KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı"

Transkript

1 KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır katkıya sahptr yılına kadar ı.jtürkye'nn turstk yatak kapastes Rodos adasının yatak kapastesnn altında kalmıştır. Ancak, 24 Ocak 1980 sonrası dönem yönlendren Ekonomk İstkrar Tedbrler çerçevesnde dövz kazandırıcı faalyetlern desteklenmesne ağırlık verlınş ve yatak kapastemz katlanarak artmıştır. Bu artışa paralel olarak ülkemz zyaret eden turst sayısı ve turzm gelrler de artış göstermştr. Yrmbrnc yüzyılın Türkye' s sadece gezp görme amacıyla gelnen br ülke olmaktan çıkmış eğtm, sağlık, blm, bavul ve kongre turzmnn de gelşmesyle beraber yılın onk ayı turst kabul eden br ülke halne gelmştr. Turstk zyaret amaçlarının farklılaşmasıyla brlkte turstlere sunulan hzmetlern ntelğnde çeştllk ve kaltesnde artış sağlanması gereğ ortaya çıkmıştır. Turstlere sunulan hzmetlerden br de kralık otomobldr. Kralık otomobl hzmet veren şletmelern sayısı son on yıl çnde artarken bu şletmelern araç flolarında da kapaste artışı görülmüştür. Hang amaçla seyahat ederlerse etsnler hem yerl hem de yabancı turstler kralık otomobl talebnde bulunmaktadırlar. Sözkonusu talep yıl boyunca hafta sonları ve yıl çnde Nsan- Kasım ayları arasında yoğunlaşmaktadır. Kralık otomobl yatırımlarında en öneınl sabt yatırım gder kraya verlecek araçlardır. Turzm lteratüründe "Rent ACar" olarak adlandırılan kralık ('J Hacettepe Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Malye Bölümü Öğretm Üyes. 183

2 Verg Sorunları otomobl hzmetlernde kullanılan araçlar sadece bnek otomobllernden baret değldr. Sözkonusu hzmetlerde ayrıca bsklet, motosklet, araz tp jeep, mnbüs ve karavan gb brbrnden farklı bnek araçları kullanılablmektedr. Bnek otomobller baz alacak olursak, ortalama br aracın fabrka çıkış fyatı TL. ve 1600 cc.'lk br bnek otomobl çn ödenecek toplam verg ve benzer masraflar yaklaşık TL.'dır. Kasko da dahl edlnce br aracın toplam malyet en az TL.olmaktadır. Araç fyatının yaklaşık %40'ını verg ve sgorta gderler oluşturmaktadır yılının başına kadar yürürlükte olan teşvk rejmier kralık otomobl yatırımlannı destekleyc mahyette olmuştur. Bu dönemlerde kralık otomobl yatırımlarına; komple yen yatırımlarda en az 100 araç veya tevs yatırımlarda mevcut 50 araca lave en az 50 araçlık yatırım yapılması koşuluyla; %100 yatırım ndrm, yatırımın yöresne göre KDVoranı ya da KDV+I0 puan üzernden KDV desteğ, hracat taahhüdünde bulunulması halnde verg, resm, harç stsnası gb teşvkler sağlanmıştır. Aynca, araç flosunun %50'sne kadar thal araç getrlmes olanağı tanınmış ve bu araçlar çn gümrük vergs ve toplu konut fonu stsnası le thalde alınan katma değer vergsnde erteleme gb destekler uygulanmıştır. 25 Mart 1998 tarhl Resm Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe gren 23/2/1998 tarh ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvk Fonu esasları Hakkında Karar)(1) le esk kararlar ve teblğler yürürlükten kaldırılmış ve yen br teşvk rejm uygulamaya konulmuştur. II- KİRALIK OTOMOBİL YATıRıMLARıNDA TEşvİK UYGULAMASI: A-Hang Yatırımcılar Kralık Otomobl Yatırımları İçn Öngörülen Devlet Yardımlarından Yararlanablr? İlke olarak gerçek ve tüzel kşlern tamamı devlet yardımlarından yararlanablmektedr. Ancak, bazı devlet yardımlarından yararlanablmek çn bell koşulları taşımak gerekmektedr. Bu koşulları şu şeklde özetleyeblrz. 98/1 Sayılı Teblğ'n 4. maddesnn 3. fıkrasına göre faalyet konusu bzath taşımacılık olan yatırımlar dışındak yatırımlara lşkn olarak bnek araçları (araz tp dahl), uçak ve helkopter teşvk belgesne dahl edlmez. Bu hükme göre, tescller esnasında ana faalyet konusu otomobl veya sar araçları kraya vermek olanların dışındakler ya da yatırım teşvk belgesn aldıktan sonra kerı(1) Yatırımlarda 184 Devlet Yardımlan ve Yatırımlan Teşvk Fonu Esasları Hakkında Karar. Verg Sorunları dlerne tanınan süre zarfında faalyet konularına bu hususu dahl etmeyenler devlet yardımlarından yararlanamayacaktır. Kralık otomobl yatırım yapan grşmclern faydalanableceğ en öneml destek unsuru "Yatırım İndrm" dr. Gelr Vergs Kanunu'nun ek 2. Maddesnn 1. Bendne göre ndrmn uygulanacağı tcar ve zıra kazanç blanço esasına göre tespt edlmş olmalıdır. Otomobl kraya vermek suretyle elde edlen kazanç tcar br şletme bünyesnde ve mutad br faalyete dayandığı çn tcar kazançtır. Tcar kazanç elde eden ve blanço esasına göre defter tutan mükellefler ya kurumlar vergsne tab tüzel kşlkler ya da gelr vergsne tab brnc sınıf tcaret erbabı sayılan gerçek kşlerdr. Hazne Müsteşarlığı, gelşmş yörelerde yapılacak tevs yatırımlar çn, lgl sanay odasından yatırımcının en az k yıldır aynı şyernde ve aynı şkolunda faalyette bulunduğuna dar br belge stemektedr: Bununla brlkte Hazne Müsteşarlığı; 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetn Koruma Hakkında Kanun'a, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takbne Dar Kanun'a, 5422 Sayılı Kurumlar Vergs Kanunu'na, 193 Sayılı Gelr Vergs Kanunu'na, 213 Sayılı Verg Usul Kanunu'na, 1615 Sayılı Gümrük Kanunu'na, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'na, 2499 Sayılı Sermaye Pyasası Kanunu'na, 3226 Sayılı Fnansal Kralama Kanunu'na, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na Sayılı Özelleştrme Uygulamalarının Düzenlenmesne ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değşklk Yapılmasına Dar Kanun'a, 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesne Dar Kanun'a, 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ve 83/!506 Sayılı Özel Fnans Kurumlarının Kurulması, Faalyetler ve Tasfyelerne Ilşkn Esas ve Usullere Dar Karar le benzer mal mevzuat hükümlerne aykırılık teşkl eden fllerde bulundukları mahkeme kararları le tespt edlerek lgl kurum ve kuruluşlarca durumları Müsteşarlığa bldrlen yatırımcılara yatırım teşvk belges vermeyeblmektedr. Yatırımcılar, Yatırım Teşvk Belges almak çn Hazne Müsteşarlığı'na başvuru yaparken yukarıda sayılan esaslara aykırı br fllernn olmadığına veya olmayacağına dar br taahhütte bulunmak durumundadırlar. Hazırlanacak taahhütname çn önce: eğer başvuruyu yapacak olan şletme lmted şrket se ortaklar kurulu kararı; anonm şrket se yönetm kurulu kararı alınacak ve bu karar "Karar Defter" ne şlenecektr. Karar defterndek kararın noterce onaylı br örneğ ve mza srküler le brlkte aşağıda örneğ görülen taahhütname başvuru dosyasına eklenecektr. Burada unutulmaması gereken öneml br nokta: Damga Vergs Kanunu'na göre taahhütnameye damga pulu yapıştırılması hususudur. (2) (2) 2000 Yılı tbaryle taahhütnamelere TL tutarında damga pulu yapıştırılmaktadır. 185

3 Verg Sorunları TAAHHÜTNAME - HAZİNE MÜSTEŞARLlGI'NA- Verg Sorunları yatırımlarda öngörülen azam kapaste artışı %100 olduğu çn en az 50 araçlık tevs yatırım yapablecek br yatırımcının, yne en az 50 aracı olmak zorundadır tarhl ve 98/10755 sayılı Karann 10 uncu maddes le 99/1 sayılı Teblğn 19'uncu maddesnde belrtlen esaslara aykırı br flden dolayı şrketmz hakkında herhang br mahkeme karannın bulunmadığını, adımıza düzenlenecek Yatırım Teşvk Belges le lgl her türlü yükümlülük sona ernceye kadar da aksnn tespt edlmes halnde belge kapsamında yararlandırılan bütün destekler defaten ger ödeyeceğmz beyan ve taahhüt ederz. Buna göre: komple yen yatırımlarda en az 100 araç kapastel olanlar; tevs yatırımlarda se mevcut en az 50 aracı ve fazlası olanlar yne en az lave 50 araç kapastel olmak üzere yatırım teşvk belgesne bağlanablmektedr. Buna göre: haklannda mal mevzuata aykırılık dolayısıyla kesnleşmş mahkeme karan bulunmayan ve blanço esasına göre defter tutan, tcar kazanç sahb gerçek ve tüzel kşler, ana faalyet konulan çnde yer alması koşuluyla komple yen kralık otomobl yatırımı; gelşmş yörelerde se yukandak koşullara ek olarak en az k yıldan ber aynı şkolunda faalyette bulunduklarını belgelendrenler tevs kralık otomobl yatırımı yaparken devlet yardımlarından yarar lanablrler. 98/10755 Sayılı Karar'ın 5. maddesne göre normal yöreler(3) le kalkınmada öncelkl yörelerdekw yatırımlar doğrudan devlet yardımlarından yararlanmaktadır. Gelşmş yörelerde(s) devlet yardımlarından yararlanacak olan yatırımlar se tek tek sayılmıştır. Sayılan bu yatırımlar arasında turzm ve dğer hzmet yatırımlan le her türlü tevs yatırımlar da yer alınaktadır. Dolayısıyla hem gelşmş yörelerde, hem normal yörelerde ve hem de kalkınmada öncelkl yörelerde gerçekleştrlecek olan gerek komple yen yatırım ve gerekse tevs ve modernzasyon yatırımı türündek kralık otomobl yatırımlan devlet yardımlarından yarar lanableceklerdr. B- Hang Kralık Otomobl Yatırımlan Devlet Yardımlanndan Yararlanablmektedr? 98/10755 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Yetk ve Uygulama Esaslan" başlıklı 18. maddesnde Hazne Müsteşarlığı'na oldukça genş kapsamlı br yetk devr yapılmıştır. Ayrıca, sözkonusu Karar'ın 2. maddesnde sayılan destek unsurlannın ne şeklde uygulanacağının Hazne Müsteşarlığı'nca belrleneceğ hüküm altına alınmıştır. Hazne Müsteşarlığı'nın kendsne verlen yetkye dayalı olarak 25/3/1998 tarhnden tbaren yürürlüğe koyduğu 98/1 Sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımlan ve Yatırımlan Teşvk Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlşkn Teblğ" 6/5/1998 tarhl Resm Gazete'de yayımlanmıştır. Halen yürürlükte olan bu Teblğ'n bell hükümler yürürlükten kaldırılmış ya da büyük ölçüde değştrlmştr. Bu Teblğ'n değşk 3. maddesne göre; sabt yatırım tutarı kalkınmada öncelkl yörelerde 50 mlyar ve gelşmş ve normal yörelerde se 100 mlyar TL.'den az olmayacak şeklde gerçekleştrlecek yatırımlar çn yatırım teşvk belges düzenleneblmektedr. Bu ölçüye asgar sabt yatırım tutan ölçüsü dyeblrz. Yne sözkonusu Teblğ'n değşk 28. maddesnn 3. fıkrasına göre "Katma değer vergs stsnasından yararlanmamak ve komple yen yatırımlarda en az 100 araç, tevs yatırımlarda se en az 50 araçtan oluşmak kaydıyla (asgar %SO'snn yerl olması şartı le) kralık otomobl yatırımlarına teşvk belges düzenleneblr." Bu ölçüye se asgar yatırım kapastes ölçüsü dyeblrz. Tevs 186 c- Hang Yörelerdek Kralık Otomobl Yatırımları Devlet Yardımlanndan Yararlanablmektedr? Kralık otomobl yatırımları müteharrk karakterl yan hareketl yatırımlardır. Dolayısıyla, yatırımın merkez olarak gösterlen yer le faalyetlern yoğunlaştığı yer brbrnden farklı olablr. Ancak, yararlanılacak devlet yardımları açısından konuya bakıldığında kralık otomobl yatırımları açısından yöreden kaynaklanan her hang br ayırım mevcut değldr. D - Kralık Otomobl Yatırımlanna Destekler Nelerdr? Devletçe Sağlanan 98/10755 Sayılı Karar le 25/3/1998'den tbaren kralık otomobl yatırırn1arına sağlanan devlet yardımlan öneml ölçüde azalmıştır. Ayrıca, 4369 Sayılı Kanun le getrlen katma değer vergs stsnasının kapsamına dahl edlmeyen kralık otomobl yatırımları le Kurumlar Vergs Kanunu'nda yer almakta ken ı.ı.1999'dan tbaren yne 4369 Sayılı Kanun le kaldırılan turzm hasılatı stsnası uygulaması bu kesme sağlanan vergsel teşvkler büyük ölçüde azaltmıştır. (3) Gelşmş yöreler ve kalkınmada öncelkl yöreler dışında kalan ller. (4) Adıyaman. Agrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvn, Bartın, Batman, Bayburt, Bngöl, Btls, Çanakkale (Bo.zcaada ve Gökçeada Ilçeler), Çankırı, Çorum, Dyarbakır, Elazıg, Erzncan, Erzurum, Gresun, Gümüşhane, Hakkarı, ıgdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehr, Kls, malatya, Mardın, Muş, Nevşehır, N9de, Ordu, Osmanye, Rze, Samsun, Srt, Snop, Svas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tuncel, Van, Yozgat, Zonguldak. (5) Istanbul ve Kocael l sınırları le Ankara, zrnr, Bursa, Adana ve Antalya Büyükşehr beledye Sınırları dahl. 187

4 ~~";: -I Verg Sorunlan -150 Br prm ntelğnde olan ve yerl otomobl alımlarında uygulanmakta olan katma değer vergs desteğ de 25/3/1998'den tbaren kralık otomobl yatırımları ve 1/8/1998'den tbaren tüm yatırımlar çn uygulamadan kaldırılmış olup şu an çn uygulamada kalan en öneml destek unsuru yatırım ndrın le verg, resm, harç stsnasıdır. 1. Yatırım İndrm!.,' L ;', 1: ' ı! ;. ~ t. rı, Hazne Müsteşarlığı'ndan yatırım teşvk belges almış olmak koşuluyla dar mükellefyet haz olanlar dahlolmak üzere; ad ortaklıklar, kollektf ve ad komandt şrketler, kurumlar vergs mükellefler le kazançlarını blanço esasına göre tespt eden gerçek kşlerden kralık otomobl yahrımı yapanlar, yahrım ndrmnden faydalanması kabul edlınş bulunan harcamalarını verg matrahından ndreblrler. Hazne Müsteşarlığı'na başvuru tarh tbaryle yatırım ndrınnden yararlanma süres başlamaktadır. Yıl çnde yapılan harcamalar ndrm konusu yapılableceğ gb, müteakp verglendrme dönemnde yapılması öngörülen yahrım harcamaları da (henüz yapılmadan) ndrm konusu yapılablmektedr. Kralık otomobl yatırımları çn uygulanmakta olan yatırım ndrm oranı %100'dür. Kralık otomobl yatırımlarında yatırım ndrınne tab yatırım harcamalarının en öneml kaleınn kraya verlecek araçlar oluşturur. 50 araçlık tevs br yatırımda ortalama br aracın 9 ınlyar TL. olduğu düşünülürse toplam yatırım 450 ınlyar TL. olacaktır. Bunun malyet bedel, vergler düşüldükten sonra yaklaşık 320 ınlyar TL. olacak ve bu değer üzernden aktfleştrlen araçların amortsman gder yazılırken ayrıca aynı tutar matrahtan yatırım ndrm olarak düşülecektr. Üzernden amortsman ayrılan malyet bedel br sonrak yıl nasıl yenden değerlenyor se, ndrlemeyen yahrım ndrın tutarı da br sonrak yıl yenden değerlenecektr. Bu halyle yatırım ndrın son derece cazp br vergsel kolaylıktır. Yatının yapan şletmenn lk brkaç yıl zarar edebleceğ de düşünüldüğünde, br sonrak yıllara yenden değerlenerek ve gttkçe artarak aktarılan yahrım ndrın dolayısıyla yatırımcılar, uzunca br dönem gelr veya kurumlar vergs yönünden, öneml br verg avantajı elde edeblmektedrler. Ancak, araçlar üzerndek verg yükü fazla olduğu çn yatırım ndrmnden yararlanablecek harcamalar neredeyse yarı yarıya düşmektedr. Gelr Vergs Kanunu'nun 94. Maddesnn 6-b/ bendne göre; Kurumlar Vergs Kanunun 8 nc maddesnn 1 numaralı bendnde yer alan ştrak kazançları stsnasından yararlanan kazançlar harç, yatırım ndrın stsnasın- 188 Verg Sorunlan dan yararlanan kazançlar dahl olmak üzere, dağıtılsın dağıtılınasın, kurumlar vergsne tab kurumların, kurumlar vergsnden müstesna kazanç ve ratlarından %15 stopaj yapılması gerekmektedr. Dolayısıyla, yatırım ndrm nedenyle %30 oranındak kurumlar vergsnden stsna edlen kazanç, %15 oranındak gelr vergs stopajı le verglendrlmektedr. 2. Verg, Resm, Harç İstsnası 3/12/1988 tarh ve 3505 Sayılı Kanun'un geçc 2. maddesne göre yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakp 2 yıl çnde $ tutarında br hracat yapacağına dar taahhütte bulunması kaydıyla; - Şrket kuruluşu, - Yatırımın terınn süres çnde kalınmak kaydıyla teşvk belgesnde öngörülen öz kaynak tutarını geçmemek üzere sermaye tezyd, - Teşvk belgesnde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere br yıl ve daha uzun vadel olarak yurtçnden ya da dışından sağlanacak yatırım kredler, - Teşvk belgel yatırıma lşkn gayrmenkul ve gayrmenkule müteferr aynı hakların aynı serınaye olarak konulması halnde bunların şrket adına tapuya tescl şlemler ve bu şlerle lgl olarak düzenlenecek kağıtlar 488 Sayılı Kanun'a göre damga vergsnden ve 492 Sayılı Kanun'a göre harçlardan stsna edlınştr. Yatırımcılar, mal suçlarla lgl taahhütte bulunurken düzenledkler belgeler hracat taahhüdünde bulunurken de düzenlemek durumundadırlar. Hazne Müsteşarlığı'na yapılacak olan hracat taahhüdü aşağıdak gbdr: TAAHHÜTNAME - HAZİNE MÜSTEŞARLIGI'NATeınn edlecek Orta ve Uzun Vadel yatırım kredsne tarh ve 3505 Sayılı Kanun hükümlerne göre Verg, Resm, Harç İstsnası uygulanması çn Müsteşarlıkça yatırımla lgl olarak öngörülecek taahhüdümüzü yerne getreceğınz, taahhüdün belrtlen şartlara uygun olarak gerçekleştrlmemes halnde alınan kredlern projede öngörülen yatırımda kullanılmaması ve taahhüdün yerne getrlmemes hallernde normal, orta ve uzun vadel kredlere uygulanan faz, komsyon ve sar masraflar toplamı üzernden hesaplanacak banka ve sgorta muameleler vergs, dğer verg ve harçlar le stsnadan yararlanılan dğer harçları hçbr kovuşturınaya lüzum kalmaksızın 6183 Sayılı 189

5 ----, '~7~ı~; Verg Sorunlan Kanun uyarınca geckme faz le brlkte ödeyeceğmz beyan ve taahhüt ederz. İhracat taahhüdü; dahlde şleme rejm, harçte şleme rejm, İhracat sayılan satış ve teslmler le dövz kazandırıcı hzmet ve faalyetler çerçevesnde düzenlenen verg, resm, harç stsnası belgelernn taahhüt hesaplarının kapatıldığını gösterr lgl mercden alınacak yazı le kapatılableceğ gb, bu belgelern braz edlememes halnde yabancı uyruklu kşlere verlen hzmet karşılığı keslen faturaların kesldğ tarhtek Türkye Cumhuryet Merkez Bankası dövz alış kur değer dkkate alınarak hesaplanan dövz tutarı üzernden kapatılablr. E- Kralık Otomobl Yatınmlannda Fnansal Kralama Yatırım teşvk belges konusu menkul ve gayrmenkullern tamamının veya br kısmının fnansal kralama yolu le temn mümkündür. Kralayan le yatırımcı (kracı) tarafından Hazne Müsteşarlığı'na 10/06/1985 tarh ve 3226 Sayılı Kanun hükümler çerçevesnde düzenlenmş br sözleşme örneğ ve kralama şlemne konu malların lstes le brlkte başvuruda bulunulur ve yatırım teşvk belges alınır. Fnansal kralama konusu makne ve teçhzat kra bedellernn yatırımcı tarafından ödenememes halnde, sözkonusu makne ve teçhzatın kralayan şrketçe teşvk belgel dğer yatırımcılara kralanması halnde teşvk belgelernde gerekl değşklkler yapılablr. Fnansal kralama yoluyla yapılan yatırımlarda yatırım ndrmnden yararlanma hakkı, yatırım teşvk belges almış olan fnansal kralama şrketne attr. III- Kralık Otomobl Yatırımlarna Sağlanan Devlet Yardımlan İle İlgl Sorunlar ve Önerler Kralık otomobl yatırımlarına sağlanan devlet yardımlarının genel hatları tbaryle ortaya konulmasının ardından bu yardımların aksayan yönler, teşvk sstemmzde yer almakla beraber kralık otomobl yatırımları çn uygulanmayan yardımlar ve bu konularda yapılablecek olanları şu şeklde sıralayablrz: A - Asgar Yatırım Kapastes Ölçüsü Devlet yardımlarından yararlanmanın önkoşulları arasında yer alan asgar sabt yatırım tutarı le asgar yatırım kapastes ölçüsü arasında, kralık otomobl yatırımları açısından öneml br uçurum vardır. Bunu bast br örnekle şu ı Verg Sorunlan - 150, şeklde açıklayablrz: Komple yen yatırım şeklndek kralık otomobl yatırımları asgar 100 brm olmak zorundadır. Çalışmanın başında belrtldğ üzere, ortalama br araç 9 mlyar TL.'na mal alınaktadır. Bu durumda yen şe başlayan br yatırımcının devlet yardımlarından yararlanablmes çn asgar 900 mlyar TL. tutarında br sabt yatırım yapması gerekecektr. Asgar sabt yatırım tutarı ölçüsü kalkınmada öncelkl yörelerde 50 mlyar TL. ve dğer yörelerde 100 mlyar TL. olarak belrlenmş ken fnansal kralama şrketlernn yapacağı yatırımlarda bu rakamların %2S' alınmaktadır. Kralık otomobl yatırımı yapan mükellefler, bu tür yatırımları daha çok fnansal kralama yoluyla gerçekleştrmektedrler. Dolayısıyla, hadler kalkınmada öncelkl yörelerde 12.5 mlyar; gelşmş ve normal yörelerde se 25 mlyar TL.'na nmektedr. Oysa, mevzuatın asgar sabt yatırım tutarı ölçüsü nedenyle, kralık otomobl yatırımlarında tevs br yatınm en az 450 mlyar TL.; komple yen br yatırım se en az 900 mlyar TL.'na ulaşmaktadır. Teşvk tedbrlernn genellğ açısından düşünüldüğünde, mevzuatın bu yönü yatırımcılar arasındak fırsat eştlğn kralık otomobl yatırımcıları aleyhne bozmakta ve kralık otomobl yatırımı yapan mükelleflern devlet yardımlarından yararlanmasını en baştan güçleştrmektedr. Asgar yatırım kapastes ölçüsü le lgl dğer br sorun da tevs yatırımlarda ortaya çıkmaktadır. Tevs yatırımlarda en az 50 araçlık alt sınır mevcuttur. Burada, şe başlayıp brkaç araç satın alan br şletmenn Hazne Müsteşarlığı'na en az 50 araç çn başvurableceğ mümkün mş gb anlaşılıyorsa da, Hazne Müsteşarlığı tevs yatırımların üst sınırını %100 olarak belrlemştr. Bu genel hüküm le kralık otomobl yatırımlarna getrlen tevs yatırımlara at asgar 50 araçlık alt sınır br arada düşünüldüğünde şöyle br sonuca varmak mümkündür: Tevs yatırım yapacak olan br kralık otomobl yatırımcısının mevcut kapastes en az 50 brm alınalıdır k, 50 brmlk tevs yatırım koşulunu sağlayablsn... Kralık otomobl yatırımları en az 100 brm olacak şeklde yönlendrlmeye çalışılıyormuş gb düşünüleblr. Ancak, bu düşünce yanlıştır. Çünkü 45 aracı olan br şletmenn, kapastesnn %100'ünü aştığı çn, tevs 55 araç alma şansı yoktur. Mevcut kapastesnn %100'ü olan 45 aracı alına şansı da, 50 aracın altında tevs yatırım yapamayacağı çn, yoktur. Bu durumda kralık otomobl yatırımcısı çn k seçenek kalmaktadır: Ya komple yen yatırım yapacak ve 100 araçlık yatırım teşvk belges alacak, ya da devlet yardımlarından yararlanmadan kend çabasıyla yatırımını tamamlayacaktır. Br dğer alternatf hç yatınm yapmayacaktır k bz bunu ülke ekonomsnn kalkınması açısından son derece cdd br sıkıntı olarak görüyoruz. Yen sthdam alanlarının açılması ve yurtç tcaret hacmnn gelştrlınes, mal ve hzmet arzının artırılmasına yöne

6 .--, Verg Sorunları -150 MartıOOl lk önerler gelştrmek yerne, mükelleflere yatırım yapmamayı önermek son derece yersz olacaktır. Kralık otomobl yatırımlarında, daha teşvk edc olması tbaryle, asgar yatırım kapastes açısından şu düzenlemeler yapılablr: - Genel hüküm olan asgar sabt yatınm tutarı le orantılı olmak üzere asgar yatırım kapastes 20'ye çekleblr. Bu kapastede ble yapılacak asgar sabt yatırım 200 mlyar TL. düzeynde olacaktır. Kralık otomobl yatırunlarında, ortalama br şletmenn en az 20 aracının olması gerektğ genel br kanıdır. ;: - Tevs yatırımlar çn alt sınır mevcut 10 brme lave en az 10 brm olablr. Böylece genel koşulolan asgar sabt yatırım tutarı (100 mlyar TL.) le özel koşulolan asgar sabt yatırım ölçüsü (10 araç çn 100 mlyar TL. olacaktır) arasında yatırımcılar arasındak eştlğ bozmadan br bağlantı kurulablr. B- Yatırımın Yapılacağı Yer Müteharrk (hareketl) karakterl yatırımlarda yatırımın merkez le faalyetlernn yoğunlaştığı yer aynı olmayablmektedr. Yatırımın merkez kalkınmada öncelkl yöre gösterlerek gelşmş yörelerde faalyette bulunmak mümkündür. Örneğn, yatırurun yer Aksaray gösterlerek Konya'da; Kırıkkale gösterlerek Ankara' da; Bartın gösterlerek İstanbul' da faalyetler yürütüleblr önces rejmde uygulanan katma değer vergs desteğ normal ve gelşmş yörelerdek yatırımlar çn KDVoranı kadar, kalkınmada öncelkl yörelerde se KDV+I0 puan üzernden hesaplanmakta d. Söz konusu 10 puanlık fark özellkle müteharrk karakterl yatırım yapanları, yatırımın yer olarak kalkınmada öncelkl yöreler gösterecek şeklde yatırım teşvk belges almaya yöneltmştr yılından tbaren katma değer vergs desteğ kralık otomobl yatınmları çn uygulamadan kaldırılmış; yıl ortasında se uygulanmaya başlayan katma değer vergs stsnası kapsamına bu yatırımlar dahl edlmemştr. Ancak, 4325 Sayılı Kanun le olağanüstü hal bölges kapsamındak ller le kalkınmada öncelkl yörelere br takım avantajlar getrlmştr. Bu bağlamda, yatırımın yer söz konusu llerde gösterlmek suretyle dğer yörelerde faalyette bulunacak şeklde müteharrk karakterl yatırım yapablmenn önü açılmıştır. Fakat, kralık otomobl yatırımlarına uygulanan devlet yardımları daraltıldığı çn bu tür sustmaliern de önü kapanmıştır. Daha önce verlen yatırım teşvk belgeler le lgl olarak, Hazne Müsteşarlığı ve Malye Bakanlığı daha sıkı br denetm uygulayarak bu sorunun üstesnden gelebleceklerdr. 192 Verg Sorunları c - Yatırım İndrm Kralık otomobl yatırımı yapan mükellefler, araçlar üzerndek %40'a varan verg yükü nedenyle satın aldıkları araçlara ödedkler bedeln ancak %60'ı üzernden yatırım ndrm uygulayablmektedrler. Yatırım ndrmne konu olan harcamaların düşüklüğü bu vergsel kolaylığın cazbesn azaltmaktadır. Yatırım malyetnn, asgar yatırım kapastes ölçüsü nedenyle, yüksek olması yatırımcıları fnansal kralama yoluyla yatırım yapmaya yöneltmek tedr. Fnansal kralama şlemlernde araçlar mülkyet muhafaza kaydıyla satıldığı çn ve mevzuat gereğ fnansal kralama şrket de yatırım teşvk belges aldığı çn yatırım ndrmnden yatırımcının yararlanması söz konusu olmamaktadır. Mal mevzuatın subjektf amaç taşıyan düzenlemelerle bozulmaması çn ne yatırım ndrm müessesesnde ne de fnansal kralama mevzuatında kralık otomobl yatırımcılarına özel br düzenleme yapılması doğru olmayacaktır. Ancak, araçlar üzerndek verg yükü haffletlrse k bu katma değer vergs ve ek dğer verglern yükünün düşürülmes le mümkündür, yatırım ndrm daha cazp hale gelecektr. Yatırım ndrm le lgl dğer br sorun se, stsna edlen tutar üzernden ayrıca gelr vergs stopajı yapılmasıdır. %30 oranındak kurumlar vergs yükünden kurtulan yatırımcı, %15 oranında gelr vergs stopajı yaparak aslında ödemes gereken kurumlar vergsnn yarısını ödemektedr. Ayrıca, eğer gelr vergs stopajı uygulamamış olsa üç eşt takstte ödeyeceğ kurumlar vergs yerne, stopaj uygulaması sonucunda hesapladığı gelr vergsn Mayıs ayının 20. gününde peşn olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Bu uygulamaya şöyle br örnek vereblrz: 100 mlyar TL. tutarında yatırım ndrm stsnasından yararlanan br mükellef matrahtan ndrdğ bu tutar dolayısıyla 100 mlyar TL.'na sabet eden %30 kurumlar vergsn, yan 30 mlyar TL.'nı ödemeyecektr. Ancak ndrm konusu yapılan 100 mlyar TL. Gelr Vergs Kanunu uygulaması açısından gelr vergs stopaj matrahıdır ve bunun üzernden %15 gelr vergs hesaplanacaktır. Böylece mükellef, Nsan, Temmuz, Ekm aylarında 10'ar mlyardan 30 mlyar TL. daha az verg ödedğn düşünürken; Mayıs ayında 15 mlyar TL. gelr vergs stopajı le karşı karşıya kalmaktadır. Bu uygulama teşvk sstemnn mantığına aykırıdır. Bu gb ek mükellefyetler getrlerek devlet yardımlarının teşvk edclğnn azaltılmamasına gayret edlmeldr. 193

7 Verg Sorunları -150 D- Verg, Resm, Harç İstsnası Benzer br ek mükellefyet uygulaması da verg, resm, harç stsnasında söz konusudur. Verg, resm ve harç stsnasından yararlanmak steyen yatırımcı, yatırımın tamamlanmasını müteakp k yıl çnde $tutarında hracat yapmak zorundadır. Bugün çn $'lıkbr hracatın ne ülke ekonommze ne de yatırımcıya br katkısı olacaktır. Zaten, bu taahhüdün yerne getrlmes çn yatırımcılara pek çok kolaylık sağlanmıştır. Dolayısıyla, bu tür br ek koşul le verg, resm, harç stsnasından yatırımcıların yararlandırılması yerne, mevzuatın daha da bastleşeceğ düşüncesyle, hracat taahhüdü koşulunun kaldırılması yernde olacaktır. E- Katma Değer Vergs İstsnası Yatırım malları çn ödenen katma değer vergsn; yurtçnden satın alınan1ar çn hesaplanan dahlde ödenen katma değer vergs ve yurtdışından getrlen1er çn hesaplanan thalde ödenen katma değer vergs olarak kye ayırablrz. Mevcut teşvk rejmne kadar, dahlde ödenen katma değer vergs yükünü azaltmak çn katma değer vergs desteğ ve thalde ödenen katma değer vergs yükünü azaltmak çn katma değer vergs ertelemes şeklnde k tür yatırım teşvğ gelştrlmş d. 98/10755 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğe grdğ 25/03/1998 tarhne kadar yerl olarak üretlen bnek otomobllern katma değer vergs desteğnden yararlanması kabul edlyordu. Dolayısıyla, bu tarhe kadar verlen kralık otomobl yatırımlarına at yatırım teşvk belgelernde, kalkınmada öncelkl yörelerde gerçekleştrlen yatırımlar çn KDV+10 puan ve dğer yörelerdekler çn KDVoranı kadar katma değer vergs desteğ öngörülmüştür. Yne aynı döneme lşkn olarak, teşvkl yatırım mallarının thalnde ödenmes gereken katma değer vergs, flen ndrmn mümkün olacağı tarhe kadar ertelenmekte, erteleme kapsamına grecek mallar Malye Bakanlığı ve Hazne Müsteşarlığı tarafından müştereken belrlenmekte d. Bu uygulama 4369 Sayılı Kanun'un lgl hükmü gereğ 01/08/1998 tarh tbaryle yürürlükten kaldırılmıştır Sayılı Kanun'un 59. maddesyle Katma Değer Vergs Kanunu'nun 13. maddesne eklenen- d- bend le yatırım teşvk belges sahb mükelleflere belge kapsamındak makne ve teçhzat teslın1er katma değer vergsnden stsna edlmştr. Buna göre, yatırım teşvk belgesnde yer alan mallardan "makne ve teçhzat" ntelğ taşıyan1arın yurtç teslın1er le thalnde 01/08/1998 tarhnden tbaren katma değer vergs desteğ uygulanmamaktadır. 194 Verg Sorunları Sıra No'lu Muhasebe Sstem Uygulama Genel Teblğ d k'.h... d ı n e ma ıne ve cı az ar, uretım e kullanılan her türlü makne ve chazlar le b ' b un arın eklerıt entıerı, ve u amaçl~ kullan~l~n taşıma gereçler şeklnde tanımlanmıştır. 69 Ser No lu Katma Deger Vergısı Kanunu Genel Teblğ le Malye Bakan1ığıbu tanımı esas alarak t~şıt araçlarını.makne ve teçhzat kapsamından çıkartmıştır. Bu neden1e o~o.mobıl,panel, arazı taşıtı, otobüs, mnbüs. kamyonet, kamyon, treyl~r ve.ç:kcı (Euro ve Euro II normlarına uygun yeşl motoru haz olan1ar harç) gıbı taşıt araçları katma değer vergs stsnasından faydalanamamaktadı _ ~ r Ancak, yüklü ~ğırl~ğı45 tonu geçen off-road truck tp kamyonlar le kar.ayoluna çıkması mum~un olmayan kaya tp damperl kamyonlar, madenclk~ek.ullanılan damper.lı ka:o.:yon1ar,frgrafk kamyonlar, forklftler, ş maknelerı, vınçler, :arım maknelerı ve benzerler le ambulansların teslm ve thalnde katma deger vergs stsnası uygulanmaktadır. I:Iava, denz.ve demryolu taşıma araçları da makne ve teçhzat kapsamına gırmemektedır. Ancak, Katma Değ er Vergs Kanunu'nun 13 madd.. b d' d.. esının -a-" en ın. e.~ı~oşulların varlığı halnde bu araçların teslm ve thalnde katma deger vergısııstısnası uygulanmaktadır. Tüm. bu uygulamalar göz önüne alındığında bnek otomobllern kralık otomobıl yatırımları açısından makne ve teçhzat olarak kabul edl "ı meyışı nın mantıgını anlamak mumkun degıldr. 29/07/1998 tarhnde yayımlanan 4369 Sayılı Kanun'un hemen ardından Malye Bakanlığı'nca 14/08/1998'de yayımlanan 69 Ser No'.lu ~a~ma D~ğer Vergs Kanunu Genel Teblğ'nn haz~rlanmasında acele edılmıştır. Malıye Bakanlığı le Hazne Müsteşarlığı Teşvık Uygulan:~ G~nel Müdürlüğü'nün müştereken devlet yardımlarının uygulanmasına yonelık hususları belrlemes gerekrken, bu k kurum arasında yaşanan yetk kargaşası bell br yatırımcı ktlesnn göz ardı edlmesne yol açmıştır. v v. -1- Sır~ No'lu M~hasebe Sstem Uygulama Genel Teblğ esas alınarak yapılan makıne ve teçhzat tanımı sadece malat sanaynde gerçekleştrlecek ~atırımlara uymaktadır. Oysa, öncelkle teşvk edlmes öngörülen ve özel C?nem~aşıy~n sektör konuları çnde hzmetler kesm ağırlıklı br yere sahptr. Ornegın, bır okul'yatırımında masa, sıra, tahta le mefruşat öneın1 br yatırım harcaması olarak on plana çıkmaktadır. Ya da br kralık otomobl yatırımında yatırım harcamalarındak ağırlık hzmetn karşılanacağı bnek otomobllerde olmaktadır. Ancak, tüm bu sabt yatırım harcamaları, makne-teçhzat tanımının çok dar tutulınası nedenyle devlet yardımları kapsamına grmemektedr. v.... Katma değer vergs ~stsnasının kapsamı, hzmet yatırımları da göz onunde bulundurularak yenıden belrlenmeldr. Bu konuda, özellkle, Hazne 195

8 Verg Sorunlan Müsteşarlığı ve Malye Bakanlığı ortak hareket etmel, gerekrse yatırım türüne göre stsnanın hang mal ve hzmetlere uygulanableceğn belrleme yetks Hazne Müsteşarlığı'na bırakılmalıdır. F- Gümrük Vergs ve Toplu Konut Fonu İstsnası Yatırım teşvk belges kapsamındak makne ve teçhzat (hammadde, ara malı ve şletme malzemeler harç) thalatı, yürürlüktek İthalat Rejm Kararı gereğnce ödenmes gereken gümrük vergs ve toplu konut fonundan stsnadır. Ancak; bnek araçları, otobüs ve motorbot dahl yatlar bu stsna kapsamı dışında tutulmuştur. Görüldüğü üzere bu yardım kalem de kralık otomobl hzmet sunarıların faydalanarnadığı yardımlardan brdr. Yerl sanayy koruma gayesyle uygulanan gümrük vergs le sar tarfe dışı engeller, aslında pyasa ekonomsnn önündek en cdd engellerdr. Yerl sanayye daha dnamk br yapı kazandırablmenn yolu se bu engellern kaldırılmasına bağlıdır. IV-SONUÇ: Mevzuatta yer almakla brlkte, kralık otomobl yatırımlarının devlet yardımlarından yararlandırılmasının pek kolayolmadığını söyleyeblrz. Bu tür yatırımların küçük ve orta ölçekl şletmelerden çok büyük şletmeler tarafından yapılması halnde devlet yardımlarından yararlanması öngörülmüştür. Ancak, teşvk mevzuatırnızda yer alan desteklern pek çoğunun kralık otomobl yatırımları çn uygulanamadığı da br gerçektr. Burada üzernde tartışılması gereken kralık otomobl yatırımlarının devlet yardımlarından yararlandırılmasından çok, bu tür yardımlara gerek olup olmadığıdır. Devletn haksız rekabete yol açmasının ve eştlk lkesn hçe saymasının en güzel örneğ devlet yardımlarında görülmektedr. Teşvk poltkalarının esası kayırmacılığa dayanır. Ger kaldığına nanılan bazı kesmlern desteklenmes amacıyla uygulanan teşvk poltkaları çoğu zaman bazı kesmlern göz ardı edlerek haksız rekabete sürüklenmelerne neden olmaktadır. Son yıllarda, hzmet kesm öncelkl teşvk poltkaları uygulanmaya çalışılırken, teşvk tedbrlernn sına ağırlıklı olması lgnç br çelşk olarak ortaya çıkmıştır. Verg yükünün adl dağılımını malye poltkasının sosyal amacı olarak gören 1982 Anayasası, adeta hükümete gelr dağılımını verg poltkalarıyla düzenleme görev vermştr. Oysa, vergsel teşvkler bu dağılımı düzenleme deal le yürürlüğe konulurken, sonuçları tam tersne gelr dağılımını bozucu yönde olablmektedr. Verg Sorunları Par~s~l ~e~.tekler le vergsel teşvkler her ne kadar yatırımları daha cazıp ~lar gıbı gorunse de.. pyasa ekonomsnn müşevvklernden zyade syas ot?rıteye yakın çevreler harekete geçrmektedr. Hal böyle olunca, kar maksımu:asyonu gay:syle pyasadak talebe uygun üretm yapacak pyasa güçler y:rıne, ra~t peşındek güçler, üstelk haksız rekabete yol açılarak, desteklenebılmektedır. Tüm bu görüşlern ışığında teşvk sstemmz, kısa dönemde özellkle kesmler arasındak dengeler bozmadan ve herkesn eşt olarak faydalanableceğ devlet yardımları uygulanarak; uzun dönemde se pyasa ekonomsnn mantığ.ın.aters düşen tüm destek uygulamaları en aza ndrlerek ve yne eştlk lkesını zedelemeden tüm kesmlern eşt koşullarda yararlanableceğ br yapıya kavuşturulmalıdır

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır. No: 2017/24 Tarih: 27.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

2.1. 1/4/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması

2.1. 1/4/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması 4 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ Taslağı 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda[1] 28/3/2007 tarihli ve 5615

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/51 İstanbul, 31 Mayıs 2007 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.10.2010 / 110-1 YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 276 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde 6009 sayılı Yasa ile değiştirilen GVK nın geçici

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009 KONU 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması 29.01.2004 tarihinde yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

G E N E L G E 2009 12

G E N E L G E 2009 12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-45 16.1.2009 Konu : 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin uygulaması

Detaylı

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır.

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır. 1 SİRKÜLER 2017/17 Yatırım teşvik mevzuatına dair temel düzenlemelerin yer aldığı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9917 sayılı Karar ile bazı

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-047 Tarih : 15.08.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2013/242-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 25 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 12.08.2010 Sayı: 2010/40 Konu: 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 Uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TARİH 10.05.2012 BÜLTEN NO 2012/006 Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilecek kazançların indirimli orana tabi kurumlar vergisine tabi tutulmasına

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

SİRKÜLER 2016/54. KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/54. KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/54 12.10.2016 KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 2016/9139 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5 Ekim

Detaylı