Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarım bankacılığına farklı bir bakış"

Transkript

1 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal Koçoğlu Proje Müdürü (Project Manager) Frankfurt School of Finance & Management rtan dünya nüfusu, kullanılabilir tarım arazilerinin azalması ve küresel iklim değişikliği neticesinde gıdaya erişim ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için birincil öncelik stratejik önemi giderek artan tarım sektörünün desteklenmesi olmalıdır. Tarım sektörünün ekonomik kalkınmada, fakirliğin azaltılmasında ve kırsal nüfusun gelir dengesinin ve sosyal varlığının korunmasında oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Her ne kadar ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişme ile birlikte tarımın istihdamdaki ve gayri safi yurtiçi hasıladaki payı düşse de, tarım sektörü halen pek çok ülkede (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) en çok istihdam sağlayan sektör olmakla birlikte ülkelerin GSYİH sine önemli katkı sağlamaktadır. Son yıllarda hızlı bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinde de tarım sektörü halen ekonominin en önemli bileşenlerinden biri olma özelliğini korumaktadır. TÜİK verilerine göre, 2012 yılında, tarım sektörü toplam GSYİH nin %7,9 unu oluşturmuş olup bu oran 2011 ve 2010 yıllarında sırasıyla %8 ve %8,4 olarak gerçekleşmiştir. Son on yılda ülkedeki tarım üretiminin ortalama büyüme hızı ise %12,16 olarak Mart-Nisan / March-April 2014 gerçekleşmiştir te Türkiye nin tarımsal ihracatı 17,74 milyar dolara ulaşmış olup (tarımsal GSYİH nin %35 i), ihracatın ithalatı karşılama oranı %104,9 dur. Bununla birlikte, 2013 sonu itibariyle tarımsal istihdam toplam istihdamın %23,6 sını oluşturmaktadır. Tarımın önemine ve ekonomiye katkısına rağmen, 3 milyonu aşkın işletmeyi barındıran tarım sektörünün kredilerden aldığı pay oldukça düşüktür. Tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı 2012 de %4,2 iken bu oran 2013 te kayda değer bir düşüşle %3,5 te kalmıştır (BDDK) de toplam kredi hacminin GSYİH ye oranı %73,2 olmakla birlikte tarım sektörüne kullandırılan kredilerin tarımsal GSYİH ye oranı ise yalnızca %32,6 dır. Tarım sektörünün güçlendirilmesi için, bu sektörde faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin finansmana erişim olanaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada bankalar ve diğer finansal kuruluşlar kritik bir öneme sahiptir. Ancak son döneme kadar Türkiye de bankacılık sektöründe tarımsal karamsarlığa şahit olunmuş ve tarımsal kredilendirme, çoğu banka tarafından riskli olarak algılanmıştır. Bankaların rolü büyük tarımsal işletmelerin ve tarımsal s a result of increasing world population, decreasing amount of land available for agricultural production and global climate change, access to food started to be a real concern. In order to facilitate access to healthy and safe food, particular priority should be given to supporting agriculture sector which has an increasing strategic importance. Agriculture sector has a critical role in economic development, poverty reduction and maintenance of income balance and social subsistence of rural population. Although economic progress results in a declining share of agriculture sector in national employment and GDP, it is still the largest employer in many countries (especially in developing countries) and significantly contributes to the country s overall GDP. Turkey has been experiencing a solid growth in recent years and agriculture sector is still one of the main components of the Turkish economy. According to TurkSTAT, agriculture sector constituted 7.9% of total GDP in 2012, while it was 8% and 8.4% in 2011 and 2010, respectively. The average growth rate of Turkish agriculture sector in the last ten years was recorded as 12.16% (7.8% in 2012). The agricultural exports of Turkey in 2013 reached USD billion (35% of total agricultural GDP) with an export coverage rate of 104.9%. In addition, agricultural employment has a share of 23.6% in total employment as of end In spite of its importance and contribution to the economy, Turkish agricultural sector consisting more than 3 million agricultural enterprises has a very small share in total loans. The share of agricultural loans among total loans was 4.2% in 2012 and experienced a remarkable decline in 2013 and decreased to 3.5% (BRSA). The ratio of agricultural loans to agricultural GDP was 32.6% only, while the overall loan-to-gdp ratio was recorded at 73.2% in In order to strengthen the agriculture sector, enterprises of all sizes operating in this sector

2 projelerin finansmanı ile sınırlı kalmıştır. Ancak küçük ölçekli tarımsal işletmelerin doğru yöntemlerle finanse edilmesi sektörün geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Türkiye de tarım bankacılığının gelişimi Tarımsal üretimin ve çiftçiden son tüketiciye ulaşana kadarki süreçte oluşan finansman ihtiyaçlarının bankalar tarafından karşılanması, bu sürece yönelik bankacılık ürünlerinin geliştirilmesi ve uygun dağıtım kanallarının oluşturulması tarım bankacılığı olarak tanımlanabilir. Türkiye de tarımsal üretim çok uzun yıllar boyunca sadece 1863 yılında kurulan T.C. Ziraat Bankası ve uzun yıllar bankanın kontrolünde faaliyetlerini sürdüren Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından finanse edilmiştir. Bu duruma istisna olarak, Şekerbank ve Milli Aydın Bankası nın (Tarişbank) hissedarı oldukları birlikleri (sırasıyla PANKO- BİRLİK ve TARİŞ) oluşturan kooperatif ortaklarının ürettiği ürünlere sundukları finansman katkıları gösterilebilir. Bahsedilen banka ve kooperatif tarafından ar kişilik, müşterek müteselsil kefalet listelerine dayalı olarak üreticilere verilen nakit kredilerle üretici birliklerine kullandırılan büyük montanlı ürün alım kredileri (Fiskobirlik, Çukobirlik, vb.), tarım bankacılığının başlıca enstrümanlarını oluşturmuştur. T.C. Ziraat Bankası nda 1960 lı yıllarda uygulamaya konularak 1990 lı yıllara kadar devam eden Kontrollü Tarımsal Kredi politikası, projeye dayalı tarımsal yatırım kredisi kültürünün oluşmasında ve ziraat mühendislerinin should have better access to finance. In this context, banks and the other financial institutions have a crucial role. However, until recently a kind of agro-pessimism was witnessed in the Turkish banking sector and agri-lending has been perceived as risky by many commercial banks. The role of banks has been limited to provision of funding for large agricultural enterprises or financing large agricultural projects. Nonetheless, financing small-sized enterprises with accurate methods is of utmost importance for future development of the sector. Evolution of agricultural banking in Turkey Kaynak: BDDK / Source: BRSA Agricultural banking could be defined as granting loans to cover the financing needs in agricultural production and in the process from the farmers until the final consumer, development of banking products accordingly and creation of appropriate distribution channels. For many years, agriculture sector has been financed solely by Ziraat Bank, which was founded in 1863, and Turkish Agricultural Credit Cooperatives which conducted its activities under the directorship of Ziraat Bank for a long time period. The only exceptions of this situation were the financial contributions of Sekerbank and Milli Aydin Bank to the production of the partners of the unions of which they were among the main shareholders (PANKOBIR- LIK and TARIS, respectively). Cash loans disbursed by the above mentioned bank and the cooperative to agricultural producers with collective and continuous guarantee of farmers, and large input purchase loans disbursed to producer unions (Fiskobirlik, Çukobirlik, etc.) were the main instruments of agricultural banking for a long time. Controlled Agricultural Lending Policy of Ziraat Bank, implemented since 1960s till 1990s, played a quite important role in creating a project-based agricultural investment lending mechanism and integration of agriculture engineers into agricultural finance processes. These processes also led to increase the variety of agricultural finance products offered to the agricultural sector. The acquisition of Milli Aydin Bank (Tarisbank) by Denizbank as part of privatization policy could be received as a turning point in Turkish agricultural banking. Denizbank, facing a completely new customer group after the purchase of Tarisbank, used this as an advantage and led agricultural lending to be partly covered by the private banks. Increasing competitiveness in the other sectors also encouraged the banks to search for new areas. The other private banks discovered the potential in agriculture sector in time and 100% share of public banks in total agri-loans has shown a sharp decline. The share of Ziraat Bank in agricultural lending market went down to around 60% in spite of the monopoly of the bank on disbursement of subsidized loans and agricultural subsidies. The table below shows the distribution of agricultural loans according to the bank groups in respect of ownership structure in the last 3 years. While total agri-loans disbursed by state-owned banks realized at a level of TL billion for the last three years, decline in their share in total agri-loans in the sector indicates that the growth in total agri-loans mainly results from the increase in agricultural portfolios of private banks (domestic and foreign). After a while, banks perception of agricultural lending as risky has been replaced by the following approach: a profitable business line when managed in a professional manner and the risks are put under control. Confirming this approach, rate of non-performing loans in agriculture sector in 2013 has remained behind the NPL rates of maritime Mart-Nisan / March-April

3 10 de tarımsal finansman süreçlerinde yer almasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Bu süreçlerin getirdiği bir yenilik de, tarım sektörüne sunulan finansal ürünlerin çeşitlenmesinin önünü açmasıdır. Özelleştirmeler kapsamında 2003 yılında Milli Aydın Bankası nın (Tarişbank) Denizbank a satılması, Türkiye tarım bankacılığında bir milat olarak kabul edilebilir. Tarişbank ı satın aldıktan sonra ilk defa yeni bir müşteri grubuyla karşılaşan Denizbank, bu avantajını çok iyi kullanmış ve tarım sektörünü adeta özel bankaların kapsama alanına dâhil etmiştir. Diğer sektörlerde artan rekabet de bankaları yeni arayışlara itmiştir. Bankalar kısa sürede tarım sektörünün potansiyelini keşfetmişler ve bununla birlikte kamu bankalarının sektördeki %100 civarında olan payı hızla azalmaya başlamıştır. T.C. Ziraat Bankası nın sektör finansmanından aldığı pay, sübvansiyonlu krediler ve tarımsal destekleme konularındaki tekel konumunu sürdürmesine rağmen yaklaşık %60 seviyelerine gerilemiştir. Aşağıdaki tablo son 3 yılda ziraat ve balıkçılık sektörüne kullandırılan kredilerin bankaların sahiplik grubuna göre dağılımını göstermektedir. Kamu bankaları tarafından tarım sektörüne kullandırılan kredilerin son 3 yıl boyunca milyar TL bandında seyrederken sektörün toplam kredi hacmi içindeki paylarının azalması, tarımsal kredi pazarındaki büyümenin özel bankalar (yerli ve yabancı) tarafından sağlandığı şeklinde yorumlanabilir. Tarım sektörünün riskli algısı da zamanla yerini doğru yönetildiğinmart-nisan / March-April 2014 de ve riskler kontrol edildiğinde karlı bir iş kolu yaklaşımına bırakmıştır. Nitekim 2013 BDDK verilerine göre, tarım sektörünün takipteki kredi oranı denizcilik (%9), inşaat (%4,4) ve tekstil (%3,9) sektörlerinin gerisinde, %3,6 olarak gerçekleşmiştir (genel sektör ortalaması %2,8). T.C. Ziraat Bankası dışında devlet desteği ve müdahalesi olmadan, serbest piyasa koşullarında rekabet ederek gerçek anlamda tarım bankacılığı yapmak amacıyla bu işe soyunan bankalar, genel müdürlükten şubelere kadar tahsis, pazarlama ve satış organizasyonları kurarak bu organizasyonları insan kaynağı, teknik alt yapı, ürün gamı ve çeşitli dağıtım kanalları ile desteklediler. Daha önce de tarım sektörüne kredi kullandıran sektörün yeni oyuncuları, kendilerine bir tarım bankacılığı vizyonu belirleyerek ve üreticinin ihtiyaçlarını doğru tespit edebilecek ve riskleri en aza indirecek profesyonel bir yaklaşımla daha sistematik bir şekilde üreticiye ve tarımsal işletmelere finansman desteği sunmaya başladılar. Sektörde artan rekabetin finansman maliyetine ve hizmet kalitesine olumlu etki yaratacağı düşünüldüğünde sonunda kazananın Türk tarımı ve Türk çiftçisi olacağı söylenebilir. Tavsiyeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar 50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Frankfurt School of Finance & Management, son 4 yıldır Türk bankalarına tarım finansmanı konusunda çok çeşitli danışmanlık hizmetleri ve eğitim programları sunmaktadır. (9%), construction (4.4%) and textile (3.9%) sectors and was realized as 3.6% (sector average is 2.8%) (BRSA). The banks who aim at conducting agricultural banking activities in free market conditions with no government subsidies or interventions (except for Ziraat Bank), established agricultural credit allocation, marketing and sales departments at H/O, regional and branch levels and supported this organizational structure with the necessary HR, technical infrastructure, product range and various distribution channels. The new players in the sector who were formerly disbursing agricultural loans started to offer financial support to farmers and agricultural enterprises in a systematic manner by defining an agricultural banking vision and creating a professional approach to identify the needs of the producers correctly and mitigate the risks concerned. Considering the positive impact of increased competition in the sector on the cost of financing and service quality, it could be easily stated that the winning side would be Turkish agriculture and the Turkish farmers in the long run. Suggestions and crucial points With more than 50 years of experience, Frankfurt School of Finance & Management provides various consultancy services and training programmes on agricultural finance to Turkish banking sector in the last 4 years. In light of the knowledge and experiences obtained in many countries across the world including Turkey, crucial points to take into consideration and suggestions to the new players on agricultural banking could be summarized as follows: Product development: Although agriculture sector mainly consists of crop production, animal husbandry and fishery production, the sector also features a wide range of production sub-disciplines and processes. With the recent from farm to table approach, the scope of agriculture sector can be extended to include not only the basic production but also warehousing, processing, packaging and marketing activities. Therefore, it is not possible to meet the

4 Türkiye dâhil dünyanın birçok ülkesinde edinilen bilgi ve tecrübeler ışığında tarım bankacılığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve sektörün yeni oyuncularına tavsiyeler şu şekilde özetlenebilir: Ürün geliştirme: Tarım sektörü denildiğinde her ne kadar öncelikle bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği akla gelse de sektör çok çeşitli özellikte alt üretim disiplinlerini ve süreçlerini içermektedir. Son yıllarda gelişen tarladan sofraya yaklaşımı ile tarım sektörünün kapsamını yalnızca temel anlamda üretim değil depolama, işleme, paketleme ve pazarlama faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletmek mümkündür. Bu nedenle finansal açıdan çok çeşitli ve farklı ürünler geliştirmeden sektörün ihtiyaçlarına tam anlamıyla karşılık verebilmek mümkün değildir. Kredilendirme mekanizması: Tarımsal üreticinin gerçek finansman ihtiyacının saptanması ve tarımsal kredilendirmedeki risklerin azaltılması için doğru ve etkili bir kredilendirme mekanizmasına gerek duyulmaktadır. Ancak tarıma özgü geliştirilmiş bir kredilendirme sistemi ile tarım sektöründeki riskler kontrol altına alınabilir ve sektör kârlı bir iş kolu haline dönüşebilir. Hızlı kredi değerlendirme ve kullandırımı: Tarım sektöründe bir gün bütün bir sezonu kurtarabilir. Bu nedenle tarımsal üreticinin kredi talebinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve finansmana gerektiği anda erişmesi son derece önemlidir. Üreticinin kontrolünde olmayan koşullar nedeniyle (doğa koşulları, piyasadaki ani değişimler vs.) kredi tahsisinde yaşanan bir gecikmenin yaratacağı olumsuz sonuçların telafisi mümkün olmayabilir. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir bir tarım bankacılığı yaklaşımının ön koşulu üreticinin kazanmasıdır. Üreticinin kazanmadığı bir anlayış ile bankalar kısa vadede kazanç elde etseler de bu anlayışın uzun vadede başarılı olması mümkün değildir. Üretime uygun vade: Krediler, üreticinin nakit akışını dikkate alarak üretimine uygun bir vadede kullandırılmalıdır. Uygun vade hasat döneminden ziyade üreticinin ürününü satıp, parasını aldığı dönem göz önünde 12 Mart-Nisan / March-April 2014 demands of the sector properly without developing various and differentiated financial products. Lending mechanism: Identification of the real financing need of each agricultural producer and mitigation of risks in agri-lending process require a sound and efficient lending mechanism. Only with a lending system specifically developed for agriculture sector, the risks could be controlled and the sector could be turned into a profitable business line. Quick credit evaluation and disbursement: In the agriculture sector, one day saves the whole season. Thus, it is vital to evaluate the loan application of the producer quickly and facilitate his access to finance when necessary. Due to the conditions out of control of the producers (i.e. natural events, market volatility etc.), a delay in credit allocation may lead to irreparable loss. Sustainability: The prerequisite of a sustainable agricultural banking approach is to ensure that the producers are making a sufficient income. Although it might be profitable in the short term, it is not possible for banks to have success in the long term without a win-win relationship with the agricultural producers. Determination of loan maturity in line with the production: The maturity of agricultural loans should be determined according to the specificities of respective agricultural production and the cash flow structure of the producer. The time period when the producer sells the product and receives his payment should be taken into account rather than harvesting period. Correct identification of need: Access to finance shall not mean access to more than what you need. In agriculture sector the real financing need of the producers should be identified correctly and the producers should receive no more than their needs regardless of their income levels or demands. A loan amount exceeding the need of a producer will be used for financing of nonagricultural activities rather than agricultural production. Human resources: In order to gain advantage in increasing competition, it is of great importance to hire experienced and knowledgeable personnel in agricultural banking. Agriculture engineers who are able to communicate with farmers, identify their needs and guide them if necessary should be employed at the H/O, regional office and branch levels. Client and field visits: The producers and their production performances should essentially be observed in the field. Agricultural banking cannot be done properly without touching soil, getting into mud or visiting a barn. Visiting an old style coffee house in a village might give you lots of insights on the repayment morality and production performances of the producers in the region. Personal guarantee and collateral: In agricultural banking, it is very important to find a solvent guarantor with similar income period who will vouch for the producer in case of a failure to repay. As the loan

5 bulundurularak tespit edilmelidir. İhtiyacın doğru tespiti: Finansmana erişim, ihtiyacı olandan fazlasına erişim anlamına gelmez. Tarım sektörünün finansmanında üreticinin finansman ihtiyacı doğru tespit edilmeli ve üreticinin talebi ve geliri ne olursa olsun ihtiyacından fazlası tahsis edilmemelidir. Üreticinin ihtiyacından fazla sunulan miktar tarımı değil, tarım dışı bir faaliyeti finanse etmek için kullanılacaktır. İnsan kaynakları: Artan rekabette avantaj sağlamak isteyen bankaların tarım bankacılığı konusunda çalışan, konuya hâkim ve tecrübeli personel istihdam etmeleri son derece önemlidir. Genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve şubelerde üreticinin dilinden anlayan, ihtiyaçlarını tespit edebilecek ve gerektiğinde üreticiyi yönlendirebilecek ziraat mühendisleri istihdam edilmelidir. amount increases, or in the case of medium&long-term loans like investment loans, hard collateral options should be considered to secure the loan. kira sözleşmesi olmayan üreticinin ise ihtiyacından az kredilendirme olasılığı oluşmaktadır. to supersede CKS. The system aims to provide records in parcels basing on national ID number and create a control mechanism via satellite relay by being integrated to Land Registry and Cadastre Information System (TAKBIS) and ministry-controlled Geographical Information System (CBS). Although currently some malfunctions are observed, once the system starts to function smoothly, it will eliminate the uncertainties of the models designed by using CKS and enable the correct identification of real financing needs of agricultural enterprises arising from their agricultural production. Not making a leasing agreement for agricultural activities conducted on rented land and registration of respective production in CKS (TÜKAS) Farmer registration system (CKS), innovations and potential risks: It should be noted that CKS records, which are created based on the declaration of the producers, may contain untrue information for the purpose of benefiting from governmental support. TÜKAS Registration System, which was established under Agriculture Information System by Ministry of Food, Agriculture and Livestock, General Directorate of Agricultural Reforms, has recently been launched Müşteri ve saha ziyaretleri: Üreticiler mutlaka yerinde ziyaret edilmeli ve tarımsal faaliyetleri gözlenmelidir. Toprağa değmeden, çamura basmadan, ahıra girmeden tarım bankacılığı yapılamaz. Köy kahvesine yapılan bir ziyaret size üreticilerin geri ödeme ahlakı ve üretim performansları hakkında ciddi istihbarat sağlayabilir. Kefalet ve teminat: Tarım bankacılığında kredinin teminatı olarak ödeme gücü yeterli düzeyde ve gelir dönemi kredi kullandırılan üretici ile aynı olan bir kefil almak oldukça önemlidir. Kredi rakamları yükseldikçe ve yatırım kredileri gibi orta-uzun vadeli kredilerde maddi teminat seçenekleri değerlendirilmelidir. Çiftçi kayıt sistemi, yenilikler ve olası riskler: Üretici beyanına dayalı olarak oluşturulan ÇKS belgelerinde, desteklemelerden faydalanmak için, gerçeği yansıtmayan bilgilerin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tarım Bilgi Sistemi çatısı altındaki TÜKAS kayıt sistemi ÇKS nin yerini almak üzere kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştur. Bu sistem, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve bakanlığın kontrolündeki Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) entegre olarak 14 TCKN yi esas alacak şekilde parsel bazlı kayıtları sunmayı ve uydu aracılığıyla kontrol mekanizmasını oluşturmayı amaçlamaktadır. Tasarlanan sistemin kullanımında bazı aksaklıklar gözlenmekle birlikte, sistem sorunsuz bir şekilde kullanıma başlandığında ÇKS üzerinden oluşturulan modellerdeki tereddütleri ortadan kaldıracak ve tarımsal işletmelerin üretimlerinden doğan gerçek finansman ihtiyaçları daha doğru saptanabilecektir. Kiralık arazilerde sürdürülen tarımsal faaliyetlerde kira sözleşmesinin oluşturulmaması ve ÇKS (TÜKAS) kaydının arazi sahibi üzerine yapılması tarım bankacılığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu durumda ÇKS (TÜKAS) kaydı üzerine olan arazi sahibi üreticinin ihtiyacından fazla, araziyi kiralayan ve Mart-Nisan / March-April 2014 Tarım sigortası: Sigorta primlerinin %50 si devlet tarafından karşılanan TARSİM sigortası konusunda üreticiler teşvik edilmelidir. TARSİM sigortası ile birlikte bankaların riskleri de azaltılmış olacaktır. Değer zinciri finansmanı: Tarımda değer zinciri finansmanı / sözleşmeli üretim, bankalar ve değer zincirlerinde yer alan taraflar için önemi giderek artan bir yaklaşımdır. Frankfurt School tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen bir saha çalışmasında ankete katılan çiftçilerin %69,3 ü fiyat dalgalanmalarını tahmin edememe yi karşılaştıkları en önemli sorun olarak belirt-

6 mişlerdir. Bankaların değer zinciri finansmanı / sözleşmeli üretim gibi yenilikçi modelleri uygulaması ile üreticilerin satış koşulları iyileştirilebilir. Bankalar ise sisteme dâhil olan tarafların nakit akışlarını koordine etmenin yanı sıra, alıcıların ödeme garantilerini teminat olarak alabilecek ve sözleşmeye bağlanmış alım garantisi ve satış fiyatı ile risklerini en aza indirebileceklerdir. Tarım kart: Tarım kartları çoklu ve çeşitli kullanımı ile rotatif, vade yapısı ile spot özellikler taşıyan, belirlenen limitler dâhilinde nakit kullanımı da yapılabilen debit özellikli kartlardır. Bu kartların esas amacı kartı veren bankanın üye iş yerlerinden tarımsal girdi alarak belirlenen vadede bedelini ödemek veya üreticinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaktır. Rekabet koşullarının getirdiği özellikle akaryakıt, gübre, ilaç temininde faizsiz dönemler de içeren anlaşmalarla desteklenen bu kart uygulamaları sonucu üreticilere dağıtılan kart adedi 1 milyona yaklaşmış ve tarım kartlar sektörün en önemli finansman ürünlerinden biri haline gelmiştir. Şuanda tarım bankacılığında iddialı bütün bankaların bir tarım kartı bulunuyor. Rekabet edebilmek ve pastadan pay alabilmek için tarım kart şart gibi görünüyor. Pomegranate became exportation champion Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri (TYMSİB) verilerine göre, 2013'ün Ocak-Şubat döneminde 30 milyon 953 bin dolar olarak gerçekleşen meyve ihracatı, bu yılın aynı döneminde % 83 artarak 56 milyon 588 bin dolara, 37 bin 495 ton olan miktarı da, % 179 artışla 104 bin 609 tona yükseldi. Bu dönemde, en fazla ihraç edilen ürün nar oldu. Son 2 ayda ihraç edilen nar 40 bin 714 tona, değeri ise 27 milyon 806 bin dolara ulaştı. Ülke temeline bakıldığında ise Irak, 18 milyon 181 bin dolarla Ocak-Şubat döneminde en fazla ihraç geliri sağlanan ülke oldu. 8 milyon 832 bin dolarla Rusya, 4 milyon 827 bin dolarla Mısır, 3 milyon 830 bin dolarla Almanya ve 2 milyon 169 bin dolarla İtalya'nın kayda girdiği rakamlara ek olarak, Şubat ayında 22 milyon 991 bin dolar değerinde 42 bin 393 ton meyve ihraç edildi. Narı 18 milyon 725 bin dolarla elma, 3 milyon 599 bin dolarla ayva, 2 milyon 626 bin dolarla kestane, 1 milyon 414 bin dolarla üzüm izledi. system in the name of landowner creates a risk in terms of agricultural banking. In such a case, it is possible to over-finance the landowner who is registered in CKS (TÜKAS) and under-finance the producer who conducts agricultural production on rented land without a leasing agreement. Agricultural insurance: Producers should be encouraged to benefit from TARSIM insurance where the government covers 50% of the insurance premiums. TARSIM insurance will be reducing the risks of the banks. Value chain finance: Value Chain Finance / contractual production in agriculture is an approach of growing interest to banks and other stakeholders involved in value chains. In a field survey conducted by Frankfurt School in 2011, 69.3% of the farmers interviewed referred to not being able to anticipate price fluctuations as their main problem in their businesses. By implementing innovative models such as value chain finance / contractual production, sales conditions of the producers could be improved. Besides coordinating cash flow Nar, ihracat kralı oldu cycles between contractual parties, banks will receive guarantees of buyers as a security and will be able to minimize their risks together with the purchase guarantee and pre-determined sales price set through contract. Agricultural credit card: Agricultural credit card is a debit card also possessing the properties of both revolving and spot credit with its diversified utilities and maturity structure, respectively. The main function of these cards is to make the payment for the purchase of agricultural inputs from contracted merchants and cover the shortterm financing needs of the producers. Supported by the arrangements comprising interest-free terms in provision of fuel, fertilizer and chemicals, the number of agricultural cards distributed to the producers reached 1 million across the country, becoming one of the most important financing products in the sector. Currently, each bank that has a long-term interest in agricultural banking has introduced an agricultural credit card. It seems that agricultural card is a must in order to be able to compete and get a slice off the cake. According to the data of Turkey Fresh Fruit Vegetable Exporter Unions (TYMSİB), fruit exportation which was $ 30,913,000 in January-Februay period of 2013 increased to $56, 588,000 by increasing at the rate of %84 in the same period of this year, and 37,495,000 tonne in 2013 increased to tonne by increasing at the rate of %179. In this period, pomegranate became the crop which is exported most. Pomegranate which has been exported in last two months is tonne and its value is $ When analysed on the basis of country, Iran became the country which acquired the highest export revenue in January- Februay period with $ Iran is followed by Russia with $ , Egypt with $ , Germany with $ and Italy with $ In addition to this, tonne fruit was exported with $ value. Pomegranate is followed by apple with $ , quince with $ , chestnut with $ and grape with $ Mart-Nisan / March-April

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT KREDİLERİNDE ÖDENMEME RİSKİ SONRASI SÜRECİN HUKUKİ VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Reyhan AYTAÇ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

DenizBank KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI. Gökhan SUN Genel Müdür Yardımcısı

DenizBank KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI. Gökhan SUN Genel Müdür Yardımcısı DenizBank KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI Gökhan SUN Genel Müdür Yardımcısı KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI Dünyada ve Türkiye de KOBİ lerin Yeri DenizBank KOBİ Bankacılığı KOBİ BANKACILIĞI Dünyada ve Türkiye de Tarım

Detaylı

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Apr 18 th, 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Programı. 18 Nisan 2012 Istanbul, Türkiye Fatma Dirkes Frankfurt School of Finance & Management. F r a n k f u r t S c h o o l.

Programı. 18 Nisan 2012 Istanbul, Türkiye Fatma Dirkes Frankfurt School of Finance & Management. F r a n k f u r t S c h o o l. Tarımsal Müşteri Değerlendirme Programı 18 Nisan 2012 Istanbul, Türkiye Fatma Dirkes Frankfurt School of Finance & Management 1 Tarımsal Kredi Döngüsü ve Skorlama Pazarlama SKORLAMA Kredi Kapatma Müşteri

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Meral ARSLAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Meral ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Meral ARSLAN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2013 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Türkiye de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri

Türkiye de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri Türkiye de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri Mücahit PAKSOY 1 Ahmet ASLAN 2 Özet Ülkemizde tarıma finansman desteği günümüze kadar büyük ölçüde kamu bankaları tarafından sağlanmakta

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Menderes Üniversitesi Ziraat Fakultesi, Tarım Ekonomisi Bolumu, AYDIN Ticaret Borsası, AYDIN (Sorumlu Yazar)

Menderes Üniversitesi Ziraat Fakultesi, Tarım Ekonomisi Bolumu, AYDIN Ticaret Borsası, AYDIN (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 188-193 Araştırma Makalesi 1Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU İbrahim YILDIRIM 1, Cumhur ALEVLİ 2, Kadri Cemil AKYÜZ 3 1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON

Detaylı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 19 Decembre 2014 Gini-coefficient of inequality: This is the most commonly used measure of inequality. The coefficient varies between 0, which reflects complete equality and 1, which indicates complete

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Destekleme Politikaları Agricultural Support Policies in Turkey

Türkiye de Tarımsal Destekleme Politikaları Agricultural Support Policies in Turkey 266 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015 Türkiye de Tarımsal Destekleme Politikaları Agricultural Support Policies in Turkey Assoc. Prof. Dr. Sibel Tan (Çanakkale Onsekiz Mart University,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

IT Economics: Managed Services Business Model

IT Economics: Managed Services Business Model IBM BusinessConnect IT Economics: Managed Services Business Model Burçak Soydan GTS Türkiye Ülke Müdürü 2016 IBM Corporation 1 Whenever an individual or a business decides that success has been attained,

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu: Bir Uygulama

Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu: Bir Uygulama Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu: Bir Uygulama Yaşar Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü baris.ceyhan@yasar.edu.tr ÖZET: Gelirinin çoğunu öğrenci harçlarından sağlayan Vakıf

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı