1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?"

Transkript

1 Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý olmuþtur. 2. Ermeni sorunu hangi antlaþma ile uluslararasý bir sorun hâline gelmiþtir? Yanýt: 1878 Berlin Antlaþmasý ile Ermeni sorunu uluslararasý bir sorun hâline gelmiþtir. 3. TBMM Hükûmeti ni ilk olarak tanýyan devlet hangisidir? Yanýt: TBMM Hükûmeti ni tanýyan ilk devlet Ermenistan dýr. 4. Gümrü Antlaþmasý kimler arasýnda, ne zaman imzalanmýþtýr? Yanýt: Gümrü Antlaþmasý TBMM Hükûmeti ile Ermenistan arasýnda 3 Aralýk 1920 de imzalanmýþtýr. 5. Antep, Urfa ve Maraþ ý Fransýzlardan önce hangi devlet iþgal etmiþtir? Yanýt: Antep, Urfa ve Maraþ ý Fransýzlardan önce Ýngiltere iþgal etmiþ, Irak taki hakkýndan vazgeçmesi þartý ile buralarý Fransa ya býrakmýþtýr. 6. Millî Mücadele deki baþarýlarýndan dolayý TBMM tarafýndan Gazi, Þanlý ve Kahraman unvanlarý verilen kentlerimiz hangileridir? Yanýt: Millî Mücadele de gösterdikleri baþarýlardan dolayý TBMM Antep e Gaziantep, Maraþ a Kahramanmaraþ, Urfa ya Þanlýurfa unvanlarýný vermiþtir. 7. Güney Cephesi ndeki savaþlar hangi antlaþma ile sona ermiþtir? Yanýt: Güney Cephesi ndeki savaþlar Fransýzlarla yapýlan Ankara Antlaþmasý ile sona ermiþtir (20 Ekim 1921). 8. Ýtilaf Devletlerinden ilk olarak TBMM yi tanýyan ülke hangisidir? Yanýt: TBMM yi Ýtilaf Devletlerinden ilk olarak tanýyan ülke Fransa dýr. 141

2 9. Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri hangi devlete karþý mücadele etmiþlerdir? Yanýt: Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri Fransýzlara karþý mücadele etmiþlerdir. 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kurulan düzenli ordunun kazandýðý ilk savaþ hangisidir? Yanýt: Birinci Ýnönü Savaþý dýr. 11. Ýtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlýðýný ilk kez hangi olayla tanýmýþtýr? Yanýt: Ýtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisini Londra Konferansý na doðrudan çaðýrarak onun varlýðýný resmen tanýmýþtýr. 12. Türk ordusu Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnda Sakarya nýn doðusuna neden çekilmiþtir? Yanýt: Henüz yeni kurulmuþ düzenli ordunun Yunan kuvvetleri karþýsýnda Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnda yenilgiye uðramasý üzerine Mustafa Kemal Paþa; Türk ordusunun fazla yýpranmasýný önlemek, Birlikleri daha güvenli bir yere götürmek, Ordunun düzenlenip toparlanmasý için zaman kazanmak için ordunun Sakarya nýn doðusuna çekilmesi kararýný almýþtýr. 13. Kurtuluþ Savaþý nda düzenli ordunun aldýðý ilk ve tek yenilgi hangisidir? Yanýt: Kurtuluþ Savaþý nda düzenli ordunun aldýðý ilk ve tek yenilgi Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýdýr. 14. Ýstiklal Marþý mýz kim tarafýndan yazýlmýþtýr? Yanýt: Ýstiklal Marþý mýz Mehmet Akif (Ersoy) Bey tarafýndan yazýlmýþtýr. 15. Ýstiklal Marþý ne zaman millî marþýmýz olarak kabul edilmiþtir? Yanýt: Ýstiklal Marþý 12 Mart 1921 de TBMM tarafýndan millî marþýmýz olarak kabul edilmiþtir. 16. Ýstiklal Marþý mýzýn ilk iki kýtasý kim tarafýndan bestelenmiþtir? Yanýt: Ýstiklal Marþý mýzýn ilk iki kýtasý Osman Zeki Üngör tarafýndan bestelenmiþtir. 142

3 17. Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnýn sonuçlarý nelerdir? Yanýt: Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnýn sonucunda; Düzenli ordu ilk yenilgisini almýþ, Afyon, Kütahya ve Eskiþehir Yunanlýlarýn eline geçmiþ, Mecliste Mustafa Kemal Paþa ya muhalefet artmýþ, Mustafa Kemal Paþa ya Baþkomutanlýk yetkisinin verilmesine ortam hazýrlanmýþtýr. 18. Kurtuluþ Savaþý devam ederken toplanan Maarif (Eðitim) Kongresi nde hangi konuda kararlar alýnmýþtýr? Yanýt: Maarif Kongresi nde Millî Mücadele nin kazanýlmasýndan sonraki yeni Türk Devleti nin eðitim politikasý belirlenmiþtir. 19. Tekalif-i Milliye Emirleri hangi amaçla yayýnlanmýþtýr? Yanýt: Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý öncesinde ordunun ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 20. Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ hangisidir? Yanýt: Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ Sakarya Meydan Savaþý dýr. 21. Türk ordusunun taarruz, Yunan ordusunun da savunma durumuna geçmesini saðlayan savaþ hangisidir? Yanýt: Sakarya Meydan Savaþý dýr. 22. Mustafa Kemal Paþa ya hangi savaþtan sonra TBMM tarafýndan Gazilik unvaný ve Mareþallik rütbesi verilmiþtir? Yanýt: Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya TBMM tarafýndan Gazilik unvaný ve Mareþallik rütbesi verilmiþtir. 23. Doðu sýnýrýmýz hangi antlaþma ile kesinlik kazanmýþtýr? Yanýt: Doðu sýnýrýmýz Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasýyla kesinlik kazanmýþtýr. 24. Kars Antlaþmasý kimler tarafýndan, ne zaman imzalanmýþtýr? Yanýt: TBMM Hükûmeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) arasýnda 13 Ekim 1921 de imzalamýþlardýr. 143

4 25. Hatay ve Ýskenderun dýþýnda Suriye sýnýrýmýz hangi antlaþma ile belirlenmiþtir? Yanýt: Ankara Antlaþmasý (20 Ekim 1921) ile Hatay ve Ýskenderun dýþýnda Suriye sýnýrýmýz belirlenmiþtir. 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke hangisidir? Yanýt: TBMM Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke Afganistan dýr. 27. Ýtalya hangi savaþtan sonra iþgal ettiði Anadolu topraklarýný terk etmeye baþlamýþtýr? Yanýt: Ýkinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Ýtalyanlar Anadolu da iþgal ettikleri bölgelerden çekilmeye baþlamýþtýr. 28. Kurtuluþ Savaþý nda silahlý mücadele hangi antlaþma ile sona ermiþtir? Yanýt: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile sona ermiþtir. 29. Yeni Türk Devleti nin varlýðý ve baðýmsýzlýðý hangi antlaþma ile tüm dünya tarafýndan kabul edilmiþtir? Yanýt: Lozan Barýþ Antlaþmasý ile yeni Türk Devleti nin baðýmsýzlýðý tüm dünya tarafýndan kabul edilmiþtir. 30. Moskova Antlaþmasý kimler arasýnda yapýlmýþtýr? Yanýt: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasýnda yapýlmýþtýr. 144

5 Doðru - Yanlýþ 4 Aþaðýdaki cümlelerin doðru olanlarýnýn baþýna (D), yanlýþ olanlarýnýn baþýna (Y) yazýnýz. 1. ( ) Ermeniler Gümrü Antlaþmasý ile Doðu Anadolu ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçtiklerini belirtmiþtir. 2. ( ) Güney Cephesi nde TBMM nin kurduðu düzenli ordular baþarýlý savaþlar yapmýþlardýr. 3. ( ) Ankara Antlaþmasý ile Güney Cephesi ndeki savaþlar sona ermiþtir. 4. ( ) Birinci Ýnönü Savaþý Kuvayýmilliye birliklerinin kazandýðý bir zaferdir. 5. ( ) Birinci Ýnönü Savaþý nýn zaferle sonuçlanmasý üzerine Ýtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti ni Londra Konferansý na çaðýrmýþlardýr. 6. ( ) Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþ, Sevr Antlaþmasý ný reddetmiþtir. 7. ( ) Ýkinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Yunan ordularý savunma durumuna geçmiþlerdir. 8. ( ) TBMM nin kurduðu düzenli ordu Batý Cephesi nde Yunanlýlarla savaþmýþtýr. 9. ( ) Londra Konferansý ile TBMM Hükûmeti Misakýmillî yi Ýtilaf Devletlerine açýklamýþ ve Sevr i asla kabul etmeyeceðini bildirmiþtir. 10. ( ) Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýndan sonra Türk ordusu Sakarya Nehri nin batýsýna çekilmiþtir. 11. ( ) Mustafa Kemal Paþa Baþkomutanlýk görevini aldýktan sonra ilk iþ olarak orduyu güçlendirmek amacýyla Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 12. ( ) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke Suriye dir. 13. ( ) Sakarya Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra TBMM Hükûmeti ile Fransa arasýnda Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 14. ( ) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya TBMM tarafýndan en büyük rütbe olan Mareþallik rütbesi ve Gazilik unvaný verilmiþtir. 15. ( ) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra batýlý ülkelerin Yunanlýlara duyduklarý güven artmýþtýr. 16. ( ) Türklerin 1683 II. Viyana Kuþatmasý ndan beri devam eden geri çekiliþi Sakarya Zaferi ile sona ermiþtir. 17. ( ) Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ Baþkomutanlýk Meydan Savaþý dýr. 145

6 18. ( ) Moskova Antlaþmasý nýn bir tekrarý niteliðinde olan Kars Antlaþmasý ile doðu sýnýrýmýz kesinlik kazanmýþtýr. 19. ( ) Büyük Taarruz un sonucunda Batý Anadolu tamamen Yunan iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 20. ( ) Boðazlar ve Ýstanbul, Moskova Antlaþmasý ile savaþýlmadan düþman iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 21. ( ) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmalar sona ermiþtir. 22. ( ) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasi bir zaferidir. 23. ( ) Ýtilaf Devletleri Lozan Barýþ Konferansý na TBMM Hükûmeti ile birlikte Ýstanbul Hükûmeti ni de davet ederek iki hükûmet arasýnda çýkabilecek anlaþmazlýklardan yararlanmak istemiþlerdir. 24. ( ) Mustafa Kemal Paþa; Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz dir. Ýleri! emrini Sakarya Savaþý nda vermiþtir. 25. ( ) Büyük Taarruz, Millî Mücadele nin silahlý mücadelesinin son aþamasýný oluþturmaktadýr. 26. ( ) 22 Kasým 1922 de toplanan Lozan Konferansý na; Türkiye, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katýlmýþtýr. 27. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kapitülasyonlar kaldýrýlmýþtýr. 28. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý Türkiye de yaþayan azýnlýklara geniþ haklar tanýmýþtýr. 29. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Boðazlarýn yönetimi Türkiye nin baþkanlýðýnda uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 30. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý na göre Türk - Yunan sýnýrý Meriç Nehri olarak belirlenmiþtir. 146

7 Doðru - Yanlýþ 4 Yanýtlar 1. (D) Ermeniler Gümrü Antlaþmasý ile Doðu Anadolu ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçtiklerini belirtmiþtir. 2. (Y) Güney Cephesi nde TBMM nin kurduðu düzenli ordular baþarýlý savaþlar yapmýþlardýr. 3. (D) Ankara Antlaþmasý ile Güney Cephesi ndeki savaþlar sona ermiþtir. 4. (Y) Birinci Ýnönü Savaþý Kuvayýmilliye birliklerinin kazandýðý bir zaferdir. 5. (D) Birinci Ýnönü Savaþý nýn zaferle sonuçlanmasý üzerine Ýtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti ni Londra Konferansý na çaðýrmýþlardýr. 6. (D) Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþ, Sevr Antlaþmasý ný reddetmiþtir. 7. (Y) Ýkinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Yunan ordularý savunma durumuna geçmiþlerdir. 8. (D) TBMM nin kurduðu düzenli ordu Batý Cephesi nde Yunanlýlarla savaþmýþtýr. 9. (D) Londra Konferansý ile TBMM Hükûmeti Misakýmillî yi Ýtilaf Devletlerine açýklamýþ ve Sevr i asla kabul etmeyeceðini bildirmiþtir. 10. (Y) Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýndan sonra Türk ordusu Sakarya Nehri nin batýsýna çekilmiþtir. 11. (D) Mustafa Kemal Paþa Baþkomutanlýk görevini aldýktan sonra ilk iþ olarak orduyu güçlendirmek amacýyla Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 12. (Y) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke Suriye dir. 13. (D) Sakarya Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra TBMM Hükûmeti ile Fransa arasýnda Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 14. (D) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya TBMM tarafýndan en büyük rütbe olan Mareþallik rütbesi ve Gazilik unvaný verilmiþtir. 15. (Y) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra batýlý ülkelerin Yunanlýlara duyduklarý güven artmýþtýr. 16. ( D) Türklerin 1683 II. Viyana Kuþatmasý ndan beri devam eden geri çekiliþi Sakarya Zaferi ile sona ermiþtir. 17. (Y) Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ Baþkomutanlýk Meydan Savaþý dýr. 18. (D) Moskova Antlaþmasý nýn bir tekrarý niteliðinde olan Kars Antlaþmasý ile doðu sýnýrýmýz kesinlik kazanmýþtýr. 147

8 19. (D) Büyük Taarruz un sonucunda Batý Anadolu tamamen Yunan iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 20. (Y) Boðazlar ve Ýstanbul, Moskova Antlaþmasý ile savaþýlmadan düþman iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 21. (D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmalar sona ermiþtir. 22. (D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasi bir zaferidir. 23. (D) Ýtilaf Devletleri Lozan Barýþ Konferansý na TBMM Hükûmeti ile birlikte Ýstanbul Hükûmeti ni de davet ederek iki hükûmet arasýnda çýkabilecek anlaþmazlýklardan yararlanmak istemiþlerdir. 24. (Y) Mustafa Kemal Paþa; Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz dir. Ýleri! emrini Sakarya Savaþý nda vermiþtir. 25. (D) Büyük Taarruz, Millî Mücadele nin silahlý mücadelesinin son aþamasýný oluþturmaktadýr. 26. (D) 22 Kasým 1922 de toplanan Lozan Konferansý na; Türkiye, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katýlmýþtýr. 27. (D) Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kapitülasyonlar kaldýrýlmýþtýr. 28. (Y) Lozan Barýþ Antlaþmasý Türkiye de yaþayan azýnlýklara geniþ haklar tanýmýþtýr. 29. (D) Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Boðazlarýn yönetimi Türkiye nin baþkanlýðýnda uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 30. (D) Lozan Barýþ Antlaþmasý na göre Türk - Yunan sýnýrý Meriç Nehri olarak belirlenmiþtir. 148

9 Boþluk Doldurma 4 Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerlere uygun kelimeleri yazýnýz. 1. Doðu Cephesi nde Ermenilerle savaþ Antlaþmasý nýn yapýlmasýyla sona ermiþtir. 2. Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri ve Ermenilerle mücadele etmiþtir. 3. Ankara Antlaþmasý ile kapanmýþ, buradaki birlikler Batý Cephesi ne kaydýrýlmýþtýr. 4. TBMM Hükûmeti nin kurduðu düzenli ordu ilk zaferini Savaþý nda kazanmýþtýr Antlaþmasý TBMM Hükûmeti nin imzaladýðý ilk antlaþmadýr. 6. Moskova Antlaþmasý TBMM Hükûmeti ile arasýnda yapýlmýþtýr. 7. TBMM Hükûmeti düzenli orduyu kurduktan sonra Paþa yý Batý Cephesi Komutanlýðýna atamýþtýr. 8. Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý öncesinde ordunun eksiklerini gidermek amacýyla 8 Aðustos 1921 de Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 9. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra, Kafkas Cumhuriyetleri ile Antlaþmasý, Fransa ile de Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 10. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra savunma, taarruz durumuna geçmiþlerdir. 11. Mustafa Kemal Paþa; Hattý müdafa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça terk edilemez. emrini Meydan Savaþý nda vermiþtir Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþtýr ile Yunanlýlar Anadolu dan tamamen atýlmýþlardýr. 14. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Türkiye ile arasýndaki savaþý sona erdirmiþtir. 15. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Boðazlar ve Ýstanbul Hükûmeti nin yönetimine býrakýlmýþtýr. 149

10 16. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile....,.... ve Doðu Trakya savaþ yapýlmadan kurtarýlmýþtýr. 17. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Ýtilaf Devletleri Ýstanbul un yönetimini TBMM Hükûmeti ne býrakmakla Hükûmeti ni yok saymýþlardýr. 18. Mustafa Kemal Paþa Lozan Barýþ Görüþmeleri nin yapýlmasýný istemiþtir ve Lozan Konferansý na sadece Boðazlar konusu görüþülürken katýlmýþlardýr. 20. Lozan Barýþ Antlaþmasý na katýlan Türk heyetinin baþkaný.... Paþa dýr. 21. Yunanistan, savaþ tazminatý olarak Türkiye ye.... vermiþtir. 22. Lozan Barýþ Antlaþmasý 24 Temmuz 1923 te Ýsviçre nin.... kentinde yapýlmýþtýr. 23. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Boðazlarýn yönetimi, baþkanlýðýný bir.... yaptýðý uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 24. Kapitülasyonlar.... Barýþ Antlaþmasý ile kaldýrýlmýþtýr. 25. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Gökçeada ve Bozcaada.... býrakýlmýþtýr. 26. Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Irak sýnýrýnýn.... ile Türkiye arasýnda daha sonra yapýlacak görüþmeler sonucunda belirlenmesi kararý alýnmýþtýr Barýþ Antlaþmasý ile Sevr Barýþ Antlaþmasý geçersiz hâle gelmiþtir Paþa Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra emrindeki ordunun askerlerini terhis etmemiþtir Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþlardýr. 30. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþý mýzda gösterdiði baþarýdan dolayý Maraþ kentimize unvanýný vermiþtir. 150

11 Boþluk Doldurma 4 Yanýtlar 1. Doðu Cephesi nde Ermenilerle savaþ Gümrü Antlaþmasý nýn yapýlmasýyla sona ermiþtir. 2. Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri Fransýzlarla ve Ermenilerle mücadele etmiþtir. 3. Ankara Antlaþmasý ile Güney Cephesi kapanmýþ, buradaki birlikler Batý Cephesi ne kaydýrýlmýþtýr. 4. TBMM Hükûmeti nin kurduðu düzenli ordu ilk zaferini Birinci Ýnönü Savaþý nda kazanmýþtýr. 5. Gümrü Antlaþmasý TBMM Hükûmeti nin imzaladýðý ilk antlaþmadýr. 6. Moskova Antlaþmasý TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasýnda yapýlmýþtýr. 7. TBMM Hükûmeti düzenli orduyu kurduktan sonra Ýsmet Paþa yý Batý Cephesi Komutanlýðýna atamýþtýr. 8. Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý öncesinde ordunun eksiklerini gidermek amacýyla 8 Aðustos 1921 de Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 9. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra, Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaþmasý, Fransa ile de Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 10. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Yunanlýlar savunma, Türkler taarruz durumuna geçmiþlerdir. 11. Mustafa Kemal Paþa; Hattý müdafa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça terk edilemez. emrini Sakarya Meydan Savaþý nda vermiþtir. 12. Sakarya Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþtýr. 13. Büyük Taarruz ile Yunanlýlar Anadolu dan tamamen atýlmýþlardýr. 14. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Türkiye ile Yunanistan arasýndaki savaþý sona erdirmiþtir. 15. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Boðazlar ve Ýstanbul TBMM Hükûmeti nin yönetimine býrakýlmýþtýr. 16. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Boðazlar, Ýstanbul ve Doðu Trakya savaþ yapýlmadan kurtarýlmýþtýr. 151

12 17. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Ýtilaf Devletleri Ýstanbul un yönetimini TBMM Hükûmeti ne býrakmakla Ýstanbul Hükûmeti ni yok saymýþlardýr. 18. Mustafa Kemal Paþa Lozan Barýþ Görüþmeleri nin Ýzmir de yapýlmasýný istemiþtir. 19. Sovyetler Birliði ve Bulgaristan Lozan Konferansý na sadece Boðazlar konusu görüþülürken katýlmýþlardýr. 20. Lozan Barýþ Antlaþmasý na katýlan Türk heyetinin baþkaný Ýsmet Paþa dýr. 21. Yunanistan, savaþ tazminatý olarak Türkiye ye Karaaðaç ý vermiþtir. 22. Lozan Barýþ Antlaþmasý 24 Temmuz 1923 te Ýsviçre nin Lozan kentinde yapýlmýþtýr. 23. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Boðazlarýn yönetimi, baþkanlýðýný bir Türk ün yaptýðý uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 24. Kapitülasyonlar Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kaldýrýlmýþtýr. 25. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Gökçeada ve Bozcaada Türkiye ye býrakýlmýþtýr. 26. Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Irak sýnýrýnýn Ýngiltere ile Türkiye arasýnda daha sonra yapýlacak görüþmeler sonucunda belirlenmesi kararý alýnmýþtýr. 27. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Sevr Barýþ Antlaþmasý geçersiz hâle gelmiþtir. 28. Kazým Karabekir Paþa Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra emrindeki ordunun askerlerini terhis etmemiþtir. 29. Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþlardýr. 30. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþý mýzda gösterdiði baþarýdan dolayý Maraþ kentimize Kahramanmaraþ unvanýný vermiþtir. 152

13 TEST 8 Ya Ýstiklal, Ya Ölüm! TBMM nin açýlýþýndan sonra kuruldular. Bir merkezden yönetilmediler. Amaçlarý yurdu düþman iþgalinden kurtarmaktý. Kuvayýmilliye birlikleri ile ilgili olarak yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur? A) ve B) ve C) ve D), ve 4. Millî Mücadele sýrasýnda Batý Cephesi Komutaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Fevzi Paþa B) Mustafa Kemal Paþa C) Kazým Karabekir Paþa D) Ýsmet Paþa 2. Doðu Cephesi ndeki savaþlara hangi antlaþmayla son verilmiþtir? 3. A) Gümrü Antlaþmasý B) Kars Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Kurtuluþ Savaþý nda Türk kuvvetleri Güney Cephesi nde kimlerle mücadele etmiþtir? Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru yanýtlamýþtýr? 5. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý aþaðýdakilerden hangisinin sonucunda imzalanmýþtýr? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Ýkinci Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Savaþý D) Baþkomutanlýk Meydan Savaþý A) Ýngilizlerle B) C) D) Fransýzlarla Ýtalyanlarla Yunanlýlarla 6. Aþaðýdakilerden hangisi Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile savaþýlmadan kurtarýlan yerlerden biri deðildir? A) Boðazlar B) Doðu Trakya C) Ýzmir D) Ýstanbul 153

14 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ilk olarak aþaðýdaki savaþlardan hangisinin sonucunda Ýtilaf Devletleri tarafýndan resmen tanýnmýþtýr? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Ýkinci Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Savaþý D) Büyük Taarruz 8. I. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý II. Lozan Barýþ Antlaþmasý III. Mondros Ateþkes Antlaþmasý Yukarýdakilerden hangilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti imzalamýþtýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Derya Fýrat Askerlik bilgi ve tekniðinden yoksun olmalarý Belirli bir düzen ve otorite altýna alýnamamalarý Yunan ilerleyiþini durduramamalarý Mehmet Kuvayýmilliye birliklerinin hangi öðrencilerin belirttiði özellikleri düzenli orduya geçilmesinde etkili olmuþtur? A) Derya ve Fýrat ýn B) Derya ve Mehmet in C) Fýrat ve Mehmet in D) Derya, Fýrat ve Mehmet in Ýtilaf Devletleri Londra Konferansý na Ýstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti temsilcilerini birlikte çaðýrmýþlardýr. 9. Aþaðýdakilerden hangisi Londra Konferansý na katýlan devletlerden biri deðildir? A) Fransa B) Sovyetler Birliði C) Ýtalya D) Ýngiltere Ýtilaf Devletleri bu tutumlarýyla aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþtýr? A) Ýstanbul Hükûmeti ile TBMM Hükûmeti arasýndaki sorunlarý çözmeyi B) Ýki hükûmet arasýndaki görüþ ayrýlýðýndan faydalanmayý C) Misakýmillî kararlarýnýn uygulanmasýný saðlamayý D) Türk halkýnýn TBMM Hükûmeti ne olan güvenini artýrmayý 154

15 12. Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý ndan önce yayýmladýðý Tekalif-i Milliye Emirleri yle halkýn elindeki silah ve cephanenin tamamýný, giyim ve gýda madddeleri ile teknik araç ve gereçlerin yüzde kýrkýný orduya teslim etmesini istemiþtir. Mustafa Kemal Paþa Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýmlamakla aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþtýr? A) Halkýn ekonomik durumunu düzeltmeyi B) Ordunun zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamayý C) Yabancý devletlerin desteðini almayý D) Ýstanbul Hükûmeti ne verilen desteði artýrmayý 15. Ýtilaf Devletleri, Millî Mücadele nin baþlangýcýnda Misakýmillî kararlarýna karþý çýkarken daha sonraki zaman içinde birer birer kabul etmiþlerdir. Bu durumun temel nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) TBMM ordularýnýn savaþlarda baþarýlý olmasý B) Ýtilaf Devletlerinin Türk halkýnýn barýþçý bir millet olduðunu anlamasý B) Ýtilaf Devletlerinin Ýstanbul Hükûmeti ile anlaþmazlýða düþmesi D) Ýstanbul Hükûmeti nin zayýf duruma düþmesi 13. Mustafa Kemal Paþa aþaðýdaki savaþlardan hangisinin sonucunda Mareþallik rütbesine yükselmiþtir? A) Sakarya Meydan Savaþý B) Birinci Ýnönü Savaþý C) Ýkinci Ýnönü Savaþý D) Büyük Taarruz 16. Aþaðýdakilerden hangisi diðerlerinden daha sonra gerçekleþmiþtir? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Moskova Antlaþmasý C) Londra Konferansý D) Sakarya Meydan Savaþý 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun kazandýðý askerî zaferleri siyasi baþarýlar izlemiþtir. 17. Birinci Dünya Savaþý ndan sonra Ýtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti nin varlýðýný resmen tanýmýþlardýr. Aþaðýdakilerden hangisi Büyük Taarruz ile ulaþýlan siyasal bir baþarýdýr? Aþaðýdakilerden hangisi bu duruma kanýt olarak gösterilebilir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Moskova Antlaþmasý C) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý D) Kars Antlaþmasý A) Anadolu topraklarýndan çekilmeleri B) TBMM yi Londra Konferansý na çaðýrmalarý C) Ýstanbul u iþgal etmeleri D) Yunan kuvvetlerini desteklemeleri 155

16 18. Sakarya Meydan Savaþý nýn kazanýlmasýyla dýþ politikada olumlu geliþmeler olmuþtur. Aþaðýdakilerden hangisi bu geliþmelere örnek olarak gösterilebilir? A) Moskova Antlaþmasý nýn imzalanmasý B) Sevr Antlaþmasý nýn imzalanmasý C) TBMM nin Londra Konferansý na çaðýrýlmasý D) Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý 20. Aþaðýdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) B) Yunan kuvvetlerinin ileri yürüyüþlerinin sona ermesi C) Mustafa Kemal D) Paþa ya Gazilik unvaný ve Mareþallik rütbesinin verilmesi Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý nýn yapýlmasý Yurdun tamamýnýn düþman iþgalinden kurtarýlmasý 19. Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþtýr. Sakarya Savaþý ndan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaþmasý ný imzalamýþtýr. Yukarýdaki geliþmeler aþaðýdakilerden hangisini kanýtlar? A) Misakýmillî den taviz verildiðini B) Kurtuluþ Savaþý nýn sona erdiðini C) TBMM nin uluslararasý alanda saygýnlýðýnýn arttýðýný D) TBMM nin ilk askerî baþarýsýný Rusya ya karþý kazandýðýný 156

17 YANITLAR Yanýt 1: Kuvayýmilliye birlikleri ile ilgili olarak; Bir merkezden yönetilmediler. Amaçlarý yurdu düþman iþgalinden kurtarmaktý. Yanýt 7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Ýnönü Savaþý nýn sonucunda Ýtilaf Devletleri tarafýndan tanýnmýþtýr. Yanýt A dýr. þeklindeki bilgiler doðrudur. Yanýt C dir. Yanýt 2: Doðu Cephesi ndeki savaþlara Gümrü Antlaþmasý ile son verilmiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt 8: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafýndan imzalanmýþtýr. Yanýt A dýr. Yanýt 3: Kurtuluþ Savaþý nda Türk kuvvetleri Güney Cephesi nde Fransýzlarla mücadele etmiþlerdir. Yanýt B dir. Yanýt 9: Sovyetler Birliði Londra Konferansý na katýlan devletlerden biri deðildir. Yanýt B dir. Yanýt 4: Yanýt 5: Millî Mücadele sýrasýnda Batý Cephesi Komutaný Ýsmet Paþa idi. Yanýt D dir. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Baþkomutanlýk Meydan Savaþý sonucunda imzalanmýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 10: Kuvayýmilliye birliklerinin; - Askerlik bilgi ve tekniðinden yoksun olmalarý, - Belirli bir düzen ve otorite altýna alýnamamalarý, - Yunan ilerleyiþini durduramamalarý gibi özellikleri düzenli orduya geçilmesinde etkili olmuþtur. Dolayýsýyla üç öðrencinin ifadesi de doðrudur. Yanýt D dir. Yanýt 6: Boðazlar, Doðu Trakya ve Ýstanbul Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile savaþýlmadan kurtarýlan yerlerdendir. Ancak Ýzmir, Batý Cephesi nde yapýlan savaþlar sonucunda kurtarýlmýþtýr. Yanýt C dir. Yanýt 11: Ýtilaf Devletleri Londra Konferansý na Ýstanbul Hükûmeti ile birlikte TBMM Hükûmeti temsilcilerini de çaðýrarak iki hükûmet arasýndaki görüþ ayrýlýklarýndan faydalanmayý amaçlamýþlardýr. Yanýt B dir. 157

18 Yanýt 12: Mustafa Kemal Paþa Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamakla ordunun zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamayý amaçlamýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 18: Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý Sakarya Meydan Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonraki olumlu geliþmelere örnek olarak gösterilebilir. Yanýt D dir. Yanýt 13: Mustafa Kemal Paþa Sakarya Meydan Savaþý sonucunda Mareþallik rütbesine yükselmiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt 14: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Büyük Taarruz ile ulaþýlan siyasal baþarýdýr. Yanýt C dir. Yanýt 15: Ýtilaf Devletlerinin Millî Mücadele nin baþlangýcýnda Misakýmillî kararlarýna karþý çýkarlarken daha sonraki zaman içinde birer birer kabul etmelerinde TBMM ordularýnýn savaþlarda baþarýlý olmasý etkili olmuþtur. Yanýt A dýr. Yanýt 19: - Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði nin Misakýmillî yi tanýmasý, - Sakarya Savaþý ndan sonra Fransa nýn TBMM ile Ankara Antlaþmasý ný imzalamasý TBMM nin uluslararasý alanda saygýnlýðýnýn arttýðýný kanýtlar. Yanýt C dir. Yanýt 20: Yurdun tamamýnýn düþman iþgalinden kurtarýlmasý Büyük Taarruz un sonucunda gerçekleþmiþtir. Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biri deðildir. Yanýt D dir. Yanýt 16: Sakarya Meydan Savaþý; Birinci Ýnönü Savaþý, Moskova Antlaþmasý ve Londra Konferansý ndan sonra gerçekleþmiþtir. Yanýt D dir. Yanýt 17: TBMM Hükûmeti nin Londra Konferansý na çaðrýlmasý Ýtilaf Devletlerinin TBMM Hükûmeti ni resmen tanýdýklarýný kanýtlar. Yanýt B dir. 158

19 TEST 9 Ya Ýstiklal, Ya Ölüm! Anadolu topraklarýnýn yer yer iþgal edilmesi TBMM ye karþý isyanlar çýkmasý Sevr Antlaþmasý nda alýnan kararlar Kuvayýmilliye birliklerinin ortaya çýkmasýnda yukarýdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuþtur? A) Yalnýz B) Yalnýz C) ve D), ve 3. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisinin doðu sýnýrýmýzýn belirlenmesi ile ilgili olduðu söylenemez? A) Gümrü Antlaþmasý B) Ankara Antlaþmasý C) Moskova Antlaþmasý D) Kars Antlaþmasý 4. Misakimillî yi dünya kamuoyuna duyurmak Varlýðýný Ýtilaf Devletlerine kabul ettirmek Barýþ yanlýsý olduðunu kanýtlamak I II III 2. I. Anadolu da TBMM ye karþý ayaklanmalar çýkmasý için çalýþmalarda bulunarak II. Misakýmillî kararlarýnýn alýnmasý üzerine Mebusan Meclisini daðýtarak III. Londra Konferansý na TBMM nin yaný sýra Ýstanbul Hükûmeti ni de çaðýrarak Ýtilaf Devletlerinin yukarýdaki tutumlarýndan hangileri Millî Mücadele nin baþarýya ulaþmasýný engellemeyi amaçladýklarýný gösterir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Yukarýdakilerden hangileri TBMM Hükûmeti nin Londra Konferansý na katýlmakla ulaþmak istediði amaçlardandýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 5. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisi Doðu Cephesi nde kazanýlan zafer sonucunda imzalanmýþtýr? A) Gümrü Antlaþmasý B) Ankara Antlaþmasý C) Moskova Antlaþmasý D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý 159

20 6. 7. Birinci Dünya Savaþý ný sona erdiren Mondros Ateþkes Antlaþmasý nýn ardýndan yurdumuz iþgal edilmeye baþlandý. Türk milleti bu haksýz iþgallere karþý topyekûn harekete geçerek Millî Mücadele yi baþlattý. Bu mücadele doðuda Ermenilere, güneyde Fransýzlara ve Ermenilere, batýda ise Yunanlýlara karþý yapýldý. Yukarýdaki bilgiye göre aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Vatanýmýzýn iþgaline hangi olaydan sonra baþlanmýþtýr? B) Millî Mücadele nin ortaya çýkmasýna hangi olaylar neden olmuþtur? C) Millî Mücadele yýllarýnda kimlere karþý, nerede mücadele edilmiþtir? D) Millî Mücadele ne zaman sona ermiþtir? Millî Mücadele de ilk zafer hangi cephede kazanýlmýþtýr? Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru yanýtlamýþtýr? 8. Urfa, Maraþ, Antep ve Adana Fransýzlardan önce hangi Avrupa ülkesi tarafýndan iþgal edilmiþtir? A) Ýtalya B) Yunanistan C) Almanya D) Ýngiltere 9. Mustafa Kemal Paþa nýn 13 Kasým 1918 de söylediði Geldikleri gibi giderler. sözü aþaðýdakilerden hangisi ile gerçekleþmiþtir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Londra Antlaþmasý C) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý D) Moskova Antlaþmasý 10. Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararasý alanda kazandýðý ilk baþarý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Gümrü Barýþ Antlaþmasý B) Moskova Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Kars Antlaþmasý A) Batý Cephesi B) C) D) Doðu Cephesi Çanakkale Cephesi Galiçya Cephesi 11. Ermeniler Doðu Anadolu ile ilgili iddialarýndan hangi antlaþmayla vazgeçmiþlerdir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Kars Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Moskova Antlaþmasý 160

21 12. Sakarya Meydan Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra TBMM Hükûmeti Sovyet Rusya ya baðlý Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaþmasý ný, Fransa ile Ankara Antlaþmasý ný imzalamýþtýr. Buna göre TBMM Hükûmeti ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 14. I. Mustafa Kemal Paþa ya Mareþallik rütbesi ve Gazilik unvanýnýn verilmesi II. Türk topraklarýnýn tamamýnýn düþman iþgalinden kurtarýlmasý III. Sovyetler Birliði ile Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý Yukarýdakilerden hangileri Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndandýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III A) Barýþçý bir politika izlediði B) Askerî baþarýlarýnýn sonucunda siyasal baþarýlar kazandýðý C) Batý sýnýrlarýný güvenlik altýna aldýðý D) Uluslararasý iliþkilere önem verdiði 15. TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordu ilk zaferini hangi cephede kazanmýþtýr? 13. Ömer Onur TBMM Hükûmeti gücünü artýrdý. Ýtilaf Devletleri Londra Konferansý ný düzenledi. A) Galiçya Cephesi B) Çanakkale Cephesi C) Doðu Cephesi D) Batý Cephesi Sema Sovyetler Birliði ile Moskova Antlaþmasý yapýldý. Hangi öðrenciler Birinci Ýnönü Zaferi nin sonuçlarýný söylemektedir? A) Ömer ve Onur B) Ömer ve Sema C) Onur ve Sema D) Ömer, Onur ve Sema 16. Millî Mücadele sýrasýnda TBMM Hükûmeti nin Ýtilaf Devletleri tarafýndan tanýnmasýný saðlayan Londra Konferansý hangi olay sonucunda yapýlmýþtýr? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Ýkinci Ýnönü Savaþý C) Birinci Dünya Savaþý D) Sakarya Meydan Savaþý 161

22 17. Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutanlýðýný yaptýðý Türk ordusu 30 Aðustos 1922 de yaptýðý meydan muharebesinde düþman kuvvetlerini büyük ölçüde imha etti. Tarihe Baþkomutanlýk Meydan Savaþý olarak geçen bu savaþta Baþkomutan, kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek ve onlarýn yeniden toparlanmasýný önlemek amacýyla 1 Eylül de Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz dir. Ýleri! emrini verdi. Buna göre Türk ordusunun ileri hareketinin temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Savunma savaþý için hazýrlanmak B) Ýstanbul Hükûmeti nin yardýmýný almak C) Türk ordusunun güç kazanmasý için vakit kazanmak D) Yunan kuvvetlerini tamamen Anadolu dan atmak 19. Aþaðýdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biridir? A) B) Rusya ile Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý C) D) TBMM nin Londra Konferansý na çaðrýlmasý Ermenilerle Gümrü Antlaþmasý nýn yapýlmasý Ýtilaf Devletleri ile Mudanya Ateþkes Antlaþmasý nýn yapýlmasý 20. Kurtuluþ Savaþý nda aþaðýdaki yerlerden hangisinin düþman iþgalinden kurtarýlmasýnda düzenli ordularýn payý yoktur? 18. I II III Birinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaþmasý nýn imzalanmasý Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya Gazilik ünvanýve Mareþallik rütbesinin verilmesi Büyük Taarruz sonrasýnda Ýtilaf Devletleri ile Mudanya Ateþkes Antlaþmasý nýn imzalanmasý A) Ýzmir B) Afyon C) Uþak D) Maraþ 162 Yukarýdakilerden hangileri TBMM nin askerî baþarýlarýnýn uluslararasý alanda siyasal baþarýlarýnda rolü olduðunu gösterir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

23 YANITLAR Yanýt 1: Anadolu topraklarýnýn yer yer iþgal edilmesi Kuvayýmilliye birliklerinin ortaya çýkmasýnda etkili olmuþtur. Yanýt A dýr. Yanýt 6: Soruda verilen bilgiye göre Millî Mücadele nin ne zaman sona erdiði sorusuna cevap verilemez. Yanýt D dir. Yanýt 2: Ýtilaf Devletleri; Yanýt 7: Millî Mücadele de ilk zafer Doðu Cephesi nde kazanýlmýþtýr. Yanýt B dir. I. Anadolu da TBMM ye karþý ayaklanmalar çýkmasý için çalýþmalarda bulunarak, II. Misakýmillî kararlarýnýn alýnmasý üzerine Mebusan Meclisini daðýtarak, III. Londra Konferansý na TBMM nin yaný sýra Ýstanbul Hükûmeti ni de çaðýrarak Millî Mücadele nin baþarýya ulaþmasýný engellemeye çalýþmýþlardýr. Yanýt D dir. Yanýt 8: Urfa, Antep, Maraþ ve Adana Fransýzlardan önce Ýngilizler tarafýndan iþgal edilmiþtir. Yanýt D dir. Yanýt 3: Gümrü Antlaþmasý, Moskova Antlaþmasý ve Kars Antlaþmasý doðu sýnýrýmýzýn belirlenmesi ile ilgili antlaþmalardýr. Ancak Ankara Antlaþmasý güney sýnýrýmýzla ilgili bir antlaþmadýr. Yanýt B dir. Yanýt 9: Mustafa Kemal Paþa nýn Geldikleri gibi giderler. sözü Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile gerçekleþmiþtir. Yanýt C dir. Yanýt 10: Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararasý alanda kazandýðý ilk baþarý Gümrü Barýþ Antlaþmasý dýr. Yanýt A dýr. Yanýt 4: I. Misakimillî yi dünya kamuoyuna duyurmak, II. Varlýðýný Ýtilaf Devletlerine kabul ettirmek, III. Barýþ yanlýsý olduðu kanýtlamak TBMM Hükûmeti nin Londra Konferasý na katýlmakla ulaþmak istediði amaçlardandýr. Yanýt D dir. Yanýt 11: Ermeniler Doðu Anadolu ile ilgili iddialarýndan Gümrü Antlaþmasý ile vazgeçmiþlerdir. Yanýt A dýr. Yanýt 5: Gümrü Antlaþmasý Doðu Cephesi nde Ermenilere karþý kazanýlan zafer sonucunda imzalanmýþtýr. Yanýt A dýr. Yanýt 12: Soruda verilen bilgilere göre TBMM Hükûmeti ile ilgili olarak batý sýnýrlarýný güvenlik altýna aldýðý söylenemez. Yanýt C dir. 163

24 Yanýt 13: Üç öðrencinin söylediði de Birinci Ýnönü Zaferi nin sonuçlarýndandýr. Yanýt D dir. Yanýt 14: I. Mustafa Kemal Paþa ya Mareþal-lik rütbesi ve Gazilik unvanýnýn verilmesi, III. Sovyetler Birliði ile Kars Antlaþmasý nýn yapýlmasý Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndandýr. Yanýt B dir. Yanýt 18: I. Birinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaþmasý nýn imzalanmasý III. Büyük Taarruz sonrasýnda Ýtilaf Devletleri ile Mudanya Ateþkes Antlaþmasý nýn imzalanmasý TBMM nin askerî baþarýlarýnýn uluslararasý alanda siyasal baþarýlarýnda rolü olduðunu gösterir. Yanýt B dir. Yanýt 19: Rusya ile Kars Antlaþmasý nýn yapýlmasý Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biridir. Yanýt A dýr. Yanýt 15: TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordu ilk zaferini Batý Cephesi nde kazanmýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 20: Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Maraþ ýn düþman iþgalinden kurtarýlmasýnda düzenli ordularýn payý yoktur. Yanýt D dir. Yanýt 16: Millî Mücadele sýrasýnda TBMM Hükûmeti nin Ýtilaf Devletleri tarafýndan tanýnmasýný saðlayan Londra Konferansý Birinci Ýnönü Savaþý ndan sonra yapýlmýþtýr. Yanýt A dýr. Yanýt 17: Soruda verilen bilgiye göre Türk ordusunun ileri hareketinin temel amacý Yunan kuvvetlerini Anadolu dan tamamen atmaktýr. Yanýt D dir. 164

25 TEST 10 Ya Ýstiklal, Ya Ölüm! Kurtuluþ Savaþý nda TBMM Hükûmeti Doðu Cephesi Komutanlýðýna aþaðýdakilerden hangisini atamýþtýr? A) Ýsmet Ýnönü yü B) Rauf Orbay ý C) Kazým Karabekir Paþa yý D) Ali Fuat Bey i 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti nin uluslararasý alanda kazandýðý ilk siyasi baþarý aþaðýdakilerden hangisidir? 4. Antalya yöresinde bulunan Ýtalyanlarla aramýzda ciddi bir çatýþma olmadý. TBMM ordularýnýn Batý Cephesi nde kazandýðý zaferler, Ýtalyanlarýn iþgal ettikleri bölgeden çekilmelerine yol açtý. Buna göre Ýtalyanlar hangi savaþýn kazanýlmasýndan sonra Anadolu yu tamamen tert etmiþtir? A) I. Ýnönü Savaþý B) II. Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi 3. A) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý B) Gümrü Barýþ Antlaþmasý C) Lozan Barýþ Antlaþmasý D) Londra Konferansý Kapitülasyonlar hangi antlaþma ile kaldýrýlmýþtýr? Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru yanýtlamýþtýr? 5. TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordunun kazandýðý ilk askerî zafer aþaðýdakilerden hangisidir? A) I. Ýnönü Muharebesi B) II. Ýnönü Muharebesi C) Eskiþehir - Kütahya Savaþlarý D) Sakarya Meydan Muharebesi A) B) C) D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Lozan Barýþ Antlaþmasý Ankara Antlaþmasý Moskova Antlaþmasý 6. Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmaya son verilmesini saðlayan antlaþma aþaðýdakilerden hangisidir? A) Lozan Barýþ Antlaþmasý B) Mondros Ateþkes Antlaþmasý C) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý D) Gümrü Barýþ Antlaþmasý 165

26 7. Aþaðýdakilerden hangisi I. Ýnönü Savaþý nýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) B) Türk milletinin düzenli orduya olan güveni artmýþtýr. C) D) Zaferden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaþmasý imzalanmýþtýr. TBMM Hükûmeti bu zaferden sonra Londra Konferansý na çaðrýlmýþtýr. Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 11. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Ýstanbul, Boðazlar ve çevresinin TBMM Hükûmeti ne býrakýlmasý hangi öðrencinin söylediðini kanýtlar? A) B) C) D) Savaþýn henüz bitmediðini Ýtilaf Devletlerinin TBMM Hükûmeti ni tanýmadýðýný Osmanlý Devleti nin hukuken sona erdiðini Bir kýsým kapitülasyonlarýn hâlen devam ettiðini 8. Kurtuluþ Savaþý mýz içinde yapýlan aþaðýdaki mücadelelerden hangisinde ordumuz maðlup olmuþtur? A) I. Ýnönü Savaþý B) II. Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Savaþý D) Eskiþehir - Kütahya Savaþlarý 9. Kurtuluþ Savaþý mýzýn askerî dönemi hangi muharebeyle tamamlanmýþtýr? A) I. Ýnönü Muharebesi B) Büyük Taarruz ve Baþkumandan Meydan Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) II. Ýnönü Muharebesi Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý ný imzalayan Türk Heyetinin baþkaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kazým Karabekir Paþa B) Ýsmet Paþa C) Bekir Sami Bey D) Fevzi Paþa 12. M. Kemal Paþa nýn Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça býrakýlamaz. emrini verdiði muharebe aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sakarya Meydan Muharebesi B) I. Ýnönü Muharebesi C) II. Ýnönü Muharebesi D) Baþkumandan Meydan Muharebesi 13. TBMM Hükûmeti nin siyasal varlýðýný kabul ederek antlaþma yapan ilk devlet aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ermenistan B) Ýngiltere C) Fransa D) Yunanistan 14. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisi güney sýnýrýmýzla ilgilidir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Kars Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Moskova Antlaþmasý 166

27 15. Aþaðýdakilerden hangisi Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ný imzalayan ülkeler arasýnda yer almaz? A) Ýngiltere B) Fransa C) Ýtalya D) Osmanlý Devleti 19. Aþaðýdaki sýnýrlarýmýzdan hangisi bugünkü þekliyle Lozan Barýþ Antlaþmasý nda çizilmiþtir? A) Türk - Yunan B) Türk - Ýran C) Türk - Irak D) Türk - Suriye 16. I. Ýnönü Zaferi nin kazanýlmasýndan sonra (21 Þubat - 12 Mart 1921) yapýlan Londra Konferansý na aþaðýdaki devletlerden hangisi katýlmamýþtýr? A) Ýngiltere B) Fransa C) Osmanlý Devleti D) Sovyet Rusya 20. Azýnlýklarýn Türk vatandaþý sayýlmasý hangi antlaþmayla saðlanmýþtýr? A) Ankara Antlaþmasý B) Lozan Barýþ Antlaþmasý C) Gümrü Barýþ Antlaþmasý D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý 17. Lozan Barýþ Antlaþmasý nýn; I. Kapitülasyonlar kaldýrýlacak. II. Irak sýnýrý Türkiye - Ýngiltere arasýnda yapýlacak ikili görüþmeler sonucu kesin þeklini alacak. III. Yunanistan savaþ tazminatý yerine Karaaðaç ý Türkiye ye verecek. þartlarýndan hangisi ya da hangileri bazý sorunlarýn çözümünün ertelendiðini gösterir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I, II ve III 18. TBMM Hükûmeti Moskova Antlaþmasý ný aþaðýdaki ülkelerden hangisiyle yapmýþtýr? A) Fransa B) Ýngiltere C) Ýtalya D) Sovyet Rusya 167

28 YANITLAR Yanýt 1: Yanýt 2: Yanýt 3: Kurtuluþ Savaþý nda TBMM Hükûmeti Doðu Cephesi Komutanlýðýna Kazým Karabekir Paþa yý atamýþtýr. Yanýt C dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti nin uluslararasý alanda kazandýðý ilk siyasi baþarý Gümrü Barýþ Antlaþmasý dýr. Yanýt B dir. Kapitülasyonlar Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kaldýrýlmýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 11: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Ýstanbul, Boðazlar ve çevresinin TBMM hükûmetine býrakýlmasý Osmanlý Devleti nin hukuken sona erdiðini kanýtlar. Yanýt C dir. Yanýt 12: Mustafa Kemal Paþa nýn Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça býrakýlamaz. emrini verdiði muharebe Sakarya Meydan Muharebesi dir. Yanýt A dýr. Yanýt 4: Ýtalyanlar Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Anadolu yu tamamen terk etmiþtir. Yanýt C dir. Yanýt 13: TBMM Hükûmeti nin siyasal varlýðýný kabul ederek antlaþma yapan ilk devlet Ermenistan dýr. Yanýt A dýr. Yanýt 5: TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordunun kazandýðý ilk askerî zafer I. Ýnönü Muharebesi dir. Yanýt A dýr. Yanýt 14: Ankara Antlaþmasý güney sýnýrýmýzla ilgili bir antlaþmadýr. Yanýt C dir. Yanýt 6: Yanýt 7: Yanýt 8: Yanýt 9: Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmaya son verilmesini saðlayan antlaþma Mudanya Ateþkes Antlaþmasý dýr. Yanýt C dir. Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý nýn imzalanmasý Birinci Ýnönü Savaþý nýn deðil, Sakarya Meydan Savaþý nýn sonucudur. Yanýt D dir. Kurtuluþ Savaþý içinde yapýlan mücadelelerden sadece Eskiþehir-Kütahya Savaþlarýnda ordumuz maðlup olmuþtur. Yanýt D dir. Kurtuluþ Savaþý mýzýn askerî dönemi Büyük Taarruz ve Baþkumandan Meydan Muharebesi yle tamamlanmýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 10: 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý ný imzalayan Türk Heyetinin Baþkaný Ýsmet Paþa dýr. Yanýt B dir. Yanýt 15: Osmanlý Devleti Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ný imzalayan devletlerden biri deðildir. Yanýt D dir. Yanýt 16: Londra Konferansý na Sovyet Rusya katýlmamýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 17: Lozan Barýþ Antlaþmasý nýn, Irak sýnýrý Türkiye - Ýngiltere arasýnda yapýlacak iki görüþmeler sonucu kesin þeklini alacak. þeklindeki þartý bazý sorunlarýn çözümünün ertelendiðini gösterir. Yanýt B dir. Yanýt 18: TBMM Hükûmeti Moskova Antlaþmasý ný Sovyet Rusya ile yapmýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 19: Türk - Yunan sýnýrý bugünkü þekli ile Lozan Barýþ Antlaþmasý nda çizilmiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt 20: Azýnlýklarýn Türk vatandaþý sayýlmasý Lozan Barýþ Antlaþmasý ile saðlanmýþtýr. Yanýt B dir. 168