Endüstrinin Lider Çözümleri çin En yileri Bir Araya Getiriyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstrinin Lider Çözümleri çin En yileri Bir Araya Getiriyoruz"

Transkript

1

2 Endüstrinin Lider Çözümleri çin En yileri Bir Araya Getiriyoruz Fark Yaratan Bizim Uzmanl m z Automated Logic kendisini aç k sisteme ve sorunsuz sistem entegrasyonuna adam flt r. Bu da tabii ki bizim uzmanl m zla mümkün olmaktad r. 3. Parti Entegrasyon (Third Party Integration-TPI) ekibimiz HVAC, mekanik, ayd nlatma, güvenlik, yang n ve di er bina yönetim sistemlerinin entegrasyonunda yenilikçi çözümler sunmaktad r. TPI ekibimiz, geliflmifl araçlar m zla birlikte, onlarca kapal özel protokolü, aralar nda BACnet, MODBUS, Lonworks ve Johnson Control s N2 in de bulundu u s k kullan lan endüstri protokollerine çevirmifltir. Dunham-Bush,York International, Simplex, Square-D ve Reliance Electric gibi birçok ünlü endüstriyel firman n ürünlerini de sistemimize tümlefltirebildik. Automated Logic, endüstrideki BACnet OEM kontrol cihazlar n n en büyük özel sa lay c s d r. Önde gelen so utma grubu, kazan, yang n ve ayd nlatma sistemi üreticilerinin ismi alt nda ürünlerimiz kolayl kla bulunabilir. Bunun nedeni ise orijinal malzeme üretim bölümümüz OEMCtrl, bu üreticilerle birlikte çal fl p onlar n kontrol gereksinimlerine protokol aç s ndan esnek, bilgi aç s ndan zengin, oldukça güvenilir ve kolayl kla iste e göre

3 ayarlanabilir çözümler sa lamaktad r. Kontrol cihazlar m z n sa lad esneklik sayesinde, üreticiler mal sahibinin hangi otomasyon sistemi markas n seçti ine bakmaks z n malzemelerini satabilirler. Efli Bulunmaz Yetkili Sat c lar: Automated Logic in teknolojik üstünlü ü, baflar m z n nedeninin sadece bir k sm. Onun kadar önemli olan bir konu da tüm dünyada h zla geliflmekte olan pazar m zda yetkili sat c lar m zla kurdu umuz iliflkilerdir. Onlar, ürün mükemmelli ine ve müflteriye verdi imiz eflsiz deste e olan ba l l m zda bize ortak olmufllard r. Bu iliflkiler, finansal gücümüzü ve mühendislik kaynaklar m z tecrübemiz, yerel seviyede bulabilece iniz ba l l k ve hizmet ile birlefltirdi. Bu birleflim size eflsiz hizmeti verecek ve Automated Logic i yenilikçi bina kontrolünde en önde tutacak unsurdur.

4 Girifl/Ç k fl Donan m : Yenili in Arkas ndakiler Bizi Önde Tutuyor Automated Logic in girifl ç k fl donan ml ürünleri ifle yenilik katmaktad r. Atlanta daki merkezimizde tasarlan p haz rlanan ürünlerimiz UL, FCC ve CE standartlar n karfl lamas için üretim esnas nda s k bir kalite kontrol aflamas ndan geçmektedir. Tasar mlar esnas nda yüksek iletiflim h zlar için zaman n en ilerisi olan mikroifllemciler ve yard mc ifllemciler, uzaktan kolayca güncelleyebilmek için flash bellek, hassas kontrolü sa lamak için yüksek çözünürlükte girifl ç k fllar ve güvenilir bir iflletme, gerilim dalgalanmalar n ve anahtarlama gürültülerini önlemek için de haz r koruyucu devreler kullan lmaktad r. Automated Logic girifl ç k fl donan m yüksek h zl TCP/IP üzerinde BACnet i kullan r; maliyeti uygun kurulum ve uzun süreli kullan m sa lamak aç s ndan da basit ve sa lam bir modüler yap sunar. Bunlar: Yönlendiriciler (Routers): Aralar nda IP, Ethernet, ARCNET, MS/TP ve PTP gibilerinin de bulundu u de iflik BACnet veri hatlar n n aras ndaki bilgi al flveriflini sa lar. Duvara monte edilebilen bir yap ya sahip olup birden fazla kullan c ve de uç aras iletiflimi öncelik ve eriflim seviyesi düzenlenmifl bir flekilde ve maksimum esneklikte yürütür. Kontrol Cihazlar (Controllers): ME line: Birden fazla saha cihaz n kontrol eden kontrol

5 cihazlar d r. 10/100 Mbps Ethernet, yüksek h zdaki ARCNET ya da daha al fl lageldik olan, Kbps MS/TP a, üzerinde BACnet i kullanarak geniflletilebilen veya geniflletilemeyen modülleri sayesinde merkezi s tma, klima santrali ve di er kompleks uygulamalar n kontrolünü sa lamaktad r. Geniflleme modülleri nokta tipi ve say s yla ilgili olarak bu modüllere eklenebilir. SE Line: Sadece bir cihazl uygulamalar için kullan lan kontrol cihazlar d r. ARCNET veya MS/TP üzerinde BACnet i kullanan SE line ba ms z denetleyicileri, çat tipi ve di er uygun cihazlar n kurulumlar için tasarlanm flt r. ZN Line: Bölgesel kontrol cihazlar d r. ARCNET veya MS/TP üzerinde BACnet i kullanan ZN line kontrol cihazlar bölgesel s cakl k kontrol ifllevleri için tasarlanm flt r. Tümleflik hava ak fl duyar eleman ve hareket aksamlar olan bas nçtan ba ms z birimlerle olan uyumlulu uyla birlikte, ZN Line; VAV kutusu, fancoil, s pompas ve fanlar n çal flmas n sa lamaktad r. BACview: BACview, operatör arayüz klavyemiz, yerel operatör göstergesi, veri de ifltirme ve a eriflimi için ideal bir çözümdür. Küçük kurulumlara uymakla birlikte, ME Line ve SE Line kontrol cihazlar n n üzerine do rudan tak labilir. Bununla birlikte operatörlere daha önceden kullan c taraf ndan belirlenmifl olan parametreleri görme ve gerekti inde de ifltirme imkan n sa lamaktad r. Görüntüler endüstri standard ndaki HTML kullan larak müflteri gereksinimlerine uyarlanabilir.

6 E itimli teknik personelimiz büyük ve karmafl k, de iflik bölgelere da lm fl, kritik önemdeki tesislerde titiz bir mühendislik ve devreye alma çal flmas gerçeklefltirir. Bina otomasyondan sorumlu grup olarak projenin en baflar l flekilde gerçekleflebilmesi için tüm di er gruplarla iflbirli ini sürdürerek e ilim (trend), kay t, rapor gibi gereken dokümanlar sa layarak en iyi katk y yapar.

7 E itimli Teknik Personelimiz Teknik personelimiz proje yönetimi, kablolama ve montaj süpervizyon hizmetleri, iflletmeye alma ve teslim edildikten sonra garanti, hizmet ve teknik destek olarak en yetkin niteliklere sahiptir. Kadromuz, yüzlerce de iflik projeyle gelen deneyimiyle hastaneler, bankalar, endüstri tesisleri, havalimanlar, ifl merkezleri, ilaç fabrikalar, oteller, al flverifl, e itim, kültür ve spor merkezleri, üniversiteler, idari binalar ve benzeri müflterilerine hizmet vermektedir.

8 WebCTRL: Toplam flletim Özgürlü ünde Büyük Bir At l m Sonuç? WebCTRL sisteminize dünyan n herhangi bir yerinden s k nt s z eriflim ve onu tam olarak kontrol etme imkan n sa lamaktad r. Herhangi bir taray c s olan masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, PDA, cep telefonu gibi cihazlarla, istenilen say da kullan c için, istedikleri dilde eriflim mevcuttur. Geliflmifl alarm yönetimi gibi özellikleriyle alarm herhangi bir ortama yönlendirilebildi i gibi iste e göre raporlama yetenekleri de herhangi bir taray c dan al nabilir. Bununla birlikte, WebCTRL teknolojiden daha fazlas demektir; çünkü flimdiye kadar olan en etkileflimli, en zengin özellikli ve kullan m en kolay olan üründür. Aç k standartlar m z n yan s ra, Automated Logic in geçmiflle uygunluk gibi bir miras da müflterilerimizin eski yat r mlar n n yeni sisteme entegrasyonunu ve onlar n yeni teknolojinin nimetlerinden yararlanmalar n sa lamaktad r. WebCTRL de bu miras sürdürmektedir.

9 Aç k standart yaklafl m m z, WebCTRL, Web tabanl bina otomasyon sistemimiz sayesinde daha önce hiç olmad kadar yararlar sa lamaktad r. WebCTRL, bafltan sona hiç bir sistemde bulamayaca n z bir özgürlük teklif etmektedir. Bir tek nedenle: Biz eski sistemlerimizi WEB teknolojisine uydurmad k; biz WEB teknolojisini daha en bafl nda kabul ederek, tasarlad k! TCP/IP, XML, Java, HTML, WEB hizmetleri, -Interneti dünya çap nda bir olgu haline getiren standartlar-, WebCTRL nin tam kalbindedir. WebCTRL aralar nda BACnet, LonWorks, MODBUS ve SNMP nin de bulundu u birçok önemli iletiflim protokolünü desteklemektedir. Ayn zamanda efli görülmemifl bir esneklik ve ölçeklenebilirlik sa layan aç k bir programlama dili olan Java y da kullan r. Microsoft Windows98, Windows 2000, Windows NT, Red Hat Linux and Sun Microsystems Solaris gibi Java2 uyumlu herhangi bir sunucu üzerinde çal flabilmektedir. WebCTRL MS Access, MS SQL Server, Oracle ve IBM DB2 gibi JDBC-uyumlu herhangi bir veri taban n da kullanabilmektedir.

10 Bina Kontrol Sistemimizdeki Konumumuz? Tamamen Aç k Fikirliyiz Kapal sistemler mi?tamamen tarih oldular. Bugünün bina yönetimi aç k bir meseledir: Aç k sistem, aç k mimari ve aç k standartlar. Aç k sistemler iflletme verimlili i, esneklik ve maliyet uygunlu unda yeni bir aflamay gündeme getirmifllerdir. Aç k mimari sayesinde, kullan c lara, kolayl kla de ifltirilebilen de iflik yarat c cihaz kombinasyonlar yla, rakiplerin ürünleri de dahil olmak üzere bütünlefltirme olana vermektedir. Tek bir ifl istasyonundan uzaktan yönetim olana sundu u gibi birden çok sistemin de kontrolünü sa lamaktad r. Tüm ürünlerimizdeki do al BACnet bütünlefltirme yetene i ile, Automated Logic in aç k sistem mimarisi, bina kontrolünü etkili bir biçimde kullan c ya vermifl durumdad r.

11 BACnet in üstün performans (düflük h zl a lardan yüksek h zl Ethernet e kadar) ve ölçeklenebilirli i, sistemlerimizin tek bir binadan pek çok say da binaya kadar genifl bir kurumsal gereksinim düzeyini karfl lamam z sa lar. ACNET Üreticileri Birli i (BMA) n n kurucu bir üyesi olarak, BACnet i teknolojinin daima önünde tutmas için ASHRAE ye destek vermekteyiz. Ayr ca bizim ve di er üreticilerin ürünlerinin, ASHRAE tümleflik çal flma standartlar n karfl lamas için bir de BACnet Test Loboratuar kurulmas na destek verdik. Yeni bir kurulum ya da tesis güncellemesi olup olmad na bakmaks z n, Automated Logic in bina yönetim çözümleri flunlar sa lamaktad r: Hassas çevre kontrolu ve konfor stenilen iç hava kalitesi Uygun maliyetli iflletme Enerji tasarrufu Benzersiz kullanma kolayl, ve Etkin kestirimci bak m

12 Yenilik: Karmafl k Kontrollar Sistemin Gücünü Kaybettirmeden Basitlefltirme Bina Otomasyon Anlay fl n De ifltiren Grafik Kullan c Arayüzü Automated Logic in renkli grafikleri kalite, rahatl k ve kullan m kolayl bak m ndan endüstri standartlar n belirlemektedir. Grafik sanatç lar taraf ndan sizin sisteminiz için yarat lan termo-grafik web sayfalar, mahalin iflletme ve konfor durumunu bir bak flta anlaman z sa lar. Renkli grafik özelli i, hata analizi ve kestirimci bak m n yan s ra güçlü bir zaman program, ayar de eri ifllemleri ve geliflmifl kontrol algoritmalar n ilk elden sunar. Grafik e ilim (trend) ifllevi, sistemin çal flmas n ve performans n eksiksiz bir flekilde belgeler.

13 Grafik Programlama Arac m z flinde En yisidir: EIKON yaz l m uzun zamand r, herkes taraf ndan anlafl labilir sembolleri standart ve projeye özgün kontrol algoritmalar n oluflturmada kullanarak, sat r sat r programlamaya üstünlük sa lam flt r. Hatta kontrol mant klar n n simülasyonu ve gerçek zamanl performanslar n n de erlendirilmesi de grafik olarak gerçeklefltirilmektedir. Sistem yaz l m bina iflletiminde sadece cihaz n ve çevrenin hassas kontrolünü sa lamakla kalmaz, h zl hata tespit ve simulasyon yetene i ile de hatan n ortadan kald r lmas n sa lamaktad r den beri ifl bafl nda olan EIKON, bu iflte hala en iyi grafik programlama dilidir.

14 Endüstrinin nereye gitti ini mi merak ediyorsunuz? Automated Logic () nin nerede oldu unu bulun Bina Otomasyonu son yirmi y l boyunca otomasyon kavram n yeniden tan mlayan birçok de iflim gördü. Ama bu süre zarf nda bir gerçek hep ayn kald : Automated Logic yenilikçi ve ça dafl çözümler sa lamada hep öncülük etti. Bafllang çtan itibaren bizim donan m m z, tasar m, performans ve güvenilirlik standartlar n belirgin flekilde yükseltti. lk kez biz grafik kullan c arayüz kontrolünü tan tt k. Türünün tek örne i güçlü bir grafiksel programlama arac olan EIKON un tan t m yla da DDC endüstrisinde bir devrim yaratt k. fiimdi WebCTRL, web tabanl bina kontrolündeki en son yenili imiz, iflletim özgürlü ünü en üst düzeye ç kard.

15 BACnet Üreticileri Derne i nin (BACnet Manufacturer s Association) kurucu bir üyesi olarak, Automated Logic, endüstrimizin standart protokolü olan BACnet i kullanan ürünleri pazara sunan ilk firmalardan biri olmufltur. Bugün Automated Logic maliyeti uygun, kullan c dostu bina kontrol çözümlerini siz müflterilerine sa lamay sürdürmektedir. Sistemlerimiz tüm dünyada, ticari ofis binalar nda, e itim tesislerinde, endüstriyel tesislerde, sa l k tesislerinde, resmi tesislerde, konaklama ve al flverifl merkezlerinde kurulmaktad r. Müflteri portföyümüz, küçük aile flirketlerinden Sun Microsystems, Harley-Davidson, Cisco Systems, UPS, Lockheed Martin, Conaco,Citibank ve Dupont-Merck gibi büyük uluslararas flirketlere kadar de iflmektedir.

16 Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad Gebze-KOCAEL Tel: (0262) Fax: (0262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, Çankaya-ANKARA Tel: (0 312) Fax: (0 312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, Pasaport- ZM R Tel: (0 232) Fax: (0 232) ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, ADANA Tel: (0 322) Fax: (0 322) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, ANTALYA Tel: (0 242) Fax: (0 242) M. D. H. : web: e-posta: USTA