Kinolon Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella spp. Suşlarında Direnç Genlerinin Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kinolon Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella spp. Suşlarında Direnç Genlerinin Araştırılması"

Transkript

1 Kinolon Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella spp. Suşlarında Direnç Genlerinin Araştırılması Oya PAZARLI, Füsun CÖMERT, Elif AKTAŞ, Füruzan KÖKTÜRK 1, Canan KÜLAH Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D., 1 Biyoistatistik A.D.

2 DNA Giraz GyrA GyrB Topoizomeraz IV ParC ParE Kinolonların etki mekanizması Hawkey PM. Mechanisms of quinolone action and microbial response. J Antimicrob Chemother, 51 Suppl S1: S29 35,

3 Direnç mekanizmaları İlaç hedefinde değişiklik Hücrede ilaç birikiminin azalması Membran permeabilitesinde azalma Dış membran porin protein değişiklikleri E.coli OmpF, OmpC Aktif pompalama ile antibiyotiğin hücre dışına atılması E.coli AcrAB-TolC Plazmid aracılı direnç aktarımı Hawkey PM. Mechanisms of quinolone action and microbial response. JAC 2003,51 Suppl S1: S29 35, Jacoby AG. Mechanisms of resistance to quinolones. CID 2005; 41:S120 6 Li XZ. Quinolone resistance in bacteria: emphasis on plasmid-mediated mechanisms. Int J Antimicrob Agents 2005, 25:

4 İlaç hedefinde değişiklik Direnç mekanizmaları Kinolon direnci belirleyici bölge gyra Ala67-Gln106 gyrb Asp426-Lys447 parc pare Hawkey PM. Mechanisms of quinolone action and microbial response. JAC 2003,51 Suppl S1: S29 35, Jacoby AG. Mechanisms of resistance to quinolones. CID 2005; 41:S

5 Direnç mekanizmaları Plazmid aracılı direnç aktarımı İlacın enzimatik inaktivasyonu Aminoglikozid asetil transferaz aac(6 )-Ib aac(6 )-Ib-cr İlacın letal etkisinden koruyan genler qnra qnrs qnrb qnrc qnrd Aktif pompa sistemi qepa Poirel L,Cattoir V and P. Nordmann. Is plasmid-mediated quinolone resistance a clinically significant problem? CMI 2008; 14:

6 Çalışmanın amacı Escherichia coli ve Klebsiella spp. izolatlarında; Kinolon direnç oranlarının belirlenmesi GSBL üretiminin araştırılması En sık görülen kinolon direnç mekanizmalarından gyra ve parc mutasyonlarının Plazmid geçişli kinolon direnç genlerinden qnra, qnrb, qnrs ve aac(6 )-Ib varlığının araştırılması

7 İzolatların Toplanması Şubat-Ağustos 2009 arasında izole edilen 508 Escherichia coli 120 Klebsiella spp. Nalidiksik asite dirençli/orta duyarlı 300 izolat ayrıldı 7

8 Kültür ve bakteri tanımlaması Biyokimyasal özellikler BBL Crystal Identification Systems E/NF (Becton Dickinson, ABD) Murray PR. Manual of Clinical Microbiology. Vol , 8th ed. ASM Press, Washington, DC

9 Antibiyotik Duyarlılık Testleri Disk Difüzyon Yöntemi Agar Dilüsyon Yöntemi Antibiyotik MİK (µg/ml) Duyarlı Orta duyarlı Dirençli Nalidiksik asit 16 _ 32 Siprofloksasin CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Eightenth Informational Supplement. CLSI document M100-S CLSI. Methods for dilution antimicrobial susceptibility test for bacteria that grow aerobically; Approved Standard 7th ed. M7-A

10 GSBL Üretiminin Gösterilmesi Çift disk sinerji yöntemi Jarlier V, Nicolas MH, Fournier G, Philippon A: Rev Inf Dis;10:

11 DNA eldesi ve çoğaltılması Gen bölgesi Forward primer Reverse primer Bant büyüklüğü (bç) qnra 5`-atttctcacgccaggatttg-3` 5`-gatcggcaaaggttaggtca-3` 516 qnrb 5`-gatcgtgaaagccagaaagg-3' 5`-acgatgcctggtagttgtcc qnrs 5`-acgacattcgtcaactgcaa-3' 5`-taaattggcaccctgtaggc aac(6 )-Ib 5'-ttgcgatgctctatgagtggcta-3' 5'-ctcgaatgcctggcgtgttt-3' 482 pare 5'-tacaccggtcaacattgagg-3' 5'-ttaatattgccgccgtcgg-3' 648 parc 5'-aaacctgttcagcgccgcatt-3' 5'-gtggtgccgttaagcaaa-3' 395 Robicsek A, Strahilevitz J, Sahm D.F, Jacoby G.A, Hooper D.C. AAC, 50: Park C.H, Robicsek A, Jacoby G.A, Sahm D, and Hooper D.C. AAC, 50: , 2006 Saenz Y, Zarazaga M, Brinas L, Ruiz-Larrea F, Torres C.. JAC, 51: , 2003 Vila J, Ruiz J, Goni P, Jimenez de Anta MT. AAC, 40: , 1996

12 Nükleik asit dizileme gyra ve parc bölgelerinde QRDR dizilemesi TÜBİTAK MAM GMBE de yapıldı İlgili kodonlarda mutasyonların varlığı, standart dizilerle karşılaştırılmak suretiyle saptandı Hall TA. BioEdit: a user-friendly biological sequence lignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl Acids Symp, 41: 95-98,1999. BLAST. National Center for Biotechnology Information.

13 İstatistiksel Analiz SPSS (Versiyon 13.0) programı kullanılarak yapıldı Tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edildi Kategorik yapıdaki değişkenler bakımından gruplar arası farklılıklar Ki-kare testi ile incelendi Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

14 BULGULAR Nalidiksik asit direnci; E. coli % 52 Klebsiella spp. % 27.5 GSBL üretimi; İzolatların tümünde % 36.1 E. coli %37.4 Klebsiella spp % 30.8 Nalidiksik aside dirençli izolatlarda % 83.3 Nalidiksik aside duyarlı izolatlarda % 16.7

15 BULGULAR Yatan hasta izolatlarında nalidiksik asit direnci anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.049) Nalidiksik aside dirençli/orta duyarlı olan izolatlar, ampisilin sefuroksim amoksisilin/klavulonik asit sefoksitin sefalotin gentamisin tobramisin sefepim amikasin sefotaksim trimetoprimsülfometoksazol e anlamlı olarak daha dirençli bulundu (p<0.001).

16 BULGULAR gyra; Ala67-Gly106 arasında Ser83Leu ile birlikte Asp87Asn veya Asp87Tyr İzolat Bakteri CIP MIK µg/ml gyra QRDR ParC 1 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 3 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 9 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 14 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val 20 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Ala 24 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val 37 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val 40 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val 47 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val 48 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,GluE84Gly 50 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn 16 Ser80Ile,Glu84Val

17 parc;. Ser80Ile BULGULAR İlave bir mutasyon olarak; Glu84Val, Glu84Gly, Glu84Ala İzolat No Bakteri CIP MIK QRDR µg/ml GyrA ParC 55 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 56 K. oxytoca >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 57 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 61 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 63 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 68 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile 70 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,GluE84Gly 71 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Tyr Ser80Ile,GluE84Gly 72 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val 73 E. coli >32 Ser83Leu, Asp87Asn Ser80Ile,Glu84Val

18 BULGULAR aac(6 )-Ib E. coli; % 37.4 K. pneumoniae ; % 12.1 K. oxytoca; 0 tobramisin ve gentamisin direnci anlamlı düzeyde yüksek bulundu GSBL üretimi anlamlı olarak yüksek bulundu 18

19 BULGULAR İzolatlarda qnra, qnrb ve qnrs geni bulunmadı 19

20 TARTIŞMA yıllarında florokinolon dirençli E.coli izolatları

21 TARTIŞMA yıllarında florokinolon dirençli K. pneumoniae izolatları

22 TARTIŞMA Ülkemizde hedef bölge değişimi üzerine çalışmalar Eraç B, Gill A, Amyes SGB, Gülay Z. Siprofloksasine dirençli Escherichia coli suşlarında Gyr A mutasyonlarnın incelenmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, 37: , izolat; Ser-83-Leu ve Asp-87-Tyr veya Asp-87-Asn Güven Ö. Sağlıklı çocuklarda dışkıda kinolon dirençli Escherichia coli taşıyıcılığının ve direnç mekanizmalarının saptanması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, izolat; gyra par C Ser-83-Leu ve Asp-87-Asn Ser-80-Ile ve Ser-83-Tyr ve eşlik eden Glu84Gly veya Glu84Val

23 TARTIŞMA Bu çalışmada; gyra QRDR çift mutasyon Ser83Leu Asp87Asn veya Asp87Tyr parc QRDR İki izolat dışında en az bir mutasyon Ser80Ile Ek olarak Glu84Val Gly Ala 23

24 TARTIŞMA aac(6 )-Ib Aminoglikozid transferaz aac(6 )-Ib-cr Siprofloksasini asetilleme Siprofloksasine maruziyet ile kromozomal mutasyon sıklığını arttırıyor Qnr ile birliktelik Belirlenen aac(6 )-Ib lerin %58-92 si aac(6 )-Ib-cr Robicsek A, Strahilevitz J, Jacoby G.A, Macielag M, Abbanat D, Bush K, and Hooper D.C. Fluoroquinolone modifying enzyme: a novel adaptation of a common aminoglycoside acetyltransferase. Nature Medicine. 12: 83-88,

25 TARTIŞMA Poirel L, Gür D, Minarini L, Arslan U, Nordmann P. Molecular epidemiology of plasmid mediated quinolone resistance determinants in extended spectrum beta-lactamase producing E.coli and K.pneumoniae isolates from Turkey, 18th European Congres of Cilinical Microbiology and Infectious Diseases, P1527, Barcelona (2008). GSBL üreten 50 izolatta 39 aac(6 )-Ib-cr (+) Bu çalışmada; E. coli; % 37.4 K. pneumoniae ; %

26 Ülkemizde plazmid aracılı kinolon direnci ile ilgili çalışmalar Nazik H, Öngen B. ANKEM Derg 2010;24(1):46-54

27 SONUÇ Bu çalışma ile; Belirlenen direnç oranları, kinolon grubu antibiyotiklerin ilimizde E.coli ve Klebsiella spp. kaynaklı infeksiyonların ampirik tedavisinde güvenilir olmadığı Dirençli bakteri popülasyonunun mutant seçimine bağlı olduğu gösterilmiştir 27

28 Teşekkür Sayın Prof. Dr. Zeynep GÜLAY a; qnra, qnrb, qnrs pozitif kontrol suşlarını temin ettiği için teşekkür ederiz Bu çalışma, Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından (Proje No: ) desteklenmiştir