c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum"

Transkript

1 TUNCELI Ulivnnsirnsi ocnnnci Kor.lssyi yoxrrcbsi eirixci edlum Arnag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Arnag Madde 1 - (1) Bu Yonergenin amact, Tunceli Universitesinde kayrth O$rencilerin egitim, sa$hk, spor ve kr-ilttirel ihtiyaglarrnrn karqtlanmast ve geligtirilmesinde haklannrn gozetilmesi, Tunceli Universitesi'ndeki dernokratik yonetim anlaytgtntn kurumsallagmast, o$rencilerin isteklerinin hrzh ve do$ru bir bigimde ilgili birimlere iletilmesi, o$rencilerin ydnetime kafiltmtntn sa$lanarak karar alma stirecinin duyarh ve etkin hale getirilmesi; sonugta 6$rencilerin katrlmcr yonetim sistemi iqinde tartrgma, sorumluluk alma, dinleyerek-konugarak iletigim kurma, ho9g61i ve uzlagma gibi yontemleri uygulayarak edindikleri deneyimleri mezuniyet sonrasrna taqryarak iilkemizin toplumsal balqrna katkrda bulunmaktr. Kapsarn Madde 2 - (1) Yonergede ongonllen esaslar, Tunceli Universitesinin on lisans ve lisans o$rencilerini kapsar. Dayanak Madde 3 - (1) Bu Yonerge tarih ve say:.jt Resmi Gazetede ve 24r'09i20i0 iarili r.e 2?7A9 sayit Resmi Gazetede yaytnlanan Yiiksek6$retim Kurumlan Ogrenci Konseyleri ve Ytiksek6gretim Kurumlarr Ulusal Ogrenci Konseyi Yonetmeligine dayanrlarak hazrrlanmrgtrr. Tanrrnlar lviadde 4 - (i) Bu Yonergecie gegen kavram ve tanrmlar aqagrda belirtilmiqtir: a) O$renci Konseyi: Tunceli Universitesi o$renciierinin kendi aralannda demokratik birligini, usullerle kurduklarr ogrenci b) Bolilm/ProgramiAnabilim DahiO$renci Temsilcisi: Tunceii Universitesine bagl Fakfilte, Yiiksekokul, Meslek Yriksekokulu veya EnstitLilerde her bir Bohim/Program/Anabilim Dah ogrencilerinin, kendi aralalndan, bulunduklarr B dliim/pro gram ve Anabilim D ah O grencilerini, A- O$renci Konseyinde temsil etmesi igin segtigi Ogrenciyi, c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci Temsilcilerinden olugan kurulu,

2 d) Fakiilte,Yiiksekokul,Meslek YiiksekokululEnstitii Ogrenci Temsilcisi: Fakiilte, ytiksekokul, meslek yiiksekokulu veya enstitiilerdeki program o$renci temsilcilerinin, kendi aralanndan, bulunduklan faktlte/yiiksekokulu/meslek yiiksekokulu ve enstitti dgrencilerini 0grenci Konseyinde temsil etmesi igin segtikleri ogrenciyi, \Ae) Olrenci Konseyi Genel Kurulu: Falailte, yriksekokul, meslek yiiksekokulu ve enstitri ci$renci temsilcilerinden olugan kurulu, fl O$renci Konseyi Kurultayt: Falailte, yuksekokul, meslek yiilsekokulu ve enstitt ogrenci temsilcilerinin katrlrrnryla, her yrl Kasrm ayrnrn son haftasrnda gergeklegtirilen Ogrenci Konseyinin genel kurul toplanhsrnr,, a- g) Ogrenci Konseyi Kurultayr Divan Kurulu: O$renci Konseyi Kurultayrnda grindem maddelerinin bu yonergeye ve Ytikseko$retim Kurumlarr O$renci Konseyleri ve Yiikseko$retim Kurumlan Ulusal Ogrenci Konseyi Yonetmeli$inin hiikiimlerine uygun olarak gergeklegtiriimesi igin Ogrenci Konseyi Genel Kurulunca segiien kurulu, h) Ogrenci Konseyi Yonetim Kurulu: Ogrenci Konseyinin ydnetim organrnr, i) O$renci Konseyi Denetleme Kurulu: O$renci Konseyinin denetleme organlnl, j) Ogrenci Konseyi Bagkanr: 0grenci Konseyinin ve Ogrenci Konseyi Ydnetim Kuruiunun bagkanrnr, ifade eder. (2) 2547 sayrh Kanunun 3 iincii maddesinde ve Ytikseko$retim Kurumlan Ogrenci Konseyleri ve Yriksekdgretim Kurumlart Ulusal Ogrenci Konseyi Yonetmeliginde yaprlmrg bulunan tanrmlar bu Yonerge igin de gegerlidir. Ofrenci konseyi organlarr Madde 5 - (1) Ogrenci Konseyi Uye ve Organlarr; "Boiiim,Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcisi", "Boltim,ProgramiAnabilim Dah Ogrenci Temsilcileri Kurulu", "Fahiite/YiiksekokuVMeslek Yiiksekokuiu/Enstitri Ogrenci Temsilcisi", "O$renci Konseyi Genel Kurulu", "O$renci Konseyi Kurultayr Divan Kurulu", "O$renci Konseyi Yonetim Kurulu", "Olrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "O$renci Konseyi Bagkanr"ndan olugur. irhsci BOLT,M Seqim Drinemi ve Adayhk Segim diinemi Madde 6 - (1) Ogrenci Konseyi iiyelerinin belirlenmesi ve organlarmm olugturulmasr igin yaprlacak segimler, ilgili yhn Kasrm ayrnda Dekanhk/Yiiksekokul ve Enstitii Mtidiirlirklerinin onerisi de dikkate airnarak Rektoriiik tarafindan belirlenen bir stire ve program dahilinde gergeklegtirilir. 6firenci temsilcili$ adayhk kogullan

3 Madde 7 - (1) Ogrenci temsilciliklerine aday olacak ogrencilerde agagrdaki kogullar aranrr: a) itgiti Fakiilte, Ytiksekokul, Meslek Yiiksekokulu veya Enstitriniin kayrth dgrencisi olmak, b) Siyasi parti organlarmda riye veya gorevli oimamak, c) Ytikseko$retim kurumundan uzaklagtrrrlmasrnr gerekliren yiiz krzartrcr bir sug iglememi; olmak, d) Segimin yaprldrgr ddnemde kayrt dondurmamr$ olmak, e) Aia srnlf ci$rencileri igin a1t smtf ve yarryrllardan baqansrz dersi bulunmamasl ve genel akademik not ortalamasrnrn en az (2.50) olmasr, fi Kayrth bulundu$u Ytiksekogretim kurumundaki normal o$rencilik sriresini a$mamr$ olmasr, (2) Adaylft bagvurularr, segimden en az l0 gtin 6nce ilgili segim kuruluna yaprlrr. uquxcu eoruw Segim Kurallarr, Esaslarr, Oylarna ve ilan Universite segim kurulu Madde 8 - i1) Universite Segim Kuruiu, bir Reklor Yardrmcrsr,lDanl;manl Bagkanhgrnda iiniversite ogretim Uyeleri arasrndan Rektor tarafindan gorevlendirilecek Bagkan dahil 3 (iie) kigiden olugur. Universite segim kurulu'nu.n giirevleri Flaeide 9 - tl i Universite Segim Kurulu'nun Gorevleri gunlardr: a) Bclliim'Program/Anabilim Dah, Fakiilte,Yilksekokul/Meslek Yriksekokulu veya Enstitu Ogrenci remsilcilerinin ve Universite Ogrenci Konseyi Bagkanrnrn segim takvimini beliriemek ve duyrrmak, b) Seqimlerin dtizenli ve grivenlik iginde yaprimasr igin her tijrlii planlamayr yapmak c) Oy sandtklan konusundaki kurallan belirlemekd) Gegerli/gegersiz oy tanrmlarrnr yapmak, e) Universite o$renci Konseyi Bagkant, Bagkan Yardtmcrsr, Yonetim ve Denetleme Kurulu tiyeleri segimlerine yaprlan itirazlan inceleyip karara baglatnak, f) Segim sonuglarrnr tutanaklar halinde Rekt6rltik Makamr'na sunmak. Akademik birimtrerde segim kurultrarr Madde 10 - (1) Her Falcilte, Yriksekokul, Meslek Yriksekokulu veya Enstitude, dgrenci remsitciliklerinin segim iglemlerini dilzenlemek ve yririitmek tizere, Dekan/Miidi.lr tarafrndan, bir Dekan yardrmcrsmm./miidt-1r yardrmcrsrnrn Baqkanh$rnda, Bagkan dahil 3 (u9) Ogretim Elemanr ve 2 idari Personelden bir segim kurulu olusturulur. Akademik birimlerde segim siireci Madde 11- (1) Akademik birimlerde yaprlan segimlerde agagrdaki srireg izlenir: a) Segime katrlacak ilgili birimde kayrth dgrencileri gdsteren seqmen listelerini haztrlar, segim tarihinden en az 15 gltn once ilan eder ve segimden t hafra once segmen iistelerid kesinlegtirir, b) Adayltk bagvurularrnr, bu Yonergede belirtilen adayhk kogullarna g6re inceler, kogullal ta$ryan adaylan segim oncesi t hafta boyunca ilan ederek duyurur, 3

4 c) Oy pusulalarrnm bastrrrlmasrnr sa$lar, ii) oy sandrklannrn yerlerini ve Sandrk Kurulu gclrevlilerini belirler, e) O$renci temsilcisi segimlerini bu Ydnerge esaslanna gdre drizenler, yi.iriittr ve sonuglan du11rur, fl DekanhkMUdiirliik ile igbirligi iginde segim gtivenligini saglar, g) Segimlere iligkin itirazian inceleyip t hafta iginde karara baglar, h) Kesinlegen segim sonuqlannr Dekanhga,Miidiirliige bildirir. Sandrk kurutrlarr Madde 12 - (1) Sandrk kuruilan; her bir birimde Akademik Personel arasndan 2, idaripersonel arasrndan 1 kigi oimak iizere segim kuruiunca gorevlendirilen 3 (iig) kigiden olqturulur. Sandrk Kurulu, o birimde segimin ytiriitiil*resinden, oylarrn sayrimasrndan ve sonucun bir tutanakla belirlenerek ilgili Seqim Kuruluna iietilmesinden sorumludur. Segim esaslan ve oylama Madde 13 - {1) Segim Kurulunca iian edilen temsilci adaylarr, segim tarihinden bir dnceki gtintin mesai bitimine kadar kurulca belirlenen yer, gekil ve gartlarda kampanya yiirtitebilirler. (2) Boium/Program/Anabilim Dah 6$renci temsilcilikleri segimlerinde, segimin yaprlabilmesi igin birinci tur segimlerde segimin yaprldr$r Boliim/Program/Anabilim Dalma kayrth ogrencilerin (varsa ikinci ogretim ogrencileri dahil) en az %80'inin, ikinci ve sonraki turlarda ise en az o%50'sinin segime katrlmasr $artffi. Segilebilmek igin katrlan o$rencilerin en az yandan fazlasmrn o)'unun ahnmasr zorunludur. (3) Seqimler, belirlenen tarihten itibaren 15 grin iginde tamamlanrr. Bu tarihe kadar yaprlan segimlerde sonug ahnamazsa, o birimde o ddneme ili;kin seqim iptal edilmig sayrlr. Ed nirn/pro gra rn/ana bili rn da [r ri $ren ci te msilcisi Madde 74 - (l) Bolum.Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcisi; Tunceli Universitesinin: a) Fakrilte veya Yiiksekokullarrndaki her bir bohim, bi Meslek Yirksekokullarrndaki her bir program, c) Eastiti.rlerindeki her bir Anabilim Dah cl) Boliimlerindeki Program/Anabiiim Dairna o$renci ahnan Faktilte veya yriksekokullarda ise, her bir Program/Anabilim Dah ci$rencilerince, kendi aralarrndan, segime kafilanlarrn salt go$unlu$uyia bir defaya mahsus olmak iizere iki yrl igin segilir. (2) BoliirnProgramiAnabilim Dah Ogrenci Temsilcisinin segilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle siiresi bitmeden cince gorevinden a1'nlmast halinde kalan si.ireyi tamarilamak rizere, ilgili Boliim,Drogram/Alabilim Dahnda bir ay ieerisinde aynr usulle yeni br temsilci segilir. Fakiilte/Yiiksekokul//fr1[eslek Yiiksekokulu,lEnstitii ogrenci remsilcisi Madde 15 - (1) Fakrilte,YiiksekokuliMeslek Yilksekokulu/Enstitti Ogrenci Temsilcisi; Boliim,programiAnabilim Dal ogrenci Temsilcilerinin kendi aralarmdan, segime kafilanlann salt gogunluguyla ve iki yr1 igin segilir. Sadece bir B6lLimlProgramiAnabilim Dalt bulunan FalailteiYrilsekokul.rMeslek Yriksekokulu veya EnstitLiierde var olan Boliim,&rogram/Anabilim Dah o$renci Temsilcisi, soz konusu Fakrilte/Yillsekokul/Meslek yiilsekokulu veya Enstitiinun temsilcisi olarak g6rev yapar. A +

5 (2) Fakiilte,Yriksekokul/Meslek Yiiksekokulu/Enstiti.i ogrenci Temsilcisinin segilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir neden-le sriresi bitmeden once gorevinden aynlmasr halinde, kalan silreyi tamamlamak rizere, ilgili Fakr.ilte, Ytiksekokul, Meslek Yiiksekokuiu veya Enstittide bir ay igerisinde aynr usulle yeni bir temsilci segilir. yeni temsilci segilinceye kadar, Fakrilte, Yiiksekokui, Meslek Ytksekokulu veya Enstiti.r Ogrenci Temsilciligine, ilgili Fakiilte, Ytilsekokul, Meslek Yriiaekokulu veya Enstiltideki BoliimiProgram, Anabilim Dal O$renci remsilcileri Kurulu iiyelerinin kendi aralanndan seqece$i bir iiye vekdlet eder. Ogrenci temsilciligi segimtreri Madde 16 - (i) o$renci Temsilciligi segimleri, Rektorlukge belirlenen tarihlerde, gizli oy ve acrk sayrm esaslna gdre, ilgiii seeim kuruiu sorumluiu$unda yaprlrr. Segimlerde yalru.zca bir aday igin oy kullanrlabilir. Birden fazla aday igin kullanrlan oylar gegersiz sayrltr. Oylann eqitli$i halinde, seeimi kazanan aday kur,a ile belirlenir. Segim Takvimi Madde 17 - (li Seqimler, Rektdrhikge belirlenen segim takvimine gore yaprlrr. Belirlenen sore iginde yaprlan seeimlerde, bir birimde herhangi bii nedenle sonug altnamaz ise, o bir'im,ie o akademik yrla iliskin temsiici segilmemiq o1ur. Segirn sonuglarrnln ilanl Madde 18 - (:l ) Segim sonuglan, ilgili segim kurulu tarafindan segimden itibaren 2 giin iginde ilan edilir. Segim sonr-lglarma itiraz Madde 19 - (1) Seqimlere iligkin her ttrlii itiraz, sonuglarm ilarunr izleyen ilk i9 giinri iginde ilgili segim kuruluna yaprlrr' Kurul, gerekli incelemeleri yaparak itirazlarr I hafta iginde karara baglar ve kesinlegen segim sonuglarrnr derhal Dekanh$a/Miidiirlti$e bildirir. Kesin seeim sonuglarr, Dekanhl</Miidiirtiik tarafindan aylca Rekt6rltge bildiriiir. O[renci ternsilcilerinin gd revleri oonnincu eolr,na Giire.r'ler Madde 20 - (1) BoliimiProgram/Anabilim Dah Ogrenci Temsiicisinin gorevleri ;unlardr: a) Temsil etti$i Boliim/Program/Anabilim Dahnda OgrenciKonseyigahgmalannr yiiriitmek, b) O$renci Konseyi organlartnn aldr$r kararlan temsil etti$i birimde duyrmak ve uygulamalapnr izlemek, c) Fakrilte, Yiiksekokul, Meslek Yuksekokulu veya Enstihilerin Bolum/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcileri Kurulu toplantrlarma katrlmak ve bu toplantrlarda kendi Boliim/Program/Anabilim Dah 6grencilerini temsil etmek, c) Temsil etti$i BoliimiProgram/Anabilim Dahndaki dgrenci soruniarrnr belirlemek ve bunlarrn goziimii icin Ogrenci Konseyinia ve ilgili bjrimin ydnetim organlarrna iletmek, e)kendi Bclltim/Program/Anabilim Dah ogrencilerini, o$renci etkinliklerinde temsil etmek, fi Temsil ettigi BOliim,Program/Anabilim Dairndaki dgrenciierle bu birimlerin y6netim organlarr arasrnda ileti;imi geliqtirmek, g) Temsil etti$i Boiiim/Program/Anabilim Dahndaki ogrenci etkinlikierini koordine etmek, 5

6 h) Ogrencilerle ilgili konulann gdnigiilmesi srrasrnda temsil ettigi Boliim/Program/Anabiiim Dahnrn akademik top lantrlanna katrlmak. Fakrilte/ytiksekokuli meslek yiiksekokulu/enstitti <i[renci temsilcisinin gtirevleri Madde 27 - (1) Fakiilte/Yiiksekokul,Meslek Yiiksekokulu/Enstitri 0grenci Temsilcisinin gorevleri gunlardrr: a) Temsii etti$i Faktilte, Yriksekokul, Meslek Yuksekokulu veya Enstitiide Ogrenci Konseyi gah;malarrnt ytirtitmek, A- b) Ogrenci Konseyi organlarnrn aldrgr kararlart, temsil etti$i Fakiilte, Yuksekokul, Meslek Yriksekokulu veya Enstitude duyurmak ve uygulamalan izlemek, c) Temsil ettigi Fakirlte, Yuksekokul, Meslek Yiiksekokulu veya Enstittde ogrenci sorunlarrnr belirlemek ve bunlarm - goziimli igin Ogrenci Konseyi'nin ve ilgili birimin yonetim organlanna iletmek, cr.) Bulundugu Fakrilte, Yiiksekokul, Meslek Yiiksekokulu veya Enstitiintin dgrencilerini, ogrenci etkinliklerinde temsil u lrtr!n, e* Ternsil etti$i Fakiilte, Ytiksekokul, Meslek Yriksekokulu veya Enstitiide dgrenci etkin-liklerini koordi:re etmek, f; Temsil ettigi Fakiilte, Ytiksekokul, Meslek Yiiksekokulu veya Enstitrideki Bdiilm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcileri Kurulu toplantrlanna bagkanhk etmek ve kurulda ahnan kararlarr Universitenin ilgili yonetim organlanna iletmek, g) Ogrencilerle ilgili konularrn gciriigtilmesi strasrnda, temsil etti$i Fakiilte, Yi.iksekokul, Meslek Yriksekokulu veya Enstit0nUn Y0netim Kurulu ve Akademik Kurul toplanttlarma birim ydneticisinin daveti iizerine oy hakkr olmaksrzrn katrlmak ve d$renciler ile ilgiii konularin bitiminde toplantrdan aynlmak. Bdliim, program, anabilirn dah iifrenci ternsi]cileri kurulu Madde 22 - (1) Boliim/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcileri Kurulu, Tunceli Universitesinin: a) Fahilte veya Yiiksekokullarda bolum, b) Meslek Ytiksekokullannda program, c) Enstitiilerinde Anabilim Dah d) Bohmlerindeki Program/Anabilim Dahna dgrenci ahnan Fakiilte veya Yriksekokullarda ise, Program/Anabilim Dah ogenci temsilcilerinden olugur ve Universitenin ilgiii akademik birimlerinde Ogrenci Konseyi gahgmalannr ydriiti.ir. Bdliim/Program/Anabitim Dalr Ogrenci Temsilcileri Kurulu, Ogrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yonetim Kuruiuna kargr sorumludur. (2) Boiiirn/Prograrr/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakulte,Yiiksekokul/Meslek Yiiksekokulu veya '-...x- Enstitti Ogrenci Temsilcisinin bagkanh$rnda ayda en az bir defa toplanrr. Topiantr giindemi, yeri ve tarihi en az yedi giin 6nce kurul bagkanr tarafrndan d$renci temsilcilerine duyrrulur. Kurulun toplanabiimesi igin temsilci tiye sayrsrnrn salt go$unlu$unun katrhmr, karar aiabilmesi igin de yaprlacak agrk oylamada katrlanlann salt go$unlu$unun olu gereklidir. Oylarrn eg itii gi durumunda bagkanrn oyu belirleyicidir. Btiliim, program, anabilim dah tifirenci temsilcileri kurulunun gtirevleri Madde 23 - (1) Boltm,Program/Anabilim Dair Ogrenci Temsilcileri Kurulunun gdrevleri gunlardr: a) 0grenci Konseyi'nin aldr$r kararlartn, temsilciierce birimlerinde duyurulmast igin qairgmalar yapmak ve uygulamalarrnt izlemek, b) Boliim/Program/Anabilim Dallartnrn sorunlartnt tartt;mak ve karara ba$lamak,

7 c) Bulunduklarr Fakrilte/Ytiksekokul/Meslek Ytlksekokulu ve Enstittilerde ortak dgrenci etkinlikleri olugturmak ve koordine etmek, d) BohimProgram/Anabilim Daliart olrencileri arasrnda iletigimi geligtirmek igin gahgmalar yapmak, ej Bdliim/Program/Anabilim Dallan d$rencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yonetim organlarr arasrndaki iletigimi geligtirmek igin gahgmalar yapmak, fl Qahgmalan ile ilgili raporlar haarlamak ve argiv olugturmak. 6[renci konseyi genel kurulu Madde 24 ' (1) Ogrenci Konseyi Genel Kurulu; Fakulte, Yilksekokul, Meslek Yriksekokulu ve Ensriti.ilerin Ogrenci Temsilcilerinden olugur ve 0grenci Konseyinde en yirksek karar organrdrr. (2) o$renci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi igin uyelerinin salt gogunlugunun toplantrya katrlmasr gerekir. (3) o$renci Konseyi Genel Kurulu, her ytl en az bir kere ve birincisi Kasrm ayrnda olmak rjzere,,tunceli Universitesi ofenci Konseyi Kuruitayt" adryla ola$an olarak toplanrr ve O$renci Konseyi organlalnr olugturur. (4) olrenci Konseyi Kurultayr ve giindemi, Ogrenci Konseyi Baqkanr tarafindan en az on beg giin once iiyelere yazrlr olarak bildirilir' Yaprlan duyuru rizerine bu Ydnetmelilcte belirtilen toplantr yeter saylsl sa$lanamadrfr takdirde duyuru iqlemi aynr gekilde tekrarlanrr. (5) o$renci Konseyi Genel Kurulunda organlartn olugturulmasr kararlarr, toplantrya katrlanlarrn salt go$unlu$u, gizli oylama ve agtk sayrm ile bunlartn drgrndaki karariar toplantrya katilanlarrn salt go$unlugu ve agrk oylama ile alrrur. (6) O$renci Konseyi Genel Kurulu, Ogrenci Konseyi Yonetim Kurulunun karan veya Genel Kurul iiyelerinin 1/4,unun yazrh bagvurusu tizerine Ydnetim Kurulu tarafindan ola$aniistii toplantrya gagrriabilir. Bu durumlarda Genel Kurul topiantrsr en geg on beg girn igerisinde gergeklegtirilir. (7) o$renci Konseyinin ola$aniistr-i yaptlan Genel Kurul toplantrlannr ve giindemini Ogrenci Konseyi yonetim Kuru1u belirler ve yunitrir. O$renci konseyi genel kurulunun giirevleri Madde 25 - (1) Ogrenci Konseyi Genel Kurulunun gorevleri gunlardr: a) Ogrenci Konseyi Bagkanrnr Sepmek, b) O$renci Konseyi Ydnetim Kurulu riyelerini segmek, c) Ogrenci Konseyi Denetleme Kurulu Uyelerini seqmek,,. a- i) Ogrenci Konseyinin ve Tunceli Universitesi d$rencilerinin sorunlannr tartrgmak ve karara ba$lamak, e) Ogrenci Konseyinin d6nem hedeflerini belirlemek. O$renci konseyi kurultayr divan kurulu Madde 26 ' (1) Ogrenci Konseyi Kurultayr Divan Kurulu, her yrl olagan olarak Kasrm aynda diizenlenen ogrenci Konseyi Kurultayrnda 0grenci Konseyi Genel Kurulu iiyelerinin, kendi aralalndan, segime katrlanlarrn salt go$unlu$uyla seqti$i bir bagkan ve iki bagkan yardtmctsrndan olugur. Divan Kurulu riyeleri, ogrenci Konseyi ycjnetim ve Denetleme Kurulu segimleriride aday olamazlar. O$renci konseyi kurultayr divan kurulunun gtirevleri Madde 27 - (1) Ogrenci Konseyi Divan Kurulunun gorevleri gunlardrr: 7

8 a) Ogrenci Konseyi Kurultayr'nda giindemi yortitmek, b) Olrenci Konseyi Bagkanhgr ile Yonetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Uyeligi seqimlerine aday olacaklar igin ayn a1n segim pusuiasr hazrrlamak, c) O$renci Konseyi bagkanhgr ile Yonetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Uyeligi segimlerinin gizli oylama ve agrk saym ile gergeklegtirilmesini saglamak,,. :. d) O$renci Konseyi Bagkanhgr ile Yonetim Kuruiu ve Denetieme Kurulu Uyeli$i segimlerinin oylama sonuglannr ve segilenleri, Olrenci Konseyi Kurultayrnda ilan etmek. el Kurultayr, yeni segilen Ogrenci Konseyi Bagkantntn konu;masr ile kapatip, kapanrg bildirgesini hazrrlayarak Rektdrliige sunmak. O$renci konseyi yiinetim kurulu Madde 28 - (1) Ogrenei Konseyi Yonetim Kurulu, Ogrenci Konseyi Genel Kurulu Uyelerinin, kendi aralanndan, seqime katrlanlarn salt go$unlu$uyla ve iki yrl igin segtigi; Bagkan, Bagkan Yardrmcrsr, Genel Sekreter, Sayman, Ilalkla iliqkiler ve Biligim Sorumlusu, Drs iligkiier Sorumlusu, Qahqma Gruplan Sorumlusu, Egitim Sorumlusu ve Sa$hk, Spor ve Kiilttir Sorumlusu olmak tizere toplam dokuz o$renciden; O$renci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayyt olugturacak yeterli Temsilci olmamasr durumunda Bagkan, Genel Sekreter, Sayman, E$itim Sorumlusu ve Sagftk, Spor ve Kiiltiir Sorumlusu olmak rizere beg o$renciden oiusur. Ogenci Konseyi Yonetim Kurulu, O$renci Konseyi Genel Kuruiu'na kargr sorumludur. (2) O$renci Konseyi Yonetim Kurulu, Ogrenci Konseyi Yonetim Kurulu Bagkanrnrn yonetiminde ayda en azbikez toplanrr. Kurulun toplantt giindemi, yeri ve tarihi en az yedi giin once bagkan tarafindan Yonetim Kurulu t-iyelerine dulurulur. Kurulun toplanabilmesi igin kurul tiye saylslnin salt gogunlugunun katrhmt, karar aiabilmesi iqin de yaprlacak agrk oylamada katrlanlarrn salt go$unlu$unun o)ru gereklidir. Bagkanrn toplantrlara katrlamadrgr durumlarda bagkan yardtmctst, bagkan yardtmctsrntn olmadr$i hallerde bagkanm belirleyecegi bir Yonetim Kurulu iiyesi bu gorevi yiinitiir ve oy kullanabilir. Oylarda egitlik durumunda bagkanrn o1'u, bagkanrn olmadr$r toplantrlarda bu gorevi ytiriiten bagkan yardrmcrsr veya Yonetim Kurulu iiyesinin o1'u belirleyicidir. O grenci konseyi ydnetinn kurulunun giirevleri Madde 29 - (i) Ogrenci Konseyi Ydnetim Kurulunun gorevleri gunlardu: a) Olrenci Konseyi Genel Kurulunun aldrgr kararlann uygulanmasrni sa$lamak, b) Tunceli Universitesi o$rencilerinin sorunlannr belirlemek, gdr[$ ve diiqiincelerini ylksekogretim kurumunun ilgili yonetim organlarrna iietmek, c) Sivil toplum kuruluglarr ile igbirligi yaparak, toplumsal duyarhhk projeleri geiiqtirmek ve bu projelere Universite igerisinde dlrenci katrhmrnr tegvik etmek, d) Ulusal ve uluslararast "E$itim ve Genglik Programlan''na o$renci katiirmrna y6nelik gahgmalar yapmak, ei Ulusal ve Uluslararasr 0$enci Biriikleri ve Organizasyonlan ile iligkileri geiigtirmek, ll Yemek, ulagtm, bartnma, kafeterya, kul[p, burs, e$itim, sanat, kiiitiir ve spor alanlarrnda galtgma gruplan olugturmak ve bunlarrn iglerligini sa$lamak, g) Qahqmalan hakkrnda Ogrenci Konseyi Genel Kurulu Uyelerini bilgilendirmek, h) Ulusal Ogrenci Konseyinin kararlarrnr Universitede dulurmak ve izlemek, i) Gergeklegtirilen gahgmalarrn raporlannr hazrrlamak ve argiv oiugturmak. 8

9 O$renci konseyi denetleme kurulu Madde 30 - (1) ogrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Ogrenci Konseyi Genel Kurulu tarafrndan, g6rev siiresi bitmekte olan ve 6$rencili$i en az iki yrl daha devam edecek oian O$renci Konseyi Yonetim Kurulu Uyeleri arasrndan, yererli Yonetim Kurulu Uyesi olmamast durumunda, aynr gartlarda, Genel Kurul Uyeleri arasrndan, seeime katrlanlann, salt go$unlu$uyla ve bir yrl icin segilir. Ogrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir Bagkan ve iki Uyeden olugur. O$renci konseyi denetleme kurulunun gtirevleri Madde 31 - (1) ogrenci Konseyi Denetleme Kurulunun gorevleri gunlardr: a) Ogrenci Konseyi Ydnetim Kurulunun Yriksekd$retim Kurumiarr O$renci Konseyleri ve ytiksekogretim Kurumlarr Ulusal ogrenci Konseyi Ydnetmeli$i ve bu Yonerge hrilumleri ile 6$renci Konseyi Genel Kurulu kararlarrna gdre gahgrp gahgmadr$rnr denetlemek, b) Yaptr$r gahgmalar hakkrnda Rektdrltigri ve Ogrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek. Ofrenci konseyi baskanl Madde 32 - (1) Ogrenci Konseyi Bagkant, O$renci Konseyi Genei Kurulu tarafrndan, kurul tiyeieri arasrndan, segime katrlanlarrn salt gogunlu$uyla bir defaya mahsus olmak rizere iki yrl igin seqilir. (2) Konsey Bagkanrnrn segilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle sriresi bitmeden once gorevinden ayrtlmast halinde kalan siireyi tarnamiamak iizere aynl usulle bir ay iginde yeni bir ba;kan segilir. yeni bagkan segilinceye kadar O$renci Konseyi Bagkanh$rna Ogrenci Konseyi Yonetim Kurulu riyelerinin kendi aralanndan segecegi bir iiye vekdlet eder. 6$renci ko nseyi bagkanlrun gii revleri Madde 33 - (1) Olrenci Konseyi Bagkanrnrn gdrevleri gunlardrr: a) Tunceli Universitesi d$rencilerini Uiusal ve Uluslararasr O$renci Etkiniiklerinde temsil etmek, bi O$renci Konseyi Ydnetim Kurulu toplantrlarmrn giindemini belirlemek ve bu toplantrlara bagkanirk yapmak, r A- c) o$renci Konseyi Yonetim Kurulunca altnan kararlarn duyurulmasrnr sa$iamak ve uygulanmasrnr izlemek, cl) Gdrev sriresi bitiminde bir yrlhk faaliyet raporunu bir sonraki flgrenci Konseyi Kurultaynda sunmak, e) Rektdrtin daveti r'izerine o$rencilerle ilgili konularrn goril;iilmesi srrasrnda Universitenin Senato ve yonetim Kuruju topianttlanna katrlmak ve o$rencilerle ilgili konularm bitiminde toplantrdan ayglmak. (2) Baqkanin katrlamadt$r durumlarda, Bagkan Yardrmcrsr veya Bagkan'm belirleyecegi bir yonetim kuru1u uyesi toplantrlara katrlr. BE$iNCi BOLUM Di[er Hiiktimler 9

10 6frenci konseyinde giirev yapan <ifrencilerin giderleri ve biitge Madde 34 - (1) Ogrenci Konseyi organlannda gdrev yapan bagkan ve diger ogrenci temsilcilerinin, 3.maddede adr gegen Ydnetmelik ve bu Yonerge esaslart do$rultusunda yurt igi; butge olanaklarr 6lgiisiinde de yurt drgr gorevlendirilmelerinden do$an harcrrahlart, varsa katrhm iicretleri "Universite Spor Sa$hk ve Kriltiir Dairesi Bagkanligr Biitgesi"nden kargrlanrr. (2) O$renci konseyinin biitgesi Universite Yonetim Kurulu tarafindan belirlenir. O$renci konseyi qal4malannrn koordinasyonu ve yiir,iitiilmesi Madde 35 - (1) Ogrenci Konseyi galtpmalannt Universite ile koordine etmek ve gerektiginde ilgili kurul ve kurumla'n onaylnl almak suretiyle T.C. Anayasastna ve yiiriirliikteki diler mevzuata uygun olarak yiiriitmek zorundadrr. (2) O$renci Konseyine, belirtilen gorevleri gergeklegtirmek amacryia Relct6rliik tarafindan, Universite igiade uygun gdriilen bir oda tahsis edilir ve gahgmalan igin gerekli arag ve gereg sa$larur. O grenci ternsilciliklerinin ve o rganlarda ki giirevlerin sti resi Madde 36 - (De[i9ik: R.G DA$-27709) Ulusai Ogrenci Konseyi'nin ve Ogrenci Konseylerinin lim organlanndaki o$renci temsilciliklerinin ve gorevlerinin siiresi iki yrldrr. Ofrenci temsilcili$ giirevinin sona ermesi Madde 37 - (t) Mezuniyet veya bagka bir nedenle Universite ile iligigi kesilen ya da "yriksekolretim Kurumlarr Ogrenci Disiplin Yonetmeli$i"ne gdre, haklannda uzakla;trrma veya grkarma cezasr kesinlegen Ogrenci Konseyi,'i A- Uyelerinin, ogrenci remsilciligi, ityeligi ve buna bagh tiim gdrevleri sona erer. Gegici Madde 1 - (De[$ik: R.G--241t ) Yiiksekogretim kurumlannrn ogrenci konseylerinin seeimleri, bu Yonetmeligin yrirtiriiige girdiii tarihten sonraki ilk Kasrm ayrnda yaprlr. Gegici Madde 2 - (DeSigik: R.G.-24l09/ ) 31lfDC1} tarihinden dnce bu gorevlerine segilmig bulunan yukseko$retim kurumlartntn 'o$renci konseyi bagkanlan, enstitii, fakulte, ytiksekokul ve konservatuar o$renci temsilcileri ve yriksekogretim kurumlart ulusal 6$renci konseyi baqkanr, yonetim kurulu riyeleri, istekleri durumunda, ba$ir olduklarr yi.ikseko$retim kurumlarrnda akademik yrhnda yaprlacak dgenci konseyi segim takviminin agtklanmasma kadar bu gdrevlerinin bagrnda kalabilirler. Ancak toplam gcirev sriresi iki yrh gegemez. Gegici Madde 3 - (Defigik: R..G.-24l ve Tunceli Universitesinde yeni birimlerin agrlnasr, mevcut bazt biiliim/program/anabilim dahna ilk defa ii$renci ahnmasr nedeniyle)tgnceli Uruversitesimn mevcut Fakiilte/Ylilsekokul/Meslek Yriksekokuiu/Enstinilerinde yeni agrian boliim/program/anabilim da5 ve Universitede ilk defa agrlan FalailteAfiiksekokul,Meslek Yriksekokuiu,G,nstittl'lerin boliim/program/anabilim dair 6lrenci snrf temsilcisi segimleri, ilgili birimlerin agrldr$r yln Kastm ayr igerisinde yaprlrr. Bu durumdaki 6$renci srnrf temsilcilelinin gorev siuesi bir yrl ile srnrhdir. ALTINCI EOLTT-M 10

11 Yiirtirliik ve Yiirtitme Yiirtirliik Madde 38 - (i) Bu ydnerge, Tunceli Universitesi Senatosu tarafindan kabul edildigi rarihte yiiriiririge girer. Yiiriitme Madde 39 - (1) Bu Yonerge Hrilqimlerini runceri universitesi Rektoni yunitrir. 1,1

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi ne kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: A. TEMSİLCİ ADAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.1. Aday Olma Koşulları A.2. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlama Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA. vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı