BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ"

Transkript

1 BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ 1. Farklı özelliklerdeki üniversitelerin farklı yönetim modelleri eşliğinde faaliyette bulunabilmelerine fırsat verilebilmelidir. Ancak denetimi zor olabilir. Bunun baģarılı olabilmesi için girdi kontrollü bir denetim mekanizması yerine çıktı kontrollü bir denetim mekanizmasının çok baģarılı bir Ģekilde uygulanması gerekir. Taslakta buna atıfta bulunulmakla beraber, yasa taslağındaki detaylar açıdan bunun gerçekleģebilmesi konusunda endiģe uyandırmaktadır. 2. Üniversite Konseyinin görevleri içerisinde rektör ve dekan seçmek dıģında mevcut senatonun görevlerinin dıģında ilave bir görevi yoktur. Üniversite konseyi Senatonun üzerinde bir kurul olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konseyin görevleri ile Senato nun görevleri çakıģmamalıdır. Konsey senatonun kararlarını onay mercii olursa konsey ile senato arasında sıkıntılar doğabilir. Görev alanlarının farklılaģtırılması daha uygundur. 3. Bir devlet üniversitesinde yapılan Rektör seçimlerinde üç bilim alanından (Fen ve Mühendislik bilimleri, sosyal ve beģeri bilimler, sağlık bilimleri olmak üzere) iki defa üst üste rektör seçilememesi, eğer rektörlerin seçimi ağırlıklı olarak öğretim üyelerinin oylarına bağlı olmayacaksa gereksiz bir sınırlamadır. Çünkü bu konudaki sıkıntı seçimlerde Tıp Fakültelerinin öğretim üyesi sayısının fazlalığına binaen seçilme ihtimallerinin her zaman yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Mevcut sistemde bu risk bir hayli sınırlanmakta veya tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu durumda her disiplinden mensupların takdiri kazanmıģ bir yöneticinin bu Ģekilde önü kesilmemelidir. 4. Öğrenci sayısı in üzerinde olan üniversitelerde 5 rektör yardımcısı görevlendirilmesi konusunda;rektör Yardımcılıkları genellikle farklı idari birimlerin sorumluluklarını yüklenmektedir. Onun için rektör yardımcılıklarının sayısının fazlalığının üniversitenin öğrenci sayısına endekslenmesi, idari birimlerin sorumluluklarını bölerek vermek anlamında olacaksa çok anlamlı değildir. Bu anlamda rektör yardımcılıklarının sayısının çokluğu çok sayıda yetki veya fonksiyon kesiģmesine ve çatıģmasına sebep olabilmektedir. Bunun yerine (veya bunun yanında, yani idari birimlerin sorumluluklarının dağıtıldığı rektör yardımcılığı sıfatı yanı sıra) farklı akademik birimlerin sorumluluğunun verildiği rektör yardımcılığı ihdas edilmelidir. Mesela öğrenci sayısı in üzerinde ise bilinen anlamda idari sorumlulukların dağıtıldığı üç rektör yardımcılığı yanı sıra, ister farklı kampüslerin, ister aynı birimde farklı birimlerin genel sorumluluğunun dağıtıldığı iki ayrı rektör yardımcılığı daha ihdas edilebilir. 5. Üniversite Konseyi oluģturulması konusunda genel olarak ülkemiz Ģartlarında sıkıntılı durumların oluģacağı, adil bir ölçünün tutturulamayacağı, liyakatı tartıģılabilecek kiģilerin mevcut kriterleri geçerek konseye girebileceği, liyakatı tartıģılmayacak üyelerin seçimini sağlayacak kriterler koymanın kolay olmadığı

2 Ģeklinde genel bir endiģenin var olduğunu en baģta ifade etmek gerekir. Bununla birlikteüniversite konseyinin ilana baģvuran profesörler arasından gerekçesini belirterek seçeceği 2 ya da 3 kiģi arasından üniversitede yapılacak olan seçimle doğrudan seçilmesi ve atanması,bu endiģeyi en zararsız hale getirecek bir model olarak tavsiyeye değer bulunmuģtur. Bu seçime üniversitenin tüm akademik personeli, üst düzey idari personeli (genel sekreter, fakülte sekreterleri, daire baģkanları ve Ģube müdürleri gibi) ve öğrenci temsilcilerinin de katılması ancak rektör seçiminde bunların seçim sürecine verdikleri oyların belirli yüzdelerle katılmaları (Ör. akademik personel %70, idari personel %25, öğrenci temsilcileri: %5 (öğrenci sayısına göre arttırılabilir) KurumsallaĢmıĢ fakat konsey kuramamıģ olan üniversitelerin rektör seçimi ile ilgili ikinci alternatif bugün eleģtirilen sisteme yakın olduğu için uygun değildir. Birinci ve üçüncü alternatiflerin ve özellikle üçüncü alternatifin c modelinin geliģmiģ üniversitenin alt yapısına daha çok katkı getireceği değerlendirmesi yapılmıģtır. Yeni Kurulan veya kuruluş üzerinden belli bir süre geçmemiş ve/veya öğretim üyesi sayısı belli bir sayıya ulaşmamış Kurumsallaşmakta olan üniversitelerde Rektör atama süreci ile ilgili olarak; Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ilan üzerine, baģvuran adaylar arasından seçilerek atanması uygun olur. Yeni kurulmuģ ve kurumsallaģmasını tamamlayamamıģ üniversitelerde kurucu rektörün kurucu rektörlük süresi dıģında +5 yıllık seçilme hakkı olmalıdır. 6. Fakülte Yönetiminin ana organları, Dekan, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve yılda en az bir defa fakültenin kadrolu bütün öğretim elemanlarıyla toplanacak olan Akademik Kurul tarafından atanması konusunda Rektör dekanlarla birlikte üniversitenin yönetiminden sorumlu olan Üniversite birimleri arasında düzenli ve uyumlu çalıģmayı sağlamaktan sorumlu kiģidir. Ancak dekanların atamasında hiçbir rolünün olmadığı görülmektedir. Hem rektör hem de dekanlar Üniversite konseyi tarafından atanırsa dekanların muhtemel baģarısızlığı Rektörü etkiler ama Rektöre karģı bir sorumluluk hissetmezler. ġöyle düzeltilebilir: Dekan, baģvuran adaylar arasından Rektörün seçeceği üç kiģi içerisinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilir ve atanır. 7. Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesinde konusunda Fakülte Yönetim Kurulu aktif (lisans ve/veya YL eğitim-öğretimi baģlamıģ) bölüm sayısı 5 i geçmeyen fakültelerde tüm bölüm baģkanları, bölüm sayısı 5 i geçen fakültelerde ise fakülte kurulunun seçeceği 5 bölüm baģkanı, 1 profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent temsilcisinden oluģmalıdır. Ancak bölüm sayısının

3 5 ten fazla olması halinde sürekli aynı bölüm baģkanlarının seçilmesinin getirebileceği rahatsızlığı telafi edici bir rotasyon sistemi getirilmelidir. Fakülte Kurulu; doğal üyelerinin bölüm baģkanları dıģında, öngörülen profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 1 öğretim üyesi profili profesör-doçent ağırlıklı fakültelerde uygun olur. Ancak pek çok fakültede yardımcı doçent sayısı profesör sayısının 3-5 katı olabilmektedir. Bu nedenle profesör sayısının fakültede kadrolu öğretim üye sayısının belli bir oranından az olması halinde (örneğin üçte birinin altına düģtüğü durumlarda) profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 2, doçentlerin kendi aralarında seçecekleri 2, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2 öğretim üyesi Ģeklinde düzenlenmesi daha uygun olur. Fakülte kuruluna öğrenci temsilcileri de katılabilmelidir. 8. AraĢtırma Enstitüleri kurulurken belli bilimsel kriterler çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile kurulabilir. Enstitü Müdürleri ilgili fakülte kurulunun o fakültenin öğretim üyelerinin tavsiye edeceği 2 aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilebilir ve atanabilir. Enstitülerin Lisansüstü Enstitüleri ve AraĢtırma Enstitüleri Ģeklinde ayrılması da olumlu bir öneridir. AraĢtırma enstitülerinin fakülteler benzeri kendi akademik kadroları ve bütçeleri de olmalıdır. 9. Meslek Yüksek Okullarının genel ve fonksiyonları aynı kalmakla birlikte Türkiye Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinatörlüğü (METEK) kurulmasının planlanması ile ilgili olarak; Öncelikle Meslek Yüksek Okullarının üniversitelerin dıģına çıkarılması ve etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Üniversite bünyelerinde olmaları daha güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olmalarını sağlamıştır Ģeklindeki bir düģünce tam olarak doğru değildir. Kadro bulmakta zorluk çeken akademik ünvanlı ama pratiği güçlü olmayan hocalar MYO eğitiminin daha bir teoriğe kaymasına ve amacının dıģına çıkmasına sebep olmuģtur. Diğer yandan uygulamalı çalıģması beklenerek istihdam edilen elemanların çoğu da yüksek lisans ve doktora hedefine yönelerek istihdam edildikleri hizmet alanına yeterince zaman ayıramamaktadırlar. Teknik Bilimler Alanında, Meslek Yüksek Okullarına öğretim görevlisi olarak atanmak isteyen mühendislik fakültesi mezunları ya kendi alanında en az 3 yıl bir sanayi tecrübesi veya Teknoloji Fakültelerinde 1 yıl pratik beceri eğitim aldıktan sonra atanmalıdır. Benzer düzenlemeler teknik olmayan dallar için de yapılabilir. Akademik kariyer yapan MYO öğretim elemanları, Meslek Yüksek Okullarının amacına uygun tez çalıģmaları yaptırmak kaydıyla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri (sadece doçent ve profesörler) alabilmelidirler.

4 10. Üniversite/ Bölüm /lerde AraĢtırma Birimlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Üniversitelerin AraĢtırma Üniversitesi, Eğitim Üniversitesi, Mesleki Eğitim Üniversitesi v.b. önceden tanımlanmıģ sınıflandırmalara tabi tutulmalarının gereksiz olduğu değerlendirilmektedir. Üniversiteler bunu kendi misyon ve hedefleri olarak seçmeli ve hedeflerine ulaģıp ulaģamadıkları toplum/paydaģlar tarafından değerlendirilmelidir. Zaman içerisinde bu sınıflandırmanın toplum hafızasında kendiliğinden oluģacağı düģünülmektedir. Ancak üniversitelerde araģtırma birimlerinin veya bölümlerinin oluģturulması çok faydalı olur. Özellikle de öğrenciler tarafından talebin azalması sebebiyle kapanmak üzere olan temel bilimlerle ilgili (Fizik, Kimya, Matematik vb) bölümlerin bilimsel araģtırmalara teģvik edilmesi ülkemizin temel bilim alanlarında ilerlemesine vesile olacaktır. Bununla birlikte üniversiteler arasında rekabetin çok daha hızlanmasının beklendiği yakın bir gelecekte, bu rekabette ön plana çıkmak isteyen bir üniversitenin, mesela, kendisine araģtırma üniversitesi olma hedefi koyması, o konuda çaba sarf etmesi ve sonuca ulaģtığını düģündüğü noktada bunun tescil edilmesini talep etmesi halinde, belli kriterler çerçevesinde Türkiye Yükseköğretim Kurulu bunu tasdik edebilmelidir. Uygun görülmesi halinde çok detaya girmeksizin böyle bir değerlendirme sürecinin ana unsurları aģağıda tanımlanmıģtır: Üniversitelerin farklı birimleri, tanımlanmıģ kriterlerle araģtırma birimleri kurabilir. Farklı akademik birimlerin kurduğu araģtırma birimlerinin sayısının birimlerin sayısına oranı belli bir değeri geçince o üniversite araģtırma üniversitesi olarak nitelenme hakkını elde eder. Birim olarak Fakültelerin alınması uygun olur. Fakültelerin yarısından fazlasında en az birer araģtırma birimi olması kaydıyla, o üniversitedeki araģtırma birimlerinin toplam sayısı Fakülte sayısına ulaģınca o üniversite araģtırma üniversitesi sayılır. AraĢtırma birimlerinin performansının kriterlere uygunluğu her yıl değerlendirilir. Ard arda iki yıl bu kriterlerin altında kalan birimin unvanı geri alınır. Buna bağlı olarak da araģtırma üniversitesi Ģartlarının ortadan kalkıp kalkmadığı yeniden değerlendirilir. AraĢtırmacı öğretim elemanı: AraĢtırmacı öğretim elemanı araģtırma veya uygulama merkezleri ve araģtırma enstitüleri haricinde belli Ģartları sağlamıģ bölümler içerisinde de istihdam edilmeleri mümkün olabilmelidir.bu Ģartlar: Bölümde belli sayıda öğretim üyesinin, Bölümde belli sayıda öğrencinin, Bölüm adına yapılmıģ olan projelerin ve bilimsel yayınların belli sayıda olması Ģeklinde öngörülebilir.

5 AraĢtırmacı öğretim elamanı seçiminde öğretim üyesinin tamamladığı projelerin (ulusal ve/veya uluslararası, TÜBĠTAK, DPT, BOREN, SANTEZ, AB gibi) sayısı, bilimsel yayınların sayısı ve kalitesi (SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın) gibi Ģartlar dikkate alınmalıdır. 11. Yardımcı Doçentlik ataması Yardımcı doçentlik ataması için iki yıl Ģartı, bu iki yılın nasıl geçirileceği ve araģtırma için geçen iki yılın bu süreden sayılmaması en çok üzerinde durulan ve itiraz edilen konular olmuģtur. Özellikle araģtırmacı olarak çalıģmaktan baģka Ģansı olmayanların adeta önünün kapanması gibi bir durumun olmaması istenmektedir. Yardımcı doçentlik için doktoradan sonra belli bir sürenin geçmesi akademik atamaların en hassas ve anlamlı alanlarından birini teģkil etmektedir. Bu süre çok palyatif nedenlere dayandırılan ve geliģigüzel zikredilen bir süre olmamalıdır. Çünkü bu dönem adayın akademik kiģiliğinin oluģmasında en tayin edici dönemlerden biridir ve çok dolu ve akademik gelecek bakımından anlamlı bir faaliyet dönemi olmalıdır.akademisyenlerden eğitim-öğretim ve bilimsel araģtırma gibi iki temel beklenti olduğunu düģünürsek, aday iki yılını bu cihetlerden dolu dolu olarak geçirmeli ve yardımcı doçent olduğunda her iki bakımdan belli bir olgunluğa geldiğinden emin olunmalıdır. Teklifimiz Ģudur: Yardımcı Doçentlik ataması için adayın doktora, uzmanlık ve yeterlilik belgesine sahip olduktan sonra en az iki yıl geçmiģ olması gerekir. Bu iki yılın birinci yılınıkendi uzmanlık alanı ile ilgili bir kurum veya kuruluģta stajyer öğretim üyesi olarak geçirir. Bu sürede bilfiil kendi mesleğini icra etme yanı sıra, alanı ile ilgili problemler bu problemlerin projelendirilmesi ve çözümü ile ilgili bir rapor hazırlar. Bu raporun bir uzman heyet tarafından onaylanması gerekir. Ġkinci yıl ise kendi alanında bir dersten ders materyallerini bir sömestrlik tedrisata uygun görsel ve yazılı olarak hazırlama ile geçirmenin yanısıra ders verme yetisinin bir öğretim üyeleri heyeti tarafından onaylanması gerekir. Aday bu iki yılın sonunda yardımcı doçentlik için istenen diğer bilimsel kriterleri de sağlamıģ olmalıdır. Yardımcı doçentlik atama aģamasında adaydan aranan Ģartlar bütün yükseköğretim kurumları için konulan Ģartların altında olmamak kaydıyla, her kurumun kendi kriterlerini tanımlaması normaldir.bu konuda bir örnek olarak her kurumun diğer öğretim elemanlarının ortalama puanlarına bağlı bir kriter tavsiye edilmektedir. Üniversite dıģı birimlerden gelip Yardımcı Doçentliğe baģvuranların geçmiģteki çalıģmalarının ne kadarının yukarıdaki uygulamaların ne kadarını karģılayabileceğine bir denklik komisyonu karar vermelidir. Doktora sonrası araģtırma yapanların durumu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Ancak her halükarda her iki farklı alanın gerekleri yerine gelmelidir.

6 Yardımcı doçentlik atamasında yükseköğretim kurumunun sınıflandırılmasına bağlı bir farklılık kesinlikle mahsurlu bulunmakta ve birtakım suiistimallerin önünü açması endiģesi ifade edilmektedir. Öğretim elemanı teminindeki sıkıntının bu Ģekilde hafifletilmesi mümkün değildir. Bunun kaynağı daha derinlerdedir ve sosyoekonomiktir. Bu boyut ısrarla göz ardı edilmektedir. Yardımcı doçentlikte son üç yılda kurul tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almıģ olması gereklidir Ģartının mantığı ve bilimsel hangi ölçüt veya referanslara dayandırıldığı yaygın olarak sorgulanmaktadır. Bu Ģart ya kaldırılmalı veya bilimsel arka planı izah edilmelidir. Yardımcı doçentlik için yapılan yazılı dil sınavı tamamen anlamsızdır ve kesinlikle kaldırılmalıdır. Doçentlik unvanının kazanılabilmesi için adayın doktora, uzmanlık ve yeterlilik belgesine sahip olduğu andan itibaren en az beş yıl geçmiş olması ve bu süre zarfında başvurulan alanda özgün bilimsel yayınlar üretilmesi konusunda; Halen çok sayıda yayını nedeniyle doktora sonrası hemen doçentliğe baģvuru ve unvan almak mümkündür. Bu durumda, lisans ve YL düzeyinde öğretim deneyimi, proje ve benzeri faaliyetler deneyimi olmadan doçent unvanı alınabilmektedir. Doçentlik yalnızca yayın kriterlerini sağlamakla olmamalıdır. Zira doçent öğretim üyesi belirli bir deneyime de sahip olmalıdır. Bu nedenle doktora sonrasında belli bir süre bekleme Ģartı korunmalıdır. Doçentlik unvanı için adayın doktora sonrası, yardımcı doçentlik için bekleme süresinden en az bir yıl daha fazla olmak üzere bir süre beklemesi uygun bulunmaktadır. Genel kanı 5 yıl gibi standart bir süre olmakla beraber, performansın değerlendirilmesine yönelik olarak yardımcı doçentlikten sonra iki yıl üst üste belirlenen performans kriterlerini aģanlara 4. yılın sonunda doçentlik unvanı verilebilmesi öngörülmektedir. Adayın farklı üniversitelerden (bir üniversiteden en çok 1 asil 1 yedek) oluģturulacak değerlendirme jürileri adayın tüm akademik faaliyetlerini ÜAK un belirleyeceği ölçütlere göre puanlandırarak, asgari puan Ģartını sağlayıp sağlamadığını, adayın yayınlarında etik sorunları olup olmadığını inceleyip kiģisel raporunda belirtir. Etik problemler olmaması ve minimum 3/5 çoğunlukla doçentlik alt sınırını aģtığı belirlenen adaya doçent unvanı verilmelidir. Doçentlik sınavı uygulamasına son verilmesinin ve bu unvanın, aynen yardımcı doçentlik ve profesörlük unvanları gibi, asgari ölçütleri tüm üniversitelerde aynı olan ancak her üniversitenin ayrıca belirleyebileceği bilimsel ölçütleri de karģılayacak Ģekilde verilmesinin daha doğru olacağı düģünülmektedir. Akademik atama Ģartlarında yayın sayısına endeksli bir ağırlığın olmasının çok ciddi sakıncalar yarattığı konusunda genel bir kanı vardır. O bakımdan daha çeģitli bilimsel ve akademik faaliyetler önerilmektedir. Bir fikir vermek üzere doçentlik için aģağıdaki kriterler tanımlanmıģtır:

7 Doktora derecesini aldıktan sonra olmak üzere alana ve bölüme göre değiģmek üzere: En az 5-10 uluslararası indeksli dergilerde özgün yayın, Bu yayınlardan en az 3-5 tanesinin SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın olması, En az 2-4 ulusal ve uluslararası sözlü bildiri, En az 1-3 ulusal ya da uluslararası proje tamamlama, En az 1-3 yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi mezun etme, En az 5-10 lisans ve/veya yüksek lisans dersi verme. Bu Ģartları sağladığı değerlendirme jürisi tarafından tespit edilen adaya ÜAK doğrudan doçent unvanını verebilir. Özellikle yeni nesil öğretim üyelerinin üzerinde durdukları konulardan biri de, doçentlik jürilerinde bulunan akademisyenlerin bilimsel yeterlilikleridir. Bu akademisyenlerin kendi unvanlarını aldıkları zamanki Ģartları dikkate alma konusunda anlayıģ gösterilmekle beraber, jüri üyesi olabilmeleri için kendilerini yenileme ve geliģtirme anlamında son 5 yıllık performanslarına kriter getirilmesi önerilmektedir. Örneğin Son 3-5 yılda SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın sayısı Son 3-5 yılda mezun ettiği yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi sayısı Mevcut durumda doçent unvanını herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalıģmayan kiģiler de alabilmektedir. Bunun içinde ayrı bir tanımlama yapılması önerilmekle beraber kurumumuz mensuplarınca bu konuda bir tanımlama örneği sunulmamıģtır. 12. Jüri raporları çoğunlukla veya oy birliği ile olumlu gelen adayların Yönetim Kurulu nun atama yapmaması durumu sık sık hukuki zemine taģınmakta, mahkeme konusu olmaktadır. Sonuç olarak olumlu (3/2, 4/1 veya 5/0 ) bir rapora rağmen atama yapmamanın tanımlanmıģ ve kabul edilebilir nedenleri olmalıdır. Aksi takdirde Yönetim Kurulu onayı Ģekilsel ve zorunlu olmaktadır. 13. Yüksek Lisansın bir yayın veya kongre tebliği sonrası kabulü koģulunun, tezli yüksek lisans programlarına olan ilgiyi daha da azaltacağını ve tezsiz yüksek lisans programlarının daha çok tercih edilmesine neden olabileceği düģünülmektedir.bu koģulun zorunlu olmasından daha çok üniversiteler tarafından sağlanacak birtakım uygulamalarla (örneğin, tez yayın ödülü verilmesi, kongrelere katılım ücretinin karģılanması vb.) teģvik edilmesinin daha yararlı olacağı kanaatihakim olmuģtur. Kaldı ki böyle bir yayın çıkaramayacak bir tez yapılmıģ ise onca zaman ve emek kaybından sonra cezalandırılmasının çok anlamlı olmayacağı, onun yerine baģarısız ise tezin ret edilmesi veya önceden bu tip tezlerin yapılmasının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması daha tavsiyeye değer bulunmuģtur. Nitekim akademik

8 atamalar için konulmuģ olan Ģartlar bu tip tedbirler cümlesindendir. Keza çok niteliksiz tezlerden de birtakım manipülasyonlarla uluslararası yayınlar çıkarılabilmektedir. Doktora tezinin alana göre 3 ya da 5 yayına dayanması koģulundaki vurgunun yayın sayısından çok yapılan yayının kalitesine odaklanmasının daha önemli olduğu düģünülmektedir. Çok baģarılı bir doktora tezinden 3-5 yayın çıkmayabilir. Bu konu ve sonucun bilimsel karakterine göre değiģir. Böyle bir Ģart konulursa o zaman aday farklı dergilerde çok benzer 3-5 yayın yapmak gibi istenmeyen bir duruma zorlanmıģ olur. Bazı danıģmanlar çalıģmanın bölünmemesi ve tezin bütününün impact faktörü yüksek dergide tek yayın olarak yayınlanmasını tercih etmektedir. Bu sayı doktora Ģartı için alana göre 2-3 ten fazla olmamalıdır. Akademik kadroların norm kadro haline getirilmesi ilk bakıģta cazip görünse de ileride sıkıntılar yaratabilir. Akademik kadrosu ĢiĢkin üniversitelerde Ģimdiden sıkıntı yaratacaktır. Diğerlerinde de gelecekte sorun yaratacaktır. Bölümlerde belirli normlar olması gerekmekle birlikte (örneğin bir profesöre karģılık 2-3 doçent 3-5 yardımcı doçent gibi) katı bir norm kadro uygulaması olmamalıdır. 14. Yardımcı Doçentlerin tümünün, doçent ve profesörlerin bir kısmının olması fikri benimsenmektedir. Ancak doçent ve profesörlerde bu ayrımın nasıl olacağı konusunda objektif ve adil ayrım kriterleri konmalı, belli kriterlere bağlı olarak ve kadro olması halinde sözleģmeliden kadroluya geçilebilmelidir. Bir baģka görüģe göre unvana bakılmaksızın tüm akademik personel için sözleģmeli istihdam yoluna gidilmesi önerilmektedir. Bu konuda fikir birliği sağlanamamıģtır. 15. Akademik unvanların üniversitelerdeki boģ kadrolara göre verilmesi bunca atama kriteri konulmasından sonra mahsurludur. Birbirlerinden bağımsız düģünülmeleri gerekir. Çünkü kadro durumu sosyo-ekonomik bir planlama sonucu unvan alma ise bir emek ve performansın sonucudur. Belli bir performansı göstermiģ ve o unvanı hak etmiģ kiģinin bazen subjektif de olan kadro durumuna bağlı olarak unvan almayı baģaramamıģ gibi görülmesi doğru değildir. Keza kadro olmadan doçent unvanının verilmemesi doçent kadrosu alma sıkıntısı yaģayan büyük üniversitelerde genç bilim insanı sıkıntısı doğurur. Buna karģılık unvanların üniversiteler tarafından verilmesi ancak Yükseköğretim Denetim ve Kalite Güvencesi sisteminin bir (baģarı oranı/atama) indeksi tutması ve bu indeksi düģük olan üniversiteleri uyarması gerekirse atama yetkisini elinden alması gerekir.

9 ÖĞRETĠM ÜYELERĠMĠZ TASLAKLA KISMEN ĠLGĠLĠ VEYA ONDAN BAĞIMSIZ OLARAK GENEL VE MALĠ KONULARDAKĠ DĠĞER BAZI GÖRÜġLERĠNĠ DE ĠFADE ETMĠġLERDĠR. BUNLARDAN BAZILARI; 67 yaģını doldurmuģ öğretim üyelerinin, henüz yeni kurulmuģ veya kurumsallaģmasını tamamlamamıģ üniversitelerde görev yapmasına 5 yıl daha müsaade edilmelidir. 5 yıldan sonra ise, kadrolu olmadan ders vermesine müsaade edilebilmelidir. Mevcut yönetmeliğe göre AraĢtırma Görevlisi alma Ģartları gözden geçirilmelidir. ALES ve KPDS sınavına göre performans ölçümü sağlıklı sonuç vermemektedir. Aday mutlaka kendi alanındaki asgari de olsa ortaya koyan bir performans sergilemelidir. Sıralamada belli bir performansın altında kalınıyorsa ilan edilen kadro dolmasa bile atama yapılmayabilmelidir. Üniversite yöneticilerinin idari kadroda bulunan memurlarının görevlerine son verebilmeleri ile ilgili olarak belli Ģartlar çerçevesinde daha esnek bir hüküm getirilmelidir. Belli bir kadroya atananların iģ kusurlarına rağmen ilanihaye aynı kadroda kalmaları doğru değildir. Üniversite daire baģkanlıklarının makam tazminatı ve özel hizmet tazminatı diğer kurumlardakilerin seviyesine çıkarılmalıdır. Üniversite yöneticilerinin proje yöneticisi olmaları engellenmektedir. Yoğun çalıģma tempoları nedeniyle proje hakemliği yapmaları ve ders vermeleri de zorlaģmaktadır. Ancak döner sermayesi olmayan veya az olan özellikle yeni üniversitelerin yöneticileri bu durumda, özlük hakları itibariyle diğer üniversitelerin yöneticilerine kıyasla çok ciddi kayba uğramaktadır. Üniversite yöneticilerinin döner sermayeden pay almaları döner sermayenin kuruluģ ve çalıģmasına katkı koymuģ olmak Ģartına bağlı olmadığına göre bu durum eģit iģe eģit ücret prensibi bakımından halen süregelen ciddi bir eksiklik ve haksızlıktır. EĢit ise eģit ücret mantığına göre Doçentlerin maaģlarında olan farklar giderilmelidir. Mevcut durumda kazanılmıģ hak aylığına göre 1. derece ve 2. derece doçentler arasında maaģ farkı bulunmaktadır. Bu durumda çalıģıp erken yaģta doçent olan kiģiler ödüllendirilmek yerine cezalandırılmaktadır. Lisans eğitimi açmak için gerekli olan öğretim üyesi sayısı, üçten en az beģe çıkarılmalıdır. Ayrıca, herhangi bir lisans programı açılırken, bu lisans mezunlarının iģ olanakları vs. gibi ülke gerçekleri daha bilimsel bir yaklaģımla ve titizlikle ele alınmalıdır. Üniversitenin bulunduğu Ģehir de o lisans programı açısından değerlendirilmelidir.

10 Uygulamalı bilimlerde, yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasında sadece öğretim üyesi sayısı değil öğretim üyelerinin performansları ve bölüm laboratuvar imkânları da değerlendirilmelidir. Sosyal bilimlerde de öğretim üyelerinin performansları değerlendirilmelidir. Mevcut sistemde, atama kriteri olarak her üniversitenin farklı bir puanlandırma sistemi bulunmaktadır. Akademik faaliyetlerin tümü için merkezi bir puanlandırma sistemi oluģturulabilir. Her üniversite bu puanlama sistemine göre kendi asgari puanlarını belirler. OluĢturulacak bir otomasyon sisteminde her bir akademisyenin bir hesabı olur, akademisyen her bir faaliyetini kanıtıyla birlikte bu otomasyon sistemine yükler ve karģılığında hesabındaki puan net bir Ģekilde görülebilir. Böylelikle atamalarda jürinin iģi kolaylaģır ve değerlendirme süreleri kısaltılabilir. Merkezi otomasyondaki puan akademisyenin maaģında bir çarpan, idari görev almasında bir kriter, lisans üstü öğrenci alımlarında bir gösterge haline getirilebilir. Bir üniversite kriter olarak, mevcuttaki Profesör öğretim üyelerinin puan ortalamasının üstünde Doçentlik, mevcuttaki Doçent öğretim üyelerinin puan ortalamalarının üzerinde Yardımcı Doçentlik puanı belirleyememelidir. AraĢtırma Görevliliği ve Öğretim Görevliliği sınavları merkezi yapılabilir. ALES yerine TUS benzeri bölümlere hitap eden sınavlar yapılabilir. Alımlarda, diploma notu bir miktar daha ön plana çıkartılabilir. Doçentlik sınavlarında sözlü sınav geleneği sürdürülecekse, sınavlar video kaydı altına alınabilir ve bu kayıt bir CD veya DVD ile jüri raporuna eklenebilir. Bu sayede herhangi bir itiraz durumunda, sınav farklı jüri üyeleri tarafından da değerlendirilebilir ve sübjektifliklerin önüne geçilebilir. Ayrıca, sözlü sınavda sorulabilecek sorular için çeģitli tanımlamalar yapılabilir. Doçentlik sınav jürilerinin de son beģ yıl içinde belirlenecek asgari kriterleri sağlamıģ olması Ģartı getirilebilir.

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin eğitim-öğretim, araştırma, üniversite

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi akademik personelinin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK KOŞULLARI, KRİTERLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL Akdeniz Üniversitesi Sağlık k Bilimleri Enstitüsü ANTALYA Akdeniz

Detaylı

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85 T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğretim üyeliğine yükseltilmek

Detaylı

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016 1 SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR 2 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI)

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) Değerli Akademisyen arkadaşım, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için akademik çalışmalarınız ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18.02.2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3228 3228 Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri nde yapılan

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YÖNETİMİNDEKİ ANA ORGANLAR

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YÖNETİMİNDEKİ ANA ORGANLAR YÖK YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ OLARAK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİNİN GÖRÜŞÜ Yasa Taslağı çalışması ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul da yapılan değerlendirmeler ve gönderilen Taslak Çalışması

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

Süre Kurum Unvan / Görev

Süre Kurum Unvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 16.08.2012 tarihinde 12(3) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Tıpta Uzmanlık Kurulu Kurulun oluşumu ve çalışma esasları

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI MAYIS 0 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI / 0 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. GENEL HÜKÜMLER.. Amaç Karabük Üniversitesi Öğretim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır.

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır. SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Soru: Akademik bir kadroya başvuruda bulunan adayın ÜAK tan doçentlik aldığı alanın şartları mı yoksa başvuru yaptığı alanın şartları mı sağlanmalıdır? Cevap: Aday,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama, yeniden atama

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRENCĠ EL KĠTABI 2014 İÇİNDEKİLER 1-ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2 2-AKADEMİK TAKVİM.... 3 3-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak. Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri olması MADDE 1 (1)

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak MADDE 1 - Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesi'nde profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ. Prof. Dr. Mehmet Durman

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ. Prof. Dr. Mehmet Durman Prof. Dr. Mehmet Durman ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI, İSTANBUL ÜNİVESİTESİ, 20-21 MAYIS 2014 2 YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN SUNUMDA YAPILAN

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak. Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri a. Yardımcı Doçentlik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. Senato Kararı: 405/11 Kabul Tarihi: 08.05.2013

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. Senato Kararı: 405/11 Kabul Tarihi: 08.05.2013 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Senato Kararı: 405/11 Kabul Tarihi: 08.05.2013 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Yeni YÖK Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi

EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Yeni YÖK Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI Yeni YÖK Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi 2 EKSEN EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI YENİ YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ A-Yükseköğretim Kurulu

Detaylı