AZERBAYCAN DA BULUNAN TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPILARI VE SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN DA BULUNAN TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPILARI VE SORUNLARI"

Transkript

1 AZERBAYCAN DA BULUNAN TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPILARI VE SORUNLARI Eyüp ZENGİN Qafqaz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Bakü Azerbaycan Yavuz Burak CANBOLAT Qafqaz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bakü - Azerbaycan ÖZET Azerbaycan da bulunan Türk İşletmelerinin örgüt ve sermaye yapıları ve karşılaştıkları problemleri belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Anket yöntemiyle yapılan araştırmada; 6 bölümde 47 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. İşletme hakkında genel bilgiler, yatırım kararları, personel ve yönetim politikası, malzeme temini ve üretim süreci, yönetim sistemlerinin benimsenmesi ve uygulanması, bilgisayar kullanımı konularında hazırlanan sorular çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular olarak düzenlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; işletmelerin altyapı ve nitelikli personel konularında problemlerle karşılaştıkları, Çağdaş yönetim tekniklerinin benimsenmesinde ve personelin değerlendirilmesi konularında yetersiz yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır. Türk işletmeleri mevzuatın karışıklığından, sık sık değişmesinden ve muhasebe dışı giderlerin yüksekliğinden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Anahtar kelimeler: Azerbaycan da Türk İşletmeleri, yabancı sermaye, verimlilik SUMMARY In this survey, we aimed to determine Turkish enterprises in Azerbaijan and their organizations, capital structures and the problems they met. There are 6 sections and 47 questions containing general information about the enterprise, investment decisions, personnel and management policy, material provision and production processes, adopting and putting the management systems into practice, computer usage arranged in the form of multiple choice and open ended question in a questionaire. According to the results, Enterprises are in trouble with the substructure and qualified personnel, insufficiency of putting the techniques of management methods into practice and evaluating the qualified personnel. Turkish enterprises are suffered from complexity and frequently changing regulations and high rate of out of accounting expenses. Key words: Turkish Enterprises in Azerbaijan, foreign capital, productivity 1. GİRİŞ Bu araştırma Qafqaz Üniversitesi Teknoloji Kulübü tarafından planlanmış ve anket aşaması Endüstri Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinin de katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yazarlar; çalışmanın değerlendirilmesi aşamasında yaptığı tavsiyelerden dolayı KTÜ, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu na ve çalışmanın anket aşamasına katkıda bulunan Teknoloji kulübü üyelerine ve Endüstri Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerine teşekkür etmeyi zevkli bir görev olarak kabul ederler.

2 Çalışmanın amacı: Azerbaycan da bulunan Türk Sanayici ve İş Adamlarının temel faaliyet alanlarını belirlemek, sorunlarını öğrenmek ve bu sorunları ortadan kaldıracak çözüm önerileri üretebilmekdir. Ankete alınan örnekler Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti ile yapılan işbirliği ile tesbit edilmiştir YÖNTEM TÜSİAB la İşbirliği yapılarak belirlenen 100 İşletmeye anket uygulanmıştır. Anketler, işletme sahibi veya yöneticisine elden verilmiş ve yüzyüze doldurulmasına gayret gösterilmiştir. İşletme sahibi veya yöneticisiyle görüşme imkanının bulunmadığı durumlarda anket İşletme sahibi veya yöneticileri tarafından daha sonra doldurulmuştur. Ankette 6 bölümde 47 soru yer almaktadır. İşletme hakkında genel bilgiler, yatırım kararları, personel ve yönetim politikası, malzeme temini ve üretim süreci, yönetim sistemlerinin benimsenmesi ve uygulanması, bilgisayar kullanımı konularında hazırlanan sorular çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular olarak düzenlenmiştir SINIRLILIKLAR Bu araştırmaya dayanarak kesin tanımlamalar yapmak oldukça güçtür. Bunun nedenleri ise şunlardır: 1- İşletmeler, sektörel düzeyde sınıflandırılmamışlardır. Tarım, Sanayi ve hizmet sektörlerinin hepsi birarada ele alınmıştır. 2- İşletmeler çalıştırdıkları personel sayısına göre sınıflandırılmamıştır. 3- İşletmeler, sermayelerine göre sınıflandırılmamıştır. İşletmelerin sektörel düzeyde, çalıştırdıkları personel sayısına göre ve sermaye yapılarına göre homojen yapıda olmamaları Araştırmanın en önemli sınırlayıcısıdır. Yukarıda yer vermeye çalışılan sınıflandırmalara göre yapılcak araştırmalarla bu sorunları aşmak mümkün olacaktır. 2. İŞLETMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2.1. İŞLETMELERİN YAPTIĞI İŞLER İşletmelerin % 17 si İmalat, % 20 si Dağıtım ve Pazarlama, % 34 ü Ticaretle, % 29 u Temsilcilik ( Distribütörlük ) le uğraşmaktadır. İmalat işleriyle uğraşanların oranının düşük olmasının nedeni kanaatimizce, yatırım yapmada karşılaşılan - özellikle altyapı gibi - güçlüklerdir. Sermaye hareketlerinin tarihi gelişimi incelendiğinde görülen şudur: Yabancı sermaye önce ticaret ve dağıtım sektörleriyle ülkeye giriş yapmakta daha sonra da ülkenin ekonomik durumu, pazar yapısı, siyasi ve hukuki altyapıdaki istikrarına göre üretim ve imalat sanayine yatırım yapmaktadır İŞLETMELERİN KURULUŞ YILLARI İşletmelerin % 24 ü 1995 öncesi, % 31 i 1995 yılında, % yılında, % 24 i de 1997 yılında kurulmuştur İŞLETMELERDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI Firmaların % 42 si 1-10 arası işçi çalıştırmakta, % 44 ü arası, % 14 ü ise 51 ve üzerinde işçi çalıştırmaktadır.

3 Çalıştırılan işçi sayısı bakımından, işletmelerin Türkiye ölçülerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum Türkiye den büyük sermayenin Azerbaycan da yatırım yapmadığını söyleyen ve bundan şikayet eden Azerbaycan devleti yetkililerinin haklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI İşletmelerin % 81 i yabancı sermayeli (% 100 Türk sermayesi ), % 19 u ise Azerbaycan ortaklı işletme görünümündedir İŞLETMELERİN FAALİYET ALANLARI İşletmelerin;% 22 i Gıda, % 24 si İnşaat, % 8 i Mobilya, % 8 i Ticaret, % 11 i Tekstil- Konfeksiyon, % 5 i Elektronik, % 22 si ise diğer alanlarda faaliyet göstermektedir ÜRETİLEN ÜRÜNÜN DAĞITIMI İşletmelerin % 48 i ürünlerini doğrudan kendi araç ve imkanlarıyla müşteriye sunmakta, % 17 si Bayiler aracılığıyla, % 35 i Toptancı-perakendeci-müşteri gibi aracı kurumları ürün dağıtımında kullanmaktadır. Ürünlerini doğrudan tüketiciye sunan firmalar eğer iyi bir kuruluş noktasında iseler, aracı kullanan firmalara göre rekabet üstünlüğünü yakalamış bulunmaktadırlar. Dağıtım kanallarının kullanılması, ürünün daha kısa sürede potansiyel müşterilere ulaşmasını kolaylaştıran bir faktör olmakla birlikte, nihai tüketici açısından maliyeti artırıcı bir faktördür. Dağıtım kanallarının kullanılması yoluyla iktisadi açıdan atıl durumda bulunan küçük sermaye aktif hale getirilebilir. Ancak bu durumda da İşletmelerin tahsilat sorunlarıyla karşılaşmaları mümkündür PAZAR ARAŞTIRMASI İşletmelerin % 79 u pazar araştırması yapmaktadır. % 22 i ise tecrübe ve sezgileriyle hareket etmektedir. Bilindiği gibi pazar araştırması Belirli bir pazarlama problemine ilişkin verilerin objektif olarak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. İşletmeye sağladığı yararlar ise; 1- Pazarlama propleminin varlığını ve onu meydana getiren faktörleri ortaya çıkarmak, 2- Alınacak kararların riskini azaltmak ve rasyonelliği arttırmak, 3- İşletmenin tüketici ihtiyaç ve isteklerini öğrenmesini ve böylece üretilen mal ve hizmetlerle talep arasındaki uygunluğu sağlamak, 4- Yeni mamul ve yeni piyasalar ile mevcut mamüller için yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini ve böylece satışların artmasını sağlamak olarak özetlenebilir. İşletmelerin % 79 gibi yüksek oranlarda pazarlama araştırması yapmaları; pazarlama yöntemlerini benimsediklerini gösteren olumlu bir göstergedir. 3. YATIRIM KARARLARI 3.1.YATIRIMLARIN ARTTIRILMASI İşletmelerin % 85 i yatırımlarını arttırarak devam ettirmeyi düşünmektedir. % 15 i ise yatırımlarını arttırmayı düşünmemektedir YATIRIMLARIN PLANLANMASI Yatırımlarını arttırmayı düşünen işletmelerin % 13 ü kredi alarak, % 24 ü ortaklık kurarak, % 63 ü kendi imkanlarıyla yatırımlarını arttırmayı planlamaktadır.

4 Kredi alarak yatırımlarını arttırmayı düşünenlerin oranı düşüktür. Bunun nedenleri: Azerbaycan da kredi imkanlarının yetersizliği, bankacılık sisteminin arzu edilen düzeyde gelişmemişliği ve kredi maliyetlerinin yüksekliğidir. Ortaklık kurarak yatırımlarını arttırmak isteyenlerin oranı da düşüktür. Bunun nedenleri; İşletmelerin bir güven sorunuyla karşı karşıya olmaları ve birlikte iş yapma geleneklerinin zayıf olmasıdır. Kendi imkanlarıyla yatırımlarını arttırmayı düşünenlerin oranının yüksek olması; Türk müteşebbislerinin kendilerine olan güvenlerini ve Türk sermaye birikiminin ulaştığı noktayı göstermesi açısında gurur vericidir YATIRIMLARIN SÜRESİ İşletmelerin % 3 ü 0-2 yıl arasında; % 12 si 2-5 yıl arasında; % 23 ü 5-10 yıl arasında; % 62 si 10 yıldan daha fazla sürecek yatırım planları yapmaktadır. Yatırım planlarında uzun süreli plan yapanların oranının % 61 gibi yüksek seviyede olması, Azerbaycan ın siyasi istikrarına, ekonomik potansiyeline duyulan güveni göstermektedir YATIRIM KARARLARININ ALINMASI Yatırım yaparken; İşletmelerin % 30 u pazar yapısı ve büyüklüğü; % 22 si bölge halkının ekonomik düzeyi; % 13 ü altyapı imkanları; % 11 i işgücü olanakları, % 9 u vergiler ve teşviklere dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Bölge halkının ekonomik düzeyi, pazar yapısı ve büyüklüğü, altyapı, işgücü olanakları, vergiler ve teşvikler yatırım kararlarını etkileyen faktörlerdir. Ancak hedef pazar seçiminde Gelir düzeyi ve pazar yapısı ile pazar büyüklüğünün % 52 gibi büyük bir oranda olması işletmelerin bilinçli olduklarını göstermektedir. Ayrıca, altyapı ve işgücü imkanlarının yatırım kararlarını az etkilemesi; İşletmelerin imalat ve üretimden ziyade ticarete ağırlık verdiklerini göstermektedir DİREKT YABANCI YATIRIMLARIN ÖZELLİKLERİ Direkt yabancı yatırımların hareketlerinin altında yatan temel güdü doğal olarak girişimcinin uluslararası alanda kar yapma isteği ve bu isteği gerçekleştirebilmek amacıyla sürekli rekabet gücünü artırabileceği yeni pazarlar aramasıdır. Ancak bir başka ülkede yatırım kararı girişimcinin rekabet gücünü arttırsa da önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle direkt yabancı yatırımlar ülkelerin mevcut durumu yanında gelecekteki konumuna bağlı olarak yönlenmektedir. Küresel boyutta artan rekabet yabancı sermayeyi daha seçici olmaya itmekte, bu olgu yabancı sermayenin akışında geçmiş dönemlerde etkili olmayan bir çok faktörün önem kazanmasına yol açmaktadır. İnsan kaynaklarının niteliği ve kültürel faktörler giderek ön plana çıkan etmenlerden birisi olmaktadır. Yatırım kararı verilecek ülkedeki insanların eğitim düzeyi, girişimci özellikleri, çalışarak daha iyi yaşam koşullarına sahip olma isteği yabancı sermayenin aradığı özellikler arasında yer almaktadır. Kültürel faktörler yanında ülke yönetiminin tasarrufları artırıcı ve teşvik edici politikaları benimsemesi, ulusal tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi yoluyla yabancı sermayeye güvenmeden istikrarlı büyümeyi sağlaması yabancı sermayeyi hızlandırmaktadır. Doğal olarak yabancı sermayenin gözönüne aldığı en önemli faktörlerden birisi de ülkenin dış ticaret hacmi, mevzuatının uluslararası işlemlere uygunluğu gibi ekonominin dışa açık göstergeleridir. Giderek ön plana çıkan diğer faktörlerden birisi ise ekonomik büyüme sonucu oluşan gelirin toplumun yaşam düzeyini ve niteliklerini geliştirici yönde kullanılması yanında gelir dağılımında adalet sağlamasıdır. Gelir dağılımının giderek bozulduğu ülkeler yabancı

5 sermaye tarafından her an sosyal karışıklıklarla karşılaşılma olasılığı yüksek ülkeler olarak görülmektedir. Tüm bu faktörler yanında ülkenin nüfusu, kişi başına geliri gibi göstergelerde direkt yabancı yatırımlar akışında önemini korumaktadır DİREKT YABANCI YATIRIMLARIN ETKİLERİ Yabancı sermaye akışının gelişmekte olan ülkeye yöneldiği ilk yıllarda, korumacılığın yaygın olması nedeniyle kontrol edilmesi ve kalkınma için yönlendirilmesi olasılığı günümüze göre daha kolaydı. Ancak yabancı sermayeye olan talebin artması, söz konusu sermayenin kontrolünü de güçleştirmiştir. Yabancı sermaye giderek daha seçici davranma olanağına sahip olurken ülkeler arasında yabancı sermayeyi çekme yarışı hızlanmaktadır. Yabancı sermayeyi çekmek isteyen ülkeler genellikle yabancı sermayenin ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkisinden, getireceği ileri teknolojiden, know-how dan, çağdaş yönetimsel teknikler gibi ekonomik yapı üzerinde olumlu katkısından yararlanmayı amaçlamaktadır. Yabancı sermayenin ise önem verdiği özelliklerin başında siyasi ve ekonomik istikrar gelmektedir. Düşük enflasyon, yabancı sermaye mevzuatının yapısı, başarılı bir özelleştirme programı, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması, gelir düzeyi alım gücü, yaşam standardında olumlu gelişme beklentisi, nüfus büyüklüğü ve yapısı gibi diğer etmenler direkt yabancı yatırımlarda önemli unsurlar olmaktadır. Günümüze dek yabancı sermaye hareketleri incelendiğinde, finansal serbestleşme hareketlerinin ve istikrarlı makroekonomik dengelerin korunabildiği ülkelerde yabancı sermayenin ülke ekonomisine etkilerinin daha başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Yabancı sermayenin bulunduğu ülkedeki ulusal şirketlerin verimliliklerinin artmasında ve vizyonlarının gelişmesinde rol oynayarak uluslararası ticarete yönelmelerini sağlaması beklenen faydaların en önemlilerinden birisidir. Ancak yoğun direkt yabancı sermaye girişi olan değişik bölge ve ülkelerde sonuçlar aynı olmamaktadır. Ülkelerin izledikleri makroekonomik politikalar, bölgedeki kültürel, sosyal yapı yabancı sermayenin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı etkileyen unsurların başında gelmektedir. Yapılan araştırmalar; yabancı yatırımların, ülke ekonomilerinin uluslararası alanda rekabet etmesine olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bu bulgu yabancı sermayenin gittiği ülkedeki sektörü geliştirdiğini ya da ulusal sermayeyi cesaretlendirdiğini ve yabancı yatırımların artmasının ülke ekonomilerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttırdığını göstermektedir. Bir başka deyişle yabancı sermayeli şirketler, aynı ekonomik çevrede bulunan ulusal şirketlerin düşünce yapısı ve bakış açısı üzerinde küreselleşme yönünde geliştirici etkide bulunmaktadır BAŞARILI ÖRNEKLER: ASYA PASİFİK BÖLGESİ Yabancı sermayenin bölge ülkelerinin gelişmesine yaptığı katkı çok önemlidir. Elde edilen hızlı gelişme direkt yabancı yatırımcıların yaptığı katkı yanında, bölge ülkelerinin aşırı dinamizmi, uygulanan ekonomik politikaların tutarlılığı, sürekliliği ve bölge insanının özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Yabancı sermaye bölgede katalizör görevini üstlenirken, baskın kültürel yapının etkisiyle bölge insanının eğitime verdiği önem, çok çalışarak gelecekte daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşma isteği, girişimci özellikleri bölge ekonomisinin hızla kalkınmasını ve küreselleşmesini sağlamıştır. Bu ülkelerde bir yandan yabancı yatırımcılara önemli ayrıcalıklar tanınırken, diğer yandan mevcut ekonomik çevrenin yabancı sermaye karşısında ezilmesini önlemeye dönük politikalara yer verilmiştir. Yerli şirketlerin geliştirilmesi, uluslararası rekabetçi özelliklerinin artırılması ve bunların bir uzantısı olarak şirketlerin dışa açılmaları konusunda destekler sağlanmıştır.

6 Sözü edilen yaklaşım bölge ülkelerinin küreselleşme, verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşma sürecine olumlu katkıda bulunmuştur. Bölgede yer alan ülkelerde benzer siyasi kültürel özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler bölge ülkelerinin ekonomik gelişmelerinde sağladıkları üstün performansın en önemli nedenlerini oluşturmaktadır. Uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken Asya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Tayland gibi kalabalık nüfusa, doymamış, gelişmekte olan büyük pazarlara ve karlı yatırım yapılabilecek yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklara, ucuz eğitilebilir ve genelde yüksek okuma oranı olan çalışkan insan kaynaklarına sahib bulunmaktadır. Geliştirilen politikaların istikrarlı uygulama alanı bulabilmesi ekonomik reformların aksatılmadan yürütülmesini sağlamıştır. Ancak bölgedeki bir çok ülkede batılı anlamda demokratik yapıdan söz etmek olası değildir. Bölge ülkelerinin bir çoğunda çağdaş anlamda demokrasinin bulunmaması yabancı sermayenin yönetim ile ilişkilerine bağlı olarak sorunlarını çözmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle yabancı yatırımcılar açısından ülke yöneticileri ve bu yöneticilerin yakın çevreleriyle kurulan ilişkiler önemli bir unsur olmaktadır. Bölge ülkelerine gelen yabancı sermaye önceleri batılı gelişmiş ülkeler ve Japonya kaynaklı iken, günümüzde bölgede yer alan ülkelerden bölge içi ve dışı ülkelere yatırım amaçlı sermaye akışı da hızlanmıştır. Bölge ülkeleri kendi uluslararası markalarını geliştirmişler ve küresel boyutta rekabet edebilecek duruma gelmişlerdir ve 1994 yılları arasında Asya kıtasında Japonya ya da diğer gelişmiş ülke asıllı olmayan ve pazar değeri bir milyar doların üzerindeki firma sayısı 90 dan 268 e yükselmiştir. Kabul eden ülkeler itibariyle ilk 50 ülkeye giren direkt yabancı yatırımlar toplamı içinde bölge ülkelerinden Çin, Singapur, Malezya, Endonozya, Tayland, Hong Kong, Filipinler, Tayvan ve Kore ye giren direkt yabancı yatırımlar toplamının payı ortalama döneminde ortalama yüzde e çıkmıştır arasında söz konusu oran sırasıyla yüzde 7.28, 9.04, 12.75, 18.07, 22.6 ve 1994 de yüzde olmuştur. Bu kısa açıklamadan da sonra görüldüğü üzere, yabancı sermayenin yatırım yaparken dikkat ettiği en önemli konunun ülkenin mevcut ve gelecekdeki siyasi istikrarı konusundaki güven duyguları olduğu görülmektedir. Bu araştırmamızda yatırımlarınızı yaparken nelere dikkat edersiniz sorusu içine güven ve siyasi istikrar seçenekleri konulmamıştır. Bu bağlamda gözlemlerimizden çıkan netice şudur ki; Türk - Sanayicisi ve İşadamı, Azerbaycan da yatırım yaparken sadece kar elde etme amacı gütmemektedir. Asıl amacı, Türkiye ve Azerbaycan halkı arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmektir.. Azerbaycanın siyasi ve iktisadi durumu ne olursa olsun, Türk- Sanayicisi ve İşadamı Azerbaycan da yatırım yapmaya devam etmekdedir KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Üretim sürecinde, problemlerle karşılaşan işletmelerin oranı % 86 dır. İşletmelerin % 14 ü ise problemlerlr karşılaşmamaktadır. Bu oranın yüksek olmasının iki nedeni vardır: Birincisi yabancı bir ülke dışarıdan gelenler için her zaman bazı sorunlar taşır. İkincisi ise Azerbaycan yeniden yapılanma sürecinde olan bir ülkedir. Yasalar hızla yenilenmekte ve bir çok alanda yeni yasal düzenlemeler yapılmakdadır. Yeni bir sistemin kurulması beraberinde bazı problemler getirmekdedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Problemlerle karşılaşmalarına rağmen İşletmeler, yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtmektedir.

7 3.6. ALTYAPI PROBLEMLERİ İşletmeler, üretim sürecinde Altyapı problemleriyle karşılaşmaktadır. Bunlar Elektrik % 23, Telekominasyon % 15, Ulaşım % 15, Su % 13, Atıklar % 12, Gaz % 11 olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum; Azerbaycan Devletinin yabancı sermaye yatırımlarını artırmak için altyapı yatırımlarına önem ve öncelik vermesinin gerekli olduğunu ortaya çıkarmakdadır. Ayrıca, işletmelerimiz için bu alanlar için yatırım planları hazırlamaları bize göre; yakın gelecekte karlı bir seçenektir ÜRETİM VE PAZARLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER İşletmeler üretim ve pazarlama sürecinde problemlerle karşılaşmaktadır. Üretim ve pazarlama sürecinde problemlerle karşılaşıyor musunuz sorusuna İşletmelerin % 87 si Evet, %13 ü ise Hayır cevabı vermişlerdir. Üretim sürecinde karşılaşılan önemli problem % 29 luk bir oranla aşırı vergilerdir. Yetişmiş işgücü temini % 20, yetişmiş yönetici temini % 11, Altyapı eksikliği % 11, Hammadde temini % 12, Makina ve Teçhizat alımı % 7 oranında sorun olarak algılanmakdadır. Gelir vergisi, Gümrük vergisi, Katma Değer Vergisi ve Eksiz gibi vergilerin oranları yüksektir. Yatırımların artması ve daha cazib hale gelmesi-getirilebilmesi için vergi düzenmeleri yapılmalıdır. Vergi mevzuatının sık sık degişmesi bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu değişikliklerden olumsuz etkilenmemek için işletmelerin, kendi aralarında sıkı iletişim kanalları oluşturmaları zorunludur. TÜSİAB A bu konuda büyük bir görev düşmektedir. 4. PERSONEL YÖNETİMİ VE POLİTİKASI 4.1. ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYİ İşletmelerde çalışan personelin önemli bir kısmı %34 ü üniversite mezunudur. Teknik lise ve lise mezunlarının oranı ise % 44 dür. İlkokul ve ortaokul mezunlarının oranı % 22 dir. Eğitim düzeyi iyi olan işgücü iyi yetiştirilip motive edilebilirse verimlilikte büyük oranda artış sağlanır. Yöneticilerin % 72 sinin üniversite mezunu olması işletmeler için büyük avantajdır. Lise ve teknik lise mezunu yönetici oranı da % 14 dür. İyi eğitim görmüş yöneticiler, yine iyi eğitim görmüş işcileri hizmet içi eğitimden geçirilirse işgücü veriminde büyük artış sağlanabilir PERSONEL İHTİYACI Pazarlamacı ve işletmeci personele ihtiyacı olan işletmelerin oranının % 50 olması Azerbaycan da faaliyet gösteren işletmelerin imalattan daha çok ticarete ve pazarlamaya yönelik faaliyette olmasından kaynaklanmaktadır. Türk müteşebbisleri Azerbaycan a geleli 3 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen imalata yönelik yatırımlara girmektedir. Bu durum ileride kalifiye mühendislere de ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. İhtiyaç duyulan mühendis oranı ( İnşaat, Endüstri, Makina, Bilgisayar toplamı) % 26 dır. Muhasebeci oranı % 19 olarak çıkmaktadır İHTİYAÇ DUYULAN PERSONELDE ARANAN ÖZELLİKLER İşletmeler için aranan en önemli özellik güvenilir olmaktır. % 99 gibi büyük bir oranda işletmeler ihtiyaç duyulan personelin güvenilir olmasını tercih etmektedir.

8 İşletmelerin aradıkları diğer özellikler ise şunlardır: İngilizce bilmek, bilgisayar kullanabilmek, sorumluluk alabilmek, ikna kabiliyeti olmak, rusça bilmek, sürücü belgesine sahib olmak, hitabet yeteneğine sahip olmaktır. Qafqaz Üniversitesi, İhtiyaç duyulan bu nitelikteki personeli yetiştirmek üzere kurulmuştur. İhtiyaç duyulan personeli yetiştirecek şekilde eğitim programlarında düzenlemeler yapılacaktır. 5. MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM SÜRECİ 5.1. TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞMA İşletmelere kendilerine malzeme temin eden tedarikçilerle ilişkilerinin niteliğine ilişkin sorular sorulmuştur. Tedarikçilerle yapılan teslim program süreleri nedir sorusuna İşletmelerin % 25 i günlük, % 21 i haftalık şeklinde cevap vermişlerdir. Bu oran hammaddelerin Azerbaycandan temin edilen miktarlarında artış olduğunu göstermektedir. Tedarikçilerin mümkün olduğunca yurtiçinden seçilmesinin uzun vadede işletmeye faydası çoktur. Ulaşım masrafları, gümrükteki gecikmeler veya gümrük vergilerinin oranlarındaki yükselmeler yurtdışından hammadde temin eden işletmeler için risk durumu oluştururlar. % 16 aylık ve % 8 yıllık teslim süreleri de yurtdışından malzeme getiren işletmelere aittir. Teslim sürelerinin % 30 oranında değişik olmasında, Azerbaycan ın serbest piyasa ekonomisine yeni geçmesinin etkisi büyüktür. Tedarikçilerin teslim programına uyumu nasıldır sorusuna ise işletmelerin % 48 i iyi, % 44 ü orta şeklinde cevap vermişlerdir. Bu oran Azerbaycan da serbest pazar ekonomisinin oturmaya başlamasından dolayı yüksektir. İşletmelerin % 8 i ise tedarikçilerin teslim programına uymadıklarını belirtmişlerdir. İşadamlarının tedarikçilerin teslim sürelerine uymaları konusunda birlikte çalışma yapmasında fayda vardır. Tedarikçi sayısını tespit etmek amacıyla soru sorulmuştur. İşletmelerin % 69 unda tedarikçi sayısı 50 den azdır. Tedarikçi sayısının az olması, teslim programlarına uyup uymadıklarını kontrol ve kaliteli malzeme temin elde etmek için avantajdır. İşletmelerin % 22 si arası tedarikçiyle çalışmaktadır. İşletmelerin % 9 u ise 100 den fazla tedarikçi ile çalışmaktadır. 6. YÖNETİM SİSTEMLERİNİN BENİMSENMESİ VE UYGULANMASI 6.1. GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI VE İŞÇİLERİN KARAR ALMADA ETKİSİ İşletmelerin % 78 inde görev ve yetki dağılım yapılmıştır. % 22 sinde ise görev ve yetki dağılımı kısmen uygulanmaktadır. İşletmelerin % 19 unun yönetimlerinin otokratik bir yapıda olduğu, % 68 a varan büyük çoğunluğun otokratik yönetimden demokratik bir yönteme doğru ilerledikleri, % 13 lük kısmının ise Demokratik bir yapıda olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilimsel araştırmalar yönetim sürecinde en etkili yönetim modelinin demokratik yönetim olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ve bu yöndeki gelişimin artması ölçüsünde verimliliğin arttığını göstermektedir. İşletmelerin % 7 sinde çalışanlar tam etkili, kısmen etkili olan % 65, hiç etkileri yok % 22 oranında çıkmıştır PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İşletmelerin % 65 i kendi imkanlarıyla, %1 i dışarıdan bir kuruluşa performans degerlendirmesi yaptırmıştır. % 17 si ileride yaptırmayı düşünmektedir. % 17 si ise performans değerlendirmesi yapmadığını belirtmiştir.

9 Performans degerlendirme, çalışanların belirli bir dönem sonunda ortaya koydukları ürünlerle aynı alanda faaliyetde bulunan firma içi çalışanların ve aynı sektördeki çalışanların ürünlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma profesyonel bir çalışmayı gerektirmektedir. İşletmelerin kendi imkanlarıyla performans değerlendirmesi yapabilmesi oldukça manidar bulunmuştur. İşletmelerin bu işi firma sahibleri veya yöneticilerin kişisel gözlemleriyle yaptıkları anlaşılmaktadır ELEMANLARIN VERİMİ İşletmelerin % 15 i işgücünden % 40 ın altında; % 32 si; % arasında; % 32 si; % arasında; % 21 i ise % 80 in üzerinde verim almaktadır. Bu sonuca göre; işgücü verimli olarak kullanılmamaktadır. İşletmelerin yaklaşık yarısı işgücünden ancak yetersiz düzeyde yararlanabilmektedir. Bunun nedenleri konusunda başka bir soru sorulmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün gözükmemektedir.ancak bazı tahminler yapılabilir: A- İşveren ve işçinin farklı bir iş kültüründen gelmesi, B- İşverenin, işgücünü verimli bir şekilde çalıştırmayı bilmemesi, C- Nitelikli işgğücünün var olmaması İŞ DEĞERLENDİRMESİ İş Değerlendirmesi, bir işyerinde mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran bir karşılaştırma yöntemidir. Bu yöntemle işler, beceri düşünsel çaba, bedensel çaba, sorumluluk ve iş şartları yönünden karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmalardan hareketle işe alınacak personelde aranacak özellikler yani iş gerekleri belirlenir. İşletmelerin % 16 sı iş degerlendirmesi yapmamış, % 10 u ise ileride yaptıracağını belirtmiştir. Başka bir kuruluşun iş değerlendirme modelini uygulayanların oranı % 3, dışarıdan bir kuruluşa iş değerlendirmesi yaptıranların oranı ise yine % 3 olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin çoğunluğu (% 71) iş değerlendirmesini kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirtmişlerdir. 29. soruda Elemanların yüzde kaç verimle çalıştıkları sorulmuş neticede çalışanların düşük bir performans ve verimle çalıştığı ortaya çıkmıştır. 30. soruda ise iş değerlendirmesi yapan ve yaptıranların oranı % 70 gibi yüksek bir oranı göstermekdedir. İş değerlendirilmesinin en temel amacı işin gerekdiği nitelikte elemanların işletmeye kazandırılması olduğundan, yapılan çalışmaların amacına ulaşmadığı tesbit edilmiştir. Buradan da iki önemli sonuca varılabilir. Bunlar: 1- İş değerlendirme yapan firmalar onun ne olduğunu tam kavramadan profesyonel olmayan şahısları değerlendirmeci olarak seçmişler kullanmışlar ya da; 2- Değerlendirme amacına uygun bir şekilde yapıldığı halde tesbit edilen nitelikleri taşıyan pernsonel bulunamamıştır. Ancak; üretim ve pazarlama sürecinde, yetişmiş işgücü teminindeki güçlüklerin % 20 gibi düşük bir oranı teşkil ettiğini daha önce görmüştük. Bundan dolayı birinci ihtimalin daha baskın olduğu anlaşılmaktadır İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI İşletmelerin, çalışanların verimliliğini arttırmak için teşvikli ücret sistemi, haftalık motivasyon toplantıları, aylık eğitim seminerleri ve yıllık eğitim seminerleri düzenledikleri görülmektedir.

10 Bu durum, işletmelerin verimlilik konusunu bir sorun olarak gördüklerini ve bu konuda çalışma yaptıklarını göstermektedir TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİBİ İşletmelerin gelişmesindeki en büyük faktör teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve uygulamaya geçirilmesidir. Böylece maliyetler azaltılmakta, kalite ve verimlilik yükselmektedir. İşletmelerin % 69 u teknolojiyi takip ettiğini, % 25 i bazen takip ettiğini, % 6 sı ise takip etmediğini belirtmektedir. İşletmelerin, Teknolojiyi takip etmesi, Türk yatırımcıların yeniliğe açık, esnek bir düşünce yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum sevindirici bir gelişmedir TOPLAM KALİTE KONTROLÜ Toplam kalite kontrolü uygulamaları konusunda sorulan soruya hayır cevabı verenlerin % 8 oranında kalması sevindiricidir. Uygulayan ve içinde uygulamayı düşünenlerin oranı toplam olarak % 92 yi bulmaktadır. Bu durum Türk sanayici ve müteşebbisinin kaliteye verdiği önemi ortaya koymaktadır. Türk kuruluşlarının uluslararası alanda kalite ödüllerine layık görülmeleri; 21. asrın Türk Asrı olacağına inananların en büyük güven kaynağıdır. Dünya piyasalarında rekabet edebilmenin temelinde kalite yer almaktadır GİRDİDE KALİTE KONTROLÜ Girdide % 87 oranında kalite kontrolü yapılmaktadır. Bu yüksek oran iyidir. Fakat kaliteli tederikçilerle çalışarak numune alma yöntemine geçilebilir. Bu, kontrol maliyetlerini azaltır. İşletimde % 100 kontrol yapanlar % 32 oranındadır. Bu oranın yükselmesi gerekmektedir. Üretimde, üretimi gerçekleştiren işçilerin eğitim ve beceri seviyesi yükseltilerek üretimde % 100 kontrol yapılabilir. Bu yöntemle ıskarta oranında büyük bir düşüş yaşanır. Üretim sırasında % 100 numune alma yöntemi ise % 59 oranındadır. Bitmiş üründe numune alma yöntemi % 59 olarak çıkmıştır. İşletmeler üretim sırasında % 32 oranında % 100 kontrol yaptıkları için bitmiş üründeki % 100 kontrol oranının daha yüksek olması gerekir. % 32 kontrol bu şartlarda yetersiz gerçekleşmektedir. Piyasada iyi bir imaj oluşturmanın yollarından bir tanesi de kalitedir. Bitmiş ürünlerde % 9 oranında % 100 numune alma yöntemi uygulanmaktadır TİCARET SİCİL MARKASI İşletmelerin % 68 i Ticaret sicil markasına sahiptir. % 15 i ileride alacağını bildirmekte; % 17 si ise almayı düşünmemektedir. Ticaret Sicil Markası; bir işletmenin, bir ürünün diğer ürünlerden ayrıldığı noktaları belirleyen bir faktördür. İşletmelerin buna sahip olması, pazaer payına sahip olma ve tüketici zihninde daha kısa zamanda yer bulmasını sağlar ÜRÜN BELGESİ Küreselleşme ile birlikte dünya bir köy haline gelmiştir. Bundan dolayı, Dünyanın her hangi bir yerinde üretilen bir ürün, dünyanın herhangi bir köşesinde alıcı bulabilmektedir. Bu açıdan işletmelerin Uluslararası Standartlarda üretim yapmaları gerekmektedir. Ankette sorulan soruya firmalarımızın % 37 si Türk Standartları Enstitüsü Kurumu, % 21 i Internatıonal Standart of Organization, % 19 u Azerbaycan, % 10 u başka ülkelerden Ürün Belgesi aldıklarını belirtmiştir. Ürün Belgesine verilen önem işletme ile müşteri (tüketici) arasındaki güveni artırıcı bir faktördür. Günümüzde tüketici, kendi faydasını maksimuma ulaştırabilmek için, sadece malın fiyatına değil, kalitesine, üretim ve tüketim sürecinde çevreye etkisine de dikkat etmektedir.

11 7. BİLGİSAYAR KULLANIMI İşletmelerin % 79 unda bilgisayar bulunması teknik gelişmelerin takip edildiğini göstermektedir. Bilgisayarlar daha çok yazı yazmak, muhasebe, stok kontrolü için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, üretim ve tasarlama sürecinde bilgisayar kullanımı yavaş yavaş gelişmektedir. İşletme sahipleri ve yöneticilerinin bilgisayar kullanma konusunda eğitim almadıkları görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesinin yolu bu tür ihtiyaçlar için düzenlenen eğitim programlarından geçmektedir. İşadamlarımız, yaşları ne olursa olsun yeni gelişmeleri takip etmeli ve yeni beceriler kazanmalıdırlar. Bu onlara; en değerli varlıkları olan zamanı en iyi şekilde kullanmaları imkanını verecektir. 8. İŞADAMLARININ AZERBAYCAN VE QAFQAZ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 8.1. AZERBAYCAN HAKKINDA DÜŞÜNCELER Ticari ve mali konuları düzenleyen yasal düzenlemeler yetersizdir. Özellikle bu alanlarda mevzuat boşluğu bulunmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler ise uygulanmamaktadır, uygulanabilirliği çok düşüktür. Bu durum ticari ve mali alanlarda ilişkilerin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Azerbaycan daki işadamlarının yatırım yaparken karşılaştıkları problemlerin fazla olması Azerbaycan hakkındaki düşünceleri etkilemektedir. Problemleriin türlerinin çok olması ve ülkedeki yetişmiş eleman sıkıntısı, işadamlarını olumsuz etkilemektedir. Azerbaycan hakkında üzerinde ittifak edilen nokta Azerbaycan ın iktisadi, sosyal ve siyasal açılardan ufkunun açık olduğudur QAFQAZ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ İşadamları Qafqaz Üniversitesi ile olan ilişkilerinin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Qafqaz Üniversitesiyle sosyal ve kültürel konular başta olmak üzere aşağıdaki konularda işbirliği yapmak istediklerini belirtmişlerdir: A- Güvenilir ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, B- Personel eğitimi, C- İşletmelerin faaliyet alanlarında fikir alış-verişi, D- Üniversitenin yaptığı ve yapacağı çalışmalardan istifade etmek, 9. SONUÇ VE ÖNERİLER Ana özellikleri ile tanıtmaya çalıştığımız Azerbaycan da bulunan Türk İşadamlarının sorunları çözüm beklemektedir. Bu sorunları belirlemek ve çözümleri üretmek işadamları başta olmak üzere hepimize düşmektedir. Üniversite-İş Dünyası işbirliği sağlanmalı, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla var olan olumlu ilişkiler artırılarak devam ettirilmelidir. İş dünyası her şeyden önce çözüm önerilerini kendi içinde üretmeli örgütlenmesini daha da yoğunlaştırmalıdır. Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükteki anayasasına göre; Ticaret ve Sanayi Odaları Kamu Kurumu niteliğinde Meslek kuruluşlarıdır. Bu özellikleriyle bir yandan üyelerinin çıkarlarını korurlarken, bir yandan da kamu hizmeti yerine getirirler.

12 Demokratik toplumlarda karar alma süreci üzerindeki etkileri dolayısıyla bu kuruluşlar siyaset bilimi terminolojisinde Baskı Grubu olarak tanımlanırlar. Bu şekilde siyasal iktidarlara yön vermek ve yol göstermek işlevleri vardır. Türkiye de en etkili baskı grublarının başında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜSİAD ) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin geldiği bütün Siyaset Bilimciler tarafından kabul edilmektedir. Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti (TÜSİAB) Azerbaycan da kurulmuş bir teşkilattır. Kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi üyelerinin artmasına, üyelerinin aktif katılımına ve desteğine bağlıdır.. Unutulmamalıdır ki; Birlikten Kuvvet Doğar. Yabancı sermaye gittiği her ülkede bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında halktan gelen sosyal tepkiler yer almaktadır. Yerli halk dışarıdan gelen sermayenin ülkenin zenginliklerini sömürdüğünü ve kaynaklarını başka ülkeye aktardığını düşünmektedir. Bu düşünce yabancı sermayeye karşı olumsuz bir tavır takınılmasına yol açmaktadır. Bu düşüncenin ortadan kaldırılabilmesi yabancı şirketlerin çok iyi ve etkin halkla ilişkiler programları geliştirmeleri ve uygulamalarıyla mümkündür. Şirketlerin teker teker bu faaliyetleri yürütmeleri dağınıklığa ve kaynak israfına yol açabilir. Bu uygulama tek bir kaynaktan, mümkünse TÜSİAB tarafından yürütülmelidir. İşletmeler, bulundukları ülkede sosyal yatırımlara gereken önemi vermelidirler. Eğitim, sağlık alanlarında yapılan yatırımlar; kimsesiz çocuklar ve yaşlılar için bakım merkezlerinin yapılması, yoksullara, kaçkınlara, şehit ailelerine ve gazilere yapılacak yardımlar gerekli tanıtım etkinlikleriyle sürdürülmelidir. Bu tür yatırımların kalıcı olmasına dikkat edilmelidir. Sistemlerimiz ve uygulamalarımızın gelişmesi ve sorunlarımızı çözme yönünde izlenecek yöntem ve kullanılacak çözüm aracı Atatürk tarafından Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" biçiminde ifade edilerek çoktan, bizlere hediye edilmiştir. Hayatımızın bütününde bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmalı ve yaşantımızı buna göre düzenlemeliyiz.

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları

2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları 2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları 1/ Telekonferans Duyurusu 24 Aralık 2007 Pazartesi ve 4 Ocak 2008 Cuma günleri TSİ 16:30 da 2007 9 aylık mali tablolarını tartışmak üzere

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Aynur Bektaş Hey Tekstil CEO. 2 Haziran 2010 Denizli

Aynur Bektaş Hey Tekstil CEO. 2 Haziran 2010 Denizli Aynur Bektaş Hey Tekstil CEO 2 Haziran 2010 Denizli KÜRESEL GELĐŞMELER Her geçen gün daha çok sayıda ülke üretime giriyor Dünya ticaretindeki serbestleşme ile rekabet hızla artıyor Perakende alanında daha

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 56 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %9 una karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI AMACIMIZ : KMTSO da işlem yaptıran üye firmalarımızın Kurumumuz hakkındaki görüş ve düşüncelerini

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI Y.Aslım GÜNDÜZ Uluslararası İlişkiler Uzmanı EKİM 2016 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Çerkezköy bölgesinde imalat sanayindeki firmaların ihracatta önündeki engellerin,

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2010 PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

İşletmeye Giriş. Giriş. Temel Kavramlar İşletme Nedir? İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. karşı. larını

İşletmeye Giriş. Giriş. Temel Kavramlar İşletme Nedir? İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. karşı. larını İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı İşletmeye Giriş Ders Notu - 1 Giriş Temel Kavramlar İşletme Nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri Araştırma Sonuçları

İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri Araştırma Sonuçları İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri 2014 Araştırma Sonuçları Amaç Yolsuzluk konusunda farkındalık yaratmak İş dünyasının yolsuzluk algısını ortaya koymak Alınabilecek önlemleri

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı