l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti"

Transkript

1 SAYFA 01 CHP İzmir den alternatif tören l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti CUMHUR YET Bayram programlar n n iptal edilmesi CHP de flaflk nl k yaratt. Etkinliklerinin, dü ün havas nda kutlanmad na dikkat çeken CHP zmir l Baflkan Bay r da sade bir tören ile Cumhuriyet Bayram n kutlayacaklar n söyledi. BAYIR, Cumhuriyet Bayram törenlerinin sadece flölen ve flenlik havas nda kutlanmas n n gerekmedi ini, bu nedenle Cumhuriyet de erlerine sahip ç kma içgüdüsü ile meydanlarda olacaklar n söyledi. Cumhuriyetimiz 88 yaşında! 29 EK M ÖZEL SAYISI Mutluyuz, gururluyuz Kr. Çöpe kokusuz çözüm Batur çal flmalar inceledi VAN YERLE BİR Van da meydana gelen 7.2 büyüklü ündeki deprem, ülkeyi yasa bo du. En büyük y k m ise Ercifl ilçesinde yafland EK M DE Van da 7,2 büyüklü ünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Batman, Bitlis, fianl urfa, Mufl, Bingöl, Siirt, I d r ve Hakkari ile Irak n kuzeyindeki Duhok bölgesinde hissedildi. DEPREM N ard ndan 20 den fazla artç sars nt oldu. Depremde 550 nin üzerinde kiflinin öldü ü, 2 bin 300 kiflinin yaraland n ve enkazdan sa ç kar lanlar n say s n n da 185 oldu unu aç kland. 12 de zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, gazetecilere Menemen deki Kat At k De erlendirme Tesisi ni anlatt ÇEVRE yat r mlar yla Türkiye de önemli bir yere sahip zmir Büyükflehir Belediyesi, 5 y ld r üzerinde çal flt kat at k de erlendirme tesisini tan tmak ve kentin çevre yat - r mlar n anlatmak için bas n toplant s düzenledi. GEÇT M Z hafta mecliste kabul edilen Menemen Kat At k De erlendirme Tesisi hakk nda bilgi veren Baflkan Kocao lu, Kimse istemiyor ancak bu sorunu da kal c olarak çözmek zorunday z dedi. 6 da Büyük görev Kıraç a zmir in EXPO 2020 adayl ile ilgili beklenen Bakanlar Kurulu Kararnamesi aç kland ZMIR IN yeniden aday gösterildi i EXPO 2020 için beklenen kararname, resmi gazetede yay nland. TOPLAMDA 27 kurum temsilcisinden oluflan Yönlendirme Kurulu nun baflkanl zmir Valisi Cahit K raç a verildi. 6 da Zirvede taş ocağı kavgası ZMIR Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile l Özel daresi Genel Sekreteri rfan çöz aras nda uzun zamand r süren tafl ocaklar tart flmas, EX- PO de erlendirme toplant s na da s çrad. 6 da Yardımları denetledi NARLIDERE Belediye Baflkan Abdül Batur un baflkanl nda kurulan yard m merkezi, çal flmalar n h zla sürdürüyor. Çal flmalar denetleyen Batur, yard mlar ile ilgili bilgi ald. 4 te Büyükşehir in deprem hazırlıkları KENT N 1. derecede deprem kufla nda yer almas ndan hareketle çal flmalar n sürdüren zmir Büyükflehir Belediyesi, imardan kentsel dönüflüme, tüm deprem haz rl klar n aç klad. 11 de İzmir den Van a 30 tırlık yardım VAN için zmir de seferber oldu. lçe belediyeler, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum örgütleri öncülü ünde toplanan yard m, 30 t rla afet bölgesine ulaflt r lmak üzere yola ç kt. 13 te Nihayet O görüntüler son bulacak Fahrettin Dokak 3 te Bu durufla alk fl da az kal r Nobel de! Ümit Yald z 6 da Kalpak krizi afl lamad YARIN Dergisi ndeki Kalpakl Atatürk krizi büyüyor. Eski baflkan Elmaso lu nun istifa etti i EG AD ta, bar fl sa lanamad KURUMSAL dergilerindeki kalpakl Atatürk foto raf n n kald r lmas yüzünden eski baflkan Cemal Elmaso lu nun istifa etti i EG AD ta, bar fl için yap lan giriflimler sonuç vermedi. Elmaso lu bar fl toplant s na kat lmazken, Baflkan fien üzgün olduklar n belirtti. 7 de Papa ana dönüfltük! Gönül Soyo ul 7 te Tepeli pelikanlar Karfl yaka y çok sevdi KARfiIYAKA Belediyesi nin ilçenin maskotu olarak seçti i ve son y llarda Maviflehir ve Bostanl sahillerinde s kça görülen tepeli pelikanlar, Karfl yaka y adeta mesken tuttu. 16 da Hükümetten İzmir e özel Roman Açılımı AKP zmir Milletvekili lknur Denizli nin öncülü- ünde hayata geçirilen proje kapsam nda kentte ikamet eden Romanlara aile boyu e itim verilecek. YEN fieh R DE SHE- ÇEK e ait binan n tadilat yla hayata geçirilmesi planlanan projede, çocuklar n e itimö retimlerine katk sa lanmas hedefleniyor. 14 te Kadın ölümü, terörden 4 kat fazla! YAZARIMIZ Gönül Soyo ul, kad nlar korumak isterken hedef olan Büyükflehir Belediyesi Kad n Dan flma Merkezi sorumlusu avukat Pelin Erda ile konufltu. Erda, çarp c aç klamalar yapt. 8-9 da Ölüdeniz Hava Oyunlar bafllad FETH YE N N Ölüdeniz Beldesi nde bu y l 12 ncisi üzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunlar Festivali, 45 ülkeden 450 si yabanc toplam 700 sporcunun kat l m yla bafllad. 16 da Depreme hazır mısınız? BALÇOVA DA 4 Gönüllü Afet Timi ve konteyn r bulundu unu ifade eden Baflkan Çalkaya Dile- imiz böyle afetlerin olmamas ama oldu u zaman da çaresiz kalmamak gerekiyor dedi. 11 de Kursiyerler Smyrna da BAYRAKLI Belediyesi Kültür Müdürlü ü drama kursiyerleri, tarihçi Prof. Dr. fiadan Gökoval n n rehberli inde 5 bin y ll k geçmifle sahip Smyrna Antik Kenti ni gezdi. 5 te

2 SAYFA Ekim Izmir in annesine anlaml vefa Ege Üniversitesi, iki ayr sergiye evsahipli i yap yor Türk Anneler Derne i Kurucu Baflkan fienel Aksu ölümünün 6. y l nda, ad n n verildi i parkta ailesi, sevenleri, dernek üyeleri ve Baflkan Tartan n kat l m yla an ld zmir in Annesi olarak da bilinen Aksu nun ölümünün 6 nc y l an s na, Gültepe fienel Aksu Park nda bir tören gerçeklefltirildi. Türk Anneler Derne i Genel Baflkan Gül Baysal ile Trakya dan Do u Anadolu ya kadar tüm dernek temsilcileri törende haz r bulundu. fienel Aksu nun efli Avni Aksu, k z Serfinaz Altun, Türk Anneler Derne i zmir fiube Baflkan Sabriye Saltuk, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve on üç mahalle muhtar zmir in annesine vefa için bir araya geldi. Törende Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a Vizyon Sahibi Belediye Baflkan ödülü verildi. fienel Aksu nun yaflam n yitiriflinin 6 nc, Türk Anneler Derne i nin ise kuruluflunun 25 inci y l dolay s yla fienel Aksu Park özel bir törene sahne oldu. Aksu nun pilot bölge olarak belirledi- i Gültepe de bulunan parkta duygusal anlar yafland. Cumhuriyet kad n vurgusu yap lan konuflmalarda zmir in annesinin Türk kad n ve çocuklar için bir ömrü çal flarak geçirdi i; hizmetlerinin yans malar n n ölümünden sonra da sürdü ü anlat ld. Gelece in kad nlar n varl yla daha ayd nl k olaca n söyleyen Baflkan Tartan flöyle konufltu; Yerel yönetim anlay fl nda da bugüne kadar yürüttü üm görevlerde de pozitif ayr mc l hep üst düzeyde tuttum. Bu güzel park n de erlendirmesinde Türkiye nin ayd nlanmas için mücadele veren kad nlar m z n eme i var. Bir yandan kad n hareketinin sembolü haline gelmifl zmir in annesi fienel Aksu nun ad n yaflat rken di er yandan da ça dafl Türk kad n gelece e yönelik umut fl n görüyoruz. Denizin gizemli dünyası fotoğraf karelerinde mbat Sualt Görüntüleme Merkezi, üçüncü sergisi ile sualt ve foto raf severlerle bulufltu Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ege Sanat Galerisi?nde düzenlenen karma sergiye 17 sualt foto rafç s kat ld. Ege den Akdeniz e, K - z ldeniz den Hint Okyanusu na Türkiye ve Dünya denizlerinde çekilen foto raflar, ziyaretçileri sualt n n büyüleyici güzellikleriyle buluflturdu. Aç l fl kokteylinde konuflan mbat Sualt Görüntüleme Merkezi Genel Koordinatörü Bülent fielli, 2009 y l n n Haziran ay nda, sualt görüntüleme yoluyla denizlere ve sualt na ilgiyi çekerek insanlar bilinçlendirmek, denizleri ve sualt yaflam n koruma amac yla kurulan merkezin, bu amaç do rultusunda düzenlenen e itim, atölye çal flmalar ve foto raf etkinlikleri neticesinde ortaya ç kan eserleri slayt gösterisi, sergi, festivallerle foto raf ve sualt severlerle buluflturdu unu söyledi. Düfl Bahçeleri Ege de Öte yandan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖT- BE Kültür Merkezi Sanat Galerisi zmir in tan nm fl sanatç lar ndan K ymet Gençkan n resim sergisine ev sahipli i yapt.

3 SAYFA Ekim Baflkan dan teröre karfl birlik mesaj Nihayet O görüntüler son bulacak! zmir de kurulmas planlanan Kat At k De erlendirme Tesisi ile ilgili bas n toplant s nda Baflkan Aziz Kocao lu, projeyi en az projeyi yürüten bürokratlar n n sahip oldu u detaylara kadar ayr nt l olarak anlatt. Konu zmir ve hiç kimsenin üretip ancak yan ndan bile geçmek istemedi i çöp olunca çözüm noktas nda Büyükflehir belediyesinin rolü tart fl lmaz bir gerçek... Her ne kadar çok say da ara bafll k alt nda detaylar ön plana ç km fl olsa da özellikle Avrupa da geliflmifl ülkelerin de kulland yeni kat at k de- erlendirme modeli ile kentin bu aflamada modern bir tesise kavuflaca ortada. fiu anda tek sorun tesisin nereye kurulaca?uzun süreden beri yeni tesis alan ile ilgili tart flmalar sürüyor. Do al olarak hiç kimse çöplü ün kendi bahçesinde olmas n istemiyor. Hatta mevcut alan çevresinde oturan çok say da vatandafl n Türkiye deki hukuk yollar n n t kanmas sonucu konuyu A HM e tafl d göz önüne al n rsa çözüm aflamas nda üzerinde durulan çal flma sorunlar çözecek noktada önemli bir role sahip. Kentimizin her yeri çok güzel, hiçbir taraf na çöp yak flt ramay z. Ancak bir flekilde istenmeyen bu çöpün de bir yerlerde depolanmas ve de de- erlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda baflkan Aziz Kocao lu hakl. Harmandal çöplü ünün 1992 y l nda 15 y ll k kullan m alan olarak planland n göz önüne alacak olursak mevcut alan çoktan miad - n doldurmufl görünüyor. Her ne kadar iyilefltirme projesi yap lm fl olsa da Harmandal çöplü ü, zmir e yak flmayan bir görüntü olman n ötesinde koku ve çevre kirlili i yaratmaya devam ediyor. Toplant da kurulacak tesisin görselleri de gösterildi. Mevcut tek deponi alan olan Harmandal ile zmir e yap lmas planlanan modern kat at k de erlendirme tesisini karfl laflt rd m zda iki foto raf aras nda büyük fark gözler önüne seriliyor. fiu an kulland m z Harmandal deponi alan için ise flunlar söyleyebiliriz; Kuflbak fl görüntüde da n eteklerine kadar uzanm fl büyük çöp da lar? Çöp kamyonlar n n boflaltma yapt alanda çöp k r nt lar ndan beslenen ve kötü bir görüntü oluflturan say s z kufl çeflidi? Ayr ca çevrede oturan vatandafllar n eve girer korkusuyla camlar n sürekli kapal tutmak zorunda kald on binlerce kanatl /kanats z haflerat! Yeni projede ise bu görüntülerin tam aksine etraf yeflil alan olarak planlanm fl ilk bak flta büyük bir fabrikay and ran, çevresinde çöp ve k r nt lar na dair hiçbir ibarenin olmad günümüz çevre sa l göz önüne al narak dizayn edilmifl bir tesis. Bu tesiste tüm çöp ay klama ve geri kazan m süreci kapal alan içerisinde yap l yor. Uzaktan bakt n zda tesisin herhangi bir fabrikadan da fark yok. Avrupa da kurulan bu tür özel tesislerde para kazanmak için iflletmecilerin yar flt n hatta baflka kentlerin çöplerini sat n ald klar n da düflünecek olursak, planlanan yeni tesisin art lar ortada Her fleyden önce görüntü ve koku kirlili inin son buldu u bir tesis olmas n n yan s ra enerji üretimiyle birlikte ekonomik katk da elde edilebilecek örnek bir model oldu u ortada Baflkan Kocao lu, ülkenin bölünmez bütünlü ünü sürdürebilmemiz için mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmam z gerekti ini söyledi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Vodafone Türkiye ile Capital ve Ekonomist Dergileri nin iflbirli inde düzenlenen fl Orta m Buluflmalar etkinli ine kat ld. fl dünyas n n temsilcilerinin de yer ald buluflmada Do ufl Holding CEO su Hüsnü Akhan ve Vodafone Türkiye cra Kurulu Baflkan Serpil Timuray, ülke ve dünya ekonomisine iliflkin düflünce öngörülerini paylaflt lar. Toplant n n aç l fl bölümünde konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ise sözlerine Türk Ulusu nu mateme bo an terör sald r s n k nayarak bafllad. Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, Hakkari de yaflanan terör eylemi sonucu 24 askerimizin flehit olmas ndan duydu u üzüntüyü dile getirerek, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar na baflsa l diledi. Baflkan Aziz Kocao lu ülkenin bölünmez bütünlü ünü sürdürebilmek ve terör belas ndan kurtulabilmek için, 74 milyon vatandafl n mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmas gerekti ini belirterek, Dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti nin bir ferdiyiz. Tüm flehitlerimize tanr dan rahmet diliyorum. Nur içinde yats nlar. Gazilerimize de acil flifalar diliyorum dedi. Kocao lu, ifl dünyas n n önemli isimlerinin de yer ald toplant da, zmir in son y llarda yakalad geliflime dikkat çekti. zmir in sanayi ve ticaret alan nda teflvik edilmesi gerekti ini ifade eden Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kentin as l s çrama yapaca noktay ise hizmet sektörü ve turizm olarak iflaret etti. 550 haneli köye 1 milyon liralık büyük yatırım zmir Büyükflehir Belediyesi, Urla n n Barboros Köyü ne içme suyu flebekesi döfleyecek Büyükflehir Belediyesi nin s n rlar n n genifllemesi ile birlikte zmir deki birçok ilçe ve küçük yerleflim yerinin adeta kaderi de iflti. Tarihleri boyunca hiçbir alt yap yat r - m ulaflmam fl olan bölgeler, zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba lan r ba lanmaz onlarca y ll k özlemine kavufltu. Urla ya ba l 550 haneli flirin Barboros Köyü de, di er köyler gibi modern alt yap ya kavuflan köyler aras nda yer ald. Köyde kanal yat r m sürdüren Z- SU Genel Müdürlü ü, kanal olmayan ve aç kta akan evsel at klar nedeniyle s k nt yaflayan köyün en önemli sorunlar ndan birini daha çözüyor. Kas m ay nda tamamlanacak çal flmalar çerçevesinde evsel at klar, döflenen 11.5 kilometrelik at ksu flebekesi ile yine ZSU taraf ndan yap lan 1000 kiflilik foseptikte toplanarak uzaklaflt r lacak. ZSU Genel Müdürlü ü, köyün y ll k eskiyen içme suyu flebekesini de bafltan sona yenileyecek. Toplam 12.6 kilometre uzunlu undaki flebeke yenileme çal flmalar için ZSU, önümüzdeki günlerde ihaleye ç kacak. Bu yat r mlar n toplam bedeli yaklafl k 1 milyon lira olacak. Bölgede çal flma yürüten ZSU ekiplerini adeta ba rlar na basan köy halk, verilen hizmetlerden oldukça mutlu. Barbaros Köyü Muhtar Yüksel Ersan, duygular n Bu yat r mlar hayal bile edemiyorduk flimdi kavufltuk fleklinde dile getirdi.

4 SAYFA Ekim Baflkan Batur bizzat yard mlar denetledi Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur un baflkanl nda Van depremzedeleri için kurulan yard m merkezi, çal flmalar n h zla sürdürüyor Narl dereli vatandafllardan yo un ilgi ve ba fl alan yard m merkezi, 2 Kas m Çarflamba akflam na kadar yard mlar kabul edecek. Narl dere Belediyesi Narbel dü ün salonu ve Narl dere Belediye binas nda toplanan yard mlar, çarflamba akflam Van deprem bölgesindeki ihtiyac sahiplerine teslim edilmek üzere yola ç kacak. Acil ihtiyaçlar n daha çok yaklaflan so uk ve ya fll havaya uygun olmas n isteyen Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Duyarl Narl dereli vatandafllar m z, tekerlekli sandalyeden, katalitik sobaya, çocuk oyunca ndan, kuru g daya kadar bir çok kalemde yard m ediyorlar. Fakat bize bölgeden daha çok öncelikli olarak Çad r, kuru erzak, ve battaniye ve soba türü s nma gereçleri talep ediliyor. Yard m yapacak vatandafllar bu yönde ba fllar n haz rlar iseler çok daha faydal olaca m za inan yorum. Hepimizi üzen bu deprem felaketi sonras nda, elimizden geleni aciliyetli bir flekilde yap p evsiz, barks z aç kta ve so ukta yaflamak zorunda kalan Van l kardefllerimize ulaflt rmam z insaniyet görevimizdir dedi Depremzedeler için kurulan yard m merkezindeki çal flmalar denetleyen Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, yap lan yard mlar ile ilgili bilgi alarak, Çarflamba günü yola ç kmas planlanan yard mlar için az bir zaman kald n söyleyedi. Abdül Batur, çal flmalar n h zland r lmas n istedi. Narl dere Belediyesi yard m toplama noktalar olan, Narbel dü ün salonu ve Narl dere Belediye binas na duyarl vatandafllar n yard mlar n acil bir flekilde ulaflt rmalar gerekiyor. rtibat kurup bilgi almak isteyen vatandafllar için, belediye yard m merkez numaras olan dan ulaflabilirler. Bu marketteki her şey bedava! Güzelbahçe Belediyesi nin hayata geçirdi i Sosyal Market, yüzlerce kifliyi sevindirdi Aç ld günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Güzelbahçe Belediyesi Sosyal Marketi yle yüzlerce aileye giysi baflta olmak üzere gelinlik ve ev eflyas yard m yap ld. Güzelbahçe yaflayan dar gelirli vatandafllar n ihtiyaçlar n karfl - layan Sosyal Market e ba fllanan eflyalar n temizli i, bak m ve onar m yap ld ktan sonra ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, htiyac olmayandan ihtiyac olana köprü oluflturmak amac yla hayata geçirdi imiz Sosyal Market vatandafllar n yüzünü güldürüyor. Bir toplumsal yard mlaflma ve dayan flma projesi olan Sosyal Market e duyarl l k gösteren vatandafllar m za teflekkür ederim dedi. Sosyal Market e yard mda bulunmak isteyenler, numaral hatt arayarak detayl bilgiye ulaflabilir. Cumhuriyetin temelleri nasıl atıldı? Ege Üniversitesi (EÜ) T p Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal Prof. Dr. Erdem Tunçbay Konferans Salonu?nda Cumhuriyetinin temelleri nas l at ld? konulu konferans düzenlendi. Doktorlar n kat l m n n yo un oldu u konferans, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande er Y lmaz n da kat l m yla gerçekleflti. EÜ Edebiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özgiray, Cumhuriyetin günümüze nas l geldi ini ve ne flartlar alt nda kuruldu unu anlatt. Cumhuriyetin 3 temel kavram ndan biri olan laiklik kavram üzerinde derinlemesine ve farkl bir bak fl aç s yla kat l mc lar bu konu üzerinde bir daha düflünmeye sevketti. Prof. Dr. Özgiray daha sonra Devletçilik ve nk lapç l k kavramlar ndan da bahsederek herkesin bayram n kutlayarak konuflmas n bitirdi.

5 SAYFA 5 29 Ekim Drama kursiyerleri Smyrna da Bu okulda hayvan sevgisi aşılanıyor Bayrakl Belediyesi Kültür Müdürlü ü drama kursiyerleri, tarihçi Prof. Dr. fiadan Gökoval n n rehberli inde 5 bin y ll k geçmifle sahip Smyrna Antik Kenti ni gezdi Smyrna Antik kentini baflta Bayrakl halk olmak üzere zmir ve Türkiye ye tan tmak için çeflitli kültür turlar düzenlediklerini kaydeden Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Yan bafl m zda duran bu kültür varl n tan tmak için ilk önce kendi bünyemizde kurs gören kad n ve çocuklar m zla ifle bafllad k. Say n Gökoval n n engin tarih bilgisi eflli inde çocuklar m z Smyrna tarihini adeta yaflayarak ö rendi dedi. Antik kent giriflinde çocuklarla buluflan fiadan Gökoval onlarla tan flarak yap lacak gezi konusunda bilgi verdi. Gökoval Athena Caddesi?nden bafllad gezisi boyunca Smyrna da yaflanan, tarihe mal olmufl tüm isimleri ve mitolojik hikâyeleri bir ç rp da anlatt. Çocuklar, turizm alan nda Türkiye de kültür turlar n n bafllatan, Halikarnas Bal kç - s n n manevi o lu Prof. Dr. fiadan Gökoval n n Smyrna ile ilgili anlatt mitolojik öyküleri can kula yla dinledi. Smyrna ad n daha önce okullar ndaki tarih kitaplar ndan duyduklar n söyleyen çocuklar Daha önce buran n önünden birçok kez geçtik. Gezme f rsat bulamad k. Smyrna n n 5 bin y ll k geçmifle sahip oldu unu, ad n bir Amazon Kraliçesinden ald n ve daha sonralar zmir e dönüfltü ünü fiadan Hoca dan ö rendik. fiimdi daha bilinçliyiz dediler. Çi li Belediyesi veterinerleri çocuklarda hayvan sergisini art rmak amac yla ilçedeki ilkö retim ö rencileri ile anaokulu ö rencilerine e itim vermeye bafllad Veteriner flleri Müdürlü ü ilçedeki 34 ilkö retim okulunun birinci s - n f ile özel ve devlet anaokulu ö rencilerine hayvan sevgisini afl lamas amac yla e itim vermek üzere lçe Milli E itim Müdürlü ü ile anlaflt. Bunun üzerine veteriner iflleri müdürlü ünde görevli üç veteriner hekim haftada iki okulun birinci s n f ile anaokulu ö rencilerine e itim vermeye bafllad. Okullar ndan belediye servisleriyle al - nan ö renciler ise büyük keyif yafl yor. Hayvanlar canl olarak gördüklerinde büyük heyecan yaflayan çocuklar bir yandan onlara dokunabilmenin mutlulu- unu yaflarken di er yandan da veteriner hekimlerini soru ya muruna tutuyorlar. Veteriner flleri Müdürlü ü e itim salonunda verilen e itimde hayvanlara karfl duyulan sevgi, hayvan seçimi, evcil hayvan bak m, hayvandan insana bulaflan hastal klar ve korunma yollar, sokak hayvanlar sorumlulu u ile hayvanlarla ilgili sorunlarda nerelere baflvurulaca gibi temel bilgiler veriliyor. Çocuklara ayr ca veteriner iflleri müdürlü ünde bulunan canl hayvanlar gösterilip, özellikleri anlat l - yor ve çocuklar n sorular yan tlan - yor. Sözlü e itimin ard ndan ise sokak hayvanlar, evcil hayvanlar, veterinerlerin görevleri ile hijyen konular n n anlat ld k sa bir film de izlettiriliyor. Sofralık zeytin usta ellerden geçecek Ege Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi (EGESEM) yeni döneminde kat l mc lar na yeni e itimler sunmaya devam ediyor. Çeflitli konularda kendini gelifltirmek isteyenlere Sofral k Zeytin Üretim Teknikleri dersi veriliyor. EGESEM in mesleki geliflimi destekleyen kurslar n n içinde yer alan Sofral k Zeytin Üretim Teknikleri dersinde, zeytin çeflitleri tan t l yor, sofral k zeytin üretiminde kullan lan üretim teknikleri ve üretimi etkileyen faktörler irdeleniyor. Bunun yan s ra sofral k zeytin üretiminde karfl lafl lan temel hatalar, hastal - lar, hastal klarda al nabilecek önlemler ve çözüm yöntemleri hakk nda bilgi veriliyor. 25 Ekim 2011 Sal günü aç lan kurs, ile saatleri aras nda veriliyor. Toplam da dört saat süren kursun ücreti 100 Tl ve Ege Üniversitesi ö rencisi ya da personeline % 10 luk bir indirim uygulan yor.

6 SAYFA 6 29 Ekim Ümit Yald z Bu durufla alk fl da az kal r Nobel de! Depremin y k m gücünü konufltu umuz, ac y paylaflt m z bugünlerde çözümden yana tav r alabilmek önemli. Çözümden yani kal c çözümden Van daki felaketin ard ndan ortaya ç kan kardefllik ikliminden yola ç karak terörle mücadelede kal c çözüm f rsat n hat rlatmam z bu yüzdendi. Tarihi bir f rsat olarak niteledi im bu tablodan yararlanmak bu ülkenin hayr nad r. Y llard r dökülen kan n, akan gözyafllar n n durmas tabi ki öncelikli hedefimiz olmal. Ama olay n sosyal-siyasi boyutu kadar ekonomik boyutu da var. Y llard r bu ülkenin toplam bütçesinin yar s kimi zaman yar dan fazlas terörle mücadeleye ayr l yor. Bomba sat n almak, tank/tüfek/mermi temin etmek için harcad m z paray millete hizmet olarak döndür(ebil)seydik kim bilir bugün nas l bir ülkede yafl yorduk. Resmi rakamlara göre 11 milyon iflsizin, 12 milyon yard ma muhtaç insan n yaflad bir ülkenin ad Türkiye Ama her y l terörle mücadeleye harcanan paran n büyüklü ünü ancak katrilyonlarla ifade edebiliyoruz. Silah sanayi, silah ve uyuflturucu kaçakç lar d fl nda bu tablodan memnun olan yok! Tabii bölge halk n adeta esir alan, halk üzerinde yaratt klar derebeylik sistemini devam ettirmeyi arzulayan eli kanl örgütü saym yorum. Kanla beslenen, öldürme makinesine dönüflen ihanet çeteleri onlar Onlar bu tablodan memnun! O nedenle Van felaketinin getirdi i belki de tek güzel fley olan kardefllik iklimini göz ard etmeden süreci yeniden infla etmeli, iki halk aras na çekilen ya da çekilmeye çal fl lan ayr mc l k çizgilerini bir flekilde silmeliyiz. flte o iklimde ortaya ç kan manzara MHP Genel Baflkan, Deprem Van da da olsa üzüldük diyen ya da Ohh olsun, iyi olducular soysuz olarak niteledi. BDP li Diyarbak r Belediye Baflkan Osman Baydemir ise Bahçeli nin bu aç klamas n ayakta alk fllad. Bahçeli nin o konuflmas n ayakta alk fllayanlardan biri de bendim. Söyler misiniz bana MHP Lideri Bahçeli ile BDP li Baydemir i ayn noktada buluflturacak baflka bir olay olabilir mi? flte felaket sonras oluflan kardefllik iklimidir bunu sa layan Ayakta alk fllamak demiflken Zaman gazetesinde yer alan bir haberin öznesiydi o kad n. Daha 10 gün önce Bitlis te PKK n n döfledi i ihanet may n n n patlamas sonucu flehit düflen bir polis efli nci K l çarslan Yaras çok taze! Yüre i kan yor Atefl düfltü ü yeri yak yor çünkü. Bitlis te aralar nda 2 ve 10 yafl nda bir çocu- un da öldü ü 5 polisin flehit oldu u o hain sald r da eflini, hayat arkadafl n kaybetti nci Han m. Daha 10 gün önce Van daki deprem için baz lar garip yorumlar yaparken depremzedeler için kollar s vayanlardan biri de oydu. Tek bafl na yard m kampanyas düzenlemifl nci Han m Eflinin ac s yüre inde bir kor gibi yanarken, Onlar n ac lar n paylaflmak amac yla depremzedeler için yard m kampanyas bafllatt m. Oradaki Kürt kardefllerime kin ve nefret beslemedi imi göstermek istiyorum. Türkiye bunu zaten biliyor ama ben dünya bilsin istiyorum. Çünkü eflimi PKK l lar flehit etti. Kürtlerin burada bir suçu/günah yok diyor. nci Han m n sözleri o kadar de erli ki, Kelimeler kifayetsiz kal yor anlatmaya Bu durumda her babayi idin harc de il çünkü bu tav r, bu durufl! nci han m n flahs nda Türk kad n n n, Anadolu kad n n ne denli büyük, ne denli aziz ve ne kadar kutsal bir durufla/karaktere sahip oldu u ortaya ç k yor. Ama befl parma n da befli bir de il ne yaz k ki! Bir yanda ekranlara ç k p, kardefllik iklimine en çok ihtiyac m z oldu u ortamlarda Deprem Van da da olsa üzüldük diyen ya da Polise/askere tafl atars n z, fiimdi de yard m istersiniz diyebilenler (Onlar da kad n) Öbür yanda so uktan titreyen Kürt çocu u için battaniye gönderen daha 10 gün önce teröre kurban verdi i kocas n n ard ndan, Eflimi Kürtler de il PKK l lar öldürdü diyerek depremzedelere yard m kampanyas bafllatan nci K l - çarslan Bu y l n Nobel Bar fl Ödülü nü nci Han m a versek de ortaya koydu u duruflu karfl lamaya yetmez. Depremi yaflad m z, felaketi konufltu umuz, ac y paylaflt m z bugünlerde dayan flma, kardefllik iklimi o kadar önemli ki, nci K l çarslan n ortaya koydu u bu tavr n tüm ülkeye/herkese örnek olmas temennisiyle noktal yorum bugünü. Çöpe kokusuz çözüm Baflkan Kocao lu, gazetecilere Menemen deki Kat At k De erlendirme Tesisi ni anlatt. Kocao lu, meclis karar ald klar tesisle kentin çöp diye bir sorunu kalmayaca n vurgulad Büyük görev Kıraç a zmir in EXPO 2020 adayl ile ilgili beklenen Bakanlar Kurulu Kararnamesi aç kland. Yürütme Kurulu nun bafl na zmir Valisi Mustafa Cahit K raç getirildi zmir in yeniden aday gösterildi i EXPO 2020 için beklenen kararname, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m' n yo- un mesaisi sonras imzadan ç karak resmi gazetede yay nland. Toplamda 27 kurum temsilcisinden oluflan Yönlendirme Kurulu nun baflkanl zmir Valisi Cahit K raç a verildi. EXPO 2015 sürecinde bu görevi dönemin D - fliflleri Bakan Abdullah Gül yürütüyordu. Yürütme kurulunda çok say da bakanl k temsilcisi yer al rken Vali K raç ile birlikte zmir den 14 isim yer ald. Resmi Gazetede bugün yay nlanan kararnamede Vali K raç n baflkanl ndaki Yönlendirme Kurulu nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ulaflt rma, Kültür ve Turizm, D fliflleri, Gümrük ve Ticaret, Kalk nma, Sa l k Bakanl klar, Baflbakanl k Tan t m Fonu Sekreterli i, Bas n Yay n Enfermasyon, TRT Genel Müdürlükleri, TOBB, Türkiye hracatç lar Birli i, zmir Kalk nma Ajans ndan birer temsilci ile zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, l Genel Meclis Baflkan Serdar De irmenci, TO Baflkan Ekrem Demirtafl, EBSO Baflkan Ender Yorganc lar, zmir Ticaret Borsas Baflkan Ifl nsu Kestelli, Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i Baflkan Mehmet fller, Ege hracatç Birlikleri Baflkan Mustafa Türkmeno lu, DTO Baflkan Geza Dologh, Esnaf Birlik Baflkan Zekeriya Mutlu EG AD Baflkan Temel Aycan fien, EGEV Baflkan Y lmaz Temizocak ve ZFAfi Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Gülerman yer ald. EXPO zirvesinde taş ocağı kavgası! Baflkan Kocao lu ile l Özel daresi Genel Sekreteri rfan çöz, Bakan Günay n önünde, tafl ocaklar için kap flt zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile l Özel daresi Genel Sekreteri rfan çöz aras nda uzun zamand r süren tafl ocaklar tart flmas, EXPO de erlendirme toplant s na da s çrad. Daha önce medya kanal yla at flan ve birbirlerini kaçak tafl ocaklar na ruhsat vermekle suçlayan Kocao lu ve çöz ilk kez karfl karfl ya geldi. zmir in EXPO adayl k süreci ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay n önderli ine gerçeklefltirilen toplant - n n ç k fl nda karfl laflan ikili, protokolün gözleri önünde tart flma yaflad. Ç k flta, Bakan Günay a yaklaflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, uzun zamand r kentin gündeminde olan tafl ocaklar meselesini gündeme getirdi. Bornova s n rlar nda bulunan Bat Beton fiirketi ne ait tafl oca n n hala faaliyet gösterdi ini ifade eden Baflkan Kocao lu, Bakan Günay ve Vali K raç n yan nda Özel dare Genel Sekreteri çöz e ç k flt. çöz e Tesis yasa ile sizin sorumlulu unuza geçmesine ra men neden çal flt r - yorsunuz. Oray neden mühürlemediniz. Çevreye ve insanlara zarar veriyor dedi. Kocao lu nun beklenmedik ç k fl na sinirlen çöz ise Sizin 8 y ld r çal flmas na izin verdi iniz tesisi ben mühürledim. Yanl fl biliyorsunuz diye konufltu. H z n alamayan Kocao lu Bana bak, benim ad m rfan de il cevab n verdi. çöz ise Benim ad m da Aziz de il fleklinde karfl ç kt. Bakan Günay n önünde, tam da EX- PO sürenin de erlendirildi i toplant sonras nda Kocao lu ve çöz aras nda yaflanan bu söz düellosu, ortamda buz gibi bir hava estirdi. kiliyi sakinlefltirmek de zmir Valisi Mustafa Cahit K raç a düfltü. K raç, tart flman n alevlenece i s rada, Kocao lu nun koluna girerek Arkadafllar buras yeri de il. Sonra konuflursunuz dedi. Fatih Yapar - Can Özlü EXPO'da ikinci rakip Ekaterinburg Uluslararas Sergiler Bürosu'nun Paris'teki merkezine EXPO 2020'ye ev sahipli i amac yla ilk resmi baflvuruyu yapan zmir'in rakipleri art yor. Tayland' n Ayutthaya kentinin ard ndan Rusya'n n Ekaterinburg kenti de BI- E'ye adayl k baflvurusu için gereken mektubu haz rlad. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ekaterinburg'un mektubunu imzalad. Çevre yat r mlar yla Türkiye de önemli bir yere sahip zmir Büyükflehir Belediyesi, 5 y ld r üzerinde çal flt kat at k de erlendirme tesisini tan tmak ve kentin çevre yat r mlar n anlatmak için bas n toplant s düzenledi. Menemen Kat At k De erlendirme Tesisi hakk nda bilgi vermek ve kamuoyu oluflturmak amac yla yerel medya temsilcileri ile köfle yazarlar yla buluflan Baflkan Aziz Kocao lu, Kimse istemiyor ancak bu sorunu da çözmek zorunday z diyerek söze bafllad. Birinci meselenin Büyük Kanal Projesi sonras kurulan Çi li ar tma tesisinde her gün biriken 600 ton ar tma çamurunun çevreye verdi i menfi etki oldu unu söyleyen Baflkan Kocao lu, Bununla ilgili ZSU birimimizle beraber bir çal flma yapt k. Teknolojisini belirledik. halesini bile yapt k. Ama bizden kaynaklanmayan sebepler yüzünden ihalesini iptal ettik. fiimdi yeniden ihale sürecindeyiz. Bir büyük problemimiz bu var. Çamur kurutmas n 14 ayda, çürütmeyi de 24 ayda kentin gündeminden kald rmay hedefliyoruz. Ayr ca Çi li Ar tma Tesisi nin flu anda 3 olan faz n 4 e ç karmak için de çal flmalar m z sürüyor dedi. Kentin gündemindeki çevre sorunlar ndan en büyü ünün çöplerin bertaraf edilmesi ve de erlendirilmesi oldu unu vurgulayan Kocao lu, ZSU ve Büyükflehir den 5 arkadaflla kurdu umuz ekiple 5 senedir bu konu üzerinde çal fl - yoruz. Dünyadaki tüm teknolojik geliflmeleri inceledik. 100 n üzerinde proje dinledik. Ve birinde karar k ld k. Ancak kentin kuzey ve güney aks na iki adet yapmay düflündü ümüz son derece modern kat at k de erlendirme tesisi için yer aray fllar m z devam ediyor. fiuanda 25 y l önce, Menemende çöp dönüflüm tesisi olarak kurulan 65 bin metrekare bir arazi üzerine kurulan bir tesisi 52 milyon liral k borcuyla birlikte devrald k. Etraf ndaki 200 dönüm araziyi de devral p projenin ilk aya n burada oluflturmak için meclis karar m z da ald k. Kentin güneyindeki Torbal Taflkesik ten vazgeçtik. Bu noktada yer aray - fl m z sürüyor dedi. Menemen deki tesisin yerleflim yerlerine uzak olmamas n n yan s ra baflta çevre yolu olmak üzere ulafl m kolayl sa lamas n n önemine dikkat çeken Kocao lu, Kuraca m z son teknolojiyle donan ml tesiste Soba külü, kum, evsel at k çerçevesinde tenekelerle at lan moloz, çamur haricinde hiçbir at k geriye kalmayacak. Depolamay s f rl yoruz. Elimizde kalan moloz, kum, soba külü gibi malzemeleri de tafl ocaklar n n rehabilitasyonunda kullanaca z dedi. Mekanik iflleme tesisi Tesisin teknik özelliklerine yönelik görsel bir sunum yapan Büyükflehir Belediyesi Çevre Sa l Daire Baflkan Y ld z Sezgin de dünyada son teknolojiyi içeren 100 ün üzerinde firmayla yap - lan görüflmeler sonunda zmir de hayata geçecek tesise karar verdiklerini belirterek, Kentin nüfusunun artmas ve de Büyükflehir Belediyesi nin s n rlar n n genifllemesiyle birlikte her gün ton kat at bertaraf etmek daha do ru bir yaklafl mla de erlendirmek gibi bir sorumlulu umuz var. zmir de uygulanacak model mekanik, biyolojik iflleme tesisidir. Çöplerin ayr flmas yla birlikte evsal at klar çörütme yöntemiyle önce biyogaza sonra da elektrik enerjisine dönüflürken, geri dönüflüme uygun malzemeler sanayiye hammadde olarak gönderilecek. Ayr ca geri dönüflümü mümkün olmayan yan c maddelerden de sanayinin kullanaca linyit kalitesinde yak t üretece iz. Ayr ca evsel at klar n son evresinde ortaya ç kacak kompost malzeme gübre olarak tar m alanlar nda kullan lacak dedi.

7 SAYFA 7 29 Ekim CHP li vekillerden özel ofis girişimi Parti içinde yaflanan tart flmalar ile gündeme gelen CHP zmir l Örgütü nde dayan flman n önünü açacak ilk ad m milletvekillerinden geldi Oluflturulacak özel ofiste her ay düzenli olarak buluflacak olan CHP zmir Milletvekilleri, kentin sorunlar, yap lmas gereken projeler ve yerel seçimler öncesi Ak Parti ile mücadele konusunda fikir al flveriflinde bulunacak. zmir i ihmal etmemek ve genel merkezin politikalar n kentliye yaymak ad na da çal flma yürütecek olan vekiller, metropolden bafllamak üzere, düzenli olarak ilçeleri gezecek. lçe Baflkanlar, ilçe yönetimleri, belediye baflkanlar ve meclis üyeleri ile gerçeklefltirilecek olan toplant larda sorunlar dinlenecek ve ortak ak l ile çözüm yollar aranacak. Vekiller, örgüt ve vatandafllar n görüflleri do rultusunda haz rlad klar raporlar da meclise tafl yacak. Öncülü ünü Mustafa Moro lu nun yapt özel ofis projesi için tüm vekillerin olumlu görüfl belirtti- i ancak ofisin yeri ile ilgili birtak m fikir ayr l klar n n yafland ö renildi. lk baflta, il örgütünden ba ms z olarak kurulmas düflünülen özel ofisin, baz milletvekillerinin, yanl fl anlafl lmalara mahal verebilir endiflesi ile parti il binas bünyesinde oluflturulmas na karar verildi i belirtildi. CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r a da konu hakk nda bilgi verecek olan vekillerin, çal flmalar önümüzdeki günlere bafllatacaklar kaydedildi. Özel ofis projesi ile ilgili bilgi veren CHP zmir Milletvekili Mustafa Moro lu zmir in, CHP li 12 milletvekili olarak her faaliyette ortak hareket etme karar ald k. l binam z bünyesinde özel bir çal flma alan oluflturaca z. Düzenli olarak her ay bir araya gelip, zmir ile ilgili sorunlar, yap lmas gerekenleri masaya yat raca z. Genel merkezin politikalar n da örgütlerimize ve yurttafllar m za aktarabilmek ad na, her ilçemizi tek tek gezece iz ve örgüt yöneticileri ile buluflaca z. Çal flmalar m z daha organize ve örgütlü olarak devam edecek dedi. Can Özlü Kalpak krizi afl lamad Kurumsal dergilerindeki kalpakl Atatürk foto raf n n kald r lmas yüzünden eski baflkan Elmaso lu nun istifa etti i EG AD ta, bar fl sa lanamad Ege Genç fladamlar Derne i (EG AD) yönetiminde, derne in yay n organ Yar n Dergisi nin logosunda bulunan kalpakl Atatürk foto raf - n n kald r lmas ile kriz patlak vermifl, o dönemde baflkanl k görevini yürüten Cemal Elmaso lu, faflizanl kla suçland n öne sürerek yönetimden istifa etmiflti. Kamuoyunun gündemini uzun süredir meflgul eden ve yeni istifalar n da kap s n aralayan kalpak krizi çözüme kavuflturulamad. EG - AD Yönetim Kurulu Baflkan Temel Aycan fien ve Dan flma Kurulu Baflkan O uz Tat fl, konu ile ilgili bilgilendirme toplant s düzenledi. stifas henüz yürürlü e konmayan Elmaso lu da davet edilmesine ra men toplant ya kat l m göstermedi. Yeni tasar m yanl fl anlafl ld 31. ilçe için bir adım daha Yerel seçimler öncesinde 5747 say l yasa ile birlikte oluflturulan Karaba lar ve Bayrakl ilçeleri gibi tüzel kiflilik kazanmak isteyen Menderes e ba l Gümüldür-Ürkmez-Özdere ile Seferihisar a ba l Do- anbey, Ürkmez mahallelerinin mücadelesi devam ediyor. Geçti imiz günlerde çiflleri Bakanl n n talimat ile valilik ve kaymakaml klar düzeyinde ifllemleri bafllat lan yeni ilçe olma çal flmalar h z kesmedi. Nüfusu yaz mevsiminde 100 bini aflan zmir in en gözde turizm bölgeleri ilçe olmak için bafllatt klar ata bir ad m öteye götürdü. zmir in 31. ilçesi olmak isteyen eski belde, yeni mahalleler yeni resmi giriflimler bafllatt. Öte yandan kanunda yer alan Büyükflehir Belediyesi s n rlar içinde nüfusu 50 binin alt nda olan yerlerin ilçe olamayaca karar n n da Turizm Bölgesi karar ile bypas edilmesi konusu ikinci formül olarak haz r bekliyor. Menderes lçesi nde çal flmalar devam ederken Seferihisar Belediyesi de kendi mahalleleri ile ilgili araflt rma yapt Seferihisar a ba l Do anbey-payaml ve Ürkmez Mahalleleri nde referandum yapan belediye vatandafllara tercihlerini sordu. Fatih Yapar fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 57 Müdürü UFUK AKÇA Reklam Müdürü OYA DEM R Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü, Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 29 Ekim 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n EG AD Baflkan fien, son dönemde yaflanan tart flmalar n kendilerini çok üzdü üne dikkat çekti. Atatürkçülük veya dergide kullan lan Atatürk foto raf ile ilgili yarat lan tart flmalar n, dernek üyelerini derinden yaralad na dikkat çeken fien?dönemler de ifltikçe EG AD n Yar n Dergisi, Yay n Kurulu Baflkan ve sorumlular de ifliyor. Her yeni grup yeni dinamizm ile birtak m de ifliklikler yap yor. Atatürk foto raf ile ilgili de tasar m ve içerik olarak de ifliklikler gündeme geldi. Bayrak ve Atatürk foto raf n n ayr köflelerde olmas n engellemek için yeni bir tasar m gerçeklefltirildi ve arflivlerden bu tasar ma uygun Atatürk foto raf seçildi. Konu, özetle bundan ibarettir. Bizi üzen as l konu, çok sevdi imiz, sayg duydu umuz ve de er verdi imiz Cemal Elmaso lu nun istifas - d r dedi. Kalpakl Atatürk foto raf nedeniyle, Elmaso lu ve o dönemki yönetimin faflizan çizgide olmakla suçlanmas n n söz konusu olmad n belirten Temel Aycan fien, yanl fl anlafl lmalar n gerçekleflti ini ve bundan üzüntü duyduklar n söyledi. S - k nt n n hangi formülle afl ld konusunda bilgi vermek istemeyen fien fiu anda uzlafl aray fl nday z. Cemal Baflkan n istifas n geri ald rmak için çaba gösteriyoruz. Gerisi teferruatt r ifadelerini kulland. Can Özlü Krize üç farklı Atatürk formülü EG AD n YARIN Dergisi nde kalpakl Atatürk foto raf n n kald r l p yerine sivil Atatürk foto raf n n konulmas, ard ndan eski baflkanlar ndan Bülent fienocak n, EG AD Baflkan Temel Aycan fien i dergiyi faflizan anlay fltan kurtard n z mesaj yla kutlamas ve fien in bu mesaj üyelere forward etmesi ile geliflen krizi çözmek için yeni bir formül üretildi. Krizin patlamas na ve duyulmas na ilk yol açan kalpakl Atatürk foto raf YA- RIN dergisinin 32. say s nda, iki sivil Atatürk foto raf ile birlikte yap lacak yeni logo tasar m ile yer alacak. Kalpakl Atatürk foto raf - n n da yer alaca flekilde üç Atatürk le tasarlanan yeni logonun, YARIN Dergisi nin 32. say s nda kullan p kullanmayaca da flimdiden merak konusu oldu. Aileler Sosyal Destek uzmanları ile tanışacak AK Parti zmir Milletvekili Nesrin Ulema, Hedefimiz aile ve sosyal destek projelerini kapsayan yeni bir sistemi hayata geçirmektir diye konufltu AK Parti zmir Milletvekili Nesrin Ulema, aile ve sosyal destek hizmetlerinde her ailenin bir hekimi oldu u gibi her ailenin bir sosyal destek uzman n n oluflturuldu u yeni bir sistemi hayata geçirmek için planlama aflamas nda olundu unu ve sistemin en k sa sürede hayata geçirilmesi için çal flmalar n sürdü ünü belirtti. Ulema, Karaba lar ilçesinde mahalle muhtarl klar na yapt ziyaretler s ras nda, Hedefimiz aile ve sosyal destek projelerini, her ailenin bir hekimi oldu u gibi her ailenin bir sosyal destek uzman n n oluflturuldu u yeni bir sistemi hayata geçirmektir. Devlet koruyucu önleyici tedbirlerle vatandafl n n yan nda olacak ve olaylar olmadan oradaki riski yönetecek uzman kadrolar m zla ailenin neye ihtiyac varsa an nda destek sa lanacakt r. Örne in hukuki deste e, ekonomik deste e, psikolojik deste e ihtiyac varsa, o ailenin güçlü ve mutlu flekilde devam edebilmesi için sosyal devlet olarak yan nda olmam z gerekiyor ve uzmanlar m z bu ailelere an nda müdahale edebilecek dedi. Karaba lar ilçesine ba l Reis mahallesi, Metin Oktay mahallesi, Bahçelievler mahallesi, U ur Mumcu mahallesi ve Sar yer mahallelerini gezen ve mahalle muhtarlar n ziyaret eden AK Parti Milletvekili Nesrin Ulema, muhtar ziyaretleri ile ilgili olarak, Gönül köprülerini kurmak, al fl lm fl ön yarg lar y kmak için sadece seçim döneminde de il; seçim sonras dönemde de mahalleri, sivil toplum örgütleri ve tabi ki muhtarlar m z geziyoruz. Vatandafl n ve yaflad m z yerlerin sorunlar n yak ndan bilen muhtarlar m z ziyaret ederek flikâyetleri yerinde dinliyoruz ve çözüm için çal flmalarda bulunuyoruz. Aile kurumumuzda bir tak m iyilefltirmeler sa lamak için aile sosyal destek projesi ile her aileye terapi ve dan flmanl k hizmeti vermek istiyoruz. dedi. Karaba lar da mahalle muhtarl klar ziyaretinin ard ndan ilçe teflkilat binas na giden AK Parti zmir Milletvekili Nesrin Ulema, burada AK Parti Karaba lar Kad n Kollar yönetim toplant s na kat ld. Toplant da konuflan Ulema, kad nlar n aktif siyasetteki rolü ve öneminin alt n çizdi. Papa ana dönüfltük! Ege Tv de Söz Meclisten çeri yi deprem le açt k ama içimden a z m açmak gelmedi bu konuda. Bugün yaflananlar n, asl nda dün yaflananlar n nedenleri neyse, ayn nedenlerden dolay tekrarland n bilmek beni delirtiyor çünkü. Bunca ac n n hiçbir flekilde ders olmad n görmekse, ikrah! Ve bunlar yeniden/bir daha/durmadan dile getirirken buldu umda... Konufltu unu zannetti imiz asl nda tek maharetleri konuflulanlar ezberleyip bunlar olur olmaz yerde/zamanda tekrarlamak olan papa anlara benzetiyorum kendimi, medya papa anlar na. Tarih sadece aptallar için tekerrürden ibarettir sözü, fena halde kan ma dokunuyor bu yüzden. Saatlerce ekran karfl s nda, neredeyse tüm gazetelerdeki haberleri, köfle yaz lar n tarad m. 12 y l önce binlerce insan m z n ölümüne yol açan, evsiz barks z/iflsiz b rakan Gölcük depreminden sonra neler yap ld n, hangi tedbirlerin al nd n, hangilerinin al nmakta oldu unu ö renmeye çal flt m bir kez daha. Bu nafile çaban n sonunda, tek olumlu geliflmenin, Türkiye nin ulusal deprem strateji ve eylem plan n bir y l önce belirlemifl oldu unu görmek oldu. 12 y lda al nan yolun, hepsi hepsi bu. 12 y l sonra gelinen sonuç ise say s her enkaz kald r ld nda artan ölü say s, 1500 e yak n yaral, bu so- ukta/kara k fl n ortas nda çad rlarda (ki onu bulmak da bir flans!) yaflamaya çal flan binlerce insan. Gölcük te deniz kumu ndan yap lm fl binalar n enkaz ndan sonra Van da da çak l tafllar n n kar fl m yla infla edilmifl apartmanlar n enkazlar var bir de elbet. Kalan da, Ahmet Altan n yaz s nda: Bu, ac m z büyük, çok üzüldük, yaralar saraca z laflar yla geçifltirilemeyecek bir felaket. Bu ülkedeki neredeyse bütün depremlerde oldu u gibi biz bu depremde de tabiat n de il vicdans z ve insafs z insanlar n sillesini yedik.. Van da deprem olmas kimse için bir sürpriz de il. Oran n deprem bölgesi oldu u zaten biliniyor. Peki, depreme karfl ne tedbir al nm fl? Tek kelimeyle cevap vereyim. Hiç. Manfletin hemen alt nda Anadolu Ajans n n geçti i bir okul resmi göreceksiniz. Okul, depremde toza dönüflmüfl, okulun çat s yere yap flm fl. O binan n depremi beklemeden çok önce zaten yetkililer taraf ndan y k lm fl olmas gerekirdi. Böyle bir binan n ayakta durmas na kim izin veriyor? Oras okul binas de il, ölüm tuza. Ya deprem okulun tatil oldu u pazar günü de il de pazartesi günü olsayd. Ne olacakt? Cenazelerin ve a layan insanlar n say s biraz daha artacakt. Deprem bölgesinde böyle binalar n bulunmas na izin veren, bunlar denetlemeyen görevlilere hesap sorulmayacak m? Hükümet, dokuz y ld r yönetti i ülkede hâlâ niye böyle binalar bulundu unun hesab n verecek mi? Binalar n hâlâ bir standarda kavuflturamam fl bir ülke olur mu? AKP, dokuz y lda büyük bir baflar göstererek adam bafl na milli geliri iki bin dolar civar ndan on bin dolar civar na ç karmay baflard ama gelirimizi artt rmakta gösterdi i baflar y anlafl lan o geliri kullanmakta gösteremiyor. Ya da yoksul insanlar n yaflamas na ya da ölmesine hiç ald rm yor. Nedir bu insana karfl gösterilen duyars zl k? Gazze deki, Somali deki insanlar n ac lar na gösterilen hassasiyete bir diyece imiz yok ama ayn hassasiyeti kendi ülkemizin insanlar için beklemek de hakk - m z san r m. Ya depremden sonra zaman nda ulaflamayan yard m? Yetersiz çad r? O ayazda sokaklarda geceleyen insanlar? Van ve civar depremlerle sars lan bir bölge, peki, neden o bölgede daha önceden böyle bir felakete göre nelere ihtiyaç duyulaca araflt r l p haz rl k yap lm yor? Niye K z lay yetersiz kal yor, çad r say s do ru dürüst hesaplanm yor? Van a çad r göndermek yerine Van da zaten o bölgedeki muhtemel depremlere karfl bölgesel bir haz rl k olmas, böyle bir felaket ân nda hemen yerel depolardan, örgütlerden çad rlar n ve kumanyalar n sa lanmas gerekmez mi? Neden bunlar yap lm - yor? On iki y l önce yaflanan Gölcük depreminden sonra bu toplumda ve bu hükümette bir deprem bilinci bulunmas, böyle bir faciaya karfl gerekli önlemlerin al nm fl olmas gerekmiyor muydu? Y k lan okullar, çöken yedi katl binalar, çad rs z, kumanyas z kalan insanlar. Ne bir denetim, ne bir haz rl k var. Van da ölen insanlar tabiat öldürmedi. Onlar hemcinslerinin duyars zl ve ald rmazl öldürdü. Bizim yeni do mufl bebekleri enkazdan mucizelerle kurtarmam z gerekmiyordu, mucizeye ihtiyaç duymayan bir sistem kurmam z gerekiyordu. Hükümet, bu konuda fevkalade ald rmaz ve duyars z davranm fl. Onun ald rmazl, karfl m zda tabutlar halinde duruyor. Birisinin art k bu hükümete, bu ülkede insanlar n yaflad n ve onlar n da di er ülkelerdeki insanlar kadar k ymetli oldu unu söylemesi gerekiyor anlafl lan. Kendi kendilerine bunu fark edebilecek gibi gözükmüyorlar ne yaz k ki. Altan a kat l rs n z/kat lmazsan z, ya da eksik bile yazd n düflünürsünüz. Ama hepinizin flu cümleye, mucizeye ihtiyaç duymayan bir sistem kurmam z gerekiyordu ya, itiraz n z n olaca n düflünmüyorum. Her gün televizyon ekranlar nda ya da gazetelerde gördü ünüz/okudu unuz mucizeler için sevinirken, içiniz az da olsa so urken, bu cümleyi akl n zdan ç - karmay n lütfen. Beraberinde, Öyle bir sistemi kurmak için pay ma düflen sorumluluk ne, ben ne yapabilirim sorusunu da elbet

8 Ekim 2011 Röportaj Kad n ölümleri, terörden 4 kat fazla! Yazar m z Gönül Soyo ul, kad nlar korumak isterken hedef olan Büyükflehir Belediyesi Kad n Dan flma Merkezi sorumlusu Pelin Erda ile konufltu. Bas nda yer alan fiiddete maruz kal yorsan z neler yapabilirsiniz bafll kl çal flmas yla ülke gündemine oturan Erda, Soyo ul a çarp c aç klamalar yapt Bizler de öyküleri dinleyerek travmaya maruz kalıyoruz Diyelim ki fliddet gören bir kad n var ve boflanmay düflünüyor. Kendisine nas l yeni hayat kurabilece ini bilmiyor, destek ar yor. Ne yapmal? Bize, nolu telefondan, mesai saatleri içinde ulaflabilir. Bu mesai saatleri d fl nda ise telefonla 183 ü arayacak. 183 sosyal hizmetlerin hatt d r. Sosyal hizmetlerin orada çal - flan tüm personeli e itimlidir, gerekli yönlendirmeleri yapar. Biz neden mesai saatleri içinde çal fl yoruz? fiunu aktarmak istiyorum. Biz zaten ikincil travma yafl yoruz. Ben dört senedir öykü dinliyorum. Travmatik öyküler dinliyorum. Neler dinledi imizi, ne hayatlar oldu unu size anlatamam. fiimdi dolay s yla ne oluyor? Ben de, bu merkezde, s nma evimizde çal flanlar da dolayl olarak travmaya maruz kal yoruz. Ben bunu çok önemsiyorum; zmir Büyükflehir Belediyesi kendi personeline travma görenlerin bak m yla ilgili, bak m verenlerin bak m ad alt nda hizmet sat n al yor. Süpervizörümüz var, bize bu travmalar sa ltacak çeflitli çal flmalar yapt r yor. Siz de bir anlamda tedavi görüyorsunuz yani? Tabii ki. Yani bu kadar hassas bir belediyeye yap ld için beni üzüyor zmir model bir ildir; Ankara ya sordu unuzda size söyleyeceklerdir. O medyadaki arkadafllara da bunu öneriyorum. zmir de 183 nöbetlerinde al nan bütün ihbarlar tek bir merkeze yönlendirilir. lk ad m diye. Orada psikolog, sosyal hizmet uzman ve uzman personel taraf ndan gece, bayram tatili ve hafta sonu dahil, konuk edilir. Ondan sonra ertesi gün o kad n n koflullar na zmir deki hangi s nma evi uygun, e er can güvenli i sorunu varsa hangi ile göndermek gerekiyorsa oradan göndermeler yap l r. Bu de il ki, biz sadece oradan al yoruz. Gün içerisinde buraya gelenleri de al yoruz, gün içerisinde karakola yönlendirilenleri de al - yoruz. Ama diyelim ki zmir d fl ndan aran yoruz, onlar da kabul ediyoruz. Hepimiz flu anda doluyuz, t kl m t kl m doluyuz nerdeyse. Tabiî ki yeni yataklara ihtiyac m z var. Ama birçok belediyenin bu hizmeti vermesi gerekiyor. Çünkü belediyeler en az ndan bu ifli yapan belediyeler için söylüyorum; kadrosuzlu a, bu ifle ayr lm fl bütçesizli e ra men bu ifli yap yorlar. Oradan buradan aktar mla. Ki flimdi yeni bir düzenleme oldu, buna iliflkin kadrolar/bütçeler olufltu. Bütün belediyelerin de bu sorumlulu u almas gerekiyor bizim ald - m z gibi. Ankara da da buna zmir modeli diyorlar. Ve biz her ay s nma evi çal flanlar zmir de oturuyoruz, hepimizde ortak kalm fl bir iki kad n üzerinden vaka toplant s yap yoruz. Biz ne hizmetler sunduk, daha baflka neler yapabilirdik üzerinde konufluyoruz. Bunun üzerinden kendi hizmet kapasitemizi gelifltiriyoruz. Bu belki özel bir soru olacak ama merak ettim. Bu kadar çok öykü dinliyorsunuz, öyle can n z yan yor ki, bunlarla bafl edebilmek için destek al yorsunuz. Peki, bunca ac öykü, sizde erkeklere karfl genel bir öfke/ac ma/nefret hissi oluflturmuyor mu? Hay r, hiç oluflmuyor. Ben bunu erkeklere de söylüyorum. Yani bir sistem var; o sistemin içinde Aliler, Ahmetler, Mehmetler gibi gelmiyor bana, genel sisteme yönelik tepkim var. Sistemin kendisine yönelik tepkim var. Ama flu olabiliyor tabii Bu sistemi srarl savunan bir erkek olursa sinirleniyorum. Aynen, bu sistemi srarla savunan bir kad na sinirlendi- im gibi. Böyle erke e yönelik bir düflmanl k yaratm yor bende yaflananlar ya da yaflat lanlar... Peki ya yasalar n durumu? Sizin uzmanl k alan n z hukuk. Avukats n z. Yasalar n kad na bak fl aç s nas l? Eksiklikleri, yanl fllar, art lar yla Kad n n yeri ne hukukta? Kad n lehine düzenlenmifl çok yasal mevzuat var. Ben 28 y ll k bir avukat olarak flunu söylemek isterim ki; en kötü düzenleme bile, hiç düzenleme olmamas ndan daha iyidir. Bizim ülkemizde CMK kanunu birçok ülkeninkinden daha iyi iken iflkenceler yap lm flt r. T pk bunun gibi, kad n lehine birçok düzenleme olmas na ra men, kad n bunu yaflamaktad r. Hukuk de il, burada uygulay c lar önemli. Hukukta elbette revizyon gerekiyor, elbette düzenlemeler yapmak gerekiyor ama mevcutlar üzerinden bile niyet olsa, bu niyetle hareket edilse, kad nlar en az ndan koruma istediklerinde cevap verilebilse Mesele, uygulay c lar n kafas n n de iflmesi, ça dafllaflmas diyorsunuz Bunu bir örnekle somutlaflt r rsak Buraya dan flmaya gelen bir kad n, eski kocas taraf ndan tecavüze u ram fl bir kad n; öyküsünü anlatt. Ben de cevap verecektim ki, benim cevab m beklemeden dedi ki Beni savc l a filan göndermeyin! Neden dedim, benim gönderebilece im tek yer oras, oraya müracaat etmek gerekiyor. Dedi ki, ben oraya gittim, tecavüze u rad m anlatt m ama savc ne var bunda, eski kocan seni özlemifl! diye konufltu bana. Ben güvenmiyorum bu kuruma. Polis adliye mekanizmas nda, mutlaka ve mutlaka bu konuda e itim almas gereken görevli var. Yarg ç, yaz iflleri savc s, Avrupa daki bu aileyle ilgili birtak m sözleflmeleri imzalay p iç hukuk normu haline getirmifl olmam z çok göz önündeyken bunu uygulay p birçok karar verebilecekken, sadece resmi nikahl m, imam nikahl m, flu mudur bu mudur diye birtak m fleylerle kad nlar için ayr m yaparak karar vermiyorlar. Resmi nikah n yok. E flöyle bir anlay fl oluyor, nikahlan p gelirsen böyle bir hak elde edersin. Kad n nikah k ymaya gitti inde bir daha dayak yiyor. fiimdi ben buraya gelene, sen resmi nikahl m s n imam nikahl m s n diyerek böyle bir ayr m yapamam. Olmaz zaten böyle bir ayr m kad nlar aras nda. E er ona nikah yap lmad ysa bu kad n n suçu de il. Ve biz bütün bunlar kapsamas n istiyoruz. Boflan p da eski kocas taraf ndan tecavüze u rayan y nlarca kad n var Gönül Han m. Röportaj: Gönül SOYO UL GÖNÜL SOYO UL: Sizi kimli inizle, kiflili inizle tan yorum; bu yüzden çeflitli yay n organlar nda dayaktan korunma k lavuzu olarak yer bulan bilgilere, do rusu flüpheyle bakt m ve iflin asl n /do rusunu sizden ö renebilirim diye buraya geldim. Böyle bir k lavuzun mutlaka bir nedeni vard r diye düflündüm. PEL N ERDA: Bizim web sitemizde pek çok bilgiyle birlikte fliddete maruz kald n zda neler yapabilirsiniz diye bir bafll k var kad nlara yönelik. Web sitemiz de 8 Mart 2011 de yay na girdi. Ama bu bilgiler bizim böyle oturup k lavuz diye üretti imiz çal flma de il. Bu bilgiler, kad nlar n y llarca edindikleri deneyim sonucu ortaya ç kan, birçok kad n örgütünün kulland /önerdi i, uluslar aras ölçekte de kad n dan flma merkezi, s nma evi hizmeti veren birçok kurumun da önerdi i fleyler. Bunlar çok uzun y llard r var olan fleyler. Yeni bir keflif de il; baz bas n kurulufllar nda alay konusu olan bu k lavuz, uluslar aras kad n örgütlerinde de var yani? Tabiî ki var. Bizler de onlardan ö reniyoruz. Büyükflehir Belediyesi ne ba l S nma Evi ni açmadan önce biz Mor Çat yla da Avusturya deneyimi, Hollanda deneyimi yani uluslar aras deneyimleri de alarak bu yap land rmay oluflturduk. Biz bunu (fliddete maruz kal nd nda neler yap labilir) neden yaz yoruz? flte bu k sm önemliydi. Çünkü bunu web sitemizden görüp gelen muhabir arkadafl muhakkak ki iyi niyetlidir ama niyet sorgulam yorum tabiî ki; bu bilgilerin üzerinde çok durdu. Ben bu bilgilerle ilgili hemen hemen hiç konuflmad m. Sadece flunu söyledim. Dedim ki; bunu herkes alabilir web sitesinden; ancak, neden kad nlara bu bilgileri vermek zorunda kald m z k sm çok önemli. Benim merak m da bu noktada iflte. lk bak ld nda deprem yönetmeli i gibi geliyor ama size ve model ald n z uluslar aras kad n örgütlerine bu k lavuzu yazd ran ne? Ben uzun uzun gazeteci arkadafl m za buna anlatt m. Çünkü bizim üç y l aflan bir süredir, Kad n Dan flma Merkezi miz ve s nma evimiz var. Biz ciddi bir kurumuz ve burada emek sarf eden birçok arkadafl m z var. Hep birlikte gönüllü gibi çal fl yoruz. Gerek dan flma merkezinde, gerek s - nma evinde. Sorun; kad nlar niye evden kaç p s nma evine s n yor ve sonra da neden eve dönmek zorunda kal yor? Neden kendilerine yaflam kuram yorlar? Bütün bunlar n nedenlerini tek bafl na s nma evleri, dan flma merkezleri çözemez. Bu bir devlet politikas olarak, hükmet de demiyorum devlet politikas olarak tüm siyasetçilerin takip etmesi gereken bir konu. Çünkü biz en azla üç ay, kad n n s nma evinde can güvenli ini sa layabiliyoruz. Ona güçlendirme çal flmalar yap yoruz. Bu üç ay boyunca tüm ihtiyaçlar yla ilgili çal flmalar yap yoruz. Ama kendi ayaklar üzerinde duracak bir ortam olmuyor. Bunlar genellikle e itimleri düflük oldu u için çok ucuz ifller bulabiliyorlar. Bulafl kç l k, garsonluk gibi. Çok az maaflla ev kiras vermek zorundalar. Ev kiralar çok yüksek. Dolay s yla, kad nlara ucuz konut mu var? Çocuklar oluyor, çocuklar na bakacak kimseleri olmuyor; bir ucuz krefl hizmetimiz mi var? Yanlar nda diyelim ki yafll lar oluyor. Yayg n bir yafll bak m hizmetimiz mi var? Meslekleri mi var ki para kazans nlar, kendilerine yaflam kursunlar? Bunlar sa lasalar bile dul bir kad n olarak yaflam içerisinde o kadar tehlikelere, tehditlere aç klar ki. Ve bu çok zor oluyor. Çok zor oldu u için, s nma evlerine s - nan kad nlardan baz lar, zaman zaman evlerine dönüyorlar. Bu konuda devletin bunu ele alarak bir politika üretmesi gerekiyor. Biz insanlar s nma evinde iki y l-üç y l tutsak da bu bir çözüm de il. Kald ki, üç aydan fazla kalmas halinde bu do ru bir fley olmuyor. Neden 3 aydan fazla kalmas do ru olmuyor? Çünkü kurum, ba ml l gelifltiriyor. Kad n kurumun ba- ml s oluyor ve d flar hiç ad m atam yor. Yani kendine hiç hayat kuram yor. Biz onlar n güçlenmesini istiyoruz. Bu tür merkezlerin, s nma evlerinin amac da bu zaten. Dolay s yla, e er kad n s nma evinden fliddet nedeniyle terk etti i evine dönecekse, e er kocas onu ikna etti ve bar flacaksa, bu son çaresi. Biz ona yine seçenekler sunuyoruz. Bir sürü hizmet veriyoruz. Diyorsa ki ben çaresizim ya da ben inand m kocama dönece im ; biz de o zaman diyoruz ki bir daha bafl na gelirse bunlara bunlara dikkat et. Bunlar söylüyoruz, ayr ca biz bunu dergimizde ve sitemizde de duyuruyoruz. Bize gelmeseler de bizden bilgi edinmeleri önemli. Belki toplum bask s yla, belki farkl nedenlerle gelemiyor olabilirler ama bu bilgileri bilmeleri çok önemli. Ölsünler mi? fiimdi deprem yönetmeli i diye soruluyor. Ee, Türkiye deprem kufla. Yani buna iliflkin önlem almayal m m? Türkiye de de günde üç tane kad n öldürülüyor. Evet, biz buna tek bafl m za çözüm bulamay z. Biz size can güvenli i için hizmet veriyoruz. flte dan flmanl k hizmeti veriyoruz, yasal haklar n zla ilgili bilgiler veriyoruz. Gece nöbetlerimiz var. Birçok hizmeti biz size sunuyoruz ama buna ra men bizim yapamad m z bir tak m fleyler var. Hiç olmazsa kendinizi koruyun. Birçok kad n var bafl na darbe alm fl, kulaklar duymayan. Birçok kad n var vücudunun çeflitli yerlerinde yaral ve sakatl klar olan. Bunlar hiçbir flekilde göz önüne al nmam fl. Bu konuda hizmet veren tüm kurum ve kurulufllar n dikkatli bakmas laz m. Bu söylediklerinizin hepsini, gelen gazeteci arkadafla anlatt n z yani Evet, bütün bunlar anlatt m. Hatta kendi aram zda arkadaflla konufltuk, bu haberi böyle bu tarzda verirseniz yan l fl bir fley olur, haberin özü bu de il, farkl nedenlerle bu böyle dedim. Muhabir arkadafla da anlatabildi imi san yorum. Ama Kadına şiddette gelinen nokta: Terör kurbanı: 1004 Erkek kurbanı: 4063 Başlarken... Her gün, sistematik olarak kad nlar öldürülüyor bu ülkede. Bazen kuytu/karanl k bir yerde, bazen güpegündüz tan klar aras nda. Çocuklar n n, annelerinin babalar n n önünde delik deflik ediliyor kad nlar. Tecavüze u ruyorlar, dayak yiyorlar, ruhsal ve bedensel fliddete maruz kal yorlar. Kaçmak/kurtulmak istedikçe, can veriyorlar. Öylesine t rmanan bir fliddet ki, art k gazetelerin 3. sayfalar ndan, 1. sayfalar na, manfletlerine tafl n yorlar. Vahflet diyoruz, cinnet diyoruz, öfkeli koca, zalim baba diyoruz. Biz diyoruz, onlar öldürüyor; biz yaz yoruz onlar dövüyor, tecavüz ediyor Bir gün Önce bir gazetenin 9 sütundan ba rd, ba rsaklar deflilmifl, iki çocuk annesi bir kad n n kanl foto raf yla dehflete düflüp (ölen kad n b rak p) medyay tart fl yoruz; Ard ndan baflka bir gün de, yine bir gazetenin manfletten duyurdu u Daya a Dayanma K lavuzu haberini. Kimileri b y k üzerinden, kimileri b y k alt ndan gülüyor K lavuza. Kad nlar böyle mi kurtulacak gazetecili in flöyle bir sorunu var: Bafll klar belirleyen yerler baflka yerler. O baflka yerler haber yapmak peflinde de il, haber satmak peflinde. Ve o haberi satarken Pelin Erda olarak insanlar beni elbette bilir. Ama benim sat lmam da önemli de il. Ben bir kurumu temsil ediyorum. Üzerine gidilen, son dönemlerde u rafl lan bir kurumu temsil ediyorum. Benimle birlikte hem arkadafllar m, hem de kurumumu satmak peflindeler. Benim zmir Büyükflehir Belediyesi ne ve birlikte çal flt m arkadafllar ma karfl çok ciddi sorumlulu um var. Bunun bende yaratt üzüntü kadar, kurumumda ve arkadafllar mda yaratt üzüntüyü de ortaya koymak istiyorum. Dolay s yla böyle bir fleye maruz kald m. Bütün gün boyunca anlatmaya çal flt m. Ama bu tabii gazetecilik ticaret oldu u için; her birisi cenin pozisyonuna tak l bir flekilde haber yapt. Keflke deprem talimatnamesi konusunda bu kadar haber yap labilseydi! Medyada kad n cinayetlerine karfl bir duyarl l k geliflti ama bence konunun ne kadar ciddi, -ölümlere ra men- ölümcül oldu u henüz tam anlafl lamad maalesef. Biz de köfle yaz lar m zla ya da televizyonlarda bunu; olanla, olmas gerekeni tart fl yoruz zaten. Magazin bas n bunu yapabilir ama ciddi haber verenler? Yani bir ekonomi haberi, bir d fl politika haberi ve kad nlarla ilgili haber böyle kayg yla m yap lmal? Ben aç k söylüyorum. Son dönemlerde Türkiye de tart fl lanlara bak yorum, yaflad klar ma bak yorum ve ciddi bir yabanc laflma hissediyorum. Yani benim için o kadar çok kavram n içi boflald diyor birileri. Durum bu kadar m vahim demiyor ama kimileri Dayak an nda cenin pozisyonu al n/ç k fl olmayan banyo ya da tehlikeli aletlerin bulundu u mutfaktan uzak durun gibi uyar lar n yer ald zmir Büyükflehir Belediyesi nin web sitesinin, bir anda en çok t klanan ve de tart - fl lan konu haline gelmesi; üstelik bu konuda kad n örgütlerinin bile ikiye ayr lmas, kendi ad ma flafl rt c yd. Elif fiafak n da türk teki köflesinde yazd gibi, bu olay bu kadar basite al nacak, hele hele dalga geçilecek bir konu muydu? Öylece uzaktan bak p da küçümsenecek bir liste miydi? Belediye kad na fliddet konusunda hiçbir fley yapmam fl, yemeyip içmeyip böyle bir liste mi haz rlam flt? Bula bula buldu u, bu muydu? Her gün dayak yiyen kad nlar n bari cinayete kurban gitmemeleri, bir günü daha sa salim ç karabilmeleri için düflünülmüfl bir dizi tedbir. Okurken insan n içi ac yor diyen Elif fiafak gibi üzüntüyle okudu um o tedbir listesini yaratan koflullar neydi? Böylece uzay p giden sorulara karfl, Bunu anlaman n/ö renmenin tek yolu vard ; zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba l Kad n Dan flma Merkezi nin, daha do rusu Kad n Dan flma Merkezi sorumlusu avukat Pelin Erda n n kap s n çalmak. Öyle de yapt m te Türkiye de insan haklar alan nda verilen mücadelenin simgesi olan Manisal gençler davas nda yarg lanan 16 gençten birinin ablas olan ve davay kamuoyu gündemine tafl makla kalmay p dönemin CHP milletvekillerinden Sabri Ergül le birlikte uzun bir hukuk mücadelesi verirken tan d m avukat Pelin Erda ya sorular yönelttim. Tan d m en birikimli/mücadeleci kad nlardan; Manisal gençler davas nda hem gençleri beraat ettirip hem de iflkenceci polislerin toplam 85 y l ceza almas n sa layan hukukçulardan biri olan Avukat Pelin Erda, flimdi de kad - na yönelik fliddetin bir insan haklar ihlali, bir insanl k sorunu oldu unu anlatmaya; sorumlusu oldu u merkezde, yüzlerce kad - na yard mc olmaya çal fl yor. ki Bas n özgürlü ü kavram n n da içi boflald. Yani nerede bas n özgürlü ü? in verilifliyle ilgili özgürlük nerede olmal? Neredeyse toplumsal linç gibi, belediyemizin üzerine gelindi. Benim flahs mda zmir Büyükflehir Belediyesi ne sald rmalar, belediye bunlar ö retece ine flunlar yaps n diye fikir yürütmeleri Peki, yapmad m z m düflünüyorlar? i okudu umda, kendimce empati yapmaya çal flt m. Dedim ki, sen flimdi fliddet gören bir kad ns n ve kaçt n, s nma evine gittin. Sonra çocuklar n için veya kendine bakacak güç bulamad n için, yeniden eve dönmeye karar verdin. Ve görevliler sana diyorlar ki, evine gitti inde eflin seni dövmeye kalkarsa, kendini cenin pozisyonuyla korumaya çal fl ya da kaç.mutfa a kaçma, çünkü orada b çak var. fiimdi ben bunlar okuyunca ürküyorum. Kad nlara bu ihtimali, bafllar na gelebilecek fliddeti söyledi inizde ürkmüyorlar m? Yani bunlar duyunca insan, o eve gitmekten vazgeçmez mi? Çünkü içindeki o korkular, siz bir de yüzüne söylüyor, hat rlat yorsunuz. Ürkmüyorlar. Çünkü bunu yaflayan kad na söylüyoruz. Gönül Han m, çok zor durumda kad nlar. Öyle zor durumda kal yorlar ki, bir yandan ekonomik sorunlar, çocuklar ve yeni yaflam nas l kuracaklar n bilememek bir yandan. Ve aileleri destek olmuyor. Bugün en büyük sorunumuz ailelerin destek göstermemeleri, kocalar yla bar flt rmaya çal flmalar. fiöyle söylüyor baz aileler; Çocuklar n b rak, sen tek bafl na gel diyor. Ben o çocuklara bakmak zorunda de ilim diyor. Kad n çocuklar ndan ayr lam yor ve bu zor karar veriyor ki, bu onun için ayr bir kötü travma. Gerçekten çok kötü durum. Umut etmek istiyor, kocas n n ona bir daha vurmayaca n umut etmek istiyor. Ç k fl yok. (Derin bir nefes al yor ) Tüm ç k fllar s nma evleri veremez. Devletin buna el atmas gerekiyor. Bu zmir Büyükflehir Belediyesi nin tek bafl na sorumlulu unda olan bir fley de il. zmir Büyükflehir Belediyesi, kimse s nma evi açmazken s - nma evi açarak o cesareti göstermifltir. Bunda Baflkan n kararl l ve fliddete karfl duruflu da çok önemlidir. Eflinin bu konuya katk s da çok önemlidir. En fazla şiddet Marmara da ikinci sırada Ege Bölgesi var Hiçbir sığınma merkezi yapacak bir şeyim yok, evine git bu talimatı al demez fiiddete en çok hangi bölgede rastlan yor, bu konuda yap lm fl araflt rmalar var m? Son dönemlerde öldürülen kad nlar n ço unun Ege Bölgesi ve zmir den oldu unu görüyoruz. Kad n Dan flma Merkezi olarak sizin yapt n z araflt rmalar var m? Bu tür araflt rmalar var, bizim de s nma evinde kalan kad nlara yönelik onlar n üzerinden yapt m z baflka bir araflt rma oldu, onu da yay nlayaca z. fiiddet nedenleri, olgular üzerine yapt m z bir araflt rma. Yay nlar m z var, zaten web sitemizde baflka yerler t klan rsa onlar da görülebilecek. Büyükflehir Belediyesi yay n olan Kad n Bak fl dergisinde de yay mlad k. Kad n cinayetlerinin 7 y lda yüzde 1400 oran nda artt n Adalet Bakanl verileri gösteriyor y llar aras ndaki 7 y ll k süreçte öldürülen kad n say s 4063; ayn y llar içinde terör olaylar nda hayat n kaybeden insan say s Bu tablo, durumun vahimli ini anlat yor. fiiddette nüfus yo unlu unun baz al n p al nmad n bilmiyorum ama Marmara önde. Ege bölgesi de ikinci üçüncü s rada. fiiddet ayr m gözetmeksizin her yerde var. Bize fliddeti uygulayanlar n, göçle gelenler, Do- u dan Güneydo u dan göç etmifl kiflilerin olup olmad soruluyor. Hay r. Tabiî ki oradan göç etmifl kifliler de var ama yar s da zmirlidir. Yani Torbal dan da var, zmir in yerlisi Eflrefpafla dan da var, zmir in yerlisi Alsancak tan da var. fiimdi, bu kad nlar n flöyle bir sorunu var: Bu kad nlar n ço- unlu unun e itim durumu düflük. Ama neden? E itim durumu yüksek kad nlar evi terk edebiliyorlar, kendilerine yeni hayat kurabiliyorlar, ekonomik güçleri maafllar olabiliyor, aileleri daha farkl oluyor, paras oldu u için onlara destek veriyor. Ö retmense gidiyor ö retmen evinde kal yor. Gidiyor evinden uzaklaflabiliyor. lkokul mezunu, mesle i olmayan, az geliri olan paras z kad nlar aç s ndan bakt m zda, bu öyle geliflmiyor. Ve onlar yeterli sosyal deste i sa layam yorlar. O sosyal destek yoksunlu u karfl s nda bize de düflen görev, onlar n can güvenli ini sa lamak, onlar güçlendirmek. Biz de bunu yap yoruz s nma evleriyle.. Ve bunu yapm flken, biz böyle fliddetle mücadele ederken Sadece bunu yapm yoruz ki biz! Neler yap yorsunuz Kad n Dan flma Merkezi olarak? Biz kad nlar bu konuda bilgilendirmek üzere sürekli e itim çal flmalar yap yoruz. Mahallelere gidiyoruz, kad n gruplar na ulafl - yoruz. Ve Büyükflehir oldu umuz için bütün ilçelere eflit ölçüde gitmeye gayret ediyoruz. Birçok ilçede kad n s nma evi ve dan flma merkezi aç lmas için lobicilik yap yoruz. Bunu da baflkan n efliyle birlikte yap yoruz. Hemen hemen her ilçeye Türkegül Han m la birlikte gittik, neden dan flma merkezi ve s nma evi aç lmas gerekti iyle ilgili sunumlar yapt k. Yine kas m ay nda bir ilçeye gidece iz ve orada bunlar aktaraca z. Ciddi anlamda zmir geneline iliflkin sorumlulu umuzu yerine getiriyoruz. Özel bir K EP (Kad n n nsan Haklar E itim Program ) e itimi dedi imiz bir program m z var. ki e iticimiz var. ki e iticimiz y lda dört tane program aç yor. Ve biz yüzün üstünde kad na K EP e itimi verdik. zmir de 2500 ün üzerinde kad na ulaflt k. fiimdi bütün bu çal flmalar m z b rakm - fl z, sanki bizim çaremiz yok, siz gidin evinizde dayak yiyin gibi bir fley alg land. Ben de hayretler içinde kal yorum ki, insanlar n dan flma merkezinin, s nma evi hizmetinin ne oldu unu bilmemesi Bas n n, bunun ne oldu unu bilmemesi Bununla ilgili bir fley yapacaklarsa, çünkü yine iddiayla söylüyorum s nma evi, dan flma merkezi olan hiçbir kurum, hangi yap da olursa olsun ço unu tan yorum, hangi belediye açm fl olursa olsun ster AKP li ister CHP li, o iflin içine girdi iniz zaman,siyaset filan ortadan kalk yor, ayn fleyi uyguluyorsunuz. Hiçbir s nma merkezi yapacak bir fleyim yok, evine git bu talimat al demez. Bu, bizim belediyemiz için de, baflka belediyeler için de geçerli. Ama bunu yeni keflfeden bas n, bununla ilgili haber yap lacaksa biraz araflt rmak gerekmiyor mu? Konunun uzmanlar ndan bilgi al nmas gerekmiyor mu? Ben bir önceki gün flaflk nd m. E itimli cahil insanlara neyi anlatabilirim? Bambaflka lisanlarla konufluyoruz. Ben Türkçe söylüyorum, onlar Çince soruyor. Böyle hissettim Öyle sorularla karfl laflt m ki, buna cevap veremem. Buna ne cevap verebilirim? Ve ben o hengame aras nda, bas na anlatmaya çal fl rken, o gün üç tane hukuksal dan flmanl k yapt m. Ve her biri de tan k oldu o gazetecilerin gelifl gidifline. Kad nlara bugün yo un bir gün, baflka gün gelin diyemezdim, erteleyemezdim çünkü o kad nlar n çok fazla yol paras yok. Birincisi cesaret bulmufl, yol paras bulmufl gelmifl, ben ona bugün git iflim var, seni sonra al r m diyemem. O kargaflan n içinde görüfltüm onlarla. Akflamüstü konufltu umuz bir kad n Haklar n n neler oldu- unu bilgilendirdikten sonra kalkt, iyi ki vars n z diye bana sar ld. flte o zaman, kendimi çok iyi hissettim ve flunu düflündüm: Kad nlar beni anl yor. Benim as l hedef kitlem kad nlar ve kad nlar n hem beni, hem de Büyükflehir Belediyesi nin fliddete karfl duyarl l n anlad n düflünüyorum. Kad n Dan flma Merkezi nde kaç kifli görev al yor ve kaç kad na hizmet verildi/veriliyor? 2008 y l n n Mart ay nda Kad n Dan flma Merkezi, 2009 un Ocak ay nda da kad n s nma evi hizmete girdi. Hem merkezin sorumlulu unu yürütüyorum, hem de hukuk dan flmanl yap yorum. Merkezimizde sosyolog, psikolog, anaokulu ö retmeni ve di er uzman arkadafllar m z mevcut. Keza, s nma evimizde de öyle; güvenlik dahil toplam personelimiz 20 nin üzerinde. Kapasitemiz 28 ve aç ld m zdan bugüne biz 800 ün üstünde baflvuru alm flt k, yine 300 ün üzerinde kad n, s nma evi hizmetimizden yararland. 190 civar nda çocuk annesiyle kald. Çocuklar da ayr bir birey olarak kabul ediyoruz ve birçok s nma evinde oldu u gibi, onlara yönelik de hizmetlerimiz var. Bu flekilde 2500 civar nda kad na ulaflm fl z 2008 den bu yana. Bunun d fl nda kad n muhtarlarla ilgili dan flma merkezi dan flmanl k hizmeti verirken bir yandan da belli konularda birtak m veriler, birikimler elde etmek için çal fl yor. Kad n muhtarlarla kad n muhtarlar n sorunlar üzerine bir çal fltay yapt k. Belediyemizin ve mimar mühendis odalar n n da ilgili birimleriyle, flehircilik ve kad n üzerine bir çal flma yapt k. Bütün bu ç kt lar da ilgili birimlere gönderiyoruz. Son dönemde Hollanda ile Hollanda dan gelen konuklar m zla bir proje ortakl - m z vard. Hizmet kalitesinin artt r lmas aç s ndan bir çal fltay düzenledik. Ege bölgesinde s nma evi ve dan flma merkezi hizmeti veren bütün yetkililerle, kurumlarla bir arada sorunlar m z nas l çözeriz üzerine bir çal flma yapt k. Onu da yay nlayaca z. Umar m bizim o fliddete maruz kald n zda neler yapabilirsiniz e gösterdikleri ilgiyi, bas n ona da gösterir. Röportaj n devam da... SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak

içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak SAYFA 01 Kongre tarihi geri alınıyor AK PART zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd. AK Parti l Baflkanl daha

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Baykal gitti, Gandhi geldi

Baykal gitti, Gandhi geldi SAYFA 01 SUPER FIRTINA BUCASPOR Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. F rt na, zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor

Detaylı

89. YILA BUYUK COfiKU

89. YILA BUYUK COfiKU SAYFA 01 80. İEF dünyaya merhaba dedi 8-18 Eylül aras nda aç k kalacak olan fuar, 12 si yabanc 15 bakan n kat ld - törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa 16-17 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: bilgi@esnafbulteni.com

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı