EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN GRUP KORUMA VE GÜVENLĠK AMĠRĠ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 1.GRUP KORUMA VE GÜVENLĠK AMĠRĠ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.."

Transkript

1 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN GRUP KORUM VE GÜVENLĠK MĠRĠ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 105 dakikadır. 2. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. 3. ĠĢaretlemelerinizi yumuģak uçlu kurģun kalem ile iģaretleme yapacağınız alanı taģırmadan yapınız. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz cevabı, cevap kağıdınızı yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdınızı katlamayınız, buruģturmayınız ve gereksiz iģaret koymayınız. 6. Testte her sorunun yalnız bir tek doğru cevabı vardır. Birden fazla iģaretlemelerinizde o soruya verdiğiniz cevap yanlıģ sayılacaktır. 7. Testte yanlıģ cevaplarınız doğru cevapları götürmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iģaretlemek yararınıza olacaktır. 8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1. T.C. nayasası na göre TBMM nin Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere BaĢbakan veya Bakanlardan bilgi istenmesine ne denir? ) Soru B) Gensoru C) Genel GörüĢme D) Meclis raģtırması 2. nayasamızda halk oylaması ile getirilen yeni düzenlemeye göre CumhurbaĢkanını aģağıdakilerden hangisi seçer? 3. ) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Bakanlar Kurulu C) Halk D) BaĢbakan I. Devletin temel yapısını II. Devletin yönetim biçimini III. Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan iliģkilerini nayasa, yukarıda sayılanlardan hangisini/hangilerini düzenleyen bir hukuk normudur? ) Yalnızca II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 4. nayasanın normlar hiyerarģisindeki yeri açısından, aģağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıģtır? ) nayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tüzük ve Genelge B) nayasa, Kanun Hükmünde Kararname, Kanun, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Genelge C) nayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Genelge D) nayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ve Genelge 5. Ģağıdakilerden hangisi T.C. nayasasına göre hükümleri değiģtirilemeyen ve değiģtirilmesi teklif edilemeyen maddelerden biri değildir? ) Devletin Bayrağı B) Devletin Temel maç ve Görevleri C) Devletin ġekli D) Cumhuriyetin Nitelikleri 6. Temel hak ve hürriyetler aģağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? ) Kanun B) Tüzük C) CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi D) Bakanlar Kurulu Kararı 7. Lozan ntlaģması için aģağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Kapitülasyonlar tüm sonuçları ile kaldırılmıģtır. B) Yunanistan savaģ tazminatını kabul etmiģtir. C) Duyun-u Umumiye'nin tasfiyesi karar altına alınmıģtır. D) Musul sorunu çözümlenmiģtir. 8. Sivas Kongresi nde, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla milli cemiyetler hangi isim altında birleģtirildi? ) nadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Rumeli Hukuk Cemiyeti C) Trakya KurtuluĢ Cemiyeti D) Felahı Vatan Cemiyeti 9. Misak-i Milli'yi kabul eden organ aģağıdakilerden hangisidir? ) Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yılda verilmiģtir? ) 1924 B) 1928 C) 1934 D) GZĠSEM

3 11. Kabotaj Kanunu ile düzenleme konusu edilen nedir? ) Türk karasularında hangi yabancı gemilerin yolcu taģıyabileceği düzenlenmiģtir. B) Türk karasularında sadece Türk gemilerinin yolcu ve mal taģıyabileceği kabul edilmiģtir. C) Türk hava sahasına giriģ izne bağlanmıģtır. D) Türk hava sahasını kullanma koģulları düzenlenmiģtir. 12. tatürk ün Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. sözü hangi ilkesine iģaret etmektedir? ) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Bağımsızlık D) Devletçilik 13. Ģağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir? ) Genel Kurmay BaĢkanı B) dalet Bakanı C) Meclis BaĢkanı D) BaĢbakan Yardımcıları 16. I. Mahalli Ġdareler II. Yüksek Öğretim Kurumları III. Kamu Ġktisadi TeĢekküller IV. Belediyeler V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları Ģağıdakilerden hangisinde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim KuruluĢları sınıfına giren Yerinden Yönetim KuruluĢları doğru olarak verilmiģtir? ) I, IV ve V B) II, III ve IV C) I ve IV D) II ve III 17. Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini bakan adına, bakanın direktifleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyen ve yürüten kamu görevli aģağıdakilerden hangisidir? ) Genel Müdür B) Belediye BaĢkanı C) MüsteĢar D) MüĢavir 14. Kriz durumları için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. B) Sokağa çıkma yasağı ilan edilir. C) VatandaĢlara silah kullanma eğitimi verilir. D) Vergiler bir kat fazla toplanır. 18. Ģağıdakilerden hangisi bir disiplin cezası değildir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Devlet memurluğundan çıkarma D) Yazılı ikaz 15. Ģağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarından değildir? ) Üniversite B) Barolar Birliği C) Türk Tabipler Birliği D) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 19. Herhangi bir Ģekilde sosyal güvenlik kuruluģlarından aylık almayan veya menfaat karģılığı çalıģmayan eģ için devlet memuruna hangi yardım ödenir? ) ile yardımı B) Geçici yardım C) Giyim yardımı D) Yemek yardımı 3 GZĠSEM

4 20. ynı yerde göreve atananlar, atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen... iģe baģlamalıdırlar. Yukarıdaki cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) ĠĢgünü içinde B) Bir sonraki iģgünü içinde C) BeĢ iģgünü içinde D) On iģgünü içinde 21. Ģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Memurların haftalık çalıģma süresi, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saattir. B) Yıllık izin, hizmeti on yıldan yirmi yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti yirmi yıldan fazla olanlar için 30 gündür. C) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 gün izin verilir. D) Kendisi veya çocuğu evlenen memura, isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir. 22. Ģağıdakilerden hangisi devlet memurlarına iliģkin yasaklardan değildir? ) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak. B) nonim Ģirkete ortak olmak. C) Gizli bilgileri açıklamak. D) Hediye almak ve menfaat sağlamak. 23. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karģı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür? 25. Ģağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi deyim değildir? ) KonuĢmalarımıza kulak misafiri olmuģ. B) Çok konuģkan bir çocuk, adeta laf ebesi. C) Bu durumu en iyi minareyi çalan kılıfını hazırlar lafı özetler. D) Öğretmen söyledikleriyle bize ıģık tuttu. 26. yazıklar olsun ali yanlıģ anladı cümlenin imla kurallarına göre doğru yazılmıģ hali aģağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? ) Yazıklar olsun. li yanlıģ anladı B) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı. C) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı? D) Yazıklar olsun! li yanlıģ anladı. 27. Ģağıdakilerden hangisinde sert ünsüz yumuģaması olmamıģtır? ) Ġlacı bulana kadar birçok eczane dolaģtım. B) Zavallı kuģun kanadı yaralanmıģtı. C) Paraları dolabıma sakladım. D) Görmeyeli saçı baya dökülmüģtü. 28. Halkla iliģkilerin temelinde...olgusu vardır.bu olgu kitle iletiģim araçları ile sağlandığı gibi yüz yüze... da gerçekleģtirilebilmektedir. Bu iki cümlede boģ bırakılan yerlere sırasıyla aģağıdakilerden hangileri gelmelidir. ) Reklam-televizyonla B) Propaganda-pankartla C) ĠletiĢim-aracısız D) Kriz-tarafsız ) 7 Gün B) 10 Gün C) 15 Gün D) 30 Gün 24. Türk alfabesinde kaç ünlü harf vardır? ) 4 B) 6 C) 8 D) 10 4 GZĠSEM 29. Halkla iliģkiler faaliyetinde izlenecek aģamalar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıģtır? ) Planlama - bilgi toplama - uygulama - değerlendirme B) Bilgi toplama - planlama - uygulama - değerlendirme C) Bilgi toplama - uygulama - değerlendirme - planlama D) Değerlendirme - bilgi toplama - uygulama planlama

5 30. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerde kullanılan görsel ve iģitsel araçlardan biridir? ) Gazeteler B) Pankartlar C) Radyo D) Televizyon 31. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerin genel amaçlarından değildir? ) Kamuoyunun kuruluģa iliģkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptamak. B) KuruluĢla ilgili kamuoyunda ortaya çıkmıģ olan yanlıģ anlamaları önlemek. C) Genel ahlak kurallarının belirlenmesini sağlamak. D) KuruluĢla halk arasında karģılıklı saygıyı geliģtirmek. 32. Hedefe aktarılan konunun ilgili kiģilerce ve türlü görüģ sahiplerince tartıģılarak kalıcılığının sağlanması, sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulması ilkesi aģağıdakilerden hangisidir? ) Ġnandırıcılık B) Dürüstlük C) Yineleme (tekrarlama) D) Bilgi toplama 33. Ģağıdakilerden hangisi yönetimde etik dıģı davranıģlardan biri değildir? ) Tutumsuz Olmak B) yrımcılık Yapmamak C) RüĢvet lmak D) Kayırmacı Olmak 34. Hangi sayılı kanun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun dur? ) 5818 B) 5188 C) 5881 D) KiĢilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluģlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin Ģirketlere gördürülmesi hangi mülki amirin iznine bağlıdır? ) Belediye BaĢkanı B) Özel Güvenlik Komisyonu C) Vali D) Ġl Jandarma Komutanı 36. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulacak veya taģınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirleme yetkisi hangi birime aittir? 37. ) Özel Güvenlik Komisyonu B) Ġl Jandarma Komutanı C) Sanayi Odası BaĢkanlığı D) Ġl Emniyet Müdürlüğü I- Ġl Jandarma Komutanlığı temsilcisi II- Sanayi Odası BaĢkanlığı temsilcisi III- Ġl Belediye BaĢkanlığı temsilcisi IV- Valinin görevlendireceği bir Vali Yardımcısı V- Ġl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Yukarıda verilen birimlerden hangileri Özel Güvenlik Komisyonunda yer alırlar? ) I-II-III-V B) I-II-IV-V C) I-II-III-IV-V D) I-II-III-IV 38. Ģağıdakilerden hangisinde silahlı güvenlik görevlisinin çalıģtırılmasına izin verilir? ) Spor müsabakalarının ve sahne gösterilerinin yapıldığı yerlerde B) Özel Güvenlik Komisyonunun belirlediği yerlerde C) Eğitim ve öğretim kurumlarında D) Talih oyunları iģletmeleri ve içkili yerlerde GZĠSEM

6 I- Yangın, deprem gibi doğal afetlerde ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iģyeri ve konutlara girme II- KiĢinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama III- Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kiģileri yakalama IV- Terk edilmiģ ve bulunmuģ eģyayı sahibine teslim etme V- Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 175 inci maddesine göre tutuklama Yukarıda verilen maddelerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir? ) I-II-III C) I-III-V D) III-IV-V 40. Ģağıdakilerden hangisi sivil halkı tehdit eden savaģtaki tehlikelerden biri değildir? ) Biyolojik ve kimyasal silahlar B) Radyoaktif serpinti C) Yer kaymaları D) Büyük yangınlar 41. Ģağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin güzergâh boyu olarak görev alanlarını belirleyen durumlardan sayılmaz? ) Suç iģleyeceğinden kuvvetle Ģüphe edilen kiģinin takibi B) Para ve değerli eģya nakli, C) KiĢi koruma ve cenaze töreni D) Görev alanında bir suçla karģılaģtığında suça el koymak 43. Ģağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıģtır? ) Göreve baģlayan ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beģ gün içinde Valiliğe bildirilir. B) teģli silah taģımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arģiv araģtırması yapılır. C) Genel kolluğun görev alanında bir suça el koymasından sonra genel kolluğun talebi olsa dahi özel güvenlik görevlileri araģtırma ve delil toplama faaliyetlerine yardımcı olamazlar. D) Göreve baģlayan veya ayrılan güvenlik görevlileri belirtilen bildirim süresi dıģında Valiliğe bildirilmezse idari para cezası verilir. 44. Göreve baģlayan veya herhangi bir sebebten görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri. Valiliğe bildirilir. ) Yedi gün içinde B) Otuz gün içinde C) On beģ gün içinde D) Yirmi bir gün içinde 45. Ģağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasaya göre cezayı gerektiren suçlardan değildir? ) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek. B) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetlerinde bulunmak. C) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek. D) Özel güvenlik görevlisini, koruma ve güvenlik hizmetleri dıģında baģka bir iģte çalıģtırmamak. 42. I- Kamu haklarından yasaklı olmamak II- En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak III- 18 yaģını doldurmuģ olmak IV- Özel Güvenlik Eğitimini baģarı ile tamamlamıģ olmak Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinde aranacak Ģartlardandır? ) I-II-III 46. Ģağıdakilerden hangisi bir kiģinin bir daha özel güvenlik görevlisi olamamasına sebep teģkil eder? ) Mülki idare amirinin emrini yerine getirmemek B) Genel kolluk amirinin emrini yerine getirmemek C) Özel güvenlik kimlik kartını baģkasına kullandırmak D) Mülki ve idari amirlerce istenen ek tedbirleri almamak 6 GZĠSEM

7 47. Özel güvenlik birimlerini denetleme yetkisi verilen makam aģağıdakilerden hangisidir? ) Özel güvenlik Ģirketi B) Özel güvenlik eğitimi Ģirketi C) ĠçiĢleri Bakanlığı ve valilikler D) Özel güvenlik eğitimi veren fakülte ya da meslek yüksek okulu 48. Özel güvenlik bölgeleri hangi makam tarafından kurulabilir? ) Bakanlar Kurulu B) Genel Kurmay BaĢkanlığı C) Milli Güvenlik Kurulu D) ĠçiĢleri Bakanlığı 49. I. Bölge içindeki gerçek ve tüzel kiģilere ait mallar kamulaģtırılamaz. II. KamulaĢtırma yapılan güvenlik bölgelerine, bu konuda yetkili makamın izin verdiği kiģilerden baģkası giremez. III. Kurum ve kuruluģların yetkilileri, tesislere ait güvenlik planları ve krokilerinden birer suretini bölgeden sorumlu mülki idare amirine vermekle mükelleftir. IV. KamulaĢtırılmasına gerek duyulan mallardan özel güvenlik bölgelerinde olanlar, bu konulardaki yasalar uyarınca kamulaģtırılabilir. Özel güvenlik bölgelerindeki uygulamalar açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I-II-III 50. Ģağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerinden biri değildir? ) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma B) Evrak ve haberleģme güvenliği C) Doğal afet ve salgın hastalıklardan korunma D) Personel güvenirliği 51. I. Evrak hazırlanması ve el değiģtirmesinde görevli bütün personelin güvenlik soruģturmaları yapılır II. Evrakın hazırlanmasında görevli olan tüm personelin gizlilik dereceli bilgiye eriģimi sağlanmalıdır. III. Ġçinde yalnız hizmete özel gizlilik dereceli evrak muhafaza edilebilen masaların üzerine masa taahhüt kartı yapıģtırılır. IV. Evrakın hazırlanması ve el değiģtirmesinde görevli olan tüm personelin güvenlik soruģturması yaptırılır. Evrak güvenliği açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I-II-III 52. Ģağıdakilerden hangisi sivil savunmanın faaliyet alanı içerisinde yer almaz? ) Cephe gerisi maneviyatının muhafazası için alınacak her türlü tedbir B) Hayati öneme haiz olan her türlü resmi ve özel tesis ve teģekkülün korunması C) Tabi afetlere ve büyük yangınlara karģı halkın can ve mal kaybını asgari seviyeye indirilmesi D) Savunma çabalarının sivil halk tarafından desteklenmeden, eldeki imkânlarla yapılmasını sağlamak 53. Ģağıdakilerden hangisi sivil halkı tehdit eden barıģtaki tehlikelerden değildir? ) Biyolojik ve kimyasal silahlar B) Tabii afetler C) Depremler D) Büyük yangınlar 54. Ģağıdakilerden hangisi yıllık ortalama personel mevcudu 200 den az olan müesseselerde kurulan sivil savunma servislerinden değildir? ) Ġtfaiye Servisi B) Kurtarma Servisi C) Emniyet ve Kılavuz Servisi D) Ġlkyardım Servisi 7 GZĠSEM

8 I - Sosyal yardım servisi II - Özel güvenlik servisi III- Emniyet ve kılavuz servisi IV- Kontrol merkezi ve karargâh servisi Yukarıda verilen servislerden hangileri yıllık ortalama personel mevcudu 200 den fazla olan müesseselerde kurulan sivil savunma servislerindendir? ) I-II-III I. Isınma tertibatı II. Pilli radyo III. Televizyon IV. Kitap vb. eğlence malzemeleri Yukarıda verilen malzemelerden hangilerinin sığınaklarda bulunması gereklidir? ) I-II-III 60. Ġkaz ve alarm iģaretlerinden kırmızı ikazın anlamı nedir? 56. Ģağıdakilerden hangisi Emniyet ve Kılavuz Servisinin görevlerinden değildir? ) Müessesenin iç ve dıģ emniyetini sağlamak B) Trafiği kontrol etmek C) Sivil savunma servislerini sevk ve idare etmek D) Panik ve kargaģalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek 57. I. Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek II. Binalarda oluģan basit bozuklukları onarmak III. HaberleĢmeyi sağlamak IV. Trafiği kontrol etmek Yukarıda verilenlerden hangileri kurtarma servisinin görevlerinden değildir? ) I-II-III 58. Ģağıdakilerden hangisi gizleme-karartma tedbirlerinin uygulanmasına karar verir? ) Valilik B) Belediye C) Hükümet D) Sivil savunma servisleri ) Kimyasal saldırı B) Radyoaktif serpinti tehlikesi C) Hava saldırısı tehlikesi D) Hava saldırısı ihtimali 61. sınıfı yangın çeģidi aģağıdakilerden hangisidir? ) Yanabilen hafif metaller yangını B) Gaz halindeki yanıcı maddeler yangını C) Katı yanıcı maddeler yangını D) Sıvı yanıcı maddeler yangını 62. Benzin, Yağlar, Mazot lkol, Boya gibi sıvı yanıcı maddelerin neden olduğu yangın sınıfı hangisidir? ) sınıfı B) B sınıfı C) C sınıfı D) D sınıfı 63. Ģağıdakilerden hangisi yangın söndürmede soğutarak söndürme prensiplerinden değildir? ) Kuvvetli üfleme B) Su ile soğutma C) Örtme D) Yanıcı maddeyi dağıtma 8 GZĠSEM

9 64. I- Bilgisizlik II- Yöneticiler III- Ġhmal IV- Tabiat olayları Yukarıda verilenlerden hangileri yangının çıkma sebeplerindendir? ) I-II-III 65. Ģağıdakilerden hangisi organizasyon bakımından yangından korunma için gerekli değildir? ) KaçıĢ yollarının iģaretlenmesi B) Yapılarda yanmaz veya yanması güç olan yapı malzemelerinin kullanılması C) cil ıģıklandırma sisteminin kurulması D) Ġyi bir bina idaresi 66. Ģağıdakilerden hangisi Pasif sabotajdır? ) Mekanik sabotaj B) Fikri sabotaj C) Patlayıcı maddelerle sabotaj D) Bakteriyolojik sabotaj 67. Ģağıdakilerden hangisine sabotaj yapılma ihtimali zayıftır? ) UlaĢtırma tesisleri B) mbarlar ve ikmal depoları C) Eğlence ve alıģveriģ merkezleri D) Muhabere tesisleri 69. I- skeri güç hariç olmak üzere bütün milli güç unsurlarının barıģtan itibaren milli menfaatlerin sağlanması doğrultusunda hazırlıklı bulunmasını gerektirir. II- Tüm milli güç unsurlarının kriz, savaģı gerektiren, savaģ ve sonrasında koordineli ve bütünleģmiģ bir güç halinde kullanılmasını gerektirir. III- Devlet teģkilatının bütün organları, mahalli idareler ve özel sektör kuruluģlarına düģen görevler vardır. IV- Topyekün savunmada milletin tüm fertlerinin desteğine ihtiyaç duyulur. Topyekün savunma açısından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) I-II-III 70. Ģağıdakilerden hangisi seferberlik ve savaģ hali faaliyetleri amaçlarından birisi değildir? ) Halkın moralini yüksek tutmak için merkez ve taģrada bulunan eğlence ve alıģveriģ merkezlerinin korunması ihtiyacının karģılanması B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karģılanması C) Milli ekonomiye ve harp gücüne katkısı olan özelsektör kuruluģlarının ihtiyaçlarının karģılanması D) Halkın ihtiyaçlarının karģılanması 71. Ģağıdakilerden hangisi acil kriz yönetimini gerektiren hallerden değildir? 68. Ģağıdakilerden hangisi topyekün savunma sivil hizmetlerinin hedeflerinden biri değildir? ) Tüm kurum ve kuruluģlar arasında iģbirliğini kolaylaģtırmak B) Personelin yurt savunmasındaki azim ve iradesini ayakta tutmak amacıyla moral gücünü yüksek tutmak C) Muhtemel olarak yapılacak saldırılara karģı can ve mal kaybını en aza indirmek D) ĠĢletmelerde Kamu, mahalli idareler, özel sektörde iģbirliği yapmaksızın ferdi hareket etmelerini sağlamak 9 GZĠSEM ) Tehlikeli ve salgın hastalıklar B) ğır ekonomik bunalımlar C) Mitingler D) Tabii afetler 72. Ģağıdakilerden hangisi Kriz yönetimi gerektiren yaygın Ģiddet hareketleri sınıfına girmez? ) Terör olayları B) Ġltica C) Kanunsuz grev, lokavt ve iģi bırakma eylemleri D) Etnik yapı,din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar

10 73. Milli alarm sistemi için aģağıdaki ifadelerden hangileri yanlıģtır? II- Devletin tüm kaynaklarının savaģın ihtiyaçlarını karģılayacak Ģekilde hazırlanmasıdır. III- Ülkenin maddi ve manevi tüm güç unsurları ile IV- bir bütün halinde savunulmasıdır. Siyasi ve askeri durumda T.C. Devletinin güvenliğini doğrudan veya dolaylı bir Ģekilde tehdit eden unsurların ortaya çıkması halinde yapılması gereken faaliyetlerin tümünü kapsar. V- Yaygın Ģiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya Ģiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi Ģekilde bozulması durumudur. ) I-II-III 74. Seferberlik ve savaģ halinde 24 saat sürekli çalıģma düzeni uygulanmaktadır. Mesainin 24 saat devamını sağlamak için nasıl bir uygulama yapılır? ) 8 er saatlik 3 vardiya halinde çalıģma B) 6 Ģar saatlik 4 vardiya halinde çalıģma C) 12 Ģer saatlik 2 vardiya halinde çalıģma D) 4 er saatlik 6 vardiya halinde çalıģma 75. Ģağıdakilerden hangileri Seferberlik ve savaģ hallerinde personel erteleme prensip kararlarından birisidir? I. Erteleme iģlemleri kamu veya özel kurum ve kuruluģların kadrolarındaki görev ve hizmet yerlerine göre yapılır. II. Erteleme iģlemleri barıģtan itibaren yapılır. III. Kadın, yaģ sınırı dıģı ve askerliğe elveriģli olmayan personel temini ve görevlendirilmesi mümkün olan kadrolar için erteleme teklifi yapılabilir. IV. Erteleme iģlemlerinde sivil savunma servislerinin ihtiyacı ilk planda düģünülür. ) I-II B) III C) III-IV D) II-IV 76. Ģağıdakilerden hangilerinin sevk tehirleri askerlik dairesi baģkanlıklarınca yapılır? I. Serbest muhasebeci mali müģavirlik stajı yapanlar II. Deprem, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlara maruz kalanlar III. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda staj yapan öğretmenler IV. Hizmetin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli V. Yurt içinde yüksek lisans ikinci öğretim görenler ) I-II B) III C) I-III-V D) II-IV-V 77. Sevk tehiri açısından aģağıdaki ifadelerden doğru olanını seçiniz. ) Ġlgili makamlarca, yükümlülerin planlana celp dönemlerinden en az altı ay önce, ayrı ayrı sevk tehiri teklifi yapılır. B) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün, askerliğine karar alınmıģ olmasına gerek yoktur. C) Bakaya olarak arananlar ile bakaya kalma suçundan mahkemeleri devam edenlerin sevk tehirleri yapılabilir. D) Sevk tehiri iģlemi askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, yürürlükteki mevzuata sevk tehir hakkı olanların sevklerinin tehir iģlemleri 1111 sayılı skerlik Kanunu ve /veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek skeri Memurlar Kanununa göre yapılır. 78. DüĢey Engel Veri Tabanı (DEVT) Yönergesi aģağıdaki hangi kurum ve kuruluģları kapsamaz? ) DüĢey engel niteliğinde tesisleri yapan ve yaptıran kurum/kuruluģlar B) DüĢey engel niteliğindeki tesislerin yapımına izin veren kurum/kuruluģlar C) DüĢey engel niteliğindeki tesislere ait bilgilere ihtiyaç duyup toplayan ve sunan kurum/kuruluģlar D) DüĢey engel niteliğindeki tesislerin teknik Ģartnamesini kontrol edip onay veren kurum/kuruluģlar 10 GZĠSEM

11 79. I. Daha önceden rapor edilen bilgilerde değiģiklik olması durumunda bu tesislere ait bilgileri en az üç ay içinde MSB Harita Genel Komutanlığına bildirmek II. DüĢey engel bilgilerinin toplanması ile ilgili faaliyetler hakkında öneri ve tekliflerde bulunmak III. Hat ve alan Ģeklindeki düģey engellere ait bilgileri MSB Harita Genel Komutanlığına göndermek IV. DEVT yönergesinin yayım tarihinden önce tesis edilmiģ olan düģey engele konu olan detaylara ait bilgileri MSB Harita Genel Komutanlığına bildirmek Yukarıda verilenlerden hangileri düģey engel niteliğindeki tesislerin yapımına izin veren kurum ve kuruluģların görevlerindendir? ) II B) II- III-IV C) I-III-V D) I-IV 80. Ģağıdakilerden hangisinde 1111 sayılı askerlik kanununa göre askerlik çağı doğru tanımlanmıģtır? ) Her erkek vatandaģın 19 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 41 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir B) Her erkek vatandaģın 21 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 41 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir C) Her erkek vatandaģın 20 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 41 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. D) Her erkek vatandaģın 20 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 40 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. TEST BĠTTĠ CEVPLRINIZI KONTROL EDĠNĠZ! 11 GZĠSEM

12 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. ynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuģmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teģebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINV ĠPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıģanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiģtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıģarı çıkmak yasaktır. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, aday numaranız ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iģaretlemeler için koyu siyah kurģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN ĠġRETLENECEKTĠR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan iģaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dıģarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. Ģeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletiģim araçlarını ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon baģkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruģturma açılacaktır. 13. dayların kılık kıyafet yönetmeliğine göre sınavlara girmesi gerekmektedir. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)

3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP MÜDÜR YRDIMCISI (İDRİ) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP RAPORTÖR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP RAPORTÖR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 4. GRUP RPORTÖR DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi BaĢkanlığı Adı:.. Soyadı:..... TC Kimlik No:..... TEMEL EĞĠTĠM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta eğitimi verilen

Detaylı

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL ESASLAR A. AMAÇ.. 3 B. KAPSAM... 3 C. YASAL DAYANAK... 3 D. TANIMLAR....

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP MEMUR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP MEMUR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP MEMUR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SOSYAL YAŞAM - SOSYAL DÜZEN - HUKUK

SOSYAL YAŞAM - SOSYAL DÜZEN - HUKUK 1 SOSYAL YAŞAM - SOSYAL DÜZEN - HUKUK I- TOPLU YAŞAMA ZORUNLULUĞU VE HUKUK 1. Sosyal Düzen Kuralları Bilimsel araştırmalar, insanlar arasında olduğu gibi, hayvanlar aleminde dahi belli bir düzen bulunduğunu

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :.....

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

ĠZCĠLĠK UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU

ĠZCĠLĠK UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı ĠZCĠLĠK UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU NOT: Yönergeler 28 Mart 2011 tarih ve 545 Sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠM 55. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠM 55. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠM 55. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi BaĢkanlığı Adı :. Soyadı... TEMEL EĞĠTĠM A TC Kimlik No.. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI

Detaylı