Saint Petersburg Kalkınma Görünümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saint Petersburg Kalkınma Görünümü"

Transkript

1 Saint Petersburg Kalkınma Görünümü

2 Saint Petersburg Kalkınma Görünümü 02 Saint Petersburg Kalkınma Görünümü "... bir Kalkınma Çalışma Grubu kurmayı kabul ediyor ve bu gruba G20'nin ekonomik büyüme ve direnci artırma tedbirleri hedefine uygun olarak, Seul Zirvesi nde benimsenecek bir kalkınma gündemi ve çok-yıllık eylem planları hazırlama yetkisi veriyoruz." G20 Toronto Zirvesi Sonuç Bildirgesi, Haziran G20 kalkınma gündemine katılan ana değer, ekonomik büyümenin önemine yapılan güçlü vurgudur. Ekonomik büyüme, yoksulluğu azaltma ve nüfusun en düşük gelirli kesimlerinin başarı şansını artırmada kaydedilen ilerlemede merkezi role sahip olmuştur. Bu yetkilendirmeyi takiben yoksulluğu ortadan kaldırma ve ortak refahı arttırma hedeflerine ulaşmada güçlü, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve dirençli ekonomik büyüme şarttır. Mevcut ve gelecek kuşaklar için yaşam kalitesini arttıran bir kalkınma yolunun geliştirilmesinde, G20'nin siyasi liderliğini sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, gelecek çalışmalarımız için benimsenecek yaklaşımı şekillendirmede Paylaşılan Büyüme için Seul Kalkınma Uzlaşısı temellerini esas alacağız. G20'nin Paylaşılan Büyüme Taahhüdünün Güçlendirilmesi 2. Küresel ekonomideki yavaş toparlanma ve gelişmekte olan ülkelerdeki, bilhassa düşük gelirli ülkelerdeki (DGÜ) kalkınma açığını daraltma ve yoksulluğu azaltma bağlamında süregelen ihtiyaç doğrultusunda G20 Liderleri, Haziran 2010 Toronto Zirvesinde bir Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) kurmayı kararlaştırdı. G20, uluslararası ekonomik işbirliği için üst düzey forum olarak varlığını sürdürürken, öte yandan diğer forumlara katma değer sağlama ve bu forumlardaki mevcut kalkınma taahhütlerini tamamlama fırsatını olumlu karşılamaktadır. G20'nin, büyüme seviyelerinde ve kalitesinde kesintisiz iyileştirmeler yapılmasına yönelik daha müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme ve böylelikle yoksulluğu azaltma, yaşam kalitesini arttırma ve saygın iş olanakları yaratma noktasında önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bilhassa DGÜ olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ulusal çabalarına destek vermek üzere Uluslararası Örgütlerle (UÖ) ve G20 dışındaki paydaşlarla yakın işbirliği halinde çalışmaya devam edeceğiz. 3. KÇG ile yakın işbirliği yaparak, gelişmekte olan ülkelerin küresel büyümenin yeni kutupları olarak oynadığı rolü geliştirmek adına yaptığımız çalışmalara hız kazandırma gereğinin altını çiziyoruz. Ekonomik büyümenin, çevrenin korunmasının ve sosyal tabana yayılmanın birbirlerini tamamladığı ve pekiştirdiği yollar bulmanın önemini teyit ediyoruz. Los Cabos Liderler Bildirgesi nden hareketle, gelişmekte olan ülkelere, sürdürülebilir kalkınma bağlamında kapsamlı yeşil büyümeyi teşvik eden tedbirleri de kapsayan uygun tedbirler vasıtasıyla kalkınmalarını sürdürmede ve güçlendirmede destek vermeye devam edeceğiz ve önceliklerimizi ve çalışmalarımızı, gelişmekte olan ülkelerde, bilhassa DGÜ'de büyümenin önündeki darboğazları ortadan kaldırmaya yoğunlaştıracağız. G20, uluslararası ölçekte kabul edilmiş olan kalkınma hedeflerinde daha fazla aşama kaydedilmesine yönelik uluslararası çabaları tamamlamayı arzu etmektedir. Gündem, Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili BM Üst Düzey Genel Kurul Toplantısının sonuçlarını ve bunun yanı sıra Dördüncü BM LDC Zirvesi, 4. Üst Düzey Yardım Etkinliği Forumu ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) nın çıktılarını göz önüne almaktadır. İleriye dönük G20 kalkınma gündeminin, 2015 sonrası Kalkınma Gündemine cevap verebilecek yeterli esnekliğe sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

3 G20'nin Kalkınma Yaklaşımı Üzerinde Düzeltici Değişiklikler 4. G20 kalkınma gündeminin ilk üç yılı güçlü sonuçlar verdi ve G20 üyelerinin Seul Çok Yıllı Eylem Planını (MYAP) uygulamada somut adımlar atmasına neden oldu. G20'nin ilk MYAP eylemlerinden birçoğu şu an itibariyle tamamlanmış durumdadır. Bu itibarla yaklaşımımız üzerinde düzeltici değişiklikler yapmanın ve geleceğe yönelik kalkınma gündemi için yeni eylemler belirlemenin değerli olacağını düşünüyoruz. İlk hesap verebilirlik sürecimizden çıkarılan derslere dayanarak ve elde edilen sonuçlardan hareketle G20, çalışmalarını güçlendirmek ve bunlara işlerlik kazandırmak için aşağıda yer alan fikirleri değerlendirmeye alacaktır: Büyümeyi artırmaya yönelik gelecek gündemimize ve eylemlerimize çıktı-odaklı, uzun vadeli şu hedefler kılavuzluk edecektir: nitelikli istihdam ve yatırım, güven ve şeffaflık, sürdürülebilirlik ve direnç ve toplumsal kapsayıcılık. Gelişmekte olan ülkemiz ve DGÜ ortaklarımız ve ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile yakın istişare halinde gelecek çalışmalara yön vermek üzere G20 kalkınma gündemi için temel öncelikleri belirledik. Bu öncelikler Ek'te belirtilmiştir. G20'nin değer katabileceğine ve ulusal sahiplenmeyi geliştirebileceğine inandığımız temel öncelikli alanlarda bölgesel öncelikleri ve projeleri destekleme yönünde çalışma yapacağız. KÇG yeni aksiyonlar seçecek ve bu aksiyonların Seul Kalkınma Uzlaşısı nda yer alan altı G20 Kalkınma İlkesiyle yakın uyum içerisinde olmasını sağlayacaktır. Bilhassa bu yeni eylemler hedeflerimizi ileriye taşımalı, gerçekçi olmalı, kanıta dayalı olmalı, ortak meseleleri hesaba katmalı ve ihtiyaç duyulduğunda gönüllülük esasına dayalı olarak uygun şekilde finanse edilmelidir. Gelecekteki G20 başkanlıklarının, 2015 sonrası Kalkınma Gündemi dahil olmak üzere yeni önceliklere ve durumlara cevap vermesine olanak veren esnek bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Devam eden ve gelecek döneme ait G20 kalkınma eylemlerinin hayata geçirilmesini izlemek amacıyla bir hesap verebilirlik mekanizmasının devreye sokulması yönünde Los Cabos Bildirgesinde Liderlerin yaptığı çağrıyı yineleyen KÇG gelecekteki çalışmalarında da hesap verebilirlik mekanizmasını kullanmaya devam edecektir. Buna her üç yılda bir kapsamlı bir hesap verebilirlik raporunun hazırlanması ve belirli eylemlerin izlenmesinin ne zaman sonlandırılacağının belirlenmesi de dahildir. 5. Sürekli yeni zorluklar gündeme gelirken G20 kalkınma gündeminin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sadece ilgili paydaşların düzenli ve kapsamlı katılımıyla, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında ortak bir vizyonun inşa edilmesiyle ve bu ülkelerin ilgili sorumluluklarının ve rollerinin enine boyuna tartılmasıyla gerçekleşebilir. 6. Gelişmekte olan ülkelere sosyal yardım süreci G20 kalkınma gündemi ile ilgili bilgilendirme yapılması ve geri bildirim alınarak bu ülkelerin önceliklerinin dikkate alınabilmesi açısından son derece önemlidir. G20 KÇG'sinin, daha geniş kapsamlı G20 politika eylemleri ile DGÜ üzerindeki etkiler arasında önemli bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda Güney-Güney ve üçlü işbirliği gibi mekanizmalar aracılığıyla DGÜ ile yakın ortaklık halinde çalışma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. 7. Özel sektör, akademi dünyası ve sivil toplum dahil olmak üzere diğer ana ortaklarla olan diyaloğumuzu geliştirerek girişimlerimizin sağladığı faydaları en üst seviyeye çıkarmalıyız. 8. Analiz yapılması, önceliklerin belirlenmesi ve eylemlerimizin hayata geçirilmesinin desteklenmesi konularında Uluslararası Kuruluşların yaptığı önemli katkıyı takdir ediyoruz. Uzmanlıkları ve verdikleri teknik destek hesaba katıldığında, ilgili Uluslararası Kuruluşların ortak çabaları, temel kalkınma zorluklarına yönelik tutarlı yaklaşımların tespit edilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çerçevede KÇG, ilgili Uluslararası Kuruluşlar ile olan işbirliğini derinleştirmeye ve ortak çalışmaları geliştirmeye devam edecektir. KÇG, kalkınmaya olanak veren ortamlar oluşturmaya yönelik stratejik eylemlere odaklanmaya devam edecektir. KÇG gündemi diğer forumlar ve G20 gündemlerindeki çalışmalar ile bağlantılıdır. Bu nedenle KÇG kapsamlı kalkınma çabaları ile daha tutarlı olmaya çalışacaktır. rg Kalkınma

4 Saint Petersburg Kalkınma Perspektifi 04

5 05 GIDA GÜVENLİĞİ Zorluk: Uluslararası topluluk, büyüyen ve hızla kentleşen nüfusun beslenmesinde ortaya çıkan ani mağduriyetler ve uzun vadeli zorlukları hafifletmek için iki yönlü zor bir mücadelenin içindedir. Açlıktan mağdur yaklaşık 870 milyon insanın büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Mevcut durum böyle devam ederse, 2050 yılında 9 milyara ulaşması beklenen bir nüfusun beslenmesi için, küresel gıda üretiminin en az %50-70 oranında artırılması gerekecektir. Bu zorluğun kökeninde yoksulluk yatmakta ve bu durum nüfus artışının yavaşlayan üretime karşın daha fazla gıda talebini tetiklemesi, kırsal kesimdeki yoksulluk, DGÜ'deki altyapı eksikliği, yatırım azlığı, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, toprak ve su gibi kıt kaynaklar üzerindeki rekabetin artması, iklim değişimi ve piyasalara erişim gibi kısıtlarla daha da karmaşık hale gelmektedir. Cevap: Gıda güvenliği ve beslenme, küçük toprak sahiplerinin ve çiftçi ailelerin kalkınma ihtiyaçlarına, cinsiyet eşitliğine ve kadınların statüsünün güçlendirilmesine, bilhassa kırsal alanlarda düzgün işlere, kapsamlı kırsal kalkınmaya, sorumlu yatırıma, kapasite inşasına, şeffaf ve etkin piyasalara, artan dirence, gıda israfının ve atıklarının azaltılmasına, güvenlik ağlarına ve herkes için daha iyi beslenme kavramlarının öne çıktığı sürdürülebilir üretim ve verimlilik artışı gerektirmektedir. G20, bu alanların çoğunda politika önderliği yaparak katma değer sağlayıp koordineli, entegre ve uzun vadeli bir yaklaşım geliştirebilir. YENİ EYLEM: GIDA GÜVENLİĞİNİN, BESLENMENİN, EKONOMİK BÜYÜMENİN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI DGÜ'e yoğunlaşarak gıda güvenliği ve beslenme bazında önemli ekonomik büyüme ve istihdam yaratma fırsatlarını Mart 2014'e kadar gözden geçireceğiz. Bu gözden geçirme, o tarihe kadar yapılmış tüm ilgili G20 çalışmaları üzerine inşa edilecek ve Sosyal Koruma Kurumları Arası İşbirliği Kurulunun girdilerini göz önüne alacaktır. Gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sürecini geliştirerek gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili mükemmeliyet ağı merkezleri ve bilgi paylaşım platformları gibi mevcut girişimlerden ve 2014 Uluslararası Beslenme Konferansı hazırlama sürecinden faydalanacak ve süregelen eylemleri izlemeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz: gıda rezervleri ve insani gıda maddelerine erişim ile ilgili 24 no'lu taahhüt Sorumlu Tarımsal Yatırım Prensipleri ile ilgili 26 no'lu taahhüt tarımsal risk yönetimiyle ilgili 28 no'lu taahhüt beslenmeyi iyileştirme ile ilgili 29 no'lu taahhüt Buna ilave olarak Tarım Piyasaları Bilgi Sisteminin eksiksiz olarak hayata geçirilmesi yönündeki taahhüdümüzü sürdürüyoruz ve Ziraat Baş Mühendisleri Toplantıları vasıtasıyla bilhassa tarımsal araştırmalar ve tarım teknolojileri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğiz.

6 06 FİNANSAL TABANA YAYILMA VE HAVALELER Zorluk: Dünyada iki milyarın üzerinde yetişkin, mali hizmetlere ulaşamamaktadır. Milyonlarca insan her yıl yoksulluktan kurtulurken birçoğu mali sıkıntılar, sağlık problemleri ve diğer ani etkiler nedeniyle yoksulluğun pençesine düşmektedir. Kritik anlarda kullanılmaya hazır etkin tasarruf, ödeme, kredi ve sigorta araçları hane halkının krizlere karşı direncini arttırmakta ve yoksulluktan kurtulma fırsatlarını yakalamalarına yardımcı olmaktadır. Eldeki deliller aynı zamanda banka hesabı olan veya tasarruf enstrümanları kullanan tüketicilerin daha fazla tüketim yaptığını, daha yüksek gelir sahibi olduğunu, önleyici sağlık hizmetlerine para harcadığını ve daha az kırılgan olduklarını ortaya koymaktadır. G20'nin çalışmaları dahil yürütülen uluslararası çalışmalar yoksul insanlar arasında mali hizmetlerden faydalanma oranının arttırılmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu çalışmalara rağmen, birçok düşük gelirli ülkede (DGÜ) mali hizmetlerden faydalanma düzeyi ve finansal okuryazarlık düzeyi düşük seviyede kalmaktadır. Birçok yoksul hane halkı, mali hizmetlerden faydalanmanın faydaları, riskleri ve sorumlulukları hakkında yetersiz bilgi sahibidir. Yoksul insanlara yönelik bu temel mali hizmetler arasında dünya genelinde ortalama para havale masrafları çok yavaş bir şekilde düşmektedir. Cevap: Finansal Tabana Yayılma için Küresel Ortaklık (GPFI), G20'nin, güçlü ve kapsayıcı büyümenin geliştirilmesi açısından çok önemli olan bir konu üzerinde geniş tabanlı bir paydaşlar grubu ile uluslararası işbirliğini arttırma noktasında G20'nin katalizör gücünü nasıl kullanabileceğini ortaya koymaktadır. KÇG para havalelerini geliştirme potansiyeli üzerinde durarak, dünya genelinde ortalama para gönderme masraflarını azaltma ve bu sayede paranın gelişmekte olan ülkelere geri akışını arttırma yönündeki çalışmalara liderlik yapabilir. YENİ EYLEM 1: FİNANSAL HİZMET SUNUMUNUN VE ALIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 2014 te GPFI ile koordinasyon halinde gelişmekte olan ülkelerde finansal tabana yayılma çalışmalarını güçlendirme seçenekleri ve aşağıdaki konulara yönelik hedefli eylemler incelenecektir: Erişimi önemli ölçüde iyileştirebilecek elektronik ödeme ve mobil teknoloji gibi gelişmekte olan mekanizmalardan yararlanmak ve yoksullar, bilhassa kadınlar, gençler ve göçmenler gibi savunmasız gruplar için teşvikleri, finansal okuryazarlığı, eğitimi ve tüketici koruma sistemlerini arttırmak suretiyle hizmetten faydalanma oranının yükseltilmesi. YENİ EYLEM 2: HAVALE MASRAFLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIN HIZLANDIRILMASI 2014 yılında, gelişmekte olan ülkelere para transferi ücretlerini daha da düşürecek yenilikçi, sonuç tabanlı mekanizmaları değerlendirmeye alacağız. Uygulamaya devam edeceğimiz eylem ve programlar: 37 no'lu taahhüdü kapsayan G20 Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı (36 no'lu taahhüt); ve 2012 yılında lanse edilen KOBİ Finansman Mutabakatı ve G20 Emsal Öğrenme Programı (sırasıyla 41 ve 42 no'lu taahhüt). G20 liderlerinin 2011 yılında belirlemiş olduğu hedef paralelinde (58 no'lu taahhüt), dünya genelinde ortalama para transferi masrafının azaltılması yönünde çalışma yapmaya devam edeceğiz. Bilhassa birçok G20 üyesi 2013 yılında masrafları düşürmeye yönelik ek aksiyon alma taahhütlerinde bulundu.

7 07 ALTYAPI Zorluk: Altyapı, ekonomik büyümenin, istihdam yaratmanın, yoksulluğu azaltmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel lokomotifidir. Uygun *sürdürülebilir+ altyapının olmaması, bir ülkenin rekabetçiliğini, üretim gücünü, insan kaynağı gelişimini, temel sosyal hizmetlerin verilmesini ve küresel ekonomiye katılımı sekteye uğratır. Mevcut altyapı sistemlerinin yönetimine ve sürdürülmesine yapılacak uzun vadeli yatırımların önündeki ana darboğazlar, sürdürülebilir kalkınmanın önünde ciddi zorluklar arz etmektedir. G20 nin grup olarak altyapıya artan düzeyde finansman ve yatırım sağlanmasında ve altyapı geliştirme sürecinin daha ileri taşınmasında uygulamaya yönelik aksiyonlar alması gerekmektedir. Cevap: Gelişmekte olan ülkelerde altyapının ölçeği ve önemi karşısında G20, 2011 Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB) Eylem Planı nda ve Afrika Altyapı Konsorsiyumu (ICA) raporunda vurgulandığı gibi proje hazırlama fonlarının (PPF) iyileştirilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam etmelidir. KÇG aynı zamanda kamu sektörü-özel sektör ortaklıklarının önemini pekiştirmekte ve MDB ler bünyesinde süregelen iyileştirmelere destek olmak amacıyla finans kaynaklarını optimize etmektedir. KÇG nin faaliyet alanı, uzun vadeli finansman politikasının tutarlılığı ve G20 Yatırım Finansmanı Çalışma Grubu ile koordinasyonu geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda, halihazırda mevcut veya MDB'ler tarafından hazırlanmakta olan altyapı yatırımlarından önemli dersler çıkarılabilir. Uzun vadeli yatırım yönetimi ve idamesi, sürdürülebilir ve iklime dirençli planlama ile ilgili hususlar ve erişilebilirliği artırmak üzere benimsenecek dağılımlı yaklaşımlar KÇG nin etkin altyapı yatırımlarını yapmaya odaklanması gerektiğini gösteren meselelerdir. YENİ EYLEM 1: UZUN VADELİ ALTYAPI FİNANSMANININ ELE ALINMASI G20 Yatırım Finansmanı Çalışma Grubunun (ÇG) yaptığı çalışmaların DGÜ üzerindeki potansiyel yansımalarını inceleyecek ve ÇG ile koordinasyonumuzu güçlendireceğiz. YENİ EYLEM 2: PROJE HAZIRLAMA FONLARININ GENİŞ KAPSAMLI ANALİZLERİ PPF'lerin, Afrika'nın yanı sıra diğer bölgelerde uzun vadeli altyapı yatırım finansmanının geliştirilmesi üzerindeki etkinliğini değerlendireceğiz, uygulama sürecinin önündeki engelleri daha yakından tanıyacağız, ortak bir platform aracılığıyla bu bilgileri yayacağız ve bölgesel PPFlerden oluşan küresel bir ağ oluşturmayı gündeme alacağız. MYAP eylemi kapsamında henüz tamamlanmamış taahhütleri MDB Altyapı Eylem Planı (2, 4, 6, 8, 10) kapsamında uygulamaya devam edeceğiz.

8 08 İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRME Zorluk: Gelişmekte olan birçok ülkede, istihdam için gerekli yeterli becerilerin olmaması, ekonomik büyümede büyük bir darboğaz oluşturmaktadır. Mevcut eğitim, öğretim ve teknik ve mesleki eğitim sistemleri öğrencilere, işgücü piyasasında gerekli olan temel beceri ve nitelikleri kazandırmamaktadır. Bu nedenle, yüksek nitelikli kişiler dahi işsiz kalabilmekte ya da vasıflarının altındaki işlerde çalışabilmektedir. Aynı zamanda işverenler, yeterli vasfa ve deneyime sahip eleman bulmakta zorluk yaşamaktadır. Değişen demografik profiller bağlamında beceri geliştirme ihtiyacı daha da kritik bir hal alırken küresel çalışan nüfusun büyük bir kısmını gelişen ülkelerdeki gençler oluşturacaktır Cevap: G20 Eğitim Stratejisini uygulamak için çalışmaları sürdürmeli ve gelişmekte olan ülkelere işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha uygun iş becerileri kazandırılması ile ilgili politikalarında destek olunmalıdır. Politikalar, beceri geliştirmeyle ilgili en iyi uygulamaları paylaşmak üzere işverenler ile eğitim ve öğretim veren kurumlar arasında diyalog kurulmasını teşvik etmeli ve bunun yanı sıra üst düzey yöneticiler ile teknik ve mesleki eğitim ve öğretim sistemleri ve kurumlarında çalışan eğitimciler arasında kapasite artırımına geliştirmelidir. Beceri geliştirme süreci, altyapı, gıda güvenliği, ticaret, çevre, ulusların kendileri karar verdikleri sosyal koruma sistemleri ve diğer önceliklerle ilgili kamu politikalarına entegre edilmelidir. Son olarak, özel sektörün katılımı da dahil olmak üzere eğitim yaklaşımları geliştirip bunları doğrudan istihdam politikaları ile irtibatlandırarak rekabetin geliştirilmesi, ekonomik çeşitliliğinin arttırılması ve düzgün iş ve istihdam olanaklarının oluşturulmasının hızlandırılması amaçlanmalıdır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi vasıtasıyla yoksulluğun azaltılması ve refah paylaşımının artırılması yönündeki eylemlerimiz arasında, beceri ihtiyaçlarının etkin şekilde öngörülmesine yönelik mekanizmalara daha fazla yatırım yapılması ve beceri eğitimine yönelik yaklaşımların daha da iyileştirilmesi yer alacaktır. YENİ EYLEM 1: İŞGÜCÜ PİYASASININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE ULUSAL BECERİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ G20 Eğitim Stratejisi uygulamasının bir parçası olarak ilgili Uluslararası Kuruluşlar ile birlikte çalışarak ilgilenen gelişmekte olan ülkelere beceri geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde ve tüm paydaşlariçin nitelikli eğitimle ilgili ulusal kapasite artırımına gidilmede destek vereceğiz. YENİ EYLEM 2: EĞİTİM İÇİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMESİ Gelişmekte olan ülke vatandaşlarına eğitim ve bilgi paylaşımı sağlama amacıyla G20 üyelerini kapsayan Güney-Güney ve Üçlü işbirliği programları geliştirmenin yollarını arayacağız. Uluslararası karşılaştırılabilir beceri göstergeleri veritabanının oluşturulması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi taahhüdü [30 no'lu taahhüt]; istihdam ve verim için gerekli becerilerle ilgili pilot ülke eylem planlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve imkan dahilinde yürütülmesi taahhüdü [31 no'lu taahhüt] ve Küresel Bilgi Paylaşım Platformunun kullanımının geliştirilmesi ve sürdürülmesinin sağlanması taahhüdü [32 no'lu taahhüt] dahil olmak üzere Seul Çok Yıllı Eylem Planı taahhütlerini özenle takip edeceğiz.

9 09 YERLİ KAYNAK MOBİLİZASYONU (YKM) Zorluk: YKM, destek akışlarını tamamlamak üzere gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma finansmanı kaynaklarını arttırmalarını sağlamada kilit rol oynamaktadır. YKM'nin sağladığı ek bir fayda da, ülkenin yerli kaynaklarına bağlı stratejinin ülkenin kamu politikalarına sahip çıkılmasını desteklemesi ve vatandaşlara karşı hesap verebilirliğin arttırılmasıdır. Daha ileri düzeyde bir şeffaflık, doğal olarak, hükümetin yasadışı finansal para akışları ve her tür yolsuzluk ile mücadelede daha büyük çaplı ve koordineli bir çalışma yapmasını sağlayacaktır. Bu da sırasıyla iç gelirleri arttıracak, yatırım iklimini iyileştirecek ve iş dünyasının önünü daha net görmesini sağlayacaktır. Ancak, bazı sistemik problemler, hükümetlerin iç gelirlerini maksimize edebilmelerini engellemektedir. Gelişmekte olan ülkeler, ciddi kapasite kısıtları ile daha da ağırlaşan, vergi tabanındaki erozyon ve örtülü kâr transferi (BEPS), para havale masrafları ve yasadışı para akışı gibi zorluklarla baş etmek zorundadır. Gelişmekte olan ülkeler, genellikle bilgi alışverişinden sınırlı oranda faydalanmaktadır. Bu ülkeler genelde bilgi alışverişi için gerekli hukuki zemine ve teknik güvenceye sahip değildir. YKM, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele, yüksek büyüme oranı ve istihdam olanaklarını sürdürmeyi hedefleyen sağlıklı makroekonomik politikalar, temel ekonomik ve sosyal altyapılara yatırım yapılması ve yerli finansal sektörlerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ile yakın bağlantılı olan temel ve ortak bir meseledir. Cevap: Gelişmekte olan ülkelerin, bilhassa DGÜ'lerin vergi yönetimlerinin güçlendirilmesi bu zorluklara verilecek temel cevabı teşkil etmektedir. Ele alınan zorlukların uluslarüstü niteliği, Uluslararası Kuruluşlar tarafından ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından koordineli bir yaklaşım sergilenmesini gerektirmektedir. G20, gelişmekte olan ülkeler, bilhassa DGÜ için bu zorluğun ele alınmasına yönelik uluslararası çalışmalara katma değer sağlayabilir. OECD'nin vergi tabanındaki erozyon ve örtülü kâr transferi (BEPS) ile ilgili çalışmasının ve bu çalışmanın gelişmekte olan ülkeler için önemini dikkate alıyoruz. Diğer G20 iş akışları ile ve bilhassa Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ile yakın işbirliği çok önemlidir. YENİ EYLEM 1: BİLGİ ALIŞVERİŞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN TESPİT EDİLMESİ VE KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ Küresel Vergi Şeffaflığı ve Bilgi Alışverişi Forumu ile çalışma yaparak gelişmekte olan ülkelerin otomatik bilgi alışverişi (AEOI) ile ilgili önlerindeki engelleri tespit edecek ve ele alacağız; ayrıca çift taraflı anlaşmalar ve Coğrafi Sınırlara Tabi Olmayan Vergi Müfettişleri gibi çok taraflı programlar ve ikili programlar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin vergi idarelerine olan desteğimizi artıracağız. YENİ EYLEM 2: DGÜ'DE BEPS'İN ELE ALINMASI 2014 te, BEPS ile ilgili yapılmış çalışmaları inceleyerek DGÜ ile ilgili sorunları tespit edeceğiz ve bunları ele alacak eylemleri gündeme getireceğiz. Daha fazla sayıda gelişmekte olan ülkeyi Küresel Foruma katılmaya teşvik ediyoruz. Küresel Forumun, gelişmekte olan ülkelerle işbirliği halinde kalarak bu ülkelerin kendi emsal incelemelerini hazırlamasını ve bu ülkelere özel teknik destek sağlamasını (MYAP-64 no'lu taahhüt) talep ediyoruz. Gelişmekte olan ülkeler arasında Karşılıklı İdari Yardım ile ilgili Çok Taraflı Konvansiyonu geliştirmeye devam edeceğiz. Bu Konvansiyon vergilerin hesaplanması ve tahsil edilmesi konusunda, bilhassa vergi kaçırma ve vergiden kaçınma ile mücadele amacıyla devletlerarasında her türlü idari işbirliğini sağlamaktadır (Los Cabos Liderler Bildirgesinde yer alan taahhüt).