l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti"

Transkript

1 SAYFA 01 CHP İzmir den alternatif tören l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti CUMHUR YET Bayram programlar n n iptal edilmesi CHP de flaflk nl k yaratt. Etkinliklerinin, dü ün havas nda kutlanmad na dikkat çeken CHP zmir l Baflkan Bay r da sade bir tören ile Cumhuriyet Bayram n kutlayacaklar n söyledi. BAYIR, Cumhuriyet Bayram törenlerinin sadece flölen ve flenlik havas nda kutlanmas n n gerekmedi ini, bu nedenle Cumhuriyet de erlerine sahip ç kma içgüdüsü ile meydanlarda olacaklar n söyledi. Cumhuriyetimiz 88 yaşında! 29 EK M ÖZEL SAYISI Mutluyuz, gururluyuz Kr. Çöpe kokusuz çözüm Batur çal flmalar inceledi VAN YERLE BİR Van da meydana gelen 7.2 büyüklü ündeki deprem, ülkeyi yasa bo du. En büyük y k m ise Ercifl ilçesinde yafland EK M DE Van da 7,2 büyüklü ünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Batman, Bitlis, fianl urfa, Mufl, Bingöl, Siirt, I d r ve Hakkari ile Irak n kuzeyindeki Duhok bölgesinde hissedildi. DEPREM N ard ndan 20 den fazla artç sars nt oldu. Depremde 550 nin üzerinde kiflinin öldü ü, 2 bin 300 kiflinin yaraland n ve enkazdan sa ç kar lanlar n say s n n da 185 oldu unu aç kland. 12 de zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, gazetecilere Menemen deki Kat At k De erlendirme Tesisi ni anlatt ÇEVRE yat r mlar yla Türkiye de önemli bir yere sahip zmir Büyükflehir Belediyesi, 5 y ld r üzerinde çal flt kat at k de erlendirme tesisini tan tmak ve kentin çevre yat - r mlar n anlatmak için bas n toplant s düzenledi. GEÇT M Z hafta mecliste kabul edilen Menemen Kat At k De erlendirme Tesisi hakk nda bilgi veren Baflkan Kocao lu, Kimse istemiyor ancak bu sorunu da kal c olarak çözmek zorunday z dedi. 6 da Büyük görev Kıraç a zmir in EXPO 2020 adayl ile ilgili beklenen Bakanlar Kurulu Kararnamesi aç kland ZMIR IN yeniden aday gösterildi i EXPO 2020 için beklenen kararname, resmi gazetede yay nland. TOPLAMDA 27 kurum temsilcisinden oluflan Yönlendirme Kurulu nun baflkanl zmir Valisi Cahit K raç a verildi. 6 da Zirvede taş ocağı kavgası ZMIR Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile l Özel daresi Genel Sekreteri rfan çöz aras nda uzun zamand r süren tafl ocaklar tart flmas, EX- PO de erlendirme toplant s na da s çrad. 6 da Yardımları denetledi NARLIDERE Belediye Baflkan Abdül Batur un baflkanl nda kurulan yard m merkezi, çal flmalar n h zla sürdürüyor. Çal flmalar denetleyen Batur, yard mlar ile ilgili bilgi ald. 4 te Büyükşehir in deprem hazırlıkları KENT N 1. derecede deprem kufla nda yer almas ndan hareketle çal flmalar n sürdüren zmir Büyükflehir Belediyesi, imardan kentsel dönüflüme, tüm deprem haz rl klar n aç klad. 11 de İzmir den Van a 30 tırlık yardım VAN için zmir de seferber oldu. lçe belediyeler, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum örgütleri öncülü ünde toplanan yard m, 30 t rla afet bölgesine ulaflt r lmak üzere yola ç kt. 13 te Nihayet O görüntüler son bulacak Fahrettin Dokak 3 te Bu durufla alk fl da az kal r Nobel de! Ümit Yald z 6 da Kalpak krizi afl lamad YARIN Dergisi ndeki Kalpakl Atatürk krizi büyüyor. Eski baflkan Elmaso lu nun istifa etti i EG AD ta, bar fl sa lanamad KURUMSAL dergilerindeki kalpakl Atatürk foto raf n n kald r lmas yüzünden eski baflkan Cemal Elmaso lu nun istifa etti i EG AD ta, bar fl için yap lan giriflimler sonuç vermedi. Elmaso lu bar fl toplant s na kat lmazken, Baflkan fien üzgün olduklar n belirtti. 7 de Papa ana dönüfltük! Gönül Soyo ul 7 te Tepeli pelikanlar Karfl yaka y çok sevdi KARfiIYAKA Belediyesi nin ilçenin maskotu olarak seçti i ve son y llarda Maviflehir ve Bostanl sahillerinde s kça görülen tepeli pelikanlar, Karfl yaka y adeta mesken tuttu. 16 da Hükümetten İzmir e özel Roman Açılımı AKP zmir Milletvekili lknur Denizli nin öncülü- ünde hayata geçirilen proje kapsam nda kentte ikamet eden Romanlara aile boyu e itim verilecek. YEN fieh R DE SHE- ÇEK e ait binan n tadilat yla hayata geçirilmesi planlanan projede, çocuklar n e itimö retimlerine katk sa lanmas hedefleniyor. 14 te Kadın ölümü, terörden 4 kat fazla! YAZARIMIZ Gönül Soyo ul, kad nlar korumak isterken hedef olan Büyükflehir Belediyesi Kad n Dan flma Merkezi sorumlusu avukat Pelin Erda ile konufltu. Erda, çarp c aç klamalar yapt. 8-9 da Ölüdeniz Hava Oyunlar bafllad FETH YE N N Ölüdeniz Beldesi nde bu y l 12 ncisi üzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunlar Festivali, 45 ülkeden 450 si yabanc toplam 700 sporcunun kat l m yla bafllad. 16 da Depreme hazır mısınız? BALÇOVA DA 4 Gönüllü Afet Timi ve konteyn r bulundu unu ifade eden Baflkan Çalkaya Dile- imiz böyle afetlerin olmamas ama oldu u zaman da çaresiz kalmamak gerekiyor dedi. 11 de Kursiyerler Smyrna da BAYRAKLI Belediyesi Kültür Müdürlü ü drama kursiyerleri, tarihçi Prof. Dr. fiadan Gökoval n n rehberli inde 5 bin y ll k geçmifle sahip Smyrna Antik Kenti ni gezdi. 5 te

2 SAYFA Ekim Izmir in annesine anlaml vefa Ege Üniversitesi, iki ayr sergiye evsahipli i yap yor Türk Anneler Derne i Kurucu Baflkan fienel Aksu ölümünün 6. y l nda, ad n n verildi i parkta ailesi, sevenleri, dernek üyeleri ve Baflkan Tartan n kat l m yla an ld zmir in Annesi olarak da bilinen Aksu nun ölümünün 6 nc y l an s na, Gültepe fienel Aksu Park nda bir tören gerçeklefltirildi. Türk Anneler Derne i Genel Baflkan Gül Baysal ile Trakya dan Do u Anadolu ya kadar tüm dernek temsilcileri törende haz r bulundu. fienel Aksu nun efli Avni Aksu, k z Serfinaz Altun, Türk Anneler Derne i zmir fiube Baflkan Sabriye Saltuk, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve on üç mahalle muhtar zmir in annesine vefa için bir araya geldi. Törende Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a Vizyon Sahibi Belediye Baflkan ödülü verildi. fienel Aksu nun yaflam n yitiriflinin 6 nc, Türk Anneler Derne i nin ise kuruluflunun 25 inci y l dolay s yla fienel Aksu Park özel bir törene sahne oldu. Aksu nun pilot bölge olarak belirledi- i Gültepe de bulunan parkta duygusal anlar yafland. Cumhuriyet kad n vurgusu yap lan konuflmalarda zmir in annesinin Türk kad n ve çocuklar için bir ömrü çal flarak geçirdi i; hizmetlerinin yans malar n n ölümünden sonra da sürdü ü anlat ld. Gelece in kad nlar n varl yla daha ayd nl k olaca n söyleyen Baflkan Tartan flöyle konufltu; Yerel yönetim anlay fl nda da bugüne kadar yürüttü üm görevlerde de pozitif ayr mc l hep üst düzeyde tuttum. Bu güzel park n de erlendirmesinde Türkiye nin ayd nlanmas için mücadele veren kad nlar m z n eme i var. Bir yandan kad n hareketinin sembolü haline gelmifl zmir in annesi fienel Aksu nun ad n yaflat rken di er yandan da ça dafl Türk kad n gelece e yönelik umut fl n görüyoruz. Denizin gizemli dünyası fotoğraf karelerinde mbat Sualt Görüntüleme Merkezi, üçüncü sergisi ile sualt ve foto raf severlerle bulufltu Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ege Sanat Galerisi?nde düzenlenen karma sergiye 17 sualt foto rafç s kat ld. Ege den Akdeniz e, K - z ldeniz den Hint Okyanusu na Türkiye ve Dünya denizlerinde çekilen foto raflar, ziyaretçileri sualt n n büyüleyici güzellikleriyle buluflturdu. Aç l fl kokteylinde konuflan mbat Sualt Görüntüleme Merkezi Genel Koordinatörü Bülent fielli, 2009 y l n n Haziran ay nda, sualt görüntüleme yoluyla denizlere ve sualt na ilgiyi çekerek insanlar bilinçlendirmek, denizleri ve sualt yaflam n koruma amac yla kurulan merkezin, bu amaç do rultusunda düzenlenen e itim, atölye çal flmalar ve foto raf etkinlikleri neticesinde ortaya ç kan eserleri slayt gösterisi, sergi, festivallerle foto raf ve sualt severlerle buluflturdu unu söyledi. Düfl Bahçeleri Ege de Öte yandan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖT- BE Kültür Merkezi Sanat Galerisi zmir in tan nm fl sanatç lar ndan K ymet Gençkan n resim sergisine ev sahipli i yapt.

3 SAYFA Ekim Baflkan dan teröre karfl birlik mesaj Nihayet O görüntüler son bulacak! zmir de kurulmas planlanan Kat At k De erlendirme Tesisi ile ilgili bas n toplant s nda Baflkan Aziz Kocao lu, projeyi en az projeyi yürüten bürokratlar n n sahip oldu u detaylara kadar ayr nt l olarak anlatt. Konu zmir ve hiç kimsenin üretip ancak yan ndan bile geçmek istemedi i çöp olunca çözüm noktas nda Büyükflehir belediyesinin rolü tart fl lmaz bir gerçek... Her ne kadar çok say da ara bafll k alt nda detaylar ön plana ç km fl olsa da özellikle Avrupa da geliflmifl ülkelerin de kulland yeni kat at k de- erlendirme modeli ile kentin bu aflamada modern bir tesise kavuflaca ortada. fiu anda tek sorun tesisin nereye kurulaca?uzun süreden beri yeni tesis alan ile ilgili tart flmalar sürüyor. Do al olarak hiç kimse çöplü ün kendi bahçesinde olmas n istemiyor. Hatta mevcut alan çevresinde oturan çok say da vatandafl n Türkiye deki hukuk yollar n n t kanmas sonucu konuyu A HM e tafl d göz önüne al n rsa çözüm aflamas nda üzerinde durulan çal flma sorunlar çözecek noktada önemli bir role sahip. Kentimizin her yeri çok güzel, hiçbir taraf na çöp yak flt ramay z. Ancak bir flekilde istenmeyen bu çöpün de bir yerlerde depolanmas ve de de- erlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda baflkan Aziz Kocao lu hakl. Harmandal çöplü ünün 1992 y l nda 15 y ll k kullan m alan olarak planland n göz önüne alacak olursak mevcut alan çoktan miad - n doldurmufl görünüyor. Her ne kadar iyilefltirme projesi yap lm fl olsa da Harmandal çöplü ü, zmir e yak flmayan bir görüntü olman n ötesinde koku ve çevre kirlili i yaratmaya devam ediyor. Toplant da kurulacak tesisin görselleri de gösterildi. Mevcut tek deponi alan olan Harmandal ile zmir e yap lmas planlanan modern kat at k de erlendirme tesisini karfl laflt rd m zda iki foto raf aras nda büyük fark gözler önüne seriliyor. fiu an kulland m z Harmandal deponi alan için ise flunlar söyleyebiliriz; Kuflbak fl görüntüde da n eteklerine kadar uzanm fl büyük çöp da lar? Çöp kamyonlar n n boflaltma yapt alanda çöp k r nt lar ndan beslenen ve kötü bir görüntü oluflturan say s z kufl çeflidi? Ayr ca çevrede oturan vatandafllar n eve girer korkusuyla camlar n sürekli kapal tutmak zorunda kald on binlerce kanatl /kanats z haflerat! Yeni projede ise bu görüntülerin tam aksine etraf yeflil alan olarak planlanm fl ilk bak flta büyük bir fabrikay and ran, çevresinde çöp ve k r nt lar na dair hiçbir ibarenin olmad günümüz çevre sa l göz önüne al narak dizayn edilmifl bir tesis. Bu tesiste tüm çöp ay klama ve geri kazan m süreci kapal alan içerisinde yap l yor. Uzaktan bakt n zda tesisin herhangi bir fabrikadan da fark yok. Avrupa da kurulan bu tür özel tesislerde para kazanmak için iflletmecilerin yar flt n hatta baflka kentlerin çöplerini sat n ald klar n da düflünecek olursak, planlanan yeni tesisin art lar ortada Her fleyden önce görüntü ve koku kirlili inin son buldu u bir tesis olmas n n yan s ra enerji üretimiyle birlikte ekonomik katk da elde edilebilecek örnek bir model oldu u ortada Baflkan Kocao lu, ülkenin bölünmez bütünlü ünü sürdürebilmemiz için mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmam z gerekti ini söyledi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Vodafone Türkiye ile Capital ve Ekonomist Dergileri nin iflbirli inde düzenlenen fl Orta m Buluflmalar etkinli ine kat ld. fl dünyas n n temsilcilerinin de yer ald buluflmada Do ufl Holding CEO su Hüsnü Akhan ve Vodafone Türkiye cra Kurulu Baflkan Serpil Timuray, ülke ve dünya ekonomisine iliflkin düflünce öngörülerini paylaflt lar. Toplant n n aç l fl bölümünde konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ise sözlerine Türk Ulusu nu mateme bo an terör sald r s n k nayarak bafllad. Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, Hakkari de yaflanan terör eylemi sonucu 24 askerimizin flehit olmas ndan duydu u üzüntüyü dile getirerek, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar na baflsa l diledi. Baflkan Aziz Kocao lu ülkenin bölünmez bütünlü ünü sürdürebilmek ve terör belas ndan kurtulabilmek için, 74 milyon vatandafl n mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmas gerekti ini belirterek, Dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti nin bir ferdiyiz. Tüm flehitlerimize tanr dan rahmet diliyorum. Nur içinde yats nlar. Gazilerimize de acil flifalar diliyorum dedi. Kocao lu, ifl dünyas n n önemli isimlerinin de yer ald toplant da, zmir in son y llarda yakalad geliflime dikkat çekti. zmir in sanayi ve ticaret alan nda teflvik edilmesi gerekti ini ifade eden Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kentin as l s çrama yapaca noktay ise hizmet sektörü ve turizm olarak iflaret etti. 550 haneli köye 1 milyon liralık büyük yatırım zmir Büyükflehir Belediyesi, Urla n n Barboros Köyü ne içme suyu flebekesi döfleyecek Büyükflehir Belediyesi nin s n rlar n n genifllemesi ile birlikte zmir deki birçok ilçe ve küçük yerleflim yerinin adeta kaderi de iflti. Tarihleri boyunca hiçbir alt yap yat r - m ulaflmam fl olan bölgeler, zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba lan r ba lanmaz onlarca y ll k özlemine kavufltu. Urla ya ba l 550 haneli flirin Barboros Köyü de, di er köyler gibi modern alt yap ya kavuflan köyler aras nda yer ald. Köyde kanal yat r m sürdüren Z- SU Genel Müdürlü ü, kanal olmayan ve aç kta akan evsel at klar nedeniyle s k nt yaflayan köyün en önemli sorunlar ndan birini daha çözüyor. Kas m ay nda tamamlanacak çal flmalar çerçevesinde evsel at klar, döflenen 11.5 kilometrelik at ksu flebekesi ile yine ZSU taraf ndan yap lan 1000 kiflilik foseptikte toplanarak uzaklaflt r lacak. ZSU Genel Müdürlü ü, köyün y ll k eskiyen içme suyu flebekesini de bafltan sona yenileyecek. Toplam 12.6 kilometre uzunlu undaki flebeke yenileme çal flmalar için ZSU, önümüzdeki günlerde ihaleye ç kacak. Bu yat r mlar n toplam bedeli yaklafl k 1 milyon lira olacak. Bölgede çal flma yürüten ZSU ekiplerini adeta ba rlar na basan köy halk, verilen hizmetlerden oldukça mutlu. Barbaros Köyü Muhtar Yüksel Ersan, duygular n Bu yat r mlar hayal bile edemiyorduk flimdi kavufltuk fleklinde dile getirdi.

4 SAYFA Ekim Baflkan Batur bizzat yard mlar denetledi Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur un baflkanl nda Van depremzedeleri için kurulan yard m merkezi, çal flmalar n h zla sürdürüyor Narl dereli vatandafllardan yo un ilgi ve ba fl alan yard m merkezi, 2 Kas m Çarflamba akflam na kadar yard mlar kabul edecek. Narl dere Belediyesi Narbel dü ün salonu ve Narl dere Belediye binas nda toplanan yard mlar, çarflamba akflam Van deprem bölgesindeki ihtiyac sahiplerine teslim edilmek üzere yola ç kacak. Acil ihtiyaçlar n daha çok yaklaflan so uk ve ya fll havaya uygun olmas n isteyen Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Duyarl Narl dereli vatandafllar m z, tekerlekli sandalyeden, katalitik sobaya, çocuk oyunca ndan, kuru g daya kadar bir çok kalemde yard m ediyorlar. Fakat bize bölgeden daha çok öncelikli olarak Çad r, kuru erzak, ve battaniye ve soba türü s nma gereçleri talep ediliyor. Yard m yapacak vatandafllar bu yönde ba fllar n haz rlar iseler çok daha faydal olaca m za inan yorum. Hepimizi üzen bu deprem felaketi sonras nda, elimizden geleni aciliyetli bir flekilde yap p evsiz, barks z aç kta ve so ukta yaflamak zorunda kalan Van l kardefllerimize ulaflt rmam z insaniyet görevimizdir dedi Depremzedeler için kurulan yard m merkezindeki çal flmalar denetleyen Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, yap lan yard mlar ile ilgili bilgi alarak, Çarflamba günü yola ç kmas planlanan yard mlar için az bir zaman kald n söyleyedi. Abdül Batur, çal flmalar n h zland r lmas n istedi. Narl dere Belediyesi yard m toplama noktalar olan, Narbel dü ün salonu ve Narl dere Belediye binas na duyarl vatandafllar n yard mlar n acil bir flekilde ulaflt rmalar gerekiyor. rtibat kurup bilgi almak isteyen vatandafllar için, belediye yard m merkez numaras olan dan ulaflabilirler. Bu marketteki her şey bedava! Güzelbahçe Belediyesi nin hayata geçirdi i Sosyal Market, yüzlerce kifliyi sevindirdi Aç ld günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Güzelbahçe Belediyesi Sosyal Marketi yle yüzlerce aileye giysi baflta olmak üzere gelinlik ve ev eflyas yard m yap ld. Güzelbahçe yaflayan dar gelirli vatandafllar n ihtiyaçlar n karfl - layan Sosyal Market e ba fllanan eflyalar n temizli i, bak m ve onar m yap ld ktan sonra ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, htiyac olmayandan ihtiyac olana köprü oluflturmak amac yla hayata geçirdi imiz Sosyal Market vatandafllar n yüzünü güldürüyor. Bir toplumsal yard mlaflma ve dayan flma projesi olan Sosyal Market e duyarl l k gösteren vatandafllar m za teflekkür ederim dedi. Sosyal Market e yard mda bulunmak isteyenler, numaral hatt arayarak detayl bilgiye ulaflabilir. Cumhuriyetin temelleri nasıl atıldı? Ege Üniversitesi (EÜ) T p Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal Prof. Dr. Erdem Tunçbay Konferans Salonu?nda Cumhuriyetinin temelleri nas l at ld? konulu konferans düzenlendi. Doktorlar n kat l m n n yo un oldu u konferans, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande er Y lmaz n da kat l m yla gerçekleflti. EÜ Edebiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özgiray, Cumhuriyetin günümüze nas l geldi ini ve ne flartlar alt nda kuruldu unu anlatt. Cumhuriyetin 3 temel kavram ndan biri olan laiklik kavram üzerinde derinlemesine ve farkl bir bak fl aç s yla kat l mc lar bu konu üzerinde bir daha düflünmeye sevketti. Prof. Dr. Özgiray daha sonra Devletçilik ve nk lapç l k kavramlar ndan da bahsederek herkesin bayram n kutlayarak konuflmas n bitirdi.

5 SAYFA 5 29 Ekim Drama kursiyerleri Smyrna da Bu okulda hayvan sevgisi aşılanıyor Bayrakl Belediyesi Kültür Müdürlü ü drama kursiyerleri, tarihçi Prof. Dr. fiadan Gökoval n n rehberli inde 5 bin y ll k geçmifle sahip Smyrna Antik Kenti ni gezdi Smyrna Antik kentini baflta Bayrakl halk olmak üzere zmir ve Türkiye ye tan tmak için çeflitli kültür turlar düzenlediklerini kaydeden Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Yan bafl m zda duran bu kültür varl n tan tmak için ilk önce kendi bünyemizde kurs gören kad n ve çocuklar m zla ifle bafllad k. Say n Gökoval n n engin tarih bilgisi eflli inde çocuklar m z Smyrna tarihini adeta yaflayarak ö rendi dedi. Antik kent giriflinde çocuklarla buluflan fiadan Gökoval onlarla tan flarak yap lacak gezi konusunda bilgi verdi. Gökoval Athena Caddesi?nden bafllad gezisi boyunca Smyrna da yaflanan, tarihe mal olmufl tüm isimleri ve mitolojik hikâyeleri bir ç rp da anlatt. Çocuklar, turizm alan nda Türkiye de kültür turlar n n bafllatan, Halikarnas Bal kç - s n n manevi o lu Prof. Dr. fiadan Gökoval n n Smyrna ile ilgili anlatt mitolojik öyküleri can kula yla dinledi. Smyrna ad n daha önce okullar ndaki tarih kitaplar ndan duyduklar n söyleyen çocuklar Daha önce buran n önünden birçok kez geçtik. Gezme f rsat bulamad k. Smyrna n n 5 bin y ll k geçmifle sahip oldu unu, ad n bir Amazon Kraliçesinden ald n ve daha sonralar zmir e dönüfltü ünü fiadan Hoca dan ö rendik. fiimdi daha bilinçliyiz dediler. Çi li Belediyesi veterinerleri çocuklarda hayvan sergisini art rmak amac yla ilçedeki ilkö retim ö rencileri ile anaokulu ö rencilerine e itim vermeye bafllad Veteriner flleri Müdürlü ü ilçedeki 34 ilkö retim okulunun birinci s - n f ile özel ve devlet anaokulu ö rencilerine hayvan sevgisini afl lamas amac yla e itim vermek üzere lçe Milli E itim Müdürlü ü ile anlaflt. Bunun üzerine veteriner iflleri müdürlü ünde görevli üç veteriner hekim haftada iki okulun birinci s n f ile anaokulu ö rencilerine e itim vermeye bafllad. Okullar ndan belediye servisleriyle al - nan ö renciler ise büyük keyif yafl yor. Hayvanlar canl olarak gördüklerinde büyük heyecan yaflayan çocuklar bir yandan onlara dokunabilmenin mutlulu- unu yaflarken di er yandan da veteriner hekimlerini soru ya muruna tutuyorlar. Veteriner flleri Müdürlü ü e itim salonunda verilen e itimde hayvanlara karfl duyulan sevgi, hayvan seçimi, evcil hayvan bak m, hayvandan insana bulaflan hastal klar ve korunma yollar, sokak hayvanlar sorumlulu u ile hayvanlarla ilgili sorunlarda nerelere baflvurulaca gibi temel bilgiler veriliyor. Çocuklara ayr ca veteriner iflleri müdürlü ünde bulunan canl hayvanlar gösterilip, özellikleri anlat l - yor ve çocuklar n sorular yan tlan - yor. Sözlü e itimin ard ndan ise sokak hayvanlar, evcil hayvanlar, veterinerlerin görevleri ile hijyen konular n n anlat ld k sa bir film de izlettiriliyor. Sofralık zeytin usta ellerden geçecek Ege Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi (EGESEM) yeni döneminde kat l mc lar na yeni e itimler sunmaya devam ediyor. Çeflitli konularda kendini gelifltirmek isteyenlere Sofral k Zeytin Üretim Teknikleri dersi veriliyor. EGESEM in mesleki geliflimi destekleyen kurslar n n içinde yer alan Sofral k Zeytin Üretim Teknikleri dersinde, zeytin çeflitleri tan t l yor, sofral k zeytin üretiminde kullan lan üretim teknikleri ve üretimi etkileyen faktörler irdeleniyor. Bunun yan s ra sofral k zeytin üretiminde karfl lafl lan temel hatalar, hastal - lar, hastal klarda al nabilecek önlemler ve çözüm yöntemleri hakk nda bilgi veriliyor. 25 Ekim 2011 Sal günü aç lan kurs, ile saatleri aras nda veriliyor. Toplam da dört saat süren kursun ücreti 100 Tl ve Ege Üniversitesi ö rencisi ya da personeline % 10 luk bir indirim uygulan yor.

6 SAYFA 6 29 Ekim Ümit Yald z Bu durufla alk fl da az kal r Nobel de! Depremin y k m gücünü konufltu umuz, ac y paylaflt m z bugünlerde çözümden yana tav r alabilmek önemli. Çözümden yani kal c çözümden Van daki felaketin ard ndan ortaya ç kan kardefllik ikliminden yola ç karak terörle mücadelede kal c çözüm f rsat n hat rlatmam z bu yüzdendi. Tarihi bir f rsat olarak niteledi im bu tablodan yararlanmak bu ülkenin hayr nad r. Y llard r dökülen kan n, akan gözyafllar n n durmas tabi ki öncelikli hedefimiz olmal. Ama olay n sosyal-siyasi boyutu kadar ekonomik boyutu da var. Y llard r bu ülkenin toplam bütçesinin yar s kimi zaman yar dan fazlas terörle mücadeleye ayr l yor. Bomba sat n almak, tank/tüfek/mermi temin etmek için harcad m z paray millete hizmet olarak döndür(ebil)seydik kim bilir bugün nas l bir ülkede yafl yorduk. Resmi rakamlara göre 11 milyon iflsizin, 12 milyon yard ma muhtaç insan n yaflad bir ülkenin ad Türkiye Ama her y l terörle mücadeleye harcanan paran n büyüklü ünü ancak katrilyonlarla ifade edebiliyoruz. Silah sanayi, silah ve uyuflturucu kaçakç lar d fl nda bu tablodan memnun olan yok! Tabii bölge halk n adeta esir alan, halk üzerinde yaratt klar derebeylik sistemini devam ettirmeyi arzulayan eli kanl örgütü saym yorum. Kanla beslenen, öldürme makinesine dönüflen ihanet çeteleri onlar Onlar bu tablodan memnun! O nedenle Van felaketinin getirdi i belki de tek güzel fley olan kardefllik iklimini göz ard etmeden süreci yeniden infla etmeli, iki halk aras na çekilen ya da çekilmeye çal fl lan ayr mc l k çizgilerini bir flekilde silmeliyiz. flte o iklimde ortaya ç kan manzara MHP Genel Baflkan, Deprem Van da da olsa üzüldük diyen ya da Ohh olsun, iyi olducular soysuz olarak niteledi. BDP li Diyarbak r Belediye Baflkan Osman Baydemir ise Bahçeli nin bu aç klamas n ayakta alk fllad. Bahçeli nin o konuflmas n ayakta alk fllayanlardan biri de bendim. Söyler misiniz bana MHP Lideri Bahçeli ile BDP li Baydemir i ayn noktada buluflturacak baflka bir olay olabilir mi? flte felaket sonras oluflan kardefllik iklimidir bunu sa layan Ayakta alk fllamak demiflken Zaman gazetesinde yer alan bir haberin öznesiydi o kad n. Daha 10 gün önce Bitlis te PKK n n döfledi i ihanet may n n n patlamas sonucu flehit düflen bir polis efli nci K l çarslan Yaras çok taze! Yüre i kan yor Atefl düfltü ü yeri yak yor çünkü. Bitlis te aralar nda 2 ve 10 yafl nda bir çocu- un da öldü ü 5 polisin flehit oldu u o hain sald r da eflini, hayat arkadafl n kaybetti nci Han m. Daha 10 gün önce Van daki deprem için baz lar garip yorumlar yaparken depremzedeler için kollar s vayanlardan biri de oydu. Tek bafl na yard m kampanyas düzenlemifl nci Han m Eflinin ac s yüre inde bir kor gibi yanarken, Onlar n ac lar n paylaflmak amac yla depremzedeler için yard m kampanyas bafllatt m. Oradaki Kürt kardefllerime kin ve nefret beslemedi imi göstermek istiyorum. Türkiye bunu zaten biliyor ama ben dünya bilsin istiyorum. Çünkü eflimi PKK l lar flehit etti. Kürtlerin burada bir suçu/günah yok diyor. nci Han m n sözleri o kadar de erli ki, Kelimeler kifayetsiz kal yor anlatmaya Bu durumda her babayi idin harc de il çünkü bu tav r, bu durufl! nci han m n flahs nda Türk kad n n n, Anadolu kad n n ne denli büyük, ne denli aziz ve ne kadar kutsal bir durufla/karaktere sahip oldu u ortaya ç k yor. Ama befl parma n da befli bir de il ne yaz k ki! Bir yanda ekranlara ç k p, kardefllik iklimine en çok ihtiyac m z oldu u ortamlarda Deprem Van da da olsa üzüldük diyen ya da Polise/askere tafl atars n z, fiimdi de yard m istersiniz diyebilenler (Onlar da kad n) Öbür yanda so uktan titreyen Kürt çocu u için battaniye gönderen daha 10 gün önce teröre kurban verdi i kocas n n ard ndan, Eflimi Kürtler de il PKK l lar öldürdü diyerek depremzedelere yard m kampanyas bafllatan nci K l - çarslan Bu y l n Nobel Bar fl Ödülü nü nci Han m a versek de ortaya koydu u duruflu karfl lamaya yetmez. Depremi yaflad m z, felaketi konufltu umuz, ac y paylaflt m z bugünlerde dayan flma, kardefllik iklimi o kadar önemli ki, nci K l çarslan n ortaya koydu u bu tavr n tüm ülkeye/herkese örnek olmas temennisiyle noktal yorum bugünü. Çöpe kokusuz çözüm Baflkan Kocao lu, gazetecilere Menemen deki Kat At k De erlendirme Tesisi ni anlatt. Kocao lu, meclis karar ald klar tesisle kentin çöp diye bir sorunu kalmayaca n vurgulad Büyük görev Kıraç a zmir in EXPO 2020 adayl ile ilgili beklenen Bakanlar Kurulu Kararnamesi aç kland. Yürütme Kurulu nun bafl na zmir Valisi Mustafa Cahit K raç getirildi zmir in yeniden aday gösterildi i EXPO 2020 için beklenen kararname, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m' n yo- un mesaisi sonras imzadan ç karak resmi gazetede yay nland. Toplamda 27 kurum temsilcisinden oluflan Yönlendirme Kurulu nun baflkanl zmir Valisi Cahit K raç a verildi. EXPO 2015 sürecinde bu görevi dönemin D - fliflleri Bakan Abdullah Gül yürütüyordu. Yürütme kurulunda çok say da bakanl k temsilcisi yer al rken Vali K raç ile birlikte zmir den 14 isim yer ald. Resmi Gazetede bugün yay nlanan kararnamede Vali K raç n baflkanl ndaki Yönlendirme Kurulu nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ulaflt rma, Kültür ve Turizm, D fliflleri, Gümrük ve Ticaret, Kalk nma, Sa l k Bakanl klar, Baflbakanl k Tan t m Fonu Sekreterli i, Bas n Yay n Enfermasyon, TRT Genel Müdürlükleri, TOBB, Türkiye hracatç lar Birli i, zmir Kalk nma Ajans ndan birer temsilci ile zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, l Genel Meclis Baflkan Serdar De irmenci, TO Baflkan Ekrem Demirtafl, EBSO Baflkan Ender Yorganc lar, zmir Ticaret Borsas Baflkan Ifl nsu Kestelli, Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i Baflkan Mehmet fller, Ege hracatç Birlikleri Baflkan Mustafa Türkmeno lu, DTO Baflkan Geza Dologh, Esnaf Birlik Baflkan Zekeriya Mutlu EG AD Baflkan Temel Aycan fien, EGEV Baflkan Y lmaz Temizocak ve ZFAfi Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Gülerman yer ald. EXPO zirvesinde taş ocağı kavgası! Baflkan Kocao lu ile l Özel daresi Genel Sekreteri rfan çöz, Bakan Günay n önünde, tafl ocaklar için kap flt zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile l Özel daresi Genel Sekreteri rfan çöz aras nda uzun zamand r süren tafl ocaklar tart flmas, EXPO de erlendirme toplant s na da s çrad. Daha önce medya kanal yla at flan ve birbirlerini kaçak tafl ocaklar na ruhsat vermekle suçlayan Kocao lu ve çöz ilk kez karfl karfl ya geldi. zmir in EXPO adayl k süreci ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay n önderli ine gerçeklefltirilen toplant - n n ç k fl nda karfl laflan ikili, protokolün gözleri önünde tart flma yaflad. Ç k flta, Bakan Günay a yaklaflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, uzun zamand r kentin gündeminde olan tafl ocaklar meselesini gündeme getirdi. Bornova s n rlar nda bulunan Bat Beton fiirketi ne ait tafl oca n n hala faaliyet gösterdi ini ifade eden Baflkan Kocao lu, Bakan Günay ve Vali K raç n yan nda Özel dare Genel Sekreteri çöz e ç k flt. çöz e Tesis yasa ile sizin sorumlulu unuza geçmesine ra men neden çal flt r - yorsunuz. Oray neden mühürlemediniz. Çevreye ve insanlara zarar veriyor dedi. Kocao lu nun beklenmedik ç k fl na sinirlen çöz ise Sizin 8 y ld r çal flmas na izin verdi iniz tesisi ben mühürledim. Yanl fl biliyorsunuz diye konufltu. H z n alamayan Kocao lu Bana bak, benim ad m rfan de il cevab n verdi. çöz ise Benim ad m da Aziz de il fleklinde karfl ç kt. Bakan Günay n önünde, tam da EX- PO sürenin de erlendirildi i toplant sonras nda Kocao lu ve çöz aras nda yaflanan bu söz düellosu, ortamda buz gibi bir hava estirdi. kiliyi sakinlefltirmek de zmir Valisi Mustafa Cahit K raç a düfltü. K raç, tart flman n alevlenece i s rada, Kocao lu nun koluna girerek Arkadafllar buras yeri de il. Sonra konuflursunuz dedi. Fatih Yapar - Can Özlü EXPO'da ikinci rakip Ekaterinburg Uluslararas Sergiler Bürosu'nun Paris'teki merkezine EXPO 2020'ye ev sahipli i amac yla ilk resmi baflvuruyu yapan zmir'in rakipleri art yor. Tayland' n Ayutthaya kentinin ard ndan Rusya'n n Ekaterinburg kenti de BI- E'ye adayl k baflvurusu için gereken mektubu haz rlad. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ekaterinburg'un mektubunu imzalad. Çevre yat r mlar yla Türkiye de önemli bir yere sahip zmir Büyükflehir Belediyesi, 5 y ld r üzerinde çal flt kat at k de erlendirme tesisini tan tmak ve kentin çevre yat r mlar n anlatmak için bas n toplant s düzenledi. Menemen Kat At k De erlendirme Tesisi hakk nda bilgi vermek ve kamuoyu oluflturmak amac yla yerel medya temsilcileri ile köfle yazarlar yla buluflan Baflkan Aziz Kocao lu, Kimse istemiyor ancak bu sorunu da çözmek zorunday z diyerek söze bafllad. Birinci meselenin Büyük Kanal Projesi sonras kurulan Çi li ar tma tesisinde her gün biriken 600 ton ar tma çamurunun çevreye verdi i menfi etki oldu unu söyleyen Baflkan Kocao lu, Bununla ilgili ZSU birimimizle beraber bir çal flma yapt k. Teknolojisini belirledik. halesini bile yapt k. Ama bizden kaynaklanmayan sebepler yüzünden ihalesini iptal ettik. fiimdi yeniden ihale sürecindeyiz. Bir büyük problemimiz bu var. Çamur kurutmas n 14 ayda, çürütmeyi de 24 ayda kentin gündeminden kald rmay hedefliyoruz. Ayr ca Çi li Ar tma Tesisi nin flu anda 3 olan faz n 4 e ç karmak için de çal flmalar m z sürüyor dedi. Kentin gündemindeki çevre sorunlar ndan en büyü ünün çöplerin bertaraf edilmesi ve de erlendirilmesi oldu unu vurgulayan Kocao lu, ZSU ve Büyükflehir den 5 arkadaflla kurdu umuz ekiple 5 senedir bu konu üzerinde çal fl - yoruz. Dünyadaki tüm teknolojik geliflmeleri inceledik. 100 n üzerinde proje dinledik. Ve birinde karar k ld k. Ancak kentin kuzey ve güney aks na iki adet yapmay düflündü ümüz son derece modern kat at k de erlendirme tesisi için yer aray fllar m z devam ediyor. fiuanda 25 y l önce, Menemende çöp dönüflüm tesisi olarak kurulan 65 bin metrekare bir arazi üzerine kurulan bir tesisi 52 milyon liral k borcuyla birlikte devrald k. Etraf ndaki 200 dönüm araziyi de devral p projenin ilk aya n burada oluflturmak için meclis karar m z da ald k. Kentin güneyindeki Torbal Taflkesik ten vazgeçtik. Bu noktada yer aray - fl m z sürüyor dedi. Menemen deki tesisin yerleflim yerlerine uzak olmamas n n yan s ra baflta çevre yolu olmak üzere ulafl m kolayl sa lamas n n önemine dikkat çeken Kocao lu, Kuraca m z son teknolojiyle donan ml tesiste Soba külü, kum, evsel at k çerçevesinde tenekelerle at lan moloz, çamur haricinde hiçbir at k geriye kalmayacak. Depolamay s f rl yoruz. Elimizde kalan moloz, kum, soba külü gibi malzemeleri de tafl ocaklar n n rehabilitasyonunda kullanaca z dedi. Mekanik iflleme tesisi Tesisin teknik özelliklerine yönelik görsel bir sunum yapan Büyükflehir Belediyesi Çevre Sa l Daire Baflkan Y ld z Sezgin de dünyada son teknolojiyi içeren 100 ün üzerinde firmayla yap - lan görüflmeler sonunda zmir de hayata geçecek tesise karar verdiklerini belirterek, Kentin nüfusunun artmas ve de Büyükflehir Belediyesi nin s n rlar n n genifllemesiyle birlikte her gün ton kat at bertaraf etmek daha do ru bir yaklafl mla de erlendirmek gibi bir sorumlulu umuz var. zmir de uygulanacak model mekanik, biyolojik iflleme tesisidir. Çöplerin ayr flmas yla birlikte evsal at klar çörütme yöntemiyle önce biyogaza sonra da elektrik enerjisine dönüflürken, geri dönüflüme uygun malzemeler sanayiye hammadde olarak gönderilecek. Ayr ca geri dönüflümü mümkün olmayan yan c maddelerden de sanayinin kullanaca linyit kalitesinde yak t üretece iz. Ayr ca evsel at klar n son evresinde ortaya ç kacak kompost malzeme gübre olarak tar m alanlar nda kullan lacak dedi.

7 SAYFA 7 29 Ekim CHP li vekillerden özel ofis girişimi Parti içinde yaflanan tart flmalar ile gündeme gelen CHP zmir l Örgütü nde dayan flman n önünü açacak ilk ad m milletvekillerinden geldi Oluflturulacak özel ofiste her ay düzenli olarak buluflacak olan CHP zmir Milletvekilleri, kentin sorunlar, yap lmas gereken projeler ve yerel seçimler öncesi Ak Parti ile mücadele konusunda fikir al flveriflinde bulunacak. zmir i ihmal etmemek ve genel merkezin politikalar n kentliye yaymak ad na da çal flma yürütecek olan vekiller, metropolden bafllamak üzere, düzenli olarak ilçeleri gezecek. lçe Baflkanlar, ilçe yönetimleri, belediye baflkanlar ve meclis üyeleri ile gerçeklefltirilecek olan toplant larda sorunlar dinlenecek ve ortak ak l ile çözüm yollar aranacak. Vekiller, örgüt ve vatandafllar n görüflleri do rultusunda haz rlad klar raporlar da meclise tafl yacak. Öncülü ünü Mustafa Moro lu nun yapt özel ofis projesi için tüm vekillerin olumlu görüfl belirtti- i ancak ofisin yeri ile ilgili birtak m fikir ayr l klar n n yafland ö renildi. lk baflta, il örgütünden ba ms z olarak kurulmas düflünülen özel ofisin, baz milletvekillerinin, yanl fl anlafl lmalara mahal verebilir endiflesi ile parti il binas bünyesinde oluflturulmas na karar verildi i belirtildi. CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r a da konu hakk nda bilgi verecek olan vekillerin, çal flmalar önümüzdeki günlere bafllatacaklar kaydedildi. Özel ofis projesi ile ilgili bilgi veren CHP zmir Milletvekili Mustafa Moro lu zmir in, CHP li 12 milletvekili olarak her faaliyette ortak hareket etme karar ald k. l binam z bünyesinde özel bir çal flma alan oluflturaca z. Düzenli olarak her ay bir araya gelip, zmir ile ilgili sorunlar, yap lmas gerekenleri masaya yat raca z. Genel merkezin politikalar n da örgütlerimize ve yurttafllar m za aktarabilmek ad na, her ilçemizi tek tek gezece iz ve örgüt yöneticileri ile buluflaca z. Çal flmalar m z daha organize ve örgütlü olarak devam edecek dedi. Can Özlü Kalpak krizi afl lamad Kurumsal dergilerindeki kalpakl Atatürk foto raf n n kald r lmas yüzünden eski baflkan Elmaso lu nun istifa etti i EG AD ta, bar fl sa lanamad Ege Genç fladamlar Derne i (EG AD) yönetiminde, derne in yay n organ Yar n Dergisi nin logosunda bulunan kalpakl Atatürk foto raf - n n kald r lmas ile kriz patlak vermifl, o dönemde baflkanl k görevini yürüten Cemal Elmaso lu, faflizanl kla suçland n öne sürerek yönetimden istifa etmiflti. Kamuoyunun gündemini uzun süredir meflgul eden ve yeni istifalar n da kap s n aralayan kalpak krizi çözüme kavuflturulamad. EG - AD Yönetim Kurulu Baflkan Temel Aycan fien ve Dan flma Kurulu Baflkan O uz Tat fl, konu ile ilgili bilgilendirme toplant s düzenledi. stifas henüz yürürlü e konmayan Elmaso lu da davet edilmesine ra men toplant ya kat l m göstermedi. Yeni tasar m yanl fl anlafl ld 31. ilçe için bir adım daha Yerel seçimler öncesinde 5747 say l yasa ile birlikte oluflturulan Karaba lar ve Bayrakl ilçeleri gibi tüzel kiflilik kazanmak isteyen Menderes e ba l Gümüldür-Ürkmez-Özdere ile Seferihisar a ba l Do- anbey, Ürkmez mahallelerinin mücadelesi devam ediyor. Geçti imiz günlerde çiflleri Bakanl n n talimat ile valilik ve kaymakaml klar düzeyinde ifllemleri bafllat lan yeni ilçe olma çal flmalar h z kesmedi. Nüfusu yaz mevsiminde 100 bini aflan zmir in en gözde turizm bölgeleri ilçe olmak için bafllatt klar ata bir ad m öteye götürdü. zmir in 31. ilçesi olmak isteyen eski belde, yeni mahalleler yeni resmi giriflimler bafllatt. Öte yandan kanunda yer alan Büyükflehir Belediyesi s n rlar içinde nüfusu 50 binin alt nda olan yerlerin ilçe olamayaca karar n n da Turizm Bölgesi karar ile bypas edilmesi konusu ikinci formül olarak haz r bekliyor. Menderes lçesi nde çal flmalar devam ederken Seferihisar Belediyesi de kendi mahalleleri ile ilgili araflt rma yapt Seferihisar a ba l Do anbey-payaml ve Ürkmez Mahalleleri nde referandum yapan belediye vatandafllara tercihlerini sordu. Fatih Yapar fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 57 Müdürü UFUK AKÇA Reklam Müdürü OYA DEM R Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü, Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 29 Ekim 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n EG AD Baflkan fien, son dönemde yaflanan tart flmalar n kendilerini çok üzdü üne dikkat çekti. Atatürkçülük veya dergide kullan lan Atatürk foto raf ile ilgili yarat lan tart flmalar n, dernek üyelerini derinden yaralad na dikkat çeken fien?dönemler de ifltikçe EG AD n Yar n Dergisi, Yay n Kurulu Baflkan ve sorumlular de ifliyor. Her yeni grup yeni dinamizm ile birtak m de ifliklikler yap yor. Atatürk foto raf ile ilgili de tasar m ve içerik olarak de ifliklikler gündeme geldi. Bayrak ve Atatürk foto raf n n ayr köflelerde olmas n engellemek için yeni bir tasar m gerçeklefltirildi ve arflivlerden bu tasar ma uygun Atatürk foto raf seçildi. Konu, özetle bundan ibarettir. Bizi üzen as l konu, çok sevdi imiz, sayg duydu umuz ve de er verdi imiz Cemal Elmaso lu nun istifas - d r dedi. Kalpakl Atatürk foto raf nedeniyle, Elmaso lu ve o dönemki yönetimin faflizan çizgide olmakla suçlanmas n n söz konusu olmad n belirten Temel Aycan fien, yanl fl anlafl lmalar n gerçekleflti ini ve bundan üzüntü duyduklar n söyledi. S - k nt n n hangi formülle afl ld konusunda bilgi vermek istemeyen fien fiu anda uzlafl aray fl nday z. Cemal Baflkan n istifas n geri ald rmak için çaba gösteriyoruz. Gerisi teferruatt r ifadelerini kulland. Can Özlü Krize üç farklı Atatürk formülü EG AD n YARIN Dergisi nde kalpakl Atatürk foto raf n n kald r l p yerine sivil Atatürk foto raf n n konulmas, ard ndan eski baflkanlar ndan Bülent fienocak n, EG AD Baflkan Temel Aycan fien i dergiyi faflizan anlay fltan kurtard n z mesaj yla kutlamas ve fien in bu mesaj üyelere forward etmesi ile geliflen krizi çözmek için yeni bir formül üretildi. Krizin patlamas na ve duyulmas na ilk yol açan kalpakl Atatürk foto raf YA- RIN dergisinin 32. say s nda, iki sivil Atatürk foto raf ile birlikte yap lacak yeni logo tasar m ile yer alacak. Kalpakl Atatürk foto raf - n n da yer alaca flekilde üç Atatürk le tasarlanan yeni logonun, YARIN Dergisi nin 32. say s nda kullan p kullanmayaca da flimdiden merak konusu oldu. Aileler Sosyal Destek uzmanları ile tanışacak AK Parti zmir Milletvekili Nesrin Ulema, Hedefimiz aile ve sosyal destek projelerini kapsayan yeni bir sistemi hayata geçirmektir diye konufltu AK Parti zmir Milletvekili Nesrin Ulema, aile ve sosyal destek hizmetlerinde her ailenin bir hekimi oldu u gibi her ailenin bir sosyal destek uzman n n oluflturuldu u yeni bir sistemi hayata geçirmek için planlama aflamas nda olundu unu ve sistemin en k sa sürede hayata geçirilmesi için çal flmalar n sürdü ünü belirtti. Ulema, Karaba lar ilçesinde mahalle muhtarl klar na yapt ziyaretler s ras nda, Hedefimiz aile ve sosyal destek projelerini, her ailenin bir hekimi oldu u gibi her ailenin bir sosyal destek uzman n n oluflturuldu u yeni bir sistemi hayata geçirmektir. Devlet koruyucu önleyici tedbirlerle vatandafl n n yan nda olacak ve olaylar olmadan oradaki riski yönetecek uzman kadrolar m zla ailenin neye ihtiyac varsa an nda destek sa lanacakt r. Örne in hukuki deste e, ekonomik deste e, psikolojik deste e ihtiyac varsa, o ailenin güçlü ve mutlu flekilde devam edebilmesi için sosyal devlet olarak yan nda olmam z gerekiyor ve uzmanlar m z bu ailelere an nda müdahale edebilecek dedi. Karaba lar ilçesine ba l Reis mahallesi, Metin Oktay mahallesi, Bahçelievler mahallesi, U ur Mumcu mahallesi ve Sar yer mahallelerini gezen ve mahalle muhtarlar n ziyaret eden AK Parti Milletvekili Nesrin Ulema, muhtar ziyaretleri ile ilgili olarak, Gönül köprülerini kurmak, al fl lm fl ön yarg lar y kmak için sadece seçim döneminde de il; seçim sonras dönemde de mahalleri, sivil toplum örgütleri ve tabi ki muhtarlar m z geziyoruz. Vatandafl n ve yaflad m z yerlerin sorunlar n yak ndan bilen muhtarlar m z ziyaret ederek flikâyetleri yerinde dinliyoruz ve çözüm için çal flmalarda bulunuyoruz. Aile kurumumuzda bir tak m iyilefltirmeler sa lamak için aile sosyal destek projesi ile her aileye terapi ve dan flmanl k hizmeti vermek istiyoruz. dedi. Karaba lar da mahalle muhtarl klar ziyaretinin ard ndan ilçe teflkilat binas na giden AK Parti zmir Milletvekili Nesrin Ulema, burada AK Parti Karaba lar Kad n Kollar yönetim toplant s na kat ld. Toplant da konuflan Ulema, kad nlar n aktif siyasetteki rolü ve öneminin alt n çizdi. Papa ana dönüfltük! Ege Tv de Söz Meclisten çeri yi deprem le açt k ama içimden a z m açmak gelmedi bu konuda. Bugün yaflananlar n, asl nda dün yaflananlar n nedenleri neyse, ayn nedenlerden dolay tekrarland n bilmek beni delirtiyor çünkü. Bunca ac n n hiçbir flekilde ders olmad n görmekse, ikrah! Ve bunlar yeniden/bir daha/durmadan dile getirirken buldu umda... Konufltu unu zannetti imiz asl nda tek maharetleri konuflulanlar ezberleyip bunlar olur olmaz yerde/zamanda tekrarlamak olan papa anlara benzetiyorum kendimi, medya papa anlar na. Tarih sadece aptallar için tekerrürden ibarettir sözü, fena halde kan ma dokunuyor bu yüzden. Saatlerce ekran karfl s nda, neredeyse tüm gazetelerdeki haberleri, köfle yaz lar n tarad m. 12 y l önce binlerce insan m z n ölümüne yol açan, evsiz barks z/iflsiz b rakan Gölcük depreminden sonra neler yap ld n, hangi tedbirlerin al nd n, hangilerinin al nmakta oldu unu ö renmeye çal flt m bir kez daha. Bu nafile çaban n sonunda, tek olumlu geliflmenin, Türkiye nin ulusal deprem strateji ve eylem plan n bir y l önce belirlemifl oldu unu görmek oldu. 12 y lda al nan yolun, hepsi hepsi bu. 12 y l sonra gelinen sonuç ise say s her enkaz kald r ld nda artan ölü say s, 1500 e yak n yaral, bu so- ukta/kara k fl n ortas nda çad rlarda (ki onu bulmak da bir flans!) yaflamaya çal flan binlerce insan. Gölcük te deniz kumu ndan yap lm fl binalar n enkaz ndan sonra Van da da çak l tafllar n n kar fl m yla infla edilmifl apartmanlar n enkazlar var bir de elbet. Kalan da, Ahmet Altan n yaz s nda: Bu, ac m z büyük, çok üzüldük, yaralar saraca z laflar yla geçifltirilemeyecek bir felaket. Bu ülkedeki neredeyse bütün depremlerde oldu u gibi biz bu depremde de tabiat n de il vicdans z ve insafs z insanlar n sillesini yedik.. Van da deprem olmas kimse için bir sürpriz de il. Oran n deprem bölgesi oldu u zaten biliniyor. Peki, depreme karfl ne tedbir al nm fl? Tek kelimeyle cevap vereyim. Hiç. Manfletin hemen alt nda Anadolu Ajans n n geçti i bir okul resmi göreceksiniz. Okul, depremde toza dönüflmüfl, okulun çat s yere yap flm fl. O binan n depremi beklemeden çok önce zaten yetkililer taraf ndan y k lm fl olmas gerekirdi. Böyle bir binan n ayakta durmas na kim izin veriyor? Oras okul binas de il, ölüm tuza. Ya deprem okulun tatil oldu u pazar günü de il de pazartesi günü olsayd. Ne olacakt? Cenazelerin ve a layan insanlar n say s biraz daha artacakt. Deprem bölgesinde böyle binalar n bulunmas na izin veren, bunlar denetlemeyen görevlilere hesap sorulmayacak m? Hükümet, dokuz y ld r yönetti i ülkede hâlâ niye böyle binalar bulundu unun hesab n verecek mi? Binalar n hâlâ bir standarda kavuflturamam fl bir ülke olur mu? AKP, dokuz y lda büyük bir baflar göstererek adam bafl na milli geliri iki bin dolar civar ndan on bin dolar civar na ç karmay baflard ama gelirimizi artt rmakta gösterdi i baflar y anlafl lan o geliri kullanmakta gösteremiyor. Ya da yoksul insanlar n yaflamas na ya da ölmesine hiç ald rm yor. Nedir bu insana karfl gösterilen duyars zl k? Gazze deki, Somali deki insanlar n ac lar na gösterilen hassasiyete bir diyece imiz yok ama ayn hassasiyeti kendi ülkemizin insanlar için beklemek de hakk - m z san r m. Ya depremden sonra zaman nda ulaflamayan yard m? Yetersiz çad r? O ayazda sokaklarda geceleyen insanlar? Van ve civar depremlerle sars lan bir bölge, peki, neden o bölgede daha önceden böyle bir felakete göre nelere ihtiyaç duyulaca araflt r l p haz rl k yap lm yor? Niye K z lay yetersiz kal yor, çad r say s do ru dürüst hesaplanm yor? Van a çad r göndermek yerine Van da zaten o bölgedeki muhtemel depremlere karfl bölgesel bir haz rl k olmas, böyle bir felaket ân nda hemen yerel depolardan, örgütlerden çad rlar n ve kumanyalar n sa lanmas gerekmez mi? Neden bunlar yap lm - yor? On iki y l önce yaflanan Gölcük depreminden sonra bu toplumda ve bu hükümette bir deprem bilinci bulunmas, böyle bir faciaya karfl gerekli önlemlerin al nm fl olmas gerekmiyor muydu? Y k lan okullar, çöken yedi katl binalar, çad rs z, kumanyas z kalan insanlar. Ne bir denetim, ne bir haz rl k var. Van da ölen insanlar tabiat öldürmedi. Onlar hemcinslerinin duyars zl ve ald rmazl öldürdü. Bizim yeni do mufl bebekleri enkazdan mucizelerle kurtarmam z gerekmiyordu, mucizeye ihtiyaç duymayan bir sistem kurmam z gerekiyordu. Hükümet, bu konuda fevkalade ald rmaz ve duyars z davranm fl. Onun ald rmazl, karfl m zda tabutlar halinde duruyor. Birisinin art k bu hükümete, bu ülkede insanlar n yaflad n ve onlar n da di er ülkelerdeki insanlar kadar k ymetli oldu unu söylemesi gerekiyor anlafl lan. Kendi kendilerine bunu fark edebilecek gibi gözükmüyorlar ne yaz k ki. Altan a kat l rs n z/kat lmazsan z, ya da eksik bile yazd n düflünürsünüz. Ama hepinizin flu cümleye, mucizeye ihtiyaç duymayan bir sistem kurmam z gerekiyordu ya, itiraz n z n olaca n düflünmüyorum. Her gün televizyon ekranlar nda ya da gazetelerde gördü ünüz/okudu unuz mucizeler için sevinirken, içiniz az da olsa so urken, bu cümleyi akl n zdan ç - karmay n lütfen. Beraberinde, Öyle bir sistemi kurmak için pay ma düflen sorumluluk ne, ben ne yapabilirim sorusunu da elbet

8 Ekim 2011 Röportaj Kad n ölümleri, terörden 4 kat fazla! Yazar m z Gönül Soyo ul, kad nlar korumak isterken hedef olan Büyükflehir Belediyesi Kad n Dan flma Merkezi sorumlusu Pelin Erda ile konufltu. Bas nda yer alan fiiddete maruz kal yorsan z neler yapabilirsiniz bafll kl çal flmas yla ülke gündemine oturan Erda, Soyo ul a çarp c aç klamalar yapt Bizler de öyküleri dinleyerek travmaya maruz kalıyoruz Diyelim ki fliddet gören bir kad n var ve boflanmay düflünüyor. Kendisine nas l yeni hayat kurabilece ini bilmiyor, destek ar yor. Ne yapmal? Bize, nolu telefondan, mesai saatleri içinde ulaflabilir. Bu mesai saatleri d fl nda ise telefonla 183 ü arayacak. 183 sosyal hizmetlerin hatt d r. Sosyal hizmetlerin orada çal - flan tüm personeli e itimlidir, gerekli yönlendirmeleri yapar. Biz neden mesai saatleri içinde çal fl yoruz? fiunu aktarmak istiyorum. Biz zaten ikincil travma yafl yoruz. Ben dört senedir öykü dinliyorum. Travmatik öyküler dinliyorum. Neler dinledi imizi, ne hayatlar oldu unu size anlatamam. fiimdi dolay s yla ne oluyor? Ben de, bu merkezde, s nma evimizde çal flanlar da dolayl olarak travmaya maruz kal yoruz. Ben bunu çok önemsiyorum; zmir Büyükflehir Belediyesi kendi personeline travma görenlerin bak m yla ilgili, bak m verenlerin bak m ad alt nda hizmet sat n al yor. Süpervizörümüz var, bize bu travmalar sa ltacak çeflitli çal flmalar yapt r yor. Siz de bir anlamda tedavi görüyorsunuz yani? Tabii ki. Yani bu kadar hassas bir belediyeye yap ld için beni üzüyor zmir model bir ildir; Ankara ya sordu unuzda size söyleyeceklerdir. O medyadaki arkadafllara da bunu öneriyorum. zmir de 183 nöbetlerinde al nan bütün ihbarlar tek bir merkeze yönlendirilir. lk ad m diye. Orada psikolog, sosyal hizmet uzman ve uzman personel taraf ndan gece, bayram tatili ve hafta sonu dahil, konuk edilir. Ondan sonra ertesi gün o kad n n koflullar na zmir deki hangi s nma evi uygun, e er can güvenli i sorunu varsa hangi ile göndermek gerekiyorsa oradan göndermeler yap l r. Bu de il ki, biz sadece oradan al yoruz. Gün içerisinde buraya gelenleri de al yoruz, gün içerisinde karakola yönlendirilenleri de al - yoruz. Ama diyelim ki zmir d fl ndan aran yoruz, onlar da kabul ediyoruz. Hepimiz flu anda doluyuz, t kl m t kl m doluyuz nerdeyse. Tabiî ki yeni yataklara ihtiyac m z var. Ama birçok belediyenin bu hizmeti vermesi gerekiyor. Çünkü belediyeler en az ndan bu ifli yapan belediyeler için söylüyorum; kadrosuzlu a, bu ifle ayr lm fl bütçesizli e ra men bu ifli yap yorlar. Oradan buradan aktar mla. Ki flimdi yeni bir düzenleme oldu, buna iliflkin kadrolar/bütçeler olufltu. Bütün belediyelerin de bu sorumlulu u almas gerekiyor bizim ald - m z gibi. Ankara da da buna zmir modeli diyorlar. Ve biz her ay s nma evi çal flanlar zmir de oturuyoruz, hepimizde ortak kalm fl bir iki kad n üzerinden vaka toplant s yap yoruz. Biz ne hizmetler sunduk, daha baflka neler yapabilirdik üzerinde konufluyoruz. Bunun üzerinden kendi hizmet kapasitemizi gelifltiriyoruz. Bu belki özel bir soru olacak ama merak ettim. Bu kadar çok öykü dinliyorsunuz, öyle can n z yan yor ki, bunlarla bafl edebilmek için destek al yorsunuz. Peki, bunca ac öykü, sizde erkeklere karfl genel bir öfke/ac ma/nefret hissi oluflturmuyor mu? Hay r, hiç oluflmuyor. Ben bunu erkeklere de söylüyorum. Yani bir sistem var; o sistemin içinde Aliler, Ahmetler, Mehmetler gibi gelmiyor bana, genel sisteme yönelik tepkim var. Sistemin kendisine yönelik tepkim var. Ama flu olabiliyor tabii Bu sistemi srarl savunan bir erkek olursa sinirleniyorum. Aynen, bu sistemi srarla savunan bir kad na sinirlendi- im gibi. Böyle erke e yönelik bir düflmanl k yaratm yor bende yaflananlar ya da yaflat lanlar... Peki ya yasalar n durumu? Sizin uzmanl k alan n z hukuk. Avukats n z. Yasalar n kad na bak fl aç s nas l? Eksiklikleri, yanl fllar, art lar yla Kad n n yeri ne hukukta? Kad n lehine düzenlenmifl çok yasal mevzuat var. Ben 28 y ll k bir avukat olarak flunu söylemek isterim ki; en kötü düzenleme bile, hiç düzenleme olmamas ndan daha iyidir. Bizim ülkemizde CMK kanunu birçok ülkeninkinden daha iyi iken iflkenceler yap lm flt r. T pk bunun gibi, kad n lehine birçok düzenleme olmas na ra men, kad n bunu yaflamaktad r. Hukuk de il, burada uygulay c lar önemli. Hukukta elbette revizyon gerekiyor, elbette düzenlemeler yapmak gerekiyor ama mevcutlar üzerinden bile niyet olsa, bu niyetle hareket edilse, kad nlar en az ndan koruma istediklerinde cevap verilebilse Mesele, uygulay c lar n kafas n n de iflmesi, ça dafllaflmas diyorsunuz Bunu bir örnekle somutlaflt r rsak Buraya dan flmaya gelen bir kad n, eski kocas taraf ndan tecavüze u ram fl bir kad n; öyküsünü anlatt. Ben de cevap verecektim ki, benim cevab m beklemeden dedi ki Beni savc l a filan göndermeyin! Neden dedim, benim gönderebilece im tek yer oras, oraya müracaat etmek gerekiyor. Dedi ki, ben oraya gittim, tecavüze u rad m anlatt m ama savc ne var bunda, eski kocan seni özlemifl! diye konufltu bana. Ben güvenmiyorum bu kuruma. Polis adliye mekanizmas nda, mutlaka ve mutlaka bu konuda e itim almas gereken görevli var. Yarg ç, yaz iflleri savc s, Avrupa daki bu aileyle ilgili birtak m sözleflmeleri imzalay p iç hukuk normu haline getirmifl olmam z çok göz önündeyken bunu uygulay p birçok karar verebilecekken, sadece resmi nikahl m, imam nikahl m, flu mudur bu mudur diye birtak m fleylerle kad nlar için ayr m yaparak karar vermiyorlar. Resmi nikah n yok. E flöyle bir anlay fl oluyor, nikahlan p gelirsen böyle bir hak elde edersin. Kad n nikah k ymaya gitti inde bir daha dayak yiyor. fiimdi ben buraya gelene, sen resmi nikahl m s n imam nikahl m s n diyerek böyle bir ayr m yapamam. Olmaz zaten böyle bir ayr m kad nlar aras nda. E er ona nikah yap lmad ysa bu kad n n suçu de il. Ve biz bütün bunlar kapsamas n istiyoruz. Boflan p da eski kocas taraf ndan tecavüze u rayan y nlarca kad n var Gönül Han m. Röportaj: Gönül SOYO UL GÖNÜL SOYO UL: Sizi kimli inizle, kiflili inizle tan yorum; bu yüzden çeflitli yay n organlar nda dayaktan korunma k lavuzu olarak yer bulan bilgilere, do rusu flüpheyle bakt m ve iflin asl n /do rusunu sizden ö renebilirim diye buraya geldim. Böyle bir k lavuzun mutlaka bir nedeni vard r diye düflündüm. PEL N ERDA: Bizim web sitemizde pek çok bilgiyle birlikte fliddete maruz kald n zda neler yapabilirsiniz diye bir bafll k var kad nlara yönelik. Web sitemiz de 8 Mart 2011 de yay na girdi. Ama bu bilgiler bizim böyle oturup k lavuz diye üretti imiz çal flma de il. Bu bilgiler, kad nlar n y llarca edindikleri deneyim sonucu ortaya ç kan, birçok kad n örgütünün kulland /önerdi i, uluslar aras ölçekte de kad n dan flma merkezi, s nma evi hizmeti veren birçok kurumun da önerdi i fleyler. Bunlar çok uzun y llard r var olan fleyler. Yeni bir keflif de il; baz bas n kurulufllar nda alay konusu olan bu k lavuz, uluslar aras kad n örgütlerinde de var yani? Tabiî ki var. Bizler de onlardan ö reniyoruz. Büyükflehir Belediyesi ne ba l S nma Evi ni açmadan önce biz Mor Çat yla da Avusturya deneyimi, Hollanda deneyimi yani uluslar aras deneyimleri de alarak bu yap land rmay oluflturduk. Biz bunu (fliddete maruz kal nd nda neler yap labilir) neden yaz yoruz? flte bu k sm önemliydi. Çünkü bunu web sitemizden görüp gelen muhabir arkadafl muhakkak ki iyi niyetlidir ama niyet sorgulam yorum tabiî ki; bu bilgilerin üzerinde çok durdu. Ben bu bilgilerle ilgili hemen hemen hiç konuflmad m. Sadece flunu söyledim. Dedim ki; bunu herkes alabilir web sitesinden; ancak, neden kad nlara bu bilgileri vermek zorunda kald m z k sm çok önemli. Benim merak m da bu noktada iflte. lk bak ld nda deprem yönetmeli i gibi geliyor ama size ve model ald n z uluslar aras kad n örgütlerine bu k lavuzu yazd ran ne? Ben uzun uzun gazeteci arkadafl m za buna anlatt m. Çünkü bizim üç y l aflan bir süredir, Kad n Dan flma Merkezi miz ve s nma evimiz var. Biz ciddi bir kurumuz ve burada emek sarf eden birçok arkadafl m z var. Hep birlikte gönüllü gibi çal fl yoruz. Gerek dan flma merkezinde, gerek s - nma evinde. Sorun; kad nlar niye evden kaç p s nma evine s n yor ve sonra da neden eve dönmek zorunda kal yor? Neden kendilerine yaflam kuram yorlar? Bütün bunlar n nedenlerini tek bafl na s nma evleri, dan flma merkezleri çözemez. Bu bir devlet politikas olarak, hükmet de demiyorum devlet politikas olarak tüm siyasetçilerin takip etmesi gereken bir konu. Çünkü biz en azla üç ay, kad n n s nma evinde can güvenli ini sa layabiliyoruz. Ona güçlendirme çal flmalar yap yoruz. Bu üç ay boyunca tüm ihtiyaçlar yla ilgili çal flmalar yap yoruz. Ama kendi ayaklar üzerinde duracak bir ortam olmuyor. Bunlar genellikle e itimleri düflük oldu u için çok ucuz ifller bulabiliyorlar. Bulafl kç l k, garsonluk gibi. Çok az maaflla ev kiras vermek zorundalar. Ev kiralar çok yüksek. Dolay s yla, kad nlara ucuz konut mu var? Çocuklar oluyor, çocuklar na bakacak kimseleri olmuyor; bir ucuz krefl hizmetimiz mi var? Yanlar nda diyelim ki yafll lar oluyor. Yayg n bir yafll bak m hizmetimiz mi var? Meslekleri mi var ki para kazans nlar, kendilerine yaflam kursunlar? Bunlar sa lasalar bile dul bir kad n olarak yaflam içerisinde o kadar tehlikelere, tehditlere aç klar ki. Ve bu çok zor oluyor. Çok zor oldu u için, s nma evlerine s - nan kad nlardan baz lar, zaman zaman evlerine dönüyorlar. Bu konuda devletin bunu ele alarak bir politika üretmesi gerekiyor. Biz insanlar s nma evinde iki y l-üç y l tutsak da bu bir çözüm de il. Kald ki, üç aydan fazla kalmas halinde bu do ru bir fley olmuyor. Neden 3 aydan fazla kalmas do ru olmuyor? Çünkü kurum, ba ml l gelifltiriyor. Kad n kurumun ba- ml s oluyor ve d flar hiç ad m atam yor. Yani kendine hiç hayat kuram yor. Biz onlar n güçlenmesini istiyoruz. Bu tür merkezlerin, s nma evlerinin amac da bu zaten. Dolay s yla, e er kad n s nma evinden fliddet nedeniyle terk etti i evine dönecekse, e er kocas onu ikna etti ve bar flacaksa, bu son çaresi. Biz ona yine seçenekler sunuyoruz. Bir sürü hizmet veriyoruz. Diyorsa ki ben çaresizim ya da ben inand m kocama dönece im ; biz de o zaman diyoruz ki bir daha bafl na gelirse bunlara bunlara dikkat et. Bunlar söylüyoruz, ayr ca biz bunu dergimizde ve sitemizde de duyuruyoruz. Bize gelmeseler de bizden bilgi edinmeleri önemli. Belki toplum bask s yla, belki farkl nedenlerle gelemiyor olabilirler ama bu bilgileri bilmeleri çok önemli. Ölsünler mi? fiimdi deprem yönetmeli i diye soruluyor. Ee, Türkiye deprem kufla. Yani buna iliflkin önlem almayal m m? Türkiye de de günde üç tane kad n öldürülüyor. Evet, biz buna tek bafl m za çözüm bulamay z. Biz size can güvenli i için hizmet veriyoruz. flte dan flmanl k hizmeti veriyoruz, yasal haklar n zla ilgili bilgiler veriyoruz. Gece nöbetlerimiz var. Birçok hizmeti biz size sunuyoruz ama buna ra men bizim yapamad m z bir tak m fleyler var. Hiç olmazsa kendinizi koruyun. Birçok kad n var bafl na darbe alm fl, kulaklar duymayan. Birçok kad n var vücudunun çeflitli yerlerinde yaral ve sakatl klar olan. Bunlar hiçbir flekilde göz önüne al nmam fl. Bu konuda hizmet veren tüm kurum ve kurulufllar n dikkatli bakmas laz m. Bu söylediklerinizin hepsini, gelen gazeteci arkadafla anlatt n z yani Evet, bütün bunlar anlatt m. Hatta kendi aram zda arkadaflla konufltuk, bu haberi böyle bu tarzda verirseniz yan l fl bir fley olur, haberin özü bu de il, farkl nedenlerle bu böyle dedim. Muhabir arkadafla da anlatabildi imi san yorum. Ama Kadına şiddette gelinen nokta: Terör kurbanı: 1004 Erkek kurbanı: 4063 Başlarken... Her gün, sistematik olarak kad nlar öldürülüyor bu ülkede. Bazen kuytu/karanl k bir yerde, bazen güpegündüz tan klar aras nda. Çocuklar n n, annelerinin babalar n n önünde delik deflik ediliyor kad nlar. Tecavüze u ruyorlar, dayak yiyorlar, ruhsal ve bedensel fliddete maruz kal yorlar. Kaçmak/kurtulmak istedikçe, can veriyorlar. Öylesine t rmanan bir fliddet ki, art k gazetelerin 3. sayfalar ndan, 1. sayfalar na, manfletlerine tafl n yorlar. Vahflet diyoruz, cinnet diyoruz, öfkeli koca, zalim baba diyoruz. Biz diyoruz, onlar öldürüyor; biz yaz yoruz onlar dövüyor, tecavüz ediyor Bir gün Önce bir gazetenin 9 sütundan ba rd, ba rsaklar deflilmifl, iki çocuk annesi bir kad n n kanl foto raf yla dehflete düflüp (ölen kad n b rak p) medyay tart fl yoruz; Ard ndan baflka bir gün de, yine bir gazetenin manfletten duyurdu u Daya a Dayanma K lavuzu haberini. Kimileri b y k üzerinden, kimileri b y k alt ndan gülüyor K lavuza. Kad nlar böyle mi kurtulacak gazetecili in flöyle bir sorunu var: Bafll klar belirleyen yerler baflka yerler. O baflka yerler haber yapmak peflinde de il, haber satmak peflinde. Ve o haberi satarken Pelin Erda olarak insanlar beni elbette bilir. Ama benim sat lmam da önemli de il. Ben bir kurumu temsil ediyorum. Üzerine gidilen, son dönemlerde u rafl lan bir kurumu temsil ediyorum. Benimle birlikte hem arkadafllar m, hem de kurumumu satmak peflindeler. Benim zmir Büyükflehir Belediyesi ne ve birlikte çal flt m arkadafllar ma karfl çok ciddi sorumlulu um var. Bunun bende yaratt üzüntü kadar, kurumumda ve arkadafllar mda yaratt üzüntüyü de ortaya koymak istiyorum. Dolay s yla böyle bir fleye maruz kald m. Bütün gün boyunca anlatmaya çal flt m. Ama bu tabii gazetecilik ticaret oldu u için; her birisi cenin pozisyonuna tak l bir flekilde haber yapt. Keflke deprem talimatnamesi konusunda bu kadar haber yap labilseydi! Medyada kad n cinayetlerine karfl bir duyarl l k geliflti ama bence konunun ne kadar ciddi, -ölümlere ra men- ölümcül oldu u henüz tam anlafl lamad maalesef. Biz de köfle yaz lar m zla ya da televizyonlarda bunu; olanla, olmas gerekeni tart fl yoruz zaten. Magazin bas n bunu yapabilir ama ciddi haber verenler? Yani bir ekonomi haberi, bir d fl politika haberi ve kad nlarla ilgili haber böyle kayg yla m yap lmal? Ben aç k söylüyorum. Son dönemlerde Türkiye de tart fl lanlara bak yorum, yaflad klar ma bak yorum ve ciddi bir yabanc laflma hissediyorum. Yani benim için o kadar çok kavram n içi boflald diyor birileri. Durum bu kadar m vahim demiyor ama kimileri Dayak an nda cenin pozisyonu al n/ç k fl olmayan banyo ya da tehlikeli aletlerin bulundu u mutfaktan uzak durun gibi uyar lar n yer ald zmir Büyükflehir Belediyesi nin web sitesinin, bir anda en çok t klanan ve de tart - fl lan konu haline gelmesi; üstelik bu konuda kad n örgütlerinin bile ikiye ayr lmas, kendi ad ma flafl rt c yd. Elif fiafak n da türk teki köflesinde yazd gibi, bu olay bu kadar basite al nacak, hele hele dalga geçilecek bir konu muydu? Öylece uzaktan bak p da küçümsenecek bir liste miydi? Belediye kad na fliddet konusunda hiçbir fley yapmam fl, yemeyip içmeyip böyle bir liste mi haz rlam flt? Bula bula buldu u, bu muydu? Her gün dayak yiyen kad nlar n bari cinayete kurban gitmemeleri, bir günü daha sa salim ç karabilmeleri için düflünülmüfl bir dizi tedbir. Okurken insan n içi ac yor diyen Elif fiafak gibi üzüntüyle okudu um o tedbir listesini yaratan koflullar neydi? Böylece uzay p giden sorulara karfl, Bunu anlaman n/ö renmenin tek yolu vard ; zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba l Kad n Dan flma Merkezi nin, daha do rusu Kad n Dan flma Merkezi sorumlusu avukat Pelin Erda n n kap s n çalmak. Öyle de yapt m te Türkiye de insan haklar alan nda verilen mücadelenin simgesi olan Manisal gençler davas nda yarg lanan 16 gençten birinin ablas olan ve davay kamuoyu gündemine tafl makla kalmay p dönemin CHP milletvekillerinden Sabri Ergül le birlikte uzun bir hukuk mücadelesi verirken tan d m avukat Pelin Erda ya sorular yönelttim. Tan d m en birikimli/mücadeleci kad nlardan; Manisal gençler davas nda hem gençleri beraat ettirip hem de iflkenceci polislerin toplam 85 y l ceza almas n sa layan hukukçulardan biri olan Avukat Pelin Erda, flimdi de kad - na yönelik fliddetin bir insan haklar ihlali, bir insanl k sorunu oldu unu anlatmaya; sorumlusu oldu u merkezde, yüzlerce kad - na yard mc olmaya çal fl yor. ki Bas n özgürlü ü kavram n n da içi boflald. Yani nerede bas n özgürlü ü? in verilifliyle ilgili özgürlük nerede olmal? Neredeyse toplumsal linç gibi, belediyemizin üzerine gelindi. Benim flahs mda zmir Büyükflehir Belediyesi ne sald rmalar, belediye bunlar ö retece ine flunlar yaps n diye fikir yürütmeleri Peki, yapmad m z m düflünüyorlar? i okudu umda, kendimce empati yapmaya çal flt m. Dedim ki, sen flimdi fliddet gören bir kad ns n ve kaçt n, s nma evine gittin. Sonra çocuklar n için veya kendine bakacak güç bulamad n için, yeniden eve dönmeye karar verdin. Ve görevliler sana diyorlar ki, evine gitti inde eflin seni dövmeye kalkarsa, kendini cenin pozisyonuyla korumaya çal fl ya da kaç.mutfa a kaçma, çünkü orada b çak var. fiimdi ben bunlar okuyunca ürküyorum. Kad nlara bu ihtimali, bafllar na gelebilecek fliddeti söyledi inizde ürkmüyorlar m? Yani bunlar duyunca insan, o eve gitmekten vazgeçmez mi? Çünkü içindeki o korkular, siz bir de yüzüne söylüyor, hat rlat yorsunuz. Ürkmüyorlar. Çünkü bunu yaflayan kad na söylüyoruz. Gönül Han m, çok zor durumda kad nlar. Öyle zor durumda kal yorlar ki, bir yandan ekonomik sorunlar, çocuklar ve yeni yaflam nas l kuracaklar n bilememek bir yandan. Ve aileleri destek olmuyor. Bugün en büyük sorunumuz ailelerin destek göstermemeleri, kocalar yla bar flt rmaya çal flmalar. fiöyle söylüyor baz aileler; Çocuklar n b rak, sen tek bafl na gel diyor. Ben o çocuklara bakmak zorunda de ilim diyor. Kad n çocuklar ndan ayr lam yor ve bu zor karar veriyor ki, bu onun için ayr bir kötü travma. Gerçekten çok kötü durum. Umut etmek istiyor, kocas n n ona bir daha vurmayaca n umut etmek istiyor. Ç k fl yok. (Derin bir nefes al yor ) Tüm ç k fllar s nma evleri veremez. Devletin buna el atmas gerekiyor. Bu zmir Büyükflehir Belediyesi nin tek bafl na sorumlulu unda olan bir fley de il. zmir Büyükflehir Belediyesi, kimse s nma evi açmazken s - nma evi açarak o cesareti göstermifltir. Bunda Baflkan n kararl l ve fliddete karfl duruflu da çok önemlidir. Eflinin bu konuya katk s da çok önemlidir. En fazla şiddet Marmara da ikinci sırada Ege Bölgesi var Hiçbir sığınma merkezi yapacak bir şeyim yok, evine git bu talimatı al demez fiiddete en çok hangi bölgede rastlan yor, bu konuda yap lm fl araflt rmalar var m? Son dönemlerde öldürülen kad nlar n ço unun Ege Bölgesi ve zmir den oldu unu görüyoruz. Kad n Dan flma Merkezi olarak sizin yapt n z araflt rmalar var m? Bu tür araflt rmalar var, bizim de s nma evinde kalan kad nlara yönelik onlar n üzerinden yapt m z baflka bir araflt rma oldu, onu da yay nlayaca z. fiiddet nedenleri, olgular üzerine yapt m z bir araflt rma. Yay nlar m z var, zaten web sitemizde baflka yerler t klan rsa onlar da görülebilecek. Büyükflehir Belediyesi yay n olan Kad n Bak fl dergisinde de yay mlad k. Kad n cinayetlerinin 7 y lda yüzde 1400 oran nda artt n Adalet Bakanl verileri gösteriyor y llar aras ndaki 7 y ll k süreçte öldürülen kad n say s 4063; ayn y llar içinde terör olaylar nda hayat n kaybeden insan say s Bu tablo, durumun vahimli ini anlat yor. fiiddette nüfus yo unlu unun baz al n p al nmad n bilmiyorum ama Marmara önde. Ege bölgesi de ikinci üçüncü s rada. fiiddet ayr m gözetmeksizin her yerde var. Bize fliddeti uygulayanlar n, göçle gelenler, Do- u dan Güneydo u dan göç etmifl kiflilerin olup olmad soruluyor. Hay r. Tabiî ki oradan göç etmifl kifliler de var ama yar s da zmirlidir. Yani Torbal dan da var, zmir in yerlisi Eflrefpafla dan da var, zmir in yerlisi Alsancak tan da var. fiimdi, bu kad nlar n flöyle bir sorunu var: Bu kad nlar n ço- unlu unun e itim durumu düflük. Ama neden? E itim durumu yüksek kad nlar evi terk edebiliyorlar, kendilerine yeni hayat kurabiliyorlar, ekonomik güçleri maafllar olabiliyor, aileleri daha farkl oluyor, paras oldu u için onlara destek veriyor. Ö retmense gidiyor ö retmen evinde kal yor. Gidiyor evinden uzaklaflabiliyor. lkokul mezunu, mesle i olmayan, az geliri olan paras z kad nlar aç s ndan bakt m zda, bu öyle geliflmiyor. Ve onlar yeterli sosyal deste i sa layam yorlar. O sosyal destek yoksunlu u karfl s nda bize de düflen görev, onlar n can güvenli ini sa lamak, onlar güçlendirmek. Biz de bunu yap yoruz s nma evleriyle.. Ve bunu yapm flken, biz böyle fliddetle mücadele ederken Sadece bunu yapm yoruz ki biz! Neler yap yorsunuz Kad n Dan flma Merkezi olarak? Biz kad nlar bu konuda bilgilendirmek üzere sürekli e itim çal flmalar yap yoruz. Mahallelere gidiyoruz, kad n gruplar na ulafl - yoruz. Ve Büyükflehir oldu umuz için bütün ilçelere eflit ölçüde gitmeye gayret ediyoruz. Birçok ilçede kad n s nma evi ve dan flma merkezi aç lmas için lobicilik yap yoruz. Bunu da baflkan n efliyle birlikte yap yoruz. Hemen hemen her ilçeye Türkegül Han m la birlikte gittik, neden dan flma merkezi ve s nma evi aç lmas gerekti iyle ilgili sunumlar yapt k. Yine kas m ay nda bir ilçeye gidece iz ve orada bunlar aktaraca z. Ciddi anlamda zmir geneline iliflkin sorumlulu umuzu yerine getiriyoruz. Özel bir K EP (Kad n n nsan Haklar E itim Program ) e itimi dedi imiz bir program m z var. ki e iticimiz var. ki e iticimiz y lda dört tane program aç yor. Ve biz yüzün üstünde kad na K EP e itimi verdik. zmir de 2500 ün üzerinde kad na ulaflt k. fiimdi bütün bu çal flmalar m z b rakm - fl z, sanki bizim çaremiz yok, siz gidin evinizde dayak yiyin gibi bir fley alg land. Ben de hayretler içinde kal yorum ki, insanlar n dan flma merkezinin, s nma evi hizmetinin ne oldu unu bilmemesi Bas n n, bunun ne oldu unu bilmemesi Bununla ilgili bir fley yapacaklarsa, çünkü yine iddiayla söylüyorum s nma evi, dan flma merkezi olan hiçbir kurum, hangi yap da olursa olsun ço unu tan yorum, hangi belediye açm fl olursa olsun ster AKP li ister CHP li, o iflin içine girdi iniz zaman,siyaset filan ortadan kalk yor, ayn fleyi uyguluyorsunuz. Hiçbir s nma merkezi yapacak bir fleyim yok, evine git bu talimat al demez. Bu, bizim belediyemiz için de, baflka belediyeler için de geçerli. Ama bunu yeni keflfeden bas n, bununla ilgili haber yap lacaksa biraz araflt rmak gerekmiyor mu? Konunun uzmanlar ndan bilgi al nmas gerekmiyor mu? Ben bir önceki gün flaflk nd m. E itimli cahil insanlara neyi anlatabilirim? Bambaflka lisanlarla konufluyoruz. Ben Türkçe söylüyorum, onlar Çince soruyor. Böyle hissettim Öyle sorularla karfl laflt m ki, buna cevap veremem. Buna ne cevap verebilirim? Ve ben o hengame aras nda, bas na anlatmaya çal fl rken, o gün üç tane hukuksal dan flmanl k yapt m. Ve her biri de tan k oldu o gazetecilerin gelifl gidifline. Kad nlara bugün yo un bir gün, baflka gün gelin diyemezdim, erteleyemezdim çünkü o kad nlar n çok fazla yol paras yok. Birincisi cesaret bulmufl, yol paras bulmufl gelmifl, ben ona bugün git iflim var, seni sonra al r m diyemem. O kargaflan n içinde görüfltüm onlarla. Akflamüstü konufltu umuz bir kad n Haklar n n neler oldu- unu bilgilendirdikten sonra kalkt, iyi ki vars n z diye bana sar ld. flte o zaman, kendimi çok iyi hissettim ve flunu düflündüm: Kad nlar beni anl yor. Benim as l hedef kitlem kad nlar ve kad nlar n hem beni, hem de Büyükflehir Belediyesi nin fliddete karfl duyarl l n anlad n düflünüyorum. Kad n Dan flma Merkezi nde kaç kifli görev al yor ve kaç kad na hizmet verildi/veriliyor? 2008 y l n n Mart ay nda Kad n Dan flma Merkezi, 2009 un Ocak ay nda da kad n s nma evi hizmete girdi. Hem merkezin sorumlulu unu yürütüyorum, hem de hukuk dan flmanl yap yorum. Merkezimizde sosyolog, psikolog, anaokulu ö retmeni ve di er uzman arkadafllar m z mevcut. Keza, s nma evimizde de öyle; güvenlik dahil toplam personelimiz 20 nin üzerinde. Kapasitemiz 28 ve aç ld m zdan bugüne biz 800 ün üstünde baflvuru alm flt k, yine 300 ün üzerinde kad n, s nma evi hizmetimizden yararland. 190 civar nda çocuk annesiyle kald. Çocuklar da ayr bir birey olarak kabul ediyoruz ve birçok s nma evinde oldu u gibi, onlara yönelik de hizmetlerimiz var. Bu flekilde 2500 civar nda kad na ulaflm fl z 2008 den bu yana. Bunun d fl nda kad n muhtarlarla ilgili dan flma merkezi dan flmanl k hizmeti verirken bir yandan da belli konularda birtak m veriler, birikimler elde etmek için çal fl yor. Kad n muhtarlarla kad n muhtarlar n sorunlar üzerine bir çal fltay yapt k. Belediyemizin ve mimar mühendis odalar n n da ilgili birimleriyle, flehircilik ve kad n üzerine bir çal flma yapt k. Bütün bu ç kt lar da ilgili birimlere gönderiyoruz. Son dönemde Hollanda ile Hollanda dan gelen konuklar m zla bir proje ortakl - m z vard. Hizmet kalitesinin artt r lmas aç s ndan bir çal fltay düzenledik. Ege bölgesinde s nma evi ve dan flma merkezi hizmeti veren bütün yetkililerle, kurumlarla bir arada sorunlar m z nas l çözeriz üzerine bir çal flma yapt k. Onu da yay nlayaca z. Umar m bizim o fliddete maruz kald n zda neler yapabilirsiniz e gösterdikleri ilgiyi, bas n ona da gösterir. Röportaj n devam da... SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

9 SAYFA 10

10 SAYFA Ekim Uzmandan bilinçlenin uyar s DEPREME HAZIR MISINIZ? lçelerinde 4 Gönüllü Afet Timi bulundu unu ifade eden Baflkan Çalkaya Bu uygulama bir devlet projesi olarak tüm ülkede yayg nlaflt r lmal d r dedi zmir de deprem olmas halinde fliddetine göre hasar n boyutlar n n yüksek olaca n ifade eden uzmanlar bina güvenli ine dikkat çekti fiehir Planc lar Odas zmir fiube Baflkan Gökhan Erkan, depremlerin en büyük kitle imha silah haline geldi ini söyledi. Bu durumun en büyük gerekçelerinden birinin ise yap güvenli i olmayan, sa l ks z infla edilen binalar oldu unu anlatan Erkan, zmir de bir RAD US Projesi yap ld. 6.5 fliddetinde bir depremde y k lacak bina say s n ve ortaya ç kacak mevcut manzaray biliyoruz. zmir de olas bir depremde y k lacak bina say s gerçekten çok fazla. Art k do a olaylar afet oluyor. Bunun en gerçekçi ç kar yolu kentsel dönüflüm çal flmalar na h z verilmesidir. Maalesef dönüflüm senaryomuz bile yok. zmir de örne i olan do al afete karfl yap lm fl tek dönüflüm çal flmas Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan heyelan bölgesindeki Kadifekale kent dönüflümü. Di er dönüflümlerin hepsinde rant var. En son Konak Tüneli nde zeminin öneminin ne oldu unu, nas l proje yap lmas gerekti ini gördük ve gerekli uyar lar yapt k. Bizim sadece yap lanlar karfl s nda uyar da bulunmam z yetmiyor dedi. Türkiye de stanbul dan sonra ikinci en büyük risk tafl yan ilin zmir oldu unu anlatan Baflkan Erkan, Çevre ve fiehircilik Bakanl n n kurulmas ndan sonra ortaya ç kan yeni genelgelerle birlikte yap güvenli i ve deprem bilinci geri plana at ld. Önemli olan deprem olduktan sonra kurtarma ve arama çal flmalar n n h zl l de il, depremde binalar n dayanakl l d r. zmir de ciddi düzeyde risk var. Olas bir fliddetli depremde y k lacak bina ve can kayb hiç de az msanamayacak kadar çok olacak. Zeminin durumu ve niteli i ile ilgili gerekli inceleme ve araflt rmalar yap l yor fakat üst yap - larda da çok önemli ciddi sorunlar var diye konufltu. Fatih Yapar Büyükşehir de hazır Marmara, Düzce, flimdi de Van. Ülkemiz yüzy llard r depremlerin ve do al afetlerin ac s n yafl yor ama afetlerde can kayb n n en aza indirilmesi konusunda pek önlem al nam - yor. Özellikle enkaz alt ndakilerin ç - kar lmas için ekiplerin organize olmas bazen çok uzun zaman alabiliyor. Ne yaz k ki Van ve çevresini vuran 7.2 lik deprem bu ac gerçe in hala de iflmedi ini gözler önüne serdi. Türkiye de sadece birkaç il ve ilçede bulunan Gönüllü Afet Timleri bu ac lar n daha büyük yaflanmas - na karfl en etkili önlem olarak görülüyor. zmir de Balçova Belediyesi taraf ndan kurulan Gönüllü Afet Timleri, afet sonras nda ilk müdahaleyi yapacak bölge ve mahalle insanlar n n e itilmesi ile oluflturulmufl bir ekip. Gönüllü Afet Timleri için Balçova n n 3 mahallesinde oluflturulmufl afet konteyn r bulunuyor. Bu konteyn rlar n içinde bir afet veya enkaz an nda gerekli olan tüm malzemeler, jeneratör, özel k yafetler, yard m ve sa l k malzemeleri bulunuyor. Baflkan Mehmet Ali Çalkaya Özellikle bizim gibi deprem riski olan bölgelerde afetin ne zaman olaca belli olmaz. Biz haz rl klar m z her zaman en üst seviyede tutuyoruz dedi. Kentin 1. derecede deprem kufla- nda yer almas ndan hareketle çal flmalar n sürdüren zmir Büyükflehir Belediyesi, imardan kentsel dönüflüme, Körfez deki hareketlili in bilimsel takibinden arama-kurtarma çal flmalar na kadar tüm deprem haz rl klar n aç klad. Depremin, dünyan n her yerinde s cakl n koruyan hassas bir konu oldu unu Baflkan Kocao lu, Depremden sonra de il, öncesinde önlem almak gerekir. Biz de üniversiteler ve ilgili kurulufllarla yapt m z iflbirlikleri ile bu konuya önemle e iliyoruz. Hem araflt rma projelerini destekliyor hem de bu çerçevede ortaya ç kan verileri titizlikle de erlendirerek bilimin, akl n rehberli inde yap lmas gereken neyse onu yap yoruz diye konufltu. Çarp k kentleflme sorununa da dikkat çeken Baflkan Aziz Kocao lu, 1950 lerden itibaren Türkiye nin her yerinde yaflanan çok ciddi bir sorun bu. O yüzden kentsel dönüflüm çal flmalar na büyük önem veriyoruz. Bakanlar Kurulu ndan gerekli onay geldi inde, gecekondu bölgelerini, yap - m tamamlanan ve devam eden proje alanlar m za tafl yaca z. Böylece daha sa l kl bir kentsel yenilemeyi zmir de hayata geçirmifl olaca z dedi. Eşitsizlik doğumda başlıyor Alsancak Soroptimist Kulübü nün 35 inci kurulufl y ldönümünde Konak Belediyesi ile birlikte düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eflitli i Sempozyumu Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleflti. Gün boyu süren sempozyumda toplumsal cinsiyet konusu irdelendi. Alan nda uzman kiflilerin konuflmac olarak kat ld sempozyumun aç l fl konuflmalar n ; Alsancak Soroptimist Kulübü Kurucu Üyesi ve Onursal Baflkan Merih Ero lu, Türkiye Soroptimist Kulübü Federasyon Baflkan fienay Önder ve Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan yapt. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, toplumsal eflitsizli in do umdan itibaren bafllad na dikkat çekerek, kimlik renklerinin mavi ve pembe olarak ayr m yap lmas yla toplumsal eflitsizli in bafllad n söyledi. Baflkan Tartan, Maalesef siyasette kad n erkek eflitli i yok. Ben kad nlara karfl pozitif ayr mc - y m. nan yorum ki buradaki konuflmam bofla de il dedi. Ege Üniversitesi Rektör Yard mc s Atilla Silkü`nün baflkanl n yürüttü ü oturumda; Meriç Velidedeo lu, Metin Feyzio lu ve eski Milletvekili Türkan Miçoo ullar konufltu.

11 SAYFA Ekim Hakkari de şiddetli bir şekilde sallandı Van n ard ndan bu kez de merkez üssü Hakkari nin Yüksekova lçesi ne ba l Dilekli Köyü olan Richter ölçe ine göre 5.4 büyüklü ündeki depremle salland. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü nün yerin 18.3 kilometre derinli inde meydana geldi ini saptad deprem saat te bölgeyi fliddetle sallad. Pazar günü Van ve Ercifl te büyük can kayb ve çok say da binan n y k lmas na neden olan deprem ve devam eden artç floklar n pani i henüz geçmeden Hakkari Yüksekova daki deprem bölgede büyük korkuya neden oldu. Hakkari ve Yüksekova daki yetkililer merkez üssü Irak s n r - na yak n kesimde bulunan depremin can kayb na ve hasara neden olup olmad n belirlemek için bölgedeki köylerle ba lant kurulmaya çal fl ld n söyledi. Depremin merkez üssü Dilekli Köyü eski muhtar Nusret Tan r; "400 haneli köyümüzde henüz herhangi bir hasar bilgisi almad k. Baya salland k, büyük panik yafland ama flu an herhangi bir hasar bilgisi gelmedi" dedi. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü nün yerin 18.3 kilometre VAN YERLE BIR Van da meydana gelen büyük deprem, tüm ülkeyi yasa bo du. En büyük y k m ise Ercifl ilçesinde yafland... derinli inde meydana geldi ini saptad deprem saat te bölgeyi fliddetle sallad. Pazar günü Van ve Ercifl te büyük can kayb ve çok say da binan n y k lmas na neden olan deprem ve devam eden artç floklar n pani i henüz geçmeden Hakkari Yüksekova daki deprem bölgede büyük korkuya neden oldu. Hakkari ve Yüksekova daki yetkililer merkez üssü Irak s n r na yak n kesimde bulunan depremin can kayb na ve hasara neden olup olmad n belirlemek için bölgedeki köylerle ba lant kurulmaya çal fl ld n söyledi. 7.2 Yıkılan okulu İTO yaptıracak Van daki 7.2 lik depremle tamamen y k lan Gedikbulak lkö retim Okulu, TO sayesinde yeniden aya a kalkacak. l merkezine 50 kilometre uzakl ktaki 11 derslikli Gedikbulak Köyü ilkö retim okulunun tamamen y k lmas n n ard ndan harekete geçen TO Baflkan Ekrem Demirtafl meclis toplant s nda konuyu gündeme getirerek 1 milyon TL lik bütçe ileokulun yeniden yap lmas, ekipmanlar n al nmas, bahçeye spor alanlar n n yap lmas için meclisten onay ald. Van depreminde y k lan tek okul olan Gedikbulak lkö retim okulu için Van Valisi Münir Karao lu nu arayan Demirtafl okulu yapt rmak için baflka bir taliplinin de olmad n belirtti. 23 Ekim Pazar günü ö le saatlerinde Van n Tabanl köyünde 7,2 büyüklü ünde bir deprem meydana geldi. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremi ilk olarak 6,6 olarak duyurdu, ancak daha sonra büyüklü ü 7,2 olarak güncelledi. Deprem; Erzurum, Batman, Bitlis, fianl urfa, Mufl, Bingöl, Siirt, I d r ve Hakkari ile Irak' n kuzeyindeki Duhok bölgesinde hissedildi. Depremin ard ndan büyüklükleri 2.9 ile 5.5 aras nda de iflen 20 den fazla artç sars nt oldu. 7,2 lik depremde en büyük y k m, Ercifl ilçesinde meydana geldi. Ç narl Mahallesi ile Atatürk ve K flla caddelerindeki binalar n neredeyse tamam y k ld. Y k lan binalar n aras nda bir ö renci yurdu da yer ald. Bilanço büyüyor Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl (AFAD) Van depreminde 550 nin üzerinde kiflinin öldü ünü, 2 bin 300 kiflinin yaraland n ve enkazdan sa ç kar lanlar n say s n n da 185 oldu unu aç klad. Çad r ve battaniye ihtiyac n n karfl lanmas için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulafl m zinciri oluflturuldu u ve sevkiyat n devam etti i belirtilen aç klamada karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdü ü bildirildi. AFAD Baflkanl taraf ndan Van Valili i emrine acil ihtiyaçlar n karfl lanmas için ilk aflamada 13 milyon TL acil yard m ödene i gönderildi i, Baflbakanl k taraf ndan bafllat lan yard m kampanyas nda 7 milyon 380 bin TL topland belirtildi. Ayr ca, 14 televizyon kanal n n ortaklafla düzenledi i 'Van için tek yürek' yard m kampanyas nda toplanan tutarlar hesaplara aktar ld ktan sonra, toplam yard m miktar kamuoyuna duyurulaca belirtildi. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sa l k ve ilk yard m personeli ile ekipmanlar n n 29 THY, 29 askeri ve 13 özel kargo uça olmak üzere toplam 71 uçak ve araçlarla bölgeye sevk edildi i kaydedildi. 30 Sahra çad r nda kamu hizmeti Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandafllara psikososyal destek verilmesi için 30 sahra çad r gönderildi i belirtilen aç klamada flöyle denildi: Baflkanl m zca havayolu ile gelecek olan uluslararas yard mlar n kabulü için Erzurum lojistik merkez olarak belirlenmifl olup, gelen yard mlar n Van a transferini sa lamak üzere Erzurum Valili i görevlendirilmifltir. lgili bakanl klar arama- kurtarma, geçici bar nma, enkaz kald rma, sa l k, psikososyal destek çal flmalar n n kesintisiz olarak yürütülmesi amac yla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çal flma esas na göre faaliyete geçirilmifltir. Van Valili i emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli say da personel görevlendirilmifltir. Baflkanl - m zdan gönderilen 20 kiflilik teknik heyet, çeflitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çal flmalar na bafllam flt r. fiu ana kadar Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Ercifl ilçesi ve mahallelerinde 4 bin 686 hasarl bina incelenmifl olup; 861 y k k bina, 2 bin 210 hasarl - oturulamaz bina, bin 615 hasarl - oturulabilir bina tespit edilmifltir. lk yard m çal flmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Mucize yarım kaldı... Van'dan gelen bir hikâye tüm Türkiye'yi gözyafllar na bo du. Depreme bir internet kafede yakalanan ve mucize eseri enkazdan ç kart lan 13 yafl ndaki Yunus, ambulansla Erzurum'a sevk edilirken yaflama veda etti. Tüm Türkiye, sabah saatlerinde onun mucizevi kurtulufl hikâyesiyle moral bulmufltu oysa. simsiz bir kahraman n gövdesi, Yunus Geray'a siper olmufl, bu sayede beton y nlar - n alt nda kalmaktan kurtulmufltu. Binaya gelen ekipler 10 ceset ç - kard içeriden. Tam umutlar tükenmiflken Yunus'un c l z ç l duyuldu gecenin karanl nda. Sesin geldi i yönde çal flmalar yo- unlaflt. Bedeninin yar s d flar da yar s enkaz alt nda olan Yunus'un, omzunda bir el vard, parma nda da bir alyans. Elin sahibi ölmüfltü. Ancak tam mutlu sonla bitti denirken, beklenmedik bir geliflme yafland. Enkaz alt nda ald yaralar minik bededine a r gelmiflti Yunus'un. Enkazdan ç - kart ld ktan sonra bilincini yitirdi. Hastaneye kald r l rken de kalbi durdu, yaflama veda etti. Serhat 108 saat sonra kurtarıldı Arama-kurtarma ekipleri, Ercifl'te, 13 yafl ndaki Serhat Tokay' enkaz alt ndan sa kurtarmay baflard. Bilinci aç k olan Tokay' n, kurtarma ekiplerinden su ve yiyecek istedi i belirtildi K r kkale Ulusal Medical Kurtarma Ekibi, (UMKE), Van Yolu Caddesi ndeki Sevgi Apartman n n enkaz alt nda canl oldu- unu tespit ederek çal flmalar n h zland rd. Yap lan çal flmalar sonucu ekipler, saat s ralar nda depremden yaklafl k 108 saat sonra Serhat Tokay enkaz alt ndan canl ç karmay baflard. 6 nc kez göçük alt ndan canl ç kartt klar n belirten ekip elemanlar, Tokay n kendilerinden ilk olarak su ve yiyecek istedi ini söyledi. Vücudunda görünür bir yara izi olmad belirtilen Tokay, kald r ld sahra hastanesindeki ilk müdahalesinin ard ndan helikopterle Van a götürüldü. Müteahhit Salih Ölmez in yapt rd söylenen binada 20 daire oldu u ve enkazda arama kurtarma çal flmalar n n sürdü ü belirtildi. Van'da istenmeyen görüntüler: Yağma Türkiye'nin dörtbir yan ndan depremzedelere yard m ya yor. Yard mlar Belediye depolar nda toplan p ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmak için kamyonlarla yola ç k yor. Ancak yolda durdurulan kamyonlar ya malanmaya baflland. Güvenlik güçleri herhangi bir çat flma ve istenmeyen görüntüler oluflturmamak için ya mac lara müdahale etmiyor. Pazartesi günüden beri çok say da yard m kamyonun ya maland belirtiliyor. htiyaç sahipleri geceyi aç kta geçirirken ya mac lar yollar kesiyor. Çatlak evlerde çocuklar yiyecek ve battaniye beklerken, yard m malzemesi yüklü kamyonlar ya malayanlar toplayabildi i kadar malzemeyi toplay p uzaklafl yor. Depremzedelere bir de SGK şoku SGK'n n önceki gün resmi internet sitesine koydu u 'Reçete Temini Hakk nda-van Deprem Bölgesi' bafll kl duyuruda flöyle denildi: '23 Ekim 2011'de Van'da yaflanan deprem nedeniyle Medula Eczane Provizyon Sistemi'nin çal flmad veya çal flt halde çeflitli sebeplerle hak sahiplerinin ilaçlar n temin edemedikleri bilgisi kurumumuza ulaflm flt r.' SGK duyurusuna göre deprem bölgesinde genel sa l k sigortal s ve bakmakla yükümlü bulunduklar kiflilere karfl eczanelerin dikkat edece i hususlar özetle flöyle: Kurum sa l k yard mlar ndan faydalanan kiflilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene kat l m pay (2 TL ve 3 TL) eczane taraf ndan tahsil edilecektir.

12 SAYFA Ekim Izmir den Van a 30 t rl k yard m Aliağa dan kardeşlik eli Alia a Belediyesi nin, Van da yaflanan deprem felaketinin ard ndan bafllatt - Kardeflini so ukta b rakma, Van a elini uzat yard m kampanyas na Alia a halk büyük ilgi gösterdi. Alia a Belediyesi taraf ndan bafllat lan Kampanya kapsam nda Sosyal Market arac l ile toplanan battaniye, k fll k k yafet, s t c, kuru g da gibi yard m malzemeleri tasnif edilip, paketlenerek ilçede faaliyet gösteren 32 Nolu Alia a Kasal Kamyoncular Motorlu Tafl y c lar Kooperatifi nin ücretsiz tahsis etti i kamyonlara yüklenerek yola ç kt. Yaflanan depremin hemen ard ndan Kardeflini So ukta b rakma, Van a elini uzat kampanyas bafllatarak yurttafllara ça r da bulunduklar n belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz; Yurttafllar m za depremzedelere ulaflt r lmak üzere deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan; battaniye, k fll k k - yafet ve kuru g da yard m yapmalar n istemifltik. Büyük bir felaket yaflanan Van a halk m z elini uzatmas n istemifltik. Hemflehrilerimiz sadece 1,5 günde 1 kamyon dolusu malzeme yard m nda bulunarak bizi yan ltmad ve ilk arac m z Van a do ru yola ç kt dedi. Depremle sars lan Van için zmir de seferber oldu. lçe belediyeler, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum örgütleri öncülü ünde toplanan t rlar dolusu yard m, afet bölgesine ulaflt r lmak üzere yola koyuldu 7,2 fliddetindeki depremle sars lan Van için ülkenin dört bir yan nda destek kampanyalar düzenlenirken, zmir den toplanan yard mlar da afet bölgesine ulaflmaya bafllad. Kent genelinde ilçe belediyeler, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum örgütlerince yürütülen yard m kampanyas nda flu ana kadar 17 t r dolusu yard m malzemesinin yola ç kt -, cumartesi gününe kadar bu say n n 25 e ulaflaca ö renildi. smini vermek istemeyen sivil toplum örgütlerinin destekleri ile Van a ulaflacak yard m t r say s - n n 30 olaca kaydedildi. Vatandafl seferber Balçova Belediyesi: Balçova Belediyesi, billboardlar ve SMS ile Balçoval lar yard ma ça rd. Pazar gününe depremle uyanan Van a yard m etmek isteyen Balçoval lar belediye öncülü ünde seferber oldu. Toplanan 1 t r dolusu yard m malzemesi belediye meclis üyelerinin nezaretinde Van a hareket etti. Kolilerin içine Vanl çocuklar için yüzlerce de oyuncak kondu. Bayrakl Belediyesi: Van da meydana gelen deprem dolay s yla Bayrakl Belediyesi ve duyarl vatandafllar n dayan flmas yla toplanan yard m malzemeleri Cumartesi günü yola ç kacak. Baflkan Hasan Karaba da iki ayr merkezde toplanan yard mlar yerinde inceledi. Vatandafllara duyarl - l klar ndan dolay teflekkür eden Baflkan Hasan Karaba yard mlar n ilk elden ihtiyaç sahiplerine ulaflmas için Van a giderek da t ma yard m edece ini söyledi. Karaba lar Belediyesi: K - Siyasi partiler de seferber Van depreminde zarar gören yurttafllar için siyasi partiler de sefer oldu. CHP zmir l Baflkanl, kad n kollar ve gençlik kollar üyelerinin öncülü ünde tüm ilçelerden toplanan yard mlar, bir depoda biriktirildi. Genel merkez yönergesi uyar nca, ilk önce Ankara ya gönderilecek olan malzemelerin toplam 5 t r da z lay Karaba lar fiubesi ile birlikte Van daki depremzedeler için yard m kampanyas bafllat ld. Karaba lar halk, soba, g da, giyecek, battaniye gibi yard m malzemelerini, de iflik noktalar ndaki zab ta karakollar, spor ve semt merkezlerine ulaflt rd. Tüm yard m malzemeleri Karaba lar Belediyesi nin Uzundere deki Temizlik flleri Müdürlü ü fiantiyesi nde bulunan G da Bankas n n deposunda, kolilere yerlefltirildi, s n fland r ld. Toplanan yard m malzemeleri, K z lay a teslim edildi. Karfl yaka Belediyesi: lk etapta bir t r dolusu yard m malzemesi Van a ulaflt r ld. K fll k giysi, battaniye kuru g da, çocuk bezi, bayan pedi ve ihtiyaç duyulan di er yard m malzemeleri bölgeye gönderildi. Karfl yaka Belediye Baflkanvekili Hüseyin Çal flkan Karfl yaka halk duyarl l k gösterdi. Biz de üzerimize düflen görevi yerine getirdik ve yard mlar afet bölgesine ulaflt rd k dedi. Konak Belediyesi: Konak Belediyesi de yard m için 2 t r deprem bölgesine ulaflt r lmas hedefleniyor. Ak Parti zmir l Baflkanl da ilçeler baz nda sürdürdü ü destek kampanyas na ara vermeden devam ediyor. Ak Parti l Baflkan Ömer Cihat Akay, K z lay Ege Bölgesel Kan Merkezinin bafllatt kan ba- fl kampanyas na da destek olunaca n ifade etti. yola ç kard. 700 koli yard m malzemesi, Van Ticaret Odas na teslim edildi. Yard m için seferber olan Çi li Belediyesi de 2 t r bu akflam yola ç karacak. Yard m malzemeleri içinde 1000 adet battaniye, 500 adet mont, 400 koli kuru g da, çok say da giysi malzemesi, 50 adet s t c yer alacak. 7 kiflilik belediye ekibi de t ra efllik edecek. Bornova Belediyesi: Duyarl vatandafllar n gönderdi i yard mlarla doldurdu u 3 TIR n ard ndan 4. ve 5. TIR lar da yüklenerek yola ç kar ld. Son TIR larda öncekilerden farkl olarak, Baflkan S nd r n da afet bölgesinde birebir tespit etti i eksiklikler do rultusunda su, çad r, soba, hijyenik malzemeler ve battaniye öncelik kazand. Bornova dan Van a gitmek üzere yola ç kan 4. ve 5. TIR n içinde 400 koli g da malzemesi, 150 koli çocuk bezi, 500 koli battaniye, yorgan, 3 ton su, 1000 koli giyim eflyas, 100 adet soba, 3 bin 400 ekmek, küçük tüpler ve birlikte çal flt r labilecek fl ldaklar gönderildi. Vekil Erdal Aksünger den Bornova Belediyesi ne ziyaret CHP zmir Milletvekili Erdal Aksünger, Bornova Belediyesi ni ziyaret etti. Aksünger i Bornova Belediyesi Baflkan Vekili Olgun Atilla ve meclis üyeleri a rlad Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r n, Avrupa Vatandafll k ve Kardefl fiehirler Kongresi nde Türkiye deki belediyeleri temsilen sunum yapmak üzere Polonya da bulunmas nedeniyle, Aksünger i Baflkan Vekilli- i görevini yürüten Olgun Atilla a rlad. Atilla ve belediye meclis üyeleriyle sohbet eden Aksünger, CHP nin birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyece ini söyledi. Milletvekili seçildikten sonra belediyeleri ve ilçe örgütlerini ziyaret ederek, bilgi al flveriflinde bulundu unu belirten Aksünger, zmir de yerel yönetimlerin çok önemli projelere imza att n söyledi. Buna ra men, zmir köy oldu diye bir söylentinin ortaya at ld n belirten Aksünger, Türkiye statistik Kurumu verilerine göre stanbul un yüzde 71 i, Ankara n n yüzde 60, zmir in ise yüzde 50 si gecekondu. Ankara da yap lan kent yenileme sadece kente girip ç karken ve havaalan na giderken görünen yerlerden ibaret. zmir de ise yerel yönetimler baflar l projeler yap yor. Türkiye nin kat at k ar tma tesislerinin yüzde 38 i zmir de. Ama ne yaz k ki flehir efsanesi yaratmaya çal fl yorlar dedi. Öte yandan Aksünger, zmir in ticaret ve sanayi aç s ndan fakirlefltirilmek için çembere al nd n, zmir e teflvik verilmezken Manisa n n teflviklerde birinci s raya al nd n sözlerine ekledi. Bornova Belediyesi Baflkan Vekili Olgun Atilla, uzun y llar Bornova da yaflam fl bir milletvekili olan Erdal Aksünger i a rlamaktan mutluluk duyduklar n belirterek, ziyareti nedeniyle teflekkür etti. Belediye Baflkan Vekili Olgun Atilla, Aksünger i a rlamaktan mutlu oldu unu söyledi.

13 SAYFA Ekim Hükümetten Izmir e özel Roman Aç l m Önce Yenişehir de sonra Gürçeşme de fiu anda Yeniflehir deki proje belirli bir noktaya geldi. Ayn projenin benzerini Gürçeflme için de düflünüyoruz. Belki k sa süre içinde devletin imkanlar çerçevesinde projeyi zmir deki tüm Roman mahallelerine yayabiliriz. Çocuklar m z hem okul dersleri hem de yetenekli olduklar di er alanlarda (örne in Romanlarla özdeflleflen müzik gibi) profesyonel ö reticilerden ders alacak. Çocuklar n e itildi i tesiste aileleri de unutmayaca z. Onlara yönelik meslek kursu, aile içi e itim, psikolojik destek gibi önemli ifllevleri bulunan bu tesisin tüm Türkiye ye örnek teflkil edece i ise flimdiden aç k dedi. AKP zmir Milletvekili Denizli nin öncülü ündeki proje kapsam nda Yeniflehir de planlanan tesiste Romanlara aile boyu e itim verilecek Geçti imiz y llarda hayata geçirilen ancak içi tam anlam yla doldurulamayan Roman vatandafllara yönelik AK Parti zmir Milletvekili lknur Denizli nin öncülü ünde haz rlanan proje Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu taraf ndan zmir de uygulanacak. fiimdilik sadece zmir de hayata geçecek proje, e itim-ö retime devam eden Roman çocuklar n n e itimine katk sa lanmas ve ailelerine de mesleki, psikolojik destek vermek amaçl yor. lk olarak Yeniflehir de G da Çarfl s yak nlar nda SHEÇEK e ait bin binan n tadilat yla y l bafl ndan itibaren hayata geçirilmesi planlanan projede, civardaki Roman mahallerdeki e itim ça ndaki çocuklar n kurulacak etüt merkezine al narak, e itim-ö retimlerine katk sa lanmas hedefleniyor. fiu anda tadilat çal flmalar devam eden 300 metrekare büyüklü ündeki binada Roman çocuklar n dönüflümlü olarak baflta bilgisayar olmak üzere okul derslerine yönelik destek sa lanmas planlan yor. Maddi durumu yeterli olmayan ve dolay s yla dershane hizmetinden yararlanamad için e itimdeki f rsat eflitli inde di er ö rencilere göre çok geride kalan Roman vatandafllar n çocuklar, kurulacak etüt merkeziyle desteklenecek. Anne-babalar na da meslek kursu Projenin hayata geçmesine öncülük eden AK Parti zmir Milletvekili lknur Denizli, en baflta Roman vatandafllar n çocuklar n kurtarmak, onlara daha iyi bir gelecek sunmak, e itimde f rsat eflitli i yaratmak için düflündükleri projenin önemine flu sözlerle dikkat çekti: Bu yola Bir çocu- u kurtaran dünyay kurtar r prensibiyle ç kt k. Zaten seçim süreci boyunca da Eksikli tek bir çocuk kalmay ncaya kadar çal flaca z diye bir söz vermifltik. Roman mahallerimizde yaflayan, do ru dürüst e itim-ö retim flans bulamayan, ço unlukla küçük yafllardan itibaren çal flma hayat n n içine itilen çocuklar m za daha iyi bir gelecek plan haz rlamay hedefliyoruz. Erkan yigüngör Bize imza değil battaniye lazım 316 imza toplad klar n öne süren muhalifler, imzalar Ankara ya götürmedi. l Baflkan Bay r ise, Ortada imza olmay nca ne yaps nlar. Bence Van da depremzedeler için yard m toplas nlar dedi Aralar nda CHP eski milletvekilleri Abdürrezzak Erten, Bülent Baratal, Onur Öymen, Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, il eski Baflkan Kemal Karatafl ve 30 a yak n il delegesinin bulundu- u muhalifler, Karaba lar Belediyesi ne ait U ur Mumsu Sosyal Tesisleri nde bir araya geldi. Toplant da baz partililer, imzalar n Genel Merkez e sunulmas yönünde görüfl bildirirken, baz lar ise kurultay takvimi bafllad için imzalar n Genel Merkez e gönderilmesine gerek olmad n, böylece özellikle belediyelerde çal flan delegelerin deflifre olmas n n önüne geçilmesini savundu. Süre var Kampanya Sözcüsü Ali Y lmaz, delegelerle bir araya geldiklerini belirterek, Genifl kat l ml bir toplant yapt k. mza toplama süresi 15 gün, bunlara itiraz süresi 15 gün olarak belirlenmifl. Bu konuda hukukçu partilerimizin görüflünü ald k. Bu süre bugün doluyor. mzalar Genel Merkez e sunmak için süremiz var. Kurultay takvimi netleflti. Delege seçimleri yak nda bafllayacak. Genel Merkez, il ve ilçe kongre takvimini aç klayacak. Biz de buna göre bir karar verece iz. E er il kongresini önümüzdeki y l bu zamanlar yaparlarsa imzalar hemen Genel Merkez e verece iz. Hukukçular - m z mahkeme ve itiraz sürelerini de erlendirip önümüzdeki günlerde bize detayl bilgi verecek dedi. CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r ise Ortada imza olmay nca ne yaps nlar. Durum bu iflte. Bize imza de il battaniye laz m, Van da depremzedeler için yard m toplas nlar diye konufltu.

14 SAYFA Ekim Denetimler meyve verdi Gaziemir e stratejik ödül Gaziemir Belediyesi, ülke genelindeki belediyeler aras nda en iyi Stratejik Plan a sahip belediye seçildi Gaziemir Belediyesi Stratejik Plan, anakent belediyeleri aras nda en iyi stratejik plana sahip belediye seçildi. Türkiye Ekonomik, Sosyal ve nsani Araflt rmalar Derne i (TES AD); deste i ve Gönüllü Kamu zleme Platformu (K-P T) uzmanlar n n çal flmalar yla ülke genelindeki tüm anakent belediyelerini kapsayan bir de erlendirme yapt. Tüm belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programlar ; durum analizi, temel de erler, amaç, hedef, gösterge ve maliyet bilgisi kriterlerine göre incelendi. Uluslararas bir baflar Buna göre, Gaziemir Belediyesi stratejik plan, uluslararas kabul görmüfl ilkeler ve kamu kurumlar taraf ndan belirlenen standartlar aç s ndan ülke genelindeki anakent belediyeleri aras nda en iyi Stratejik Plana sahip belediye seçildi. De erlendirmede, Gaziemir Belediyesi nin yan s ra stanbul Büyükflehir Belediyesi, Trabzon Belediyesi ve negöl Belediyesi de en iyi stratejik plan seçildi. En iyi performans program ödülü ise zmir Büyükflehir Belediyesi, Tekirda Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi ne verildi. İlk pazarlık Sındır dan Kurban Bayram yaklafl rken, Bornova Belediyesi de yurttafllar n hiçbir sorun yaflamamas için tüm önlemleri al yor. Bornova Belediyesi nin Ifl kkent teki Ayakkab c lar Sitesi nin karfl s nda kurdu u Kurban Sat fl ve Kesim Yeri nde tüm haz rl klar tamamland. Türkiye nin çeflitli illerinden gelen hayvan sahipleri sat fl için haz rl klar n yaparken, Bornova Belediyesi de hem sat c lar n hem de vatandafllar n sa l kl ve güvenli koflullarda kurban al flverifllerini yapmalar için gerekli bütün önlemleri ald. Ege Bölgesi nin en büyük kurban pazar olma özelli ine sahip alan fl kland r l rken, yemekhane, dinlenme alanlar, kafeterya ve market oluflturuldu. Bornova Belediyesi taraf ndan 24 saat güvenlik ve temizlik hizmetinin verildi i alanda ayn anda 4 büyükbafl, 50 küçükbafl hayvan kapasiteli kesimhane de kuruldu. Karfl yaka Belediyesi nin çarfl daki denetimleri sonucunda bir ay içerisinde 518 iflyeri ruhsat ald Ruhsat ve Denetim Müdürlü- ü nde evraklar tam olan iflyerlerine ayn gün ruhsat verilirken, eksikleri olanlara da süre verilerek tamamlanmas isteniyor. Ruhsats z iflyerlerine asla göz yummayacaklar - n belirten Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak Esnaf m za her kolayl sa lamaya haz r z. Ekiplerimiz özveriyle çal flarak denetimlerini gerçeklefltiriyor. Kontrolsüz ve kaçak iflletmelere göz yummam z mümkün de ildir. Baflta g da üretimi yapan iflyerlerinin hijyen koflullarda olmas gerekiyor. dedi Durak, her iflyerinin mutlaka kay t alt nda olaca n vurgulad. Karfl yaka Belediyesi ne ba l Zab - ta, Sa l k flleri, Çevre ve Ruhsat Denetim Müdürlü ü ekipleri pilot uygulama olarak Karfl yaka Çarfl s ve yan sokaklar nda bir ay önce yo un denetimler bafllatt. Yap lan kontrollerde yaya yollar na taflan iflletmelerin foto raflar çekilerek uyar lar yap ld. Y llard r ruhsat almadan çal flan iflyerleri oldu u görüldü. flyerlerine yaz l uyar da bulunularak ruhsat almalar için süre verildi. Belirtilen süre içerisinde ruhsat almamak için direnen 122 adet iflyeri mühürlendi. Mühürlenen iflyerlerinden evraklar n haz rlayanlar yeniden aç larak hizmete girdi. Ruhsata ayk r ifl kolunda faaliyet gösteren iflyerlerine de uyar yap larak uygun hale gelmeleri istendi. Uygulama yay l yor Karfl yaka Belediyesi ekiplerinin yo un denetimleri Karfl yaka Çarfl - s ndan sonra iflyerlerinin yo un oldu u di er semtlere de yay l yor. Belediye Baflkan Cevat Durak n talimatlar ile Alaybey, Bostanl, Nergiz ve fiemikler Mahalleleri ve çevresindeki iflyerleri s rayla ayn denetimden geçirilecek. Denetimlerde bir bölgede ne kadar iflyeri varsa tamam na gidilerek tüm evraklar denetlenecek.

15 SAYFA EK M 2011 Pelikanlar Karfl yaka y sevdi Karfl yaka Belediyesi nin ilçenin maskotu olarak seçti i ve son y llarda Maviflehir ve Bostanl sahillerinde s kça görülen tepeli pelikanlar, Karfl yaka y adeta mesken tuttu. Sürü halinde bal kç teknelerine efllik eden ve bal kç lar n neflesi haline gelen pelikanlar ilçe halk n n da sempatisini kazand. Özellikle haftasonlar pelikanlar görmek için sahile koflan Karfl yakal lar, bu durumdan oldukça memnun. Bal kç lar n teknelerden att bal klardan da nasiplenen pelikanlar için Karfl yaka Belediyesi denizin içine dinlenme platformlar da yerlefltirdi. Pelikanlar denizde yapt klar yolculuk sonras dinlenme platformlar n kullan yor dinlenme sonras ise denize yeniden aç larak sahilde hofl görüntülerin yaflanmas na neden oluyor. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak Sahillerimiz kufllarla adeta iç içe bir görünüm sergilemektedir. Tepeli pelikanlar bal kç lar m z n teknelerinin etraf nda, onlar n verdi i bal klarla kar nlar n doyurmaktad r. Yaban kufllar n n insanlarla iç içe oldu u bu ortam korumaya ve gelifltirmeye kararl y z. Do aya karfl bak fl m z sergilemesi aç s ndan önemli bir çal flmam zd r. Kararl bir biçimde uygulamalar m z sürdürece iz dedi. Tepeli pelikanlar n araflt r lmas ve tan t lmas için Karfl yaka Belediyesi, Ege Üniversitesi ile bilimsel araflt rmalara destek olmak için geçti imiz aylarda bir protokol imzalad. Koruma alt nda olan kufllar aras nda insanlarla iç içe baflka bir yerde görülmesi mümkün olmayan tepeli pelikanlar Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi uygulama ve Araflt rma Merkezi taraf ndan tan t m ve korunmas na yönelik çal flmalar yaparak, yavrulayanlar n halkalamas n gerçeklefltiriyor. Ölüdeniz Hava Oyunları başladı Fethiye de düzenlenen 12 nci Ölüdeniz Hava Oyunlar Festivali nefes kesen gösterilerle bafllad Fethiye nin Ölüdeniz Beldesi nde bu y l 12 ncisi üzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunlar Festivali, 45 ülkeden 450 si yabanc toplam 700 sporcunun kat l m yla bafllad. Belcek z Plaj nda aç l fl yap lan festivale, Mu la Valisi Fatih fiahin, Fethiye Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Ölüdeniz Belediye Baflkan CHP li Keramettin Y lmaz, Fethiye Cumhuriyet Baflsavc s Ergün Tokgöz, Mu la El Sanatlar flirketi Fethiye Koordinatörü brahim Ako lu, daire amirleri, müdürler, turistler ve sporcular kat ld. Fethiye Belediye Bando- su nun marfllar yla bafllayan festivalde konuflan Vali Fatih fiahin, festivale valilik ve sivil toplum örgütlerinin destek verdi ini söyledi. Festivalin spor turizminin geliflmesine katk sa layaca na iflaret eden Vali fiahin, Biz, özellikle turizmde çeflitlili i art rarak, tatil süresini art rmay amaçl yoruz. lkbahar ve sonbaharda Mu la da turizmi yaymak istiyoruz. Bunun önemli bafll klar ndan biri spor turizmi oldu u için bu anlamda hava oyunlar festivalinin yap l yor olmas, burada büyük bir hareketlik oluflturdu dedi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı