Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 66 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 7.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 8.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Memede sklerezon adenozis meme kanseri riskini 6.kat arttırır. B) Memede duktal ektazi meme kanseri riski oluşturmaz. C) Memede duktal karsinoma insitü meme kanseri riskini 2 kat arttırır. D) Memede intarduktal papillom meme kanseri riskini 8 kat arttırır. E) Memede apokrin değişiklik meme kanseri riskini 4 kat arttırır. 5. Retroperitoneal kitle saptanan 16 yaşındaki bir erkek hastada, kitleden alınan biyopsi örneğinde epitelyal malign tümör metastazı saptanmıştır. Bu hastadaki primer tümörü aşağıdaki tümör belirleyicilerden hangisi gösterir? A) Laktatdehidrogenaz B) Karsinoembriyonik antijen C) Prostat spesifik antijen D) CA19-9 E) β-hcg 2. Kanlı mukuslu gayta ve tenezm şikayeti olan hastadaki kolorektal kanser yerleşimi hangi bölge ile uyumludur? A) Rektum B) Sigmoid kolon C) Transvers kolon D) Çıkan kolon E) İnen kolon 6. Gastrektominin geç komplikasyonlarından marjinal ülserin tanısı için yanlış olanı işaretleyiniz. A) Baryumlu grafide ülserlerin ancak %50'si görülür. B) Tanıda endoskopi çok önemlidir. C) Gastrik asit analizi ve serum gastrin düzeyi bakılır. D) Vazoaktif intestinal polipeptit (VİP) bakılır. E) Sekretin testi yapılabilir. 3. Septik şokta hemodinamik cevap için yanlış olanı işaretleyiniz. A) Hiperdinamik dönemde periferik direnç düşüktür. B) Hiperdinamik dönemde A-V oksijen farkı azalmıştır. C) Hiperdinamik dönemde ekstremiteler soğuk ve siyanotiktir. D) Hipodinamik dönemde periferik direnç yüksektir. E) Hipodinamik dönemde kardiak output düşüktür. 4. HBs ag (-), anti HBc Ig G (+), anti HBs (-) olan bir hastada tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Kr. inaktif hepatit B. B) Kr. occult hepatit B. C) Kr. immuntoleran faz hepatit B. D) Kr. aktif hepatit B. E) Kr. superenfeksiyon faz hepatit B. 7. Altı aydan uzun süredir aminotransferaz yüksekliği olan, etanol kullanmayan, viral hepatit belirteçleri negatif olan, dislipidemi-endokrinolojik fonksiyon bozukluğu-obezite saptanmayan hastanın nedeni açıklanamayan nöropsikiatrik bozuklukları da mevcut, ön tanınız hangisidir? A) PSK. B) Otoimmun hepatit. C) Hemokromatozis. D) PBS. E) Wilson hastalığı. 8. İntraoperatif ve postoperatif hipertansiyon ve ateş gelişen hastada sebep ne olabilir? A) Uygunsuz kan transfüzyonu B) Anestezik ajanlar C) Feokromasitoma D) Bakteriyel kontaminasyon E) Sıvı yüklenmesi 2

3 9. Aşağıdakilerden hangisi sepsis için doğrudur? A) Sepsiste kompleman sentezi azalır. B) Sepsiste histamin salınımı azalır. C) Total parenteral Nutrisyon alan hastalarda bakteriyal translokasyon azalacağı için sepsise az girerler. D) İnaktif prekürsörlerden aktif maddelerin salınımı artar. E) T lenfosit aktivasyonunu arttıran ilaçlar sepsise girmeyi kolaylaştırır. 13. Antitrombotik ve antikoagülan kullanan bir hasta elektif cerrahiye alınacaksa yanlış olanı işaretleyiniz. ( Tromboz riskinin yüksek olduğu hasta gurubu.) A) Warfarin tedavisi 5 gün önce kesilir. B) Tedavi dozunda standart heparın verilebilir. C) K vitamini ve taze donmuş plazma verilir. D) Düşük molekül ağırlıklı heparin verilebilir. E) INR takibi (1.5 dan az olması istenir) 10. Kolon perforasyonuna ikincil gelişen karın içi enfeksiyonlarda tedavi başarısını belirlemede hangisi en önemlidir? A) Antibiyotik tedavisi B) Peritoneal radikal debridman C) Peritoneal lavaj D) Kaynak kontrolü E) Açık karın tekniğinin kullanılması 11. Kompanse bir asit baz denge bozukluğunun nedeninin respiratuarmı, metabolik mi olduğunun ayırt edilmesinde hangi değer bilgi sağlamaz? A) Standart bikarbonat değeri B) Aktüel bikarbonat değeri C) Total karbondioksit değeri D) Baz fazlalığı değeri E) PH değeri 12. Aşağıdakilerden hangisi kalp dışı cerrahi girişim geçirecek bir hastada kardiyak sorun gelişimi için bir risk faktörü değildir? A) Diabetes mellitus B) Böbrek yetmezliği C) İskemik kalp hastalığı D) Genel durum bozukluğu E) Aspleni 14. Bir gün önce geçirdiği trafik kazasında 2 araba arasında sıkışması nedeniyle gözlem altına alınan ve hemodinamik açıdan stabil seyreden bir hastada boyunda ağrı, taşikardi, taşipne, hipotansiyon gelişiyor. Hastanın boynunda subkütan amfizem saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoneremboli B) Hemotoraks C) Retroperitonealhematom D) Özefagusperforasyonu E) Dissekan aort anevrizması 15. Hiperkalsemi ile gelen hastada kalsiyum düzeyini düşürmeye yönelik ilk yapılması gereken tedavi nedir? A) Bifosfonatlar B) Steroid C) Furosemid D) İzotonik sodyum klorür ile hidrasyon E) Diyaliz 16. Aşağıdakilerden hangisi metabolikalkaloz nedenleri arasında yer almaz? A) Kusma B) Diüretik tedavi C) Hipopotasemiler D) Süt-alkali sendromu E) Kronik böbrek yetmezliği 3

4 17. Total parenteral nutrisyonda toplam kalorinin en az ne kadarı lipitlerden sağlanması gerekir? A) % 5-10 B) %10-15 C) %20-25 D) %30-35 E) % Vitamin D eksikliğine bağlı gelişen osteomalazide aşağıdaki laboratuar bulgularından hangisi görülmez? A) Hiperfosfatemi B) Düşük 25(OH)D vitamini düzeyi C) Hipokalsemi D) Normal 1,25(OH)D vitamini düzeyi E) Normokalsemi 19. Postmenopozal osteoporozda en sık hangi kemiklerde kırık görülür? A) Kalça B) Vertebra ve önkol C) Pelvis D) Tibia E) Femur 20. Aşağıdakilerden hangisi venöz tromboemboli için düşük risk grubunda değildir? A) Minör cerrahi B) Yanık C) Major cerrahi, yaş 40'ın altında. D) Minör travma E) Minör medikal hastalık 21. Kronik inaktif hepatit B'li bir hastada takipler sırasında aminotransferaz yüksekliği saptanıyor; daha önce negatif olan HDV ag ve HDV RNA nın pozitifleştiği belirlendi, diğer hepatit nedenlerine yönelik tetkikler negatif saptandı, HBV DNA: 1745 ıu/ml, tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) HDV co-enfeksiyonu. B) HBV aktivasyonu. C) HDV süper-enfeksiyonu. D) HBV clerensi. E) HDV clerensi. 22. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hipokalsemi parathormon düşüklüğü ile birliktedir? A) Sekonder hiperparatiroidi B) Kronik böbrek yetmezliği C) Pseudohipoparatiroidi D) Magnezyum eksikliği E) Vitamin D eksikliği 23. Meme kanseri tedavisinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda tümör çapına bakılmaksızın radyoterapi uygulanmalıdır B) Mastektomi tek başına yeterli bir cerrahi seçenektir. C) Aromataz inhibitörleri premenapozal dönemde kullanılmalıdır D) Tamoksifenin en önemli yan etkilerinden biri osteoporoz riskini arttırmasıdır E) Meme kanseri tedavisinde neoadjuvan kemoterapinin yeri yoktur 24. Venöz tromboemboli profilaksisi için yanlış olanı işaretleyiniz. A) Seçilecek profilaksi yönteminin riskle ilişkisi yoktur. B) En sık rastlanan klinik formlardan birisi alt ekstremitelerin derin ven trombozudur. C) En sık rastlanan klinik formlardan biri pulmoner embolidir. D) Profilaksi ameliyattan önce başlanmalıdır. E) Profilaksiye ameliyattan sonra 7-10 gün devam etmelidir. 4

5 25. Aşağıdakilerden hangisi metabolikasidoz nedenleri arasında yer almaz? A) Pankreas ve safra fistülü B) Diyare C) Diyabetesmellitus D) Kusma E) Böbrek yetmezliği 30. Önceki soruda sözü edilen hastada tanı amacıyla ilk yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ösefagus pasaj grafisi B) Anjiografi C) Radionüklid sintigrafisi D) Endoskopi E) Laparotomi 26. Aşağıdakilerden hangisi septik şokun hiperdinamik döneminin belirtilerinden değildir? A) Hipotansiyon B) Yüksek kardiak output C) Normal veya artmış kan volümü D) Normal veya yüksek SVP E) Soğuk ve siyanotik ekstremite 31. Charcot triadı aşağıdaki hastalıklardan hangisine ait bir muayene bulgusudur? A) Akut apandisit. B) Akut divertikülit. C) Akut kolanjit. D) Akut kolesistit. E) Akut pankreatit. 27. Retroperitoneal sarkomlar içinde en sık görülen aşağıdakilerden hangisidir? A) Gastrointestinalstromal tümör B) Liposarkom C) Fibrosarkom D) Rabdomiyosarkom E) Periferal sinir kılıfı tümörü 32. Aşağıdakilerden hangisi erken postoperatif dönemin akciğerlerle ilgili en önemli komplikasyonudur? A) Atipik pnömoni B) Bronşektazi C) Atelektazi D) Amfizem E) Pnömotoraks 28. Karaciğer apsesi düşünülen bir hastada, amebik veya piyojenik nedenli apsenin ayırıcı tanısında aşağıdaki tetkiklerden hangisi yararlıdır? A) Kan albümin düzeyi tayini B) Lökosit sayısı tayini C) Apsenin karaciğerdeki lokalizasyonu D) İndirekthemaglütinasyon testi E) Alkalenfosfataz yüksekliği 29. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi karsinoma saptanmayan meme dokusunun histopatolojik incelenmesinde meme kanseri için yüksek risk (8-10 kat) oluşturur? 33. Assit sıvısında iki seferden daha fazla tekrarlayan enfeksiyon öyküsü olan ve asit mayii protein içeriği < 1gr/dl saptanan hastada spontan asit enfeksiyonuna yönelik proflaksi planlayacaksınız hangi grup antibiyotikleri kullanırsınız? A) Aminoglikozitler. B) Sefalosporinler. C) Kinolonlar. D) Penisilinler. E) Makrolidler. A) Atipik lobuler hiperplazi B) Lobuler karsınoma in situ C) Sklerozan adenozis D) İntraduktal papillom E) Duktal ektazi 5

6 34. Aşağıdaki meme tümörlerinin hangisinde aksiller lenf nodudiseksiyonu genellikle gerekmez? A) Medüllerkarsinom B) İnvazivduktalkarsinom C) Lobülerkarsinom D) Sistosarkomafilloides E) Müsinözkarsinom 35. Vitamin D eksikliği düşünülen hastada hangi laboratuar parametresi istenmelidir? A) Parathormon B) 1,25(OH) 2 D vitamini C) İdrar kalsiyum atılımı D) 25(OH)D vitamini E) Vitamin D bağlayıcı protein 36. Ülseratif kolit tanısı olan hastada, sağ üst kadranda ağrı, sarılık, ateş ve kolestatik enzim yüksekliği saptandı, ön tanınız hangisidir? A) PSK. B) Otoimmun hepatit. C) Hemokromatozis. D) PBS. E) Wilson hastalığı. 37. Hepatik ensefalopatiyi provake eden nedenlerden olmayan hangisidir? A) GİS kanamaları. B) Bitkisel protein içerikli beslenme. C) Elektrolit bozuklukları. D) Kabızlık. E) Enfeksiyonlar. 38. Herhangi bir nedenle yapılan tüm karın içi organ incelemeleri sırasında en sık rastlanan karaciğerde yer kaplayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Karaciğerin basit kistleri B) Metastatik karaciğer tümörü C) Hepatik adenom D) Karaciğer hemanjiyomları E) Primer karaciğer tümörü 39. Sol alt kadranda defans ve rebound saptadığınız, öz geçmişinde divertikülozis tanısı bulunan hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşünürsünüz? A) Akut apandisit. B) Akut divertikülit. C) Akut kolanjit. D) Akut kolesistit. E) Akut pankreatit 40. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Dolaşımdaki etkili hacim azaldığında parasempatik aktivasyon azalır. B) Hipovolemide ADH vazodilatasyon yapar. C) Nefrotik sendromda ekstrasellüler sıvı hacmi azalmıştır. D) Hipovolemide parasempatik sistem aktivasyonunun azalması vazodilatasyona neden olur. E) Hipovolemide parasempatik aktivasyon artar. 41. Hiatalhernili hastalarsa şikâyetler en çok ne zaman artar? A) Açken B) Yemekten Sonra C) Sabah Saatlerinde D) Sıvı Alımını Takiben E) Stresle Beraber 6

7 42. Karaciğer hidatik kistlerinin tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? A) Karaciğer iğne biyopsisi B) Direkt karın grafisi C) Karaciğer sintigrafisi D) Casoni tesit E) Üst abdominal ultrasonografisi 47. Aşağıdakilerden hangisi hipomagnezemi nedenlerinden değildir? A) Malabsorbsiyon B) Hiperparatıroidi C) TPN D) Akut pankreatit E) Aldosteronizm 43. İnterferon ve ribavirin içeren tedavi protokolü ile genotip 1B HCV'nin tedavi süresi kaç haftadır? A) 12 hafta. B) 24 hafta. C) 36 hafta. D) 48 hafta. E) 72 hafta. 48. TIPS'in kullanılmadığı siroz komplikasyonu hangisidir? A) Assit. B) Hepatopulmoner sendrom. C) Varis kanamaları. D) Hepatorenal sendrom. E) Hepatik ensefalopati. 44. Ateş, sağ üst kadranda kolik tarzda ağrı, sarılık öyküsü olan hastada ön tanınız aşağıdaki hastalıklardan hangisidir? A) Akut apandisit. B) Akut divertikülit. C) Akut kolanjit. D) Akut kolesistit. E) Akut pankreatit. 49. Aşağıdakilerden hangisi Crohn kolitinin makroskopik görünümü ile uyumlu bir bulgu değildir? A) Duvar kalınlaşması B) Mezenterde kalınlaşma C) Segmental tutulum D) Mezenteriklenfadenopati E) Serozaltelanjiektaziler 45. Tipik olarak kısa parenteral nütrisyon gereksinimleri ne kadar süre ile periferden karşılanabilir? A) 1 hafta B) 2 hafta C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay 50. Aşağıdakilerden hangisi atipi olmayan proliferatif meme hastalıklarından biridir? A) Apokrinmetaplazi B) Duktalektazi C) İntraduktalpapillom D) Fibroadenomlar E) Fibrokistik değişiklikler 46. Üst batın ameliyatında 24 saat sonra ateş yükseliyorsa ilk istenecek tetkik nedir? A) Kan biyokimyası B) Akciğer grafisi C) Direkt batın grafisi D) USG E) EKG 7

8 51. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi karsinoma saptanmayan meme dokusunun histopatolojik incelenmesinde hafif artmış (1.5-2 katı) meme kanseri riski oluşturur? A) Apokrin değişiklik B) Hafif epitelyal hiperplazi C) Atipik lobuler hiperplazi D) Duktal karsinoma insitü E) Sklerozan adenozis 55. Doğru olanı işaretleyiniz. A) Vagotomi sonrası disfaji hastaların %30'unda görülür. B) Vagotomi sonrası oluşan safra sitazı kolelitiazisin nedenleri arasındadır. C) Vagotomi sonrası görülen kolelitiazisin en önemli sebebi safra kesesi tonusunda aşırı artmadır. D) Vagotomi sonrası görülen diyare tedavisinde kolestiraminler kesin kullanılmaz. E) Vagotomi sonrası hastaların %20'sinde şiddetli ve intraktabl diyare vardır. 52. Assit sıvısında PMNL sayısı >250 mm 3 ise ve asit sıvısı kültüründe üreme saptanıyorsa tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Spontan bakteriyal peritonit. B) Kültür negatif nötrositik asit. C) Non-nötrositik bakterasit. D) Nötrositik non bakterasit. E) Sekonder bakteriyal peritonit. 56. Aşağıdaki lezyonların hangisinde meme kanseri gelişme riskinde artma gözlenmez? A) Atipiklobülerhiperplazi B) Atipikduktalhiperplazi C) Basit sklerozanadenozis D) Lobülerkarsinoma in situ E) Şiddetli (Florid) hiperplazi 53. Ateş, epigastrik bölgeden başlayan - sırta yayılan, öne eğilmekle geçen ağrı yakınması olan ve öz geçmişinde safra kesesi taşı öyküsü olan hastada ön tanınız aşağıdaki hastalıklardan hangisidir? A) Akut apandisit. B) Akut divertikülit. C) Akut kolanjit. D) Akut kolesistit. E) Akut pankreatit. 54. Uzun zamandır alkol kullanan 45 yaşındaki bir erkek hasta kanlı kusma nedeniyle acil servise başvuruyor. Hastanın öyküsünde birkaç kez öğürdüğü daha sonra kanlı kusma ve epigastrik ağrının başladığı öğreniliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ösefagus varisi B) Mallory-Weisssendromu C) Duodenum ülseri D) Stres ülseri E) Cushing ülseri 57. Aşağıdakilerden hangisi crohn hastalığı için yanlıştır? A) Spontan düzelmeler ve akut alevlenmelerle seyreder. B) Genç erişkin yaş grubunda sık görülür C) En sık terminal ileumu tutar. D) Otozomal dominant geçiş gösterir. E) Atak sırasında immunosüpresif ajanlar kullanılır 58. Türkiyede en sık rastlanılan hepatit C genotipi hangisidir? A) Genotip 1. B) Genotip 2. C) Genotip 3. D) Genotip 4. E) Genotip Parenteral hiperalimentasyonda hepatomegali ve karaciğer enzimleri yüksekliği neye bağlıdır? A) Fazla glukoz verilmei B) Fazla yağ asidi verilmesi C) Fazla aminoasit verilmesi D) Çinko eksikliği E) Mg eksikliği 8

9 60. Hangi organ yetmezliğinde karbohidrattan fakir, yağdan zengin beslenme önerilir? A) Akciğer B) Kalp C) Karaciğer D) Böbrek E) Pankreas 64. Öykü hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şikayet bölümüne ne kadar çok şikayet yazarsak öykü o kadar zengin olur B) Hasta yaşı yaş gruplarına göre belli hastalıklar sık görüldüğünden sorulmalıdır C) Coğrafi bölgelere göre sık görülen hastalıklar olduğundan İkamet yeri - memleketi yazılmalıdır D) Şikayetinin süresi ve seyri yazılmalıdır E) Hasta öyküyü çok dolambaçlı anlatıyorsa doktor araya girerek öyküyü kısaltmalıdır 61. Yanlış olanı işaretleyiniz. A) Dalak yaralanması vagotominin intraoperatif bir komplikasyonudur. B) Gastrik staz vagotominin geç komplikasyonudur. C) Dumpıng sendromu geç gastrektomi komplikasyonudur. D) Gastrektomiden sonra kanamaların sebepleri arasında yetersiz damar ligasyonu vardır.. E) Aşırı yağ nekrozu stomal obstruksiyon sebeplerindendir. 65. Hiatalherni hastalarında en ucuz ve etkili tanı metodu hangisidir? A) USG B) BT C) Baryumlu grafi D) Endoskopi E) MR 62. Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi için yanlıştır? A) Aşırı kusma hipopotasemi nedenidir. B) Hipopotasemide asla paralizi görülmez. C) GİS fistüllerinden aşırı kayıplar hipopotasemi nedenidir. D) Hipopotaseminin hafif tipinde laterji ve kramplar görülebilir. E) Şiddetli hipopotasemide EKG de yüksek P, uzamış PR ve geniş GRS görülür. 63. Rektal kanserlerde perirektal yayılımı değerlendirmede en güvenilir tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 66. Trafik kazası sonucu dalak yaralanması nedeniyle splenektomi yapılan 42 yaşında bir hastayı enfeksiyona karşı korumak için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygundur? A) Taburcu olacağı gün başlamak üzere ayda bir uzun etkili penisilin enjeksiyonu yapılması B) Splenektomiden hemen sonra H. influenza tip B, menengokokserogrup C, polivalanpnömokok üçlü aşısı yapılması C) Ameliyat sonrası iki haftada polivalanpnömokok aşısı yapılması D) Hastanın immün cevabını arttırmak için immünostimülan ilaç verilmesi ve polivalanpnömokok aşının 6 ayda bir tekrarlanması E) Penisilin profilaksisi ile birlikte IgGenjeksiyonunun her ay tekrarlanması A) Transrektal ultrasonografi B) Tüm batın ultrasonografi C) MR D) BT E) Kolonoskopi 9

10 YANIT ANAHTARI: 4S1G3K_1AS_20_02_2015 GRUP A Genel 1 1-b 2 2-a 3 3-c 4 4-b 5 5-e 6 6-d 7 7-e 8 8-c 9 9-d d e e c d d e b a b b c d a a d e b d b d c c c d d a b d b a b a d c b b b e e c e a e b b c d a a

11 Genel a b b a a c b

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 11. GRUP GASTROENTERELOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? 1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok E) Atrial fibrilasyon 2. Kronik kalp yetmezliği

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç gradientidir.

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 Prof. Dr. Zeki YILMAZ 1. Pankreas başı tümörü tesbit edilen bir hastada tümörün rezektabl olup olmadığını hangi tetkikle daha iyi belirleriz?

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı