YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ocak 2013 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DEVLETLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 24. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu, b) Merkez (TÜDAM): Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. Merkezin amacı ve faaliyet alanları MADDE 5 (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: a) Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan da yaşayan Batı Türkistan Türklerini; Kumuklar, Karaçaylar, Balkarlar, Nogaylar, Kundurlar, Meşhetler ve Avarlardan oluşan Kafkas Cumhuriyetlerindeki Türkleri; Irak, Suriye ve İran da yaşayan Ortadoğu Türklerini; Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karabağ, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldova da yaşayan Balkan Türklerini; Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar, Kırım Tatarları ve Karaimlerden oluşan İdil-Ural ve Kırım Türklerini; Yakutlar, Tuvalar, Hakaslar, Altaylar, Gornolar, Şorlar ve Dolganlardan oluşan Sibirya Türklerini; Uygurları ve KKTC Türklerini içeren Türk Devletleri ve Akraba Topluluklarının yaşadığı coğrafyalardaki ülkelerle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak. b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar arasında akademik, eğitimsel, kültürel ve sosyal alanda sağlam ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve dostluk duygularının güçlenmesini temin etmek. c) Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar ile farklı sektörlerde ihtiyaç duyduğu yetkin eleman ihtiyacının karşılanması ve yetiştirilmesinde yardımcı olmak. ç) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında temsilciliklerin açılmasını sağlamak ve çalışma grupları ve birimleri kurmak. d) Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar ile öğretim üyesi, öğrenci ve uzman değişimi için girişimler yapmak. e) Merkezde çalışacak uzman ve araştırmacı yetişmesini sağlamak. f) Türk Devletlerinden veya Akraba Topluluklardan gelip Üniversitede okuyan ve/veya mezun olup ülkesine dönen öğrencileri desteklemek ve bunların sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak. g) Merkez bünyesinde yazılı, görsel ve benzeri araçlar vasıtasıyla yayınlar yapmak. ğ) Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar ile ilgili bilgi bankası oluşturmak ve bu ülkelerde çıkan yayınları Üniversiteye kazandırmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 h) Türk Devletleri ve Akraba Topluklardaki denk kuruluşlarla işbirliği yapmak. ı) Faaliyet alanları doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek. i) Üniversitenin farklı birimleriyle birlikte sertifikalı ortak eğitim programları, yurt içi ve yurt dışı araştırma gezileri tertip etmek. j) Türkiye gündeminde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ve konularda raporlar hazırlayarak ilgililerin ve kamuoyunun yararına sunmak. k) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet alanlarına uygun diğer çalışmaları yapmak. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 6 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Bilim Kurulu. Müdür ve müdür yardımcıları MADDE 7 (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Gerekli durumlarda Müdür, müdür yardımcılarından birine vekâlet verebilir; fakat vekâlet süresi aralıksız iki ayı aşamaz. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresiyle sınırlıdır. Müdürün görevinin sona ermesiyle yardımcıların da görevleri kendiliğinden sona erer. (2) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi yönetmek, denetlemek ve temsil etmek. b) Gerekli durumlarda tespit edeceği geçici gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak. c) Merkeze bağlı birimler ve araştırma grupları arasındaki koordineyi, Merkezin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak. ç) Yönetim kurulunda görüşülen Merkezin yıllık faaliyetlerini, ödenek, kadro gibi gerekli ihtiyaçları içeren raporu Rektöre sunmak. d) Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili Rektöre danışmanlık yapmak ve bu konuda Rektörün verdiği görevleri yerine getirmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : Yönetim kurulu ve görevleri MADDE 8 (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre için aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır. (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar almak. b) Alınan kararların, belli bir program ve plan içerisinde uygulanması için Müdüre yardımcı olmak. c) Merkezin yıllık faaliyet ve harcamalarının görüşülüp gelecek yılın tahmini bütçe ve çalışma planlarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak. ç) Merkezin daha verimli çalışması için tavsiye kararları alarak Müdüre sunmak. Bilim kurulu ve görevleri MADDE 9 (1) Bilim Kurulu; Üniversitenin kadrolu veya emekli öğretim üyelerinden Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayıyla görevlendirilir. Bilim Kurulu, Müdür dahil, toplam onbir üyeden oluşur. Bilim Kurulu; Merkezin akademik faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur ve çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur. (2) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Çalışma gruplarına danışmanlık yapmak. b) Çalışma gruplarınca yürütülecek olan ortak bilimsel projelerin oluşturulmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere teklif etmek. c) Müdüre, çalışma gruplarında görevlendirilmek üzere adaylar önermek. Çalışma grupları MADDE 10 (1) Merkez bünyesinde, Merkezin faaliyet alanlarına giren tüm konularda araştırmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur. Her çalışma grubu gerekli görülen sayıda ve şartlarda yurt içinden veya yurt dışından diğer yükseköğretim kurumlarında ve kamu veya sivil kuruluşlarda çalışanlar ile sivil veya alanında uzman olmak kaydıyla serbest çalışan kişilerden oluşur. Çalışma gruplarında görev alanların belirlenmesi ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışma grupları, faaliyetlerinden Müdüre karşı sorumludurlar. (2) Merkez bünyesindeki çalışma grupları şunlardır: a) Orta Asya çalışma grubu. b) Balkanlar çalışma grubu. c) Ortadoğu çalışma grubu. ç) Afrika çalışma grubu. d) Avrupa çalışma grubu. e) Amerika çalışma grubu. f) Uzakdoğu çalışma grubu. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 11 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞLER DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/1) MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz) li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki) li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 20/12/ Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-25/7/ /5/ /8/ /12/ /7/ /8/ /9/ /4/ /6/ /10/ /11/ /3/ /5/ /12/ /12/ Ekonomi Bakanlığından: İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2005/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/2) MADDE 1 27/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) in 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 7 Ocak 2013 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Doğubayazıt Sulh Ceza Hakamliğinden: ESAS NO : 2012/10 KARAR NO : 2012/311 DAVACI : K.H. SANIK : KHUMURA SALAHOVA, Farzalı ve Xumare kızı, 10/06/1962 AĞDAŞ doğumlu, SANIK : ASIM KHUDAVERDIYEV, Zabil ve Khumura oğlu, 19/02/1991 AZERBAYCAN doğumlu, SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık SUÇ TARİHİ : 27/10/2011 SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT KARAR TARİHİ : 06/12/2012 Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerlerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında 5683 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanıklar hakkında neticeten ayrı ayrı 2.000,00'er TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanıklar bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur ESAS NO : 2012/73 KARAR NO : 2012/301 DAVACI : K.H. SANIK : NARGİZHAN TAHIROVA, Rozmuradowna ve Gülkamar kızı, 1976 BİTİK doğumlu, SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık SUÇ TARİHİ : 22/12/2011 SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT KARAR TARİHİ : 05/12/2012 Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: Esas No : 2012/509 Karar No : 2012/ sayılı Kanuna Aykırılık suçundan İzmir 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/509 Esas, 2010/816 Karar sayılı ilamı ile, 5683 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Necip ve Zekeriya oğlu, 1962 d.lu. Şakir Necip ÖMER'e karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur ESAS NO :2012/509 KARAR NO:2012/ sayılı Kanuna Aykırılık suçundan İzmir 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/509 Esas, 2010/816 Karar sayılı ilamı ile, 5683 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Sabih ve Emel oğlu,1978 d.lu. Raşit Sabih MOHAMMED'e karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur Esas No : 2012/509 Karar No : 2012/ sayılı Kanuna Aykırılık suçundan İzmir 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/509 Esas, 2010/816 Karar sayılı ilamı ile, 5683 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Abbas ve Leyle oğlu, 1983 d.lu. Muhammed ABBAS'a karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ILANEN TEBLİĞ olunur Esas No : 2012/509 Karar No : 2012/ sayılı Kanuna Aykırılık suçundan İzmir 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/509 Esas, 2010/816 Karar sayılı ilamı ile, 5683 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, İzzettin ve Necal oğlu, 1968 d.lu. Abdurrezzak İzzettin SEBHUN'a karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur Esas No : 2012/509 Karar No : 2012/ sayılı Kanuna Aykırılık suçundan İzmir 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/509 Esas, 2010/816 Karar sayılı ilamı ile, 5683 sayılı kanunun 25.maddesi

9 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 gereğince TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Yasin ve Meryem oğlu, 1982 d.lu. Mohammed Ahmed YASİN'e karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur Esas No : 2012/509 Karar No : 2012/ sayılı Kanuna Aykırılık suçundan İzmir 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/509 Esas, 2010/816 Karar sayılı ilamı ile, 5683 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Muhlif ve Zehra oğlu,1977 d.lu. Tahir Muhlif NAAF'a karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: Esas No : 2011/535 Karar No : 2012/174 Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 23/02/2012 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi gereğince TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ferhat ve Hatice oğlu, 16/05/1974 doğumlu, Malatya, Merkez, Büyükhüseyinbey mah/köy nüfusuna kayıtlı FAHRETTİN UYANIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE DE ilanen tebliğine, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur Yayladağı Sulh Ceza Hakimliğinden: Esas No : 2012/37 Karar No : 2012/111 Sanık : HİBE NİME, ÖMER ve İMAN KUEYD1R kızı, 1987 SURİYE doğumlu, Suriye Devleti Vatandaşı Suç : Taksirle Yangına Neden Olma Suç Tarihi : 18/03/2012 Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 171/l.a CMK 223/2-e Karar Tarihi : 17/07/2012 Mahkememizin 2012/37 Esas sayılı davasında Taksirle Yangına Neden Olma Suçundan sanık Hibe Nime hakkında açılan kamu davasının CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraatına, tebliğden itibaren yedi gün içinde (karar itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ihtar olunur.) mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibince tutanağa geçirilip Hakim onayına sunulacak sözlü beyanda bulunmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Gıyabında verilen hüküm adresi meçhul sanığa tebliğ edilememiştir Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 9244

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : 'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: ESAS NO : 2012/372 KARAR NO : 2012/309 Hasdal/İSTANBUL Üste hakaret suçundan sanık Mehmet ve Faike Oğ.1989 D.lu, Erzurum Hınıs Erence Ky. Nfs. Kyt.lı Sedat AKDAĞ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2012/ esas ve Karar sayılı kararıyla; Sanık P. Er Sedat AKDAĞ'ın tarihinde P. Çvş. Artuğ GÜRDAL'a yönelik olarak "alacağın içtimanın da senin de a... koyarım" sözlerini söylemek suretiyle üste hakaret suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 85/1 maddesi "birinci cümlesi" uyarınca ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın suçu mağdur P. Çvş Artuğ GÜRDAL'ın haksız tahrik teşkil eden sözleri ve eylemi neticesinde işlediği anlaşıldığından T.C.K.nun 29. maddesi uyarınca cezasından 3/4 oranında indirim yapılarak YİRMİ İKİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K.'nun 62 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON SEKİZ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5329 sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve Askeri Ceza Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, Askeri Ceza Kanununun Ek-10 maddesi nedeniyle sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur ESAS NO : 2012/293 KARAR NO : 2012/316 Firar suçundan sanık Cemalettin ve Naciye oğ.1989 D.lu. Yozgat Çekerek Kavakalan Ky. Nfs. Kyt.lı Murat BAŞOL hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2012/ Esas ve Karar sayılı kararıyla; Sanık Hv. Svn. Er Murat BAŞOL'un tarihleri arasında firar suçunu işlediği subuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak T.C.K.nun 62/1.maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

11 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen ek-8. maddesi ve Askeri Ceza Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5739 Sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-10/2 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur ESAS NO : 2012/220 KARAR NO : 2012/307 Yakalanmakla son bulan mehil içi izin tecavüzü suçundan sanık Alp ve Safinaz oğ.1989 D.lu, İzmir Konak Yenidoğan Mah. Nfs. Kyt.lı Melih ÖZEL hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2012/ Esas ve Karar sayılı kararıyla; Sanık P.Er Melih ÖZEL'in tarihinde İzin Tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın Gümüşsuyu Asker Hastanesinin tarih ve 4591 sayılı Sağlık Kurulu Raporuna Ek sağlık kurulu raporu ile askerliğe elverişli olmadığı ve sanığa isnat edilen suçun işlenemez suç halini aldığı anlaşıldığından C.M.K.'nun 223/2-b maddesi uyarınca BERAETİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur ESAS NO : 2012/400 KARAR NO : 2012/287 Yakalanmakla son bulan mehil içi izin tecavüzü suçundan sanık Alp ve Safinaz oğ.1989 D.lu, İzmir Konak Yenidoğan Mah. Nfs. Kyt.lı Melih ÖZEL hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2012/ Esas ve Karar sayılı kararıyla; Sanık terhisli P.Er Melih ÖZEL'in tarihleri arasında Yakalanmakla Son Bulan Mehil İçi İzin Tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanununun 68'inci maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanununun 50/A maddesinde düzenlenen izin süresini geçirme suçuna uyduğu, bu suçun yargılama görev ve yetkisi Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, Karar kesinleştikten sonra dava dosyasının görevli ve yetkili İstanbul 3.Kolordu Komutanlığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9990

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 2 ADET KAMERALI KONTROL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikalarımız ihtiyacı 2 Adet Kameralı Kontrol Sistemi Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. İhale kayıt numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası b) Telefon ve faks numarası : Tel: /2855 Faks: c) Elektronik posta adresi : 2-a) İhale konusu malın, niteliği, türü ve miktarı : Kameralı Kontrol Sistemi 1 Adet İP Tabanlı Elbistan Şeker Fabrikası 1 Adet Analog Tabanlı Ilgın Şeker Fabrikası b) Teslim yeri : Elbistan Şeker Fabrikası (1 Adet) İP Tabanlı kameralı kontrol sistemi montajı ve çalışır şekilde devreye alınması. Ilgın Şeker Fabrikası (1 Adet) Analog Tabanlı kameralı kontrol sistemi montajı ve çalışır şekilde devreye alınması. c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2 (iki) adet kameralı kontrol sistemi teslimi en geç Günüdür. 3-a) İhalenin yapılacağı yer : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu Etimesgut/ANKARA b) İhalenin tarih ve saati : 17/01/2013 Saat: İhale idari ve teknik şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır İş deneyim belgeleri Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler a) ILGIN Şeker Fabrikası için; Kamu ya da özel sektördeki proseslere ait; Mekanik ve Gıda üretimi yapan fabrikalardaki analog kamera sistemleridir. b) ELBİSTAN Şeker Fabrikası için; Kamu ya da özel sektördeki proseslere ait; Uzaktan erişimli kablosuz speed dome kemara sistemleri, Speed dome mobese sistemleri, speed dome karayolları araç takip sistemleri, speed dome gaz ve yakıt taşıyan boru sistemleri kontrolleri için uzaktan erişimli kablosuz kamera sistemleridir. 5 - İhale dokümanı Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir ve 118,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Fabrikamız IBAN(T.C.Zİraat Bankası A.Ş.Etimesgut Şubesi TR )'dır. 6 - Teklifler, 17/01/2013 Perşembe saat 10.30'a kadar ilgili Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim günü olmalıdır Fabrikamız bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 46/1-1

13 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ CEVİZLİ MAHALLESİ NDE m² BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 2588 ADA, 25, 27, 29, 31, 33 PARSELLER, 2543 ADA 10, 18, 36, 37, 39 PARSELLER VE 496 ADA 3 PARSELİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI İller Bankası Anonim Şirketinden: 1. İstanbul İli Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi nde m² büyüklüğündeki 2588 ada, 25, 27, 29, 31, 33 parseller, 2543 ada 10, 18, 36, 37, 39 parseller ve 496 ada 3 parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiralama, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği ndeki Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulüyle Açık İhale (Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık - Açık Artırma) şeklinde yapılacaktır. 2. Banka ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 3. İhale uluslararası bir ihale olmayıp yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. 4. Teklifler Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddelerine göre hazırlanacak, alınacak ve değerlendirilecek olup şartnameye aykırı olan veya herhangi bir şart içeren teklifler kabul edilmeyecektir. 5. İhalenin ilk oturumu tarihinde saat 14:30 da İller Bankası A.Ş. nin Atatürk Bulvarı No: 21 Opera Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Teklifler ihale saatine kadar bu adrese teslim edilecektir. İlk oturumdaki değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir. 6. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin teklif ettiği Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) nin %3 ü, kesin teminat tutarı Sözleşmede belirtilecek olan Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) nin %5 idir.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : İhale konusu ada/parsellere ait bilgiler ile plan notlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir. Ada / Parsel No 2588 ada, 25, 27, 29, 31, 33 parseller, 2543 ada 10, 18, 36, 37, 39 parseller ve 496 ada 3 parsel Parsellerin Toplam Yüzölçümü (Yaklaşık M 2 ) Kullanım Emsal H maks Ticaret +Konut 2,5 70,50 Ticaret+Konut alanlarında tamamen konut ve tamamen ticaret fonksiyonu olabileceği gibi konut ve ticaret bir arada yapılanabilir. Bu alanlarda apart otel ve rezidans, yönetim merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, mali kuruluşlar (büyük banka merkezleri, finans kuruluşları, sigorta kurumları vb.), toptan ve perakende ticaret, sosyal ve kültürel kuruluşlar (otel, lokanta, kafeterya, sinema, tiyatro vb.) turizm ve diğer hizmetler (meslek odaları, teknik bürolar, uluslararası organizasyon büroları, sendika ve dernekler, reklam büroları, ticari ve mali bürolar, avukatlık büroları, muayenehaneler vb.) ile kirletici olmayan, ileri teknoloji kullanan hizmet ağırlıklı sanayi, özel sağlık ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç) ve katlı otopark yer alabilir. Söz konusu işe ait Teklif Alma Şartnamesi, plan notları ve diğer ihale dokümanları aşağıda belirtilen adreste 09:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir ve satın alınabilir. İller Bankası A.Ş. Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 21 Opera Altındağ / ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) /2-2 İNÖNÜ İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA BALAST SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2012/ İdarenin: a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı, İnönü İstasyonuna teslim kaydıyla, m3, Balastın temini işi. 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/01/2013 Tarih saat e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 29/1-1

15 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 YAKLAŞIK ADET ARIZALI SU SAYACININ YENİ SU SAYAÇLARI İLE BİREBİR TAKAS YOLUYLA DN20 ANMA ÇAPLI, ÇOK HÜZMELİ, KURU, EV TİPİ HIZ ESASLI, SOĞUK SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden: Yeterlik. Muhammen Geçici Son Mür. İhale Tarihi İşin Adı Bedeli (TL) Teminat (TL) Tarihi ve Saati Yaklaşık Adet Arızalı Su Sayacının Yeni Su Sayaçları ile Birebir Takas Yoluyla DN20 Anma Çaplı, Çok Hüzmeli, Kuru, Ev Tipi ,00 TL. Teklif Bedelinin en az % 3 ü 14/01/ /01/ :30 Hız Esaslı, Soğuk Su Sayacı Alınması. 1 - Yukarıda mahiyeti yazılı iş, KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır. İhale, KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu tesislerinde bulunan 1. kat ihale odasında yapılacaktır. 2 - Bu işe ait şartnameler KOSKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Daire Başkanlığı, Sayaç İşleri Şube Müdürlüğünden bedelsiz temin edilir. 3 - Teklif mektuplarının ihale günü en geç ihale saatinden 1 (bir) saat evveline kadar KOSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç İşleri Şube Müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi şarttır. 4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır. a) Kanuni İkametgâhı olması, b) Türkiye de tebligat için adres göstermesi, c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi, (İdari şartnamede belirtildiği şekilde) d) İmza sirküleri vermesi, (İdari şartnamede belirtildiği şekilde) e) İstekliler adına vekâleten katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, f) İstekliler ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi vermesi, g) Geçici teminat verilmesi, (İdari şartnamede belirtildiği şekilde) h) İdari şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi, ı) Bu ihaleye katılmak için Genel Müdürlüğümüzden yeterlik alınması.(yeterlik almak için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yukarıda belirtilen tarihe kadar mesai saatleri içerisinde KOSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç İşleri Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Yeterlik alanlar ihale esnasında açıklanacaktır.) 5 - Yeterlikte istenilen belgeler: a) Okunduktan sonra her sayfası imzalanmış şartname ve eklerinin verilmesi,

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : b) Teklif edilecek sayaçlara ait imalatçı firmanın imalatıyla ilgili ölçü, tolerans, kalite, test izolasyon vs. hususlarını belirtilen prospektüs ve belgeleri, c) Verilecek sayaçların hangi firmaya ait olduğu ve bu firmadan alınmış bayilik, kalite, temsilcilik veya bu ihaleye iştirak belgesi, d) İstekliler teklif ettikleri sayaçlara ait TS 824 ISO standardı (veya muadili uluslararası standart), AT/75/33 yönetmeliğine veya TS EN A1 standardı (veya muadili uluslararası standart), 2004/22/AT yönetmeliğine ait belgelerini, tekliflerine ekleyeceklerdir. e) Garanti belgesi, imalat hatalarına karşı en az 2 yıl olacak, garanti süresi içinde imalat hatası görülen sayaçlar ücretsiz değiştirilecektir. f) Üretim kapasite raporu, g) Numune olarak 1 adet sayaç ve 1 adet komple iç mekanizma getirilecektir. Numune sayaçta KOSKİ yazısı ve amblemi aranmayacaktır. 6 - İlan konusu ihale, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine tabii değildir. KOSKİ ihale yönetmeliği hükümleri dâhilinde yapılacaktır. 7 - Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 8 - Verilen teklifler layık hadde görülmediği takdirde 15 gün içinde aynı komisyon marifetiyle, aynı yerde aynı şartname hükümleri dâhilinde söz konusu ihale pazarlıkla yeniden yapılacaktır. 9 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir /1-1 PİLOT BOTU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2012/ İdarenin: a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : / c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Pilot Botu Hizmeti 1750 Etap 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına tarih Cuma günü Saat:11.00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 12/1-1

17 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : 28521

19 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : 28521

21 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : 28521

23 7 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 2013 Sayı : İ Ç İ N D E K İ L E R YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa 1 TEBLİĞLER Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/1) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/2) 5 6 İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri D U Y U R U Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden: adresinden Yürürlükteki Kanunlar, KHK ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere e - Mevzuat, Günlük Resmî Gazete ye ise e - Resmi Gazete ile abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. BAŞBAKANLIK BASIMEVİ e-posta : Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29297 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2015 SALI Sayı : 29305 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER İZMİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29159 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6872 1 Nisan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 28990 Çankırı Karatekin Üniversitesinden: ÇANKIRI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29234 Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE YÜKSEK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Eylül 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29113 Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Nisan 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 25 Nisan 2014 69471265-305-3174

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28687 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gaziantep Üniversitesinden: GAZİANTEP

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı