TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı"

Transkript

1 TAHKİM ANLAŞMASI Tahkim anlaşmasına konu olabilecek uyuşmazlık sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi sözleşme dışı bir uyuşmazlık da olabilir. Bu sebeple taraflar arasındaki uyuşmazlık, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık olsa dahi, taraflar bir tahkim anlaşması yaparak, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Avukat Şebnem BOSTANCI TAHKİM ANLAŞMASI I. Tahkim Anlaşması Kavramı Günümüzde taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde daha profesyonel bir yapılanma olan Tahkim Yolu nu tercih etmektedirler. Tahkim sayesinde uyuşmazlıkların hakem adı verilen uzman kişiler vasıtası ile çözümleneceğinin bilinmesi bu hususta taraflara bir güven sağlamakta ve bu sebeple tahkim yolu, devlet yargısı yerine tercih edilir bir hale gelmektedir. Tarafların Tahkim Yolu nu seçebilmeleri için bu hususta bir Tahkim Anlaşması yapmaları gerekmektedir. Tahkim yoluna başvurulabilmesinin vazgeçilmez koşulu taraflar arasında yapılması gerekli tahkim anlaşmasıdır aksi halde tarafların Tahkim Yolu na başvurabilmeleri mümkün olamamaktadır. Taraflar arasında yapılmış veya yapılacak tahkim anlaşmasının geçerliliği, anlaşmanın Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde yapılan tahkim anlaşması tanımına uygun olmasına bağlıdır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesine göre; tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Bu tanım açısından New York Sözleşmesi nin II (1). Maddesi dikkate alınmıştır. Bu tanımdan da açıkça anlaşılacağı gibi tahkim anlaşmasına konu olabilecek uyuşmazlık sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi sözleşme dışı bir uyuşmazlık da olabilir. Bu sebeple taraflar arasındaki uyuşmazlık, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık olsa dahi, taraflar bir tahkim anlaşması yaparak, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Tahkim anlaşması madde metninden de açıkça görüleceği üzere taraflara arasındaki mevcut bir hukuki ilişkiden kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olabilir. Bu sebeple, tahkim anlaşması yapıldığı sırada taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık söz konusu olmasa dahi, tahkim anlaşması yapılabilir. Yine Milletlerarası Tahkim Kanunu nda ifade edildiği üzere, taraflar, aralarındaki uyuşmazlıkların tümünün tahkim yolu ile çözümlenebileceğini kararlaştırabilecekleri gibi, bu uyuşmazlıklardan sadece belirli bir bölümünün tahkim yolu ile çözümlenebileceğini öngörebilirler. Yine, tarafların aralarındaki sözleşmelerden sadece bazılarının, ya da tek bir sözleşmenin sadece belirli bir bölümünden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenebileceğine ilişkin kararlaştırdıkları tahkim şartları geçerlidir. Böyle bir durumda, tahkim anlaşması dışında kalan bir konudan kaynaklanan uyuşmazlıklar, devlet yargısında çözümlenecektir. 1

2 A. Tahkim Sözleşmesi veya Tahkim Şartı Tahkim anlaşmasının taraflar arasındaki uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümleneceği hususundaki taraf iradesini beyan eden bir sözleşme şeklinde yapılabilmesi mümkündür. Kanun, tahkim şartı veya sözleşmesini : Tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yolu ile çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşma olarak tanımlamıştır (m.4/i). Ancak, tahkim sözleşmesinin asıl sözleşmeye bir tahkim şartı konulması suretiyle yapılması mümkündür. Taraflar uyuşmazlığın dava konusu olmasından sonra da yargılamanın herhangi bir safhasında tahkim anlaşması yapmak suretiyle uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümleneceğini kararlaştırabilirler. Bu durumda mahkeme, davaya bakmaktan vazgeçecek ve uyuşmazlık tahkim yolu ile çözümlenecektir. Bu husus Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 5. maddesi ile de sabittir. İlgili madde yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir şeklindedir. B. Tahkim İradesi Tahkim anlaşmasının kurucu unsuru uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesine ilişkin irade açıklamasıdır. Bu husus ana ve kurucu unsur olduğu tartışmasızıdır. Tahkim anlaşmasının geçerliliği tarafların tahkim iradelerinin şüpheye ve karışıklığı yer vermeyecek şekilde açık olması ile doğru orantılıdır. Açık ve kesin irade açıklaması, tahkim anlaşması ister bağımsız bir tahkim sözleşmesi şeklinde isterse tahkim şartı şeklinde yapılsın, akdin geçerliliği için aranan esaslı şartlardandır. Çeşitli Yargıtay kararlarında, tahkimden ve geçerli bir tahkim şartının varlığından söz edebilmek için, uyuşmazlığın mutlak olarak hakemde çözümleneceği hususunun taraflarca kararlaştırılması şartı aranmakta, aksi halde tahkim sözleşmesinin geçersiz sayılacağı vurgulanmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, tahkim sözleşmesi veya şartının, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi yolundaki taraf iradesini tereddüte yol açmayacak şekilde içermesi gerekmektedir. Taraf iradelerinin açık ve anlaşılabilir olması hususu özellikle de tarafların aralarındaki hangi uyuşmazlıkları tahkim yolu ile çözmek istedikleri yönündeki iradelerinin açıklığı tahkim anlaşması ya da şartının geçerliliği açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, tarafların tahkim iradelerinin belirli olması, yani tarafların hangi konulardaki uyuşmazlıkları hakeme götürdüklerini bilmelerini gerektirir. Zaten, yukarıda açıklandığı üzere, taraflar ancak belli bir uyuşmazlık hakkında tahkim sözleşmesi yapabilir. Belli bir ilişkiye atıf ya da belli birkaç uyuşmazlığa atıf yapmadan aramızdaki bütün çekişmeler tahkim yolu ile çözümlenecektir şeklindeki bir taahhüt muteber değildir. Tahkime konu uyuşmazlıkların tereddüde yer vermeyecek şekilde sözleşmede belirtilmesi hakemlerin yetki sınırları bakımından da önem taşımaktadır. C. Tahkim Şartının İçeriği Yasa, taraflarca yapılacak tahkim anlaşması ya da şartının açık olması ve taraf iradesini anlaşılır bir biçimde yansıtmasını geçerlilik yönünden yeterli saymıştır. Bu sebeple söz konusu özelliklere haiz bir tahkim anlaşması ya da şartının geçerli olacağı kuşkusuzdur. Yani, Yasa da taraflarca tahkim anlaşması ya da şartına koyulması gerekli, olmazsa olmaz bir unsur ya da husus söz konusu değildir. Ancak, taraflarca Tahkim Yolunun seçilmesi durumunda tahkim anlaşması ya da şartının içeriğinde taraflarca önemli bir takım ayrıntılara yer verilmesi uyuşmazlığın tarafları açısından faydalı olabilecektir. Bu hususlara 2

3 örneklemek gerekirse; tahkim yeri, isteniyorsa hangi tahkim kurumunun kuralları uygulanacağı, tahkim lisanı, hakem sayısı, hakemlerin nasıl belirleneceği ve uygulanacak kurallar gibi konular taraflarca kararlaştırılabilecektir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi Yasa, tahkim anlaşması ya da şartının ihtiva etmesi gerekli özellikle bir unsur belirtmemiştir. Sözleşmenin içeriğinde yer alan ve sadece tahkim, İstanbul şeklindeki bir ifade bile, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi için yeterli içeriği taşımaktadır. Yukarıdaki izahatlar dışında taraflar standart anlamda bir tahkim anlaşması ya da şartı yapmak yerine, aralarındaki uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesini öngören bir takım standart kurallara veya tip sözleşmelere atıf yapabilecektirler. Böyle bir durumda da taraflarca uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümleneceğini kararlaştırdıkları kabul edilmelidir. Çünkü bu durumda taraflarca uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümleneceğine dair bir koşul bulunmamasına rağmen taraflarca atıf yapılan tip sözleşme ya da kurallar, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini öngörmektedir. Aynı zamanda, taraflarca standart kural veya tip sözleşmeye yazılı olarak gönderme yapılmakla, taraflar arasında yazılı bir tahkim şartının ya da geçerli bir tahkim anlaşmasının varlığını da kabul etmek gerekecektir. Yargıtay bir kararında, taraflar arasında geçerli bir alım- satım sözleşmesi kurulduğundan ve bu sözleşme koşullarının bizzat davalı tarafından FOSFA kurallarına tabi olduğu belirtildiğinden ( ve tarihli yazılar) davacı FOSFA kurallarına göre hakem heyetine başvurarak aldığı kararın tenfizini isteyebilir demiştir. D. Tahkim Anlaşmasının Belirli Olması Koşulu Geçerli bir tahkim anlaşmasından bahsedebilmek için taraflar arasında bir hukuki ilişkinin var olması gerekmektedir. Bu husus, Milletlerarası Tahkim Kanunu nda da yer almış ve ancak mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin taraflarca tahkim anlaşması yapılabileceği belirtilmiştir. Taraflar arasında mevcut olmayan bir hukuki ilişkiden hareketle tahkim anlaşması yapılabilmesi mümkün değildir. Tarafların, aralarında herhangi bir hukuki ilişki yokken ileride meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümü açısından tahkim yolunu seçmeleri mümkün olmayacaktır. Tahkim usulünün genel yargıya göre istisna teşkil etmesi, tarafların hangi konularındaki uyuşmazlıklarını hakeme götürdüklerini bilmelerini gerektirir. Bu bakımdan, taraflarca düzenlenecek bir tahkim sözleşmesiyle aralarında çıkacak bütün ihtilafların tahkim usulüne tabi olacağının kararlaştırılması, tahkimi istisna olmaktan çıkarıp, genel vasıf kazandıracağından sonuç doğurmaz. Milletlerarası Tahkim Kanunu nda önceki dönemde de bu konu tartışılmış ve tarafların, ancak belli uyuşmazlık hakkında tahkim sözleşmesi yapabileceği ifade edilmiştir. Buna göre, tarafların tahkim sözleşmesi yaparken, hangi uyuşmazlıkla ilgili olarak tahkim anlaşmasını imzaladıklarını bilmesi gerektiği ve belli bir hukuki ilişkiden (mesela bir satış sözleşmesinden) doğacak uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözüleceğinin kararlaştırılmış olması (tahkim şartı) halinde, uyuşmazlığın belli sayılacağı ifade edilmiştir. Ancak, Tahkim usulünün genel yargıya göre istisna teşkil edip etmediği hususu tartışılır bir konudur. Bu hususta şahsi kanaatim Tahkim yolunun istisna olmadığı yönündedir. E. Taraflar Arasındaki Çekişme Unsuru Taraflar arasındaki doğmuş veya doğacak, adli yargının görev alanına giren her çeşit uyuşmazlıkların çözümünde kural olarak mahkeme görevlidir. Ancak, tarafların anlaşarak kanunun izin verdiği konularda uyuşmazlığın çözümünü mahkemeler yerine özel kişilere bırakmaları, yani tahkim yoluna başvurmaları 3

4 mümkündür. Tahkim yoluna başvurabilmek için taraflar arasında mutlaka bir uyuşmazlık, çekişme bulunmalıdır. Zira, tarafların dava konusu edecekleri çekişmeleri yoksa, tahkimden bahsedilemez. Bu nedenle çözümü taraflar için yarar sağlamayan veya müşterek bahis ve yarışma gibi mücerretlik taşıyan uyuşmazlıklar tahkime konu teşkil etmez. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın sonradan çıkması halinde, taraflar hangi konularda çekişmeli olduklarını kolayca belirleyebilirler. Çünkü, çekişmeli noktaları kendileri belirleyebileceklerdir ve bunun sözleşme metnine geçirilmesi bir güçlük arz etmeyecektir. Fakat, tahkim şartında henüz doğmamış bir uyuşmazlığın belirlenip, sözleşme metnine geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle tarafların, tahkim şartına ilişkin sözleşme maddesinde uyuşmalığın ilişkin bulunduğu hukuki münasebeti belirtmeleri, geçerli bir tahkim sözleşmesinin kurulması için yeterli sayılmalıdır. Taraflar, birden çok konuda uyuşmazlık halinde iseler, bunlardan hangileri hakkında tahkime başvuracaklarını sözleşmede mutlaka göstermelidirler. Aksi halde tahkim konusu ilişkiden doğan bütün ihtilaflarında hakeme başvurmalarının kararlaştırıldığı kabul edilir. Yargıtay da tahkimden söz edebilmek için, uyuşmazlığın mutlak olarak hakemde çözümleneceğinin taraflarca kararlaştırılması şartını aramakta, aksi halde tahkim sözleşmesinin geçersiz sayılacağını değişik kararlarında vurgulamaktadır. F. Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk Tahkim anlaşmasının geçerliliği konusunda Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4/III. Maddesi, Model Kanun dan farklı olarak İsviçre örneğinden alınan bir düzenleme getirmiştir. Milletlerarası Tahkim Kanunu, tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin hukukun tespitinde öncelikle tarafların iradesine bakmaktadır. Buna göre, eğer taraflar tahkim sözleşmesinin maddi geçerliliğine uygulanmak üzere bir hukuk seçimi yapmışlarsa öncelikle bu hukuka, yapmamışlarsa Türk Hukuku na göre tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığı tespit edilecektir. Buna göre, Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanmak üzere belirli bir hukuku yetkili kılmaları mümkündür. Bu yaklaşım, tahkim yeri hukukunun tahkim anlaşması üzerindeki etkisini, başka bir deyişle, milletlerarası tahkim açısından toprak (territorial) prensibinin önemini azaltan bir yaklaşımdır. Ancak, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuku belirlememeleri durumunda tahkim yeri ülkesinin hukuku dikkate alınacaktır. Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, tahkim anlaşmasına uygulanmak üzere bir hukuk seçimi yapılmamışsa, tahkim anlaşmasının geçerliliğine Türk Hukuku uygulanacaktır. Türk Hukuku uygulanırken, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmayacaktır. Bu husus, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Kanun da, tahkim anlaşması hukuk seçimi yoksa Türk Hukuku na uygun olduğu takdirde geçerlidir demekte, Türk kanunlar ihtilafı kurallarına atıf yapmaksızın, tahkim anlaşmasının geçerliliğine Türk Hukuku nun uygulanacağının ifade etmektedir. Tahkim anlaşmasının geçerliliği ile ilgili en önemli sorun, tahkim anlaşmasının şekli meselesidir ve bu husus Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4/I-II. Maddesinde düzenlenmiştir. Tahkim anlaşmasının geçerliliği ile ilgili ve şekil dışında konuları arasında en önemlisi, tahkim anlaşması ile ilgili irade bozukluklarıdır. Tahkim anlaşmasının hata, hile, tehdit gibi sebeplere dayanarak geçersiz olduğunun iddia edilmesi durumunda, tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığı, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4/III. maddesinde belirtilen hukuka göre tespit edilecektir. G. Tahkim Şartının Asıl Sözleşmeden Bağımsızlığı Tahkim anlaşmasının, taraflar arasında asıl sözleşme içerisinde yer alan bir tahkim şartı şeklinde yapılması mümkündür. Asıl sözleşmenin geçerliliğinin taraflar arasında ihtilaflı olması durumunda, tahkim şartının bu iddialardan nasıl etkileneceği sorusu gündeme gelecektir. Zira, bir sözleşmede tahkim 4

5 şartı yer aldığı zaman, prensip olarak bu sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıklar tahkim yolu ile çözümlenecektir. Ancak, asıl sözleşmenin geçersizliği söz konusu olduğunda, bu sözleşmenin bir maddesi olan tahkim şartının geçersizliği söz konusu olacak mıdır? Eğer asıl sözleşmenin bir parçası olarak ve asıl sözleşme ile birlikte tahkim şartı da geçersiz sayılacak olursa, sözleşmenin geçerliliği ile ilgili tartışmalar, tahkim şartının geçersiz olması ihtimali dikkate alınarak, tahkimde çözümlenemeyecektir. Böyle bir durum ise, özellikle tahkim yoluna başvurmak isteyen tarafın, (diğer iddiaları ile birlikte) sözleşmenin geçersizliğini de ileri sürmesine, uyuşmazlığın tahkim yerine, mahkemelerde çözümlenmesine sebep olacaktır. Böyle bir yaklaşım, uygulamada tahkim şartının etkisiz hale gelmesine sebep olacaktır. Bu nedenle, Alman ve Fransız Hukukları nda tahkim şartının özerkliği, Amerikan Hukuku nda ise tahkim şartının asıl sözleşmeden bağımsızlığı veya ayrılabilirliği olarak adlandırılan teoriye göre, geçerlilik açısından, tahkim şartının asıl sözleşmeden bağımsız düşünülmesi kabul edilmiştir. Buna göre, asıl sözleşme ile ilgili geçerlilik iddiaları, yine hakemler tarafından karara bağlanacak ve asıl sözleşmenin geçersizliliğinin iddia edilmesi, tahkim şartını kendiliğinden geçersiz ve etkisiz duruma getirmeyecektir. Hakemler yapacakları yargılama sonucunda, içinde tahkim şartının da bulunduğu asıl sözleşmenin geçersiz olduğuna karar verirlerse, içinde tahkim şartının da bulunduğu asıl sözleşmenin geçersiz olduğuna karar verilmesi, hakem kararını geçersiz duruma getirmeyecektir. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunda tahkim sözleşmesinin, asıl sözleşme (maddi hukuk sözleşmesi) nden bağımsızlığı ilkesi benimsenmiştir (m.4). Buna göre, tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim anlaşmasının henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde önemli olan bir başka husus, tahkim anlaşmasının bağımsızlığının yanı sıra, ileride doğacak uyuşmazlıklar için tahkim şartı yapılabilmesine izin verilmesidir. Burada, uyuşmazlığın doğmamış olması ile, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin doğmamış olması kavramlarının farklı olduğunu ifade etmek gerekir. Türk Hukuku nda tahkim anlaşmasının, ancak mevcut hukuki ilişkiler için yapılabileceği kabul edilmektedir. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu nun 178/ 3. maddesinin tercümesi olan Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde ise, taraflar arasında henüz bir uyuşmazlık yokken, örneğin bir sözleşmenin akdedilmesi sırasında, tahkim şartı düzenlemenin mümkün olduğu ifade edilmektedir. II. Tahkim Anlaşmasının Şekli Kanun, tahkim sözleşmesinin şekli konusunda Türkiye nin de taraf olduğu 1958 Tarihli New York Konvansiyonu ile 1961 Tarihli Avrupa (Cenevre) Anlaşmasındaki düzenlemeye bağlı kalmıştır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde, tahkim anlaşmasının şekli düzenlenmektedir. Söz konusu madde uyarınca, tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Belirtmek gerekir ki, New York Sözleşmesi nin II(1) maddesi de yazılı bir tahkim şartı aramaktadır. New York Sözleşmesi uyarınca, yazılı bir tahkim şartından bahsetmek için taraflarca imzalanmış bir anlaşma, karşılıklı mektup teatisi veya telgraf aranmaktadır. Burada Milletlerarası Tahkim Kanunu nda iletişimdeki çağdaş gelişmelerin de dikkate alındığı görülmektedir. Buna göre, New York Sözleşmesi nde kabul edilen taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf ın yanı sıra, Milletlerarası Tahkim Kanunu nda belirtildiği üzere, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması durumunda da yazılı bir tahkim şartından bahsedilebilecektir. Tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış bir anlaşma ile yapılması, yazılı şeklin gerçekleşmesi için en klasik yöntemdir. Burada önemli olan tahkim şartının imzalanmış olmasının ne anlama geldiği yönündedir. Hukukumuzda, Borçlar Kanunu nun 13. ve 14. maddelerinde yazılı şekil şartı tarif edilmiştir. Borçlar Kanunu nun 13. maddesi uyarınca, tahriri olması icap eden akitlerde borç deruhte edenlerin 5

6 imzaları bulunmak lazımdır. Borçlar Kanunu nun 14. maddesi ise imza üzerine borç alan kimsenin el yazısı olmak lazımdır demektedir. Bununla beraber, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesi, yazılı şekil şartını Borçlar Kanunu nda daha geniş tanımlamaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinin ilk iki paragrafı, esasında UNCITRAL Model Kanunu nun 7. maddesinin tercümesidir. Ancak, UNCITRAL Model Kanunu nun 4 (2). Maddesinin metni incelendiğinde, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ifadesinde örnekleyici olarak sayılan iletişim araçlarının, tahkim anlaşmasının yazılı olarak kaydedilebilecek nitelikte olması koşuluyla kabul edildiği görülmektedir. Yani, Model Kanun da yazılı tahkim anlaşması olarak kabul edilecek iletişim araçları sayılırken, tahkim anlaşmasının yazılı kaydını veren iletişim araçları, ilerideki teknolojinin gelişmeleri dikkate alarak örnekleyici olarak sayılmıştır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde de, aynı şekilde ilerideki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı tahkim anlaşması olarak kabul edilecek iletişim araçları sınırlayıcı olarak değil, fakat örnekleyici olarak sayılmış, ancak bunların yazılı bir kayıt verebilecek durumda olmasından bahsedilmemiştir. Bu sebeple, yeni teknolojik gelişmelerin sonucu olarak ileride söz konusu olabilecek iletişim araçlarının, yazılı tahkim şartı oluşturup oluşturamayacağının tespitinde, kaynak düzenleme olan UNCITRAL Model Kanun un yazılı bir kayıt verme özelliğinin olup olmadığına bakılması gerekir. Tahkim anlaşmasının şekli ile ilgili bir başka önemli konu, tahkim anlaşmasının elektronik formatta yapılmasıdır. Bu durumda da yazılı tahkim şartının varlığından bahsedilebilecektir. Günümüzde internet ve elektronik posta, milletlerarası ticaret hayatının ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Bu sebeple, ticari yazışmaların yanı sıra, sözleşmeler ve tahkim şartları da, elektronik ortamda yapılabilmektedir. İşte, bu gelişmelere bağlı olarak, Milletlerarası Tahkim Kanunu nda, elektronik ortamdaki tahkim anlaşmalarının da yazılı olarak yapıldığı kabul edilmiştir. Burada en önemli sorun, ispat hukuku bakımından söz konusu olacaktır. Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması üzerine tahkim yoluna başvurulduğunda, davalı taraf, elektronik ortamda gönderilen irade beyanının kendisine ait olmadığını iddia ederse, elektronik ortamda dermeyan edilen iradenin davalıya ait olup olmadığının belirlenmesi, gerçekten önemli bir ispat sorunu olarak gündeme gelecektir. Zira, özel güvenlik sistemleri altındaki elektronik imzalar (dijital imza) bir tarafa bırakılacak olursa, günümüzde bir başkası adına elektronik posta adresine girerek onun adına irade beyanında bulunmak teknolojik olarak mümkündür. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde hangi tahkim anlaşmalarının yazılı şekilde yapılmış sayılacağı, iletişim araçları örneklenerek belirlenirken, önemli bir prensibe yer verilmiştir. Buna göre, bazı durumlarda taraflar arasında hiçbir tahkim anlaşması bulunmamasına rağmen, geçerli bir tahkim şartının bulunduğu kabul edilebilecektir. Zira, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesi uyarınca, dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması durumunda, geçerli bir tahkim şartının bulunduğu kabul edilecektir. Gerçekten, tahkimde davanın açılması ve davalının herhangi bir tahkim itirazında bulunmayarak esasa ilişkin savunmalarını ileri sürmesinden sonra, hakem kararının aleyhte olması nedeniyle, tahkim anlaşmasının bulunmadığının ileri sürülmesi, her şeyden önce dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. Zira, artık davalı taraf, tahkim anlaşması bulunmadığı yolunda bir itirazda bulunmayarak esasa ilişkin savunmalarını ileri sürmekle, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülmesine muvafakat ettiğini beyan etmiş olacaktır. Uyuşmazlık tahkimde çözümlenip, hakemler karar verdikten sonra, hakemlerin kendi aleyhine karar verdiğini öğrenen davalı, tahkim şartının bulunmadığı itirazında bulunursa, davalının iyi niyet kurallarına aykırı bu davranışını desteklememek gerekmektedir. Bu sebeple Milletlerarası Tahkim Kanunu nda belirtildiği üzere, dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması durumunda geçerli bir tahkim şartının bulunduğunu kabul etmek son derece yerinde olmuştur. Bununla beraber, New York Sözleşmesi uyarınca bir hakem kararının tenfiz edilebilmesi için yazılı bir tahkim şartı bulunması gerekir. New York Sözleşmesi nde, UNCITRAL Model Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunu nda olduğu üzere dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması durumunda yazılı bir tahkim şartının varlığının kabul edileceğine 6

7 ilişkin bir kural söz konusu değildir. Bu sebeple, tahkim yerinin Türkiye olduğu bir uyuşmazlıkta, hakem kararı Türkiye dışında tenfiz edilecek ve kararın tenfiz edileceği ülke Model Kanunu kabul etmiş bir ülke değilse, Türk Hukuku na göre geçerli bir tahkim şartının varlığı kabul edilmesine karşın, tenfiz ülkesi New York Sözleşmesi ni uygulayarak, geçerli bir tahkim şartı olmadığı için hakem kararının tenfizini reddedebilecektir. Nitekim Yargıtay bir kararında,... davacının hakem mahkemesine müracaatı üzerine hakemini seçen, hakem yargılamasına katılarak davayı takip eden davalının, tarihindeki teleksteki hakem şartını benimsediğinin kabulü gerekir. Bu nedenle davalının taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunmadığına yönelik itirazları yerinde değildir. şeklinde karar vermiştir. Böylece Yargıtay, tahkim sözleşmesi veya şartının şekline ilişkin koşulun, dürüstlük kuralına uygun olarak uygulanması gerektiği, yazılı olma şekil şartının gerçekleştiği hususunda tartışmalı olan hakem şartına uygun olarak tarafların hakemlerini seçmeleri, yargılamada yer almaları durumunda, artık geçerli bir tahkim şartının varlığını kabul etmenin gerekli olduğunu ifade etmektedir. Davalının, tahkim anlaşması bulunmaması yolundaki itirazlarını hakemler önünde ileri sürerek, tahkimdeki yargılamaya katılması durumunu ise ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Zira tahkim anlaşması bulunmamasına karşın, kendisine karşı tahkim yoluna başvurulduğunu öğrenen davalının, hakemler önündeki davada, tahkim anlaşması bulunmadığı yolundaki itirazını ileri sürmesi gerekli ve yerindedir. Davalı tahkim şartı bulunmadığına itiraz ederken, esasa ilişkin itirazlarını da ileri sürebilir ve bu durum, davalının tahkim yolunu kabul ettiği anlamına gelmez. Zira bazı durumlarda tahkim şartının bulunup bulunmadığı hukuken tartışmalı olabilir ve davalı haklı olarak savunma imkanından yoksun kalmamak için tahkim anlaşmasının bulunmadığı yolundaki itirazı ile birlikte esasa ilişkin savunmalarda da bulunabilir. Davalının bu davranışı, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 4. maddesinde belirtilen dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması anlamına gelmeyecek ve geçerli bir tahkim şartı doğurmayacaktır. III. Tahkim Anlaşmasının İcrası ve Tahkim İtirazı Taraflar arasında geçerli bir tahkim şartının bulunmasının iki önemli sonucu vardır. Bunlardan birincisi, tarafların, tahkim şartı veya tahkim sözleşmesine dayanarak uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna başvurulabilmesidir. İkincisi ise, geçerli bir tahkim şartı veya tahkim sözleşmesi bulunmasına karşın, taraflardan birinin mahkemeye başvurması durumunda, davalı tarafın, tahkim şartı veya tahkim sözleşmesine dayanarak tahkim itirazında bulunabilmesidir. İşte, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 5. maddesi, tahkim anlaşmasına karşın, taraflardan birinin davayı devlet yargısına götürmesi durumunda söz konusu olabilecek tahkim itirazını düzenlemektedir. Söz konusu madde uyarınca, tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açılmışsa; karşı taraf, tahkim itirazında bulunabilir. Bu madde, esas itibariyle UNCITRAL Model Kanunu nun 8. maddesinden hareket edilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu madde ile UNCITRAL Model Kanunu nun 8. maddesi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nda, bir taraftan davalıya tahkim anlaşması bulunmasına karşın mahkemeye başvurulmasına itiraz etme hakkı verilirken, diğer taraftan bu itiraz belirli bir zaman dilimi ile sınırlandırılmıştır. Zira tahkim şartı bulunmasına karşın davalı tahkim itirazında bulunmazsa, mahkeme tahkim itirazını kendiliğinden dikkate alamayacak ve davanın esasına girecektir. Davalının, esasa girildikten ve uyuşmazlığın çözümlenmesi için yargılamaya başlandıktan sonra tahkim itirazında bulunabilmesine izin vermek, dürüstlük kuralına aykırılık oluşturabileceği gibi, usul ekonomisi açısından da yerinde olmayacaktır. Kanun un 5. maddesinde, tahkim itirazının ileri sürülmesi ve tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun ilk itirazlara ilişkin hükümlerine tabi tutulmuştur. Davanın esasına girmeye engel teşkil eden (örneğin 7

8 Mahkemenin yetkili olmaması gibi) dava engellerine ilk itirazlar denmektedir. İlk itirazların nelerden ibaret olduğu kanunda sınırlı olarak sayılmıştır ve bu sayım dışında ilk itiraz ileri sürmek mümkün değildir. Bu sebeple, Milletlerarası Tahkim Kanunu nda tahkim itirazının ilk itiraz olduğu belirtilmiştir. Hukukumuzda, ilk itirazların bir kısmı, sadece davalı tarafından ileri sürülebilirken; bir kısmı, hem davacı hem de davalı tarafından ileri sürülebilir. Tahkim itirazı, davalı tarafından ileri sürülebilecek bir ilk itirazdır. Böylece, tahkim sözleşmesi yapılmış olmasına rağmen taraflardan biri, tahkime konu sözleşmeden doğan herhangi bir ihtilafı Türk Mahkemelerine götürür ise, diğer tarafın ilk itiraz olarak davanın başında tahkim itirazında bulunması gerekecektir. Söz konusu itiraz HUMK un 187 ve müteakip maddelerine göre karara bağlanacak, mahkeme tahkim itirazını kabul ederse, davayı usulden reddedecektir. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 5. maddesinde tahkim itirazının kabulü halinde, mahkeme davayı usulden reddeder denilmektedir. Bu sebeple, tahkim itirazının kabulü durumunda mahkemenin davaya bakmayı reddedeceği ve artık davanın esasına girerek karar vermesinin mümkün olmadığı düzenlenmektedir. Burada önemli olan, mahkemenin tahkim itirazını kabul etmesi kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. Davalının tahkim itirazında bulunması üzerine, mahkeme prensip olarak tahkim anlaşmasının var olup olmadığını araştıracaktır. Anlaşmanın varlığı tespit edilmekle birlikte, tahkim şartının geçerliliği ile ilgili tereddütle karşılaşılması durumu ile ilgili olarak iki farklı yaklaşım söz konusu olacaktır. Bunlardan birincisi, geçerliliği tartışmalı da olsa, mahkemenin tahkim anlaşmasının varlığını belirlemesi üzerine, davaya bakmayı reddetmesidir. Tahkim şartının geçerli olup olmadığı hakkında ise, mahkeme değil, hakemler karar verecektir. Zira, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 7(H) maddesi uyarınca, hakem veya hakem kurulu, tahkim anlaşmasının mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Başka bir deyişle, tahkim anlaşmasının geçerliliği hakkında hakem heyeti karar verecektir. İkinci yaklaşım ise, tahkim itirazı üzerine, mahkemece hakem anlaşmasının bulunup bulunmadığı araştırılırken, söz konusu tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığı da incelenecektir. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 5. maddesinin lafzı incelendiğinde, tahkim itirazının kabulü halinde, mahkeme davayı usulden reddeder denilmektedir. Öyleyse, burada mahkemenin incelemesi, sadece hukuki durumu ne olursa olsun bir tahkim şartının var olup olmadığını incelemek değil, fakat geçerli bir tahkim anlaşmasının var olup olmadığını incelemektir. Zira, Kanun da tahkim itirazının kabulü halinde denilmekle, mahkemenin davaya bakmasını engelleyecek nitelikte, kısaca kabul edilebilir bir tahkim anlaşmasının bulunması şartı aranmaktadır. Bir an için tahkim anlaşmasının geçerliliği ile ilgili olarak mutlaka hakemlerin karar vermesi gerektiği düşünülecek olsa dahi, hakemlerin tahkim şartının geçerli olup olmadığı hakkındaki kararlarının, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 15. maddesi uyarınca hakemler tarafından denetlenebileceğini unutmamak gerekir. Zira hakemlerin tahkim şartının geçerli olup olmadığı yolundaki kararlarına karşı, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 15. maddesi gereği iptal davası açılabilecektir. Bu sebeple, tahkim anlaşmasının geçerliliği hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunması, geçerli olmayan bir tahkim anlaşmasına rağmen büyük bir zaman ve para kaybına yol açacak şekilde, uyuşmazlığın boşu boşuna tahkimde çözülmesini engelleyecektir. Mahkemenin geçerli bir tahkim anlaşmasının bulunduğunu hükme bağlaması durumunda da aynı şekilde, hakem kararına karşı, tahkim anlaşmasının geçerli olmadığı sebebiyle iptal davası açmak söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple, tahkim itirazında bulunulması üzerine mahkemenin tahkim anlaşmasının varlığının yanı sıra, tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığını da incelemesi, tahkim prosedürünü uzatan değil, tam tersine boşa zaman ve para harcanmasını engelleyecek bir yol olacaktır. Nitekim, Milletlerarası Tahkim Kanunu na kaynak oluşturan, UNCITRAL Model Kanun nun 8. maddesi uyarınca, mahkeme, tahkim anlaşmasının geçersiz, etkisiz veya icra edilemez olduğunu tespit etmediği müddetçe tahkim itirazını dikkate alabilecektir. 8

9 SONUÇ Yukarıda yapılan izahatlar ışığında, yeni dünya düzeni ile birlikte, Milletlerarası ticaret hayatının gelişmesi ve buna bağlı olarak söz konusu ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların artması ve nasıl çözümleneceği hususunun önem kazanacağı aşikardır. Bu aşamada, uyuşmazlıkların çözümünde devlet yargısının yetki ve görevinin varlığı tartışmasızdır. Ancak, devlet yargısının uluslararası boyutları olan uyuşmazlıklarda gerek uzmanlık gerekse tarafsızlık gibi konularda, taraflar tatmin etmesi pek de mümkün olmamaktadır. Bu koşullar dahilinde, tahkimin önemi de tercih edilebilirliği de artmaktadır. Bununla birlikte, tahkimin işlerliği ve özelliklerin hukukçular tarafından iyi anlaşılması gerekmektedir. Ancak, tahkim ve tahkim kavramını özümsemiş ve bu hususta yetişmiş kişilerin varlığı ile tahkim aleyhindeki önyargıların ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Avukat Şebnem BOSTANCI 9

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI I. Tahkim Anlaşması Kavramı Günümüzde taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde daha profesyonel bir yapılanma olan Tahkim Yolu nu tercih etmektedirler. Tahkim sayesinde uyuşmazlıkların hakem

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI 1. KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

Adres: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Adres: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMALARINDA TAHKİM İTİRAZINDA BULUNULMASI HALİNDE TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN TÜRK MAHKEMELERİNDE YAPILACAK İNCELEMENİN KAPSAMI VE SONUÇLARI Yazar: İpek SARIÖZ,

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM ADALET!!! ??? ADALET!!! Tahkim Nedir? Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü mekanizması. Hakem; uyuşmazlığı çözen kişi. Tarafların bu konuda anlaşmalarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim

Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim Prof. Dr. Ziya AKINCI Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 1) İkili Ticari İlişkilerde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolu Olarak Tahkim Türkiye ile Çin

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

MADDE 184/5- Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

MADDE 184/5- Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Anlaşmalı Boşanma ve şartları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166 Madde 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Pratikte dava dosyalarının Aile Mahkemelerine tam hazırlanmaksızın açılması neticesinde ilk celsede

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkimi Sözleşmesi Örneği - Türk Tahkim Sitesi - Turkish Arbitr TAHKİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ Bu sözleşme muhtemel durumlar dikkate alarak örnek olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/5583 Karar No. 2015/15936 Tarihi: 30.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Tahkim Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hacettepe

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ Ş. DEREN GÜNDÜZ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin 01.09.2011 Tarihli Kararı Dr. Levent BÖRÜ* The Decision of The 1. Civil Chamber of The Swiss Federal Court of Appeal Dated 01.09.2011 * Ankara Üniversitesi

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız.

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Esas Sayısı : 2016/38 Karar Tarihi : 5.5.2016 R.G. Tarih Sayı : Tebliğ edildi. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 1. İdare Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisi sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında hızla büyüyen ticaret

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

FERAGAT NEDİR? DAVADAN FERAGAT

FERAGAT NEDİR? DAVADAN FERAGAT AV.EROL TÜRK FERAGAT NEDİR? Feragat, bir kimsenin tek taraflı bir beyanla doğmuş veya doğması ihtimal dahilinde olan bir hakkından vazgeçmesidir. Profesör Tekinay da Borçlar hukuku ders notlarında bir

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/14670 Karar No. 2010/14 Tarihi: 18.01.2010 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ ÖZETİ: Dava dayanağı hukuki olay inkar edilmemekle

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, milletlerarası inşaat sektörünün kalbindedir. Ülkemiz Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Boğaz Köprüsü, KKTC ye su

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı ÖN KARAR PROSEDÜRÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Hukuk) Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Güz Dönemi 2. DERS Doç. Dr. İlke GÖÇMEN 1 Sunuş Planı Ön Tespitler Başvuruya

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/10886 Karar No. 2016/11103 Tarihi: 03.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 ASIL İŞ YARDIMCI İŞ ALT İŞVEREN

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi, yazılı bildirim tarihinden başlar.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi, yazılı bildirim tarihinden başlar. TAHKİM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU AV.EROL TÜRK Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakem veya hakemler tarafından çözümlendiği

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı