KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) un Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acarina: Tetranychidae) Üzerinde Etkisi * Tülin ÇOLKESEN ÖZSİSLİ 1, Erdal ŞEKEROĞLU 2 1 KSÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş 2 ÇÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana ÖZET: Amblyseius longispinosus (Evans) un pamuk bitkisi üzerinde Tetranychus cinnabarinus Boisd. a karşı etkinliği tarla koşullarında çalışılmıştır. Denemeler kafes içerisine alınan ve açıkta bırakılan parsellerde yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre yapılan çalışmada kontrol ile birlikte dört uygulama düzenlenmiştir. Denemeler her uygulama için iki tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her bir parsel 28 adet pamuk bitkisinden oluşturulmuştur ve kontrol dışındaki parsellerdeki her bitkiye avcı:av oranı 1:5, 1:15 ve 1:30 olacak şekilde salım yapılmıştır. Sayımlar yaprakların alt yüzeyinde 4-cm 2 lik alanda el merceği ile yapılmıştır. Her parselden tesadüfi olarak 25 adet yaprak örneklenmiştir. Tarla koşullarında A. longispinosus, T. cinnabarinus u yalnızca kafes denemelerinde 1:5 ve 1:15 avcı:av oranlarında baskı altında tutmuştur. Tarla denemelerinde 1:5, 1:15, 1:30 avcı:av oranlarında T. cinnabarinus populasyon yoğunluğu, A. longispinosus un ve tarlada bulunan diğer avcıların etkisi ile birlikte çok düşük düzeylerde kalmıştır. A. longispinosus populasyonu da avına bağlı olarak düşük yoğunluklar göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Amblyseius longispinosus, Tetranychus cinnabarinus, tarla koşulları, avcı: av oranı, pamuk. The Effect of Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) on Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Tetranychidae) at Different Initial Prey and Predator Ratios on Cotton in the Field Conditions ABSTRACT: Effectiveness of Amblyseius longispinosus (Evans) to control Tetranychus cinnabarinus Boisd. was studied on cotton plant in the field conditions. The experiments were conducted cotton plants covered with cages and in open field conditions. Completely randomized block design with four treatments including the control was set up. Experiments were conducted with two replications per treatment. Each plot consisted of twenty eight plants, and with release rates of (predator:prey) 1:5, 1:15 and 1:30 per plant. Counts were made on 4-cm 2 area from the bottom side of each leaf by hand-lens. Twenty five leaves from each plot were sampled randomly. In the field conditions, A. longispinosus was only able to control T. cinnabarinus when cotton plants covered with cages at 1:5 and 1:15 predator:prey ratios. T. cinnabarinus population density was very low due to A. longispinosus and the other predators which occurred at 1:5, 1:15 and 1:30 predator:prey ratios in open field conditions. The populations of A. longispinosus showed low densities according to low prey population. Key Words: Amblyseius longispinosus, Tetranychus cinnabarinus, field conditions, predator: prey ratio, cotton. GİRİŞ Acarina takımı Tetranychidae familyasına bağlı akarlar birçok kültür bitkisinde zarara neden olmaktadır (Jeppson ve ark., 1975; El-Banhawy ve El- Bagoury, 1991). Phytoseiidae familyasından Amblyseius longispinosus (Evans), tetranychid akarlara özelleşmiş, (Schausberger ve Croft, 00) ve tetranychid akarlar üzerindeki etkinliği birçok ülkede laboratuvar, sera ve tarla koşullarında çalışılmış olan önemli bir avcı akardır (Mallik, 1975; Akimov ve Kolodochka, 1981; Şengonca ve Lababidi, 1987; Nakagava, 1991; Thongtab ve ark., 01). Tetranychid akar Tetranychus cinnabarinus Boisd., Türkiye de Doğu Akdeniz Bölgesi nde sera ve tarla koşullarında ana zararlılardan biridir (Kazak, 1991; Yiğit ve Erkılıç, 1992). Kullanılan pestisitlere dayanıklık geliştirmesi nedeni ile ülkemizde T. cinnabarinus a karşı phytoseiid akarların kullanıldığı biyolojik kontrol çalışmaları başlatılmıştır (Kılınçer ve ark., 1992; Şekeroğlu ve ark., 1997; Kazak ve ark., 1997). Bu çalışmalara A. longispinosus la ilgili araştırmalar da eklenmiştir (Kazak ve ark., 1992; Çölkesen ve ark., 1994; Çölkesen ve Şekeroğlu, 1998; Çölkesen ve Şekeroğlu, 00). * Çalışma Ç.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve Kasım 1996 tarihinde sonuçlandırılmış olan doktora tezinin bir bölümüdür.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Bu araştırma, pamuk bitkisi üzerinde oluşturulan farklı avcı:av oranlarında A. longispinosus un T. cinnabarinus populasyonunu baskı altına alabilme etkinliğini belirlemek için yapılmıştır. MATERYAL ve METOT Tarla koşullarında, A. longispinosus un T. cinnabarinus üzerindeki etkinliğini araştırmak amacı ile pamuk bitkisi (Gossypium. hirsutum var. Çukurova 1518) kullanılmıştır. Çalışmalar 1992 yılında, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Araştırma Parselinde, 1da lık pamuk alanında yürütülmüştür. A. longispinosus un T. cinnabarinus a karşı etkinliği tarlada kafes içerisine alınan ve alınmayan parsellerdeki bitkilerde incelenmiştir. Böylece tarladaki kafes içerisindeki kontrollü koşullarda ve doğal koşullardaki etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla pamuk bitkilerinin içerisinde gelişmesini rahatlıkla sürdürebileceği büyüklükte olan ve dışarıdan olabilecek bulaşmaları önleyebilecek özellikte küçük gözenekli tül geçirilmiş, demir profil çerçeveli 150x150x0 cm boyutlarındaki kafesler kullanılmıştır. Deneme alanında her bir sırasında 14 adet pamuk bitkisi bulunan 2 sıralı, 16 parsel düzenlenmiştir. Bu parsellerden 8 i kafes içerisine alınmış, diğer parseller ise doğal koşullara bırakılmıştır. Pamuk bitkilerinin boyları ortalama 40 cm olduğunda salımlar yapılmadan bir hafta önce, kafes içerisindeki bitkiler, olası zararlı ve yararlı diğer türleri ortamdan soyutlamak amacı ile DDVP kullanılarak ilaçlanmıştır. İlaçlamadan iki gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilerek kafes içerisinde kalan böcekler emgi şişesi yardımı ile toplanarak kafesler temizlenmiştir. Kafes içerisine alınmayan 8 parsele tarihinde ince uçlu bir fırça yardımı ile bitki başına 30 ar adet olmak üzere T. cinnabarinus un çiftleşmiş genç dişi bireyleri aktarılmıştır. Av salımı yapılmış olan 8 parselden ikisi avcı akar salımı yapılmadan kontrol olarak bırakılmıştır. Diğer 6 parsel ikişerli üç gruba ayrılmıştır. Bu üç gruba ise tarihinde av populasyonunun 1:5, 1:15 ve 1:30 oranında olmak üzere sırası ile 6 şar, 2 şer ve 1 er adet çiftleşmiş genç A. longispinosus dişi bireylerinin salımları yapılmıştır. Böylece kontrol ve her avcı:av oranı uygulamalarının her biri iki tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Salımların yapılmasından dört gün sonra sayımlara başlanmıştır. Bitkilerin alt, orta ve üst bölümlerinden tesadüfi olarak seçilen yaprakların alt yüzeyinde, her parsel için 25 adet 4-cm 2 lik alanda 10 büyütmeli el büyüteci ile A. longispinosus ve T. cinnabarinus un yumurta ile birlikte diğer dönemlerinin sayımları yapılmıştır. Üç-dört gün ara ile devam edilen sayımlar, 4 kez yapıldıktan sonra tarihinde ortamda artık A. longispinosus görülmediğinden bırakılmıştır. Kafes içerisine alınmayan parseller için yukarıda verilen salım işlemleri aynı tarihte olacak şekilde kafes kullanılan parsellerdeki bitkilere de uygulanmıştır. Ancak Temmuz ayı sonunda olumsuz hava koşullarının kullanılan kafeslere zarar vermesi nedeni ile kafeslerin kullanıldığı parsel denemeleri yeniden kurulmuştur. Bu nedenle kafesler içerisinde, tarihinde iki sıralı 28 adet pamuk bitkisi bulunan yeni parseller oluşturulmuş ve ortamdaki zararlı ve yararlı türleri soyutlamak için ilaçlama yapılmış, bitki boyları ölçülmüştür. Bitkilerin boylarının uzamış (ortalama olarak cm) olması nedeni ile deneme için yeterli populasyonu sağlamak amacı ile bitkilere salımı yapılan avcı ve av sayısı da artırılmıştır. Sekiz parselin her birine tarihinde bitki başına 90 adet olmak üzere çiftleşmiş T. cinnabarinus genç dişi bireylerinin salımı yapılmıştır. Parsellerden ikisi kontrol olarak bırakılmıştır. Daha sonra aynı gün diğer 6 parsel ise üç gruba ayrılmış, av populasyonun 1:5, 1:15 ve 1:30 oranında olmak üzere sırası ile 18 er, 6 şar ve 3 er adet A. longispinosus salımı yapılmıştır. Böylece kafes içerisine alınmadan yapılan çalışmadaki gibi kontrol ve avcı:av oranı uygulamalarının her biri iki tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Sayımlar kafes içerisine alınmayan parsellerde olduğu gibi yapılmıştır. A. longispinosus ve T. cinnabarinus bulaştırılmasından bir hafta sonra sayımlara başlanmış, 3-4 gün ara ile devam edilerek 9 kez sayım yapıldıktan sonra deneme tarihinde bırakılmıştır. Sayım yapılan günlere göre, avcı ve avın ortalama olarak yumurta, ergin öncesi ve erginleri ile toplam yoğunluk değerlerinin, kontrol ile birlikte her salım oranı için karşılaştırılmalarının istatistiksel olarak varyans analizleri yapılmıştır. Ortalamalar arasındaki fark Tukey testine göre (P=0.05) değerlendirilmiş ve tablo olarak düzenlenmiştir (Çölkesen, 1995). Deneme süresince kafese alınan bitkilerde düşük yoğunlukta Scolothrips sp. (Thysanoptera: Thripidae) populasyonuna rastlanmış, bu avcıya ilişkin elde edilen veriler ayrıca sunulmuştur. A. longispinosus Bonn Üniversitesinden (Bonn, Almanya) getirtilmiştir. Av ise bir yıldan daha fazla bir süredir Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü nde 16 saat aydınlatmalı, 25±1 o C sıcaklık ve % 60±10 orantılı nem koşullarında iklim odalarında üretilen populasyonlardan elde edilmiştir. Çalışmaların yapıldığı aylardaki iklim değerleri Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden elde edilmiştir. Ortalama sıcaklık ve orantılı nem değerleri sırası ile kafes kullanılmayan çalışma süresince 26.6 o C ve % 58.7; kafes kullanılan çalışma sırasında 27.9 o C ve % 67.1 olmuştur. BULGULAR ve TARTIŞMA Tarlada Kafes İçinde Kurulan Denemeler Kafes kullanılan pamuk parsellerinde oluşturulan 1:5, 1:15 ve 1:30 avcı:av oranlarında, A. longispinosus ve T. cinnabarinus un populasyon yoğunluğu Tablo 1 ve Şekil 1 de verilmiştir. Kontrol parsellerindeki pamuk bitkileri üzerindeki T. cinnabarinus populasyonu salımdan 18 gün sonra,

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2) tarihinde adet/4-cm 2 /yaprak ile en yüksek yoğunluğa ulaşmıştır. Kontrol parselindeki bitkilerde özellikle 28. günden sonra T. cinnabarinus un kendi yoğunluğu nedeni ile besleneceği yaprak bulamadığı için populasyon yoğunluğu azalmaya başlamıştır (Tablo 1 ve Şekil 1). Tablo 1. Kafes denemelerinde pamuk bitkileri üzerindeki 1:5, 1:15, 1:30 avcı:av oranlarında ve kontrolde Amblyseius longispinosus ve Tetranychus cinnabarinus un populasyon yoğunlukları (adet/ 4cm 2 /yaprak)* Salım sonrası sayım günleri 1:05 1:15 1:30 Kontrol 1992 yılı Toplam ortalama A. longispinosus (7. gün) 1.27 a 0.54 b 0.14 b (11.) 0.65 a 0.52 a 0.42 a (14.) 0.62 ab 0.98 a 0.46 b (18.) 0.90 a 1.66 a 1.30 a (21.) 1.07 a 1.82 a 1.82 a (25.) 1.14 b 2.16 a 1.92 a (28.) 0.92 b 1.76 a 1.50 ab (31.) 0.68 b 1.92 a 1.64 a (34.) 0.64 b 1.28 a 1.00 ab - Toplam ortalama T. cinnabarinus (7. gün) 1.83 b 5.98 a 4.46 ab 6.34 a (11.) 0.40 b 2.58 b 7.10 a 9.28 a (14.) 1.01 b 5.42 b a a (18.) 2.31 c 7.72 bc b a (21.) 1.36 b 2.64 b 10. b a (25.) 0.70 b 1.98 b 5.16 b a (28.) 1.05 b 0.94 b 1. b 15. a (31.) 1.36 b 0.78 b 0.54 b 9.86 a (34.) 0.73 ab 0.32 b 0.22 b 2.84 a *Ortalamalar soldan sağa doğru izlendiğinde aynı harfi içermiyorsa Tukey testine göre istatistiksel olarak önemlidir (P=0.05). Toplam ortalama T. cinnabarinus (adet/4cm 2 /yaprak) 30 T. cinnabarinus A. longispinosus Scolothrips sp :5 1: :30 10 Kontrol Toplam ortalama A. longispinosus ve Scolothrips sp. (adet/4cm 2 /yaprak) Salım parsellerinden 1:30 oranındaki av populasyon yoğunluğu 14. günde yapılan sayımlarda kontrol parseline benzer yoğunluk göstermiş, 21. günden sonra ise belirgin olarak azalmıştır (Tablo 1). A. longispinosus populasyonu 1:30 oranındaki parsellerde T. cinnabarinus populasyonunun artış göstermesinden hemen sonra yükselmeye başlamış ve daha sonra av populasyonunun çok azalmasına karşın yüksek yoğunluklarda kalmıştır. Ancak avcı populasyonu, 1:30 oranında av populasyonunun kontrol parseline benzer şekilde belirgin bir tepe noktası meydana gelmesinden sonra artmaya başlaması nedeni ile av üzerindeki etkinliği gecikmiştir (Şekil 1). Salım parsellerinden 1:15 de A. longispinosus populasyonu 14. günden sonra gittikçe yükselerek av populasyonunun yüksek yoğunluklara ulaşmasını engellemiş ve özellikle 21. günden sonra çok düşük düzeylerde kalmasına neden olmuştur (Tablo 1 ve Şekil 1). Avcı akar populasyonu nedeniyle 1:5 salım parselinde T. cinnabarinus populasyonu hiç gelişme gösterememiştir (Tablo 1 ve Şekil 1) Salım sonrası sayım günleri Şekil 1. Kafes kullanılan pamuk parsellerindeki 1:5, 1:15 ve 1:30 avcı:av oranlarında Amblyseius longispinosus ile Tetranychus cinnabarinus un ve kafeslerde karşılaşılan Scolothrips sp. nin populasyon yoğunluğu (ilk sayım tarihi ; T. cinnabarinus: adet/4-cm 2 /yaprak) Kontrolde çok az yoğunluklarda olan Scolothrips sp. varlığına rağmen T. cinnabarinus populasyonu gelişme göstermiştir. Diğer uygulama parsellerindeki A. longispinosus un T. cinnabarinus üzerindeki etkinliği ise Scolothrips sp. nin varlığından etkilenmemiştir (Şekil 1). Mallik (1975), açık alanda kafes kullanarak yapmış olduğu çalışmada patlıcan bitkisi üzerindeki 1:5, 1:10, 1:15, 1: ve 1:25 olan avcı:av oranlarındaki

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tetranychus ludeni Zacher populasyonunun sırası ile 1, 2, 3, 4 ve 5. haftada tepe noktası oluşturduğunu ve her salım oranında av azalmaya başladığında A. longispinosus populasyonunda da benzer şekilde artış görüldüğünü bildirmiştir. Açık alandaki kafes içerisinde farklı bir bitki ve av üzerinde yapıldığı bildirilen çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da A. longispinosus 1:5 ve 1:15 salım oranlarında T. cinnabarinus üzerinde başarılı olmuştur. olmadığını bildirmiştir. Lo (1986), çilek bitkilerine kitle salımı yapılan A. longispinosus un 4 hafta sonra T. kanzawai populasyonunda % 85 in üzerinde bir azalmaya neden olduğunu belirtmiştir. T. cinnabarinus A. longispinosus Diğer avcılar 1:5 Tarlada Açık Alanda Kurulan Denemeler Kafes kullanılmayan pamuk parsellerinde oluşturulan 1:5, 1:15 ve 1:30 avcı:av oranlarındaki A. longispinosus ve T. cinnabarinus un populasyon yoğunluğu Tablo 2 ve Şekil 2 de verilmiştir. A. longispinosus populasyon yoğunluğu 1:5, 1:15 ve 1:30 parselleri arasında istatistiksel bir fark bulunmamıştır. Avcı akar salımı yapılmış parsellerde ve kontrolde T. cinnabarinus populasyon yoğunluğu da istatistiksel olarak benzerlik göstermiştir (Tablo 2). Bütün avcı akar salımı yapılan parsellerde aynı populasyon düzeylerinde olan A. longispinosus 1:5 ve 1:15 de 11. güne, 1:30 da ise 15. güne kadar varlığını sürdürmüştür (Tablo 2 ve Şekil 2). Sayımlarda ortamda Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera Chrysopidae), Aeolothrips sp. (Thysanoptera: Aeolothripidae), Orius sp. (Hemiptera: Anthocoridae) ve Scymnus levaillanti (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) ve Nabidae gibi avcılarla da karşılaşılmıştır. Bu avcıların toplam populasyon yoğunlukları da Şekil 2 de verilmiştir. Toplam ortalama T. cinnabarinus (adet/4cm 2 /yaprak) 1:15 1:30 Toplam ortalama A. longispinosus ve diğer avcılar (adet/4cm 2 /yaprak Tablo 2. Tarla denemelerinde pamuk bitkileri üzerindeki 1:5, 1:15, 1:30 avcı:av oranlarında ve kontrolde Amblyseius longispinosus ve Tetranychus cinnabarinus un populasyon yoğunlukları (adet/ 4cm 2 /yaprak)* Salım sonrası 1:05 1:15 1:30 Kontrol sayım günleri 1992 yılı Toplam ortalama A. longispinosus ( 4. gün) 0.64 a 0.52 a 0.16 a ( 8. ) 0.24 a 0.14 a 0.02 a (11.) 0.04 a 0.04 a 0.04 a (15.) 0.00 a 0.00 a 0.02 a - Toplam ortalama T. cinnabarinus ( 4. gün) 1.42 a 2.74 a 2.02 a 2.90 a ( 8. ) 0.16 a 0.78 a 1.18 a 0.90 a (11.) 0.12 a 0.14 a 0.28 a 0.30 a (15.) 0.28 a 0.06 a 0.68 a 1.02 a *Ortalamalar soldan sağa doğru izlendiğinde aynı harfi içermiyorsa Tukey testine göre istatistiksel olarak önemlidir (P=0.05). Hsiao (1988), Chen (1986) e atfen Taiwan da çay bitkisi üretim alanlarında bulaşık olan Tetranychus kanzawai Kishida populasyonunu düzenlemek için 1:5, 1:10 ve 1: oranları olacak şekilde 4 farklı zamanda A. longispinosus salımı yapıldığını ve elde edilen sonuçlarda farklı salım oranları arasında önemli bir fark Kontrol Salım sonrası sayım günleri Şekil 2. Kafes kullanılmayan pamuk parsellerindeki 1:5, 1:15 ve 1:30 avcı:av oranlarında Amblyseius longispinosus ile Tetranychus cinnabarinus un ve ortamda karşılaşılan diğer avcıların populasyon yoğunluğu (ilk sayım tarihi ) Bildirilen çalışmalarda A. longispinosus un açık alanlarda doğal olarak bulunan farklı tetranychid akarlar üzerinde belirli oranlarının salındığı veya kitle salımlarının yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmanın yukarıda bildirilen çalışmalardan bir farkı, T. cinnabarinus un bulaşık olmadığı ancak tetranychid akarlar üzerinde beslenebilen diğer birçok avcı türün

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 bulunduğu açık alanda belirli oranlarda av populasyonu oluşturulmaya çalışılarak A. longispinosus salımının yapılmasıdır. Avcı tür sayısı bakımından zengin olan bu alanda salımı yapılan T. cinnabarinus, kontrol parseli dahil bütün parsellerde düşük yoğunluklarda kalmıştır. Buna bağlı olarak A. longispinosus populasyonunun da oldukça düşük düzeylerde kalmış olması doğaldır. Chao ve Lo (1974), Taiwan da insektisit uygulanmayan tarla koşullarında, Tetranychus truncatus Ehara un değişik takımlardan 30 kadar doğal düşmanı arasında, A. longispinosus un Oligota oviformis Casey (Coleoptera: Staphylinidae) ve Arthrocnodax occidentalis Felt (Diptera: Cecidomyiidae) ile birlikte T. truncatus populasyonu üzerinde etkili olarak çalışabildiğini belirtmişlerdir. Bildirilen çalışma A. longispinosus un insektisit uygulanmayan fakat tetranychid akarların bulaşık olduğu ortamlarda birçok doğal düşman arasında da etkin olabildiğini göstermektedir. Çalışmalarında Hyun ve Lee (1985) ise fungusit ve insektisit uygulaması yapılan elma bahçelerinde, kontrol sistemlerine bağlı olarak populasyon yoğunluğu bir parselden diğerine ve yıldan yıla değişiklik gösteren A. longispinosus un Tetranychus urticae Koch nin en etkili doğal düşmanlarından biri olduğunu belirtmişlerdir. Diğer taraftan Thulasi ve ark. (1994), Hindistan ın Karnata bölgesinin birçok yöresinde pamuk üzerinde bulunan tek doğal düşmanın A. longispinosus olduğunu; ayrıca sentetik pyretroidlerin kullanılmadığı ve kullanıldığı yerlerde av yoğunluğu gibi avcı yoğunluğunun yüksek yada düşük olduğunu bildirmişlerdir. Bildirilen bu iki çalışma ise kimyasal savaşım uygulanan ve doğal düşmanların yoğun olmadığı alanlarda da A. longispinosus un av populasyonuna göre değişen yoğunluklarda bulunabildiğini göstermektedir. A. longispinosus un populasyon yoğunluğunu etkileyebilen değişik faktörlerin bazıları yukarıda bildirilen çalışmalarda belirtilmiştir. Ayrıca tarlada yapılan bu gibi çalışmalarda dikkate alınması gereken diğer önemli bir faktör ise sıcaklık ve orantılı nem düzeyindeki değişimler olabilir. Bu çalışma sırasında bölgedeki orantılı nem tarihinde oldukça düşerek % 37.0 olmuştur. A. longispinosus yumurtalarının açılma oranı yüksek sıcaklık ve düşük orantılı nemde azalma göstermektedir. Orantılı nemin % 70 olduğu koşullarda, o C arasında değişen sıcaklıklarda A. longispinosus yumurtaları açılmamaktadır (Çölkesen, 1995). SONUÇ Bu çalışmada tarlada kafesler içerisine alınan parsellerde pamuk bitkisi üzerinde A. longispinosus T. cinnabarinus u 1:5 ve 1:15 oranlarında baskı altında tutmuştur. Kafes ile örtülü olmayan 1:5, 1:15, 1:30 oranlarındaki parsellerde T. cinnabarinus populasyon yoğunluğu A. longispinosus ve ortamda bulunan diğer avcıların etkisi ile birlikte çok düşük olmuştur. A. longispinosus populasyonu da avına bağlı olarak düşük yoğunluklarda kalmıştır. KAYNAKLAR Akimov I.A., Kolodochka, L.A recd Amblyseius longispinosus (Evans) (Parasitiformes - Phytoseiidae) a Potential Predatory Mite for Use in Biological Control. Vestn., Zool. 5: Chao, S.R.S., Lo, P.K.C Biological Studies of the Spider Mites, Tetranychus truncatus and Its Natural Enemies. J. Taiwan Agric. Res., 23(2): Çölkesen, T., Zaman K., Şekeroğlu, E Avcı Akarlardan Amblyseius bibens Blommers ve A. longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) un Karşılaştırmalı Biyolojisi. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi (6-8 Temmuz), Edirne, Çölkesen, T Değişik Sıcaklık ve Orantılı Nem Ortamlarında Avcı Akar Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) un Biyolojisi, Beslenme Özellikleri, Yaşam Çizelgeleri, Sera ve Tarla Koşullarında Etkinlikleri. Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, Doktora Tezi, 175s. Çölkesen, T., Şekeroğlu, E Functional Response of the Predatory Mite Amblyseius longispinosus (Acarina: Phytoseiidae) on Carmine Spider Mite, Tetranycus cinnabarinus (Acarina: Tetranychidae). VI th European Congress of Entomology, (August 23-29) Czech Republic. Çölkesen, T., Şekeroğlu, E. 00. The effect of Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) on Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Tetranychidae) on Different Cucumber Cultivars. Bull. IOBC/WPRS, 23(1): El-Banhawy E.M., El-Bagoury, E Biological Studies of Predacious Mite Tphlodromus pelargonicus a Predator of The Two Spotted Spider Mite Tetranychus urticae on Cucumber Plants (Acari: Phytoseiidae, Tetranychidae). Entomophaga, 36(4): Hsiao, S.N Studies on the Biological Control of Tea Pests in Taiwan. Recent Development in Tea Production, Hyun, J.S., Lee, S.W Studies on the Population Dynamics of Apple Mites in Apple Orchards. Agric. Rese. of Seoul Nat l Univ., 10(1) : Jeppson, L.R., Keeifer, H.H., Baker, E.W Mites Injurious to Economic Plants. University of California 614 pp. Berkeley, California U.S.A. Kazak, C Değişik Sıcaklık ve Bağıl Nem Düzeylerinde Günlük Sınırlı ve Optimum Besin Düzeylerinin Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot Üzerindeki Etkileri. Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, Yüksek Lisans Tezi, 60 s. Kazak, C., Çölkesen, T., Şekeroğlu, E Bromoproplate Uygulanmış Serada Domates

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 (Lycoperscan lycopersicum (L.)) Karst ex Farw Üzerinde Tetranycus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Tetranychidae) a Karşı Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.H. Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) Etkinliği ve Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) nin Populasyon Gelişimi. Uluslararası Entegre Zirai Mücadele Simpozyumu (15-17 Ekim), İzmir, Kazak C., Çölkesen, T., Karut, K., Şekeroğlu, E Biological Control of Tetranycus cinnabarinus by Phytoseiulus persimilis on Greenhouse Cucumbers. Bull. IOBC/WPRS, (4): Kılınçer, N., Çobanoğlu S., Has, A Avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae) in Sera Koşullarında Çeşitli Bitkilerde Biyolojik Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi, (28-31 Ocak), Adana., Lo, P.K.C Present Status of Biological Control of Mites Pests in Taiwan. Plant Prot. Bull., (Taiwan, R.O.C.), 28: Mallik, B Biology of Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina: Phytoseiidae) and Tetranychus ludeni Zacher (Acarina: Tetranychidae) and Interaction Between Them. Mysore J. Agr. Sci., 9(3) : Nakagava, T Effect of Temperature and Humidity on the Ability of Amblyseius longispinosus (Evans) to Regulate the Population of the Kanzawa Spider Mite, Tetranychus kanzawai Kishida. Proc. Assoc. Pl. Prot. Kyushu, 37:1-3. Schausberger, P., Croft, B.A. 00. Nutritional Benefits of Intraguild Predation and Cannibalizm Among Generalist and Specialist Phytoseiid Mites. Ecological Entomology, 25: Şekeroğlu, E., Çölkesen, T., Karut, K., Kazak, C Biological Control of Tetranycus cinnabarinus by Phytoseiulus persimilis Under Small Grover High Tunnel Plastic Greenhouse Conditions (Poster: abstract). Bull. IOBC/WPRS, (4): 296. Şengonca, Ç., Lababidi, M.S Laboratuar Koşullarında Çeşitli Avcı Akarların Pamuk Kırmızı Örümceği Tetranycus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Tetranychidae) a Karşı Etkinliği Üzerinde Araştırma. Türkiye I. Entomoloji Kongresi, (13-16 Ekim), İzmir, Thongtab, T., Chandrapatya, A., Baker, G.T. 01. Biology and Efficacy of predatory Mite, Amblyseius longispinosus (Evans) (Acari, Phytoseiidae) as a Biological Control Agent of Eotetranychus cendanai Rimando (Acari, Tetranychidae). J. Appl. Ent., 125: Thulasi-Ram-K., Patil, B.V., Bheemanna, M Survey of the Spider Mite Species and Their Natural Enemies on Cotton in Tungabhadra Project Area. Karnata J. of Agric. Sci., 7 (2): Yiğit, A., Erkılıç, L Studies on Chemical Control of Tetranycus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Tetranychidae), a Pest of Strawberry in the East Mediterranean Region of Turkey. Crop Prot., 11:

Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae) ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi*

Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae) ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi* Türk. entomol. derg., 2007, 31 (2): 129-138 ISSN 1010-6960 Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae) ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi* Cemal KİBRİTÇİ**

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Şekeroğlu nun anısına (30 Haziran 1947 11 Ekim 2003)

Prof. Dr. Erdal Şekeroğlu nun anısına (30 Haziran 1947 11 Ekim 2003) Türk. entomol. derg., 2005, 29 (2): 83-90 ISSN 1010-6960 Prof. Dr. Erdal Şekeroğlu nun anısına (30 Haziran 1947 11 Ekim 2003) Cengiz KAZAK* Nufus kaydına il Elazığ, gün 30 Haziran 1947 olarak işlenmiş.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, ORDU. *e-mail: ranainak@hotmail.com. Geliş Tarihi: 28.03.2008 Kabul Tarihi: 07.09.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, ORDU. *e-mail: ranainak@hotmail.com. Geliş Tarihi: 28.03.2008 Kabul Tarihi: 07.09. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(3):147-157 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(3):147-157 Araştırma Research SAMSU DA ÖRTÜ ALTI HIYAR YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ DE Ö EMLĐ ZARARLI AKAR TÜRÜ Tetranychus cinnabarinus

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu*

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 193-203 ISSN 1010-6960 Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* H. Sezin

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

Avcı akar Typhlodromus perbibus Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) un laboratuvar koşullarında bazı biyolojik özellikleri 1

Avcı akar Typhlodromus perbibus Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) un laboratuvar koşullarında bazı biyolojik özellikleri 1 Turk. entomol. derg. 2008, 32 (3): 185-193 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Avcı akar Typhlodromus perbibus Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) un laboratuvar koşullarında bazı

Detaylı

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI AKARLAR Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae) İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Tetranychidae) Avrupa kırmızıörümceği

Detaylı

Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri

Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 53-58 Geliş Tarihi: 25.09.2003 Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera:

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul Fen ve Mühendislik Dergisi 1, Cilt 4, Sayı 2 143 PAMUKTA BEYAZSİNEK, Bemisia tabaci GENN. (HOM., ALEYRODIDAE) MÜCADELESİNDE BÖCEK GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİ (BUPROFEZIN VE PYRIPROXYFEN)'NİN KULLANIM OLANAKLARI

Detaylı

Turunçgil Üretim Alanlarında Kullanılan Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Daldırma Yöntemi ile Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri

Turunçgil Üretim Alanlarında Kullanılan Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Daldırma Yöntemi ile Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):41-45 Geliş Tarihi : 01.05.2001 Turunçgil Üretim Alanlarında Kullanılan Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının

Detaylı

SERALARDA KIRMIZI ÖRÜMCEKLER [Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)] İLE MÜCADELEDE PREDATÖR AKARLARIN KULLANIMI

SERALARDA KIRMIZI ÖRÜMCEKLER [Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)] İLE MÜCADELEDE PREDATÖR AKARLARIN KULLANIMI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):122-131 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):122-131 SERALARDA KIRMIZI ÖRÜMCEKLER [Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)] İLE MÜCADELEDE PREDATÖR AKARLARIN KULLANIMI

Detaylı

Nilgün MADANLAR H. Sezin SAVAŞ Doğan S. ALDAĞ. Bitki Koruma Bölümü, Đzmir/TURKEY Đzmir/TURKEY

Nilgün MADANLAR H. Sezin SAVAŞ Doğan S. ALDAĞ. Bitki Koruma Bölümü, Đzmir/TURKEY Đzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 89-98 MARA GERMPLASM KAYNAĞI OLARAK BAZI YABANĐ ÇĐLEK TÜRLERĐNĐN LABORATUVARDA PAMUK KIRMIZI ÖRÜMCEĞĐ [Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acarina: Tetranychidae)] NE DAYANIKLILIĞI

Detaylı

Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata)

Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) İsmail DÖKER, Kemal YALÇIN, Cengiz KAZAK Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330, Balcalı/ADANA e-posta: idoker@cu.edu.tr, kemal3039@gmail.com,

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKKAT! Kapak sayfasının tamamı koyu yazılmalı T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 punto, tek aralık, sayfanın en üst kısmından başlamalı, Tez başlığı 12 punto, tek aralık, tümü büyük harf,

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch Populasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Tepkileri *

Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch Populasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Tepkileri * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) 301-306 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch Populasyonlarının Bazı Akarisitlere

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

Elma Bahçelerinde Faydalı ve Zararlı Akar Türlerinin Çeşit Tercihi* Cultivar preference of plant parasitic and predatory mites in apple orchards

Elma Bahçelerinde Faydalı ve Zararlı Akar Türlerinin Çeşit Tercihi* Cultivar preference of plant parasitic and predatory mites in apple orchards Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):131-137, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Elma Bahçelerinde Faydalı ve Zararlı Akar Türlerinin Çeşit Tercihi* Dürdane YANAR 1* Osman ECEVİT 2 ¹ Gaziosmanpaşa

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce Diğer Belge 75 İYİ 1980 Güz. Fransızca Diğer Belge 60 ORTA 1983 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce Diğer Belge 75 İYİ 1980 Güz. Fransızca Diğer Belge 60 ORTA 1983 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 54061112448 SULTAN ÇOBANOĞLU 9/1/53 12:00 AM A45513 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce Diğer

Detaylı

PAMUK BEYAZSİNEĞİ, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera:Aleyrodidae) YE KARŞI AZADIRACHTIN İN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

PAMUK BEYAZSİNEĞİ, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera:Aleyrodidae) YE KARŞI AZADIRACHTIN İN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(1),119-126 PAMUK BEYAZSİNEĞİ, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera:Aleyrodidae) YE KARŞI AZADIRACHTIN İN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Hüseyin GÖÇMEN

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil KOÇ Doğum Tarihi: 22.10.1962 Ünvanı: Profesör Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniv. 1986 Y. Lisans

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan predatör akar türleri 1

Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan predatör akar türleri 1 Türk. biyo. müc. derg., 2013, 4 (2): 109-124 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan predatör

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 91-98 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1969 TARSUS T: 322 5512057 F: 322 5512255

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik çeşitliliği ve popülasyon dalgalanması 1

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik çeşitliliği ve popülasyon dalgalanması 1 Türk. entomol. derg., 2014,. ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik çeşitliliği

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik çeşitliliği ve popülasyon dalgalanması 1

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik çeşitliliği ve popülasyon dalgalanması 1 Türk. entomol. derg., 2014, 38 (2): 197-214 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik

Detaylı

Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae) nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi

Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae) nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 16, 56(2): 125-134 ISSN 6-3597 Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae) nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi Mehmet MAMAY 1 ABSTRACT

Detaylı

Tokat Yöresinde Domates Ekim Alanlarında Zarar Oluşturan Domates Pas Akarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)]

Tokat Yöresinde Domates Ekim Alanlarında Zarar Oluşturan Domates Pas Akarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)] GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (2), 1-5 Tokat Yöresinde Domates Ekim Alanlarında Zarar Oluşturan Domates Pas Akarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)] Dürdane Yanar 1 Osman Ecevit

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

İzmir ilinde örtüaltı organik sebze üretiminde topraküstü zararlılarının durumu 1

İzmir ilinde örtüaltı organik sebze üretiminde topraküstü zararlılarının durumu 1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (4): 503-513 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) İzmir ilinde örtüaltı organik sebze üretiminde topraküstü zararlılarının durumu 1 Ali GÜNCAN 2* Nilgün MADANLAR

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi Türk. entomol. derg., 2009, 33 (1): 23-30 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 6 BAĞDA YABANCI OT VE KÜSKÜTE

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

Pamuk Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Ana Konular

Pamuk Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Ana Konular Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):191-200 ISSN 1018-8851 Pamuk Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Ana Konular Yusuf KARSAVURAN 1 Summary Main Topics

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Biyolojik savaşta banker bitkilerin kullanımı

Biyolojik savaşta banker bitkilerin kullanımı Türk. biyo. müc. derg., 2013, 4 (1): 71-85 ISSN 2146-0035 Derleme (Review) Biyolojik savaşta banker bitkilerin kullanımı Tülin KILIÇ 1, Zeynep YOLDAŞ 2 Using banker plants in biological control Abstract:

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Geliş Tarihi: 07.02.2005

Geliş Tarihi: 07.02.2005 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (2) 217-223 Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) nin Değişik Populasyonlarının İki Selektif Akarisite Karşı Duyarlılıkları ve Duyarlılık Mekanizmaları Üzerinde

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları 1

Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları 1 Turk. entomol. derg., 2008, 32 (2): 115-129 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları 1 Fatma

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotlar

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotlar I İÇİNDEKİLER Sayfa No: SEBZE ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 BAKLAGİL TOHUMBÖCEKLERİ [Bruchus spp. (Col.: Bruchidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 BEYAZSİNEK [Bemisia tabaci Genn.,

Detaylı

Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi

Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 13-18 Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi Faruk Akyazı 1 Osman Ecevit 2 1 Gaziosmanpaşa

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ARMUT PSYLLİDİ, CACOPSYLLA PYRI (L.) (HOM., PSYLLIDAE) YE DUYARLILIK DÜZEYLERİ *

BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ARMUT PSYLLİDİ, CACOPSYLLA PYRI (L.) (HOM., PSYLLIDAE) YE DUYARLILIK DÜZEYLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 121-125 BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ARMUT PSYLLİDİ, CACOPSYLLA PYRI (L.) (HOM., PSYLLIDAE) YE DUYARLILIK DÜZEYLERİ * Fedai ERLER Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Derya ŞENAL 2. Doğum Tarihi: 23/02/1972 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25(2), 7-18

GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25(2), 7-18 GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28, 25(2), 7-18 Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) in Laboratuvar Koşullarında Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari: Tetranychidae) u Tüketim

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi Türk. entomol. bült., 11, 1 (): 79-9 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 139 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I II İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ASPİR TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 5 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI

Detaylı

AVCI AKAR TYPHLODROMIPS ENAB EL-BADRY (ACARINA: PHYTOSEIIDAE) IN LABORATUVAR KOŞULLARINDA FARKLI BESİNLER ÜZERİNDE BİYOLOJİLERİ* 1

AVCI AKAR TYPHLODROMIPS ENAB EL-BADRY (ACARINA: PHYTOSEIIDAE) IN LABORATUVAR KOŞULLARINDA FARKLI BESİNLER ÜZERİNDE BİYOLOJİLERİ* 1 AVCI AKAR TYPHLODROMIPS ENAB EL-BADRY (ACARINA: PHYTOSEIIDAE) IN LABORATUVAR KOŞULLARINDA FARKLI BESİNLER ÜZERİNDE BİYOLOJİLERİ* 1 Some Biological Characteristics Of Predatory Mite Tuphlodromips enab EL-BADRY

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR Bölgemizin sahip olduğu iklim şartları dolayısıyla günümüze değin çay plantasyon alanlarımızda ekonomik boyutta zarara sebep olabilecek

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 30 KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Cengiz BAHADIROĞLU Yusuf DAYMAZ KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı