Psikiyatrik hastalıklarda B-12, Folik asit, Tiroid hormon, Psikostimulan tedaviler. Doç. Dr. Ayten Erdoğan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Psikiyatrik hastalıklarda B-12, Folik asit, Tiroid hormon, Psikostimulan tedaviler. Doç. Dr. Ayten Erdoğan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları"

Transkript

1 Psikiyatrik hastalıklarda B-12, Folik asit, Tiroid hormon, Psikostimulan tedaviler Doç. Dr. Ayten Erdoğan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

2 Açıklama Araştırmacı: 0 Danışman: 0 Konuşmacı: 0

3 Tiroid hormonları Depressif semptomlar ve tiroid ilişkisi biliniyor Depresyon etiyolojisi ile ilgili sonuçlar ortaya çıkarabileceği ümidiyle sayısız araştırma yapılmış Bu araştırmalar depresyon etiyolojisini aydınlatamamış ancak önemli veriler elde edilmesine neden olmuştur.

4 Tiroid hormonları Öncelikle depresyon hastalarının çoğu ötroid Sağlıklı kontroller ve remisyondaki hastalara kıyasla bazı depresyon hastalarında tiroksin (T4) düzeyleri Depresyon tedavisi sonrası T4 seviyelerinde T3 seviyelerinde değişiklik saptanmamaktadır Bazal periferik hormon düzeyleri bilgi verici değil

5 Tiroid hormonları Hastaların üçte birinde TRH a silik tirotropin salınımı cevabı tespit edilmiştir. Bu bulgu artmış T4 seviyeleri ile uyumludur Bunlar depresyonda tiroid aksının aşırı aktivitesine işaret etmektedir, ancak bunun patofizyolojik öneminin ne olduğu bilinmiyor

6 Tiroid hormonları Yakın zamanda yapılan kilinik ve preklinik çalışmalar tiroidin gözden kaçırılmaması gerektiğini göstermektedir. Tiroid hormonları tedaviye dirençli depresyonda antidepressan etkiyi güçlendirmektedir.

7 Tiroid hormonları Depresyon hastalarının çoğu ötroid olduğu için antidepressan etkinin gizli tiroid hastalığı için yerine koyma nedeniyle olmadığı açıktır. Tiroid hormonlarının depresyon etiyolojisindeki rolü ve tedavi cevabının biyolojisi çeşitlidir.

8 Tiroid hormonları Tiroid hormonları katekolaminlerle kompleks etkileşim içindedir Tiroid hormon seviyeleri beyin serotonin fonksiyonu ile ters (inverse) bir ilişki içindedir. Olası olarak T3 beyin içindeki aktivitesini T3 resptörle düzenlenen gen ekspresyonu ile yürütmektedir, ancak sinapsta nörotransmisyonun direkt olması da olası görülmektedir.

9 Tiroid hormonları Depresyonun etiyolojisi ile ilgili şimdiki modeller aşırı adrenal steroidler ve sitokin salınımı sonrası BDNF gibi nörotropik faktörlerin azalması ile ilişkili azalmış hipokampal nörogenezis oluşumu Antidepressan tedavinin hipokampal nörogenezi arttırdığı gösterilmiştir.

10 Tiroid hormonları Hayvan çalışmaları troid hormonunun direkt etki veya monoaminlere etki yoluyla nöronal nöronal plastiteyi hızlandırdığı, hipokampal nörogenezi arttırdığı, ve BDNF dahil bir çok nörotropinlerin ekspresyonunu arttırdığını göstermiştir Bu veriler tiroid hormonları tedavisiyle ortaya çıkan antidepressan etkiyi açıklayabilir

11 Tiroid hormonları Erken literatürde öne sürüldüğü gibi tiroid depresyonun esas nedeni değildir, depresyonda incelenen tiroid aksı adrenal akstaki gibi güçlü veriler ortaya çıkarmamıştır Ancak veriler depresyonun ve AD etkinin ortaya çıkmasına yol açan biyolojik mekanizmalarda tiroidin önemli rol oynadığını göstermektedir.

12 Tiroid hormonları Önceki yıllarda yapılan çift kör plasebo kontröllü çalışmaların metaanalizi depresyon hastalarında kadınlarda daha belirgin T3 ün TCA ların antidepressan tedavi cevabının ortaya çıkmasını hızlandırdığını göstermiştir. T3 ün SSRI tedaviye eklenmesi ile ilgili çalışmalar ise karmaşık sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

13 Tiroid hormonları Bu çalışmaların bir metaanalizinde T3 ile SSRI birlikte kullanımı ile sadece SSRI kullanan hastalar kıyaslandığında tedavi cevabı hızlanması yada güçlenmesi ile ilgili bir fark bulunmamıştır Ancak T3 ve SSRI birlikte kullanımının atipik depresyon, veya fonksiyonel D1 gen polimorfizmi gibi bazı depresyon alt tiplerinde etkili olabileceği belirtilmiş

14 Tiroid hormonları Güvenli ve etkili olması, çok sayıda AD ile birlikte kullanımına ait çalışmaların bulunması, etkisinin çabuk başlaması, kullanıldığı dozlarda genelde yan etkiye neden olmaması tiroid hormon tedavisinin başlıca avantajlarıdır. Etkinliğinin lityuma kıyasla daha az oluşu, SSRI'lara eklendiğinde elde edilen sonuçların TCA lar kadar iyi olmaması ise dezavantajıdır

15 T3 depresyon tedavisinde 3 yolla kullanılmaktadır. accelerasyon (hızlandırma) tedavisi: AD tedavinin ilk haftaları AD tedavi cevabının başlamasını hızlandırmak augmentasyon güçlendirme tedavisi: AD tedaviye yeterli yanıt vermeyen hastaların tedavisine eklenerek tedavi cevabını arttırmak enhancement yükseltme tedavisi: Tedavi cevabının yüksek olması için AD tedavi ile birlikte tedavinin başından sonuna kullanımı

16 Tiroid hormonları Tiroid hormon tedavisi başlanmadan önce TSH, free T3 ve T4 seviyeleri ölçülmelidir. Tiroid güçlendirmesi koroner kalp hastalığı, patolojik aritmi, kalp yetmezliği gibi kardiyovaskuler rahatsızlığı olan hastalarda kullanılamaz

17 Tiroid hormonları T3, T4'e oranla daha etkili bulunmuştur. T4 ü ( ìg/gün) etkili bulan çalışmalar var T3'le hastaların yaklaşık yarısında olumlu sonuç alınabildiği görülmektedir T3 25 ìg başlanır, bir hafta içinde ìg a yükseltilir, ortalama günlük doz ise ìg Tedavi cevabı ilk 2-3 hafta içinde olur

18 Psikiyatrik hastalıklarda psikostimulan kullanımı

19 Amfetamin ve metilfenidat Amfetamin 1887 de bulunmuş, 1927 de astma, iştah azaltma ve narkolepside kullanılmış 1930 lar hiperaktif çocuklarda kullanılmış 1930 lar depresyon, okb ve sizofrenide denenmiş 1950 ler AD lerin çıkmasıyla daha az kullanılmış 1960 larda kötüye kullanımının tespiti Şimdi DEHB, narkolepsi, aşırı obezitede kullanım

20 Amfetamin ve metilfenidat Metilfenidat, dekstroamfetamin ve pemolin ile birlikte depresyonun birinci sıra tedavisinde kullanılan ilk psikotrop ilaçlardan biridir Metilfenidat tıbbi ek tanıları olan yaşlı hastalarda depresyonda monoterapi olarak kullanılmış Kanserde ve HIV enfeksiyonunda nöropsikiyatrik belirtilerin palyatif tedavisinde kullanılmış

21 Amfetamin ve metilfenidat Stimulan ajanlar dopamin transmisyonunu arttırdığı ve öförik etkileri nedeniyle güçlendirici olarak kullanılabileceği beklentileri olmuştur Metilfenidat SSRI ların zararlı dopamin tüketici etkilerinin geri çevrilmesinden de sorumlu olabilir AD lerin metabolizmasında yer alan sitokrom p450 2D6 enzimlerinin inhibisyonu yoluyla birlikte verilen antidepresanların kan düzeylerini artırarak farmakodinamik bir etki de gösterebilir

22 Amfetamin ve metilfenidat Psikostimülanların yaşlı, anerjik ve medikal hastalığı olan bireylerin depresyonlarının tedavisinde bir seçenek olabileceği bildirilmiş TCA, MAOI ve SSRI'lar ve Venlafaksin tedavisini güçlendirme amacıyla kullanılmasıyla depresyon tedavisinde olumlu sonuçlar bildirilmiş Ancak tedaviye dirençli depresyon hastalarında stimulan güçlendirme tedavisine yönelik kontröllü çalışma sonuçları etkinin negatif olduğu yönünde

23 Stimulan-sch Stimulanlar eski yıllarda şizofreni tedavisinde negatif semptomların tedavisinde denenmişlerdir Ancak dopaminerjik etkiler nedeniyle çoğunda pozitif semptomların kötüleşmesi ortaya çıkmıştır Şimdilerde şizofreni hastalarında kognitif bozukluklar ve negatif semptomların tedavisinde kullanılabileceğine dair veriler oluşmuştur

24 Stimulan-sch Chiarello ve Cole (1987) stimulan alan şizofreni hastalarının yarısında olumlu etki gözlemiş Goldberg ve ark. (1991) şizofreni hastalarında WCST testinde performansda düzelme bildirmiş Carpenter et al (1992) metilfenidat tedavisi sonrası 8 hastanın 3ünde semptomlarda azalma tariflemiş Ancak diğer çalışmalarda düşünce bozukluklarını arttırdığı rapor edilmiştir

25 Modafinil Modafinil uyanıklığı arttıran yeni bir ajan olup UK ve USA da narkolepsi tedavisinde onay almış Nörokimyasal profili, yapısı ve davranış etkisi bakımından amfetaminlerden farklı bir stimulandır Modafinil etki mekanizması tam bilinmemekte

26 Modafinil Modafinil beyinde DAT ve NET inhibisyonu, ekstrasellüler katekolamin, glutamat, serotonin artışı, oreksinerjik sistem aktivasyonu, ve GABA azalması gibi katekolamin sistemi üzerinde bir çok etkisi bulunan bir ajandır. Bu etkileri, α-adrenerjik, D1, D2 reseptör etkileri beyindeki uyanıklık ve aktivite etkisini düzenler Etki neokortekste belirgin, subkortikal ise minimal

27 Modafinil Dopaminerjik stimulanların şizofrenide bazı faydalı etkilerine karşın pozitif semptomları alevlendirmesi göz önüne alındığında, modafinilin dopaminerjik aktiviteyi azaltması nedeniyle şizofreni hastalarında iyi bir seçenek olabilir Şizofreni hastalarında modafinil kullanımını inceleyen çalışmalarda negatif semptomlarda düzelme ve antipsikotiklerin sedasyon etkisinde azalma gözlenmiştir

28 Modafinil Modafinilin kognisyon üzerine bir çok olumlu etkileri çok çalışmada gösterilmiştir. Farelerde bir dozda çalışma hafızası ile ilgili performansı düzelttiği, süreğen verilmesi ile de bu etkinin devam ettiği gösterilmiştir. Uyku deprivasyonu olsun olmasın sağlıklı kişilerde çalışma belleği, tanıma belleği gibi kognitif fonksiyonları arttırdığı gösterilmiştir

29 Modafinil Psikiyatrik hastalarda DEHB li çocuklarda dikkat ve tepki inhibisyonunu düzelttiği gösterilmiştir. Erişkin psikiyatrik hastalarda ise DEHB, depresyon ve şizofreni hastalarında prefrontal kognitif fonksiyonları düzelttiği gösterilmiştir.

30 Modafinil Modafinil, metilfenidat, deksamfetamin, metilamfetamin ve pemolinin depresyonda etkinliğini araştıran RCT ler değerlendirilmiş, sadece modafinil etkin bulunmuştur. Abbasowa L, ve ark. Psychostimulants in moderate to severe affective disorder: A systematic review of randomized controlled trials. Nord J Psychiatry Antidepressan tedaviye ek olarak modafinil etkinliğini değerlendiren çalışmalar gözden geçirilmiştir. Bir RCT bulunmaktadır. Açık çalışmalarda ve RCT de etkin bulunmuştur. Videbech P. Modafinil in the treatment of depression. Ugeskr Laeger.2012

31 Psikiyatrik hastalıklarda B-12, Folik asit kullanımı

32 Folat-B-12 Folat suda çözünen doğal bir birleşik olup genellikle yeşil sebzeler, fıstık, çilek ve portakal suyunda bulunur. Folatın en önemli fonksiyonu DNA biyosentezi olmakla birlikte CNS de birçok birçok yolla nöroproteksiyonda rol oynar.

33 Folat-B-12 Folat ve B-12 eksikliği ile depresyon ilişkisi 50 yıldır biliniyor. Veriler folat ve B-12 eksikliği ve artmış homosistein ile artmış depressif semptomlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca folat eklemenin bazı antidepressanların etkisini güçlendirdiği gösterilmiş

34 Folat-B-12 Depressif hastalığı bulunan kişilerin serum ve eritrosit B-12 ve folat düzeylerinde düşüklük olabileceği bildirilmiştir. Ancak daha sonra yapılan büyük örneklemli toplum çalışmalarında bu bulgu doğrulanamamış

35 Folat-B-12 B12 vitamini ve folik asit, metabolizmaları birbirleriyle ilişkili olan ve her biri merkezi sinir sistemindeki çeşitli metabolik yollar için gerekli olan vitaminlerdir Bu vitaminler, homosisteinin metionine dönüşmesi, nörotransmitterler ve SAM (S- Adenozil metiyonin) sentezi için gereklidirler

36 Folat-B-12 Homosisteinin CNS deki etkisi halen tam bilinmemekte, beyin hücrelerinde DNA hasarı ile apoptozis ve eksitotoksititeye neden olur Metilasyonun inhibe olması nöronal membranlardaki fosfolipidlerin metilasyonunun azalmasına ve nöron hücre membranlarının stabilitesinin bozulmasına neden olur. Ayrıca nörotransmitterlerin metilasyonunu da etkileyerek, bunların sentezini de etkiler

37 Folat-B-12 Organizmada, B 12 vitaminine bağlı olan enzimatik reaksiyonlardan diğeri ise; B12 vitamininin bir formu olan adenozil-kobalaminin koenzim olarak kullanıldığı, metil malonik asidin Süksinil Co A ya dönüşmesidir. Bu, yağ asitlerinin ve alifatik aminoasitlerin metabolizmasında önemli bir role sahiptir. B12 eksikliği, anormal lipidlerin sinir sisteminde birikimine neden olur.

38 Folat-B-12 CNS de etkili olduğu diğer yol fenilalanini triptofana dönüştürmede kofaktör olan tetrahidro biopterinlerin (BH4) üretimini arttırarak nörotransmitterlerin sentezini artması BH4 ün depressif hastalarda azalmış salınımı gösterilmiş

39 Folat-B-12 Folat metiltetrahidrofolat reductaz (MTHFR) tarafından metile edilerek metiltetrahidrofolat aktif formuna dönüşür. MTHFR genindeki polimorfizm depresyon, şizofreni NTD ve KVH riskini artırmaktadır. MTHFR gen polimorfizmi için genetik test şimdi mevcut, bu polimorfizmi olanlarda folat, vitamin B-12 ye ihtiyaç artar.

40 Folat-B-12 Folat ve B-12 eksikliğine neden olan sebepler: doğumsal metobolik bozukluklar bazı ilaçlar (antikonvulsanlar, antibiyotikler, oral kontraseptifler, bazı antikanser ajanlar) malabsorpsiyon, kronik hastalıklar alkolizm diyetle eksik alma gibi

41 Folat-B-12 Düşük folat düzeyi ile AD tedaviye zayıf yanıt arasındaki ilişki ve AD tedaviye folat eklenmesi ile hem klinik hem sosyal düzelmeye olumlu etki bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bell ve ark. yaşlı hastalarda AD tedavinin vitamin B1, B2, B12 ve B6 ile güçlendirilmesi ve vitamin B12 düzeylerinin artması ile depresyon skorlarında düzelmenin arttığını göstermiştir.

42 Papakostas GI. ve ark. L-methylfolate as adjunctive therapy for SSRIresistant major depression: results of two randomized, double-blind, parallelsequential trials. Am J Psychiatry Dec 1;169(12): Çalışmacılar SSRI ile kısmi yanıt yada yanıt olmayan MDD hastalarında L-methylfolat güçlendirme tedavisinin etkinliğini 2 multisenter, paralel kıyaslama dizaynlı çalışmada araştırmış SSRI ile kısmi yanıt yada yanıt olmayan MDD hastalarında L-methylfolat güçlendirme tedavisinin etkili, emniyetli ve iyi tolere edilir olduğunu göstermişlerdir.

43 Folat-B-12 Depresyon tedavisinde folat ekleme birkaç RCT yapıldı. Birinde lityum tedavisi alan 53 depresyon hastasında 0.2 mg/d folik asit veya plasebo bir yıl süre ile verilmiş, iki grup arasında (BDI) fark yok Başka bir çalışmada folat seviyesi düşük olan (eritrosit folat düzeyi < 200 µg/l) 24 hastaya 15 mg/d L-metilfolat veya plasebo 6 ay AD tedaviye eklenmiş, anlamlı iyileşme gözlenmiştir.

44 Folat-B-12 Depresyon tedavisinde folat eklemesini önermek için veriler yeterli değildir. Depresyonda folat eksikliği kötü prognoza işaret ettiğinden eksiklik bulunup bulunmadığını incelemek ve yerine koymak önemlidir. Fazlalığı kolon kanseri için risk oluşturduğundan dikkat etmek gerekir.

45 Folat-B-12-SCH Folat, B-12, homosistein ile şizofreni gelişme riski arasındaki ilişki araştırılmıştır. Şizofreni hastalarının bazılarında plazma homosistein seviyelerinde yükseklik gösterilmiş Şizofreni hastalarında da subklinik folik asit eksikliği durumunda önleme ve tedavide folat kullanımının faydalı olacağı bildirilmektedir

46 Folat-B-12-SCH Şizofreni ve NTD nin prevalansında dik bir artış görülmesi perikonseptiyonel ve erken gestasyonel Dutch Hunger Winterine maruz kalmakla ilişkili Folik asit suplementasyonunun NTD insidensinde belirgin azalmaya neden olduğunu gösterilmiştir. Bu veriler folik asit yetersizliğinin NTD ve şizofreniye neden olabileceğini göstermektedir.

47 Folat-B-12-SCH Hiperhomosisteinemi plasental fonksiyonu vaskulopatik ve apoptotik etkiyle bozarak fetüse oksijen gelişinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle maternal homosistein seviyeleri ve çocuklarda şizofreni riski Kaliforniada Child Health and Development Study ile araştırılmıştır. Bu çalışmada 3. trimester yüksek homosistein düzeylerinin çocuklarda 2 kat şizofreni riskini arttırdığı tespit edilmiştir.

48 Folat-B-12-SCH Son yıllarda plazma folik asit düzeyleri-folik asit süplementasyonunun çocuklarda nörokognisyon ve davranış üzerine etkileri araştırılmış Bir çalışmada maternal plasma folat düzeylerinin öğrenme, hafıza, görsel-uzaysal yetiler ve konsantrasyon gibi bir çok kognisyon yetileri ile pozitif olarak korrele olduğu bulunmuştur.

49 Folat-B-12-SCH Hamilelik sırasında folik asit süplementasyonu ile yapılan izlem çalışmasında bu çocukların verbal, motor, yürütücü fonksiyonlar ve sosyal yetilerde daha iyi oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda eğer maternal homosistein seviyeleri ve şizofreni riski daha çok çalışmada replike edilirse ve gebelikte folik asit süplementasyonu yapılırsa toplumda şizofreni riskinin azalacağı tahmin edilmektedir.

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ Dr. Gül METE CİVELEK UZMANLIK

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

0 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU; KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hazırlayan Mesut Kaan BAĞCI Danışman Yrd. Doç. Dr. Nalan İMAMOĞLU Eczacılık Temel

Detaylı

FOLĠK ASĠT BESĠN KAYNAKLARI

FOLĠK ASĠT BESĠN KAYNAKLARI FOLĠK ASĠT Folik asit birçok yerde B12 vitamini ile birlikte görev görür. DNA sentezinde gerekli olduğu için hücre bölünmesinde önemli rol oynar. Folik asit eksikliğinde hücreler yeterli şekilde bölünemezler.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1, T.C İSTANBUL TIP FAKÜ LTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

Detaylı

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1 10-O. Saatcioglu (60-77) 13/4/01 15:24 Page 60 Yayg n Anksiyete Bozuklu unun Tedavisi ve Yeni Yaklafl mlar Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar Dr. Ömer Saatçioğlu 1 ÖZET: YAYGIN

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ Duygudurum bozuklukları alanında,klinik tablonun ana karakteri eşlik eden bir iç hastalıkla meydana gelen bazı belirgin oluşumlar vardır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam

1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam 1 1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam Tüm dünyada sağlık sistemlerindeki son gelişmeler, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yaklaşımlarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Yaşam becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Ketiapin 400 mg (460.5 ketiapin fumarat olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 217.5

Detaylı

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010; 2(1):26 51 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium Özlem Donat Eker

Detaylı

Bipolar Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler

Bipolar Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler Bipolar Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler Doç.Dr. E.Timuçin Oral Bipolar bozukluğu olan hastaların manik dönemin çok daha fazlasını depresif dönemde geçirdikleri, %10 dan fazlasının bu dönemdeyken

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Gözden Geçirme / Review Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Mustafa Deniz Tutkunkardaş 1, Ayşe Kılınçaslan 1 ÖZET: Çocuk ve ergenlerde depresyonun ilaçla tedavisi: Bir gözden

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(1):75 116

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(1):75 116 PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(1):75 116 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Nörobiyoloji, Tanı Sorunları ve

Detaylı

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ PAKİZE OGUR DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi

Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):92-106 doi: 10.5455/cap.20130707024051 Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi Treatment of Pediatric Bipolar Disorder Ayten Erdoğan,

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA KALP TUTULUMUNU BELİRLEMEDE PLAZMA BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİT DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA KALP TUTULUMUNU BELİRLEMEDE PLAZMA BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİT DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet SOY ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA KALP TUTULUMUNU BELİRLEMEDE PLAZMA BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİT DÜZEYLERİNİN

Detaylı