Aphrodisias. Aphrodisias

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aphrodisias. Aphrodisias"

Transkript

1 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 1 Y A fi A M S T L D E R G S MART 2014 Lidya Eyaleti Ba kenti Aphrodisias Aphrodisias Röpörtaj h lya ko yi it Denizli den Lezzetler İsli ve Yanık Yoğurt aramızdan ayrılıflının 15. yılında Özay GÖNLÜM Ali ÖNAL Hisar Mand ra Yönetim Kurulu Baflkan DANET... Çiftlikten mutfa a her fley kontrol alt nda. Recep ULUÇAY Yönetim Kurulu Baflkanı PEKDEMİR SERACILIK, ŞİFA ÜRETİYOR. Hareketleriniz sizi ele veriyor! Bitkilerden Gelen Sa l k Do al Ta Üç ayların faziletleri

2 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 2

3 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 3 Bu dergi, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. Merhaba! fiu an elinizde tuttu unuz bu dergi, Pekdemir olarak bizim siz müflterilerimize karflı duydu umuz sorumlulu un ve samimiyetin bir ifadesidir. Bu dergiyle, geçmiflten beri sizinle kurdu umuz sıcak iliflkiyi pekifltirmek, bunca yıllık birlikteli imizin olumlu mirasını gelece e taflımak istiyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Çok iyi bir ekiple çalıflıyor olsak da, ajans m z n geçmifline ve tecrübesine çok güvensek de, heyecanımızı yenemiyoruz. Sizin bunu nasıl yorumlayaca ınızı düflünmek bizim heyecanımızı artıran en büyük etken. Çünkü bu dergiyi sizi daha mutlu görmek, sizinle paylafltı ımız yepyeni ortak payda yaratmak için çıkarıyoruz. Pekdemir Ailesi olarak kuruluflumuzdan itibaren müflteri memnuniyetini ve alıflverifli sizler için bir keyfe dönüfltürmeyi hedeflemifltik. Bugün geldi imiz noktada faaliyet gösterdi imiz bölgelerde en çok tercih edilen ma azalar olmanın haklı gururunu yaflıyoruz. Yola çıkarken temel ilke olarak belirledi imiz kaliteli ürünleri daha ucuza satma ve Ucuzlu un Kalesi olma prensibinden bir gün bile vazgeçmedik. Bununla beraber ürün çeflitlili imizi sizlerin ihtiyaç ve be enilerine göre gelifltirirken, kaliteyi sürekli ön planda tuttuk. Artık bütün bu olumlu mirasın üstüne yeni bir fleyler katmamız gerekti ini düflündük ve iflte elinizdeki bu dergi ortaya çıktı. Pekdemir Bak fl dergisinin çalıflmaları uzun soluklu ve heyecanlı bir keflfin ilk aflaması olarak cıvıl cıvıl bir Mart gününe denk geldi. Bu da güzel bir tesadüf. Dergimizle ilgili her türlü görüfl ve yorumlar n z adresine bekledi imizi hat rlatt ktan sonra,flimdi sizleri bu keflfin tanıklı ına davet ediyoruz. Pekdemir dünyasına tekrar hofl geldiniz. Yusuf YILDIRIM Sat nalma Direktörü Mart

4 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 4 Ç NDEK LER 04Yönetimden Pekdemir Grup Ad na Cemal-Halil-Abidin Pekdemir 05Biz Kimiz? Biz Kimiz (Tarihçe) Röpörtaj h lya ko yi it Bizden Haberler Ege nin Yerlisi Pekdemir, Ege de büyümeye devam ediyor. 10Yöresel Tadlar Denizli nin damak çatlatan lezzeti Denizli Kebab Tedarikçi 14Firmalar m zdan Danet... Çiftlikten mutfa a her fley kontrol alt nda. g ne eng zel nerede batar? 36 40Do aya Bakıfl Binlerce Y l Vazgeçemedi imiz Do al Tafl 16 Gezi Rehberi Tant an n ehri; Aphrodisias Mermer ustalı ının ve heykeltırafllı ın zirvede oldu u yıllarda Aphrodisias, Afrodit kültüyle tanınmıfl, çok önemli bir kent. zeytin do an n mucizesi 50 2 Mart 2014

5 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 5 Mart

6 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 6 YÖNET MDEN 01 2 AYLIK YAfiAM ST L DERG S MART-N SAN 2014 YIL1 SAYI1 mtiyaz Sahibi adına Adnan PEKDEM R yazı iflleri müdürü Erkan GÜVENÇ editör Ali hsan SÜNGÜ basın danıflmanı Yusuf YILDIRIM reklam müdürü F rat KOSTAK mali ifller Göksel ONGUN hukuk danıflmanı Nigün HOÇEK yönetim yeri PEKDEM R Ç FTL BÜYÜK MA AZACILIK SAN ve T.A.fi. Saraylar Mah. 498 Sok. Mertsoy flhanı No:3 K:3 Bayramyeri / Denizli Tel: Faks: yayına hazırlık Mai Reklam Oruç Reis Mah Giyimkent 4. Sok. No95 Esenler- stanbul Tel: Fax: baskı Milsan A.fi. yayın türü 2 aylık yerel süreli yayın dergimizde yayınlanan yazı ve foto raflar yayıncının izni olmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Cemal PEKDEM R Halil PEKDEM R Abidin PEKDEM R müşteri ve çalışan... Pekdemir Çiftliği yönetimi olarak insanın en önemli kaynak olduğu prensibinden yola çıkıyoruz. nsanın en önemli kaynak oldu u prensibinden yola çıkan firmamız; kuruluflundan beri müflterileri ve çalıflanları ile kenetlenmifl bir aile anlayıflı içinde do ru ve dürüst olmaktan taviz vermeden büyümesini istikrarlı bir flekilde sürdürmektedir. fiirketimiz bünyesine dahil olan her yeni proje ile birlikte çalıflma azmimiz ve enerjimiz artmaktadır. Baflarımızda esas olan; giriflimci ruhumuz, özverili çalıflanlarımız, müflteri memnuniyeti önceli imiz, kalite esaslarımız, uzman yönetim kadromuz ve kanunlara azami özen göstermemizdedir. Kuruldu u 1979 den bugüne içerisinde yafladı ı topluma katkıda bulunmayı hedef edinen ve sosyal sorumlulu u bir kurum kültürü olarak benimseyen flirketimiz, bölgesinde yaptı ı yatırımlarla ve bölge istihdam na sa lad katk ile bu anlayıflını devam ettirmektedir. Pekdemir Çiftli i olarak marketçilik d fl nda farkl alanlara da yat r m yap yoruz. Denizlinin Markası PEKDEM R Ç FTL olarak tanınmanın flirketlerimize kattı ı güç ile sürdürülebilir de er yaratmak, temel ifl prensibimizdir. Ortaya koydu umuz baflarılı sonuçlarda emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalıflanlarımıza ve müflterilerimize teflekkür ediyoruz. Cemal - Halil - Abidin PEKDEM R yayınlanan yazılardan yazı sahibi sorumludur. 4 Mart 2014

7 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 7 Mart

8 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 8 B ZDEN HABERLER Denizli Akkonak ma aza açılıfl m z onurland ran Valimiz Sn. Abdülkadir DEM R e flükranlar m z sunar z. Ege nin Yerlisi Pekdemir, Ege de Büyümeye Devam Ediyor... Denizli fiemikler, zmir Evka-5, Ayd n Meflrutiyet, Denizli Akkonak ve Denizli Zeytinköy fiubeleri hizmete girdi. Böylece flube say m z - fiimdilik - 84 e ulaflt. Çok yak nda Denizli Yeni Otogar fiubemiz de hizmetinize giriyor. Kızılay, Pekdemir iflbirli i ile anlaml kan ba fl; Pekdemir den engelli çocuklara sinema sürprizi; Pekdemir halkla iliflkiler müdürü Erkan GÜVENÇ, engelli çocuklar derne i ile 60 engelli çocu umuzu aileleri ve ö retmenleriyle Köfte Yamuru 2 animasyon filmi ile buluflturdu. Çocuklar m z n mutlulu u görülmeye de erdi. Erkan GÜVENÇ bu tür organizasyonlar n n devam edece ini bildirdi. Kan Acil de il Sürekli bir ihtiyaç olup, üretilebilir de ildir. Bu bilinç içerisinde Pekdemir ailesi olarak, çal flanlar m za ve müflterilerimize kan ba fllama bilincini oluflturmak için K z lay ile ortaklafla Kınıklı Pekdemir AVM de kan ba fl organizasyonu gerçeklefltirdik. 6 Mart 2014

9 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 9 Mart

10 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 10 B ZDEN HABERLER doğal şifa, domates PEKDEMİR SERACILIK, ŞİFA ÜRETİYOR m2 açık ve m2 kapalı alana kurulan seramızın tipi yüksek plastik seradır. Türkiye'de yapılmıfl olan en son ve en modern teknolojik seralardan biridir. Seramızın giriflinde el ve ayak dezenfekte ile kartlı geçifl sistemi vardır. Seramız 7 ana bölümden ve 270 perondan oluflmaktadır. Yetifltirme askılı oluklarda yapılmaktadır ve fideler çatıya asılı olup yerle temas etmemektedir. Bu sistem aynı zamanda sera içi hava sirkülasyonuna da etkide bulunmaktadır. Üretimin en önemli noktası ise Bambus Arıları ile yapılan do al tozlaflmadır. Bu sistemle tamamen do al ürünler elde edilmektedir. Pekdemir Seracılık müflterilerine do allık konusunda güvence verir. 8 Mart 2014

11 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 11 Sulama sisteminde, her bitkiye eflit su ve gübre verecek flekilde dizayn edilmifl olan spagetti damlatıcılar kullanılmıfltır. Ayrıca iklimlendirme kontrolü bilgisayar sistemi ile yapılmakta olup, ziraat mühendilerimizin kontrolü altındadır. paketleme alanında 2 adet so uk hava deposu ve 40 kiflilik paketleme bandımız bulunmaktadır. Sera iflletmemizde üretti imiz salkım domateslerimiz ile hem Türkiye ve dünya pazarında markamızın ve kalitemizin tanıtımını yapıp hem de insanlara do allı ı ve kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. Paketleme alanı her çeflit paketleme için uygun oldu u gibi ayrıca Domatesin Faydaları: Özellikle lif açısından zengin kabuklarıyla yenildi inde sindirimi kolaylafltırır. Mide ve ba ırsakların düzenli çalıflmasına yardımcı olur ve kabızlı ı giderir. yi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklafltırılmasına yardımcı olur. Böbrek tafllarının düflürülmesine yardımcı olur. Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini, önlemede çok etkilidir. Kalp hastalıklarına karflı koruyucudur. Damar sertli i ve romatizmaya iyi gelir. Yafllanmayı geciktirir. Cilde tazelik verir. Mart

12 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 12 GURME GÖZÜYLE, YÖRESEL TATLAR Bölge Müdürümüz Erdoğan KARACA yöresel lezzetleri sizin için araştırdı Damak Çatlatan Lezzet; Denizli Kebabı Denizli Kebabı çatal ve bıçakla yenilmez, elle yenilir! Erdo an KARACA Bölge Müdürü / Gurme Denizli kebabı en güzel Bayramyeri bölgesinde yapılmaktadır. Sabah saatlerinde ustalar fırını yakar, odunu sakız a acındandır. Tu lalı fırın iyice kızdıktan sonra ö leye do ru atefli alınır ve etler fırının içine kancalarla asılır. Denizli Kebabı kuzu etinin ön kolundan yapılır; en lezzetli kısmı kuzunun kürek yata ının oldu u bölgedir. Asılan etlerin altına eriyen ya ları biriktirmek için bir tepsi konur. Kebabın yanında verilen özel pideleri bu ya ların birikti i tepsiye bandırılır ve kebabın üzerine kapatılarak servis edilir. Kebap sade lezzeti ile servis edilmekte olup, yanında domates ve so an verilmektedir. çecek olarak en iyi ayran efllik eder. Kebapç Enver, Pala Halil, Muhtar n Yeri ve Kocabaylar gibi lezzet duraklar nda Denizli Kebab n tatman z ve bölgemize has bu yemek kültürünü yaflaman z fliddetle tavsiye ediyoruz. 10 Mart 2014

13 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 13 Mart

14 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 14 ÇOCUK PS KOLOJ S ebeveynlerin kabusu... KARDEŞ KISKANÇLIĞI Hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün de ildir. Kardefl kıskançlı ını da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeye indirilebilir. Karamazov Kardefller de kardefltiler; Dostayevski nin ünlü roman kahramanı Karamazov Kardefller, birço umuzun bildi i gibi, birbirini ölesiye kıskanan düflman kardefllerdir. Öte yandan bizim bir halk deyimimiz de kardefl kardeflin ne ondu unu ne de öldü ünü görmek ister der. Peki, kardefl kardefli mutlaka kıskanır mı; bu önlenemez bir durum mudur? nsano lu, içinde bir rekabet duygusu ve bunun yansıması olan kıskançlık duygusu ile dünyaya gelir. E er böyle bir duygusu olmasa hiç bafları hırsı da taflımazdı. Dolayısıyla hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün de ildir. Kardefl kıskançlı ını da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeye indirilebilir. Zira, tüm duyguların oldu u gibi kıskançlık duygusunun da kabul edilebilir bir normal dozu vardır. Çocuk, neden kardeflini kıskanır? Bir çocuk kardefli olaca ını ilk duydu unda genellikle flunu düflünür: Ben onlara yetmedim. Bu yüzden bir çocuk daha istediler. E er ikinci çocu un cinsiyeti kendi cinsiyetinden farklı ise çocuk; ailesinin onun cinsiyetinden memnun olmadı ı için bu yeni bebe i dünyaya getirdi ini düflünebilir. E er hiçbir önlem alınmaz ve çocuk aileye yeni katılacak bireye gerekti i gibi hazırlanamazsa, içinde bulundu u ruh halini adlandırıp tam olarak ifade edemese de böyle düflünür, böyle hisseder. Bunun yanı sıra, tüm varlıkların oldu u gibi insanın da küçü ü daha sevimlidir ve dolayısıyla daha çok ilgi görür. O güne dek ailenin en küçü ü ve tabii ki en çok ilgi göreni iken kendisinden daha küçük, daha ilginç ve daha sevimli bir varlı ın aileye katılması, ilk çocu un kardeflini kıskanması için yeterli bir neden de il midir zaten... Hamilelik ve do um sonras nda ne gibi önlemler alınabilir? Çocu a, aileye yeni bir bireyin katılaca ı, bu yeni bireyin onun en yakını olaca ı, hayat boyu en çok güvenece i kifli olaca ı, büyürken onu model alaca ı, o ne yaparsa, nasıl yaparsa, onun da öyle yapmak isteyece i, biraz büyüyünce ona oyun arkadaflı olaca ı uygun bir dille hamilelik sırasında anlatılmalı; bu yeni bireyi aileye katmak istemelerindeki temel nedenin onun hayatta güvenebilece i bir en yakını olmasını istemeleri oldu u mutlaka önemle vurgulanmalıd r. E er mümkünse aynı odayı paylaflmaları, çocuklar için en uygun olanıdır. E er evde çocuklara verilebilecek 12 Mart 2014

15 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 15 birden fazla sayıda oda varsa, biri yatak odası, biri oyun odası olmak üzere her iki oda da paylaflılacak odalar fleklinde düzenlenmeli; yeni kardefl dünyaya gelmeden önce bu odalar hazırlanırken, evde yeni düzenlemeler yapılırken ve bebek için yapılan hazırlık alıflverifli sırasında çocu a söz hakkı tanınmalı, onun da fikri alınmalı ve hazırlıklara fiilen katılması sa lanmalı. Kardeflinin ismini koyma fırsatı verilebilirse bu, kardeflini benimsemesini, kendisine ait bir varlık olarak kabul etmesini kolaylafltıracaktır. Kardeflin do umundan sonra ani ve travmatik olmaması için do umdan sonra anneye büyük çocu un bakımı konusunda yardımcı olacak kifliye hamilelik sırasında bu sorumluluk yavafl yavafl devredilmeli. E er hastane olanakları elveriflliyse kardeflinin do du u günün gecesi hastanede anne ve yeni kardeflin yanında babasıyla birlikte refakatçi olarak kalması onu, dıfllandı ı hissinden koruyacaktır. Hastaneye gelen konuklara ikramda bulunmak gibi benzer küçük sorumluluklar verilmesi, o gün gelen tüm konukların dikkatini çekecek derecede flık giydirilmesi ona kendisini hala önemli, sevimli ve ilgi çekici oldu unu hissettirecektir. Do um sonrasında ve izleyen yıllarda ne gibi önlemler alınabilir? Mümkün oldu unca büyük çocu unuzla bire bir zaman geçirin. Özellikle hemcins ebeveyni ile birlikte yapaca ı etkinlikler önemlidir. Yani büyük çocu unuz erkekse babasıyla, kız ise annesiyle bafl bafla bir etkinlikte bulunması çok yararlı olabilir. Ayrıca kardeflini de yanınıza alarak ailece hep birlikte katılaca ınız etkinlikler, kardefl kaynaflmasında pozitif sonuçlar do urur. Büyük çocu unuza kardefli ile ilgili ve yaflını aflmayan küçük sorumluluklar verebilirsiniz. Örne in, kardeflinin altını de ifltirmeye ya da mamasını yedirmeye yardım etmek gibi. nsanlar, emek verdikleri fleyi ya da kifliyi sever, gözetir ve kollar. Kardefl kıskançlı ı olufltu unu farketti iniz zaman onları birbirinden ayırmak yerine paylaflımlarını arttırmalı ve yakınlaflmalarını sa lamalısınız. Evinize gelen konukları, gelmeden önce, önemle, ilk önce büyük çocu unuzla ilgilenmesi için uyarmanız daha yararlı olacaktır. fiunları yapmamaya özen gösterin: Do um öncesinde çocu unuza Sen istersen kardeflinle odanı paylaflacaksın. E er istemezsen onun için di er odayı hazırlayaca ız gibi tercih hakları sunmayın. Çocuk bunu, kardeflinin evdeki varlı ının kendi tercihine ba lı oldu u fleklinde genelleyebilir. Büyük çocu unuza asla biz seni de seviyoruz ya da sevece iz gibi fleyler söylemeyin. Bu tip cümleler ona artık ondan çok sevilecek birisinin oldu u mesajını vermekten baflka bir ifle yaramaz. Asla çocuklarınızı hiçbir konuda kıyaslamayın. Bu, onlar arasında rekabete ve dolayısıyla kıskançlı a neden olacaktır. Her çocu un her insan gibi farklı olaca ını ve farklı ilgileri ve yetenekleri olaca ını unutmayın! Çocuklarınızdan birine daha çok de er verip ona daha fazla güvenmeyin. Siz ne kadar hissettirmemeye çalıflsanız da di er çocu unuz bunu mutlaka hissedecektir. Mart

16 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 16 TEDAR KÇ F RMALARIMIZDAN Danet stanbul merkez binas DANET... Çiftlikten mutfa a her fley kontrol alt nda y l nda Afyon un fiuhut lçesinde kurulan Danet firmas Genel Müdürü Sait ULUÇAY ile stanbul Bayrampafla Mega Center da bulunan merkez ofislerinde sohbet ettik. Firmanızı kısaca anlatır mısınız? Firmamız; Türkiye nin zengin hayvancılık kültürü ve et üretimi konusunda uzmanlı ıyla tanınan Afyonkarahisar ın fiuhut ilçesinde kurulu bir aile flirketidir yılında baflladı ımız lezzet yolculu una bölgeye ve bölgenin geleneklerine daima sıkı sıkıya ba lı kalarak üretimimizi buna göre planladık. Tabii her firmanın kendine has özellikleri, öne çıkan farklılı ı vardır. Danet i farklı kılan en önemli özellik de, canlı hayvan yetifltirmeden nihai ürün da ıtımına entegre bir üretim hattına sahip olmasıdır. Danet in Afyonkarahisar daki modern üretim tesislere canlı olarak giren büyükbafl hayvanlar slâmi usullere uygun olarak kesilir, ifllenir ve sucuk, salam, kavurma, pastırma olarak halkımızın be enisine sunulur. Kısaca Danet te çiftlikten mutfa a her fley kontrol altındadır. Sait ULUÇAY Genel Müdür Danet ürünlerinin ayrıcalıklı özellikleri nelerdir? Ya da flöyle soralım: Müflteri neden Danet i tercih etsin? Danet in en önemli özelli i Afyonkarahisar Sucu u olarak ünlenen yerel lezzeti koruyarak, modern ve hijyenik üretim ortamına taflıyabilmesinde yatmaktadır. Sadece Afyonkarahisar a ait ve et iflleme sanatının tüm inceliklerine ba lı kalarak, Danet, sanayileflmeyi, teknolojik geliflimi, kalite mükemmelli ini gelene e saygıyla harmanlıyor. Danet in bir di er özelli i de entegre bir tesise sahip olmasıdır. Yani hammaddeden mamule kadar her fley Danet bünyesindedir. Ürün Gamı nelerdir? Baflta sucuk olmak üzere, sucu un farklı çeflitleri (acılı, acısız, evlik, fermente, baton, pizzalık vs) salam ve çeflitleri (Macar, spanyol, Fıstıklı, Etli), jambon ve çeflitleri (sebzeli, piliç etli, çeflnili), sosis ve çeflitleri (kokteyl, Jumbo) kavurma, pastırma. Et alımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Firma olarak dıflarıdan et almıyoruz. Afyon ve civarındaki köylülerden ve besicilerden canlı hayvan alıyoruz. Bunları kendi tesisimizde veteriner kontrolünde ve slami flartlara uygun flekilde kesiyoruz. Yani et ürünlerinde kullandı ımız etleri kendi tesislerimizde hazırlıyoruz. Ayrıca kendimize ait yarı açık ve kapalı besi çiftlikleri var. Buradan da et tedarik ediyoruz. 14 Mart 2014

17 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 17 Sucuk Dolum Bölümü Firma olarak helal gıdaya ekonomik ve sosyal sorumluluk olarak bakıfl açınız nedir? Her insanın yedi i fleyin inancına uygun olup olmadı ını denetleme, sorgulama hakkı vardır. Biz helal kesim sertifikasını 3 yıl önce aldık. Ama 35 yıldır slami-helal kesim usullerine hassasiyetle riayet ediyorduk. Bundan böyle baflta Orta Do u bölgesi olmak üzere yurt dıflı co rafyasında yaflayan Müslüman ve dini hassasiyeti olan tüketiciler için de tercih edilen bir marka olaca ız. Tüketicilere et ve et ürünleri alırken nelere dikkat etmesini tavsiye edersiniz? nsanların sa lıklı ve dengeli beslenmeleri, bitkisel gıdaların yanında hayvansal kaynaklı gıdaların da tüketmeleriyle mümkündür. Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında etin özel bir yeri ve önemi vardır. Temel besinlerin üçü, yani protein, ya ve vitaminler ette bol miktarda bulunur. Et ürünlerinin 0-4 C deki so uk dolaplarda saklanmıfl oldu una dikkat ediniz. Ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatle okuyunuz. Özellikle üretici firma bilgileri ile son tüketim tarihi eksiksiz olarak yazılmıfl olmalıdır. Son tüketim tarihi geçmifl ürünleri almamalısınız yılı sonu hedefleriniz nelerdir? Türkiye deki bayi yapılanmasını geniflletmek, ayrıca ev dıflı tüketim kanalındaki Pazar a ımızı geniflletmek. Kurumsal yapılanmaya daha da a ırlık vermek. Yeni gıda yönetmeli i sizin için ne gibi etkiler yaptı, sizce yeterlimi? Yeni gıda yönetmeli i sektör açısından çok olumlu olmufltur. Sektöre çeki düzen vermifltir. Merdiven altı üretim yapan iflletmelerin sektörden elenmesini hızlandırmıfltır. Karıflımlı ürünlerin yasaklanması hileli (et ve piliç oranları konusunda) üretimin önüne geçmifl oldu. Dolayısıyla nihai müflteride yedi i et ürünün içeri i konusunda daha da güven duygusunun artmasına vesile oldu. Danet Et ve Et Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. fiti. Mega Center C-25 Blok Bayrampafla STANBUL Tel: web: Danet Afyon - fiuhut Fabrika Recep ULUÇAY Yönetim Kurulu Baflkanı Mart

18 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 18 GEZ REHBER Tanr an n ehri; Aphrodisias Aphrodisias ya da bizim telaffuzumuzla Afrodisyas, Aydın ın Karacasu lçesine ba lı, Geyre Köyü yakınlarında bulunan ören yeri... Bir zamanlar Karia Eyaletinin baflkentli ini yapan önemli bir merkezdi. Mermer ustalı ının ve heykeltırafllı ın zirvede oldu u yıllarda Aphrodisias, Afrodit kültüyle tanınmıfl, çok önemli bir kentti. Bugün kalıntılarda görülen heykel örneklerinin çoklu unun sebebi de Aphrodisias ın özellikle Roma ça ında, önemli bir heykelcilik okuluna ev sahipli i yapıyor olmasıydı. Bölgenin efeler diyarı olarak bilinmesi, zeybe iyle, inciri ve zeytinya ıyla zengin bir kültüre ev sahipli i yapması, Kufladası, Didim gibi turistik merkezleri barındırması bir yana, Aphrodisias gibi bir antik mirasa sahip olması önemini bir kat daha artırıyor. Buranın cumhuriyet döneminde keflfedilmesinin ilginç bir hikâyesi var. Foto raf çekmek için bölgeye giden Türkiye'nin en ünlü foto rafçısı Ara Güler, yolunu flaflırarak kaybolur ve uzun bir yürüyüflten sonra Geyre köyüne ulaflır. Köydeki insanların antik döneme ait sütun ve taflları, evlerinin ve iflyerlerinin belli kısımlarında kullandı ını görür. Nereden aldıklarını sorarak ulafltı ı ören yerinin foto raflarını çeker. stanbul a döndü ünde çekti i foto rafları dönemin sanatçı ve aydınlarına gösterir ama kimse ilgilenmez. Foto rafları bu kez ABD de yayınlanan bir dergiye gönderir, dergi çok ilgilenir, ancak foto raflar siyah beyazdır, renkli olarak çekerse 10 sayfa ayıracaklarını 16 Mart 2014

19 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 19 söylerler. Tekrar gider ve renkli foto raflar çekerek Amerikan dergisine gönderir. Konuya ait yazı için de arkeolog Kenan Tevfik Erim den destek alır. Yayınlanan foto raflar ve yazı çok ilgi görür. Aphrodisias ın MÖ 5000 lere kadar uzanan prehistorik bir yerleflmenin üzerine kuruldu u ortaya çıkar. Buluntulara göre, MÖ 6. yüzyılda kurulan Aphrodisias, bafllangıçta küçük bir köydü. lk Afrodit tapına ı da bu devirde yapıldı. MÖ 2. yüzyılda, ızgara planlı olarak yeniden düzenlenen kent, yaklaflık bir kilometre boyunca uzanan bir alana yayılmıfltı ve kentte 15 bin civarında insan yaflıyordu. MÖ 1. Yüzyıla gelindi inde, Roma imparatoru Augustus, Aphrodisias ı kiflisel koruması altına aldı. Bugün ayakta kalan anıtları bu dönemde kazanan antik kent, MS 3. yüzyılın sonlarında Roma mparatorlu u nun Karia Eyaleti nin baflkenti oldu. mparatorluk, kenti saldırılardan korumak için 4. yüzyılın ortalarında etrafını surlarla çevirdi. Ancak kent, 6. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmeye baflladı ve 12. yüzyılda tamamen terk edildi. Aphrodisias bugün en çok, kentin kuzey ucundaki, antik dünyanın en iyi korunmufl stadyumu ve anıtsal tapınak kapısıyla tanınıyor. Ören yerinin giriflindeki müzede ise Roma Ça ı nın en güzel mermer heykelleri sergileniyor. fiehrin ne kadar zengin, politik ve ekonomik açıdan ne kadar önemli bir merkez oldu unu, bugünkü kalıntılardan anlamak çok kolay; genifl ve ihtiflamlı yapıların yanı sıra, ismi de kentin önemine iflaret ediyor. Kent, ismini pagan inancına sahip Yunan toplumunda aflk, do a ve bolluk tanrıçası olarak kabul edilen Afrodit ten almıfl. Adına çok sayıda tapınak infla edilmifl olan Afrodit, Truva Savaflı nın çıkmasında ana sebep olarak kabul edilir. Toplumda bu kadar öneme sahip bir tanrıçanın adının verildi i kentin de ne denli önemli merkez oldu u kolayca anlaflılabilir. Ancak tarihçilere göre kent, ilk kuruldu undan itibaren bu adla anılmadı, önemi her geçen gün artan kent, ekonomik, politik ve sosyal açıdan önemli bir pozisyon kazanınca Aphrodisias adını aldı. Bizanslılar ile birlikte Hıristiyanlı ın yayılmaya bafllaması, kentin statüsünde büyük bir de iflikli e sebep oldu. Pagan inancının bir tapınma merkezi olan kent, bu inanıflın yerini, Hıristiyanlı ın almasıyla önemini kaybetti. Afrodit ve Aphrodisias sonunda bütün yazıtlardan silindi. Kentin ismi Stauropolis'e (Haç Kenti), kent de bir Hıristiyan yerleflimine dönüflse de eski önemini hiçbir zaman tekrar kazanamadı. Mart

20 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 20 GEZ REHBER Geyre köyü aslında bu kentin üzerine kurulmufltu, adı da Karia (Karya) dan geliyordu yılında Müslüman Türklerin bölgede egemenlik kurdu u güne kadar bir Bizans yerleflimi olan köy, adı her ne kadar resmi olarak Stauropolis olsa da Karia olarak anılıyordu. Türklerin hükümranlı ı altına girince de Geyre oldu. Köy, kazıların bafllamasıyla buradan taflındı. Antik ça dan günümüze, yapıları en iyi korunabilmifl ören yerlerinin baflında gelen Aphrodisias ta görebilece iniz en önemli yapılardan ilki; mparatorların Tapına ı anlamına gelen MS yılları arasında Aphrodisiaslı iki önemli ailenin yaptırdı ı Sebasteion. Tören yolu ve tapınak, 1979da istimlak çalıflmalarında tesadüfen ortaya çıktı. 3 katlı olan yapının ilk katı Dor, ikinci katı on ve son katı da Korinth tarzında yapılmıfl. Son derece özenli ve detaylı mermer kabartmalarla bezenmifl tapınak oldukça dikkat çekiyor. Sebasteion u geçip tiyatroya do ru yürürken sa da tiyatrolarda kullanılan karakterleri betimleyen insan yüzleri kabartmaları göreceksiniz. Kabartmaların önünden ilerleyince sol tarafta tiyatro hamamının kalıntıları karflınıza çıkacak. Hamamın hemen yanında da tiyatro var. Yarım daire fleklinde orkestranın yer aldı ı bölüm, önünde yükselen basamaklar ve tiyatro sahnesiyle oldukça etkileyici kiflilik oturma kapasitesine sahip tiyatroda 1970li yıllarda yapılan kazılarda iyi korunmufl halde sahne binasını süsleyen heykeller bulunmufl. Heykelleri de kentin giriflindeki müzede görmek mümkün. Sonra agoraya çıkıp oradan devam edince Hadrian Hamamı kalıntıları, evler ve Meclis Binası na (Odeon) ulaflılıyor. Meclis Binası, flehrin yerel yönetimini sa layan meclisin toplanma yeri oldu u gibi, kapalı tiyatro, konser salonu olarak da kullanılmıfl. Aslında yapı olarak tiyatroya benziyor ancak daha küçük (1750 kiflilik) ve basamaklar çok daha özenli yapılmıfl. Burada gücü temsil eden aslan ayaklı basamaklar dikkat çekiyor. Arka planda Afrodit Tapına ı nın sütunları yükseliyor. Bu tapına ın girifli tören kapısından yapılıyor. Tetrapylon (dört kapı) adı verilen süslü kapı restore çalıflmaları sonucunda aya a kaldırılmıfl ve gerçekten etkileyici. Tapına ı geçip ilerleyince karflınıza bir anda büyüleyici bir manzara çıkacak; burası kentin stadyumu. 262 metre uzunlu unda, 50 metre geniflli inde ve 30 bin kiflilik bu stadyum, uzunca bir dönem atletizm yarıflmalarına ev sahipli i yapmıfl olan bir yapı. MS 7. yüzyılda tiyatronun depremlerden zarar görmesiyle bu stadyum, tiyatro olarak da kullanılmıfl. Aphrodisias; Efes, Bergama, Aspendos, Perge gibi antik kentler arasında en az bilineni, ancak en az onlar kadar, hatta onlardan belki de daha önemli, mutlaka gezip görülmesi gereken bir ören yeri. 18 Mart 2014

21 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 21 Mart

22 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 22 KISA HABERLER LÖSEV Van daki Lösemili ve Kanserli Ailelere Umut Olmaya Devam Ediyor Lipton dan yo un dem seven tiryakiler için yeni Lipton Siyah nci... Do u Karadeniz in çay tarlalarından toplanan ve mükemmel bir çay lezzeti için iri yapraklar halinde kurutulan taze çay yapraklarını, atefl kırmızısı bir dem için çay taneleri ile harmanlayan yeni Lipton Siyah nci, her bardakta gerçek çay keyfine dönüflüyor. Harmanı ve atefl kırmızısı demiyle yo un bir çay lezzeti sunan Lipton Siyah nci, en keyifli anlarını bir bardak çayla tamamlamak isteyen çay severlerin vazgeçilmezi olacak. Lipton Yöresel Keflifler serisiyle Anadolu ya Lezzetli Bir Yolculu a Çıkın Çay tutkunlarının vazgeçilmezi Lipton, flimdi de Türkiye nin çeflitli yörelerinin sevilen lezzetlerini bir araya getirdi i, yepyeni ve çok özel bir bitki ve meyve çayı deneyimi sunuyor. Yeni Lipton Yöresel Keflifler serisinde Akdeniz, Ege ve Güneydo u nun yöresel bitkileri, zengin lezzetleri ile farklı bir bitki&meyve çayı deneyimi yaflamak isteyen çay tutkunları için Lipton paketlerine giriyor. Yeni Yöresel Keflifler serisi ile yöresellik trendini çay keyfiyle buluflturan ilk marka olan Lipton, çay severlere farklı tatlar sunma konusundaki öncülü ünü sürdürüyor. Prima Uzman Kurulu Üyeleri, Anne ve Anne Adaylarının Sorularını Bekliyor Prima nın Facebook sayfasında Prima Uzman Kurulu na özel sekmeye bir yenilik daha eklendi. Anne ve anne adayları, Uzman Kurulu Cevapları bölümünden kurul üyelerine do rudan sorularını iletebilecek. Prima Uzman Kurulu Üyelerinin gönderilen sorular arasından seçilenlere verdikleri cevaplar da aynı sekme üzerinden yayınlanacak. Prima Uzman Kurulu nun bugüne kadarki makaleleri ve cevaplarına afla ıdaki linkten ulaflılabiliyor: Ülker Hero Baby den Bebek Meyveleriyle Hazırlanmıfl %100 Meyve Suyu Ülker Hero Baby nin, sa lıklı cam fliflede, fleker ilavesiz, katkısız, %100 meyveden üretilen bebek meyve suyu, bebekler için güvenli bir besin kayna ıdır. Ülker Hero Baby bebek meyve suyu, do al tarımla özel olarak yetifltirilen 'bebek meyveleri' ile hiç fleker eklenmeden üretiliyor. Ayrıca biberon emzi iyle uyumlu fliflesi sayesinde anında içime hazır. Türk Telekom, Teknolojiyi Evlere Tekno Tekir ile Taflıyacak Türkiye nin öncü iletiflim ve yakınsama teknolojileri flirketi Türk Telekom un yeni reklam yüzü Tekno Tekir oldu. Tekno Tekir, Türk Telekom un yeni müflteri yaklaflımını Mutluluk Evinizde sloganıyla evlere taflıyacak. Türk Telekom un müflterilerine sunaca ı tüm yenilikleri duyuracak olan Tekno Tekir, yayınlanmaya bafllayan ilk reklam filminde Türkiye nin ilk akıllı ev telefonunu E4 ü tanıtıyor. Van da LÖSEV e kayıtlı 185 lösemili ve kanserli hasta bulunmaktadır. Bu ailelerin %96 sının asgari ücretin altında gelire sahip ailelerden oluflmakta ve birço u, çiftçilik yaparak ya da gündelik ifllerle çalıflarak ailesinin geçimini sa lamaya çalıflmakta. Bu flartlarda aileden birinin de lösemi/kanser gibi ciddi bir hastalı a yakalanması, a ır tedavi süreci ve içinde bulunulan zor flartlar ailelerin hem geçimini daha da zorlafltırmakta hem de çocu unun tedavisini çıkmaza sokmaktadır. LÖSEV 1998 yılından bu yana lösemili çocuk ve ailelerine yaptı ı maddi, ayni ve sosyal desteklerle, aileler çocuklarını düzenli olarak tedaviye götürmekte ve istediklerini karflılamaya çalıflmaktadır. Ayrıca Lösemili Çocuklar Sa lık Ve E itim Vakfı yıl boyunca hasta çocuk ve ailelerine gerçeklefltirdi i (23 Nisan, ULÇH,iftar yemekleri, bayramlaflma vb) bir çok etkinlik düzenleyerek onların morallerinin yüksek olmasına katkı sa lamaktadır. 23 Ekim 2011 tarihinde Van da meydana gelen ve Türkiye yi yasa bo an depremin üstünden tam 3 yıl geçti. Lösemili çocuklar ve aileleri bu depremden en fazla etkilenen aileler arasındalar. LÖSEV olarak bu acı günlerinde onları yalnız bırakmadık ve depremden hemen sonra LÖSEV Yardım tırımız ailelerimizin yanında olmak ve ihtiyaç tespiti yaparak yardım götürmek için deprem bölgesi Van a ulaflmıfltı. Ailelerin her zaman yanında olan LÖSEV yardımlarını, ihtiyaç ve talepler do rultusunda aralıksız olarak iletmeye devam ediyor. Geçti imiz hafta ailelerimizi talepleri ve ihtiyaçları do rultusunda 100 den fazla lösemilikanserli çocuk ve ailemize yaptı ımız koli (gıda, kıyafet, temizlik ürünleri, kırtasiye vb, ) yardımı ile ailelerimize umut olup yüzlerini güldürdük. 20 Mart 2014

23 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 23 Hayat Kimya JOLY ile Yetiflkin Bezi Kategorisinde Liderli e Oynayacak FIFA Dünya Kupası, stanbul da Büyük lgi Gördü Eti den yeni bir lezzet; Eti Süt Burger. Türkiye nin en köklü kurulufllarından biri olan; hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen ve temizlik ka ıtları kategorilerinde faaliyet gösteren Hayat Kimya, yepyeni bir kategoriye girifl yaptı. Hayat Kimya, JOLY ve sadece medikal satıfl kanalına yönelik piyasaya sundu u Evony markalarıyla yetiflkin bezi kategorisinde tüketiciyle buluflmayı ve pazar liderli ini hedefliyor. Yetiflkin bezi pazarında Hayat Kimya nın gelecek dönem hedeflerinin paylaflıldı ı basın toplantısı, 14 fiubat Cuma günü düzenlendi. Toplantıya Hayat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan dil, Hayat Kimya Hijyen Kategorisi Global Pazarlama Müdürü Melek Soklangıç Dinçer ve Hayat Kimya Medikal Pazarlama Müdürü Nilay Özyurt katıldı. Hayat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan dil, yetiflkin bezi üretim hatlarını en son teknolojiyle gelifltirdiklerini belirtti. dil Belbantlı yetiflkin bezinde yıllık 200 milyon adet, yatak koruyucu örtüde ise yıllık 130 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. Bu hatlarda Türkiye nin en emici, ilk ve tek esnek belbantlı yetiflkin bezi üretimini gerçeklefltiriyoruz. zmit hijyen fabrikamızda gerçeklefltirdi imiz bu yatırım ile bu alanda tüketicimizin beklentilerini karflılamayı ve pazar liderli ini hedefliyoruz dedi. Tur kapsamında geçti i her ülkede yüz binlerce taraftarı peflinden sürükleyen, dünyanın en de erli futbol sembolü FIFA Dünya Kupası, Coca-Cola tarafından Cevahir Alıflverifl ve E lence Merkezi nin önünde kurulan özel çadırda binlerce sporseverle bir araya geldi yılında Fransa Milli Takımı Dünya Kupası nı kazanmıfl, aynı zamanda iki kez de fiampiyonlar Ligi Kupası nı havaya kaldırmıfl olan Fransız efsane futbolcu Christian Karembeu da, FIFA Dünya Kupası nın Türkiye ziyareti kapsamında kurulan çadır etkinliklerine özel olarak katıldı. Karembeu: Dünya Kupası hayallerin ve umudun simgesidir. Orijinal FIFA Dünya Kupası ile foto raf çektirmek için uzun kuyruklar olufltu FIFA tarafından özel olarak görevlendirilen kifliler, devlet baflkanları ve kupayı kazanma51 i yeni, 90 ülkeyi ziyaret ediyor 73. durak olarak stanbul ziyaretini tamamlayan Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası Turu dâhilinde tüm dünyada 51 i yeni, 90 ülkeyi ziyaret ediyor. Tur boyunca yaklaflık 150 bin km yol kat eden kupanın stanbul dan sonraki dura ı ise sveç olacak. Türkiye'nin önde gelen bisküvi ve çikolata üreticilerinden ET, atıfltırmalık ürün kategorisinde Süt Burger'i piyasaya sürdü. ET Süt Burger, 2 ballı kek arasında süt kremasından olufluyor. fiirketten yapılan açıklamada, ET Süt Burger'in yumurta, bal ve yüksek miktardaki sütlü krema içerdi i, ya oranının ise düflük oldu u belirtildi. Açıklamada, "Yüksek protein ve kalsiyum oranı ile çocukların büyüme ve geliflme dönemlerinde büyük öneme sahip olan sütlü ürünler kategorisinde, düflük ya oranı, besleyicili i, serin lezzeti ve e lenceli burger flekli ile dikkat çeken ET Süt Burger, çocukların yeni gözdesi olmaya aday" denildi. Knorr Çabuk Çorba, Mestane Hoca ile talyanca Ö retiyor Hayata daha fazla vakit ayırırken, lezzetli bir çorbadan da vazgeçemeyenlere yeni talyan lezzetleri Minestrone ve Peynirli Pizza çeflitlerini sunan Knorr Çabuk Çorba, talyan esintisini dijital dünyaya taflıyor. Knorr Çabuk Çorba, Devamsızlık Yapma, Hayatın Hızını Yakala mottosuyla Vine da Çabuk talyanca kampanyasını sürdürüyor. Çabuk talyanca kampanyası kapsamında 400 bin takipçisiyle Vine fenomeni olan Memeli Mestan Çabuk Çorba nın Mestana Hocası olarak karflımıza çıkıyor. Mestane Hoca 6 saniyelik videolarda, sosyal medya ve kadınerkek kliflelerinden yola çıkarak Çabuk talyanca dersleri veriyor. Knorr Çabuk Çorba nın web sitesi cabukcorba.com üzerinden de takip edilebilen dersler hakkındaki yorumlar #yanidiyorki etiketi üzerinden paylaflılabiliyor. Mart

24 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 24 YÖRESEL LEZZETLER Denizli den Lezzetler İsli ve Yanık Yoğurt Yo urdun Anadolu da birçok çeflidine rastlamak mümkün. Fakat bunların içinde sadece Denizli yöresine ait olan isli yo urt ve yanık yo urdu anlatmak isterim. sli yo urdu tattı ınızda ola anüstü bir füme tadı alınıyor. Ali ÖNAL Hisar Mand ra Yönetim Kurulu Baflkan Hisar Mand ra Yönetim Kurulu Baflkan Ali ÖNAL, yanık yo urdun bakterilere karflı koruma özelli i oldu unu ve yo urdu daha uzun muhafaza etmeyi sa ladı ın söylüyor. Üretimi flöyle tarif ediyor; kazan iyice ısındıktan sonra süt kazana dökülüyor. çindeki kazein kazana de er de mez karamelize oluyor ve o yanık tat ortaya çıkıyor. Ardından üzerine yo urda dönüflecek süt ilave ediliyor ve kaynatılıyor. 41 dereceye geldi inde mayası verilir, beklemeye alınarak yo urt yapılır. Buradaki bu isli, yanık tadın sütün yakılması ile ortaya çıkması önemli bir gastronomik de er. Bunun endüstriyeli yapılamıyor. Biz üstü iyice yanmıfl fırın sütlacı da seven bir toplum olarak, yanık yo urdun damak tadımızla uyumlu bir lezzet oldu unu söyleyebiliriz. 22 Mart 2014

25 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 25 Mart

26 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 26 DO AL YAfiAM Kolayca bulabilece imiz Bitkilerle gelen sa l k HER AN EL M Z N ALTINDA BULUNAN, PAZARDA, MANAVDA, AKTARDA VEYA DO ADA KOLAYCA BULAB LECE M Z B TK LER SA LI IMIZ Ç N ÇOK fiey VAAT ED YORLAR Ço umuz doktorların bize reçete yazıp, kullanmamızı önerdi i ilaçların birço unun bitkilerden elde edildi inden habersiz; hastalıklarımıza çare olacak veya sa lı ımızın korunmasını sa layacak bitkilere kocakarı ilacı elefltirisiyle yaklaflırız. Oysa bitkilerin birer sa lık mucizesi oldu unu bugün bilim de ısrarla dile getiriyor. Bilimin, sanayi toplumu ça ıyla birlikte kapitalizme hizmet etti i artık bilinen bir gerçek; endüstri, geliflmeye ihtiyaç duymakta ve bilime finansörlük etmekteydi. Bilim, bu dönemde yaptı ı bütün çalıflmaları endüstrinin geliflmesi için yapmıfl, endüstri de bilimi destekledi i için bilim çok yol kat etmifltir. Bu beraberlik insanlı a da önemli hizmetlerde bulunmufltur. Ne var ki bilim, göbe inden ba lı oldu u endüstri adına bütün geleneksel ve alternatif çabaları bilim dıflı saymıfl, bin yıllardır kuflaktan kufla a geçen de erlerin yok olmasına neden olmufltur. laç sanayiinin geliflmesi adına bitkisel tedavi yöntemleri de bilim dıflı sayılmıfl ve safsata, kocakarı ilacı gibi yakıfltırmalarla yok edilmeye çalıflılmıfltır. fiimdi bilim de bu tutumundan vazgeçiyor. Artık bilim, oda ına insanı koydu u bir yol izliyor ve tüm alternatif çabalara kulak kabartıyor; insana fayda sa layanları destekliyor. flte bu çabalardan birini de Dr. Fazilet Karatum yapıyor ve adlı sitesinde Bitkilerle tedaviye bilimsel yaklaflım bafllı ı altında do ada bulunan bitkileri bir bir sıralayarak, tedavi etti i hastalıkları, bilimsel kaynaklara dayanarak açıklıyor. Biz de Dr. Fazilet Karatum'un tavsiyelerinden, en kolay bulabilece imiz bitkileri seçtik. 24 Mart 2014

27 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 27 Nane Her yerde kolayca bulunan nanenin ya ıyla yapılan banyo ve ovmalar, romatizmal eklem hastalı ına (antroz), künt travmalara, sinir a rılarına (nevralji), kaflıntılara, bafl a rısına ve so uk algınlı ına iyi geliyor. A ızdan alınan yapra ı ve ya ı ise bulantı ve kusmayı, balgamlı öksürü ü, safra kesesi rahatsızlıklarını, hazımsızlık ve ba ırsak sendromlarını tedaviye yardımcı oluyor. Çay Armut Yapra Türkiye'de bolca yetiflen armutun yapra ı, idrar yolları iltihaplarının tedavisinde oldukça etkili. Kurutulmufl veya yeflil armut yapra ı çayı düzenli olarak içilirse idrar yolları iltihapları temizleniyor. Ayrıca armut yapra ı çayı, böbreklerin düzenli çalıflmasını ve idrarın ço almasını da sa lıyor. Çay, bilinenin aksine sa lı a zararı de il katkısı olan bir bitki. Damar sertli i, yüksek kolesterol, ishal ve stres gibi rahatsızlıklara karflı içildi inde tedavi edici özelli i var. Haricen, kompres ve yıkamayla da deri iltihapları ve günefl yanı ını iyilefltirmede etki gösteriyor. Yeflil çayın kalp krizini önlemede ve hafızayı güçlendirmede etkili oldu u, siyah çayınsa yine kalp krizini önlemeye yardımcı oldu u ve uyanıklı ı artırdı ı biliniyor. Gül Sabahın erken saatlerinde günefl do madan, tamamen açmadan (tomurcuk halindeyken) toplanıp gölgede kurutulan gülün taç yapraklarından elde edilen çay, a ız ve bo az mukozası hastalıklarının tedavisinde oldukça baflarılı bir bitki. Bo az ve bademcik iltihaplarına karflı etkili olan gül çayı, göz nezlelerinde ve göz kanlanmalarına karflı da faydalıdır. Mart

28 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 28 YÖRESEL Asırlar boyunca flehzadelere elbise, hanım sultanlara çeyizlik... Buldan Bezi Osmano ullarının henüz Bursa'ya yerleflmeden Germiyano ullarının aracılı ı ile Buldan'dan kumafl temin ettikleri tarihi kayıtlarda mevcuttur. Osmanlı Devletinin kuruluflundan sonra da sarayın dokuma ihtiyacının bir kısmı BULDAN'dan sa lanmıfltır. Ertu rul Gazi'nin içli i, Barbaros'un flalı, Genç Osman'ın gömle i Buldan' da dokunmufltur. Bu örnekler Topkapı Sarayı Müzesinde görülebilir. Türk dokuma kumafl ve ifllemelerinde motifler genellikle bitkiseldir. Lale, Karanfil gibi çiçekler ve çeflitli dallar özellikle XVI.yüzyılda çok kullanılmıfltır. Renkler kırmızı baflta olmak üzere çini mavisi, güvez, piflmifl ayva ve safran sarısıdır. Bu gelenek BULDAN dokuma ve ifllemelerinde de açıkça görülür. Kırmızı renkli bezler bayrak yapımında di er renkler ise sarık ve iç çamaflırı imalinde kullanılmıfltır yılına kadar Buldan'da dokumacılık, ilkel tezgahlarla yapılıyordu. Bu tarihten sonra Buldan'ın bucak olması Bucak Müdürünün çalıflmalarıyla dokumacılı ın geliflmesi için çözümler aranmıfl, meki i boynuzdan, masurası kargıdan tezgahlarda 10 numaradan 20 numaraya kadar ipliklerle baflörtüsü, pefltamal, çarflaf ve BULDAN bezi gibi dokumalar yapılmıfltır yılında Osman SAY isimli dokumacı, stanbul'da gördü ü çekme (kamçılı) bir tezgahı Buldan'a getirmifl, Buldan zamanın en ileri tekni ine sahip tezgahlardan yararlanma imkanını bulmufltur. 26 Mart 2014

29 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 29 Bu tezgahlarda pamuklu, ipekli kumafllar dokunmufl, dokunan bu kumafllar yıllarca çeflitli ihtiyaçları karflılamıfltır yılından bafllayarak motorlu tezgahlar kullanılmaya bafllanmıfltır. Dokumacılık önceleri el tezgahları ile, elektri in gelmesiyle mekanik tezgahlarda, günümüzde ise geliflmifl otomatik tezgahlarla sürdürülmektedir. Yörede dokuma boyacılı ının hammaddesi olan ayva çekirde i, nar kabu u, ceviz yapra ı ve mefle palamudunun da çok bulunması ve yörenin do u ticaret yolu üzerinde olması bu sanatın geliflmesini kolaylafltırmaktadır. Pefltemaller ipekli ve pamuklu olarak dokunur ve bugün sehpa ve masa örtüsü olarak kullanıl r. Çarflaflar tek ve çift kiflilik ayrıca yatak ve yorgan için çeflitli ebatlarda ipekli ve pamuklu olarak dokunmaktadır. Daha önceleri çarflaf olarak kullanılan, ipekten dokunan HOfiGÖR, bugün bez türü olarak kullanılmaktadır yıl ndan beri eni 30 ile 60 santim arasında de iflen Buldan Bükülü Bezi, iç çamaflırı yapımında kullanılmaktaydı da GROFON adını alan bu bez; düz renkli, çizgili ve kareli olarak dokunuldu. zmir Valisi Kazım D R K'in emriyle zmir'in bütün okullarında okul forması olarak kullanılmıfltır. Daha sonraları düz, çizgili bordürlü, kareli olarak dokunan bu bezlerden yapılan gömlekler, çeflitli maksi elbiseler ve bluzların üzerlerine flofl, sim ya da orlon ipliklerle ifllenmifltir. 1970'li yıllarda bu bezler özellikle Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmifltir. Günümüzde teknolojinin son haliyle dokunan buldan bezleri evimizin her köflesinde yer aldı ı gibi gömlek bluz, etek, pantolon, flort gibi kıyafetlerin yap m nda da kullan lmaktad r. Mart

30 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 30 YAfiAM REHBER Hayat kaynağından kendinizi mahrum bırakmayın! Su içmeyi ihmal etmeyin! Suyun, iki ana yaflam kayna ımızdan biri oldu unu zaten hepimiz biliyoruz. Su olmazsa yaflam da olmaz. Ancak susadıkça su içmenin, kirlendikçe yıkanmanın dıflında, bilinçli su tüketicisi olmanın pek çok yararı var. Önce, suyun vücuttaki temel ifllevlerine bir göz atalım. Vücut sıvılarında bulunan su, eklemlerin kayganlaflmasını, idrarla zararlı maddelerin atılmasını sa lar. Tükürük ve mide salgısında bulunan su, besinleri sindirir. Hücre ve kas dokularını güçlendirir. Kandaki su, karbonhidratları, ya ları, proteinleri, hormonları ve oksijeni kaslara taflır. Zararlı maddeleri dokulardan uzaklafltırmayı sa lar. Cildi gerginlefltirir, parlaklık kazandırır. Adet dönemlerinde ve do um sonrası su, kadınlar için daha da önem taflıyor. Emziren anneler daha fazla su tüketmelidir. Adet dönemlerinde ise vücutta sodyum birikti inden, bu sodyumun atılması için su içmekte yarar var. So uk algınlı ı sırasında bol su içmek gerekiyor. Islak ve nemli dokularda virüsün barınması kuru dokulara göre daha zor. Vücuttaki su, acil durumlarda organizmanın yıkanmasını sa layan rezervuar olarak devreye giriyor. Zayıflamak için bol su içmek gerekir. Bol miktarda su içmek, vücudun su toplama ihtiyacını kaldıraca ı için kilo almayı da önler. Su miktarında azalma oldukça, vücutta depolanan ya miktarı da artmaya bafllar. Bunun nedeni, böbrekler yeterli miktarda su almazlarsa, iyi çalıflmazlar. Bu görev de karaci ere kalır. Karaci er böbreklerin görevini üstlendi inde ise daha az ya ı enerjiye dönüfltürür. Bu da zayıflamayı son derece olumsuz etkiler. Vücut özellikle geceleri su almadı ı için, sabahları uyandı ınızda hemen bir bardak su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Ö len ve akflam yemeklerinden önce içece iniz bir bardak su, ifltahı bastırıp, mideyi doldurur ve sindirime iyi gelir. Spor yapmadan önce içilen bir bardak su da yine metabolizmayı çalıfltırırken, kas glikojeninin tükenmesinin önüne geçer Suyun rahatlatıcı etkisi büyüktür. Günün tüm yorgunlu undan ve stresinden arınmanız için yapmanız gereken en önemli fley, bol köpüklü bir banyodur. Suyun rahatlatıcı etkisi, aslında sandı ımızdan çok daha fazla... Su sadece temizlenmek için de il, arınıp, yenilenmek ve yorgunluktan kurtulmak için de birebir... Yıkandı ınız suyun sıcaklı ının, ne çok sıcak ne de çok so uk olmamasına özen göstermelisiniz. Çok sıcak su, kanın yüze do ru hücum etmesine neden olur ve ana merkezler görevini daha zor yaparlar. Bunun yanı sıra çok so uk suyun da bazı zararları bulunur: Özellikle yaz aylarında tercih edilen so uk su, serinletmek yerine aksine terletir. Kan damarlarının önce daralmasına, ardından hemen genifllemesine neden olur. Bu nedenle, ideal banyo suyunun sıcaklı ı, 33 ile 37 derece arasında olmalıdır. 28 Mart 2014

31 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 31 Mart

32 pekdemir mart /13/14 7:58 PM Page 32 AYIN KONU U Hülya Koçyi it fiükretmesini bilen insanım Sinema hayatına, sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Susuz Yaz ile bafllamak ve Türk Sinemasının o güne kadar aldı ı en büyük ödül olan Altın Ayı yı ilk filminde kazanmak. Hülya Koçyi it in yarım asrı geçen oyunculuk hayatı böyle baflarılarla dolu. Belki de bu yüzden, hep mutlu, huzurlu. Hatta bu huzur ve sükunet, karflısındakine bile geçiyor. 30 Mart 2014

33 pekdemir mart /13/14 7:58 PM Page 33 Meslekte 50 yılı gerilerde bıraktınız, yarım asırlık bir mesleki bafları, sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Daha çok tevazu, daha büyük bir sorumluluk, seçicilik, geride bıraktıklarımın üzerine yeni ve do ru neler katabilirim düflüncesi. Zaman zaman da doyumsuzluk, daha iyi fleyler yapabilirim iste i Ne çok çeflitli hayatlar yafladım, ülkemi, ülke insanını, ülke kültürünü ve tarihini tanımak da ayrıca bir gurur. Geride bıraktı ınız bu dolu dolu kiflisel serüveninizde aklınızın en çok takıldı ı an hangisiydi? Hiç unutamadı ınız o an? Bu soru ile ne zaman karflılaflsam aklıma ilk olarak acı veren an geliyor Bir film setindeyiz ve babamı kaybetti imizin haberini aldım. Hayatım boyunca asla unutmayaca ım bir andır. Güzel olan an için ise Susuz Yaz filmimizin uluslararası baflarısını ö rendi im zamanı söyleyebilirim. Sinema sektörü de, dizi sektörü de çok canlı, ama sizi ekranlarda ve beyaz perdede göremiyoruz. Bu sizin tercihiniz mi, yoksa teklif mi gelmiyor? Gelen tekliflerin içinde tercihlerimi kullanırken çok seçici ve kararsız oluyorum. Belki de gelen teklifler beni yeterince heyecanlandırmıyor. Gerçekten inandı ım, hiçbir soru iflaretimin olmadı ı projelerde yer almayı tercih ediyorum. Hiçbir acaba sı olmamalı. Nasıl bir teklif gelse hayır demezsiniz? Yönetmen senaryo ve ekip çok önemli, güvendi im bir projenin olmasının yanında beni zorlayacak bir rol olmasını tercih ederim. Oyunculuk sizin için hala vazgeçilmez bir tutku mu, bir teklif geldi inde ilk günkü heyecanı duyar mısınız? Mesle im benim için hala vazgeçilmez bir tutku. Hala ilk günkü gibi heyecan duyarım. Sonrasında gelen teklifi de erlendirmeye bafllarım. Oyunculu a yeni baflladı ınız günleri düflününce bugün o günlere göre neler de iflti? Oyunculuk o günlerde mi daha güzeldi, flimdi mi? O günlere göre, yıllar sizde neleri de ifltirdi? Sinemaya girdi im yıllarda, sinema henüz amatör sayılabilecek bir sektördü. Birçok fleyi el yordamıyla yakalayabiliyorduk ve büyük bir heyecan duyuyorduk. Elbette ki bugün sinema da, oyunculuk da daha profesyonelce ele alınıyor; teknoloji büyük bir destek. Mesle ine benim gibi tutkulu, benim kadar heyecan duyan bir oyuncu için dün de bugün de de iflmeyen güzellikte. Tek fark teknoloji. Elbette ki yıllar içerisinde fizi im de, duygularım da, düflüncelerim de olgunlafltı. Benim en çok aklımda kalan filminiz elbette Susuz Yaz, bir de Kurba alar. Kurba alar'da Talat Bulut ile inanılmaz bir film çıkarmıfltınız. Sizin için en iyi filminiz hangisiydi? Birbirinden ayıramadı ım filmlerim var. Susuz Yaz, Gelin, Dü ün, Diyet, Kurba alar, Firar, Derman benim için gerçekten özel filmler. Peki, en unutamadı ınız film seti diye sorsam? Baflınızdan neler geçmifltir kim bilir? Evet, gerçekten de baflımdan birçok fley geçti. Duvardan düflüp kolumu kırdım, attan düfltüm, Susuz Yaz ı çekerken barutlar baca ıma girdi, kristal cam bile imi kesti. Rabia Hatun filmini çekerken ultraviyole ıflınlarına maruz kalarak gözümden olma tehlikesi geçirdim. Bunlar ilk aklıma gelenlerden ama Derman ı çekerken yafladı ım her zaman içimi ürpertmifltir. A rı dayız. Uçsuz bucaksız bir yerdeyiz, kardan ve sisten göz gözü görmüyor. Ocak ya da fiubat ayındayız. Fırat Nehri üzerindeyiz ve kıflları bir metre kalınlıkta donarmıfl; yani her taraf buz. Kızak ile yol alaca ımız bir sahne var. Donmufl olan nehrin üzerinden geçece iz. Kamyon bile geçiyor buradan, bir fley olmuyor dendi. Mart

34 pekdemir mart /13/14 7:58 PM Page 34 AYIN KONU U Kamera yerlefltirildi, nereden nereye kadar gidece imiz belirlendi. Sahne en iyi flekli ile olsun, tek derdimiz bu. Çekime baflladık. Kızakla karflı tarafa geçtik. Sonra, Artık dönebilirsiniz, bitti dendi. Aynı flekilde dönerken, kıza ın geçti i yerlerden yolun su almaya baflladı ını fark ettik. Ö len saati olsaydı buzların kırılmaya daha müsait oldu u bir zaman dilimi olacaktı. Kırılan buz bizi içine alıp tekrar kapanacaktı. O an, bir anda yok olabilirdik. Düflüncesi bile ürpertiyor; yok olmak. fianslıydık (gülümsüyor). Türkan fioray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi, çok sayıda flöhretli oyuncuyla aynı dönemde kamera karflısındaydınız, zor oluyor muydu bu kadar ünlüyle aynı zamanda çalıflmak? Herhangi bir zorlu u olmadı hiçbirimiz için. Zaten sürekli iletiflim halindeydik. Filmlerimizi izliyor, birbirimizi kutluyorduk. Birbirimizden olumlu etkileniyorduk. Hiçbir zaman birbirimize karflı bir hırsımız olmadı. oyuncular vardı sizin döneminizde, en çok kiminle çalıfltınız? Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Murat Soydan, Ediz Hun, Fikret Hakan ve zzet Günay en çok birlikte çalıfltı ım oyuncular oldular. Çalıflmayı en sevdi iniz jön kimdi o zaman? Sinemada ilk yılım, Affetmeyen Kadın ı çekiyoruz ve kör bir kadını oynuyorum. El yordamı ile karakteri çözümlemeye çalıflıyorum. Fikret Hakan da oynuyor filmde. Deneyimleriyle bana sürekli yol gösterdi, destek verdi. çimden ona hep minnet duyarım. O gün ben de karar verdim; mesle ine ilk adımlarını atan gençlere yol göstermeye, onların iflini kolaylafltırmaya, onlara flefkatle sarılıp sarılmaya. Yani Fikret Hakan ın yeri bir ayrıdır bende bu nedenlerle. Bir dönem sahne hayatınız da olmufltu, nasıl baflladı, neden çabuk bitti? Çok uzun yıllar yapılan teklifleri erteledim ta ki Gülflah Film i kurana kadar. stedi im filmleri, kendi firmam ile çekebilmem için belli birikime sahip olmam gerekiyordu. Sahneden de çok iyi kazanç elde ediliyordu. Ben de sahne için gelen teklifi artık geri çevirmemeye karar verdim. Amacım sadece istedi im filmleri çekmekti da baflladım sahne hayatına ve rahmetli Turgut Özal ın milletvekilli ine davetine kadar da devam ettim. 11 yıl. Hep, çok sakin ve huzurlu bir görüntünüz var. Hani flehirler için "yavafl kent" unvanı veriliyor ya, siz de hayatı sanki çok dingin, yavafl ve huzurlu yaflıyor gibisiniz? Karflınızdakilere bile geçiyor bu sükunet ve huzur. Gerçekten tüm hayatınız böyle mi? Hiç öfkelenmez, acele etmez, kofluflturmaz mısınız? Ya da sizi en çok ne öfkelendirir? Ne mutlu bana böyle bir imaj verebilmiflsem. Çünkü ben etrafımda mutlu, huzurlu, sevgi dolu, gülen yüzler görmek istiyorum. Elbette hayatta öfkelendi im, kızdı ım, kofluflturdu um zamanlar oluyor. Saygısızlık, haddini bilmezlik, ifli ciddiye almamak, önemsememek, vurdumduymazlık, yalan beni sinirlendirir. Ama genel olarak bu sinirimi sakin kalmaya çalıflarak yaflıyorum. Aflırı olanın hiç kimseye faydası yok. Huzurluysam baktı ım kiflinin yüzünde gülümseme görmek istedi imden. Çok özlemini duydu unuz ama kavuflamadı ınız bir fley oldu mu? Sahip olduklarımla yetinmesini bilen, flükretmesini bilen bir insanım. yi bir anne, iyi bir anneanne oldu unuzu biliyoruz. Peki, iyi bir ev hanımı mısınız? Evde kendi iflinizi kendiniz yapar mısınız? Mesela ev alıflverifline çıkar mısınız? Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Özellikle de mutfakta olmak benim için büyük bir keyif (gülümsüyor). Sevdiklerime yemek yapmak çok hofluma gidiyor. Alıflveriflimi de zaman zaman ben yaparım. Peki, alıflveriflinizi, Yeflilçam filmlerindeki gibi, mahalle bakkalından, kasabından mı yaparsınız, yoksa marketten mi? Evet, genelde süpermarketler yerine mahalle manavından, kasabından alıflverifl yapmayı tercih ederim. fiimdilerdeyse daha çok online alıflverifl yaparak organik ürünler almayı tercih ediyorum. Sizin Befliktafllı oldu unuzu biliyorum, hepimizin aflina oldu u gibi efliniz Selim Bey Fenerbahçe nin efsane futbolcularından. Maç saatlerinde, hele bir de derbi maçıysa evde kavga çıkıyor mu? Birlikte maç izlemekten büyük bir keyif alıyoruz. Derbi maçlarında kavga demeyelim ama aramızda bir çekiflme oldu unu söyleyebiliriz (gülüyor). Röpörtaj: Mesut BIYIK 32 Mart 2014