Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarım bankacılığına farklı bir bakış"

Transkript

1 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal Koçoğlu Proje Müdürü (Project Manager) Frankfurt School of Finance & Management rtan dünya nüfusu, kullanılabilir tarım arazilerinin azalması ve küresel iklim değişikliği neticesinde gıdaya erişim ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için birincil öncelik stratejik önemi giderek artan tarım sektörünün desteklenmesi olmalıdır. Tarım sektörünün ekonomik kalkınmada, fakirliğin azaltılmasında ve kırsal nüfusun gelir dengesinin ve sosyal varlığının korunmasında oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Her ne kadar ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişme ile birlikte tarımın istihdamdaki ve gayri safi yurtiçi hasıladaki payı düşse de, tarım sektörü halen pek çok ülkede (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) en çok istihdam sağlayan sektör olmakla birlikte ülkelerin GSYİH sine önemli katkı sağlamaktadır. Son yıllarda hızlı bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinde de tarım sektörü halen ekonominin en önemli bileşenlerinden biri olma özelliğini korumaktadır. TÜİK verilerine göre, 2012 yılında, tarım sektörü toplam GSYİH nin %7,9 unu oluşturmuş olup bu oran 2011 ve 2010 yıllarında sırasıyla %8 ve %8,4 olarak gerçekleşmiştir. Son on yılda ülkedeki tarım üretiminin ortalama büyüme hızı ise %12,16 olarak Mart-Nisan / March-April 2014 gerçekleşmiştir te Türkiye nin tarımsal ihracatı 17,74 milyar dolara ulaşmış olup (tarımsal GSYİH nin %35 i), ihracatın ithalatı karşılama oranı %104,9 dur. Bununla birlikte, 2013 sonu itibariyle tarımsal istihdam toplam istihdamın %23,6 sını oluşturmaktadır. Tarımın önemine ve ekonomiye katkısına rağmen, 3 milyonu aşkın işletmeyi barındıran tarım sektörünün kredilerden aldığı pay oldukça düşüktür. Tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı 2012 de %4,2 iken bu oran 2013 te kayda değer bir düşüşle %3,5 te kalmıştır (BDDK) de toplam kredi hacminin GSYİH ye oranı %73,2 olmakla birlikte tarım sektörüne kullandırılan kredilerin tarımsal GSYİH ye oranı ise yalnızca %32,6 dır. Tarım sektörünün güçlendirilmesi için, bu sektörde faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin finansmana erişim olanaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada bankalar ve diğer finansal kuruluşlar kritik bir öneme sahiptir. Ancak son döneme kadar Türkiye de bankacılık sektöründe tarımsal karamsarlığa şahit olunmuş ve tarımsal kredilendirme, çoğu banka tarafından riskli olarak algılanmıştır. Bankaların rolü büyük tarımsal işletmelerin ve tarımsal s a result of increasing world population, decreasing amount of land available for agricultural production and global climate change, access to food started to be a real concern. In order to facilitate access to healthy and safe food, particular priority should be given to supporting agriculture sector which has an increasing strategic importance. Agriculture sector has a critical role in economic development, poverty reduction and maintenance of income balance and social subsistence of rural population. Although economic progress results in a declining share of agriculture sector in national employment and GDP, it is still the largest employer in many countries (especially in developing countries) and significantly contributes to the country s overall GDP. Turkey has been experiencing a solid growth in recent years and agriculture sector is still one of the main components of the Turkish economy. According to TurkSTAT, agriculture sector constituted 7.9% of total GDP in 2012, while it was 8% and 8.4% in 2011 and 2010, respectively. The average growth rate of Turkish agriculture sector in the last ten years was recorded as 12.16% (7.8% in 2012). The agricultural exports of Turkey in 2013 reached USD billion (35% of total agricultural GDP) with an export coverage rate of 104.9%. In addition, agricultural employment has a share of 23.6% in total employment as of end In spite of its importance and contribution to the economy, Turkish agricultural sector consisting more than 3 million agricultural enterprises has a very small share in total loans. The share of agricultural loans among total loans was 4.2% in 2012 and experienced a remarkable decline in 2013 and decreased to 3.5% (BRSA). The ratio of agricultural loans to agricultural GDP was 32.6% only, while the overall loan-to-gdp ratio was recorded at 73.2% in In order to strengthen the agriculture sector, enterprises of all sizes operating in this sector

2 projelerin finansmanı ile sınırlı kalmıştır. Ancak küçük ölçekli tarımsal işletmelerin doğru yöntemlerle finanse edilmesi sektörün geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Türkiye de tarım bankacılığının gelişimi Tarımsal üretimin ve çiftçiden son tüketiciye ulaşana kadarki süreçte oluşan finansman ihtiyaçlarının bankalar tarafından karşılanması, bu sürece yönelik bankacılık ürünlerinin geliştirilmesi ve uygun dağıtım kanallarının oluşturulması tarım bankacılığı olarak tanımlanabilir. Türkiye de tarımsal üretim çok uzun yıllar boyunca sadece 1863 yılında kurulan T.C. Ziraat Bankası ve uzun yıllar bankanın kontrolünde faaliyetlerini sürdüren Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından finanse edilmiştir. Bu duruma istisna olarak, Şekerbank ve Milli Aydın Bankası nın (Tarişbank) hissedarı oldukları birlikleri (sırasıyla PANKO- BİRLİK ve TARİŞ) oluşturan kooperatif ortaklarının ürettiği ürünlere sundukları finansman katkıları gösterilebilir. Bahsedilen banka ve kooperatif tarafından ar kişilik, müşterek müteselsil kefalet listelerine dayalı olarak üreticilere verilen nakit kredilerle üretici birliklerine kullandırılan büyük montanlı ürün alım kredileri (Fiskobirlik, Çukobirlik, vb.), tarım bankacılığının başlıca enstrümanlarını oluşturmuştur. T.C. Ziraat Bankası nda 1960 lı yıllarda uygulamaya konularak 1990 lı yıllara kadar devam eden Kontrollü Tarımsal Kredi politikası, projeye dayalı tarımsal yatırım kredisi kültürünün oluşmasında ve ziraat mühendislerinin should have better access to finance. In this context, banks and the other financial institutions have a crucial role. However, until recently a kind of agro-pessimism was witnessed in the Turkish banking sector and agri-lending has been perceived as risky by many commercial banks. The role of banks has been limited to provision of funding for large agricultural enterprises or financing large agricultural projects. Nonetheless, financing small-sized enterprises with accurate methods is of utmost importance for future development of the sector. Evolution of agricultural banking in Turkey Kaynak: BDDK / Source: BRSA Agricultural banking could be defined as granting loans to cover the financing needs in agricultural production and in the process from the farmers until the final consumer, development of banking products accordingly and creation of appropriate distribution channels. For many years, agriculture sector has been financed solely by Ziraat Bank, which was founded in 1863, and Turkish Agricultural Credit Cooperatives which conducted its activities under the directorship of Ziraat Bank for a long time period. The only exceptions of this situation were the financial contributions of Sekerbank and Milli Aydin Bank to the production of the partners of the unions of which they were among the main shareholders (PANKOBIR- LIK and TARIS, respectively). Cash loans disbursed by the above mentioned bank and the cooperative to agricultural producers with collective and continuous guarantee of farmers, and large input purchase loans disbursed to producer unions (Fiskobirlik, Çukobirlik, etc.) were the main instruments of agricultural banking for a long time. Controlled Agricultural Lending Policy of Ziraat Bank, implemented since 1960s till 1990s, played a quite important role in creating a project-based agricultural investment lending mechanism and integration of agriculture engineers into agricultural finance processes. These processes also led to increase the variety of agricultural finance products offered to the agricultural sector. The acquisition of Milli Aydin Bank (Tarisbank) by Denizbank as part of privatization policy could be received as a turning point in Turkish agricultural banking. Denizbank, facing a completely new customer group after the purchase of Tarisbank, used this as an advantage and led agricultural lending to be partly covered by the private banks. Increasing competitiveness in the other sectors also encouraged the banks to search for new areas. The other private banks discovered the potential in agriculture sector in time and 100% share of public banks in total agri-loans has shown a sharp decline. The share of Ziraat Bank in agricultural lending market went down to around 60% in spite of the monopoly of the bank on disbursement of subsidized loans and agricultural subsidies. The table below shows the distribution of agricultural loans according to the bank groups in respect of ownership structure in the last 3 years. While total agri-loans disbursed by state-owned banks realized at a level of TL billion for the last three years, decline in their share in total agri-loans in the sector indicates that the growth in total agri-loans mainly results from the increase in agricultural portfolios of private banks (domestic and foreign). After a while, banks perception of agricultural lending as risky has been replaced by the following approach: a profitable business line when managed in a professional manner and the risks are put under control. Confirming this approach, rate of non-performing loans in agriculture sector in 2013 has remained behind the NPL rates of maritime Mart-Nisan / March-April

3 10 de tarımsal finansman süreçlerinde yer almasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Bu süreçlerin getirdiği bir yenilik de, tarım sektörüne sunulan finansal ürünlerin çeşitlenmesinin önünü açmasıdır. Özelleştirmeler kapsamında 2003 yılında Milli Aydın Bankası nın (Tarişbank) Denizbank a satılması, Türkiye tarım bankacılığında bir milat olarak kabul edilebilir. Tarişbank ı satın aldıktan sonra ilk defa yeni bir müşteri grubuyla karşılaşan Denizbank, bu avantajını çok iyi kullanmış ve tarım sektörünü adeta özel bankaların kapsama alanına dâhil etmiştir. Diğer sektörlerde artan rekabet de bankaları yeni arayışlara itmiştir. Bankalar kısa sürede tarım sektörünün potansiyelini keşfetmişler ve bununla birlikte kamu bankalarının sektördeki %100 civarında olan payı hızla azalmaya başlamıştır. T.C. Ziraat Bankası nın sektör finansmanından aldığı pay, sübvansiyonlu krediler ve tarımsal destekleme konularındaki tekel konumunu sürdürmesine rağmen yaklaşık %60 seviyelerine gerilemiştir. Aşağıdaki tablo son 3 yılda ziraat ve balıkçılık sektörüne kullandırılan kredilerin bankaların sahiplik grubuna göre dağılımını göstermektedir. Kamu bankaları tarafından tarım sektörüne kullandırılan kredilerin son 3 yıl boyunca milyar TL bandında seyrederken sektörün toplam kredi hacmi içindeki paylarının azalması, tarımsal kredi pazarındaki büyümenin özel bankalar (yerli ve yabancı) tarafından sağlandığı şeklinde yorumlanabilir. Tarım sektörünün riskli algısı da zamanla yerini doğru yönetildiğinmart-nisan / March-April 2014 de ve riskler kontrol edildiğinde karlı bir iş kolu yaklaşımına bırakmıştır. Nitekim 2013 BDDK verilerine göre, tarım sektörünün takipteki kredi oranı denizcilik (%9), inşaat (%4,4) ve tekstil (%3,9) sektörlerinin gerisinde, %3,6 olarak gerçekleşmiştir (genel sektör ortalaması %2,8). T.C. Ziraat Bankası dışında devlet desteği ve müdahalesi olmadan, serbest piyasa koşullarında rekabet ederek gerçek anlamda tarım bankacılığı yapmak amacıyla bu işe soyunan bankalar, genel müdürlükten şubelere kadar tahsis, pazarlama ve satış organizasyonları kurarak bu organizasyonları insan kaynağı, teknik alt yapı, ürün gamı ve çeşitli dağıtım kanalları ile desteklediler. Daha önce de tarım sektörüne kredi kullandıran sektörün yeni oyuncuları, kendilerine bir tarım bankacılığı vizyonu belirleyerek ve üreticinin ihtiyaçlarını doğru tespit edebilecek ve riskleri en aza indirecek profesyonel bir yaklaşımla daha sistematik bir şekilde üreticiye ve tarımsal işletmelere finansman desteği sunmaya başladılar. Sektörde artan rekabetin finansman maliyetine ve hizmet kalitesine olumlu etki yaratacağı düşünüldüğünde sonunda kazananın Türk tarımı ve Türk çiftçisi olacağı söylenebilir. Tavsiyeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar 50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Frankfurt School of Finance & Management, son 4 yıldır Türk bankalarına tarım finansmanı konusunda çok çeşitli danışmanlık hizmetleri ve eğitim programları sunmaktadır. (9%), construction (4.4%) and textile (3.9%) sectors and was realized as 3.6% (sector average is 2.8%) (BRSA). The banks who aim at conducting agricultural banking activities in free market conditions with no government subsidies or interventions (except for Ziraat Bank), established agricultural credit allocation, marketing and sales departments at H/O, regional and branch levels and supported this organizational structure with the necessary HR, technical infrastructure, product range and various distribution channels. The new players in the sector who were formerly disbursing agricultural loans started to offer financial support to farmers and agricultural enterprises in a systematic manner by defining an agricultural banking vision and creating a professional approach to identify the needs of the producers correctly and mitigate the risks concerned. Considering the positive impact of increased competition in the sector on the cost of financing and service quality, it could be easily stated that the winning side would be Turkish agriculture and the Turkish farmers in the long run. Suggestions and crucial points With more than 50 years of experience, Frankfurt School of Finance & Management provides various consultancy services and training programmes on agricultural finance to Turkish banking sector in the last 4 years. In light of the knowledge and experiences obtained in many countries across the world including Turkey, crucial points to take into consideration and suggestions to the new players on agricultural banking could be summarized as follows: Product development: Although agriculture sector mainly consists of crop production, animal husbandry and fishery production, the sector also features a wide range of production sub-disciplines and processes. With the recent from farm to table approach, the scope of agriculture sector can be extended to include not only the basic production but also warehousing, processing, packaging and marketing activities. Therefore, it is not possible to meet the

4 Türkiye dâhil dünyanın birçok ülkesinde edinilen bilgi ve tecrübeler ışığında tarım bankacılığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve sektörün yeni oyuncularına tavsiyeler şu şekilde özetlenebilir: Ürün geliştirme: Tarım sektörü denildiğinde her ne kadar öncelikle bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği akla gelse de sektör çok çeşitli özellikte alt üretim disiplinlerini ve süreçlerini içermektedir. Son yıllarda gelişen tarladan sofraya yaklaşımı ile tarım sektörünün kapsamını yalnızca temel anlamda üretim değil depolama, işleme, paketleme ve pazarlama faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletmek mümkündür. Bu nedenle finansal açıdan çok çeşitli ve farklı ürünler geliştirmeden sektörün ihtiyaçlarına tam anlamıyla karşılık verebilmek mümkün değildir. Kredilendirme mekanizması: Tarımsal üreticinin gerçek finansman ihtiyacının saptanması ve tarımsal kredilendirmedeki risklerin azaltılması için doğru ve etkili bir kredilendirme mekanizmasına gerek duyulmaktadır. Ancak tarıma özgü geliştirilmiş bir kredilendirme sistemi ile tarım sektöründeki riskler kontrol altına alınabilir ve sektör kârlı bir iş kolu haline dönüşebilir. Hızlı kredi değerlendirme ve kullandırımı: Tarım sektöründe bir gün bütün bir sezonu kurtarabilir. Bu nedenle tarımsal üreticinin kredi talebinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve finansmana gerektiği anda erişmesi son derece önemlidir. Üreticinin kontrolünde olmayan koşullar nedeniyle (doğa koşulları, piyasadaki ani değişimler vs.) kredi tahsisinde yaşanan bir gecikmenin yaratacağı olumsuz sonuçların telafisi mümkün olmayabilir. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir bir tarım bankacılığı yaklaşımının ön koşulu üreticinin kazanmasıdır. Üreticinin kazanmadığı bir anlayış ile bankalar kısa vadede kazanç elde etseler de bu anlayışın uzun vadede başarılı olması mümkün değildir. Üretime uygun vade: Krediler, üreticinin nakit akışını dikkate alarak üretimine uygun bir vadede kullandırılmalıdır. Uygun vade hasat döneminden ziyade üreticinin ürününü satıp, parasını aldığı dönem göz önünde 12 Mart-Nisan / March-April 2014 demands of the sector properly without developing various and differentiated financial products. Lending mechanism: Identification of the real financing need of each agricultural producer and mitigation of risks in agri-lending process require a sound and efficient lending mechanism. Only with a lending system specifically developed for agriculture sector, the risks could be controlled and the sector could be turned into a profitable business line. Quick credit evaluation and disbursement: In the agriculture sector, one day saves the whole season. Thus, it is vital to evaluate the loan application of the producer quickly and facilitate his access to finance when necessary. Due to the conditions out of control of the producers (i.e. natural events, market volatility etc.), a delay in credit allocation may lead to irreparable loss. Sustainability: The prerequisite of a sustainable agricultural banking approach is to ensure that the producers are making a sufficient income. Although it might be profitable in the short term, it is not possible for banks to have success in the long term without a win-win relationship with the agricultural producers. Determination of loan maturity in line with the production: The maturity of agricultural loans should be determined according to the specificities of respective agricultural production and the cash flow structure of the producer. The time period when the producer sells the product and receives his payment should be taken into account rather than harvesting period. Correct identification of need: Access to finance shall not mean access to more than what you need. In agriculture sector the real financing need of the producers should be identified correctly and the producers should receive no more than their needs regardless of their income levels or demands. A loan amount exceeding the need of a producer will be used for financing of nonagricultural activities rather than agricultural production. Human resources: In order to gain advantage in increasing competition, it is of great importance to hire experienced and knowledgeable personnel in agricultural banking. Agriculture engineers who are able to communicate with farmers, identify their needs and guide them if necessary should be employed at the H/O, regional office and branch levels. Client and field visits: The producers and their production performances should essentially be observed in the field. Agricultural banking cannot be done properly without touching soil, getting into mud or visiting a barn. Visiting an old style coffee house in a village might give you lots of insights on the repayment morality and production performances of the producers in the region. Personal guarantee and collateral: In agricultural banking, it is very important to find a solvent guarantor with similar income period who will vouch for the producer in case of a failure to repay. As the loan

5 bulundurularak tespit edilmelidir. İhtiyacın doğru tespiti: Finansmana erişim, ihtiyacı olandan fazlasına erişim anlamına gelmez. Tarım sektörünün finansmanında üreticinin finansman ihtiyacı doğru tespit edilmeli ve üreticinin talebi ve geliri ne olursa olsun ihtiyacından fazlası tahsis edilmemelidir. Üreticinin ihtiyacından fazla sunulan miktar tarımı değil, tarım dışı bir faaliyeti finanse etmek için kullanılacaktır. İnsan kaynakları: Artan rekabette avantaj sağlamak isteyen bankaların tarım bankacılığı konusunda çalışan, konuya hâkim ve tecrübeli personel istihdam etmeleri son derece önemlidir. Genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve şubelerde üreticinin dilinden anlayan, ihtiyaçlarını tespit edebilecek ve gerektiğinde üreticiyi yönlendirebilecek ziraat mühendisleri istihdam edilmelidir. amount increases, or in the case of medium&long-term loans like investment loans, hard collateral options should be considered to secure the loan. kira sözleşmesi olmayan üreticinin ise ihtiyacından az kredilendirme olasılığı oluşmaktadır. to supersede CKS. The system aims to provide records in parcels basing on national ID number and create a control mechanism via satellite relay by being integrated to Land Registry and Cadastre Information System (TAKBIS) and ministry-controlled Geographical Information System (CBS). Although currently some malfunctions are observed, once the system starts to function smoothly, it will eliminate the uncertainties of the models designed by using CKS and enable the correct identification of real financing needs of agricultural enterprises arising from their agricultural production. Not making a leasing agreement for agricultural activities conducted on rented land and registration of respective production in CKS (TÜKAS) Farmer registration system (CKS), innovations and potential risks: It should be noted that CKS records, which are created based on the declaration of the producers, may contain untrue information for the purpose of benefiting from governmental support. TÜKAS Registration System, which was established under Agriculture Information System by Ministry of Food, Agriculture and Livestock, General Directorate of Agricultural Reforms, has recently been launched Müşteri ve saha ziyaretleri: Üreticiler mutlaka yerinde ziyaret edilmeli ve tarımsal faaliyetleri gözlenmelidir. Toprağa değmeden, çamura basmadan, ahıra girmeden tarım bankacılığı yapılamaz. Köy kahvesine yapılan bir ziyaret size üreticilerin geri ödeme ahlakı ve üretim performansları hakkında ciddi istihbarat sağlayabilir. Kefalet ve teminat: Tarım bankacılığında kredinin teminatı olarak ödeme gücü yeterli düzeyde ve gelir dönemi kredi kullandırılan üretici ile aynı olan bir kefil almak oldukça önemlidir. Kredi rakamları yükseldikçe ve yatırım kredileri gibi orta-uzun vadeli kredilerde maddi teminat seçenekleri değerlendirilmelidir. Çiftçi kayıt sistemi, yenilikler ve olası riskler: Üretici beyanına dayalı olarak oluşturulan ÇKS belgelerinde, desteklemelerden faydalanmak için, gerçeği yansıtmayan bilgilerin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tarım Bilgi Sistemi çatısı altındaki TÜKAS kayıt sistemi ÇKS nin yerini almak üzere kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştur. Bu sistem, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve bakanlığın kontrolündeki Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) entegre olarak 14 TCKN yi esas alacak şekilde parsel bazlı kayıtları sunmayı ve uydu aracılığıyla kontrol mekanizmasını oluşturmayı amaçlamaktadır. Tasarlanan sistemin kullanımında bazı aksaklıklar gözlenmekle birlikte, sistem sorunsuz bir şekilde kullanıma başlandığında ÇKS üzerinden oluşturulan modellerdeki tereddütleri ortadan kaldıracak ve tarımsal işletmelerin üretimlerinden doğan gerçek finansman ihtiyaçları daha doğru saptanabilecektir. Kiralık arazilerde sürdürülen tarımsal faaliyetlerde kira sözleşmesinin oluşturulmaması ve ÇKS (TÜKAS) kaydının arazi sahibi üzerine yapılması tarım bankacılığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu durumda ÇKS (TÜKAS) kaydı üzerine olan arazi sahibi üreticinin ihtiyacından fazla, araziyi kiralayan ve Mart-Nisan / March-April 2014 Tarım sigortası: Sigorta primlerinin %50 si devlet tarafından karşılanan TARSİM sigortası konusunda üreticiler teşvik edilmelidir. TARSİM sigortası ile birlikte bankaların riskleri de azaltılmış olacaktır. Değer zinciri finansmanı: Tarımda değer zinciri finansmanı / sözleşmeli üretim, bankalar ve değer zincirlerinde yer alan taraflar için önemi giderek artan bir yaklaşımdır. Frankfurt School tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen bir saha çalışmasında ankete katılan çiftçilerin %69,3 ü fiyat dalgalanmalarını tahmin edememe yi karşılaştıkları en önemli sorun olarak belirt-

6 mişlerdir. Bankaların değer zinciri finansmanı / sözleşmeli üretim gibi yenilikçi modelleri uygulaması ile üreticilerin satış koşulları iyileştirilebilir. Bankalar ise sisteme dâhil olan tarafların nakit akışlarını koordine etmenin yanı sıra, alıcıların ödeme garantilerini teminat olarak alabilecek ve sözleşmeye bağlanmış alım garantisi ve satış fiyatı ile risklerini en aza indirebileceklerdir. Tarım kart: Tarım kartları çoklu ve çeşitli kullanımı ile rotatif, vade yapısı ile spot özellikler taşıyan, belirlenen limitler dâhilinde nakit kullanımı da yapılabilen debit özellikli kartlardır. Bu kartların esas amacı kartı veren bankanın üye iş yerlerinden tarımsal girdi alarak belirlenen vadede bedelini ödemek veya üreticinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaktır. Rekabet koşullarının getirdiği özellikle akaryakıt, gübre, ilaç temininde faizsiz dönemler de içeren anlaşmalarla desteklenen bu kart uygulamaları sonucu üreticilere dağıtılan kart adedi 1 milyona yaklaşmış ve tarım kartlar sektörün en önemli finansman ürünlerinden biri haline gelmiştir. Şuanda tarım bankacılığında iddialı bütün bankaların bir tarım kartı bulunuyor. Rekabet edebilmek ve pastadan pay alabilmek için tarım kart şart gibi görünüyor. Pomegranate became exportation champion Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri (TYMSİB) verilerine göre, 2013'ün Ocak-Şubat döneminde 30 milyon 953 bin dolar olarak gerçekleşen meyve ihracatı, bu yılın aynı döneminde % 83 artarak 56 milyon 588 bin dolara, 37 bin 495 ton olan miktarı da, % 179 artışla 104 bin 609 tona yükseldi. Bu dönemde, en fazla ihraç edilen ürün nar oldu. Son 2 ayda ihraç edilen nar 40 bin 714 tona, değeri ise 27 milyon 806 bin dolara ulaştı. Ülke temeline bakıldığında ise Irak, 18 milyon 181 bin dolarla Ocak-Şubat döneminde en fazla ihraç geliri sağlanan ülke oldu. 8 milyon 832 bin dolarla Rusya, 4 milyon 827 bin dolarla Mısır, 3 milyon 830 bin dolarla Almanya ve 2 milyon 169 bin dolarla İtalya'nın kayda girdiği rakamlara ek olarak, Şubat ayında 22 milyon 991 bin dolar değerinde 42 bin 393 ton meyve ihraç edildi. Narı 18 milyon 725 bin dolarla elma, 3 milyon 599 bin dolarla ayva, 2 milyon 626 bin dolarla kestane, 1 milyon 414 bin dolarla üzüm izledi. system in the name of landowner creates a risk in terms of agricultural banking. In such a case, it is possible to over-finance the landowner who is registered in CKS (TÜKAS) and under-finance the producer who conducts agricultural production on rented land without a leasing agreement. Agricultural insurance: Producers should be encouraged to benefit from TARSIM insurance where the government covers 50% of the insurance premiums. TARSIM insurance will be reducing the risks of the banks. Value chain finance: Value Chain Finance / contractual production in agriculture is an approach of growing interest to banks and other stakeholders involved in value chains. In a field survey conducted by Frankfurt School in 2011, 69.3% of the farmers interviewed referred to not being able to anticipate price fluctuations as their main problem in their businesses. By implementing innovative models such as value chain finance / contractual production, sales conditions of the producers could be improved. Besides coordinating cash flow Nar, ihracat kralı oldu cycles between contractual parties, banks will receive guarantees of buyers as a security and will be able to minimize their risks together with the purchase guarantee and pre-determined sales price set through contract. Agricultural credit card: Agricultural credit card is a debit card also possessing the properties of both revolving and spot credit with its diversified utilities and maturity structure, respectively. The main function of these cards is to make the payment for the purchase of agricultural inputs from contracted merchants and cover the shortterm financing needs of the producers. Supported by the arrangements comprising interest-free terms in provision of fuel, fertilizer and chemicals, the number of agricultural cards distributed to the producers reached 1 million across the country, becoming one of the most important financing products in the sector. Currently, each bank that has a long-term interest in agricultural banking has introduced an agricultural credit card. It seems that agricultural card is a must in order to be able to compete and get a slice off the cake. According to the data of Turkey Fresh Fruit Vegetable Exporter Unions (TYMSİB), fruit exportation which was $ 30,913,000 in January-Februay period of 2013 increased to $56, 588,000 by increasing at the rate of %84 in the same period of this year, and 37,495,000 tonne in 2013 increased to tonne by increasing at the rate of %179. In this period, pomegranate became the crop which is exported most. Pomegranate which has been exported in last two months is tonne and its value is $ When analysed on the basis of country, Iran became the country which acquired the highest export revenue in January- Februay period with $ Iran is followed by Russia with $ , Egypt with $ , Germany with $ and Italy with $ In addition to this, tonne fruit was exported with $ value. Pomegranate is followed by apple with $ , quince with $ , chestnut with $ and grape with $ Mart-Nisan / March-April

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences ISSN: 2146-7676 UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UFUK UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

2 Tarımda Arazi Kullanımı

2 Tarımda Arazi Kullanımı SESSION 1 Türkiye de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi The Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı