T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DENİZLİ BELEDİYESİ ZBIT PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 1. GRUP: ZBIT KOMİSERLİĞİ 28 ŞUBT 2010 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına baş vurunuz. 2. Soru Kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 ZBIT KOMİSERLİĞİ 1. T.C. nayasası na göre cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümler arasında yer almaz? ) İnsan haklarına saygılı olması B) tatürk milliyetçiliğine bağlı olması C) Karma ekonomik modelin uygulanması D) Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması 2. T.C. nayasası na göre, kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında yakalanan veya tutuklanan kişilerin hâkim karşısına çıkarılma süresi aşağıdaki durumların hangisinde uzatılamaz? ) Seferberlik B) Savaş C) Sıkıyönetim D) Olağanüstü hâl 6. T.C. nayasası na göre Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? ) Dört B) Beş C) ltı D) Yedi 7. I- Kanunla düzenlenir. II- Merkezden yönetim esasına dayanır. III- Yerinden yönetim esasına dayanır. IV- Kamu tüzel kişiliği ancak yönetmeliğe dayanılarak kurulur. T.C. nayasası na göre idarenin esasları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I - II B) I - II - III C) III - IV D) II - III - IV 3. Ceza hukukunda mukayese yoluyla ceza verilemez. Bu ilkeye ceza hukunda ne denir? ) Kanunilik ilkesi B) Kıyas yasağı ilkesi C) Doğal yargıç ilkesi D) Kanunun geçmişe uygulanmazlığı ilkesi 8. T.C. nayasası na göre milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir? ) Başbakan B) Dışişleri Bakanı C) Bakanlar Kurulu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. I- Başbakan yardımcıları II- Maliye Bakanı III- İçişleri Bakanı IV- Ulaştırma Bakanı T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyesi değildir? ) I - II B) I - III C) II - IV D) III - IV 5. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? ) Kararnameleri imzalamak B) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek C) Millî güvenlik kuruluna başkanlık etmek D) nayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak 9. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı na aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında katılmıştır? ) lmanya B) Fransa C) İngiltere D) Rusya 10. şağıda olaylar ve oluş tarihleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ) 28 Ocak 1920 Mebuslar Meclisinin Misakımillî kararlarını kabul etmesi B) 16 Mart 1920 İstanbul un İtilaf Devletlerince resmen işgal edilmesi C) 10 ğustos 1920 Sevr ntlaşması nın imzalanması D) 16 Mart 1921 I. İnönü Savaşı nın sona ermesi 2

3 ZBIT KOMİSERLİĞİ 11. şağıdakilerden hangisiyle yeni Türk devletinin bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmıştır? ) Montrö Sözleşmesi B) nkara ntlaşması C) Lozan Barış ntlaşması D) Mudanya teşkes ntlaşması 16. I- Tırmanmayı sınırlama II- İmkânları deneme III- Göze göz, dişe diş Yukarıda sıralananlardan hangisi ya da hangileri kriz yönetiminde savunma stratejilerindendir? ) Yalnız I B) I - III C) II - III D) I - II - III 12. şağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? ) Millet Mekteplerinin açılması B) Soyadı Kanunu nun çıkarılması C) Türk Dil Kurumunun kurulması D) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 17. şağıdakilerden hangisi, belediyeyi oluşturan organlardan biri değildir? ) Belediye özel idaresi B) Belediye encümeni C) Belediye başkanı D) Belediye meclisi 13. Türk Devleti nin ilk ekonomi kongresi, aşağıdaki illerden hangisinde yapılmıştır? ) Konya B) İzmir C) dana D) nkara 14. Herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olması tatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir? ) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Devletçilik 15. şağıdakilerden hangisi Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi organlarındandır? ) Millî Güvenlik Kurulu B) Kriz Mali İşler Kurulu C) Kriz Koordinasyon Kurulu D) Savunma Planlama Komitesi 18. I- İl II- İlçe III- Belediyeler IV- Köyler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yerinden yönetim kuruluşları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I - IV D) III - IV 19. Bir Bakanlıkta zorunlu hâllerde ortak kararname ile en fazla kaç adet müsteşar yardımcısı kadrosu ihdas edilebilir? ) 3 B) 5 C) 7 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurluktan kendi isteğiyle çekilmiş ve tekrar memurluğa dönmek isteyenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bir memur, ayrıldığı sınıfın niteliklerini taşımak zorundadır. B) Bir memur, ayrıldığı sınıfta boş kadro yoksa geri dönemez. C) Bir memur, en fazla iki kez memurluktan ayrılıp tekrar geri dönebilir. D) Tekrar göreve dönen bir memur, borçlanması şartıyla görevinden ayrı kaldığı süreler için derece alabilir. 3

4 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında değildir? ) Eczacı B) Biyolog C) Kimyager D) Veteriner Hekim ZBIT KOMİSERLİĞİ 25. I- İşçi sayılmayan kimselerdir. II- Sözleşme ile çalıştırılırlar. III- Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıştırılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini tanımlar? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre maiyet memurları hangi hizmet sınıfında yer alır? ) Emniyet Hizmetleri B) Yardımcı Hizmetler C) Genel İdare Hizmetleri D) Mülki İdare mirliği Hizmetleri sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre lise mezunları kaçıncı dereceden başlayıp, kaçıncı dereceye kadar yükselebilirler? ) 13-3 B) 12-4 C) 10-2 D) 9-4 ) İşçiler B) Memurlar C) Geçici personel D) Sözleşmeli personel sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdaki fiillerden hangisini işleyenlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir? ) Mal bildiriminde bulunmamak B) Türk Ticaret Kanunu na göre esnaflık yapmak C) Kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareyi zarara uğratmak D) Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadan açıklamak sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre vekâlet görevi ve ikinci görevle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bir memurun üstünde birden çok ücretli ikinci görev bulunabilir. B) Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekâlet görevi bulunamaz. C) Memura ücretsiz olmak kaydıyla birden fazla vekâlet görevi verilebilir. D) Devlet memurlarına, vekâlet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atanmalarda, belge ile kanıtlanan zorlayıcı neden olsa bile sürenin bitimini izleyen iki ay içinde göreve başlamayanlar için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? ) tama işlemi yetkili amir tarafından iptal edilir. B) Kademe ilerlemesi durdurulur. C) Maaş kesim cezası verilir. D) Kınama cezası verilir. 28. şağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımı yanlıştır? ) Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. B) Geçmiş zaman olurki hayali cihan değer. C) Babam geldi mi ki? D) Olmaz ki böyle. 4

5 ZBIT KOMİSERLİĞİ 29. şağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti kullanılamaz? 34. şağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinden birisidir? ) Peki keçi nerede B) Bakın ne yapacağım C) Öyküde anlatılan nedir D) Nerede yaşamak istersiniz 30. Resmî yazışmalarda başlık bölümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. B) İkinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle yazılır. C) Üçüncü satıra ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle yazılır. D) Başlıkta yer alan bilgiler dört satırı geçemez. 31. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin aşamalarından biri olan bilgi toplamada dikkat edilecek hususlardan biri değildir? ) raçların en uygun ve verimli biçimde kullanılması B) Hedef olarak alınacak kitlenin özellikleri ve eğilimlerinin bilinmesi C) maçlara ulaşmak için nelerin, ne zaman ve nerede yapılacağının belirlenmesi D) raştırmada kullanacağımız araç ve yöntemlerin ne derece güvenilir olduğunun bilinmesi ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek B) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek C) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak D) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek 35. şağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görev ve yetkilerinden birisi değildir? ) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek B) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek C) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak D) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını anlaşma ile tasfiyesine karar vermek 36. Hemşehri hukuku aşağıdaki kanunlardan hangisinde tanımlanmıştır? ) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu B) 5393 sayılı Belediye Kanunu C) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu D) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 32. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir? ) Broşürler B) Radyo ve televizyon C) El ilanları D) Pankartlar 33. şağıdakilerden hangisi belediye başkanının görevlerinden değildir? 37. şağıdakilerden hangisi bir belediyede bulunması zorunlu olmayıp ihtiyaca binaen belediye meclisi kararıyla oluşturulan birimlerden birisidir? ) Zabıta müdürlüğü B) Yazı işleri müdürlüğü C) Hukuk işleri müdürlüğü D) Mali hizmetler müdürlüğü ) Borçlanmaya karar vermek B) Belediye personelini atamak C) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek D) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak 5

6 ZBIT KOMİSERLİĞİ 38. şağıdakilerden hangisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapmaya yetkili değildir? ) Polis B) Jandarma C) Belediye zabıtası D) Özel güvenlik personeli 43. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılarda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? ) Can ve güvenlik yönünden tehlikeli olduğu belgelenip yıktırılır. B) Yapı kullanma izin belgesi verilir. C) Elektrik ve su abonesi verilir. D) Ruhsata bağlanır. 39. şağıdakilerden hangisi idari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gerekli bilgilerden birisi değildir? ) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin görevi B) İdari yaptırım kararı verilmesi gereken kabahat fiili C) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin mali durumu D) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi 44. İmar Yönetmeliği ne aykırı ruhsatsız yapılarda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? ) Yapı ruhsatı verilir. B) Elektrik ve su abonesi verilir. C) Yapı Kullanma İzin Belgesi verilir. D) Mal sahibi ve müteahhidine ceza verilir. 45. Bina ön cephesinde bahçe duvarı yüksekliği maksimum kaç santimetredir? ) 50 B) 100 C)150 D) Ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zaman aşımı süresi kaç yıldır? ) 5 B) 3 C) 2 D) şağıdakilerden hangisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilemez? ) Dilencilik B) Sarhoşluk C) Seyyar satıcılık D) Kumar 46. şağıdaki tanımlardan hangisi 3194 sayılı İmar Kanunu na göre doğru değildir? ) Kadastro adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. B) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde valiliktir. C) İmar adası: İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. D) Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında aşağıdakilerden hangisine idari para cezası uygulanmaz? ) Zabıta memuruna B) Valilikte çalışan bir memura C) Belediyede çalışan bir işçiye D) 14 yaşındaki bir kız çocuğuna 47. şağıdakilerden hangisi gecekondu yapının tanımıdır? ) Gece yapılan ruhsatlı yapıdır. B) Baraj alanına yapılan yapıdır. C) İmar Yönetmeliği ne uygun ruhsatlı yapıdır. D) Kendine ait olmayan arazi üzerine yapılan kaçak yapıdır. 6

7 ZBIT KOMİSERLİĞİ 48. şağıdakilerden hangisi belediyelerce verilen belgelerden değildir? ) Hafta tatili ruhsatı B) Mesul müdürlük belgesi C) Gıda işletmelerine ait üretim izni belgesi D) Sıhhi müesseselere ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 52. İş yeri açma ve çalışma ruhsatında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? ) İş yerinin unvanı B) İş yerinin adresi C) Ruhsatın veriliş tarihi D) İş yerinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı 49. şağıdakilerden hangisi birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için gerekli yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgelerden birisidir? ) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu B) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu C) Sorumlu müdür sözleşmesi D) Emisyon izni 50. şağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olursa iş yeri açma ve çalışma ruhsatları yenilenir? ) İş yeri sahibinin ölmesi B) İş yerine yeni bir ortak alınması C) İş yerinin başka bir adrese nakledilmesi D) İş yerinin ortaklarından birinin ayrılması 51. Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) İmar müdürlüğü temsilcisi B) Emniyet müdürlüğü temsilcisi C) Sanayi ticaret müdürlüğü temsilcisi D) Hukuk işleri müdürlüğü temsilcisi 53. şağıdakilerden hangisi zabıta amirliğine atanabilmek için gerekli şartlardan birisi değildir? ) En az lise mezunu olmak B) Kadro durumu elverişli olmak C) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak D) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak 54. şağıdakilerden hangisi zabıtanın kadro ve unvanlarından değildir? ) Komiser B) Daire başkanı C) Zabıta müdürü D) Zabıta başkomiseri 55. şağıdakilerden hangisi belediye zabıtasının görevlerinden birisi değildir? ) Trafik akışını sağlamak B) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak C) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek D) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek 56. Belediye zabıtası görevi sırasında aşağıdaki teçhizatlardan hangisini kullanmaz? ) Göz yaşartıcı sprey B) Kask C) Kalkan D) Bıçak 7

8 ZBIT KOMİSERLİĞİ 57. şağıdakilerden hangisi belediye zabıtası görevde yükselme sınav kurulunun görevlerinden değildir? ) Sınav sonuçlarının ilan edilmesi B) Sınavın ilgili kurum adına yapılması C) Yapılacak itirazların sonuçlandırılması D) Sınav sorularının bilgi kaynağının hazırlanması 63. şağıdakilerden hangisi Çevre Kanunu na bağlı yönetmeliklerden biri değildir? ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği B) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği C) İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonuna it Yönetmelik D) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 58. şağıdakilerden hangisi belediyenin vergi gelirlerinden değildir? ) İşgal harcı B) Eğlence vergisi C) İlan reklam vergisi D) Haberleşme vergisi 59. Kaç metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar ilan ve reklam vergisinden muaftır? ) 2 B) 1.5 C) 1 D) şağıdakilerden hangisi Yüksek Çevre Kurulunun özelliklerinden biri değildir? ) Kurul yılda en az iki defa toplanır. B) Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. C) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirler. D) Başbakanın başkanlığında, Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği sayıda bakan ile Bakanlık Müsteşarından oluşur. 60. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde kaçını geçemez? ) 2 B) 3 C) 4 D) Özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak ve yenilemek mecburiyetinde olan kişiler hangi harca tabidir? ) İş yeri açma izni harcına B) Kayıt ve suret harcına C) İfraz ve tevhit harcına D) Sağlık belgesi harcına 62. şağıdakilerden hangisi eğlence vergisi kapsamında değildir? 65. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bölge ve havza bazında çevre düzeni planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. B) Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. C) Doğal kaynakların ve varlıkların korunması, kirliliğinin ve tahribatının önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli idari, hukuki ve teknik esaslar Yüksek Çevre Kurulu tarafından belirlenir. D) Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların korunması ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ) Yerli film gösterim yerleri B) Spor toto teşkilat başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynatılan yerler C) Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunu gösterilen yerler D) Spor müsabakaları, at yarışları ve konser organizasyonları 8

9 66. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ZBIT KOMİSERLİĞİ ) tık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kaydı ile Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almakla yükümlüdür. B) Evsel atıklar hariç olmak üzere, atık taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kurum veya kuruluşlar Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almak zorundadır. C) Tehlikeli atık üreticileri, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre atıklarını bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. D) Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlü değildirler. 68. şağıdakilerden hangisi Trafik Kanunu na göre belediyelerin görev ve yetkilerinden değildir? ) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek B) Çocuklar için trafik eğitim tesislerini yapmak veya yapılmasını sağlamak C) Kara yolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek D) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak 69. raç sürücüsü adres değişikliğini kaç gün içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirmek zorundadır? ) 5 B) 15 C) 20 D) Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Çevre Kanunu nun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına aittir. B) Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar Yüksek Çevre Kurulu tarafından düzenlenir. C) İlgililer, Çevre ve Orman Bakanlığının veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. D) skerî iş yerleri, askerî bölgeler ve tatbikatların bu Kanun çerçevesindeki denetimi ve neticelerine ait işlemler; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 70. şağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir? ) Bir kazı çalışmasında görevli iş makinesi B) İtfaiye araçları ve benzeri acil müdahale araçları C) Sanık veya suçluları takip eden veya güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları D) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunları ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar 71. Sarı renkli tepe lambası aşağıdakilerden hangisinde bulunur? ) Koruma ile ilgili zabıta araçlarında B) İtfaiye ile cankurtaran araçlarında C) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda D) Kurtarıcı araçlarda özel izinle kara yoluna çıkan araçlarda 9

10 72. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? ) 5 B) 10 C) 15 D) 20 ZBIT KOMİSERLİĞİ 77. dresi meçhul olanlara tebligat nasıl yapılır? ) İlgili mutlaka bulunarak B) Tebligat yapılmaz. C) Çağrılarak D) İlanen 73. şağıdakilerden hangisi kendisine ayıplı mal satılan tüketicinin haklarından değildir? ) Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi B) yıp oranında bedel indirimi C) Sözleşmeyi yenileme D) Ücretsiz onarım isteme sayılı Kanun a göre, idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine kim karar verir? ) Belediye meclisi B) Belediye encümeni C) Belediye başkanı D) Belediye başkan vekili 74. şağıdakilerden hangisi taksitli satış sözleşmesinde bulunması gereken koşullardan birisi değildir? ) Tüketicinin kredi kartı bilgileri B) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları C) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı D) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri 79. şağıdakilerden hangisinde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak değildir? ) Cadde, sokak ve parklarda B) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında C) Taksi hizmeti verenler dȃhil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu taşıma araçlarında D) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde 75. şağıdakilerden hangisi 7201 sayılı Tebligat Kanunu na göre tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgilerden değildir? ) Tebliğin mevzu B) Tebliği çıkaran mercinin adı C) Tebliğ olunacak kişinin ana ve baba adı D) Tebliğ olunacak şahsın adı, soyadı ve adresi 80. şağıdakilerden hangisinde, tütün ürünleri kaç yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz? ) On sekiz B) On dokuz C) Yirmi D) Yirmi beş 76. Tebligat Kanunu na göre, tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina hâlinde tebellüğ belgesi aşağıdakilerden hangisine tebellüğ edilir? ) Üst yöneticiye B) Nüfus müdürlüğüne C) Belediye başkanına D) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurlarından birine TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 10

11 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

12 28 ŞUBT 2010 TRİHİNDE YPILN DENİZLİ BELEDİYESİ ZBIT PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: ZBIT KOMİSERLİĞİ TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. C B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. D D 11. C 12. B 13. B C 16. D D 19. B 20. D 21. C 22. D C 26. D B 29. B 30. D 31. C 32. B D 35. C 36. B 37. C 38. D 39. C 40. B 41. C 42. D D B 47. D 48. C C 51. B 52. D 53. C 54. D D 57. B D D 62. B 63. C C 66. D 67. B D D C C 76. D 77. D 78. B

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP MEB MERKEZ VE TŞR TEŞKİLTI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 13/09/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day No (T.C. Kimlik No) : GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP: MÜHENDİS Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

Madde 1-9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1-9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5491 Kanun Kabul Tarihi : 26/042006 Resmi Gazete Tarihi : 13/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26167 Madde 1-9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. Yürürlük Tarihi 11.08.1983 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER

ÇEVRE KANUNU. Yürürlük Tarihi 11.08.1983 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi 09.08.1983 Kanun No 2872 Yürürlük Tarihi 11.08.1983 Yayın Tarihi 11.08.1983 RG Sayısı 18132 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1 - AMAÇ (DEĞİŞİK : MADDE 1; 13/05/2006-5491/1

Detaylı