Suyumuzu, Yaþamýmýzý Satýþa Çýkarýyorlar! Biz Kimiz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suyumuzu, Yaþamýmýzý Satýþa Çýkarýyorlar! Biz Kimiz?"

Transkript

1 Suyumuzu, Yaþamýmýzý Satýþa Çýkarýyorlar! Biz Kimiz? Suyun Ticareleþmesine Hayýr Platformu Biz sendikalarýz, meslek odalarýyýz, toplumsal hareketleriz, dernekleriz, politik yapý ve partileriz, dergi gruplarýyýz, biz, suyun metalaþmasýna karþý birlikte mücadele etmeye karar veren ve bu nedenle bir araya gelen demokratik örgütleriz. NEYE, NÝÇÝN VE KÝME KARÞI ÇIKIYORUZ? Temel bir insan hakký ve halkýn ortak malý olan suyun, alýnýp satýlabilen, üzerinde borsa hesaplarýnýn yapýlabileceði bir piyasa malý olmasý gerektiðini söyleyenlere; sulama kanallarýna, evlerimize, okullarýmýza, hastanelerimize kontörlü sayaç takmaya kalkýþanlara; sularýmýzý, havzalarýmýzý kirletenlere ve sanayi atýklarýyla zehirlenmiþ sularýn "temiz" olduðunu söyleyerek halkýn saðlýk hakkýný yok sayanlara; temiz suyu þirketlere sýnýrsýzca kullandýrmakta sakýnca görmezken, sýra küçük çiftçilere, gecekondu mahallelerine, emeði ile çalýþýp alýnteri ile geçinenlere, yani halka geldiðinde küresel ýsýnma, su krizi ve tasarruf edebiyatý yapanlara; su krizini bahane ederek, eko sistemi ve kültürel miraslarý yok sayarak "nehirler boþa akmamalý" gibi akýl dýþý bir slogan etrafýnda birleþen hükümetler, yerel yönetimler, su, enerji, inþaat ve finans þirketleriyle onlarýn uluslar arasý kuruluþu olan WWF-Dünya Su Forumu vb. yapýlarýn bütün politika, karar ve uygulamalarýna; ve son olarak, Mart-2009'da Ýstanbul'da yapýlmak istenen 5. Dünya Su Forumuna KARÞIYIZ! 100 NEYÝ AMAÇLIYORUZ? Halkýn Suyunun þirketlerin eline geçmesine engel olmak için, Türkiye'de ve dünyanýn her yerinde yerelliklerde yaþananlar ile politik düzeyde atýlan adýmlar ve bu yöndeki bütün geliþmelerin yaný sýra karþýt mücadele stratejilerini deyakýndan takip etmeyi; toplanan bilgileri bölgesel toplantýlar üzerinden ve aylýk bültenler halinde duyurmayý, yayýnlamayý ve böylece: halihazýrda bilinçli bir þekilde yürütülen "yanlýþ bilgilendirme" sürecini tersine çevirmeyi ve halkýn, kendi yaþam hakkýna, suyuna sahip çýkmasý için gerekli bilinçsel zeminini oluþturmayý amaçlýyoruz. SU YAÞAMDIR, YAÞAMLARIMIZ SATILIK DEÐÝLDÝR! Emperyalizmin pazar kavgasý-arayýþý, son 30 yýlda eðitimden saðlýða, doðal varlýklara, sosyal güvenliðe, ulaþýmdan, posta hizmetlerine kadar uzanmýþ ve insanlýðýn, yeryüzünün ve doðanýn bütün deðerlerini hýzla metalaþtýrmaya baþlamýþtýr. Krizin þiddetlenmesiyle, baþta Orta Doðu olmak üzere bütün doðal enerji koridorlarý emperyalistler arasý paylaþýmýn konusu haline getirilirken; dünyamýzda canlý hayatýn sürmesinin en temel unsuru olan su bile alýnýp satýlan bir piyasa malý haline getirilmiþtir. Biz, aþaðýda imzasý bulunan kurum ve örgütler suyun bir piyasa malý gibi alýnýp satýlmasýnýn yol

2 açacaðý belli baþlý ve bugün öngörülebilen þu sorunlar üzerinde ortaklaþtýðýmýzý kamuoyuna duyuruyoruz: Ýçme ve sulama suyu þirketlerinin yaný sýra inþaat, enerji, maden, gýda, kimya, metal, tarým- gýda ve daha pek çok endüstride faal olan tekeller ve onlarla iþbirliði yapan yerel yönetimler, su çýkarma, daðýtým, sulama sistemleri, hidroelektrik santraller ve baraj yapýmý ihalelerinde hak talep etmeye baþlamýþtýr. Daha þimdiden dünyanýn pek çok yerinde içme sularýnýn daðýtýmý özelleþmiþ ve yoksul halklarýn ciddi tepkileriyle karþýlaþmýþtýr. Ülkemizde de bir kaç ilin su daðýtým þebekeleri özelleþtirilmiþ, Edirne örneðinde olduðu gibi paylaþým kavgalarý artýk gizlenemez hale gelmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný ýrmaklarýn bile kullanýmýnýn özel þirketlere devredileceðini açýklamakta sakýnca görmemiþtir. Öte yandan suyun ticarileþtirilmesi, özelleþtirilmesi, metalaþtýrýlmasý çabalarý yalnýzca yoksullarýn temiz suya eriþim hakkýný tehdit etmekle de kalmamakta, yeni baraj ve santral inþaatlarý yüzünden dünya halklarýný ve gelecek nesilleri mevcut su havzalarýnýn tümüyle kaybedilmesi, havzalardaki canlý yaþamýn ve gen kaynaklarýnýn tahrip edilerek ekosistemlerin sona ermesi, tarihi ve kültürel mirasýn yok edilmesi gibi telafisi mümkün olmayan tehlikelerle karþý karþýya býrakmaktadýr. Suyun piyasaya açýlmasýnýn, ayrýca, bugüne kadar baþta belediyeler olmak üzere su daðýtýmýnda çalýþan bütün ücretlilerin istihdamýný ve çalýþma güvencesini tehdit eden bir geliþme olacaðý, dünyadaki su özelleþtirme örneklerinden bilinmektedir. Ayrýca, tarýmdaki hýzlý kapitalistleþme sürecinde tohum, gübre, akaryakýt vs. zorunlu ihtiyaçlarýný temin etme gücü bile kalmamýþ olan ve geçimlik tarýmla yaþamýný sürdür meye çalýþan milyonlarca köylünün tarýmdan tamamen koparýlmasý anlamýna gelecek olan suyun ticarileþmesinin diðer dolaysýz ve dolaylý etkilerinin neler olacaðý henüz tam olarak öngörülememektedir. Suyu satýn almaya gücü yetmeyen milyonlarca köylü ve çiftçinin topraklarýndan koparýlarak büyük kentlere zorla göç ettirilmesinin sonuçlarý, yýðýnsal iþsizliðin ve sefaletin doruða çýkmasý, çarpýk kentleþmenin en uç noktaya ulaþmasý ve dolayýsýyla kentlerin gecekondu mahallelerinde daha da çekilmez boyutlara eriþecek olan suya eriþim hakký ihlalleriyle özetlenemeyecek kadar aðýr ve yýkýcý olacaktýr. 101 Su, özelleþtirildiðinde sermayenin aþýrý kâr hýrsýndan dolayý mevcut durumundan daha da saðlýksýz hale gelecektir. Birçok hastalýkta aþýrý artýþ olacaktýr. Dünyada bu durumun birçok örneði ile karþýlaþýlmaktadýr. Su forumlarýnda; su kaynaklarýnýn yönetimi için sorumluluklarýn geliþtirilmesi ve sürdürülebilir uygulamalar vurgulanmakta, suyun ticarileþtirilmesi konularýnda siyasi taahhüt teþvik edilmekte ve özellikle Bakanlar konferansý aracýlýðýyla su konusunun siyasi gündemin üst sýrasýna taþýnmasýnýn hedeflendiði bilinmektedir. Bugün petrol yüzünden savaþlar yapýlmaktadýr, yarýn su savaþ sebebi olacaktýr. Dünya halklarýnýn ortak malý olan su ve su kaynaklarýnýn talan edilmesine ve sermayeye peþkeþ çekilmesine izin verilemez. Su kaynaklarý halkýn malýdýr. Alýnýp satýlamaz, ticarileþtirilemez, halkýn su kullaným hakký engellenemez. Birleþmiþ Milletler 1977 yýlýnda suyun insan hakký olduðu kararý almýþ, 1992 yýlýnda suyun alýnýp satýlabilen bir meta olduðuna karar vermiþtir yýlýnda oluþturulan Dünya Su Konseyi aracýlýðýyla çok uluslu þirketler ve özel sektör temsilcilerinin ülke politikacýlarý ve yerel yöneticileri ile iþbirliði sonucu 'su' bütün dünyada talana açýlmýþtýr. Dünya Su Konseyi'nin gerçekleþtirdiði Dünya Su Forumlarýnýn hepsinde Dünya Su Konseyi'nin amacý tüm dünyada ve ülkemizde tüm sularýn (su kaynaklarýnýn, akarsularýn, göllerin, barajlarýn, þehirlerin su daðýtýmýnýn) özelleþtirilmesini amaçlamaktadýr. Dünyadaki ve ülkemizdeki su politikalarýnýn iyi izlenmesi ve gündemde olan özelleþtirmelere tavýr alýnmasý amacýndayýz yýlýnda ülkemizde yapýlacak olan Dünya Su Forumu'nu platform olarak teþhir ve protesto ederek özelleþtirmeleri durdurmalýyýz. Bunun için güç birliði yaparak mücadele etmeliyiz. Yukarýda aktarýlan nedenlerden ötürü önümüzdeki dönemde en önemli toplumsal mücadele konularýndan birinin "suyun özelleþtirilmesi, ticarileþtirilmesi ve metalaþtýrýlmasý" konusu olacaðý açýk þekilde görülmektedir yýlýnýn Mart Ayý'nda Ýstanbul'da toplanacak olan ve suyun piyasalaþtýrýlmasý sürecini hýzlandýrmayý amaçlayan 5. Dünya Su Forumu'na karþý gereken cevabý vermek, ülke ölçeðinde güçlü ve kararlý bir birliktelikle mümkün olacaktýr. Yine ayný nedenlerden ötürü biz, aþaðýda imzasý bulunan kuruluþlar ve örgütler suyun özelleþtirilmesine ve Dünya Su Forumu'nun Mart- 2009'da Ýstanbul'da

3 bu süreci daha da hýzlandýrmak amacýyla düzenleyeceði toplantýlara karþý birlikte mücadele etmek için bir araya geldiðimizi duyuruyoruz. 15th July 2008 Suyumuzu, Yaþamýmýzý Satýþa Çýkarýyorlar! Su temel bir insan hakkýdýr. Suyun vazgeçilmez özelliðinden dolayý tüm canlýlarýn yeterli miktar ve kalitede suya eriþimi saðlanmak zorundadýr. Oysa bugün bu hak siyasi iktidarlarca yok sayýlýyor. Siyasi iktidarlar; suyu özelleþtirmek, þirketler eliyle satmak için çabalýyor ve suyun sahipleri olan tüm canlýlarý büyük su þirketlerinin müþterileri haline dönüþtürmek için uðraþýyor. Halkýn verdiði vergiler ve diðer devlet gelirleri artýk alt yapý yatýrýmlarýna, yani, halka "yol, su, elektrik" olarak dönmüyor, döndürülmüyor. Çünkü þirketlerin paralarýna kasa aktarýyorlar! BUNA ÝZÝN VERECEK MÝYÝZ? Suyumuzun satýlmasýný isteyenler KÝMLER? Su þirketleri, Enerji Þirketleri, Tohum Tekelleri, Ýnþaat ve Finans Þirketleri, Kýsacasý sanayi ve hizmet üretimi yapan bütün þirketler Ve, onlarýn uluslar arasý kuruluþlarý: Dünya Su Konseyi (WWC), Dünya Su Forumu (WWF), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankasý, G7 ve G8 Hükümetleri, Birleþmiþ Milletler (BM) vb.'dir. Bunu biliyor muydunuz? ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, Ýngiltere, Ýtalya gibi "kalkýnmýþ" ülkelerde temiz suyun %59'unu sanayi ve hizmet þirketleri kullanýyor. Bunlar sözde "kalkýnmýþ ülkeler" ama, bu ülkelerde de milyonlarca iþsiz ve geçimlik topraðýný þirketlere kaptýrmamak için mücadele eden yüz binlerce küçük çiftçi var. Yani "Kalkýnmak" halkýn deðil, þirketlerin zenginleþmesi anlamýna geliyor. Suyumuzu satanlar ve þirketlerin deðirmenine su taþýyanlar KÝMLER? Onlar, sularý koruyamayanlardýr. Suyu insanlar ve diðer canlýlar yararýna doðru yönetemeyenlerdir. Onlar bizi susuz býrakarak terbiye etmeye çalýþan ve böylece su özelleþtirmelerine toplum desteði saðlamayý uman Ýktidarlar ve Yerel Yönetimlerdir. O yüzden, yýllardýr þehir suyundan mahrum býraktýklarý mahalle ve semtleri birdenbire hatýrlayýverdiler. O yüzden son günlerde bu mahallelere sýk sýk "size su getireceðiz" müjdeleri veriyorlar. Ama, bunu neden bugüne kadar yapmadýklarýndan ve bugün nasýl yapacaklarýndan hiç bahsetmiyorlar... Suyu neden satýyorlar? Kirli iþlerinde kullanacaklarý enerjiyi artýrmak için; Daha fazla kâr elde etmek için; Küçük çiftçiliði ortadan kaldýrýp; tarýmý þirketleþtirmek için; Yaþamak için ihtiyaç duyduðumuz suyu, pahalýlaþtýrarak suya eriþimimizi kendi sanayi þirketlerinde kullanmak için... "Ýstanbul Kentsel Su Mutabakatý", 2008 Dünya Su Gününde Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Kadir Topbaþ tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Mutabakatýn amacý, yerel yönetimlerin taahhütlerini güçlendirmek ve sorunlarýný hükümetlerin, yasama mercilerinin ve uluslar arasý toplumun dikkatine getirmektir." (5. Dünya Su Forumu/WWF-5) "Kentsel su mutabakatý" ile neyi kast ediyorlar? Su þirketleri ile hükümetlere göre susuzluðun temel sebebi halklarýn, küçük çiftçilerin aþýrý su kullanmasý. Halkýn suyunu yüksek paralar karþýlýðýnda yine halka satmaya ve bu yolla su kullanýmýný azaltmaya "kentsel su mutabakatý" diyorlar. "Kentsel Su Mutabakatý" için hangi araçlarý kullanacaklar? "Yeni depolama tesisleri, sürdürülebilir yeraltý suyu çýkarma, havzalar arasý su nakli... Verilen hizmetin ödenebilirliðini saðlayacak þekilde, masrafýný uygun þekilde amorti etme temeline dayanan etkili, verimli ve sürdürülebilir kentsel su sistemleri için yeni ve tasarýmlarý gözden geçirilmiþ altyapýlara yatýrým yapýlmasý" (5. Dünya Su Forumu-WWF-5) Yani, Yer üstünde mevcut su kaynaklarýmýzý tüketip bitirdiler, yetmedi... Þimdi de yer altý su kaynaklarýmýza göz diktiler. Sýra, nehirlerimizin yollarýný deðiþtirmeye geldi. Yer altý sularýný da çekerek su havzalarýna ve bütün akarsulara can veren kaynaðýn ebediyen kurumasýna yol açacaklar. "Sürdürülebilir kentsel su sistemleri" hangi araçlarý kullanacak? Þirketlere ve devletlere göre "Su" fiyatý ne kadar yüksek olursa halk o kadar az su kullanýr; böylece þirketler hem su satýþýndan kâr eder hem de üretimde ihtiyaç duyduklarý su miktarlarýný azaltmak zorunda kalmaz, böylece kârlýlýklarýný 102

4 devam ettirebilirler..." Daha þimdiden, evlerimizdeki su sayaçlarýný kontörlü sayaçlarla deðiþtirmeye baþladýlar. Yaþamlarýmýz, bundan sonra kontör satýn alma gücümüze baðlý olacak. Týpký cep telefonlarý gibi... Cep telefonunu daha az kullanabilir, kontör maliyetlerini aþaðýya çekebiliriz. Peki ya su kontörleri? Su kontörlerinden tasarruf etmek mümkün mü? Hangi birinden vazgeçilebilir ki? Sebze, meyveleri yýkamadan tüketebilir miyiz? Evimizi, giysilerimizi, eþyalarýmýzý yýkamadan, kendimizin ve çocuklarýmýzýn bedensel temizliðini yapmadan, yemek piþirmeden ve su içmeden kaç gün idare edebiliriz? Bütün bunlar, salgýn hastalýklara davetiye çýkarmaktýr. Sadece kent sularýný mý satýþa çýkardýlar? HAYIR! Kýrlardaki dereleri, gölleri, göletleri de satýþa çýkarýyorlar. Bu güne kadar Sulama Birlikleri ile çiftçilere sattýklarý suyu þimdi þirketler aracýlýðýyla satmak için yasalar hazýrlýyorlar. Sulama Birliklerinin görevlerini Devlet Su Ýþleri'ne sonra suyu çif tçilere satsýn diye þirketlere devredecekler. Þirketlerden çiftçinin tarlasýna kontörlü su sayaçlarý koyacak, su parasýný ödeyemeyen çiftçi ürününü sulayamayacak ve mahsul tarlada kuruyacak. Mazot, tohum, zirai ilaç, gübre kredilerinden sonra küçük çiftçiler, artýk, su için de kredi almaya, borçlanmaya baþlayacak. SONUÇ 1: Üretim maliyetlerini karþýlayamayan küçük çiftçiler ellerindeki topraklarý büyük þirketlere veya deðiþik yapýlara satmak zorunda kalacaklar. Yaþamak için kentlere göç edecekler. Kentlerde iþsizlik arttýkça, yoksullaþma -sadece iþsizler arasýnda deðil çalýþanlar arasýnda dahýzlanacak. Yoksullaþma yayýldýkça, su kontörü alamayanlarýn bir yandan sayýsý artarken; diðer yandan da suya eriþimleri azalacak. Suya eriþim azaldýkça baþta bebekler ve çocuklar olmak üzere yoksul halk arasýnda hastalýk ve ölümler artacak. SONUÇ 2: Ayrýca, tarýmsal sulamanýn bedeli piyasa fiyatlarýna göre belirlendiðinde tarýmsal gýda ürünlerinin maliyetleri ve satýþ fiyatlarý da yükselecek. Mevcut yetersiz beslenmeye ek olarak, parasýzlýða dayalý açlýk da gündeme gelecek. Kentsel su sistemlerini etkili ve verimli kýlmak için neler yapacaklar? Yalnýzca dereleri, gölleri ve barajlarý deðil, þehirlerdeki su daðýtým þebekelerini, ÝSKÝ'leri, ASKÝ'leri de þirketlere satacaklar. Þirketlerin tek hedefi daha fazla kâr etmektir. Daha fazla kâr etmek ise, ancak suyun fiyatýný sürekli artýrmak maliyetleri ise en aza indirmekle mümkündür. Ekvador'un Guayaquil kentinde suyu etkili ve verimli hale getirmek adýna, þehir suyu özel þirketlere satýldý. Su özelleþtirmesinin ardýndan, belediye su hizmetlerinde çalýþan iþçi, mühendis ve teknisyenlerin yüzde 80'i iþten çýkarýldý. Ýþten çýkarýlanlarýn yerine özel iþ bürolarýndan kiralanan geçici, güvencesiz, çok düþük ücret ödenen kadrolar istihdam edildi" (Cesar Cardenas). Yani, Su sistemlerini etkili ve verimli kýlmak için Daha az sayýda iþçi, teknisyen ve mühendise çok daha fazla iþ yükleyecekler. Ýþten çýkardýklarý kadrolarýn yerine, güvencesiz, geçici, çok daha düþük ücretler karþýlýðýnda çalýþmayý bile kabul edecek kadar zor durumda olan emekçileri alacaklar. Maliyetleri artýracak yatýrýmlardan kaçacaklar. Bu yüzden suyumuzun kalitesi kötüleþecek. Bu yüzden hastalýk ve ölüm riskleri artacak. Bu yüzden su kesintileri de artacak. Evlerimizde, tarlalarýmýzda kullandýðýmýz suyu bize çok yüksek fiyatlarla satacaklar. "Doðal sistemleri koruma"nýn yolu nehirleri kurutmaktan mý geçiyor? "Çevresel sorunlarýn daha iyi yönetimi için yapýlan su ile ilgili temel eylemlerin, yoksulluðun azaltýlmasý, Binyýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþýlmasý ve biyolojik çeþitlilik ve doðal sistemlerin korunmasý için büyük önem arz ettiðinin bilinciyle," (5. Dünya Su Forumu-WWF- 5) Ekosistemi ve çevreyi düþündüklerini söylüyorlar ama! Sürekli "su kýtlýðý"ndan bahsedenler, kirlenmeden kaynaklanan suyun kalitesindeki bozulmaya nedense hiç deðinmiyor! Ýçilebilir kalitedeki tonlarca temiz suyu sanayi üretiminde kullanan þirketlerin su hakkýmýza saldýrýlarý bununla da kalmýyor. Tertemiz aldýklarý suyu üretim süreçlerinde kirletip, arýtmadan tekrar doðaya geri veriyorlar. Böylece, kullandýklarý sudan çok daha büyük miktarlarda yer altý ve yer üstü suyunu zehirleyerek halkýn saðlýðýný ve ekosistemin varlýðýný tehlikeye atýyorlar. Bir yandan çevre ve ekosistem edebiyatý yapýp bir yandan da "nehirlerimiz boþa (denize) akýyor" diyerek tutarsýzlýklarýný ortaya koyuyorlar. Oysa, bir su kaynaðý, varlýðýný ve kalitesini korumayý 103

5 baþarýrsak eko sistemi var etmeye devam edebilir. Hindistan'da ayný nehrin üzerine 8 baraj inþa edildikten sonra "nehrin denize akýþý önlenmiþ" ama ortada nehirden eser bile kalmamýþtýr. Rusya'daki Aral gölü de sözde "çevreci" anlayýþtan payýný almýþ ve bugün tamamen kuruma noktasýna gelmiþtir. "Nehir boþa akmasýn" demek; su hakkýný piyasaya teslim etmek ve bu en temel hakký parayla ölçmeye kalkmak akarsularý, halklarýn yaþamýný ve tüm ekosistemi yeryüzünden tamamen silmektir. Ya parayý bilmeyen/kullanmayan canlýlar ne olacak? Ýnsanlarýn dýþýnda kalan ve suya baðlý yaþamýný sürdüren ama parayý yaþamýnda kullanmayan, bilmeyen, tanýmayan diðer canlýlar ne olacak/yapacak? Onlarýn suya eriþememeleri sonucunda yok olmalarý neye mal olacak? Eksiliklerinin neden olacaðý sorunlarý paraya vurmak, para ile ölçmek olasý mý? Ergene havzasýný, Gediz nehrini, Porsuk çayýný, Menderes Havzasý'ný para ile geri getirebilir miyiz? Suyun parasal deðeri yoktur, deðersiz olduðu için deðil tersine deðerine paha biçilemeyeceði için parayla ölçülemez. Kýsacasý suyu paraya vurmak zor bir iþtir, bu anlamda suyun yönetimi, þirketlerin kâr histerisine terk edilemeyecek önemdedir. Çünkü suyun özelleþtirilmesi kýtlaþmasý demektir. Su kýtlýðý ise; Kadýnlar için; daha uzun yollar kat etmek, Bebekler ve çocuklar için; minik bedenlerin hýzla su kaybetmesi ve su kirliliði yüzünden ölmek, köylüler ve yoksul halklar için; açlýk ya da tüm insan, hayvan ve bitkiler için; ölüm demektir. Çünkü canlý yaþam için gerekli olan suyun yerine geçebilecek baþka bir sývý yoktur. Suyu özelleþtir meyerek, suyun ticarileþtirilmesine karþý hep birlikte mücadele ederek kýtlýðý bolluða çevirebiliriz. Evet, Þirketlerin kârýný artýrmak için deðil, ama halkýn ve tüm canlýlarýn yaþamý için gereken su bir HAKTIR! Mücadelemiz, Türkiye'de ve dünyada ticari bir mal olarak deðil; bir yaþam hakký olarak suya eriþimi olmayan tek bir kiþi ve canlý kalmayýncaya kadar devam edecektir. Bu mücadelenin ilk adýmý, Mart 2009'da Ýstanbul'da yapýlacak 5. Dünya Su Forumu'na, ve dolayýsýyla suyu ticarileþtirmek için uðraþan þirketlere ve onlarýn destekçilerine karþý bir araya gelerek atýlacaktýr. Halkýn Suyunun ticari bir mal deðil, temel bir hak olduðunun savunulacaðý bu mücadelede gelin hep birlikte olalým. Bileþenleri DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONU KAMU EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI KESK ÝSTANBUL ÞUBELER PLATFORMU TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TTB- ÝSTANBUL TABÝP ODASI ÝSTANBUL SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞ. ODASI ÇÝFTÇÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONU ÝSTANBUL BAROSU ÝSTANBUL ECZACI ODASI ÝSTANBUL DÝÞ HEKÝMLERÝ ODASI ÝSTANBUL VETERÝNER HEKÝMLER ODASI CHP ÝSTANBUL ÝL ÖRGÜTÜ EMEK PARTÝSÝ ÝSTANBUL ÝL ÖRGÜTÜ EMEKÇÝ HAREKET PARTÝSÝ ÖDP ÝSTANBUL ÝL ÖRGÜTÜ SHP ÝSTANBUL ÝL ÖRGÜTÜ TKP ÝSTANBUL ÝL ÖRGÜTÜ SU POLÝTÝK MUNZURU KORUMA KURULU DAYANIÞMA EVLERÝ EZÝLENLERÝN SOSYALÝST PLATFORMU ÇORLU SU YAÞAMDIR PLATFORMU GDO'YA HAYIR PLATFORMU HALK CEPHESÝ HALKEVLERÝ ÝSTANBUL ÞUBELERÝ ÖÐRENCÝ KOLLEKTÝFLERÝ EKOLOJÝ KOLLEKTÝFÝ SOS ÇEVRE GONÜLLÜLERÝ PLATFORMU MARMARA ÇEVRE PLATFORMU ÝDÝL KÜLTÜR MERKEZÝ BÝRLEÞÝK METAL ÝÞ SENDÝKASI PETROL ÝÞ SENDÝKASI ENERJÝ YAPIYOL SENDÝKASI ÇEVRE HUKUKU DERNEÐÝ DOÐADER GÜLENSUYU GÜLSUYU GÜZELLEÞTÝRME DERNEÐÝ ÜNÝVERSÝTE ÖÐRETÝM ÜYELERÝ DERNEÐÝ VETERÝNER HALK SAÐLIÐI DERNEÐÝ KALDIRAÇ DERGÝSÝ ÝVME DERGÝSÝ ÝÞÇÝ GAZETESÝ DÝKÝLÝ BELEDÝYESÝ 104

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su

Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI Yönetim Kurulu Haberiniz var mý? Suyumuza da göz diktiler! Küreselleþme-yeni dünya düzeni adý altýnda emperyalizmin sýnýrsýz ve pervasýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI

DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI TOPLUM ve HEKÝM Temmuz-Aðustos 2003 Cilt 18 Sayý 4 267 RAPOR DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI Çiðdem ÇAÐLAYAN* Bilindiði gibi Dünya Bankasý (DB), Dünya

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Devrimci Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý 1 / Eylül/Ekim 2009 Fiyatý: 100

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI ve BU ALANLA ÝLGÝLÝ VAKIFLARIN ÇALIÞMALARI

ÇEVRE SORUNLARI ve BU ALANLA ÝLGÝLÝ VAKIFLARIN ÇALIÞMALARI ÇEVRE SORUNLARI ve BU ALANLA ÝLGÝLÝ VAKIFLARIN ÇALIÞMALARI ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTISI - I. OTURUM 09 Mayýs 2007 Çarþamba - TOBB Üniversitesi Salonu Oturum Baþkaný: Aydýn SEÇKÝN - Vakýflar Genel Müdür Yardýmcýsý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nisan 2004 / Sayý 35. 1 Mayýs ta ALANLARA!!! 4ODA GENEL KURULLARIMIZ TAMAMLANIYOR... 4TMMOB DANIÞMA KURULU TOPLANIYOR...

Nisan 2004 / Sayý 35. 1 Mayýs ta ALANLARA!!! 4ODA GENEL KURULLARIMIZ TAMAMLANIYOR... 4TMMOB DANIÞMA KURULU TOPLANIYOR... TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Nisan 2004 / Sayý 35 SAVAÞA ÝÞGALE ÝÞSÝZLÝÐE VE YOKSULLUÐA KARÞI 1 Mayýs ta ALANLARA!!! 4ODA GENEL KURULLARIMIZ TAMAMLANIYOR... 4TMMOB DANIÞMA KURULU

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı