2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2011 YILI FAALĠYET RAPORU 31 Aralık ANKARA TAKDĠM EDEN : Kasım KAYIHAN (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 73

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ Ġl haritası Ġlinin kısa tarihçesi ve doğal konumu Çevre ve ġehircilik Bakanlığının tarihçesi TaĢra TeĢkilatı Müdürlüğümüzün Misyonu Müdürlüğümüzün Vizyonu Müdürlüğümüzün Görevleri ġube Müdürlükleri ve Görevleri Müdürlüğümüzün kadro ve personel durumu Müdürlüğümüzün teģkilat Ģeması Müdürlüğümüzün taģınmaz listesi Müdürlüğümüzün taģıt listesi Müdürlüğümüz denetimindeki inģaatlar ġube Müdürlüklerinin ayrıntılı görevleri Stratejik plan hedefleri 2012 Yılında ihalesi yapılması planlanan iģler Sorunlar ve çözüm önerileri 2 / 73

3 SUNUġ 4 Temmuz 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 17 Ağustos 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan ( KHK ile değiģik) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlenmiģtir. Bakanlığımız bu yeni görev tanımları ile değiģime öncülük yaparak çalıģmalara baģlamıģtır. Ġnsan odaklı, çağdaģ, katılımcı bir anlayıģ ile hesap verebilir bir olgu oluģturmuģtur. TaĢra teģkilatı olan bizler bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmekteyiz. Takım ruhu ile hareket eden, seçkin, yetkin bir kadro oluģturduk., Yeni yüzyılın Ģartlarını bilen, Öncü, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı, Kamu Kaynaklarının Kullanılmasında; ġeffaf, Etkin, verimli ve Süratli çalıģmakta, YönetiĢim ilkelerini benimseyerek hareket etmekteyiz. PaydaĢlarımız toplumun aģağı-yukarı tüm kesimleridir. Yöneticiler olarak geriye dönük olaylardan ders alarak durum muhakemesi yapmaktayız. Müdürlüğümüzde yılda ortalama evrak iģlem görmektedir. Bürokratik kültürden, vatandaģ odaklı kamu hizmet kültürüne geçiģ hedefimizdir. Yeni yılda yeni baģlangıçlar yapmak için, Demokratik enerji olan Sivil Toplum KuruluĢları ile de iģbirliği yapacağız. SAĞLAM VE GÜVENLĠ BĠNALARDAN OLUġAN; YAġANABĠLĠR ÇEVRE, HAYAT KALĠTESĠ YÜKSEK YERLEġMELER, MARKA ġehġrler oluģturmak hedefi ile GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK ĠÇĠN HER AġAMADA DENETĠM diyoruz Yılında yapmıģ olduğumuz faaliyetleri bu raporda toplayarak sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyoruz. Bu çalıģmalarda bize her zaman destek veren Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, MüsteĢarımıza, Sayın Valimize, Bakanlığımızın değerli Bürokratlarına, Milletvekillerimize, Ġl Genel Meclisi BaĢkan ve Üyelerine, Özel Ġdare Genel Sekreterimiz ile Siyasi Parti Temsilcilerine ve ayrıca özveri ile çalıģan Müdürlüğümüz ÇalıĢanlarına teģekkürlerimi sunuyorum Kasım KAYIHAN ĠnĢaat Mühendisi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü 3 / 73

4 ANKARA ĠLĠ Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü Ġç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, KırĢehir, Aksaray, Konya, EskiĢehir illeri ile çevrilidir. Ankara'nın baģkent ilan edilmesinin ardından Ģehir hızla geliģmiģ ve buna paralel olarak Ġl de günümüzde Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuģtur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının yarısı hâlâ tarım amaçlı kullanılmasına rağmen, nüfusunun sadece %3'ü köylerde, %70'i ise il merkezinde yaģar. Ekonomik etkinlik büyük oranda ticaret ve sanayiye dayalıdır, tarım ve hayvancılığın ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Ankara ve civarındaki gerek kamu sektörü gerek özel sektör yatırımları, baģka illerden büyük bir nüfus göçünü teģvik etmiģtir. Cumhuriyetin kuruluģundan günümüze, nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda artmıģtır. Nüfusun yaklaģık dörtte üçü hizmet sektörü olarak tanımlanabilecek memuriyet, ulaģım-haberleģme ve ticaret benzeri iģlerde, dörtte biri sanayide, %2'si ise tarım alanında çalıģır. Sanayi, özellikle tekstil, gıda ve inģaat sektörlerinde yoğunlaģmıģtır. 4 / 73

5 Günümüzde ise en çok savunma, metal ve motor sektörlerinde yatırım yapılmaktadır. Türkiye'nin en çok sayıda üniversiteye sahip Ġli olan Ankara'da ayrıca, üniversite diplomalı kiģi oranı ülke ortalamasının iki katıdır. Bu eğitimli nüfus, teknoloji ağırlıklı yatırımların gereksinim duyduğu iģ gücünü oluģturur. Ġlin ulaģım altyapısı baģkent eksenlidir; buradan otoyollar, demiryolu ve hava yoluyla Türkiye'nin diğer Ģehirlerine ulaģılır. Ankara Ġl sahası tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıģtır. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti, Ġl topraklarını kontrolleri altında tutmuģtur. Tektosagların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin baģkenti olan Ankara Ģehri ve Frigyalıların baģkenti Gordion, Ġl sınırları içinde yer alır. Yıldırım Bayezid'in Timurlenk'e yenik düģtüğü Ankara Muharebesi Çubuk yakınlarında ve KurtuluĢ SavaĢı'nın dönüm noktası olan Sakarya Muharebesi Polatlı yakınlarında yapılmıģtır. Ankara Ġl sahası tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıģtır. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti, il topraklarını kontrolleri altında tutmuģtur. Tektosagların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin baģkenti olan Ankara Ģehri ve Frigyalıların baģkenti Gordion, il sınırları içinde yer alır. Yıldırım Bayezid'in Timurlenk'e yenik düģtüğü Ankara Muharebesi Çubuk yakınlarında ve KurtuluĢ SavaĢı'nın dönüm noktası olan Sakarya Muharebesi Polatlı yakınlarında yapılmıģtır. Ġlin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan kuzey kesimleri haricindeki büyük kısmı Ġç Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve kara iklimine sahiptir. ġehirler dıģındaki il topraklarının büyük kısmı tahıl tarlalarıyla kaplı platolardan oluģur. Ġlin çeģitli yerlerindeki doğal güzellikler korumaya alınmıģ, dinlenme ve eğlence amaçlı kullanıma sunulmuģtur. Ġlin adını taģıyan tavģanı, keçisi ve kedisi dünya çapında bilinir, armudu, çiğdemi, yerel yemeklerden Ankara tavası ve Kızılcahamam'ın maden suları ise ülke çapında tanınır. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 644 sayılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı kurulmuģ ve tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte de bu yeni Bakanlık faaliyetlerine baģlamıģtır. Büyük bir kalkınma hamlesi içinde olan ülkemizin bu doğrultudaki ĢehirleĢmesi ve Türkiye'nin deprem kuģağında olduğu dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımız görevleri ve teģkilat yapısında değiģiklikler yapılmıģtır. Bu meyandaki görev, yetki ve sorumluluklar aģağıda belirtilmiģtir. YerleĢmeye, çevreye ve yapılaģmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliģtirmek, uygulanmasını sağlamak ve denetimlerin daha sağlıklı yapılabilmesini sağlamak amacı ile ilgililerin kayıtlarını tutmak. 5 / 73

6 Çevrenin korunması, iyileģtirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliģtirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araģtırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluģturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değiģikliği ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluģturan veya oluģturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalıģmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine iliģkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değiģikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve baģvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. Mekânsal Strateji Planlarını ilgili kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek. Milli Savunma Bakanlığının inģaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile UlaĢtırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiģ olan özel ihtisas iģleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluģlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inģa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak. Yapı denetimi sistemini oluģturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri yapmak, yönetmek, izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine iliģkin iģ ve iģlemleri yapmak. Konut sektörüne iliģkin strateji geliģtirme ve programlama iģ ve iģlemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin geliģmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı Ġskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak. Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dıģına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleģmelerde yapılacak iyileģtirme, yenileme ve dönüģüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaģmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılan uygulamalara iliģkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaģtırma, ruhsat ve yapım iģlerini gerçekleģtirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. 6 / 73

7 Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluģlarına ya da kiģilere ait olan taģınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara iliģkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değiģikliklerini ilgili idarelerin baģvurusu üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak ve baģvuru tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. Depreme karģı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüģüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak. 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliģtirilmesine dair iģ ve iģlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya iliģkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek. Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliģtirilmesi için çalıģmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak. Bayındırlık ve iskân iģleri ile ilgili Ģartname, tip sözleģme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak. Küresel iklim değiģikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları belirlemek. Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalıģmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluģlarla iģbirliği halinde yürütmek. Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI NIN TARĠHÇESĠ 1848 yılında Nafıa Nezareti adı altında çalıģmalarına baģlayan Bayındırlık Bakanlığı tarih ve 3 sayılı Kanunla Nafıa Vekâleti adını almıģtır. Bakanlık tarih ve 2443 sayılı KuruluĢ Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve köprüler inģa etmek, PTT tesislerini kurup iģletmek, su iģlerini düzenlemek ve devlet daire ve müesseselerinin her türlü yapı iģlerini yapmakla görevlendirilmiģtir tarih ve 3611 sayılı Kanun, iģletmeleri teģkilat dıģı bırakarak Bakanlığı yatırımcı bir kuruluģ haline getirmiģtir tarih ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığının kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlenmiģtir. Daha sonra 1958 yılında 7116 sayılı Kanun ile kurulan ve bölge, Ģehir kasaba ve köylerin planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraģmak, afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleģtirmek, belediyelerle iliģkileri düzenlemek konularında görevlendirilen Ġmar ve Ġskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı 7 / 73

8 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince birleģtirilerek Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı adını almıģtır tarih ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlenmiģtir. 4 Temmuz 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 17 Ağustos 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan ( KHK ile değiģik) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlen ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olarak hizmetine devam etmektedir. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TEġKĠLAT BĠLGĠLERĠ Çevre ve ġehircilik Bakanlığı teģkilatı, merkez ve taģra teģkilatı ile sürekli kurul, Ģura ve çalıģma gruplarından oluģur. Bakanlık merkez teģkilatı aģağıdaki hizmet birimlerinden oluģmaktadır: Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığı Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Yüksek Fen Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi BaĢkanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Sürekli Kurul, ġura Ve ÇalıĢma Grupları: Yüksek Çevre Kurulu Mahalli Çevre Kurulları Çevre ve ġehircilik ġûrası Döner Sermaye: Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Bağlı KuruluĢ: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ġlgili KuruluĢ: Ġlbank A.ġ. TaĢra TeĢkilatı: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri (81 Adet) 8 / 73

9 TAġRA TEġKĠLATLARI ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERĠ Müdürlüğümüz, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Çevre ve ġehircilik Bakanlığına verdiği görevleri il bazında sürdürmektedir. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Arsa-Hizmet Binası Bilgileri; Ankara- Merkez, Çankaya Ġlçesi M. Kemal mah. (Karakusunlar), Ada :13911 Parsel : 8 Arsa Yüzölçümü :10.336,60 m2. GENEL TOPLAM BĠNA ALANI : 8.463m2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MĠSYONU Ġlimiz çapında sürdürülebilir yerleģme, kentleģme ve güvenli yapılaģmayı temin etmek üzere, planlama, projelendirme, yapım hizmetlerini teknolojik ve bilimsel geliģmelerden faydalanarak düzenleyici, denetleyici ve katılımcı bir anlayıģla yapmak ve/veya yaptırmak. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN VĠZYONU Yüksek kurumsal kapasitesi ile çağdaģ yerleģme, kentleģme ile güvenli yapılaģmaya yönelik politika ve stratejileri belirleyen, uygulamalar yön veren ve denetleyen bir kurum olmak. 9 / 73

10 ġube MÜDÜRLÜKLERĠ ve AYRINTILI GÖREVLERĠ 1. Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ġb. Md. 2. Proje ġb. Md. 3. Yapım 1 ġb. Md. 4. Yapım 2 ġb. Md. 5. Yapı Malzemeleri ġb. Md. 6. Yapı Denetim ġb. Md. 7. Ġmar-Ġskân ve Koop ġb. Md. 8. Özel Çevre Koruma ġb. Md. 9. Çevresel Etki Değerlendirme ġb. Md. 10. Çevre Ġzinleri ġb. Md. 11. Çevre Yönetimi ġb. Md. 12. Çevre Denetimi ġb. Md. 13. Tabiat Varlıklarını Koruma ġb. Md. EVRAK AKIġI ( ĠTĠBARĠ ĠLE) GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK TOPLAM / 73

11 1. ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Yemekhanemiz 1.2. Toplantı salonumuz 11 / 73

12 1.3. Hizmet Araçları S.N. PLAKA NO MARKASI MODELĠ CĠNSĠ 1 06 BM 900 TOYOTA 2010 OTOMOBĠL 2 06 AVR 55 RENAULT 1991 OTOMOBĠL 3 06 ETR 74 TOFAġ-FĠAT 1992 OTOMOBĠL 4 06 ZVD 86 TOFAġ-FĠAT 1998 OTOMOBĠL 5 06 N 6047 RENAULT 9 GLT 1987 OTOMOBĠL 6 06 ZVK 93 DOĞAN S 1998 OTOMOBĠL 7 06 ZFG 45 TOYOTA 2002 OTOMOBĠL 8 06 AG 6763 FORD 2004 KAMYONET 9 06 KHB 77 RENAULT 2000 OTOMOBĠL 10 06DE 1315 Ġsuzu 2011 Kamyonet YGK 22 Ford transit 2003 Minibüs 12 06DN 6847 Mercedes sprinter 2011 Minibüs ARACIN AĠT OLDUĞU KURUM Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. ĠL ÖZEL ĠDARE GEN. SEKR. ĠL ÖZEL ĠDARE GEN. SEKR. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Çevre ve ġehir. Ġl Müd. 12 / 73

13 ANKARA ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR, SÖZLEġMELĠ, ĠġÇĠ VE BAġKA KURUM PERSONELĠNĠN GENEL ĠCMALĠ SINIFI ĠÇ GÖREV DIġ GÖREV TOPLAM MEMUR (657 S.K.Tabi) SÖZLEġMELĠ (4/B 657 S.K.Tabi) 1 1 ĠġÇĠ ( 4857 S.K. Tabi) MEMUR (BaĢka Kurum Personeli) 1 1 ĠġÇĠ ( 4857 S.K. Tabi BaĢka Kurum Personeli) 1 1 TOPLAM Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü: Özlük ĠĢleri Bürosu (3 Personel) Sicil ve ArĢiv Bürosu (4 Personel) Personel Tahakkuk Bürosu (7 Personel) ĠnĢaat Tahakkuk Bürosu (4 Personel) Hesap Kontrol Bürosu (4 Personel) Evrak Bürosu (7 Personel) Destek Hizmetleri ġefliği (41 Personel) Malzeme ve Ayniyat Bürosu (4 Personel) Dosya ArĢiv Bürosu (5 Personel) Yemekhane Bürosu (5 Personel) Olmak üzere toplam 83 personel ile hizmet vermektedir. Ġl Müdürlüğüne ait Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, ADSL hizmetleri takibi, Akaryakıt ve tamir bakım masrafları Personelin yemek hizmetleri Ankara genelinde göreve gidecek olan personelin araç ve Ģoför ihtiyacının karģılanması Ġl Müdürlüğümüz binasının iç, dıģ ve çevre temizliğinin sağlanması Santral hizmetleri Bilgi iģlem hizmetleri (PC kurulum, yazılım, tamir vb) Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğünce yürütülmektedir. 13 / 73

14 2. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ait Genel ve özel idare bütçelerinden yatırım programına alınan yatırımların, ihale öncesi hazırlıkları kapsamında; arsa hukuki bilgilerini ilgili kurumundan temin eder. (Tapu, tapu tahsis belgesi, çap, ölçü krokisi ve imar durumunu) Bu bilgiler doğrultusunda arsanın fiziki bilgilerini hazırlar (Zemin sual fiģi, avan plankote ve vaziyet planını). Ayrıca dernekler veya hayırseverler kanalı ile ve yapılacak olan yatırımları da takip eder. Tip proje istenmeyen yatırımlara da değiģen yönetmeliklere göre özel proje hazırlar-hazırlatır ve onaylar. (Ġmar, deprem, ısı yalıtımı, yangın yönetmelikleri v.b. ) Özel Öğretim kurumlarının açılıģı için gerekli izinleri verir. (Özel okul, hastane, dershane M.T. S. Kursu, yurt, kreģ vb.) 2011 Yılında Proje ġube Müdürlüğünce Ġncelenen Projeler 1-Ankara Sincan-Etimesgut Tapu Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projeleri (devam etmektedir) 2-Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü Panzer ve Toma Garajı Uygulama Projeleri (devam etmektedir) 3-ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu Uygulama Projeleri (devam etmektedir) 4-Vilayetler Hizmet Birliği GölbaĢı Vali Galip Demirel Vilayet Evi Revize Uygulama Projeleri (devam etmektedir) 5- ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel komutanlığı Ankara Kızılcahamam Ġlçesi Güvem Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binasının Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projeleri (devam etmektedir) 6-Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ankara Ġl Kontrol Laboratuarı Uygulama Projeleri 7-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Çubuk ilçesi Yurt Binaları Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projeleri 8-BaĢbakanlık Mit MüsteĢarlığı 52 ve 12 nolu Hizmet Binaları Tadilat ve Onarım Projeleri 9-Hirfanlı JATEM Komutanlığı Su Eğitim Tesisi ile DuĢ ve Soyunma Binası Uygulama Projeleri 10-Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Kampusu AtıĢ Poligonu Mimari Uygulama Projeleri 11-Türkiye Ġl Genel Meclisi Derneği Misafirhanesi Uygulama Projeleri 12-Çankaya Ġlçesi Oran Mahallesi (16743 ada 6 nolu parsel) Konut ve Ticaret Kompleksi Mimari Uygulama Projeleri 13-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü ġereflikoçhisar ilçesi Yurt Binasının Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projeleri 14-Özel Muayenelere ait depreme dayanıklılık performans raporlarının incelenmesi(devam etmektedir) 14 / 73

15 2011 Yılında Proje ġube Müdürlüğünce Hazırlanan Proje Veya Vaziyet Planları 1- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Lodumlu Hizmet Binaları Yemekhane Yapım- Onarım ve Kampus Tesisat Sistemi Revizesine Ait Projeler (Devam etmektedir) 2- Jandarma Eğitim Komutanlığı Ankara Beytepe Jandarma Subay Astsubay Lojmanları (192 daireli) Vaziyet Planı, Revize Uygulama Projeleri (Devam etmektedir) 3- Jandarma Eğitim Komutanlığı Ankara Beytepe Jandarma Subay Astsubay Lojmanları Sığınak Projesi (Devam etmektedir) 4- Ankara Valiliği Engelli Asansörü Projeleri 5- Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü mimari ve statik rölöve Projeleri 6- MĠT MüsteĢarlığı Çatı Yapımı 7- Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü Yemekhane Ek Binası Uygulama Projeleri 2011 Yılında Proje ġube Müdürlüğünce Hazırlanan Proje YaklaĢık Maliyetleri 1- AyaĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanlı Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması ĠĢi (Devam etmektedir) 2-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması ĠĢi 3- Yenimahalle Kaymakamlığı Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası Elektrik Uygulama Projesi Hazırlanması ĠĢi 4-Maliye Bakanlığı D-K-M Bloklarda Engelli Asansörü Mimari ve Statik Projelerinin Düzenlenmesi ĠĢi 5-Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi Mutfak-Yemekhane-Havuz-Kafe Binalarının ve Tesis Kanalizasyon Sisteminin Yenilmesi ne Ait Projelerin Hazırlanması ĠĢi 6- Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı Namık Kemal Mahallesi 1 ve 2 nolu Lojman binalarının Ġnceleme ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması ĠĢi 7-Vilayetler Hizmet Birliği GölbaĢı Vali Galip Demirel Vilayet Evi Revize Uygulama Projelerinin Hazırlanması ĠĢi 8-ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel komutanlığı Ankara Kızılcahamam Ġlçesi Güvem Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binasının Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması ĠĢi 9- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü ġereflikoçhisar ilçesi Yurt Binasının Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması ĠĢi 10-Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü Panzer ve Toma Garajı Uygulama Projelerinin Hazırlanması ĠĢi 11-Gençlik ve Spor Bakanlığı Y.Ö. Kredili Yurtlar Kurumunun Yurt Bloklarının Güçlendirilmesi iģi(devam etmektedir) 2011 Yılında Proje ġube Müdürlüğünce Hazırlanan YaklaĢık Maliyetler 1-BaĢbakanlık Mit MüsteĢarlığı Hizmet binası Otopark Yapımı YaklaĢık Maliyeti (Devam etmektedir) 2- BaĢbakanlık Mit MüsteĢarlığına Ait Çiftlik Duvar Yenilenmesi ve Asfalt ÇalıĢması Yapımı YaklaĢık Maliyeti (Devam etmektedir) 3-Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Destek Hizmet Birimleri Balgat Ek Bina Tesisat ve Elektrik iģleri Yapım YaklaĢık Maliyeti Revizesi (Devam etmektedir) 4-Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Lojman Tadilatı YaklaĢık Maliyeti (Devam etmektedir) 15 / 73

16 5-Haymana Kaymakamlığı Müdür Odası Tadilatı YaklaĢık Maliyeti (Devam etmektedir) 6-Jandarma Genel Komutanlığı GölbaĢı Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Isı Merkezi Tesisat DeğiĢimi YaklaĢık Maliyeti (Devam etmektedir) 7-Haymana Kaymakamlığı Müdürlük Tadilat iģi (Devam etmektedir) 8-Jandarma Genel Komutanlığı GölbaĢı Jandarma Hizmet Binası ısı merkezi ve tesisat iģi (Devam etmektedir) 9-Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Hizmet Destek Dairesi BaĢkanlığı Çankaya Çukurca 200 dairelik devlet lojmanları tesisat yenileme iģi (Devam etmektedir) 10-Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı Hizmet Binasının KMD Blok özürlü asansör iģi. 11-Evren Kaymakamlığı Ġl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Müdürlük Hizmet binasının tadilatı (Devam etmektedir) 12- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Hizmet Destek Dairesi BaĢkanlığı Çankaya Çukurca 200 dairelik devlet lojmanlarının 2A-2B Blok tesisat onarım iģi (Devam etmektedir) 13-DanıĢtay 2011 yatırım kapsamında ki lojmanların mutfak onarım iģi (Devam etmektedir) 14-Haymana Kaymakamlığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 20 daireli Polis Lojmanları arka istinat duvarında oturma çatlak iģi(devam etmektedir) 15-Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkez Amirliği Lojmanının Hizmet Binasının DıĢ cephe tadilatı(devam etmektedir) 16-Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Dikmen Polis Merkez Binasının Tadilatı (Devam etmektedir) 17- Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma ġube Müdürlüğü Binalarının tadilat(devam etmektedir) 18-Polatlı Kaymakamlığı Ġl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Ġdari bina lojman bakım onarım, doğalgaza dönüģüm iģi (Devam etmektedir) 19-BaĢbakanlık M.Ġ.T. MüsteĢarlık Yenimahalle 3 nolu bina tadilatı (Devam etmektedir) 20- BaĢbakanlık M.Ġ.T. MüsteĢarlık Emek Hizmet Binasının Garaj Atölyesinin Güçlendirilmesi(Devam etmektedir) 21-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Müdürlük Hizmet Binasının DıĢ cephe Ġzolasyonu (Devam etmektedir) 22- BaĢbakanlık M.Ġ.T. Etimesgut TürkkuĢu Tesislerinin ısı merkez ve doğalgaz iģi (Devam etmektedir) 23- BaĢbakanlık M.Ġ.T. MüsteĢarlık Emek Hizmet Binasının elektrik,altyapı, üstyapı tesisat iģi (Devam etmektedir) 24- BaĢbakanlık M.Ġ.T. MüsteĢarlık Oran 1.Hizmet Bölgesi Güçlerinin 1.ve 2. Hizmet binalarının Tadilatı (Devam etmektedir) 25-BaĢbakanlık M.Ġ.T. MüsteĢarlık Yenimahalle Merkez Site Kuzey Nizamiye Binasına ek iģi (Devam etmektedir) 26- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢma Ofisleri tadilatı (Devam etmektedir) 27- Jandarma Genel Komutanlığı Lojman Binasının Hizmet Binasıyla Nezarethanelerinin iģlevsellik iģi (Devam etmektedir) 28-BaĢbakanlık M.Ġ.T. MüsteĢarlık Yenimahalle 25 nolu Blok dıģ cephe tadilatı (Devam etmektedir) 29-Emniyet Genel Müdürlüğü Toma Panzer Kapalı Garajının YaklaĢık maliyet iģi (Devam etmektedir) 30-Jandarma Genel Komutanlığı Bakanlıklar Karargâhı Hizmet Binalarının arkadları onarımı iģi (Devam etmektedir) 16 / 73

17 SIRA NO 2011 Yılında Proje ġube Müdürlüğünce Hazırlanan Plankoteler 1- DıĢ Ticaret Müs., AB Genel Sekreterliği, Devlet Personel BaĢkanlığı 2- Ġslam Ülkeleri Ġstatistik Ekonomik AraĢtırmalar Merkezi 3- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 4-Sincan-Etimesgut Tapu Müdürlüğü 5- Jandarma Eğitim Komutanlığı Ankara Beytepe Jandarma Subay Astsubay Lojmanları (192 daireli) 6- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Çubuk ilçesi Yurt Binaları 7-Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 8-Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü PROJE ġube GÖREV TANIMLARI (ANKARA ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ) PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 HĠZMETĠN ADI Özel Sağlık ve Sosyal Hizmet KuruluĢlarına GörüĢ Verilmesi Arazi Etüd ve Proje ÇalıĢmaları HĠZMETĠN TANIMI Özel Sağlık KuruluĢları; Özel hastane, tüp bebek merkezi, diyaliz merkezi ve genetik tanı merkezlerinin açılması veya yerleģim planı değiģikliği yapılması, Özel hastanelerde branģ ilavesi ve durumunda, Proje ġube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda, Belediyesince onaylı projesi ile birlikte incelenerek, teknik rapor veya Sağlık Müdürlüğünün görevli personeli ile birlikte MüĢterek Teknik Rapor düzenlenerek proje onaylanır. Sağlık Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde hastaneler 6 ayda bir, merkezlerde ise 3 ayda bir olmak üzere rutin denetim faaliyetlerinde mimar görevlendirilir. Özel Sosyal Hizmet KuruluĢları; Proje ġube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda rölövesi ile birlikte mahallinde incelenir. Hazırlanan teknik rapor ile birlikte rölöve projeleri onaylanır. 1.1.Yatırımın gerçekleģeceği parsel veya parsellere ait Arsa Hukuki Bilgilerinin(Tapu senedi, tahsis belgesi, imar durumunu gösterir çap, yol kotu, aplikasyon krokisi, alt yapı bilgileri) ilgili Ġdarelerinden veya yatırımcı kuruluģundan temin edilir..ġnģaat ruhsatı iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılır. 1.2.Yatırımın gerçekleģeceği parsel veya parsellere ait okumalar yerinde yapılarak arsadaki topografik veriler ile mevcut durum, alt yapı bilgileri ve imar durumu iģlenir Arsa Hukuki Bilgileri, plankote ve zemin etüdü ile Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü Proje Düzenleme Esasları ve yürürlükteki tüm teknik mevzuat doğrultusunda, Tip proje ise vaziyet planı hazırlanarak onaylanır. 17 / 73 HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği ( / / / / / / / / sayılı Kamu Ġhale Kanunu sayılı Ġmar Kanunu HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESĠ 7 gün (Eksik belge olması durumunda) Projenin büyüklüğüne bağlı olarak değiģkenlik göstermektedir. YILLIK ĠġLEM SAYISI 201 (2011 yılı) 30 (2011 yılı)

18 Uygulanacak Projenin Müdürlüğümüzce hazırlanması isteniyorsa, yatırımcı kuruluģun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde, projeler hazırlanarak onaylanır Uygulanacak proje hizmet satın alınması yöntemiyle elde ediliyorsa Proje ġube Müdürlüğü bünyesinde komisyon kurularak projeler incelenerek onaylanır ġube Müdürlüğümüzce hazırlanan veya incelenen Genel Bütçeye ait iģler yapıma esas olmak üzere incelenerek tasdik edilmek üzere Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğüne gönderilir Bakanlığımızca belirlenen eksiklikler varsa giderilerek, ihale çalıģmalarının yürütülmesi için Kurumuna veya Müdürlüğümüzün ilgili ġube Müdürlüğüne gönderilir Talep halinde; yatırımcı kuruluģun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde Bakanlığımızın Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri bedelleri esas alınarak Proje YaklaĢık Maliyeti belirlenerek ilgisine göre Bakanlığımıza/Yatırımcı Kurumuna gönderilir. 3 Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Teknik GörüĢ Verilmesi Proje ġube Müdürlüğünce yapılması istenen inceleme ve tespitin içeriğine göre görevlendirilen teknik personelce (mimar, mühendis), yerinde gerekli tespit ve inceleme yapılarak, gerek görürse ilgili deney ve test sonuçları ile birlikte teknik rapor hazırlamak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı TeĢkilat ve Görev Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddeleri. DeğiĢken 17 (2011 yılı) 4 YaklaĢık Maliyet Hazırlanması proje yaklaģık maliyeti Proje ġube Müdürü tarafından yaklaģık maliyet komisyonu üyelerinin belirlenmesine müteakip; Ġhaleye esas olmak üzere düzenlenmiģ onaylı projeler üzerinden yaklaģık maliyet hesabı yapılması isteniyorsa, o iģ bünyesindeki imalatların hangi kısmında ve ne miktarda yapılacağı belirlenerek, metraj hesaplamaları yapılır Ġhaleye esas olmak üzere Kamu Kurum ve KuruluĢlarının onarım talepleri üzerine yaklaģık maliyet hesabı yapılması isteniyorsa, yaklaģık maliyet komisyonu tarafından (gerektiğinde rölöve desteği alınarak) onarım yapılacak inģaat mahallinde ölçümler yapılarak, ölçekli ataģman, rölöve, ölçülü kroki hazırlanır. Hazırlanan mahal listelerine göre imalat listeleri talep sahibi idare yetkilisi ve yaklaģık maliyet komisyonu tarafından karģılıklı olarak imzalanarak protokol düzenlenir. Söz konusu iģ bünyesindeki imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağı belirlenerek metraj hesaplamaları yapılır sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Yapı ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan yöntemler doğrultusunda yaklaģık maliyetin tutarı belirlenir. Gerekli görülen imalatlar ya da özel fiyatlar için piyasa araģtırması yapılır özel birim fiyat oluģturulur. Bu özle fiyatlar için özel teknik Ģartname düzenlenir. Ġhale konusu yapım veya onarın iģinin teknik ayrıntıları ve yapım Ģartları ile proje kapsamında teknik Ģartnameler hazırlanır. 4.3 YaklaĢık maliyet komisyonu tarafından metraj hesapları tamamlandıktan sonra yaklaģık maliyet hesap icmalleri oluģturulur. ĠHALE edilmek üzere ilgili Ģubesine gönderilir sayılı Kamu Ġhale Kanunu 2-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi Projenin büyüklüğüne bağlı olarak değiģkenlik göstermektedir. 10 (2011 yılı) 18 / 73

19 PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜNDE 2011 YILINDA YAPILAN ĠġLER SAYI ĠNCELENEN PROJELER 13 HAZIRLANAN PROJELER 7 HAZIRLANAN PLANKOTELER 8 HAZIRLANAN YAPIM YAKLAġIK MALĠYETĠ 6 HAZIRLANAN PROJE YAKLAġIK MALĠYETĠ 10 TEKNĠK GÖRÜġ VEYA RAPOR VERĠLEN KAMU KURUM VE KURULUġLARI 17 TEKNĠK RAPOR VERĠLEN ÖZEL HASTANE 17 TEKNĠK RAPOR VERĠLEN ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZĠ 3 TEKNĠK RAPOR VERĠLEN ÖZEL GENETĠK TANI MERKEZĠ 2 DENETLENEN DEVLET HASTANESĠ (yangın yönetmeliğine uyumu) (toplam 42 hastane) DENETLENEN ÖZEL HASTANE (toplam 28 hastane yılda 2 kere denetlenmektedir) 56 DENETLENEN ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZĠ (toplam 21 merkez yılda 2 kere denetlenmektedir) TEKNĠK RAPOR VERĠLEN SHÇK BAĞLI ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ TEKNĠK RAPOR VERĠLEN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARI (mevzuatları değiģtiği için Müdürlüğümüzce Mart ayından sonra iģlem yapılmamaktadır) 39 6 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL MUAYENEHANELERE AĠT (Depreme Dayanıklılık Performans Raporlarının Ġncelenmesi ) 6 TOPLAM ĠġLEM SAYISI / 73

20 3. YAPIM (1 ve 2) ġube MÜDÜRLÜKLERĠ 1. Yapım ĠĢleri: Yapı Denetim ĠĢleri Komisyon ÇalıĢmaları Teknik Raporlar HakediĢ Kesin Hesap ÇalıĢmalar 2. Ġhale Bürosu: Yapılacak Ġhale ĠĢlemlerini Yürütmek 3. Belge Ġnceleme Bürosu Teknik Personel Taahhütname, ĠĢ Programları, All-Risk Sigortaları Ġncelenmesi Geçici ve Kesin Kabul Komisyonlarının OluĢturulması Süre Uzatım ĠĢlemleri ĠĢ Bitirme, ĠĢ Yönetme, ĠĢ Denetleme Gibi Belgelerin Tanzimi Teminat Mektuplarının Geri Ġade ĠĢlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ġlgili YazıĢmalar 20 / 73

21 YATIRIMCI KURULUġ DÖNEM RAPORU 1- TOPLANTI DÖNEMĠ 2- YATIRIMCI KURULUġUN ADI ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 3- TOPLAM PROJE SAYISI PROJELERĠN SEKTÖRLERE DAĞILIMI: a) TARIM SEKTÖRÜ 1 b) KONUT SEKTÖRÜ 13 c) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ 4 d) SAĞLIK SEKTÖRÜ 1 e) GENEL ĠDARE SEKTÖRÜ 31 f) GÜVENLĠK SEKTÖRÜ 11 g) MĠT 15 h) DĠĞER KURULUġLAR 3 5- TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKĠ YILLAR HARCAMASI YILI ÖDENEĞĠ YILI FĠĠLĠ ÖDENEK 0 9- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA PROGRAM YILI ÖDENEĞĠNE GÖRE NAKTĠ GERÇEKLEġME % FĠĠLĠ ÖDENEĞĠNE GÖRE NAKTĠ GERÇEKLEġME % FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % BĠTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PROJE SAYISI ĠHALE AġAMASINDAKĠ PROJE SAYISI BAġLANMAYAN PROJE SAYISI TASFĠYE OLAN PROJE SAYISI BAġLAMAMA NEDENĠ Arsa ve Ġmar sorunu 19-ÇÖZÜMLENMESĠ ĠSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR 20- SORUN VE DARBOĞAZLAR NEDENLERĠ 21- ALINMASI ĠSTENĠLEN ÖNLEMLER Ġlgili Yasa Yeri Cinsi Adedi Durumu Harcama (TL) 5543 Sayılı Ġskân Kanunu 5543 Sayılı Ġskân Kanunu Nallıhan Soğukkuyu Köyü Nallıhan Soğukkuyu Köyü Konut 39 Devam Ediyor Konut Yılı Programında / 73

22 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ YAKLAġIK MALĠYETLER VE HARCAMALAR YAPILAN HARCAMA 22 / 73

23 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĠ (CSO Konser Salonu ve Koro ÇalıĢma Binaları ĠnĢaatı) AÇIKLAMA: Ankara Atatürk Kültür Merkezi CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro ÇalıĢma Binaları ĠnĢaatı Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 1768 sayılı yazıları ile yapı denetim hizmetleri Ankara Valiliği Bayındırlık ve Ġskân Müdürlüğümüzce (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) yürütülmeye baģlanmıģtır. I.KEġĠF BEDELĠ : ,00 TL (1995 YILI B.B.F.) TL (2011 YILI B.B.F.) MÜTEAHHĠT : ÇAĞDAN MÜH. MÜT. SAN. VE TĠC A.ġ. ĠHALE TARĠHĠ : ĠHALE TENZĠLATI : % 35,35 ĠHALE BEDELĠ : ,00 TL (1995 YILI B.B.F.) SÖZLEġME TARĠHĠ : TL (2011 YILI B.B.F.) ĠġYERĠ TESLĠM TARĠHĠ : (GEÇĠCĠ) SÖZ.GÖRE. BĠTĠM TARĠHĠ : FĠĠLĠ YER TESLĠM TARĠHĠ : MALĠ GERÇEKLEġME : ,21 TL (1995 YILI B.B.F.) GERÇEKLEġME ORANI : %56, ,50 TL (2011 YILI B.B.F.) KALAN KEġĠF MĠKTARI : ,79 TL (1995 YILI B.B.F.) ,50 TL (2011 YILI B.B.F.) SÜRE UZATIMI ĠLE Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ : (35 Nolu HakediĢ Ġtibari ile) 23 / 73

24 AKM CUMHURBAġKANLIĞI SENFONĠ ORKESTRASI ĠNġAATI ĠNġAAT ALANLARI A BLOK (KORO ÇALIġMA BĠNASI) m 2 B BLOK (KONSER SALONU) m 2 C BLOK (SANATÇI ÇALIġMA BĠNASI) m 2 D BLOK (GARAJ) m 2 TOPLAM ĠNġAAT ALANI m 2 Genel GörünüĢ 24 / 73

25 Genel GörünüĢ 25 / 73

26 26 / 73

27 ANKARA 2000 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURDU ĠNġAATI (BALGAT GENEL MÜDÜRLÜK+GÖLBAġI 1000 KĠġĠLĠK) Yüklenici Proje Müellifi SözleĢme Bedeli ĠĢyeri teslim tarihi Fiili Yer Teslim Tarihi SONBAY&AYSOY (O.G) UNITEK Müh. ĠĢl. Ltd. ġti ,44 TL (GölbaĢı) (Balgat) (GölbaĢı) (Balgat) Kazı Fiili BaĢlangıç Tarihi SözleĢmeye göre iģin bitim tarihi Süre uzatımına göre iģin bitim tarihi ANKARA 2000 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURDU ĠNġAATI GÖLBAġI KAMPÜSÜ 27 / 73

28 BLOKLAR TOPLAM ĠNġAAT ALANI ( m2) KAT ADEDĠ A B C D Sosyal Tesis TOPLAM: m2 28 / 73

29 ANKARA 2000 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURDU ĠNġAATI BALGAT GENEL MÜDÜRLÜK ETĠMESGUT HÜKÜMET KONAĞI BĠNASI ĠNġAATI Yüklenici Karacan Grup ĠnĢaat.Mak.Müh. Ltd. ġti Proje Müellifi SözleĢme Bedeli Özer ve Ürger Mimarlık Müh. Ltd ,00 TL ĠĢyeri teslim tarihi Ruhsat tarihi SözleĢmeye göre iģin bitim tarihi Süre uzatımına göre iģin bitim tarihi / 73

30 30 / 73

31 31 / 73

32 Yüklenici Proje Müellifi TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK HĠZMET BĠNASI ĠNġAATI SözleĢme Bedeli EKġĠOĞLU KAHRAMAN ADĠ ORTAKLIĞI Altu Mimarlık ve Müh. Ltd. ġti ,88-TL ĠĢyeri teslim tarihi Fiili Yer Teslim Tarihi Kazı Fiili BaĢlangıç Tarihi SözleĢmeye göre iģin bitim tarihi Süre uzatımına göre iģin bitim tarihi SÖZLEġMEYE GÖRE NAKDĠ GERÇEKLEġME SÖZLEġME BEDELĠ Ġġ ARTIġI BEDELĠ TOPLAM ,88 TL ,58 TL ,46 TL SözleĢme Fiyatları Ġle Kalan Tutar %42,06 SözleĢme Fiyatları Ġle Harcanan Tutar %57,94 BLOKLAR TOPLAM ĠNġAAT ALANI ( m2) KAT ADEDĠ A 3.709,72 9 B ,86 23 C 3.663,28 5 TOPLAM: ,86 m2 32 / 73

33 33 / 73

34 34 / 73

35 Yüklenici Proje Müellifi SözleĢme Bedeli ĠSTANBUL VĠLAYETLER EVĠ RESTORASYONU ĠNġAATI Nazif KARACAN ĠnĢ. Taah. Tic. Prj. FON MĠMARLIK ,67 TL ĠĢyeri teslim tarihi Fiili Yer Teslim Tarihi Kazı Fiili BaĢlangıç Tarihi SözleĢmeye göre iģin bitim tarihi Süre uzatımına göre iģin bitim tarihi BLOKLAR TOPLAM ĠNġAAT ALANI (m2) KAT ADEDĠ A B-C-D E TOPLAM: m2 35 / 73

36 36 / 73

37 37 / 73

38 SÖZLEġMEYE GÖRE NAKDĠ GERÇEKLEġME SÖZLEġME BEDELĠ ,67 TL Ġġ ARTIġI BEDELĠ TOPLAM ,67 TL SözleĢme Fiyatları Ġle Kalan Tutar %47,30 SözleĢme Fiyatları Ġle Harcanan Tutar %52,70 4. YAPI MALZEMELERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 4703 sayılı Yapı Malzemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat uygulamalarında Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerini yürütür. (89/106/EEC Sayılı Yapı Malz. Yönetmeliği CЄ iģareti taģıması gereken ürünler CЄ iģareti olmadan piyasaya arz edilemeyecektir. Bakanlığımız tarihinden itibaren P.G.D. yetkisini Müdürlüğümüze vermiģtir. PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ(PGD) HAZIR BETON DENETĠMĠ KAZAN DENETĠMĠ LABORATUVAR DENETĠMĠ ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ DENETĠMĠ Bu tarihten ( ) itibaren ilimizde faaliyet gösteren Yapı malzemeleri üreticileri ve BaĢ dağıtıcılarının harmonize olmuģ yapı malzemelerinin denetimlerini; PERĠYODĠK ve ġġkâyet denetlemesi olarak titizlikle yapmaya baģlamıģtır. Denetimler, Bakanlığımız personelinden, eğitim almıģ denetçiler tarafından yapılmaktadır. Denetimlere ait tespitler Bakanlığımız Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayrıca Laboratuar Denetimi, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Tarih Sayılı Yazısı ile Müdürlüğümüze verilmiģtir tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanun ve tarih ve sayılı, tarih sayılı kapsamında; Enerji Performans denetimini de müdürlüğümüz yapmaktadır. 38 / 73

39 YAPI MALZEMELERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILINDA YAPTIĞI DENETĠMLER PGD denetim sayısı : 200 Taze beton denetim sayısı : 56 Toplam : 256 denetim yapılmıģtır. 5. YAPI DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2000 tarihinden itibaren 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulaması tarihli ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren bütün illerde uygulanmasına karar verilmiģtir. ĠL NÜFUSUMUZ : KiĢi TOPLAM YAPI STOĞUMUZ : ad. Yapı Denetimli bina sayısı : ad. (2000 den itibaren) Yapı denetimsiz bina sayımız : ad. 39 / 73

40 YAPI DENETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 4708 SAYILI YAPI DENETĠMĠ HAKKINDAKĠ KANUN HAKKINDA YAPILAN ÇALIġMALAR: Yapı denetimi iģlerine dair faaliyetler; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve buna dayanarak çıkarılan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre ġube Müdürlüğünce yürütülmektedir Sayılı Yapı Denetimim Hakkında Kanun Hükümleri doğrultusunda Bakanlık talimatlarını incelemek, sonuçlandırmak ve ilgili kurumlara bildirmek. - Yapı Denetim firmalarının çalıģmalarını denetlemek. - Yapı Denetim firmalarının bürolarını denetlemek. - Yapı Denetim firmalarının Ģantiyelerini denetlemek. - Yapı Denetim hizmet sözleģmesinin fesih iģlemlerini Yapı Denetim Sisteminde yapmak ve Ġlgili Ġdarece incelenerek ruhsat ve eki projelere aykırı, eksik veya kusurlu imalatlar tespit edilerek Müdürlüğümüze bildirilen yapılarda yeniden inceleme yapılarak rapor düzenlemek. - Yapı Denetim Sisteminde Denetçi, Kontrol ve Yardımcı Kontrol elemanlarının hesaplarına kontör yüklemek. - Mal sahibi, Müteahhit Firma ve Yapı Denetim firması arasındaki ihtilafları incelemek ve sonuçlandırmak. -Yapı Denetim Kanunun uygulamaları hakkında Belediyelere, ilgili Kamu Kurum ve kuruluģlarına ve vatandaģlara bilgi vermek. -Yapı Denetim Kanunun uygulamaları hakkında TMMOB nin düzenlediği çalıģmalara katılarak bilgi sunmak. - Seviyeleri yanlıģ girilen yapıların gerekli belgelerin sunulmasıyla Denetim bilgilerinin düzeltilmesi. - Proje Müelliflerinin bilgilerinin Yapı Denetim Sisteminde güncellenmesi. - Laboratuar Denetimlerinin yapılması. - Müteahhitlik Yetki Belgesi numarası verilmesi (Tüzel ve ġahıslara) - Geçici Ustalık Belgesi verme iģlemleri. - Hak ediģ ödeme planını hazırlamak. 40 / 73

41 BaĢvuru Konusu Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü BaĢvuru Yapılacak Kurum Ġlgili Ġdare (Belediye, OSB, Serbest Bölge) Yapı Denetim Komisyon BaĢkanlığı YĠBF değiģikliği Denetim Bilgi DeğiĢikliği Genel m 2 değiģimi Yapı Sahibi değiģimi Proje Müellifi değiģimi Personel değiģimi, Seviye Tespit onayı Hak ediģ onayı, Ruhsat ile ilgili iģl. Personel istifası, iģe baģlama Kontör Yükleme Fesihname Yapı denetim izin belgesi Denetçi belgesi KuruluĢ ve Ģahıs bilgilerinde değiģiklik X X X X X X X X X X X ANKARA DAKĠ YAPI DENETĠM UYGULAMALARI 41 / 73

42 %90,35 YİBF SAYISI %9,65 ANKARA DİĞER İLLER DENETLENEN ALAN %16,7 0 %83,3 0 ANKAR A DİĞER İLLER ANKARA DA YAPI DENETĠM UYGULAMALARI Ġlimizde Merkez Yapı Denetim Komisyonunca izin belgesi verilen; Faal bulunan : 151 ad. Geçici süreli olarak durdurulan : 4 ad. Ġzin belgesi iptal edilen : 38 ad. Toplam YDK sayısı : 193 ad. 42 / 73

43 6. ĠMAR, ĠSKÂN VE KOOPERATĠFLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ĠLĠNDE KURULU BULUNAN YAPI KOOPERATĠFLERĠNDEN TOPLAM YAPI KOOPERATĠFĠ SAYISI : ad. KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ SAYISI : FAAL : 3985 TASFĠYE : 1785 MÜNFESĠH : 3521 TERKĠN : 3540 TOPLU ĠġYERĠ KOOPERATĠFĠ SAYISI : 335 KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ YAPI KOOPERATĠFĠ SAYISI : YILINDA YAPILAN GENEL KURUL SAYISI : 4169 TEMSĠLCĠ KATILIMI SAĞLADIĞIMIZ GENEL KURUL SAYISI : YILINDA: ġġkâyet DĠLEKÇESĠ SAYISI : 219 DENETĠMĠ YAPILAN KOOPERATĠF SAYISI : 23 DENETĠMĠ DEVAM EDEN KOOPERATĠF SAYISI : YILINDA ġubemġze GELEN EVRAK SAYISI : ad 2011 YILINDA ġubemġzden ÇIKAN EVRAK SAYISI : 6702 A.1. Görev Kapsamı: Ankara ilinde, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlarda; her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,, ruhsat ve yapım iģlerini gerçekleģtirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıģında: imar, iskân ve kooperatiflerin iģlerinin yürütülmesi, imar planlarının arģivlenmesi, Valilik Makamınca 3194 sayılı Ġmar Kanunu gereğince onaylanan ve incelenmesi istenilen 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı ve değiģiklikleri hakkında görüģ verilmesi, imar konularında talep halinde kamu kuruluģlarına teknik yardım yapılması ve eleman görevlendirilmesi Ģeklinde tanımlanabilir. A.2. Amacı ve Vizyonu: Bakanlığımızca; Çevre ve ġehircilik Müdürlüğüne verilen görevlerden, imar ve iskân ve kooperatifler ile ilgili iģleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek, görev kapsamımıza giren konularda çalıģma yapmak, Valilik Makamınca talep edilmesi halinde imar ve iskân kooperatifler konularında bilgi vermek Ģeklinde özetlenebilir. 43 / 73

44 A.3 Personel Durumu *: Jeoloji Mühendisi : 10 ġehir plancısı : 4 Harita Teknikeri : 3 ĠĢçi : 4 ĠnĢaat Teknikeri : 4 Harita Mühendisi : 1 ĠnĢaat Teknisyeni : 6 Memur : 4 Mimar : 2 Makine müh. : 2 A- Çevre Ve ġehircilik Müdürlüğünün Taraf Olduğu Davalara Ve Mevzuat Ġle Ġlgili Konularda GörüĢ Verilmesi: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün taraf olduğu imar ile ilgili davalara; davacı veya davalı sıfatıyla savunma yazıları yazmak, mahkemelerde Çevre ve ġehircilik Müdürlüğümüzü temsil etmek, bilirkiģi incelemelerine iģtirak etmek, sayılı kanunların uygulanması hakkında görüģ vermek, belediyeleri, yapı denetim kuruluģlarını ve vatandaģları bilgilendirmek gibi görevleri yapmak. B Sayılı Özel Ġdare Kanununun Yayımlanmasından Sonra ġubenin Konumu: 3194 sayılı Ġmar Kanunu hükümleri uyarınca; Belediye ve Mücavir alan sınırları dıģında tüm alanlardaki imar iģlerinin yürütülmesinde Valiliğimiz (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) yetkili iken; 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile, imar, bayındırlık hizmetlerinin Özel Ġdare Müdürlüklerince yürütüleceği hükmü getirilmesi üzerine; Ankara Valiliğinden uygulamaya esas olacak görüģ sorulmuģtur, Ġl Özel Ġdaresi Müdürlüğü nün tarih ve 20/754 sayılı yazısı ile imar iģleri ile ilgili iģlemlerin Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde kadrolar oluģturuluncaya kadar Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmesi yönünde görüģ bildirilmiģtir. Yukarda bahsedilen nedenlerle; Mevzi Ġmar Planı ÇalıĢmaları, Belediye Mücavir Alan Tespiti ĠĢlemleri, Ġfraz ve Tevhit ĠĢlemleri, Arazi ve Arsa Düzenleme ĠĢlemleri, Köy YerleĢik Alan Tespit ĠĢlemleri, Kaçak Yapılar Hakkında Yapılan ĠĢlemler ve Yıkım Kararları na iliģkin imar iģlemlerinin karar ve/veya onama aģamalarına kadar olan genel yazıģma, teknik inceleme veya tespit iģlemleri aģağıda detaylı olarak açıklandığı haliyle Ġmar ġube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir: TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE DEVREDĠLMĠġTĠR. 44 / 73

45 C Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının Kurulması, TeĢkilatı Ġle Görev Ve Yetkilerini Düzenleyen Kanununun Yayımlanmasından Sonra Ġmar ġubesinin Konumu: 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının Kurulması, TeĢkilatı ile Görev ve Yetkilerini Düzenleyen kanunun yürürlüğe girmesi üzerine; Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünün tarihli 2009/10 sayılı genelgeleri gereğince afet iģlerine ait iģlerin devir iģlemlerine baģlanmıģtır. Bu bağlamda değiģik pozisyonlarda 6 adet teknik eleman Valilik Makamının olurları ile Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de 7 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmiģtir. Çevre ve ġehircilik Müdürlüğümüzce: Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne mevzuat, uygulama ve personelin bilgilendirilmesi bazında teknik yardım yapılmasına devam edilecektir. D Sayılı Ġmar Kanunu Hükümleri Gereğince Yapılan ÇalıĢmalar: Belediye ve mücavir alan sınırları dıģında kalan alanlardaki yapılaģma taleplerine ve kaçak yapılara iliģkin olarak 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 4969 sayılı Kanunu uyarınca iģlemler ĠMAR ġube MÜDÜRLÜĞÜMÜZ tarafından yürütülmektedir Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesinde Maliye Bakanı, mülkiyeti Hazineye ait Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, 5 inci Bölge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3 pafta, ada, 1 parsel numaralı taģınmaz malı, üzerindeki muhdesatı ile birlikte tarihli ve 1050 sayılı Kanun, tarihli ve 2886 sayılı Kanun, tarihli ve 4734 sayılı Kanun ve tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize ve tescile iliģkin hükümlerine tâbi olmaksızın, mevcut haliyle ya da kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurdurmak ya da tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın yeni veya ilave inģaatlar yaptırmak suretiyle, tespit edeceği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden peģin veya taksitle, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün iģtiraki olan Emek ĠnĢaat ve ĠĢletme Anonim ġirketi aracılığıyla satmaya, satıģ iģlemleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluģları nezdinde Hazine adına her türlü iģlemi yaptırmaya, satıģ bedelinin % 2'sini geçmemek üzere hizmet karģılığı olarak anılan Ģirkete yapılacak ödemeye esas oranı belirlemeye, satıģ iģlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet bedeli karģılığını Maliye Bakanlığı bütçesinden bu Ģirkete ödemeye yetkilidir. SatıĢ bedellerinin tahsil edilen kısımlarından ilgili belediyeye % 2, büyükģehir belediyesine ise % 1 oranında pay verilir. Bu taģınmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve parselasyon iģlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere iliģkin hükümlere tâbi olmaksızın, her ölçekteki imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiģtirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yetkilidir. Plân hazırlama ve onaylama iģlemleri Çevre ve ġehircilik Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plân uygulama iģlemleri ise Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ġl TeĢkilatınca yerine getirilir. KesinleĢen plânlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu plânların uygulanması zorunludur. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına iliģkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı, ikinci fıkrasının uygulanmasına iliģkin usul ve esasları belirlemeye ise Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yetkilidir. denilmektedir. Bu Kanun gereğince imar mevzuatına iliģkin 45 / 73

46 tüm iģlemler Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü ĠMAR ġube MÜDÜRLÜĞÜNCE yürütülmektedir. 1) Anayasa Mahkemesi nin 22/7/2008 tarihli ve E.: 2008/39, K.: 2008/134 sayılı Kararı ile bu fıkranın Ġmar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve parselasyon iģlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere iliģkin hükümlere tâbi olmaksızın, bölümü, imar planları yönünden iptal edilmiģtir. E. Planlama ÇalıĢmaları: E.1 Ġmar Planları Mevzi imar planlarına iliģkin genel yazıģmalar ġube Müdürlüğümüzce takip edilmekte olup, plan teklifleri 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 8. maddesi, Ġmar Kanunu uyarınca çıkarılan ilgili yönetmelikler ve Ġl Genel Meclisinin tarih ve Esas no:2008/ Karar no:2008/316 sayılı kararı ile belirlenmiģ olan Belediye ve Mücavir alan sınırları dıģında kalan ve planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar ve planlama prensipleri hükümleri doğrultusunda incelenerek, Ġl Genel Meclisi nce onanmak üzere Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliğine sunulmaktadır yılı itibarıyla 30 adet imar planı onaylanmıģtır. E.2 Ġmar Planlarının ArĢivlenmesi: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Teknik AraĢtırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün günlü ve 4808 sayılı genelgeleri gereğince: belediyeler ve Ġl Özel Ġdareleri tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli imar planlarının Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğümüzde arģivlenmesi yapılmaktadır yılı itibarıyla toplam 120 adet imar planları arģivlenmiģtir. E.3 Belediye Mücavir Alan Sınırlarının Tespiti ĠĢlemleri: Mücavir alan tespit iģlemlerinin, 5302 sayılı Kanun uyarınca Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği nce yürütülecek imar iģleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu açık olmamakla beraber; Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının konuya iliģkin bir genelgesi uyarınca Ġmar Kanunu nun 45. maddesi uyarınca alınan; belediye meclisi ve Ġl Ġdare Kurulu kararları ve ekleri; onay iģlemi için Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığına gönderilmektedir. Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı belediyelerinin mücavir alanı sınırı bulunmaktadır. E Sayılı Kıyı Kanunu Uygulamaları: Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti iģlemleri, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9. maddesi ve Kıyı Kenar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6,7 ve 8. maddesindeki hükümler uyarınca yürütülüp; kıyı kenar çizgisi geçirilmiģ hâlihazır haritalar ve bunların dayanağı belgeler, kıyı kenar çizgisinin hangi esas ve verilere göre geçtiğini açıklayan bir tutanak ile birlikte, anılan yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca onanmak üzere Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı na gönderilmektedir. 46 / 73

47 E Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 3194 Sayılı Ġmar Kanunu gereğince onaylanan planların incelenmesi: 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince Belediye Meclisi kararları imar mevzuatına uygunluk açısından incelenerek Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne rapor gönderilmektedir. F Sayılı Ġskân Kanunu Uyarınca Yürütülen ĠĢler: 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün Kaldırılması ve Bazı kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun un 6. maddesinde yer alan Bu kanunda yer alan iskân konularına iliģkin hizmetler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür hükmü gereğince, ilimiz sınırları dahilinde iskân hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iskân birimi kurulmuģ olup, 5543 Sayılı Ġskân Kanunu ve yönetmeliği kapsamındaki iģ ve iģlemler müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Nallıhan Soğukkuyu köyünde 39 konut inģaatı devam etmekte olup ayrıca 10 konutun yapımı da 2012 yılı programına alınmıģtır yılı içerisinde yapımı devam eden 39 konut inģaatı toplam TL ödenek kullanılmıģtır. Kızılcahamam Karaağaç köyünde ise yazıģmalar devam etmektedir. G. Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt ÇalıĢmaları: G.1. Jeolojik Etüt YaklaĢık Maliyet Hesapları: Kamu kuruluģları Jeolojik Etüt-Jeoteknik etüt yaptırmak istediklerinde Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğümüzden yaklaģık maliyet hesapların yapılmasını talep etmektedirler. Ġmar ġube Müdürlüğümüzce hazırlanan maliyete iliģkin dosya ilgili kuruma gönderilmekte, ayrıca talep edilmesi halinde ihale iģlemleri de yapılmaktadır.). 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ġmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının onay iģlemleri Bakanlığımıza devredilmiģ olup 2011 yılı içerisinde yaklaģık 30 adet Ġmar planına esas jeolojik jeoteknik rapor onaylanmıģtır. G.2 Zemin Etüt Raporları: Mülga Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı genelgesi uyarınca, belediye mücavir alanları dıģında valiliğimiz yetki alanında yapılacak olan yapılarla ilgili statik projeye esas olarak hazırlanan zemin etüt raporları mahallinde incelenerek onaylanmaktadır. 47 / 73

48 H. ĠLLER BANKASI KALKINMA PAYI ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK YÜRÜTÜLEN ĠġLEMLER: 4759 sayılı Ġller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka safi kazancının %55 i köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için Köy Tüzel KiĢilikleri adına Köy Kalkınma Payı olarak ayrılmaktadır yıllarında Ankara-AyaĢ ilçesinden 4 köye TL, ġereflikoçhisar ilçesinden 5 köye TL ve Çubuk Ġlçesinden de 1 köye TL tahsis edilmiģtir. Bu köylere ait tablo aģağıda verilmiģtir. SIR A NO ĠLLER BANKASI KÖY KALKINMA PAYINDAN YARDIM TALEBĠNDE BULUNANLARIN LĠSTESĠ ĠLÇE KÖY TESĠS 48 / 73 TAHSĠS YILI ÖDENEK MĠKTARI SON DURUMU 1 BALA YENĠYAPANCARSAK KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 2 BEYPAZARI HARMANCIK KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 3 BEYPAZARI KARGI KÖY KONAĞI TL % 80 SEVĠYEDE 4 EVREN YUSUFUġAĞI KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 5 HAYMANA BOġNAKKESĠKKAVAK KÖY KONAĞI TL %70 SEVĠYEDE 6 HAYMANA CULUK KÖY KONAĞI TL %70 SEVĠYEDE 7 HAYMANA DEMĠRÖZÜ KÖY KONAĞI TL %60 SEVĠYEDE 8 HAYMANA KARASÜLEYMANLI KÖY KONAĞI TL %60 SEVĠYEDE 9 KIZILCAHAMAM EĞERLĠKUZÖREN KÖY KONAĞI TL % 80 SEVĠYEDE 10 ġereflġkoçhġsar DOĞANKAYA KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 11 ġereflġkoçhġsar KADINCIK KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 12 ġereflġkoçhġsar SEYMENLĠ KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 13 ġereflġkoçhġsar ġereflġdavutlu KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ BĠTTĠ 14 AYAS YAĞMURDEDE KÖY KONAĞI TL PROJE BEKLENĠYOR 15 AYAġ GÖKÇEBAĞ KÖY KONAĞI TL TAPUSU YOK 16 AYAġ GENÇALĠ KÖY KONAĞI TL TABLĠYESĠ ATILDI 17 ÇUBUK ESKĠÇÖTE KÖY KONAĞI TL BAġLAMADI 18 ġereflġkoçhġsar AKARCA KÖY KONAĞI TL 19 ġereflġkoçhġsar BÜYÜKDAMLACIK KÖY KONAĞI TL 20 ġereflġkoçhġsar ġanlikiġla KÖY KONAĞI TL 21 ġereflġkoçhġsar 22 ġereflġkoçhġsar ġeker MUSULAR KÖY KONAĞI 2011 KÖY KONAĞI TL TL SU BASMANI ATILDI DEVAM TAPU PROBLEMĠ VAR SU BASMANI ATILDI DEVAM TABLĠYESĠ ATILDI TABLĠYESĠ ATILDI

49 Kooperatif ĠĢlemleri 1163 SAYILI KOOPERATĠFLER KANUNU ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 5983 SAYILI KANUN 13 Haziran 2010 TARĠH VE: Sayılı Resmi Gazete yayımlanmıģ olup 13 Aralık 2010 tarihinde de uygulamaya geçilmiģtir Kooperatif hizmetlerinin daha süratli, doğru ve etkin yürütülmesi için hizmet birimleri OluĢturmak, doğru bilgi vermek, açık ve Ģeffaf olmak kooperatif yöneticilerine ve üyelerine güven vermek temel prensibimizdir KANUNUN 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde bulunan adet iģlemde olan dosya 1500 adet terkin iģlemi yapılan kooperatiflere ait dosya, 65 adet Küçük Sanayi Yapı kooperatifleri ve 335 adet Toplu ĠĢyeri Yapı kooperatifleri dosyaları TOPLAM ADET DOSYA teslim alınarak tasnif ve arģivlenmiģtir. Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü ĠMAR, ĠSKÂN VE KOOPERATĠFLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ olarak eğitim çalıģmalarına önem verilerek iģ süreçleri hizmet standartları hazırlayarak tüm arkadaģların çalıģmalardan bilgi sahibi olmaları sağlanmıģtır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü personeli ile genel kurullara katılarak bilgi ve deneyimleri artırılmıģtır. Ġlimizde bulunan kooperatif temsilcileri ile bilgi alıģveriģi yapılmıģ olup uygulamalar hakkında bilgi edinilmiģtir. I. Diğer Kamu KuruluĢları Ġle MüĢtereken Yapılan ÇalıĢmalar: I.1. Özel Ġdare Genel Sekreterliği ile Köy GeliĢme Planlarının hazırlanması için yapılan çalıģmalara teknik eleman verilmektedir. Komisyon çalıģmalarına iģtirak edilmektedir. I.2.Mal Müdürlükleri: 4706 sayılı kanun uyarınca hazine parselleri hakkında yürütülen iģlemler için bilgi talep edilmekte olup gerekli inceleme yapıldıktan sonra cevap verilmektedir. I.3. Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünden intikal ettirilen, imar planlarının onanmasına dair meclis kararları; incelenerek bilgi verilmektedir. I.4. DSĠ taģkın koruma komisyonuna teknik eleman verilerek komisyon çalıģmalarına iģtirak edilmektedir. I.5 Ġl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen patlayıcı madde depolarının periyodik olarak denetlenmesine ve incelenmesine dair komisyon çalıģmasına iģtirak edilmektedir. I.6 Kaymakamlıklarda kurulan sığınak komisyonlarına talep halinde eleman verilmektedir. 49 / 73

50 ĠMAR VE ĠSKÂN SÜRECĠ 5543 SAYILI ĠSKÂN KANUNU KAPSAMINDA NALLIHAN ĠLÇESĠ SOĞUKKUYU KÖYÜNDE 39 ADET KONUTUN YAPIMI DEVAMETMEKTEDĠR YILINDA KULLANILAN ÖDENEK: TL ġ.koçhġsar, AYAġ VE ÇUBUK ĠLÇELERĠNDE YAPIMI DEVAM EDEN 10 ADET KÖY KONAĞI BULUNMAKTADIR. KONTROL SÜRECĠNDE OLAN JEOLOJĠK ETÜT SAYISI ONAYLANAN JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT SAYISI ÇANKAYA-ORAN ġehrġ ĠMAR VE RUHSAT SÜRECĠ :116 ad. : 25 ad. ĠMAR, ĠSKÂN VE KOOPERATĠFLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ORAN ġehrġ(eskġ MECLĠS LOJMANLARI) ĠMAR VE RUHSAT SÜRECĠ (29086/1) TOPLAM 22 BLOK 17 ad. ÇOK KATLI BLOK 3 ad. GĠRĠġ NĠZAMĠYESĠ 1 ad. SOSYAL TESĠS 1 ad. TĠCARET MERKEZĠ bulunmaktadır. 15 ADEDĠNĠN YAPI KULLANMA ĠZNĠ VERĠLDĠ. 7 ADEDĠN ĠNġAATI DEĞĠġĠK SEVĠYELERDE DEVAM ETMEKTEDĠR. AYNI BÖLGEDE 16743/6 DA YAPILACAK REZĠDANS VE AVM YAPISI ( 1 BLOK ) ĠÇĠN YAPI RUHSATI DÜZENLENDĠ ĠNġAATA BAġLANDI.( ĠSTĠNAT + FORE KAZIK) 644,648 VE 653 SAYILI KARARNAMELER ĠMAR PLANINA ESAS JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT RAPORLARI KONTROL VE ONAY SÜRECĠ ÖÇK ĠÇERĠSĠNDEKĠ KÖY YERLEġĠK ALANLARINDA RUHSAT ĠġLEMLERĠ BELEDĠYESĠNCE ONAYLANMAYAN PLAN VE RUHSATLANDIRILMAYAN YAPILARLA ĠLGĠLĠ SÜREÇLER JEOLOJĠK-JEOTEKNĠK ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI ÖNCESĠNDE ÇIKILAN ÖN ETÜT ARAZĠLERĠ VE RAPORUN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE SUNULMASI ÜZERĠNE RAPOR ONAYI AMAÇLI ÇIKILAN ARAZĠLER ÇALIġMALARI Not: 1- Ayrıca Müdürlüğümüze sunulmuģ ve henüz onay aģamasına gelmemiģ 28 adet rapor bulunmaktadır tarihine kadar bu görevler Müdürlüğümüz personeli tarafından AFAD Ġl Müdürlüğünce yürütülmüģtür. 50 / 73

51 ĠLÇELER Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Çıkılan Araziler 2010 Rapor Onayı Ön Etüt 2011 Ocak-Eylül Rapor Onayı Ön Etüt Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünde Çıkılan Araziler Rapor Onayı 2011 Ekim-Kasım Ön Etüt Altındağ Akyurt AyaĢ Bala Beypazarı Çamlıdere Çankaya Çubuk Elmadağ 5 2 Evren GölbaĢı Güdül Haymana Kalecik Keçiören Etimesgut Kızılcahamam Mamak Nallıhan Polatlı Pursaklar Kazan 4 1 Sincan ġereflikoçhisar ar Yenimahalle TOPLAM / 73

52 7. ÖZEL ÇEVRE KORUMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ TARĠHÇE: tarihinde Barselona da imzalanan Akdeniz in Kirliliğe KarĢı Korunması SözleĢmesi ne dayalı olarak, tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BaĢbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Bölgesi BaĢkanlığı geçici olarak ihdas edildi tarihinde 383 sayılı KHK ile BaĢbakanlık, Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı kuruldu tarihinde Çevre Bakanlığının kuruluģ yasası olan 443 sayılı KHK ile Kurum Çevre Bakanlığına bağlandı tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığının kuruluģ yasası olan 4856 sayılı Kanun ile Kurum Çevre ve Orman Bakanlığına bağlandı tarihinde 648 sayılı KHK ile Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı kapatılarak, yerine Çevre ve ġehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kuruldu. ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERĠNĠN KURULUġ AMAÇLARI Ġlan edilmiģ bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde Doğal güzelliklerin, Tarihi ve kültürel kaynakların, Biyolojik çeģitliliğin, Sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, sürdürülebilirlik anlayıģı çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre bilincini arttırmaktır. Kurumun ÖÇKB lerdeki Hedefi Koruma kullanma dengesini kurmak. Sınırlı ve verimli tarım alanlarını ve nitelikli orman alanlarını korumak Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, sulak alanların kaybını engellemek. Bölgeleri planlı bir biçimde, dengeli kullanıma açmak, Bölgelerdeki yerleģmelerin çevre altyapılarını iyileģtirerek geliģtirmek, Bölgelerde tarım, turizm, balıkçılık gibi ekonomik sektörlerin doğal yapıyı bozmayacak bir biçimde geliģtirilmesini sağlamaktır. 52 / 73

53 BUGÜNE KADAR ĠLAN EDĠLEN 15 ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ Datça-Bozburun Patara GölbaĢı Gökova KaĢ-Kekova Tuz Gölü Köyceğiz-Dalyan Belek Ihlara Fethiye-Göcek Göksu Deltası Uzungöl Foça Pamukkale Saros GölbaĢı Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 53 / 73

54 GÖLBAġI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ Alan tüm bu ekolojik ve rekreasyonel önemleri nedeniyle, Çevre Kanununun 9.maddesine dayanılarak tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GölbaĢı Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiģtir. Alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle birlikte, buraya yönelik baskılar bertaraf edilmiģ; alandaki hızlı nüfus artıģı ve kentsel yayılma kontrol altına alınmıģtır. Alanda öncelikle: Biyolojik ÇeĢitlilik araģtırmaları yapılmıģ, Alandaki çevresel değerler, tür ve habitatlar tespit edilmiģtir. Bu doğrultuda bir yönetim planı oluģturulmuģtur. Bölgede, Mogan ve Eymir Gölleri Havzaları ve çevre yerleģimler ile üniversite kampüsleri ve ikinci konut yerleģimleri yer almaktadır. Alan, Ankara ilinde yaģayana insanların en çok tercih ettiği rekreasyon alanıdır. Doğal karakteri ile birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. GÖLBAġI ÖÇKB PLANLAMA FAALĠYETLERĠ G Ö L B A ġ I Özel Çevre Koruma Bölgesi Ġli: Ankara Ġlçesi: GölbaĢı Alanı: 273,94 km tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiģtir. 54 / 73

55 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Ġlan EdiliĢ Tarihi : Sınır GeniĢletilmesi : Kapladığı Alan : 7414 Km² YerleĢimlerin Durumu; - 5 Ġlçe - 28 adet belde - 56 adet köy yerleģimi T U Z G Ö L Ü Özel Çevre Koruma Bölgesi Ġli: Ankara-Konya-Aksaray Alanı: 7414 km tarih ve 2000/1381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiģtir. 55 / 73

56 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Müdürlüğümüz sorumluluğunda; Ankara Ġli ġereflikoçhisar Ġlçesi ve Ġlçeye Bağlı; Akın Hamzalı KaramollauĢağı ÇavuĢköy Köyleri ile Çalören Beldesi ve Karandere köyünün kısmen arazisi girmektedir. 56 / 73

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

VE GÖREVLERĠ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE

VE GÖREVLERĠ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/644 Çevre ve ġehircilik Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304)

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİ UYARINCA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ 1 PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN 4 Çoğu ülkede, mühendislik dalında lisans derecesi, meslekte uzman olma yolunda ilk adımı oluģturur ve lisans programı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı DAĠRE BAġKANI ġube MÜDÜRÜ YAPI DENETĠM GÖREVLĠSĠ YÜKLENĠCĠ Yapı Denetim Görevlileri onaylandı mı? Yapı Denetim Görevlilerine iliģkin Teklifin Hazırlanması SözleĢmenin

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ A- YAPIM İŞLERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

İhale öncesi yapılacak işlemler;

İhale öncesi yapılacak işlemler; İHALE İŞLEMLERİ 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamına giren yapım işleri, kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların ve uygulamaların adı geçen kanuna aykırı olmaması gerekir. İhale

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ S.N. YILI YERĠ PROJE ADI Vaziyet Planı, Plankote, Zemin Sual FiĢi Hazırlanması 1 2011 Merkez Vilayetler Birliği Anaokulu V.P. 2 2011 Merkez

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

1-Gerçek Kişi veya tüzel kişiler tarafından dilekçe ile müdürlüğümüze başvurulması.

1-Gerçek Kişi veya tüzel kişiler tarafından dilekçe ile müdürlüğümüze başvurulması. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İhbar ve Şikayet İşlemleri 2 Şikayet /İnceleme 3 Tedavi ve İlaç Tahakkuku BİTLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMALANMA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı