Aphrodisias. Aphrodisias

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aphrodisias. Aphrodisias"

Transkript

1 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 1 Y A fi A M S T L D E R G S MART 2014 Lidya Eyaleti Ba kenti Aphrodisias Aphrodisias Röpörtaj h lya ko yi it Denizli den Lezzetler İsli ve Yanık Yoğurt aramızdan ayrılıflının 15. yılında Özay GÖNLÜM Ali ÖNAL Hisar Mand ra Yönetim Kurulu Baflkan DANET... Çiftlikten mutfa a her fley kontrol alt nda. Recep ULUÇAY Yönetim Kurulu Baflkanı PEKDEMİR SERACILIK, ŞİFA ÜRETİYOR. Hareketleriniz sizi ele veriyor! Bitkilerden Gelen Sa l k Do al Ta Üç ayların faziletleri

2 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 2

3 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 3 Bu dergi, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. Merhaba! fiu an elinizde tuttu unuz bu dergi, Pekdemir olarak bizim siz müflterilerimize karflı duydu umuz sorumlulu un ve samimiyetin bir ifadesidir. Bu dergiyle, geçmiflten beri sizinle kurdu umuz sıcak iliflkiyi pekifltirmek, bunca yıllık birlikteli imizin olumlu mirasını gelece e taflımak istiyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Çok iyi bir ekiple çalıflıyor olsak da, ajans m z n geçmifline ve tecrübesine çok güvensek de, heyecanımızı yenemiyoruz. Sizin bunu nasıl yorumlayaca ınızı düflünmek bizim heyecanımızı artıran en büyük etken. Çünkü bu dergiyi sizi daha mutlu görmek, sizinle paylafltı ımız yepyeni ortak payda yaratmak için çıkarıyoruz. Pekdemir Ailesi olarak kuruluflumuzdan itibaren müflteri memnuniyetini ve alıflverifli sizler için bir keyfe dönüfltürmeyi hedeflemifltik. Bugün geldi imiz noktada faaliyet gösterdi imiz bölgelerde en çok tercih edilen ma azalar olmanın haklı gururunu yaflıyoruz. Yola çıkarken temel ilke olarak belirledi imiz kaliteli ürünleri daha ucuza satma ve Ucuzlu un Kalesi olma prensibinden bir gün bile vazgeçmedik. Bununla beraber ürün çeflitlili imizi sizlerin ihtiyaç ve be enilerine göre gelifltirirken, kaliteyi sürekli ön planda tuttuk. Artık bütün bu olumlu mirasın üstüne yeni bir fleyler katmamız gerekti ini düflündük ve iflte elinizdeki bu dergi ortaya çıktı. Pekdemir Bak fl dergisinin çalıflmaları uzun soluklu ve heyecanlı bir keflfin ilk aflaması olarak cıvıl cıvıl bir Mart gününe denk geldi. Bu da güzel bir tesadüf. Dergimizle ilgili her türlü görüfl ve yorumlar n z adresine bekledi imizi hat rlatt ktan sonra,flimdi sizleri bu keflfin tanıklı ına davet ediyoruz. Pekdemir dünyasına tekrar hofl geldiniz. Yusuf YILDIRIM Sat nalma Direktörü Mart

4 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 4 Ç NDEK LER 04Yönetimden Pekdemir Grup Ad na Cemal-Halil-Abidin Pekdemir 05Biz Kimiz? Biz Kimiz (Tarihçe) Röpörtaj h lya ko yi it Bizden Haberler Ege nin Yerlisi Pekdemir, Ege de büyümeye devam ediyor. 10Yöresel Tadlar Denizli nin damak çatlatan lezzeti Denizli Kebab Tedarikçi 14Firmalar m zdan Danet... Çiftlikten mutfa a her fley kontrol alt nda. g ne eng zel nerede batar? 36 40Do aya Bakıfl Binlerce Y l Vazgeçemedi imiz Do al Tafl 16 Gezi Rehberi Tant an n ehri; Aphrodisias Mermer ustalı ının ve heykeltırafllı ın zirvede oldu u yıllarda Aphrodisias, Afrodit kültüyle tanınmıfl, çok önemli bir kent. zeytin do an n mucizesi 50 2 Mart 2014

5 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 5 Mart

6 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 6 YÖNET MDEN 01 2 AYLIK YAfiAM ST L DERG S MART-N SAN 2014 YIL1 SAYI1 mtiyaz Sahibi adına Adnan PEKDEM R yazı iflleri müdürü Erkan GÜVENÇ editör Ali hsan SÜNGÜ basın danıflmanı Yusuf YILDIRIM reklam müdürü F rat KOSTAK mali ifller Göksel ONGUN hukuk danıflmanı Nigün HOÇEK yönetim yeri PEKDEM R Ç FTL BÜYÜK MA AZACILIK SAN ve T.A.fi. Saraylar Mah. 498 Sok. Mertsoy flhanı No:3 K:3 Bayramyeri / Denizli Tel: Faks: yayına hazırlık Mai Reklam Oruç Reis Mah Giyimkent 4. Sok. No95 Esenler- stanbul Tel: Fax: baskı Milsan A.fi. yayın türü 2 aylık yerel süreli yayın dergimizde yayınlanan yazı ve foto raflar yayıncının izni olmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Cemal PEKDEM R Halil PEKDEM R Abidin PEKDEM R müşteri ve çalışan... Pekdemir Çiftliği yönetimi olarak insanın en önemli kaynak olduğu prensibinden yola çıkıyoruz. nsanın en önemli kaynak oldu u prensibinden yola çıkan firmamız; kuruluflundan beri müflterileri ve çalıflanları ile kenetlenmifl bir aile anlayıflı içinde do ru ve dürüst olmaktan taviz vermeden büyümesini istikrarlı bir flekilde sürdürmektedir. fiirketimiz bünyesine dahil olan her yeni proje ile birlikte çalıflma azmimiz ve enerjimiz artmaktadır. Baflarımızda esas olan; giriflimci ruhumuz, özverili çalıflanlarımız, müflteri memnuniyeti önceli imiz, kalite esaslarımız, uzman yönetim kadromuz ve kanunlara azami özen göstermemizdedir. Kuruldu u 1979 den bugüne içerisinde yafladı ı topluma katkıda bulunmayı hedef edinen ve sosyal sorumlulu u bir kurum kültürü olarak benimseyen flirketimiz, bölgesinde yaptı ı yatırımlarla ve bölge istihdam na sa lad katk ile bu anlayıflını devam ettirmektedir. Pekdemir Çiftli i olarak marketçilik d fl nda farkl alanlara da yat r m yap yoruz. Denizlinin Markası PEKDEM R Ç FTL olarak tanınmanın flirketlerimize kattı ı güç ile sürdürülebilir de er yaratmak, temel ifl prensibimizdir. Ortaya koydu umuz baflarılı sonuçlarda emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalıflanlarımıza ve müflterilerimize teflekkür ediyoruz. Cemal - Halil - Abidin PEKDEM R yayınlanan yazılardan yazı sahibi sorumludur. 4 Mart 2014

7 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 7 Mart

8 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 8 B ZDEN HABERLER Denizli Akkonak ma aza açılıfl m z onurland ran Valimiz Sn. Abdülkadir DEM R e flükranlar m z sunar z. Ege nin Yerlisi Pekdemir, Ege de Büyümeye Devam Ediyor... Denizli fiemikler, zmir Evka-5, Ayd n Meflrutiyet, Denizli Akkonak ve Denizli Zeytinköy fiubeleri hizmete girdi. Böylece flube say m z - fiimdilik - 84 e ulaflt. Çok yak nda Denizli Yeni Otogar fiubemiz de hizmetinize giriyor. Kızılay, Pekdemir iflbirli i ile anlaml kan ba fl; Pekdemir den engelli çocuklara sinema sürprizi; Pekdemir halkla iliflkiler müdürü Erkan GÜVENÇ, engelli çocuklar derne i ile 60 engelli çocu umuzu aileleri ve ö retmenleriyle Köfte Yamuru 2 animasyon filmi ile buluflturdu. Çocuklar m z n mutlulu u görülmeye de erdi. Erkan GÜVENÇ bu tür organizasyonlar n n devam edece ini bildirdi. Kan Acil de il Sürekli bir ihtiyaç olup, üretilebilir de ildir. Bu bilinç içerisinde Pekdemir ailesi olarak, çal flanlar m za ve müflterilerimize kan ba fllama bilincini oluflturmak için K z lay ile ortaklafla Kınıklı Pekdemir AVM de kan ba fl organizasyonu gerçeklefltirdik. 6 Mart 2014

9 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 9 Mart

10 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 10 B ZDEN HABERLER doğal şifa, domates PEKDEMİR SERACILIK, ŞİFA ÜRETİYOR m2 açık ve m2 kapalı alana kurulan seramızın tipi yüksek plastik seradır. Türkiye'de yapılmıfl olan en son ve en modern teknolojik seralardan biridir. Seramızın giriflinde el ve ayak dezenfekte ile kartlı geçifl sistemi vardır. Seramız 7 ana bölümden ve 270 perondan oluflmaktadır. Yetifltirme askılı oluklarda yapılmaktadır ve fideler çatıya asılı olup yerle temas etmemektedir. Bu sistem aynı zamanda sera içi hava sirkülasyonuna da etkide bulunmaktadır. Üretimin en önemli noktası ise Bambus Arıları ile yapılan do al tozlaflmadır. Bu sistemle tamamen do al ürünler elde edilmektedir. Pekdemir Seracılık müflterilerine do allık konusunda güvence verir. 8 Mart 2014

11 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 11 Sulama sisteminde, her bitkiye eflit su ve gübre verecek flekilde dizayn edilmifl olan spagetti damlatıcılar kullanılmıfltır. Ayrıca iklimlendirme kontrolü bilgisayar sistemi ile yapılmakta olup, ziraat mühendilerimizin kontrolü altındadır. paketleme alanında 2 adet so uk hava deposu ve 40 kiflilik paketleme bandımız bulunmaktadır. Sera iflletmemizde üretti imiz salkım domateslerimiz ile hem Türkiye ve dünya pazarında markamızın ve kalitemizin tanıtımını yapıp hem de insanlara do allı ı ve kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. Paketleme alanı her çeflit paketleme için uygun oldu u gibi ayrıca Domatesin Faydaları: Özellikle lif açısından zengin kabuklarıyla yenildi inde sindirimi kolaylafltırır. Mide ve ba ırsakların düzenli çalıflmasına yardımcı olur ve kabızlı ı giderir. yi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklafltırılmasına yardımcı olur. Böbrek tafllarının düflürülmesine yardımcı olur. Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini, önlemede çok etkilidir. Kalp hastalıklarına karflı koruyucudur. Damar sertli i ve romatizmaya iyi gelir. Yafllanmayı geciktirir. Cilde tazelik verir. Mart

12 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 12 GURME GÖZÜYLE, YÖRESEL TATLAR Bölge Müdürümüz Erdoğan KARACA yöresel lezzetleri sizin için araştırdı Damak Çatlatan Lezzet; Denizli Kebabı Denizli Kebabı çatal ve bıçakla yenilmez, elle yenilir! Erdo an KARACA Bölge Müdürü / Gurme Denizli kebabı en güzel Bayramyeri bölgesinde yapılmaktadır. Sabah saatlerinde ustalar fırını yakar, odunu sakız a acındandır. Tu lalı fırın iyice kızdıktan sonra ö leye do ru atefli alınır ve etler fırının içine kancalarla asılır. Denizli Kebabı kuzu etinin ön kolundan yapılır; en lezzetli kısmı kuzunun kürek yata ının oldu u bölgedir. Asılan etlerin altına eriyen ya ları biriktirmek için bir tepsi konur. Kebabın yanında verilen özel pideleri bu ya ların birikti i tepsiye bandırılır ve kebabın üzerine kapatılarak servis edilir. Kebap sade lezzeti ile servis edilmekte olup, yanında domates ve so an verilmektedir. çecek olarak en iyi ayran efllik eder. Kebapç Enver, Pala Halil, Muhtar n Yeri ve Kocabaylar gibi lezzet duraklar nda Denizli Kebab n tatman z ve bölgemize has bu yemek kültürünü yaflaman z fliddetle tavsiye ediyoruz. 10 Mart 2014

13 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 13 Mart

14 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 14 ÇOCUK PS KOLOJ S ebeveynlerin kabusu... KARDEŞ KISKANÇLIĞI Hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün de ildir. Kardefl kıskançlı ını da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeye indirilebilir. Karamazov Kardefller de kardefltiler; Dostayevski nin ünlü roman kahramanı Karamazov Kardefller, birço umuzun bildi i gibi, birbirini ölesiye kıskanan düflman kardefllerdir. Öte yandan bizim bir halk deyimimiz de kardefl kardeflin ne ondu unu ne de öldü ünü görmek ister der. Peki, kardefl kardefli mutlaka kıskanır mı; bu önlenemez bir durum mudur? nsano lu, içinde bir rekabet duygusu ve bunun yansıması olan kıskançlık duygusu ile dünyaya gelir. E er böyle bir duygusu olmasa hiç bafları hırsı da taflımazdı. Dolayısıyla hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün de ildir. Kardefl kıskançlı ını da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeye indirilebilir. Zira, tüm duyguların oldu u gibi kıskançlık duygusunun da kabul edilebilir bir normal dozu vardır. Çocuk, neden kardeflini kıskanır? Bir çocuk kardefli olaca ını ilk duydu unda genellikle flunu düflünür: Ben onlara yetmedim. Bu yüzden bir çocuk daha istediler. E er ikinci çocu un cinsiyeti kendi cinsiyetinden farklı ise çocuk; ailesinin onun cinsiyetinden memnun olmadı ı için bu yeni bebe i dünyaya getirdi ini düflünebilir. E er hiçbir önlem alınmaz ve çocuk aileye yeni katılacak bireye gerekti i gibi hazırlanamazsa, içinde bulundu u ruh halini adlandırıp tam olarak ifade edemese de böyle düflünür, böyle hisseder. Bunun yanı sıra, tüm varlıkların oldu u gibi insanın da küçü ü daha sevimlidir ve dolayısıyla daha çok ilgi görür. O güne dek ailenin en küçü ü ve tabii ki en çok ilgi göreni iken kendisinden daha küçük, daha ilginç ve daha sevimli bir varlı ın aileye katılması, ilk çocu un kardeflini kıskanması için yeterli bir neden de il midir zaten... Hamilelik ve do um sonras nda ne gibi önlemler alınabilir? Çocu a, aileye yeni bir bireyin katılaca ı, bu yeni bireyin onun en yakını olaca ı, hayat boyu en çok güvenece i kifli olaca ı, büyürken onu model alaca ı, o ne yaparsa, nasıl yaparsa, onun da öyle yapmak isteyece i, biraz büyüyünce ona oyun arkadaflı olaca ı uygun bir dille hamilelik sırasında anlatılmalı; bu yeni bireyi aileye katmak istemelerindeki temel nedenin onun hayatta güvenebilece i bir en yakını olmasını istemeleri oldu u mutlaka önemle vurgulanmalıd r. E er mümkünse aynı odayı paylaflmaları, çocuklar için en uygun olanıdır. E er evde çocuklara verilebilecek 12 Mart 2014

15 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 15 birden fazla sayıda oda varsa, biri yatak odası, biri oyun odası olmak üzere her iki oda da paylaflılacak odalar fleklinde düzenlenmeli; yeni kardefl dünyaya gelmeden önce bu odalar hazırlanırken, evde yeni düzenlemeler yapılırken ve bebek için yapılan hazırlık alıflverifli sırasında çocu a söz hakkı tanınmalı, onun da fikri alınmalı ve hazırlıklara fiilen katılması sa lanmalı. Kardeflinin ismini koyma fırsatı verilebilirse bu, kardeflini benimsemesini, kendisine ait bir varlık olarak kabul etmesini kolaylafltıracaktır. Kardeflin do umundan sonra ani ve travmatik olmaması için do umdan sonra anneye büyük çocu un bakımı konusunda yardımcı olacak kifliye hamilelik sırasında bu sorumluluk yavafl yavafl devredilmeli. E er hastane olanakları elveriflliyse kardeflinin do du u günün gecesi hastanede anne ve yeni kardeflin yanında babasıyla birlikte refakatçi olarak kalması onu, dıfllandı ı hissinden koruyacaktır. Hastaneye gelen konuklara ikramda bulunmak gibi benzer küçük sorumluluklar verilmesi, o gün gelen tüm konukların dikkatini çekecek derecede flık giydirilmesi ona kendisini hala önemli, sevimli ve ilgi çekici oldu unu hissettirecektir. Do um sonrasında ve izleyen yıllarda ne gibi önlemler alınabilir? Mümkün oldu unca büyük çocu unuzla bire bir zaman geçirin. Özellikle hemcins ebeveyni ile birlikte yapaca ı etkinlikler önemlidir. Yani büyük çocu unuz erkekse babasıyla, kız ise annesiyle bafl bafla bir etkinlikte bulunması çok yararlı olabilir. Ayrıca kardeflini de yanınıza alarak ailece hep birlikte katılaca ınız etkinlikler, kardefl kaynaflmasında pozitif sonuçlar do urur. Büyük çocu unuza kardefli ile ilgili ve yaflını aflmayan küçük sorumluluklar verebilirsiniz. Örne in, kardeflinin altını de ifltirmeye ya da mamasını yedirmeye yardım etmek gibi. nsanlar, emek verdikleri fleyi ya da kifliyi sever, gözetir ve kollar. Kardefl kıskançlı ı olufltu unu farketti iniz zaman onları birbirinden ayırmak yerine paylaflımlarını arttırmalı ve yakınlaflmalarını sa lamalısınız. Evinize gelen konukları, gelmeden önce, önemle, ilk önce büyük çocu unuzla ilgilenmesi için uyarmanız daha yararlı olacaktır. fiunları yapmamaya özen gösterin: Do um öncesinde çocu unuza Sen istersen kardeflinle odanı paylaflacaksın. E er istemezsen onun için di er odayı hazırlayaca ız gibi tercih hakları sunmayın. Çocuk bunu, kardeflinin evdeki varlı ının kendi tercihine ba lı oldu u fleklinde genelleyebilir. Büyük çocu unuza asla biz seni de seviyoruz ya da sevece iz gibi fleyler söylemeyin. Bu tip cümleler ona artık ondan çok sevilecek birisinin oldu u mesajını vermekten baflka bir ifle yaramaz. Asla çocuklarınızı hiçbir konuda kıyaslamayın. Bu, onlar arasında rekabete ve dolayısıyla kıskançlı a neden olacaktır. Her çocu un her insan gibi farklı olaca ını ve farklı ilgileri ve yetenekleri olaca ını unutmayın! Çocuklarınızdan birine daha çok de er verip ona daha fazla güvenmeyin. Siz ne kadar hissettirmemeye çalıflsanız da di er çocu unuz bunu mutlaka hissedecektir. Mart

16 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 16 TEDAR KÇ F RMALARIMIZDAN Danet stanbul merkez binas DANET... Çiftlikten mutfa a her fley kontrol alt nda y l nda Afyon un fiuhut lçesinde kurulan Danet firmas Genel Müdürü Sait ULUÇAY ile stanbul Bayrampafla Mega Center da bulunan merkez ofislerinde sohbet ettik. Firmanızı kısaca anlatır mısınız? Firmamız; Türkiye nin zengin hayvancılık kültürü ve et üretimi konusunda uzmanlı ıyla tanınan Afyonkarahisar ın fiuhut ilçesinde kurulu bir aile flirketidir yılında baflladı ımız lezzet yolculu una bölgeye ve bölgenin geleneklerine daima sıkı sıkıya ba lı kalarak üretimimizi buna göre planladık. Tabii her firmanın kendine has özellikleri, öne çıkan farklılı ı vardır. Danet i farklı kılan en önemli özellik de, canlı hayvan yetifltirmeden nihai ürün da ıtımına entegre bir üretim hattına sahip olmasıdır. Danet in Afyonkarahisar daki modern üretim tesislere canlı olarak giren büyükbafl hayvanlar slâmi usullere uygun olarak kesilir, ifllenir ve sucuk, salam, kavurma, pastırma olarak halkımızın be enisine sunulur. Kısaca Danet te çiftlikten mutfa a her fley kontrol altındadır. Sait ULUÇAY Genel Müdür Danet ürünlerinin ayrıcalıklı özellikleri nelerdir? Ya da flöyle soralım: Müflteri neden Danet i tercih etsin? Danet in en önemli özelli i Afyonkarahisar Sucu u olarak ünlenen yerel lezzeti koruyarak, modern ve hijyenik üretim ortamına taflıyabilmesinde yatmaktadır. Sadece Afyonkarahisar a ait ve et iflleme sanatının tüm inceliklerine ba lı kalarak, Danet, sanayileflmeyi, teknolojik geliflimi, kalite mükemmelli ini gelene e saygıyla harmanlıyor. Danet in bir di er özelli i de entegre bir tesise sahip olmasıdır. Yani hammaddeden mamule kadar her fley Danet bünyesindedir. Ürün Gamı nelerdir? Baflta sucuk olmak üzere, sucu un farklı çeflitleri (acılı, acısız, evlik, fermente, baton, pizzalık vs) salam ve çeflitleri (Macar, spanyol, Fıstıklı, Etli), jambon ve çeflitleri (sebzeli, piliç etli, çeflnili), sosis ve çeflitleri (kokteyl, Jumbo) kavurma, pastırma. Et alımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Firma olarak dıflarıdan et almıyoruz. Afyon ve civarındaki köylülerden ve besicilerden canlı hayvan alıyoruz. Bunları kendi tesisimizde veteriner kontrolünde ve slami flartlara uygun flekilde kesiyoruz. Yani et ürünlerinde kullandı ımız etleri kendi tesislerimizde hazırlıyoruz. Ayrıca kendimize ait yarı açık ve kapalı besi çiftlikleri var. Buradan da et tedarik ediyoruz. 14 Mart 2014

17 pekdemir mart /13/14 7:54 PM Page 17 Sucuk Dolum Bölümü Firma olarak helal gıdaya ekonomik ve sosyal sorumluluk olarak bakıfl açınız nedir? Her insanın yedi i fleyin inancına uygun olup olmadı ını denetleme, sorgulama hakkı vardır. Biz helal kesim sertifikasını 3 yıl önce aldık. Ama 35 yıldır slami-helal kesim usullerine hassasiyetle riayet ediyorduk. Bundan böyle baflta Orta Do u bölgesi olmak üzere yurt dıflı co rafyasında yaflayan Müslüman ve dini hassasiyeti olan tüketiciler için de tercih edilen bir marka olaca ız. Tüketicilere et ve et ürünleri alırken nelere dikkat etmesini tavsiye edersiniz? nsanların sa lıklı ve dengeli beslenmeleri, bitkisel gıdaların yanında hayvansal kaynaklı gıdaların da tüketmeleriyle mümkündür. Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında etin özel bir yeri ve önemi vardır. Temel besinlerin üçü, yani protein, ya ve vitaminler ette bol miktarda bulunur. Et ürünlerinin 0-4 C deki so uk dolaplarda saklanmıfl oldu una dikkat ediniz. Ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatle okuyunuz. Özellikle üretici firma bilgileri ile son tüketim tarihi eksiksiz olarak yazılmıfl olmalıdır. Son tüketim tarihi geçmifl ürünleri almamalısınız yılı sonu hedefleriniz nelerdir? Türkiye deki bayi yapılanmasını geniflletmek, ayrıca ev dıflı tüketim kanalındaki Pazar a ımızı geniflletmek. Kurumsal yapılanmaya daha da a ırlık vermek. Yeni gıda yönetmeli i sizin için ne gibi etkiler yaptı, sizce yeterlimi? Yeni gıda yönetmeli i sektör açısından çok olumlu olmufltur. Sektöre çeki düzen vermifltir. Merdiven altı üretim yapan iflletmelerin sektörden elenmesini hızlandırmıfltır. Karıflımlı ürünlerin yasaklanması hileli (et ve piliç oranları konusunda) üretimin önüne geçmifl oldu. Dolayısıyla nihai müflteride yedi i et ürünün içeri i konusunda daha da güven duygusunun artmasına vesile oldu. Danet Et ve Et Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. fiti. Mega Center C-25 Blok Bayrampafla STANBUL Tel: web: Danet Afyon - fiuhut Fabrika Recep ULUÇAY Yönetim Kurulu Baflkanı Mart

18 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 18 GEZ REHBER Tanr an n ehri; Aphrodisias Aphrodisias ya da bizim telaffuzumuzla Afrodisyas, Aydın ın Karacasu lçesine ba lı, Geyre Köyü yakınlarında bulunan ören yeri... Bir zamanlar Karia Eyaletinin baflkentli ini yapan önemli bir merkezdi. Mermer ustalı ının ve heykeltırafllı ın zirvede oldu u yıllarda Aphrodisias, Afrodit kültüyle tanınmıfl, çok önemli bir kentti. Bugün kalıntılarda görülen heykel örneklerinin çoklu unun sebebi de Aphrodisias ın özellikle Roma ça ında, önemli bir heykelcilik okuluna ev sahipli i yapıyor olmasıydı. Bölgenin efeler diyarı olarak bilinmesi, zeybe iyle, inciri ve zeytinya ıyla zengin bir kültüre ev sahipli i yapması, Kufladası, Didim gibi turistik merkezleri barındırması bir yana, Aphrodisias gibi bir antik mirasa sahip olması önemini bir kat daha artırıyor. Buranın cumhuriyet döneminde keflfedilmesinin ilginç bir hikâyesi var. Foto raf çekmek için bölgeye giden Türkiye'nin en ünlü foto rafçısı Ara Güler, yolunu flaflırarak kaybolur ve uzun bir yürüyüflten sonra Geyre köyüne ulaflır. Köydeki insanların antik döneme ait sütun ve taflları, evlerinin ve iflyerlerinin belli kısımlarında kullandı ını görür. Nereden aldıklarını sorarak ulafltı ı ören yerinin foto raflarını çeker. stanbul a döndü ünde çekti i foto rafları dönemin sanatçı ve aydınlarına gösterir ama kimse ilgilenmez. Foto rafları bu kez ABD de yayınlanan bir dergiye gönderir, dergi çok ilgilenir, ancak foto raflar siyah beyazdır, renkli olarak çekerse 10 sayfa ayıracaklarını 16 Mart 2014

19 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 19 söylerler. Tekrar gider ve renkli foto raflar çekerek Amerikan dergisine gönderir. Konuya ait yazı için de arkeolog Kenan Tevfik Erim den destek alır. Yayınlanan foto raflar ve yazı çok ilgi görür. Aphrodisias ın MÖ 5000 lere kadar uzanan prehistorik bir yerleflmenin üzerine kuruldu u ortaya çıkar. Buluntulara göre, MÖ 6. yüzyılda kurulan Aphrodisias, bafllangıçta küçük bir köydü. lk Afrodit tapına ı da bu devirde yapıldı. MÖ 2. yüzyılda, ızgara planlı olarak yeniden düzenlenen kent, yaklaflık bir kilometre boyunca uzanan bir alana yayılmıfltı ve kentte 15 bin civarında insan yaflıyordu. MÖ 1. Yüzyıla gelindi inde, Roma imparatoru Augustus, Aphrodisias ı kiflisel koruması altına aldı. Bugün ayakta kalan anıtları bu dönemde kazanan antik kent, MS 3. yüzyılın sonlarında Roma mparatorlu u nun Karia Eyaleti nin baflkenti oldu. mparatorluk, kenti saldırılardan korumak için 4. yüzyılın ortalarında etrafını surlarla çevirdi. Ancak kent, 6. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmeye baflladı ve 12. yüzyılda tamamen terk edildi. Aphrodisias bugün en çok, kentin kuzey ucundaki, antik dünyanın en iyi korunmufl stadyumu ve anıtsal tapınak kapısıyla tanınıyor. Ören yerinin giriflindeki müzede ise Roma Ça ı nın en güzel mermer heykelleri sergileniyor. fiehrin ne kadar zengin, politik ve ekonomik açıdan ne kadar önemli bir merkez oldu unu, bugünkü kalıntılardan anlamak çok kolay; genifl ve ihtiflamlı yapıların yanı sıra, ismi de kentin önemine iflaret ediyor. Kent, ismini pagan inancına sahip Yunan toplumunda aflk, do a ve bolluk tanrıçası olarak kabul edilen Afrodit ten almıfl. Adına çok sayıda tapınak infla edilmifl olan Afrodit, Truva Savaflı nın çıkmasında ana sebep olarak kabul edilir. Toplumda bu kadar öneme sahip bir tanrıçanın adının verildi i kentin de ne denli önemli merkez oldu u kolayca anlaflılabilir. Ancak tarihçilere göre kent, ilk kuruldu undan itibaren bu adla anılmadı, önemi her geçen gün artan kent, ekonomik, politik ve sosyal açıdan önemli bir pozisyon kazanınca Aphrodisias adını aldı. Bizanslılar ile birlikte Hıristiyanlı ın yayılmaya bafllaması, kentin statüsünde büyük bir de iflikli e sebep oldu. Pagan inancının bir tapınma merkezi olan kent, bu inanıflın yerini, Hıristiyanlı ın almasıyla önemini kaybetti. Afrodit ve Aphrodisias sonunda bütün yazıtlardan silindi. Kentin ismi Stauropolis'e (Haç Kenti), kent de bir Hıristiyan yerleflimine dönüflse de eski önemini hiçbir zaman tekrar kazanamadı. Mart

20 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 20 GEZ REHBER Geyre köyü aslında bu kentin üzerine kurulmufltu, adı da Karia (Karya) dan geliyordu yılında Müslüman Türklerin bölgede egemenlik kurdu u güne kadar bir Bizans yerleflimi olan köy, adı her ne kadar resmi olarak Stauropolis olsa da Karia olarak anılıyordu. Türklerin hükümranlı ı altına girince de Geyre oldu. Köy, kazıların bafllamasıyla buradan taflındı. Antik ça dan günümüze, yapıları en iyi korunabilmifl ören yerlerinin baflında gelen Aphrodisias ta görebilece iniz en önemli yapılardan ilki; mparatorların Tapına ı anlamına gelen MS yılları arasında Aphrodisiaslı iki önemli ailenin yaptırdı ı Sebasteion. Tören yolu ve tapınak, 1979da istimlak çalıflmalarında tesadüfen ortaya çıktı. 3 katlı olan yapının ilk katı Dor, ikinci katı on ve son katı da Korinth tarzında yapılmıfl. Son derece özenli ve detaylı mermer kabartmalarla bezenmifl tapınak oldukça dikkat çekiyor. Sebasteion u geçip tiyatroya do ru yürürken sa da tiyatrolarda kullanılan karakterleri betimleyen insan yüzleri kabartmaları göreceksiniz. Kabartmaların önünden ilerleyince sol tarafta tiyatro hamamının kalıntıları karflınıza çıkacak. Hamamın hemen yanında da tiyatro var. Yarım daire fleklinde orkestranın yer aldı ı bölüm, önünde yükselen basamaklar ve tiyatro sahnesiyle oldukça etkileyici kiflilik oturma kapasitesine sahip tiyatroda 1970li yıllarda yapılan kazılarda iyi korunmufl halde sahne binasını süsleyen heykeller bulunmufl. Heykelleri de kentin giriflindeki müzede görmek mümkün. Sonra agoraya çıkıp oradan devam edince Hadrian Hamamı kalıntıları, evler ve Meclis Binası na (Odeon) ulaflılıyor. Meclis Binası, flehrin yerel yönetimini sa layan meclisin toplanma yeri oldu u gibi, kapalı tiyatro, konser salonu olarak da kullanılmıfl. Aslında yapı olarak tiyatroya benziyor ancak daha küçük (1750 kiflilik) ve basamaklar çok daha özenli yapılmıfl. Burada gücü temsil eden aslan ayaklı basamaklar dikkat çekiyor. Arka planda Afrodit Tapına ı nın sütunları yükseliyor. Bu tapına ın girifli tören kapısından yapılıyor. Tetrapylon (dört kapı) adı verilen süslü kapı restore çalıflmaları sonucunda aya a kaldırılmıfl ve gerçekten etkileyici. Tapına ı geçip ilerleyince karflınıza bir anda büyüleyici bir manzara çıkacak; burası kentin stadyumu. 262 metre uzunlu unda, 50 metre geniflli inde ve 30 bin kiflilik bu stadyum, uzunca bir dönem atletizm yarıflmalarına ev sahipli i yapmıfl olan bir yapı. MS 7. yüzyılda tiyatronun depremlerden zarar görmesiyle bu stadyum, tiyatro olarak da kullanılmıfl. Aphrodisias; Efes, Bergama, Aspendos, Perge gibi antik kentler arasında en az bilineni, ancak en az onlar kadar, hatta onlardan belki de daha önemli, mutlaka gezip görülmesi gereken bir ören yeri. 18 Mart 2014

21 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 21 Mart

22 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 22 KISA HABERLER LÖSEV Van daki Lösemili ve Kanserli Ailelere Umut Olmaya Devam Ediyor Lipton dan yo un dem seven tiryakiler için yeni Lipton Siyah nci... Do u Karadeniz in çay tarlalarından toplanan ve mükemmel bir çay lezzeti için iri yapraklar halinde kurutulan taze çay yapraklarını, atefl kırmızısı bir dem için çay taneleri ile harmanlayan yeni Lipton Siyah nci, her bardakta gerçek çay keyfine dönüflüyor. Harmanı ve atefl kırmızısı demiyle yo un bir çay lezzeti sunan Lipton Siyah nci, en keyifli anlarını bir bardak çayla tamamlamak isteyen çay severlerin vazgeçilmezi olacak. Lipton Yöresel Keflifler serisiyle Anadolu ya Lezzetli Bir Yolculu a Çıkın Çay tutkunlarının vazgeçilmezi Lipton, flimdi de Türkiye nin çeflitli yörelerinin sevilen lezzetlerini bir araya getirdi i, yepyeni ve çok özel bir bitki ve meyve çayı deneyimi sunuyor. Yeni Lipton Yöresel Keflifler serisinde Akdeniz, Ege ve Güneydo u nun yöresel bitkileri, zengin lezzetleri ile farklı bir bitki&meyve çayı deneyimi yaflamak isteyen çay tutkunları için Lipton paketlerine giriyor. Yeni Yöresel Keflifler serisi ile yöresellik trendini çay keyfiyle buluflturan ilk marka olan Lipton, çay severlere farklı tatlar sunma konusundaki öncülü ünü sürdürüyor. Prima Uzman Kurulu Üyeleri, Anne ve Anne Adaylarının Sorularını Bekliyor Prima nın Facebook sayfasında Prima Uzman Kurulu na özel sekmeye bir yenilik daha eklendi. Anne ve anne adayları, Uzman Kurulu Cevapları bölümünden kurul üyelerine do rudan sorularını iletebilecek. Prima Uzman Kurulu Üyelerinin gönderilen sorular arasından seçilenlere verdikleri cevaplar da aynı sekme üzerinden yayınlanacak. Prima Uzman Kurulu nun bugüne kadarki makaleleri ve cevaplarına afla ıdaki linkten ulaflılabiliyor: Ülker Hero Baby den Bebek Meyveleriyle Hazırlanmıfl %100 Meyve Suyu Ülker Hero Baby nin, sa lıklı cam fliflede, fleker ilavesiz, katkısız, %100 meyveden üretilen bebek meyve suyu, bebekler için güvenli bir besin kayna ıdır. Ülker Hero Baby bebek meyve suyu, do al tarımla özel olarak yetifltirilen 'bebek meyveleri' ile hiç fleker eklenmeden üretiliyor. Ayrıca biberon emzi iyle uyumlu fliflesi sayesinde anında içime hazır. Türk Telekom, Teknolojiyi Evlere Tekno Tekir ile Taflıyacak Türkiye nin öncü iletiflim ve yakınsama teknolojileri flirketi Türk Telekom un yeni reklam yüzü Tekno Tekir oldu. Tekno Tekir, Türk Telekom un yeni müflteri yaklaflımını Mutluluk Evinizde sloganıyla evlere taflıyacak. Türk Telekom un müflterilerine sunaca ı tüm yenilikleri duyuracak olan Tekno Tekir, yayınlanmaya bafllayan ilk reklam filminde Türkiye nin ilk akıllı ev telefonunu E4 ü tanıtıyor. Van da LÖSEV e kayıtlı 185 lösemili ve kanserli hasta bulunmaktadır. Bu ailelerin %96 sının asgari ücretin altında gelire sahip ailelerden oluflmakta ve birço u, çiftçilik yaparak ya da gündelik ifllerle çalıflarak ailesinin geçimini sa lamaya çalıflmakta. Bu flartlarda aileden birinin de lösemi/kanser gibi ciddi bir hastalı a yakalanması, a ır tedavi süreci ve içinde bulunulan zor flartlar ailelerin hem geçimini daha da zorlafltırmakta hem de çocu unun tedavisini çıkmaza sokmaktadır. LÖSEV 1998 yılından bu yana lösemili çocuk ve ailelerine yaptı ı maddi, ayni ve sosyal desteklerle, aileler çocuklarını düzenli olarak tedaviye götürmekte ve istediklerini karflılamaya çalıflmaktadır. Ayrıca Lösemili Çocuklar Sa lık Ve E itim Vakfı yıl boyunca hasta çocuk ve ailelerine gerçeklefltirdi i (23 Nisan, ULÇH,iftar yemekleri, bayramlaflma vb) bir çok etkinlik düzenleyerek onların morallerinin yüksek olmasına katkı sa lamaktadır. 23 Ekim 2011 tarihinde Van da meydana gelen ve Türkiye yi yasa bo an depremin üstünden tam 3 yıl geçti. Lösemili çocuklar ve aileleri bu depremden en fazla etkilenen aileler arasındalar. LÖSEV olarak bu acı günlerinde onları yalnız bırakmadık ve depremden hemen sonra LÖSEV Yardım tırımız ailelerimizin yanında olmak ve ihtiyaç tespiti yaparak yardım götürmek için deprem bölgesi Van a ulaflmıfltı. Ailelerin her zaman yanında olan LÖSEV yardımlarını, ihtiyaç ve talepler do rultusunda aralıksız olarak iletmeye devam ediyor. Geçti imiz hafta ailelerimizi talepleri ve ihtiyaçları do rultusunda 100 den fazla lösemilikanserli çocuk ve ailemize yaptı ımız koli (gıda, kıyafet, temizlik ürünleri, kırtasiye vb, ) yardımı ile ailelerimize umut olup yüzlerini güldürdük. 20 Mart 2014

23 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 23 Hayat Kimya JOLY ile Yetiflkin Bezi Kategorisinde Liderli e Oynayacak FIFA Dünya Kupası, stanbul da Büyük lgi Gördü Eti den yeni bir lezzet; Eti Süt Burger. Türkiye nin en köklü kurulufllarından biri olan; hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen ve temizlik ka ıtları kategorilerinde faaliyet gösteren Hayat Kimya, yepyeni bir kategoriye girifl yaptı. Hayat Kimya, JOLY ve sadece medikal satıfl kanalına yönelik piyasaya sundu u Evony markalarıyla yetiflkin bezi kategorisinde tüketiciyle buluflmayı ve pazar liderli ini hedefliyor. Yetiflkin bezi pazarında Hayat Kimya nın gelecek dönem hedeflerinin paylaflıldı ı basın toplantısı, 14 fiubat Cuma günü düzenlendi. Toplantıya Hayat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan dil, Hayat Kimya Hijyen Kategorisi Global Pazarlama Müdürü Melek Soklangıç Dinçer ve Hayat Kimya Medikal Pazarlama Müdürü Nilay Özyurt katıldı. Hayat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan dil, yetiflkin bezi üretim hatlarını en son teknolojiyle gelifltirdiklerini belirtti. dil Belbantlı yetiflkin bezinde yıllık 200 milyon adet, yatak koruyucu örtüde ise yıllık 130 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. Bu hatlarda Türkiye nin en emici, ilk ve tek esnek belbantlı yetiflkin bezi üretimini gerçeklefltiriyoruz. zmit hijyen fabrikamızda gerçeklefltirdi imiz bu yatırım ile bu alanda tüketicimizin beklentilerini karflılamayı ve pazar liderli ini hedefliyoruz dedi. Tur kapsamında geçti i her ülkede yüz binlerce taraftarı peflinden sürükleyen, dünyanın en de erli futbol sembolü FIFA Dünya Kupası, Coca-Cola tarafından Cevahir Alıflverifl ve E lence Merkezi nin önünde kurulan özel çadırda binlerce sporseverle bir araya geldi yılında Fransa Milli Takımı Dünya Kupası nı kazanmıfl, aynı zamanda iki kez de fiampiyonlar Ligi Kupası nı havaya kaldırmıfl olan Fransız efsane futbolcu Christian Karembeu da, FIFA Dünya Kupası nın Türkiye ziyareti kapsamında kurulan çadır etkinliklerine özel olarak katıldı. Karembeu: Dünya Kupası hayallerin ve umudun simgesidir. Orijinal FIFA Dünya Kupası ile foto raf çektirmek için uzun kuyruklar olufltu FIFA tarafından özel olarak görevlendirilen kifliler, devlet baflkanları ve kupayı kazanma51 i yeni, 90 ülkeyi ziyaret ediyor 73. durak olarak stanbul ziyaretini tamamlayan Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası Turu dâhilinde tüm dünyada 51 i yeni, 90 ülkeyi ziyaret ediyor. Tur boyunca yaklaflık 150 bin km yol kat eden kupanın stanbul dan sonraki dura ı ise sveç olacak. Türkiye'nin önde gelen bisküvi ve çikolata üreticilerinden ET, atıfltırmalık ürün kategorisinde Süt Burger'i piyasaya sürdü. ET Süt Burger, 2 ballı kek arasında süt kremasından olufluyor. fiirketten yapılan açıklamada, ET Süt Burger'in yumurta, bal ve yüksek miktardaki sütlü krema içerdi i, ya oranının ise düflük oldu u belirtildi. Açıklamada, "Yüksek protein ve kalsiyum oranı ile çocukların büyüme ve geliflme dönemlerinde büyük öneme sahip olan sütlü ürünler kategorisinde, düflük ya oranı, besleyicili i, serin lezzeti ve e lenceli burger flekli ile dikkat çeken ET Süt Burger, çocukların yeni gözdesi olmaya aday" denildi. Knorr Çabuk Çorba, Mestane Hoca ile talyanca Ö retiyor Hayata daha fazla vakit ayırırken, lezzetli bir çorbadan da vazgeçemeyenlere yeni talyan lezzetleri Minestrone ve Peynirli Pizza çeflitlerini sunan Knorr Çabuk Çorba, talyan esintisini dijital dünyaya taflıyor. Knorr Çabuk Çorba, Devamsızlık Yapma, Hayatın Hızını Yakala mottosuyla Vine da Çabuk talyanca kampanyasını sürdürüyor. Çabuk talyanca kampanyası kapsamında 400 bin takipçisiyle Vine fenomeni olan Memeli Mestan Çabuk Çorba nın Mestana Hocası olarak karflımıza çıkıyor. Mestane Hoca 6 saniyelik videolarda, sosyal medya ve kadınerkek kliflelerinden yola çıkarak Çabuk talyanca dersleri veriyor. Knorr Çabuk Çorba nın web sitesi cabukcorba.com üzerinden de takip edilebilen dersler hakkındaki yorumlar #yanidiyorki etiketi üzerinden paylaflılabiliyor. Mart

24 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 24 YÖRESEL LEZZETLER Denizli den Lezzetler İsli ve Yanık Yoğurt Yo urdun Anadolu da birçok çeflidine rastlamak mümkün. Fakat bunların içinde sadece Denizli yöresine ait olan isli yo urt ve yanık yo urdu anlatmak isterim. sli yo urdu tattı ınızda ola anüstü bir füme tadı alınıyor. Ali ÖNAL Hisar Mand ra Yönetim Kurulu Baflkan Hisar Mand ra Yönetim Kurulu Baflkan Ali ÖNAL, yanık yo urdun bakterilere karflı koruma özelli i oldu unu ve yo urdu daha uzun muhafaza etmeyi sa ladı ın söylüyor. Üretimi flöyle tarif ediyor; kazan iyice ısındıktan sonra süt kazana dökülüyor. çindeki kazein kazana de er de mez karamelize oluyor ve o yanık tat ortaya çıkıyor. Ardından üzerine yo urda dönüflecek süt ilave ediliyor ve kaynatılıyor. 41 dereceye geldi inde mayası verilir, beklemeye alınarak yo urt yapılır. Buradaki bu isli, yanık tadın sütün yakılması ile ortaya çıkması önemli bir gastronomik de er. Bunun endüstriyeli yapılamıyor. Biz üstü iyice yanmıfl fırın sütlacı da seven bir toplum olarak, yanık yo urdun damak tadımızla uyumlu bir lezzet oldu unu söyleyebiliriz. 22 Mart 2014

25 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 25 Mart

26 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 26 DO AL YAfiAM Kolayca bulabilece imiz Bitkilerle gelen sa l k HER AN EL M Z N ALTINDA BULUNAN, PAZARDA, MANAVDA, AKTARDA VEYA DO ADA KOLAYCA BULAB LECE M Z B TK LER SA LI IMIZ Ç N ÇOK fiey VAAT ED YORLAR Ço umuz doktorların bize reçete yazıp, kullanmamızı önerdi i ilaçların birço unun bitkilerden elde edildi inden habersiz; hastalıklarımıza çare olacak veya sa lı ımızın korunmasını sa layacak bitkilere kocakarı ilacı elefltirisiyle yaklaflırız. Oysa bitkilerin birer sa lık mucizesi oldu unu bugün bilim de ısrarla dile getiriyor. Bilimin, sanayi toplumu ça ıyla birlikte kapitalizme hizmet etti i artık bilinen bir gerçek; endüstri, geliflmeye ihtiyaç duymakta ve bilime finansörlük etmekteydi. Bilim, bu dönemde yaptı ı bütün çalıflmaları endüstrinin geliflmesi için yapmıfl, endüstri de bilimi destekledi i için bilim çok yol kat etmifltir. Bu beraberlik insanlı a da önemli hizmetlerde bulunmufltur. Ne var ki bilim, göbe inden ba lı oldu u endüstri adına bütün geleneksel ve alternatif çabaları bilim dıflı saymıfl, bin yıllardır kuflaktan kufla a geçen de erlerin yok olmasına neden olmufltur. laç sanayiinin geliflmesi adına bitkisel tedavi yöntemleri de bilim dıflı sayılmıfl ve safsata, kocakarı ilacı gibi yakıfltırmalarla yok edilmeye çalıflılmıfltır. fiimdi bilim de bu tutumundan vazgeçiyor. Artık bilim, oda ına insanı koydu u bir yol izliyor ve tüm alternatif çabalara kulak kabartıyor; insana fayda sa layanları destekliyor. flte bu çabalardan birini de Dr. Fazilet Karatum yapıyor ve adlı sitesinde Bitkilerle tedaviye bilimsel yaklaflım bafllı ı altında do ada bulunan bitkileri bir bir sıralayarak, tedavi etti i hastalıkları, bilimsel kaynaklara dayanarak açıklıyor. Biz de Dr. Fazilet Karatum'un tavsiyelerinden, en kolay bulabilece imiz bitkileri seçtik. 24 Mart 2014

27 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 27 Nane Her yerde kolayca bulunan nanenin ya ıyla yapılan banyo ve ovmalar, romatizmal eklem hastalı ına (antroz), künt travmalara, sinir a rılarına (nevralji), kaflıntılara, bafl a rısına ve so uk algınlı ına iyi geliyor. A ızdan alınan yapra ı ve ya ı ise bulantı ve kusmayı, balgamlı öksürü ü, safra kesesi rahatsızlıklarını, hazımsızlık ve ba ırsak sendromlarını tedaviye yardımcı oluyor. Çay Armut Yapra Türkiye'de bolca yetiflen armutun yapra ı, idrar yolları iltihaplarının tedavisinde oldukça etkili. Kurutulmufl veya yeflil armut yapra ı çayı düzenli olarak içilirse idrar yolları iltihapları temizleniyor. Ayrıca armut yapra ı çayı, böbreklerin düzenli çalıflmasını ve idrarın ço almasını da sa lıyor. Çay, bilinenin aksine sa lı a zararı de il katkısı olan bir bitki. Damar sertli i, yüksek kolesterol, ishal ve stres gibi rahatsızlıklara karflı içildi inde tedavi edici özelli i var. Haricen, kompres ve yıkamayla da deri iltihapları ve günefl yanı ını iyilefltirmede etki gösteriyor. Yeflil çayın kalp krizini önlemede ve hafızayı güçlendirmede etkili oldu u, siyah çayınsa yine kalp krizini önlemeye yardımcı oldu u ve uyanıklı ı artırdı ı biliniyor. Gül Sabahın erken saatlerinde günefl do madan, tamamen açmadan (tomurcuk halindeyken) toplanıp gölgede kurutulan gülün taç yapraklarından elde edilen çay, a ız ve bo az mukozası hastalıklarının tedavisinde oldukça baflarılı bir bitki. Bo az ve bademcik iltihaplarına karflı etkili olan gül çayı, göz nezlelerinde ve göz kanlanmalarına karflı da faydalıdır. Mart

28 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 28 YÖRESEL Asırlar boyunca flehzadelere elbise, hanım sultanlara çeyizlik... Buldan Bezi Osmano ullarının henüz Bursa'ya yerleflmeden Germiyano ullarının aracılı ı ile Buldan'dan kumafl temin ettikleri tarihi kayıtlarda mevcuttur. Osmanlı Devletinin kuruluflundan sonra da sarayın dokuma ihtiyacının bir kısmı BULDAN'dan sa lanmıfltır. Ertu rul Gazi'nin içli i, Barbaros'un flalı, Genç Osman'ın gömle i Buldan' da dokunmufltur. Bu örnekler Topkapı Sarayı Müzesinde görülebilir. Türk dokuma kumafl ve ifllemelerinde motifler genellikle bitkiseldir. Lale, Karanfil gibi çiçekler ve çeflitli dallar özellikle XVI.yüzyılda çok kullanılmıfltır. Renkler kırmızı baflta olmak üzere çini mavisi, güvez, piflmifl ayva ve safran sarısıdır. Bu gelenek BULDAN dokuma ve ifllemelerinde de açıkça görülür. Kırmızı renkli bezler bayrak yapımında di er renkler ise sarık ve iç çamaflırı imalinde kullanılmıfltır yılına kadar Buldan'da dokumacılık, ilkel tezgahlarla yapılıyordu. Bu tarihten sonra Buldan'ın bucak olması Bucak Müdürünün çalıflmalarıyla dokumacılı ın geliflmesi için çözümler aranmıfl, meki i boynuzdan, masurası kargıdan tezgahlarda 10 numaradan 20 numaraya kadar ipliklerle baflörtüsü, pefltamal, çarflaf ve BULDAN bezi gibi dokumalar yapılmıfltır yılında Osman SAY isimli dokumacı, stanbul'da gördü ü çekme (kamçılı) bir tezgahı Buldan'a getirmifl, Buldan zamanın en ileri tekni ine sahip tezgahlardan yararlanma imkanını bulmufltur. 26 Mart 2014

29 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 29 Bu tezgahlarda pamuklu, ipekli kumafllar dokunmufl, dokunan bu kumafllar yıllarca çeflitli ihtiyaçları karflılamıfltır yılından bafllayarak motorlu tezgahlar kullanılmaya bafllanmıfltır. Dokumacılık önceleri el tezgahları ile, elektri in gelmesiyle mekanik tezgahlarda, günümüzde ise geliflmifl otomatik tezgahlarla sürdürülmektedir. Yörede dokuma boyacılı ının hammaddesi olan ayva çekirde i, nar kabu u, ceviz yapra ı ve mefle palamudunun da çok bulunması ve yörenin do u ticaret yolu üzerinde olması bu sanatın geliflmesini kolaylafltırmaktadır. Pefltemaller ipekli ve pamuklu olarak dokunur ve bugün sehpa ve masa örtüsü olarak kullanıl r. Çarflaflar tek ve çift kiflilik ayrıca yatak ve yorgan için çeflitli ebatlarda ipekli ve pamuklu olarak dokunmaktadır. Daha önceleri çarflaf olarak kullanılan, ipekten dokunan HOfiGÖR, bugün bez türü olarak kullanılmaktadır yıl ndan beri eni 30 ile 60 santim arasında de iflen Buldan Bükülü Bezi, iç çamaflırı yapımında kullanılmaktaydı da GROFON adını alan bu bez; düz renkli, çizgili ve kareli olarak dokunuldu. zmir Valisi Kazım D R K'in emriyle zmir'in bütün okullarında okul forması olarak kullanılmıfltır. Daha sonraları düz, çizgili bordürlü, kareli olarak dokunan bu bezlerden yapılan gömlekler, çeflitli maksi elbiseler ve bluzların üzerlerine flofl, sim ya da orlon ipliklerle ifllenmifltir. 1970'li yıllarda bu bezler özellikle Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmifltir. Günümüzde teknolojinin son haliyle dokunan buldan bezleri evimizin her köflesinde yer aldı ı gibi gömlek bluz, etek, pantolon, flort gibi kıyafetlerin yap m nda da kullan lmaktad r. Mart

30 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 30 YAfiAM REHBER Hayat kaynağından kendinizi mahrum bırakmayın! Su içmeyi ihmal etmeyin! Suyun, iki ana yaflam kayna ımızdan biri oldu unu zaten hepimiz biliyoruz. Su olmazsa yaflam da olmaz. Ancak susadıkça su içmenin, kirlendikçe yıkanmanın dıflında, bilinçli su tüketicisi olmanın pek çok yararı var. Önce, suyun vücuttaki temel ifllevlerine bir göz atalım. Vücut sıvılarında bulunan su, eklemlerin kayganlaflmasını, idrarla zararlı maddelerin atılmasını sa lar. Tükürük ve mide salgısında bulunan su, besinleri sindirir. Hücre ve kas dokularını güçlendirir. Kandaki su, karbonhidratları, ya ları, proteinleri, hormonları ve oksijeni kaslara taflır. Zararlı maddeleri dokulardan uzaklafltırmayı sa lar. Cildi gerginlefltirir, parlaklık kazandırır. Adet dönemlerinde ve do um sonrası su, kadınlar için daha da önem taflıyor. Emziren anneler daha fazla su tüketmelidir. Adet dönemlerinde ise vücutta sodyum birikti inden, bu sodyumun atılması için su içmekte yarar var. So uk algınlı ı sırasında bol su içmek gerekiyor. Islak ve nemli dokularda virüsün barınması kuru dokulara göre daha zor. Vücuttaki su, acil durumlarda organizmanın yıkanmasını sa layan rezervuar olarak devreye giriyor. Zayıflamak için bol su içmek gerekir. Bol miktarda su içmek, vücudun su toplama ihtiyacını kaldıraca ı için kilo almayı da önler. Su miktarında azalma oldukça, vücutta depolanan ya miktarı da artmaya bafllar. Bunun nedeni, böbrekler yeterli miktarda su almazlarsa, iyi çalıflmazlar. Bu görev de karaci ere kalır. Karaci er böbreklerin görevini üstlendi inde ise daha az ya ı enerjiye dönüfltürür. Bu da zayıflamayı son derece olumsuz etkiler. Vücut özellikle geceleri su almadı ı için, sabahları uyandı ınızda hemen bir bardak su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Ö len ve akflam yemeklerinden önce içece iniz bir bardak su, ifltahı bastırıp, mideyi doldurur ve sindirime iyi gelir. Spor yapmadan önce içilen bir bardak su da yine metabolizmayı çalıfltırırken, kas glikojeninin tükenmesinin önüne geçer Suyun rahatlatıcı etkisi büyüktür. Günün tüm yorgunlu undan ve stresinden arınmanız için yapmanız gereken en önemli fley, bol köpüklü bir banyodur. Suyun rahatlatıcı etkisi, aslında sandı ımızdan çok daha fazla... Su sadece temizlenmek için de il, arınıp, yenilenmek ve yorgunluktan kurtulmak için de birebir... Yıkandı ınız suyun sıcaklı ının, ne çok sıcak ne de çok so uk olmamasına özen göstermelisiniz. Çok sıcak su, kanın yüze do ru hücum etmesine neden olur ve ana merkezler görevini daha zor yaparlar. Bunun yanı sıra çok so uk suyun da bazı zararları bulunur: Özellikle yaz aylarında tercih edilen so uk su, serinletmek yerine aksine terletir. Kan damarlarının önce daralmasına, ardından hemen genifllemesine neden olur. Bu nedenle, ideal banyo suyunun sıcaklı ı, 33 ile 37 derece arasında olmalıdır. 28 Mart 2014

31 pekdemir mart /13/14 7:57 PM Page 31 Mart

32 pekdemir mart /13/14 7:58 PM Page 32 AYIN KONU U Hülya Koçyi it fiükretmesini bilen insanım Sinema hayatına, sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Susuz Yaz ile bafllamak ve Türk Sinemasının o güne kadar aldı ı en büyük ödül olan Altın Ayı yı ilk filminde kazanmak. Hülya Koçyi it in yarım asrı geçen oyunculuk hayatı böyle baflarılarla dolu. Belki de bu yüzden, hep mutlu, huzurlu. Hatta bu huzur ve sükunet, karflısındakine bile geçiyor. 30 Mart 2014

33 pekdemir mart /13/14 7:58 PM Page 33 Meslekte 50 yılı gerilerde bıraktınız, yarım asırlık bir mesleki bafları, sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Daha çok tevazu, daha büyük bir sorumluluk, seçicilik, geride bıraktıklarımın üzerine yeni ve do ru neler katabilirim düflüncesi. Zaman zaman da doyumsuzluk, daha iyi fleyler yapabilirim iste i Ne çok çeflitli hayatlar yafladım, ülkemi, ülke insanını, ülke kültürünü ve tarihini tanımak da ayrıca bir gurur. Geride bıraktı ınız bu dolu dolu kiflisel serüveninizde aklınızın en çok takıldı ı an hangisiydi? Hiç unutamadı ınız o an? Bu soru ile ne zaman karflılaflsam aklıma ilk olarak acı veren an geliyor Bir film setindeyiz ve babamı kaybetti imizin haberini aldım. Hayatım boyunca asla unutmayaca ım bir andır. Güzel olan an için ise Susuz Yaz filmimizin uluslararası baflarısını ö rendi im zamanı söyleyebilirim. Sinema sektörü de, dizi sektörü de çok canlı, ama sizi ekranlarda ve beyaz perdede göremiyoruz. Bu sizin tercihiniz mi, yoksa teklif mi gelmiyor? Gelen tekliflerin içinde tercihlerimi kullanırken çok seçici ve kararsız oluyorum. Belki de gelen teklifler beni yeterince heyecanlandırmıyor. Gerçekten inandı ım, hiçbir soru iflaretimin olmadı ı projelerde yer almayı tercih ediyorum. Hiçbir acaba sı olmamalı. Nasıl bir teklif gelse hayır demezsiniz? Yönetmen senaryo ve ekip çok önemli, güvendi im bir projenin olmasının yanında beni zorlayacak bir rol olmasını tercih ederim. Oyunculuk sizin için hala vazgeçilmez bir tutku mu, bir teklif geldi inde ilk günkü heyecanı duyar mısınız? Mesle im benim için hala vazgeçilmez bir tutku. Hala ilk günkü gibi heyecan duyarım. Sonrasında gelen teklifi de erlendirmeye bafllarım. Oyunculu a yeni baflladı ınız günleri düflününce bugün o günlere göre neler de iflti? Oyunculuk o günlerde mi daha güzeldi, flimdi mi? O günlere göre, yıllar sizde neleri de ifltirdi? Sinemaya girdi im yıllarda, sinema henüz amatör sayılabilecek bir sektördü. Birçok fleyi el yordamıyla yakalayabiliyorduk ve büyük bir heyecan duyuyorduk. Elbette ki bugün sinema da, oyunculuk da daha profesyonelce ele alınıyor; teknoloji büyük bir destek. Mesle ine benim gibi tutkulu, benim kadar heyecan duyan bir oyuncu için dün de bugün de de iflmeyen güzellikte. Tek fark teknoloji. Elbette ki yıllar içerisinde fizi im de, duygularım da, düflüncelerim de olgunlafltı. Benim en çok aklımda kalan filminiz elbette Susuz Yaz, bir de Kurba alar. Kurba alar'da Talat Bulut ile inanılmaz bir film çıkarmıfltınız. Sizin için en iyi filminiz hangisiydi? Birbirinden ayıramadı ım filmlerim var. Susuz Yaz, Gelin, Dü ün, Diyet, Kurba alar, Firar, Derman benim için gerçekten özel filmler. Peki, en unutamadı ınız film seti diye sorsam? Baflınızdan neler geçmifltir kim bilir? Evet, gerçekten de baflımdan birçok fley geçti. Duvardan düflüp kolumu kırdım, attan düfltüm, Susuz Yaz ı çekerken barutlar baca ıma girdi, kristal cam bile imi kesti. Rabia Hatun filmini çekerken ultraviyole ıflınlarına maruz kalarak gözümden olma tehlikesi geçirdim. Bunlar ilk aklıma gelenlerden ama Derman ı çekerken yafladı ım her zaman içimi ürpertmifltir. A rı dayız. Uçsuz bucaksız bir yerdeyiz, kardan ve sisten göz gözü görmüyor. Ocak ya da fiubat ayındayız. Fırat Nehri üzerindeyiz ve kıflları bir metre kalınlıkta donarmıfl; yani her taraf buz. Kızak ile yol alaca ımız bir sahne var. Donmufl olan nehrin üzerinden geçece iz. Kamyon bile geçiyor buradan, bir fley olmuyor dendi. Mart

34 pekdemir mart /13/14 7:58 PM Page 34 AYIN KONU U Kamera yerlefltirildi, nereden nereye kadar gidece imiz belirlendi. Sahne en iyi flekli ile olsun, tek derdimiz bu. Çekime baflladık. Kızakla karflı tarafa geçtik. Sonra, Artık dönebilirsiniz, bitti dendi. Aynı flekilde dönerken, kıza ın geçti i yerlerden yolun su almaya baflladı ını fark ettik. Ö len saati olsaydı buzların kırılmaya daha müsait oldu u bir zaman dilimi olacaktı. Kırılan buz bizi içine alıp tekrar kapanacaktı. O an, bir anda yok olabilirdik. Düflüncesi bile ürpertiyor; yok olmak. fianslıydık (gülümsüyor). Türkan fioray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi, çok sayıda flöhretli oyuncuyla aynı dönemde kamera karflısındaydınız, zor oluyor muydu bu kadar ünlüyle aynı zamanda çalıflmak? Herhangi bir zorlu u olmadı hiçbirimiz için. Zaten sürekli iletiflim halindeydik. Filmlerimizi izliyor, birbirimizi kutluyorduk. Birbirimizden olumlu etkileniyorduk. Hiçbir zaman birbirimize karflı bir hırsımız olmadı. oyuncular vardı sizin döneminizde, en çok kiminle çalıfltınız? Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Murat Soydan, Ediz Hun, Fikret Hakan ve zzet Günay en çok birlikte çalıfltı ım oyuncular oldular. Çalıflmayı en sevdi iniz jön kimdi o zaman? Sinemada ilk yılım, Affetmeyen Kadın ı çekiyoruz ve kör bir kadını oynuyorum. El yordamı ile karakteri çözümlemeye çalıflıyorum. Fikret Hakan da oynuyor filmde. Deneyimleriyle bana sürekli yol gösterdi, destek verdi. çimden ona hep minnet duyarım. O gün ben de karar verdim; mesle ine ilk adımlarını atan gençlere yol göstermeye, onların iflini kolaylafltırmaya, onlara flefkatle sarılıp sarılmaya. Yani Fikret Hakan ın yeri bir ayrıdır bende bu nedenlerle. Bir dönem sahne hayatınız da olmufltu, nasıl baflladı, neden çabuk bitti? Çok uzun yıllar yapılan teklifleri erteledim ta ki Gülflah Film i kurana kadar. stedi im filmleri, kendi firmam ile çekebilmem için belli birikime sahip olmam gerekiyordu. Sahneden de çok iyi kazanç elde ediliyordu. Ben de sahne için gelen teklifi artık geri çevirmemeye karar verdim. Amacım sadece istedi im filmleri çekmekti da baflladım sahne hayatına ve rahmetli Turgut Özal ın milletvekilli ine davetine kadar da devam ettim. 11 yıl. Hep, çok sakin ve huzurlu bir görüntünüz var. Hani flehirler için "yavafl kent" unvanı veriliyor ya, siz de hayatı sanki çok dingin, yavafl ve huzurlu yaflıyor gibisiniz? Karflınızdakilere bile geçiyor bu sükunet ve huzur. Gerçekten tüm hayatınız böyle mi? Hiç öfkelenmez, acele etmez, kofluflturmaz mısınız? Ya da sizi en çok ne öfkelendirir? Ne mutlu bana böyle bir imaj verebilmiflsem. Çünkü ben etrafımda mutlu, huzurlu, sevgi dolu, gülen yüzler görmek istiyorum. Elbette hayatta öfkelendi im, kızdı ım, kofluflturdu um zamanlar oluyor. Saygısızlık, haddini bilmezlik, ifli ciddiye almamak, önemsememek, vurdumduymazlık, yalan beni sinirlendirir. Ama genel olarak bu sinirimi sakin kalmaya çalıflarak yaflıyorum. Aflırı olanın hiç kimseye faydası yok. Huzurluysam baktı ım kiflinin yüzünde gülümseme görmek istedi imden. Çok özlemini duydu unuz ama kavuflamadı ınız bir fley oldu mu? Sahip olduklarımla yetinmesini bilen, flükretmesini bilen bir insanım. yi bir anne, iyi bir anneanne oldu unuzu biliyoruz. Peki, iyi bir ev hanımı mısınız? Evde kendi iflinizi kendiniz yapar mısınız? Mesela ev alıflverifline çıkar mısınız? Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Özellikle de mutfakta olmak benim için büyük bir keyif (gülümsüyor). Sevdiklerime yemek yapmak çok hofluma gidiyor. Alıflveriflimi de zaman zaman ben yaparım. Peki, alıflveriflinizi, Yeflilçam filmlerindeki gibi, mahalle bakkalından, kasabından mı yaparsınız, yoksa marketten mi? Evet, genelde süpermarketler yerine mahalle manavından, kasabından alıflverifl yapmayı tercih ederim. fiimdilerdeyse daha çok online alıflverifl yaparak organik ürünler almayı tercih ediyorum. Sizin Befliktafllı oldu unuzu biliyorum, hepimizin aflina oldu u gibi efliniz Selim Bey Fenerbahçe nin efsane futbolcularından. Maç saatlerinde, hele bir de derbi maçıysa evde kavga çıkıyor mu? Birlikte maç izlemekten büyük bir keyif alıyoruz. Derbi maçlarında kavga demeyelim ama aramızda bir çekiflme oldu unu söyleyebiliriz (gülüyor). Röpörtaj: Mesut BIYIK 32 Mart 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

1974 ten bugüne biz dogrusunu yapiyoruz...

1974 ten bugüne biz dogrusunu yapiyoruz... _ 1974 ten bugüne biz dogrusunu yapiyoruz... www.atombaharat.com www.baharatgunleri.com HAKKIMIZDA ATOM GIDA Küçük bir işletme olarak yola çıktık. Fakat her yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalıştık.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Lezzettar a Hoşgeldiniz!

Lezzettar a Hoşgeldiniz! Lezzettar a Hoşgeldiniz! Osmanlı Sultanları için özenle hazırlanan şerbetli tatlılar, saray mutfağının vazgeçilmezleri arasındaydı. Lezzettar, Osmanlı mutfağının lezzet sırlarını tarihin derinliklerinden

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 1 Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 2 02 CATERING16:Layout

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

OLİMPA PARK PLUS TA. 488 23 61 www.olimpapark.com. plus 0212

OLİMPA PARK PLUS TA. 488 23 61 www.olimpapark.com. plus 0212 Başakşehir in gözdesi Olimpa Park ın zengin sosyal olanaklarla donatılmış yeni etabı Olimpa Park Plus, Başakşehir in ünlü mimarı Fuzul Yapı güvencesiyle Kat Kat Yaşam, Kat Kat Kazanç sunuyor. OLİMPA PARK

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yerlim, Altın Marka Tüketici Ödülü aldı ve tüm tüketicilere tavsiye edildi

Yerlim, Altın Marka Tüketici Ödülü aldı ve tüm tüketicilere tavsiye edildi Temiz topraklarda, güvenli, Organik Sertifikalı, lezzetli, geleneksel usullerle temel gıda ürünleri üretiliyor ve bunlar dengeli fiyat politikası ile tüketiciye sunuluyor. Yerlim, Altın Marka Tüketici

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK 1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ve ETBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Mayıs ayında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde

Detaylı

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR HAKKIMIZDA Mimari özgünlüğün, teknoloji ve mühendislikle birlikte önem kazanacağına inanan Gama Grup un inşaat sektöründeki deneyimleri, bu kez de STUDİO GARDEN projesiyle hayat bulmaktadır. Rahat ve huzur

Detaylı

Vizyon BÜYÜK LOKMA YİYİN

Vizyon BÜYÜK LOKMA YİYİN Tarihçe Burger Break Markası 2013 te Ankara da kurulmuştur. Marka Yücelen Şirketler Grubu iştirakidir. Yücelen Şirketler Grubu başta akaryakıt, deniz taşımacılığı, lojistik, filo kiralama, yatçılık, turizm,

Detaylı

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için AD DRONE Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte aynı orantıda internet dünyasıyla olan bağlarımız güçlenmeye devam ediyor. İşte tam da bu adımda AD Drone ekibi olarak sizleri güler yüz ve sıcakkanlılığımız

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

h e r ş e y z a m a n ı n d a

h e r ş e y z a m a n ı n d a h e r ş e y z a m a n ı n d a ÖNSÖZ; 2005 Yılında bir damla olarak çıktığımız lezzet yolculuğunda ; çalışanlarımızın emekleri, tedarikçilerimizin destekleri ve müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde zamanla

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 İçindekiler HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 1 2 HSG Tarım Adını 1969 da üretilen ilk yerli traktörden alan HSG Tarım, tarımda

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

cafe Aktif yaşayanlara sağlıklı lezzetler

cafe Aktif yaşayanlara sağlıklı lezzetler cafe Aktif yaşayanlara sağlıklı lezzetler www.fanfancafe.com Hakkımızda Aktif yaşayanlara sağlıklı lezzetler.. Fanfan Cafe, genç ve hızlı yaşayanlar için, kaliteli ve besin değeri yüksek malzemelerle hazırlanmış

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi

KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Milangaz Caddesi No:71 Kartal/ stanbul Tel: (0216) 387 48 00 (Pbx) Fax:(0216) 389 22 55-387 80 05 www.kupagida.com e-mail:

Detaylı

Baş döndüren bir yaşam...

Baş döndüren bir yaşam... Baş döndüren bir yaşam... Yükseklerdeki keyf in şehir hali... Yeditepe nin şehri... Asya dan Avrupa ya uzanan masal gibi bir şehirdir İstanbul. Dünyanın iki kıtayı birleştiren tek şehri, geçmişten bugüne

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Sağlıklı, lezzetli, pratik

Sağlıklı, lezzetli, pratik Daldır ve karıştır Kalem çayınızı ambalajından çıkartıp, TEASTİR logosundan tutarak bir bardak kaynamış suya daldırıp, 1-2 dakika kaşığa gerek duymadan, dilerseniz şeker ekleyerek karıştırın. Özel dizayn

Detaylı

Sahip olduklarının değerini bilenler için...

Sahip olduklarının değerini bilenler için... Sahip olduklarının değerini bilenler için... 53 Değeri sürekli artan prestijli bir yatırım Beyyapı Armonia Evleri nde konforlu bir yaşamın ayrıcalıklı detayları bir arada. Kentin en gözde yaşam alanı

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

özgıda toposmanoğluözgıda özgıda Toposmanoğluözgıda Topçu Gazi Osman Efendi 1800 li Yıllar

özgıda toposmanoğluözgıda özgıda Toposmanoğluözgıda Topçu Gazi Osman Efendi 1800 li Yıllar özgıda özgıda TARİHÇE 3 Yüzyıllık Uzmanlık... 19. yüzyıldan 21. yüzyıla tam 207 yıldır bu toprakların, Türkiye nin helvasını üretiyoruz. Bu coğrafyada helvanın ilk doğuşu 19. yüzyıla uzanıyor. Topçu Gazi

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Hakkımızda. Alaçatı muhallebicisi Ege nin kendine özgü doğasından ilham alır. Alaçatı doğallığı temel değer olarak benimsenmiştir.

Hakkımızda. Alaçatı muhallebicisi Ege nin kendine özgü doğasından ilham alır. Alaçatı doğallığı temel değer olarak benimsenmiştir. Hakkımızda Alaçatı Muhallebicisi, Tatlı Bereket Firmasının markalarından biridir. Ülkenin en iyi restoran işletmecisi şirketlerinden birisi olan Özsar tarafından kurulmuştur. Alaçatı muhallebicisi Ege

Detaylı

Gönüllü tırmanmak. FSJ flimdi de Sporda

Gönüllü tırmanmak. FSJ flimdi de Sporda 38 SPORDA FSJ SPORDA FSJ 39 Gönüllü tırmanmak FSJ flimdi de Sporda Michael, FSJ ini bir tırmanma duvarında veya bir köprüde geçiriyor en azından bir kısmını. Oradan halatla okul sınıflarını on metre yükseklikten

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

Ürün Kataloğu.

Ürün Kataloğu. Ürün Kataloğu www.ikbal.com facebook.com/ikbalkeyfi /ikbalkeyfi 1922 yılında Afyon da mütevazi bir Anadolu lokantası olarak başlayan İKBAL in öyküsü, bugün kalitenin, lezzetin, güvenin ve dürüstlüğün adı

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

www.koruciftligi.com.tr www.koruciftligi.com.tr www.koruciftligi.com.tr NEDEN KORU ÇIFTLIGI? 1 2 3 4 Her yaştaki insanın beslenmesinde vazgeçilmez gıda olan et ürünlerini, hijyenik ortamlarda, alanında

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

KO-CA-TE-PE TABLDOT EV YEMEKLERİ. İş yerlerine anlaşmalı yemek servisi. Sulu yemekte paket servis.

KO-CA-TE-PE TABLDOT EV YEMEKLERİ. İş yerlerine anlaşmalı yemek servisi. Sulu yemekte paket servis. meşhur KO-CA-TE-PE TABLDOT EV YEMEKLERİ İş yerlerine anlaşmalı yemek servisi Sulu yemekte paket servis www.kocatepelokantasi.com Bizi kimseyle kıyaslamayın, Farkımız Tarzımızdır... Sizin Farkınız, Bizim

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

ş i r k e t l e r g r u b u Profesyonel bir anlayış ve uzman bir kadroyla önemli bir müşteri kitlesine hizmet veriyoruz. gelişim içinde olan iş dünyasında zamanın ritmini yakalamak, ancak yeni fikirler

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini

Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini sürdürdü. 1987 de şirketleşti. 1996 da hem Türk kahvesini

Detaylı

Mükemmel tat, mükemmel fırsat...

Mükemmel tat, mükemmel fırsat... Mükemmel tat, mükemmel fırsat... PREMIUM S L U S H Meykar kimdir? Meykar, kuruldu u 1997 yılından itibaren meyve bazlı içecekler kategorisinde, yenilikçi yaklaflımıyla öncü ve lider konumunu korumaktadır.

Detaylı

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com STYLE & SUBSTANCE misyonumuz Sevgi dolu, güvenli bir aile ortamı her çocuğun hakkıdır. Parents, ebeveynlerin karşılaşabileceği her sorunu

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk.

1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk. 1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk. Günümüze geldiğimizde, binlerce konut teslimi gerçekleştiren

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

YAŞAM. yeniden. `de TANIMLANIYOR

YAŞAM. yeniden. `de TANIMLANIYOR YAŞAM yeniden `de TANIMLANIYOR Dağ Mühendislik Ltd. Şti., mekan alan ölçülerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu katalogda kullanılan tüm dekorasyon görselleri temsili olarak konmuş olup, tutar satış

Detaylı

Lezzet. Keyif. /emretbursa Mudanya Yolu, Bademli Girişi, Trend Park

Lezzet. Keyif. /emretbursa  Mudanya Yolu, Bademli Girişi, Trend Park Lezzet Emr-et te usta eller tarafından özel yöntemlerle hazırlanan klasik ve modern sunumlu etlerimiz ağzınıza lezzet katacak. Etin en güzel hali! Keyif Aileniz ve sevdiklerinizle beraber neşe içinde yemeğinizi

Detaylı

SAGALASSOS TA BİR GÜN

SAGALASSOS TA BİR GÜN SAGALASSOS TA BİR GÜN Çoğu zaman hepimizin bir düşüncesi vardır tarihi kentlerle ilgili. Baktığımız zaman taş yığını der geçeriz. Fakat ben kente girdiğim andan itibaren orayı yaşamaya, o atmosferi solumaya

Detaylı

Sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütmek gerek

Sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütmek gerek Sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütmek gerek Çamlı, sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütür! Her eve, her aileye, özellikle de çocuklara sağlıklı beslenmeyi aşılamak, balığı sevdirmek

Detaylı

Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini

Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini sürdürdü. 1987 de şirketleşti. 1996 da hem Türk kahvesini

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

Sende şu sevgi, şu ölüm var ya, yani şu ölümsüzleri, ölümleri alt ettiğin, işte onları bana ver bugünlük. .çözdü göğsünden nakışlı memeliğini,

Sende şu sevgi, şu ölüm var ya, yani şu ölümsüzleri, ölümleri alt ettiğin, işte onları bana ver bugünlük. .çözdü göğsünden nakışlı memeliğini, AŞK TARNICA8I'NIN KENTİNDE Hüseyin ERYILMAZ* Sende şu sevgi, şu ölüm var ya, yani şu ölümsüzleri, ölümleri alt ettiğin, işte onları bana ver bugünlük..çözdü göğsünden nakışlı memeliğini, alacalı bulaealı

Detaylı

Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı

Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı Yayınlanan Eylül 2016 Konular Video Yemek tutkunları yeni tarifler keşfetmek, mutfak biliminin püf noktalarını öğrenmek, amatörler ve

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

Aktivitem Catering ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi standartlarına sahiptir.

Aktivitem Catering ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi standartlarına sahiptir. HAKKIMIZDA Her türlü organizasyon ve davetlerin ikram servisi konusunda gerekli lezzet, kalite, estetik, hijyen, çabukluk yeteneği ile hizmet anlayışımızı Aktivitem Catering çatısı altında birleştirdik.

Detaylı

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI n=1002 Hazırlayan: Lipa Consultancy Temmuz 2015 Genel Tüketim Alışkanlıkları 1-Alışveriş yaparken

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı