KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ"

Transkript

1 Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi: Kongreler yolu ile halkı örgütleyip birleştirmek, (TBMM nin açılması büyük oranda tamamlandı.) Güneydeki Kuvay-ı Milliye aktif hale getirilerek Ermeni ve Fransızlar yıpratılacak, Ordu taarruz gücüne ulaşıncaya kadar savunmada kalınacak,. Yunanlılar atılıncaya kadar Trakya nın kendi imkânlarıyla mücadele etmesini sağlamak. Kurtuluş savaşı hukuki dayanağını Wilson Prensiplerinden almaktadır. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık mücadelesi bir arada yürütülmüştür. Türk milletinin I. Dünya Savaşının sonuçlarına bir tepkisidir. İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasını TBMM ye kabul ettirmek, TBMM ise Misak-ı Milli kararlarını gerçekleştirmek için mücadele etmiştir. Kurtuluş savaşının ilk adımları Milli Cemiyetler atmış, TBMM tamamlamıştır. Kurtuluş Savaşında işe doğu cephesinden başlanmıştır. İtalyanlar ve İngilizler ile savaş yapılmamıştır. En fazla siyasi mücadelemiz İngilizlerle olmuştur. Mecliste ilk bunalım ordu, ikinci bunalım ise, hükümet meselesinden dolayı çıkmıştır. I.TBMM milli mücadeleyi hızlandırmak amacıyla, Kuvayı-ı milliyeyi kaldırmış yerine düzenli ordu kurmuştur. Asker kaçaklarını cezalandırmak için Firariler Kanunu nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemeleri ni kurmuştur Kurtuluş savaşında, Cepheler Doğu Güney Batı A) Doğu Cephesi Ermeni saldırılarını arttırması üzerine TBMM hükümeti 24 Ermeniler XV. Kolordu Gümrü Ant. Fransa Ermeniler Halk savaştı Ankara Ant ile kapandı Yunanlılar Milis kuvvetler / Düzenli ordu Mudanya ve Lozan ile kapandı Eylül 1920 de Ermenilere karşı K. Karabekir komutasındaki ordunun saldırıya geçmesi emrini verdi. Ordunun Gümrü ye girmesi ile Ermeniler ateşkes teklifinde bulunmuşlardır. Görüşmeler sonucunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. TBMM döneminde ilk askeri cephe Kazım Karabekir Paşa nın komutasında düzenli bir askeri birliğin olması nedeniyle doğuda kurulmuştur. GÜMRÜ ANTLAŞMASI (3 Aralık 1920) Doğu sınırı Aras Nehri-Çıldır gölü hattına kadar uzanacak. Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır Türk devletine verilecektir. Ermenistan hükümeti, TBMM tarafından tanınmayan Sevr i tanımayacaktır. Ermenistan Türkiye ye düşmanca bir hareketle bulunmayacaktır. Tehcir edilen ve Türklere karşı silah kullanmamış Ermeniler 6 (altı) ay içinde Türkiye ye dönebilecektir. Önemi: TBMM nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Ermenistan, TBMM yi tanıyan ilk doğu devletidir Mondros la çizilen sınırlar ilk defa aşıldı. Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu ya gelmesini sağlayacak yolun açılması Ermeni yönetimi 5 Aralık 1920 de Sovyetlerin eline geçti. Rus işgalinden dolayı Gümrü Antlaşması yürürlüğe girmedi. 1

2 Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması yla sağlanan kazanımlardan biri değildir? A) Gürcistan la olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına zemin hazırlaması B) Doğu Cephesi ndeki silah ve teçhizatın bir kısmının batıya taşınmasına ortam hazırlaması C) Halk arasında orduya ve Meclise duyulan güvenin artması D) Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu ya gelmesini sağlayacak yolun açılması E) Afganistan la dostluk anlaşması yapılması (2011 ) Cevap: E Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması nın özelliklerinden biri değildir? A) Batıda Yunanlılara karşı, cephede rahatlık sağlaması B) Birinci İnönü Zaferi nden sonra imzalanması C) Ermenilerin Sevr i tanımadıklarını belirtmesi D) TBMM nin uluslararası varlığını ilk kez kanıtlaması E) Bir Türk devletinin Türklüğünü vurgulayan ilk antlaşma olması (1999 DMS) Cevap: B I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum un Gürcistan a bırakılması III. Kafkas petrollerinin işletilmesi yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması nın kapsamındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2001 KMS) Cevap: A Gürcistan ile Antlaşma: 23 Şubat 1921 de Gürcistan ile Batum Ant. imzalandı ve Artvin, Ardahan, Batum Türk Devletine bırakıldı. Ermenistan ve Gürcistan la yapılan antlaşmaların kesinleşmesi Moskova Antlaşmasıyla sağlandı. B) Güney Cephesi Fransa ve Ermenilere karşı halk kendi imkanları ile mücadele etmiştir. İtalyanlar, Ege bölgesinin Yunanlılara verilmesinden dolayı Kuvay-ı Milliye destek vermiştir. İtalyanlara karşı herhangi bir direniş olmamış ve cephe açılmamıştır. Urfa ve Maraş TBMM açılmadan önce kurtulmuştur. Batı Cephesinde kazanılan Sakarya Savaşı sonucunda Fransa ile imzalanan Ankara antlaşması ile kapanmıştır. (20 Ekim 1921) Hatay misak-ı millinin dışında kaldığından güney sınırının kesin olarak çizilmesi 1939 da Hatay ın anavatana katılması ile olmuştur. 2 C) Batı Cephesi Yunanistan ve Rumlarla mücadele edilen cephe Yunanlıların İzmir i işgali açılmıştır. İlk dönemlerde Kuvay-ı milliye mücadele ederken daha sonra düzenli ordu mücadele etmiştir. Bu cephedeki askeri başarılar diğer cephelerde siyasi başarılara etki etmiştir. Milli mücadelenin en şiddetli savaşları bu cephede meydana gelmiştir. I. İnönü muharebesi ile başlayan askeri süreç Mudanya Mütarekesinin imzalanması ile sona ermiştir. I.İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921) I. TBMM nin kurduğu düzenli ordunun yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. TBMM ye olan güven artmış ve askere alma işlemleri kolaylaşmıştır. İsmet Paşa genelliğe terfi etti. Savaşın sonuçlarını kodlarsak I.İnönü düzenli ordu için MİLAD oldu denilebilir. Moskova Antlaşması (16 Mart 10921) İstiklal Marşı (12 Mart 1921) Londra Konferansı (23Şubat 12 Mart 1921) Anayasanın ilanı (20 Ocak 1921) Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası) (20 Ocak 1921) I. İnönü Savaşının kazanılması, TBMM ye olan güveni attırmış, bu da anayasanın ilanında kolaylaştırıcı etki meydana getirmiştir. Savaş/ihtilal anayasası olduğundan maddeleri kısadır. Maddeleri: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk tarihinde ilk kez Ulusal egemenlik anlayışını benimsemiştir. Yasama, yürütme gücü TBMM ye aittir. Çabuk kararlar alabilmek için Güçler Birliği ilkesi kabul edilmiştir. Türkiye Devleti TBMM ce yönetilmektedir ve hükümeti TBMM Hükümeti adını alır. TBMM nin başkanı, hükümetinde başkanıdır. Yeni Türk Devletinin kuruluşunun hukuki ve siyasal bir belgesi olmuştur. Meclis hükümeti modeli anayasal bir zorunluluk olmuştur. Ulusal birliği zedelememek için devletin rejimi belirtilmemiştir. Şer i Hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ye aittir Laik bir anayasa değildir. Kanun-i Esasi nin Teşkilat-ı Esasiye ile çelişmeyen hükümleri geçerlidir. Temel hak ve hürriyetler Kanuni Esasi ile karşılanmıştır. Saltanat yanlılarının tepkisinin çekilmemesi amaçlanmıştır. Milletvekilleri seçimi iki yılda bir yapılır. Eski meclisin görevi yenisi toplanıncaya kadar sürer.

3 Önemi: TBMM nin varlığını hukuki açıdan belgelemiştir. TBMM anayasa ile padişah ve halifenin yetkilerini üstlenmiştir Anayasasında en önemli değişiklikler 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim şekli belirlenmiş, Meclis Hükümeti sistemi yerine de kabine sistemine geçilmiştir tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) İstiklal Marşı nın kabulü D) Halifeliğin kaldırılması E) Lozan Antlaşması nın onaylanması (2012/ Lisans) Cevap: B Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921) İtilaf devletleri, Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanması için zaman kazanmak ve Sevr Barışının koşullarını biraz hafifleterek Türk halkına kabul ettirmek amacıyla konferansı düzenlemişlerdir. İtilaf devletleri, konferansta ikilik çıkarmak amacıyla İstanbul Hükümetini ve TBMM yi birlikte konferansa davet ettiler Anlaşma Devletleri Londra da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletlerinin, I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi, II. Osmanlı Devleti nin hukuki varlığının korunması, III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III ( ) Cevap: C Londra Konferansı aşağıdakilerin hangisinden sonra toplanmıştır? (2004 ) A) Büyük Taarruz B) 2.İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) 1.İnönü Savaşı E) Başkomutanlık Savaşı CEVAP:D TBMM konferanstan bir sonuç alınamayacağını bildiği halde konferansa katılmıştır. Nedenleri: 3 Misak-ı Milliyi dış dünyaya duyurmak ve TBMM yi meşru hale getirmek Türkler barışa yanaşmayan şeklindeki propagandaları önlemek Türk milletinin hakiki temsilcisi olduğunu göstermek İşgallerin haksız olduğunu duyurmak ve zaman kazanmak İtilaf Devletleri, TBMM nin varlığını resmen tanımışlardır. (İlk kez) Anadolu da Yunan saldırısı yeniden başladı. Bu durum II. İnönü Savaşına neden oldu. I. TBMM nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanınması II. Ermeni sorununun çözülmesi III. Misak-ı Millî kararlarının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması 1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri için Londra Konferansı na katılmayı yararlı görmüştür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III (2008/ Önlisans) Cevap: C Anlaşma Devletleri nin Sevr Antlaşması nın bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı nı tertip etmelerinde, I. Birinci İnönü Savaşı II. Çerkez Ethem Ayaklanması nın bastırılması III. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2000 DMS) Cevap: A Kurtuluş Savaşı kapsamında yer alan aşağıdaki savaşların hangisinden sonra, Anlaşma Devletleri Sevr Antlaşması nda yapılan değişiklikleri Londra da görüşme gereğini duymuştur? A) Sakarya Savaşı B) Ermenilerle savaş C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı E) Eskişehir - Kütahya Savaşları ( ) Cevap: C TÜRK-AFGAN Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) Afganistan ve TBMM arasında imzalan bu antlaşma ile taraflar karşılıklı meşruluk tanımayı ve yardımlaşmayı kabul ettiler. Afganistan, Ankara ya bir elçi göndermiş. Böylece Ankara ya ilk elçi gönderen devlet Afganistan olmuştur. TBMM yi ve Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan dır. İstiklal Marşı nın Kabulü (12 Mart 1921) Ulusal bağımsızlık duygusunun güçlendirilmesi amacıyla kabul edilen şiirdir. Kurtuluş Savaşı nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır? A) Millî Savunma Bakanlığı

4 B) Genelkurmay Başkanlığı C) Millî Eğitim Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı E) Dışişleri Bakanlığı (2011 ) Cevap: C D) Düşmanları aynı olan iki ülke arasında siyasi ve askerî güç birliği sağlamak E) Mecliste birlikte hareket edilmesini sağlayarak gruplaşmaları önlemek (2009 ) Cevap: D Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) TBMM ile siyasi ilişki kuran ilk devlet 3 Haziran 1920 de Sovyet Rusya olmuştur. Ancak Sovyet Rusya nın TBMM nin geleceği konusunda bazı endişeleri vardı. TBMM nin; Doğu da Ermenileri yenilgiye uğratması, I. İnönü Savaşı nı kazanması, Batılı devletler tarafından Londra Konferansı na çağırılması gibi başarıları Sovyet Rusya daki endişeyi ortadan kaldırmıştır; Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci İnönü Savaşı nın kazanılmasının etkisi vardır? A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) Atina Antlaşması E) İstanbul Antlaşması (2008/ Önlisans) Cevap: B Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması nın imzalanmasında etkili olduğu savunulabilir? A) İkinci İnönü Savaşı B) Kütahya-Eskişehir Savaşı C) Birinci İnönü Savaşı D) Sakarya Meydan Savaşı E) Büyük Taarruz (2012- Orta öğretim) Cevap: C İmzalanma Nedenleri: TBMM nin doğu cephesini tam anlamıyla kapatıp buradaki kuvvetlerini batıya kaydırma çalışması Sovyet Rusya nın Anadolu daki milli hareketi kendi düzenine dönüştürme çabaları Rusya nın sınırlarını güvence altına almak için Anadolu da dost ve bağımsız bir devletin varlığını desteklemesi İtilaf devletlerinin Sovyet Rusya daki yeni rejimi yıkmak istemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs 1920 tarihinde Bekir Sami Bey in başkanlığında bir heyeti, Moskova ya Sovyetler Birliği yle bağlantı kurmak ve dostluk antlaşması ortamı hazırlamak amacıyla göndermiştir. TBMM nin, Sovyetler Birliği yle antlaşma yapma gereği duymasındaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Londra Konferansı nın yapılmasını geciktirmek B) Sovyetler Birliği ndeki yeni rejimin ülkede yayılmasını önlemek C) Kafkasya Cumhuriyetlerinin kurulmasını engellemek 4 Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı nda Sovyet Rusya nın TBMM yi desteklemesinin nedenlerinden biridir? ( 2003) A) Anlaşma Devletleri arasında,türkiye nin tanınması konusunda görüş ayrılıklarının olması B) Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarının kazanılmasında etkili olması C) Türkiye de Sovyet rejimini destekleyenlerin olması D) İtalya nın Anadolu da işgal ettiği yerlerden çekilmesi E) Sovyet Rusya nın yeni rejimini güçlendirmek ve korumak istemesi CEVAP:E Anlaşma Maddeleri: İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğer taraf da tanımayacaktır. İtilaf devletlerine karşı TBMM ve Rusya güç birliği yapmıştır. Sovyet Rusya, Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Batı/Avrupa devletidir. Sovyet Rusya, Sevr i geçersiz saydı. Moskova Antlaşması nda yer alan İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır. maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir? A) Ankara B) Sevr C) Kars D) Gümrü E) Brest-Litowsk (2010 Lisans) Cevap: B Taraflar birbirlerinin ç işlerine karışmayacaktır. Bağımsız devlet anlayışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Moskova Antlaşması nın 8. maddesiyle TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya birbirlerine karşı ülkelerinde örgütler kurulmasını önlemeye karar vermiştir. Bu kararla, I. birbirlerinin iç işlerine karışmama, II. rejimlerini karşılıklı güvence altına alma, III. aynı uluslararası ittifaklarda yer alma, durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

5 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III (2008/ Ortaöğretim) Cevap: C Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığı kabul edecektir. Rusya kapitülasyonları kaldıran ilk devlet oldu. Kurtuluş Savaşı nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu dönemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirmiştir? A) Sovyet Rusya ya B) Fransa ya C) İtalya ya D) Almanya ya E) İngiltere ye (2003 ) Cevap: A Sovyetler, TBMM, Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanmış anlaşmalara göre saptanmış sınırı Batum un Gürcistan a iade edilmek koşuluyla tanıyacaktır. Batum un Rusya ya, Kars ve çevresinin Türk Devletine ait olduğu kabul edildi. Olağanüstü şartlardan dolayı Gürcistan a bırakılan Batum Misak-ı Millinin ilk tavizidir. Önemi: İlk defa büyük bir devlet TBMM yi tanımıştır. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan ilk anlaşmadır. Sovyet Rusya, Türkiye ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir. Sovyet Rusya nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) TBMM nin açılmasının B) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının C) TBMM ordusunun askerî başarılarının D) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin E) Misakımillî nin kabul edilmesinin (2012 -Lisans) Cevap:C II. İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921) İtalyanlar, Anadolu da işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başladılar. (5 Temmuz 1921) (Sakarya Savaşı ndan sonra tamamen boşaltmışlardır) Fransa, Ankara ya barış elçisi gönderdi. İnönü Savaşlarının Kurtuluş Savaşındaki başlıca rolü, düşmanı oyalamak ve böylece zaman kazanmak olmuştur. Kurtuluş Savaşı nda İtalya nın, Anadolu da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması B) Mudanya Anlaşması nın imzalanması C) Türk ordusunun Sakarya nın doğusuna çekilmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması ( )Cevap: A Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921) TBMM ve düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Yunan ileri harekâtı sonucunda Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Mustafa Kemal Türk ordusunun fazla kayıp vermesini önlemek amacıyla Türk ordusunu Sakarya Irmağının doğusuna çekmiştir. (5 Temmuz 1921) Türk Ordusu nun, Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerin hangisinde olmuştur? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Çerkez Ethem Ayaklanması E) Kütahya - Eskişehir Savaşları (2001 KMS) Cevap: E TBMM ile barış imzalamak isteyen Fransa, bu yenilgiden sonra çekimser davranmaya başlamıştır. İtalya Anadolu yu boşaltmada yavaş davranmaya başlamıştır. Yunan ordularının Ankara ya yaklaşması yurtta karamsarlığa, TBMM de tartışmalara yol açmıştır. Başkentin Kayseri ye taşınmasıgündeme gelmiştir. Ordunun başına Mustafa Kemal in geçmesi gündeme geldi Mustafa Kemal e üç ay süreyle hızlı kararlar almasını sağlamak amacıyla Başkomutanlık Yetkisi verilmiştir. (5 Ağustos 1921) Böylece; 8-9 Temmuz gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, tekrar askerlik görevine dönmüştür. TBMM ye ait yasama ve yürütme yetkileri Mustafa Kemal Paşa ya geçmiştir.(güçler birliği). İstiklal Mahkemelerinin Mustafa Kemal e bağlanmasıyla yargı yetkisine de sahip oldu. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir? A) Birinci İnönü B) İkinci İnönü C) Kütahya Eskişehir D) Sakarya E) Büyük Taarruz (2012- Lisans) Cevap: C Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal e başkomutanlık yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir? A) Bakanlar Kurulu B) TBMM C) Milli Güvenlik Kurulu D) Felah-ı Vatan Grubu 5

6 E) Halk Meclisi ( ) Cevap: B Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal in başkomutanlık görevini üstlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?(2003) A) TBMM ye karşı ayaklanmalar çıkması B) Ordunun Sakarya nın doğusuna çekilmesi C) İsmet İnönü nün Batı Cephesi Komutanı olması D) Sovyet Rusya nın,bağlaşık devletlerle BrestLitowsk Antlaşması nı imzalayarak 1.Dünya Savaşı ndan çekilmesi E) Mustafa Kemal in Bakanlar Kurulu nun doğal başkanı olması CEVAP:B Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı nda Türk ordusunun Sakarya nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir? A) Mustafa Kemal in başkomutanlık görevini üstlenmesi B) TBMM yetkiyi geçici bir süre için Mustafa Kemal e vermesi C) Tekalif-i Milliye Buyrukları nın çıkarılması D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması E) TBMM de Mustafa Kemal e karşı tepkilerin artması ( ) Cevap: D Mustafa KemalBaşkomutan yetkisi ile ilk olarak ordunun gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamıştır. (7-8 Ağustos 1921) Tekâlif-i Millîye Emirleri nin çıkarılmasına aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür? A) Başkomutanlık Savaşı B) Sakarya Savaşı C) Birinci İnönü Savaşı D) İkinci İnönü Savaşı E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları (2008/ Önlisans) Cevap: E Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülükler)(7-8 Ağustos 1921) Ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasıyla ilan edilen yükümlülüklerdir. Silahlı mücadeleye halkında çekilmesiyle seferberliktir. Büyük Taarruz Savaşı na lojistik destek sağlamıştır. Maddeleri: Ülkedeki her evden bir takım çamaşır, bir çift çorap ve çarık milli vergi komisyonuna verilecektir. Her türlü yiyecek maddesinin %40 ına sonradan ödenmesi şartıyla el konulacaktır. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim eşyasının %40 ına sonradan verilmek şartıyla el konulacaktır. Ülkedeki her türlü makinalı araç ve gerecin %40 ına el konulacaktır. Tekâlif-i Milliye Emirleri nde her aileden birer kat çamaşır ile herkesin elindeki gıda maddeleri ile binek ve yük hayvanlarının belli bir kısmının hükûmete verilmesinin öngörülmesi ile, I. ordunun Sakarya Savaşı öncesinde gerekli acilihtiyaçlarını temin etmek, II. Millî Mücadele ye karşı olanları tespit etmek, III. bu mal ve malzemenin düşman eline geçmesiniönlemek düşüncelerinden hangileri amaçlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( Ortaöğretim) Cevap: A Sakarya Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921) Sonuçları: İtalya Anadolu yu tamamen boşaltmıştır. TBMM ve düzenli ordunun son savunma savaşıdır. Türk ordusunun 1683 yılından itibaren devam eden geri çekilişi sona erdi. Mustafa Kemal in Hatt-ı müdafaa yoktur, Sath-ı müdafaa (alan, yüzey savunması) vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz. Sözü savaşın planı hakkında bilgi vermektedir. Mustafa Kemal in başkomutan olarak kazandığı ilk savaştır. Mustafa Kemal e Gazilik ve Mareşallik unvanlarım verilmiştir.(19 Eylül 1921) Mustafa Kemal e mareşallik unvanının verilmesi, Fransa yla Ankara Antlaşması nın yapılması Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır? A) Başkomutanlık Savaşı B) Sakarya Savaşı C) Birinci İnönü Savaşı D) İkinci İnönü Savaşı E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları (2008/ Ortaöğretim) Cevap: B Aşağıdakilerden hangisi,tbmm Hükümeti nin Fransa yla yaptığı Ankara Antlaşması nın bir özelliğidir?(2004 ) A) Anlaşma Devletleri arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyması B) Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma olması C) Geçerliliğini günümüze kadar koruması D) TBMM nin yaptığı ilk antlaşma olması E) Hatay ın Türk topraklarına katılmasını sağlaması CEVAP:A 6

7 Sakarya Savaşı ndan sonra Fransa nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması,aşağıdakilerden hangisini gösterir? (2004 ) A) Fransa nın TBMM ile ilişkiler kurmak istediğini B) TBMM nin uluslararasında ilk kez tanındığını C) Fransa ile TBMM arasındaki dostluğun uzun süreceğini D) İngiltere nin Yunanistan ı desteklediğini E) İtalya nın işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildiğini CEVAP:A Mustafa Kemal, Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir? A) I. İnönü B) Sakarya C) II. İnönü D) Eskişehir ve Kütahya E) Başkomutanlık (2010 Lisans) Cevap: B Sovyet Rusya ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) adına Kars Antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921) Doğu cephesi tamamen kapandı Doğu sınırları çizildi. Nahcivan, Azerbaycan a bağlı özerk bir bölge kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı nda Gürcistan, Ermenistan Hükümetleriyle Kars Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922 de barış için yeni koşullar önermesi B) Rodos ve On İki Ada nın İtalya ya bırakılması C) Mudanya Anlaşması nın imzalanması D) Musul un Irak a bırakılması E) Sakarya Savaşı nın kazanılması (2008/ Lisans) Cevap: E Kurtuluş Savaşı nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur? A) Sakarya Savaşı nın kazanılması B) Kafkas sınırının kesinleşmesi C) Tekâlif-i Milliye Emirleri nin (Ulusal Yükümlülükler) çıkarılması D) TBMM nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal e devretmesi E) Ermenistan la Gümrü Antlaşması nın yapılması (2007/) Cevap: B 7 13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması nda hangisinin etkisi yoktur? A) Gümrü Antlaşması B) Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı C) Başkomutanlık Meydan Savaşı D) Moskova Antlaşması E) Kafkas Cumhuriyetlerinin Rusya ya bağlı olması (2006 ) Cevap: C Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.( 20 Ekim 1921) Güney cephesi kapandı. Hatay ve İskenderun da özerk yönetim kurulması kabul edildi. Fransa Suriye den çekilirse Hatay halkı kendi geleceğini belirlemek üzere halk oylamasına gidebilecek Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak ve Türk askeri tarafından korunacaktır Hatay, Batum dan sonra misak-ı millinin ikinci tavizidir. Fransa, TBMM yi tanıyan ilk itilaf devletidir da Hatay ın anavatana katılması ile güney sınırı kesin olarak çizilmiştir. Kurtuluş Savaşı nda, I. Güney Cephesi nin kapanması II. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması III. Londra Konferansı nın toplanması gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması nın sonuçları arasındadır? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II E) I, II, III ( ) Cevap: D Kurtuluş Savaşı nda, - Birinci İnönü Zaferi nden sonra Anlaşma Devletlerinin Londra da konferans düzenlemesi ve TBMM yi davet etmesi, - Sakarya Zaferi nden sonra Fransa nın TBMM yle Ankara Antlaşması nı yapması, gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı savunulabilir? A) Anlaşma Devletlerinin TBMM yi Sakarya Savaşı ndan sonra tanıdığına B) İngiltere nin savaşın sonuna kadar Yunanlıları desteklediğine C) Halkların dış politikada etkili olduğuna D) Uluslararası antlaşmaları uygulamak zorunluluğu olduğuna E) Askerî başarıların Anlaşma Devletlerini TBMM yle antlaşma yapmaya zorladığına (2009 ) Cevap: E 2 Ocak 1922 de Ukrayna Cumhuriyeti (Sovyet Rusya ya bağımlı) ile TBMM Hükümeti arasında bir Dostluk Antlaşması imzalanarak, Sovyet Rusya nın, TBMM ye yapacağı destek ve yardımlara kesinlik kazandırılmıştır. İtilaf devletleri Yunan ordularının güçlenmesi amacıyla TBMM ye barış teklifinde bulunmuşsa da TBMM bağımsızlığı hedeflediği için kabul etmemiştir. Batı Cephesinde Yunanistan la yapılan aşağıdaki savaşlardan hangilerinin sonunda, Anlaşma Devletleri Yunan ordusunu güçlendirmek amacıyla TBMM yle ilişki kurarak Sevr Antlaşması nın koşullarını değiştirmek istemiştir? A) Birinci İnönü İkinci İnönü

8 B) Birinci İnönü Sakarya C) Sakarya Büyük Taarruz D) İkinci İnönü Kütahya-Eskişehir E) Kütahya-Eskişehir Büyük Taarruz (2008/ Lisans) Cevap: B Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, TBMM Hükümeti nin tanınması konusunda Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdiği savunulamaz? A) Gürcistan ile antlaşma yapılması B) Fransa ile Ankara Antlaşması nın yapılması C) İnönü Savaşı ndan sonra İtalya nın Anadolu daki askerî gücünü çekmesi D) TBMM Hükümetinin İtalya nın aracılığı ile Londra Konferansı na katılması E) İngiltere nin, Yunanistan ı Kurtuluş Savaşı süresince desteklemesi (2008/ Ortaöğretim) Cevap: A Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele de Türk ordusunun kazandığı askerî başarılardan sonra yapılan antlaşmalardan biri değildir? A) Ankara B) Moskova C) Brest-Litowsk D) Gümrü E) Kars (2012- Ön lisans) Cevap: C Büyük Taarruz (26 Ağustos-18 Eylül 1922) Başkomutanlık süresi uzatıldı. (20 Temmuz 1922) Ancak meclis yetkileri verilmedi. Rusya dan yardım sağlandı, Fransa ve İtalya nın bıraktığı silahlar toplandı. Mustafa Kemal in Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir, ileri! ordunun hedefini ortaya koymuştur. Milli mücadele nin silahlı safhası sona erdi. Anadolu da İtalyan ve Fransız işgalinden sonra Yunan işgali de sona erdi. Türk ordusu Çanakkale ve İzmir civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) TBMM nin Yunanlıları Büyük Taarruzla yenilgiye uğratması ve savaşı resmen sona erdirmek istemesi Fransa ve İtalya nın savaşı sona erdirmesi için İngiltere ye baskı yapması. 3 Ekimde İngiltere, İtalya, Fransa ve TBMM temsilcileri Mudanya Ateşkes görüşmelerine başladılar. Yunanlılar görüşmeyi bir gemiden takip ettiler. Görüşmelere TBMM adına İsmet Bey temsil etti. Ateşkese Göre, Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecektir. Yunan kuvvetleri Meriç nehrine kadar olan Doğu Trakya yı 15 gün içinde boşaltacaklardır. Doğu Trakya TBMM nin jandarma kuvvetlerine bırakılacaktır. Ancak bu kuvvetler 8000 i geçmeyecektir. 8 İstanbul, boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM hükümetine bırakılacaktır İstanbul, Boğazlar ve çevresinin TBMM Hükümetine bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. ÖNEMİ Türk kurtuluş savaşı sona erdi. Yeniden silahlı çatışmaya girilmeden diplomatik başarılarla Doğu Trakya, İstanbul ve boğazlar kurtarıldı. İngilizler Türk başarısını kabul ettiler. Kurtuluş savaşının diplomatik safhası başladı. Türk tarafına Lozan Barış Konferansı için teklifte bulunuldu. Yeni Türk Devleti I. Dünya Savaşında yenilmiş devlet yerine eşit devlet durumuna geldi. Mondros Ateşkes Anlaşması nın geçersiz kılınması, Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması, Kurtuluş Savaşı nın askerî bölümünün sona ermesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır? A) Gümrü Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Mudanya Anlaşması D) Moskova Antlaşması E) Ankara Antlaşması (2010 Lisans) Cevap: C Mudanya görüşmelerinde, Fransa temsilcisi Trakya nın TBMM Hükümeti ne teslim edilmesini kabul ettiği halde,ingiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış;italya temsilcisiyse bu konuda hükümetinden emir alması gerektiğini bildirmiştir.aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek bir sonuç değildir? (2004 ) A) Fransa ile İngiltere arasında görüş ayrılığı vardır B) Mudanya görüşmelerinde Trakya nın geleceği üzerinde önemle durulmuştur C) İngiltere,Yunanistan ı desteklemiştir D) İtalya temsilcisinin yetkisi sınırlıdır E) İtalyan hükümeti Mudanya görüşmelerini yönlendirmektedir CEVAP:E I. Doğu Trakya, II. İstanbul, III. Boğazlar, IV. Batı Trakya, Mudanya Görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) I, II ve III (2001/KMS) Cevap: C

9 Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi nin koşullarından biri değildir? A) Doğu Trakya nın boşaltılması B) Türk - Yunan çarpışmasının durması C) Anlaşma Devletleri nin barışa kadar bulundukları yerde kalması D) Batı Trakya nın Yunanistan a bırakılması E) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümeti ne bırakılması (2000 DMS) Cevap: D Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) İstanbul hükümeti Lozan a gitmek için hazırlık yapmaya başlaması ve İtilaf devletlerinin TBMM nin Lozan da çıkarmak istedikleri ikiliği önlemek. ÖNEMİ Milli egemenlik ilkesi gerçekleşti. Aşağıdakilerden hangisinin, Yeni Türk Devleti nde millî egemenliğin güçlendirildiğine bir kanıt olduğusavunulabilir? A) Şer iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması B) Medeni Kanun un kabul edilmesi C) Saltanatın kaldırılması D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Takrir-i Sükûn Kanunu nun çıkarılması (2012- Ortaöğretim) Cevap: C Lozan da çıkarılmak istenen ikilik sona erdi Osmanlı Devletinin/İstanbul hükümetinin siyasi ve hukuki varlığı kesin olarak sona erdi. Devlet başkanı ve rejim şekli sorunu ortaya çıktı. TBMM nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine B) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine D) Tüm yetkilerin TBMM de toplandığına E) Devlet rejiminin adının konulduğuna (2012- Lisans) Cevap: E Laikliğin ilk aşaması gerçekleşti. İslamiyet te ortaya çıkan siyasi ve dinî güçlerin bir elde toplanması geleneğine aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir? A) 1876 Anayasası nın yürürlükten kaldırılması B) Tekke ve türbelerin kapatılması C) Saltanatın kaldırılması D) Hukuk birliğinin sağlanması E) Medreselerin kapatılması (2008/ Ortaöğretim) Cevap: C 9 Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet (Vahdettin) 17 Kasım 1922 de İngiltere ye sığınarak ülkeyi terk etti. İlk defa halife tayin ile belirlendi Abdülmecid Efendi (18 Kasım 1922) TBMM nin açılışından sonra ikinci büyük inkılâp gerçekleşti. Cumhuriyetyönetimine geçiş süreci hızlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz? A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması B) İstanbul Hükümeti nin de Lozan Görüşmeleri ne davet edilmesi C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması (2007/) Cevap: C Anlaşma Devletleri nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle birlikte İstanbul Hükümeti ni de Lozan Konferansı na davet etmesi aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır?(2006) A) Halifeliğin kaldırılmasını B) Saltanatın kaldırılmasını C) Ankara nın başkent yapılmasını D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını E) 1876 Anayasası nın yürürlükten kaldırılmasını CEVAP:B Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Katılan Devletler ve Amaçları: Konferansa, TBMM nin karşısında İtilaf devletleri, sadece boğazlar rejimini ilgilendiren konularda ise Sovyet Rusya ve Bulgaristan TBMM ye destek amacıyla katılmışlardır. Konferansta İtilaf devletleri Sevr i değişik şekilde kabul ettirmeyi amaçlamıştır. TBMM, Misak-ı Milli içerisinde bağımsız bir Türk devletinin kurulacağını göstermek ve ulusal egemenliğimizi sınırlayıcı koşulları ortadan kaldırmak amacıyla katılmıştır. Lozan a Mudanya yı imzalayan İsmet Bey başkanlığındaki heyet katılmıştır. I. Mudanya Ateşkes Anlaşması yla ilgili görüşmelerdeki başarısı II. Eskişehir-Kütahya Savaşları III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetleri İsmet İnönü nün Lozan Konferansı na gönderilen heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

10 (2011 ) Cevap: D Mustafa Kemal Paşa Lozan a gönderilen heyetten (İsmet İnönü, Rıza Nur (Sinop), Hasan Saka (Trb.) Kapitülasyonlar Doğu Anadolu da Ermeni yurdu Ordu ve Musul konularında taviz verilmemesini istemiştir. 20 Kasım 1922 de başlayan görüşmelerde Türkiye nin isteklerine direnmeleri nedeniyle 4 Şubat 1923 te kesilmiştir. Görüşmelere ara verildiği dönemde, iç politikada bağımsız, milli bir ekonomi sisteminin benimsendiği İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiş ve Misak-ı iktisadi kararları alınmıştır. (18 Şubat 1923). Lozan Görüşmeleri ikinci kez 23 Nisan 1923 te tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1923 e kadar sürmüştür. Lozan da Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar SINIRLAR Sovyet Sınırı: Lozan da gündeme gelmemiştir. Zira daha önce imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmalarıyla belirlenmiştir. Suriye Sınırı: Ankara antlaşması ile belirlenen sınır kabul edildi. (Caber Kalesi Türklerde kaldı.) Aşağıdakilerden hangisi, daha önceden üzerinde uzlaşma sağlandığından dolayı, Lozan Konferansı nda tartışmalara konu olmamıştır? A) Boğazların yönetimine ilişkin düzenleme B) Suriye sınırı C) Osmanlı devlet borçları D) Kapitülasyonlar E) Musul (2010 Önlisans) Cevap: B Batı (Yunan) Sınırı: Meriç ırmağına kadar Doğu Trakya Türkiye de Batı Trakya Yunanistan a bırakıldı Lozan da sadece Batı sınırımız bugünkü şekliyle çizilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması nın kapsamındadır? A) Batı sınırının çizilmesi B) Musul un Irak a bırakılması C) Hatay Cumhuriyeti nin kurulması D) Türkiye - Ermenistan sınırının belirlenmesi E) Batı Trakya nın Yunanistan a bırakılması (2006/ Ortaöğretim) Cevap: A Türkiye nin, I. Irak, II. Yunanistan, III. Suriye devletlerinden hangileriyle sınırı, Lozan Antlaşması nda belirlenmiştir? 10 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III (2010 Ortaöğretim) Cevap: B Irak Sınırı: Musul-Kerkük meselesinden dolayı çizilemedi. Ancak bu sınır sorunun çözümü için İngiltere ile TBMM arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecektir. Şeyh Said isyanından dolayı 1926 Ankara antlaşması ile İngiltere ye bırakıldı Türkiye, Musul un Misak-ı Millî sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir? A) Türklerden başka ulusların da yaşamasını B) Sykes-Picot Anlaşması na göre Fransızlara verilmiş olmasını C) Mondros Mütarekesi nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını D) Petrol bakımından zengin olmasını E) İngiltere nin mandası olmasını (2009 ) Cevap: C Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması yla belirlenmemiştir? A) İmroz B) Musul C) Oniki Ada D) Karaağaç E) Bozcaada (2006/ Ön lisans) Cevap: B ADALAR Türkiye,Bozcaada ve İmroz (Gökçeada) u alacak.(çanakkale Boğazının güvenliği için) - İmroz ve Bozcaada nın Türkiye de kalması - Karaağaç ın tazminat karşılığı Türkiye ye bırakılması Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kapsamındadır? A) Lozan Antlaşması B) Atina Antlaşması C) Ouchy Antlaşması D) Montrö Anlaşması E) Ankara Antlaşması (2008/ Ortaöğretim) Cevap: A Yunanistan, Ege Adalarınıalacak. Ancak Yunanistan Türkiye ye yakın adaları silahlandırmayacaktır. İtalya yarodos ve On iki Ada ya bırakıldı. BOĞAZLAR Boğazların idaresi, milletler cemiyeti tarafından denetlenen başkanlığını bir Türk ün yaptığı komisyona bırakıldı. Boğazlardaki egemenlik hakları zedelenmiştir Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile komisyon kaldırılarak boğazların egemenlik hakları Türkiye ye bırakıldı. KAPİTÜLASYONLAR Hiç taviz verilmeden tamamen kaldırılmıştır. ERMENİSTAN SORUNU

11 Sevr le kurulmasına karar verilen Ermeni Devletinden vazgeçilmiş ve bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edildi. DIŞ BORÇLAR Fransa ile aramızda problem olmuştur. Duyun-u Umumiye kaldırıldı. Osmanlı Devletinden ayrılan devletlere Osmanlı borçları paylaştırılacaktır. AZINLIKLAR Bütün azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edildi ve hiçbir ayrıcalıkların bulunmadığı benimsenmiştir. Lozan Antlaşması nın 40. maddesine göre, Türkiye deki Müslüman olmayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk tebaası gibi işlem görmeleri kabul edilmiştir. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisini engellemek amacını taşıdığı savunabilir? A) Azınlıkların kendi dillerini öğrenmesini B) Azınlıkların başka ülke tabiiyetine geçmesini C) Toplumda ayrılıkçı gruplar oluşmasını D) İbadet yerlerinin sayıca arttırılmasını E) Yaşamın geleneklere göre düzenlenmesini (2003/) Cevap: C NÜFUS MÜBADELESİ İstanbul hariç Anadolu daki Rumların Yunanistan a dönmesi, Batı Trakya da (Selanik ve Gümülcine) yaşayanlar Türkler hariç Türklerin Anadolu ya dönmesine karar verilmiştir. I. Batı Anadolu da yaşayan Rumlar, II. Gümülcine ve Selanik te yaşayan Türkler, III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul da yaşayan Rumlar, IV. Teselya ve Makedonya da yaşayan Türkler, Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV (2004/) Cevap: B YABANCI OKULLAR Türk kanunlarına, tüzük ve yönetmeliğe bağlı olacaktır. Türk hükümeti bu okulların öğrenimini düzenleyecektir. SAVAŞ TAZMİNATI Yunanistan tazminat olarak Karaağaç ı Türkiye ye bıraktı. I. Dünya Savaşı için talep edilen tazminat kabul edilmemiştir. I. Yunanistan ın savaş tazminatı yerine Karaağaç ı Türkiye ye vermesi, II. Kars ve dolaylarının yeniden Türk topraklarına katılması, III. Boğazlar Komisyonu nun kaldırılması, Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması nın sonuçları arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III (2003/) Cevap: A Türkiye deki Rumlar ve Yunanistan daki Türklerin mübadele (değiş tokuş) edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadele dışında tutulması, aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır? A) Lozan Antlaşması B) Atina Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) İstanbul Antlaşması E) Belgrat Antlaşması (2000 DMS) Cevap: A PATRİKHANE Yabancı kiliselerle ilişki kurmamak şartı ile Türkiye de kalması kabul edildi. Türkiye kaldırmak istemekle, içişlerine karışılması önlemek istemiştir. I. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, II. Rodos ve Oniki Ada nın İtalya ya bırakılması, III. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması nın sonuçları arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2008/ Ön lisans) Cevap: D Lozan ın Bıraktığı Pürüzler İngiltere ile Musul sorunu (TBMM nin aleyhine) Denetim ve savunma hakkımız tanınmayan boğazlar sorunu (TBMM nin lehine) Hatay sorunu (TBMM nin lehine) I. Savaş tazminatları II. Suriye sınırı III. Boğazlar konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşması ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III ( ) Cevap: E Fransa ya ödenen borçlardan doğan anlaşmazlık Azınlıkların takasından çıkan sorun Batı Trakya ve Ege adalarının geri alınmaması Kıbrıs gündeme gelmedi. İngiltere nin egemenliğinde devam etti. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ İtilaf devletleri Misak-ı Milliyi ve Türk milletinin bağımsızlığını kabul ettiler. Günümüze kadar devam eden tek uluslararası antlaşmadır. I. Dünya savaşından sonra imzalanan en son antlaşmadır. Türkiye için I. Dünya savaşı sona erdi. 11

12 Sömürge ülkelerine bağımsızlık mücadelelerinde yol gösterici bir rol oynamıştır. TBMM, düşündüğü düzenleme ve devrimler için gerekli barış ortamına kavuşmuştur. Lozan 24 Temmuz 1923 te, I. TBMM tarafından imzanmış23 Ağustos 1923 te II.TBMM tarafından onaylandı. İtilaf devletlerine karşı TBMM tek başına mücadele etmiş ve başarmıştır. Atatürk, Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır. sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? A) Mudanya Ateşkes Anlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Lozan Antlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi (2011 ) Cevap: D I. Tüm azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi II. Devlet borçlarının,osmanlı Devleti nden ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaşılması III. Batı Trakya nın Yunanistan a verilmesi Yukarıdakilerden hangileri,lozan Antlaşması nın hükümleri arasında yer alır?(2004) A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1,2 ve 3 CEVAP:D 12

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Merkezi Yazılıya Hazırlık Okula Yardımcı Kısa ve Öz 8 %100 Sınava Uyumlu Kazanım Merkezli 2014-2015 T EOG ÇALISMA KAGIDI Öğrencinin Adı - Soyadı... Sınıfı - Numarası

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz:

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz: 2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları YGS nin son testi olan Sosyal Bilimler testinde karşımıza çıkan ilk ders ise Tarih dersi. YGS Tarih e hazırlanan adaylar için bu yazımızda 2015 YGS Tarih Konularını

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007. 4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir? 1. İslamiyetten önce Türklerin,

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007. 4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir? 1. İslamiyetten önce Türklerin, 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI

MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI CİHAT DEMİR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU 1: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik,

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir. 1. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. A GENEL KÜLTÜR TESTİ 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SAKARYA DAN LOZAN A ASKERÎ VE SİYASÎ GELİŞMELER. Okt. Yücel Çil

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SAKARYA DAN LOZAN A ASKERÎ VE SİYASÎ GELİŞMELER. Okt. Yücel Çil İÇİNDEKİLER SAKARYA DAN LOZAN A ASKERÎ VE SİYASÎ GELİŞMELER HEDEFLER Sakarya Savaşı Öncesi Askerî Gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ortaya Çıkan Bunalım ve Mustafa Kemal Paşa nın Başkumandanlığı

Detaylı

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 1909 1911 1912 20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 31 Mart Olayı Trablusgarp Uşi 1.Balkan 2.Balkan 1.Dünya nın Başlaması 1.Dünya nın Bitmesi Sömürgecilik Hammadde yarışı Pazar rekabeti Silahlanma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi Örnek Sorular ve Cevaplar 1-Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılıp savunma konumuna geçmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi önemli bir role sahiptir? A-II.

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı