BOZKIRDA AÇAN Ç ÇEK: BEYPAZARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKIRDA AÇAN Ç ÇEK: BEYPAZARI"

Transkript

1 BOZKIRDA AÇAN Ç ÇEK: BEYPAZARI

2

3 ED TÖR keflke, olmasayd hayat m zda keflkeler Görüyoruz, duyuyoruz ama sonuçlara bakt m zda bolca keflkelerle dolu hayat m z... Bir y l daha geride b rakt k, bizim piyasan n y lsonu klasi i bat k hikayeleri bolca anlat ld geçen senede. Ticaret oyununda asla olmamas gereken bu kurald fl olaylar maalesef çok duymaya bafllad k. Basiretim ba land, uyanamad k, ona vermeyece imde kime verecektim? gibi keflkeleri bolca dinledik. Parasal kayb n yan s ra aldat lm fll n ve olacaklar görememenin, sezememenin o ac t c ; ancak zaman n merhem olaca hayal k r kl klar n, üzüntülerini hissettik. Sonuçta hepimiz bu piyasan n içinde yol alan kiflileriz. Yo un rekabet, satmak içgüdüsü ile bazen duysak, görsek bile asl nda duyam yoruz, göremiyoruz. Sadece ifl hayat m z de il; tüm hayat m zda; olmasayd dedi imiz keflkelerle dolu. Nihayetinde; bunlar da hayat n gül'ünün dikenleri! Gerçekten görüyor muyuz? Duyuyor muyuz? Halil Cibran' n sat rlar bunu çok güzel ifade etmifl; Yaln z aç a ç kan fl görebiliyorsan, Yaln z söylenen sesi duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun, Ne duyabiliyorsun. Gerçekten görebildi iniz, duyabildi iniz, keflkeleri az, huzuru bol, bir yeni y l temennisiyle; Sa l cakla Kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Ocak-fiubat 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM Para ilk üç aya bakacak 8 RÖPORTAJ ALTAN ELMAS 12 SCHNEIDER ELECTRIC Yeni ürün 14 SPOR Euro 2008 rakiplerimiz 20 LKER figör Ak ll ev sistemini anlatt 24 ALPER TUNCER Bu y l 328 seçkin projeye imza att k 26 SCHNEIDER ELECTRIC Kaçak ak m koruma cihazlar 34 N LGÜN BELGÜN Sabah pro ramlar nda rakibim yok 40 GEZ Bozk rda açan çiçek Beypazar 52 YEMEK Geleneksel Konya Mutfa 56 SA LIK Haydi beyler ayna karfl s na 66 BULMACA 5

6 EKONOM PARA LK 3 AYA BAKACAK 2008 yönünü belirleyecek Seçimler, mortgage krizi, global dalgalanma derken oldukça hareketli bir y l daha geride b rak p, pek çok bilinmez ile birlikte yeni bir y la girifl yapt k. çeride ve d flar da pek çok bilinmezin bulundu u bu dönemde, 2008'in özellikle ilk çeyre i büyük önem tafl yor. lk 3 ayda ortaya ç kacak veriler, paran n 2008'deki yönünün belirlenmesinde etkili olacak. HEM siyasi hem de ekonomik olarak haraketli geçen 2007 y l n n ard ndan, yeni y la girifl pekçok belirsizlikle birlikte oldu. Kimsenin kötü senaryolar yazmak istemedi i, ancak pembe tablalorda çizemedi i bu dönemde, "paran n yönü ne olacak" sorusuna yan t ararken, eskisinden çok daha fazla parametreye bakmak gerekiyor. Enflasyon, faiz oranlar, cari aç k, büyüme, petrol fiyatlar derken, global likidite, küresel s nma, kurakl k, tar m ve g da fiyatlar gibi unsurlar da ekonomiyi çok yak ndan ilgilendiren unsurlar haline geldi. Ve 2007 gösterdi ki dünya art k daha düz. Kredi ile ev sahibi olan bir Amerikal 'n n zora girmesi Japonya'daki yat r mc n n davran fl biçimini de ifltirdi ini 2007 y l nda çok daha iyi anlad k. Bu da bize bir kez daha gösterdi ki, içerideki geliflmeler kadar d flar daki geliflmelerin de yak ndan izlenmesi gerekiyor. Uzmanlar mevcut veriler fl nda 2008'e iliflkin net bir ajanda ç karmakta zorlansalar da, yap lan yorumlar 2008'in biraz daha zorlu, biraz daha temkinli davran lmas gereken bir y l olaca n gösteriyor. En az ndan ilk 3 ayl k veriler ortaya ç k ncaya kadar... Bu durumda uzun vadeli bir projeksiyona girmeden, k sa vadede nelere dikkat edilmesi gerekti ine göz atal m: DALGANIN ASIL BOYU BELL OLACAK çerideki geliflmelere bakmadan önce bugünlerde hemen herkesin bakt ilk parametre; global likidite. Art k hepimiz biliyoruz ki, 2007'de ekonomiye damgas n vuran olay ABD'deki mortgage krizi. Ancak bilinmeyen flu ki; dalgan n boyutu. flte bu aç dan ABD'li flirketlerin, özellikle bankalar n 6 4'üncü çeyrek bilançolar büyük önem tafl yor. Mortgage krizinin yaratt tahbirat n as l boyutunu gösterecek olan bu rakamlar, uluslararas piyasalar n da yönünü belirleyecek. 2008' N ORTALARINA KADAR KR T K Bu durumda 2007 y l nda global piyasalar sarsan mortgage krizinin 2008 y l n n ilk yar s na kadar da etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Bunun anlam da 2008 y l nda, likidite koflullar n n geçmifl dönemlerdeki gibi rahat olmayaca. Bilançolardan pek de olumlu sonuç beklemeyen uzmanlar bir türbülanstan söz ederken, baz uzmanlar da "Üçüncü çeyrek bilançolar n pek etkisi olmad n gördük, flimdi de olmayacakt r" rahatl n gösteriyor. Buradaki en önemli dayanak ise ABD Merkez Bankas FED. Bu durumda FED'in faiz silah n nas l kullanaca piyasalar n takip edece i en önemli unsurlar aras nda ilk s ralarda yer al yor. TÜRK YE'YE NASIL YANSIYACAK Baz senaryolarda ise daralma s ras n n Avrupa'ya geldi i yorumu yap l yor. Merkez bankalar n n piyasalar düzeltme giriflimleri ve birlikte hareket etmeleri, kimilerince "panik yapacak bir durum yok, piyasalara hakimler" fleklinde yorumlan rken, baz lar "bu kadar önlem hayra alamet de il" diyerek, flüphe tohumlar ekiyor. Elbette dünya ekonomisinde olas bir kötüye gidifl, hem d fl yat r mlar aç s ndan hem de finansal aç dan Türkiye'yi etkileyecek. Yaflanan likidite ve kredi s k fl kl, 2008 y l nda maliyetlerin artmas na yol açacak. Bu da en baflta kredi faizlerine yans yacak. S cak para olarak an lan d fl kayna n yönü de, para ve sermaye piyasalar flekillendirecek.

7 EKONOM Dövizden TL'ye geçifl devam etse de ifltahl olmayaca n düflünüyorum. Yat r mc lara k sa vadeli dagalanma dönemleri için portföylerde bir miktar döviz bulundurmalar n öneriyorum." Ç D NAM KLER TAK P ED LMEL Piyasalar n yönünü belirlerken d flar s kadar, içerideki parametreleri de yak ndan takip etmek gerekecek. Bir kesim srarla Merkez Bankas 'ndan faiz indirimi bekliyor. Ancak içeride ve d flar da pek çok belirsizli in bulundu u dönemde Merkez'in bu ifle biraz ara verece i beklentisi de giderek güçleniyor. K sa vadeli görünümün eskisi gibi iç aç c olmad 2008 bafllar nda, enflasyon, büyüme oran, cari aç k gibi makro ekonomik parametreler çok daha fazla önem tafl yor. Bütün bunlar n yan s ra IMF ile yürütülen stand-by anlaflmas n n mart ay nda sona ermesi, Türkiye-IMF iliflkilerinden ziyade Türkiye'nin yeni ekonomi politikalar n n nas l olaca n gündeme tafl yacak. B RAZ TL, B RAZ DÖV Z Peki bu durumda yat r mc ne yapacak? Öncelikle uzmanlar, özellikle ilk 3 ayda piyasalarda anormal bir geliflme beklenmedi i için pozisyon de iflikli i önermiyor, bunu vurgulamakta yarar var. Ama "TL ne olur, dolar nereye gider" diye bak ld nda ise uzmanlar biraz daha zorlan yor. Ço unlu un fikrinin piyasaya yön verdi i sav ndan yola ç karsak, yat r mc aç s ndan durum özetle flöyle: "2008 y l nda da TL'nin cazibesini korumas öngörülüyor. Ancak TL'de geçmifl 2 y ldaki gibi afl r bir de erlenme beklemek laz m. Faizde h zl bir düflüfl olmad sürece dövizde 2007'den farkl bir seyir beklenmemeli. Ancak yine de portföylerde k sa vadeli dalgalanmalar için bir miktar döviz bulundurulabilir." DÜNYA P YASALARINDA TÜRBÜLANS OLAB L R A Yat r m Genel Müdürü Murat Salar, 2008 y l nda dünyada likidite koflullar n n rahat olmayaca na dikkat çekerek, flu de erlendirmeyi yapt : "Türkiye'yi bugüne kadar pozitif etkileyen likidite bollu uydu. TCMB'nin önümüzdeki y l faiz indirimlerine prensip olarak devam edece ini düflünüyorum. Di er taraftan 2008'in ilk çeyre inde dünya piyasalar nda bir türbülans bekliyorum. Birtak m risklerin fiyatlara yans t laca n görece iz. Bu riskler öncelikle büyüme rakamlar olacak. Eskisi gibi olumlu trend görmeyece iz. Di er taraftan petrol fiyatlar yükselerek geldi i seviyeler henüz tehdit olarak finansal piyasalara yans m fl de il. ABD'deki büyüme veya durgunluk konusundaki endifleler de piyasalara yans m fl de il. Öte yandan son bir y ld r Türkiye'de siyaset çok fazla ekonominin önüne geçti. Bununda birtak m negatif yans malar n görebiliriz. AB ve IMF ile olan iliflkilerde de tekrar somut ad mlara ihtiyaç var. Bunlar birlikte düflünüldü ünde tamam 2008'in riskleri. Yat r mc lar yat r m kararlar n verirken bu riskleri dikkate alarak hareket etmeli. Geliflmekte olan ülke aktiflerine ilgi devam edecek. Dövizden TL'ye geçifl devam etse de ifltahl olmayaca n düflünüyorum. Yat r mc lara k sa vadeli dalgalanma dönemleri için portföylerde bir miktar döviz bulundurmalar n öneriyorum." 7

8 RÖPORTAJ ALTAN ELMAS Baflar l projelere imza att k Sur Yap y 1992 y l nda kardeflim Ufuk Elmas ve 2 orta m zla birlikte kurduk. 15 y l aflan bu süre içinde gerçeklefltirdi imiz birbirinden de erli projelerle k sa sürede gayr menkul sektörünün öncü firmalar ndan birisi olman n gururunu yafl yoruz. 8 Sur Yap firmas hakk nda genel bir bilgi alabilir miyiz? Sur Yap y 1992 y l nda kardeflim Ufuk Elmas ve 2 orta m zla birlikte kurduk. 15 y l aflan bu süre içinde gerçeklefltirdi imiz birbirinden de erli projelerle k sa sürede gayr menkul sektörünün öncü firmalar ndan birisi olman n gururunu yafl yoruz. Faaliyet alanlar m z aras nda proje gelifltirme, projelendirme, imalat yönetimi ve inflaat yer al yor. Sur Yap olarak proje bafllang c ndan itibaren mimari ve inflaat iflleri, ince yap iflleri dahil anahtar teslimi olarak yüksek kalitede ifller yapan bir inflaat firmas olarak faaliyet gösteriyoruz. Üzerinde durdu umuz ve bizim için çok önemli olan baflka bir konu da projelerimizi vaat etti imiz zamanlarda teslim ederek müflterilerimizin güvenini kazanmak. Bugüne kadar da bunu baflarm fl olmaktan dolay mutluyuz. Sur Yap 'n n gerçeklefltirdi i projeler ve yeni projeleriniz nelerdir? Sur Yap olarak bugüne kadar konut ve ofis ve sanayi inflaatlar olarak birçok baflar l projeye imza att k. Konut projelerimizden flu an tamamlanm fl olanlar aras nda Ümraniye de gerçeklefltirdi imiz toplam 400 daireden oluflan Dora Park, Yine Çekmeköy de infla etti imiz Villa Sera y sayabiliriz. Çekmeköy de gerçeklefltirdi imiz di er bir proje olan Greenium ise toplam m 2 arsa üzerine kurulu 94 adet villa, rekreasyon merkezi ve spor alanlar ndan olufluyor. Her ailenin farkl yaflam al flkanl klar n ve ihtiyaçlar n karfl lamay amaçlayarak haz rlanan villalar; Defne, Ard ç, Selvi, Ç nar, Ladin ve Sedir olmak üzere 350 m2 ile 640 m2 aras de iflen m2 lerde alt ayr tipte yap land r ld. Yine Ümraniye de infla etti imiz ve ad n Ümraniye ilçesinin eski ismi Selvi den alan Selvice Evler de toplam 124 daireden olufluyor. Dorapark hariç di er projelerimizde yaflam bafllad. Dorapark ise Mart 2008 de teslim edilecek. Çekmeköy de yeni bafllad m z konut projemiz ise Mahalle stanbul ad n tafl yor. Yeflillikler içinde huzurlu bir yaflam alan sa layacak olan Mahalle stanbul, eski mahalle ruhunu yeniden yaflatmay amaçl yor. Toplam metrekare üzerine infla edilecek olan Mahalle stanbul, 9 blok ve 246 daireden oluflacak. Yak n zamanda yap m tamamlanacak olan stanbul metrosunun hemen

9 RÖPORTAJ Yeni aileler ve yenileme ihtiyac konut talebini canl tutuyor. Tabi ki talebin sat n almaya dönüflmesi ise al m imkan na ba l. Al m imkan da banka faizlerinin düflmesiyle do ru orant l. Yavafl da olsa YTL faizlerinin 2008 de de düflmeye devam edece ini düflünüyorum. Politik risklerin yok denecek kadar az oldu u kan s nday m. yan bafl nda yer alan Mahalle stanbul Evleri, Üsküdar a 8 dakikada ulafl m imkan sa layacak. Bu ay yap m na bafllad m z projeyi, 2009 sonunda teslim etmeyi amaçl yoruz. Gerçeklefltirdi imiz ofis projelerini de özetlemek gerekirse, Bosch-Siemens, OPET, Avivasa Sigorta, Hayat Holding, Enkay Grup, sviçre Hayat Sigorta, Nobel laç, Casper Yönetim merkezleri; Siltafl fl Merkezi, Kofluyolu fl merkezi, Hayat Kimya Tesisleri dari Binas ve Erdeniz fl Merkezi ni sayabiliriz y l n n geride b rakt m z bu son günlerde inflaat sektörünün genel bir de erlendirmesini yapar m s n z? Bizim sektörümüz ülke ekonomisinin durumunu do rudan yans tan bir sektör. nflaat sektörü 5 y l boyunca yaflad durgunluktan sonra 2005 in ilk yar s nda %19.7 lik bir büyüme göstermiflti. Bu büyüme 2006 da ve k smen 2007 de de devam etti. Bu y llar boyunca birikmifl olan talepler 2 y lda ancak eritilebildi de sektör yatay seyretti ve 2006 kadar hareketli de ildi. Ama zaten olmas n n da anlam yoktu. Politik süreçler, seçimler ve banka faizlerinin yüksek seyretmesi sektörü yatay bir seyre sürükledi. Bence bu da sa l kl. Bir düzeltme hep olmal.biz firma olarak sürekli e itim veriyoruz. rili ufakl her sermaye sahibi proje gelifltiriyor, inflaatç olmuyor. Sektörde deneyimi düzenleyen bir mekanizma yok. Ayr ca, Türkiye deprem gerçe iyle yaflayan bir ülke oldu undan yap lan binalar n depreme dayan kl olmas, var olan mevcut binalar n da güçlendirilmesi gerekiyor y l nda inflaat sektörünü neler bekliyor? stanbul gibi büyük kentlerdeki konut aç ve site yaflam na olan ihtiyac n artmas bizleri yeni projeler gelifltirmeye yöneltiyor. Sadece stanbul da her y l yeni aile kuruluyor. Halk m z n de iflmeyen yat r m önceli ini ise ev almak oluflturuyor. stanbul da mevcut yap sto unun %70 i depreme dayan kl de il ve ekonomik ömrünü tamamlam fl durumda. Yeni aileler ve yenileme ihtiyac konut talebini canl tutuyor. Tabi ki talebin sat n almaya dönüflmesi ise al m imkan na ba l. Al m imkan da banka faizlerinin düflmesiyle do ru orant l. 9

10 HABER Unica top ile mükemmele dokunun Schneider Electric Unica top serisi ahflab n fl kl n metalin modern çizgileriyle buluflturuyor. Anahtar priz dü melerini fonksiyonel bir ayr nt olmaktan öteye tafl yan Unica top modern bir dekorasyon ö esi olarak öne ç k yor.kullan m kolayl na öncelik verilerek tasarlanm fl fonksiyonlar aras nda en geleneksel çözümlerden en son teknolojiyi içeren çözümlere kadar say s z kombinasyonu bir arada sunan Unica top serisi, tüm mekzanizmalardaki alüminyum finisaj, d fl çerçevelerde kullan lan mükemmel ahflap ve metal malzemesi ile lüks konut ve binalar için mekan n dekorasyonuna uygun çözümler sunuyor. Schneider Electric enerji ve altyap pazar nda çözümler üretiyor DS taraf ndan stanbul un uzun dönemli su ihtiyac n karfl lamak amac yla hayata geçirilen Melen Projesi'nde de Schneider Electric çözümleri tercih edildi. Günümüzde art k bütün ülkelerde daha da geliflmifl elektrik üretim, da t m ve altyap sistemlerine, telekomünikasyon ve ulaflt rma a lar na, su da t m ve ar tma sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Dünyam z n sürekli olarak de iflmekte oldu u müflterilerimiz taraf ndan çok iyi biliniyor. Yeni biliflim ve telekomünikasyon teknolojilerinin ortaya ç k fl na, ulaflt rma sistemlerinin geliflimine, su ar t m na olan ihtiyac n artmas na, yenilenebilir enerji kaynaklar n n art fl na ve daha fazlas na ayak uydurabilmek için alt yap n n daha da uygun hale getirilmesi gerekli. Artan hizmet düzeyleri ve de iflen koflullara sürekli olarak adapte olabilme becerisinin yan s ra kullan labilirlik ve verimlilik de altyap n n iki temel özelli i. Dahas, tesislerin, zorlu taleplere ve yönetmeliklere uyum sa larken, kazançl kalmalar da gerekmekte. 10

11 HABER Schneider Electric, Makine malatç Sektörünün önde gelen firmalar yla bulufltu Capital ve Ekonomist Dergileri Yay n Direktörü Rauf Atefl ve Referans Gazetesi Köfle Yazar U ur Gürses in yan s ra Ali Poyrazo lu nun özel performans yla yer ald ve Makine malatç Sektörünün önde gelen firmalar n n kat ld toplant Istanbul Les Ottomans Hotel'inde gerçekleflti. Ali Poyrazo lu Fark Yaratanlar adl özel performans nda ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu unu ve dünyada yeni pazarlar n oluflmas, de iflen yaflam tarzlar n n gerek flirket, gerekse kifliler için ay rdedilebilmeyi zorunlu hale getirdi ini belirtti. Ayr ca bir dönem kaliteli ürün ve hizmet ile sa lanabilen farkl l n art k yeterli olmad ve ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu unun alt n çizdi. Schneider Electric PKS Profilüks A.fi yi sat n ald Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil Dünyan n önde gelen elektrik teknolojisi üreticilerinden Schneider Electric, kablo kanal sistemleri, fifl priz, elektrik da t m kutular ve aksesuarlar n n tasar m ve üretimi konular nda faaliyet gösteren, Türkiye nin önde gelen flirketlerinden PKS Profilüks A.fi.yi sat n ald. Büyüme stratejisini çoklu uzmanl k yaklafl m üzerine kuran ve uluslararas düzeyde yapt seçilmifl flirket sat n al mlar yla ad ndan söz ettiren Schneider Electric geçti- imiz y larda da Türkiye nin önde gelen anahtar priz üreticilerinden Metesan sat n alm flt. Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil: Schneider Electric, Türkiye deki yat r mlar na h z vererek, büyüme çal flmalar na devam edecek. PKS nin Schneider Electric bünyesine kat lmas yla ilgili bir aç klama yapan Schneider Electric Genel Müdürü Turhan Turhangil, Schnedier n Türkiye deki yat r mlar na h z vererek büyümeye devam edece ini söyledi. PKS Profilüks ün ürün kalitesi ve kullan m kolayl ile k sa sürede pazar lideri olarak kendini ispat etmifl oldu unu ve Schneider Electric ile önemli sinerjiler yarataca n inand n belirten Turhangil PKS Profilüks ün yeni yat r mlarla, ürün ve üretim altyap s n h zla gelifltirilerek bölge ülkelerine yönelik bir ihracat merkezi olma hedefi tafl d n sözlerine ekledi. 11

12 SCHNEIDER Schneider Electric, iki yeni ürününü tan tt Schneider Electric, Tarihten Günümüze temas eflli inde gerçeklefltirdi i lansmanda Modicon M340 PLC ve Lexium adl iki yeni teknolojik ürününü sergiledi. Makina malatç Sektörünün önde gelen firmalar n n kat ld lansman büyük ilgi gördü. 12 Schneider Electric, Tarihten Günümüze temas eflli inde gerçeklefltirdi i lansmanda Modicon M340 PLC ve Lexium adl iki yeni teknolojik ürününü sergiledi. Makina malatç lar Sektörünün önde gelen firmalar n n kat ld lansman büyük ilgi gördü. Otomasyon Ürün Müdürü Moiz Meseri yapt sunumda Schneider Electric in Modicon M340 PLC platformu ile, Telemecanique serisi PLC çözümlerini geniflletti ini belirterek, yeni Modicon M340 programlanabilir kontrol cihaz n n, karmafl k makine üreticilerinin ve endüstri & altyap taleplerine mükemmel flekilde cevap veren UNITY otomasyon platformunun yeni üyesi oldu unu aç klad. Ayr ca endüstri ve altyap için Transparent ReadyTM mimarilerinde Modicon Premium ve Quantum'un do al bir uzant s gibi konumland r lan M340 n, Unity Pro alt nda konfigüre edilebildi ini aç klayarak, Unity nin tüm avantajlar n n M340 ile kullanabilece i bilgisini kat l mc larla paylaflt. Hareket Kontrol Ürün Müdürü Evren Önöz ise yeni Lexium serisi (kontrolör, servo sürücüler ve servomotorlar) ile makinelere yeni bir profilo verilebilece ini, fonksiyon bloklar sayesinde makinelerin performans n n ve hassasiyetinin kolayl kla artt r labilece ini, bunun yan s ra içindeki haz r uygulama fonksiyon bloklar sayesinde rotatif kesim veya uçar testere gibi uygulamalar n tek bir fonksiyon blo u ile kolayl kla devreye al nabile ini belirtti. Ayr ca Motion pro, CoDeSys tabanl, yaz l m ile tüm eksenlerin kolayl kla programlanabilece i bilgisini vererek, yeni Lexium Pac serisinin avantajlar n anlatt.

13

14 SPOR Euro 2008'de zorlu maçlar bizi bekliyor, her tak m ciddiye almal y z Kolay rakip yok 7 Haziran'da Cenevre'de Portekiz maç yla bafllayaca m z maratonda 11 Haziran'da ev sahibi sviçre, 15 Haziran'da da Çek Cumhuriyeti ile oynayaca z. 14 Fatih Terim, "fiampiyonaya iyi bafllamal - y z. yi oynamak istiyoruz, onun için de baflar l olaca m za inan yorum. Tak m ma güveniyorum" dedi. 13. Avrupa Futbol fiampiyonas Finalleri'nin kuralar Aral k ay n n ikinci günü sviçre'nin Lozan kentinde çekildi. Tarihinde 3. kez Avrupa fiampiyonas 'na kat lacak olan A Milli Tak m m z, A Grubu'nda ev sahiplerinden sviçre, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ile eflleflti Haziran 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek flampiyonada millilerimiz, grup maçlar na 7 Haziran'da Cenevre'de oynayaca Portekiz ile bafllayacak. sviçre'de oynayaca m z grup maçlar nda 11 Haziran'da Basel'de ev sahiplerinden sviçre, 15 Haziran'da da Çek Cumhuriyeti ile karfl laflaca z. Grupta ilk ikiye girersek, çeyrek finalde Avusturya, H rvatistan, Almanya ve Polonya'n n mücadele edece i B Grubu'ndan gelecek tak mla oynayaca z. Bu turu da gerçersek yar finaldeki rakibimiz de yine B Grubu'dan gelecek bir tak m olacak. Millilerimizin flampiyonan n en güçlü gruplar ndan birine düflürken, di er zorlu bir grup olarak da Hollanda, talya, Romanya ve Fransa'n n yer alaca C Grubu gösteriliyor. D Grubu'nda ise sveç, spanya, Rusya mücadele edecekler. 31 maçl k maratonda maçlara Avusturya'n n Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Viyana, sviçre'nin de Zürih, Bern, Cenevre ve Basel kentleri ev sahipli i yapacak.

15 SPOR Grubumuzdaki tüm tak mlar güçlü ve turu geçebilecek yap da. Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim de bunun alt n çiziyor ve grupla ilgili yapt de erlendirmede, Güçlü rakiplerle efllefltik. Her tak m ciddiye almak gerekiyor. Bizim grubumuzda, Hollanda, Fransa, talya ve Romanya'n n yer ald C grubu kadar güçlü tak mlardan kurulu. Onun için her maç ayr ayr de erlendirip, haz rlanmak ve maça ç kmak gerekiyor dedi. SV ÇRE'N N AVANTAJI lk kez kat ld m z 1996 Avrupa fiampiyonas 'nda gruptan ç kamam flt k y l nda ise çeyrek finale kadar yükselmeyi baflarm flt k. Terim bu yönde tak mlar n tecrübesine dikkat çekerken, Portekiz son Avrupa fiampiyonas 'n n finalisti ve zor bir rakip. Çek Cumhuriyeti gruplar çok iyi geçti. sviçre hem iyi bir tak m, hem ev sahibi. Bu onlar için büyük avantaj olacakt r. Çok zor bir gruptay z. yi bafllamam z gerekiyor" diyerek Portekiz maç n n önemine dikkat çekti. Avrupa fiampiyonas 'nda taraftar deste i de millilerimiz için büyük önem tafl yor. sviçre ve Avusturya'daki Türklerin ço unlu u bir avantaj olarak da görülüyor. Terim, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'nin taraftar say s çok fazla de il, bu da bizim avantaj m z. Bunu Dünya ve Avrupa fiampiyonalar 'nda yafl yoruz, ama bizim burada as l amac m z oyunumuz. yi oynamak istiyoruz, onun için de baflar l olaca m za inan yorum. Tak m ma güveniyorum. Di er tak mlar n hepsini iyi tan yoruz, ama bu bir Avrupa fiampiyonas. Bu flampiyonada tak mlar tan d m z gibi karfl m za ç km yorlar. Bazen daha da güçlü olabiliyorlar. Onun için bu flampiyona de iflik bir flampiyona. Bizim tak m m z n zaten bir iskeleti var. Rakiplerimiz de muhakkak de ifliklikler olacakt r. Ama Bosna ve Norveç maçlar riskin en büyük oldu u zamand. Bundan sonras daha kolay olacak diye düflünüyorum diye konufltu. DOSTLUK Ç N FIRSAT Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve letiflim Kurulu Baflkan Metehan Berktafl, dengeli bir gruba düfltü ümüz görüflünde Dünya Kupas Elemesi Play-off mücadelesinde sviçre ile yaflan lan olayl maç sonras grup eflleflmesinin iki ülke aras ndaki dostlu un ilerletilmesi için önemli oldu una dikkat çeken Berktafl, 2005 Kas m' ndan sonra ilk kez sviçre ile Avrupa fiampiyonas 'nda karfl laflaca z. Bu maç n iki ülke aras ndaki dostlu un ilerletilmesi aç s ndan önemli bir f rsat olaca na inan yorum. Zorlu maçlara sahne olacak grubu zirvede bitirece imize inanc m z tam. Kendimizden çok emin biçimde finallere gidiyoruz diyerek milli tak m m za güvenini dile getirdi. Milli Tak m m z n teknik patronu Terim, rakiplerimizin gücünü ve tecrübesini nas l dikkate al yorsa, Portekiz, sviçre ve Çek Cumhuriyeti teknik direktörleri de ay-y ld zl lar m z konusunda temkinli konufluyor. Euro 2008 elemelerinin en çarp c tak mlar ndan birisi Çek Cumhuriyeti'ydi. 15

16 SPOR F KSTÜR A Grubu TÜRK YE sviçre Çek Cumhuriyeti Portekiz 7 Haziran Basel sviçre-çek Cumhuriyet 7 Haziran Cenevre Portekiz-Türkiye 11 Haziran Basel sviçre-türkiye 11 Haziran Cenevre Çek Cumhuriyet-Portekiz 15 Haziran Basel sviçre-portekiz 15 Haziran Cenevre Türkiye-Çek Cumhuriyet B Grubu Avusturya H rvatistan Almanya Polonya 8 Haziran Viyana Avusturya-H rvatistan 8 Haziran Klagenfurt Almanya-Polonya 12 Haziran Klagenfurt H rvatistan-almanya 12 Haziran Viyana Avusturya-Polonya 16 Haziran Klagenfurt Polonya-H rvatistan 16 Haziran Viyana Avusturya-Almanya C Grubu Hollanda talya Romanya Fransa 9 Haziran Zürih Romanya-Fransa 9 Haziran Berne Hollanda- talya 13 Haziran Zürih talya-romanya 13 Haziran Berne Hollanda-Fransa 17 Haziran Zürih Fransa- talya 17 Haziran Berne Hollanda-Romanya D Grubu Yunanistan sveç spanya Rusya K MSEY KÜÇÜMSEM YORUZ Çeklerin bafl nda tecrübeli Karel Bruckner var. Bruckner, "Hiçbir tak m küçümsemiyoruz. Avrupa fiampiyonas 'na kat lan tüm tak mlar kalitesi yüksek. fiu anda oynayaca m z maçlar hakk nda ileriye yönelik bir yorum yapmak istemiyorum. Tur atlayabilirsek bu gruptan memnun ayr l r z diyerek grupu de erlendirdi. Ev sahipli i yapt Euro 2004'te finalde Yunanistan'a kaybeden Portekiz'in bafl ndaki Brezilyal Luiz Felipe Scolari ise Türkiye'yi Dünya Kupas 'ndan tan yorum, oldukça güçlü bir rakip derken, Grubumuz çok zorlu. fiimdiden yorum yapmak istemiyorum, çünkü henüz yorum yapmak için çok erken. Grup maçlar çok çekiflmeli ve zor olacak. E er kendini favori gibi düflünen olursa attan düflmüfl gibi olur. Tüm rakiplere sayg göstermek zorunday z. Çek Cumhuriyeti, grubunda birinci ç kt, Türkiye ikinci ve birde ev sahibi olan bir tak m var, sviçre ifadesi kulland. sviçre'nin Teknik Direktörü Kuhn Jakob Çok güzel bir gruba düfltük diyerek eflleflmeye farkl bir yorum getirirken, Grupta iyi ve çekiflmeli maçlar olaca na inan yorum. yi bir kura çektik. Organizatör ülkelerden birisi olarak tüm tak mlara iyi bir evsahipli i yapmaya çal flaca z diflye konufltu. Peki, teknik adamlar n temkinli konufltu u grubumuzdaki tak mlar m z n bugünkü performanslar ve kadrolar nas l bunun için tak mlar tek tek ele almak gerekiyor. 10 Haziran Innsbruck spanya-rusya 10 Haziran Salzburg Yunanistan- sveç 14 Haziran Innsbruck sveç- spanya 14 Haziran Salzburg Yunanistan-Rusya 18 Haziran Salzburg Yunanistan- spanya 18 Haziran Innsbruck Rusya- sveç ÇEYREK F NALLER (1) 19 Haziran Basel A Gr 1.- B Gr 2. (2) 20 Haziran Viyana B Gr 1.- A Gr 2. (3) 21 Haziran Basel C Gr 1.- D Gr 2. (4) 22 Haziran Viyana D Gr 1.- C Gr 2. YARI F NALLER (A) 25 Haziran Basel ÇF Galibi-2.ÇF Galibi (B) 26 Haziran Viyana ÇF Galibi-4.ÇF Galibi F NAL 29 Haziran Viyana A YF Galibi-B YF Galibi 16

17 SPOR Çek zor k r l r Çek Cumhuriyeti, hem çok gol at yor, hem de savunmada fazla aç k vermiyor. Bugüne kadar onlarla yapt m z 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ald k. Çek Cumhuriyeti, Euro 2008 elemelerini D Grubu'nu Almanya'n n 2 puan önünde zirvede bitirdi. Att 27 gole karfl n kalesinde sadece 5 gol gördü ve elemelerin en az gol yiyen iki tak m ndan biri olarak dikkat çekti. Tek yenilgi ald o da Almanya'dand. Çekoslovakya'n n bölünmeden önce 1976'da Avrupa fiampiyonu olmufl, 1996'da da ikincilik elde etmiflti. Çekler Dünya Kupas 'nda iki kez de ikincilik kazand. Çek Cumhuriyeti, bu baflar l ekolün devam oldu unu Çekoslovakya'n n bölünmesinin ard ndan kat ld 4 elemeyi de geçerek kan tlad. Euro 2004'te flampiyonlu u kazanan Yunanistan'a yar finalde elendi dakikadaki Dellas' n "Gümüfl Gol"üne Çekler yan t verme flans bulamam flt. Buna karfl n turnuvan n en etkileyici futbol oynayan tak mlar ndan biriydi. Hücuma yönelik etkili futbol anlay fl ile ön plana ç kt. Avrupa fiampiyonas 'nda bugüne kadar 54 maçta, 39 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgilik bir performans sergiledi. 117 gol at p, 37 gol yedi. Teknik Direktörlü ünü Karel Brückner'in yapt Çek Cumhuriyeti'nin önemli y ld zlar aras nda Tomas Galasek, Marek Matejovsky, Jan Polak, Milan Baros, Tomas Rosicky, Jan Koller gibi isimler yer al yor. 2.02'lik Koller ile Baros, Çekler'in hücumdaki en etkili isimleri. Savunmadaki baflar s yan nda hücumdaki etkinli i ile grubumuzun en güçlü tak m görünümünde. Çek futbolunun son 10 y ldaki en önemli isimleri aras nda Karel Poborsky ve Pavel Nedved yer al yordu. Ancak Nedved milli tak m kariyerini noktalay nca teknik direktör Brückner de genç isimler üzerinde yo unlaflt. Millilerimiz bugüne kadar Çek Cumhuriyeti ile 4 kez karfl laflt ve 3 yenilgi, 1 beraberlik ald. Att m z 3 gole karfl n 13 gol yedik. Millilerimiz Çekoslovakya ile oynad 10 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi ald. ÇEK CUMHUR YET Federasyon Kuruluflu: 1901 Federasyon Baflkan : Pavel Mokry Teknik Direktörü: Karel Bruckner BAfiARILARI Dünya Kupas : 2 kincilik (1934, 1962) Avrupa fiampiyonas : fiampiyonluk (1976), kincilik (1996) 17

18 SPOR Di er Baflar lar: Olimpiyat fiampiyonlu u (1980), Olimpiyat kincili i (1964), FIFA 20 Yaflalt kincili i (2007), Konfederasyon Kupas Üçüncülü ü (1997) Akl fikri hücumda Portekiz'in oyun anlay fl nda hücum ön planda. Elemelerin 8 gol atan Cristiano Ronaldo, tak m n n da rakip kaleyi en çok yoklayan ismi. Euro 2004'ün finalisti Portekiz, 2006 Dünya Kupas 'nda da yar final oynama baflar s gösterdi. Ev sahibi oldu u 2004'teki organizasyonda flampiyonan n aç l fl ve final maçlar nda sadece Yunanistan'a yenildi ve 2000'de yar final oynad. Portekiz'e tarihi baflar y yaflatan Brezilyal teknik direktörü Luiz Felipe Scolari, oldukça tecrübeli bir teknik adam Dünya Kupas 'nda da millilerimizi iki maçta da yenen Brezilya'n n bafl ndayd. Euro 2008 elemelerinde sadece 2-1'lik skorla tek yenilgi ald, o da, A Grubu'ndan peflinden ikinci oldu u Polonya'dand. Avrupa fiampiyonas 'nda 108 maçta, 58 galibiyet, 26 beraberlik, 24 yenilgi ald. 183 gol at p, 98 gol yedi. Elemelerde sürpriz Ermenistan, S rbistan ve Polonya beraberlikleriyle flafl rtsa da Avrupa'n n önde gelen kulüplerinde oynayan y ld z futbolcular var. Özellikle hücum gücü yüksek olan Portekiz'de Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo ön plana ÜLKE TEKN K D REKTÖR ÖNCEK KATILIMLAR EN Y DERECES Avusturya Josef Hickersberger - - H rvatistan Slaven Bilic 2 Çeyrek Final 1996 Çek Cumhuriyeti Karel Brückner 6 fiampiyon 1976 Fransa Raymond Domenech 6 fiampiyon 1984, 2000 Almanya Joachim Löw 9 fiampiyon 1972, 1980, 1996 Yunanistan Otto Rehhagel 2 fiampiyon 2004 talya Roberto Donadoni 6 fiampiyon 1968 Polonya Leo Beenhakker - - Portekiz Luiz Felipe Scolari 4 Finalist 2004 Romanya Victor Piturca 3 Çeyrek Final 2000 Rusya Guus Hiddink 8 fiampiyon 1960 (SSCB) spanya Luis Aragones 7 fiampiyon 1964 sveç Lars Lagerback 3 Yar Final 1992 sviçre Jakob Kuhn 2 - Hollanda Marco Van Basten 7 fiampiyon 1988 Türkiye Fatih Terim 2 Çeyrek Final

19 SPOR ç k yor. Portekiz'in en golcü futbolcusu olan Ronaldo elemelerde 8 kez fileleri havaland r rken, rakip kaleyi bulan 31 flut att. Deco, Costinha, Maniche gibi tecrübeli isimler yan nda, Ronaldo, Ricardo Quaresma, Nani, Avrupa futbolunun parlayan y ld zlar n kadrosunda bar nd r yor. Millilerimiz, Portekiz ile daha önce 6 kez karfl laflt, 1 galibiyet 5 yenilgi ald. Millilerimiz 5 gol atarken, 13 gol yedi. Tek galibiyeti ilk kez karfl laflt m z 18 Aral k 1955'te nönü Stad 'ndaki özel maçta Lefter, Metin ve Nazmi'nin golleriyle 3-1'lik skorla ald k. Avrupa fiampiyonas 'nda 1996'da 1-0, 2000'de 2-0 yenildik. PORTEK Z Federasyon Kuruluflu: 1914 Federasyon Baflkan : Gilberto Madail Teknik Direktörü: Luiz Felipe Scolari BAfiARILARI Dünya Kupas : Üçüncülük (1966), Dördüncülük (2006) Avrupa fiampiyonas : kincilik (2004) Di er Baflar lar: 20 Yaflalt Dünya Kupas üçüncülük (1989, 1991, 1995), Olimpiyat dördüncülü ü (1996) sviçre flafl rt yor 2005'in sonundaki olayl maç sonras bu kez Euro 2008'in ev sahiplerinden biri olarak karfl m zda. Tecrübeli ve genç yetenekleriyle sürpriz sonuçlar al yor. sviçre ev sahiplerinden biri oldu u için Euro 2008'e eleme oynamadan do rudan kat ld için iki y l aflk n süredir resmi maç yapmad. 8 kez Dünya Kupas 'na, 2 kez de Avrupa fiampiyonas 'na kat lmas na ra men önemli bir baflar ya imza atamad Dünya Kupas Play-off'unda eflleflti imiz ve stanbul'daki maç sonras yaflanan olaylar nedeniyle ceza ald m z sviçre ile bu kez ev sahipli i yapaca Avrupa fiampiyonas 'nda mücadele edece iz Dünya Kupas sonras 3 özel maç kazanan sviçre daha sonra ald peflpefle yenilgilerle hayal k r kl yaflatt. Ancak 2007'de yine sürpriz sonuçlara imza att, özel maçlarda Arjantin ile 1-1 berabere kal rken, Hollanda'y 2-1 yendi. Tecrübeli oyuncularla, genç y ld zlar n kar fl m ndan oluflan sviçre kadrosunda aralar nda Gökhan nler ile Hakan Yak n' n da bulundu u 11 devflirme futbolcu forma giyiyor. Kalede tecrübeli Pascal Zuberbuehler, golcü Alexander Frei, Bayer Leverkusen'in baflar l orta saha oyuncusu Tranquilo Barnetta, Arsenal'de oynayan defans oyuncusu Philippe Senderos, Ricardo Cabanas tak m n y ld zlar aras nda yer al yor. 2001'den beri tak m n bafl nda olan ve yafll oyuncular yerine tak ma gençleri monte etmeye çal flan teknik direktör Jakob Khun, Euro 2008 sonras görevi b rakacak. Daha önceki Avrupa fiampiyonas deneyimlerinde Euro 96 ve Euro 2004'e beraberliklerle bafllad, ancak gruptaki ikifler maç n da kaybetti. Avrupa fiampiyonas ve elemelerinde 80 maçta, 29 galibiyet, 22 beraberlik, 29 yenilgi al rken, 119 gol att, 108 gol yedi. Millilerimiz sviçre ile oynad 14 maç n 7'sini kazan rken, 4'ünü kaybetti, 3 maç da berabere bitti. Att m z 19 gole karfl n 19 gol yedik. Resmi 8 maçta ise galibiyette 4-2, golde ise 12-9 üstünlü ümüz var. SV ÇRE Federasyon Kuruluflu: 1895 Federasyon Baflkan : Ralph Zloczower Teknik Direktörü: Jakob Khun BAfiARILARI Dünya Kupas :8 kez kat ld Avrupa fiampiyonas : 2 kez kat ld Di er Baflar lar : Olimpiyat kincisi (1924) 19

20 SCHNEIDER LKER figör Ak ll ev sistemlerini anlatt Elektrik Tesisat Kontrol Sistemleri (ETKS) Pazarlama Müdürü lker flgör Schneider Electric in global markalar ve tamamlay c ürünleri ile birlikte uzun y llard r konut otomasyonu alan nda faaliyet gösterdi ini belirtiyor. flgör e göre Schneider Electric'i rakiplerinden ay ran en önemli özellik ana elektrik da t m panosundan bafllayarak en uçtaki priz serileri hatta prizin tak laca kasaya kadar komple çözüm sa lamas. Schneider, ak ll ev sistemleri pazar nda kaç y ld r faaliyette? Rakiplerinden farkl olarak neler sunuyor? Schneider Electric global markalar ve tamamlay c ürünleri ile birlikte uzun y llard r konut otomasyonu alan nda faaliyet gösteriyor. Schneider Electric'i rakiplerinden ay ran en önemli özellik ana elektrik da t m panosundan bafllayarak en uçtaki priz serileri hatta prizin tak laca kasaya kadar komple çözüm sa lamas. Bu nedenle ak ll ev sistemlerinde ve otomasyonda kullan lan ekipmanlar ve cihazlar birbirleriyle tam uyumlu olarak sunulmaktad r. Ayr ca Schneider Electric'in sa lad çözümler birden fazla evrensel otomasyon standard ile uyumlu oldu undan dolay kullan c lar n bir haberleflme standard na veya tek tip bir ürüne yönlendirmez. Otomasyon sistemleriniz ile bir evde neler kontrol edilebiliyor? Ak ll evle ne amaçlan yor? Bir konut veya binada kullan lan otomasyon sistemlerimiz elektrik ile çal flan tüm cihazlar kontrol edebilecek seviyededir. Bu kontrol bazen sadece bir fl aç p kapamak olabilirken bazen de ev sahibine internetten en son haberleri indirmek veya faturalar n raporlamak olabilir. Ak ll ev sistemlerinin kullan m amac her kullan c ya göre farkl l k göstermekte. Kimi kullan c lar sistemin konfor taraf n ele almakta iken, baz kullan c lar da güvenli i dikkate al yorlar. Ak ll ev uygulamalar nda kullan c lar hayatlar n kolaylaflt racak konfor ve güvenlik sa layacak özellikleri tercih ediyorlar. Ak ll ev sistemlerinde Türkiye de daha çok hangi ürünler tercih ediliyor? Türkiye'de daha çok tercih edilen ak ll ev sistem 20

21 SCHNEIDER ürünlerini fl k kontrol ürünleri, panjur kontrolü, evdeki tüm cihazlar n durumunu gösteren ve kontrol eden dokunmatik ekranl paneller, otomasyon ile entegre çal flan müzik görüntü sistemleri en çok tercih edilen ürünler. Ürünler hangi gruba hitap ediyor? Talepte bir art fl ya da tabana yay lma sözkonusu mu? Ak ll ev sistemleri kullan m zor, pahal ve ulafl lamaz san ld için sistem ürünleri belirli bir gelir grubu taraf ndan sorgulan yor. Fakat ak ll ev olgusunun her kullan c grubu taraf ndan farkl alg lanmas nedeni ile tabandan, üst gelir seviyelerine kadar ürünlerin hitap etti inden bahsedebiliriz. Sistemin konuta katma de eri nedir? Belirtti imiz gibi kullan c lar sistemin öncelikle güvenlik ve konfor olgular na bak yorlar. Di er özelliklerinin yan nda sistemin en büyük katma de eri iflletme gideri olarak niteleyebilece imiz giderlerden tasarruf. Ak ll ev sistemi sayesinde ayd nlatma, iklimlendirme gibi fonksiyonlar n harcad enerjiden ciddi oranlarda tasarruf sa lanabiliyor. Bunun yan nda sistemin çeflitli flekillerde önledi i su basmas, yang n gibi istenmeyen olaylardan dolay konuta yap lan katk oldukça yüksek. Güvenlik, uzaktan izlenebilirlik gibi, birçok kullan c taraf ndan sistemin belkemi i olarak adland r lan özelliklerin katk lar n da düflününce sistemin hem konuta hem hayat m za katma de eri rakamlarla ölçülemez seviyelere ç k yor. Sistemin maliyeti hakk nda bilgi verir misiniz? Ak ll ev sistemleri bir veya daha fazla paketten oluflan bir sistem olamad, her konutun, kullan c n n talepleri farkl oldu u için sistem maliyetinin alt üst s n rlar n çizmek oldukça zor. Sat fl ekibimiz, sistem entegratörlerimiz ve ifl sahibi oturarak ihtiyaçlar belirlenmekte ve ifle özel çözüm paketi gelifltirilmektedir. Schneider, Türkiye deki pazar nas l görüyor? Türkiye'de teknoloji ile iç içe bir kullan c kitlesi var. Bir bilgisayar oyununun son sürümü için veya uygun fiyatl elektronik ürünler satan bir ma aza için saatler öncesinden s raya geçebiliyoruz. Art k her al flverifl merkezinin içinde birden fazla elektronik ma azas bulabiliyorsunuz. Ak ll ev sistemleri olarakta adland r lan ve son kullan c lara hitap eden bu sistemler de belirtti im ilgiden nasiplerini al yor. Türkiye'de bu konuda dinamik ve büyümeye aç k bir pazar var. Ürün, çözüm ve hizmet sunumunu beraber getiren bu pazarda A'dan Z'ye çözüm sa layan profesyonel firmalar n a rl mevcut. Bir dönem ekibi dahi olmayan ilgisiz, tecrübesiz birçok firman n pay almaya çal flt bu pazarda art k tafllar n yerli yerine oturdu unu söyleyebiliriz. 21

22

23

24 SCHNEIDER ALPER TUNCER Bu y l 328 seçkin projeye imza att k Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri (ETKS) Sat fl Direktörü Alper Tuncer Schneider Electric in konut sektöründeki sat fl gücü h z n n bayileriyle beraber özellikle 2005 y l ndan beri artarak devam etti ini belirtti. Tuncer e göre Schneider Electric bu zirve yürüyüflünde önemli bir yolu geride b rakt y l n n genel bir de erlendirmesini alabilir miyiz? Schneider Electric in konut sektöründeki sat fl gücü; Elektrik Tesisat ve Kontrol sistemleri (ETKS) olarak bayilerimizle beraber özellikle 2005 y l ndan beri h z n artt rarak yapt m z zirve yürüyüflünde önemli bir yolu geride b rakt k. Hep beraber bu y l için konulan hedeflerimizi gerçeklefltirdik. Burada en önemli üç etken; ifl ortaklar m z, pazarlama gücümüz ve inflaat sektöründeki büyümedir. Son iki y ld r süregelen özellikle çok baflar l çal flan, büyük ifller sonuçland ran TOK inflaatlar n n etkisi ile piyasadaki canl l k 2007 y l nda da devam etti. ETKS ekibi olarak inflaat n en bafl ndan sonuna kasa,buat,otomatik sigorta, anahtar-priz, sanayi tipi fifl-prizden acil ayd nlatmalara kadar müteaahitlerimizin taleplerini tek tedarikçi olarak karfl laman n avantaj ile bu y l büyük çapl 328 seçkin projeye Schneider Electric damgas n vurduk. Bugün tüm yurtta 60 bayi, 3000 sat fl noktas, 4 Bauhaus, 14 Koçtafl, 5 Maxi flubesi ile son kullan c lara ürünlerimizi ulaflt rmaya devam ediyoruz. ETKS ekibi olarak en büyük de erimiz,sürekli piyasan n içinde bire-bir müflteri ziyaretlerimizdir. Bu y l i aflk n ziyaret yapt k. Art k global üretim üssü olan, elektrik tesisat malzemesi üretimi yapan Çi li fabrikam z; 20 ye yak n Avrupa ülkesine Schneider Electric markas ile satt Alia ve Sedna serileri ile tam kapasite üretime devam etti. 24

25 SCHNEIDER Bu y l n en güzel olaylar ndan biride elinizde tuttu unuz, bu y l bafllad m z ifli, gücü elektrik olanlar n dergisi Pozitif elektri in tirajdan, y l sonuna gelirken taleplerle adet tiraja ulaflmas ve ald m z bize mutluluk veren de erlendirmelerdi. Sonuçta bu y l güzel bir y ld. Bayilerimiz, ifl ortaklar m zla beraber bu oyunu çok severek oynad k. Kazanmak çok muhteflem bir duygu, fiirketler kazand nda insanlarda serpilip, gelifliyor ve daha fazla ifl ve f rsat yarat l yor. Gelecek y lda bir çok yeni ürün ve f rsatlarla zirveye yürüyüflümüze devam edece iz y l nda sektörün performans n etkileyecek geliflmeler neler olacak? 2008 y l için öngörüleriniz nelerdir? Bu y lki seyirde bir 2008 bekliyoruz. Özellikle enerji yat r mlar na önümüzdeki 3 y l büyük a rl k verilece ini tahmin ediyoruz. Bu da öncelikle kablo piyasas na büyük canl l k getirecektir. E er mortgage faizleri düflerse depreme dayan kl konut üretiminin tüm yurtta daha da fazlalaflaca düflüncesindeyiz. Özellikle stanbul gibi yüksek deprem riski alt nda bulunan illerimizde yeni konutun yan s ra, deprem öncesi geçerli olan statik hesaplar yla yap lan, deprem duvar olmayan konutlar n mutlaka y k l p yenilenmesi gerekmektedir. Bu tip inflaatlar az çapda arazinin çok de erli oldu u yerlerde bafllad. Di er yandan Toki; pahal konut satarak elde etti i kar düflük gelirli kifliler için depreme dayan kl konut yapt r sistemine devam edecektir adet konut üretmeyi hedeflediler, 2 y lda bu hedef yar land. Kaliteli ifller yap yorlar de geçen y l yeni inflaat aç s ndan çok canl geçirmeyen turizm sektöründe özellikle yenileme ve yeni otellerde Ak ll Bina Sistemleri ile çözümlerin artaca n öngörüyoruz. nflaat sektöründe birçok Al flverifl Merkezinin inflaat 2008 de sonuçland r lacak. Perakende markette ise, al-sat diye adland rd m z yani mal al p satan sat fl noktalar ndaki azalma sürecek. Art k mutlaka ortaya bir hizmet koyan, da t m yapan, evlere montaja giden yani katma de er yaratan, servis hizmeti veren sat fl noktalar sad k müflterilerini artt rarak yerlerini sa lamlaflt racakt r. Yani hizmet götüren, bu hizmeti en iyi flekilde yapan, sürekli koflan ustalar m z ayakta kalacaklard r. Son iki y ld r gözlemliyorum ki; toptanc bayilerde de biliflim teknolojilerine yat r m yapanlar öne geçmeye bafllad. Buradan haraketle; özellikle güncel stok yönetimi ve mal verilen her sat fl noktas na ait tahsilat riski bilgisayarlardan sürekli kontrol edilmeli ve de getirisine göre; çok az maliyetle kurulan stok yönetimi için çok gerekli olan barcod sistemini mutlaka öneriyorum. Müflteri hizmeti, stok yönetimi (mutlaka pazar n ihtiyaç n karfl l yacak çapda stok tutulmal, ana firmadan acil mal beklemeyecek flekilde stok yönetilmelidir), tahsilat. Bu sac aya n iyi kuran firmalar önümüzdeki y llardan güçlenerek ç kacakt r y l n n ifli,güçü elektrik olan dostlar m za sa l k, huzur ve para kazand ran ifller getirmesini temenni ederiz. 25

26 SCHNEIDER Schneider Electric kaçak ak m koruma cihazlar Keflfinden bugüne insano lunun vazgeçilmezleri aras nda yer alan elektrik, her geçen gün hayat m z n ayr lmaz bir parças olmaya artan bir güçle devam ediyor. Çok de il, y l kadar önce evlerimizde kulland m z elektrik enerjisi ile çal flan ev aletlerini hat rlamaya çal flal m. Bir de günümüzün ev teknolojisini.. Mutfaktan, banyoya, banyodan, yatak odalar na ve yaflam alan m z olan oturma odalar m za kadar kulland m z elektrik enerjisi ile çal flan cihazlar gözönüne getirdi imizde ve bunlar yak n geçmifli ile k yaslad m zda, kulland m z elektrik enerjisinin inan lmaz boyutlara geldi ini görüyoruz. Fakat bunun yan s ra elektrik enerjisinin gerçekte bir tak m riskler içerdi ini de unutmamak gerek. Kendimizi güvende hissetti imiz yaflam alanlar m z ne gibi elektriksel riskler alt nda? K sa devre, afl r yük, kaçak ak m ve yang n olarak 4 ana bafll kta toplayaca m z riskleri karfl lay p en aza indirmenin tek yolu ise, evlerimizde Otomatik Sigorta n n yan s ra Kaçak Ak m Koruma Cihazlar n kullanmakt r. Kaçak ak m koruma cihazlar ev, küçük ifl yerleri, k sacas elektrik konusunda uzman olmayan insanlar n bulundu u her noktadaki elektrik tesisatlar nda yer almas gereken korumalar n en bafl nda geliyor. Kaçak ak m koruma cihazlar elektrik tesisat içerisinde insan hayat n direkt olarak koruyan tek koruma cihazlar d r. Ayr ca elektrik kontaklar ndan ç kan yang nlar n %100 ü kaçak ak mlardan kaynaklan r. Kaçak ak m koruma cihaz n z varsa tesisat n z yang nlara karfl da korunmufl olur. 26

27 SCHNEIDER Son y llarda Avrupa Birli i uyumluluk çal flmalar içerisinde yer alan her türlü durumda ifl güvenli i önceli i ve insan hayat n n önemini vurgulayan k s mlar göz önüne al narak Türkiye Elektrik Mühendisleri Odas n n yay mlad Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i içerisinde bu konu üzerinde de ifliklikler yap lm flt r. Bu yönetmeli e göre bütün binalardaki her elektrik hatt insan hayat korumas yapabilecek bir kaçak ak m koruma cihaz ile korunmal d r. Kaçak ak m koruma cihaz n n çal flma mant çok basittir. Cihaz kabaca faz hatt nan gelen ak m ile nötr hatt ndan dönen ak m karfl laflt rarak (diferansiyel karfl laflt rma) iki hat aras ndaki ak fl fark n gözler. Faz ve nötr hatlar nda bir dengesizlik yok ise cihaz herhangi bir ar za göstermeden çal fl r. Fakat faz nötr aras nda bir fark var ise, kaçak ak m koruma cihaz n n besledi i hat üzerinde olmas beklenenden daha fazla bir kaçak var demektir. Bu durumda cihaz hemen harekete geçerek devreyi açar. Kaçak yapan hatt enerjisiz b rakarak, hatta temas edebilecek bir insan n hayat tehlike alt nda kalmaz. Kaçak direkt olarak topra a do ru olufluyor ise potansiyel bir yang n tehlikesi de önlenmifl olur. nsan vücudundan kal c bir zarar vermeden akabilecek ak m seviyesi 30 ma dir. IEC standartlar na göre yap lan testlerde kan tlanm flt r ki; 4 mm lik bir aç kl k aras nda bulunacak toz, nem, benzeri küçük k smi iletken partikülleri zamanla s nmas n sa lay p alev almas na sebep olabilecek ak m seviyesi 300 ma dir. Bu suretle kaçak ak m koruma cihazlar n n koruma seviyeleri 30 ma ve 300 ma olarak ayarlan r. Kaçak ak m koruma cihazlar n karakterize eden ilk özelli i hassasiyet seviyesidir. Hassasiyet seviyesinden sonra bir kaçak ak m koruma cihaz na ait en önemli di er özellik anma ak m d r. Bu de er kaçak ak m cihaz n n herhangi bir ar za durumunda bir sorun yaflamadan mekanik ömrü yeterince kesebilece i ak m de eridir. Kaçak ak m koruma cihazlar konusunda en Kaçak ak m koruma cihazlar ev, küçük ifl yerleri, k sacas elektrik konusunda uzman olmayan insanlar n bulundu u her noktadaki elektrik tesisatlar nda yer almas gereken korumalar n en bafl nda geliyor. güvenilir isim olan Schneider Electric tesisat kaçak ak m koruma için uygun olan her binada ve konutta rahatl kla kullan labilecek bir ürün yelpazesine sahiptir. En güvenilir ve Türkiye de standartlar taraf ndan onaylanan manyetik röle teknolojisi ile Schneider Electric en yüksek kalitede koruma çözümleri sunuyor. Schneider Electric kaçak ak m koruma cihazlar n seçmek için hayat n za getirece i güvenli in yan s ra; sadelik, kolay montaj, dizayn ve kalite olmak üzere pek çok neden var. 27

28 ALIfiVER fi 2008 model telefonlar Bafl n z döndürecek 2008 y l nda bizleri neler bekliyor? ilk de iflim ürünler üzerindeki kameralarda yaflanacak. VGA kameralar n yerini 1.3 ve üzeri kameralar alacak. Cep telefonlar ndaki de iflim ve geliflim her geçen gün daha da h zlan yor. Daha ne yap labilir ki? diye sordu umuz sorular, her yeni modelde Helal olsun bunu da atlamay p düflünmüfller dedirtiyor de de cep telefonu pazar nda markalar aras farkl özelliklere sahip ürün yar fl bizleri bekliyor. Henüz piyasaya sunulmayan ve tasar mlar bitirilen ürünler yavafl yavafl yaz l ve görsel bas nda, internet sitelerinde yay lmaya bafllad. Bu y l piyasaya sunulan ürünlerde ekran büyüklükleri, ekran çözünürlükleri, tasar m incelikleri, wi-fi ba lant seçene i, batarya süresi ve dijital kamera çözünürlükleri ön planda oldu. Peki 2008 y l nda bizleri neler bekliyor? diye soracak olursan z; ilk de iflim ürünler üzerindeki kameralarda yaflanacak. VGA kameralar n yerini 1.3 ve üzeri kameralar alacak. Bu y l tek tük rastlad m z 5 MP çözünürlü ündeki telefonlar n say s 2008 de bir hayli artacak. Hatta 7-8 megapiksel çözünürlüklü telefonlara da vitrinlerde rastlarsan z sak n flafl rmay n. En büyük geliflme... Sat fla sunulacak yeni ürünlerde göze çarpan ilk de iflim ekranlar olacak. Yeni ekranlar n Y llar süren bekleyiflten sonra, dünya ipod un telefon kardefliyle bulufltu. iphone kavuflan kullan c lar n gözlerindeki mutluluk fl lt s uzunca bir süre eksilmedi. Daha önce hiçbir telefon bu kadar beklenmedi ve konuflulmad. Ürün hakk ndaki yorumlar, haberler, tasar mdaki farkl l ve özellikleri iphon u Y l n Ürünü yapmaya yetti de artt bile. 28

29 ALIfiVER fi Chocolate, Shine ve Prada serisiyle iyi bir ç k fl yapan LG, cep telefonu pazar n n da en istikrarl oyuncular ndan. Farkl ürün tasar mlar, yenilikçi özelliklerle bütünlefltiren LG, 2008 y l boyunca K serisindeki birçok yeni ürününü sat fla sunacak. boyutlar art k 2 de il, 2.2 inç ten bafllay p, 2.8 inç büyüklü ünde bile ürün bulabileceksiniz. Bu ürünlerin bir ço unda da OLED ekran teknolojisiyle karfl laflacaks n z. Foto raf ve müzi in rengi de ifliyor CyberShot ve Walkman kategorisindeki ürünlerle müzik ve foto raf tutkunlar na farkl alternatifler sunan Sony Ericsson, 2008 de en renkli firmalardan biri olacak. Sat fla sunaca yeni ürünlerde tasar mlar n daha da inceltecek olan firma, kullan c lara CyberShot ve Walkman kategorisindeki ürünlerinde birçok renk alternatifi sunacak. Ofise gitmek eskidendi... Bireylerin ve kurumlar n giderek daha fazla mobiliteye kayd bu son senelerde smartphone ürünlerinin y ld z n daha da parlat yor. Pazar n önemli oyuncular ndan biri olan Palm, tabiri yerindeyse durdu durdu ve turnay gözünden vurmak için tüm çal flmalar n bitirdi. Son 2 y ld r cep telefonu pazar n n en iyi ç k fl n yapan Samsung, Sony Ericsson ve Motorolay yakalamakla kalmay p, 2007 üçüncü çeyre inde yapt 5.4 milyon adet sat fl ile rakipleriyle aras n aflt. 29

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor Hibrit cihazlar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarların Avrupa daki egemenliğini tehdit ediyor Tabletlerin mobil çalışma biçimini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 PERAKENDECİ GELECEKTEKİ BELİRSİZLİKTEN TEDİRGİN TEPE, temmuz ayında bir önceki aya ve geçen yıla göre azaldı. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentileri,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı