TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TKĐ KURUMU KURTARMA MERKEZĐ, CĐHAZLARI VE KURTARICILAR ĐLE KURTARICILARIN EĞĐTĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐĞĐ (Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 24/03/2008 tarih ve /155 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 2008 APK Daire Başkanlığı

2 TKĐ KURUMU KURTARMA MERKEZĐ, CĐHAZLARI VE KURTARICILAR ĐLE KURTARICILARIN EĞĐTĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik, TKĐ kurtarma istasyonları, istasyonlarda bulunması gerekli cihazlar ile kurtarıcıların eğitiminin usul ve esaslarını düzenler. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik TKĐ ve TKĐ ye bağlı işyerlerinde kurulan ve kurulacak olan kurtarma istasyonlarını kapsar. DAYANAK Madde 3- Bu yönetmelik tarihli ve 4857 Sayılı Đş Kanunun 78.maddesine göre çıkarılan Yerüstü ve Yeraltı Maden Đşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 84/8478 sayılı Maden ve Taş Ocakları Đşletmelerinde ve Tünel Yapımında alınacak Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Önlemlerine Đlişkin Tüzük hükümlerine dayanılarak çıkarılmıştır. TANIMLAR Madde 4- Kurum: Türkiye Kömür Đşletmeleri Kurumunu, Kurtarma ve Eğitim Merkezi: Kurtarıcıların eğitiminin verildiği, kurtarma için kullanılacak malzeme ve teçhizatın hazır halde bulundurulduğu yerdir. Kurtarma Merkezi Yetkilisi: Kurtarıcılardan, kurtarma ekibi oluşturan ve ekiplere gerekli malzemeyi veren kurtarma ve eğitim merkezinden sorumlu kişidir. Kurtarıcı: Yeraltı maden işletmelerinde, ocak atmosferinin yoğun olarak zehirli ve boğucu gazlar içerdiği, yüksek sıcaklık ve tehlikeli durumların bulunduğu ortamlarda, can ve malzemeyi kurtarmak için görevlendirilmiş ve çeşitli yeraltı işçilik unvanlarından seçilmiş özel olarak eğitilmiş kişidir. Oksijen Solunum Cihazı: Kurtarıcının havasız ve gazlı ortamda ihtiyacı olan oksijeni kapalı devre sistemiyle sağlayan solunum cihazıdır. Oksijen Ferdi Kurtarıcı Cihazı: Kurtarıcının, oksijen solunum cihazındaki oksijenin bitmesi veya bir arızanın oluşması durumunda ek oksijen sağlayan cihaz. Gaz Ölçüm Cihazı: Kurtarıcının, çalıştığı ortamda bulunan ocak gazlarının konsantrasyonunu belirleyen cihaz Kondisyon Merkezi: Kurtarıcının fizik gücünün gelişmesi için gerekli olan kondisyon aletlerinin bulunduğu yer. Kurtarma Süresi: Kurtarma merkezinden ayrılış ve tekrar kurtarma merkezine dönüşe kadar geçen süredir. ĐKĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 5- a) Yeraltı işletmesi olan üretim bölgeleri mevzuata uygun bir kurtarma merkezi kurar.

3 b) Kurtarma merkezi kurulması, yeteri kadar cihaz ve malzeme bulundurulmasından işveren, mevcut cihaz ve malzemelerin kullanılmaya hazır halde bulundurulmasından ve kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesinden Đş Sağlığı ve Đş Güvenliği birim amiri sorumludur. c) Kurtarma ekipleri, kurtarma ile ilgili işlerde Đş Sağlığı ve Güvenliği birim amirinin emrinde çalışırlar d) Đş Sağlığı ve Güvenliği birim amirliğince; kurtarıcıların sayısı, künyesi ve adresi ilgili birimlere bildirilir. Bu birimler mümkün olan eşitlikte kurtarıcıların vardiyalara dağılımını yapar. Đş Sağlığı ve Güvenliği birim amirliğine bildirir. Bu listeler kurtarma merkezi ve gerekli yerlere asılır. e) Kurtarıcı olanların dışında kimse kurtarma cihazı kullanamaz. f) Kurtarma işlemini gerektiren bir olayda Đş Sağlığı ve Güvenliği birimi ve Teknik Nezaretçi olmak üzere ilgililer ile sağlık birimi de bilgilendirilir. Sağlık birimi gerekli personel, araç ve malzeme ile kurtarma merkezinde hazır bulunur. g) Bütün kurtarıcılar yılda bir defa sağlık muayenesine gönderilir. Sağlık durumları elverişsiz olanlar kurtarıcı olarak görev yapamazlar. h) Ocakta meydana gelen yangın, patlama, parlama, tutuşma veya tehlikeli bir ortamı ilk gören kişi kurtarma merkezine haber verir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURTARICILAR VE KURTARMA EKĐPLERĐ KURTARICILARIN SEÇĐMĐ Madde 6- Kurtarıcı olarak yetiştirilecek adaylar, yeraltında en az 2 yıl çalışmış, 20 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını geçmemiş, sağlık kurulu raporu almış, soğukkanlılığı ve genel bilgileri göz önüne alınarak en az ilköğretim okulu mezunlarından seçilir. Kurtarıcı adayları farklı yer altı işçilik unvanlarından, ilkyardım ve iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almış ilk yardımcılardan seçilir. KURTARICILARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 7- a) Her kurtarıcı normal zamanlarda kendi işlerinde çalışır. Bir olay anında göreve çağrıldığında, kurtarma merkezi yetkililerinden alacağı talimata göre hareket eder. Kurtarıcılar ekip şefinin verdiği talimatlara uyar. b) Kurtarıcı, cihazın bütün bağlantılarını kontrol ettikten sonra cihazını kuşanır. Yüz maskesinin yüze iyice oturmasını, dışarıdan içeriye veya içeriden dışarıya hava geçişini kontrol edip sızdırmazlığını sağlar. c) Kurtarıcı oksijen solunum cihazını temiz havada takıp 5 dakika çalıştırmak suretiyle cihazın arızasız olduğuna kanaat getirmeden olay yerine giremez. d) Oksijen ferdi kurtarıcıları oksijen solunum cihazlarının arızalı olduğu durumlarda ve olay yerinden kaçış anlarında kullanılır. e) Kurtarıcı oksijen solunum cihazındaki hava basıncını sürekli kontrol etmek zorundadır. f) Kurtarıcı manometresini kontrol ederek olay yerine ulaşıncaya kadar harcadığı oksijen miktarını tespit eder. Dönüş için gidişte harcadığı oksijen miktarının en az iki katı kalıncaya kadar çalışabilir. Güvenli bir şekilde dönüşe yeterli oksijeni kalan kurtarıcı arkadaşlarına haber verir ve ekip halinde tehlikesiz ortama dönerler. g) Kurtarıcılar; oksijen solunum cihazını, yüz maskesini, suni solunum cihazını ve oksijen ferdi kurtarıcının diğer kısımlarını eğitimlerinde gösterildiği şekilde kullanırlar. KURTARMA EKĐPLERĐNĐN OLUŞUMU Madde 8 Yeraltında çalışan işçilerin % 3 ü gerektiğinde kurtarma işlerinde görevlendirilmek üzere eğitilir. Kurtarıcı sayısı 10 kişiden az olamaz. Kurtarma ekipleri en az 3 en çok 5 kişiden oluşturulur. Ekipteki kurtarıcılar içerisinden en yetkilisi ekip şefi olur. Ekip oluşturulurken her ekip için bir fazla kurtarıcı yedek olarak bekletilir. Kurtarma merkezi yetkilisi, kurtarma merkezinde toplanan kurtarıcılardan ekipler oluşturur. Kurtarıcılara gerekli teçhizat ve malzemeyi verir. Her ekipte enaz iki Đlk Yardım

4 seti bulundurulur. Kurtarma ekibi, ekip şefinin emrine verilerek olay yerine gönderilir. Kurtarıcılar ekip şefinin talimatlarına uygun hareket ederler. Ekiplerin oluşumunda olayın özelliğine göre değişik unvanlarda kurtarıcı bulundurulur. Kurtarma çalışmaları sırasında, en az bir ekip her an cihaz takmaya hazır durumda geçici kurtarma merkezinde bulundurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KURTARMA MERKEZĐ, TERTĐP VE DÜZENĐ KURTARMA VE EĞĐTĐM MERKEZĐ: Madde 9 Kurtarma ve eğitim merkezi, kurtarıcı eğitimi almış bir Maden Mühendisinin yönetimi ve denetimi altında bulunur. Merkez, hem kurtarma ve hem de kurtarıcı yetiştirme eğitimini eksiksiz yapacak şekilde donatılır. Merkez; yönetici odası, cihaz odası, kondisyon salonu, tamir ve bakım odası, oksijen doldurma odası, cihaz temizleme odası, soyunma odası, banyo, tuvalet, eğitim ve uygulama ocağı ve eğitim salonundan oluşur. GEÇĐCĐ KURTARMA MERKEZĐ: Madde -10 Olay yerine, en yakın temiz havanın ve tercihen suyun bulunduğu, aydınlatmanın ve tahkimatın iyi durumda olduğu uygun bir yerde geçici kurtarma merkezi kurulur. Bu merkez telefonla veya diğer haberleşme cihazlarıyla ocak dışına bağlantı kuracak şekilde donatılır. KURTARMA VE EĞĐTĐM MERKEZĐNDE BULUNACAK DONANIMLAR. Madde 11 Kurtarma merkezinde, en az 10 adet oksijen solunum cihazı, en az 10 adet ikincil oksijen ferdi kurtarıcısı, bir adet cihaz kontrol aleti, 2 adet suni solunum cihazı (pulmatör), 2 adet oksijen tüp doldurma cihazı, haberleşme cihazı ve teçhizatları, yeter miktarda cihaz yedek malzemesi, bir yıllık eğitimi de dikkate alarak karbondioksit tutucu, her türlü ocak gazını ölçecek gaz ölçüm pompa ve cihazları, yeteri kadar ilkyardım malzemeleri, kurtarıcıların performanslarını artırıcı çeşitli ve yeteri kadar kondisyon aleti bulundurulur. Ayrıca, güncellenmiş olarak ocağın havalandırma, basınçlı hava ve su boruları ile barajları gösterir plan hazır bulundurulur. KURTARMA MERKEZĐNĐN TERTĐP VE DÜZENĐ Madde Kurtarma merkezindeki donanım bir olayda kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve numaralandırılır. a) Oksijen solunum cihazları numaralı yerlerde dik durumda bulundurulur. b) Arızalı cihazların tamir ve bakımlarının yapıldığı, tüplerin doldurulduğu ve korunduğu yerler cihazların hazır tutulduğu bölmelerden ayrı olur. c) Cihazların bulunduğu, tüplerin doldurulduğu ve korunduğu yerlerde soba ve mangal gibi ısıtma araçları bulundurulmaz ve sigara içilmez. d) Kurtarma merkezlerinde, akaryakıt, yağ ve yanıcı maddeler bulundurulmaz. Merkez ve civarı daima temiz tutulur. e) Merkezlerde, her vardiyada en az bir kurtarıcı nöbetçi olarak bulundurulur. Bu nöbetçiler mümkün olduğu kadar Đş Sağlığı ve Güvenliği ekibinin daimi personelinden seçilir, zorunluluk olmadıkça değiştirilmez. CĐHAZLARIN BAKIM VE KONTROLLERĐ Madde 13 a) Kurtarma merkezinde her an kullanıma hazır bulundurulan cihazların Đş Sağlığı ve Güvenliği birim amirliğince, günlük muayene ve kontrolleri yaptırılarak sonuçlar kayıt defterine yazılır. b) Bakım ve kontrollerde arızalı görülen cihaz, yerinden alınır ve üzerine ARIZALIDIR levhası asılır. Arızası giderilmeden cihaz yerine konulmaz. c) Oksijen solunum cihazları, oksijen tüpleri dolu ve cihazlara takılı, karbondioksit tutucular değişmiş olarak, ana vanası kapalı, manometre vanası açık, alıcı ve verici boruları takılı ve ağız deliği kapatma lokması kapatılmış durumda bulundurulur. d) Oksijen solunum cihazlarının tüpleri kataloglarında belirtilen atmosfer basıncını gösterecek şekilde dolu bulundurulur.

5 e) Karbondioksit tutucu maddeler kontrol edilmeden cihaza takılmaz. Son kullanma tarihi geçmiş veya tolerans dışı ağırlığı değişmiş karbondioksit tutucu kullanılmaz. f) Oksijen solunum cihazları kullanıldıktan sonra karbondioksit tutucular kesinlikle değiştirilir. g) Oksijen solunum cihazları kullanılsın veya kullanılmasın karbondioksit tutucular 6 ayda bir değiştirilir. Değiştirildiği tarih alet üzerine yazılır. h) Oksijen ferdi kurtarıcıları kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olarak hazır bulundurulur. i) Oksijen solunum cihazlarının ağızlık ve nefes hortumları her kullanımdan sonra uygun şekilde sterilize edilir. j) Oksijen solunum cihazının kullanıma hazır hale getirilmesi için gözle ve kontrol cihazıyla kontrolü yapılır. Gözle yapılan kontrolde hava akış hortumlarının, bağlantı elemanlarının doğru ve uygun şekilde takılı olduğuna bakılır. k) Oksijen solunum cihazına kontrol cihazı ile kullanım kılavuzunda belirtilen testler uygulanır. l) Cihaz oksijen kaçırıyorsa; her türlü bağlantı yerleri ve cihaz parçaları dikkatle kontrol edilir. Kaçağın yeri ve nedeni tespit edilerek arıza giderilir. m) Oksijen solunum cihazı, iç basınç değeri1,5 atmosfer basıncında olmalıdır. n) Oksijen solunum cihazında dozaj kontrolü yapılarak dakikada 1,4-1,7 litre aralığında oksijen akışı olduğu kontrol edilir. o) Oksijen tüplerinin doldurulması sırasında tüpleri dolduran görevliden başka kimse dolum sahasında bulunmayacaktır. Dolu tüplerin vanaları kapatıldığı gibi çıkış ağızları da kapak ile kapatılmış olacaktır. p) Oksijen solunum cihazlarında kullanılan yüz maskelerinin cam kısmına kullanılmadan önce buğu önleyici madde sürülür. BEŞĐNCĐ BÖLÜM KURTARICILARIN EĞĐTĐMĐ VE BELGELENDĐRĐLMESĐ EĞĐTĐMĐN SÜRESĐ VE KONULARI Madde -14 Kurtarıcı yetiştirme eğitimi 84 saat ve geliştirme eğitimi 18 saatten az olamaz. Geliştirme eğitimleri kurtarıcılar için 6 ayda bir tekrarlanır. Yetiştirme ve geliştirme eğitimlerinin konuları ve süresi bu yönetmeliğin ekindeki programa göre gerçekleştirilir. EĞĐTĐMĐ VEREBĐLECEK YER VE KĐŞĐLER Madde 15 Kurtarıcı eğitimleri bu yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan merkezlerde verilir. Eğitim, kurtarıcı belgesine sahip Đş Sağlığı ve Güvenliği biriminde görev yapan Maden Mühendisleri tarafından verilir. ÖLÇME-DEĞERLENDĐRME. Madde 16 Verilen eğitimin sonunda teorik ve uygulamalı konuları içeren bir sınav, sınav kurulu tarafından yapılır. SINAV KURULU Madde -17. Sınav kurulu, Đş Sağlığı ve Güvenliği biriminin bağlı olduğu Müessese Müdürü Yardımcısının başkanlığında, Đş Sağlığı ve Güvenliği birim amiri, Kurtarma Merkezi Sorumlusu, Đstihsal birim amiri, Personel birim amiri olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Ayrıca, aynı birimlerden üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Sınav Kurulunun sekretaryası Đş Sağlığı ve Güvenliği birim amirliği tarafından yürütülür. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın verdiği karar geçerlidir. SINAV KURULUNUN GÖREV VE YETKĐLERĐ: Madde -18 a) Sınav sorularını verilen ders programına uygun olarak hazırlamak. b) Yazılı sınavı yapmak c) Yazılı sınav sonunda başarılı olanları uygulamalı sınava almak d) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve ilgililere duyurmak.

6 BELGELENDĐRME Madde -19 Yazılı sınavdan 100 puan üzerinden 60 puan alan adaylar, uygulama sınavına alınır. Uygulamalı sınav; kurtarma teçhizatı ile sınav kurulunun belirleyeceği süre kadar eğitim alanı ve eğitim ocağında pratik uygulama şeklinde yaptırılır. Her iki sınavda da başarılı olanlar Kurtarıcı Belgesi almaya hak kazanır. Bu belgeler Kurtarma merkezi tarafından verilir. Belgede bulunması gerekli bilgiler ve belgenin şekli kurtarma merkezi tarafından düzenlenir. ALTINCI BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER KURTARICI EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ Madde -20 Kurum dışından, kurtarıcı yetiştirme ve/veya geliştirme eğitimini almak isteyenler, kurtarıcı eğitimine katılacak personel sayısını, ne tür eğitim almak istediklerini belirtir yazı ile kuruma başvuruda bulunur. Kurtarma merkezinin de uygun olması halinde her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen ücret karşılığında eğitim verilebilir. Belgelendirme bu yönetmeliğin 19.maddesi hükümlerine göre yapılır. Belge sahiplerinin kusurlarından doğacak olumsuzluklardan Kurum sorumlu tutulamaz. ACĐL DURUMLARDA KURUM DIŞI KURTARMA HĐZMETLERĐ Madde 21- Kurum dışından veya rodövanslı saha sahipleri tarafından acil durumlarda kurtarma hizmeti talep edilmesi halinde yazılı olarak Genel Müdürlükten olur alınır. Acil duruma müdahale için görevlendirilecek personel kurum tarafından kaza sigortası ile sigortalanır. Acil durumlarda görevlendirilen personel ücretleri (% 300) yüzde üç yüz zamlı olarak uygulanır. Kurtarma süresince sigorta ve personel ücretleri kurtarma hizmeti talep eden kurum veya kuruluştan tahsil edilir. Ayrıca kullanılan malzeme ve teçhizat bedelleri, yüzde yirmi (% 20) fazlası ile hizmet talep eden kurum/ kuruluştan tahsil edilir. Kurum tarafından tahsil edilen personel ücretleri kurtarma görevi yapan personele ödenir. YEDĐNCĐ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME YÜRÜRLÜK Madde 22 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer YÜRÜTME Madde 23- Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür Đşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

7 EK 1 KURTARICI YETĐŞTĐRME DERS PROĞRAMI GÜNLER DERSĐN KONUSU DERS SAATĐ 1- Yoklama ve her kursiyer hakkında bilgi sahibi olunması. BĐRĐNCĐ - ĐKĐNCĐ GÜN 2- Genel olarak kurtarma merkezi, kurtarıcılar, oksijen solunum cihazının kullanılması hakkında teorik bilgi 3- Solunum cihazının yapısı, parçaları ve bakımı hakkında bilgi. ÜÇÜNCÜ - DÖRDÜNCÜ GÜN 1-Oksijen solunum cihazının yapısı, kullanılması, kontrolü ve bakımı hakkında bilgi. 2-Maden gazlarının özellikleri, tespit edilmeleri, tehlike sınırları ve buna karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi. 3- Maden gazı dedektörlerinden Metan, CO-CO 2 ve diğer zararlı gaz dedektörleri ve muayene tüpleri hakkında bilgi. 4- Uygulama galerilerinde kursiyerlere, solunum cihazları kullandırılması. BEŞĐNCĐ - ALTINCI GÜN 1-Solunum cihazının kullanılması, bakımı, söküp takma işlemi hakkında tamamlayıcı bilgi ve sorulu cevaplı tartışma. 2- Yangında ve kurtarma anında cihazın ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi. Özellikle güvenlik önlemleri, gerekli bakım ve cihazın kullanılma sınırları üzerinde durulacaktır. 3- Kursiyerler tarafından cihazda hava kaçağı olup olmadığının kontrol edilmesi ve cihazın ayarlanması. 4- Uygulama galerilerinde cihazın kullanılması. Bu kullanımdan sonra 10 dakika dinlenerek aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır. a) Oksijen vanası açık olarak her kişi, kendi cihazından solunum edecektir. Bu şekilde öğretmen her cihazın iyi bir şekilde çalıştığını belirleyecektir. b) 5 km/saat hızla 400m. yürünecektir. c) 25 kg lık bir ağırlıkla eğimli yolda 100 m. yürünecektir.

8 GÜNLER DERSĐN KONUSU DERS SAATĐ YEDĐNCĐ-SEKĐZĐNCĐ GÜN 1-Madenlerde yangınların ve patlamaların sebebi ve önlenmesi hususunda bilgi. 2- Kurtarma işi ve tedavinin iyi ve kötü uygulamaları hakkında bilgi. 3- Kursiyerler, cihazı yeraltında kullanacaklardır. Bu kullanma anında oksijen miktarı bitinceye kadar bağ atmak, tahta veya tuğla barajlar yapmak, insan maketlerini tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp temiz hava bulunan yere tahliye etmek, testere ile ağaç kesmek, araba doldurmak ve boşaltmak, kömür ve kil kazmak, küreklemek, delik delmek, herhangi bir yangın veya patlamaya karşı gerekli önlemleri almak gibi deneyimler kazanılacaktır. 4- Cihazı temizlemek, dezenfekte etmek, karbondioksit tutucu ve oksijen tüpünü yeniden doldurup cihazı kullanmaya hazır hale getirmek. 5- Cihazın valf tertibatı, solunum torbası, körüklü solunum boruları, oksijen silindiri ve karbondioksit tutucuları hakkında inceleme yapmak. DOKUZUNCU-ONUNCU GÜN 1- Kursiyerler tarafından sorulacak soruların açıklanması. 2- Kursiyerlerin şimdiye kadar öğretilen konulardan ölçme sınavı yapılır. 3- Uygulama galerisinde aşağıdaki denemeler yapılacaktır: a) Oksijen vanası açılarak her kursiyer, cihazının iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edecek. b) 5 km/saat lik bir hızla 400 m. yürünecek. c) 300 m. koşulacak. d) 30 kg. lık ağırlık 30 defa çekilecek. e) Cihaz takılmış bir kişi veya aynı ağırlıkta insan maketi sedyeye yatırılacak 5 kere rampadan geçirilerek en az 200 metre yürünecektir. f) Bir maden arabası doldurulup 200 m. itilecek ve orada boşaltılacak. g) 5 km/saat lik hızla 2 saat tamamlanıncaya kadar yürünecek. h) Cihazın temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, oksijen tüpü ve karbondioksit tutucunun yenilenmesi. ONBĐRĐNCĐ-ONĐKĐNCĐ GÜN 1-Harita üzerinde önemli kapıları, köprüleri, hava giriş ve çıkış yollarını, telefon merkezlerini vs. gösteren plan üzerinde çalışmak. 2- CO, CO 2 ve diğer zararlı gaz dedektörleri ile gaz muayenesinin fiili olarak yapılması. 3-Metan detektörü ile grizu ölçümü ve ağızdan ağza suni solunum cihazının uygulanması. 4- Nem ve hava ölçümü ile pulmatör cihazı hakkında bilgi. 5- Kursiyerlerin, cihaz kullanarak 2 saat müddetle yeraltında çeşitli çalışmalar yapması. 6- Cihazların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, karbondioksit tutucu ve oksijen tüplerinin yenilenmesi. 7- Kursiyerlere, solunum cihazının teorik ve pratik olarak test edilmesinin öğretilmesi.

9 GÜNLER DERSĐN KONUSU DERS SAATĐ 1- Cihaz takılarak yeraltında: a) Hayali yangın tatbikatının yapılması, karşı önlemlerin alınması. ONÜÇÜNCÜ-ONDÖRDÜNCÜ GÜN b) Zehirli gaz ortamında yaralı taşımak, domuz damı kurmak, malzeme taşımak, göçük açmak vs. işler yapmak. c) Zehirli gaz ortamında su baskınına karşı kurtarma işlemlerinin uygulanması. d) Cihazın temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve genel kontrolünün yapılması. 2- Taşıyıcı gövde, bağlama kayışları, oksijen valfları grubu, basınç göstergesi hattı, parçaların sökülmesi, takılması ve incelenmesi. 3- Kursiyerlerin soruları üzerine eğiticilerin açıklama yapması.

10 EK-2 KURTARICI GELĐŞTĐRME EĞĐTĐM DERS PROĞRAMI GÜNLER DERSĐN KONUSU DERS SAATĐ BĐRĐNCĐ GÜN 1- Kurtarıcılık görevinin önemi ve kurtarma ile ilgili bir çalışmada, kurtarıcıların karşılaştıkları olaylar sorulup, varsa bu olayların birlikte incelenmesi. 2- Oksijen solunum cihazının parçaları, kullanılması ve bakımı hakkında cihazın şeması, cihaz üzerinde gerekli bilgilerin tekrarlanması ve sorulan soruların cevaplandırılması. 3- Cihaz takılı vaziyette kondisyon merkezinde uygulama çalışması. 4- Cihazın sökülmesi, temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, oksijen tüpü ve karbondioksit tutucunun değiştirilmesi suretiyle cihazın yeniden hazırlanması. 5- Oksijen pompasının yapısı ve kullanılması hakkında bilgi, boş tüplerinin doldurulması Maden gazları, özellikleri, tespit edilmeleri, eski madencilerin gazlar Đçin uyguladıkları yöntemler hakkında bilgi. ĐKĐNCĐ GÜN 2- Dedektörlerin kullanılması. CO tehdidi altında, yangın yerinden uzaklaşabilmek için kullanılan Kişisel kurtarma maskeleri hakkında bilgi. 3- Pulmatör ün yapısı, parçaları, bakımı, kullanılması hakkında bilgi, muhtelif şekillerde suni solunum yaptırılması ve pulmatörün uygulanması üzerinde çalışma Cihazın temizlenmesi ve kullanıma hazırlanması ÜÇÜNCÜ GÜN 1- Kurtarıcıların müdahalesini gerektirecek olaylarda kurtarıcıların hareket tarzları, geçici merkezler alınacak önlemler kurtarıcıların çalışma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi. 2- Oksijen solunum cihazları ile 4 saatlik uygulama yapılması. 3- Kurtarma cihazının parçaları üzerinde, arıza varsayılarak giderme yöntemlerinin irdelenmesi 6

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.18858&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş...

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.18858&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş... Sayfa 1 / 13 Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II HÜSEYİN ÖNDER Maden Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi onderhus@gmail.com 0.532.5071803 1 Yeraltı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Önce İş Güvenliği. Önlemek Ödemekten Ucuzdur. Hedef Sıfır Ölümlü Kaza

Önce İş Güvenliği. Önlemek Ödemekten Ucuzdur. Hedef Sıfır Ölümlü Kaza Önce İş Güvenliği Önlemek Ödemekten Ucuzdur Hedef Sıfır Ölümlü Kaza Eylül- 2013 0 İÇİNDEKİLER: 1-Daire Başkanlığı Teşkilatı ve Teçhizatı 1.1. Teşkilatı 1.2. Teçhizatı 1.3. Muamelat Hizmetleri 2- Denetleme

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 29.12.2012-28512

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 19 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

KATILMADI. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: H-/11/2014 BİRİM MALI HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KATILMADI. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: H-/11/2014 BİRİM MALI HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: H-/11/2014 BİRİM MALI HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli toplantısında ve

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı