2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları"

Transkript

1 2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları Yükselen ve gelişmiş ekonomileri bir araya getiren G20, IMF nin iki vitesli krizden çıkış olarak adlandırdığı durumdan üç vitesli krizden çıkış durumuna geçiyor: Yükselen ekonomilerde büyüme istikrarlı ve güçlü, ABD de ekonomik faaliyetler giderek hız kazanıyor, AB nin ilerleyişi ise farklılık ve kararsızlık gösteriyor. Bu nedenle G20 üyeleri risklere karşı önlem alırken, hem küresel krizden çıkışa yönelik ortak tehditlere gerektiği gibi dikkat etmeli, hem de farklı ulusal şartları hesaba katmalı. Herkese uyan tek tip çözümler olmadığına göre G20 siyasi irade ortaya koyarak ve liderlik göstererek ekonomik büyümeyi canlandırmak için üyelerin bireysel yükümlülükleri ile ortak girişimleri bir potada eritmeli. B20 nin tavsiyeleri, G20 üyesi ülkelerdeki iş dünyasının çıkarlarını yansıtıyor ve iş dünyasının ve tüketicinin güvenini yükseltmeye, nitelikli, yaratıcı istihdam imkânları yaratmanın ve inovasyonun kilt unsuru olan destekleyici bir iş ortamını kurmaya yönelik yapısal reformların ve iyileştirici düzenlemelerin gerektirdiği yatırımların oluşturulmasına özel bir vurgu yaparak G20 nin ortaklaşa çabalarının küresel ekonomiyi sürdürülebilir ve içerici büyüme yönüne taşıması için öneriler ortaya koyuyor. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme için Genel Çerçeve Ekonomik büyümenin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli olmasını sağlamak G20 için merkezi bir önem taşımayı sürdürmeli. Zayıf, kararsız ve geri savrulmalara eğilimli bir ekonomik toparlanma koşullarında G20'ni şu üç kapsayıcı önceliğe bağlılığını yinelemesi gerektiğine inanıyoruz: Mali konsolidasyon planları büyümeyi gözetmeli, yapısal reformlar için yatırıma kaynak ayırmalı, iş dünyası ve tüketici güvenine öncelik tanımalı, girişimleri ve özel sektör yatırımlarını özendirmelidir. G20, 2016 yılının ötesinde borç/ GSYİH oranlarına ülkeye özgü hedefler belirlemek ve bunun yanı sıra bu hedeflere erişmek için açık bir strateji ve zaman çizelgesi oluşturmak için Los Cabos yükümlülüklerine uyumu desteklemelidir. Ancak G20 nin odak noktası giderek uzun vadeli mali ayarlamalara doğru kaymalıdır. G20, uzun vadeli bir sermaye piyasası geliştirmeyi de içeren bir dizi mali aracı ve kaynağı kullanarak altyapı yatırımlarına yönelik sermaye akımlarının gerçekleşmesini güvence altına almalıdır. Özellikle banka finansmanına bir alternatif olarak şirket tahvilleri piyasasının geliştirilmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Bankalardan sermaye piyasalarına kayışı desteklemek için G20 ülkelerinin düzenleme ve denetleme kurumları, düzenleme yaklaşımlarını gözden geçirerek gerekli piyasa yapılarını kurmalıdır. Yeni mali araçlar standartlaştırılmalı ve bunların geliştirilmesine paralel olarak şirketlerin kamuoyunu bilgilendirme standartları güçlendirilmeli ve piyasaların şeffaflığı artırılmalıdır. Düzenleme ve denetleme kurumları menkul kıymete dönüştürülmüş borcun yarattığı riski göz önüne almalı ve gölge bankacılığın yatırımları finanse etmek için güvenilir bir kaynağa dönüştürmeyi amaçlayan reformlara odaklanmalıdır. G20 üyeleri doğrudan yabancı yatırımların önündeki engelleri kaldırmanın ve uygun sınır ötesi rejimler için anlaşmanın önünü açmalıdır. Vergiden kaçma ve kaçınma bir sorun olmayı sürdürüyor. Vergi matrahının aşınması ve kar aktarımı (MAKA), G20 üyelerinin bütçelerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor ve sınır ötesi faaliyet gösteren şirketler MAKA sayesinde kar fırsatları yakalayabildiği için rekabet ve yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. G20 üyeleri MAKA sorununu, şirketlerin mali akımlarının şeffaflığını arttırarak, transfer fiyatlandırması kurallarını gözden geçirerek ve kapsamlı MAKA-karşıtı planlar çerçevesinde vergiden kaçınma mevzuatını güçlendirerek ele almalıdır. Bu kapsamlı planlar, uzun vadeli yatırım kararları verirken şirketlerin gereksindiği şeffaflığı ve güveni sağlamak için bütün G20 ülkelerinin iş dünyalarına danışılarak hazırlanmalıdır. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme için Genel Çerçeve nin başarılı olması için yapısal reformların merkezi rolü göz önüne alınırsa, G20 bireysel ama eşgüdümlü yükümlülüklere alan açan ve piyasa liberalizasyonuna ve işgücü piyasasının sağlamlaştırılmasına odaklanan yapısal reformlara yönelik yönlendirici çabalarını çoğaltmalıdır. İstihdam artırıcı ve büyüme sağlayıcı can alıcı rolü göz önüne alınarak, eğitim G20 nin yapısal reform gündemine yerleştirilmelidir.

2 Yatırım için Finansman Büyüme, inovasyon ve refah için acil olarak ihtiyaç duyulan doğrudan yabancı sermaye akımları kriz öncesi seviyelere bir türlü dönemedi. Hükümetlerin kısıtlı bütçeleri, getirisinin yüksekliğiyle çekici projelerin azlığı ve sınırlı banka kredileleri, altyapın yatırımı faaliyetlerini daha da aşağı çekiyor. Sınır ötesi altyapı yatırımı faaliyetleri de hükümetlerin kısıtlı bütçeleri, getirisinin yüksekliğiyle çekici projelerin azlığı ve sınırlı banka kredileleri, yüzünden kriz öncesi zirve noktasının çok altında bulunuyor. Daha yenilikçi ve disiplinli bir yaklaşım olmadığı için yaklaşık yılda 1 trilyon dolar tutarında bir potansiyel tasarruftan mahrum kalınması ve bu yüzden altyapı verimliliğinin duraklaması yatırım faaliyetlerini yavaşlatan ek bir etken. Aynı zamanda, gelişmiş ekonomiler büyümeye ve yaşlanan altyapılarını yenilemeye çabaladığı, yükselen ekonomiler modernleşme ve kentleşmelerini sürdürdüğü için uzun vadeli yatırım talebi de kayda değer ölçüde büyüyor. Küresel büyüme sürecini tekrar başlatmak için sermayenin serbest akışını sağlamak ve büyük altyapı yatırımlarını desteklemek üzere G20 hükümetlerinin uyum içinde davranması gerekiyor. B20, bu meselelerle başa çıkmak üzere G20 hükümetlerinin benimsemesi gereken üç öneride bulunuyor: G20 ülkelerinin çok taraflı yatırım faaliyetlerine bir çerçeve oluşturan bir dizi öneri üzerinde uzlaşarak bütün G20 hükümetleri tarafından benimsenecek asgari standartları oluşturmak ve diğer ülkelere örnek olmak üzere sınır ötesi yatırım faaliyetlerini geliştiren sermaye akımlarının önündeki engeller belirlenmeli ve kaldırılmalıdır. Toplam finansman ve işlem maliyetini azaltacak ve ülke ve denetim riskini hafifleterek projelerin bankalarca kabul edilirliğini yükseltecek yeni bir finansal garanti modeli üzerinde anlaşma ve bunu uygulamaya sokma yoluyla, bütün ülkelerde altyapıya ve diğer reel ekonomi varlıklarına yapılan özel sektör yatırımları canlandırılmalıdır. G20 üyelerinin ve başka ülkelerin hükümetleriyle birlikte çalışacak bir altyapı ağı kurarak ve bir Kamu- Özel Sektör Ortaklığı Olanaklar Dizisi geliştirerek, en iyi uygulamaların kullanılmasını özendirme yoluyla altyapı ve yeşil enerji yatırımlarının verimliliği artırılmalıdır. İş imkânları ve İstihdam Yeni iş imkânları yaratmak Cannes Zirvesi nden bu yana G20 gündeminin merkezinde yer aldı. G20 üyeleri istihdamı destekleme, işgücü piyasasında reform yapma ve toplumsal korumayı geliştirmeyi hedefleyen geniş bir dizi önlemi zaten almış durumda. Ancak iş imkânları yaratmayı ve beşeri sermayeye yatırımı teşvik edici daha fazla adım atılması gerekiyor: İstihdam edilebilirlik: Hükümetler, temel yetkinliklerde, özellikle okuryazarlık, sayısal beceri ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında gerekli bilgiyi sağlayan, yüksek nitelikli, zorunlu eğitim sistemlerine herkesin erişimini sağlamaya odaklanmalıdır. Eğitim ve mesleki eğitim ders programlarının tasarlanmasında işçi ve işveren örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek bir öncelik olmalıdır. Benzer bir öncelik yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesine verilmelidir yılında üzerinde uzlaşılan G20 Eğitim Stratejisi, ekonomik canlanma ve büyümenin gerektirdiği becerileri geliştirmede uygulamada kullanılan bir araca dönüşmelidir. Eğitim sistemleri, kabul edilemez ölçüde yüksek genç işsizlik oranları bağlamında istihdam edilebilirliği geliştirmeye odaklanmalıdır. Girişim ve Girişimcilik: Sürdürülebilir istihdam en iyi özel sektör tarafından yaratılır. Hükümetler, çeşitli istihdam biçimleri geliştiren ve şirketlerin olabildiğince hızlı yeni iş imkânları yaratmasını sağlayan, sağlıklı bir girişimcilik ve istihdam yaratma ortamı oluşturmalıdır. Bu ortam, yenilikçi genç şirketleri teşvik edici olmalı ve mevzuat yükünü hafifleterek KOBİ leri desteklemelidir. Bu doğrultuda mevzuat ve düzenlemeler iş geliştirme ve istihdam yaratma etkileri açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Kendi şirketlerini kurmaları için gençleri donatıp güçlendirecek girişimcilik eğitimine özel bir önem verilmelidir. Demografi sorunu: Eğer doğru bir biçimde ele alınmazsa yaşlanan toplumun, sadece ekonomik büyüme üzerinde değil, kalifiye işçi arzı ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde de olumsuz sonuçlar doğuracak bir etkisi olabilir. Geçen yüzyılın Bebek Doğum Patlaması nın tersine, bütün G20 ülkeleri yaşlanan bir toplumla karşı karşıyadır. Hükümetler emeklilik sistemlerini yaşlı bağımlılık oranına bir istikrar

3 kazandıracak biçimde uyarlamalıdır. Erken emekliliği azaltarak ve sigortacılık kapsamında, sürdürülebilir özel emeklilik uygulamalarını geliştirip emeklilik sistemini çeşitlendirerek daha yaşlı işçilerin istihdam düzeyini yükseltmelidir. Hükümetler ayrıca mevcut göçmenlik politikalarını da işgücü piyasasının gereksinimlerine uygun hale getirmelidir. Uluslararası Finansal Mimari Reformu Kamu borcunun sürdürülebilirliği Konsolidasyon stratejileri yayılma etkilerini hesaba katmalıdır. Bu stratejiler özellikle çok taraflı bir çerçevede eşgüdümlü bir biçimde uygulanırsa etkili, dolayısıyla da sürdürülebilir olur. B20 kamu borcu yönetimi meselesini uluslararası finansal mimari reformunun içinde ele almayı öneriyor. Küresel kriz hükümetin kötü borç yönetiminin mali dengesizliklere yol açtığını, dolayısıyla ekonominin bütün sektörlerinin finansal şoklara karşı kırılganlığını artırdığını gözler önüne serdi. İyi yönetilmezse devlet borçlarının ülke ekonomilerini ciddi risklere sokabildiği veri alınırsa, G20 bu meseleye kapsamlı bir biçimde yaklaşmalıdır. Toronto zirvesinde 2016 yılına kadar kamu borcunun GSYİH ye oranına istikrar kazandırmak veya bu oranı küçültmek konusunda üstlenilen yükümlülüğün ardından G20 üyeleri devlet borcu düzeylerini aşağı çekmek için daha iddialı hedefler benimsemelidir. Kamu maliyelerinin ve bir bütün olarak küresel ekonominin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için, devlet borcu yönetimi planları bütün G20 üyelerinin sağlam bir mali yapı için oluşturdukları çerçevelerin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Bir ilk adım olarak, G20 Kamu Borcu Yönetimi için IMF Dünya Bankası Kılavuzu nu gözden geçirme çalışmasını küresel krizden çıkarılan dersleri hesaba katarak sürdürmelidir. Finansal düzenleme ve denetlemenin güçlendirilmesi Finansal kriz, küresel finans sisteminin düzenleme ve denetleme çerçeve ve standartlarını gözden geçirme, özellikle bankacılık sektörünün sermaye ve likidite şartlarını güçlendirme ve sistem riski kaynaklarını küresel ölçekte bir eşgüdümle yönetme gereksinimini açıkça gösterdi. Finansal düzenleme ve denetleme mevzuatını iyileştirmek için, hem küresel, hem de ulusal düzeylerde pek çok şey yapıldı. Şimdi öncelik istikrar ve dayanışmadan büyümeye doğru kaymak ve elbette bu üç boyut arasındaki uyumu korumak gerekiyor. Finansal istikrar ve ekonomik canlanma açısından şimdi üzerinde çalışılacak en önemli üç alan şöyle belirlenebilir: Finansal düzenleme ve denetleme: Büyüme koşulları üç çeşit ihtiyacı uyumlu bir biçimde bütünleştirmeyi gerektirir: şirketlerin finansman ihtiyacı, tasarruf sahipleri ve yatırımcıların varlıklarını uzun vadeli yönetme ihtiyacı ve finans sektöründeki aracıların bu ikisi arasındaki eşleşmeyi en iyi hale getirme ihtiyacı. Bu da, üç temel önceliği gündeme getirir: i) büyüme ve istihdamın ön koşulu olarak uzun vadeli yatırım; ii) parçalanmayı ve ülke dışına kaçmayı önlemek için düzenleme ve denetleme mevzuatlarının birbirine yakınsaması ve tutarlılığı (rasyonelliği); reel ekonomiyi ve küresel ticareti gözeten bir biçimde sermaye dağılımını en iyi hale getirmek için düzenleme ve denetimin etkinliği. G20, finansal reformun sonuçlarının (özellikle Basel III sermaye ve likidite şartlarının ve reformların ticaretin finansmanı, KOBİ lerin finansmanı ve altyapı finansmanı gibi alanlardaki etkilerinin) bağımsız bir değerlendirmesine girişmelidir. Finansal içerme: Krizin ardından, gelişmesi ekonomik büyümeyle tamamen iç içe olan, sürdürülebilir ve çok yönlü büyümeyi uzun vadeli büyümeyi destekleyen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ lere) ilgi çok arttı. KOBİ ler istihdamı, inovasyonu, üretimi artırır, hanehalklarının ekonomik kırılganlığını azaltır ve ekonomik kalkınmada oynadıkları can alıcı rolle dünyanın her tarafındaki insanların yaşam kalitesini yükseltir. Dolayısıyla KOBİ lerin finansa erişim ve pazarlara daha rahat erişim edinmeleri hayat memat meselesidir. G20, ortak bir KOBİ tanımı belirlemek üzere ilgili kurumları görevlendirmeli, standartlaştırılmış bir veri tabanı oluşturulmasını ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin mümkün hale gelmesini sağlamalıdır. G20 aynı zamanda KOBİ lere uygun bir vergi mevzuatı uygulanmasını ve kurallara uyma yükünün hafifletilmesini sağlamalıdır. Doğrudan fonlama ve garantiler de dâhil olmak üzere, bütün destek programlarını optimize etmek için böyle bir eşgüdümün olmadığı her G20 ülkesinde yerel ve/veya bölgesel düzeydeki kamu kurumlarının için bir eşgüdüm süreci belirlenmelidir. Finansal Piyasalarda Altyapı Geliştirme: Özellikle yükselen piyasalarda, güvenilir, zorluklara dirençli bir altyapı yatırımları canlandıracak, finansal piyasalarda şeffaflığı artıracak ve finansal düzenleme ve

4 denetlemenin etkinliğini yükseltecektir. Çeşitli altyapı kurumları (depo, repo, takas merkezleri) bütün G20 ekonomilerinde eşit biçimde geliştirilmeli, doğal risklerinden kaçınmak için sürekli bir denetime tabi tutulmalıdır.g20, karşılıklı olarak benzer konumlardaki altyapı yönetimi kurumlarının ortak platformlar ve standartlar kullanmasını teşvik etmelidir. Sürdürülebilir Enerji Maliyetleri aşağı çekerek, emisyonları azaltarak ve dünya kaynaklarını sürdürülebilir ve etkin bir biçimde kullanarak enerji verimliliğini iyileştirmek öncelikli bir adımdır. Enerji verimliliği, CO2 emisyonlarını azaltmayı ve düşük gelirli tüketicilerin enerjiye daha kolay erişimini sağlamayı hedefleyen her politikanın can alıcı önemde bir boyutunu oluşturur. Daha verimli enerji üretimi, enerji dağıtım şebekelerindeki kayıpların ortadan kaldırılması, konutlarda enerji verimliliğine öncelik verilmesi, bilgilendirme ve eğitim çabalarının hedefine ulaşması ve sorumlu davranışların özendirilmesi, bunların tümü temel önemdedir. İnovasyon da daha genel bir enerji verimliliğinin önemli bir unsurudur. G20, ülke sınırlarını aşan bir uyum içindeki istikrarlı ve rasyonel politikalarla daha serbest enerji piyasaları yaratmalı ve Ar-Ge faaliyetlerine, düşük karbon teknolojilerinin tanıtım ve ticari olmayan ön uygulamalarına, eğitime, (doğal gaza ve nükleer enerjiye özellikle odaklanarak) geleneksel enerji kaynaklarında teknolojiye erişim ve üretim için yeni yöntemlere, yeni finansman düzeneklerine ve kamu-özel sektör ortaklıklarına hükümet desteği sunarak inovasyon yoluyla enerji verimliliğini (ve karbonsuzlaşmayı) geliştirmelidir. Enerji sektöründe sürekli yatırım yaparak ve (doğal gaz üretimi ve kullanımı da dâhil) maliyet etkinliği olan, yenilenebilir ve enerji verimliliği yüksek teknolojilere hız kazandırarak herkesin enerjiye erişimini sağlamak bir zorunluluktur. Herkes için Kalkınma Kalkınmada Yatırımlar Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik büyümesine yardımcı olacak finansal kaynakları ülkelere çekmek, son yılların ekonomik ve finansal krizinin daha da zorlaştırdığı temel meselelerden biri olmayı sürdürüyor. Kalkınmakta olan ülkeler özellikle insan kaynakları gelişimi, altyapı, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli alanlarda kalkınmaları için gereken finansmanı sağlamakta zorlanıyor. Önceki zirvelerde, G20 bu meselenin temel bir önem taşıdığını saptamıştı. Liderler kamu yatırımlarının özel sektörün de devreye girmesiyle tamamlanması konusunda hemfikir olmuştu. Bu iddialı amaca ulaşmak için, G20 nin resmi kalkınma yardımların artırılmasına değil, proje finansmanına, geliştirilmesine ve uygulanmasına özel bir vurgu yapması gerekiyor. Projelerin tasarlanmasını, yönetimini ve uygulanmasını iyileştirmesine özel bir önem verilmeli ve projelerin yerinde olması, doğru hedefler koyması ve özel sektörün devreye girmesini teşvik etmesi sağlanmalıdır. Hükümetler özel sektörün devreye girmesini özel sektör yatırımlarında kamu fonlarını kullanarak, mesela asgari getiri için hükümet garantisi sunarak ya da özel yatırımcının risklerini paylaşarak özendirmelidir. G20, aynı zamanda en sıkıntılı ülkelerdeki kalkınma projelerinde özel sektörün devreye girmesini kolaylaştırmak üzerine yoğunlaşmalı, bu amaçla çok taraflı kalkınma bankalarının işleyiş tarzını değiştirmelidir. Özellikle çok taraflı kalkınma bankalarının mal tedarik ve satın alma kuralları altyapı yatırımı gerçeğiyle ve bu alanda özel sektörün önemli rolüyle uyumlu hale getirilmelidir. İnovasyon ve Kalkınma için Küresel Fikri Haklar Düzeni Küresel fikri haklar düzeni hem inovasyon hem de kalkınma için can alıcı öneme sahiptir. Buna karşılık G20 gündemi henüz küresel fikri haklar düzeninin ekonomik kalkınma için can alıcı önemini teslim etmiş değildir. Yenilikçi sektörlerin, dünyada bilgi ve teknolojilerin mülkiyeti ve dağılımını düzenleyen küresel fikri haklar düzenine bağımlılığını göz önüne alarak, G20 başarılı inovasyonları ve bunların yayılmasını desteklemek için bir ortak gündem belirlemeli, bu çerçevede küresel fikri haklar düzenini iyileştirmelidir. Bunu yaparken dünyada inovasyon ve kalkınmanın canlandırılmasına duyulan güçlü ihtiyaç ile toplumun ve iş dünyasının çeşitli çıkarları arasında denge kurmayı gözetmelidir.

5 Gıda Güvenliği Kalkınmakta olan dünyada, çiftçileri bilgi ağlarına bağlayan düşük maliyetli Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) çözümlerinin uygulanmasına ilişkin artan sayıda örnek bulunuyor. Tarımsal eğitim ve destek hizmetleri, küçük ve orta ölçekli çiftçilere bilgiye ve uzman tavsiyelerine erişim sunmada kendini kanıtlamış bir mekanizmadır. Uzman tavsiyelerine erişim sağlamanın yanı sıra çiftçiler arası bilgi paylaşımı süreci, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde güven inşa eder, işbirliğini besler ve verimliliği artırır. Bilişim ve İletişim Teknolojilerine erişim, tüketiciyle doğrudan ilişki kurmayı, maliyet etkinliği daha yüksek bir yolla marka oluşturmayı, fiyatların ve piyasanın sürekli izlenmesi yoluyla rekabetçiliği geliştirmeyi mümkün kılar. Bilişim ve İletişim Teknolojilerine erişim toprak yönetimi ve kırsal yönetişim açısından da zorunludur. Tüketiciyle doğrudan ilişki kurmayı, maliyet etkinliği daha yüksek bir yolla marka oluşturmayı, fiyatların ve piyasanın sürekli izlenmesi yoluyla rekabetçiliğin gelişmesini ve yeni teknolojilerin yayılmasını teşvik etmek için, G20, kalkınmakta olan ülkelerde küçük ve orta ölçekli çiftçilerin bilişim ve iletişim teknolojilerine erişimini ve tarımsal ağlarını oluşmasını sağlayacak, açık ve bağlantıları güçlendiren bir İnternetin tanıtımını ve gelişimini desteklemelidir. Altyapı Sürdürülebilir kalkınma, bilişim ve iletişim teknolojileri de dâhil olmak üzere, güvenilir ve modern bir altyapıyı gerektirir. Açık ve bağlantıları güçlendiren bir Internet sanayiyi ve yeni iş modellerini geliştirir. Bilişim ve iletişim teknolojileri, yeterince ulaşılamayan kesimlere erişimi sağlayarak iş dünyası ve girişimciler için yeni ekonomik fırsatlar yaratır. Uluslararası İnternet altyapısının büyümesi ve istikrarı için en iyisi İnternet bağlantı anlaşmalarının, G20 ülkelerinde internet erişimi olanların nüfus içindeki oranını %30 dan %70 e çıkarma hedefiyle, rekabetçi güçlere bırakılmasıdır. Hanehalklarının çevrimiçi hizmetlerden yararlanabilmesi, iş çevrelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi ve yurttaşların dijital ortamın parçası haline gelebilmesi için güvenilir geniş bant İnternet erişimi vazgeçilmez önemdedir. Geniş bant hizmet sağlayıcılarının, sağlıklı, genişleyen bir geniş bant altyapısını koruma ve bu altyapıya yatırım yapma yeteneği, özel sektör yatırımlarını ve inovasyonu destekleyen kamu kurumlarının eşgüdümlü, birleşik bir politika yaklaşımı geliştirmesini gerektirir. G20, yatırım için istikrarlı bir ortamı yaratan ve teşvik eden, uzun vadeli bir perspektifte sürdürülebilir rekabeti besleyen ve coğrafi olarak uzak bölgeler için özel politikalar içeren ulusal hukuk, politika ve mevzuat çerçevelerini (kamu- özel sektör ortaklık mekanizmaları da dâhil olmak üzere) tanımlamalıdır. G20 aynı zamanda çeşitli ülkelerde genel geniş bant erişiminin sunulmasına ilişkin izleme ve karşılaştırma yapmaya imkân veren sağlam bir veri tabanının yaratılması için ilgili uluslararası kuruluşlara çağrı yapmalıdır. Beşeri Sermaye Sağlık hizmetleri ve kamu sağlığı alanlarında inovasyon yaşam beklentisini yükseltme potansiyeli taşıyor. Kamu maliyesinin güncel durumu veri alındığında, G20 ekonomilerinin özel sektörü sağlık hizmetleri alanındaki yatırımların artan bir kısmını üstlenmesi gerektiğinin farkında bulunuyor. Finansal baskılar ve ödemeleri yapanın merkezi bir yapı olduğu bir piyasanın dinamikleri bir arada etki ederek yatırım için gereken fonların, dolayısıyla da yenilikçi sağlık hizmetleri sektörünün büyümesinin yetersiz kalmasına yol açıyor. Bu meseleler temel sağlık gereksinimleri karşılanmamış büyük nüfuslara sahip gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Sağlıklı yaşam beklentisini ve üretkenliği sürükleyecek inovasyonlara yapılacak yatırımları canlandırma ilkesi bütün G20 üyeleri için geçerli. G20, sınai, ekonomik ve sağlık politikası teşviklerini, sağlık alanındaki inovasyonları ve hizmet sunumunu, hastalıkların tedavisine ve mutlak yaşam beklentisini artırmaya yönelik olmaktan uzaklaşma, sağlıklı ve ekonomik açıdan üretken yaşam beklentisini artırmak gibi yeni bir hedefe doğru kayma eğilimini hızlandıracak biçimde düzenleyen bir gündem oluşturmalı ve savunmalıdır. Yenilikçi sağlık hizmetleri sektörü ve sağlık alanında öncelikli hedefler için yatırımı özendirici, özel teşvikler yaratılmalıdır.

6 Çok taraflı Ticareti Geliştirme G20 üyeleri uluslararası ticareti geliştirme ve korumacı baskılara direnme kararlılıklarını pekiştirmelidir. Öncelikli olarak: G20 üyeleri 2008 yılındaki küresel finansal krizin sonrasında korumacı baskılara karşı koyma iradelerini eylemsizlik anlaşmasını imzalayarak kanıtladı. G20 eylemsizlik süresini ve korumacılık uygulamalarını izlemeyi 2014 yılının ötesine uzatmalı, izleme sitemini daha da güçlendirmeli, bu süre içinde ortaya çıkmış korumacı önlemleri yürürlükten kaldırmanın yollarını araştırmalı ve mevcut çok taraflı ticaret yükümlülüklerine tam olarak uyulmasını güvence altına almalıdır. G20 hükümetleri DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Antlaşması nı benimsemeli ve Eylül ayındaki St. Petersburg G20 Zirvesi ne kadar DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Antlaşması metnine son halinin verilmesi ve Aralık 2013 te Bali de toplanacak DTÖ Bakanlar toplantısında nihai anlaşmanın sonuçlandırılması için ilgili bütün taraflara çağrı yapmalıdır. G20 hükümetleri, mevcut Tercihli Ticaret Anlaşmalarını incelemek, Tercihli Ticaret Anlaşmalarında en iyi uygulamaları saptamak, onları daha şeffaf ve çok taraflı ticaretin geliştirilmesi hedeflerine uyumlu hale getirmek için tasarlanmalarına yol gösterecek temel ilkeleri belirlemek konularında öncülük yapmada DTÖ yü teşvik etmelidir. Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İş dünyasının küreselleşmesiyle birlikte yolsuzluk yerel olduğu kadar küresel bir olay haline geldi. Bu yönüyle tek bir hükümetin soruna çözüm üretmesinin imkânsız olduğu açıktır. Aynı şekilde, tek bir şirketin ya da küçük bir şirketler grubunun davranış standartlarını belirlemesi de mümkün değildir. Şirketler, ancak örnek olarak, emsalleriyle en iyi uygulamalar konusunda bilgi alış verişi yaparak, birlikte kendi pazarlarında davranış kuralları yaratarak ve kendi arz zincirlerinde bu yönde bir eğilimi geliştirerek davranışları değiştirmeye başlayabilir. Ancak iş dünyasının ve hükümetlerin işbirliği yaparak kamu alımlarında şeffaflığı artırmasıyla ve dürüstlük sözleşmeleri, işe yarar uyarı ve şikâyet sistemleri kurmasıyla etik davranmayan oyuncuların tecrit edilip oyun dışı bırakılması mümkün olabilir. G20 ye yönelik öneriler iş dünyasının çözümün bir parçası olma yetenek ve sorumluluğu bulunan dört alana odaklanıyor: B20 ve G20 arasındaki diyalogu geliştirmek ve B20 nin rolünü güçlendirmek. Bu çerçevede B20 Görev Ekibi ile G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu arasında daha düzenli ve içerikli toplantılar düzenlemek, yolsuzluk meselesinin uzun vadeli doğasını göz önüne alarak iki gruba da süreklilik kazandırmak. Rüşvet istekleriyle mücadele etmek. G20 hükümetlerinin kamu alımlarının adil ve şeffaf olmasını güvence altına almak için oynayacağı can alıcı önemde bir rol bulunuyor. Bu rolü oynayabilmelerini sağlamak için, gelecekteki ticaret görüşmelerinde kamu alımlarında şeffaflığa ilişkin bir anlaşma yapmak da dâhil olmak üzere bir dizi eylem öneriyoruz. Şirketleri, KOBİ leri, kamu görevlilerini bu konuda eğitmek ve geliştirmek. G20 hükümetleri ulusal ve uluslararası mevzuatta en son gelişmeler konusunda kamu görevlilerine yönelik yıllık eğitim programları düzenlemelidir. Uygun durumlarda B20 şirket ve iş dünyası örgütlerini, kurumsal kurallara uyum programlarındaki deneyimlerini aktararak bu eğitim programlarını desteklemeye davet etmelidir. G20 hükümetleri ülkelerindeki İhracat Kredi Ajanslarını, destekledikleri şirketlere yolsuzlukla mücadele eğitimi sunmaya özendirmelidir. B20 şirket ve iş dünyası örgütleri, arz zincirlerindeki KOBİ lere eğitim sunmada en iyi uygulamalar konusunda deneyim alış verişi yapmalıdır. Yolsuzlukla Mücadele için Ortak Eylemi her G20 ülkesinde ve küresel olarak desteklemek. B20 nin bu yıl yaptığı çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, dünya çapında en iyi uygulamaların toparlanacağı ana merkez olarak işlev gösterecek Yolsuzlukla Mücadele için Ortak Eylem Merkezi nin kuruluşu olacak. Buna paralel olarak G20 hükümetleri ve iş çevreleri, her ülkede hem Ortak Eylem Merkezi nin, hem de B20 Görev Ekibi nin ülkedeki muadili olarak çalışacak Yolsuzlukla Mücadele Mükemmellik Merkezleri kurmalıdır. Mükemmellik Merkezleri, örneğin Ortak Eylem Merkezi ile birlikte çalışarak Ortak Eylem strateji ve girişimlerini ele alıp inceleyebilir, paylaşıp tanıtabilir; B20 Görev Ekibi ile birlikte çalışarak da B20 öneri ve kararlarının uygulanmasındaki ilerlemeyi izleyip ölçebilir.

7 Bu yılın önerilerini uygulamaya sokmada elde edilecek başarı büyük ölçüde G20 hükümetlerinin ve B20 şirketlerinin her G20 ülkesinde, B20 nin 2013 yılında kararlaştırdığı eylemleri uygulamaya sokma, izleme, gözden geçirme ve raporlama yeteneğine sahip bir şirketler, iş dünyası örgütleri, yerel örgütler ve diğer partnerler ağını ve küresel bir kurumsal çerçeveyi kurabilmesine bağlı olacaktır. Verilerin Açılması Hükümetler Bilişim ve İletişim Teknolojilerini daha etkin bir idare kurmak, halka ve iş dünyasına daha etkin hizmet sunmak için bir araç olarak gereksiniyor. Kamunun verilerine açık erişim, hükümetlerin şeffaflığını, yönetişimim kalitesini geliştirecek ve yolsuzlukla mücadeleye yardım edecektir, G20, kamusal bilgilerin kolayca erişilebilir biçimde halka açılması ve kamu parasının nasıl harcandığını görülebilir olması konusunda anlaşmalıdır. Bu, bilgiye daha iyi erişim ve e-yönetişim sayesinde yurttaşların ve şirketlerin hükümetlerden hesap sorabilmesine imkân veren değerli mekanizmaların geliştirilmesini de sağlayabilecektir. Verilerin açılması, yeni piyasaların, iş alanların ve işlerin yaratılmasını da destek olarak, özel sektörde inovasyon için bir katalizör rolü oynayabilir. G20 B20 Diyalogunun Etkinliği B20 nin gücünün üç dayanağı vardır: iş dünyasının çıkarlarını ve önceliklerini temsil etmek; G20 nin Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme yaratma amacını paylaşmak; B20 nin önceliklerini liderlere duyurmak için G20 ile etkin ilişkiler kurmak. Tutarlılık, devamlılık ve şeffaflık B20 nin etkinliğinin kilit unsurlarıdır. B20 önerileri, bunları G20 ile ortaklaşa hayata geçirmek için B20 nin üstleneceği yükümlülüklerle dengelenirse B20 nin G20 nin partneri olarak meşruluğu ve etkisi önemli ölçüde artabilir. B20 nin dile getirdiği, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadeleyi yükseltmek için iş dünyasının taahhütleri dengeli bir G20 B20 ilişkisi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu taahhütlerle B20 üyeleri, ortak hedeflere ulaşmak için katkı sunmak üzere G20 ile sıkı bir ilişki içine giriyor. İş dünyası ile hükümetler arasındaki diyalog için şimdiye kadar yapılan yatırım, artık bu yatırımın karşılığını azami seviyede çoğaltacak eylemleri gerektiriyor. Aşağıdaki öneriler hem B20 ye, hem de G20 ye yöneliktir. G20 nin iş dünyası ile ortaklığı, yatırım ve finans alanlarında uzun vadeli düzenleme ve denetleme hedeflerine ulaşmak açısından son derece önemlidir. G20, G20 yi, B20 yi, başka destek partnerlerini ve uluslararası kurumları ortak G20 B20 çalışma gruplarında bir araya getirme girişiminde bulunabilir. G20 yatırım ve finans alanlarındaki pilot ortak çalışma gruplarında edinilen deneyimin ışığında, G20 nin başka öncelikli alanlarında da ortak G20 B20 çalışma grupları oluşturabilir. G20, hazırlık dönemi boyunca B20 ile yapılandırılmış bir biçimde, etkin bir diyalog sürdürmeyi ve bu süreci zirve sırasında yapılacak bir ortak oturumla taçlandırmayı sürdürmelidir. G20-B20 ilişkileri ayrı bir destek sağlama kanalı olmaktan ibaret kalmamalıdır. B20 ve G20 etkin ve uygun bir eşgüdüm mekanizması üzerinde anlaşabilir, çalışma grupları düzeyinde G20 B20 ortak toplantıları uygulamasını daha da geliştirebilir ve başkanlık öncelikleri konusunda G20 B20 görüş alışverişi konusunda bir başlangıç adımı atabilir. G20, B20 yi resmi mekanizmaları içinde yapılandırılmış bir diyaloga davet etmelidir. G20, Başkanlık gündeminin öncelikleri konusunda B20 ye danışmanın faydasını görecektir. G20 Çalışma Gruplarına, Bakanlar ve Başkan temsilcileri toplantılarına gözlemci ya da davetli üye olarak katılan B20 temsilcileri tartışmalara ve karar alma süreçlerine gerçek değer katabilir. Her zirve öncesinde, B20 önerilerinin ve bu önerilere ilişkin G20 yükümlülüklerinin gerçekleşmesine ilişkin ilerlemeler gözden geçirilmeli ve bu değerlendirme kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır.

8 Geleceğe Bakış Bu bölüm şimdiye kadar edinilmiş deneyimden ve Görev Ekipleri nin görüşlerinden hareketle B20 Rusya Ulusal Yürütme Kurulu nun gelecekte atılacak adımlara ilişkin vizyonunu sunuyor. B20 nin gelecekteki öncelikleri olarak üç hedef görüyoruz: Beyaz kitapta yer alan önerilere dayanan uzlaşmanın takipçisi olmak. B20 G20 ilişkisinin etkinliğini güçlendirmek için değişen başkanlıklar boyunca B20 nin pozisyonları koordine etme ve pekiştirme yeteneğini geliştirmek. B20 nin şeffaflığını güvence altına alacak tarzda, B20 nin stratejik önceliklerini bütün ilgili taraflara iletmek. G20 liderleri tarafından desteklenenler başta olmak üzere, Beyaz kitap önerilerinin hayata geçirilmesini savunuyoruz. G20 gündemindeki ana meselelere yanıt bulmak için birlikte çalışmaya hazırız. Gelecekteki B20 başkanlıklarının şu adımları atarak ekonomik büyüme, yatırım ve istihdamı canlandırmayı hedefleyen eylemlere öncelik tanıyacağını umuyoruz: Yatırım (i) uzun vadeli sınır ötesi yatırımları desteklemeye; (ii) özel sektörün altyapıya katılımını kolaylaştırmaya; (iii) ulusal ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı gibi uluslararası finans kurumları tarafından programatik garanti paketlerinin geliştirilmesi gibi en iyi uygulamaların kullanılmasıyla altyapı yatırımlarının verimliliğini artırmaya yönelik önerilerin takibini yapmak. Reel ekonomi yatırımlarını finanse edecek, KOBİ leri ve inovasyonu destekleyecek geleneksel ve yeni kaynaklar arasında uygun bir denge belirlemek; yatırım ortamında kamu desteğinin uygun yöntem ve araçlarını, özel sektörün ve uluslararası finans kurumlarının işlevini saptamak. Finansal sistem ve sermaye piyasaları, altyapı ağı ve enerjide en iyi uygulamalar çalışma grupları gibi, uygun çalışma gruplarının / panellerin kurulmasına, (eğer onaylanırsa) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı tarafından G20 programatik garanti paketlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasını sağlamak ve önümüzdeki yılın başkanlığının mevcut sorunlarla başa çıkmak için geliştirilecek görüşleri / çerçeveleri / en iyi uygulamaları kullanabilir hale getirmek; bu bilginin küresel kara alma konumundaki aktörlere daha iyi nasıl iletilebileceğini araştırmak. Önerilen G20 Proje Hazırlama Fonu girişimi ise çok taraflı kalkınma bankaları, ulusal hükümetler ve özel sektör tarafından daha fazla incelenmeye ihtiyaç duysa da, genel fikir önümüzdeki başkanlık tarafından çalışma gündemini hazırlarken hesaba katmaya değer görünüyor. Finans Ticaret Finansal düzenleme ve denetim ile finansal içerme ana meselelerinin mercek altına alınması için önümüzdeki zirvelerin gündeminde tutmak. Finansal piyasalar altyapısı meselesini daha geniş finansal düzenleme ve denetleme çerçevesinde ele almak. Vergiden kaçma, vergi matrahının aşınması ve kar aktarımı, mevzuat ve finans dengesizlikleri konularını daha fazla tartışılması gereken meseleler listesine eklemek. Mevcut B20 önerilerinin hayata geçirilmesi sürecinin ilerleyişini, tutarlı bir uygulamayı güvence altına almak için G20 yönetim değişikliği ve devamlılık ilkelerine uygun olarak ele almak. OECD Vergi Matrahının Aşınması ve Kar Aktarımı Projesi çerçevesinde, küresel düzenleme ve denetim politikaları ile makroekonomik politikalar alanında yapıcı bir diyalog geliştirmek Tercihli Ticaret Anlaşmalarını daha şeffaf, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına ve çok taraflı ticaretin liberalizasyonu hedeflerine uyumlu hale getirmek için bu anlaşmaların analizini yapmada öncülük yapmada DTÖ yü teşvik etmek. En iyi uygulamaların hayata geçirilmesi için, mesela 2-3 sorunlu alanda DTÖ nün bir takım sonuçlar üretip duyurabileceği özel pilot projeler tasarlama ve uygulama gibi pratik adımlar atmak.

9 Doha Turu görüşmelerinde Ticareti Kolaylaştırma Antlaşmasının imzalanmasının daha da gecikmesi durumunda, mevcut sözleşme taslağının güncellenmesi ya da daha etkin bir belge geliştirilmesini sağlayabilecek bir uzlaşma panelini özel sektör katılımıyla kurmak. İnovasyon ve Kalkınma Küresel fikri haklar düzenini bütün dünyadaki inovasyon ve kalkınma gereksinimi uyarınca yeniden düşünme ve gözden geçirmenin bir yolunu bulmak için küresel fikri haklar düzeni üzerine diyaloğu sürdürmek ve genişletmek. Enerjiye, sağlık hizmetlerine, bilişim ve iletişim teknolojilerine genel erişimi teşvik ederek, nihai olarak herkesin erişimi amacı doğrultusunda Milenyum Kalkınma Hedeflerini ve B20 nin tasarladığı program hedeflerini desteklemek. İstihdam yaratma Girişimciliği ve işletmelerin sürdürülebilir gelişimini besleyecek düzenleme ve denetleme ortamının yaratılması için işbirliği yapmak yılında benimsenen G20 Mesleki Eğitim Stratejisi nin ekonomik canlanma için gereken becerileri üretmede etkili bir araç haline gelmesi için işbirliği yapmak. Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele Kamu alımlarının adil ve şeffaf olmasını güvence altına almak için işbirliği yapmak. Yolsuzlukla mücadele için Ortak Eylem Merkezi nin açılışını 2013 yılı bitmeden gerçekleştirmeye odaklanmak, ardından kimi G20 ülkelerinde yolsuzlukla mücadelede kamu-özel sektör ortaklığını yeni bir düzeye taşıyacak Mükemmellik Merkezleri ni kurmak. Kamu gelirlerinin nasıl harcandığını gösteren resmi bilgilerin kolay erişilebilir biçimde kamuoyuna sunulmasını sağlamak için G20 ile birlikte çalışmak; bilgiye daha iyi erişim ve e-yönetişim sayesinde yurttaşların ve şirketlerin hükümetlerden hesap sorabilmesine imkân veren değerli mekanizmaların geliştirilmesini desteklemek. B20 nin önceliklerinin liderler tarafından duyulmasını sağlamak için G20 ile ilişkilerimizi etkinleştirme çabalarımızı pekiştireceğiz. İş dünyasının çıkarlarını temsil etmek, G20 nin hedeflerini paylaşmak, tutarlılık, devamlılık ve şeffaflık B20 nin etkinliğinin temel dayanakları olmaya devam edecek. Hazırlık dönemi boyunca G20 ile yapılandırılmış bir biçimde, etkin bir diyalog sürdürmeyi ve bu süreci zirve sırasında yapılacak bir ortak oturumla taçlandırmayı istekle bekliyoruz. Gelecek başkanlık dönemlerinde G20-B20 ilişkilerinin ayrı bir destek sağlama kanalı olmaktan ibaret kalmamasının sağlanacağını umuyoruz. G20 Başkanlık gündeminin öncelikleri konusunda B20 ye danışmanın faydasını görecektir. G20 Çalışma Gruplarına, Bakanlar ve Başkan temsilcileri toplantılarına gözlemci ya da davetli üye olarak katılan B20 temsilcileri tartışmalara ve karar alma süreçlerine gerçek değer katabilir. G20 B20 yi resmi mekanizmaları dâhilinde yapılandırılmış bir diyaloga davet edebilir. G20, G20 yi, B20 yi, başka destek partnerlerini ve uluslararası kurumları ortak G20 B20 çalışma gruplarında bir araya getirme girişiminde bulunabilir. Her zirve öncesinde B20 önerilerinin G20 tarafından nasıl hayata geçirildiğini gözden geçirmeyi ve bu değerlendirmeyi kamuoyunun bilgisine sunmayı öneriyoruz.