BİRİNCİ YARIYIL İKT101- İKTİSADA GİRİŞ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ YARIYIL İKT101- İKTİSADA GİRİŞ I"

Transkript

1 BİRİNCİ YARIYIL İKT101- İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir. -Dinler, Z. (2009), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi. -ÜNSAL, E. (2009), İktisada Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara İKT103- İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK I Reel Sayılar ve özellikleri, Üslü ve köklü ifadeler, Polinomlar,Lineer ve ikinci dereceden denklemler,eşitsizlikler, ikinci dereceden eşitsizlikler,mutlak değer,fonksiyonlar, dik koordinat sisteminde basit grafikler,iki bilinmeyenli iki doğrusal denklem sistemi ve uygulamaları,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,limit ve süreklilik Türev ve türev alma kuralları,türevin geometrik yorumu, kapalı fonksiyonların türevleri,yüksek mertebeden türevler,türevin uygulamaları,minimum-maksimum problemleri, Minimummaksimum probleminin ekonomiye uygulaması,asimtotlar ve grafik çizimleri,belirsizlikler ve L'Hosbital kuralı Öztürk, A., Çakır H., 1997, Matematiksel Analize Giriş I -II, Ekin yayınları İstanbul. Hacısalihoğlu, H.H., Gökdal, F.,Balcı M., Temel ve Genel Matematik (Cilt 1-2) İKT105- HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Bu dersin içeriğini hukukun çeşitli açılardan tanımı, hukuk dalları, pozitif hukuk ve kaynakları,hukuksal ilişkiler,hukuksal sorumluluk, hukuksal sorunlar ve çözüm yolları oluşturmaktadır. ANAYURT, Ö., (2009), Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık. HKAYIHAN, Ş., (2008) Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık. İKT107- İŞLETME BİLİMİ İşletme ve işletme yönetimi tanıtımı. İşletmenin amaçları ve diğer başarı ölçütleri ile sınıflandırılması. Açık bir sistem olarak işletmeler ve tanıtımı. İşletmeyi oluşturan faktörler nelerdir. İşletme ve dış çevre

2 arasındaki ilişki. İşletmelerin kuruluş çalışmları, kapasite kullanımı ve büyümesi. İşletmenin temel fonksiyonları; Araştırma-Geliştirme, Pazarlama, Finansman, Üretim, İnsan Kaynakları tanıtımı. İşletmenin diğer fonksiyonları; Halkla İlişkiler, Muhasebe ve Tedarik konularının genel olarak incelenmesi. Ertürk, M. Temel İşletme İlkeleri. Kayseri. Beta Basım Yayın. Şimşek Ş. ve Çelik A. (2012) İşletme Bilimlerine Giriş, İstanul. Eğitim Akademi Yayınları. TBT181 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işlem, sunu hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, veritabanı kullanımı, internet, e-posta kullanımı. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel Nobel Yayın Dağıtım Hasan Çebi BAL, Bilgisayar ve İnternet, Akademi yayınevi, Rize, 2001 Bay Ö.F., Erdem A., Demirel H., Ciylan B., Erkal B., (2002), Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı TUR181- TÜRK DİLİ I Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri. 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

3 YDL183- YABANCI DİL I Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives konularıdır. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) İKİNCİ YARIYIL İKT102- İKTİSADA GİRİŞ II Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi ve dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge, üretim faktörleri piyasası, refah ekonomisi ve genel denge, dışsallılar ve kamu malları Dinler, Z., (2009), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi. ÜNSAL, E. (2009), İktisada Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara İKT104- İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK II Bu derste fonksiyonların integralleri alınır. Riemann toplamları cinsinden bir eğrinin altında kalan alan hesaplanır. Çok değişkenli fonksiyonlar için türev alınır ve iki değişkenli fonksiyonlar için maksimum minimum bulma yöntemleri ve bunların sosyal bilimlere uygulamaları verilir. Çift katlı integral teknikleri anlatılır. AĞLI Esen, 2007, Uygulamalı Genel Matematik, İmaj Yayıevi, Ankara YAŞAR İrfan Baki, 2005, Uygulamalı Matematik,Siyasal Kitabevi, Ankara İKT106- GENEL MUHASEBE Bu ders; Muhasebe ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi, muhasebe bilgi kullanıcılarını, muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe ilkelerini, ispat edici belgeleri, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer ticari alacaklar ve stoklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve genel geçici mizanın oluşturulması konularını içermektedir. Cankaya, F. ve DİNÇ, E., (2012), TFRS Uyumlu Genel Muhasebe, Murathan Yayınevi, Trabzon Yalkın, Y.K. 2005, Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 14.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

4 İKT108- DAVRANIŞ BİLİMLERİ Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar. Baysal, A.; Tekarslan E. (2009) Davranış Bilimleri, İstanbul, Avcıol Basım Yayın,2004. Eroğlu, F. (2009). Davranış Bilimleri İstanbul. Beta Basım Yayım TBT182- TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programlamaya giriş. Algoritma ve akış şeması oluşturulması. Basic programlama dilinde değişkenler, sabitler, stringler. Artitmetiksel ve mantıksal operatörler, giriş ve çıkış komutları. Karşılaştırma ve döngü komutları. Diziler, dizilerde sıralama ve arama işlemleri. Altprogram ve fonksiyonların kullanımı. Dosya oluşturma, dosyaya yazma ve okuma işlemleri. Nurbay GÜLTEKİN, BASIC, Akademi Ltd., Trabzon,1991 QBASIC, Murat TAŞBAŞI, Altaş yayınları, İstanbul,(2006) TUR182- TÜRK DİLİ II Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul,1994. Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

5 YDL184- YABANCI DİL II Bu dersin amacı öğrencinin hedef dildeki akıcılığını ve kavrama kabiliyetini geliştirmek, dilbilgisi konularını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrencilerin görmüş oldukları dilbilgisi konularını kullanarak okudukları metinleri anlamalarını sağlamak ve düzgün cümleler kurmalarına yardımcı olmaktır. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKT201- MİKRO İKTİSAT I Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge. KARA, O., (2013) Mikro İktisadi Analiz, Seçkin, Ankara ÜNSAL, E., (2007) Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara DİNLER, Z., (2009) Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi. İKT203- MAKRO İKTİSAT I Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri Ünsal, E. M. 2007; Makro İktisat, İmaj Yayınları, 7. Baskı, Ankara Bocutoğlu, E. 2009; Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon Froyen, R.T.2005; Macroeconomics Theories and Policies, Eighth Ed., Prentice Hall, USA İKT205- İSTATİSTİK I Verilerin Düzenlenmesinde ve Özetlenmesinde Grafik ve Tablo Yöntemler / Toplanma ve Dağılma Ölçüleri / Olasılığa Giriş / Kombinatoriks / Kesikli ve Sürekli Raslantı Değişkenleri ve Olasılık Dağılımları / Teorik Olasılık Dağılımları: Binom, Hipergeometrik, Poisson, Pascal / Geometrik ve Ormal Dağılım / Bilgisayar Uygulamaları. Çömlekçi, N. (2005). Temel İstatistik, İstanbul. Bilim Teknik Yayınları, 2005

6 KÖKLÜ, N.;BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.; ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Ö. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. İKT207- İKTİSAT TARİHİ Bu derste iktisat biliminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelenecektir. Tarihsel süreç içinde toplumların ekonomik gelişmelerini öğrencinin anlamasını sağlayarak bu gelişim süreci ile iktisat teorisi arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Galbraith, J.K. (2004). İktisat Tarihi (Çev: M. Günay). Ankara. Dost Kitabevi Savaş, V. (2001). İktisat Tarihi. Ankara. Siyasal Kitabevi. Kurmuş, O. (2009). İktisat Tarihinin Doğuşu: Bir Bilim Olarak. İstanbul. Yordam Yayınevi İKT209- İKTİSAT METODOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders, öğrencilerin sınıfta kısa okuma parçaları ile tanıştırılmasıyla başlayacak ve içeriğin nasıl özetlenmesi gerektiğini öğrenmelerinde onlara yardımcı olacaktır. Sonrasında öğrenciler, gelecek yıllarda alacakları derslerde gereksinim duyacakları yazılım programlarını öğreneceklerdir. Excel ve Power Point becerileri kısa ödevler ile geliştirilecektir. Seyidoğlu, H., (1997) Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul. Demir, Ö., (1995) İktisat ve Yöntem, İz Yayıncılık, İstanbul. İKT211- BORÇLAR HUKUKU Bu derste, borç-sözleşme kaynakları, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme incelenmektedir. Sözleşme başlığı altında sözleşme tanımı, türleri, şekli ve sona ermesi gibi konular anlatılmaktadır. İkinci tür borç kaynağı olarak haksız fiiller, şartları ve zamanaşımı noktaları ele alınacaktır. Üçüncü ve son borç kaynağı olarak sebepsiz zenginleşme ve şartları üzerinde durulacaktır. Ayan, M. 2007; Borçlar Hukuku, Mimoza, Konya Reisoğlu, S. 2008; Borçlar Hukuku, Beta, İstanbul İKT213- SİYASET BİLİMİ Siyaset Bilimi içinde yer alan temel kavramlar incelenmektedir. İktidar ve siyasal iktidar kavramları üzerinde önemle durulmaktadır. Devlet kavramı analiz edilmektedir. Çeşitli ideolojilerin devlet hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Demokrasi kavramı ve demokrasi pratikleri anlatılmaktadır. Siyasal partiler, kamuoyu, baskı

7 grupları ve sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişimi açısından önemine değinilmektedir. Çetin, H. (ed.), 2011; Siyaset Bilimi, Orion Yayınları, Ankara. İKT215- TÜKETİCİ DAVRANIŞI Tüketici eğitimi ve tüketicinin korunması kavramları, tüketicinin korunması ve tüketici eğitiminin amaçları, tüketicinin korunmasından sorumlu taraflar ve görevleri, evrensel tüketici hakları doğuşu ve gelişimi, Dünya da ve Türkiye de tüketici eğitimi ve korunması ile ilgili uygulamalar, evrensel tüketici hakları ile ilgili birleşmiş milletler manifestosu. Karalar, R. (2009). Tüketici Davranışı. İstanbul. Seçkin Yayıncılık Schiffman, L.; Kanuk, L. (2009). Consumer Behavior (10th Edition) [Hardcover] Prentice Hall,2009. İslamoğlu, A.H. (2003). Tüketici Davranışları, Beta Yayınları. İKT217- BÖLGESEL İKTİSAT Bölgeler ve topluluklarla ilgili çalışmalara ekonomik bir yaklaşım; bölgesel analiz araçları; ekonomik kalkınmayla ilgili güncel tartışmalar ve ekonomi konularının yerel kapsamda çalışılması yönünde motivasyon; küresel ekonomi ve bölgesel kalkınma için öneriler. STILLWELL Frank J.B., Bölgesel İktisat Politikası, Akbank Kültür Yayınları, DİNLER Zeynel,Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi Yayınları, İKT219- DEĞERLER EĞİTİMİ Değer-ahlak tanımları, anahatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre) konularından oluşmaktadır. [1] Dilmaç, B ). İnsanca Değerler Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları. [2]. Kaymakcan, R. (2007) Gençlerin dine bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul. [3] Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (2007). İstanbul: DEM Yayınları. [4]. Inglehard, R. (2003) Human Values and Social Changes, Leiden: Brill.

8 DÖRDÜNCÜ YARIYIL İKT202- MİKRO İKTİSAT II Bu ders piyasanın arz yönüne odaklanmaktadır. Dersler ilk önce firmanın temel hareketlerinden kar ençoklamayla başlar ve bunu maliyet enazlama yoluyla üretime bağlı maliyet fonksiyonunun elde edilmesi izler. Bu sonuçları üzerine firmanın farklı pazar yapılarında davranışı incelenmektedir. Buna ilk olarak tam rekabetçi ve tekel yapısındaki pazarlardaki hareketlerin incelenmesiyle başlanır. Bunu takiben tekelci rekabet ve oligopolistik pazar yapıları incelenir. Oligopolistik pazar yapısında şirketler arası stratejik ilişkilerin incelenebilmesi için temel oyun teorisine giriş dersin kapsamındadır. KARA, O., (2013) Mikro İktisadi Analiz, Seçkin, Ankara ÜNSAL, E., (2007) Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara. DİNLER, Z.,(2009) Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi. İKT204- MAKRO İKTİSAT II Karşılaştırmalı makro iktisat teorileri (klasik makro teori, Keynesyen makro teori, monetarist makro teori, yeni klasik makro teori, reel konjonktür teorisi, yeni Keynesyen makro teori, diğer makro iktisat okulları) 1. Ünsal, E. M. 2007; Makro İktisat, İmaj Yayınları, 7. Baskı, Ankara 2. Bocutoğlu, E. 2008; Karşılaştırmalı Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Derya Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Trabzon 3. Snowdan, B.; Vane, H.; Wynarczyk, P.1994; A Modern Guide to Macroeconomics An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited, UK İKT206- İSTATİSTİK II İstatistiğin temel kavramlarını öğrenerek işletme ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uygulamalarını yapabilmektir. Bu ders verilerin olduğu ve veri analizi gerektiren tüm alanlarda kullanılan temel istatistiksel yöntemleri içermektedir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır. 1- Çömlekçi, N. (2005). Temel İstatistik, İstanbul. Bilim Teknik Yayınları, Köklü, N.;Büyüköztürk, Ş.; Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara Pegem Akademi. 3 - Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

9 İKT208- BİLGİ EKONOMİSİ Tarım toplumu ve tarım toplumundaki ekonomik gelişmeler, sanayi toplumu ve sanayi toplumundaki ekonomik gelişmeler, bilgi toplumu ve bilgi toplumundaki ekonomik gelişmeler, sektörlerin teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik olarak karşılaştırmalı analizi Kalça, A. 2008; Eskiyeni Ekonomi, Element Yayınları, İstanbul İKT210- DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Doğa ve çevreyi tehdit eden unsurların önemi ele alınacaktır. Dışsallık ve piyasa çöküşleri tartışılacaktır. Çevresel problemlerle ilgili çeşitli yasal ve piyasa bazlı yaklaşımlar ekonomik analiz araçları kullanılarak karşılaştırılıp değerlendirilecektir. Hava ve su kirliliği problemleri analiz edilecektir. Karbon vergileri, kirlilik kotaları ve izinleri ve diğer çevre düzenleme araçları gözden geçirilecektir. - Duman, M.; Başol,K.; Önder, D. (2007). Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi. İstanbul, Filiz Kitabevi. - Tietenberg, T.; Lewis, L (2011). Environmental and Natural Resource Economics, 9th Edition Prentice Hall İKT214- TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER HUKUKU Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, şirketler hukuku. 1. Deryal Yahya,2005, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme-Şirketler- Kıymetli Evrak, Trabzon 2. Poroy, R;Tekinalp, Ü.;Çamoğlu, E.,2003, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul İKT216- GİRİŞİMCİLİK Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir. ŞİRİN, E., (2007) İnovasyon. Johansson, Frans (2007) Yaratıcılık ve İnovasyon. Mediacat. Odabaşı,Yavuz (2001,Pazarlama Planı Rehberi. Başar, Mehmet ve digerleri. İş Planı. Eskişehir Ticaret Odası. İKT218- ENVANTER VE BİLANÇO Muhasebe dışı ve içi envanter işlemleri, varlık hesapları, gelir ve gider hesaplarının dönem sonu işlemleri, vergi mevzuatı ile uyumlu finansal tabloların düzenlenmesi. BEKTÖRE, S. ve BENLİGİRAY Y. (2005) Envanter ve Bilanço.

10 İKT220- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkeleri, Standardizasyon ve Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi standardlarının tanıtımı, Motivasyon, Liderlik, Takım Oyunu, Kalite Çemberleri, Kalibrasyon, Kıyaslama, Kalite Maliyeti. 1. Total Quality Management, 3/e, by D.Besterfield, C. Besterfield- Michna, G.H.Besterfield, M. Besterfield-Sacre, Prentice Hall Inc. 2. İlgili standartlar BEŞİNCİ YARIYIL İKT301- EKONOMETRİ 301 Basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, t-testleri, F-testleri, çoklu bağlantı sorununun tespiti ve giderilmesi, spesifikasyon hatalarının tespiti ve giderilmesi, kukla değişkenler ve uygulanması, etkileşim değişkenlerinin uygulanması. 1. Köseoğlu, M., Yamak, R., 2004, Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Aksakal Kitabevi, Trabzon 2. Gujarati, D., 1999, Temel Ekonometri (Çev. : Şenesen, Ü., Şenesen, Gülay G. ), İstanbul İKT303- İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana ekonomik düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu kronolojik sıra ile ele alınacaktır. 1. Ersoy, A. (2008). İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. 2. Bocutoğlu, E. (2012) İktisadi Düşünceler Tarihi. Trabzon. Murathan Yayınevi 3. Hunt, E.K. (2002). İktisadi Düşünce Tarihi (Çev.Müfit Günay) Ankara. Dost Kitapevi Yayınları. (Temel kaynak) 4. G.Kazgan (2008). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

11 İKT305- PARA EKONOMİSİ Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır. Parasız, İ., (2012), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa. İKT307- İKTİSAT POLİTİKASI Bu ders alternatif iktisadi yaklaşımları kullanarak küreselleşme süreci içindeki çokuluslu şirketler, ulusdevletler ve uluslar arası kurumlar (örneğin IMF, DTÖ vs.) gibi önemli oyuncuların birbirleriyle etkileşimlerini anlamamızı sağlayacak analitik bir çerçeve kurar. Aynı çerçeve, yukarıda bahsedilen etkileşimlerin farklı grupların stratejilerini küreselleşmeye bağlı olan eşitsizlik, büyüme, yoksulluk, toplumsal cinsiyet ve ekoloji gibi konular karşısında nasıl şekillendirdikleri ve sınırlandırdıkları konusunda bizi aydınlatıcaktır. Aktan, C., (2000), Politik İktisat, İzmir: Anadolu Matbaası. İKT313- MALİYET MUHASEBESİ Derste, maliyet muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Akgüç, Ö., (1998), Finansal Yönetim, 7.Baskı, İstanbul. Ceylan, A., (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, 8.Baskı, Bursa. Berk, N., (1998) Finansal Yönetim, İstanbul. Aydın, N., (2003) Finansal Yönetim, Eskişehir. İKT315- ÜRETİM EKONOMİSİ Bu derste, ekonomi kavramı, uluslararası iktisada giriş, ekonominin temel öğeleri, ekonomi ve üretim ilişkisi, değer, milli ekonomi vb. konular aktarılacaktır. 1. DOLL John P.,ORAZEM Frank, ALEMDAR Tuna,Üretim Ekonomisi Teorik ve Uygulamalı, Seçkin Yayıncılık, KAYIŞMustafa, Üretim Ekonomisi ve Bilgi Bankası Tasarımı, Beta Basım Yayım, 1999

12 İKT317- ÇALIŞMA EKONOMİSİ Sanayi Devrimi, işçi ve işveren sınıfları, Marksist teori, liberal teori, neo liberal dönem, işçi hareketleri, emeklilik, sigorta kavramı, ülkemizde çalışma ekonomisi ve dünyadaki durum vb. konular incelenecektir. 1.BİÇERLİ M. Kemal, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınevi, LORDOĞLU Kuvvet,Çalışma Ekonomisine Giriş,Alan, 1986 İKT319- KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Kıymetli Evrak Terimi ve Türk Mevzuatında Kıymetli Evrak: Tanımı, Özellikleri, Devri; Kıymetli Evrakın Türleri; Kıymetli Evrakta Nev'i Değiştirme; Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali; Kambiyo Senetleri: Tamını, Türleri; Kambiyo Senetlerinin Özellikleri; Poliçe: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Devir, Kabul, Ödeme, Aval; Bono: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Uygulanacak hükümler; Çek: Tanımı, Hukuki niteliği, Ekonomik önemi, Şekil şartları, Devir, İbraz ve ödeme, Zamanaşımı vb. konular incelenecektir. Kıymetli Evrak Terimi ve Türk Mevzuatında Kıymetli Evrak: Tanımı, Özellikleri, Devri; Kıymetli Evrakın Türleri; Kıymetli Evrakta Nev'i Değiştirme; Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali; Kambiyo Senetleri: Tamını, Türleri; Kambiyo Senetlerinin Özellikleri; Poliçe: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Devir, Kabul, Ödeme, Aval; Bono: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Uygulanacak hükümler; Çek: Tanımı, Hukuki niteliği, Ekonomik önemi, Şekil şartları, Devir, İbraz ve ödeme, Zamanaşımı vb. konular incelenecektir. İKT321- ENDÜSTRİYEL İKTİSAT Bu derste, Sanayi Devrimi, Endüstri kavramı, Endüstri çeşitleri, endüstriyel iktisat, endüstriyel iktisadın özellikleri, ilkeler, ülkemizde endüstriyel iktisadın gelişimi, dünyadaki durum vb. konular incelenecektir. 1. EŞKİNAT Rana,Endüstriyel Ekonomi, Ali Kabasakal, Ekin Yayınevi GÜVEL Enver Alper,Ekonomik Büyüme Kuramları, Karahan Kitabevi, ALTINCI YARIYIL İKT302- EKONOMETRİ II Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, ko-entegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli.

13 1. Köseoğlu, M., Yamak, R., 2004; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Aksakal Kitabevi, Trabzon 2. Gujarati, D., 1999; Temel Ekonometri (Çev. : Şenesen, Ü., Şenesen, Gülay G. ), İstanbul İKT304- BÜYÜME TEORİLERİ Bu ders Solow yaklaşımı ile başlar. Bu yaklaşımın en önemli özelliği tasarruf tüketim ödünleşiminin model ekonomide veri olarak ele alınmasıdır. Bu varsayım altında, Solovyen çerçeve dinamik modellemenin pek çok kavramını geliştirir: geçişsel dinamik, durağan durum, altın tasarruf oranı, neoklasik varsayımların ihlal edildiği durumlar, vb. İkinci olarak, Ramsey çerçevesi kullanılarak tüketim tasarruf ödünleşimi içsel hale getirilir. Bu bağlamda bu derste dinamik makro iktisadın bazı diğer önemli kavramları öğretilmektedir: öznel indirgeme oranı, zamanlararası ikame esnekliği, bıçaksırtı durağanlık, vb. Özetlemek gerekir, bu derste öğretilen/ kapsanan bazı kavram ve konular aşağıdaki gibidir: Solow çerçevesi, Geçişsel dönem dinamikleri,durağan durum,neoklasik varsayımları ihlal eden durumlar/ varsayımlar,ramsey çerçevesi,zamanlararası ikame,tasarruftüketim ödünleşimi. -Weil, D. N. 2005; Economic Growth, Boston: Addison-Wesley, USA - HAN, E., (2008) Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Nobel Yayın Dağıtım. -KÖSE, A.H. (2003) İktisadi Kalkınma Kriz ve İstikrar. İKT306- PARA POLİTİKALARI Giriş (niçin para konusunu çalışıyoruz?, para nedir?, paranın tanımı ve fonksiyonları), mali sistem (mali piyasalar, yapısı, araçları ve fonksiyonları, mali kurumlar), Türkiye'de mali sektör (merkez bankası, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri v. b. ), para arzı (para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü, kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması, para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler), para talebi (Paranın Miktar Teorisi, Cambridge Yaklaşımı, Keynes'in Likidite Tercihi Teorisi, Friedman'ın Modern Miktar Teorisi, Neo Keynesyen para talebi teorileri, para talebine ilişkin ampirik deliller), para politikasının genel yapısı (para politikasının amaçları, para politikasının araçları : zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü), para politikası stratejileri (nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi, Türkiye'de para politikası uygulamaları), para ve maliye politikaları (reel ve parasal kesimler, IS-LM analizi) para politikasının aktarım mekanizması. -Parasız, İ., (2012), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa. -Özyurt, H. 2006;Para Teorisi ve Politikası, Derya Kitabevi, Trabzon

14 İKT308- KALKINMA EKONOMİSİ Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen güncel karşılaştırmalı ve kuramsal bir çerçeve sunar. Böylece öğrenciler tasarruf ve yatırım, yoksulluk ve eşitsizlik, göç, enformel sektör, dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal yönetişim gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler. Todaro, M. P. and Smith, S.C. (2006) Economic Development, Pearson, USA İKT314- İŞ HUKUKU Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli. - Süzek, S. (2010). İş Hukuku.İstanbul, Beta Yayıncılık - Çelik, N. (2010). iş Hukuku Dersleri. İstanbul, Beta Yayıncılık İKT316- TARIM EKONOMİSİ Tarım ve ulusal ekonomik,-tarımsal girdileri,-tarımsal üretim ekonomisi,-tarımsal kredi ve finansman, Tarımsal Pazarlama, Tarımsal kooperatifler,-tarım politikası,-uluslararası tarım politikası. 1.Gürler, Z.A. (2008). Tarım Ekonomisi, Ankara, Nobel Kitabevi, Dinler, Z. (2008). Tarım Ekonomisi, Ankara Ekin Yayınevi. 3.Çetin, B. (2010). Tarım Ekonomisi, İstanbul, Dora Yayıncılık, İKT318- REKABET TEORİSİ VE POLİTİKASI Tam Rekabet Piyasasında Firma Geliri, Kar Maksimizasyonu, Optimum üretim Seviyesi, kısa dönem kararı, uzun dönem kararı, kısa dönem dengesi, uzun dönem dengesi vb. konular ele alınacaktır. TÜRKKAN Erdal, 2001, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadi İKT320- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan Kaynakları Yönetimin tüm alt fonksiyonları birbirini takip eden mantık sırası içerisinde işlenmektedir. Ders sonunda öğrencilere konulara ilişkin uygulamalı ödevler verilmektedir. 1.Ertürk, M. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi,Ankara Beta Yayıncılık, Tortop, N. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nuri TORTOP, Nobel Kitabevi,

15 3.OKAKIN, N. (2008). Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi,, Beta Yayıncılık. İKT322- İKTİSAT SOSYOLOJİSİ İktisat sosyolojisinin amacı ve konusu ve iktisadi düşüncenin doğuda ve batı ortaya çıkışı ve gelişmesi ile, eski Yunan, feodalizm ve sanayi toplumlarında iktisadi düşüncenin geçirdiği safhalar ve bu safhaları temsil eden akımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bunun yanında küreselleşme ve etkileri ile yoksulluk, kayıt dışı ekonomi, girişimcilik, vs. gibi güncel konular da ders kapsamında ele alınmaktadır. 1.Erkan, H. (2004). Ekonomi Sosyolojisi, Hüsnü ERKAN, Ankara Fakülteler Barış Kitabevi. 2.Erol, M. (2002). Sanayileşme ve Ekonomik Gelişmenin Sosyolojisi, Nobel Kitabevi. YEDİNCİ YARIYIL İKT401- ULUSLAR ARASI İKTİSAT I Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, HeckscherOhlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır. SEYİDOĞLU, H., (2007) Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, 16.Baskı, İstanbul. İKT403- İKTİSADİ VE STRATEJİK PLANLAMA Planlamanın statüsü (iktisadi planlamanın tanımı, ekonomik problemler ve model seçimi, planlama mekanizması), aşamalı planlama modeli (makro aşama, alternatif büyüme oranlarının belirlenmesi, makroekonomik tahminler; sektör aşaması, toplam tutarlılık modeli, statik input-output modeli, input-output modelinin planlamaya uygulanması; proje aşaması, proje değerlendirmesi ve kalkınma planları), Türkiye'nin Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama tecrübesi ve Devlet Planlama Teşkilatı. Ozateşler, M İktisadi Planlama, İzmir Özyurt, H. 2003; İktisadi Planlama, Derya Kitabevi, Trabzon

16 İKT405- BANKACILIK VE MALİ KURULUŞLAR Ulusal, bölgesel ve uluslararası finansal piyasaların türleri, yapıları, işleyiş mekanizmaları, firma ve ülke ekonomilerine etkileri, bu piyasalarda işlem gören başlıca finansal araçları ve başlıca finansal kurumları tanıtan bilgi sistemidir. 1. YÜKSEL Ali Sait ; YÜKSEL Aslı ; YÜKSEL Ülkü, 2002, Banka Yönetimi El Kitabı, Alfa Yayınları, İstanbul. 2. TAKAN Mehmet, Bankacılık, Teori, 2002, Uygulama ve Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 3. AKDİŞ Muhammet,2000,Global Finansal Sistem, Finansal Krizler ve Türkiye, Yayın No:983, İşletme-Ekonomi Dizisi:108, Beta Yayınları, İstanbul, Haziran. 4. ÖÇAL Tezer; ÇOLAK Ömer Faruk, 1999, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No:131, Ankara. 5. ÖÇAL Teze; ÇOLAK Ömer Faruk;TOGAY Selahattin; ESER Kadir, 1997,Para Banka, Teori ve Politika, Gazi Kitabevi, Ankara, Mart. İKT407- İKTİSAT ALANINA YÖNELİK KONULARDA ÇALIŞMALAR I Bu ders öğrencinin düzenli olarak dersi veren eğitmenin gözetiminde geliştirdiği bir konu üzerinde bağımsız araştırma yapabilmesini sağlar. Ders, uygun araştırma sorusu geliştirme ile ilgili temel bilgileri, metodoloji seçimi, araştırma projesinin yapısının oluşturulması, makalenin biçimlendirilmesi ve dinleyiciye karşı sunumunu öğretir. Ders içeriği, öğrencinin raporlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve projenin bitmiş halinin dönem sonunda teslim ve sunumundan oluşur 1. Türkiye Ekonomisini ilgilen diren konularda yazılmış kitap, tez, makale, web sayfası vb. görsel ve yazılı kaynaklar 2. Araştırma yöntemlerini içeren çeşitli kitaplar, Türkiye ekonomisi ile ilgili her türlü materyal İKT409- REFAH EKONOMİSİ Refah ekonomisinde ve sosyal tercih teorisinde temel kavramlar, fayda, sosyal tercihler, Edgeworth kutusu, refah ekonomisinde birinci ve ikinci temel teori, belirsizlik, asimetrik bilgi, dışsallıklar, vergiler ve sübvanseler, tazmin kriteri, Pareto-Kaldor-Scitovsky- adalet ve rawls kriterleri, Arrow'un imkansızlık teorisi, Türkiye ve AB'de refah uygulamaları. 1. Jones Chris, 2005; Applied Welfare Economics, Oxford University 2. Johansson Per-olov, 2003; An Introduction To Modern Welfare Economics, Cambridge University 3. Feldman, Allan M., Serrano, Roberto, 2006; Welfare Economics and Social Choice Theory Springer

17 İKT411- TÜRK VERGİ SİSTEMİ Gelir, kurumlar, emlak vergisi, KDV ve ÖTV hakkında teorik ve güncel bilgiler vermek gelir ve kurumlar vergisi konusunda uygulama yaptırmak, beyanname doldurtmak. Pehlivan, O. (2004). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Trabzon, Murathan Yayınları Şenyüz, D.; Yüce, M; Gerçek, A. (2012).Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları İKT413- PARA VE SERMAYE PİYASALARI Sermaye piyasaları, araçlar, kurumlar, işlemler, menkul kıymet borsaları, İMKB, endeksler, tahvil analizi, hisse senedi analizi, temel analiz, teknik analiz, piyasa etkinliği analizi, portföy analizi, portföy performans ölçümü. Öğrenci seminerini hazırlarken danışmanının önerdiği kaynakların ve literatürlerin yanında konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan yararlanabilir. İKT415- MALİYE POLİTİKASI Maliye, Kamu Maliyesi kavramı Neo - klasik Teoride Denge Kavramı, Günümüzde Ekonomik İstikrarsızlıkların Nedenleri, Kamu Harcamalarının Genişletici Etkileri, Kamu Gelir Sisteminin Daraltıcı Etkileri, Çarpan Modelleri, IS - LM Modelleri, Kamu Borçlanması ve Borç Yönetimi, Açık Ekonomi Modeli vb. konular ele alınacaktır. 1.ATAÇ Beyhan, 2006,Maliye Politikası 2.ULUSOY Ahmet,2004,Maliye Politikası, 3. AKTAN Coşkun Can; DİLEYİCİDilek ; VURAL İstiklal Y.,2007, Kurumsal Maliye Politikası, Seçkin Yayıncılık, İKT419- OYUN TEORİSİ Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır. 1. Çoban Orhan,2003,Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Press, Istanbul 2. Dixit Avinash K.; Nalebuff Barry J.,2002, Stratejik Düşünme, Sabancı University Press: Istanbul Çevri: Nermin Arık 3. Gibbons Robert,Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press.

18 4. Bierman H. Scott; Fernandez Luis,1998,Game Theory with Economic Applications, Addison Wesley Press: Second Addition, USA SEKİZİNCİ YARIYIL İKT402- ULUSLARARASI İKTİSAT II Bu ders, öğrencilere uluslararası parasal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir. - Seyidoğlu, H., (2007), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Güzemcan Yayınları, İstanbul. -Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill 2008 İKT404- EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE AVRUPA BİRLİĞİ Ekonomik Entegrasyon Teorisi, Tarihçe, Ortak Politikalar, Parasal Birlik, Karar Alma Süreci, Kurumsal Yapı, Bütçe, Üye Olmayan Ülke ve Bölgelerle İlişkiler. -BEKMEZ, S., (2008), Avrupa Birliği Türkiye Sektörel Rekabet Analizleri, Nobel Press, Ankara - UZUN, T. ve ÖZEN, S. (2004) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Press. - KAR, M., ve ARIKAN H., (2004) Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Beta Yayın. İKT406- YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve finansal değerlendirme, sabit yatırım projelerinde risk, enflasyon etkileri, yatırımların finansmanı ve kredilendirilmesi, yatırım projelerini değerlemdirne teknikleri. 1. Emir, M. 2008; Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Derya Kitabevi, Trabzon. 2. Sarıaslan, H. 1994; Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, Ankara.

19 İKT408- İKTİSAT ALANINA YÖNELİK KONULARDA YAKLAŞIMLAR II Bu ders öğrencinin düzenli olarak dersi veren eğitmenin gözetiminde geliştirdiği bir konu üzerinde bağımsız araştırma yapabilmesini sağlar. Ders, uygun araştırma sorusu geliştirme ile ilgili temel bilgileri, metodoloji seçimi, araştırma projesinin yapısının oluşturulması, makalenin biçimlendirilmesi ve dinleyiciye karşı sunumunu öğretir. Ders içeriği, öğrencinin raporlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve projenin bitmiş halinin dönem sonunda teslim ve sunumundan oluşur 1. Türkiye Ekonomisini ilgilen diren konularda yazılmış kitap, tez, makale, web sayfası vb. görsel ve yazılı kaynaklar 2. Araştırma yöntemlerini içeren çeşitli kitaplar, Türkiye ekonomisi ile ilgili her türlü materyal İKT410- TÜRKİYE EKONOMİSİ Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. -Karluk, R., (2007) Türkiye Ekonomisi`nde Yapısal Dönüşüm, 12.baskı, Beta Basımevi, İstanbul - Korkut, B. (2009), Türkiye İktisat Tarihi, , 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi - Yentürk, N., ve Kepenek Y. (2008), Türkiye ekonomisi, 22. Baskı, İstanbul: Remzi Yayınevi İKT412- DÜNYA EKONOMİSİ OECD, UNCTAD, WTO, IMF ve Dünya Bankası Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve diğer ekonomik ve bölgesel kalkınma bankaları ve kuruluşları. 1. ALPAR Cem; ONGUN M. Tuba,1985, Dünya Ekonomisi Ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara İKT414- ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNCE Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırma, tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirme, her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla objektif olarak ortaya koyma, eleştirel düşünmek ve değerlendirme yeteneği kazanma, bilgiye sahip olma, sahip olunan bilgiyi analiz etmek, verilerden bir sentez oluşturma bunların değerlendirme ve sonuca ulaştırma

20 sistematiğin öğrenilmesi Walker, B.N. (2012). Critical Thinhing: Consider The Verdict (6th Ed.) Prentice Hall. Tracy Bowell,T; Kamp,G. (2010). Critical thinking, A concise guide,published by Tailor and Francies group. İKT416- DIŞ TİCARET Dış ticaret teorileri ve temel kavramlar, dış ticaretin tarihsel gelişimi, yerel ticaret dış ticaret farkı, dış ticarette teslim, dış ticarette kullanılan belgeler incelenecektir. 1. YILMAZ Şiir Erkök, 2010,Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi, Efil 2. ÖZTÜRK Nazım, 2008,Dış Ticaret, Palme Yayınevi 3. ATABEY Ayşegül,2011,Dış Ticarete Giriş Ders Notları, Efil İKT420- TÜRKİYE NİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI Bu derste Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri tartışılacaktır. Güncel sorunlar derinlemesine incelenecektir. Bu sorunlar ve süreçler inişli çıkışlı büyüme performansı, kredi piyasaları, istihdam ve işsizlik, enformel sektör, sanayileşme, özelleştirme, kurumsal finansman, uluslararası ekonomi ve krizler ve AB'ye giriş gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. -Karluk, R., (2007) Türkiye Ekonomisi`nde Yapısal Dönüşüm, 12.baskı, Beta Basımevi, İstanbul - Korkut, B. (2009), Türkiye İktisat Tarihi, , 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi - Yentürk, N., ve Kepenek Y. (2008), Türkiye ekonomisi, 22. Baskı, İstanbul: Remzi Yayınevi