1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır."

Transkript

1 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmesi için de peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle ona rehberlik etmiştir. Kur'ân-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed (a.s.) e gönderilen son ilahi kitaptır. Bu Yüce Kitabın muhatabı bütün insanlar, gayesi de, onların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için, Kur'ân ı okuyup anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekmektedir. İnsanı yaratan, onu ruhen ve bedenen şekillendiren, onu yaşatan Allah'tır. Kainatı insanın emrine ve hizmetine veren Yüce Allah'ı tanımak, O'na yakınlaşmak ve O'na kulluk etmek her müslümanın en önemli görevidir. İnsan, kendisine yol gösterici olarak Allah'ın insanlara Peygamberimiz (sav) aracılığıyla ulaştırdığı vahyini ve Peygamber Efendimizin sünnetini rehber edinmelidir. Bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'ân; nuru ile alemleri aydınlatan, ruhlara şifa veren, insanların güçlü bir vicdana ve sağlam bir imana sahip olmasına vesile olan, akılları ve gönülleri aydınlatan yüce bir kitaptır. Bundan dolayı, kendimize yol gösterici olarak Kuran'ı rehber edinerek Yüce Allah'ın Kuran'da bizlere neler bildirdiğini, son derece titiz ve dikkatli bir biçimde incelememiz ve bunlar üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Nitekim Allah, Kuran'ın gönderiliş amacının insanları düşünmeye yöneltmek olduğunu bildirir: ه ذ ا ب ال غ ل لن اس و ل ي نذ ر وا ب ه و ل ي ع ل م وا أ ن م ا ه و إ ل ه و اح د و ل ي ذ ك ر أ و ل وا األ ل ب اب "Bu Kur'ân; kendisiyle uyarılsınlar, Allah ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir (İbrahim,14/52). Kuran'ın büyük bir bölümünü oluşturan geçmiş kavimlerin haberleri de kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu kavimlerin çoğunluğu, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamışlar ve onlara düşmanlık yapmışlardır. Bu taşkınlıklarından dolayı Yüce Allah Kuran'da, bu helak olaylarının sonraki insanlara ibret olması gerektiğini bildirmektedir. Mesela Allah'a isyan eden bir grup Yahudi'ye verilen ceza; ف ج ع ل ن اه ا ن ك اال ل م ا ب ي ن ي د ي ه ا و م ا خ ل ف ه ا و م و ع ظ ة ل ل م ت ق ي ن Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık" (Bekara,2/66) ayeti ile ibret olarak bizlere anlatılmaktadır. Kuran'da anlatılan helak olaylarının pek çoğu çağımızda yapılan arkeolojik bulgular sayesinde "görülecek" ve "bilinip-tanınacak" hale gelmiştir. Her canlı gibi millet ve toplumların da dünyada belli bir yaşama süreleri vardır, doğar, yaşar ve ölürler. Tarih sahnesinde ebedi olarak yaşayan hiç bir kavim yoktur. Tıpkı insanlarda olduğu gibi kavimler de eceli geldiği zaman tarih sahnesinden silinir giderler. Bu Yüce Allah ın kainatta tesis ettiği nizamın bir gereğidir. Helak edilen kavimler ile ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim de şöyle buyurulmaktadır; 1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416

2 417 و م ا أ ه ل ك ن ا م ن ق ر ي ة إ ال و ل ه ا ك ت اب م ع ل وم م ا ت س ب ق م ن أ م ة أ ج ل ه ا و م ا ي س ت أ خ ر ون Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. (Hicr,15/4-5). Kur'ân-ı Kerim de helak olduğu bildirilen kavimlerle ilgili olarak, karye, 2 ve ümmet 3 kelimeleri kullanılmaktadır. Bu kelimeler; memleket halkı, nesil, az veya çok, büyük veya küçük toplum anlamını ifade eder. 4 Toplumlar ecelleri gelince helak olup giderler. Eceli ne bir an ileri geçebilir ne de geri bırakılabilir, ne uzatılabilir ne de kısaltılabilir. Bu eceli ancak Allah bilir. Her topluluğun bir helak zamanı vardır. O zaman gelince helakleri gerçekleşir. Her cemaat, büyük veya küçük her kavim ve devlet için Allah katında belirli bir vakit ve süre vardır. Allah a karşı peygamberini yalanlayanların,müşriklerin,azgınların, dinsizlerin, zalimlerin, asilerin, edepsizlerin, hepsi dünyanın her tarafında birden bire aynı anda cezalandırılmazlar. Çeşitli toplumların, kavimlerin belirli müddetleri vardır. Birini şu kadar zaman içerisinde helak eden bir fenalık, diğerini mahvetmek için daha az veya daha çok zaman alabilir. Ancak ecelleri gelip mühletleri bitince ne bir saat gecikebilir ne de bir saat öne geçebilirler. Helak edilirler. 5 Bu husus Kur'ân-ı Kerim de şöyle anlatılır; و ل ك ل أ م ة أ ج ل ف إ ذ ا ج اء أ ج ل ه م ال ي س ت أ خ ر ون س اع ة و ال ي س ت ق د م ون Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler (Araf,7/34). Ayet-i kerimede bu ecelin hiçbir şekilde şaşmadığı bildirilmektedir: و ل ن ي ؤ خ ر للا ن ف س ا إ ذ ا ج اء أ ج ل ه ا و للا خ ب ير ب م ا ت ع م ل ون Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır (Münafıkun, 63/11). Yine Kur'ân-ı Kerim e göre ölen ancak Allah ın izni ile ölür: و م ا ك ان ل ن ف س أ ن ت م وت إ ال ب إ ذ ن للا ك ت اب ا م ؤ ج ال وم ن ي ر د ث و اب الد ن ي ا ن ؤ ت ه م ن ه ا و م ن ي ر د ث و اب اآلخ ر ة ن ؤ ت ه م ن ه ا و س ن ج ز ي الش اك ر ين Hiçbir kimse Allah ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız" buyurulmaktadır. (Al-i İmran 3/145). Her ümmetin azap ve helaki takdiri olup, levh-i mahfuzda yazılıdır. O yazıdaki sebep ve şartlar tahakkuk edip vakitleri gelince helak edilirler. 6 Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır: 2 Karye ile ilgili olarak bak; İsra,17/16,58 Hicr,15/4,Enbiya,21/56 Hac,22/45,Şuara,26/208, Kasas,22/158, Muhammed,47/13 3 Ümmet ile ilgili olarak bak; Araf,7/34,164,Yunus,10/49, Hicr,15/5, Enam,6/42, Hud,11/48, Zuhruf,43/22. Enbiya,21/92. Hud,11/8 Ayrıca bak: kavm için; Ali İmran,3/117, karn için; Kasas,28/78, Enam,6/6 Yunus,10/13,Secde,2226,Kaf,50/36. Kavm ve Karn kelimesi de bu anlamda kullanılmaktadır. 4 El-Kurtubi,Muhammed, el-cami li Ahkami l-kur'ân, l,137. Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur'ân Dili,l, 508 ilgili ayetler için bak;zuhruf,43/22,enbiya,21/92, Hud,11/8, Enam,6/38,42 5 Yazır,III, Karagöz,İsmail,Kur'ân a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum,s

3 418 و إ ن م ن ق ر ي ة إ ا ل ن ح ن م ه ل ك وه ا ق ب ل ي و م ال ق ي ام ة أ و م ع ذ ب وه ا ع ذ اب ا ش د يد ا ك ان ذ ل ك ف ي ال ك ت اب م س ط ور ا Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap ta (Levh-i Mahfuz da) yazılmış bulunuyor. (İsra,17/58) Ümmetlerin ve insanların helak zamanlarını takdir eden Allah tır. Bu takdir ve ecelin dışında hiçbir kimsenin ölmesi,hiç bir ümmetin yok olması söz konusu değildir. Ayetlerde belirtildiği gibi, her toplumun ve her canlının bir eceli vardır. Zamanı gelince nefislerin ve kavimlerin ölümü tahakkuk eder. Bu ecelin zamanını insanlar bilemez, ancak Allah bilir. Kur'ân-ı Kerim e göre kavimlerin helak oluşuna bizzat o topluluklarda yaşayanların kendileri neden olmaktadır. Toplumların helakinin nedeni de işte burada yatmaktadır.yüce Allah çok merhametlidir. Onun merhameti her şeyi kuşatmıştır. Allah insanlara zulmetmez, iyiliklerin karşılığını kat kat fazlasıyla verir. İşlenen kötülüklerin hepsine ise ceza vermez, bir kısmını bağışlar. إ ن ه للا ال ي ظ ل م م ث ق ال ذ ر ة و إ ن ت ك ح س ن ة ي ض اع ف ه ا و ي ؤ ت م ن ل د ن ه اجرا عظيما Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir ( Nisa 4/40) إ ن ه للا ال ي ظ ل م الن اس ش ي ئ ا و ل ك ن الن اس أ نف س ه م ي ظ ل م و ن Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler (Yunus10/44) Ayetler, Allah'ın insanlara zulmetmediği, insanların başlarına gelen felaket ve âfetlerin kendi hataları sebebiyle geldiğini, böylece isyan eden insanların kendi kendilerine zulmettiklerini ifade etmektedir. و ل ق د أ ه ل ك ن ا ال ق ر ون م ن ق ب ل ك م ل م ا ظ ل م وا و ج اء ت ه م ر س ل ه م ب ال ب ي ن ات و م ا ك ان وا ل ي ؤ م ن وا ك ذ ل ك ن ج ز ي ال ق و م ال م ج ر م ي ن Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız (Yunus,10/13) و ل و أ ن أ ه ل ال ق ر ى آم ن وا و ات ق و ا ل ف ت ح ن ا ع ل ي ه م ب ر ك ات م ن الس م اء و األ ر ض و ل ك ن ك ذ ب وا ف أ خ ذ ن اه م ب م ا ك ان وا ي ك س ب و ن Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. (Araf,7/96) و ال ذ ين ك ذ ب وا ب آي ات ن ا س ن س ت د ر ج ه م م ن ح ي ث ال ي ع ل م ون Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz (Araf,7/182). Kavimlerin helak edilmeleri, yapmış oldukları zulüm ve hatalar yüzündendir. Bir kavim kendisinde bulunan güzel hasletleri değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Ayet şöyle buyurulmaktadır: ان للا ال يغير ما بقوم ختى يغيروا ما بانفسهم و اذا اراد للا بقوم سوءا فال مرد له و ما لهم من دونه من وال 418

4 419 Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah tan başka hiçbir yardımcı da yoktur (Ra d 13/11) Ayet-i kerime ye göre insanlar, iyi hallerini devam ettirdikleri müddetçe nimet ve huzur içerisinde bulunmaya devam ederler. Toplumların helake ve yokluğa sürüklenmeleri fitne, fesat, anarşi ve terör gibi kendi kabahatleri yüzündendir. 7 Bir toplumda ahlaksızlık, haksızlık, zulüm ve kötülükler çoğalır, bu kötülükleri önlenmeye veya kaldırılmaya çalışan da olmazsa cezalandırılır, helâk edilir. Allah bu toplumun yerine başka bir nesil var eder. Bu husus Kur'ân'da şöyle bildirmektedir. و ك م ق ص م ن ا م ن ق ر ي ة ك ان ت ظ ال م ة و أ نش أ ن ا ب ع د ه ا ق و م ا آخ ر ين Biz zulmetmekte olan nice memleket halkını kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka toplumlar meydana getirdik. (Enbiya,21/11). Geçmişten günümüze kadar pek çok kavim gelip geçmiştir. Bu kavimler varlıklarını bugüne kadar niçin sürdürememiştir? Bunlar niçin helak edilmişlerdir? Kur'ân-ı Kerim e göre kimi kavimler darlık ve yokluk içinde, kimisi de bolluk ve refah halinde iken helak edilmişlerdir. 8 Kur'ân-ı Kerim in bizlere bildirdiğine göre Allah her kavme doğru yolu göstermeleri için peygamber göndermiş, peygamberler onları iman ve itaate çağırmışlar, taşkınlık, zulüm ve isyanı terk etmelerini istemişlerdir. Ancak o kavimlerin pek çoğu bu peygamberlerin davetine uymadığı gibi onları yalanlamışlar, hatta eziyet edip öldürmüşlerdir. Allah çeşitli kereler o kavimleri uyarmış, ancak düzelmeyince helak etmiştir. Konu ile ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir: أ ل م ي ر و ا ك م أ ه ل ك ن ا م ن ق ب ل ه م م ن ق ر ن ام اكنااه م ف ي األ ر ض م ا ل م ن م ك ن لاك م و أ ر س ل ن ا ال اسم اء ع ل ي ه م م د ر ار ا و ج ع ل ن ا األ ن ه ا ر ت ج ر ي م ن ت ح ت ه م ف أ ه ل ك ن اه م ب ذ ن وب ه م و أ ن ش أ ن ا م ن ب ع د ه م ق ر ن ا آخ ر ي ن Onlardan (Mekke halkından) önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik (Enam,6/6) ف ل اما ن س وا م ا ذ ك ر وا ب ه ف ت ح ن ا ع ل ي ه م أ ب و اب ك ل ش ي ء ح تاى إ ذ ا ف ر ح وا ب م ا أ وت وا أ خ ذ ن اه م ب غ ت ة ف إ ذ ا ه م م ب ل س و ن Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, (önce) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar (Enam 6/44 ) 9 Ayet-i kerimeler; Yüce Allah'ın geçmiş kavimleri günahları sebebiyle helak ettiğini, bu kavimlerin ekonomik ve teknik imkanları iyi olmasına rağmen helak olmaktan 7 Karagöz,İsmail,Kur'ân a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum, Karagöz,s Ayrıca bak; Kaf,50/36. Muhammed,47/13. Meryem,19/74. Kehf, 18/59. Mümin, 60/21. Hakka, 69/9-10, Zuhruf, 43/

5 420 kurtulamadıklarını bildirmektedir. Yüce Allah helak olan bu kavimlerin yerlerine yeni topluluklar yaratmıştır. Helak edilen kavimlerin başta gelen kabahatleri, onları imana, itaate ve doğruluğa davet eden Peygamberlere isyan etmeleri ve onları yalanlamalarıdır. Kur'ân-ı kerim in önemli bir bölümü geçmiş kavimlerin (toplumların) ve peygamberlerin kıssalarından, hayat hikayelerinden kesitler sunmaktadır. Şüphesiz bu kıssalar insanların okuyup geçmeleri için değil, ibret almaları içindir. Bu kıssalar çok önemli ibret, hikmet ve öğütlerle doludur. Bu itibarla âyetleri dikkatle okumalı ve bunlardan ders almalıyız. Şimdi helâk edilen kavimlerden bazılarının helak ediliş sebeplerini zikredebiliriz. NUH (A.S.)'IN KAVMİ Hz. Adem den sonra insan nesli çoğalmış, bunlar yeryüzünde bir çok yeri imar etmişler ancak zamanla hak dinden uzaklaşarak putlara tapmaya başlamışlardır. Yüce Allah insanlara Nuh (a.s.)'ı peygamber olarak göndermiş; ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler, hatta onu alaya almışlardır. Nuh (a.s.), kavminin iman etmesinden ümidini kesince onların helak olmalarını istemiştir. Allah da ona bir gemi yapmasını emretmiş ve bu gemiye müminlerle cins hayvandan birer çift almasını söylemiştir. Bundan sonra büyük bir tufanla sular her tarafı kaplamıştır. İman etmeyenler boğulmuşlar ve böylece helak olmuşlardır. 10 Nuh kavminin helak edilmesinin nedeni Kur'ân da şöyle anlatılmaktadır:.. و ل ق د أ ر س ل ن ا ن وح ا إ ل ى ق و م ه ف ل ب ث ف يه م أ ل ف س ن ة إ ال خ م س ين ع ام ا ف أ خ ذ ه م الط وف ان و ه م ظ ال م و ن Andolsun, biz Nûh u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi" (Ankebut, 29/14). م م ا خ ط يئ ات ه م أ غ ر ق وا ف أ د خ ل وا ن ار ا ف ل م ي ج د وا ل ه م م ن د و ن للا أ نص ار ا Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah tan başka yardımcılar bulamadılar (Nuh,71/25). Nuh kavmi Allah a ve Peygamberine isyan etmeleri, zulme, küfre ve günaha dalmaları sebebiyle helak olmuştur. AD KAVMİ Yemen bölgesinde yaşamakta olan Ad kavmine Yüce Allah peygamber olarak Hud (a.s.)'ı göndermiştir. Ad kavmi, bir çok nimetlere nail olmuş, görkemli binalar inşa etmişlerdi. Şirk ve küfürde israr eden kavme Hud (a.s.), mucizeler göstermiş ve onları Allah ın birliğine inanmaya çağırmıştır. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte devam etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak olmuşlardır. 11 ف أ م ا ع اد ف اس ت ك ب ر وا ف ي األ ر ض ب غي ر ال ح ق و ق ال وا م ن أ ش د م ن ا ق و ة أ و ل م ي ر و ا أ ن للا ال ذ ي خ ل ق ه م ه و أ ش د م ن ه م ق و ة و ك ان وا ب آي ات ن ا ي ج ح د ون 10 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, l/8 ilgili ayetler için bak, Araf,7/59-63, Nuh,71/1-28, Muminun,23/23-40, Hud,11/27-47, Şuara, 26/ , Kamer, 54/10-14, Enbiya,21/67-78, Yunus,10/37,73, Ankebut,29/1,Zariyat,51/46 11 A.Cevdet Paşa, I, 8. İlgili ayetler; Araf,7/65,72, Hud,11/50-59, Muminun, 23/32-39, Furkan, 25/38, Şuara, 26/ , Ankebut,29/38, Fussilet,41/16, Ahkaf,46/21,25 420

6 421 Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, Bizden daha güçlü kim var? demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı (Fussilet,41/15) ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ر يح ا ص ر ص ر ا ف ي أ ي ام ن ح س ات ل ن ذ يق ه م ع ذ اب ال خ ز ي ف ي ال ح ي اة الد ن ي ا و ل ع ذ اب اآل خ ر ة أ خ ز ى و ه م ال ي نص ر ون Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azâbı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez" (Fussilet, 41/16)..ف ك اذب وه ف أ خ ذ ت ه م ال ارج ف ة ف أ ص ب ح وا ف ي د ار ه م ج اث م ين و ع اد ا و ث م ود و ق د تاب يا ن ل ك م م ن امس اك ن ه م و ز يان ل ه م ال اشي ط ا ن أ ع م ال ه م ف ص اده م ع ن ال اسب يل و ك ان وا م س ت ب ص ر ي ن "Kavmi, onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar. Ad ve Semûd kavimlerini de helak ettik. Bu, onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi" (Ankebut, 29/37-38). Ad kavmi, Allah ın verdiği nimetlere nankörlük etmeleri ve peygamberi yalanlamamaları, inkar ve isyanları sebebiyle helâk edilmişlerdir. SEMUD KAVMİ Ad kavminin helakinden sonra Hicr bölgesinde Semud kavmi yaşamıştır. Semud kavmi pek çok nimete nail olmuş, dağları ve taşları oyarak muhkem evler inşa etmişler, yazlık ve kışlık konaklar yapmışlardır. Bolluk ve refah içerisinde yaşamışlar, uzun ömürlü bir hayat sürmüşlerdir. Zamanla Hak yoldan sapmışlar, şirke düşmüşlerdi. Yüce Allah onlara Salih (a.s.)'ı peygamber olarak gönderdi. Salih (a.s.), onları Allah a imana, ibadete ve itaate çağırdı. Mucizeler gösterdi, öğütler verdi. Ancak kavmi onu dinlemediği gibi yalanladı. Kendilerine mucize olarak verilen ve sakın dokunmayın denilen dişi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Salih (a.s.), ve iman edenler dışında Semud kavmi şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edildiler. 12 ه م ف ر يق ان ي خ ت ص م ون و ل ق د أ ر س ل ن ا إ ل ى ث م ود أ خ اه م ص ال ح ا أ ن اع ب د وا للا ف إ ذ ا Andolsun biz, Allah a kulluk edin diye (uyarması için) Semûd kavmine, kardeşleri Salih i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. (Neml, 27/45). ك ذ ب ت ث م ود ب ط غ و اه ا إ ذ انب ع ث أ ش ق اه ا ف ق ال ل ه م ر س ول للا ن اق ة للا و س ق ي اه ا ف ك ذ ب وه ف ع ق ر وه ا ف د م د م ع ل ي ه م ر ب ه م ب ذ نب ه م ف س و اه ا Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. Allah ın Resülü de onlara şöyle demişti: Allah ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. (Şems, 91/13-14). LUT KAVMİ 12 A.Cevdet Paşa, I,10, Yazır, lx/2796. İlgili ayetler; Araf,7/ Hud,11/ İsra,17/59. Şuara,26/

7 422 Lut (a.s.), Filistin muhitinde bulunan Sedom kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim, hak yoldan sapmış, inkâr ve isyana dalmış bir kavimdi. Kadınları bırakıp erkeklere yönelmişler, homoseksüellik yapmaya başlamışlardı. Lut (a.s.) kavmini doğru yola davet etti. Kendilerine yapılan daveti kabul etmemeleri üzerine helake edildiler. 13 إ ن ا م ن ج وك و أ ه ل ك إ ال ام ر أ ت ك ك ان ت م ن ال غ اب ر ين إ ن ا م نز ل ون ع ل ى أ ه ل ه ذ ه ال ق ر ي ة ر ج ز ا م ن الس م اء ب م ا ك ان وا ي ف س ق ون "Elçiler ona, 'korkma, üzülme, biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.' Şüphesiz biz, bu memleket halkı üzerine, fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz (Ankebut, 29/33,34). و ل وط ا إ ذ ق ال ل ق و م ه أ ت أ ت ون ال ف اح ش ة و أ نت م ت ب ص ر ون أ ئ ن ك م ل ت أ ت ون الر ج ال ش ه و ة م ن د ون الن س اء ب ل أ نت م ق و م ت ج ه ل ون "Lût u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o kavmine şöyle demişti: 'Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz (Neml 27/ 54, 55) و ل وط ا آت ي ن اه ح ك م ا و ع ل م ا و ن ج ي ن اه م ن ال ق ر ي ة ال ت ي ك ان ت ت ع م ل ال خ ب ائ ث إ ن ه م ك ان وا ق و م س و ء ف اس ق ين " Biz Lût a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah ın emrinden çıkan kimseler) idiler (Enbiya,21/74). FİRAVUN VE ONA TABİ OLANLAR Kur'ân-ı Kerim de helak edildiği bildirilen bir başka kavim de Firavun ve ona tabi olanlardır. Eski Mısır krallarına verilen genel bir isim olan Firavunlar İsrail oğullarını esir gibi ağır ve meşakkatli işlerde çalıştırmışlardır. Bir yanda firavunların diğer yanda Mısır ın yerlisi putperest Kıptilerin kendilerine yükledikleri ağır işlerden bıkan İsrail oğulları eski ata yurtları Kenan diyarına gitmek istiyorlardı. Ancak Firavundan kurtulup bir türlü buna nail olamıyorlardı. Firavun a bir kahin, İsrail oğullarından bir çocuğun doğarak saltanatını yıkacağını söyleyince, Firavun, İsrail oğullarından doğan erkek çocuklarını öldürmeye başlamış, böyle bir zamanda Musa (a.s.) dünyaya gelmişti. 14 Kur'ân a göre Musa (a.s), mucizevi şekilde Firavun un elinden kurtulmuş hatta onun sarayında annesinin kucağında büyümüş, Firavunu ve Kıptileri tevhit inancına çağırmış, ancak imana gelmeyen Firavun ilahlık taslamış, neticede askerleriyle birlikte denizde helak edilmiştir. ن ت ل وا ع ل ي ك م ن ن ب إ م وس ى و ف ر ع و ن ب ال ح ق ل ق و م ي ؤ م ن ون. إ ن ف ر ع و ن ع ال ف ي األ ر ض و ج ع ل أ ه ل ه ا ش ي ع ا ي س ت ض ع ف ط ائ ف ة م ن ه م ي ذ ب ح أ ب ن اءه م و ي س ت ح ي ي ن س اءه م إ ن ه ك ا ن م ن ال م ف س د ي ن İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı (Kasas,28/3-4). 13 AhmedCevdet Paşa, I,1. Mehmed Vehbi Efendi, Hulasatu l-beyan,lx/168 ilgili ayetler;araf, 7/81-82, Hicr,15/73-74, Hud,11/78-82, Şuara,26/166, Neml,27/56 14 A.Cevdet Paşa,l/22,30 422

8 423 ف أ و ح ي ن ا إ ل ى م وس ى أ ن اض ر ب ب ع ص اك ال ب ح ر ف انف ل ق ف ك ان ك ل ف ر ق ك الط و د ال ع ظ ي م و أ ز ل ف ن ا ث م اآل خ ر ين و أ نج ي ن ا م وس ى و م ن م ع ه أ ج م ع ين ث م أ غ ر ق ن ا اآل خ ر ين Bunun üzerine Mûsâ ya, 'asan ile denize vur' diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk (Şuara 26/63,66) Firavun ve ona uyanlar isyanları ve diğer günahları sebebiyle denizde boğularak helak edilirken; İman ettim, Allah tan başka ilah yoktur, ben de müslümanım diyerek iman etmek istemiş ancak bu, yeis anında artık yaşama imkanı kalmayıp azabı gördükten sonra olduğu için kabul olmamıştır; و ج او ز ن ا ب ب ن ي إ س ر ائ يل ال ب ح ر ف أ ت ب ع ه م ف ر ع و ن و ج ن ود ه ب غ ي ا و ع د و ا ح ت ى إ ذ ا أ د ر ك ه ال غ ر ق ق ال آم نت أ ن ه ال إ ل ه إ ال ال ذ ي آم ن ت ب ه ب ن و إ س ر ائ يل و أ ن ا م ن ال م س ل م ين آآلن و ق د ع ص ي ت ق ب ل و ك نت م ن ال م ف س د ي ن İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, İsrailoğulları nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım dedi. Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun" (Yunus,10/90-91). Örneklerini vermeye çalıştığımız bu kavimlerin dışında nice kavimler helak olmuştur. Bunların helak edilmelerinde ana sebep ise zulmetmeleri olmuştur. ف ك أ ي ن م ن ق ر ي ة أ ه ل ك ن اه ا و ه ي ظ ال م ة ف ه ي خ او ي ة عل ى ع ر وش ه ا و ب ئ ر م ع ط ل ة و ق ص ر م ش ي د "Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır ( Hac, 22/45) Allah'ı, peygamberlerini ve âyetleri inkâr, Allah'a ortaklar koşma, isyan ve zulüm helak edilen kavimlerin ortak özellikleridir. 15 SONUÇ: Her kavim için dünyada belirli bir yaşama süresi vardır. Bu süre geldiği anda geri bırakılmaz ve ertelenmez. Dünya üzerinde yaşamış olan kavimlerin helak edilmeleri, işledikleri şirk, küfür, isyan ve zulüm gibi günahları sebebiyledir. Allah kullarına asla zulmetmez. Geçmiş kavimlerin kıssalarında insanlar için ibretler ve öğütler vardır. Helak edilen kavimlerin kıssaları da böyledir. 15 Bak;Araf,7/5, Yunus,10/13, Hud,11/101,102,116, İbrahim,14/13, Kehf, 18/59, Enbiya,21/11,14,97, Hac,22/48, Muminun,23/41, Rum,30/9 423

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı

Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Ahmet Akbaş Kur Ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Ahmet AKBAŞ The Concept of Farah with the respect to terms Stated and

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)...

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)... NAMAZ VE DİĞER ZAMANLAR İÇİN SÛRE VE DUA ÖRNEKLERİ İLAHİ BUYRUKLAR VE ÖNERİLER İçindekilerdeki başlıklara tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz. İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA

Detaylı

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و EN GÜZEL ÖRNEK 1 Peygamberlerin en önde gelen görevleri, Allah ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara tebliğ etmek, sözlü ve uygulamalı olarak açıklamaktır. Bütün

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

YOLUNDA 25 VESİLE. Hazırlayan Dr. Abdurrazzak Ahmed Hasan. Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü

YOLUNDA 25 VESİLE. Hazırlayan Dr. Abdurrazzak Ahmed Hasan. Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü MUTLULUK YOLUNDA 25 VESİLE Hazırlayan Dr. Abdurrazzak Ahmed Hasan Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü S 2 G بسم االله الرحمن الرحيم Önsöz Allah'a hamd, Resûlüne ve onun âline, ashabına, onun gösterdiği yolu takip

Detaylı