1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?"

Transkript

1 Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý olmuþtur. 2. Ermeni sorunu hangi antlaþma ile uluslararasý bir sorun hâline gelmiþtir? Yanýt: 1878 Berlin Antlaþmasý ile Ermeni sorunu uluslararasý bir sorun hâline gelmiþtir. 3. TBMM Hükûmeti ni ilk olarak tanýyan devlet hangisidir? Yanýt: TBMM Hükûmeti ni tanýyan ilk devlet Ermenistan dýr. 4. Gümrü Antlaþmasý kimler arasýnda, ne zaman imzalanmýþtýr? Yanýt: Gümrü Antlaþmasý TBMM Hükûmeti ile Ermenistan arasýnda 3 Aralýk 1920 de imzalanmýþtýr. 5. Antep, Urfa ve Maraþ ý Fransýzlardan önce hangi devlet iþgal etmiþtir? Yanýt: Antep, Urfa ve Maraþ ý Fransýzlardan önce Ýngiltere iþgal etmiþ, Irak taki hakkýndan vazgeçmesi þartý ile buralarý Fransa ya býrakmýþtýr. 6. Millî Mücadele deki baþarýlarýndan dolayý TBMM tarafýndan Gazi, Þanlý ve Kahraman unvanlarý verilen kentlerimiz hangileridir? Yanýt: Millî Mücadele de gösterdikleri baþarýlardan dolayý TBMM Antep e Gaziantep, Maraþ a Kahramanmaraþ, Urfa ya Þanlýurfa unvanlarýný vermiþtir. 7. Güney Cephesi ndeki savaþlar hangi antlaþma ile sona ermiþtir? Yanýt: Güney Cephesi ndeki savaþlar Fransýzlarla yapýlan Ankara Antlaþmasý ile sona ermiþtir (20 Ekim 1921). 8. Ýtilaf Devletlerinden ilk olarak TBMM yi tanýyan ülke hangisidir? Yanýt: TBMM yi Ýtilaf Devletlerinden ilk olarak tanýyan ülke Fransa dýr. 141

2 9. Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri hangi devlete karþý mücadele etmiþlerdir? Yanýt: Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri Fransýzlara karþý mücadele etmiþlerdir. 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kurulan düzenli ordunun kazandýðý ilk savaþ hangisidir? Yanýt: Birinci Ýnönü Savaþý dýr. 11. Ýtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlýðýný ilk kez hangi olayla tanýmýþtýr? Yanýt: Ýtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisini Londra Konferansý na doðrudan çaðýrarak onun varlýðýný resmen tanýmýþtýr. 12. Türk ordusu Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnda Sakarya nýn doðusuna neden çekilmiþtir? Yanýt: Henüz yeni kurulmuþ düzenli ordunun Yunan kuvvetleri karþýsýnda Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnda yenilgiye uðramasý üzerine Mustafa Kemal Paþa; Türk ordusunun fazla yýpranmasýný önlemek, Birlikleri daha güvenli bir yere götürmek, Ordunun düzenlenip toparlanmasý için zaman kazanmak için ordunun Sakarya nýn doðusuna çekilmesi kararýný almýþtýr. 13. Kurtuluþ Savaþý nda düzenli ordunun aldýðý ilk ve tek yenilgi hangisidir? Yanýt: Kurtuluþ Savaþý nda düzenli ordunun aldýðý ilk ve tek yenilgi Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýdýr. 14. Ýstiklal Marþý mýz kim tarafýndan yazýlmýþtýr? Yanýt: Ýstiklal Marþý mýz Mehmet Akif (Ersoy) Bey tarafýndan yazýlmýþtýr. 15. Ýstiklal Marþý ne zaman millî marþýmýz olarak kabul edilmiþtir? Yanýt: Ýstiklal Marþý 12 Mart 1921 de TBMM tarafýndan millî marþýmýz olarak kabul edilmiþtir. 16. Ýstiklal Marþý mýzýn ilk iki kýtasý kim tarafýndan bestelenmiþtir? Yanýt: Ýstiklal Marþý mýzýn ilk iki kýtasý Osman Zeki Üngör tarafýndan bestelenmiþtir. 142

3 17. Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnýn sonuçlarý nelerdir? Yanýt: Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýnýn sonucunda; Düzenli ordu ilk yenilgisini almýþ, Afyon, Kütahya ve Eskiþehir Yunanlýlarýn eline geçmiþ, Mecliste Mustafa Kemal Paþa ya muhalefet artmýþ, Mustafa Kemal Paþa ya Baþkomutanlýk yetkisinin verilmesine ortam hazýrlanmýþtýr. 18. Kurtuluþ Savaþý devam ederken toplanan Maarif (Eðitim) Kongresi nde hangi konuda kararlar alýnmýþtýr? Yanýt: Maarif Kongresi nde Millî Mücadele nin kazanýlmasýndan sonraki yeni Türk Devleti nin eðitim politikasý belirlenmiþtir. 19. Tekalif-i Milliye Emirleri hangi amaçla yayýnlanmýþtýr? Yanýt: Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý öncesinde ordunun ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 20. Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ hangisidir? Yanýt: Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ Sakarya Meydan Savaþý dýr. 21. Türk ordusunun taarruz, Yunan ordusunun da savunma durumuna geçmesini saðlayan savaþ hangisidir? Yanýt: Sakarya Meydan Savaþý dýr. 22. Mustafa Kemal Paþa ya hangi savaþtan sonra TBMM tarafýndan Gazilik unvaný ve Mareþallik rütbesi verilmiþtir? Yanýt: Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya TBMM tarafýndan Gazilik unvaný ve Mareþallik rütbesi verilmiþtir. 23. Doðu sýnýrýmýz hangi antlaþma ile kesinlik kazanmýþtýr? Yanýt: Doðu sýnýrýmýz Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasýyla kesinlik kazanmýþtýr. 24. Kars Antlaþmasý kimler tarafýndan, ne zaman imzalanmýþtýr? Yanýt: TBMM Hükûmeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) arasýnda 13 Ekim 1921 de imzalamýþlardýr. 143

4 25. Hatay ve Ýskenderun dýþýnda Suriye sýnýrýmýz hangi antlaþma ile belirlenmiþtir? Yanýt: Ankara Antlaþmasý (20 Ekim 1921) ile Hatay ve Ýskenderun dýþýnda Suriye sýnýrýmýz belirlenmiþtir. 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke hangisidir? Yanýt: TBMM Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke Afganistan dýr. 27. Ýtalya hangi savaþtan sonra iþgal ettiði Anadolu topraklarýný terk etmeye baþlamýþtýr? Yanýt: Ýkinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Ýtalyanlar Anadolu da iþgal ettikleri bölgelerden çekilmeye baþlamýþtýr. 28. Kurtuluþ Savaþý nda silahlý mücadele hangi antlaþma ile sona ermiþtir? Yanýt: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile sona ermiþtir. 29. Yeni Türk Devleti nin varlýðý ve baðýmsýzlýðý hangi antlaþma ile tüm dünya tarafýndan kabul edilmiþtir? Yanýt: Lozan Barýþ Antlaþmasý ile yeni Türk Devleti nin baðýmsýzlýðý tüm dünya tarafýndan kabul edilmiþtir. 30. Moskova Antlaþmasý kimler arasýnda yapýlmýþtýr? Yanýt: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasýnda yapýlmýþtýr. 144

5 Doðru - Yanlýþ 4 Aþaðýdaki cümlelerin doðru olanlarýnýn baþýna (D), yanlýþ olanlarýnýn baþýna (Y) yazýnýz. 1. ( ) Ermeniler Gümrü Antlaþmasý ile Doðu Anadolu ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçtiklerini belirtmiþtir. 2. ( ) Güney Cephesi nde TBMM nin kurduðu düzenli ordular baþarýlý savaþlar yapmýþlardýr. 3. ( ) Ankara Antlaþmasý ile Güney Cephesi ndeki savaþlar sona ermiþtir. 4. ( ) Birinci Ýnönü Savaþý Kuvayýmilliye birliklerinin kazandýðý bir zaferdir. 5. ( ) Birinci Ýnönü Savaþý nýn zaferle sonuçlanmasý üzerine Ýtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti ni Londra Konferansý na çaðýrmýþlardýr. 6. ( ) Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþ, Sevr Antlaþmasý ný reddetmiþtir. 7. ( ) Ýkinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Yunan ordularý savunma durumuna geçmiþlerdir. 8. ( ) TBMM nin kurduðu düzenli ordu Batý Cephesi nde Yunanlýlarla savaþmýþtýr. 9. ( ) Londra Konferansý ile TBMM Hükûmeti Misakýmillî yi Ýtilaf Devletlerine açýklamýþ ve Sevr i asla kabul etmeyeceðini bildirmiþtir. 10. ( ) Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýndan sonra Türk ordusu Sakarya Nehri nin batýsýna çekilmiþtir. 11. ( ) Mustafa Kemal Paþa Baþkomutanlýk görevini aldýktan sonra ilk iþ olarak orduyu güçlendirmek amacýyla Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 12. ( ) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke Suriye dir. 13. ( ) Sakarya Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra TBMM Hükûmeti ile Fransa arasýnda Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 14. ( ) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya TBMM tarafýndan en büyük rütbe olan Mareþallik rütbesi ve Gazilik unvaný verilmiþtir. 15. ( ) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra batýlý ülkelerin Yunanlýlara duyduklarý güven artmýþtýr. 16. ( ) Türklerin 1683 II. Viyana Kuþatmasý ndan beri devam eden geri çekiliþi Sakarya Zaferi ile sona ermiþtir. 17. ( ) Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ Baþkomutanlýk Meydan Savaþý dýr. 145

6 18. ( ) Moskova Antlaþmasý nýn bir tekrarý niteliðinde olan Kars Antlaþmasý ile doðu sýnýrýmýz kesinlik kazanmýþtýr. 19. ( ) Büyük Taarruz un sonucunda Batý Anadolu tamamen Yunan iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 20. ( ) Boðazlar ve Ýstanbul, Moskova Antlaþmasý ile savaþýlmadan düþman iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 21. ( ) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmalar sona ermiþtir. 22. ( ) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasi bir zaferidir. 23. ( ) Ýtilaf Devletleri Lozan Barýþ Konferansý na TBMM Hükûmeti ile birlikte Ýstanbul Hükûmeti ni de davet ederek iki hükûmet arasýnda çýkabilecek anlaþmazlýklardan yararlanmak istemiþlerdir. 24. ( ) Mustafa Kemal Paþa; Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz dir. Ýleri! emrini Sakarya Savaþý nda vermiþtir. 25. ( ) Büyük Taarruz, Millî Mücadele nin silahlý mücadelesinin son aþamasýný oluþturmaktadýr. 26. ( ) 22 Kasým 1922 de toplanan Lozan Konferansý na; Türkiye, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katýlmýþtýr. 27. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kapitülasyonlar kaldýrýlmýþtýr. 28. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý Türkiye de yaþayan azýnlýklara geniþ haklar tanýmýþtýr. 29. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Boðazlarýn yönetimi Türkiye nin baþkanlýðýnda uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 30. ( ) Lozan Barýþ Antlaþmasý na göre Türk - Yunan sýnýrý Meriç Nehri olarak belirlenmiþtir. 146

7 Doðru - Yanlýþ 4 Yanýtlar 1. (D) Ermeniler Gümrü Antlaþmasý ile Doðu Anadolu ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçtiklerini belirtmiþtir. 2. (Y) Güney Cephesi nde TBMM nin kurduðu düzenli ordular baþarýlý savaþlar yapmýþlardýr. 3. (D) Ankara Antlaþmasý ile Güney Cephesi ndeki savaþlar sona ermiþtir. 4. (Y) Birinci Ýnönü Savaþý Kuvayýmilliye birliklerinin kazandýðý bir zaferdir. 5. (D) Birinci Ýnönü Savaþý nýn zaferle sonuçlanmasý üzerine Ýtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti ni Londra Konferansý na çaðýrmýþlardýr. 6. (D) Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþ, Sevr Antlaþmasý ný reddetmiþtir. 7. (Y) Ýkinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Yunan ordularý savunma durumuna geçmiþlerdir. 8. (D) TBMM nin kurduðu düzenli ordu Batý Cephesi nde Yunanlýlarla savaþmýþtýr. 9. (D) Londra Konferansý ile TBMM Hükûmeti Misakýmillî yi Ýtilaf Devletlerine açýklamýþ ve Sevr i asla kabul etmeyeceðini bildirmiþtir. 10. (Y) Kütahya - Eskiþehir Savaþlarýndan sonra Türk ordusu Sakarya Nehri nin batýsýna çekilmiþtir. 11. (D) Mustafa Kemal Paþa Baþkomutanlýk görevini aldýktan sonra ilk iþ olarak orduyu güçlendirmek amacýyla Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 12. (Y) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ni tanýyan ilk Müslüman ülke Suriye dir. 13. (D) Sakarya Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra TBMM Hükûmeti ile Fransa arasýnda Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 14. (D) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya TBMM tarafýndan en büyük rütbe olan Mareþallik rütbesi ve Gazilik unvaný verilmiþtir. 15. (Y) Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra batýlý ülkelerin Yunanlýlara duyduklarý güven artmýþtýr. 16. ( D) Türklerin 1683 II. Viyana Kuþatmasý ndan beri devam eden geri çekiliþi Sakarya Zaferi ile sona ermiþtir. 17. (Y) Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþ Baþkomutanlýk Meydan Savaþý dýr. 18. (D) Moskova Antlaþmasý nýn bir tekrarý niteliðinde olan Kars Antlaþmasý ile doðu sýnýrýmýz kesinlik kazanmýþtýr. 147

8 19. (D) Büyük Taarruz un sonucunda Batý Anadolu tamamen Yunan iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 20. (Y) Boðazlar ve Ýstanbul, Moskova Antlaþmasý ile savaþýlmadan düþman iþgalinden kurtarýlmýþtýr. 21. (D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmalar sona ermiþtir. 22. (D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasi bir zaferidir. 23. (D) Ýtilaf Devletleri Lozan Barýþ Konferansý na TBMM Hükûmeti ile birlikte Ýstanbul Hükûmeti ni de davet ederek iki hükûmet arasýnda çýkabilecek anlaþmazlýklardan yararlanmak istemiþlerdir. 24. (Y) Mustafa Kemal Paþa; Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz dir. Ýleri! emrini Sakarya Savaþý nda vermiþtir. 25. (D) Büyük Taarruz, Millî Mücadele nin silahlý mücadelesinin son aþamasýný oluþturmaktadýr. 26. (D) 22 Kasým 1922 de toplanan Lozan Konferansý na; Türkiye, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katýlmýþtýr. 27. (D) Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kapitülasyonlar kaldýrýlmýþtýr. 28. (Y) Lozan Barýþ Antlaþmasý Türkiye de yaþayan azýnlýklara geniþ haklar tanýmýþtýr. 29. (D) Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Boðazlarýn yönetimi Türkiye nin baþkanlýðýnda uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 30. (D) Lozan Barýþ Antlaþmasý na göre Türk - Yunan sýnýrý Meriç Nehri olarak belirlenmiþtir. 148

9 Boþluk Doldurma 4 Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerlere uygun kelimeleri yazýnýz. 1. Doðu Cephesi nde Ermenilerle savaþ Antlaþmasý nýn yapýlmasýyla sona ermiþtir. 2. Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri ve Ermenilerle mücadele etmiþtir. 3. Ankara Antlaþmasý ile kapanmýþ, buradaki birlikler Batý Cephesi ne kaydýrýlmýþtýr. 4. TBMM Hükûmeti nin kurduðu düzenli ordu ilk zaferini Savaþý nda kazanmýþtýr Antlaþmasý TBMM Hükûmeti nin imzaladýðý ilk antlaþmadýr. 6. Moskova Antlaþmasý TBMM Hükûmeti ile arasýnda yapýlmýþtýr. 7. TBMM Hükûmeti düzenli orduyu kurduktan sonra Paþa yý Batý Cephesi Komutanlýðýna atamýþtýr. 8. Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý öncesinde ordunun eksiklerini gidermek amacýyla 8 Aðustos 1921 de Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 9. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra, Kafkas Cumhuriyetleri ile Antlaþmasý, Fransa ile de Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 10. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra savunma, taarruz durumuna geçmiþlerdir. 11. Mustafa Kemal Paþa; Hattý müdafa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça terk edilemez. emrini Meydan Savaþý nda vermiþtir Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþtýr ile Yunanlýlar Anadolu dan tamamen atýlmýþlardýr. 14. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Türkiye ile arasýndaki savaþý sona erdirmiþtir. 15. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Boðazlar ve Ýstanbul Hükûmeti nin yönetimine býrakýlmýþtýr. 149

10 16. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile....,.... ve Doðu Trakya savaþ yapýlmadan kurtarýlmýþtýr. 17. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Ýtilaf Devletleri Ýstanbul un yönetimini TBMM Hükûmeti ne býrakmakla Hükûmeti ni yok saymýþlardýr. 18. Mustafa Kemal Paþa Lozan Barýþ Görüþmeleri nin yapýlmasýný istemiþtir ve Lozan Konferansý na sadece Boðazlar konusu görüþülürken katýlmýþlardýr. 20. Lozan Barýþ Antlaþmasý na katýlan Türk heyetinin baþkaný.... Paþa dýr. 21. Yunanistan, savaþ tazminatý olarak Türkiye ye.... vermiþtir. 22. Lozan Barýþ Antlaþmasý 24 Temmuz 1923 te Ýsviçre nin.... kentinde yapýlmýþtýr. 23. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Boðazlarýn yönetimi, baþkanlýðýný bir.... yaptýðý uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 24. Kapitülasyonlar.... Barýþ Antlaþmasý ile kaldýrýlmýþtýr. 25. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Gökçeada ve Bozcaada.... býrakýlmýþtýr. 26. Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Irak sýnýrýnýn.... ile Türkiye arasýnda daha sonra yapýlacak görüþmeler sonucunda belirlenmesi kararý alýnmýþtýr Barýþ Antlaþmasý ile Sevr Barýþ Antlaþmasý geçersiz hâle gelmiþtir Paþa Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra emrindeki ordunun askerlerini terhis etmemiþtir Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþlardýr. 30. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþý mýzda gösterdiði baþarýdan dolayý Maraþ kentimize unvanýný vermiþtir. 150

11 Boþluk Doldurma 4 Yanýtlar 1. Doðu Cephesi nde Ermenilerle savaþ Gümrü Antlaþmasý nýn yapýlmasýyla sona ermiþtir. 2. Güney Cephesi nde Kuvayýmilliye birlikleri Fransýzlarla ve Ermenilerle mücadele etmiþtir. 3. Ankara Antlaþmasý ile Güney Cephesi kapanmýþ, buradaki birlikler Batý Cephesi ne kaydýrýlmýþtýr. 4. TBMM Hükûmeti nin kurduðu düzenli ordu ilk zaferini Birinci Ýnönü Savaþý nda kazanmýþtýr. 5. Gümrü Antlaþmasý TBMM Hükûmeti nin imzaladýðý ilk antlaþmadýr. 6. Moskova Antlaþmasý TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasýnda yapýlmýþtýr. 7. TBMM Hükûmeti düzenli orduyu kurduktan sonra Ýsmet Paþa yý Batý Cephesi Komutanlýðýna atamýþtýr. 8. Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý öncesinde ordunun eksiklerini gidermek amacýyla 8 Aðustos 1921 de Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamýþtýr. 9. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra, Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaþmasý, Fransa ile de Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 10. Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Yunanlýlar savunma, Türkler taarruz durumuna geçmiþlerdir. 11. Mustafa Kemal Paþa; Hattý müdafa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça terk edilemez. emrini Sakarya Meydan Savaþý nda vermiþtir. 12. Sakarya Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutan olarak katýldýðý ilk savaþtýr. 13. Büyük Taarruz ile Yunanlýlar Anadolu dan tamamen atýlmýþlardýr. 14. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Türkiye ile Yunanistan arasýndaki savaþý sona erdirmiþtir. 15. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Boðazlar ve Ýstanbul TBMM Hükûmeti nin yönetimine býrakýlmýþtýr. 16. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Boðazlar, Ýstanbul ve Doðu Trakya savaþ yapýlmadan kurtarýlmýþtýr. 151

12 17. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile Ýtilaf Devletleri Ýstanbul un yönetimini TBMM Hükûmeti ne býrakmakla Ýstanbul Hükûmeti ni yok saymýþlardýr. 18. Mustafa Kemal Paþa Lozan Barýþ Görüþmeleri nin Ýzmir de yapýlmasýný istemiþtir. 19. Sovyetler Birliði ve Bulgaristan Lozan Konferansý na sadece Boðazlar konusu görüþülürken katýlmýþlardýr. 20. Lozan Barýþ Antlaþmasý na katýlan Türk heyetinin baþkaný Ýsmet Paþa dýr. 21. Yunanistan, savaþ tazminatý olarak Türkiye ye Karaaðaç ý vermiþtir. 22. Lozan Barýþ Antlaþmasý 24 Temmuz 1923 te Ýsviçre nin Lozan kentinde yapýlmýþtýr. 23. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Boðazlarýn yönetimi, baþkanlýðýný bir Türk ün yaptýðý uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. 24. Kapitülasyonlar Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kaldýrýlmýþtýr. 25. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Gökçeada ve Bozcaada Türkiye ye býrakýlmýþtýr. 26. Lozan Barýþ Antlaþmasý nda Irak sýnýrýnýn Ýngiltere ile Türkiye arasýnda daha sonra yapýlacak görüþmeler sonucunda belirlenmesi kararý alýnmýþtýr. 27. Lozan Barýþ Antlaþmasý ile Sevr Barýþ Antlaþmasý geçersiz hâle gelmiþtir. 28. Kazým Karabekir Paþa Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra emrindeki ordunun askerlerini terhis etmemiþtir. 29. Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþlardýr. 30. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþý mýzda gösterdiði baþarýdan dolayý Maraþ kentimize Kahramanmaraþ unvanýný vermiþtir. 152

13 TEST 8 Ya Ýstiklal, Ya Ölüm! TBMM nin açýlýþýndan sonra kuruldular. Bir merkezden yönetilmediler. Amaçlarý yurdu düþman iþgalinden kurtarmaktý. Kuvayýmilliye birlikleri ile ilgili olarak yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur? A) ve B) ve C) ve D), ve 4. Millî Mücadele sýrasýnda Batý Cephesi Komutaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Fevzi Paþa B) Mustafa Kemal Paþa C) Kazým Karabekir Paþa D) Ýsmet Paþa 2. Doðu Cephesi ndeki savaþlara hangi antlaþmayla son verilmiþtir? 3. A) Gümrü Antlaþmasý B) Kars Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Kurtuluþ Savaþý nda Türk kuvvetleri Güney Cephesi nde kimlerle mücadele etmiþtir? Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru yanýtlamýþtýr? 5. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý aþaðýdakilerden hangisinin sonucunda imzalanmýþtýr? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Ýkinci Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Savaþý D) Baþkomutanlýk Meydan Savaþý A) Ýngilizlerle B) C) D) Fransýzlarla Ýtalyanlarla Yunanlýlarla 6. Aþaðýdakilerden hangisi Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile savaþýlmadan kurtarýlan yerlerden biri deðildir? A) Boðazlar B) Doðu Trakya C) Ýzmir D) Ýstanbul 153

14 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ilk olarak aþaðýdaki savaþlardan hangisinin sonucunda Ýtilaf Devletleri tarafýndan resmen tanýnmýþtýr? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Ýkinci Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Savaþý D) Büyük Taarruz 8. I. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý II. Lozan Barýþ Antlaþmasý III. Mondros Ateþkes Antlaþmasý Yukarýdakilerden hangilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti imzalamýþtýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Derya Fýrat Askerlik bilgi ve tekniðinden yoksun olmalarý Belirli bir düzen ve otorite altýna alýnamamalarý Yunan ilerleyiþini durduramamalarý Mehmet Kuvayýmilliye birliklerinin hangi öðrencilerin belirttiði özellikleri düzenli orduya geçilmesinde etkili olmuþtur? A) Derya ve Fýrat ýn B) Derya ve Mehmet in C) Fýrat ve Mehmet in D) Derya, Fýrat ve Mehmet in Ýtilaf Devletleri Londra Konferansý na Ýstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti temsilcilerini birlikte çaðýrmýþlardýr. 9. Aþaðýdakilerden hangisi Londra Konferansý na katýlan devletlerden biri deðildir? A) Fransa B) Sovyetler Birliði C) Ýtalya D) Ýngiltere Ýtilaf Devletleri bu tutumlarýyla aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþtýr? A) Ýstanbul Hükûmeti ile TBMM Hükûmeti arasýndaki sorunlarý çözmeyi B) Ýki hükûmet arasýndaki görüþ ayrýlýðýndan faydalanmayý C) Misakýmillî kararlarýnýn uygulanmasýný saðlamayý D) Türk halkýnýn TBMM Hükûmeti ne olan güvenini artýrmayý 154

15 12. Mustafa Kemal Paþa Sakarya Savaþý ndan önce yayýmladýðý Tekalif-i Milliye Emirleri yle halkýn elindeki silah ve cephanenin tamamýný, giyim ve gýda madddeleri ile teknik araç ve gereçlerin yüzde kýrkýný orduya teslim etmesini istemiþtir. Mustafa Kemal Paþa Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýmlamakla aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþtýr? A) Halkýn ekonomik durumunu düzeltmeyi B) Ordunun zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamayý C) Yabancý devletlerin desteðini almayý D) Ýstanbul Hükûmeti ne verilen desteði artýrmayý 15. Ýtilaf Devletleri, Millî Mücadele nin baþlangýcýnda Misakýmillî kararlarýna karþý çýkarken daha sonraki zaman içinde birer birer kabul etmiþlerdir. Bu durumun temel nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) TBMM ordularýnýn savaþlarda baþarýlý olmasý B) Ýtilaf Devletlerinin Türk halkýnýn barýþçý bir millet olduðunu anlamasý B) Ýtilaf Devletlerinin Ýstanbul Hükûmeti ile anlaþmazlýða düþmesi D) Ýstanbul Hükûmeti nin zayýf duruma düþmesi 13. Mustafa Kemal Paþa aþaðýdaki savaþlardan hangisinin sonucunda Mareþallik rütbesine yükselmiþtir? A) Sakarya Meydan Savaþý B) Birinci Ýnönü Savaþý C) Ýkinci Ýnönü Savaþý D) Büyük Taarruz 16. Aþaðýdakilerden hangisi diðerlerinden daha sonra gerçekleþmiþtir? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Moskova Antlaþmasý C) Londra Konferansý D) Sakarya Meydan Savaþý 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun kazandýðý askerî zaferleri siyasi baþarýlar izlemiþtir. 17. Birinci Dünya Savaþý ndan sonra Ýtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti nin varlýðýný resmen tanýmýþlardýr. Aþaðýdakilerden hangisi Büyük Taarruz ile ulaþýlan siyasal bir baþarýdýr? Aþaðýdakilerden hangisi bu duruma kanýt olarak gösterilebilir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Moskova Antlaþmasý C) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý D) Kars Antlaþmasý A) Anadolu topraklarýndan çekilmeleri B) TBMM yi Londra Konferansý na çaðýrmalarý C) Ýstanbul u iþgal etmeleri D) Yunan kuvvetlerini desteklemeleri 155

16 18. Sakarya Meydan Savaþý nýn kazanýlmasýyla dýþ politikada olumlu geliþmeler olmuþtur. Aþaðýdakilerden hangisi bu geliþmelere örnek olarak gösterilebilir? A) Moskova Antlaþmasý nýn imzalanmasý B) Sevr Antlaþmasý nýn imzalanmasý C) TBMM nin Londra Konferansý na çaðýrýlmasý D) Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý 20. Aþaðýdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) B) Yunan kuvvetlerinin ileri yürüyüþlerinin sona ermesi C) Mustafa Kemal D) Paþa ya Gazilik unvaný ve Mareþallik rütbesinin verilmesi Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý nýn yapýlmasý Yurdun tamamýnýn düþman iþgalinden kurtarýlmasý 19. Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði Misakýmillî yi tanýmýþtýr. Sakarya Savaþý ndan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaþmasý ný imzalamýþtýr. Yukarýdaki geliþmeler aþaðýdakilerden hangisini kanýtlar? A) Misakýmillî den taviz verildiðini B) Kurtuluþ Savaþý nýn sona erdiðini C) TBMM nin uluslararasý alanda saygýnlýðýnýn arttýðýný D) TBMM nin ilk askerî baþarýsýný Rusya ya karþý kazandýðýný 156

17 YANITLAR Yanýt 1: Kuvayýmilliye birlikleri ile ilgili olarak; Bir merkezden yönetilmediler. Amaçlarý yurdu düþman iþgalinden kurtarmaktý. Yanýt 7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Ýnönü Savaþý nýn sonucunda Ýtilaf Devletleri tarafýndan tanýnmýþtýr. Yanýt A dýr. þeklindeki bilgiler doðrudur. Yanýt C dir. Yanýt 2: Doðu Cephesi ndeki savaþlara Gümrü Antlaþmasý ile son verilmiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt 8: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafýndan imzalanmýþtýr. Yanýt A dýr. Yanýt 3: Kurtuluþ Savaþý nda Türk kuvvetleri Güney Cephesi nde Fransýzlarla mücadele etmiþlerdir. Yanýt B dir. Yanýt 9: Sovyetler Birliði Londra Konferansý na katýlan devletlerden biri deðildir. Yanýt B dir. Yanýt 4: Yanýt 5: Millî Mücadele sýrasýnda Batý Cephesi Komutaný Ýsmet Paþa idi. Yanýt D dir. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Baþkomutanlýk Meydan Savaþý sonucunda imzalanmýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 10: Kuvayýmilliye birliklerinin; - Askerlik bilgi ve tekniðinden yoksun olmalarý, - Belirli bir düzen ve otorite altýna alýnamamalarý, - Yunan ilerleyiþini durduramamalarý gibi özellikleri düzenli orduya geçilmesinde etkili olmuþtur. Dolayýsýyla üç öðrencinin ifadesi de doðrudur. Yanýt D dir. Yanýt 6: Boðazlar, Doðu Trakya ve Ýstanbul Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile savaþýlmadan kurtarýlan yerlerdendir. Ancak Ýzmir, Batý Cephesi nde yapýlan savaþlar sonucunda kurtarýlmýþtýr. Yanýt C dir. Yanýt 11: Ýtilaf Devletleri Londra Konferansý na Ýstanbul Hükûmeti ile birlikte TBMM Hükûmeti temsilcilerini de çaðýrarak iki hükûmet arasýndaki görüþ ayrýlýklarýndan faydalanmayý amaçlamýþlardýr. Yanýt B dir. 157

18 Yanýt 12: Mustafa Kemal Paþa Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayýnlamakla ordunun zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamayý amaçlamýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 18: Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý Sakarya Meydan Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonraki olumlu geliþmelere örnek olarak gösterilebilir. Yanýt D dir. Yanýt 13: Mustafa Kemal Paþa Sakarya Meydan Savaþý sonucunda Mareþallik rütbesine yükselmiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt 14: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Büyük Taarruz ile ulaþýlan siyasal baþarýdýr. Yanýt C dir. Yanýt 15: Ýtilaf Devletlerinin Millî Mücadele nin baþlangýcýnda Misakýmillî kararlarýna karþý çýkarlarken daha sonraki zaman içinde birer birer kabul etmelerinde TBMM ordularýnýn savaþlarda baþarýlý olmasý etkili olmuþtur. Yanýt A dýr. Yanýt 19: - Moskova Antlaþmasý ile Sovyetler Birliði nin Misakýmillî yi tanýmasý, - Sakarya Savaþý ndan sonra Fransa nýn TBMM ile Ankara Antlaþmasý ný imzalamasý TBMM nin uluslararasý alanda saygýnlýðýnýn arttýðýný kanýtlar. Yanýt C dir. Yanýt 20: Yurdun tamamýnýn düþman iþgalinden kurtarýlmasý Büyük Taarruz un sonucunda gerçekleþmiþtir. Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biri deðildir. Yanýt D dir. Yanýt 16: Sakarya Meydan Savaþý; Birinci Ýnönü Savaþý, Moskova Antlaþmasý ve Londra Konferansý ndan sonra gerçekleþmiþtir. Yanýt D dir. Yanýt 17: TBMM Hükûmeti nin Londra Konferansý na çaðrýlmasý Ýtilaf Devletlerinin TBMM Hükûmeti ni resmen tanýdýklarýný kanýtlar. Yanýt B dir. 158

19 TEST 9 Ya Ýstiklal, Ya Ölüm! Anadolu topraklarýnýn yer yer iþgal edilmesi TBMM ye karþý isyanlar çýkmasý Sevr Antlaþmasý nda alýnan kararlar Kuvayýmilliye birliklerinin ortaya çýkmasýnda yukarýdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuþtur? A) Yalnýz B) Yalnýz C) ve D), ve 3. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisinin doðu sýnýrýmýzýn belirlenmesi ile ilgili olduðu söylenemez? A) Gümrü Antlaþmasý B) Ankara Antlaþmasý C) Moskova Antlaþmasý D) Kars Antlaþmasý 4. Misakimillî yi dünya kamuoyuna duyurmak Varlýðýný Ýtilaf Devletlerine kabul ettirmek Barýþ yanlýsý olduðunu kanýtlamak I II III 2. I. Anadolu da TBMM ye karþý ayaklanmalar çýkmasý için çalýþmalarda bulunarak II. Misakýmillî kararlarýnýn alýnmasý üzerine Mebusan Meclisini daðýtarak III. Londra Konferansý na TBMM nin yaný sýra Ýstanbul Hükûmeti ni de çaðýrarak Ýtilaf Devletlerinin yukarýdaki tutumlarýndan hangileri Millî Mücadele nin baþarýya ulaþmasýný engellemeyi amaçladýklarýný gösterir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Yukarýdakilerden hangileri TBMM Hükûmeti nin Londra Konferansý na katýlmakla ulaþmak istediði amaçlardandýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 5. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisi Doðu Cephesi nde kazanýlan zafer sonucunda imzalanmýþtýr? A) Gümrü Antlaþmasý B) Ankara Antlaþmasý C) Moskova Antlaþmasý D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý 159

20 6. 7. Birinci Dünya Savaþý ný sona erdiren Mondros Ateþkes Antlaþmasý nýn ardýndan yurdumuz iþgal edilmeye baþlandý. Türk milleti bu haksýz iþgallere karþý topyekûn harekete geçerek Millî Mücadele yi baþlattý. Bu mücadele doðuda Ermenilere, güneyde Fransýzlara ve Ermenilere, batýda ise Yunanlýlara karþý yapýldý. Yukarýdaki bilgiye göre aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Vatanýmýzýn iþgaline hangi olaydan sonra baþlanmýþtýr? B) Millî Mücadele nin ortaya çýkmasýna hangi olaylar neden olmuþtur? C) Millî Mücadele yýllarýnda kimlere karþý, nerede mücadele edilmiþtir? D) Millî Mücadele ne zaman sona ermiþtir? Millî Mücadele de ilk zafer hangi cephede kazanýlmýþtýr? Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru yanýtlamýþtýr? 8. Urfa, Maraþ, Antep ve Adana Fransýzlardan önce hangi Avrupa ülkesi tarafýndan iþgal edilmiþtir? A) Ýtalya B) Yunanistan C) Almanya D) Ýngiltere 9. Mustafa Kemal Paþa nýn 13 Kasým 1918 de söylediði Geldikleri gibi giderler. sözü aþaðýdakilerden hangisi ile gerçekleþmiþtir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Londra Antlaþmasý C) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý D) Moskova Antlaþmasý 10. Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararasý alanda kazandýðý ilk baþarý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Gümrü Barýþ Antlaþmasý B) Moskova Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Kars Antlaþmasý A) Batý Cephesi B) C) D) Doðu Cephesi Çanakkale Cephesi Galiçya Cephesi 11. Ermeniler Doðu Anadolu ile ilgili iddialarýndan hangi antlaþmayla vazgeçmiþlerdir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Kars Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Moskova Antlaþmasý 160

21 12. Sakarya Meydan Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra TBMM Hükûmeti Sovyet Rusya ya baðlý Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaþmasý ný, Fransa ile Ankara Antlaþmasý ný imzalamýþtýr. Buna göre TBMM Hükûmeti ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 14. I. Mustafa Kemal Paþa ya Mareþallik rütbesi ve Gazilik unvanýnýn verilmesi II. Türk topraklarýnýn tamamýnýn düþman iþgalinden kurtarýlmasý III. Sovyetler Birliði ile Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý Yukarýdakilerden hangileri Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndandýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III A) Barýþçý bir politika izlediði B) Askerî baþarýlarýnýn sonucunda siyasal baþarýlar kazandýðý C) Batý sýnýrlarýný güvenlik altýna aldýðý D) Uluslararasý iliþkilere önem verdiði 15. TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordu ilk zaferini hangi cephede kazanmýþtýr? 13. Ömer Onur TBMM Hükûmeti gücünü artýrdý. Ýtilaf Devletleri Londra Konferansý ný düzenledi. A) Galiçya Cephesi B) Çanakkale Cephesi C) Doðu Cephesi D) Batý Cephesi Sema Sovyetler Birliði ile Moskova Antlaþmasý yapýldý. Hangi öðrenciler Birinci Ýnönü Zaferi nin sonuçlarýný söylemektedir? A) Ömer ve Onur B) Ömer ve Sema C) Onur ve Sema D) Ömer, Onur ve Sema 16. Millî Mücadele sýrasýnda TBMM Hükûmeti nin Ýtilaf Devletleri tarafýndan tanýnmasýný saðlayan Londra Konferansý hangi olay sonucunda yapýlmýþtýr? A) Birinci Ýnönü Savaþý B) Ýkinci Ýnönü Savaþý C) Birinci Dünya Savaþý D) Sakarya Meydan Savaþý 161

22 17. Mustafa Kemal Paþa nýn Baþkomutanlýðýný yaptýðý Türk ordusu 30 Aðustos 1922 de yaptýðý meydan muharebesinde düþman kuvvetlerini büyük ölçüde imha etti. Tarihe Baþkomutanlýk Meydan Savaþý olarak geçen bu savaþta Baþkomutan, kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek ve onlarýn yeniden toparlanmasýný önlemek amacýyla 1 Eylül de Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz dir. Ýleri! emrini verdi. Buna göre Türk ordusunun ileri hareketinin temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Savunma savaþý için hazýrlanmak B) Ýstanbul Hükûmeti nin yardýmýný almak C) Türk ordusunun güç kazanmasý için vakit kazanmak D) Yunan kuvvetlerini tamamen Anadolu dan atmak 19. Aþaðýdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biridir? A) B) Rusya ile Kars Antlaþmasý nýn imzalanmasý C) D) TBMM nin Londra Konferansý na çaðrýlmasý Ermenilerle Gümrü Antlaþmasý nýn yapýlmasý Ýtilaf Devletleri ile Mudanya Ateþkes Antlaþmasý nýn yapýlmasý 20. Kurtuluþ Savaþý nda aþaðýdaki yerlerden hangisinin düþman iþgalinden kurtarýlmasýnda düzenli ordularýn payý yoktur? 18. I II III Birinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaþmasý nýn imzalanmasý Sakarya Meydan Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal Paþa ya Gazilik ünvanýve Mareþallik rütbesinin verilmesi Büyük Taarruz sonrasýnda Ýtilaf Devletleri ile Mudanya Ateþkes Antlaþmasý nýn imzalanmasý A) Ýzmir B) Afyon C) Uþak D) Maraþ 162 Yukarýdakilerden hangileri TBMM nin askerî baþarýlarýnýn uluslararasý alanda siyasal baþarýlarýnda rolü olduðunu gösterir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

23 YANITLAR Yanýt 1: Anadolu topraklarýnýn yer yer iþgal edilmesi Kuvayýmilliye birliklerinin ortaya çýkmasýnda etkili olmuþtur. Yanýt A dýr. Yanýt 6: Soruda verilen bilgiye göre Millî Mücadele nin ne zaman sona erdiði sorusuna cevap verilemez. Yanýt D dir. Yanýt 2: Ýtilaf Devletleri; Yanýt 7: Millî Mücadele de ilk zafer Doðu Cephesi nde kazanýlmýþtýr. Yanýt B dir. I. Anadolu da TBMM ye karþý ayaklanmalar çýkmasý için çalýþmalarda bulunarak, II. Misakýmillî kararlarýnýn alýnmasý üzerine Mebusan Meclisini daðýtarak, III. Londra Konferansý na TBMM nin yaný sýra Ýstanbul Hükûmeti ni de çaðýrarak Millî Mücadele nin baþarýya ulaþmasýný engellemeye çalýþmýþlardýr. Yanýt D dir. Yanýt 8: Urfa, Antep, Maraþ ve Adana Fransýzlardan önce Ýngilizler tarafýndan iþgal edilmiþtir. Yanýt D dir. Yanýt 3: Gümrü Antlaþmasý, Moskova Antlaþmasý ve Kars Antlaþmasý doðu sýnýrýmýzýn belirlenmesi ile ilgili antlaþmalardýr. Ancak Ankara Antlaþmasý güney sýnýrýmýzla ilgili bir antlaþmadýr. Yanýt B dir. Yanýt 9: Mustafa Kemal Paþa nýn Geldikleri gibi giderler. sözü Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ile gerçekleþmiþtir. Yanýt C dir. Yanýt 10: Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararasý alanda kazandýðý ilk baþarý Gümrü Barýþ Antlaþmasý dýr. Yanýt A dýr. Yanýt 4: I. Misakimillî yi dünya kamuoyuna duyurmak, II. Varlýðýný Ýtilaf Devletlerine kabul ettirmek, III. Barýþ yanlýsý olduðu kanýtlamak TBMM Hükûmeti nin Londra Konferasý na katýlmakla ulaþmak istediði amaçlardandýr. Yanýt D dir. Yanýt 11: Ermeniler Doðu Anadolu ile ilgili iddialarýndan Gümrü Antlaþmasý ile vazgeçmiþlerdir. Yanýt A dýr. Yanýt 5: Gümrü Antlaþmasý Doðu Cephesi nde Ermenilere karþý kazanýlan zafer sonucunda imzalanmýþtýr. Yanýt A dýr. Yanýt 12: Soruda verilen bilgilere göre TBMM Hükûmeti ile ilgili olarak batý sýnýrlarýný güvenlik altýna aldýðý söylenemez. Yanýt C dir. 163

24 Yanýt 13: Üç öðrencinin söylediði de Birinci Ýnönü Zaferi nin sonuçlarýndandýr. Yanýt D dir. Yanýt 14: I. Mustafa Kemal Paþa ya Mareþal-lik rütbesi ve Gazilik unvanýnýn verilmesi, III. Sovyetler Birliði ile Kars Antlaþmasý nýn yapýlmasý Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndandýr. Yanýt B dir. Yanýt 18: I. Birinci Ýnönü Savaþý ndan sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaþmasý nýn imzalanmasý III. Büyük Taarruz sonrasýnda Ýtilaf Devletleri ile Mudanya Ateþkes Antlaþmasý nýn imzalanmasý TBMM nin askerî baþarýlarýnýn uluslararasý alanda siyasal baþarýlarýnda rolü olduðunu gösterir. Yanýt B dir. Yanýt 19: Rusya ile Kars Antlaþmasý nýn yapýlmasý Sakarya Meydan Savaþý nýn sonuçlarýndan biridir. Yanýt A dýr. Yanýt 15: TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordu ilk zaferini Batý Cephesi nde kazanmýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 20: Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Maraþ ýn düþman iþgalinden kurtarýlmasýnda düzenli ordularýn payý yoktur. Yanýt D dir. Yanýt 16: Millî Mücadele sýrasýnda TBMM Hükûmeti nin Ýtilaf Devletleri tarafýndan tanýnmasýný saðlayan Londra Konferansý Birinci Ýnönü Savaþý ndan sonra yapýlmýþtýr. Yanýt A dýr. Yanýt 17: Soruda verilen bilgiye göre Türk ordusunun ileri hareketinin temel amacý Yunan kuvvetlerini Anadolu dan tamamen atmaktýr. Yanýt D dir. 164

25 TEST 10 Ya Ýstiklal, Ya Ölüm! Kurtuluþ Savaþý nda TBMM Hükûmeti Doðu Cephesi Komutanlýðýna aþaðýdakilerden hangisini atamýþtýr? A) Ýsmet Ýnönü yü B) Rauf Orbay ý C) Kazým Karabekir Paþa yý D) Ali Fuat Bey i 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti nin uluslararasý alanda kazandýðý ilk siyasi baþarý aþaðýdakilerden hangisidir? 4. Antalya yöresinde bulunan Ýtalyanlarla aramýzda ciddi bir çatýþma olmadý. TBMM ordularýnýn Batý Cephesi nde kazandýðý zaferler, Ýtalyanlarýn iþgal ettikleri bölgeden çekilmelerine yol açtý. Buna göre Ýtalyanlar hangi savaþýn kazanýlmasýndan sonra Anadolu yu tamamen tert etmiþtir? A) I. Ýnönü Savaþý B) II. Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi 3. A) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý B) Gümrü Barýþ Antlaþmasý C) Lozan Barýþ Antlaþmasý D) Londra Konferansý Kapitülasyonlar hangi antlaþma ile kaldýrýlmýþtýr? Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru yanýtlamýþtýr? 5. TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordunun kazandýðý ilk askerî zafer aþaðýdakilerden hangisidir? A) I. Ýnönü Muharebesi B) II. Ýnönü Muharebesi C) Eskiþehir - Kütahya Savaþlarý D) Sakarya Meydan Muharebesi A) B) C) D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý Lozan Barýþ Antlaþmasý Ankara Antlaþmasý Moskova Antlaþmasý 6. Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmaya son verilmesini saðlayan antlaþma aþaðýdakilerden hangisidir? A) Lozan Barýþ Antlaþmasý B) Mondros Ateþkes Antlaþmasý C) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý D) Gümrü Barýþ Antlaþmasý 165

26 7. Aþaðýdakilerden hangisi I. Ýnönü Savaþý nýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) B) Türk milletinin düzenli orduya olan güveni artmýþtýr. C) D) Zaferden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaþmasý imzalanmýþtýr. TBMM Hükûmeti bu zaferden sonra Londra Konferansý na çaðrýlmýþtýr. Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý imzalanmýþtýr. 11. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Ýstanbul, Boðazlar ve çevresinin TBMM Hükûmeti ne býrakýlmasý hangi öðrencinin söylediðini kanýtlar? A) B) C) D) Savaþýn henüz bitmediðini Ýtilaf Devletlerinin TBMM Hükûmeti ni tanýmadýðýný Osmanlý Devleti nin hukuken sona erdiðini Bir kýsým kapitülasyonlarýn hâlen devam ettiðini 8. Kurtuluþ Savaþý mýz içinde yapýlan aþaðýdaki mücadelelerden hangisinde ordumuz maðlup olmuþtur? A) I. Ýnönü Savaþý B) II. Ýnönü Savaþý C) Sakarya Meydan Savaþý D) Eskiþehir - Kütahya Savaþlarý 9. Kurtuluþ Savaþý mýzýn askerî dönemi hangi muharebeyle tamamlanmýþtýr? A) I. Ýnönü Muharebesi B) Büyük Taarruz ve Baþkumandan Meydan Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) II. Ýnönü Muharebesi Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý ný imzalayan Türk Heyetinin baþkaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kazým Karabekir Paþa B) Ýsmet Paþa C) Bekir Sami Bey D) Fevzi Paþa 12. M. Kemal Paþa nýn Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça býrakýlamaz. emrini verdiði muharebe aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sakarya Meydan Muharebesi B) I. Ýnönü Muharebesi C) II. Ýnönü Muharebesi D) Baþkumandan Meydan Muharebesi 13. TBMM Hükûmeti nin siyasal varlýðýný kabul ederek antlaþma yapan ilk devlet aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ermenistan B) Ýngiltere C) Fransa D) Yunanistan 14. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisi güney sýnýrýmýzla ilgilidir? A) Gümrü Antlaþmasý B) Kars Antlaþmasý C) Ankara Antlaþmasý D) Moskova Antlaþmasý 166

27 15. Aþaðýdakilerden hangisi Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ný imzalayan ülkeler arasýnda yer almaz? A) Ýngiltere B) Fransa C) Ýtalya D) Osmanlý Devleti 19. Aþaðýdaki sýnýrlarýmýzdan hangisi bugünkü þekliyle Lozan Barýþ Antlaþmasý nda çizilmiþtir? A) Türk - Yunan B) Türk - Ýran C) Türk - Irak D) Türk - Suriye 16. I. Ýnönü Zaferi nin kazanýlmasýndan sonra (21 Þubat - 12 Mart 1921) yapýlan Londra Konferansý na aþaðýdaki devletlerden hangisi katýlmamýþtýr? A) Ýngiltere B) Fransa C) Osmanlý Devleti D) Sovyet Rusya 20. Azýnlýklarýn Türk vatandaþý sayýlmasý hangi antlaþmayla saðlanmýþtýr? A) Ankara Antlaþmasý B) Lozan Barýþ Antlaþmasý C) Gümrü Barýþ Antlaþmasý D) Mudanya Ateþkes Antlaþmasý 17. Lozan Barýþ Antlaþmasý nýn; I. Kapitülasyonlar kaldýrýlacak. II. Irak sýnýrý Türkiye - Ýngiltere arasýnda yapýlacak ikili görüþmeler sonucu kesin þeklini alacak. III. Yunanistan savaþ tazminatý yerine Karaaðaç ý Türkiye ye verecek. þartlarýndan hangisi ya da hangileri bazý sorunlarýn çözümünün ertelendiðini gösterir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I, II ve III 18. TBMM Hükûmeti Moskova Antlaþmasý ný aþaðýdaki ülkelerden hangisiyle yapmýþtýr? A) Fransa B) Ýngiltere C) Ýtalya D) Sovyet Rusya 167

28 YANITLAR Yanýt 1: Yanýt 2: Yanýt 3: Kurtuluþ Savaþý nda TBMM Hükûmeti Doðu Cephesi Komutanlýðýna Kazým Karabekir Paþa yý atamýþtýr. Yanýt C dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti nin uluslararasý alanda kazandýðý ilk siyasi baþarý Gümrü Barýþ Antlaþmasý dýr. Yanýt B dir. Kapitülasyonlar Lozan Barýþ Antlaþmasý ile kaldýrýlmýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 11: Mudanya Ateþkes Antlaþmasý yla Ýstanbul, Boðazlar ve çevresinin TBMM hükûmetine býrakýlmasý Osmanlý Devleti nin hukuken sona erdiðini kanýtlar. Yanýt C dir. Yanýt 12: Mustafa Kemal Paþa nýn Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça býrakýlamaz. emrini verdiði muharebe Sakarya Meydan Muharebesi dir. Yanýt A dýr. Yanýt 4: Ýtalyanlar Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Anadolu yu tamamen terk etmiþtir. Yanýt C dir. Yanýt 13: TBMM Hükûmeti nin siyasal varlýðýný kabul ederek antlaþma yapan ilk devlet Ermenistan dýr. Yanýt A dýr. Yanýt 5: TBMM tarafýndan kurulan düzenli ordunun kazandýðý ilk askerî zafer I. Ýnönü Muharebesi dir. Yanýt A dýr. Yanýt 14: Ankara Antlaþmasý güney sýnýrýmýzla ilgili bir antlaþmadýr. Yanýt C dir. Yanýt 6: Yanýt 7: Yanýt 8: Yanýt 9: Türkiye ile Yunanistan arasýndaki silahlý çatýþmaya son verilmesini saðlayan antlaþma Mudanya Ateþkes Antlaþmasý dýr. Yanýt C dir. Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý nýn imzalanmasý Birinci Ýnönü Savaþý nýn deðil, Sakarya Meydan Savaþý nýn sonucudur. Yanýt D dir. Kurtuluþ Savaþý içinde yapýlan mücadelelerden sadece Eskiþehir-Kütahya Savaþlarýnda ordumuz maðlup olmuþtur. Yanýt D dir. Kurtuluþ Savaþý mýzýn askerî dönemi Büyük Taarruz ve Baþkumandan Meydan Muharebesi yle tamamlanmýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 10: 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý ný imzalayan Türk Heyetinin Baþkaný Ýsmet Paþa dýr. Yanýt B dir. Yanýt 15: Osmanlý Devleti Mudanya Ateþkes Antlaþmasý ný imzalayan devletlerden biri deðildir. Yanýt D dir. Yanýt 16: Londra Konferansý na Sovyet Rusya katýlmamýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 17: Lozan Barýþ Antlaþmasý nýn, Irak sýnýrý Türkiye - Ýngiltere arasýnda yapýlacak iki görüþmeler sonucu kesin þeklini alacak. þeklindeki þartý bazý sorunlarýn çözümünün ertelendiðini gösterir. Yanýt B dir. Yanýt 18: TBMM Hükûmeti Moskova Antlaþmasý ný Sovyet Rusya ile yapmýþtýr. Yanýt D dir. Yanýt 19: Türk - Yunan sýnýrý bugünkü þekli ile Lozan Barýþ Antlaþmasý nda çizilmiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt 20: Azýnlýklarýn Türk vatandaþý sayýlmasý Lozan Barýþ Antlaþmasý ile saðlanmýþtýr. Yanýt B dir. 168

DÜZENLÝ ORDUNUN KURULMASI

DÜZENLÝ ORDUNUN KURULMASI ÜZENLÝ ORUNUN KURULMASI TMM nin açýlmasýndan sonra Mustafa Kemal Paþa nýn öncelikle gerçekleþtirmek istediði iþlerin baþýnda düzenli ordunun kurulmasý gelmiþtir. Çünkü Anadolu nun batýsý ve güneyi iþgal

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM

2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM AÝLE TARÝHÝMÝZ Herkesin bir soyadý vardýr. Ülkemizde, 1934 yýlýnda çýkarýlan Soyadý Kanunu gereði her aile almak istediði soyadýný belirlemiþtir. Aile büyüklerinizin, kullandýðýnýz

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar-

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar- dýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, T.C. Ýnkýlap Tarihi ünitelere göre düzenlenmiþ 3 fasikül bulunmaktadýr. Bu fasikül-

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Bir Kahraman Doðuyor. 2. ÜNÝTE Milli Uyanýþ: Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Bir Kahraman Doðuyor. 2. ÜNÝTE Milli Uyanýþ: Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Bir Kahraman Doðuyor BÖLÜM 1 : ATATÜRK ÜN ÖÐRENÝM VE ASKERLÝK HAYATI... 11 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 14 BÖLÜM 2 : ATATÜRK LÝDERLÝK YOLUNDA...

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

Genel Kültür A.Ý.ve I.tarihi ders notlarý Gönderen : abana - 19/01/ :46

Genel Kültür A.Ý.ve I.tarihi ders notlarý Gönderen : abana - 19/01/ :46 Genel Kültür A.Ý.ve I.tarihi ders notlarý Gönderen : abana - 19/01/2009 20:46 101. Aþaðýdakilerden hangisi Kuvayý Milliye birliklerinin yerine düzenli ordu kurulmasýnýn nedenlerinden biri deðildir? 1.

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr?

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr? Soru - Yanýt 7 1. Selçuklularda ülke topraklarý kime aittir? Yanýt: Selçuklularda ülke topraklarý devlete aittir. 2. Týmar sisteminin Selçuklulardaki adý nedir? Yanýt: Týmar sisteminin Selçuklulardaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

TEST Türk Tarihinde Yolculuk - 4

TEST Türk Tarihinde Yolculuk - 4 TEST Türk Tarihinde Yolculuk - 4 1. I. Ýstanbul da kütüphaneler açýlmasý I Yabancý eserlerin Türkçe ye çevirilmesi Çiçek hastalýðý için aþý uygulanmasý Lale Devri ne ait yukarýdaki çalýþmalardan hangilerinin

Detaylı

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan 3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır. TBMM bu cephede Ermenilere karşı, Osmanlı dan kalma düzenli ordu ile (Kazım Karabekir e bağlı

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

8. SINIF T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8. SINIF T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. SINIF T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ DOĞU CEPHESİ 9 haziran 1920 de Ermenilerle savaş başladı. Doğu Anadolu da seferberlik ilan edildi. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir doğu cephesi komutanlığına

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

LYS - 4 TARÝH TESTÝ. 2. Aþaðýdakilerin hangisinde Hunlarýn etkisi yoktur? 6. I. Ýkili devlet teþkilatýnýn uygulanmasý

LYS - 4 TARÝH TESTÝ. 2. Aþaðýdakilerin hangisinde Hunlarýn etkisi yoktur? 6. I. Ýkili devlet teþkilatýnýn uygulanmasý LYS - 4 TARÝH TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu testte toplam 44 soru vardýr. 2. Cevaplamaya istediðiniz sorudan baþlayabilirsiniz. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Tarih Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

Detaylı

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mustafa Kemal ile mükemmel

Mustafa Kemal ile mükemmel Atatürk ün Dünyası Cengiz Önal 77 İsmet Paşa nın Batı Cephesi Genel Komutanlığına Atanması Mustafa Kemal ile mükemmel sayılabilecek bir ilişki içinde bulunan Albay İsmet Bey, Birinci İnönü(6-10 Ocak 1921)

Detaylı

KURTULUÞUN DÝYARI ÞEHÝTLÝK VE ANITLARIYLA KÜTAHYA T.C. Kütahya Valiliði 2015 30 Aðustos 1922'de Kütahya'nýn iþgalden kurtuluþu anýsýna hazýrlanan " Kütahya Hatýrasý" kartpostalý Þehitlik ve Anýtlarýyla

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 11. Bölüm KÜRESELLEÞMENÝN ETKÝSÝ KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER SICAK ÇATIÞMA BÖLGELERÝ 176 177 1 KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER K o n u y a B a þ l a r k e n 1. Dünya üzerinde

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

LOZAN'DA PETROL: TARÝHTEN BÝR SAYFA OIL AT LAUSANNE: A PAGE FROM HISTORY

LOZAN'DA PETROL: TARÝHTEN BÝR SAYFA OIL AT LAUSANNE: A PAGE FROM HISTORY TPJD Bülteni, Cilt 16, Sayý 2, Sayfa 71-79 2004 TAPG Bulletin, Volume 16, No 2, Page 71-79 2004 LOZAN'DA PETROL: TARÝHTEN BÝR SAYFA OIL AT LAUSANNE: A PAGE FROM HISTORY Ferruh DEMÝRMEN Serbest Petrol Danýþmaný,

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI 1

LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI 1 LYS 4 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI 1 A Soru sayýsý: 44 Yanýtlama süresi: 65 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Tarih bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI 1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet-i sadıka"

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama 4. Sınıf [ B-PİSA ] 1 2017-2018 1. Dönem - 1. Uygulama P erformans İ zleme S üreç A nalizi 4. SINIF MATEMATİK OKURYAZARLIĞI Soru 1.1 Aşağıdaki tabloda 8 kişilik bir limonlu pasta tarifi verilmiştir. MALZEME

Detaylı

ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER Batı Cephesi Başkomutanlık Kanunu Tekalif-i Milliye Kanunu Sakarya Savaşı Kars Antlaşması Ankara Antlaşması Büyük Taarruz Mudanya Ateşkes Antlaşması BAYBURT

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı