Sirküler No : 331/ Sirküler Tarihi : : 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirküler No : 331/2012-11 Sirküler Tarihi : 21.06.2012 : 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk."

Transkript

1 Sirküler No : 331/ Sirküler Tarihi : Konusu : 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk. 1) Kanunun 1. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklar Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 39. maddesinde değişiklik yapılmıştır sayılı Kanunun kapsamındaki borçların, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer tahsil dairesine yatırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Daha önce amme alacaklısı ile borçlusunun aynı belediye sınırları içinde bulunmaları durumunda (büyükşehir belediye sınırları dahil) amme borcunun, ilgili tahsil dairesine yatırılması zorunluydu. Yapılan değişiklik ile; amme borçlusuna, borca ait hesap numarasını belirtmek şartıyla dilediği tahsil dairesine ödeme imkanı getirilmiştir. Böylece vergi mükellefleri tarafından vergi dairesine ödenmesi gereken vergi borçları mükellefe en yakın vergi dairesine gidilerek ödeme imkanı sağlanmıştır. Kanunun 2. madde ile 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının Devlete ait olan ve 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. kapsamındaki borçlarına karşılık, mülkiyeti bu kurum ve kuruluşlara ait, üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmayan taşınmazların belirli şartlarla Maliye Bakanlığınca satın alınmak suretiyle amme borçlarının terkin edilmesi hususundaki düzenleme tarihine kadar uzatılmıştır. 2) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mobil telefon aboneliklerinin ilk tesisinde tahsil edilen (2012 yılı için 37,00 TL) özel iletişim vergisi; tesis edilen aboneliğin sadece veri aktarımına yönelik kullanılması halinde ödenmeyeceği hükmolunmuştur. Yeni düzenlemeye göre sesli ve görüntülü iletişim kurmak veya genel amaçlı internet erişimi kullanımları için tesis edilen mobil abonelikleri dışındaki aboneliklerinde, operatör değişikliğinde olduğu gibi ÖİV tahsil edilmeyecektir. Bu değişiklik tarihinden itibaren uygulanacaktır. 3) 193 Sayılı Kanunun 9. maddesinde daha önce sayılmayan ve küçük esnaf muaflığından yararlanma imkanı bulunmayan; el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve olta taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyette bulunanlar da küçük esnaf muaflığına alınmıştır. Ayrıca maddeye eklenen 9. bent ile küçük esnaf muaflığından yararlanacak olan ve 193 sayılı GVK 9. maddede sayılmayan kişilerin belirlenmesi ve ilanı Maliye Bakanlığı na bırakılmıştır. Diğer taraftan 193 sayılı GVK 9. maddenin son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen fıkra ile esnaf muaflığından yararlanacak olanlara Esnaf Muaflığı Belgesi verilmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Maliye Bakanlığı na bırakılmıştır. 4) Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan ve mesken istisnasında, belirlenen sınırı aşan tutarda gelir elde eden; ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irad sahiplerinin de yararlanmaması hükmü getirilmiştir. Düzenlemeye göre GVK 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin ücret geliri elde edenler için tespit edilmiş üçüncü diliminde yer alan tutarı (2012 yılı için ,00 TL) aşan miktarda gelir elde eden; ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat sahipleri, mesken istisnasından yararlanamayacaktır. Bu değişikliğin yürürlük tarihi olup değişiklik 2012 yılı gelirlerine uygulanmayacaktır. -1-

2 5) Gelir Vergisi Kanununun, 5024 sayılı Kanun ile tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan 41. maddenin birinci fıkrasının 9. bendindeki finansman gider kısıtlaması tekrar ihdas edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunundaki değişikliğe paralel değişiklik, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinde de yapılmıştır. Değişiklik ile işletme ihtiyaçlarının finansmanı için temin edilen yabancı kaynaklara ait; faiz, komisyon, vade farkı, kar payı ve benzeri adlar altındaki finansman maliyetinin (yatırım maliyetine eklenenler hariç) % 10 u aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak nitelendirilecektir. Uygulama Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığı açıklamaları ile işlerlik kazanacaktır. Söz konusu değişiklik tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 6) Basit usulde vergilemedeki katı kurallar esnetilmiş olup GVK 47. maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını arka arkaya iki yıl üst üste sağlayan gerçek usulde vergilendirilen mükellefler isterlerse basit usule geçebilecektir. Özel şartlara ilişkin hüküm hesabında 2012 yılı da hesaba katılabilecektir. Daha önce gerçek usulde vergi mükellefi bulunanlar bu işyerlerini kapatmış olsalar dahi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın bir daha basit usulde vergilendirmeye dönemiyordu. Bu uygulamaya son verilmiş olup bu düzenleme yerine hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiili tespit edilenler hiçbir şekilde basit usulde vergilendirilmeyecekleri hükmolunmuştur. 7) Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin birinci fıkrasında ayrıca sayılmak yerine; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü menkul sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin menkul sermaye iradı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 75. maddenin 2. fıkrasına (16) No.lu bent eklenerek SPK hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracı denilerek kapsam genişletilmiştir. 8) Kanunun 9. maddesi ile GVK 89. maddesine; 36. maddesi ile KVK 10. maddesine yapılan eklemeler ile gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması imkanı tanınmıştır. Yeni indirimler tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. - Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi veren tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağışların tamamı. - İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı. - Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin % 10 unu aşmayan kısmı. -2-

3 - Türkiye de yerleşik olmayan kişilere, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunanlara verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan; mimarlık mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri alanında faaliyet gösteren hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın denetimi ve iznine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin Türkiye de yerleşik olmayanlara verilen hizmetlerden elde ettikleri kazancın % 50 si. (Bu indirimin yapılabilmesi için fatura ve benzeri belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması şarttır.) Yukarıdaki son paragrafta belirtilen hizmet ihracatı indirimi bir kazanç indirimi olduğundan; indirim kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurları ve indirim kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ile müşterek kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortisman giderlerinden pay verilmesi sonucu bulunan kazancın % 50 si gelir ve kurumlar vergisine konu indirim olarak dikkate alınacaktır. 9) Kanunun 10. maddesi ile GVK 94. maddeye, 38. maddesi ile KVK 15. maddesine aşağıdaki değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Buna göre tarihinden itibaren; - Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri, sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketlerince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelir ve iradlar, - Baş bayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunlarını düzenleyenler tarafından bunların bayilerine ve aracılarına yapılacak; komisyon, prim ve benzeri ödemeler, - GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamındaki (SPK uyarınca ihraç edilen) menkul sermaye iradlarından, Gelir veya iradı elde edene göre gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapılması hüküm altına alınmıştır. 10) Kanunun 11. maddesi ile Hazine tarafından yurt dışına ihraç edilen menkul kıymetlerde olduğu gibi 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketlerince yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım-satımı, itfası sırasında elde edilen gelirler ile bu menkul kıymetlerin dönemsel getirileri için geçici 67. madde hükümlerinin uygulanması ve bu menkul kıymetlerin vergileme rejiminin Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerle paralel hale getirilmesi hususu düzenlenmiştir. -3-

4 11) Gelir vergisi kanununa eklenen geçici 80. madde ile Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; tarihinden tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda, teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına isabet eden gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletmeye alındığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle bu ücretler ile ilgili olarak verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek-2. maddesi de değiştirilmiş olup Yatırımlardan Devlet Yardımları Kararları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgesi kapsamında gerçekleşecek yatırımlar ile istihdam edilecek sigortalılar için 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek prime esas kazanç alt sınırı (16 yaşından büyükler için belirlenmiş asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı ile yatırım yapılacak bölgeye göre sigorta primlerinin işçi hissesi Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Diğer taraftan Kanunun 25. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen geçici 30. madde ile tarihinden tarihine kadar uygulanmak üzere 500 Milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde teşvik belgesi sahibi mükellefe iade edilecektir. 12) Kanunun 14. maddesi ile Anayasa Mahkemesince iptal edilen VUK 112. maddenin 4. fıkrası 4. ve 5. fıkralar halinde yeniden düzenlenmiştir. VUK 112. maddenin 5. fıkrası 6. fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. Yapılan değişiklik ile fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde, mükelleflere tahsil tarihinden itibaren hesaplanan tecil faizinin ödenmesi sağlanmıştır. Ancak verginin fazla veya yersiz ödenmesinin mükellefin beyanından kaynaklanması (örneğin hatalı beyanname verilmesi) hallerinde tecil faizi, mükellefin hatanın düzeltilmesine dair müracaat dilekçesi tarihinden itibaren hesaplanacaktır. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilere ilişkin faiz ödemeleri ise iade için gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, üç aylık sürenin tamamlandığı tarihten düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanununda belirtilen tecil faizi oranında faiz hesaplanarak iade tutarı ile birlikte mükellefe iade edilecektir. 13) Kanunun 15. maddesi ile 213 sayılı VUK a 325/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu madde Girişim Sermayesi Fonu olarak adlandırılmıştır. Fon tutarının, aynı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesine eklenen 12. bent ile beyan edilen gelirin % 10 una kadar olan kısmı gelir ve kurumlar vergisine konu kazançlardan indirim konusu yapılabilecektir. Bu düzenlemeyle oluşturulan fon tutarının girişimcilerin teşvik edilmesi amacıyla SPK düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye de kurulmuş olan veya kurulacak girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına sermaye olarak konulması veya bunların paylarının satın alınması gerekmektedir. Girişim sermayesi fonu tutarı işletmenin öz varlığının % 20 sini aşamaz. -4-

5 14) Kanunun 17. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda yapılan değişiklikler ile reel sektörün kredi (finansman) maliyetinin azaltılması amacıyla finansman şirketleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca müşterilere kullandırdıkları kredilere ilişkin, kredi verilmesi, teminat ve geri ödenmesine dair düzenlenecek kağıtlar ile bu mahiyetteki şerhlere damga vergisi istisnası getirilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinde geçici olarak istihdam edilenle yapılan sözleşmeler ile 5258 sayılı Aile Hekimleri Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan sözleşmeler de damga vergisinden istisna edilmiştir. 15) Kanunun 18, 19 ve 20. maddeleri ile Harçlar Kanununda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. - Denetim kuruluşlarına ilişkin belge harçları bu kurumların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde bildirilen bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca denetim kuruluşlarının ilk yetkilendirme yılında ödenecek harç tutarları ile denetim yetkisine haiz kişilerce ilk yetkilendirme yılında ödenecek harç tutarları düzenlenmiştir. - Harçlar Kanununda halen yürürlükte bulunan krediler ile ilgili istisna sadece bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılan krediler, bunların teminatı ve bu kredilerin geri ödenmesine ilişkin işlemler için düzenlenen istisnanın kapsamı daraltılmış ve bu işlemlere ilişkin yargı harçları istisna kapsamından çıkarılmıştır. - Yolcu beraberi olarak getirilen cep telefonları için kullanım izin harcı getirilmektedir. Bu amaçla belirlenen harç tutarı 100,00 TL dir. 16) Kanunun 21. maddesi ile 3065 sayılı KDVK nın 17. maddesinin 4. fıkrasının (g) bendinde değişiklik yapılmış ve sermaye piyasası araçları üzerinde oluşabilecek KDV ortadan kaldırılmıştır. Başka bir deyişle Türkiye de kurulu tüm borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları KDV den istisna hale getirilmiştir. 17) Kanunun 22. maddesi ile konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı ve konutun vergi değeri esas alınarak, KDV oranının farklılaştırılması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Anılan yetki tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış konut inşaatı projeleri için geçerli olacaktır. 18) Kanunun 23. maddesi ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilciliği ve bu Teşkilata bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik amacıyla yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları için bunlara teslim edilen mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV den istisna edilmiştir. Anılan istisna tam istisna olup teslimlere ilişkin alışlara ait KDV indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla giderilemeyen KDV 32. madde gereğince teslimi yapan mükellefe nakden veya mahsuben iade edilecektir. -5-

6 19) Kanunun 24. maddesi ile 3065 sayılı KDVK nın geçici 29. maddesine ekleme yapılmıştır. Bu ekleme ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 23. maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı nca kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerin tarihine kadar ihalesi yapılacak olanlarının; ihale edilmesi ve projeyi alan firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV açısından tam istisna kapsamına alınmıştır. 20) Kanunun 34. maddesiyle 5520 sayılı KVK nın 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine eklenen hüküm ile tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılım payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları (Diğer yatırım ortaklıkları ile yatırım fonları hariç) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 21) Kanunun 35. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; KVK 2. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yabancı fonların, SPK tarafından verilecek yetki belgesine sahip tam mükellef şirketler aracılığıyla organize bir borsada işlem görsün veya görmesin her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, varant, döviz, emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, kredi ve benzeri varlık ve kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemlerinden elde ettikleri kazançlar (5/A maddesinde belirtilen diğer şartları da birlikte yerine getirmiş olmaları halinde) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu yabancı fonlara portföy yöneticiliği yapanlar, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak; portföy yönetimi veren şirketlerin iş yerleri de bu yabancı fonların işyeri veya iş merkezi sayılmayacaktır. Anılan istisna portföy yöneticiliği yapan şirketlerin, portföy yöneticiliği yaptıkları yabancı fondaki pay sahipliğinden elde edecekleri kazançlar da kurumlar vergisinden istisnadır. Ancak portföy yöneticiliği yapan şirketin ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun kazançları üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak % 20 den daha fazla hak sahibi olması halinde ilgili fon kazancından bunlara isabet eden tutar genel hükümlere göre vergilenecektir. 22) Kanunun 39. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde bir takım değişiklikler yapılmış olup daha önceleri yapılan yatırımın işletmeye alınması ve gelir elde etmeye başlanması halinde yararlanılan kurumlar vergisi teşviği; yapılan değişiklik ile yatırım aşamasında yapılan yatırım harcamalarının işletmenin diğer gelirlerinden sağlanan kazançlara indirimli kurumlar vergisi hesaplama imkanı getirilmiştir. 23) Kanunun 41. maddesi ile 6009 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde yer alan ve 1985 model ve daha altı olan taşıtların tarihine kadar Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmeleri Müdürlüğü ne teslim etmeleri ve araç kaydını sildirmeleri halinde; araca ait MTV ve bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilmiştir. Yapılan değişiklik ile hurdaya ayrılacak araçların model yılı 1985 yılında 1990 yılına yükseltilmiştir. -6-

7 Ayrıca 6009 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybeden model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların sahipleri adına tahakkuk eden MTV lerin ¼ ünün tarihine kadar ödenmesi halinde; kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsiinden vazgeçilmiştir. Yapılan değişiklik ile bu durumdaki taşıtların model yılı 2000 e yükseltilmiştir. Her iki imkandan tarihine kadar yararlanılabilecek. 24) Kanunun 42. maddesi ile 6111 sayılı Kanuna geçici 19. madde eklenmiş olup bu geçici madde ile 6111 sayılı Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü kısımlara göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarların süresinde ödemeyerek 6111 sayılı Kanun hükümlerini ihlal edenlerin, ihlal nedeni tutarlarını 6111 sayılı Kanunun 19. maddesinde belirtilen geç ödeme zammıyla birlikte tarihine kadar ödemeleri halinde 6111 sayılı Kanunun tanıdığı imkanlara tekrar kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca 6111 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kısımlardaki imkanlardan yararlanmış olup 6274 sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yabancı ülkelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, Ekonomi Bakanlığı nca olağanüstü politik risk tespit edilen ülkelerde faaliyette bulunan ve bu ülkelerdeki faaliyetleri nedeniyle durumları VUK 13. maddesine göre mücbir sebep hali sayılanlar ile VUK 15. maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere olan borçlar mücbir sebep halinin devam etmesi durumunda, mücbir sebebin devamı süresince yapılandırma imkanından yararlanmaya devam edeceklerdir. Ancak mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ay sonuna kadar biriken tüm borçlarını ödemeleri şarttır. Diğer taraftan 6111 sayılı Kanunun verdiği yapılandırma imkanından yararlananların, yapılanma şartlarını ihlal ettikten sonra; bu mükelleflerin 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borçlara istinaden cebren veya rızaen tahsil edilen tutarlar, anılan kanununa göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere tahsil edildikleri tarihler esas alınarak yapılandırma taksitlerine mahsup edilecektir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında 6111 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi gereken tutardan fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, fazlaya ait tutarlar mükellefe red ve iade olunacaktır. Bilgi edinilmesi ve tereddüt edilen hususlarda yeminli mali müşavirliğimizle irtibata geçilmesi önemle rica olunur. Saygılarımızla,

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş.

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. NELER OLDU? Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. A- GEÇEN YILIN SON GÜNÜNDE ÖNEMLİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı, 4. mükerrer Resmi Gazete

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

KONU : 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı (4.mükerrer) resmi gazetede 7 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ ile 1 seri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII)

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXIII Sirküler Tarihi: 02.05.2012 Sirküler No : XXXIII Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel:

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1001-A): Bağ-Kur Primleri: Bağ-Kur primlerinin,

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış,

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, GENEL GEREKÇE Vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiş olmakla beraber, özellikle vergi sisteminin

Detaylı

01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23

01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23 01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23 KONU: YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Birinci Kitap GELİR VERGİSİ

Birinci Kitap GELİR VERGİSİ Birinci Kitap GELİR VERGİSİ TİCARİ KAZANÇ YATIRIM İNDİRİMİ ZİRAİ KAZANÇ ÜCRETLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI MENKUL SERMAYE İRATLARI DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR GELİR UNSURLARININ

Detaylı

Birinci Kitap GELİR VERGİSİ

Birinci Kitap GELİR VERGİSİ Birinci Kitap GELİR VERGİSİ TİCARİ KAZANÇ YATIRIM İNDİRİMİ ZİRAİ KAZANÇ ÜCRETLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI MENKUL SERMAYE İRATLARI DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR GELİR UNSURLARININ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

2014 YILI GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

2014 YILI GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER 2014 YILI GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A. Murat YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2015 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770

Detaylı