Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi"

Transkript

1 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi Ayşegül EREN, Ahmet Selim YURDAKUL, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğundan, hastalığın her yönden anlaşılması ve özümsenmesi toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda yılları arasında kliniğimizde yatırılarak tetkik ve tedavisi yapılan 370 KOAH lı hastanın analizi yapılmıştır. Yaş ortalaması 65.5 ± 9.9 yıl olan olguları72.2 sinin erkek olduğu ve %60.9 unun eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu tespit edildi. KOAH açısından en önemli risk faktörü olan sigara içimi, olguları69.7 sinde mevcuttu. Kadın hastalarda sigaraya pasif maruziyet %14.5, biomass maruziyet oranı ise %45.6 idi. Mesleksel maruziyet %32.7 oranında tespit edildi. Olgularımızda görülen en sık semptom efor dispnesi (%98.9) idi. KOAH lı hastaları32.3 ünün PA akciğer grafilerinde kardiyomegali, %20.7 hastada ise bilateral hilus genişlemesi bulunuyordu. Ekokardiyografi yapılan olguları59.3 (70/118) ünde sağ kalp yetmezliği bulguları vardı ve bu olguların pulmoner hipertansiyon derecesi 42.8 ± 13.6 mmhg olarak bulundu. Hastaların evlerinde düzenli ilaç kullanmadıkları, %43 ünün evde tedavi almadığı saptandı. Evde, hastanede ve çıkışta hastalara en sık önerilen tedavi kombinasyonunun kısa etkili beta-agonist, antikolinerjik ve teofilin olduğu görüldü. Olgulara antibiyotiklerin ampirik olarak başlandığı, %84.5 hastaya beta-laktamaz inhibitörlü beta-laktam antibiyotik uygulandığı görüldü. Trakeobronşiyal infeksiyon ve tedavi uyumsuzluğunun en sık atak nedeni olduğu görüldü. Olgularımızın 54 (%14.6) üne uzun süreli oksijen tedavisi endikasyonu konulmuştu. Sonuç olarak, KOAH alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların büyük kısmında tedavi yetersizliğini düşündüren bulgular ve modifiye edilebilecek risk faktörleri saptanmıştır. En akılcı yaklaşım, sigara içiminin toplumdaki yaygınlığının azaltılması ile birlikte pasif sigara içiminin engellenmesi olmalıdır. Bu amaçla sigarayı bıraktırma polikliniklerinin açılması, hasta ve yakınlarının buralara yönlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi nde yoğun olmak üzere, sosyoekonomik sorunların artışı ile birlikte biomass kullanımı giderek artış göstermektedir. İç ve dış çevreyi kirletmeyen yakıtların bilinçli olarak kullanılmasının eğitimi ve ekonomik olarak gelişimin sağlanması önemlidir. KOAH hastalığının doğası ve önemini ortaya koymak için daha ileri incelemelere gerek olduğu açıktır. ANAHTAR KELİMELER: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanı, tedavi SUMMARY ANALYSIS OF 370 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES PATIENTS WITH ACUTE ATTACKS Since chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) is a highly preventable illness, it is very important for the public health to understand and learn about the illness from all aspects. In our study, 370 patients with COPD, who were diagnosed and treated in our clinic between were analyzed. It was determined that the mean age of the cases was 65.5 ± 9.9 years, 72.2% of them was male and 60.9% had a fairly low educational level. Smoking, which is the most 254

2 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi critical risk factor for COPD, was present in 69.7% of the cases. Passive smoking was 14.5% and biomass exposure was 45.6% in female patients. It was determined that occupational exposure was 32.7%. Symptom which is the most frequently seen was dyspnea during exertion (98.9%). Cardiomegali (32.3%) and bilateral hiler enlargement (20.7%) were determined on the PA chest radiograph in patients with COPD. Right heart failure was determined in 59.3% (70/118) of the cases on which echocardiography was applied, and their degree of pulmonary hypertension was found as 42.8 ± 13.6 mmhg. It was determined that the patients did not use their medications regularly at home and 43% of them did not receive any treatment at home. It was seen that the most frequently recommended combination therapy for the patients at home, at hospital and after discharge was beta-agonist, anticholinergic and theophylline. Antibiotics were used empirically at the beginning and it was seen that 84.5% of the patients were applied beta-lactamase inhibited beta-lactam antibiotic. It was determined that the tracheabronchial infection and lack of harmony to the treatment were the most frequent cause of the attacks. It was indicated that 54 (14.6%) of our cases should receive a longterm oxygen therapy. As a result; findings which indicated an inadequacy of treatment and risk factors which could be modified were determined in a high proportion of the patients hospitalized due to COPD exacerbation. The most rational approach is to reduce the cigarette smoking in community and to prevent the passive smoking. In this respect, it is essential to establish clinics for smoking cessation and to manipulate the patients for attending them. Especially in middle Anatolia and Blacksea region, as a result of increases in socioeconomic problems, biomass exposure have become more diffused. Education of using the substance that is not caused indoor and outdoor air pollution as fuel and elevation of socioeconomic status is important. It is clear that further examinations are necessary in order to state the nature and significance of the COPD illness. KEY WORDS: Chronic obstructive pulmonary diseases, diagnose, treatment GİRİŞ Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından birisidir ve büyük oranda önlenebilir bir hastalıktır. Çünkü etyolojisinden birinci derecede sigara sorumludur. Sigara tüketiminin artması, KOAH insidansının dünyada artmasının en önemli nedenlerinden biridir. Son yıllarda KOAH mortalitesinde büyük bir artış meydana gelmiş ve tüm dünyada ölüm nedenleri arasında altıncı sırayı almıştır (1). KOAH ta son yıllarda gözlenen mortalite ve morbidite artışları, birçok ulusal derneğin KOAH tanısı ve tedavisi konusunda rehber oluşturmasına neden olmuştur. Amerikan Toraks Derneği (ATS), Avrupa Solunum Derneği (ERS), Britanya Toraks Derneği (BTS) ve Türk Toraks Derneği rehberleri en sık kullanılan rehberlerdir (2-5). En son oluşturulan rehber, GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases) başlığı altında 2001 Nisan ayında yayınlanmış olup, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü nün katkılarıyla büyük bir katılımla hazırlanmıştır (6). KOAH, uzun süren kronik bir hastalık olması, çalışma gücünü sınırlaması, sık akut alevlenmelerle seyretmesi, akut alevlenmelerde oluşan solunum yetmezliği ve hastanın uzun süre yoğun bakımda kalması, erken ölümle iş gücü kaybı oluşturması gibi sonuçları nedeniyle sosyoekonomik yönden toplum için ciddi bir yük oluşturur. Birçok kronik hastalığın aksine, prevalansı gittikçe artan bu hastalığın her yönü ile daha iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerekir. Bu görüş doğrultusunda, bu çalışmada hastanemizde yatarak tetkik ve tedavi edilen KOAH lı hastaların analizinin yapılması amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamızda yılları arasında kliniğimizde KOAH tanısıyla yatırılarak tetkik ve tedavisi yapılan 370 olgunun retrospektif analizi yapıldı. Çalışmamıza Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi ne göre KO- AH tanısı alan (FEV 1 /FVC kadınlarda beklenenin %89 unun, erkeklerde %88 inin altında olması) hastalar ile anamnezinde KOAH semptomları ile birlikte sigara ve/veya biomass maruziyeti tarifleyen, fizik muayene ve PA akciğer grafisi, arteriyel kan gazı (AKG), balgam incelemesi, tomografi gibi laboratuvar bulguları ile KOAH tanısını destekleyen ve KOAH semptom ve bulguları olan diğer hastalıklarla ayırıcı tanısı yapılan, ancak solunum fonksiyon testi (SFT) ne uyum sağlayamayan olgular dahil edilmiştir (5). Hastaların dosyalarındaki yaş, cinsiyet, memleket, meslek, eğitim durumu, sigara, atopi, biomass ve aile öyküleri, beden kitle indeksleri (BKİ), ek hastalıkları olup olmadığı, yatış öncesi aldıkları tedavi ve 255

3 Eren A, Yurdakul AS, Atikcan Ş. evlerinde nebülizatör ve oksijen konsantratörü kullanıp kullanmadıkları, atak nedenleri, hastaların yakınmaları, fizik muayene bulguları, SFT, yatış ve çıkış AKG leri, difüzyon testi, PA akciğer grafisi, ekokardiyografi (EKO) bulguları, hastanede ve çıkışta önerilen tedavileri, hastanede yatış süreleri, yatış sonundaki durumlarını içeren parametreler kaydedildi. Ayrıca çalışmaya alınan olgular içinde daha önce KOAH tedavisi düzenlenerek hastaya önerilen tedavinin hasta tarafından hiç kullanılmaması ya da önerilen tedaviyi düzenli bir şekilde kullanmaması, tedavi uyumsuzluğu olarak değerlendirildi. Çalışmamız hastanemiz etik kurulu tarafından onaylandı. Olguların istatistiksel analizleri SPSS Windows paket programı kullanılarak yapıldı. Bütün veriler ortalama ± standart sapma olarak saptandı. Gruplar arasında normal dağılım analizi yapıldı. BKİ ve FEV 1 değerleri arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için p< 0.05 düzeyi alınmıştır. SONUÇLAR Çalışmamıza alınan olguların yaş ortalaması 65.5 ± 9.9 yıl olup, erkek hastalar belirgin olarak fazla idi (Tablo 1). En küçük olgu 28 yaşında, en yaşlı olgu ise 89 yaşındaydı. Olguları71 i, altıncı ve yedinci dekadlarda yer almakta idi (Tablo 2). Çalışmamızdaki beş olgu 40 yaşın altındaydı ve yaş ortalaması 35.2 ± 4.3 yıl idi. Bu olguların sigaraya başlama yaşı; 16.4 ± 3.4 yıl, sigara içme süresi; 36.2 ± 26.2 paket/yıl olup, olguların tamamında aile öyküsü mevcuttu. Üç hasta amfizem diğer iki hasta ise kronik bronşit idi. Hastaların ikisinde ayrıca biomass öyküsü mevcuttu. Hastanemize başvuran KOAH lı olguları72.7 si İç Anadolu Bölgesi nden, %10.5 i ise Karadeniz Bölgesi nden gelmekte idi. KOAH lı olguların büyük bir kısmının (%60.9) eğitim düzeyi düşük idi (Tablo 3). Tablo 1. Olguların yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı. Cinsiyet Yaş ortalaması (yıl) Erkek ± 10.2 Kadın ± 8.8 Toplam ± 9.9 Tablo 2. Olguların yaşlarına göre dağılımları. Yaş (yıl) < Toplam Tablo 3. Olguların eğitim durumlarına göre dağılımı. Okuryazar değil Okuryazar İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Toplam KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü olan sigara içimi olgularımızın 256 (%69.2) sında mevcuttu ve sigara içen olguların ancak %32.4 ünün sigara içimini bırakmış olduğu görüldü. Olguların sigara, biomass, aile öyküsü, mesleksel mazuriyet gibi risk faktörlerine göre dağılımları Tablo 4 te görülmektedir. Efor dispnesi (%98.9), öksürük (%76.2) ve balgam çıkarma (%67.6) şikayetleri, en sık karşılaşılan semptomlardı. Olguların vital bulguları içinde takipne (23.1 ± 5.3/dakika) ve taşikardi (90.7 ± 12.7/dakika) dikkat çekerken, fizik muayene bulguları içinde en sık tespit edilen bulgu; ronküs (%55.9) ve inspiratuar ral (%55.7) idi (Tablo 5). İncelenen dosyalarda, 240 (%64.9) hastanın yatıştaki SFT verilerine ulaşıldı. Ellialtı (%15.1) hastanın SFT siyle ilgili dosyasında herhangi bir veriye ulaşılamadı. Geriye kalan 74 (%20) hastanın ise SFT ye uyum sağlayamadığı izlendi. SFT bulgularına göre olguların evrelendirilmesi Tablo 6 da görülmektedir. 256

4 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi Tablo 4. Olguların sigara, biomass, aile öyküsü, atopi, mesleksel maruziyet gibi risk faktörlerine göre dağılımı. Erkek (n= 267) Kadın (n= 103) Toplam (n= 370) Sigara Mesleksel maruziyet Biomass Aile öyküsü Atopi Sigara + mesleksel maruziyet Sigara + biomass Sigara + aile öyküsü Sigara + atopi Pasif sigara içimi Risk faktörü saptanamayan Tablo 5. Olguların fizik muayene bulgularının dağılımı. Ronküs Ekspiratuar ronküs Bifazik ronküs İnspiratuar ral Solunum seslerinde azalma Ekspiryumun uzaması Solunum seslerinde kabalaşma Fıçı göğüs Göğüs deformitesi Siyanöz Pretibial ödem Hepatomegali Boyun venöz dolgunluğu Yatışta hastaların 287 (%77.6) sine AKG analizi yapılmıştı. Çıkışta ise AKG analizi hastaların 68 (%18.4) ine yapılmıştı (Tablo 7). İncelenen dosyalarda KOAH lı hastaların 25 (%6.7) ine difüzyon testi yapıldığı görüldü (Tablo 8). Tablo 6. Olguların FEV 1 değerlerine göre evrelendirilmeleri*. Hafif (FEV 1 > %70) Orta (FEV 1 %50-70) İleri (FEV 1 %35-50) Çok ileri (FEV 1 < %35) Toplam * Evrelendirme Toraks Derneği Ulusal Tanı ve Tedavi Rehberi kriterlerine göre yapılmıştır (5). Olguların 367 tanesinin dosyasında PA akciğer grafisine ulaşıldı. Bu olguların patolojik bulgularının dağılımı Tablo 9 da yer almaktadır. PA akciğer grafilerinde tek taraflı hilus genişlemesi bulunan KOAH lı hastaların 4 (%1.1) ünde akciğer kanseri, ileri tetkikleri kabul etmeyen veya tolere edemeyen 20 (%5.5) hastanın ise toraks tomografisi ile kontrole çağrılarak taburcu edildiği saptandı. Ekokardiyografik inceleme yapılan 118 (%32) hastanın, 70 (%59.3) inde sağ kalp yetmezliği, 19 (%16.1) unda sol kalp yetmezliği, 8 (%6.8) hastada ise bilateral yetmezlik bulguları saptanmıştır (Tablo 10). EKO yapılan ve sağ kalp yetmezliği saptanan 70 olgunun 52 (%74.1) sinde, PA akciğer grafisinde de sağ kalp yetmezliği bulguları mevcuttu. 257

5 Eren A, Yurdakul AS, Atikcan Ş. Tablo 7. Olguların yatış ve çıkış AKG değerleri. Yatış Çıkış Yatış süreleri (ortalama ± SD) (ortalama ± SD) (gün, ortalama ± SD) ph 7.39 ± ± ± 8.9 PaCO 2 (mmhg) 47.7 ± ± 13.2 PaO 2 (mmhg) 53.4 ± ± 17.1 SaO 2 (%) 83.8 ± ± 7.6 Tablo 8. KOAH lı hastaların DLCO değerleri. DLCO düşük* DLCO normal* (ml/dakika/mmhg) (ml/dakika/mmhg) Toplam KOAH tipi Amfizem Kronik bronşit Amfizem + kronik bronşit * Bekleneni80 i ve altında olan değerler düşük, üstünde olan değerlerse normal olarak kabul edildi (3). Tablo 9. Olguların PA akciğer grafisi bulgularının dağılımı. Bilateral santral kesimlerde bronkovasküler dallanmanın artması Saydamlık artması Diyafragmalarda düzleşme Kostalar arası mesafenin genişlemesi Kardiyotorasik oranın artması Tek taraflı hilus genişlemesi Bilateral hilus genişlemesi Nonhomojen dansite artımı Diğer bulgular Tablo 10. EKO yapılan olguların yetmezlik bulgularının dağılımı. Sağ kalp Sol kalp Bilateral Yetmezlik yetmezliği yetmezliği yetmezlik bulguları bulguları bulguları bulguları olmayan Toplam n % Ekokardiyografik olarak pulmoner arter basıncı yüksek (> 20 mmhg) olarak bulunan olguların pulmoner arter basınçlarının dağılımı Tablo 11 de görülmektedir. Hastaların 159 (%43) u evde tedavi almıyordu. Evde kullanılan en sık tedavi kombinasyonu yine kısa etkili beta-mimetik, antikolinerjik ve teofilindi. Kırkiki (42/211) (%19.9) hasta bu tedaviyi kullanıyordu. 258

6 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi Tablo 11. Pulmoner arter basıncı ölçülen olguların pulmoner arter basınçlarının dağılımı. Hafif (20-30 mmhg) Orta (30-40 mmhg) Ağır (> 40 mmhg) Toplam Evde 45 (45/211) (%21.3) hastanın tek başına kısa etkili beta-mimetik, 41 (41/211) (%19.4) hastanın ise kısa etkili beta-mimetik ve antikolinerjik kombinasyonu kullandığı saptandı. Hastanede yatan tüm hastalara oksijen tedavisi uygulanmıştı. Bu hastalarda en sık kullanılan tedavi kombinasyonunun, kısa etkili beta-mimetik, teofilin ve antikolinerjik olduğu görüldü (%31). Hastanede antibiyotik uygulanan 265 (%71.6) olgunun, 77 (%29) sinde parenteral yol tercih edilmişti. Hastaların tamamına antibiyotik tedavisi ampirik olarak başlanmıştı. Olgulara hastanede uygulanan antibiyotiklerin dağılımı Tablo 12 de görülmektedir. Steroid tedavisi verilen 138 (%38.3) hastanın, 56 (%40.5) sına parenteral olarak, 82 (%59.5) hastaya ise nebül formunda uygulanmıştı. İki (%0.5) hasta periferik dolaşım bozukluğu nedeniyle kumadin kullanıyordu. Dört (%1) hastaya pulmoner emboli tanısıyla kumadin ve düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi başlanmış, ancak bunların 1 (%0.2) tanesinde pulmoner emboli tanısı spiral toraks bilgisayarlı tomografi (BT) de trombus tespit edilmesiyle doğrulanmıştı. Yirmiyedi (%7.2) hastada sol kalp yetmezliği nedeniyle dijital tedaviye eklenirken, 18 (%4.8) hastada kor pulmonale nedeniyle dijital kullanılmıştı. Olgulara çıkışta önerilen tedavinin dağılımı Tablo 13 te görülmektedir. Hastalara taburculuklarında en sık önerilen tedavi kombinasyonu kısa etkili beta-mimetik, antikolinerjik ve teofilindi. Yüzotuzsekiz (%37.3) hastaya önerilmişti. Hastaların 162 (%43.8) sinde ek hastalık görüldü. Olguların ek hastalıklarının dağılımı Tablo 14 te görülmektedir. Olguların içinde, trakeobronşiyal infeksiyon ve tedavi uyumsuzluğu en sık akut atak nedeni idi. KOAH lı olguların atak nedenlerinin dağılımı Tablo 15 te görülmektedir. İkiyüzkırk (%64.9), hastanın BKİ bilgilerine ulaşıldı. BKİ ortalaması 26.0 ± 5.5 kg/m 2 idi. Olguların BKİ lerine göre dağılımları Tablo 16 da görülmektedir. Tablo 13. Çıkışta önerilen tedavinin dağılımı. Teofilin Kısa etkili beta-mimetik Antikolinerjik Uzun etkili beta-mimetik İnhaler steroid Uzun süreli oksijen tedavisi Dijital Tablo 12. Olgulara hastanede uygulanan antibiyotiklerin dağılımı. Beta-laktamaz inhibitörlü beta-laktam antibiyotikler İkinci kuşak sefalosporin Kinolon Üçüncü kuşak sefalosporin Makrolid Toplam Tablo 14. Olguların ek hastalıklarının dağılımı. Konjestif kalp yetmezliği (KKY) Aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) Diabetes mellitus (DM) Hipertansiyon (HT) Bronşektazi Akciğer malignitesi Akciğer dışı maligniteler

7 Eren A, Yurdakul AS, Atikcan Ş. Tablo 15. Olguların atak nedenlerinin dağılımları. Tedavi uyumsuzluğu + trakeobronşiyal infeksiyon Trakeobronşiyal infeksiyon Tedavi uyumsuzluğu Pulmoner emboli Pnömoni KKY + tedavi uyumsuzluğu KKY + trakeobronşiyal infeksiyon KKY + tedavi uyumsuzluğu + trakeobronşiyal infeksiyon Elektrolit bozukluğu + tedavi uyumsuzluğu Elektrolit bozukluğu + trakeobronşiyal infeksiyon Elektrolit bozukluğu + tedavi uyumsuzluğu + trakeobronşiyal infeksiyon Malignite + tedavi uyumsuzluğu Malignite + trakeobronşiyal infeksiyon Malignite + tedavi uyumsuzluğu + trakeobronşiyal infeksiyon Aritmiler + tedavi uyumsuzluğu Aritmiler + trakeobronşiyal infeksiyon Aritmiler + tedavi uyumsuzluğu + trakeobronşiyal infeksiyon Tablo 16. Olguların BKİ lerine göre dağılımları. BKİ < BKİ Toplam BKİ si 20 nin altında olan 31 (%12.9) hastanın, 18 (%58) inde ağır KOAH tespit edildi. Onüç (%42) ünde ise orta ve hafif KOAH mevcuttu. BKİ ve FEV 1 değerleri arasında korelasyon saptanmadı (p> 0.05). Dosyalarda nebülizatör kullanımına dair kayıtları bulunan 351 (%94.9) hastanın 82 (%22.2) sinin evinde nebülizatörü vardı. Uzun süreli oksijen kullanımına dair kayıt 350 hastada bulundu. Ellidört (%14.6, 54/350) üne uzun süreli oksijen tedavisi endikasyonu konulmuştu. Yirmibeş (%6.8) (25/250) olgu önceden uzun süreli oksijen tedavisi kullanırken, 29 (%7.8) (29/350) hastaya son yatışında uzun süreli oksijen kullanması uygun görülmüştü. Uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) önerilen hastaların tümü Toraks Derneği ve ERS konsensuslarının USOT endikasyonuna uymaktaydı (3,5). Olguların 23 (%6.2) tanesine pulmoner rehabilitasyon programının uygulandığı görüldü. Ayrıca çalışmamızda obstrüktif uykuapne sendromu (OSAS) düşünülen 6 hastanın 2 (%0.5) sinde polisomnografi sonrasında OSAS tespit edildiği görülmüştür. KOAH lı olgularımızın yatış sonundaki durumlarının dağılımı Tablo 17 de görülmektedir. Üç (%0.8) hasta akciğer malignitesi, 6 (%1.6) hasta solunum yetmezliği, 2 (%0.5) hasta pnömoni, 1 Tablo 17. Olguların yatış sonundaki durumlarının dağılımı. Taburcu Eksitus Başka hastaneye sevk Yoğun bakıma nakil Kendi isteğiyle taburcu

8 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi (%0.2) hasta akut miyokard infarktüsü nedeniyle eksitus olmuştu. Bir (%0.2) hasta serebrovasküler olay (SVO) nedeniyle, 2 (%0.2) hasta gastrointestinal sistem malignitesi araştırılmak üzere, 1 (%0.2) hasta ise gastrointestinal kanama nedeniyle başka hastaneye nakledilmişti. Dört (%1.0) hasta solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma nakledilmişti. TARTIŞMA DSÖ verilerine göre tüm dünyada 600 milyon KOAH lı hasta bulunmaktadır ve her yıl 2.3 milyon kişi KOAH nedeniyle ölmektedir (7). T.C Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde milyon KOAH lı bulunmakta ve KOAH ölüm nedenleri arasında 11. sırada yer almaktadır (8). Çalışmamızda KOAH lı kadın hastaların oranı %27.8 olarak bulunmuştur. Yapılan başka bir çalışmada ise bu ora1 olarak bulunmuş (9). Bu fark, ülkemizde biomass ve pasif içicilik gibi risk faktörlerine maruziyetin yüksek olmasına dayandırılabilir yılından bu yana pasif içicilik, sigara içmeyenlerde hastalık sebebi olarak tanımlanmaktadır (10). Son yıllarda özellikle ısınma ve yemek pişirme sonucu ortaya çıkan ev içi hava kirliliğinin önemli olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde bazı yörelerde kullanılan hayvansal yakıtların (biomass), KOAH gelişimine yol açabileceği görülmüştür (5,6,11). Çalışmamızda kadınlarda sigara içme oranı %15.5, erkeklerin sigara içme oranı ise %89.9 idi. Biomass maruziyeti, kadınlarda %45.6, erkeklerde ise %24 idi. Pasif sigara içimi KOAH lı kadın hastaların %14.5 inde saptanmıştı. KOAH ın gelişimi önlemek için sigara içiminin bırakılması yanında, özellikle başta kadınlar olmak üzere herkesin biomass ve pasif sigara içimi gibi KOAH gelişiminde önemli birer risk faktörü olduğu bilinen bu faktörlerden uzaklaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda ortalama yaş 65.5 ± 9.9 yıl olarak bulundu ve hastaları92.9 gibi büyük bir oranının 50 yaş ve üzerinde oldukları tespit edildi. Yapılan başka bir çalışmada ise yaş ortalaması 69.9 ± 9.0 yıl olarak tespit edilmiştir (9). Bu durum hastalığın kronik olması ve ileri yaşlarda hastalığın kliniğinin belirginleşmesi özelliğiyle uyumluydu. Altmış yaş üzerinde sigara içen erkekleri50 sinde KOAH bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe hastalığın semptomlarının şiddeti ve sıklığı artmaktadır (10). Erken dönemde gelişen KOAH olgularında özellikle α 1 -antitripsin eksikliği gibi genetik yatkınlığa neden olabilecek bir faktörün akılda tutulması gerekmektedir. Toraks Derneği Ulusal Tanı ve Tedavi Rehberi ne göre 50 yaş altında KOAH gelişimi durumunda, α 1 -antitripsin eksikliğinin araştırılması ve aile taraması yapılması ve aileye gerekli bilgilerin verilmesi önerilmektedir (5,6). Genetik duyarlılığın KOAH ta önemli bir risk faktörü olduğunu düşündüren birçok kanıt vardır. Genetik yatkınlık azaldıkça, hastalık prevalansı ve akciğer fonksiyonları arasındaki korelasyon azalmaktadır (12,13). Çalışmamızda %7 oranında aile öyküsü tespit edilmiştir. Ancak hastaların anne ve babalarının ölüm nedenlerini büyük oranda bilmedikleri, akrabalarının hastalıkları hakkında bilgilerinin olmadığı saptanmıştır. Çalışmamızda hastaların eğitim durumlarına bakıldığında, %41.2 gibi büyük bir oranda okuryazar olmadıkları tespit edildi. Aynı zamanda hastanemize başvuran hastaların büyük kısmının güvencesi yeşilkart idi. Bu da hastaların sosyoekonomik düzeylerinin düşük oluşunun bir göstergesiydi. Sosyoekonomik durum ve KOAH arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada düşük sosyoekonomik durum ile düşük FEV 1 ve FVC oranları arasında ilişki tespit edilmiştir (14). Ayrıca düşük sosyoekonomik düzeydeki bireylerde KOAH prevalansı belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Bu durumun hava kirliliği, infeksiyonlara yatkınlık, soğuk ve nemli ortam gibi yaşam şartlarıyla ilgisi olduğu düşünülmektedir (5,6,10,14). Sosyoekonomik durumun düşük olması, hastalığa ait risk faktörlerini arttırabileceği gibi hastalığın ileri aşamalarında verilen tedavinin temini ve tedaviye uyum ve hastalığın takibi açısından da sorun oluşturmaktadır. Çalışmamızda da hastaların büyük oranda düşük sosyoekonomik düzeye sahip olmaları nedeniyle gerek tedaviye uyumlarında gerekse hastalık takiplerinde başarının düşük olduğu dikkati çekmektedir. Bu nedenle hastaların takip ve tedavilerinin başarı ile sürdürülebilmesi amacıyla, hastalara hastalıkları ve tedavileri hakkında eğitim verebilecek KOAH poliklinikleri ve merkezlerinin kurulması gerekmektedir. Çalışmamızda hastaları69.2 sinde sigara öyküsü vardı. Çalışmamızda sigarayı bırakma konusunda 83 (%32.4) hastanın sigarayı bıraktığı yönünde verilere ulaşıldı. Yapılan bir çalışmada sigarayı bı- 261

9 Eren A, Yurdakul AS, Atikcan Ş. rakma konusunda %30 hastaya öneride bulunulmuş, bunların ise %11 i sigarayı bırakmış (9). Sigaraya devam etme oranlarının yüksek çıkmasının, sigarayı bırakma öyküsünün eksik alınmasının yanında, toplumumuzda sigarayı bırakma konusunda hastaların yeterince bilinçli ve kararlı olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Madenlerde, metal işleri-fırınlarda, ulaşımda, odun-kağıt işlerinde, inşaat-beton işlerinde, tahıl ve pamuk işlerinde, hayvan yemi ile ilgili işlerde çalışanlarda KOAH gelişme riski yüksektir (5,6,10). Çalışmamızda mesleksel maruziyet oranı, %32.7 idi. Bu mesleklerde çalışanların sigara içmemeleri, belli periyotlarla klinik ve laboratuvar incelemelerinin yapılması gerekmektedir. Prescott ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada KOAH ta kilo değişiminin prognostik değeri araştırılmış ve 1 ünite BKİ den fazla kaybı olan hastaların %30 u ağır KOAH lı olarak tespit edilmiş. Aynı zamanda KOAH ta kilo kaybının tüm mortalite nedenleri için bağımsız bir risk faktörü olduğu bulunmuş ve kilo alımının koruyucu bir etkisi olduğu düşünülmüş (15). Çalışmamızda 31 (%12.9) hastanın BKİ değeri 20 nin altındaydı. BKİ değeri düşük olan 18 (18/31) (%58) hasta ağır ataktaydı. Ancak BKİ ve FEV 1 değerleri arasında korelasyon saptanmadı (p> 0.05). Bu düşük oranların nedeninin, uzun dönemdeki kilo kayıplarını hastaların fark edememesi ya da kayıt edilememesi olduğu düşünülmektedir. BKİ si düşük olan KOAH lı hastaların uygun şekilde beslenmeleri prognozları açısından önem taşımaktadır. Ayrıca kilo kaybının akciğer malignitesi yönünden de uyarıcı olması gerekmektedir. KOAH ın kendisinin hemoptizi yapan bir neden olduğu bilinmektedir (16). İnfeksiyonlar, neoplazmlar, kardiyovasküler hastalıklar, travma, alveoler hemoraji, yabancı cisim ve kanama diyatezleri de hemoptiziye neden olabilir (5,6,17). Çalışmamızda, hemoptizi semptomuyla başvuran 28 (%7.6) hastanın 4 (%14.3) ünde akciğer malignitesi tespit edilmesi, bizi hemoptiziyi sadece KOAH a bağlama konusunda dikkatli olmamız hususunda uyarmaktadır. Hemoptiziye yol açan diğer nedenlerin dışlanması için gerekli ileri tetkiklerin yapılması, özellikle de bu hastalarda sigara içimi ve kilo kaybı öyküsünün sık bulunması nedeniyle malignite yönünden bronkoskopi ve toraks BT nin önerilmesi gerekmektedir. KOAH tanısında kullanılan testlerin başında SFT gelmektedir. Ayrıca SFT, hastalığın şiddetinin değerlendirilmesi ve prognozun belirlenmesi gibi amaçlarla da kullanılmaktadır (18). Çalışmamızda yapılan dosya analizlerinde, SFT bulguları Toraks Derneği nin Ulusal KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi nde yer alan parametrelere uymayan hastalar dışlanmıştır (5). Ancak ülkemizde hastaların SFT ye uyum sağlayamamaları, KOAH ın tanısı ve ayırıcı tanısında çok büyük bir handikaptır. Redelmeier ve arkadaşları, FEV 1 in, mükemmel olarak uygulanabilen bir test olmadığını, hasta uyumunun çok önemli olduğunu vurgulamışlardır (19). Ayrıca O Brien ve arkadaşları, %30 hastada normal FEV 1 saptamışlar. Bu nedenle sadece FEV 1 deki bozulmayı dikkate alan BTS kriterleri kullanıldığında KOAH lı vakaların büyük kısmının atlanacağını düşünmüşler ve normal FEV 1 değerleri olan hastaları41 inde FEV 1 /FVC oranının < %70 olması ile karakterli hava yolu obstrüksiyonu saptamışlardır (20). Çalışmamızda FEV 1 değeri %70 in üzerinde olan 92 (%38.3) hastanın tamamının FEV 1 /FVC değeri %70 in altındaydı. Bu nedenle her iki parametrenin birlikte kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Genellikle tanı konulması esnasında uygulanan bronkodilatör reversibilite testi, astım tanısının dışlanması, ulaşılabilecek en iyi akciğer işlevinin belirlenmesi, prognozun tahmin edilmesi ve tedaviyle ilişkili kararlara yön verilmesi açısından önemlidir (5,6). Çalışmamızda reversibilite testi 20 (%5.4) hastaya yapılmış ancak üç hasta teste uyum sağlayamamıştır. Onyedi (%4.6) hastada reversibilite testi pozitifti. Reversibilite testi kolay uygulanabilen bir tetkik değildir. Hastaların uyum sorunu mevcuttur. Çalışmamızda reversibilite testine az başvurulduğu saptandı. Reversibilite testininin her KOAH lı hastada uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. KOAH lı hastaların tamamının tanısında hava yolu akım kısıtlanması kriterinin akciğer fonksiyon testleri ile doğrulanamamış olması, çalışmamızın en önemli eksik tarafıdır. Bu durum, çalışmanın retrospektif olması ve hastaların SFT ye uyum sorunundan kaynaklanmaktadır. GOLD uzlaşı raporuna göre, FEV 1 değerleri %40 ın altında olan ya da klinik olarak solunum yetmezliği ya da sağ kalp yetmezliğini düşündüren bulguları olan hastalara AKG analizi önerilmektedir (6). Çalışmamızda 287 (%77.6) hastaya kan gazı analizi 262

10 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi yapılmıştır ve hastalardan kan gazı alınırken SFT sonuçlarının göz önünde bulundurulmadığı görülmüştür. Çıkış AKG lerinde, PaCO 2 değerlerinde görülen yüksekliğin, kontrolün az sayıda hastada yapılmış olmasının yanı sıra, evinde USOT tedavisi alan ya da USOT kararı verilecek hastalardan, çıkışta AKG alınmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Difüzyon testi amfizemin diğer obstrüktif hastalıklardan ayrımında kullanılabilir. Çünkü DLCO, kronik bronşit ve astımda genellikle normaldir (5,6,18,21). Çalışmamızda hastaların 25 (%6.7) ine difüzyon testi yapılmış ve DLCO değerleri düşük olan KOAH lı hastaların amfizem ya da amfizem ve kronik bronşit tipinin birlikte olduğu olgular olduğu görülmüştür. KOAH ın ayırıcı tanısında DLCO nun başvurulması gereken bir test olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızda hematokrit değerleri %55 in üzerinde olan 67 (%18) hastaya filebotomi uygulandığı görüldü. Filebotominin, pulmoner vasküler direnç ve pulmoner arter basıncını azaltmak gibi olumlu etkileri olmakla birlikte yararı tartışmalıdır (22). İspanya da yapılan çok merkezli bir çalışmada, KOAH alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda alevlenmelerin büyük oranda, pulmoner rehabilitasyon yokluğu ve tedavi uyumsuzluğu gibi düzeltilebilen faktörlere bağlı olduğu bulunmuştur (9). Çalışmamızda 159 (%43) hastanın evde tedavi almadığı saptandı. Hastaların ataklar arasında kendilerini iyi hissetmelerinin ve ilaçların temininde sorun yaşamalarının rolü olduğu düşünülmektedir. Ayrıca tedaviyi aldığını söyleyen hastalarda bile inhaler tedaviye uyum sorunu yaşandığı, etkili dozda ilacın alınamadığı gözlenmektedir. Hastaların, hastalıkları konusunda bilgilendirilmelerinin gereği ortadadır. Bilgilendirmenin sağlık kuruluşlarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağı ve ilaç uyumunu arttıracağı düşünülmektedir. Subkütan düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisinin profilaktik olarak uygulanması da son tedavi rehberlerinde önerilmiştir (6). Hastalara profilaktik düşük moleküler ağırlıklı heparin uygulanma eğiliminin bulunmadığı saptandı. Hastalarımıza steroid başlanma oranını37.3 olduğu tespit edilmiştir. GOLD uzlaşı raporunda akut atakta 10 günlük steroid tedavisi önerilmektedir (6). Düzenli glikokortikoid tedavisi sadece glikokortikosteroidlere yanıtın spirometreyle belgelendiği semptomatik KOAH lı hastalara ya da FEV 1 i bekleneni50 sinden düşük olan ve antibiyotikle ve/veya da oral glikokortikosteroid tedavisi gerektiren yineleyen alevlenmeleri olan hastalara uygulanması gerektiği belirtilmektedir (6). Çalışmamızda steroid reversibilitesi bakılma eğiliminin olmadığı tespit edilmiştir. KOAH akut ataklarında bronşiyal konsantrasyonu arttırmak için antibiyotiklerin yüksek dozda kullanılması, antibiyotiklerin uygulanma aralığının plazma yarılanma süresine göre ayarlanması ve ortalama 7-14 gün kullanılması önerilmektedir (5,6,23). Çalışmamızda, GOLD uzlaşı raporunda akut atakta antibiyotik başlanması hususundaki görüşlere uygun olarak hastaların %71.6 sına antibiyotik başlandığı tespit edilmiştir. En sık tercih edilen antibiyotik grubunun beta-laktamaz inhibitörlü beta-laktam antibiyotikler olduğu (%84.6) görülmüştür. Yapılan çalışmalarda anlamlı derecede bakteriyel kolonizasyonu bulunan hastaların klinik olarak tamamen asemptomatik olduğu ve bu nedenle bu mikroorganizmaların KOAH gelişimi ve tekrarlamasındaki rolünü ortaya koymanın zor olduğu belirtilmektedir (9,24,25). Ancak son yıllarda yapılan bir çalışmada ise, mikroorganizmaların moleküler tiplendirmesi yapılmış ve atak döneminde yeni zincirler tespit edilmiştir (26). Çalışmamızda hastaları43.8 inde ek hastalık tespit edilmiştir. Almagro ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, komorbidite oranı yüksek olan hastalarda mortalite oranları da yüksek bulunmuştur (27). Hastalarımızdan eksitus olan 12 hastanın, 11 (%91.7) inde ek hastalık bulunuyordu. Hastaların oksijenin uzun süreli kullanımına dair sahip oldukları yanlış inanışları ve sosyal olarak konsantratör kullanımında yaşadıkları güçlükler nedeniyle uzun süreli oksijen tedavisine uyumlarının iyi olmadığı görüldü. KOAH lı olgularda USOT un yaşam süresi üzerine etkili olduğu, bu yüzden de etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yapılan çalışmalarda pulmoner rehabilitasyon programının kronik bronşitli ya da bronşiyal astımlı hastaların egzersiz toleransını, dispnesini ve yaşam kalitesini düzelttiği görülmüştür (28,29). Çalışmamızda solunum egzersizleri ve postüral drenaj teknikleri öğretilen ve bunları evde uygulaması önerilen hastaların oranı %12.6 idi. Yurt dışında pulmoner rehabilitasyon sınırları çok iyi çizilmiş ve yaygın olarak kullanımı kabul edilmiş bir konu ol- 263

11 Eren A, Yurdakul AS, Atikcan Ş. masına rağmen ülkemizde bu konuya ilişkin yaklaşımlar çok sınırlı kalmaktadır. Hastaların solunum egzersizleri ve postüral drenaj teknikleri öğretilerek taburcu edilmesi önemlidir. Kor pulmonale gelişmesi hastalığın gidişini bozan bir klinik durumdur. Pulmoner hipertansiyonun mortalite ve morbidite üzerindeki etkileri göz önünde tutulduğunda, ağır KOAH lı hastalara rutin EKO yapılması önerilmektedir (30). Ancak ülkemiz koşullarında sosyal problemler nedeniyle her zaman yapılması mümkün olmamaktadır. Yapılan dosya analizlerinde hastaların 118 (%32) ine ekokardiyografik inceleme yapılmış ve hastaların 70 (%59.3) inde sağ kalp yetmezliği saptanmıştır. Hastaların tedavileri ve prognozları açısından özellikle ağır KOAH lı hastalara ekokardiyografik inceleme önerilmelidir. KOAH lı hastaların psikolojik durumları dikkatle değerlendirilmeli ve ciddi depresyonu olan hastalarda antidepresan tedavi ya da psikolojik destek sağlanmalıdır. Çalışmamızda hastaların depresyon yönünden değerlendirilmelerinin yapılmadığı görülmektedir. Depresyonla mortalite arasında yakından ilişki bulunması nedeniyle bu yönde bir değerlendirmenin yapılarak hastalara uygun psikolojik destek ve tedavinin sağlanması yaşam süresini uzatmak açısından yararlı olacaktır. Uykunun solunum üzerine etkileri iyi tanımlanmıştır (5,6,31). KOAH-OSAS birlikteliği de düşünülerek, OSAS semptomları açısından hastalar dikkatle sorgulanmalı, ancak her KOAH lı hastaya polisomnografi uygulanmamalıdır. Sonuç olarak, KOAH alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların büyük kısmında tedavi yetersizliğini düşündüren bulgular ve modifiye edilebilecek risk faktörleri saptanmıştır. Hastaların iyi monitörizasyonu ve bakım paternlerinin düzeltilmesi gerekmektedir. KOAH ın hastane ve poliklinik hizmetleri ile tanı ve tedavi işlemleri şeklinde olan direkt sosyoekonomik etkilerinin yanında, iş gücü ve üretim kayıplarına yol açması suretiyle indirekt etkileri de söz konusudur. En akılcı yaklaşım sigara içiminin toplumdaki yaygınlığının azaltılması olmalıdır. Bu amaçla sigarayı bıraktırma polikliniklerinin açılması ve hastaların buralara yönlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim, hastalığın önlenmesinde olduğu kadar hastaların prognozları açısından da önemlidir. Hastaların ve ailenin KOAH hastalığı hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca kullanılan inhaler tedavinin etkin bir şekilde kullanılması için bu konuda eğitim verilmeli ve hastalar kontrollere geldiğinde bu durum tekrar kontrol edilmelidir. Tedavi kombinasyonlarında hastaların uyumlarının arttırılması için verilen ilaç sayısının minimum olarak planlanması ve hastaların ilaçların temini durumlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. KOAH hastalığının doğası ve önemini ortaya koymak için daha ileri incelemelere gerek olduğu açıktır. KAYNAKLAR 1. Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause : Global burden disease study. Lancet 1997;349: American Thoracic Society. Standarts for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;152: Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. European Respiratory Society Concensus Statement. Optimal assesment and management of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1995;8: British Thoracic Society. Diagnosis and management of stable COPD. Thorax 1997;52: Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi. In: Erdinç E, Erk M, Tatlıcıoğlu T, Kocabaş A, Süerdem M, Umut S, Mirici A, Yılmaz V, eds. KOAH Çalışma Grubu. 1. Baskı. Turgut Yayıncılık, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, managment, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO workshop report, World Health Organization. The world health report Making a difference. Geneva, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Ankara: SB APK Dairesi Yayınları, Garcia-Aymerich J, Berreiro E, Ferrero E, et al. Patients hospitalized for COPD have a high prevalance of modifiable risk factors for exacerbation (EFRAM study). Eur Respir J 2000;16: Özesmi M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında risk faktörleri. In: Umut S, Erdinç E, eds. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. 2. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları, 2000; Feenstra TL, Van Genugten ML, Hoogenveen RT, et al. The impact of aging and smoking on the future burden of chronic obstructive pulmonary disease. A model analysis in the Netherlands. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: Kocabaş A. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı epidemiyoloji ve doğal gelişim. In: Umut S, Erdinç E, eds. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. 2. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları, 2000; Hoidal JR. Genetics of COPD: Present and future. Eur Respir J 2001;18:

12 Akut Atak ile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Alan 370 Olgunun Analizi 14. Prescott E, Lange P, Vestbo J, et al. Socioeconomic status, lung function and admission to hospital for COPD: Results from Copenhagen City Heart Study. Eur Respir J 1999;13: Prescott E, Almdal T, Mikkelsen KL, et al. Prognostic value of weight change in chronic obstructive pulmonary disease: Results from the Copenhagen City Hearth Study. Eur Respir J 2002;20: Akın M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında semptomlar. In: Umut S, Erdinç E, eds. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. 2. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları, 2000; Özdemir Ö. Öykü alma ve semptomlar. In: Numanoğlu N, ed. Klinik solunum sistemi ve hastalıkları.ankara: Antıp Yayınları, 2001; Saryal SB. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında tanı yöntemleri. In: Çavdar T, Ekim N, eds. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. 2. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları, 2000; Redelmeier DA, Goldstein RS, Min ST, Hyland RH. Spirometry and dyspnea in patients with COPD. Chest 1996; 109: O Brien CP, Guest J, Hill SL, Stockley RA. Physiological and radiological characterisation of patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease in primary care. Thorax 2000;55: Numanoğlu N, Çelik G, Erdem F, Alper D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. In: Alper D, ed. Klinik solunum sistemi ve hastalıkları. Ankara: Antıp Yayınları, 2001; Karabıyıkoğlu G. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner hipertansiyon. In: Umut S, Erdinç E, eds. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. 2. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları, 2000; Arseven O. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında antibiyotik kullanımı ve aşılar. In: Umut S, Erdinç E, eds. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. 2. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları, 2000; Wilson R. Bacteria, antibiotics and COPD. Eur Respir J 2001;17: Wilson R, Dowling RB, Jackson AD. The biology of bacterial colonization and invasion of respiratory mucosa. Eur Respir J 1996;9: Sethi S, Evans N, et al. New strains of bacteria and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. New Engl J Med 2002;347: Almagro P, Calbo E, De Echagüen AO, et al. Mortality after hospitalization for COPD. Chest 2002;121: Foglio K, Bianchi L, Bruletti G, et al. Long term effectiveness of pulmonary rehabilitation in patients with chronic airway obstruction. Eur Respir J 1999:13; Finnerty JP, Keeping I, Bruletti G, et al. The effectiveness of outpatient pulmonary rehabilitation in chronic lung disease. Chest 2001;119: Higham MA. Dawson D, Joshi J, et al. Utility of echocardiogaphy in assesment of pulmonary hipertension secondary to COPD. Eur Respir J 2001;17: McNicholas W. Impact of sleep in COPD. Chest 2000; 117: Yazışma Adresi Ayşegül EREN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Keçiören/ANKARA 265

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER Dr. Ali Kocabaş GİRİŞ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tam olarak geri-dönüşümlü olmayan ve genellikle yavaş bir ilerleme gösteren

Detaylı

OLGULARLA Havayolu Hastalıkları

OLGULARLA Havayolu Hastalıkları OLGULARLA Havayolu Hastalıkları Dr. Sibel Naycı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi TTD XIV. Kış Okulu, 2015, Antalya Olgu-1 M-T, 50y, kadın hasta, muhasebe müdürlüğü yapıyor Sigara öyküsü Tıbbi öykü 40

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı KOAH.1 KOAH tanısı alan hastalarda spirometri yapılma

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN, Levent Cem MUTLU, Gazi GÜLBAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi Ayşe GÜNER*, Nazlı ATAK* * Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Yüksek Okulu, ANKARA ÖZET Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Koah lı Kadın Hastalardaki Risk Faktörleri. Risk Factors for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Women

Koah lı Kadın Hastalardaki Risk Faktörleri. Risk Factors for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Women Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (215-219) Koah lı Kadın Hastalardaki Risk Faktörleri Arzu Yakışan*, Ömer Özbudak*, Aykut Çilli*, Candan Öğüş*, Tülay Özdemir* ÖZET Ülkemiz kırsal bölgelerinde

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D.

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Dr. Nalan Ogan Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Giriş Astım ve KOAH, en sık görülen kronik akciğer hastalıkları Her ikisi de havayolu obstruksiyonu ve kronik havayolu inflamasyonu ile karakterize Sigara

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ

KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVIII Sayı 2, 2014 KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ THE EFFECT OF COMORBIDITY ON FREQUENT HOSPITALIZATION IN PATIENTS WITH COPD İlim IRMAK

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

TÜTÜN VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) Kısa Ders 1 Modül: Tütünün Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri

TÜTÜN VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) Kısa Ders 1 Modül: Tütünün Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri TÜTÜN VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) Kısa Ders 1 Modül: Tütünün Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri KOAH hastalarının sigara bırakma danışmanlığı almasının önemini kavrayabilecektir. Kısa

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,, Doç. Dr. Akın KAYA 1. Baskı 2011 ISBN : 978-605-88844-6-5 2011 Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde Çavuşoğlu

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013)

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2. Eylül. 2013. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Araştırmalar / Original Articles Kadın ile Erkek KOAH lı Olguların Karşılaştırılması

Araştırmalar / Original Articles Kadın ile Erkek KOAH lı Olguların Karşılaştırılması ISSN 13-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Araştırmalar / Original Articles ile KOAH lı Olguların Karşılaştırılması Comparison of Male and Female COPD Subjects İlknur Başyiğit

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUĞUN BELİRLENMESİ Burcu DOĞAN Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr.

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Akkaya Prof. Dr Münire Çakır Doç.Dr. Ahmet Bircan Doç Dr. Önder Öztürk

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2 GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Türkiye de birinci basamak hekimlerinde astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi

Türkiye de birinci basamak hekimlerinde astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi doi 10.5578/tt.26564 Tuberk Toraks 2016;64(2):152-162 Geliş Tarihi/Received: 21.05.2015 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.05.2016 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Türkiye de birinci basamak hekimlerinde

Detaylı

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Göğüs Hastalıkları ve Tb Anabilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

KOAH: TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ

KOAH: TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ KOAH: TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ Doç.Dr. Hakan Günen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) en önemli ölüm ve sağlık yoksunluğu

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 8. Eylül. 2014 26. Eylül. 2014)

2014 2015 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 8. Eylül. 2014 26. Eylül. 2014) 2014 2015 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 8. Eylül. 2014 26. Eylül. 2014) 8. Eylül. 2014. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 187-193 Kronik Obstrüktif

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar #

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*, Özlem KUMBASAR*,

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları Nuray KÖMÜS 1, Kemal Can TERTEMİZ 2, Can SEVİNÇ 2 1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

BÖLÜM PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM

BÖLÜM PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM BÖLÜM 16 PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım 49 Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Prof. Dr. Pınar Ergün Pulmoner Rehabilitasyon (PR); kronik obstruktif akciğer

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Göğüs ğ Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Göğüs ğ Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi doi 10.5578/tt.5599 Geliş Tarihi/Received: 31.05.2013 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30.01.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Göğüs ğ Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı