. O günlerde, bu araçlar yasaklamak gibi cesur bir karar birço unu flaflk nl a düflürmüfltü. Aradan 10 y l geçti inde ise, yeni bir yaflam tarz flehre entegre edilmifl oluyordu. Siemens in 2023 y l ndaki yeni stanbul senaryosunun di er sat r bafllar n flöyle s ralamak mümkün: Yeni köprüdeki ve (hem Avrupa hem de Anadolu yakalar nda olmak üzere) stanbul un birçok kent merkezindeki yasa a ra men, içten yanmal motorlu araçlar, halen stanbul un sevilmeyen simalar aras nda. Ço u zaman, t pk 15 y l önce oldu u gibi, Bo aziçi 5

6 Köprüsü nün bitmez tükenmez trafi inde s k fl p kal yorlar. A r trafik s k fl kl cezalar ve eski tip benzin tüketen araçlar yüzünden her yolculukta ceza ödemek, bu durumu biraz daha a rlaflt rd. Fakat gerçek de ifliklik, daha fazla tren ve demir yolunun kullan ma sokulmas ve sürücüleri genifl demiryolu a n n bir istasyonunun yak nlar nda bulunan park alanlar na yönlendiren modern trafik yönetimiyle birlikte geldi. Demiryolu a, en yüksek h zda trenlerin yan s ra, mevcut yer üstü hatlar nda iyilefltirmelere tabi tutuldu ve toplam 618 kilometre uzunlu unda, birçok yeni yeralt hatt yla geniflletildi. Emirgan dan Bak rköy e gitmek, art k sadece 25 dakika sürüyor. Ayfle bundan 90 y l önce, Ermeni okul arkadafl n ziyarete giderken, ayn yol tüm gününü al yordu. Türkiye, 2017 de kurulan Uluslararas Yeni Ekonomiler Birli i nin lider üyelerinden biri haline gelirken 20 milyon kifliye ev sahipli i eden mega kent stanbul ise Avrupa yla Orta Do u yu birbirine ba layan bir ticaret merkezi olarak tan nd ve baflta çevre dostu teknolojiler olmak üzere, güçlü bir büyümeye ve yenilikçi endüstrilere ev sahipli i yap yor. Rüzgar türbini iflletmecili i gençler için cazip bir ifl seçene i haline gelmifl durumda. Türkiye enerji üretimini eskiden ihraç etti i fosil yak tlardan, art k yurt d fl na satt yenilenebilir enerji kaynaklar na çevirmeyi baflard : Bat dan sa lanan rüzgar gücü, güneyden al nan günefl enerjisi ve ülkenin da l k orta kesimlerinin sundu u hidro enerji. stanbul un üç havaalan na yay lan ve artan hava trafi i halen çözülmeyi bekleyen bir sorun ancak ring sefer yapan h zl tren, havaalanlar n büyük bir merkeze ba layarak, farkl havaalanlar aras nda h zl geçifl yapmaya olanak tan yarak yerdeki trafi i rahatlat yor. Türkiye art k bir enerji ihracatç s haline geldi i için, yo un bir yabanc yat r m talebi al yor ve rüzgar veya günefl enerjisi santralleri için en uygun alanlar, yüksek fiyatlardan al c buluyor. Enerji üretimi, flehrin içlerine kadar ilerledi. Devasa hidroelektrik türbinleri, yeni köprüden pek de uzak say lmayacak bir yerde, elektrik üretmek için Bo az n su ak nt s ndan faydalan yor. Bu elektrik enerjisi, sadece 10 y ldan biraz daha uzun süre önce kullan ma sokulan eski mazotlu-elektrikli vapurlar n yavafl yavafl yerini almaya bafllayan yeni elektrikli vapurlara enerji sa l yor. Geceleyin, bu vapurlar n devasa aküleri, günün en ucuz saati oldu u için rüzgar enerjisiyle flarj oluyor. Talebin en yüksek oldu u saatlerdeyse, vapurlar genellikle depolanm fl fazla enerjiyi satarak para kazan yorlar. Son y llarda Türkiye de büyük bir geliflme gösteren ak ll flebeke, elektrik alan ndaki bu mikro ticareti, özel konutlar için bile mümkün k l yor. Sabahlar, günefl flehrin üzerinde parlamaya bafllamadan önce, so uk hava kanallar arac l yla binaya aktar l yor. Böylelikle, sabahleyin kliman n en yüksek seviyede çal flt r lmas na gerek kalm yor ve klima, günün ilerleyen saatlerinde elektrik sarf etmeye bafll yor. Ö le aras n bir a ac n gölgesinde geçirmek isteyen tüm çal flanlar, bu arzular n binan n çat s ndaki teras bahçesinde karfl layabiliyor. Kafede masadan kalkarken fatura otomatik ve elektronik olarak kesiliyor. fieker hastalar n n kan ndaki mikro sensörler, yüksek fleker seviyesi bildirdi inde yanlar nda tafl d klar arac n ekran nda küçük bir doz insülin enjekte etmesi önerisi görünüyor. Kamu sa l k sistemi, Afrika da dahil olmak üzere yurt d fl ndan bile daha fazla personel çekmeyi baflar yor. Belirli prosedürler için kurulan yeni mükemmellik merkezleri, Türkiye yi dünyan n dört bir yan ndan gelen iyi e itimli doktorlar için kariyerlerine bafllayabilecekleri ilgi çekici bir yer haline getirdi. Baflta Avrupa ve Orta Do u dan talep gören t p turizmi, t bbi bak m herkes için iyilefltirmeye yard mc olan bir para ak fl sa l yor. Üstelik sadece stanbul da de il. Anadolu nun en uç köflelerindeki travma klinikleri, art k uzmanlar n ameliyatlar s ras nda tele-t p ile destek sa lad stanbul ve Ankara daki uzman kliniklerle ba lant l olarak hizmet veriyor. Sadece stanbul daki havaalanlar nda de il, Türkiye de hizmet veren ambulanslarda da kullan ma sokulan yeni nanotüp BT taray c lar ysa, daha h zl ve daha do ru tan lar mümkün k l yor. 6

7 Meme kanserine karfl pembe kurdeleli kampanya Her 14 dakikada bir kad n n meme kanseri nedeniyle hayat n kaybediyor olmas, Siemens in bu hastal a karfl, simgesi pembe kurdele olan, fark ndal k kampanyas bafllatmas na yol açt.

8 Meme kanseri, dünya genelinde kad nlar aras nda en yayg n ölüme yol açan kanser türü. Almanya Sa l k Bakanl verilerine göre, bu ülkede y lda 57 bin kad na meme kanseri teflhisi konuyor ve 17 bin kad n bu nedenle yaflam n yitiriyor. Dünyada ise her y l yaklafl k 500 bin kad n n meme kanseri nedeniyle öldü ü hesaplan yor y l içinde, tüm dünyada 1,5 milyon yeni meme kanseri tan s konulaca ve bu hastalar n büyük bir k sm n n düflükorta gelirli ülkelerde olaca tahmin ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanser Araflt rma Komisyonu'nda konuflan Prof. Dr. Vahit Özmen, bu y l yaklafl k 18 bin kad n n meme kanseri tan s alaca n n öngörüldü ünü söylerken Türkiye deki toplam hasta say s na dair 40 bin ile 60 bin aras nda rakamlar telaffuz ediliyor. Art fl h z n n yüksekli i konusunda ise bir fikir birli i söz konusu. Meme kanserinde sa kalma oran n n düflük olmas, tan n n geç konulmas ve tedavideki yetersizli e ba l. Evre Renk kullan m, kanserli hücrelerin daha kolay fark edilmesini sa l yor. 0 da 10 y ll k sa kalma oran yüzde 100 ve Evre I de yüzde 90 civar nda iken, evre III te bu oran yüzde 50 nin alt na düflüyor. Bu tablo, Siemens in erken teflhise ve tedaviye dönük kapsaml Meme Bak m Çözümleri nin önemini art r yor. Bu çözümler, ultrason mamografi ve magnetik rezonans görüntüleme (MR) gibi tan sal görüntüleme taraf ndan gelen çözümlerin yan s ra laboratuvar tan ve radyasyon terapisi çözümlerini de kaps yor. Bu çözümlerin en önemli yeniliklerinden biri, görüntüleme taraf nda kullan lan üçüncü boyut. Kad n memesinin Siemens in en son iki teknolojisi kullan larak üç boyutlu görüntülenmesi, doktorlar n daha fazla detay ay rt edebilmesini sa l yor. Acuson S2000 Otomatik Meme Hacim Taray c s (ABVS) ultrason sistemi ve dijital mamografi sistemine sahip üç boyutlu (3D) Tomosentez çözümü Mammomat Inspiration, tan olanaklar n gelifltiren bu yeni teknolojileri oluflturuyor. Meme rahats zl klar nda teflhis, tedavi ve rehabilitasyon çoklu modülerlik yaklafl m, t p dünyas nda giderek yayg nlafl yor. 3D tomosentezin yan s ra MR ve ultrason gibi görüntüleme tekniklerinin rolü, erken tespit ve teflhisten tedaviye ve tedavi sonras bak ma kadar uzanan bütün Görüntülemedeki geliflmeler, kad nlarda yüksek ölüm oranlar na neden olan meme kanserinde erken tespit ve teflhisi sa l yor. süreçte giderek artan önem kazan yor. Bu yeni teknolojiler, daha yüksek görüntü kalitesinin yan nda doktorlar n muayene süreçlerine destek veren optimize edilmifl ifl ak fllar n da sa l yor. Ba fl kl k sistemini teflhis etmeye dönük testler, terapi ile ilgili durumu aç kça ortaya koyan bilgileri elde etmeye olanak tan yor. Taramaya yönelik dijital mamografi Bütün bölgeyi görüntülemeyi sa layan dijital Mammomat Inspiration n temel tarama özelliklerine sahip biçimiyle 2007 nin sonundan bu yana piyasada yer al yor. Bu sistem flu anda dünya genelinde 500 den fazla hastanede kurulu ve özel uygulamalar için de kullan l yor. Birçok yeni eklenti sayesinde doktorlar, teflhis faaliyetlerinde ifllerini kolaylaflt racak geliflmifl görüntüler elde edebiliyorlar. Sistemin içerdi i MoodLight led ayd nlatma opsiyonu, muayene ortam n hasta için daha rahat ve daha az gergin bir hale getiriyor. Yine bir dizi ifllev ve teknik ayr nt, hastan n muayene s ras nda daha düflük miktarda radyasyona ve ifllem esnas nda memenin daha az komprese maruz kalmas n sa l yor. Bunlar n aras nda tungsten anoda sahip olan özel bir X fl n tüpü kullan lmas gibi donan msal iyilefltirmelerin yan s ra memenin büyüklü ü ve dokusuna ba l olarak kifliye özel dozlar hesaplayan yeni AEC 8

9 Yeni teknoloji, habis/iyi huylu ayr m için biyopsi yapma gere ini azalt yor. algoritmalar n n kullan lmas gibi yumuflak çözümler de yer al yor. Mammomat Inspiration teknolojisi sayesinde doktorlar, platformun üzerine getirdikleri ek bir biyopsi ünitesini kullanarak basit ve otomatize edilmifl bir biçimde biyopsi yapabiliyor. Mamografi sistemi otomatik olarak biyopsi ünitesini tan yor ve donan m ile yaz l m n bütün ifllevlerini biyopsi moduna uygun hale getiriyor. Tomosentez ise, geleneksel iki boyutlu (2D) mamografiyi, memenin 3D görüntüsünü oluflturan bilgisayarl tomografiye benzer bir görüntüleme düzeyine ç karan yeni bir mamografi tekni i. Burada, farkl aç larla elde edilen görüntüler yaz l m tabanl bir algoritma kullan larak dokular n üst üste binmesine yol açmadan bir projeksiyon oluflturulmas n sa l yor. Bu, radyologlar n daha geliflmifl bilgi elde etmesine yol aç yor. Siemens in bugüne kadar satt tomosentez sistemlerinin say s 50 yi bulmufl durumda. Meme kanserinin erken tespiti için ultrason kullan m Meme dokusunun çok yo un oldu u durumlarda ya da mamografi bulgular n n mu lak olmas halinde, ultrason s kl kla ek bir görüntüleme modu olarak doktorlar n daha fazla bilgiye sahip olarak teflhis koymas n sa lar. New England Journal of Medicine a göre, yo un meme dokusu meme kanseri riskini befl kat art r yor. Geleneksel mamografi, meme kanserinin erken tespitinde tercih edilen yöntem olmakla birlikte Kuzey Amerika Radyoloji Cemiyeti (RSNA) taraf ndan 2008 y l nda yay nlanan bir araflt rmaya göre, bir tarama ultrasonu rutin mamograma eklendi inde, tek bafl na mamografi ile tespit edilen kanserden yüzde 20 fazlas n tespit etmek mümkün oluyor. Operatöre ba ml l k ve elle kullan lan ultrasonda harcanmas gereken sürenin uzunlu u, bu uygulaman n rolünü, mamogramdaki bir bulgunun üzerine gidilmesi veya el muayenesi ile hissedilen bir kütleye tan konulmas gibi konularda kullan lan ikincil bir görüntüleme modu durumunda tutmufltu. Ultrason görüntülerin elde edilmesi ve çözümlenmesinde yeni bir yöntem, bu tablonun de iflmesi potansiyelini tafl yor. Siemens in Acuson S2000 Otomatik Meme Hacim Taray c s (ABVS), memenin tam hacimlerini otomatik olarak elde etmeyi sa lamaya yönelik ilk çok ifllevli ultrason meme taray c s. Sistem sadece bütün sahan n görüntülerinin hacim ölçümlemeli (volumetric) olarak görüntülenmesinin 10 dakikada tamamlanmas n sa lamakla kalm yor, sonografik hacimler ayn zamanda memenin anatomisi ve yap s konusunda geliflmifl bir genel de erlendirme elde etmeyi sa l yor. Acuson S2000 ABVS, meme bafl ile meme duvar aras ndaki bölümün görüntülenmesini de sa l yor. Bu 9

10 Siemens Sa l k Sektörü Direktörü Ufuk Eren, kifliselleflen çözümlere dikkat çekiyor. bölüm, daha önce geleneksel olarak kullan lan ultrason görüntüleme yöntemi ile görüntülenemiyordu. Görüntüleme taraf ndaki bu yenilik, teflhis süresini h zland r yor ve ameliyathanelerle kaz ma planlamas için de erli bir araç sa l yor. Acuson S2000 ABVS, yo un dokuya sahip kad nlarda meme kanserinin erken teflhisine de özellikle uygun ve meme kanseri hastalar n n rehabilitasyonuna da katk sa l yor. Sorun oluflaca n n bir göstergesi olan nodüllerin ve doku de iflimlerinin (lezyon oluflumlar n n) muayenesinde gelecek vaat eden önemli bir teknolojiyi de, meme görüntülemesinde görece yeni bir yöntem olan elastrofi oluflturuyor. Elastrofi, doktorlar n meme lezyonlar n tan mlamas nda daha yüksek bir kesinlik düzeyi sa l yor. Doku s k flt rma yöntemini kullanan esie Touch elastisite görüntülemesinin oluflturdu u elastogram, dokunun mekanik özelliklerini ya da sertli ini de erlendirerek genellikle patoloji ile ba lant l olan bu özellikle ilgili veri sa l yor. Amerikan Kanser Toplulu u nun de erlendirmesine göre, biyopsi uygulanan meme lezyonlar n n yüzde 80 i iyi huylu ç k yor. Bu durumdan kaynaklanan yüksek say daki gereksiz meme biyopsilerinin say s n ciddi biçimde düflürecek bir yöntem olarak elastogram n yayg n kabul görmesi bekleniyor. Meme görüntülemesinde kullan lan MR daki yenilikler Siemens, özel olarak meme görüntülemesinde kullan lmak üzere Magnetom Espree-Pink sistemini gelifltirdi. 70 santimetrelik genifl gantri çap, özellikle obez ya da klostrofobik hastalarda muayenenin daha rahat geçmesini sa l yor. Gereksinimler do rultusunda hastalar, ayaklar ya da bafllar cihaza girecek flekilde yerlefltirilebiliyor. Siemens Sa l k Sektörü Direktörü Ufuk Eren, Önceki sistemlerde kendisini s k flm fl hisseden hastalar için Magnetom Espree-Pink in tasar m çok elveriflli. Bobin olarak adland r lan parça, farkl meme büyüklüklerine göre ayarlanabiliyor ve teflhiste kullan lan görüntünün kalitesini en üst düzeye ç kar yor. Buna ek olarak, gerekmesi durumunda meme MR ile biyopsi yapmaya da olanak tan yor diyor. Bir di er teknoloji ise, memenin proton MR spektroskopisi. Bu yöntem kullan larak, lezyonun habis ya da iyi huylu oldu unu tespit etmek için biyopsi uygulama zorunlulu unu ortadan kald rmak mümkün. Bu yöntemde doktora meme lezyonunun biyo-kimyasal özellikleri ile ilgili temel metabolik bilginin sa lanmas, doktorun iyi huylu/habis ayr m n yapmas n kolaylaflt r yor. Radiology dergisinde 2007 y l nda yay nlanan bir araflt rmaya göre meme lezyonlar na yap lan biyopsilerin yüzde 68 i proton MR spektroskopisi sayesinde, bu gruba giren hastalarda habis vakalar n tespitinde yetersizli e yol açmadan ortadan kald r labiliyor. Siemens syngo Grace yaz l m n kullanarak, MR spektroskopisini birçok hasta için biyopsi gere ini ortadan kald racak bir çözüme dönüfltürüyor. Syngo Grace in biyomarker olarak kulland kolin, analizde farklar n daha rahat alg lanmas n sa laman n yan nda meme lezyonlar n n biyomekanik özelliklerinin eflzamanl analizine de olanak tan yor. Magnetom Espree-Pink sistemi, MR meme görüntülemesi için özel olarak gelifltirilmifl kapsaml bir dizi uygulama ile birlikte geliflmifl bir çözüm sunuyor. Bunun sa lad otomatik raporlama, hastan n hareket etmesinden kaynaklanan bozulmaya karfl elastik görüntü düzeltme, dinamik görüntü bilgisinin renkli gösterimi ve lezyon hacminin hesab özellikleri uygulamay önemli ölçüde iyilefltiriyor. Meme kanseri teflhisinde moleküler görüntüleme Siemens, meme kanserinin teflhis ve tedavisine yönelik olarak çeflitli moleküler görüntüleme ifllemleriyle ilgili uygulamalar sunuyor. Meme kanserinin de aralar nda bulundu u birçok kanser türü, kendi bölgelerindeki lenf bezlerine s çrama e ilimindedir. Bu kanserli hücreler, vücut içinde hareket edebilirler ve ilk tümörün yak n ndaki lenf kanal na geçebilirler. Bu lenf dü ümlerinin karmafl k yap lar n bulundu u bölgelerde bile tam olarak belirlenmesini mümkün hale getiren bu çözüm, birçok hastada, bütün koltukalt lenflerinin kaz nmas n, bundan kaynaklanan komplikasyonlara gerek kalmamas n sa layabiliyor. Siemens in en yeni sistemi olan Biograph mct moleküler bilgisayarl tomografi sistemi, kesin bir kanser teflhisi konulmas na yard mc oluyor. Bu sistem hem radyoloji de hem de nükleer t pta kullan labiliyor ve PET/CT nin (Positron Emissions Tomography) yan nda sadece bilgisayarl tomografi çekimlerinde de kullan labiliyor. Burada kullan lan biyomarkerlar ile kemikler ve di er dokulardaki metastazlar n konumlar n n belirlenmesine yard mc oluyor ve bunu izleyen terapinin planlanmas nda doktorlara destek oluyor. Kanserin günümüzün yo un ve yükselen tehdidi olmas, bu konudaki çal flmalar daha de erli k l yor. Bu durum ayn zamanda Siemens in kansere karfl sürdürülen mücadelede teknoloji taraf ndaki bu kapsaml yaklafl m n n ve ortaya ç kan çözümlerin de erinin daha kolay alg lanmas n sa layarak bu alandaki çal flmalarda katalizör etkisi yarat yor. 10

11 Geliflen ülkeler için geliflmifl yaflam alanlar Gayrimenkulün günümüzde konuttan ofise ve al flverifl merkezlerine kadar birçok unsuru entegre etmeye dayanan yeni kapsam, enerjiden ulafl ma ve servislere kadar yeni ihtiyaçlar n daha iyi fark edilmesini sa l yor.

12 Dünyan n nüfusu son 40 y lda iki kat na ç karak 6,8 milyara ulafl rken nüfusun da l m içinde geliflmekte olan ülkelerin pay giderek büyüyor y l na gelindi inde bu nüfusa eklenmifl olacak olan 2,3 milyar kiflinin önemli bölümü de geliflmekte olan ülkelerde dünyaya gelmifl olacak. Sanayileflmifl ülkelerdeki düflük nüfus art fl h z, bu ülke yönetimlerinin teflvikleri ile biraz toparlansa da, geliflmekte olan ülkelerin nüfus terazisindeki a rl artarak sürecek gibi görünüyor. Bu de iflim sadece rakamlarla ifade edildi inde yeterince aç kça ortaya konulamayan bir olgu. Nüfus yap s ndaki de iflime de ayn derecede dikkatle e ilmek gerekiyor. Geliflmifllikleri artt kça geliflmekte olan ülkelerin de karfl karfl ya kald nüfus yap s de iflimi, özünde çocuk ölüm oranlar n n azalmas na, sa l k hizmetlerinin geliflmesine ve düflen bedensel çal flma oran n n fiziksel sorunlar n azalmas na yol açmas na ba l olarak ortalama yafl n yükselmesi fleklinde ortaya ç k yor. Özellikle sanayileflmeye ba l olarak görülen bu de iflim do rultusunda Birleflmifl Milletler tahminlerine göre 2050 y l itibariyle, flu anda dünya nüfusunun yüzde 11 ini oluflturan 60 yafl üzeri nüfus yüzde 22 ye ulaflm fl olacak. Bu, sa l k alan nda teflhis ve tedavinin daha önemli hale gelece ini göstermenin ötesinde ülkelerin üretti i has lalar n de iflece ine iflaret eden bir olgu. Nüfusun yafllanmas, istihdam düzeyi ve verimlili e dayanan gayrisafi yurt içi has la (GSY H) üzerinde bask olufltururken, istihdam edilen yetiflkinlerin oran n afla çekerek ekonomik büyüme gerçeklefltirmeyi güçlefltiriyor. Goldman Sachs yat r m bankas n n ktisadi Araflt rmalar baflkan Jim O Neill in 2003 y l nda icat etti i BRIC k saltmas n n aradan geçen y llarda büyüsünü kaybetmemesinde nüfus yap s ve istihdam edilebilir ifl gücü önemli etkenlerden biri. Bugün 6,8 milyara ulaflm fl olan dünya nüfusunun yaklafl k yüzde 40 n (2,8 milyar) oluflturan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, Deutsche Bank araflt rmalar na göre 2010 da 10,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi has la oluflturarak gayrisafi dünya has las n n yüzde 17 sini üretiyor olacak. G7 ülkeleri (ABD, Almanya, Fransa, Japonya, ngiltere, talya ve Kanada) günümüz itibariyle dünya gayrisafi has las n n yüzde 52 sini üretiyor olsa da BRIC ülkeleri krizin hemen ard ndan yakalad klar yüzde 4 ila 10 luk büyüme h zlar ile G7 yi gölgede b rakt. Uluslararas Para Fonu nun (IMF) Haziran 2010 tahminlerine göre, bu sene gerçekleflmesi beklenen yüzde 4,6 l k dünya ekonomik büyümesinin önemli bölümü Çin (yüzde 10,5), Hindistan (yüzde 9,4) ve Brezilya dan (yüzde 7,1) gelecek. BRIC in problemli çocu u Rusya n n bile yüzde 4 ün üzerinde büyüyece i tahmin ediliyor. Goldman Sachs n uzmanlar 2020 itibariyle dünyan n gayrisafi has las ndaki büyümenin yar s n n BRIC ülkelerinden gelmesini bekliyor. BRIC zaman zaman Güney Kore nin eklenmesiyle BRICK ve zaman zaman da Güney Afrika Cumhuriyeti nin kat lmas yla BRICS olarak ifade ediliyor. Goldman Sachs n 2005 sonunda yay nlad liste, BRIC benzeri büyüme gerçeklefltirebilecek 11 ülkeyi s ral yor. Sonraki 11 ülke anlam ndaki ngilizce ifadenin k saltmas olarak N-11 (Next-11) fleklinde adland r lan bu ülkeler, Vietnam, Bangladefl, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Endonezya, Meksika, ran, M s r ve Nijerya ile birlikte Türkiye yi de kaps yor de dünyan n liderlerinden olmak Goldman Sachs n listesi, istikrarl büyüme gösteren bir sanayileflmifl ülke kabul edilen OECD üyesi Güney Kore yi N-11 içinde tan mlamak gibi tart flmal yanlara sahip olsa da 2050 itibariyle ço u dünyan n en geliflmifl 20 ekonomisi aras nda yer almas beklenen ülkeleri s ralamas nedeniyle dikkat çekiyor. Dünya genelindeki 170 ülkeyi, enflasyon, kamu borcu, ekonominin aç kl, teknolojik kapasite, ortalama yaflam süresi, e itim, siyasi istikrar, yasalara ba l l k ve yolsuzluk gibi kriterleri dikkate alarak de erlendiren araflt rma, N-11 ülkeleri ile ilgili olarak, bunlar n toplam nüfus ve yüksek büyüme oranlar aç s ndan BRIC ülkelerinin ard ndan geldi i fleklinde. N-11 ülkelerinin global ekonomik büyüme içindeki paylar n n ekonomik krizden önceki yüzde 1 lik düzeyinden kriz sonras nda yüzde 11 e t rmanm fl olmas, 2050 y l nda N-11 Geliflmekte olan ülkelerin dinamizmi ile geliflmifl ülkelerin birikiminin harmanlanmas, katlamal geliflimin kap s n açmay sa l yor. GSY M sinin G7 ninkinin üçte ikisi civar nda olaca tahminine zemin sa l yor. Uzmanlar kitlesel tüketimdeki geliflmenin yani iç pazar dinami inin, BRIC in büyümesindeki en önemli dinamik oldu una iflaret ediyor. Kamu yat r mlar ile desteklense de bu geliflmede orta s n f n yükselifli ve buna ba l olarak artan tüketimin rolü inkar edilemez durumda. BRIC ülkelerinin zengin kaynaklar, uzun vadeli ekonomik geniflleme beklentisini besleyen bir di er önemli unsur. Brezilya, dünyan n demir cevheri konusunda lider ülkesi olman n avantaj na sahipken Rusya, Bat Avrupa n n do algaz tedarikçisi olman n sefas n sürüyor. Ayn derecede önemli bir geliflme, bu ülkelerin do al kaynaklarla yetinmeyip ileri teknoloji ürünlerinin ihracatç s olma yönünde ad mlar atmas. Brezilya, uçak üretiminde dünyan n en iyileri aras nda kendisine 12

13 yer bulmufl durumda. Hindistan ise, flu anda GSY H sinin üçte ikisini yaz l m, BT ve biyoteknolojinin bafl n çekti i servis sektöründen elde ediyor. Bu, ülkeyi inovatif düflüncenin merkezlerinden biri haline getirmifl durumda ancak etkisi bununla s n rl de il. Jenerik markalar alan nda uzmanlaflan Hindistan, adet baz nda dünyan n dördüncü büyük oyuncusu haline gelmifl durumda ve 2008 de ilaç iflinden elde etti i ciroyu 2013 itibariyle iki kat na ç kararak 110 milyar dolara ulaflt rmas bekleniyor. Uzun bir süre dünyan n ucuz üretim tarlas olarak de erlendirilen Çin in ad, önümüzdeki y llarda kalitesi yüksek ürünlerle birlikte an larak belki de bu kimli i unutturacak. fiu ana kadar elektronik cihaz, makine, giysi ile demir ve çelik ürünleri ihracat ile dikkat çeken Çin in ihracat gelecekte devlet yönetimindeki Çin bankalar n n finansman alt nda demiryolu teknolojisinin ihracat ile dikkat çekece i aflikar. Örne in China Southern Rail in ihracat 2009 da 1,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Bu, sekiz sene öncesindeki 59 milyon dolarl k düzey ile karfl laflt r ld nda çarp c bir büyümeye iflaret ediyor. Geliflmifl enerji santralleri ve altyap teknolojilerinin Do u Avrupa ya ihraç edilmesi planlar düflünüldü ünde, Çin in döviz rezervlerinin daha da büyümesi do al bir geliflme kabul ediliyor. fiu anda 2,4 trilyon dolarl k düzeyi ile BRIC ülkelerinin 3 trilyon dolarl k döviz rezervi içinde aslan pay na sahip olan Çin in buna ba l olarak yurt d fl yat r ma a rl k verece i tahmin ediliyor. Dünyan n en önemli bilim gücü olma hedefi do rultusunda 1999 dan bu yana araflt rma yat r mlar n y ll k yüzde 20 art ran Çin in dünya dengelerini ucuz üretimin d fl ndaki bir dinamik ekseninde de ifltirdi ini görmek flafl rt c olmayacak. Bu flekilde de iflen dünya düzeninde Türkiye nin ne tür bir role sahip olaca konusunu tam da bu noktada ele almakta yarar var. Çin in demiryolu teknolojisi ihracat ile ilgili geliflmeler, Türkiye nin Ankara n n do usundaki h zl tren projelerinin Çin bankalar taraf ndan finanse edilece i haberleri ile geçen aylarda gündeme geldi ve Türkiye yi de etkileyecek bir geliflme oldu u mesaj n verdi. Etkilerin bu flekilde küresel bir biçimde hissedilece i bir dünyada Türkiye nin dünyay nas l etkileyece ini belirlemesi gerekiyor. Türkiye entegre oyunculu u planlamal Bu etkileflimli rolüne karar verirken Türkiye nin uzun vadeli geliflmeleri düflünerek planlamas n yapmas nda yarar var. Bu planlamay yaparken ülkenin, di er oyuncular n gelecekte bulunacaklar noktalar, bu sistem içinde hakim olacak iliflkileri ve en etkin rolü oynamas n n yollar gibi 13

14 Gayrimenkuldeki geliflme Siemens gibi flirketlerin katk s yla sürdürülebilir flehirlere uzanabilir. ayr nt lar da de erlendirmesi gerekiyor. Bu çal flmada özellikle öne ç kmas gereken iki nokta bulunuyor. Bunlardan birincisi, N-11 ülkeleri geliflmifl 20 ülke s ralamas ndaki yerlerine ilerlerken Türkiye, ilk befl içinde veya bir-iki s ra afla da olmak gibi iddial bir hedefi ortaya koymufl durumda. Dolay s yla üretilecek politikalar n da bu iddial hedefe iflaret etmesi gerekiyor. kinci olarak, son dönemde e itim kalitesini art rmak hedefini aç kça ortaya koyan Türkiye nin e itilmifl ifl gücü yaratmak kadar bu gücü ne flekilde kullanaca na yönelik stratejiler oluflturma konusunda da ad mlar atmas gerekiyor. Geliflmekte olan ülkelerin deneyimlerine bak ld nda bilimsel geliflmeyi teknolojiye ve ticari ürünlere dönüfltürüp pazarda yer alma fleklindeki yöntem dikkat çekiyor. Bu yeni bir tan mlama de il ancak geliflmekte olan ülkelerin etkisi artt kça Türkiye gibi ülkelerin önemli s çramalar sa lamas n kolaylaflt racak bir dinamik haline geliyor. Türkiye nin gayrimenkul sektöründe yaflad geliflmeler, flu anda elimizde bulunan en önemli sektörel örneklerden birini oluflturuyor. Bu sektörde yap lan ifl daha önce basitçe inflaat olarak tan mlan rken, bugün kendi dinamikleri üzerinde geliflme imkan bulurken gayrimenkul gelifltirmeden yönetimine kadar birçok disiplini bünyesinde bar nd ran ve katma de eri sürekli yükselen bir sektör ortaya ç km fl durumda. Ak ll ve çevreye sayg l binalar ile yaflanan geliflim Türkiye nin dünya ölçe inde de ad geçen projeler ortaya ç karmas n ve rekabetçi bir oyuncu olarak ortaya ç kmas n sa lam fl durumda. Siemens in Gebze deki LEED sertifikal binas ile bu konuda oynad rol aç kça görülüyor. Ancak Siemens gibi flirketlerin as l etkisi, bugün adac klar fleklinde ortaya ç kan geliflmifl örneklerin büyük resim içinde bir arada var olmas n sa lamaya yönelik olabilir. Geliflmekte olan ülkeler pek çok alanda geliflme kaydedip büyümeye odaklan rken entegre olmayan yap larla gelecekteki sorunlar n n tohumlar n da ekebiliyor. ster BRIC ister N-11 ad alt nda toplans n, yüksek büyüme oranl ülkeler, gelece in dünyas n flekillendirirken geçmiflin rekabet anlay fl ndan farkl olarak lider olduklar alanlar yaratma ve di er geliflmekte olan ülkelerin lider oldu u alanlardaki birikimden azami fayday sa lamak durumunda. Gayrimenkul örne ine dönersek, yaflam ve çal flma alanlar n gelifltirme konusunda gayrimenkul gelifltiricilerin baflar l örnekleri Siemens ve benzeri flirketlerin birikimi ile perçinlendi inde katlamal sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Siemens in enerji, ulaflt rma, sa l k ve BT alan ndaki birikimi ile bütünleflti inde tek bafl na sitelerden sürdürülebilir kentlere yürümek mümkün hale geliyor. Enerjiyi verimli kullanan bir yerleflim, Siemens teknolojisini kullanarak ak ll flebeke ile ulafl m sistemini elektrikli araç dönemine haz r hale getirmifl bir kentin parças olmaya terfi edebilir. Rayl sistem taraf nda at lan ad mlarla, çok say da insan n bar nd yaflam ve çal flma alanlar aras nda transfer sorun olmaktan ç kar labilir. Çevreci binalar n bu sisteme entegre edilmesi ile sürdürülebilir kente do ru bir ad m daha yakalflmak mümkün olabilir. Siemens in birikimi, bu bütünsel resmi oluflturma konusunda çok önemli bir kaynak olmas na karfl n küresel resimde çok daha büyük bir etki yaratma gücüne de sahip. Geliflmekte olan dünyaya gençler ve geliflmifl dünyaya da daha birikimli yafll lar olarak bak ld nda, bu iki dünya aras ndaki etkileflimin sa layabilece i faydan n büyüklü ü ortaya ç k yor. Bu konuda ilgi çekici bir istatistik bulunuyor: Alman Dekra flirketinin inovasyon faaliyeti ve yetene i ile ilgili olarak her y l gerçeklefltirdi i çal flma olan novasyon Barometresi, farkl yafl gruplar ndan çal flanlar aras nda fikir al flverifli bulunmayan flirketlerin inovatif fikirlerinin yüzde 10 undan az n pazarlanabilir ürünlere dönüfltürebildi ini gösteriyor. Bunun tersi gerçekleflti inde oran yüzde 20 nin üzerine ç k yor. Avrupa ölçe inde çarp c bir sonuç da, yafl 49 un üzerinde olan çal flanlar n say s n n 36 yafl n alt ndakilerin üzerinde oldu u flirketlerde bu oran n yüzde 30 lara t rmand n gösteriyor. Oranlar farkl ülkeler için farkl l k gösterse de, birikim ile gençli in dinamizmini bir araya getirmenin baflar l modeller oluflturma konusunda yaratt etki, geliflmekte olan ülkelerin dikkate almas gereken bir dinamik. 14

15 Alternatif enerji kaynakları tek alternatif mi? Yandaki QR Code alanını cep telefonunuza yükleyeceğiniz tag tarama programıyla tarayabilir ve çevre portföyümüz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Enerji üretimi, iletimi ve tüketimine yönelik çevreci portföy çözümlerimiz, CO 2 emisyonlarının düşürülmesine katkıda bulunuyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, yüksek verimlilikte elektrik santralleri, uzun mesafelerde düşük kayıplı enerji iletimi ya da binaların enerji verimli modernizasyonu... Verdiğimiz hizmet ne için olursa olsun, dünyanın en geniş yeşil portföyüyle maliyetlerin ve emisyonların düşürülmesine yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz sayesinde müşterilerimiz, 2009 yılında 210 milyon ton CO 2 tasarrufu yaptılar. siemens.com/answers

16