DERS İÇERİKLERİ. SIY 101 Siyaset Bilimine Giriş I(3+0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ. SIY 101 Siyaset Bilimine Giriş I(3+0)"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ SIY 101 Siyaset Bilimine Giriş I(3+0) Derste siyasi hayat ve düzen konularında öğrencilerin ilgili edebiyatın müktesebatına sahip olarak kavramsal ve yöntemsel gerekler çerçevesinde bağımsız düşünmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Siyaset ve meşruiyet, ideal meşruiyet türleri, geleneksel meşruiyet, yasal-ussal meşruiyet, karizmatik meşruiyet, siyasi düzenlerin sınıflandırılması, siyasetin özerkliği, siyasetin kırılganlığı, siyasetin zemini gibi konular ele alınır. Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları:2007 (Üçüncü Baskı) Ersin Kalaycıoğlu, Çağdaş Siyasal Bilim, Beta Yayınları:1984 Ali Yaşar Sarıbay-S.S.Öğün, Bir Politik Bilim Perspektifi, Asa Yayınları:1988 UI 101 Uluslar arası İlişkilere Giriş (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek onların uluslararası siyasetin temel konuları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Uluslararası siyasetin kavramsal çerçevesi ve dış politikayı belirleyen faktörler ele alınır. International Politics:A Framework for Analysis, K.J. Holsti New Jersey Prentice- Hall,1995, Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayınları,2005 Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Arzu Oyacıoğlu (Çeviren) Yayınodası Yayınları, 2008 Hans Morgenthau, Uluslararası Politika, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 1970 EKO 101-Mikro Ekonomi (3+0) Temel kavramlar, temel kavramlar uygulama örneği, arz ve talep modeli, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, rekabet, tekel, devlet müdahalesi, iş döngüsü, toplam arz ve talep, maliye politikaları, para ve banka, para politikaları, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret. Genel İktisat, Sadık Acar. DEÜ, Hukuk Fakültesi Yayını, 3. Baskı, İzmir Ekonomiye Giriş, Tevfik Pekin, İzmir Ekonomi Bilimi I, Mustafa Özateşler. I. Baskı, İzmir Mikro Ekonomiye Giriş, Tümay Ertek. Beta Yayımcılık, İstanbul Economics, D.Begg, R.Dornbush, S.Fischer, McGraw Hill

2 Economics, R. G. Lipsey, P. O. Steiner, D. D. Purvis, Harper International Edition MAT151- Genel Matematik-I (3+0) İşletme ve uluslar arası ilişkiler bölümleri öğrencilerine, alanlarında gerekli olan pre-kalkulus, kalkulus,matris, determinant, lineer denklem sistemleri konularında temel bilgileri vermek ve uygulamalarını yapmak amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Kümeler, küme işlemleri, Sayı Kümeleri, mutlak değer, eşitsizlik çözümleri, Bağıntı, fonksiyon, ters fonksiyon, bileşke fonksiyonu, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Doğrusal fonksiyon, doğrunun analitik incelenmesi, İkinci derece fonksiyonlar ve grafikleri., Fonksiyonlarda limit., Fonksiyonlarda limit ve süreklilik, Türev, türevin geometrik anlamı, polinom fonksiyonların, rasyonel fonksiyonların türevleri, Trigonometrik, üstel, logaritmik fonksiyonların türevleri, Maksima, minima, ikinci türev, konkavlık, Eğri çizimleri, Limitte, belirsizlik durumları, L Hôpital kuralının kullanılması, İşletme ve İktisat alanlarında uygulamalar. Alpha C. Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri çevirenler: Doç. Dr. Osman Aydoğuş, Doç. Dr. Muzaffer Sarımeşeli, Gazi Kitabevi, ( 1999) Ankara. Prof. Dr. Emin Altan, İktisatçılar için Genel Matematik, Emek Matbaacılık, (1998) İstanbul. Ernest F. Haeussler Jr., Richard S. Paul, Richard Wood, Introductory Mathematical Analysis, PEARSON Prentice Hall, USA. ( Türkçe çevirisi) ATA Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Ders içeriğinde 19. yüzyılın ortalarından 1924 yılına kadar olan süreç değerlendirme altına alınacaktır. Osmanlı Devleti nde yaşanan Batılılaşma çabaları ve reformlar, sosyal ve ekonomik değişimler, 1. Dünya Savaşı, Türk Milliyetçiliği nin yükselişi, İstiklal Savaşı, savaşlar, iç ve dış politika; Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet in ilanı üzerinde yoğunlaşılacak olan ana noktalardır. Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi, Ayferi Göze. Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş. Türk Devrim Tarihi, Suna Kili. İmparatorluktan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli, Orhan Çekiç. BIL 150- Bilgisayar Uygulamaları (1+2) Bilgisayarı oluşturan temel bileşenler (hardware ve software) konusunda bilgi sahibi olma, Windows İşletim Sistemi, kelime-işlemci programı MS-Word, tablolama-grafik programı MS- Excel, sunum hazırlama programı MS-PowerPoint, veri tabanı programı Access i kullanma.

3 Microsoft Windows XP Inside OUT, Bott E., Siechert C., Microsoft Press, Microsoft Ofiice XP Inside OUT, Halvorson M., Young M. J. Microsoft Press, Bilgisayar Kurs Kitabı, Arkadaş Yayınevi, 2002 Office XP Training CD Sets, Sera Production Co. ENG 10X-İngilizce I (3+0) Güz yarıyılında verilen İngilizce I (İNG 151) ve bahar yarıyılında verilen İngilizce II (İNG 152), kullanılan kitap ve ders malzemeleri olarak birbirini izleyen derslerdir. Başlıca hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlama, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. Quesst (McGrawHill). TÜRK 101-Türk Dili I (2+0) Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlama, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde (deneme, makale, fıkra ve vb. gibi.) kompozisyon yazma; bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler, hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra- olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi(sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı(anlatım öğeleri, dil yanlışları), uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri. Çotuksöken, Y Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, 2 cilt, güncellenmiş baskı, İstanbul, SIY 102-Siyaset Bilimine Giriş II (3+0) Bu ders, öğrencileri siyaset sosyolojisi alanındaki temel konularla, tartışmalarla ve araştırma alanlarıyla tanıştırmayı ve bu alanla ilgili altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramlarıgibi konular işlenir. Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, 2003.

4 UI 101 Uluslararası İlişkiler (3+0) Dış politika stratejileri, dış politika araçları, dış politika yöntemleri, uluslararası güvenlik sorunları, terörizm ve silahlanma ele alınan başlıca konulardır. International Politics:A Framework for Analysis, K.J. Holsti New Jersey Prentice- Hall,1995, Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayınları,2005 Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Arzu Oyacıoğlu (Çeviren) Yayınodası Yayınları, 2008 Hans Morgenthau, Uluslararası Politika, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 1970 EKO 102- Makro Ekonomi (3+0) Makro iktisat teorisine giriş: makro iktisadın konusu, ulusal gelir kavramı, ulusal gelir hesaplamaları, toplam talep ve arz, ulusal gelirin denge düzeyi, keynesyen varsayımlar Besim Üstünel, Ekonominin Temelleri, İstanbul, Ertan Oktay, Makro İktisat Teorisi ve Politikası, İstanbul, MAT152- Genel Matematik-II (3+0) Belirsiz integral, belirli integral, alanlar, matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konularını öğrenmeleri ve bu konuları ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir. Alpha C. Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri çevirenler: Doç. Dr. Osman Aydoğuş, Doç. Dr. Muzaffer Sarımeşeli, Gazi Kitabevi, ( 1999) Ankara. Prof. Dr. Emin Altan, İktisatçılar için Genel Matematik, Emek Matbaacılık, (1998) İstanbul. Ernest F. Haeussler Jr., Richard S. Paul, Richard Wood, Introductory Mathematical Analysis, PEARSON Prentice Hall, USA. ( Türkçe çevirisi) HUK 154 Anayasa Hukuku (2+0) Anayasa; Anayasa Hukuku ve Devlet; Demokrasi; Marksizm ve Faşizm; Demokrasinin Temel İlkeleri; Türkiye'de Anayasacılık Hareketleri: 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası ve temel ilkeleri, yasama faaliyeti ve fonksiyonları, TBMM'nin yapısı ve çalışma

5 düzeni, Yürütme faaliyeti ve fonksiyonları, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar kurulu ve çalışma düzeni; Yargı Faaliyeti; Yargının Özellikleri ve Türk Yargı Düzeni, İnsan Hakları ve Korunması. Gözübüyük, Ş. (2004) Anayasa Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi Teziç, E. (2003) Anayasa Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Erdoğan, M. (1999) Anayasal Demokrasi. Ankara: Siyasal Kitabevi Atar, Y. (2000) Türk Anayasa Hukuku. Konya: Mimoza ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2+0) Lozan Antlaşmasından Atatürk ün ölümüne kadar geçen süreci kapsamaktadır; Atatürk ilkleri kapsamında görülen inkılaplar, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik değişimler, iç ve dış politikada yaşananlar ve Türkiye nin dünya üzerindeki yeri vurgulanacak olan ana başlıklardır. Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi, Ayferi Göze. Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş. Türk Devrim Tarihi, Suna Kili. İmparatorluk tan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli, Orhan Çekiç. İNG 10X-İngilizce II (3+0) İNG 151 dersinin genel amaçlarına ek olarak, bu derste öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Quest (McGraw-Hill) Suplementary Materials TÜRK 102 -Türk Dili II (2+0) Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemleri; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri, yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma), anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım), çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi (sözdizim, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

6 Çotuksöken, Yusuf Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Güncellenmiş baskı, İstanbul, UYG 150 Uygarlık Tarihi (2+0) Bu derste öğrencilere uygarlık süreci konusunda bir bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda da tarihsel gelişmeler bilgi ile bağlantısı doğrultusunda ele alınmaktadır. Tarım devrimi, yazılı ve sözlü kültür, mitolojik ve felsefi düşünme arasındaki farklılıklar, uygarlığın tanımlanması, reform ve rönesans hareketi, bilginin tanımı, türleri ve doğa bilimleri ile kültür bilimleri arasındaki içerik ve yöntem farklılıkları bu bağlamda işlenecek belli başlı konulardır. Ders kitabı: Uygarlıkların Grameri, Fernand Braudel, İmge Yayınevi, Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem, Doğu-Batı Yayınları, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Doğan Özlem, İnkılâp Yayınevi, SIY 201 Siyasi Tarih ( ) (3+0) Derste öğrencilerin Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanır. Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 devrimleri, endüstri devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Alman ve İtalyan birliği, Almanya nın yükselişi ve Avrupa da değişen güç dengeleri, 19. Yüzyıl da Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı başlıca incelenen konulardır. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Yayınları, Ankara, 2006 SIY 364 Çağdaş Siyasal Düşünceler (3+0) Dersin amacı siyasi düşüncelerin neden değiştiğini, yeni beklentileri besleyen sosyal ve ekonomik dinamiklerin neler olduğunu incelemektir. Dersin temel ekseni şudur: Üretim ilişkilerindeki değişimler sonucu oluşan maddi değişimler farklı beklentiler, talepler ve ihtiyaçlar yaratırlar. Bunlar ihtiyaçlara cevap olarak yeni siyasal çözüm arayışlarını ortaya çıkarırlar. Liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, komünizm, faşizm ve açık toplum çoğulculuğu için oluşan talepler bu maddi değişimlerin yarattığı yeni düşünce ürünlerinin sonuçlarıdır. Birsen Örs (der.) 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıİstanbul, 2009, 2. baskı.

7 SIY 203 Siyaset Teorisi / h (3+0) Bu ders kapsamında, akademik bir disiplin olarak siyaset teorisinin kapsadığı alanın ve siyaset teorisyenlerinin sordukları soruların ve bunlara verdikleri yanıtların ele alınmaktadır. Political Science: An Introduction,Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros,Walter S. Jones, Prentice Hall,2002. Mete Tunçay, Batı da Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilgi Üni. Yayınları. ISL 251 Veri Toplama ve Değerlendirme (1+2) Dersin amacı öğrencilerin bir bilimsel araştırma sürecinde veri toplamalarına ve sayısal yöntemleri kullanarak toplanan verileri çözümlemelerine yardımcı olacak metotları öğretmektir. Bu kapsamda veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, yüzde ve oran hesaplamaları, orta değer ve dağılım ölçüleri öğretilmektedir. Meriç Öztürkcan, İstatistik, İstanbul:Maltepe Üni.Yayınları, AVR 361 Avrupa Bütünleşme Süreci (3+0) Bu ders, öğrencileri Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve kuramsal zeminindeki tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bütünleşmenin anlamı; federalizm, işlevselcilik ve yeni-işlevselciliğin Avrupa bütünleşmesine yaklaşımları; hükümetler arasıcılığın eleştirileri; konstrüktivizm ve yeni gelişmeler bu derste ele alınacak temel tartışmalardır. Beril Dedeoğlu (der.), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, İstanbul, Mette Eilstrup-Sangiovanni, Debates on European Integration, Palgrave, UK, SIY Yüzyıl Siyasi Tarihi (3+0) Öğrencilerin Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Barış

8 Antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı Sonrası Geçici Barış Düzeni, Totaliter Rejimlerin Yükselişi, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Detant ve Soğuk Savaş Sonrası Dönem incelenir. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Yayınları, Ankara, 2006 UI 202 Uluslararası Politika (3+0) Bu ders kapsamında temel aktör olarak devlet ve uluslar arası sistemdeki yeri incelenmektedir. Ayrıca küreselleşme sorunları ve diğer uluslar arası aktörlerin gelişimine yer verilmektedir. Ders kitapları: Bruce Russett,Harvey Starr, Freeman, World Politics: The Menu For Choice, New York1996 Atila Eralp, Devlet ve Ötesi, İletişim, İstanbul, 2005 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, 2000, Istanbul Paul Viotti ve Mark V. Kauppi, International Relations Theory, Allyn and Bacon, Boston, 1999 UI 204 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (1+2) Ders, sosyal bilimleri gelişim tarihi, diğer bilim dalları ve formel disiplinler ile ilişkileri konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi ve nihayet sosyal bilimlerde bir araştırma yapma ve bunu sunma becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Ders kitapları: Doğan Özlem, Bilim Felsefesi (Ders Notları) II. Ve V. Bölümler, İnkılapYay. Cemal Yıldırım, Bilimin Anlamı ve Kapsamı (Birinci Kesim) Bilim Felsefesi (içinde), Remzi Kitabevi. EKO 252 Uluslararası İktisat (3+0) Uluslararası İktisatın iki temel alt başlığı, dış ticaretin bileşimini inceleyen Uluslararası Ticaret Teorisi ile devletin dış ticarete müdahalelerini konu alan Uluslararası Ticaret Politikasıdır. Bu alt başlıklar ekseninde dış ticaret teorileri ve bunların uygulanma alanları ile günümüzde dış ticaretin işleyişini kavramak hedeflenmektedir. Ders esnasında ülkeler arası mal ve hizmet akımlarının incelenmesi esastır. Mal ve hizmet ithalat ve ihracatının yanısıra ülkelerin neden dış ticaret yaptıkları, ticaretin serbestleştirilmesi, dünyadaki ticari birleşmeler ve dış denkleştirme mekanizmaları da ele alınır.

9 Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce, Remzi, 1984 HUK 252 Uluslararası Hukuk (3+0) Dersin amacı öğrencilerin güncel uluslararası hukuk tartışmalarını takip edebilmeleri için temel uluslararası hukuk kavramlarını vermektir. Bu çerçevede uluslararası hukuk, uluslararası hukukun özneleri, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun bağlayıcılığı gibi konular ele alınır. Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler, Örnek Kararlar, Beta Yayınları,2007. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, UI 301 Uluslararası İlişkiler Kuramları I (3+0) Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler kuramları ile tanıştırmaktır. Derste uluslararası ilişkiler disiplinin temel bilgi kuramlarıyla ilişkisi, ilave olarak işbirliği ve çatışmayı açıklayan kuramlar ele alınır. Uluslararası ilişkilerde kuram sorunu, normativizm ve normatif kuramlar, analiz düzeyi ve analiz birimi tartışması, realizm ve neorealizm, jeopolitik ve globalist kuramlar incelenir. International Relations Theory:Realism,Pluralism,Globalism,, Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi Macmillan,New York1993 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Alfa Yayınları,2002 Atilla Eralp (der), Devlet, Sistem ve Kimlik, İletişim Yayınları, 1996 UI 303 Uluslararası Örgütler (3+0) Dersin amacı, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden olan küresel uluslararası örgütlerin işleyişi ile bu örgütlerin uluslararası sorunlar karşısında konumunun kavratılmasıdır. Bu sayede öğrencilerin uluslararası ilişkilerin çoğulcu yapısını daha iyi bir biçimde görebilmelerini sağlamak esastır. Ders kapsamında uluslararası alanda örgütlenmenin tarihsel gelişimi, Milletler Cemiyeti deneyimi, Birleşmiş Milletler in tarihsel gelişimi ve organları, Birleşmiş Milletler ile ilişkilendirilmiş uluslararası örgütler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sorunlar ele alınır. Mehmet Hasgüler ve Mehmet B. Uludağ, Uluslararası Örgütler, İstanbul, Alfa Yayınları, 2007.

10 SIY 301 Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı, Osmanlı nın toplumsal yapısını ve siyasal hayatının nasıl örgütlendiğini öğrencilere anlatmaktır. Özellikle Tanzimat sonrası gelişmeler daha ayrıntılı incelenecektir. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi. Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları:2000. UI 302 Uluslararası İlişkiler Kuramları II (3+0) Uluslararası İlişkiler Kuramları I dersinde görülen kuramlara ek olarak işbirliğini açıklayan kuramlar öğretilir. Bu kapsamda plüralizm ve liberalizm, karşılıklı bağımlılık yaklaşımı, uluslararası entegrasyon kuramları, çoktaraflılık ve uluslararası rejim kuramları işlenir. International Relations Theory:Realism,Pluralism,Globalism,, Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi Macmillan,New York1993 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Alfa Yayınları,2002 Atilla Eralp (der), Devlet, Sistem ve Kimlik, İletişim Yayınları, 1996 UI 363 Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler (3+0) Bu derste, temel milliyetçilik kuramlarının öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır. Kuramsal bilgilendirme ardından, milliyetçilik ile bağlantılı güncel uluslararası sorunlar tartışılacaktır. Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, Hill Yayınevi, Hobsbawn, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, SIY 302 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3-0-3) Bu ders kapsamında, siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramları, siyasal sistemlerin karşılaştırılması, başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem gibi konular işlenir.

11 Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, 5. Baskı, Kırlangıç Yayınevi, Ankara, Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, SIY 304 Türk Siyasal Hayatı (3+0) Bu dersin amacı Türk siyasal hayatını modernleşme bakımından analiz etmektir. Ders kapsamında siyasi modernleşmeden ne anlaşılacağı ve bu konudaki literatürün ana hatları anlatılır. Kalkınmanın iki unsuru olarak siyasi katılım ve bütünleşme kavramları açıklanır. Modern toplumlarda ortaya çıkan sorunlar ve krizler incelenir. Ders öğrencilere Türkiye ye özgü bir kavrayış verecek şekilde kronolojik bir düzenle işlenir. Bununla birlikte karşılaştırmalı bir yaklaşım da benimsenir. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi. Cemil Oktay, Siyaset Yazıları, Der Yayınları: Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları:2000. UI 401 Türk Dış Politikası I (3+0) Dersin amacı Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir. İlk dönem özellikle Cumhuriyet in kurulmasından 1990 a kadar gelen dönem ele alınacaktır. Şule Kut ve Gencer Özcan (ed)., En Uzun On Yıl: Türkiye de Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar,Boyut Yayınları,1998. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt 1 ve 2, İstanbul: İletişim Yayınları, Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, Oral Sander, Türkiye nin Dış Politikası, Melek Fırat(der.), Ankara: İmge Kitabevi, UI 402 Türk Dış Politikası II (3+0) Dersin amacı Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir. İkinci dönem 1990 dan günümüze uzanan gelişmeler ele alınacaktır. Şule Kut ve Gencer Özcan (ed)., En Uzun On Yıl: Türkiye de Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar,Boyut Yayınları,1998. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt 1 ve 2, İstanbul: İletişim Yayınları, Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 1998.

12 2006. Oral Sander, Türkiye nin Dış Politikası, Melek Fırat(der.), Ankara: İmge Kitabevi, UI 400 Mezuniyet Projesi I (1+2) Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca uluslararası ilişkiler alanında edindiği teorik birikimi pekiştirmesini amaçlayan bir derstir. Bu hedefle öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda literatürü ya da birincil kaynakları tarayarak bir araştırma yapmasını hedefler. Araştırma konuları Türk dış politikasının güncel sorunları, güncel uluslararası ilişkiler sorunları, Ortadoğu daki, Kafkaslar daki, Balkanlar daki, Orta Asya daki bölgesel sorunlar, Türkiye-AB ilişkileri, AB nin dünya ile ilişkileri gibi alanlardan seçilebilir. Öğrenciler seçtikleri konu doğrultusunda birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanacaklardır. SEÇMELİ ALAN DERSLERİ SIY 361 Siyasal Modernleşme (3+0) Dersin amacı uygarlık tarihinin ilkel toplumlarından başlayıp, geçiş dönemi toplumlarından geçerek yüksek teknolojili sanayi toplumlarına ulaşan ve her safhada içinde bulunduğu üretim ilişkilerine uygun olarak yapısal ve kültürel özellikler gösteren modernleşme sürecini kavratmaktır. Siyasal kurumlarla toplum arasındaki etki-tepki ilişkisini bu modernleşme süreci bağlamında ele almaktır. Bu karşılıklı etkileşmeyi analiz eden çeşitli yaklaşımlar (makro, mikro ya da orta boy teoriler, çatışmacı ya da uyuşumcu toplum modelleri) ders esnasında işlenir. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. SIY 363 Demokrasi Teorisi (3+0) Dersin amacı, öğrencilerin demokrasinin anlamı ve güncel uygulamalardaki sınırları üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında demokrasinin anlamı, demokrasi kuramının tarihsel kökenleri (Atina demokrasisi, Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Karl Marx), güncel tartışmalar (seçkincilik, internet, çoğulculuk, üçüncü dalga) ele alınan başlıca konulardır.

13 Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, çev. Tunçer Karamustafaoğlu & Mehmet Turan, Yetkin Yayınları, Ankara, Demokrasi Nedir?, çev. Levent Köker, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, Samuel Huntington., 3. Dalga, Türk Demokrasi Vakfı, Kıta Yayınları, SIY 362 Türk Siyasal Düşüncesinin Evrimi (3+0) Dersin amacı Osmanlı dan günümüze Türk siyasal hayatının evriminde hâkim olmuş siyasal düşüncelerin ve düşünürlerin tanıtılmasıdır. Bu çerçevede Klasik Dönem Osmanlı Siyasal Düşüncesi, Tanzimat sonrası gelişmeler ele alınır. Cumhuriyet e Devreden Düşünce Mirası -Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Serisi, Cilt 1, İletişim Yayınları:2001 Özellikle ilk dört makalesi Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri , Toplu Eserleri 1, İletişim Yayınları:1983 ( Değişik baskıları mevcuttur.) SIY 461 Emperyalizm Kuramları (3+0) Dersin amacı geçmişte uluslararası ilişkiler kuramları içinde yer almış, ancak Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla önemini yitirdiği iddia edilerek tasfiye edilmiş olan çeşitli emperyalizm kuramlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesidir. Öğrenciler bu dersle genelde emperyalizm kavramının, özelde ise çeşitli emperyalizm kuramlarının salt ideolojik araçlar mı yoksa özgün bir yöntem sunan bilimsel bir yaklaşım olup olmadığı; söz konusu emperyalizm kuramlarının neler olduğu; bu kuramların ortaya atıldıkları tarihsel koşullar içerisinde ve somut tarihsel örnekler bağlamında bilimsel olarak açıklayıcı olup olmadıkları; bu kuramların bugünkü dünya düzenini açıklamakta ne kadar yeterli olabildikleri; bugünün özgün koşulları içerisinde yeni/farklı emperyalizm kuramlarının üretilip üretilemeyeceği gibi konuları araştıracaklardır. David Harvey, Yeni Emperyalizm, Everest, SIY 462 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (3+0) Bu dersin amacı öğrencilerin siyaset bilimindeki feminist yaklaşımlarla tanışmalarını sağlamak ve toplumsal cinsiyetin siyasetteki etkilerini tartışmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır.

14 EKO 251 İktisadi Düşünce Tarihi (3+0) Dersin amacı toplumların ekonomik gelişim seyirleri ile iktisadi düşünce arasında paralellik kurarak iktisadi düşüncenin parametrelerini oluşturan kuramları incelemektir. Bu çerçevede erken dönem düşünürler, Merkantilizm, Fizyokratlar, Klasik ve Neo-Klasik Okul, Eleştirel Yaklaşımlar, Keynesyen ve Post-Keynesyen İktisat, Marksizm gibi iktisadi düşünce akımları ele alınmaktadır. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce, Remzi, 1984 SIY 464 Osmanlı Siyaset ve Diplomasi Metinlerinin Analizi (3+0) Osmanlı Devleti nin modern Avrupa diplomasisine dahil olma sürecini başlıca diplomasi metinleri aracılığıyla işlenmesi amaçlanmaktadır. Diplomasi Uygulamaları, Ad Hoc Diplomasi, Avrupa'da Sürekli Diplomasiye Geçiş ve Modern Diplomasinin Ortaya Çıkışı ve Farklı Türleri ele alınacaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 361 Sınıraşan Sular ve Uluslararası İlişkiler (3+0) Bu derste öğrencilerin ülke sınırlarını aşan sular konusundaki problemleri, kullanım, çatışma, işbirliği ve uluslararası hukuk bağlamında anlamaları amaçlanmaktadır. Dünyada sınıraşan sular problemi, uluslararası hukukta sınıraşan su kaynakları, sınıraşan su antlaşmaları, Fırat ve Dicle Nehirleri, Güneydoğu Anadolu Projesi, Barış Suyu Projesi irdelenecek belli başlı konulardır Sabahattin Şen, Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, Bağlam Yayınları, İstanbul, HUK 251 İdare Hukuku (3+0) Öğrencilerin idare hukukunun temel kavramlarını öğrenmesini hedefleyen bu dersi Anayasa Hukuku (HUK 154) dersini başarıyla tamamlamış öğrenciler alabilmektedir. Bu ders kapsamında

15 İdari kuralların niteliği, idarenin yapısal anlamı, idareyi oluşturan kuruluşlar, idari faaliyetler ele alınmaktadır. Şeref Gözübüyük, İdare Hukuku, Turhan 2001 UI 362 Uluslararası Savaş ve Barış (3+0) Derste sanayi toplumlarının barışçı olacaklarını savunan Comte ve Spencer in tezlerinden itibaren savaş hakkında üretilen metinler inceleme konusu edilir. Keza Carl von Clausewitz in savaş kuramının modernleşme sürecinde nasıl değiştiği, topyekun savaş anlayışının 20.yy da ortaya çıkışı tartışma konuları arasındadır. Immanuel Kant, Ebedi Barış Teorisi, Seha Meray-Yavuz Abadan Çevirisi, Henry Kissinger, Diplomasi, İş Bankası Kültür Yayınları, Özellikle 3, 4, 7 ve 8. Bölümler Henry Kissinger, Amerika nın Dış Politika ya İhtiyacı Var mı?, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları:2002 Özellikle 7.Bölüm Barış ve Adalet Başlıklı UI 361 Kafkaslar ın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere Soğuk Savaş sonrası dönemde Kafkaslardaki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik ve tarihsel çerçeve sunmaktır. Bu amaçla, bölge siyasetinde çatışma yaratan konulardan seçilen olaylar üzerinde bölgesel ve bölge dışı aktörlerin politikaları analiz edilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin ilk olarak bölge siyasetindeki güncel konuların tarihsel temelleri ve bölgesel ve küresel güçlerin bu konular çerçevesinde bölgede izledikleri politikaların ana özellikleri hakkında temel bir bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. İkinci olarak ise ders, öğrencileri çeşitli kavramsal araçlar ile donatarak bölgedeki güncel siyasi gelişmelere bakış açılarını genişletmeyi hedeflemektedir. Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, Bağlam Yay. İstanbul, UI 461 Ortadoğu nun Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu derste öğrencilerin, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak, Ortadoğu daki güncel sorunları anlamaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Filistin sorunu, milliyetçilik, sivil toplumun sorunları, demokrasi ve militarizm, kadın hakları, terörizm ele alınacak başlıca konulardır.

16 Sabahattin Şen, Ortadoğu da İdeolojik Bunalım, Birey Yayınları, İstanbul, UI 463 Latin Amerika nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere Latin Amerika daki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik, sosyolojik ve tarihsel çerçeveyi sunmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 465 Afrika nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere Afrika daki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik, sosyolojik ve tarihsel çerçeveyi sunmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 462 Amerikan Siyasal Sistemi ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere ABD nin siyasal sistemini tanıtmak ve bu sistemin dünya politikasına etkilerini tartışmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 464 Rusya nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere ABD nin siyasal sistemini tanıtmak ve bu sistemin dünya politikasına etkilerini tartışmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır.

17 UI 466 İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması (3+0) Bu derste, öğrencilerin temel insan hakları metinlerinin ortaya çıkışı ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ayrıca insan haklarının gelişiminin uluslararası siyaseti nasıl etkilediği tartışılacaktır. Munci Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi 1996 UI 468 Uluslararası Göç ve Sorunları (3+0) Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası göç olgusu üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Derste kitlesel dış göç hareketlerinin son elli yıl içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği incelenecektir. Bu inceleme sırasında, özellikle getto kavramı, uluslararası göçün ev sahibi ülkelerde sebep olduğu tartışmalar ve göçmen imajının değişimi ele alınacaktır. Mark Miller & Stephen Castles, Göçler Çağı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Nermin Abadan Unat, Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, Bilgi Üniversitesi Yayınları, AVR 362 AB nin Kurumsal Yapısı (3+0) Bu ders öğrencilerin AB kurumları ile tanışmalarını amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Adalet Mahkemesi nin yapısı, işlevleri ve karar alma yöntemleri; Nice Antlaşması ve sonrası gelişmeler ile AB kurumlarının geçirdikleri değişim ele alınacaktır. Haluk Günuğur, Avrupa Birliği nin Hukuk Düzeni, EKO, Ankara, Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, USAK, Ankara, AVR 461 AB nin Dış İlişkileri (3+0) Bu ders kapsamında AB nin dış politikası ve dünyasa siyasetindeki yeri tartışılacaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. AVR 442 AB ve Türkiye (3+0) Türkiye nin Avrupa Toplulukları ile ilişkileri bu ders kapsamında incelenecektir.

18 Haluk Günuğur, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, EKO, Ankara, Aykut Çelebi, Avrupa: Halkları Siyasal Birliği, Metis, İstanbul, 2002.