KOMÜNAR ÖZGÜR YA AM Kas m-aral k-ocak l-6 Say 48 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org KOMÜNAR ÖZGÜR YA AM Kas m-aral k-ocak 2010-2011 l-6 Say 48 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi"

Transkript

1 2005 Kas m-aral k-ocak l-6 Say 48 KOMÜNAR Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r YA KAP TAL ZM Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi YA ÖZGÜR YA AM

2 NDEK LER... Kapitalizm En Geli mi ve Kurumla Zor Temelinde Bir Art k-de er, Birikim Tarz r Gerçe in Dili Olarak Sanat Ve Edebiyat...3 Son Kölelik Düzeni: KAP TAL ST MODERN TE...12 Kapitalizm, Devlet ve ktidar n Neresindedir?...24 Kapitalist Modernitenin Dinsel ölenleri: ÜÇ S LER...37 Kapitalist Modernitenin Resmi deolojisi: L BERAL ZM...52 Kapitalist Modernite Döneminde Kültür ve Ahlak n Ba ca Özellikleri...76 Gerçek Bir Halk Sava : N DEVR...90

3 KOMÜNARDAN 2005 in Aral k ay ndan bu yana 48. say ç karan dergimizin yay m hayat n 6. y na girerken yeniden yolda larla birlikte olman n onuru ile merhaba diyoruz. Yolda lar Geçti imiz 2010 y nda, halk z ve mücadelemiz aç ndan kader-belirleyici geli meler ya anm r. Özellikle Kuzey de sömürgecilik, ya am n her alan nda soyk dayat rken, Önder APO nun perspektifleri ve fiili öncülü ü ile Partimiz ve Halk z, bu y l içinde dü ma- n sadece ulusal boyutta de il uluslararas alanda da darbe yemesini ve hesaplar n bozulmas sa lad. Önderli imizin belirledi i 1 Haziran hamlesi ile mücadelemizin 4. döneme girmesi, 35 ll k dirili ve kurulu mücadelesi aç ndan bir dönüm noktas oldu. KCK operasyonlar ve yarg lamalar na ba olarak geli tirilen askeri operasyonlar n kar na böylesi bir hamle ile ç lmas, sadece TC nin de il PKK yi de tasfiye edece ini sanan tüm güçlerin hesaplar bozdu. Bu nedenle de Türkiye- ran, Suriye, Irak ya da Güney Kürdistan ve Türkiye- srail ili kileri yeni düzenlemelerle kar kar ya kald. Önderli imizin pe pe e geli tirdi i eylemsizlik kararlar ve Demokratik Özerklik statüsünün hayata geçirilmesi ça Türkiyeli güçleri, ABD ve AB siyasetini Kürt sorununun tart lmas içerisine aktif olarak çekti. Bütün bu vb. geli meler, devletin ve dayand güçlerin hesaplar bozdu u için AKP hükümeti önemli bir paniklemeyi ya amaya devam ediyor. imdi 2011 y ile birlikte, bir yan tasfiye di er yan da demokratik çözüm olan s rat köprüsü gibi bir sürecin içerisine giriliyor. Bu nedenle iyi temennilerle yeni bir y la girmekten ziyade, özgürlükteki srar ortaya koyan örgütlenme ve eylem düzeyini yakalama çabas elden b rakmamak gerekiyor. Dü man n tüm oyunlar bozmak, ayn zamanda onu azg nla rmak ya da pani e kap lmas na neden olmak anlam na gelir. O nedenle de azg nla abilecek olan dü man gerçekli ine kar en kapsaml gerilla ve devrimci halk sava na göre haz rlan rken onun, en ince-sinsi tasfiye yöntemlerine kar da uyan k olmak gerekiyor. Uyan kl k bilinç demektir. Sinsilik ise liberalizm silah yla donanm dü man n kar bile kendi hizmetine sokacak tecrübesinin olmas anlam na gelir. Bu nedenle 2011 y n iki a keskin b çak gibi olan özelliklerini dikkate alarak, kar oldu umuz kapitalizmin bir tak m temel özelliklerine dikkat çekecek konulara yer verdik. Çünkü özgürlü ün yolu anti-kapitalist mücadeleden geçiyor. Liberalizmin tüm oyunlar bo a ç karacak bilinç donan, özgürlük kazan mlar n teminat anlam na geliyor. Bunun için sadece insan ve toplumu de il, onlarla ilgili olan her eyi tüketim cenderesine alan kapitalist moderniteyi tan mak ve ona kar mücadele etmek demokratik uygarl kç çizginin bir gere i olmaktad r. te bu nedenle sadece yakla an seçimlere haz rlanmak ya da sadece demokratik anayasa çal malar yürütmek de il, tüm toplumsal alanlar n kapitalizme kar örgütlenmesi, demokratik özerkli in ya amsalla rman n bir gere i olmaktad r. Ancak bu ekilde Önderli imizin de belirtti i gibi 2011 y Kürt sorunun demokratik ve bar l çözümünün geli ti i bir y l olabilir. Bu nedenle de Bütün halk z demokratik seferberlik ruhuyla hareket etmeli dir. te böylesi bir görev yakla ve bilinciyle 2011 y demokratik seferberlik y olmal r. diyerek ba ta Önderli imiz, halk z ve yolda lar n yeni y kutluyoruz. Devrimci selam ve sayg lar zla

4 Say KOMÜNAR GERÇE N D OLARAK SANAT VE EDEB YAT Ya am büyük bir olaya dönü türmek, ya am bir ulusa ve insanl a mal etmek insan n kendi elindedir. Bizim bütünüyle ba- armak veya yapmak istedi imiz de budur. Bizim yapt z, ya am ulusla rmak, sosyalle tirmek, kültüre kavu turmak, çekici ve ya an r k lmakt r. Çocuklar gibi kendini kan- rarak, a layarak, s zlayarak, ac nd rarak, sorun k larak bir yere var lamaz; çözümleyici olmad ktan, görevlerde belli bir ilerleme olmad ktan sonra hiçbir yere var lamaz. Büyük bir duyarl kla, oldukça ilerletici bir yakla- mla, sorumluluk anlay gösterdik. Çaba dedi iniz böyle sergilenir. Öyle ki, en hayati dersleri ve cesareti verdiklerimizin bile, bizi ve kendilerini nas l çarçur ettiklerini görüyoruz. Bunlar sadece kendilerini kolayca dü mana kapt yorlar. Verilen cesaretten bunu anl yorlar. Sadece ucuz ahkâm kesiyorlar. Halbuki bizim yakla mlar zdan hiçbir zaman böyle sonuç ç kar lamaz. Abdullah ÖCALAN Art k bu bir terbiye meselesidir. Bir arkada ailesine, Siz neden beni büyük bir terbiyesiz gibi yeti tirdiniz diye mektup yazm. Do rudur. Bize büyük bir terbiyesiz gibi yeti tirilmenin ac çektiriyorlar. Bütün çabalar z ancak s rl sonuç alabiliyor. Bunlara kocam bebekler diyoruz. Cücele me dedi imiz olay, iyi bir ya am biçimi de ildir. Devrimde cücelik bir hastal kt r. Siyasi mücadelede cücelik hastal, özellikle devrimci büyümeyi sa layamayan n içine dü ece i durumdur ve yayg nca ya an lan da budur. Ki i ne yap p edip kendini büyütmeyi bilecektir. Devrimci büyüme, askeri büyüme, siyasi büyüme olmadan ya amak zordur. Gücü varsa herkes kendisini yeti tirsin. Bunu sap- rmaya, böyle çok çe itli sübjektif niyetlerle bo a ç karmaya gerek yok. Bununla hiçbir ey kazan lamaz. Parti de erleri kar nda lay k olmamak; ne kadar tutars z, ciddiyetten yoksun, ger- 3

5 KOMÜNAR çeklerin fark nda olmayan havai bir tip olundu unu gösterir. Bunlar da böyle bir mücadele sanat nda hiç yol alamazlar. Gerçeklerin Dili Sapt rmay Kabul Etmez. Gerçeklerin Dili Hep Ciddidir Biz zaten a rl kl olarak, Kürt ki ili ini bir yalanc n dili olmaktan ç karmak istedik. Demagojik bir dil olmaktan, gerçeklerle ba lant kaybetmi bir ki ili in dili olmaktan karmak istedik. Bunun tam tersine, temel de erlerle ba lant kurdurmaya, ya amla, özellikle ya am n temel sosyal, siyasal ve askeri yanlar yla ili ki kurdurmaya büyük özen gösterdik. deolojik-teorik Dergi Gerçe in Dilinin En Basit fadesini Buldu u Olay, Hitabettir Devrim, en ciddi sanat oldu una göre, devrimin hitabeti çok güçlü ve geli kin olmak durumundad r. Devrimci dönemler ayn zamanda güçlü hitabet dönemleridir. Devrimin temel sorunu siyasald r denilir. Siyaset ise yar yar ya hitabettir. Bütün güçlü siyasal olu umlar ve devletler ortaya ç kt nda, güçlü hatipler de ortaya ç kar. Hatta böylesi dönemlerde büyük bir hitabet yar ba lar. Bir Roma ça, bütünüyle hitapt r; yine klasik Yunan ça büyük hitabet ça r. slamiyet in do unda büyük bir Arap hitabeti, belagat vard r. Nereden bakarsan z bak n, bütün önemli altüst olu dönemleri, ç süreçleri, güçlü bir hitabetle ba lar. Örne in, bir Kur an n dili bile, büyük belagat ve hitabet örne idir. Ayetlerin, ezanlar n okunmas hep hitabettir. Yine Türk parlamentosu kuruldu unda, Mustafa Kemal nas l hitap ediyor! sacas ya am yak ndan ilgilendiren her önemli temel siyasal iddia, güçlü bir hitabetle yürütülüyor. Kürt insan, hitap aç ndan tam bir sa r dilsiz, konu amaz veya en b kt, en kaç rt tarz sergiliyor. Ne Kürtçe, ne Türkçe, ne de Arapça y konu abiliyor. Hitap dili olmak urada kals n, normal bir konu ma diline bile sahip de il. Mesela, parti kadrolar n konu malar gerek örgütlemede, gerekse e itim ve emir-komutada çok yetersizdir. Çok zarar veriyor. Hitabet tarz parçalay r, kaç rt r, özü aç a ç karmaktan uzakt r. Hitap, bir üsluptur, bir d ar ya yans biçimidir. Hitap, bir sanatt r. Öz olmazsa, birikim olmazsa, isterseniz ku dilini kullan n, bülbül olun, yine de etkili olamazs z. Güçlü Konu abilmek çin Muhteva, nanç Ve Azim Gereklidir Bunlar olmad ktan sonra nas l konu acaks z? Nas l hakim bir hitaba sahip olacaks z? Da k, sistemsiz birikimsiz ki ilikler konu amaz ve sa lam bir tarz sergileyemezler. Bu dersi insan za uygulamak demek, yar yar ya dilini tutup d ar ya çekmekle; sa, solunu, önünü törpülemekle mümkündür. Belki böylece belli bir tav r ve tarza dönü ebilir. Hitabet en etkili silahlardan biri oldu u halde, o silah sadece saflarda anlay Yetersizliklerini, karmakar kl derinle tirmekte kullan yor. Baz lar nda ezop dili, baz lar nda cümleleri yar m b rakma uzmanl var. Ba- lar n da ise hangi dü üncenin anlat lmak istendi i belli de il. Anlatmak istedi inin onda birini bile bir cümleye s ram yor. çini d a vuru tarz gerçekten yürekler ac. Ben imdiye kadar güçlü bir parti top- 4

6 Say lant nda sa lam bir hitaba tan k olmad m. Yani arkada lar n a ndan kelimeleri neredeyse kerpetenle ç kar yoruz. Aç k ki bu büyük bir zay fl kt r. Askerlik dilinde emir-komuta, hakim bir hitapla i ler. Bu, dinlendiren, sayg uyand ran, hatta otoriteyi hissettiren, gerekirse korkutan, gerekirse çok cesaretlendiren bir hitabetle yürütülür. Ama komutan olacaklara bak n; hepsi ölgündür, talimat vermeyi bilemez, terstir, cesaret vermesi gerekirken korkutur, korkutmas gerekiyorsa üzer. Her konuda oldu u gibi bu konuda da büyük bir yetmezlik sürüp gider. Bu neden böyledir? Kürt ki ili i bu kadar deforme olduktan, bu kadar gerçeklerle ba lant kaybettikten, biçimsizlik ve temelde de öz yoksunlu u sonucu bu kadar de tikten sonra, tabii ki güçlü bir hitaba, onun temel komutas na ula lamaz. Gerçekten de bakt - zda, askerle menin ve siyasalla man n düzeyi ne kadar geriyse, onu d a vuru biçiminin de o kadar geri oldu unu görüyoruz. Sava lar n foto raflar na bak yoruz, hepsi darmada k... Bir tarafta ka kolu, bir taraf nda parkas, bir taraf nda yakas bükülmü, dü meleri sökülmü. K saca sa lam bir duru yok. Hatta bunu biçim san yorlar; ne kadar da k ve lümpen durulursa o kadar sa lam bir biçime sahip olundu unu san yorlar. Yine rapor yaz yor, raporlar n dili aynen kence gibi. Bir raporda güzel bir dü ünce yerine ne kadar kar kl k, yürekler ac durumlar varsa, onlar s ralanm. Neden? Çünkü ki ilikte hakimiyet yok, sorumluluk yok. Bütün raporlarda hal ve hareketler s ralanm. Köylü ilkelli ini a mayan, s radan bir köylü davran hakim. Basit bir köylü tarz n ya- and rahatl kla söyleyebiliriz. Bu tipler ayd n ukalas rlar da. Biraz a çok laf yap yorsa da içerikten yoksun bir lafazand r. Yani böyle a r biçimsizlik neredeyse egemen bir haldir. Bütün önemli politikac lar, devlet adamlar, askeri KOMÜNAR ki ilikler; hitabeti, biçimi y llarca ö renerek, kendilerini etkili k lmay bizzat ki iliklerinde sa lad lar. Çok önemli devletlerin ve önemli devrimlerin, çok önemli hatipleri ve önemli biçimleri vard r. Biz genelde sömürgecili in kurban olan veya dü ürülmü lü ün en derinini ya ayan bir halkta bunu göremeyiz. Hiçbirisi do ru dürüst konu maz. Kendi gerçe i yoktur; çünkü gerçe ini kaybetmi tir. Yüzü konu maya utan r. imdi, halk z neden bu kadar utangaçt r, niye hepsinin yüzü bu kadar k zar r? Çünkü gerçe i elinden al nm r. Gerçe i olmayan neye dayanarak söz söyleyebilir? Güçsüzdür. Hitap için diyalog olmal, diyalog için güçlü olunmal r. Yani sa lam bir gerçe i temsil etmek gerekir. Gerçeklerle, tarihle, sosyal gerçeklikle ve kültürle yine bilimle ve siyasetin kendisiyle ba yitirmi se o zaman bir zavall gibi ortada kalacaks n demektir. Oysa askerli in ve siyasetin dili güçlü olman n dilidir. Ki ili i, tarz, havas ; otoriter olmay, hükmetmeyi esas al r. Bütün komuta ve merkez yap da çaresizli i ve acizli i konu uyor. Siyasi ve askeri olmay henüz becerememi ler. Bu konuda güçlü bir askeri ki ilik, güçlü bir siyasal-örgütsel ki ilik olsa, 5

7 KOMÜNAR kesinlikle otoriter olma ve bu konuda engel tan mama geli ir. Fakat bu ki ilik var olan büyüme imkanlar, düzenleme imkanlar bile kendi yetmezli i içinde bo uyor. te bu, gerçeklikten kopuk, ucuz bir demagojik dildir. Bir ezop dili tutturur, ne dedi ini kendisi de bilmez, anlamaz. Havas, tarz, temposu yapam yorum, edemiyorum, y l- m, çaresizim, dertliyim, her an ölebilirim, fazla ya ama gücüm yoktur der, durur. Bunlar a lmak zorundad r. Nas l sömürgecili e kar, her türlü gericili e kar sava m deniliyorsa; bu biçim, dil-anlat m, tarz ve tempo gerili ine de bir son deyip, mücadele edilmelidir. Kendini böyle yetkinle tiremeyen bu ya am ilerletemez, sa kl bir ya am olamaz. Ben yeterli, yerinde ve gerçekçi davranmak zorunday m. Konu mak zorunday m, anla r olmak zorunday m denilmelidir. Bir de milyonlara hitap ediliyor. Böylesine bir sanat benimsemi olanlar, kelime hatas bile yapamazlar, tav r yetersizli ine bile dü emezler. Beni anlayamad, içimdekini anlatamad m demek olmaz. Bir militan böyle yönlerini bile do ru dürüst gideremiyorsa veya a na iki cümleyi bile do ru-dürüst s ram yorsa, nerede kald devrimcilik? Ahbap-çavu luk bizde egemen dildir. Ahbap-çavu luk, dedikodu dili, gayri siyasi ve oldukça ilgisiz konu malar ya am n yüzde doksan olu turuyor. Bu, militan n dili olamaz. Militan n ya am böyle süremez. Ben bir veya bin ki inin bile kar nda olsam, dilimi temel siyasi gerçeklik d nda kullanmam. Siyasi, askeri, bütünüyle örgütsel konuyu egemen k lar m ve onun etraf nda dönerim, herkesi de dönderirim. Görev adam, militan adam, profesyonel militan böyledir. llard r Kürt insan, kendini sa lam bir dile kavu turamad. Çocuklar bile yedi-sekiz ya lar ndan itibaren iyi konu urlar. Demek ki tembellik, tutars zl k var. Temel, siyasi bir kadro olmay görev belleyen bir ki i, onun gereklerini kendinde yerine getirmelidir. Bunun yerine günlük olarak hemen her türlü deolojik-teorik Dergi bireysel zaaflar, yetmezlikler dayat p duruyor. Ama politikadan anla lan kendini çocuk gibi dayatmakt r. Mahalli dili bile de tirilmemi tir. Partinin, ordunun dev gibi siyasi gerçekli inin kar nda yok olunuyor. Öz-biçim i te böyle ele al r. Y llarca da sürse ki i kendini yeti tirmeyi bilmelidir. Türk okullar nda bile mükemmeliyet aran r, hele askeri okullarda biçim kusursuzdur. Tabii ona da yüzy llarca güvenmi ler. Bir Türk subay her eyini üsluba, hitaba borçludur. Tek bir yersiz, kudret, otorite içermeyen cümle söylemez. Konu mas, temposu, tarz ba tan sona otoritedir. Kürdün ki ise, zavall Kelo lan gibi, ezop un dili gibidir. Yani yenilmi, sindirilmi olan, hükmetmeyen tipin tempo, tarz ve üslubudur. Madem siyasi olunmak isteniyor, i te gerçe i böyledir. Ama bütün davran lar örgüt olay ndan uzakt r. li kiler örgütlülü ü, siyasi derinli i esas al- yor. Duygular, tutkular, siyasi içerikten yoksundur. Ne için ya ad bile kestiremiyor. Dolay yla irade da kl vard r. Düzen, nizam haline gelmedikten sonra, intiharvari giri kaç lmazd r. Y llar n ihmalkarl, temel bir görev verildi inde, onun kar nda cücele erek, gereklerine ula mayarak ve kaybettirerek ödeniyor. Siyasi e itim bu yüzden çok önemlidir. Siyasi kelimesi terbiyeyi içeren bir kelime; seyis, terbiye sanatç r. Halk terbiyesi, daha sonra siyasi insan terbiyesine dönü mü tür. Ama Kürt gerçe inde kar kl k had safhada; bütün kötü biçemler, bütün yetmez üsluplar var. Bu, üslup giderilmek zorundad r. Siyasi ya ayacaks z, siyasi konu acak- z, siyasi seyredeceksiniz, her tarafa siyasi yans yacaks z, askeri konu acaks z, askeri yans yacaks z. Hiçbir zaman askeri gerçeklikle, kurallarla ba lant yitirmeyeceksiniz. Sa lam bir fiziki biçim, ruhu biçim ve onun dile getirili i, mümkünse onun en çarp k nmas gereken can al bir görevdir. Görevlerle oynanmaz, görevlere te et geçilmez, gücü oran nda gerekleri yap r. Dil de, 6

8 Say beden de var; ama i letilmemi, biçimlendirilmemi. Herkes biçimi giderek daha az kusurlu yapabilir. Yanl ta srar, böyle do mu- um, böyle büyümü üm, ben adam olamam demek, sömürgecili in istedi i bir eydir. Onlar n takt ezop dili, yenilenin, ezilenin dilidir. Ki, bu da dolayl olarak sömürgecili i ya amakla izah edilir. Ama bir militan n böyle sömürgeci etkileri bedeninde ve dilinde ya amaya hakk yoktur. Verdi imiz, söyledi imiz her eyi militanlar z alm larsa; onu dile getirmeyi, bir tarza dökerek vermeyi, devrimin bir kural olarak da belleyecek; devrimci sanat n en güzel taraf olarak, etkileme ve sonuç alman n en özlü ba lang eklinde de erlendireceklerdir. Çekici ki ilik, sürükleyici ki ilik, dil ve onun temel gerçeklerle ba lant olmal r. Gerçeklerle ba yitiren, bir demagogdur, ne kadar ince de konu sa bir gevezedir. Dil ne kadar gerçekleri dillendiriyorsa, o kadar büyük rol oynayabilir. Ama kendi içinde de, mümkün oldu unca biçim güzelli ini bulacakt r. Etkili olmak isteniliyorsa bu zorunludur. El kol hareketlerinden tutal m, yürüyü havas na kadar, bak tarz ndan tutal m her türlü ili kilenme biçimine kadar, hep güzellik aranacakt r. Hiçbir devrimcinin bir di erini kendi davran lar yla, diliyle üzmeye, zorla- KOMÜNAR maya, çirkinle tirmeye, öfkelendirmeye, çeki tirmeye hakk yoktur. Her devrimci, diliyle kolayl k sa lar, ili kileriyle yüceltir, güzelle tirir, ya am anlaml k lar. Hal hareketleriyle sürekli yolda lar, halk zorlayan biri; kesinlikle biçimde de, özde de büyük bir za- fl ya yordur. Bunu sadece biçimde dile getirmi tir. Ayr ca özde bir eyler almam ve d ar ya yans tm yorsa, demek ki o eyleme dökemiyordur. Halka yans tam yorsa (ki bu da görevde ba ar z kalmak veya kendini ba ar yürüyü ünde adeta ayakkab z, çulsuz yürümektir), kesinlikle çevresinde hiçbir etkide bulunamaz. Devrim her zaman güzel bir biçim, güçlü bir dil, güçlü bir hava ister. Devrimcinin havas, temposu, göz al vard r ve bütün bunlar n anlam ifade etmesi için de büyük gerçekle ba lant kurulmal r. Bununla ba lant olarak devrimde sanat n, edebiyat n rolüne de inilebilir. Biz, devrimle ba lant ölçüsünde, bu toplumsal etkinlik alanlar na ili kin de baz temel hususlar belirtebiliriz. Edebiyat; iirden romana, an dan röportaja kadar birçok türü içerir. Edebiyat n kendisi bir yaz yazma sanat r. Sanat ise daha geni alanlar kapsam nda bulundurur. Fakat insan eyleminde, insan n toplumsal gerçekli inde sanat n yeri büyüktür. Sanat nsan Yaratma Eylemidir Çok genel bir tan m olarak insan n yaratma tarz r. Sanat, insan n do a üzerinde, ilk ça dan günümüze kadar kendini toplumsal biçimlendirmesi, dü üncesini olu turmas r. Bunlar için yapt her ey sanat kavram na girmektedir. Üretim tekni i de bir sanatt r. Dü ünme tekni i de bir sanatt r. Sanat, insan do uyla oldukça yo un ba lant r. lk insan bilimi; büyü ve dindir. Bunlar da birer sanatt r. lk insan tekni i çok basittir. Belki de bir çubuk kesmedir. Bir avc k tekni idir. O da sanatt r. Fakat toplum geli tikçe; ekonomi, politika, sosyoloji bilim dallar olarak ayr maya u ruyor. Sanat alan da giderek daral yor. Daha çok resim çizmek, yaz 7

9 KOMÜNAR yazmak, heykel yapmak, ses, müzik vb. sanat n alanlar olarak b rak yor. Sanat tarihi, toplumlar çok iyi i ler. Siz sanatla ilgili bir kitapta her eyi bulabilirsiniz. Devrim için gerekli olan, sanat n daha da ilerici, devrimle ilgili yan r. Yani geli meye ne kadar köstektir, ne kadar yol açand r? Zamanla iyi dinledi im Kürtçe türkü, beni ulusal soruna çekmi tir, etkisi hayli belirgin olmu tur. Demek ki burada iyi bir türkü veya türküyü iyi söyleyen biri, beni devrime çekmi tir. Bu kadar bir etki gücü var. Daha sonralar heybetli sanat eserlerini gördü ümüzde; heykeller, sanat abideleri, camiler, çe meler, kervansaraylar, etkili romanlar okudu umuzda, bizi derinden etkiledi ve giderek ara rmaya, güzel duygular yaratmaya, bir amaç pe inden ko maya itti. Duygusu Geli meyenin, Anlay n da Fazla Geli emeyece i Aç kt r Ya am çok dar, ekonomik s rlar içinde alg layan bir çoban gibi, i i gücü birkaç keçi gütmek olan birisinden güçlü sanatkar olmas beklenemez, olamaz da. Veya gece-gündüz kan-ter içinde çal an bir in aat i çisi, güçlü bir duyguya sahip olamaz. Kendini dar bir üretime mahkum edenlerden sanatkar ç kamaz. Halk olarak kendimizi dü ünelim; kendini bu kadar basit bir ekilde ya am kurtarmaya veren bir halk, güçlü bir sanat edimine sahip olamaz ve devrimci eyleme, siyasi eyleme ula amaz. Neden? Çünkü onun için mühim olan, bir çorbay, bir parça ekme i kurtarmakt r. Bunlar ya am için daha elzemdir, ama geri kal r. Ne yap p yap p bu zor durumda bile bir sanatç ç kar lmal r. Bu zor ya am n sanat dili bulunmal r. O Kürdün ac ya am dillendirsin, bu ac ya am n müzi ini, resmini yaps n. Toplum, bunlar sa lanmadan kaba, maddi ve oldukça da altta seyreden ac durumdan ba ka türlü kurtulamaz. Sanat, burada kabul edilemez bir ya am ko ulundan veya onun darl klar ndan yr lmak, kurtulmak edimi olarak ba yor. deolojik-teorik Dergi Sanat Da lm a, Bo ulmu lu a Çare Olmak, Nefes Olmakt r Çok iyi biliyoruz ki, toplumsal gerçe imizde geri bir toplumsal ekonomik düzeyin üstüne, çok geri bir sanatsal düzey e lik eder. Sömürgeci tahribat o kadar kapsaml r ki, ya am n altyap o kadar daraltm r ki, bu anlamda sanat da neredeyse tüketmi tir. Bizde çok c z bir ses vard r. Kürtlük biraz türküde ya ar, a tlar da, ezgiler de ya ar. Di er bütün alanlar da yok edilmi tir. Demek ki, sanat düzeyi ayn zamanda toplumsal düzeyin bir ifadesidir. Ama yine de bir ça r, bir kimliktir, bir ya am belirtisidir. Ot gibi ya anabilir, ama bu pek de iyi bir ya- am belirtisi de ildir. Avrupa da da ekonomik olarak iyi ya and söylenebilir veya ba kalar ad na müthi bir sanatç gibi de olunabilir. Ama bunlar Kürt insan n ulusal gerçe i için ya ad anlam na gelmez. Mühim olan kendi temel tarihi, do al, toplumsal gerçe inin ifadesi midir, de il midir ve onunla ba lant var m, yok mu? Böyle ise ya ad iddia edebilir. Bir maa var, ama kimden al yor? yi rahatlam, iyi sanatkar m diyor, ama kim için? Hangi tarihle hangi temel toplumsal gerçeklikle ba lant var? Ot gibi ya yor, ama ben de Kürdüm veya ben de Türküm diyor. Bunun hiçbir anlam yoktur. Kimlik böyle gösterilmez. Bunun her türlü demagojisi, ovenizmi, bir kimlik ispat yerine ko- 8

10 Say nulamaz. Kimlikli olmak, gerçe in temel de- erlerine ba kalmay bilmek demektir. Ancak ideolojik gerçeklik, siyasal gerçeklik, sosyal gerçeklik, devrimsel gerçeklik, bir kimlik olabilir. Bütün bunlar için demek ki sanat, kendi kimli ini bul, gerçeklerle ba lant kur ça r. Aksi halde olan sanat de il, demagojidir; bir yaranmad r, sanat ad na gericiliktir, sapt rmad r. Sanat n toplumda, daha çok da bireyin ya am nda canland rma, ruh verme özelli i vard r. Ekonomi olmaks n belki k t kanaat ya anabilir, ama ruh ve topraktan yoksun ya anmaz. Hatta ideolojik olarak bile sanat n i levini koyarsak; bir insan kendini ne kadar sanata verirse, o kadar ömrünü uzat r ve kendini biraz tatmin eder. Yine bir büyücü, bir sihirbaz, bir bilim adam, bir din adam kendini ne kadar sanata verirse, o kadar kendini tatmin eder ve ba ar r. Siyasetin, hatta bilimin bile sanatla ilgisi vard r. Ve onlar için de bu geçerlidir. Ki i bunlara ne kadar kendini verirse, o kadar etkili ve ba ar olur. Sanat, Yarat Ruh Demektir Toplumlar sanattan kopard n m, ruhtan ve kimlikten kopard n demektir. Geriye kalan ise bir moloz y r. imdi daha çok üzerinde durmam z gereken, sanat ve onun bir kolu olan, ba lant kurmaya çal z edebiyatt r. Askerlik bile bir sanatt r. Hiç üphesiz, bilimle ba lant lar oldukça yo- undur, siyaset de hakeza öyledir, ama sanatsal yanlar daha a rl kl r. KOMÜNAR Asl nda Kürt Gerçe i, Devrim Edebiyat na Yatk n Bir Gerçekliktir Edebiyat alan nda da sömürgecili in büyük bir katliam gerçekle tirdi i bilinmektedir. Yani edebiyat alan nda sömürgeci etkiler çok yo undur. Edebi alanda da de erler sömürülmektedir. Hatta Kürdistan daki edebiyat için kullan labilecek her türlü malzeme, sömürgeci süzgeçten geçirilerek, bir kar silah eklinde kullan lmaktad r. Yine bir Türk edebiyat ara lacak olursa, onun olu umunda da yo un bir malzeme olarak kullan lma durumumuz vard r. Bu durum müzikte de öyledir. Özellikle edebiyat n temel ta lar olan iir ve romanda kullan lanlar n kesinlikle hepsi Kürt malzemesidir. Fakat Türk biçimlidir; üzerine Türk damgas vurulmu tur. er devrimin edebiyat olu ursa; bu, sömürgecili e kar büyük bir kuvvet haline gelecektir. Sömürgecilik bunu önlemek için Kürt de erlerini -ki bunlar kesin devrime ihtiyaç gösteren bir toplumsal gerçekliktiral yor, a nd yor. Bunun için baz lar te vik ediyor, baz lar korkutup zindana at yor, baz lar na olanak sunuyor ve sonuçta kendine ba yor. Bu ise, Kürt de erlerine kar hor bakmay getiriyor. Te vik vererek daha da koku turuyor. Sonuç; böyle asimile edilmi kocaman bir edebiyat kitlesi, sömürgeci ordu gibi kendi ulusal de erlerine kar sava yor. Dikkat edin, neredeyse a rl kl olarak bütün türküler Kürt gerçe ine dayan r. Ama u anda Kürt olay na kar tam bir kontra gibi sava yor. Belli ba türkücüleri göz önüne getirdi imizde, durum daha iyi anla r. Bu Amerika da da böyledir. Birçok ülkede asimile edenler, sömürülenler içinde az n- ktad rlar. Asimile olanlar kendi halklar n dertlerini, sorunlar i leyeceklerine, ezilenlerin gerçeklerine kar kullan lan bir sal- silah haline getirilirler. Bu Kürdistan gerçe inde de çok somut olarak yarat lm r. Dü man bir yandan askeri, ordusu, polisi, jandarmas yla sava rken, bir yandan da edebiyat kontralar yla Kürdistan bu alan ara- yla bombalamaktad r. Bu gerçekten ac r. Ac r. Kendi halk n içinden ç kmalar na, hatta halkç geçinmelerine ra men, çok a r bir kimlik bozu mas na yol açmak, cinayetten daha tehlikelidir. Ve halk yaralamaya, manevi ölüme götürmeleri hiç de küçümsenecek bir tehlike de ildir. Burada söz konusu olan; Kürtçe konu mama, edebiyat yapmamaktan da öteye, özden bir yitirilmi liktir. Kürt gerçekli inden 9

11 KOMÜNAR kopu, bilgi düzeyinde de il, daha çok özde bir inkar ya amak veya çok ayr ks baz kelimeler kullanmakla bir imhay, bir asimilasyonu esas alan, bunun içinde sonsuz erimeyi, sonsuz bozulmay normal gören zihniyetle donanm bir ki ili e bürünmek en tehlikelisidir. Yine bir vicdan azab duymamak veya haks zl n oldu unu görmemek, görülse bile hiçbir ey yapmamak en tehlikelisidir. Bu belki de polisinden, jandarmas ndan, hatta kontras ndan daha sak ncal sonuçlara yol açmaktad r. Çünkü insan n ruhunu kölele tirdin mi, insan n kimli ini buru turdun mu, asl nda ona en büyük darbeyi indirmi sin demektir. Bizde de bu durum var ve baz iir, sinema, resim, roman, müzik vb. yönlerle lmak isteniyor. Ancak o da bizim devrimimizin dayatmas yla oluyor. Yoksa as l kaybettiricilerin ulusal alanda, kimlik alan nda oldu unu biliyoruz. Olumsuzluklar Anlatma Bir Nevi Edebiyat n idir Sanat silah yla vurulan bir halk n, ülke, tarih gerçekli inin katlini sanat yoluyla ortaya karmas çok önemlidir. Bir toplumun ruhunun, dilinin kesilmesinin sonuçlar ortaya karmak, çok önemli bir edebiyat görevidir. Bunu ortaya koymak için bir devrimci bile olmaya gerek yoktur. lle ben bir örgüte ba olmadan edebiyat yapmak istiyorum diyenlere söylüyorum; e er bu anlamda gerçekten partisiz, örgütsüz bir edebiyatç olarak kalmak istiyorlarsa; onlar n öncelikle ruh, duygu, kimlik, toprak vs. tarih katliam ortaya koymalar gerekir. Böyle büyük bir gerçekli i bir-iki kelimeye s p örtbas etmek de il, bütün yönleriyle ortaya koymak, ki iyi dürüst bir edebiyatç olmaya götürebilir. Maalesef bu konuda özlü edebiyatç yok. Gerçek bir katliam irdeleyen ve halklar üzerinde yarat lan tahribat gösteren ne bir Türkiyeli, ne de bir Kürdistanl edebiyatç vard r. Zaten kendine Kürdistan edebiyatç diyen bir ki iyi de bulamazs z. Türk edebiyatç lar n da büyük bir k sm uradan buradan deolojik-teorik Dergi derlemedir. Ve i i gücü resmi ideolojiyi sanat biçimleriyle yutturmaktan ibarettir. iirle de devleti veya devletçi ya am yüceltmeye ça- rlar. Bütünüyle romana hakim olan cumhuriyetin resmi ya am tarz r. Tabii bu da halklar n katliam üzerine, eme in tam sömürüsü üzerine kurulmu tur. Dolay yla böyle resmi s rlar a mayan bir edebiyat ve sanat, asl nda halklara en büyük darbeyi vurur. Türkiye de bu çok yayg nd r. Bir Kürdistanl edebiyatç dan bahsetmek de mümkün de ildir. Halihaz rda böyle edebiyatç lar yok. Belki ilgi duymak, anlamak isteyenler vard r. Ama b rak n bunlara edebiyatç, sanatkar demeyi, bunlar kazanmak için bile büyük bir sanat özverisine ihtiyaç vard r. Bunlar Büyük Sanat Ve Edebiyat Edepsizidirler yi bir edebiyatç için, önce bunlar edepli lmak gerekiyor. Onlara tarih gerçekli i çok iyi görülecek bir halk n ya am gerçekli i, kimlik gerçekli i, giderek sava m gerçe i kabul ettirilecek ki, biraz terbiyelile sinler. Terbiye ancak böyle olabilir. Ancak beyin bu de erlerle yo unla rsa, ruh biraz canlan rsa ki i terbiyesini bulur. Ondan sonra belki baz gerçekler üzerine yönelebilir, baz edebiyatç özellikleri ortaya ç karmas ndan söz edilebilir. Büyük bir cahil kesinlikle edebiyatç olamaz. Temel gerçeklerini kaybetmi biri, ne söylerse söylesin ciddiye al namaz, iyi bir ulus edebiyatç, iyi bir s f edebiyatç, sosyal edebiyatç olamaz. Sanat, sosyal ve ulusal kimli i, onun tarihi dayana art k lar. Yine ulusal biçimleni i göz önüne getirmeyi ister. Bunlar da hiç olmad na göre, o zaman ulusal sanatç, sosyal sanatç nerede, diye bir soru sorulmal r. Kürdistan somutu söz konusu oldu unda daha da bir hiçle me vard r. Bunun a labilmesinin çözüm dili devrimdir dedik. yi bir devrimci geli meye yol açmadan kimliksizli i, sinmi li i, ruhsuzlu u devrimle k rmadan, edepli insan yeti tirmek yine edepsizlerden edebiyatç yeti tirmek mümkün de ildir. Do- 10

12 Say KOMÜNAR lay yla edebiyat n geli mesinin temel bir çaresi olarak, bizim bütünüyle devrimci yöntemi esas almam z do ruydu. Baz lar edebiyatla, sanatla devrime gidelim diyordu. Belki çok az etkisi olabilirdi, ama Kürdistan n katledilmi gerçe inde edebiyat o kadar bitik, o kadar etkisizdir ki, ulusal sorunu edebiyatla, sanatla canland rmay sa lamak bile mümkün de ildir. Hatta tersi sonuçlar bile almak ola- r. Gerçi Sovyetler de baz ak mlar ve böyle bir zihniyet olu tu. Yine sözüm ona Kürt sorunu bir kültür sorunudur biçiminde görü belirten birçok örgüt, parti, grup vard, ama onlar da kültürel bir grup olmaktan ve onun çarp k bir ifadesi olmaktan kurtulamad lar. Sözüm ona sanat ve edebiyat n dilini kullanarak meseleyi çözmek istediler. Ancak bunun mümkün olmad çok iyi görüyoruz. Prati imiz de bunu çok çarp bir biçimde kan tlam r. Ancak bir ça olabilir. Bunun nda edebiyat kendi ba na fazla etkili olamaz. Kald ki edebiyat n da geli meye, hatta kurtar lmaya ihtiyac vard r. Ve onu da devrim yapar. Devrim, öncelikle bo ulmu insan, kimli i elinden al nm insan, dili elinden al nm insan, ruhu ç km insan, neredeyse can da elinden al nm insan kazanmay amaçlar. Sava an insan kazan lm insand r. Sava an insanda çaba da vard r. Ya amak istiyorum der. O zaman i te ya am n nas, anlaml, kabul edilebiliri akla gelir. O da insan edebiyata götürür. Yoksa kolunu kanad k - rdatmayan, a çal rmayan nas l edebiyatç olabilir? Tabii bu konuda dü man n te viklerle ödüllendirdi i edebiyatç lar kastetmiyorum. Onlar dü man n bülbülleridir. Onun resmi ideolojisinin savunucular rlar. Onlar kar bir edebiyatç olabilirler, hatta edebiyatç bile olamazlar. Çünkü edebiyatç gerçekleri savmaz veya esas itibariyle toplumsald r. Olsa olsa o türler bir demagog, bir kontra- rlar ve sald rlar; fa isttir, ovendirler. Böylelerine edebiyatç diyemeyiz. Dolay yla önce devrimle insan kazanmak, onun canlan sa lamak ve giderek daha güçlü bir edebiyat zemini yaratmak do rudur. Bizim devrimimizin bu konuda büyük bir edebiyat ortam yaratt, tart ma götürmez bir gerçektir. Gören insan, görevli insan, ya- ayan insan bizdedir. Bu kadar zindan ya- ayan, bu kadar da ya ayan ki ilik, kesinlikle edebiyat n zeminidir. Bu kadar teori ile u ra an, bu kadar güç olay ile u ra an ki ilik, müthi bir edebiyat imkan ortaya ç kar- r. Edebiyat ya am n güzelle tirilmesidir, ya- am n espirisidir, ruhudur, zenginli idir. Onun da ancak devrimle elde edildi ini çok iyi görüyoruz. Bu tan m düzeyinde böyleyken, üphesiz daha yak sorular da vard r: Baz edebiyat biçimleriyle daha neler yap labilir? Hatta sanat n büyük biçimleri devrimimiz için imdi ne rol oynayabilir? Biz müzi i biraz canland rd k. Hatta resmi inkar duvar y kt k. Kürtçe müzik biraz alan buldu. Bu ilk ad md r. Yine Kürtçe yaz lar yasa delindi. Müzik, resim, heykel için ilgi alanlar yarat lm, zemin sunulmu tur. Fakat alan kendi terbiyecilerinden o kadar yoksun ki, bu konuda o kadar inkarc k var ki, ilgi duyan çok az veya hiç yok. Duyulsa da beceren yok. Neden? Çünkü terbiyesi yok. Bu i tarihi bilinç ister, yürek ister, yüre in olmas için de toplumsal boyutlan görmesi laz m. Toplumun ac, toplumun k, imhas görmesi, dirili ini görmesi laz m. Bu konuda adeta halk deyimiyle kaz kafal k vard r. Donan ms z, terbiyesiz konu ulursa, resmi dil, resmi söylem konu ulursa böyle yaz r, böyle çizilir. Çünkü Türk okullar nda bunlar ö renilmi tir. Halklar n gerçe inden fazla haberleri yoktur. Do rusu, dayat lan devrim gerçe indedir. Fakat ki ilik ona haz r de ildir. En temel, en önde gelen devrimciler bile, devrime haz rl ks zsa, edebiyatç nas l haz rl k yapacak? Haz rl k yapabilmesi için bir devrimci kadar yüre inin olmas ve beyninin çal mas gerekiyor. Bunlar edebiyat alan ndaki baz sorunlard r. Biz edebiyatla devrime katk geli tirebiliriz. 11

13 KOMÜNAR deolojik-teorik Dergi 21. yüzy l, kapitalizmin yaratt küresel felâketlerle adeta k yamet ça na dönü mü durumda. Kapitalizm kendi haline b rak rsa bu gidi le insanl n yeni bir yüzy olmayacak gibi. Ya toplumsal güçler onu durdurup demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü yeni toplumsal sistemler in a etme gücünü gösterecek ya da kapitalizm kendisiyle birlikte do ay ve dünya üzerindeki insanlar bir çökü e sürükleyecek. Bu anlamda da ikisi d - ndaki seçeneklerin ortadan kalkt, giderek anlam yitirdi i bir süreci ya yoruz. Bunun için de gerek do an n içine dü ürüldü ü durum, gerek ikinci do a olarak adland rd z toplumun kar kar ya kald çeli kiler, gerekse de kad n çekilmek istendi i zemine bakt zda bu gidi e dur demek için fazla bir zaman n kalmad görüyoruz. SON KÖLEL K DÜZEN KAP TAL ST MODERN TE Kapitalist modernite giderek dozu artan bir biçimde sald rganla yor. Toplum, do a ve kad n dü manl her geçen gün ço alarak saklanamaz hale geliyor. Di er yandan ça - z, güçler dengesindeki de imlerle birlikte seyreden özellikleriyle ya genel olarak ya da bölgesel düzeylerde her türden patlamalara haz r bir nitelik ta yor. Nitekim günümüz dünyas nda çe itli bölgelerde ve ülkelerde birbiri ard s ra patlak veren kar kl klar, halk ayaklanmalar vb. bu tespiti do ruluyor. Kapitalist devletler topluma, do aya ve kad na dönük artan sald rganl klar n tetikledi i isyan dalgalar, k yöntemlerle ve siyasi gericili i t rmand rarak bast rmaya çal yor. Hangi güncel sorunu ele al rsak alal m, kapitalizmin insanl n gelece ini tehdit eden küresel bir canavara dönü tü ü gerçe iyle 12

14 Say kar la yoruz. E er canl, duygular ve sezgileri olan bir do a gerçe ine inan yorsak, deprem, tsunami, f rt nalardaki ola anüstü art, volkanlar n harekete geçmesi, mevsimlerin dengesizle mesi, a so uk ve s caklar biçiminde kendini gösteren do al afetlerdeki belirgin art kapitalist sistemin y - kar nda isyan eden do an n yan olarak alg lamal z. Kapitalist sistemin tahribat kar nda do an n kendi isyan geli tirdi i bir dönemde tabiat n en muhte em canl olan insan n ve onun toplumsal gerçekli inin yan bekleniyor. Bu bekleyi sürecinde ise her eyden önce özü kölecilik olan merkezi uygarl n do ru tan mlanmas, onun en y ve örgütlü a amas olarak kapitalist uygarl k sürecinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu konuda çabalar de erli olmakla birlikte Marksist gelene in içerdi i yanl lara dü ünmekten kurtulmak, seksen küsur y la yay lan ve çökü le sonuçlanan pratik deneyiminden anlaml sonuçlar ç karmak önem ta yor. Tabi bütün bunlar ancak do ru bir tarih okumas gerçekle tirilebildi inde ve alternatif bir sistem ortaya konulabildi inde bir anlam ta yabilir. Kapitalizmi Yeniden Tan mlamak Ortado u, hatta Çin ve Amerika uygarl klar göz önüne al nmadan, 16. yüz- lda ç yapan kapitalizm anla lamaz. Avrupa n n iç potansiyeli, kapitalizm için kesinlikle yeterli de ildir. Keza ulus-devlet in as olmadan, kapitalist sistemin kurulu u mümkün olmaz. ktidars z ve devletsiz hiçbir sömürü sistemi mümkün de ildir. Kapitalizm için sadece iktidar ve devlet de il, iktidar n azamîsi ve devletin ulusdevleti olu madan kâr ve sermaye birikimi gerçekle tirilemez. Sistemin hegemonik zaferi için ayr ca endüstri devriminin tekeline geçirilmesi ve endüstriyalizm olarak ideolojikle tirilmesiyle (milliyetçilik) iç içe olmas gerekir. Bu olgular n aralar nda bütünlük içinde ve uzun süre kapsa- nda moderniteyi egemen k ld klar aç k- KOMÜNAR Kapitalist uygarl k tarihsel süreç içinde ortaya ç kan en büyük tekelle me a amas r. Do al topluma kar tl k temelinde ortaya ç kan iktidar ve sermaye tekelinin en geli kin, en örgütlü, en kurumsal ve kendini topluma en fazla yedirmi son halidir r. Ele tirel geçinen tüm dü ünce ekollerine bakt zda, modernitenin uzun süre ve bütünsellik içinde ele al nmad, bölük pörçük ve ço unlukla süre kavram ndan habersiz kal nd, birkaç özelli e (örne in emek, ücret, kâr, sermaye, devlet, sömürgecilik, emperyalizm, ki iler, olaylar) yüklenerek sonuçlar al nmaya çal ld görürüz. Yöntem bu olunca ortaya ç kacak sonuç da fili k llar yla tarif etmeye benzeyecektir. Kapitalizm, ulus devlet ve endüstriyalizm üzerinde yükselen merkezi uygarl n son evresi olarak, ba ba na bir ara rma konusudur. Ancak temel çizgiler halinde ta- mlarsak, kendini di er uygarl k a amala- ndan çok farkl ym, çok ayr ym gibi sunan kapitalist uygarl k dönemi için, tarihsel süreç içinde ortaya ç kan en büyük tekelle me amas r diyebiliriz. Do al topluma kar tl k temelinde ortaya ç kan iktidar ve sermaye tekelinin en geli kin, en örgütlü, en kurumsal ve kendini topluma en fazla yedirmi son halidir. Ekonomik, politik, askeri ve ideolojik alanlarda kendini hâkim k lan, asl nda bunlar n hiçbiriyle do rudan ilgisi olmayan tekelcilik, kâr ve sermaye düzeni olarak kapitalizm ne ekonomidir, ne de yeni bir toplumsall ifade eder. Esas tüm toplumsal alanlar, 13

15 KOMÜNAR insanl n ortaya ç kard tüm geli meleri kendi kontrolüne alan, kendine mal eden, kendi yarat ym gibi gösteren, gerçekte ise bunlara kar tl k temelinde vücut bulan bir tekelle medir. ngiltere öncülü ünde bir dünya sistemine dönü en kapitalizm, di er uygarl k süreçlerinden farkl olarak iki yüz l gibi k sa bir sürede yol açt toplumsal sorunlarla, y m ve k mlarla insanl uçurumun e ine getirmi, krizli ve kaoslu ya- yla insan toplumsall n ve do as n felaketine dönü mü tür. Uygarl n ba lan- yla ortaya ç kan toplum, kad n ve do a üzerindeki iktidar, egemenlik, sömürü, sava ve y m gerçe i kapitalist uygarl k sürecinde önceki uygarl k süreçlerini kat be kat a an bir yayg nl a ve derinli e ula r. 80 lerin sonlar ndan itibaren reel sosyalizmin çökü ü ve ard ndan Rusya, Çin gibi ülkelerin kapitalizme entegre olmas yla birlikte kapitalist sistem kelimenin gerçek anlam nda küreselle ti denebilir. Bu geli melere ba olarak, kapitalizmin art k yeni bir a amaya ula tart malar da gündeme ta nd. Bunun gerçekle alakas yoktur. Gelinen a ama, kimi çevrelerin iddia etti i gibi emperyalizm ötesi yeni bir a ama de ildir. Küreselle me kavram yla an r hale gelen günümüz kapitalizmi, mali sermayenin (finans kapital) egemenli inde, sürekli bir istikrars zl k ve hegemonya krizi içinde debelenen kapitalizmden ötesi de ildir. Bundan dolay da, bu dönem için en fazla olarak kapitalizmin finans kapital ça r denilebilir. Uygarl kta farkl ve de ik bir a ama olmas da yine kimi çevrelerin iddia etti i gibi özüyle de il biçimiyle ilgilidir. Uygarl n ba- ndan beri var olan temel iktidar ve sermaye amaçl tüm yap ve kurumlar kapitalist modernite taraf ndan sadece devral nmakla ka- nmam daha da geli tirilmi tir. Bu anlam yla da kapitalizmin ileri bir a ama oldu u, burjuvazinin en az ndan tarihin bir döneminde devrimci bir rol oynad, önceki uygarl k sistemlerinden daha özgürlükçü oldu u belirlemesi tam bir safsatad r. deolojik-teorik Dergi Kapitalist uygarl kla toplumsal sorunlar lmak urada kals n içinden ç lmaz bir hale gelmi tir. Sermaye ve iktidar anlam nda tekelcilik olarak kapitalizm 18.yy ile birlikte ulus-devlet yoluyla merkezi uygarl k temsilini üslenmeye ba lam r. Bu ekilde iktidar tekelle mesinde zirve yapan kapitalist modernite liberalizmle bilim, felsefe, din gibi tüm disiplinleri denetimine ve hizmetine al-, maddi-manevi tüm alanlarda bunu kurumsalla p hâkimiyet kurmad tek bir alan b rakmam r. Bu ekilde de, sermaye ve iktidar tekeli yan nda; milliyetçilik, bilimcilik, cinsiyetçilik ve dincilik temelinde ideolojik ve zihni alanda da s bir tekel geli tirmi tir. Toplumsal Sorunlarda Zirve Bu ekilde her alanda geli en tekelle me ayn zamanda toplumsal sorunlar n hafiflemesi de il a rla mas anlam na da gelmektedir. Ana ba klar halinde s ralayacak olursak; ulus-devlet formülasyonunda iktidar ve devlet sorunu azalmam daha da a rla - r. 16.yüzy la kadar toplumun d nda ve üstünde örgütlenen iktidar ve devlet olgusu kapitalist uygarl kla birlikte tüm topluma yay lm, iktidar tüm toplumun payla m sahas haline dönü türülmü tür. Böylece de devletçi toplum olarak tan mlad z iktidara ve devlete ba toplum nicelik olarak inan lmaz boyutlara ula r. Bürokrasi ola anüstü bir hacim kazanm bu nedenle de, devletin ve iktidar olgusunun zmad hiçbir ili ki biçimi ve alan kalma- r. Do a, kad n, ekonomi, bilim, teknik, din, ahlak ba ta olmak üzere her olguya hükmeden iktidar ve erkek egemenlikçi zihniyetin örgütsellik anlam ndaki zirvesi olan devlettir. Devletçilik ve iktidar n bu biçimde büyütülmesi tüm toplumlar adeta iç sava a sürüklemi tir. Günümüzde kald lamaz hale gelen bu iç çat ma durumuna bulunan çare ise, devlet ve toplumu iktidar üzerinde uzla rmak olmaktad r. Bu anlamda büyük bir top- 14

16 Say lum mühendisli i ile yap lmaya çal lan da, tüm toplumun devletle tirilmesi olmaktad r ki, bu ne mümkündür ne de bir çözümü ifade etmektedir. Tarihin hiçbir döneminde iktidar bu düzeyde toplumsal ya am kontrol alt na almam r. Ad na bio-iktidar denen bu biçim, toplumsal ya am tümüyle denetledi i kadar, kendisine göre bir toplumsal ya am üretme iddias ndad r da. Bu ekilde ya am n tümden iktidar taraf ndan üretilmesi, toplumsall n ya am üretme ve sürdürme yetene inin y - demektir. Çünkü zaten toplum kendisini üretemeyecek kadar zay flat lm r ve bu zay fl k üzerinden de, çözülmü ve adeta bir insan haline getirilmi toplum iktidar tara- ndan yeniden üretilmektedir. Bu, tarihte yeni bir geli medir. Tarih iktidar tekellerinin çe itli eylemlerine ve uygulamalar na tan kl k etmi tir, fakat iktidar tekellerinin topluma yap-boz tahtas gibi yakla mas ve toplumu yeniden üretmeye kalk mas kapitalist uygarl a özgü bir durumdur. Avrupa merkezli kapitalist uygarl n bulabildi i müthi çözüm budur. Toplumla bu biçimde oynamak sonuçlar atomdan daha tehlikeli geli melere kap aralamakt r. Ki, devletçi-iktidarc toplumun en geli kin oldu u Bat toplumunda ortaya ç kan sorunlar bunu do rulamaktad r. ktidar ve devlet sorununa ba olarak di er toplumsal sorunlar derinle erek sürmektedir. Toplumu bir arada tutan ahlak örgüsü y rt lm, yerine konulan hukuk ise toplumsal çat may derinle tiren bir hale gelmi tir. Artan suç oranlar, çat ma ve çeli kiler her toplumda bir iç sava görüntüsü olu turmaktad r. K rt lan bireycilik, kendi toplumsall kemiren insan gerçe ine yol KOMÜNAR açarak insan kendi öz varl k ko uluna, öz hakikatine kar t hale getirmi tir. Toplumun en büyük savunma gücü ve varl k ko ulu olan ahlak n, bu biçimde y rt lmas üzerinden geli en iktidar ve sermaye tekelleri günümüzde toplumu iktidar ve sermaye kar nda en güçsüz duruma dü ürmü lerdir. ktidar ve sermaye söz konusu oldu unda çi nenmeyecek kutsall k, ilke, kural, gelenek, töre, yasa yoktur. Ahlak n koruyucu kalkan ndan mahrum b rak lan toplum en büyük çözülmeyi bu uygarl k sürecinde ya amaktad r. Toplumun kendi ya amsal ihtiyaçlar ve sorunlar tart ma, planlama ve pratikle tirme gücü olarak politika da çoktan yerle bir edilmi tir. Yerine ikame edilen idarecilik bürokrasinin devasa boyutlara ula mas getirmi, toplumun kendi ad na dü ünme, tart ma, karara gitme yetene i dumura u rat lm r. Bu en büyük toplum k demektir. Toplumun ahlaki ve politik organla- n bu biçimde y, insanl n en ölümcül sorunlar ndan biridir. Bu iki olgunun y üzerinden, toplum her türlü sömürüye ve talana aç k hale getirilmekte, büyük tekel vurgunlar ya anabilmektedir. Dolay yla kapitalist uygarl n bu soruna çözüm bulmas yap gere i mümkün de ildir. Tersine büyük bir zihniyet çal mas yla toplumun zihniyeti devletçi ve iktidarc bir temelde yeniden biçimlendirilmekte, zihniyet sorunlar derinle erek yeni sorunlar tetiklemektedir. Sanat-spor-seks üçlemesi yine e itim ve bilim kurumlar, medya organlar ile toplumsal zihniyet kal plar, kapitalist uygarl n devam için yeniden dizayn edilmekte; ruha, duygulara, güdülere hükmeden sistem gerçe i, kendini bu biçimde güvenceye almaya çal maktad r. Bu toplum hakikatinden en 15

17 KOMÜNAR uza a dü mü insan gerçe ine yol açmaktad r. Katiline â k kurban misali, devletine, egemenine ba, onun istedi i gibi dü ünen, onun istedi i gibi hisseden, onun istedi i gibi alg layan insan gerçe i kapitalist modernitenin arzulad ve hedef olarak önüne koydu u bireydir. Bu nedenle kapitalistler, toplumsal zihniyetle oynamay en temel görev olarak bilmektedirler. Fukuyama bo- una deolojilerin Sonu ndan ya da Brezinski Tarihin Sonu ndan bahsetmemi tir. Asl nda bu her iki son da toplumsall n ve onun zihniyetinin bitimi arzusu ya da hedefi olarak yorumlanmal r. Di er bir sorun alan da ekonomidir. Kendini ekonomiymi gibi sunan, Marksizm in katk lar yla bu konuda önemli bir yan lsamay hâkim k lan kapitalizmin bir ekonomi biçimi olmad, tersine ekonomi üzerinde kurulan bir tekel hâkimiyeti biçimi oldu u, bu nedenle de toplumsal ihtiyaçlar n teminini sa lamak için gerçekle en ekonomiyi y ma u ratt, sizlik, açl k, yoksulluk oranlar tarihin hiçbir döneminde olmad kadar geli tirdi i, kaynaklar kâr ve sermaye ad na tüketti i, do ay ve insan eme ini bu temelde heba etti i her geçen gün daha fazla ortaya ç kmaktad r. Ekonomi için tam bir y m i levi gören kapitalist modernite, pozitivizmden güç alarak endüstriyel alan kesinlikle tam denetime alm r. Endüstriyel araçlar n kâr ve sermayenin hizmetine ko turulmas ekolojik sorunlar felaket boyutlar na ta r. Bu nedenle bugün, tüm canl ya am tehdit al- ndad r. Endüstriyel geli me insanl a refah, bolluk ya da bir bütün olarak daha iyi ya am ko ullar sa layacakken, endüstricilik yoluyla sanayi, toplumsal ihtiyaçlar ve do al dengeyi gözetmeyen kâr ve sermaye pe inde ko anlar n hizmetine girerek insanl n gelece i önünde en büyük tehditlerden birisi haline gelmi tir. Uygarl k tarihi, kad n kaybedi i ve kaybolu u tarihidir. Ama kapitalist uygarl k, tarih boyu kad n üzerinde geli tirilen sömürü deolojik-teorik Dergi Köleci uygarl kta ev kölesi haline getirilen ve mülk konusu yap lan kad n, hanedanlara çocuk do urmakla yükümlü k nm r. Feodal uygarl k a amas nda eksik bir canl oldu unu kabul edecek, erke e dayanmadan ya ayamayaca na inanacak kadar dü ürülmü tür. Kapitalist uygarl kta ise en ince ve öldürücü meta haline getirilmi tir. Kad n her eyiyle art k pazar konusudur ve egemenlik operasyonlar nda en son ve en bitirici a amay ifade eder. Köleci uygarl kta ev kölesi haline getirilen ve mülk konusu yap lan kad n, hanedanlara çocuk do urmakla yükümlü k nm r. Feodal uygarl k a ama- nda eksik bir canl oldu unu kabul edecek, erke e dayanmadan ya ayamayaca na inanacak kadar dü ürülmü tür. Kapitalist uygarl kta ise en ince ve öldürücü meta haline getirilmi tir. Kad n her eyiyle art k pazar konusudur. Kad n sunulmad hiçbir ili ki, kullan lmad hiçbir alan, konu olmad hiçbir al m-sat m sahas kalmayacakt r. in en tehlikeli yan ise, kad n bu durumu özgürlük olarak alg lar hale getirilmesi ve sistemin en büyük savunucusu k nmaya çal - lmas r. Kad nda içselle en kölelik üzerinden sistem günümüzde kendisini güvenceye almaya çal makta, kad n sistem kar- tl n en büyük dü man k nmak istenmektedir. Bu temel sorunlar yan nda devle en ve köy-tar m toplumunu yutan kentle me olgusu, artan nüfus sorunlar, e itim ve sa k sorunlar, toplumun militarize edilmesi, sava n gündelik ya am n bir gerçe i haline getirilmesi, sava araçlar ve yöntemlerindeki korkutucu geli meler insanl n bu uygarl k sü- 16

18 Say recinde kar kar ya kald di er belli ba sorunlar olu turmaktad r. Çözümü ise ancak sistemin yap sal gerçe inin do ru kavranmas ve do ru yöntemlerle ona kar mücadele edilmesiyle ilgilidir. Tarihin K lma Noktas MS lere kadar do yapt Ortado u da yükseli i ya ayan ve kendi diyalekti i içinde belli bir geli im de gösteren merkezi uygarl k, özellikle slam ad na hâkim k nan kat dogmatizm nedeniyle önce zihinsel alanda giderek siyasal, askeri, ticari, ekonomik alanda yarat kaybetmi tir. Ayn dönemde devlet gelene inin zay f, do al toplum an lar n canl oldu u Avrupa k tas, Ortado u dan ta nan maddi-manevi de erlerin sentezi temelinde yükseli e geçmi tir. MS lere gelindi inde Ortado u, merkezi uygarl n öncülü ünü Avrupa ya kapt rm durumdad r. Avrupa da kara ve deniz yoluyla muazzam bir ticaret a olu makta, Ortado- u nun maddi oldu u kadar manevi birikimi bu k taya ta nmakta, dünyan n dört bir ya- na ke ifler yap lmakta, Venedik, Cenova, Floransa, Paris, Amsterdam, Viyana gibi büyük kentler boy vermekte, en önemlisi de kendi içinde özerk bu kentlerde tüm ilkça ve ortaça zihniyet birikiminin yeni bir senteze kavu turulmas ya anmaktad r. Ayn zamanda esas olarak bu kentlerde Rönesans, Reform ve Ayd nlanma hareketleri çerçevesinde H ristiyan dogmatizmi a lmakla kar kar yad r. Ortaça n s rlad insan ruhunu yüceltme, akl öne ç karma bir an önce terk edilmesi gereken dünyaya, do aya dönü biçiminde özetleyebilece imiz içeri iyle Rönesans, kilise kar nda toplumun büyük hamlesi olarak geli mektedir. Bilim ve felsefede ya anan büyük geli meler h zla toplumsalla makta bunun üzerinden H ristiyan dogmatizmi ve ona dayanan feodal devlet ciddi biçimde sar- lmaktad r. Zihniyet devriminin bireyi özgürle tirmesi, devlet kullu unun çözülmesidir. KOMÜNAR Ayr mezhep görünümünde de gerçekle se, lan feodal devletin me ruiyetidir. 15.yüzy ldan itibaren zihniyette ya anan bu de imler temelinde s f temelli hareketlerde büyük bir yükseli ortaya ç km r. Reform hareketiyle kilisenin tekeli k rken, neredeyse e zamanl geli en köylü isyanla- yla sistemin krizi derinle mekte, kilisede temsilini bulan feodal ideolojik ve siyasi tekel çözülmektedir. Devlet içine al nan etnisiteler ulusal taleplerle hareketlenirken tüccar, zanaatkâr kesimin ileri gelenleri (orta f) iktidardan pay kapabilmek için devletin yap nda de ikli i dayatmaktad r. Geni halk kitleleri ise mezhepsel, ulusal, s fsal çe itli görüntüler alt nda özgürlük, e itlik ve adalet için isyan etmektedir. Ancak iki yüz y l kadar sürecek bu kaoslu süreçte feodal devletin yerine neyin geçirilece i henüz belirginlik kazanmam r. Venedik, Cenova, Amsterdam, Londra gibi özerk kentler, feodal devlet tekelini imparatorluk düzeyine ula rmaya çal an kilise öncülü- ündeki feodal uygarl k güçlerine kar direnmektedir. Art k kilise yerine kiliseler (Katolik, Protestan, Anglikan) imparatorluk yerine de ulusal krall klar ( ngiltere, Fransa, spanya, Hollanda) vard r. 17. yüzy l Rönesans ve Ayd nlanma fikirlerinin toplumsalla yüzy l olarak ya an rken, 18. yüzy l ise art k bu fikirlerin feodal devletin a lmas talebiyle kitleselle ti i, kitleleri harekete geçirdi i, Avrupa n n isyanlar ve ayaklanmalarla çalkaland yüzy l olacakt r taki ngiliz Devrimi ni, 1776 da Amerikan, 1789 da Fran- z Devrimi izler. Kiliseye ba kald temelinde monar ilerin a lmas ad m ad m gündeme girer. Feodal devlet formu toplumu bo ucu özellikleriyle sonuna gelmi tir. Bu süreç boyunca ya anan geli melere dair yorumlar ve de erlendirmeler muhteliftir. En çok bilineni ve Marksizm in de kabul etti i Burjuva Devrimler Ça de erlendirmesidir. Burjuva devrimler ça olarak an lan bu sürece ili kin gerçekler burjuvazinin bir f olarak bu sürece ili kin hiçbir devrim 17

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Güç Artık İnternette! Power is now on the Internet!

Güç Artık İnternette! Power is now on the Internet! ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305 DOI 10.15805/addicta.2015.2.2.R036 Copyright 2015 Türkiye Yeşilay Cemiyeti addicta.com.tr Addicta: The Turkish Journal on Addictions Güz 2015 2(2) 149-153 Review Başvuru

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Ekoturizmin Sosyal ve Ekonomik Etkileri

Ekoturizmin Sosyal ve Ekonomik Etkileri Ekoturizmin Sosyal ve Ekonomik Etkileri Afrika da milli parklarda araçların dolaşması yaban hayvanlarının davranışlarında bozulmalara neden olmuştur. Doğa, ancak belirli seviyelerde bozulmalara tolerans

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı