EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN GRUP KORUMA VE GÜVENLĠK AMĠRĠ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 1.GRUP KORUMA VE GÜVENLĠK AMĠRĠ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.."

Transkript

1 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN GRUP KORUM VE GÜVENLĠK MĠRĠ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 105 dakikadır. 2. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. 3. ĠĢaretlemelerinizi yumuģak uçlu kurģun kalem ile iģaretleme yapacağınız alanı taģırmadan yapınız. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz cevabı, cevap kağıdınızı yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdınızı katlamayınız, buruģturmayınız ve gereksiz iģaret koymayınız. 6. Testte her sorunun yalnız bir tek doğru cevabı vardır. Birden fazla iģaretlemelerinizde o soruya verdiğiniz cevap yanlıģ sayılacaktır. 7. Testte yanlıģ cevaplarınız doğru cevapları götürmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iģaretlemek yararınıza olacaktır. 8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1. T.C. nayasası na göre TBMM nin Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere BaĢbakan veya Bakanlardan bilgi istenmesine ne denir? ) Soru B) Gensoru C) Genel GörüĢme D) Meclis raģtırması 2. nayasamızda halk oylaması ile getirilen yeni düzenlemeye göre CumhurbaĢkanını aģağıdakilerden hangisi seçer? 3. ) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Bakanlar Kurulu C) Halk D) BaĢbakan I. Devletin temel yapısını II. Devletin yönetim biçimini III. Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan iliģkilerini nayasa, yukarıda sayılanlardan hangisini/hangilerini düzenleyen bir hukuk normudur? ) Yalnızca II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 4. nayasanın normlar hiyerarģisindeki yeri açısından, aģağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıģtır? ) nayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tüzük ve Genelge B) nayasa, Kanun Hükmünde Kararname, Kanun, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Genelge C) nayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Genelge D) nayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ve Genelge 5. Ģağıdakilerden hangisi T.C. nayasasına göre hükümleri değiģtirilemeyen ve değiģtirilmesi teklif edilemeyen maddelerden biri değildir? ) Devletin Bayrağı B) Devletin Temel maç ve Görevleri C) Devletin ġekli D) Cumhuriyetin Nitelikleri 6. Temel hak ve hürriyetler aģağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? ) Kanun B) Tüzük C) CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi D) Bakanlar Kurulu Kararı 7. Lozan ntlaģması için aģağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Kapitülasyonlar tüm sonuçları ile kaldırılmıģtır. B) Yunanistan savaģ tazminatını kabul etmiģtir. C) Duyun-u Umumiye'nin tasfiyesi karar altına alınmıģtır. D) Musul sorunu çözümlenmiģtir. 8. Sivas Kongresi nde, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla milli cemiyetler hangi isim altında birleģtirildi? ) nadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Rumeli Hukuk Cemiyeti C) Trakya KurtuluĢ Cemiyeti D) Felahı Vatan Cemiyeti 9. Misak-i Milli'yi kabul eden organ aģağıdakilerden hangisidir? ) Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yılda verilmiģtir? ) 1924 B) 1928 C) 1934 D) GZĠSEM

3 11. Kabotaj Kanunu ile düzenleme konusu edilen nedir? ) Türk karasularında hangi yabancı gemilerin yolcu taģıyabileceği düzenlenmiģtir. B) Türk karasularında sadece Türk gemilerinin yolcu ve mal taģıyabileceği kabul edilmiģtir. C) Türk hava sahasına giriģ izne bağlanmıģtır. D) Türk hava sahasını kullanma koģulları düzenlenmiģtir. 12. tatürk ün Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. sözü hangi ilkesine iģaret etmektedir? ) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Bağımsızlık D) Devletçilik 13. Ģağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir? ) Genel Kurmay BaĢkanı B) dalet Bakanı C) Meclis BaĢkanı D) BaĢbakan Yardımcıları 16. I. Mahalli Ġdareler II. Yüksek Öğretim Kurumları III. Kamu Ġktisadi TeĢekküller IV. Belediyeler V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları Ģağıdakilerden hangisinde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim KuruluĢları sınıfına giren Yerinden Yönetim KuruluĢları doğru olarak verilmiģtir? ) I, IV ve V B) II, III ve IV C) I ve IV D) II ve III 17. Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini bakan adına, bakanın direktifleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyen ve yürüten kamu görevli aģağıdakilerden hangisidir? ) Genel Müdür B) Belediye BaĢkanı C) MüsteĢar D) MüĢavir 14. Kriz durumları için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. B) Sokağa çıkma yasağı ilan edilir. C) VatandaĢlara silah kullanma eğitimi verilir. D) Vergiler bir kat fazla toplanır. 18. Ģağıdakilerden hangisi bir disiplin cezası değildir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Devlet memurluğundan çıkarma D) Yazılı ikaz 15. Ģağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarından değildir? ) Üniversite B) Barolar Birliği C) Türk Tabipler Birliği D) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 19. Herhangi bir Ģekilde sosyal güvenlik kuruluģlarından aylık almayan veya menfaat karģılığı çalıģmayan eģ için devlet memuruna hangi yardım ödenir? ) ile yardımı B) Geçici yardım C) Giyim yardımı D) Yemek yardımı 3 GZĠSEM

4 20. ynı yerde göreve atananlar, atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen... iģe baģlamalıdırlar. Yukarıdaki cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) ĠĢgünü içinde B) Bir sonraki iģgünü içinde C) BeĢ iģgünü içinde D) On iģgünü içinde 21. Ģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Memurların haftalık çalıģma süresi, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saattir. B) Yıllık izin, hizmeti on yıldan yirmi yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti yirmi yıldan fazla olanlar için 30 gündür. C) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 gün izin verilir. D) Kendisi veya çocuğu evlenen memura, isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir. 22. Ģağıdakilerden hangisi devlet memurlarına iliģkin yasaklardan değildir? ) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak. B) nonim Ģirkete ortak olmak. C) Gizli bilgileri açıklamak. D) Hediye almak ve menfaat sağlamak. 23. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karģı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür? 25. Ģağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi deyim değildir? ) KonuĢmalarımıza kulak misafiri olmuģ. B) Çok konuģkan bir çocuk, adeta laf ebesi. C) Bu durumu en iyi minareyi çalan kılıfını hazırlar lafı özetler. D) Öğretmen söyledikleriyle bize ıģık tuttu. 26. yazıklar olsun ali yanlıģ anladı cümlenin imla kurallarına göre doğru yazılmıģ hali aģağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? ) Yazıklar olsun. li yanlıģ anladı B) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı. C) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı? D) Yazıklar olsun! li yanlıģ anladı. 27. Ģağıdakilerden hangisinde sert ünsüz yumuģaması olmamıģtır? ) Ġlacı bulana kadar birçok eczane dolaģtım. B) Zavallı kuģun kanadı yaralanmıģtı. C) Paraları dolabıma sakladım. D) Görmeyeli saçı baya dökülmüģtü. 28. Halkla iliģkilerin temelinde...olgusu vardır.bu olgu kitle iletiģim araçları ile sağlandığı gibi yüz yüze... da gerçekleģtirilebilmektedir. Bu iki cümlede boģ bırakılan yerlere sırasıyla aģağıdakilerden hangileri gelmelidir. ) Reklam-televizyonla B) Propaganda-pankartla C) ĠletiĢim-aracısız D) Kriz-tarafsız ) 7 Gün B) 10 Gün C) 15 Gün D) 30 Gün 24. Türk alfabesinde kaç ünlü harf vardır? ) 4 B) 6 C) 8 D) 10 4 GZĠSEM 29. Halkla iliģkiler faaliyetinde izlenecek aģamalar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıģtır? ) Planlama - bilgi toplama - uygulama - değerlendirme B) Bilgi toplama - planlama - uygulama - değerlendirme C) Bilgi toplama - uygulama - değerlendirme - planlama D) Değerlendirme - bilgi toplama - uygulama planlama

5 30. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerde kullanılan görsel ve iģitsel araçlardan biridir? ) Gazeteler B) Pankartlar C) Radyo D) Televizyon 31. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerin genel amaçlarından değildir? ) Kamuoyunun kuruluģa iliģkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptamak. B) KuruluĢla ilgili kamuoyunda ortaya çıkmıģ olan yanlıģ anlamaları önlemek. C) Genel ahlak kurallarının belirlenmesini sağlamak. D) KuruluĢla halk arasında karģılıklı saygıyı geliģtirmek. 32. Hedefe aktarılan konunun ilgili kiģilerce ve türlü görüģ sahiplerince tartıģılarak kalıcılığının sağlanması, sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulması ilkesi aģağıdakilerden hangisidir? ) Ġnandırıcılık B) Dürüstlük C) Yineleme (tekrarlama) D) Bilgi toplama 33. Ģağıdakilerden hangisi yönetimde etik dıģı davranıģlardan biri değildir? ) Tutumsuz Olmak B) yrımcılık Yapmamak C) RüĢvet lmak D) Kayırmacı Olmak 34. Hangi sayılı kanun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun dur? ) 5818 B) 5188 C) 5881 D) KiĢilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluģlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin Ģirketlere gördürülmesi hangi mülki amirin iznine bağlıdır? ) Belediye BaĢkanı B) Özel Güvenlik Komisyonu C) Vali D) Ġl Jandarma Komutanı 36. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulacak veya taģınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirleme yetkisi hangi birime aittir? 37. ) Özel Güvenlik Komisyonu B) Ġl Jandarma Komutanı C) Sanayi Odası BaĢkanlığı D) Ġl Emniyet Müdürlüğü I- Ġl Jandarma Komutanlığı temsilcisi II- Sanayi Odası BaĢkanlığı temsilcisi III- Ġl Belediye BaĢkanlığı temsilcisi IV- Valinin görevlendireceği bir Vali Yardımcısı V- Ġl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Yukarıda verilen birimlerden hangileri Özel Güvenlik Komisyonunda yer alırlar? ) I-II-III-V B) I-II-IV-V C) I-II-III-IV-V D) I-II-III-IV 38. Ģağıdakilerden hangisinde silahlı güvenlik görevlisinin çalıģtırılmasına izin verilir? ) Spor müsabakalarının ve sahne gösterilerinin yapıldığı yerlerde B) Özel Güvenlik Komisyonunun belirlediği yerlerde C) Eğitim ve öğretim kurumlarında D) Talih oyunları iģletmeleri ve içkili yerlerde GZĠSEM

6 I- Yangın, deprem gibi doğal afetlerde ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iģyeri ve konutlara girme II- KiĢinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama III- Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kiģileri yakalama IV- Terk edilmiģ ve bulunmuģ eģyayı sahibine teslim etme V- Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 175 inci maddesine göre tutuklama Yukarıda verilen maddelerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir? ) I-II-III C) I-III-V D) III-IV-V 40. Ģağıdakilerden hangisi sivil halkı tehdit eden savaģtaki tehlikelerden biri değildir? ) Biyolojik ve kimyasal silahlar B) Radyoaktif serpinti C) Yer kaymaları D) Büyük yangınlar 41. Ģağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin güzergâh boyu olarak görev alanlarını belirleyen durumlardan sayılmaz? ) Suç iģleyeceğinden kuvvetle Ģüphe edilen kiģinin takibi B) Para ve değerli eģya nakli, C) KiĢi koruma ve cenaze töreni D) Görev alanında bir suçla karģılaģtığında suça el koymak 43. Ģağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıģtır? ) Göreve baģlayan ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beģ gün içinde Valiliğe bildirilir. B) teģli silah taģımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arģiv araģtırması yapılır. C) Genel kolluğun görev alanında bir suça el koymasından sonra genel kolluğun talebi olsa dahi özel güvenlik görevlileri araģtırma ve delil toplama faaliyetlerine yardımcı olamazlar. D) Göreve baģlayan veya ayrılan güvenlik görevlileri belirtilen bildirim süresi dıģında Valiliğe bildirilmezse idari para cezası verilir. 44. Göreve baģlayan veya herhangi bir sebebten görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri. Valiliğe bildirilir. ) Yedi gün içinde B) Otuz gün içinde C) On beģ gün içinde D) Yirmi bir gün içinde 45. Ģağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasaya göre cezayı gerektiren suçlardan değildir? ) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek. B) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetlerinde bulunmak. C) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek. D) Özel güvenlik görevlisini, koruma ve güvenlik hizmetleri dıģında baģka bir iģte çalıģtırmamak. 42. I- Kamu haklarından yasaklı olmamak II- En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak III- 18 yaģını doldurmuģ olmak IV- Özel Güvenlik Eğitimini baģarı ile tamamlamıģ olmak Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinde aranacak Ģartlardandır? ) I-II-III 46. Ģağıdakilerden hangisi bir kiģinin bir daha özel güvenlik görevlisi olamamasına sebep teģkil eder? ) Mülki idare amirinin emrini yerine getirmemek B) Genel kolluk amirinin emrini yerine getirmemek C) Özel güvenlik kimlik kartını baģkasına kullandırmak D) Mülki ve idari amirlerce istenen ek tedbirleri almamak 6 GZĠSEM

7 47. Özel güvenlik birimlerini denetleme yetkisi verilen makam aģağıdakilerden hangisidir? ) Özel güvenlik Ģirketi B) Özel güvenlik eğitimi Ģirketi C) ĠçiĢleri Bakanlığı ve valilikler D) Özel güvenlik eğitimi veren fakülte ya da meslek yüksek okulu 48. Özel güvenlik bölgeleri hangi makam tarafından kurulabilir? ) Bakanlar Kurulu B) Genel Kurmay BaĢkanlığı C) Milli Güvenlik Kurulu D) ĠçiĢleri Bakanlığı 49. I. Bölge içindeki gerçek ve tüzel kiģilere ait mallar kamulaģtırılamaz. II. KamulaĢtırma yapılan güvenlik bölgelerine, bu konuda yetkili makamın izin verdiği kiģilerden baģkası giremez. III. Kurum ve kuruluģların yetkilileri, tesislere ait güvenlik planları ve krokilerinden birer suretini bölgeden sorumlu mülki idare amirine vermekle mükelleftir. IV. KamulaĢtırılmasına gerek duyulan mallardan özel güvenlik bölgelerinde olanlar, bu konulardaki yasalar uyarınca kamulaģtırılabilir. Özel güvenlik bölgelerindeki uygulamalar açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I-II-III 50. Ģağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerinden biri değildir? ) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma B) Evrak ve haberleģme güvenliği C) Doğal afet ve salgın hastalıklardan korunma D) Personel güvenirliği 51. I. Evrak hazırlanması ve el değiģtirmesinde görevli bütün personelin güvenlik soruģturmaları yapılır II. Evrakın hazırlanmasında görevli olan tüm personelin gizlilik dereceli bilgiye eriģimi sağlanmalıdır. III. Ġçinde yalnız hizmete özel gizlilik dereceli evrak muhafaza edilebilen masaların üzerine masa taahhüt kartı yapıģtırılır. IV. Evrakın hazırlanması ve el değiģtirmesinde görevli olan tüm personelin güvenlik soruģturması yaptırılır. Evrak güvenliği açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I-II-III 52. Ģağıdakilerden hangisi sivil savunmanın faaliyet alanı içerisinde yer almaz? ) Cephe gerisi maneviyatının muhafazası için alınacak her türlü tedbir B) Hayati öneme haiz olan her türlü resmi ve özel tesis ve teģekkülün korunması C) Tabi afetlere ve büyük yangınlara karģı halkın can ve mal kaybını asgari seviyeye indirilmesi D) Savunma çabalarının sivil halk tarafından desteklenmeden, eldeki imkânlarla yapılmasını sağlamak 53. Ģağıdakilerden hangisi sivil halkı tehdit eden barıģtaki tehlikelerden değildir? ) Biyolojik ve kimyasal silahlar B) Tabii afetler C) Depremler D) Büyük yangınlar 54. Ģağıdakilerden hangisi yıllık ortalama personel mevcudu 200 den az olan müesseselerde kurulan sivil savunma servislerinden değildir? ) Ġtfaiye Servisi B) Kurtarma Servisi C) Emniyet ve Kılavuz Servisi D) Ġlkyardım Servisi 7 GZĠSEM

8 I - Sosyal yardım servisi II - Özel güvenlik servisi III- Emniyet ve kılavuz servisi IV- Kontrol merkezi ve karargâh servisi Yukarıda verilen servislerden hangileri yıllık ortalama personel mevcudu 200 den fazla olan müesseselerde kurulan sivil savunma servislerindendir? ) I-II-III I. Isınma tertibatı II. Pilli radyo III. Televizyon IV. Kitap vb. eğlence malzemeleri Yukarıda verilen malzemelerden hangilerinin sığınaklarda bulunması gereklidir? ) I-II-III 60. Ġkaz ve alarm iģaretlerinden kırmızı ikazın anlamı nedir? 56. Ģağıdakilerden hangisi Emniyet ve Kılavuz Servisinin görevlerinden değildir? ) Müessesenin iç ve dıģ emniyetini sağlamak B) Trafiği kontrol etmek C) Sivil savunma servislerini sevk ve idare etmek D) Panik ve kargaģalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek 57. I. Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek II. Binalarda oluģan basit bozuklukları onarmak III. HaberleĢmeyi sağlamak IV. Trafiği kontrol etmek Yukarıda verilenlerden hangileri kurtarma servisinin görevlerinden değildir? ) I-II-III 58. Ģağıdakilerden hangisi gizleme-karartma tedbirlerinin uygulanmasına karar verir? ) Valilik B) Belediye C) Hükümet D) Sivil savunma servisleri ) Kimyasal saldırı B) Radyoaktif serpinti tehlikesi C) Hava saldırısı tehlikesi D) Hava saldırısı ihtimali 61. sınıfı yangın çeģidi aģağıdakilerden hangisidir? ) Yanabilen hafif metaller yangını B) Gaz halindeki yanıcı maddeler yangını C) Katı yanıcı maddeler yangını D) Sıvı yanıcı maddeler yangını 62. Benzin, Yağlar, Mazot lkol, Boya gibi sıvı yanıcı maddelerin neden olduğu yangın sınıfı hangisidir? ) sınıfı B) B sınıfı C) C sınıfı D) D sınıfı 63. Ģağıdakilerden hangisi yangın söndürmede soğutarak söndürme prensiplerinden değildir? ) Kuvvetli üfleme B) Su ile soğutma C) Örtme D) Yanıcı maddeyi dağıtma 8 GZĠSEM

9 64. I- Bilgisizlik II- Yöneticiler III- Ġhmal IV- Tabiat olayları Yukarıda verilenlerden hangileri yangının çıkma sebeplerindendir? ) I-II-III 65. Ģağıdakilerden hangisi organizasyon bakımından yangından korunma için gerekli değildir? ) KaçıĢ yollarının iģaretlenmesi B) Yapılarda yanmaz veya yanması güç olan yapı malzemelerinin kullanılması C) cil ıģıklandırma sisteminin kurulması D) Ġyi bir bina idaresi 66. Ģağıdakilerden hangisi Pasif sabotajdır? ) Mekanik sabotaj B) Fikri sabotaj C) Patlayıcı maddelerle sabotaj D) Bakteriyolojik sabotaj 67. Ģağıdakilerden hangisine sabotaj yapılma ihtimali zayıftır? ) UlaĢtırma tesisleri B) mbarlar ve ikmal depoları C) Eğlence ve alıģveriģ merkezleri D) Muhabere tesisleri 69. I- skeri güç hariç olmak üzere bütün milli güç unsurlarının barıģtan itibaren milli menfaatlerin sağlanması doğrultusunda hazırlıklı bulunmasını gerektirir. II- Tüm milli güç unsurlarının kriz, savaģı gerektiren, savaģ ve sonrasında koordineli ve bütünleģmiģ bir güç halinde kullanılmasını gerektirir. III- Devlet teģkilatının bütün organları, mahalli idareler ve özel sektör kuruluģlarına düģen görevler vardır. IV- Topyekün savunmada milletin tüm fertlerinin desteğine ihtiyaç duyulur. Topyekün savunma açısından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) I-II-III 70. Ģağıdakilerden hangisi seferberlik ve savaģ hali faaliyetleri amaçlarından birisi değildir? ) Halkın moralini yüksek tutmak için merkez ve taģrada bulunan eğlence ve alıģveriģ merkezlerinin korunması ihtiyacının karģılanması B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karģılanması C) Milli ekonomiye ve harp gücüne katkısı olan özelsektör kuruluģlarının ihtiyaçlarının karģılanması D) Halkın ihtiyaçlarının karģılanması 71. Ģağıdakilerden hangisi acil kriz yönetimini gerektiren hallerden değildir? 68. Ģağıdakilerden hangisi topyekün savunma sivil hizmetlerinin hedeflerinden biri değildir? ) Tüm kurum ve kuruluģlar arasında iģbirliğini kolaylaģtırmak B) Personelin yurt savunmasındaki azim ve iradesini ayakta tutmak amacıyla moral gücünü yüksek tutmak C) Muhtemel olarak yapılacak saldırılara karģı can ve mal kaybını en aza indirmek D) ĠĢletmelerde Kamu, mahalli idareler, özel sektörde iģbirliği yapmaksızın ferdi hareket etmelerini sağlamak 9 GZĠSEM ) Tehlikeli ve salgın hastalıklar B) ğır ekonomik bunalımlar C) Mitingler D) Tabii afetler 72. Ģağıdakilerden hangisi Kriz yönetimi gerektiren yaygın Ģiddet hareketleri sınıfına girmez? ) Terör olayları B) Ġltica C) Kanunsuz grev, lokavt ve iģi bırakma eylemleri D) Etnik yapı,din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar

10 73. Milli alarm sistemi için aģağıdaki ifadelerden hangileri yanlıģtır? II- Devletin tüm kaynaklarının savaģın ihtiyaçlarını karģılayacak Ģekilde hazırlanmasıdır. III- Ülkenin maddi ve manevi tüm güç unsurları ile IV- bir bütün halinde savunulmasıdır. Siyasi ve askeri durumda T.C. Devletinin güvenliğini doğrudan veya dolaylı bir Ģekilde tehdit eden unsurların ortaya çıkması halinde yapılması gereken faaliyetlerin tümünü kapsar. V- Yaygın Ģiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya Ģiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi Ģekilde bozulması durumudur. ) I-II-III 74. Seferberlik ve savaģ halinde 24 saat sürekli çalıģma düzeni uygulanmaktadır. Mesainin 24 saat devamını sağlamak için nasıl bir uygulama yapılır? ) 8 er saatlik 3 vardiya halinde çalıģma B) 6 Ģar saatlik 4 vardiya halinde çalıģma C) 12 Ģer saatlik 2 vardiya halinde çalıģma D) 4 er saatlik 6 vardiya halinde çalıģma 75. Ģağıdakilerden hangileri Seferberlik ve savaģ hallerinde personel erteleme prensip kararlarından birisidir? I. Erteleme iģlemleri kamu veya özel kurum ve kuruluģların kadrolarındaki görev ve hizmet yerlerine göre yapılır. II. Erteleme iģlemleri barıģtan itibaren yapılır. III. Kadın, yaģ sınırı dıģı ve askerliğe elveriģli olmayan personel temini ve görevlendirilmesi mümkün olan kadrolar için erteleme teklifi yapılabilir. IV. Erteleme iģlemlerinde sivil savunma servislerinin ihtiyacı ilk planda düģünülür. ) I-II B) III C) III-IV D) II-IV 76. Ģağıdakilerden hangilerinin sevk tehirleri askerlik dairesi baģkanlıklarınca yapılır? I. Serbest muhasebeci mali müģavirlik stajı yapanlar II. Deprem, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlara maruz kalanlar III. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda staj yapan öğretmenler IV. Hizmetin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli V. Yurt içinde yüksek lisans ikinci öğretim görenler ) I-II B) III C) I-III-V D) II-IV-V 77. Sevk tehiri açısından aģağıdaki ifadelerden doğru olanını seçiniz. ) Ġlgili makamlarca, yükümlülerin planlana celp dönemlerinden en az altı ay önce, ayrı ayrı sevk tehiri teklifi yapılır. B) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün, askerliğine karar alınmıģ olmasına gerek yoktur. C) Bakaya olarak arananlar ile bakaya kalma suçundan mahkemeleri devam edenlerin sevk tehirleri yapılabilir. D) Sevk tehiri iģlemi askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, yürürlükteki mevzuata sevk tehir hakkı olanların sevklerinin tehir iģlemleri 1111 sayılı skerlik Kanunu ve /veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek skeri Memurlar Kanununa göre yapılır. 78. DüĢey Engel Veri Tabanı (DEVT) Yönergesi aģağıdaki hangi kurum ve kuruluģları kapsamaz? ) DüĢey engel niteliğinde tesisleri yapan ve yaptıran kurum/kuruluģlar B) DüĢey engel niteliğindeki tesislerin yapımına izin veren kurum/kuruluģlar C) DüĢey engel niteliğindeki tesislere ait bilgilere ihtiyaç duyup toplayan ve sunan kurum/kuruluģlar D) DüĢey engel niteliğindeki tesislerin teknik Ģartnamesini kontrol edip onay veren kurum/kuruluģlar 10 GZĠSEM

11 79. I. Daha önceden rapor edilen bilgilerde değiģiklik olması durumunda bu tesislere ait bilgileri en az üç ay içinde MSB Harita Genel Komutanlığına bildirmek II. DüĢey engel bilgilerinin toplanması ile ilgili faaliyetler hakkında öneri ve tekliflerde bulunmak III. Hat ve alan Ģeklindeki düģey engellere ait bilgileri MSB Harita Genel Komutanlığına göndermek IV. DEVT yönergesinin yayım tarihinden önce tesis edilmiģ olan düģey engele konu olan detaylara ait bilgileri MSB Harita Genel Komutanlığına bildirmek Yukarıda verilenlerden hangileri düģey engel niteliğindeki tesislerin yapımına izin veren kurum ve kuruluģların görevlerindendir? ) II B) II- III-IV C) I-III-V D) I-IV 80. Ģağıdakilerden hangisinde 1111 sayılı askerlik kanununa göre askerlik çağı doğru tanımlanmıģtır? ) Her erkek vatandaģın 19 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 41 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir B) Her erkek vatandaģın 21 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 41 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir C) Her erkek vatandaģın 20 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 41 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. D) Her erkek vatandaģın 20 yaģına girdiği yılın ocak ayı birinci gününden baģlayarak 40 yaģına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. TEST BĠTTĠ CEVPLRINIZI KONTROL EDĠNĠZ! 11 GZĠSEM

12 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. ynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuģmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teģebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINV ĠPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıģanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiģtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıģarı çıkmak yasaktır. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, aday numaranız ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iģaretlemeler için koyu siyah kurģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN ĠġRETLENECEKTĠR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan iģaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dıģarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. Ģeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletiģim araçlarını ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon baģkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruģturma açılacaktır. 13. dayların kılık kıyafet yönetmeliğine göre sınavlara girmesi gerekmektedir. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 4-GRUP MEMUR VE VERİ HAZIRLAMA KONTROL MEM. ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 4-GRUP MEMUR VE VERİ HAZIRLAMA KONTROL MEM. ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 4-GRUP MEMUR VE VERİ HZIRLM KONTROL MEM. DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın

Detaylı

EUAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009. ġef (TEKNĠK) SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

EUAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009. ġef (TEKNĠK) SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. EUġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 ġef (TEKNĠK) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP UZMAN İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP UZMAN İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP UZMN İDRİ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP ŞEF İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP ŞEF İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP ŞEF İDRİ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

3.GRUP MÜDÜR (İDARİ)

3.GRUP MÜDÜR (İDARİ) EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP MÜDÜR (İDRİ) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN GRUP BAŞ TEKNİSYEN ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN GRUP BAŞ TEKNİSYEN ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 4-GRUP BŞ TEKNİSYEN DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef GZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINVI MRT 2011 ġef DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KĠMLĠK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel çıklama 1. Bu kitapçıkta

Detaylı

3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)

3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP MÜDÜR YRDIMCISI (İDRİ) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 DYIN: 2.GRUP MÜDÜR YRDIMCISI (TEKNĠK) SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN. ĠNġAAT

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN. ĠNġAAT GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ĠNġAAT ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BAġ MÜHENDĠS (TEKNĠK)

BAġ MÜHENDĠS (TEKNĠK) EUġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 Bġ MÜHENDĠS (TEKNĠK) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1.

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI..

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 12 HAZİRAN 2007 KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MAKĠNA

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MAKĠNA GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MAKĠNA ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TIBBĠ SEKRETERLĠK

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TIBBĠ SEKRETERLĠK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TIBBĠ SEKRETERLĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN MOTOR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN MOTOR GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN MOTOR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011 ġef ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama 1.

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011 MEMUR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011 MEMUR GZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINVI MRT 2011 MEMUR DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KĠMLĠK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel çıklama 1. Bu kitapçıkta

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MOBĠLYA DEKORASYON

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MOBĠLYA DEKORASYON GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MOBĠLYA DEKORASYON ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ELEKTRĠK

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ELEKTRĠK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ELEKTRĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER. ĠNġAAT

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER. ĠNġAAT GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ĠNġAAT ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TESĠSAT

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TESĠSAT GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TESĠSAT ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TARIM ALANI

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TARIM ALANI GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TARIM ALANI ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 1/8 RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı