NÜTR SYONEL R KETS: B R OLGU SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜTR SYONEL R KETS: B R OLGU SUNUMU"

Transkript

1 NÜTR SYONEL R KETS: B R OLGU SUNUMU *Meltem EROL, **Ferruh Kemal fiman, ***Mine KUCUR, *Abuzer DEL BALTA *Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesi Çocuk Klini i **Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesi Biyokimya Laboratuvar *** stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Fikret Biyal Merkez Araflt rma Laboratuvar ÖZET D vitamini yetersizli i ve rikets, geliflmekte olan ülkelerde önemli bir sa l k sorunudur. Klini e yürüme güçlü ü, boy k sal, dizlerinde ve ayak bileklerinde flifllik nedeniyle getirilen 3 yafl ndaki k z hastaya, klinik bulgular ve aile öyküsü ile nütrisyonel rikets tan s konuldu. Radyolojik ve biyokimyasal bulgular vitamin D eksikli i ile uyumlu idi. D vitamini tedavisi sonras klinik ve laboratuvar bulgular nda dramatik bir düzelme izlendi. Anahtar kelimeler: Nütrisyonel rikets, D vitamini, D vitamini eksikli i SUMMARY Rickets is an essential health problem in developing countries. A 3 years old girl, was referred us due to walking difficulties, short stature, swollen knees and ankles. In the light of clinical findings and family history, she was diagnosed as nutritional rickets. Radiographic and biochemical findings supported the diagnosis of vitamin D deficiency. A dramatic improvement was observed in the clinical and laboratory findings after vitamin D treatment. Key words: Nutritional rickets, vitamin D, vitamin D deficiency NUTR SYONEL R KETS TANISIYLA ZLE- NEN B R OLGU SUNUMU G R fi Rikets büyümekte olan organizmada kemik dokunun yetersiz mineralizasyonu sonucunda geliflen ve esas belirtilerini iskelet sisteminde gösteren metabolik bir kemik hastal d r (1). Nütrisyonel rikets ise D vitamini yetersizli i sonucu organizman n kalsiyum (Ca) dengesinin intestinal emilim yerine, kemiklerden Ca mobilizasyonu ile sa land bir süreç sonunda geliflmesidir (2). Aktif D vitamininin temel görevi intestinal kalsiyum ve fosfor (P) emilimini sa layarak paratiroid hormon ile bir- Dirim 2006; 81 (4): Yaz flma Adresi: Mine Kucur, stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fikret Biyal Merkez Araflt rma Laboratuvar, 34098, stanbul

2 likte organizman n kalsiyum-fosfor dengesini korumakt r. Vitamin D eksikli inde Ca emilimi %10-15 dolay ndayken, D vitamini etkisiyle bu oran %50 ye ç kar (3). Rikets geliflim sürecinde Ca ve/veya P yetersizli i nedeniyle büyüme pla ndaki fizyolojik süreç aksamakta ve büyüme pla nda düzensizlik ve geniflleme meydana gelmektedir (4). Mineralizasyon aksay nca hipertrofik bölgedeki kondrositler taraf ndan uygunsuz miktarda matriks proteini yap lmakta, bu sürece alkalen fosfataz yükselmesi efllik etmektedir. Gecikmifl veya yetersiz mineralizasyon nedeniyle kemik metafizleri de yumuflamakta ve düzensizleflmektedir (1). D vitamini yetersizli i ve rikets, geliflmekte olan ülkelerde önemli bir sa l k sorunu olmay sürdürürken, son y llarda ABD ve Avrupa ülkelerinde baz etnik gruplarda rikets vakalar n n artmas konunun yeniden güncelleflmesine neden olmufltur (5, 6). Ülkemizde uzun süredir D vitamini yetersizli i ve nütrisyonel riketsin bebekleri ve çocuklar etkileyen önemli bir sorun oldu u, hastal n s kl n n %1,67-19 aras nda de iflti i bildirilmektedir (7-10). OLGU SUNUMU 3 yafl nda k z hasta geç yürüme, yürürken düflme, ifltahs zl k, boy k sal, dizlerinde ve el ayak bileklerinde flifllik nedeniyle çocuk klini ine getirildi. Öyküsünden miad nda do du u, uzun süre anne sütü ald, ek g daya çok geç baflland (bir yafl civar nda), do umdan sonra vitamin deste i almad, difllerinin geç ç kt, iki yafl nda yürümeye bafllad ve yürürken s k s k düfltü ü ö renildi. S k enfeksiyon geçirme öyküsü yoktu. Dört y l önce stanbul a göç etmifl sosyoekonomik düzeyi düflük bir ailenin çocu uydu. Evlerinin günefl görmedi i, annenin zaman n n büyük bir k sm n çocukla beraber evde geçirdi i ö renildi. Fizik muayenede: A rl k 10 kg (<3p), boy 80 cm (<3p) ölçüldü. Kostakondral bileflkede raflitik tesbih, el ayak bileklerinde metafizer genifllemeleri olan hastan n her iki dizinde flifllik, bacaklar nda e rilik mevcuttu. Ördekvari- yalpalayarak yürüyordu. Laboratuvar bulgular nda: Kalsiyum (Ca) 7.3 mg/dl, fosfor (P) 2.4 mg/dl, alkalen fosfataz (ALP) 5522 U/L, paratiroid hormon (PTH) 716 pg/ml, 25 OH D vitamini düzeyi 6.6 ng/ml idi. resim 1 Radyolojik bulgu olarak; el bilek grafisinde; ulna ve radius distal metafizlerinde geniflleme, çanaklaflma ve f rçams görünüm mevcuttu (resim 1). Dizlerinde belirgin flifllik olmas nedeniyle çekilen diz grafisinde yukar daki radyolojik bulgular n yan s ra osteomalazi nedeniyle trabeküler kabalaflma ve kemik yo unlu unda azalma, femur ve tibiada e ilmeler izlendi (resim 2, 3). D R M/Ekim-Kas m-aral k 2006

3 2-Derleme.qxd 12/29/06 1:11 PM Page 34 resim 2 resim 3 Olguya nütrisyonel rikets tan s yla IU D vitamini oral olarak bölünmüfl dozlarda verildi. Tedaviden iki hafta önce has- 306 taya 100 mg/kg/gün kalsiyum laktat tedavisi baflland. Tedaviden iki hafta sonra al nan kontrol de erlerinde Ca: 9,5 mg/dl, P: 5,5 mg/dl, ALP: 1655 U/L, 25 OH vitamin D düzeyi: 69 ng/ml idi. Dört hafta sonra çekilen kontrol el bilek grafisinde tipik radyolojik iyileflme görüldü. Provizyonel kalsifikasyon çizgisinden bafllayarak k k rda n ossifiye oldu u, epifiz ve metafiz aras nda radyolusent bir zon olufltu u gözlendi (resim 4, 5, 6). Olgunun alt ay sonraki kontrollerinde Ca: 10,2 mg/dl, P: 5 mg/dl, ALP: 847 U/L, 25 OH vitamin D düzeyi 94 ng /ml idi. Radyolojik iyileflmenin ise devam etti i görüldü (resim 7). Olgu poliklini imiz taraf ndan takip edilmektedir. TARTIfiMA Rikets, D vitamini yetersizli inin büyüyen kemik dokuda oluflturdu u bir tablodur (11). D vitamini yetersizli inin bafllang c ile rikets geliflimi aras nda her çocu a göre de iflen bir süreç bulunur ve klasik olarak bilinen rikets evrelerine göre klinik ve biyokimyasal bulgular ortaya ç kar (2). Önce 25 (OH) vitamin D düzeyi ve buna paralel olarak intestinal kalsiyum ve fosfor emilimi azalmaktad r. ntestinal emilimin azalmas ile birlikte hem epifizyal k k rda n mineralizasyonu yetersizleflmeye bafllamakta, hem de serum kalsiyum dengesinin korunmas güçleflmektedir. 25 (OH) vitamin D düzeyindeki azalma belli bir eflik de erden sonra kalsiyum düflüklü ü üzerinden PTH salg s n art rmaktad r. Serum kalsiyum seviyesini düzenlemek için

4 2-Derleme.qxd 12/29/06 1:12 PM Page 35 resim 4 resim 7 resim 5 resim 6 D R M/Ekim-Kas m-aral k 2006 PTH ve 1, 25 (OH) (OH) vitamin D etkisiyle kemiklerden Ca mobilize edilmektedir. PTH art fl ayr ca serum P düflüflünü h zland r r. Bu noktada raflitik kemik de ifliklikleri gibi klinik bulgular radyografide ve fizik muayenede belirgin hale gelir. Kalsiyum tuzlar n n kemikten mobilizasyonu ve matriksteki bozulma ALP düzeylerinde art flla sonuçlan r (1). Ülkemizde D vitamini deste i konusundaki çabalara ra men 0-3 yafl grubundaki çocuklarda halen %6 oran nda rikets görülen bölgeler oldu u bilinmektedir (12). Tedavi edilmemifl veya yetersiz tedavi edilmifl rikets vakalar nda akut dönemde ortaya ç kabilen metabolik komplikasyonlara ek olarak ileride kal c iskelet deformiteleri geliflebilmektedir (13). Riketse ba l baflvuru yak nmalar n n s kl olgu serilerine göre de iflmektedir. Ülkemizde yap lan çal flmalarda solunum sistemine ait yak nmalarla baflvuru s kl %25.9, ayaklar üzerine basamama, fizik geliflme gerili i ve yürüyememe ile baflvuru s kl %20.5, ifltahs zl k, kilo alamama yak nmalar ile baflvuru s kl n n ise %9.8 oran nda oldu u bildirilmifltir (12). 307

5 Hastam zda büyüme gerili i, yürüyememe ve ifltahs zl k belirgin olmas na ra men tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu öyküsü bulunmuyordu. Düflük D vitamini düzeyine sahip annelerin yaflam flekilleri (ev içinde daha çok zaman geçirmek, kültürel nedenlerle çocuklar n ev d fl na ç kar lmamas, evlerin balkonsuz olmas veya günefl fl nlar n engelleyen s k apartmanl mahallelerde yaflamak gibi) bebeklerin de yetersiz günefl görmesine neden olmaktad r. Epidemiyolojik olarak günefl fl ile yetersiz karfl laflman n yan nda uzun süre anne sütü verilmesi, beslenme deste inin yetersiz olmas, ek g daya geç bafllanmas, düflük sosyoekonomik düzey ve annenin e itim yetersizli i bebeklik döneminde D vitamini eksikli i için risk oluflturmaktad r (1). Olgumuzun öyküsünden bu risk faktörlerini tafl makta oldu unu ö rendik. Riketsin fizik muayene bulgular nda el bileklerinde geniflleme ve raflitik ç k nt lar en özgül ve duyarl bulgu kombinasyonu olarak belirtilmektedir (14). Hastam z n el ve ayak bilekleri ile dizlerindeki genifllemeler ve fliflkinlikler oldukça belirgindi. Difllerinin ç kmas gecikmiflti, bu da tipik olarak nütrisyonel riketse özgü idi. Biyokimyasal bulgular üç ayr evre ile progresyon gösterir. I. Evrede serum Ca düzeyi düflük, ama renal tübüler fosfor reabsorbsiyonunun artmas nedeni ile P normaldir. II. Evrede yükselen PTH ile Ca normalleflir, buna karfl n P düflmeye bafllar. III. Evrede hem Ca, hem de P düflük, 25 OH D vitamini düzeyi ng/ml den az, ALP yüksektir (15, 16). Olgumuzun biyokimyasal de erleri Evre III rikets ile uyumlu idi. Riketse ba l klasik radyolojik bulgular büyüme pla bölgesinde geniflleme, metafizyel s n rlarda düzensizlik, f rçalaflma, çanaklaflma ile genel osteopenidir (2, 17). Radyolojik iyileflme belirtileri de birkaç hafta içerisinde metafizlerde kalsifikasyon hatt ile kendini gösterir. Hastam z n tedavi öncesi ve sonras radyolojik bulgular oldukça tipikti. Nütrisyonel rikets tedavisinde farkl yaklafl mlar bildirilmektedir. Bu tedavi yaklafl mlar n n birincisi 4-6 hafta süre ile IU/gün D vitamini verilmesi prensibine; di eri ise IU D vitamininin tek veya bölünmüfl dozlarda oral veya parenteral uygulanmas na dayanmaktad r. Ayr ca hipokalsemiyi önlemek için (h zl mineralizasyon ve hungry bone syndrome ) 2 hafta süre ile mg/kg/gün elementer kalsiyum verilmesi önerilmektedir (2, 6, 18, 19). Rikets tan s konan hastalarda bir günde tek veya bölünmüfl dozlarda yüksek doz D vitamini verilmesi stosstherapy olarak adland r lmaktad r. Günümüzde hastalar n rikets tan s ndan emin olunmas ve biyokimyasal de erlerinin yak ndan izlenmesi koflulu ile baflta IU D vitamin tedavisi olmak üzere tüm tedavi yaklafl mlar n n uygun oldu u bildirilmektedir. Düflük doz ve uzun süreli tedavinin özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düflük bölgelerde uyum sorunu nedeniyle yarar sa layamayaca, IU ile tedavinin de özellikle 6 aydan küçük çocuklarda hiperkalsemiye yol açma riski nedeniyle ancak seçilmifl olgularda uygulanmas

6 önerilmektedir (1). Klinik ve laboratuvar bulgular na göre hastam za stosstherapy fleklinde oral IU D vitamini verdik. Ülkemizden yap lan bir çal flmada IU D vitamini verilen grupta %30 oran nda hiperkalsemi bildirilmifltir (20). Olgumuzun takiplerinde hiperkalsemiye rastlamad k. Literatürde IU D vitamini verilen hastalarda 4-7 günde biyokimyasal, gün sonra radyolojik iyileflme izlenmifltir (19). Hastam z n da tedavi sonras biyokimyasal de erlerinin normale döndü ü, alkalen fosfataz n düflmeye bafllad, tipik radyolojik iyileflmenin bafllad görüldü. Sonuç olarak; nutrisyonel rikets halen bir halk sa l sorunu olarak devam etmektedir. Olgumuzda uygun tedavi ile h zl klinik, biyokimyasal ve radyolojik bir düzelme gözlenmifltir. KAYNAKLAR 1. Hatun fi, Bereket A, Çal ko lu AS, Özkan B. Günümüzde D vitamini yetersizli i ve nütrisyonel rikets. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 2003; 46: Joiner TA, Foster C, Shope T. The many faces of vitamin D deficiency rickets. Pediatr in Rev 2000; 21: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25 hidroxyvitamin D concentration, and safety. Am J Clin Nutr 1999; 69: Bergstram WH. When you see rickets, consider calcium deficiency. J Pediatr 1998; 133: Kreiter SR, Schwartz PR, Kirkman HN Jr, Charlton PA, Caliko lu AS, Davenport ML. Nutritional rickets in African American breast-fed infants. J Pediatr 2000; 137: Shaw NJ, Pal BR. Vitamin D deficiency in UK Asias families: activating a new concern. Arch Dis Child 2002; 86: Durmufl S, Çelikan T, Kural N ve ark. Eskiflehir yöresinde 1987 y l nda rikets tan s alan olgular n de erlendirilmesi. Anadolu T p Dergisi 1989; 1: Gültekin A, Savafl A, Özalp I. 0-3 yafl grubunda raflitizm görülme s kl. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 1985; 28: Vurgun N, Ece A, flcan A. Giresun ve çevresinde 0-3 yafl grubu çocuklarda rikets görülme s kl. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 1995; 38: Öztürk A, Hasano lu A, Vurgun N. Kayseri ve çevresinde 0-3 yafl grubu çocuklarda raflitizm görülme s kl. Erciyes T p Dergisi 1989; 11: Hatun fi. Riketsin önlenmesi ve D vitamini suplementasyonu. 49. Milli Pediatri Kongresi. Eylül 2005, stanbul. Kongre Kitab, s Özkan B, Büyükavc M, Aksoy H, Tan H, Akda R. Erzurum da 0-3 yafl grubu çocuklarda nütrisyonel rikets s kl. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 1999; 42: Roat AW, Diamond FB, Mimouni FB. Paratiroid and vitamin D-related disorders in children and adolescents. In: Sperling MA (eds). Pediatric Endocrinology. Philadelphia: WB Saunders, 1996: Thacher TD, Fischer PR, Pettifor JM. The usefulness of clinical features to identify D R M/Ekim-Kas m-aral k 2006

7 active rickets. Ann Trop Pediatr 2002; 22: Mimouni F, Tsang RC. Paratiroid and vitamin D-related disorders. In: Kaplan SA (eds). Clinical Pediatric Endocrinology. Philadelphia: Saunders Company 1990; Kruse K. Pathophysiology of calcium metabolism in children with vitamin D deficiency rickets. J Pediatr 1995; 126: Thacher TD, Fischer PR, Pettifor JM, Lawson JO, Manaster BJ, Reading JC. Radiographic scoring method for the assessment of the severity of nutritional rickets. J Trop Pediatr 2000 Jun; 46: Hochberg Z, Bereket A, Davenport M et al. Consensus development for the supplementation of vitamin D in childhood and adolescense. Harm Res. 2002; 58: Shah BR, Finberg L. Single day therapy for nutritional vitamin D deficiency: a preferred method. J. Pediatr 1994; 125: Özkan B, Büyükavc M, Energin M, Dirican ME, Alp H, Akda R. Nütrisyonel riketste farkl tedavi flekillerinin ( Ü oral, Ü intramusküler ve Ü oral vitamin D) karfl laflt r lmas. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 2000; 43:

D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal. Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa

D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal. Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa nceleme / Review D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal Ali Atafl, Alpay Çakmak, Mustafa Soran Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa ÖZET

Detaylı

Beslenmeye ba l D vitamini eksikli i tan s alan üç olgu: Raflitizm hala bir halk sa l sorunu

Beslenmeye ba l D vitamini eksikli i tan s alan üç olgu: Raflitizm hala bir halk sa l sorunu Case Report Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 104-108 doi:10.2399/tahd.10.104 www.turkailehekderg.org Beslenmeye ba l D vitamini eksikli i tan s alan üç olgu: Raflitizm hala bir halk sa l sorunu Three cases

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Osteopetrozis ve raşitizm birlikteliği: Bir vaka takdimi

Osteopetrozis ve raşitizm birlikteliği: Bir vaka takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 219-223 Vaka Takdimi Osteopetrozis ve raşitizm birlikteliği: Bir vaka takdimi Muhammet Akgün 1, Emel Özyürek 2, Meltem Ceyhan 3, Mehtap Akbalık 4 Murat Aydın

Detaylı

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k*

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k* Poster Bildiriler Poster Presentations 171 P1 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster P2 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster LETARJ LE BAfiVURAN B R NVAJ NASYON OLGUSU Nilden Tuygun, Emine Polat, Can Demir Karacan,

Detaylı

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r:

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r: Türk Aile Hek Derg 2005; 9(2): 79-84 Derleme Review Yafll larda Koruyucu Hekimlik PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY Selçuk Engin Özet Ülkemizde beklenen yaflam süresi artmaktad r. Giderek artan yafll

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES

GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES DERLEME (Review) GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES Ayhan COSKUN 1, Özgür ÖZDEM R 2 1 Kahramanmarafl Sütçüimam Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Ebru Yal n mamo lu*, Ayfle Güler Ero lu**, Selman Gökalp**, Bülent Koca**, Levent Salt k**, Funda Öztunç**

Ebru Yal n mamo lu*, Ayfle Güler Ero lu**, Selman Gökalp**, Bülent Koca**, Levent Salt k**, Funda Öztunç** Oral Presentations 1 SS-1 Kategori: Kardiyoloji SS-2 Kategori: Kardiyoloji VALVÜLER PULMONER STENOZLU HASTALARDA ORTA-UZUN DÖNEM ZLEM SONUÇLARI Funda Öztunç, Fevzi Ataseven, Bülent Koca, Selman Gökalp,

Detaylı

Akut Hepatitler. Doç. Dr. Fehmi Tabak

Akut Hepatitler. Doç. Dr. Fehmi Tabak Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 43-55 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Sa lam çocuk izlemi. Derleme Review. Well baby follow-up

Sa lam çocuk izlemi. Derleme Review. Well baby follow-up 6 Derleme Review Özet Well baby follow-up Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Sosyal Pediatri Ünitesi, Adana, Türkiye nin amac ; çocukluk ça nda baz hastal klar

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI KL N K GEL fi M STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI ED TÖRDEN / EDITORIAL Sevgili Klinik Geliflim okuyucular,

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Dr. Özlem Gencer Bozabal, Dr. Burak Baykara, Dr. Ayflen Baykara

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.359

DOI: 10.4274/tpa.45.359 Özgün Araflt rma Original Article 359 DOI: 10.4274/tpa.45.359 Do umsal nazolakrimal kanal t kan kl nda erken ve geç yafllarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçlar The outcomes

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Bronfl Ast ml Çocuklarda nhale Steroidin, Kemik Metabolizmas n n Biyokimyasal Göstergeleri ve Renal Kalsiyum At l m H z na Etkisi

Bronfl Ast ml Çocuklarda nhale Steroidin, Kemik Metabolizmas n n Biyokimyasal Göstergeleri ve Renal Kalsiyum At l m H z na Etkisi Araştırmalar Bronfl Ast ml Çocuklarda nhale Steroidin, Kemik Metabolizmas n n Biyokimyasal Göstergeleri ve Renal Kalsiyum At l m H z na Etkisi. AK L*, H. YÜKSEL*, V. ÜRK*, E. ONUR*, A. VAR**, Y. GÜVENÇ**

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi

Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi 112 Orijinal Araflt rma Original Article Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi The evaluation of home exercise program efficiency in children with cerebral palsy

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 101-106 STE CME Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2 Özet Sa lam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sa l ve hastal klar hizmetlerinin

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi: Ulusal Tarama Program n n Etkisi

Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi: Ulusal Tarama Program n n Etkisi Özgün Araflt rma/original Article Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi: Ulusal Tarama Program n n Etkisi Evaluation of the Patients with Congenital Hypothyroidism: Effect of the National

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar stanbul da I. basamak sa l k hizmetlerinde yepyeni bir sayfa aç ld. 1 Kas m 2010 tarihini stanbul için bir milat olarak kabul edebiliriz. Çünkü

Detaylı

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI -187- Metabolik karaci er hastalıkları Dr. Mahmut Çoker Do umsal metabolik hastal klar, tek bafllar na ender görülürken tüm metabolik hastal klar bir

Detaylı

Amaç: Gereç ve Yöntem: Bulgular: Ç kar mlar: Anahtar kelimeler: Aim: Material and Method: Results: Conclusions: Key words: Girifl

Amaç: Gereç ve Yöntem: Bulgular: Ç kar mlar: Anahtar kelimeler: Aim: Material and Method: Results: Conclusions: Key words: Girifl Orijinal Araflt rma Original Article 9 Demir eksikli i anemisinin hemoglobin alt tipleri üzerine etkisi: Tedavi öncesi ve sonras HbA1c, HbA2 ve HbF The effect of iron deficiency anemia on the levels of

Detaylı

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi?

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yasemin ALTUNR TORUN*, Türkan PATIRO LU**, Musa ARAÜCÜ***, Mehmet Akif ÖZDM R** Yenido an Döneminde Afl r Uyku

Detaylı

Asimetrik iki tarafl travmatik kalça ç k : Olgu sunumu

Asimetrik iki tarafl travmatik kalça ç k : Olgu sunumu ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(2):182-186 Asimetrik iki tarafl travmatik kalça ç k : Olgu sunumu Simultaneous asymmetric bilateral traumatic hip dislocation:

Detaylı